Number of found documents: 146
Published from to

Inspirační síla všeobecného zákoníku občanského v návrhu občanského zákoníku pro Českou republiku
Eliáš, Karel
2011 - Czech
Z příspěvku je patrné, že autor je jednou z hlavních osob podílejících se na přípravě rekodifikace občanského zákoníku v České republice. Autor se zastavuje u vývoje návrhu zákoníku od počátečních příprav a tvorby koncepčních základů až po schválení návrhu zákona vládou v květnu 2011. Zdůrazňuje, že hlavními postuláty přijatými pro moderní kodifikaci jsou myšlenky, které byly vyjádřeny již v AGBG, a jde o respekt k člověku jako svobodnému individuu a přijetí úlohy soudce jako činitele, který právo nejen uplatňuje, ale i spoluvytváří. The contribution indicates that the author is one of the key persons participating in the preparation of recodification of the Czech Civil Code. The author pays attention to the development of the proposal of the Code from the preliminaries and laying down the conceptual basis to passing the proposal by the government in May 2011. He points out that the main postulates adopted by the modern codification are ideas which were already expressed in the General Austrian Civil Code, such as respecting a person as a free individual and acceptance of the role of a judge as an authority which both applies and makes law. Keywords: new Civil Code; private law; General Austrian Civil Code Available at various institutes of the ASCR
Inspirační síla všeobecného zákoníku občanského v návrhu občanského zákoníku pro Českou republiku

Z příspěvku je patrné, že autor je jednou z hlavních osob podílejících se na přípravě rekodifikace občanského zákoníku v České republice. Autor se zastavuje u vývoje návrhu zákoníku od počátečních ...

Eliáš, Karel
Ústav státu a práva, 2011

O sochách rolandů v Čechách
Adamová, Karolina; Lojek, Antonín
2011 - Czech
Článek se zabývá historií a původem soch rolandů, upozorňuje na rolandy v Čechách a popisuje jejich vznik a význam. The article deals with the history and provenance of statues of Rolands, it points out Rolands in Bohemia and describes their origin and significance. Keywords: legal history; statues of Rolands Available at various institutes of the ASCR
O sochách rolandů v Čechách

Článek se zabývá historií a původem soch rolandů, upozorňuje na rolandy v Čechách a popisuje jejich vznik a význam....

Adamová, Karolina; Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2011

Podíl Franze von Zeillera na Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811
Adamová, Karolina; Lojek, Antonín
2011 - Czech
Článek se věnuje osobnosti Franze von Zeillera a jeho významu při kodifikačních pracích na Všeobecném rakouském zákoníku občanském. The article is devoted to Franz von Zeiller and his important role in the preparation of codification of The General Civil Code of Austria. Keywords: legal history; civil law; Civil Code; občanské právo; občanský zákoník Available at various institutes of the ASCR
Podíl Franze von Zeillera na Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811

Článek se věnuje osobnosti Franze von Zeillera a jeho významu při kodifikačních pracích na Všeobecném rakouském zákoníku občanském....

Adamová, Karolina; Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2011

Svoboda a soukromí
Sobek, Tomáš
2011 - Czech
Pojem svobody v pozitivním smyslu a v negativním smyslu. Právo jedince na soukromí. Případy omezení negativní svobody. Zásahy do soukromí- voyeurismus, výhrůžka. The concept of liberty in the positive and negative sense. The right of an individual to privacy. Examples of limitation of negative liberty. Invasion of privacy – voyeurism, threat. Keywords: concept of liberty; right to privacy; human rights; právo; pojem Available at various institutes of the ASCR
Svoboda a soukromí

Pojem svobody v pozitivním smyslu a v negativním smyslu. Právo jedince na soukromí. Případy omezení negativní svobody. Zásahy do soukromí- voyeurismus, výhrůžka....

Sobek, Tomáš
Ústav státu a práva, 2011

Právní nástroje ochrany nebezpečných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, při zájmovém chovu
Müllerová, Hana
2011 - Czech
Příspěvek analyzuje vývoj kategorie nebezpečných druhů zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, do nynější podoby kategorie druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči a popisuje jednotlivé typy právních nástrojů, které jsou v současnosti využívány k její regulaci. The article analyses the legal regulation of the cathegory of animal species requiring special care under the Act No. 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty and its development from the cathegory of dangerous animal species and it describes the types of legal instruments that are nowadays applied for its regulation. Keywords: animal protection; dangerous animals; ochrana zvířat Available at various institutes of the ASCR
Právní nástroje ochrany nebezpečných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, při zájmovém chovu

Příspěvek analyzuje vývoj kategorie nebezpečných druhů zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, do nynější podoby kategorie druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči a ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2011

Vstup policisty kvůli týranému zvířeti
Müllerová, Hana
2011 - Czech
Zákon o Policii ČR opravňuje policistu vstoupit při podezření na týrání zvířete do vymezených typů objektů chovatele i bez jeho souhlasu. Předmětem příspěvku je rozbor příslušného ustanovení a uvedení poznatků z jeho aplikace. The Act on the Police of the Czech Republic empowers policemen to enter certain types of premises of the keeper even without his or her consent if there is a reasonable suspicion of animal abuse. The article deals with the description of relevant legal provisions and gives some remarks of their practical implementation. Keywords: legal protection of animals; Act on the Police; animal abuse; týrání zvířat; ochrana zvířat Available at various institutes of the ASCR
Vstup policisty kvůli týranému zvířeti

Zákon o Policii ČR opravňuje policistu vstoupit při podezření na týrání zvířete do vymezených typů objektů chovatele i bez jeho souhlasu. Předmětem příspěvku je rozbor příslušného ustanovení a uvedení ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2011

O čem vypovídá historie listin práv?
Šejvl, Michal
2011 - Czech
Autor se ve svém textu soustředil zejména na historické listiny práv, konkrétně na anglickou Magnu Chartu z roku 1215 a Listinu práv z roku 1689, americkou Listinu práv z roku 1791 a francouzskou deklaraci práv člověka a občana z roku 1789 a všímá si pozoruhodného znaku těchto listin, a to, že se po velmi dlouhou dobu v praxi neaplikovaly. In his text, the author focused mainly on historical bills of rights, particularly on English Magna Carta of 1215 and the Bill of Rights of 1689, American Bill of Rights of 1791 and French Declaration of the Rights of Man and the Citizen of 1789. The author paid attention to a remarkable feature of these bills, i.e. the fact that they had not been applied in practice for a long time. Keywords: legal history; historical bills of rights Available at various institutes of the ASCR
O čem vypovídá historie listin práv?

Autor se ve svém textu soustředil zejména na historické listiny práv, konkrétně na anglickou Magnu Chartu z roku 1215 a Listinu práv z roku 1689, americkou Listinu práv z roku 1791 a francouzskou ...

Šejvl, Michal
Ústav státu a práva, 2011

Ochrana zvířat a rekodifikace českého soukromého práva
Müllerová, Hana
2010 - Czech
Příspěvek popisuje podobu navrhované právní úpravy nového občanského zákoníku týkající se zvířat. The article describes a proposed legal regulation concernig animals of the draft of new Czech Civil Code. Keywords: legal protection of animals; Civil Code; občanský zákoník Available at various institutes of the ASCR
Ochrana zvířat a rekodifikace českého soukromého práva

Příspěvek popisuje podobu navrhované právní úpravy nového občanského zákoníku týkající se zvířat....

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2010

Stát jako mocenská pojišťovna?
Šejvl, Michal
2010 - Czech
Se změnami v právu za posledních dvacet let souvisí i otázka proměny role státu. Autor se ve svém příspěvku věnuje roli státu z obecnějšího hlediska, a to pohledu na stát jakožto mocenskou pojišťovnu. The metamorphoses in law in the last twenty years are related to the issue of the transformation of the role of the state. In his contribution, the author deals with the role of the state from a more general point of view, i.e. he views the state as an authoritarian insurance company. Keywords: theory of law; politics; role of the state; stát Available at various institutes of the ASCR
Stát jako mocenská pojišťovna?

Se změnami v právu za posledních dvacet let souvisí i otázka proměny role státu. Autor se ve svém příspěvku věnuje roli státu z obecnějšího hlediska, a to pohledu na stát jakožto mocenskou ...

Šejvl, Michal
Ústav státu a práva, 2010

Metamorfózy rekodifikace českého soukromého práva
Vostrá, Lenka
2010 - Czech
Autorka se zamýšlí nad metamorfózami kodifikace soukromého práva počínaje koncem 20. století. Hodnotí klady a zápory uváděných legislativních návrhů občanského zákoníku a zabývá se otázkou přijetí třetího návrhu, připraveného k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. The author reflects on the metamorphoses of codifications of Private Law from the end of the 20th century. She evaluates the advantages and disadvantages of the given proposals of the Civil Code and she deals with the issue of enactment of the third proposal which is ready for consideration by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. Keywords: private law; Civil Code; history of codification; občanský zákoník Available at various institutes of the ASCR
Metamorfózy rekodifikace českého soukromého práva

Autorka se zamýšlí nad metamorfózami kodifikace soukromého práva počínaje koncem 20. století. Hodnotí klady a zápory uváděných legislativních návrhů občanského zákoníku a zabývá se otázkou přijetí ...

Vostrá, Lenka
Ústav státu a práva, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases