Number of found documents: 736
Published from to

K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek?
Palguta, Ján; Pertold, Filip
2016 - Czech
V roce 2006 byl zaveden zjednodušený režim zadávání veřejných zakázek cestou podlimitních řízení. Cílem bylo umožnit flexibilnější a jednodušší způsob zadávání menších zakázek. Změna však začala omezovat ekonomickou soutěž, transparentnost a nabídla zneužitelnou volnost zadavatelům. Původně zavedený horní limit pro realizaci tzv. podlimitních stavebních zakázek na úrovni 20 milionů Kč byl proto v roce 2012 snížen na polovinu. Zavedení limitů vedlo, mimo jiné, k manipulacím s odhadovanými hodnotami zakázek a k umělému „nafukování“ cen zakázek směrem k cenovému limitu. Nejčastější výskyt těchto jevů bylo možno sledovat v sektoru stavebnictví. S rostoucím objemem zakázky a s přibližováním odhadovaných hodnot k zákonnému limitu roste neefektivita, tj. rozdíl mezi vysoutěženou a odhadovanou cenou. Rozdíl představuje až 15 procentních bodů oproti otevřenému řízení. In 2006 a simplified regime for awarding public contracts was introduced, by means of a special procedure for "below threshold" contracts. Its aim was to enable smaller contracts to be awarded in a simpler and more flexible way. However, this change began to reduce competition and transparency, and gave contract awarders freedoms they could easily abuse. For this reason, the original maximum threshold for contracts that could be awarded via the simplified procedure (20 million CZK) was reduced to half that amount in 2012. Introducing these thresholds led, among other things, to contracts' estimated values being manipulated, and to prices being artificially "inflated" towards the threshold. These behaviours were most frequently observed in the building sector. As the number of public tenders rises and their estimated values cluster more and more closely to the legal threshold for the simplified procedure, inefficiency increases, i.e. the difference between the estimated and actual price of the tenders increases. This difference is up to 15 percentage points greater than in open competitions. Keywords: public procurement; Czech Republic Fulltext is available at external website.
K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek?

V roce 2006 byl zaveden zjednodušený režim zadávání veřejných zakázek cestou podlimitních řízení. Cílem bylo umožnit flexibilnější a jednodušší způsob zadávání menších zakázek. Změna však začala ...

Palguta, Ján; Pertold, Filip
Národohospodářský ústav, 2016

Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat
Janský, Petr; Pertold, Filip; Šatava, Jiří
2016 - Czech
Většina rozvodů představuje zásadní životní situaci s mnoha dopady na oba rozvedené. Rozvodem dnes v Česku končí téměř polovina sňatků, a rozvod tak byl a bude součástí života velké části české populace. Dopady jsou výrazně determinovány dělbou práce mezi manželi před rozvodem. Míra dělby práce v rámci českých rodin je vysoká. Ženy se mnohem více věnují péči o děti, příbuzné a chod domácnosti, zatímco muži se soustřeďují na výdělečné činnosti. Odhadujeme, že vdané, nestudující a starobní důchod nepobírající ženy ve věku 20 až 70 let by v případě ukončení sdílení příjmů v rámci domácnosti (např. v případě rozvodu a odloučení) čelily poklesu svých čistých příjmů o 20 %. Domácnosti vedené rozvedenými ženami vykazují jedny z nejnižších příjmů přepočtených na jednoho člena domácnosti. Průměrný příjem u rozvedené domácnosti, v jejímž čele je žena, je nižší o pětinu než u sezdané domácnosti a o čtvrtinu než u rozvedené domácnosti vedené mužem. Rozvedené ženy jsou ale více ekonomicky aktivní než vdané ženy, což je pravděpodobně způsobené nutností reagovat na výpadek příjmů po rozvodu. Stejně tak je ale možné vysvětlení, že ženy, které jsou ekonomicky aktivní, nejsou dostatečně atraktivní partnerky (Bertrand, 2016). In most cases, divorce leads to a radical change in life situation with many consequences for both divorcees. Nowadays nearly half of all marriages in the Czech Republic end in divorce and so this has been and will continue to be part of life for a significant proportion of the country's population. The consequences of divorce are highly influenced by the division of labour within the couple prior to their separation. There is a high level of division in most Czech families. Women spend much more time caring for children, relatives and the home, while men are largely focused on paid employment. We estimate that married women aged 20 to 70 who are neither studying nor in receipt of an old-age pension would see their net incomes fall by 20 % if they ceased to share income within their household (e.g. as a result of divorce and separation). Households led by divorced women report some of the lowest incomes per household member. The average income in a female-led divorced household is one fifth lower than in married households and a quarter lower than in households led by divorced men. Divorced women are, however, more economically active than married women; this is probably a reaction to their loss of income following divorce. Nevertheless this difference could also suggest that women who are economically active are less attractive as partners (Bertrand, 2016). Keywords: women's income; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat

Většina rozvodů představuje zásadní životní situaci s mnoha dopady na oba rozvedené. Rozvodem dnes v Česku končí téměř polovina sňatků, a rozvod tak byl a bude součástí života velké části české ...

Janský, Petr; Pertold, Filip; Šatava, Jiří
Národohospodářský ústav, 2016

Dárci politických stran a hnutí na trhu veřejných zakázek
Palguta, Ján
2016 - Czech
Dárci politických uskupení z řad podnikatelských subjektů se v České republice nezanedbatelně podílí na realizaci veřejných zakázek. V letech 2007–2013 tito dárci získali 16,3 % zakázek veřejných zadavatelů, což odpovídá 16,6 % hodnoty zakázek. V průměru získali dárci každý rok zakázky v hodnotě 32,8 miliard Kč, což představuje 0,7 % HDP. V naší analýze nelze určit, zda zadavatele vybírají dárce v méně transparentních řízeních kvůli snaze vybírat efektivnější dodavatele zakázek, se kterými mohou mít například pozitivní zkušenosti, nebo kvůli politickým darům dodavatelů. Entrepreneurs who make donations to political parties in the Czech Republic have a considerable share in the public procurement market. From 2007 to 2013, political donors were awarded 16.3 percent of public procurement contracts, which amounts to 16.6 percent of the contracts value. On average, the annual value of public procurements awarded to political donors was 32.8 billion CZK, which amounts to 0.7 percent of the GDP. Our analysis cannot determine whether contracting authorities select political donors using less transparent tender procedures in order to choose effective contractors who have proven themselves to the contracting authority in the past, or whether the political donations play a part in the selection process. Keywords: public procurement market; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Dárci politických stran a hnutí na trhu veřejných zakázek

Dárci politických uskupení z řad podnikatelských subjektů se v České republice nezanedbatelně podílí na realizaci veřejných zakázek. V letech 2007–2013 tito dárci získali 16,3 % zakázek veřejných ...

Palguta, Ján
Národohospodářský ústav, 2016

Brexit vylepší vyjednávací pozici velkých států v Radě EU. Nejvíce posílí Polsko
Macháček, Vít; Hrtúsová, T.
2016 - Czech
Keywords: Brexit; European Union Fulltext is available at external website.
Brexit vylepší vyjednávací pozici velkých států v Radě EU. Nejvíce posílí Polsko

Macháček, Vít; Hrtúsová, T.
Národohospodářský ústav, 2016

80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050
Rečka, Lukáš
2016 - Czech
Cílem evropského Energetického plánu do roku 2050 (Energy Roadmap 2050) je snížit emise skleníkových plynů v Evropské unii o 80 % oproti roku 1990. Předkládaná studie hodnotí dopady několika scénářů dosažení tohoto cíle ve srovnání s aktuální Státní energetickou koncepcí, která předpokládá snížení skleníkových plynů o 66,5 %. Prostřednictvím modelu dílčí rovnováhy energetického systému TIMES analyzujeme referenční scénář vycházející z aktuální Státní energetické koncepce (SEK) a tři alternativní nízkoemisní scénáře s rozdílným vývojem jaderné energetiky (N35, N45 a Nopt) se snížením skleníkových plynů o 80 %. Výsledný mix technologií a paliv je u všech scénářů výsledkem minimalizace celkových výrobních nákladů s ohledem na omezení scénářů. Minimalizace nákladů nezahrnuje externí náklady vyvolané transformací energií a nepředstavuje proto optimalizaci z celospolečenského hlediska. The goal of European Union’s Energy Roadmap 2050 is to reduce greenhouse gas emissions (GHG) by 80% compared with the baseline of 1990. The presented paper evaluates the implications of several pathways to reach this goal, and compares them to the existing State Energy Policy, which may lead to a reduction of greenhouse gas emissions by 66.5%. Using the TIMES energy partial equilibrium model, we analyse the reference scenario based in the existing State Energy Policy (SEK) and three alternative low-emission scenarios that will reach the 80% GHG emission reduction target by 2050, which follow three different pathways of the nuclear energy developments (N35, N45 and N-opt). In all the scenarios, the resulting technology and fuel mix is a product of total production costs minimisation, with respect to the exogenous technological constraints. The cost minimization does not include any external costs of energy transformation, and, therefore, cannot be taken as social optimum considering all costs and benefits associated with energy transformation. Keywords: greenhouse gas emissions; Czech Republic Fulltext is available at external website.
80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050

Cílem evropského Energetického plánu do roku 2050 (Energy Roadmap 2050) je snížit emise skleníkových plynů v Evropské unii o 80 % oproti roku 1990. Předkládaná studie hodnotí dopady několika scénářů ...

Rečka, Lukáš
Národohospodářský ústav, 2016

Implied volatility around the world: geographical markets and asset classes
Velev, J. P.; Payne, B. C.; Trešl, Jiří; Toledo, W.
2016 - English
Keywords: implied volatility; risk transfer; international asset classes Fulltext is available at external website.
Implied volatility around the world: geographical markets and asset classes

Velev, J. P.; Payne, B. C.; Trešl, Jiří; Toledo, W.
Národohospodářský ústav, 2016

Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení?
Zvěřinová, Iva; Ščasný, M.; Czajkowski, M.; Kyselá, E.
2016 - Czech
Studie shrnuje výsledky dotazníkového šetření v České republice, Polsku a ve Velké Británii zaměřeného na preference obyvatel těchto zemí pro různé klimatické politiky a ochotu za ně platit. Češi by byli ochotni platit v průměru okolo 13-17 EUR měsíčně za snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 nebo o 80 % do roku 2050. Za stejné snížení by občané Velké Británie byli ochotni platit 44-46 EUR měsíčně. Průměrná ochota Poláků platit za přijetí těchto cílů ve srovnání se současným cílem snížení emisí o 20 % se statisticky významně nelišila od nuly. The study summarises results of a questionnaire survey on preferences of inhabitants of the Czech Republic, Poland and the UK for climate change policies. While Czechs would be on average willing to pay around 13-17 EUR per month for the 40% or 80% GHG emission reductions, and the citizens of the UK would be willing to pay 44-46 EUR per month, the Poles’ mean WTP for adopting these targets vs. the current 20% target was not statistically significantly different from zero. Keywords: climate change policies; Czech Republic; Poland; United Kingdom Fulltext is available at external website.
Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení?

Studie shrnuje výsledky dotazníkového šetření v České republice, Polsku a ve Velké Británii zaměřeného na preference obyvatel těchto zemí pro různé klimatické politiky a ochotu za ně platit. Češi by ...

Zvěřinová, Iva; Ščasný, M.; Czajkowski, M.; Kyselá, E.
Národohospodářský ústav, 2016

Career breaks after childbirth: the impact of family leave reforms in the Czech Republic
Bičáková, Alena; Kalíšková, Klára
2016 - English
Keywords: family leave; female labor supply; unemployment Fulltext is available at external website.
Career breaks after childbirth: the impact of family leave reforms in the Czech Republic

Bičáková, Alena; Kalíšková, Klára
Národohospodářský ústav, 2016

Seasonal scarcity and sharing norms
Bartoš, Vojtěch
2016 - English
Keywords: Afghanistan; scarcity; seasonality Fulltext is available at external website.
Seasonal scarcity and sharing norms

Bartoš, Vojtěch
Národohospodářský ústav, 2016

An international comparison of the quality of academic publication output in the Czech Republic
Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - English
In our recent study (IDEA No. 5/20154) we have compared the publication output of various Czech research institutions by individual disciplines. The comparison was based on the relative output of institutions working in specific science branches within the Czech Republic, and had no way of indicating which institutions in the Czech Republic were on par with international research and which were lagging behind. Even though an institution is not at the top in its field within the Czech Republic, the quality of its research may still be on par with international research, as the particular branch of science is highly advanced in the Czech Republic. Therefore, this study is a first step toward comparing the research output of Czech institutions on an international level. We have compared the publication output of entire scientific fields in the Czech Republic to the same fields in other countries, basing our comparison on articles published in the years 2010–2014 and included in the Web of Science (WoS) database. The comparison includes eleven small and medium-sized countries, only one of which has English as its official language: five European countries belonging to the so-called former Soviet bloc, four Western European countries, and two non-European countries. Keywords: Czech Republic; research evaluation Fulltext is available at external website.
An international comparison of the quality of academic publication output in the Czech Republic

In our recent study (IDEA No. 5/20154) we have compared the publication output of various Czech research institutions by individual disciplines. The comparison was based on the relative output of ...

Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases