Number of found documents: 450
Published from to

Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti
Hlavačka, Milan
2013 - Czech
Železnice se stala již při svém zrodu fenoménem, který urychlil vytváření jednotného času pro občanskou společnost a prostorovou proměnu jejich aktivit. Railways has become a phenomenon in its wake, which spurred the creation of a unite time for civil society and spatial transformation of their activities. Keywords: railway; time unification; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti

Železnice se stala již při svém zrodu fenoménem, který urychlil vytváření jednotného času pro občanskou společnost a prostorovou proměnu jejich aktivit....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2013

Kontinuita a diskontinuita v dějinách střední Evropy
Pánek, Jaroslav
2013 - Czech
Článek se zabývá problematikou kontinuity a diskontinuity v dějinách, zvláště ve smyslu mikrohistorickém (šlechtické rody Rožmberků a Lichtenštejnů) a makrohistorickém (střední Evropa). The article deals with the problems of continuity and discontinuity in history, especially in microhistory (noble families of Rožmberk and Liechtenstein) and macrohistory (Central Europe). Keywords: Central Europe; Family of Liechtenstein; Continuity and discontinuity in history; historie; literatura Středního východu Available at various institutes of the ASCR
Kontinuita a diskontinuita v dějinách střední Evropy

Článek se zabývá problematikou kontinuity a diskontinuity v dějinách, zvláště ve smyslu mikrohistorickém (šlechtické rody Rožmberků a Lichtenštejnů) a makrohistorickém (střední Evropa)....

Pánek, Jaroslav
Historický ústav, 2013

"Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník": zapomenutý historický kartograf a archivář Josef Paldus a jeho podíl na československo-rakouské archivní rozluce
Chodějovská, Eva
2013 - Czech
Dosud bylo známo mnoho detailů o životě Josefa Palduse (1863-1937), ale nebyla k dispozici jeho kompletní bibliografie ani taková biografie, která by zahrnula všechna období jeho života a bohaté aktivity. Cílem této studie je zaplnit tyto mezery. Josef Paldus, voják, který sloužil v Rakouském státním archivu v oddělení kartografie (Kriegsarchiv), se podílel na československo-rakouské archivní rozluce a byl jedním z nejdůležitějších spolupracovníků Zdeňka Wirtha ve dvacátých a třicátých letech. Celoživotně se také podílel na vlastivědné a spolkové činnosti ve svém rodném městě Jablonci nad Nisou. Many details were known about Josef Paldus´s (1863-1937) life, but none has offered a complete bibliography and a comprehensive curriculum vitae, which would include all the periods of his life and his rich activities. The aim of this paper is to fullfil the gap. Josef Paldus, a military man, who served in the Austrian State Archives in the Department of Cartography (Kriegsarchiv), participated in the Czechoslovak-Austrian archive separation and was one of the most important fellow worker of Zdeněk Wirth in the 1920s and 1930s. Moreover, he was a patriot of his native town Gablonz (Jablonec nad Nisou). Keywords: Josef Paldus (1863-1937); historical cartography; map collections Available at various institutes of the ASCR
"Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník": zapomenutý historický kartograf a archivář Josef Paldus a jeho podíl na československo-rakouské archivní rozluce

Dosud bylo známo mnoho detailů o životě Josefa Palduse (1863-1937), ale nebyla k dispozici jeho kompletní bibliografie ani taková biografie, která by zahrnula všechna období jeho života a bohaté ...

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2013

Mezinárodní ohlas a dopady atentátu na Reinharda Heydricha na československou zahraniční akci
Němeček, Jan; Kuklík, J.
2013 - Czech
Události v protektorátu následující po atentátu na Reinharda Heydricha, kde bylo vyhlášeno stanné právo a zahájeny masové popravy, získaly široký mezinárodní ohlas. Zničení Lidic vyvolalo obrovskou odezvu ve všech spojeneckých zemích. Československé oběti přispěly nemalou měrou k obnovení československého státu. Events in the protectorate following the assassination of Reinhard Heydrich, where martial law was declared and mass executions began, received widespread international acclaim. The destruction of Lidice generated a huge response in all Allied countries. The Czechoslovak victims contributed in no small degree to the restoration of the Czechoslovak State. Keywords: 20th century; Czechoslovakia; Protectorate; assassination Available at various institutes of the ASCR
Mezinárodní ohlas a dopady atentátu na Reinharda Heydricha na československou zahraniční akci

Události v protektorátu následující po atentátu na Reinharda Heydricha, kde bylo vyhlášeno stanné právo a zahájeny masové popravy, získaly široký mezinárodní ohlas. Zničení Lidic vyvolalo obrovskou ...

Němeček, Jan; Kuklík, J.
Historický ústav, 2013

Představení grantového projektu Ideje - legislativa - instituce: sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939
Hlavačka, Milan
2013 - Czech
Článek představuje projekt, který má přiblížit genezi a dosavadní výkony sociální politiky ve formě přehledného kurzu dějin sociální politiky a sociální práce ve střední Evropě s důrazem na habsburskou monarchii. The article introduces the project, which shall recall origin and past performances of social policy in the form of an easy course in history of social policy and social work in Central Europe with an emphasis on the Habsburg monarchy. Keywords: project; social mining; social practise Available at various institutes of the ASCR
Představení grantového projektu Ideje - legislativa - instituce: sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

Článek představuje projekt, který má přiblížit genezi a dosavadní výkony sociální politiky ve formě přehledného kurzu dějin sociální politiky a sociální práce ve střední Evropě s důrazem na ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2013

Činnost Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, její současná podoba a perspektivy
Hájek, Jan
2013 - Czech
Ve studii autor, člen výkonného výboru a bývalý president Společnosti, uvádí některá základní fakta o Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky, která byla založena v r.1990. In the study the author, a member of executive committee and former president of the Society, introduces some basic facts about the Society foreconomic and social history of the Czech republic that was established in 1990. Keywords: social history; Society for economic and social history; Czech historiography Available at various institutes of the ASCR
Činnost Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, její současná podoba a perspektivy

Ve studii autor, člen výkonného výboru a bývalý president Společnosti, uvádí některá základní fakta o Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky, která byla založena v ...

Hájek, Jan
Historický ústav, 2013

Zastoupení technické inteligence a podnikatelů v Biografickém slovníku českých zemí a Österreichisches Biographisches Lexikon
Makariusová, Marie
2013 - Czech
Studie se zabývá zastoupením biogramů podnikatelů, manažerů a technické inteligence v Biografickém slovníku českých zemí. Srovnává jej s podobně strukturovanými slovníky na Slovensku, v Rakousku a Německu. The study discuss the proportion of biograms of businessmen, managers and technical intelligentsia in the Biographical Dictionary of the Bohemian Lands. The work is compared to the encyclopaedias similarly structured that have been available in Slovakia, Austria and Germany. Keywords: dictionaries; biographies; businessmen Available at various institutes of the ASCR
Zastoupení technické inteligence a podnikatelů v Biografickém slovníku českých zemí a Österreichisches Biographisches Lexikon

Studie se zabývá zastoupením biogramů podnikatelů, manažerů a technické inteligence v Biografickém slovníku českých zemí. Srovnává jej s podobně strukturovanými slovníky na Slovensku, v Rakousku a ...

Makariusová, Marie
Historický ústav, 2013

Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám
Horčáková, Václava
2013 - Czech
Studie se zabývá zvyšováním důležitosti elektronických informačních zdrojů pro výzkum hospodářských a sociálních dějin a zároveň ubýváním "klasických" informačních zdrojů, jako jsou tištěné bibliografie. The study is focused on increase of importance of electronic information sources for the research into economic and social history and getting lost of the "classic" sources of information, such as printed bibliographic reviews. Keywords: economic and social history; bibliography; electronic information sources Available at various institutes of the ASCR
Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám

Studie se zabývá zvyšováním důležitosti elektronických informačních zdrojů pro výzkum hospodářských a sociálních dějin a zároveň ubýváním "klasických" informačních zdrojů, jako jsou tištěné ...

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2013

Ústřední kategorie myšlení E. P. Thompsona o práci, dělnících a jejich kultuře
Řepa, Milan
2013 - Czech
Keywords: Marxism; Modern Historiography; E. P. Thompson Available at various institutes of the ASCR
Ústřední kategorie myšlení E. P. Thompsona o práci, dělnících a jejich kultuře

Řepa, Milan
Historický ústav, 2013

Poznávání "cizího" světa očima vandrovníků v 19. a počátkem 20. století
Vošahlíková, Pavla
2013 - Czech
Vandr se v 19. a počátkem 20. století stal cestou ke zvyšování kvalifikace, prostředkem k vylepšení příjmů, předpokladem k samostatnému podnikání. Navíc pomáhal poznat životní potřeby a zvyklosti v bližší i vzdálenější cizině a sbližovat životní styl lidových vrstev v různých regionech. In the 19th and early 20th century the journeyman travels became an integral part of the training, a means of improving one’s income and a pre-requisite for becoming self-employed. In addition, they provided a better understanding of the everyday needs and customs in nearby and far-off foreign destinations and helped to bring the lifestyles of ordinary folk in various regions closer together. Keywords: The Journeymen; The Lifestyles; The 19th and Early 20th century; životní styl; příjem Available at various institutes of the ASCR
Poznávání "cizího" světa očima vandrovníků v 19. a počátkem 20. století

Vandr se v 19. a počátkem 20. století stal cestou ke zvyšování kvalifikace, prostředkem k vylepšení příjmů, předpokladem k samostatnému podnikání. Navíc pomáhal poznat životní potřeby a zvyklosti v ...

Vošahlíková, Pavla
Historický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases