Number of found documents: 679
Published from to

Etymological research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena
2015 -
The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2014, with the subtitle Etymological Research into Old Church Slavonic: from the Slavonic, Indo-European and General Linguistic Perspective. It was organized by the Department of Etymology of the Institute of the Czech Language of AS CR in Brno as a part of the project of the Czech Science Foundation Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language: Summing up a Generational Project. Keywords: Church Slavic language; Slavic languages; etymology; Slavonic studies; Indo-European studies Available at various institutes of the ASCR
Etymological research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno

The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2014, with the subtitle Etymological Research into Old Church Slavonic: ...

Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2015

On borrowability of interjections
Boček, Vít
2015 - English
The paper discusses the characteristics and factors that play a role in the borrowing of interjections. Keywords: borrowing; interjections; language contact; etymology; scales of borrowability Available at various institutes of the ASCR
On borrowability of interjections

The paper discusses the characteristics and factors that play a role in the borrowing of interjections.

Boček, Vít
Ústav pro jazyk český, 2015

(Old Church) Slavonic etymology and Indo-European studies
Vykypěl, Bohumil
2015 - English
The present paper deals with the role of Old Church Slavonic and Old Czech in Indo-European studies. The author demonstrates that the marginality of Old Czech is hardly justified. Keywords: etymology; Old Church Slavonic; Old Czech; Indo-European Available at various institutes of the ASCR
(Old Church) Slavonic etymology and Indo-European studies

The present paper deals with the role of Old Church Slavonic and Old Czech in Indo-European studies. The author demonstrates that the marginality of Old Czech is hardly justified.

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2015

Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu
Šimečková, Marta
2015 - Czech
Příspěvek podává přehled a hodnocení dosavadního zkoumání protetického v- v češtině. Hlavním cílem je srovnat odlišné přístupy v kvantitativním popisu daného jevu v diachronních a synchronních pracích, upozornit na klady i zápory uplatňovaných metodologických postupů a navrhnout možná řešení pro budoucí výzkum. Tvrzení budou explikována na vybraných odborných publikacích, v nichž se v- dočkalo pozornosti zvláště díky své nezačleněnosti do spisovného systému českých hlásek a zároveň díky hojnému výskytu v některých teritoriálních nářečích a v obecné (popř. hovorové) češtině. The paper presents an overview and evaluation of the hitherto linguistic research of the prothetic v- in the Czech language. The main aim of the item is to compare different approaches in quantitative descriptions of this phenomenon in diachronic and synchronic works, to point out the pros and cons of applied methodologies and to suggest possible solutions for future research. Points of view shown in representative publications are presented, attention was paid to the prothetic v- due to its unintegration into the Czech standard phonetic system and to its often occurrence in some territorial dialects and in common (or colloquial) Czech. Keywords: prothetic v-; linguistics; prothesis; dialectology; urban language; statistics Available at various institutes of the ASCR
Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu

Příspěvek podává přehled a hodnocení dosavadního zkoumání protetického v- v češtině. Hlavním cílem je srovnat odlišné přístupy v kvantitativním popisu daného jevu v diachronních a synchronních ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2015

Pomístní jména s příponou -yně
Štěpán, Pavel
2015 - Czech
Příspěvek připomíná práci Jaromíra Spala věnovanou sufixu -yně v místních jménech a podává analýzu využití tohoto sufixu v pomístních jménech z území Čech. Potvrzuje Spalův závěr, že původní funkce sufixu -yně nebyla posesivní (sufix se primárně nepojil s antroponymy), jak bylo dříve všeobecně přijímáno; tento sufix se primárně využíval k tvoření pomístních jmen od apelativních základů. Cílem článku je upozornit na skutečnost, že analýza pomístních jmen může často přispět k výkladu jmen místních, který může být mnohdy modifikován nebo nahrazen výkladem pravděpodobnějším. Východiskem analýzy je Spalova interpretace vybraných místních jmen na -yně; jejich paralely ve jménech pomístních jsou identifikovány a komentovány. Pozornost je věnována i některým dalším pomístním jménům utvořeným od substantivních i adjektivních základů. Hlavním závěrem (odpovídajícím zjištěním Spalovým) je, že sufix -yně nebyl primárně využíván k tvoření deantroponymických posesivních jmen; toto užití bylo až analogické (tato analogie byla založena na kontaminaci se sufixem -ina) a značně omezené. The paper commemorates the work of Jaromír Spal dealing with the suffix -yně in settlement names. The author of the present article analyses the use of this suffix in non-settlement names from the territory of Bohemia and confirms the conclusion of Spal’s that the original function of the suffix -yně was not possessive (in connection with anthroponyms), as the general opinion used to be, but this suffix was primarily used for the formation of non-settlement names from common-noun bases. The aim of the article is to point out the fact that the analysis of non-settlement names can often contribute to the interpretation of settlement names, which can be often modified and replacad by a more probable solution. The starting point for the analysis is formed by Spal’s interpretation of selected place names ending in -yně; parallels of these names among non-settlement names are found and commented on. Also some other non-settlement names derived from both noun and adjective bases are studied. The major conclusion (corresponding to Spal’s findings) is that the suffix -yně was not primarily used for the creation of deanthroponymic possessive names; this use was only analogical (this analogy was based on the contamination with the suffix -ina) and rather limited. Keywords: toponyms; non-settlement names; suffix -yně; Jaromír Spal Available at various institutes of the ASCR
Pomístní jména s příponou -yně

Příspěvek připomíná práci Jaromíra Spala věnovanou sufixu -yně v místních jménech a podává analýzu využití tohoto sufixu v pomístních jménech z území Čech. Potvrzuje Spalův závěr, že původní funkce ...

Štěpán, Pavel
Ústav pro jazyk český, 2015

Kam dospěl výzkum translace vazeb s infinitivem po 42 letech?
Štícha, František
2015 - Czech
Jaromír Spal před 42 lety ukázal, že existují určité sémantické třídy sloves, u nichž lze objektový infinitiv transformovat na vedlejší větu. Ve své studii jsem se pokusil demonstrovat, jak nás korpusový výzkum může zásobit objektivními statistickými fakty týkajícími se tohoto druhu syntaktické konkurence. Proti 18 výskytům konstrukce s infinitivem Snažím se nedělat je doložen jediný výskyt konkurenční konstrukce s vedlejší větou: Snažím se, abych nedělal. \nJaromír Spal, 42 years ago, has argued that there are some semantic categories of verbs in Czech which allow for the substitution of an infinitive complement with a complement clause. In this study I have tried to demonstrate how corpus research can supply us with objective statistical facts on this kind of syntactical concurrence. There are, for instance, 18 occurrences of Snažím se nedělat (I try not to do) but only one occurrence of Snažím se, abych nedělal (I try that I do not do). Keywords: infinite; that-clause; transformation; corpus linguistics Available at various institutes of the ASCR
Kam dospěl výzkum translace vazeb s infinitivem po 42 letech?

Jaromír Spal před 42 lety ukázal, že existují určité sémantické třídy sloves, u nichž lze objektový infinitiv transformovat na vedlejší větu. Ve své studii jsem se pokusil demonstrovat, jak nás ...

Štícha, František
Ústav pro jazyk český, 2015

Přípony - ovní, -ovný ve vývojovém pohledu
Vajdlová, Miloslava
2015 - Czech
Keywords: suffixes -ovní, - ovný; word-formation; development of language; Old Czech; Middle Czech Available at various institutes of the ASCR
Přípony - ovní, -ovný ve vývojovém pohledu

Vajdlová, Miloslava
Ústav pro jazyk český, 2015

Ztracená slova v češtině II
Janyšková, Ilona
2014 - Czech
Článek podává etymologický výklad několika slov v češtině: deveř, šir, zelva, svěst, jatrušě, jatrvenicě. The paper deals with the etymological explanation of some words in Czech: deveř, šir, zelva, svěst, jatrušě, jatrvenicě. Keywords: linguistics; etymology; Czech Available at various institutes of the ASCR
Ztracená slova v češtině II

Článek podává etymologický výklad několika slov v češtině: deveř, šir, zelva, svěst, jatrušě, jatrvenicě....

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2014

Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: a Phonologist’s View
Duběda, T.; Havlík, Martin; Jílková, Lucie; Štěpánová, Veronika
2014 - English
The objective of the present paper is to analyze phonological aspects of orthographically non-adapted loanwords and foreign proper names on a non-normative basis. A system of eight adaptation principles is put forward (1. phonological approximation; 2. spelling pronunciation; 3. original pronunciation; 4. analogy with the donor language; 5. analogy with the recipient language; 6. the influence of a third language; 7. the influence of universals; 8. unclearly motivated pronunciation). This system is then applied to a sample of Anglicisms taken from a recently published dictionary. We show that the most important principles are phonological approximation and, to a lesser degree, spelling pronunciation. The “secondary” principles (4–8) affect only a small number of items. Differences between British and American pronunciation are unproblematic for the system. Keywords: phonology; pronunciation; loanwords; proper names; Czech Available at various institutes of the ASCR
Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: a Phonologist’s View

The objective of the present paper is to analyze phonological aspects of orthographically non-adapted loanwords and foreign proper names on a non-normative basis. A system of eight adaptation ...

Duběda, T.; Havlík, Martin; Jílková, Lucie; Štěpánová, Veronika
Ústav pro jazyk český, 2014

The absent description: compensating for its evocative and identifying function
Hoffmannová, Jana
2014 - English
A specific kind of descriptions may be observed in everyday spoken conversations: an explicit description based on full-meaning expressions is missing, while being replaced by other means of reference such as indefinite pronouns or quasi-referring means. This indefiniteness is also made possible due to the use of gestures and moves. Nevertheless, it is the shared experience and communicational strategies of the participants that make it possible for the description to fulfill its function. Keywords: description; everyday spoken communication; face-to-face dialogues; indefinite and quasi-demonstrative pronouns; shared knowledge Available at various institutes of the ASCR
The absent description: compensating for its evocative and identifying function

A specific kind of descriptions may be observed in everyday spoken conversations: an explicit description based on full-meaning expressions is missing, while being replaced by other means of reference ...

Hoffmannová, Jana
Ústav pro jazyk český, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases