Number of found documents: 89
Published from to

Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
Doležel, Jiří
2004 - Czech
Článek podrobně analyzuje listinu, ktrou r. 1515 propůjčil pozemkový držitel staré báňské práce důlnímu konsorciu k nové těžbě stříbra, objasňuje dobové okolnosti, seznamuje s jednotlivými na podniku zainteresovanými osobami a pokouší se o přesnou lokalizaci propůjčeného dolu v rámci katastru obce Bartoušov u Havlíčkova Brodu. The article analyses in detail the deed, by means of which the land holder lends old mining work to mining consortium for new mining of silver in 1515. It clarifies period circumstances, introduces individual persons interested in the enterprise and attemps to locate precisely the mine lent within the cadastral territory of the village of Bartoušov near Havlíčkův Brod. Keywords: medieval mining; lease of silver mines; Czech and Moravian Highlands; doly; těžba Available at various institutes of the ASCR
Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515

Článek podrobně analyzuje listinu, ktrou r. 1515 propůjčil pozemkový držitel staré báňské práce důlnímu konsorciu k nové těžbě stříbra, objasňuje dobové okolnosti, seznamuje s jednotlivými na podniku ...

Doležel, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2004

Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích
Drozdová, E.; Šedo, Ondrej
2004 - Czech
Zpráva o neobvyklých nálezech v místě se sídlištními a pohřebištními strukturami - výklad nálezové situace identifikované v jámě s lidskými a zvířecími kostrami z 9. století po Kr. References about nonkonform archaeological finds in the place with settlement and burial structures - explanation of situation in storage pits with human and animal skeletons from the 9. century AD. Keywords: 9. century AD; human burials; animal burials; archeologie; vyučovací metody Available at various institutes of the ASCR
Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích

Zpráva o neobvyklých nálezech v místě se sídlištními a pohřebištními strukturami - výklad nálezové situace identifikované v jámě s lidskými a zvířecími kostrami z 9. století po Kr....

Drozdová, E.; Šedo, Ondrej
Archeologický ústav, Brno, 2004

Gravettská sídelní struktura spytihněvsko-napajedelského mikroregionu ve světle geomorfologických procesů
Škrdla, Petr
2004 - Czech
Příspěvek podává nástin problematiky interpretace umístění lokalit, jejich případné vazby a sídelní strategie v napajedelsko-spytihněvském mikroregionu a to na základě detailné revize terénu v dané oblasti. The Spytihněv-Napajedla microregion was intensively surveyed. During the study of settlement pattern, the strong association of sites with geomorphological processes was observed. The influence of geomorphological processes is necessary to take into account when studying the settlement strategies. Keywords: Moravia; gravettian settlement; geomorphological processes; osídlení; procesy Available at various institutes of the ASCR
Gravettská sídelní struktura spytihněvsko-napajedelského mikroregionu ve světle geomorfologických procesů

Příspěvek podává nástin problematiky interpretace umístění lokalit, jejich případné vazby a sídelní strategie v napajedelsko-spytihněvském mikroregionu a to na základě detailné revize terénu v dané ...

Škrdla, Petr
Archeologický ústav, Brno, 2004

Nedestruktivní metody prospekce na trase dálnice D1 stavby 0136 Říkovice - Přerov
Hašek, Vladimír; Kovárník, J.; Ondra, K.
2004 - Czech
Kombinací archeologických údajů, letecké a geofyzikální prospekce na trase dálnice D1, stavby 0136 Říkovice - Přerov byla získána řada informací, které naznačují poměrně intenzivní osídlení v severní části dálničního tahu (pravá terasa řeky Bečvy v okolí Přerova), i jeho projevy lokálnějšího rázu u jižního segmentu stavby. Účelnou kombinací uplatněných disciplín se podařilo získat optimální podklady k realizaci vlastního výzkumu, zaměřeného především na místa zjištěná prospekcí. A combination of archaeological data, and aerial and geophysical surveying over construction site 0136 Říkovice - Přerov (Highway D 1) has yielded a considerable amount of information, which suggest a relatively dense inhabitation especialy in the northern part of the construction site (right terrace in the valley of Bečva River in the vicinity of Přerov), and rather scarce indications in the southern part. An efficient combination of different methods brought about background information sufficient to subsequently excavate specific areas, which contributed significantly to reducing the costs and time necessary to complete the archaeological research. Keywords: Moravia; geophysical prospecting; archaeological research; stavby; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Nedestruktivní metody prospekce na trase dálnice D1 stavby 0136 Říkovice - Přerov

Kombinací archeologických údajů, letecké a geofyzikální prospekce na trase dálnice D1, stavby 0136 Říkovice - Přerov byla získána řada informací, které naznačují poměrně intenzivní osídlení v ...

Hašek, Vladimír; Kovárník, J.; Ondra, K.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Objekt 3/1996 z Mokré u Brna (okr. Brno-venkov) a jeho přínos k datování závěru I. stupně kultury s MMK
Šebela, Lubomír; Kuča, M.
2004 - Czech
Studie prezentuje archeologický materiál z objektu 3/1996 kultury s moravskou malovanou keramikou (keramika, kamenná štípaná industrie), který je datován na závěr prvního stupně (doplněno o radiokarbonové datum). Paper presents the Moravian painted ware culture material (including pottery and knapped and polished stone industry) from object No. 3/1996 from Mokrá at Brno.The object is radiometricaly dated to the end 1st phase. Keywords: Moravia Mokrá u Brna; culture with Moravian painted ware; dating; obecná historie Available at various institutes of the ASCR
Objekt 3/1996 z Mokré u Brna (okr. Brno-venkov) a jeho přínos k datování závěru I. stupně kultury s MMK

Studie prezentuje archeologický materiál z objektu 3/1996 kultury s moravskou malovanou keramikou (keramika, kamenná štípaná industrie), který je datován na závěr prvního stupně (doplněno o ...

Šebela, Lubomír; Kuča, M.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Dosavadní výsledky geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně
Hašek, Vladimír; Kalábek, M.; Peška, J.
2004 - Czech
Kombinací geofyzikálních metod a archeologického výzkumu byla prozkoumána polykulturní lokalita v Olomouci-Slavoníně (trať Horní lán). Prozkoumaný areál se řadí k dobře a dostatečně prozkoumaným archeologickým lokalitám České republiky (vytipováno a odkryto více jak 4350 různých pravěkých a raně středověkých objektů). Získané podklady doplňují znalosti o celkovém historickém vývoji této struktury. Nelze opomenout významné postavení geofyzikálních metod při výzkumu. A combination of geophysical methods and archaeological excavation was used to examine relatively large polycultural site of Horní lán in Olomouc-Slavonín. A geophysical survey conducted over area gave substantial information about positions of possible finds; subsequent excavations unearthed more than 4350 structures, mostly prehistoric semisubterranean structures, a part of a linear ditch and about 200 burials (prehistoric and early medieval). At this point of time, Horní lán is one of the most completely examined archaeological sites in the Czech Republic. We cannot overemphasize the importance of geophysical methods to our research. Keywords: Moravia Olomouc; geophysical survey; archaeological research; archeologie; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Dosavadní výsledky geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně

Kombinací geofyzikálních metod a archeologického výzkumu byla prozkoumána polykulturní lokalita v Olomouci-Slavoníně (trať Horní lán). Prozkoumaný areál se řadí k dobře a dostatečně prozkoumaným ...

Hašek, Vladimír; Kalábek, M.; Peška, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Gravettian occupation in the lower layer of Kašov 1
Novák, Martin
2004 - English
Osídlení východního Slovenska se během gravettské a epigravettké kultury koncentruje do okolí Zemplínskych vrchů (otevřené sídliště Kašov I, poloha Spálenisko), kde se zjistily dvě nálezové vrstvy - vrstva spodní se datuje do období pozdní fáze horizontu hrotů s vrubem (předchází maximu posledního würmského pleniglaciálu). Charakteristickým rysem štípané kamenné industrie je převaha cizích surovin (baltického křídového pazourku z morénových útvarů jižního Polska), nad místním obsidiánem. Tato fáze osídlení se interpretuje jako přechodní základní tábor (souvisí s migrací pozdněgravettských skupin v rámci loveckých sezonních pohybů mezi územím severně karpatského oblouku a vnitřním prostorem Karpatské kotliny. The settlement of eastern Slovakia during the Gravettian and Epigravettian was concentrated in the surroundings of the Zemplín Hills (open-air site of Kašov I), where two cultural layers (Gravettian/Epigravettian) were found. According to the analysis of lithic industry, radiocarbon dating and lithostratigraphical position, the lower layer is dated to the Late Gravettian horizon with rare shouldered points, to the period directly preceding the LGM. In raw material composition we observe a domination of extralocal, “northern” flint from southern Poland over the local obsidian. This phase of the site occupation is interpreted as a seasonal base camp, probably connected with migration of the Late Gravettian groups in connection with hunting seasonal shifts between the territory north of the Carpathians and the interior part of the Carpathian Basin. Keywords: Eastern Slovakia Kašov 1; lithic industry, site models, seasonal shifts; osídlení; fáze Available at various institutes of the ASCR
Gravettian occupation in the lower layer of Kašov 1

Osídlení východního Slovenska se během gravettské a epigravettké kultury koncentruje do okolí Zemplínskych vrchů (otevřené sídliště Kašov I, poloha Spálenisko), kde se zjistily dvě nálezové vrstvy - ...

Novák, Martin
Archeologický ústav, Brno, 2004

Fauna z lokality Vedrovice
Nývltová Fišáková, Miriam
2004 - Czech
Byl studován a zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích. The animal bones from some objects from the settlement of the linear ceramics culture from Vedrovice was studied. Keywords: vertebrate; Neolithic; Vedrovice; živočichové; kosti Available at various institutes of the ASCR
Fauna z lokality Vedrovice

Byl studován a zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích....

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2004

Paleolitické osídlení Uherskohradišťska
Škrdla, Petr
2003 - Czech
Příspěvek informuje o probíhajícím projektu, který je zaměřen na analýzu aurignacké a gravettské struktury osídlení na Uherskohradišťsku. The article provides an information about ongoing project aimed in analysis of the Aurignacian and Gravettian settlement patterns over the Uherské Hradiště area. Keywords: Aurignacian; Gravettian; settlement pattern; osídlení; hradiště Available at various institutes of the ASCR
Paleolitické osídlení Uherskohradišťska

Příspěvek informuje o probíhajícím projektu, který je zaměřen na analýzu aurignacké a gravettské struktury osídlení na Uherskohradišťsku....

Škrdla, Petr
Archeologický ústav, Brno, 2003

Paleolitické sídliště na Landeku v Petřkovicích. Historie a perspektivy archeologického výzkumu
Svoboda, Jiří
2003 - Czech
Článek shrnuje historii výzkumu gravettské lokality Petřkovice, podtrhává její hlavní přínos: figurka venuše, časné využití černého uhlí, a naznačuje další směry výzkumu. The paper resumes the research history at the gravettian site of Petřkovice, underlines the main interests of this site: the Venus figurine, early use of black coal, and outlines future research prospects. Keywords: Gravettian; Petřkovice Venus; black coal; černé uhlí; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Paleolitické sídliště na Landeku v Petřkovicích. Historie a perspektivy archeologického výzkumu

Článek shrnuje historii výzkumu gravettské lokality Petřkovice, podtrhává její hlavní přínos: figurka venuše, časné využití černého uhlí, a naznačuje další směry výzkumu....

Svoboda, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases