Number of found documents: 720
Published from to

Treatment-related naturalization premius in two European countries: evaluation and comparison
Sargsyan, Vahan
2016 - English
Keywords: citizenship policy; naturalization; naturalization premium Available at various institutes of the ASCR
Treatment-related naturalization premius in two European countries: evaluation and comparison

Sargsyan, Vahan
Národohospodářský ústav, 2016

Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku
Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - Czech
Táto štúdia podrobne mapuje časopisecký publikačný výkon na Slovensku zachytený v databáze Web of Science (WoS) za roky 2010 – 2014 a porovnáva ho s priemerným publikačným výkonom 11 ďalších krajín. Porovnania sú vykonané na úzko definovaných vedných odboroch, do ktorých WoS kategorizuje časopisy evidované v databáze. Štúdia porovnáva nielen celkový publikačný výkon, ale tiež excelentný publikačný výkon, t. j. počet publikácií výhradne v špičkových časopisoch v danom odbore na základe ich ohlasu v akademickom svete. This study covers in detail the publication output in scientific journals in Slovakia, based on articles published in the years 2010 – 2014 and included in the Web of Science (WoS) database and compares it with the output of 11 different countries. For our comparison, we have used the narrowly defined scientific fields used by the WoS to categorize the journals included in the database. The study compares both total publication output and outstanding publication output, i.e. the number of articles published in top scientific journals in the given field, based on their reputation in the academia. Keywords: research evaluation; Slovakia Available at various institutes of the ASCR
Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku

Táto štúdia podrobne mapuje časopisecký publikačný výkon na Slovensku zachytený v databáze Web of Science (WoS) za roky 2010 – 2014 a porovnáva ho s priemerným publikačným výkonom 11 ďalších krajín. ...

Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách
Srholec, Martin
2016 - Czech
Certifikovaná metodika navrhuje hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. Cílem této práce je navrhnout metodiku hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. The methodology identifies the best practice of estimating the input additionality effect of direct government subsidies on research and development in the business enterprises. The government should only subsidise research and development that would not be carried out otherwise. The additionality effect shows to which extent the support stimulates additional research or rather crowds out private funding. The methodology is useful for providers of targeted subsidies and design of innovation policy. Keywords: direct government subsidies; research and development; business enterprises Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách

Certifikovaná metodika navrhuje hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. Cílem ...

Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2016

Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému
Šatava, Jiří
2016 - Czech
Stát může finančně podpořit domácnosti s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, snížením jejich daňové zátěže nebo zvýšením sociálních dávek, které tyto domácnosti pobírají. Oba způsoby podpory zvyšují jejich čistou mzdu. Tato studie poskytuje evidenci o výši finanční podpory domácností s dětmi a opatřeních, které ji limitují. Nižší daňové zatížení domácností s dětmi je dáno nižší daní z příjmu, nikoli odvody pojistného. Daňová podpora domácností s dětmi je srovnatelná s daňovou podporou nízkopříjmových bezdětných domácností. K podpoře domácností s dětmi přispívají zejména zvýhodnění přímo cílená na přítomnost dětí v domácnosti a sleva na nepracující manželku, která přítomností dětí v domácnosti podmíněna není. V případě, kdy by daňový systém tato zvýhodnění neobsahoval, domácnosti s dětmi by byly zatíženy vyšší efektivní daňovou sazbou než bezdětné domácnosti s porovnatelným příjmem. The state may provide financial assistance to families with dependent children either by reducing their tax burden or by increasing their welfare benefits. Both means of support increase their net wage, thus providing financial support. This paper provides an overview of financial support amounts provided to families with dependent children or families with the youngest child aged 1 to 3, and of measures limiting such support. The lower tax burden of families with children ensues from lower income tax, not from the social and health care security systems. Within this system, tax support provided to families with children is comparable to that provided to low-income families without children. Additional support provided to families with children includes tax benefits tied directly to children in the family, and tax credit for a dependent spouse. Should the tax system not provide such benefits, families with children, or rather families with a youngest child aged 1 to 3 would have a higher effective tax rate than childless families with comparable income. Keywords: families with children; tax and welfare system Fulltext is available at external website.
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému

Stát může finančně podpořit domácnosti s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, snížením jejich daňové zátěže nebo zvýšením sociálních dávek, které tyto domácnosti ...

Šatava, Jiří
Národohospodářský ústav, 2016

Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství
Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - Czech
Tato studie podrobně mapuje podíl Akademie věd České republiky (AV ČR) na časopiseckém publikačním výkonu České republiky (ČR) zachyceném v databázi Web of Science (WoS). Srovnání zahrnuje nejen podíl na celkovém publikačním výkonu, ale také podíl na špičkovém publikačním výkonu, tedy publikacích ve špičkových časopisech oborů na základě jejich ohlasu v akademickém světě. Srovnání publikací za období let 2010–2014 ukazuje, že v naprosté většině vědních oborů, kde vědecké týmy AV ČR působí, se AV ČR soustřeďuje na publikování ve světově nejvýznamnějších časopisech databáze WoS výrazně více než zbytek ČR. Výzkumná spolupráce AV ČR ve formě spoluautorství se na národní úrovni odehrává v různých oborech s různou intenzitou a stejně tak se liší kvalitativní zaměření této spolupráce. Zdrojem pro tuto studii byly mimo jiné unikátní bibliometrické podklady zpracované pro realizaci Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, které proběhlo v roce 2015. This study maps out in detail the contribution made by the Czech Academy of Sciences (CAS) to the publication output of the Czech Republic for journals listed in the Web of Science (WoS) database. The comparison covers not only the share of the total publication output, but also the share of the excellent publication output, i.e., publications in top-tier journals of respective fields enjoying the most academic prestige. A comparative look at the period 2010-2014 shows that in the vast majority of scientific fields with representation from the CAS scientific teams, the CAS is significantly more focused on publishing in the most prestigious international journals of the WoS database than are others in the Czech Republic. Research cooperation by the CAS in the form of co-authorship takes place at the national level in various fields with differing levels of intensity, as well as differing in the qualitative focus of such cooperation. The sources for this study include the unique bibliometric data processed during the 2015 exercise, the ‘R&D Evaluation of CAS units for 2010-2014’.\n\n Keywords: research evaluation; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství

Tato studie podrobně mapuje podíl Akademie věd České republiky (AV ČR) na časopiseckém publikačním výkonu České republiky (ČR) zachyceném v databázi Web of Science (WoS). Srovnání zahrnuje nejen podíl ...

Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké
Münich, Daniel; Smolka, V.
2016 - Czech
Učitelské platy v dlouhodobějším horizontu spoluurčují kvalitu učitelů a školního vzdělávání. Relativní úroveň učitelských platů v poměru k platům v alternativních profesích v dané zemi totiž ovlivňuje i to, z jakých řad se rekrutují mladí zájemci o učitelskou profesi, kdo z nich se učitelem skutečně stane a zda ti nejlepší v této profesi dlouhodobě setrvají. Relativní platy českých učitelů však v tomto ohledu dlouhodobě patří k nejnižším v rámci více než třiceti nejvyspělejších zemí světa (OECD). Tato studie ukazuje, že navyšování učitelských platů i v roce 2015 stěží drželo krok s růstem platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru. Nepříznivá relativní platová situace českých učitelů se tak za posledních deset let v podstatě nezměnila. Teacher salaries, in the long term, co-determine the quality of teachers and education in schools. The relative teachers’ pay compared with salaries in alternative professions in a country also determines what ranks prospective young teachers recruit from, which of them ultimately become teachers and whether the best of them sustain a long-term career in teaching. For long relative salaries of Czech teachers have been among the lowest among more than 30 most developed countries of the world (OECD). Also in 2015, as the study shows, increases in teacher salaries only hardly kept pace with the trend of salaries of other tertiary-educated public and private sector employees. In the last decade, the unfavourable relative pay situation of Czech teachers has effectively not changed. Keywords: salaries of Czech teachers; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké

Učitelské platy v dlouhodobějším horizontu spoluurčují kvalitu učitelů a školního vzdělávání. Relativní úroveň učitelských platů v poměru k platům v alternativních profesích v dané zemi totiž ...

Münich, Daniel; Smolka, V.
Národohospodářský ústav, 2016

Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky
Palguta, Ján
2016 - Czech
Česká města a obce ročně hospodaří s 23,9 % veřejných výdajů (cca 10 % HDP). Přibližně polovina z těchto výdajů se realizuje veřejnými zakázkami. Jde tedy o nezanedbatelnou část veřejných financí, která si zaslouží pozornost. Tato analýza ukazuje, že na zadávání veřejných zakázek má výrazný vliv složení městských a obecních zastupitelstev. Použitá metodologie umožňuje poměrně věrohodně interpretovat zjištěné souvislosti jako kauzální a nikoliv jen jako korelace. Municipalities in the Czech Republic manage 23.9% of the total public expenditure (approximately 10% of the GDP), with approximately half of these funds redistributed through public procurement. This is a very significant amount of public resources that should be given due attention. This analysis demonstrates that the composition of municipal governments significantly influences the process of public procurement. Our methodology allows to interpreting the estimated relationships as causal, rather than as mere correlations. Keywords: public procurement; local governments; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky

Česká města a obce ročně hospodaří s 23,9 % veřejných výdajů (cca 10 % HDP). Přibližně polovina z těchto výdajů se realizuje veřejnými zakázkami. Jde tedy o nezanedbatelnou část veřejných financí, ...

Palguta, Ján
Národohospodářský ústav, 2016

Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: doporučení a jeho vyhodnocení
Šatava, Jiří
2016 - Czech
Nastavení celkového zdanění práce, tj. daně z příjmu fyzických osob a pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, v ČR vysoce zatěžuje i relativně nízké výdělky tzv. druhých vydělávajících v domácnostech, tedy partnerů s nižším výdělkem. Pracovní aktivita těchto lidí je přitom na výši zdanění zpravidla velmi citlivá. Takovou velkou skupinu představují matky s menšími dětmi. Matky s dětmi v pozici druhých vydělávajících jsou vystaveny participační daňové sazbě (PTR) až o 30 % vyšší než jejich partneři. Vyšší PTR přitom způsobuje nižší motivaci pracovat. Nejvyšším sazbám PTR, v porovnání s partnery, jsou vystaveny ženy s dětmi s nízkým výdělečným potenciálem. In the Czech Republic, the overall taxation of work, i.e individuals' income tax together with social security and health insurance contributions, places a heavy burden even on the relatively low earnings of so-called second earners in households, i.e. partners with lower earnings. These peoples' work activity is, however, generally very sensitive to the level of taxation. A large group of these earners is made up of mothers with young children. Mothers who are the second earner in their household are subject to a participation tax rate (PTR) up to 30 % higher than their partners, and yet a higher PTR results in lower motivation to work. Women with children and low earning potential are subjected to the highest PTRs in comparison with their partners. Keywords: tax system; mothers with young children; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: doporučení a jeho vyhodnocení

Nastavení celkového zdanění práce, tj. daně z příjmu fyzických osob a pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, v ČR vysoce zatěžuje i relativně nízké výdělky tzv. druhých vydělávajících v ...

Šatava, Jiří
Národohospodářský ústav, 2016

Světové srovnání českých a slovenských vědeckých časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)
Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - Czech
Srovnáváme hodnoty široce používaného citačního indexu vědeckých časopisů tzv. Impact Factoru (IF) s méně známým, ale sofistikovanějším indexem Article Influence Score (AIS). Mezi relativními hodnotami IF a AIS v rámci oborů existuje pozitivní korelace, ale rozptyl je poměrně vysoký. Odlišnost hodnot IF a AIS způsobuje různá míra sebecitovanosti časopisů a rozdílný vědecký význam časopisů, ze kterých jsou články v časopisech citovány. Český publikační výkon ve významnějších časopisech má jistou tendenci se koncentrovat v časopisech s relativně nižším AIS než IF. Tyto články mají také tendenci se koncentrovat v menším počtu zahraničních časopisů. Český publikační výkon v řadě oborů se koncentruje v českých a slovenských časopisech, z nichž většina má relativně nízký jak AIS tak IF. IF a AIS několika českých časopisů se nachází zcela mimo ve světě přirozený rámec hodnot. We compare the scores in the widely used citation index of academic journals known as Impact Factor (IF) with the lesser known but more sophisticated index Article Influence Score (AIS). There is a positive correlation between the relative IF and AIS scores within fields, but the spread is quite high. The difference between the IF and AIS scores is caused by differences in the extent of journal self-citation and in the academic importance of the journals from which journal articles are cited. Czech publication output in relatively major journals tends to be concentrated in journals with a lower AIS than IF. These articles also tend to be concentrated in a rather small number of international journals. In many fields, Czech publication output is concentrated in Czech and Slovak journals, most of which have relatively low AIS and IF. The IF and AIS of some Czech journals are entirely outside the natural range of scores worldwide. Keywords: publication output; Czech Republic; academic journals Available at various institutes of the ASCR
Světové srovnání českých a slovenských vědeckých časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)

Srovnáváme hodnoty široce používaného citačního indexu vědeckých časopisů tzv. Impact Factoru (IF) s méně známým, ale sofistikovanějším indexem Article Influence Score (AIS). Mezi relativními ...

Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

Predátorské časopisy ve Scopusu
Macháček, Vít; Srholec, Martin
2016 - Czech
Studie mapuje rozsah pronikání tzv. „predátorských“ vědeckých časopisů do citační databáze Scopus. Predátorské časopisy jsou postaveny na placeném open access modelu, provádějí ledabylé či vůbec žádné peer review, i když navenek tvrdí opak. Nejhorší z nich za úplatu otisknou téměř cokoliv. Z pohledu českého prostředí je zařazení časopisu do Scopusu rozhodující pro získání bodů ve vládním hodnocení výsledků výzkumných organizací, tzv. kafemlejnku. Motivace využívat služeb predátorských časopisů indexovaných ve Scopusu tak v tomto systému hodnocení dostávají zřejmý fiskální rozměr. The study maps the penetration of so-called “predatory” scholarly journals into the citation database Scopus. Predatory journals exploit the author pays open access model, and conduct only cursory or no peer review, despite claims to the contrary. Some such journals will publish almost anything for money. In the Czech context whether a journal is indexed in Scopus is crucial for determining the points that publications in that journal are awarded in the national performance-based evaluation of research organizations, which in turn is the basis for the allocation of institutional funding. Hence, in this evaluation framework, publishing in predatory journals that are indexed in Scopus has a clear “fiscal” advantage. Keywords: predatory journals; Scopus Fulltext is available at external website.
Predátorské časopisy ve Scopusu

Studie mapuje rozsah pronikání tzv. „predátorských“ vědeckých časopisů do citační databáze Scopus. Predátorské časopisy jsou postaveny na placeném open access modelu, provádějí ledabylé či vůbec žádné ...

Macháček, Vít; Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases