Number of found documents: 705
Published from to

Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu
Lišková, Michaela
2015 - Czech
Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována především materiálovým zdrojům, zařazování lexémů do hesláře, výkladu významu a exemplifikaci. The article presents the preparation of the new monolingual dictionary of contemporary Czech and the new Dictionary Writing System Alexis that is being developed at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i. Special attention is given to the material resources, including lexemes to the list of entries, meaning definitions and exemplification. Keywords: monolingual dictionary; dictionary writing system; dictionary resources; list of entries; microstructure, meaning definition; exemplification; contemporary vocabulary Fulltext is available at external website.
Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu

Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2015

Blending v rámci neologické excerpční databáze
Neprašová, Renáta
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na blending jakožto jeden z typů mechanického skládání slov. Zkoumaný materiál vychází z interní neologické excerpční databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR v. v. i., jejíž lexikální obsah vzniká excerpcí převážně publicistických textů. V příspěvku jsou uvedeny typy lexémů vzniklých blendingem, jež se v databázi vyskytují. Na základě těchto příkladů je představen vznik a zpracování neologického materiálu v databázi. Materiál je klasifikován podle vzniku na blendy z českých a cizo jazyčných komponentů, blendy hybridní, blendy z vlastních jmen a geografických názvů a na nezařaditelné slovní hříčky. Materiál je analyzován z hlediska sémantického a dle výskytu lexémů v konkrétních druzích textu. This paper focuses on blending as a type of mechanical compounding. The researched material results from the internal neologism excerption database of the current lexicology and lexicography department of ÚJČ AV ČR v. v. i. (Institute of the Czech Language of the AS CR, v. v. i.), whose lexical content arises by excerption of mainly journalistic texts. The paper presents the types of lexemes arised from blending, which is found in the database. The formation and processing of neologism material in the database are based on these examples. The material is classified according to the formation to blends of the Czech and foreign-language components, hybrid blends, blends of proper names and geographical names and the unclassifiable puns. The material is analyzed in terms of semantic and by occurrence of lexemes in specific types of text. Keywords: blending; mechanical compouding; neologism excerption database Fulltext is available at external website.
Blending v rámci neologické excerpční databáze

Příspěvek se zaměřuje na blending jakožto jeden z typů mechanického skládání slov. Zkoumaný materiál vychází z interní neologické excerpční databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ...

Neprašová, Renáta
Ústav pro jazyk český, 2015

Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension
Lehečka, Boris; Jínová, P.
2015 - English
Characteristic of the tools and sources available in The Department of Language Development, which were used for the description of appellative-noun declension in the oldest period of the Czech language development (1300–1500): Old-Czech (or internal) text bank, The Token Analysis (in Excel) and formal description of Old-Czech appellative nouns. Keywords: historical Czech; Noun Declension; morphological tagging; lemmatization Fulltext is available at external website.
Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension

Characteristic of the tools and sources available in The Department of Language Development, which were used for the description of appellative-noun declension in the oldest period of the Czech ...

Lehečka, Boris; Jínová, P.
Ústav pro jazyk český, 2015

Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?
Blažek, V.; Janyšková, Ilona
2015 - English
The aim of this contribution is to summarize and reconsider all the existing etymologies of the Slavic dendronym *tis7 ‘yew tree’ as well as the etymologies of probable or alleged related words and to suggest new solutions to this problem. This was carried out on the basis of a detailed semantic analysis of primary texts, onomastic materials, and also on the historical and cultural background. Keywords: Indo-European; Slavic; dendronym; yew; etymology Available at various institutes of the ASCR
Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?

The aim of this contribution is to summarize and reconsider all the existing etymologies of the Slavic dendronym *tis7 ‘yew tree’ as well as the etymologies of probable or alleged related words and to ...

Blažek, V.; Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2015

Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo
Homolková, Milada
2015 - Czech
Keywords: etymology; Old-Czech verbs; expressivity; extinction of words; Jaromír Spal Available at various institutes of the ASCR
Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo

Homolková, Milada
Ústav pro jazyk český, 2015

K výzkumu tvoření slov v českých nářečích
Hlubinková, Zuzana
2015 - Czech
Česká nářeční slovotvorba se začala rozvíjet zejména od 60. let 20. století v návaznosti na slovotvorná bádání M. Dokulila. Řada nářečních monografií z té doby obsahovala pouze stručné oddíly věnované tvoření slov. Monografie zabývající se výhradně nářeční slovotvorbou vznikly většinou později; disertace M. Rackové (1965) a K. Fice (1984) zůstaly v rukopise, práce Z. Hlubinkové Tvoření slov ve východomoravských nářečích byla vydána tiskem roku 2010. Autoři těchto prací dospívají k následujícím závěrům: řada slovotvorných prostředků je společná jazyku spisovnému i nářečí, specifických formantů je naprostá menšina a velká část z nich má expresivní formu (v příspěvku je uveden i jejich přehled). Specifické rysy vykazují nejen substantiva, adjektiva, slovesa a adverbia, ale i zájmena a předložky. Navíc lze u nich postihnout jejich územní rozšíření (je připojena také ukázka konkrétní mapy). The Czech dialectological word-formation studies have started to develop particularly since the 1960s following the research of M. Dokulil. A number of dialectological monographs of that period contained only brief sections devoted to word formation. Monographs exclusively dealing with dialectological word formation were usually written later; the dissertation by M. Racková (1965) and by F. Fic (1984) remained in manuscript, whereas the work by Z. Hlubínková Tvoření slov ve východomoravských nářečích was published in print in 2010. The authors of these books have arrived at the following conclusions: a number of word-formation features are shared both by the standard language and the dialects, specific are only the very few formants, and a large part of them is of expressive nature (the contribution provides its list). The specific features are typical not only to nouns, adjectives, verbs and adverbs, but also to pronouns and prepositions. Moreover, it is possible to account for their regional distributional (a sample map is included, too). Keywords: word formation; Czech dialects; East Moravian and Silesian dialects; derivation; suffix Available at various institutes of the ASCR
K výzkumu tvoření slov v českých nářečích

Česká nářeční slovotvorba se začala rozvíjet zejména od 60. let 20. století v návaznosti na slovotvorná bádání M. Dokulila. Řada nářečních monografií z té doby obsahovala pouze stručné oddíly věnované ...

Hlubinková, Zuzana
Ústav pro jazyk český, 2015

Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku
Šipková, Milena
2015 - Czech
Autorka se snaží zdůraznit skutečnost, že nářeční lexikograf nezbytně potřebuje k svému dílu širokou teoretickou výbavu lexikologickou, a to v tom smyslu, že vidí v hláskových podobách, tvaroslovných a slovotvorných morfech a morfémech (prefixech, sufixech, koncovkách) a v syntaktickém chování sloves důležité signály (indikátory) možných sémantických rozdílů. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že pro lexikografa zůstává základním úkolem primární pohled od slova, od slovního významu, a že ohledy k hláskosloví, morfologii, tvarosloví a syntaxi jsou pro něho sice respektabilní, tj. musí k nim přihlížet, ale přece jen pomocné a podnětné, pozoru hodné. The author aims to emphasize the fact that the dialect lexicographer indispensably needs a broad theoretical lexicological skills for his work, i.e. that he sees (realizes/distinguishes) in phonological, morphological and word-formational morphs and morphems (prefixes, sufixes, endings) and in the syntactic behaviour of verbs important signals (indicators) of possible semantic differences. On the other side, it needs to be stressed that it primarily is the word and its meaning that stays in the centre of lexicographer’s attention, and though phonology, morphology, word-formation and syntax are respectable for him, i.e. he must take them into consideration, they, nevertheless, only play a supportive and stimulating role. Keywords: dialect dictionary; dialect; dialectology; verb; synonymum; polysemy; reflexivity Available at various institutes of the ASCR
Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku

Autorka se snaží zdůraznit skutečnost, že nářeční lexikograf nezbytně potřebuje k svému dílu širokou teoretickou výbavu lexikologickou, a to v tom smyslu, že vidí v hláskových podobách, tvaroslovných ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2015

Selected morphological features in the common speech of the young generation in the border zone of west Bohemia
Nová, Jana
2015 - English
The aim of the paper is to describe a newly developed common speech in an area settled by people from various regions. We present research results from five towns northwest of Pilsen (West Bohemia). The common speech of this region is based on common Czech, with noteworthy occurence of West Bohemian dialectal features, and no strictly defined features of standard Czech. There are supposed certain differences between localities, partly explainable by geographical context. Comparing the two used research methods, in the written questionnaire respondents tended to use standard Czech more frequently, while in the recording of their speech many rare language items or variant forms have not been registered. Keywords: common speech; dialectology; urban dialect; dialect; common Czech; standard Czech Available at various institutes of the ASCR
Selected morphological features in the common speech of the young generation in the border zone of west Bohemia

The aim of the paper is to describe a newly developed common speech in an area settled by people from various regions. We present research results from five towns northwest of Pilsen (West Bohemia). ...

Nová, Jana
Ústav pro jazyk český, 2015

K několika česko-ruským lexikálním paralelám
Janyšková, Ilona
2015 - Czech
Článek pojednává o několika českých slovech a jejich paralelách ve spisovné ruštině i v nářečích; je podána jejich etymologie: české šutka ‘koza bez rohů’ a ruské šutka ‘žert, legrace‘, české slanina ‘prosolené, obyčejně uzené hřbetní vepřové sádlo‘ a ruské slanina ‘podestýlka, stelivo’, české čurání ‘močení’ a ruské čuran’je ‘zvolání „čur!“’, české celovat a ruské celovat’ ‘líbat’. The article deals with some Czech words and their parallels both in literary Russian and in Russian dialects; it also explains their etymology: Czech šutka ‘a goat without horns’ and Russian šutka ‘joke, fun’, Czech slanina ‘meat from pig that is treated with smoke and salt’ and Russian slanina ‘litter, bedding’, Czech čurání ‘urination’ and Russian čuran’je ‘screaming „čur!“’, Czech celovat and Russian celovat’ both ‘kiss’. Keywords: parallels; Czech; Russian; etymology Available at various institutes of the ASCR
K několika česko-ruským lexikálním paralelám

Článek pojednává o několika českých slovech a jejich paralelách ve spisovné ruštině i v nářečích; je podána jejich etymologie: české šutka ‘koza bez rohů’ a ruské šutka ‘žert, legrace‘, české slanina ...

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2015

Hájkův obraz husitské epochy
Čornej, Petr
2015 - Czech
Detailní analýza pasáží, které Václav Hájek z Libočan věnoval ve své Kronice české (1541) husitskému období, ukazuje, že katolický autor nebyl zaměřen ostře antihusitsky. Plně respektoval politické a náboženské uspořádání českého státu zrozené v letech husitské revoluce. The detailed analysis of parts in which Václav Hájek of Libočany in his Czech Chronicle (1541) described the Hussite era shows that the Catholic author did not have the strict antihussite attitude. He fully respected the political and religious organization of the Czech state formed in the years of Hussite revolution. Keywords: Czech Chronicle; Václav Hájek z Libočan; Hussite era; Renaissance humanism; Calixtines; Catholics; fiction Available at various institutes of the ASCR
Hájkův obraz husitské epochy

Detailní analýza pasáží, které Václav Hájek z Libočan věnoval ve své Kronice české (1541) husitskému období, ukazuje, že katolický autor nebyl zaměřen ostře antihusitsky. Plně respektoval politické a ...

Čornej, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases