Number of found documents: 468
Published from to

Masarykův koncept realismu - pokus o vhled do jeho kořenů, teorie a vlivu
Neudorflová, Marie L.
2009 - Czech
Masarykův realismus byl reakcí na tradiční nedostatek znalostí o společnosti a jejich problémech. V jeho centru byla bylo úsilí o vědecké poznání ve vztahu ke všem důležitým oblastem existence společnosti a jejich skupin prostřednictvím metod používaných v řadě vědeckých disciplin. Znalosti o společnosti, o jejích problémech, potřebách a možnostech Masaryk považoval za základ k pozitivnímu rozvoji společnosti a k demokratizaci. V tomto ohledu ovlivnil podstatnou část mladé inteligence. Masaryk´s realism was a response to insufficient knowledge on society and its problems. In its basis was a struggle for scientific knowledge in relation to important areas of society life through methods used in anumber of disciplines. Masaryk viewed relevant and thorough knowledge about society and its problems, needs and possibilities as a condition for its positive development and foe democratization. In this respect he influenced a part of young generation. Keywords: Masaryk, T. G.; Czech politics; history; vnitřní politika; historie Available at various institutes of the ASCR
Masarykův koncept realismu - pokus o vhled do jeho kořenů, teorie a vlivu

Masarykův realismus byl reakcí na tradiční nedostatek znalostí o společnosti a jejich problémech. V jeho centru byla bylo úsilí o vědecké poznání ve vztahu ke všem důležitým oblastem existence ...

Neudorflová, Marie L.
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Mistr Jan Hus v myšlení T. G. Masaryka
Neudorflová, Marie L.
2009 - Czech
Keywords: Masaryk, T. G.; Hus, Jan; husy; rozumové poznávání Available at various institutes of the ASCR
Mistr Jan Hus v myšlení T. G. Masaryka

Neudorflová, Marie L.
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Výpovědní hodnota katalogů knihovny českokrumlovského konventu minoritů
Hradilová, Marta
2009 - Czech
Práce se zabývá dochovanými katalogy českokrumlovského konventu minoritů. Jednotlivé katalogy srovnává navzájem, zejména pak způsob katalogizace rukopisů. This work deals with the preserved catalogues of the Minorite Convent in Český Krumlov. Singular catalogues are mutually compared, this study focuses primarily on the way of cataloguing the manuscripts. Keywords: Minorite Convent, Český Krumlov; manuscripts; rukopisy Available at various institutes of the ASCR
Výpovědní hodnota katalogů knihovny českokrumlovského konventu minoritů

Práce se zabývá dochovanými katalogy českokrumlovského konventu minoritů. Jednotlivé katalogy srovnává navzájem, zejména pak způsob katalogizace rukopisů....

Hradilová, Marta
Masarykův ústav a Archiv, 2009

František Roubík. Člověk v temnotách okupace
Holát, Pavel
2009 - Czech
Keywords: Roubík, František; historiography; World War II; historiografie Available at various institutes of the ASCR
František Roubík. Člověk v temnotách okupace

Holát, Pavel
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Bohumil Stašek (1886-1948). Život a doba
Kotous, J.; Pehr, Michal
2009 - Czech
Keywords: Stašek, Bohumil; conference; život; biskupské konference Available at various institutes of the ASCR
Bohumil Stašek (1886-1948). Život a doba

Kotous, J.; Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Život v zabraném. Vystěhování Sedlčanska 1943-1945
Mádlová, Vlasta
2009 - Czech
Keywords: World War II; Sedlčany Region, Czech Republic; světová válka; republika Available at various institutes of the ASCR
Život v zabraném. Vystěhování Sedlčanska 1943-1945

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg
Stegmann, N.; Bartoňová, L.; Wiglusch, A.; Hatlie, M.; Kostrbová, Lucie
2009 -
Mit Polen, der Tschechoslowakei (resp. Tschechien und der Slowakei) und Deutschland (resp. der DDR und der BDR) hat der vorliegende Sammelband Länder im Blick, deren Geschichte in als auch nach den Weltkriegen eng verflochten war. Die einzelnen Studien diskutieren am Beispiel konkreter Forschungsergebnisse die Grenzen nationaler Betrachtungsweisen und die tatsächliche Tragfähigkeit internationaler und europäischer Interpretationen. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf die Frage der "Deutungen der Weltkriege" und mithin der symbolischen Aufladung von Kriegserfahrungen und Kriegserinnerungen in unterschiedlichen Sinnzusammenhängen. Osudy Polska, Československa (resp. České republiky a Slovenska) a Německa (resp. NDR a SRN) byly během světových válek i po nich těsně provázány. Jednotlivé příspěvky se zamýšlejí jednak nad hranicemi nacionálně podmíněných pohledů, jednak nad nosností mezinárodně a evropsky orientovaných interpretací. Pozornost je zaměřena především na otázku "výkladů světových válek", a tím i na symbolickou hodnotu válečných zážitků a válečných vzpomínek v různých významových spojeních a konstruktech. The fates of Poland, Czechoslovakia (or the Czech Republic and Slovakia) and Germany (East and West) were closely intertwined during and after the world wars. These individual papers consider both the boundaries of nationally-conditioned views and the strength of internationally-oriented and Eurocentric interpretations. Attention is focused primarily on the issue of the "interpretations of the world wars" and thus also on the symbolic value of wartime experiences and memories in various meaning constructs and associations. Keywords: World Wars; collective memory; Central Europe; světová válka; války Available at various institutes of the ASCR
Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg

Mit Polen, der Tschechoslowakei (resp. Tschechien und der Slowakei) und Deutschland (resp. der DDR und der BDR) hat der vorliegende Sammelband Länder im Blick, deren Geschichte in als auch nach den ...

Stegmann, N.; Bartoňová, L.; Wiglusch, A.; Hatlie, M.; Kostrbová, Lucie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky
Broklová, Eva
2009 - Czech
V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci národa není v souladu s demokratickými principy. Přesto lze v Benešových pracích sledovat samostatné řešení politických problémů, vesměs založené na vědeckém základě. Jeho koncepce vycházela ze studia individualismu v dějinách filozofie, teorie politického stranictví, demokratických ideálů a empirické metody. Českou otázku řešil požadavkem na zničení Rakouska-Uherska jako utlačovatele národů a oporu Německa. Hodlal vybudovat "Stát nejdemokratičtější z hlediska sociálního a nejpokročilejší z hlediska politického". Po druhé světové válce řešil teoreticky otázku možností nutné spolupráce a sblížení systému politické demokracie a sovětského socialismu. Beneš byl spolutvůrcem a obnovitelem státu. In his intentions and aims related to the establishment of the Czechoslovak State and its keeping within the founding ideas, E. Beneš was in agreement with T. G. Masaryk. The resistance movement’s starting point was that limitations upon the power of nation do not comply with democratic principles. In his works, Beneš however shows autonomous ways of solving political issues, mostly grounded on a scientific base. His concept was based on a study of individualism in the history of philosophy, theory of political partisanship, democratic ideals, and empiric method. To solve the Czech issue he demanded that Austria-Hungary should be overthrown as being an oppressor of nations and a support of Germany. He intended to build "The most democratic state from a social point of view and the most progressive one from a political viewpoint". Beneš was a co-creator and re-builder of a state. Keywords: Beneš, Edvard; Czechoslovakia; World War I; politické teorie; světová válka Available at various institutes of the ASCR
Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky

V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci ...

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Kroniky českých měst z období raného novověku
Tošnerová, Marie
2009 - Czech
Studie se zabývá kronikami českých měst z předbělohorského období. The essay deals with the municipal chronicles of Czech towns in the Early Modern Period. Keywords: Bohemia; Early Modern Period; chronicles; kroniky Available at various institutes of the ASCR
Kroniky českých měst z období raného novověku

Studie se zabývá kronikami českých měst z předbělohorského období.


The essay deals with the municipal chronicles of Czech towns in the Early Modern Period.

Tošnerová, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Utitz Emil. Inventář osobního fondu (1883-1956)
Kunštát, Miroslav
2009 - Czech
Tato archivní pomůcka – tj. inventární seznam osobního fondu prof. Emila Utitze (1883-1956), známého pražského německožidovského filosofa, historika umění a estetika – sestává z krátkého životopisu, výběrové bibliografie jeho prací a vlastního inventárního seznamu rozsahem nevelké osobní pozůstalosti. This finding aid – i.e. the inventory of personal papers of Prof. Emil Utitz (1883-1956), well-known Prague German-jewish philosopher, art historian and aesthetician - consists of the short biography, his selected bibliography and the inventory list of the small personal bequest. Keywords: Utitz, Emil; německé umění; seznamy Available at various institutes of the ASCR
Utitz Emil. Inventář osobního fondu (1883-1956)

Tato archivní pomůcka – tj. inventární seznam osobního fondu prof. Emila Utitze (1883-1956), známého pražského německožidovského filosofa, historika umění a estetika – sestává z krátkého životopisu, ...

Kunštát, Miroslav
Masarykův ústav a Archiv, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases