Number of found documents: 695
Published from to

On two expressions of negative mental state (hatred, fear)
Nejedlý, Petr
2015 - English
There is no indisputable recorded evidence of a fundamental non-negative form of the Old Church Slavic and Slavic verb nenaviděti (it is necessary to revise some opposite views in this respect). Later records of the verb naviděti can be, from the semantic point of view, explained rather as prefi xed derivatives of viděti. Nenaviděti had therefore in all likelihood originated as an artifi cially created denotation of an abstract concept based on the spheres of Christian doctrine. 2. As primarily Old Czech records indicate, the word family of the Slavic verb plašiti contains the IE root *pel-, the initial meaning of which is one of motion: 'chase, run aft er'. The sememe '(rapid/hasty) motion' needs to be considered as fundamental for already the earliest stages of Slavic languages; the sememe 'fright, fear' is – along with the corresponding intransitive verbs – secondary. Keywords: etymology; Old Czech; reconstruction of the meaning; semantic development; Slavic languages Available at various institutes of the ASCR
On two expressions of negative mental state (hatred, fear)

There is no indisputable recorded evidence of a fundamental non-negative form of the Old Church Slavic and Slavic verb nenaviděti (it is necessary to revise some opposite views in this respect). Later ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů
Šipková, Milena
2015 - Czech
Na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku věnuje autorka pozornost některým typům názvů hospod na Moravě a ve Slezsku. V první části uvádí frekventovaná obecná označení těchto zařízení (hospoda, hostinec, šenk, krčma, pajzl) spolu s krátkými etymologiemi, v druhé části udává sémantické skupiny pojmenování spolu s jejich motivacemi. On the material collected for the Dictionary of Moravian nad Silesian anoikonyms, the author pays attention to the names of pubs and inns on the territory of Moravia and Silesia. In the first part of the article, she lists some frequently used common names for a pub (hospoda, hostinec, šenk, krčma, pajzl) together with their short etymologies; in the second part she sorts the collected names into semantic groups according to their motivations. Keywords: pub; inn; anoikonyms; dictionary Available at various institutes of the ASCR
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů

Na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku věnuje autorka pozornost některým typům názvů hospod na Moravě a ve Slezsku. V první části uvádí frekventovaná obecná označení těchto ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2015

Hájek jako jazyková autorita
Koupil, Ondřej
2015 - Czech
Studie se zabývá recepcí Hájkovy Kronyky české jako textu, který působil jako jazyková autorita, vzor, který stál v hierarchii prestižních českých textů dlouho na druhém místě za biblickým překladem. Sondy rozložené od 16. století až do začátku 21. století mapují postupný ústup Hájkova textu z této pozice a z místa významné jazykové památky. Hájkova autorita jazyková se snižovala sice se zpožděním, ale podobně jako jeho autorita historická. Vztahy jednotlivých hájkovských autorit jsou schematicky naznačeny v oddíle VII. Oddíl VIII nakonec klade obecnější otázky o významu dobových jazykových autorit pro traktování a periodizaci jazykových a literárních dějin a apeluje na zkoumání jazykových kvalit Kronyky české — právě z toho důvodu, že po staletí představovala ctěný a vážený český text, prakticky i teoreticky považovaný také za významný jazykový vzor. This study deals with the reception of Hájek’s Czech Chronicle as a text that acted as a linguistic authority, amodel that long stood in second place behind the Bible in the hierarchy of prestige Czech texts. Probes extending from the 16th century to the beginning of the 21st century chart the gradual retreat of Hájek’s text from this position to that of a venerable linguistic heirloom. Hájek’s linguistic authority indeed waned with time, just like his historical authority. the relations between Hájek’s individual spheres of authority are diagramatically set out in Section 7. Section 8 raises more general questions on the importance of period linguistic authorities for handling and periodicizing linguistic and literary history, appealing for an examination of the linguistic features of Czech Chronicle, precisely because it was amuch-read and esteemed czech text for many centuries, practically and theoretically considered to be an important linguistic model. Keywords: linguistic authority; Václav Hájek z Libočan; Czech language; 16th century Available at various institutes of the ASCR
Hájek jako jazyková autorita

Studie se zabývá recepcí Hájkovy Kronyky české jako textu, který působil jako jazyková autorita, vzor, který stál v hierarchii prestižních českých textů dlouho na druhém místě za biblickým překladem. ...

Koupil, Ondřej
Ústav pro jazyk český, 2015

Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika
Štěpánová, Veronika
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na jazykovou kulturu v českých veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas). Je nesporné, že profesionální mluvčí, kteří v těchto médiích vystupují často, působí na posluchače jako tzv. řečové vzory. Článek se zabývá tím, zda a jak tato média sledují úroveň mluvených projevů, jaké kladou na mluvčí nároky, jaké jsou výsledky jazykových analýz a zda spolupracují s jazykovými poradci. Ukazuje také jednu z metod, která se používá k hodnocení mluvených projevů. Referát se zaměřuje především na fonetickou stránku mluvených projevů. The paper is focused on the language culture and language management in the field of the Czech public mass media (Czech Television and Czech Radio). It is indisputable that the professional speakers from these mass media play a role of so called model speakers for the users of the Czech language. The article deals with the question how the mass media monitor the quality of the oral speeches, if they co-operate with some language consulters, etc. It shows also one of the methods used for the evaluation of the oral speeches. The attention will be devoted especially on the phonetic aspect of the speeches. Keywords: language culture; language management; Czech Television; Czech Radio; oral speeches; model speakers Available at various institutes of the ASCR
Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika

Příspěvek se zaměřuje na jazykovou kulturu v českých veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas). Je nesporné, že profesionální mluvčí, kteří v těchto médiích vystupují často, působí na ...

Štěpánová, Veronika
Ústav pro jazyk český, 2015

Názvotvorba a propriální slovotvorba
Štěpán, Pavel
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na definice a užívání dvou zdánlivě synonymních termínů: názvotvorba a propriální slovotvorba. Tyto termíny se odlišují ve dvou hlavních aspektech: (1) Zatímco předmětem propriální slovotvorby je morfematická struktura jména, termín názvotvorba, odrážející specifické vlastnosti proprií a jejich vznik při propriálně pojmenovacím aktu, zahrnuje rovněž jejich motivaci. (2) Předmětem názvotvorby je celková struktura propria, zatímco propriální slovotvorba analyzuje pouze vnitřní strukturu jednotlivé lexikální jednotky, která je součástí jména. Tento rozdíl je patrný především u anoikonym (pomístních jmen) s typickou víceslovnou strukturou. Oba tyto přístupy jsou porovnávány a pozornost je věnována jejich využívání a relevanci. The article is focused on the definitions and use of two seemingly synonymous terms: názvotvorba "name-formation" and propriální slovotvorba "proprial word-formation". These terms differ in two major aspects: (1) While the subject of the proprial word-formation is the morphemic structure of the name, the term name-formation, reflecting the specific traits of proper names and their rise by the naming act, includes also its motivation. (2) The subject of the name-formation is the overall structure of a proper name, whereas the proprial word-formation analyses only the internal structure of the individual lexical unit forming a part of a name. This distinction is noticeable especially in anoikonyms (minor place names) with a typical multiple-word structure. Both of these approaches are compared and their use and relevance are discussed. Keywords: word formation; proprial word-formation; name-formation; onomastics Available at various institutes of the ASCR
Názvotvorba a propriální slovotvorba

Příspěvek se zaměřuje na definice a užívání dvou zdánlivě synonymních termínů: názvotvorba a propriální slovotvorba. Tyto termíny se odlišují ve dvou hlavních aspektech: (1) Zatímco předmětem ...

Štěpán, Pavel
Ústav pro jazyk český, 2015

Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma
Vykypěl, Bohumil
2015 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2015

Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat
Konečná, Hana
2015 - Czech
Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato služba veřejnosti patří mezi významné aktivity ÚJČ. Slovníková část IJP dnes obsahuje přes 82 000 slovníkových hesel, výkladová část pak především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně. Začátkem roku 2014 byla IJP interaktivně propojena se Slovníkem spisovného jazyka českého (více než 192 000 hesel) a se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (zhruba 48 000 hesel). The Internet Language Guide (ILG) was made accessible in January 2009. In creating it, the linguists of the Institute of the Czech Language (ICL) built on their experience of the language advising. This public service belongs to notable activities of the ICL. The dictionary part of the ILG contains more than 82 000 entries at present, the explanatory part focuses mainly on the phenomena which repeatedly are the subject of questions of the Czech language users. At the beginning of 2014, the ILG was interconnected with the Dictionary of the Literary Czech Language (more than 192 000 entries) and with the Dictionary of Literary Czech for School and Public (approx. 48 000 entries). Keywords: Czech language; language advisory; ortography; morphology; dictionaries Available at various institutes of the ASCR
Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat

Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato ...

Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2015

Hájkova kronika a Staré letopisy české
Černá, Alena M.
2015 - Czech
Odborná literatura uvádí, že mezi mnohé prameny Hájkovy Kroniky české patří kroniky ze souboru zvaného Staré letopisy české; nikdy však nebylo přesně stanoveno, o který z více než 30 dochovaných rukopisů se jedná. Na vzorku 16 zpráv o dění v době husitských válek, které se vyskytují v Hájkově kronice i ve Starých letopisech českých, jsme se pokusili stanovit pramenný text. Přímý pramen jsme nenalezli, avšak nejvíce shodných zpráv (13) shledáváme v textu R, tzv. Vratislavském, který vznikl v rozmezí let 1515-1535. Stanovení pramenného textu komplikovala možnost, že pramenný text se nedochoval, příp. že Václav Hájek užíval při své práci více než jeden text Starých letopisů českých. Práci rovněž ovlivňoval fakt, že V. Hájek byl neobvykle tvůrčí osobností, u níž se dá předpokládat, že informace z pramenů nepřejímala automaticky, nýbrž že je po jazykové i obsahové stránce přizpůsobovala a přetvářela. According to the specialist literature, the many sources behind Hájek’s Czech Chronicle include chronicles from a set entitled Old Czech Annals, but it has never been precisely determined which of the more than thirty surviving manuscripts are involved. Based on a sample of sixteen reports on events during the Hussite wars appearing in Hájek’s Chronicle and in the Old Czech Annals, we have attempted to establish the source text. We have not found the direct source, but we find most (thirteen) of the identical reports in text R, known as Vratislavský, written between 1515 and 1535. identification of the source text was complicated by the possibility that it had not actually been preserved or that Václav Hájek used more than one text from the Old Czech Annals in his work. the work was also influenced by the fact that Hájek was an unusually creative individual who can be presumed to have not accepted the sources automatically, but to have adapted and recreated their language and contents. Keywords: Old Czech Annals; Old Czech; Václav Hájek z Libočan; manuscript Available at various institutes of the ASCR
Hájkova kronika a Staré letopisy české

Odborná literatura uvádí, že mezi mnohé prameny Hájkovy Kroniky české patří kroniky ze souboru zvaného Staré letopisy české; nikdy však nebylo přesně stanoveno, o který z více než 30 dochovaných ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2015

Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i
Černá, Alena M.; Lehečka, Boris; Nejedlý, Petr; Šimek, Štěpán; Vajdlová, Miloslava
2015 - Czech
Příspěvek představuje dva internetové zdroje ke studiu staršího českého jazyka, které vytvořilo a provozuje oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je to především Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz), který zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové materiály ke studiu historické češtiny. Jedná se zejména o moderní i historické slovníky, mezi nimiž zastává stěžejní místo postupně vznikající Elektronický slovník staré češtiny, který zpracovává staročeské lexikum od počátků historické češtiny do konce 15. století. Vokabulář dále obsahuje elektronické edice děl pocházejících z období 13. až počátku 19. století prezentované jako souvislé texty i v korpusové podobě, digitalizované kopie starších českých mluvnic, základní odbornou literaturu, audioknihy starších českých památek a softwarové nástroje využívané při práci s historickými texty. Druhý zdrojem je Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz/). Ta zachycuje českou slovní zásobu 16.–18. století na základě excerpce autentických dobových textů (starých tisků i rukopisů): dokládá ji přímými citáty i s uvedením pramene a částečně tak nahrazuje chybějící slovník češtiny tohoto období. The article introduces two internet sources designated to the study of Older Czech language (13th to 18th centuries); both have been designed and run by The Department of Language Development at The Institute of the Czech Language at the Academy of Sciences of the Czech Republic. The first source, Vokabulář webový [Web Vocabulary] (http://vokabular.ujc.cas.cz), makes texts, images and audio materials available to the study of Older Czech language. The accessible materials are, primarily, both modern and historical dictionaries, amongst which the most salient is the, gradually growing, Elektronický slovník staré češtiny [Electronic Old-Czech Vocabulary] that treats Old-Czech lexicon from the dawn of Czech language to the end of the 15th century. Furthermore, Vokabulář includes electronic editions of the works originating in the period from the 13th century to the beginning of the 19th century, presented both as continuous texts and in the corpus version; digitalized copies of Older-Czech grammar books; basic scientific literature; audiobooks of Older-Czech texts; and software tools utilized for the work with historical texts. The second source is Lexikální databáze hu-manistické a barokní češtiny [Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech] (http://madla.ujc.cas.cz). It records the Czech vocabulary of the 16th to 18th centuries based on the excerption of the authentic contemporary texts (both old prints and manuscripts): Lexical database illustrates the Czech vocabulary with direct quotations, including stating the source. Thus, Lexical Database partly substitutes the missing Czech vocabulary of the mentioned period. Keywords: Older Czech language; internet site Vokabulář webový; database Fulltext is available at external website.
Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i

Příspěvek představuje dva internetové zdroje ke studiu staršího českého jazyka, které vytvořilo a provozuje oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je to především Vokabulář webový ...

Černá, Alena M.; Lehečka, Boris; Nejedlý, Petr; Šimek, Štěpán; Vajdlová, Miloslava
Ústav pro jazyk český, 2015

K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum)
Štěpánová, Veronika
2015 - Czech
Příspěvek se věnuje korpusu Monolog, ukazuje možnosti práce s ním, ale i jeho omezení. Korpus Monolog byl vybudován především jako zdroj pro fonetický výzkumu výslovnostního úzu v českých médiích, jeho vznik podnítila snaha rozšířit počet korpusů mluvené češtiny. Příspěvek přináší výsledky analýz dvou výslovnostních jevů: 1) výskyt rázu v sekvenci neslabičná předložka + slovo začínající na samohlásku; 2) výslovnost hláskové skupiny zapisované jako sh (např. ve slovech typu shánění, shoda). The paper presents the corpus Monolog, its applications and also its possibilities and restrictions. This corpus was built as a source for analyses of pronunciation in Czech mass media and its mission is to fill partly the gap in the field of the Czech spoken corpora. The paper also shows the results of two analyses concerning the standard pronunciation of Czech: 1) the occurrence of glottal stops in sequences of non-syllabic prepositions + words with vowels in the initial position; 2) the pronunciation of consonant groups sh (i.e. in words like shánění, shoda). Keywords: pronunciation; Czech language; corpus of spoken language; phonetic research Fulltext is available at external website.
K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum)

Příspěvek se věnuje korpusu Monolog, ukazuje možnosti práce s ním, ale i jeho omezení. Korpus Monolog byl vybudován především jako zdroj pro fonetický výzkumu výslovnostního úzu v českých médiích, ...

Štěpánová, Veronika
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases