Number of found documents: 229
Published from to

Restaurování archeologických keramických nádob z polykulturního pohřebního areálu Vliněves 1999-2007
Svobodová, Ljuba
2010 - Czech
Tato práce prezentuje základní přístup k ošetřování archeologické keramiky. Zmiňuje se zde základní metodika konzervování a restaurování keramiky od čištění, vyhledávání, lepení, doplňování ztrát, mechanických a barvících retuší, konzervace, až po vypracování restaurátorských zpráv, jejichž obsahem je také přehled použitých pomocných materiálů, kompletní fotografická dokumentace a návrh optimálního klimatického režimu a kontroly stavu ošetřených keramických předmětů v depozitářích. Postupy jsou demonstrovány na keramickém materiálu, pocházejícím ze záchranného výzkumu VLINĚVES 1999-2007, okr. Mělník. This paper presents the basic approach to the archaeological ceramics treatment. Described are the basic methods of ceramics conservation and restoration, like cleaning, joints searching, assembly and fixation, missing parts replacements, corrections of the shape and colour of the replacements, conservation, all recorded in the restoration report, which includes also the list of used materials, full photo documentation and the recommended climate control and regular inspections of the restored ceramics in the deposit storage. Practical demonstration on the ceramics, excavated on the site VLINĚVES (region Mělník) in the years 1999-2007. Keywords: archaeological ceramics; restoration; Vliněves; restaurování Available at various institutes of the ASCR
Restaurování archeologických keramických nádob z polykulturního pohřebního areálu Vliněves 1999-2007

Tato práce prezentuje základní přístup k ošetřování archeologické keramiky. Zmiňuje se zde základní metodika konzervování a restaurování keramiky od čištění, vyhledávání, lepení, doplňování ztrát, ...

Svobodová, Ljuba
Archeologický ústav, Praha, 2010

Sekerky s raménky pohledem metalografa
Hošek, Jiří
2010 - Czech
Dvě halštatské sekerky s raménky datované do Ha C2 – Ha D1-2, objevené v SZ Čechách, byly nedávno analyzovány autorem článku. První sekerka (z Března u Milešova) byla vyrobena z paketovaného železa (lokálně až oceli) a její ostří bylo nauhličeno a zakaleno. Druhá sekerka (z Nakléřovského průsmyku) zřejmě představuje případ navaření ocelového břitu na železné tělo nástroje. Ocelí opatřená břitová hrana a její popuštění dokládají pokročilou nástrojařskou techniku. Obě analyzované sekerky patří do nepočetné skupiny velmi kvalitních výkovků. S přihlédnutím ke všem dodneška analyzovaným sekerkám (s raménky) se však zdá, že kalení těchto nástrojů mohlo být ve skutečnosti běžné. Two Hallstatt flat-and-lugged axes (dated to Ha C2 – Ha D1-2) discovered in NW Bohemia have been recently examined by the author. First axe, from Březno u Milešova, was made of piled iron (locally steel) but its cutting edge was treated by carburization and quenching. The second axe, from Nakléřovský průsmyk, apparently reveals the case of steel cutting-edge welding onto an iron axe body. The steeled cutting edge and its tempering evidence advanced tool-making techniques. Both the examined axes belong to the less numerous group of high quality forgings. Nevertheless, regarding all the up to date examined flat-and-lugged axes, hardening of these tools might have been a common practice at the time. Keywords: flat-and-lugged axe; Hallstatt; Bohemia; archaeometallography; archaeometallurgy; svařování oceli; oceli Available at various institutes of the ASCR
Sekerky s raménky pohledem metalografa

Dvě halštatské sekerky s raménky datované do Ha C2 – Ha D1-2, objevené v SZ Čechách, byly nedávno analyzovány autorem článku. První sekerka (z Března u Milešova) byla vyrobena z paketovaného železa ...

Hošek, Jiří
Archeologický ústav, Praha, 2010

Restaurování tuhovaných nádob
Vítovcová, K.; Kloužková, A.; Svobodová, Ljuba
2009 - Czech
Keywords: graphited pottery; archaeological ceramics; restoration; restaurování Available at various institutes of the ASCR
Restaurování tuhovaných nádob

Vítovcová, K.; Kloužková, A.; Svobodová, Ljuba
Archeologický ústav, Praha, 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Kuna, Martin
2009 - Czech
Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2009

The "Gunpowder Bastion" in Chrudim through the eyes of an archaeologist
Frolík, Jan
2009 - English
Bašta Prachárna byla postavena kolem r. 1500. Další vývoj v 16. a 17. století je spojen s existencí smetiště. The Gunpowder Bastion was built around the year 1500. The development during 16th and 17th centuries is connected with rubbish area. Keywords: town of Chrudim; bastion; post-medieval archaeology; poštovní přeprava; archeologie Available at various institutes of the ASCR
The "Gunpowder Bastion" in Chrudim through the eyes of an archaeologist

Bašta Prachárna byla postavena kolem r. 1500. Další vývoj v 16. a 17. století je spojen s existencí smetiště....

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2009

Finds of Early Modern period ceramics from cesspit B at Prague castle
Blažková-Dubská, Gabriela
2009 - English
The following text provides a detail analysis of the assemblage of ceramics from cesspit B, which was built onto the west wall of the southern transept of the Romanesque St. Vitus Basilica at Prague Castle. It is a total of 187 reconstructed vessels – 120 pots, 47 jugs, 9 bowls, 4 lids, 2 pans, 17 stove tiles and 3 miscellaneous objects. On the basis of the comparisons with published collections (Most, Tábor, Strážnice) is possible to date the use of cesspit B to the end of the 15th century and possibly into the first half of the 16th century. Keywords: Post-medieval; ceramics; Prague Castle; keramika Available at various institutes of the ASCR
Finds of Early Modern period ceramics from cesspit B at Prague castle

The following text provides a detail analysis of the assemblage of ceramics from cesspit B, which was built onto the west wall of the southern transept of the Romanesque St. Vitus Basilica at Prague ...

Blažková-Dubská, Gabriela
Archeologický ústav, Praha, 2009

Raně středověké pohřebiště Klecany I. Přínos výzkumu v r. 2005
Profantová, Naďa
2009 - Czech
Pohřebiště v Klecanech I přineslo doklady pohřbívání příslušníků elity (bojovník, velkomoravské šperky), především ve starší fázi. V mladší fázi (2. pol. 10. stol.) hroby se zbraněmi mizí, mezi ženskými šperky převažují esovité záušnice. Burial ground Klecany I started in the last third of 9th century. It brings also graves of social elite in older phase (warior's grave). S-shaped lockring prevale among women jewellery during the 2nd phase (2nd half of 10th century). Keywords: burial ground; Bohemia; Early Middle Ages; Great moravian influence; raný středověk Available at various institutes of the ASCR
Raně středověké pohřebiště Klecany I. Přínos výzkumu v r. 2005

Pohřebiště v Klecanech I přineslo doklady pohřbívání příslušníků elity (bojovník, velkomoravské šperky), především ve starší fázi. V mladší fázi (2. pol. 10. stol.) hroby se zbraněmi mizí, mezi ...

Profantová, Naďa
Archeologický ústav, Praha, 2009

Přehled výsledků dosavadního archeologického průzkumu areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory
Velímský, Filip
2009 - Czech
Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků série záchranných archeologických výzkumů, které v letech 2004–2008 proběhly u konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Autor se v textu blíže věnuje zejména dvěma novým, pro dějiny stavby klíčovým zjištěním, konkrétně nálezu depotu mincí pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského, který datuje ukončení stavby věnce kaplí, uzavírajícího na východě stavbu konventního kostela, nejpozději v průběhu 2. desetiletí 14. století a odkrytí části doposud neevidované stavby, s největší pravděpodobností staršího románského konventního kostela. The article is a brief summary of results of the rescue archaeological excavations near the convent church of the Assumption of Virgin Mary in the area of the Cistercian convent in Sedlec by Kutná Hora in years 2004-2008. The author focuses mainly on two new discoveries, which are crucial for the building history, concretely on the coin depot containing Prague Gross of Václav II. and Jan Lucemburský, dating the completion of the chapels in the east side of the convent church to the 2nd decade of 14th century at the latest, and on the partial uncovering of so far unregistered building, with high probability an older Romanesque convent church. Keywords: Cistercians; cloister; archaeology; architecture; Middle Ages; Sedlec; archeologie; architektura; středověk Available at various institutes of the ASCR
Přehled výsledků dosavadního archeologického průzkumu areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory

Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků série záchranných archeologických výzkumů, které v letech 2004–2008 proběhly u konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu cisterciáckého kláštera v ...

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2009

Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004-2006
Velímský, Filip
2009 - Czech
Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků menších archeologických výzkumů z let 2004 až 2006 na území okresu Kutná Hora, u kterých byly evidovány doklady osídlení či pohřbívání datovatelné do období raného středověku. Text přináší kromě obecného popisu nálezových okolností jednotlivých výzkumů také základní evidenci materiálu získaného v jejich průběhu. Určitý prostor příspěvku je pak věnován zasazení získaných poznatků do stávajícího konceptu raně středověkého osídlení regionu a komparaci výrazných nálezů s obdobným materiálem z jiných lokalit. The article is a brief summary of results of the minor archaeological excavations in years 2004-2006 in the territory of Kutná Hora district with the evidence of settlement or burial activities dated to the Early Middle ages. In addition to description of the respective excavations find contexts, the text provides also the fundamental registration of acquired material. A certain part of the article is dedicated to the insertion of acquired knowledge in the current concept of Early Medieval region settlement and to the comparison of the distinct finds with similar material from other localities. Keywords: archaeology; village settlement; early Middle Ages; Kutná Hora region; archeologie; raný středověk Available at various institutes of the ASCR
Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004-2006

Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků menších archeologických výzkumů z let 2004 až 2006 na území okresu Kutná Hora, u kterých byly evidovány doklady osídlení či pohřbívání datovatelné do období ...

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2009

Hazardous substances in the work of metal conservator
Ottenwelter, Estelle
2009 - English
Conservator-restorers are exposed to hazardous substances (organic solvents, chemicals, dusts) in their daily work. Absorbed through inhalation, ingestion and by skin contact, these hazardous substances may cause acute toxicity and long term toxic effects if basic safety rules are not respected. After a brief summary of basic principles of toxicology, organ specific toxic effects encountered by chosen hazardous substances to which metal conservator may be exposed in their work and safety rules of handling and storing these substances are described. Keywords: hazardous substances; metal conservation; látky; práce Available at various institutes of the ASCR
Hazardous substances in the work of metal conservator

Conservator-restorers are exposed to hazardous substances (organic solvents, chemicals, dusts) in their daily work. Absorbed through inhalation, ingestion and by skin contact, these hazardous ...

Ottenwelter, Estelle
Archeologický ústav, Praha, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases