Number of found documents: 460
Published from to

Od živé tradice k teorii: poznámky k původu Janáčkova odborného termínu „zhušťování“
Procházková, Jarmila
2013 - Czech
Příspěvek českého skladatele Leoše Janáčka (1854-1928) se v hudební teorii oceňuje zejména v oblasti harmonie. V rámci hudební teorie, Janáčkovy myšlenky o "tloušťce" harmonického materiálu, se poprvé objevily v jeho studii O skladbě souzvuků a jejich spojů (na stavbě akordů a jejich spojů) v roce 1896. Termín se stal plně vyvinutým a často používaným v jeho Úplné nauce o harmonii (Kompletní teorie harmonie) v roce 1920. Původ a použití Janáčkova termínu je dokumentován v souvislosti s jeho zkušenostmi a objevy z tradiční lidové hudby. The contribution of Czech composer Leoš Janáček (1854–1928) to music theory has been appreciated especially in the field of harmony. Within the context of music theory, Janáček's ideas on the 'thickness' of harmonic material first appeared in his study O skladbě souzvukův a jejich spojův (On the Construction of Chords and their Connections) in 1896. The term became fully developed and frequently used in his Úplná nauka o harmonii (The Complete Harmony Theory) in 1920. The origin and the use of the term by Janáček can be documented in connection with his experience with and discoveries from traditional folk music. Keywords: Janáček ‘zahušťování’; music terminology; music theory; harmony; folk music Available at various institutes of the ASCR
Od živé tradice k teorii: poznámky k původu Janáčkova odborného termínu „zhušťování“

Příspěvek českého skladatele Leoše Janáčka (1854-1928) se v hudební teorii oceňuje zejména v oblasti harmonie. V rámci hudební teorie, Janáčkovy myšlenky o "tloušťce" harmonického materiálu, se ...

Procházková, Jarmila
Etnologický ústav, 2013

Od variability k tvorbě: ke vzniku nových lidových písní na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století
Toncrová, Marta
2013 - Czech
Autorka objasňuje proces vytváření nových lidových písní. V odborné literatuře je tento proces označen jako nevyšší forma variačního obměňování, od nahodilých změn přes dotváření částí písní například složením nových slok, vytvoření nového textu nebo nápěvu až ke složení kompletní nové písně. The autor comments on the proces of the creation of new folk songs: in specialised literature, such a process is called the utmost form of variation changes. Field research documents several types of variations, such as from random changes to regular changes, changes in the completion of song parts (such as new stanzas), the creation of lyrics or composing the melody, up to creating a completely new song. Keywords: Musical folklore; Josef Severin; Fanoš Mikulecký; new creativity; new folk song; Moravia; Rozálie Horáková-Uhrová Available at various institutes of the ASCR
Od variability k tvorbě: ke vzniku nových lidových písní na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století

Autorka objasňuje proces vytváření nových lidových písní. V odborné literatuře je tento proces označen jako nevyšší forma variačního obměňování, od nahodilých změn přes dotváření částí písní například ...

Toncrová, Marta
Etnologický ústav, 2013

Vietnamský obchod a česko-německé příhraniční kontakty
Brouček, Stanislav
2013 - Czech
Ve vietnamském „dosídlování“ českého pohraničí můžeme rozeznávat tři hlavní aspekty: 1) Vietnamci znali tento prostor ze svého působení před rokem 1990, kde pobývali jako učňové nebo dělníci, 2) K přesunu na hranice je vybídla přitažlivost česko-německého hraničního prostoru pro obchodnickou činnost, a to z důvodů velké frekvence lidí, 3) Podstatou vietnamského příchodu na západní hranice byla vlastně „systematická“ kolonizační akce. Můžeme proto vietnamskou přítomnost v této části dnešní ČR zařadit do historie osídlování českého pohraničí po roce 1945. Vietnamese " colonization " of the Czech borderland we can distinguish three main aspects: 1) Vietnamese knew this area of its operation before 1990, where they remain as apprentices or workers, 2) to move to the border is urged attraction Czech -German border area for commercial activities , and because of a great rate people, 3) The essence of Vietnamese arriving at the western boundary was actually a " systematic " colonization events. We therefore Vietnamese presence in this part of today's Czech Republic include the history of the Czech borderland settlements after 1945. Keywords: Vietnamese in the Czech Republic; Czech- German relations; migration; národnostní menšiny; trh Available at various institutes of the ASCR
Vietnamský obchod a česko-německé příhraniční kontakty

Ve vietnamském „dosídlování“ českého pohraničí můžeme rozeznávat tři hlavní aspekty: 1) Vietnamci znali tento prostor ze svého působení před rokem 1990, kde pobývali jako učňové nebo dělníci, 2) K ...

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2013

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok 2011
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
2012 - Czech
Keywords: Roma; Czech Republic; Analysis of Grant Reports Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok 2011

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2012

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora koordinátorů romských poradců za rok 2011
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
2012 - Czech
Keywords: Roma; Czech Republic; Analysis of Grant Reports Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora koordinátorů romských poradců za rok 2011

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2012

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok 2011
Beranská, Veronika; Uherek, Zdeněk
2012 - Czech
Keywords: Roma; Czech Republic; Analysis of Grant Reports Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok 2011

Beranská, Veronika; Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2012

Migrace a česká společnost - téma zahlcené "dobrými" nápady a přehřáté druhotnými zájmy
Brouček, Stanislav
2012 - Czech
Příspěvek rozebírá problematiku migrací v šesti oblastech demokratické společnosti. Jsou to: média, výzkum, nevládní dobrovolné organizace, politika, podnikatelská sféra, instituce státu. Nadprodukce komplikovaných úvah o migracích zahltily všechny jmenované oblasti. Příspěvek upozorňuje na zodpovědnost státních institucí. The study examines the issue of migration in the six areas of a democratic society. They are: the media, research, non-governmental voluntary organization, politics, businesses, institutions of the state. Overproduction of ideas of the migrations flooded all the above mentioned areas. The study highlights the responsibility of state institutions. Keywords: migration; migration policy; modern diaspora; adaptation; history of Czech a Slovak migration Available at various institutes of the ASCR
Migrace a česká společnost - téma zahlcené "dobrými" nápady a přehřáté druhotnými zájmy

Příspěvek rozebírá problematiku migrací v šesti oblastech demokratické společnosti. Jsou to: média, výzkum, nevládní dobrovolné organizace, politika, podnikatelská sféra, instituce státu. Nadprodukce ...

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2012

Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009
Freemanová, Michaela
2012 -
Sborník referátů z konference, věnované Českou společností pro hudební vědu v roce 2009 "druhému životu" Händela, Haydna a Mendelssohna v českých zemích a na Slovensku Miscellany of papers from the conference, dedicated, in 2009, by the Czech Musicological Society to the "second life", in the Bohemian Lands and Slovakia, of Handel, Haydn and Mendelssohn. Keywords: Händel; "second life"; 18th and 19th centuries; Haydn; Mendelssohn Available at various institutes of the ASCR
Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009

Sborník referátů z konference, věnované Českou společností pro hudební vědu v roce 2009 "druhému životu" Händela, Haydna a Mendelssohna v českých zemích a na Slovensku...

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2012

Bariéry a limity etnomuzikologického výzkumu na příkladu nahrávacích akcí Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku v letech 1909-1912
Procházková, Jarmila
2012 - Czech
Příspěvek se zamýšlí nad situacemi vzniklými během nahrávání na fonograf, které realizoval Pracovní výbor pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku pod vedením Leoše Janáčka v letech 1909–1912, za aktivní účasti sběratelů Hynka Bíma a Františky Kyselkové. Cílem těchto úvah je uvést konkrétní příklady, kdy byl etnomuzikologický výzkum limitován různými vnějšími i vnitřními příčinami, a abstrahovat obecné modely bariér, které byly v minulosti charakteristické pro etnomuzikologický výzkum. This contribution analyses particular situations occurring in the course of the phonographic recording by the Working Committee for Czech National Folksong in Moravia and Silesia headed by Leoš Janáček in cooperation with Hynek Bím and Františka Kyselková in the years 1909–1912. The purpose of the reflections is to give particular examples of limitations of the ethno-musicological research represented by various external and internal causes, and generalise barrier models characteristic for ethno-musicological research in the past. Keywords: field recordings; phonograph; national folksongs; Leoš Janáček Available at various institutes of the ASCR
Bariéry a limity etnomuzikologického výzkumu na příkladu nahrávacích akcí Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku v letech 1909-1912

Příspěvek se zamýšlí nad situacemi vzniklými během nahrávání na fonograf, které realizoval Pracovní výbor pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku pod vedením Leoše Janáčka v letech 1909–1912, ...

Procházková, Jarmila
Etnologický ústav, 2012

Dance, Gender and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010. Třešť, Czech Republic
Dunin, E. I.; Stavělová, Daniela; Gremlicová, D.; Vejvoda, Zdeněk
2012 - English
Keywords: dance; gender; tradition and the present time Available at various institutes of the ASCR
Dance, Gender and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010. Třešť, Czech Republic

Dunin, E. I.; Stavělová, Daniela; Gremlicová, D.; Vejvoda, Zdeněk
Etnologický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases