Number of found documents: 728
Published from to

Seasonal scarcity and sharing norms
Bartoš, Vojtěch
2016 - English
Keywords: Afghanistan; scarcity; seasonality Fulltext is available at external website.
Seasonal scarcity and sharing norms

Bartoš, Vojtěch
Národohospodářský ústav, 2016

An international comparison of the quality of academic publication output in the Czech Republic
Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - English
In our recent study (IDEA No. 5/20154) we have compared the publication output of various Czech research institutions by individual disciplines. The comparison was based on the relative output of institutions working in specific science branches within the Czech Republic, and had no way of indicating which institutions in the Czech Republic were on par with international research and which were lagging behind. Even though an institution is not at the top in its field within the Czech Republic, the quality of its research may still be on par with international research, as the particular branch of science is highly advanced in the Czech Republic. Therefore, this study is a first step toward comparing the research output of Czech institutions on an international level. We have compared the publication output of entire scientific fields in the Czech Republic to the same fields in other countries, basing our comparison on articles published in the years 2010–2014 and included in the Web of Science (WoS) database. The comparison includes eleven small and medium-sized countries, only one of which has English as its official language: five European countries belonging to the so-called former Soviet bloc, four Western European countries, and two non-European countries. Keywords: Czech Republic; research evaluation Fulltext is available at external website.
An international comparison of the quality of academic publication output in the Czech Republic

In our recent study (IDEA No. 5/20154) we have compared the publication output of various Czech research institutions by individual disciplines. The comparison was based on the relative output of ...

Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů
Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Pertold, Filip
2016 - Czech
Na základě celostátních údajů se zdá, že dlouhodobý nedostatek míst ve veřejných předškolních zařízeních (školky) se v posledních letech díky demografickému poklesu snižuje, a školek bude do budoucna dostatek. Nicméně na úrovni mnoha obcí vysoký převis poptávky nad nabídkou přetrvává a v důsledku vnitřního pohybu obyvatel a demografických změn přetrvávat bude. Naše analýza finančních nákladů a výnosů ukazuje, že nedostatek míst ve školkách v poslední dekádě znamenal pro veřejné rozpočty nezanedbatelnou čistou ztrátu. Dále naše analýza výnosů a nákladů ukazuje, že čistý výnos z jednoho dodatečného místa ve školce pro veřejné rozpočty představuje v průměru 10 tisíc korun ročně. Veřejná podpora školek není pro rozpočty ztrátová ani za velmi konzervativních předpokladů. Čisté výnosy jsou dokonce ještě vyšší, pokud se zohlední i nepřímé a dlouhodobé dopady podpory vzniku míst ve školce. Countrywide statistics suggest that the long-term shortage of places in state preschool institutions (kindergartens) has become gradually less severe over the past few years thanks to population decline, and that in future there will be sufficient places available at pre-schools. Nevertheless at a local level demand is still far outstripping supply in many places, and this is unlikely to change as internal migration and other demographic changes continue. Our analysis of financial costs and benefits reveals that the shortage of places in preschools in the past decade has led to an undeniable net loss for the public budget. Our analysis demonstrates that the net gain to the public budget from every additional place in pre-school is on average 10,000 crowns per year. Public financial support for pre-schools would not result in a loss even under very conservative estimates. On the contrary, the net gains are in fact far higher if the indirect and long-term consequences of supporting further places in pre-schools are taken into account. Keywords: public financing; pre-school places; cost and benefit analysis Fulltext is available at external website.
Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů

Na základě celostátních údajů se zdá, že dlouhodobý nedostatek míst ve veřejných předškolních zařízeních (školky) se v posledních letech díky demografickému poklesu snižuje, a školek bude do budoucna ...

Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Pertold, Filip
Národohospodářský ústav, 2016

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009-2013
Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - Czech
Institucionální hodnocení výzkumných organizací a jejich pracovišť je v České republice (ČR) do velké míry zredukováno na automatizované bodování výsledků výzkumu a vývoje (VaV). Výjimkou je pouze praxe Akademie věd ČR. Výsledky vládního hodnocení pracovišť VaV, v podobě v jaké jsou oficiálně zpracovávány a veřejnosti předkládány, mají pro potřeby řízení systému VaV i jednotlivých výzkumných organizací a jejich pracovišť jen malou informační hodnotu. Zavedený systém (sběru údajů o výsledcích výzkumu, verifikací a základní klasifikace) přitom nabízí řadu nevyužívaných příležitostí, jak akademické i širší veřejnosti zprostředkovat cenné informace o kvantitě a kvalitě publikačního výkonu pracovišť výzkumných organizací. Náš souhrn poskytuje přehled vědeckých výstupů publikovaných v časopisech vedených v databázi Web of Science (WoS). Jde o aktualizaci studie IDEA (2015) pro období 2009-2013. Základní logika aktualizovaného srovnání, jeho výhody, nevýhody, omezení a nedostatky zůstávají víceméně stejné a uživatele proto odkazujeme na podrobná vysvětlení ve zmíněné studii. Hlavní novinkou je (kromě posunu pětiletého okna o jeden rok) využití alternativního citačního indexu: zatímco naše předchozí srovnání vycházela při rozlišení časopiseckých výstupů z indexu Impact Factor, aktualizovaná srovnání využívají index Article Influence Score, který váží citace podle jejich významu. Evaluating Czech research institutions is largely reduced to automatized scoring of R&D otputs. The sole exception is the practice of the Czech Academy of Sciences. The results of the government’s evaluation of research centres, in the form in which they are processed and officially presented to the public, have little informational value for the management of the R&D system and individual research workplaces. At the same time, the system (of data collection about the R&D results, verification and basic classification) offers several unused possibilities, to convey valuable information about the quantity and the quality of research workplaces' publication performance both to the academic community and to the broader public. Our overview exploits these possibilities for results published in journals listed in the Web of Science (WoS) database. The presented comparison is an update of the IDEA study (2015), the publication performance comparison of Czech research centres, mainly of universities and institutes of the Czech Academy of Sciences, in the period of 2009-2013. The underlying logic of the updated comparison, its advantages, disadvantages, limitations and shortcomings remain more or less the same as before, therefore we refer the reader to the detailed explanations in the aforementioned study. The main change from the previous comparison (besides shifting the five-year window by one year) is the usage of an alternative citation index: while our previous comparison differentiated results from journals by the Impact Factor index, the updated comparison uses the Article Influence Score, which weighs citations according to their importance. Keywords: research evaluation; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009-2013

Institucionální hodnocení výzkumných organizací a jejich pracovišť je v České republice (ČR) do velké míry zredukováno na automatizované bodování výsledků výzkumu a vývoje (VaV). Výjimkou je pouze ...

Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice
Macháček, Vít; Srholec, Martin
2016 - Czech
Tato studie přináší první kvantitativní vhled do rozsahu a forem transferu znalostí skrze podnikatelské aktivity akademiků v České republice. Ukazuje, že čeští akademici se podnikatelským příležitostem rozhodně nevyhýbají. Zjištění kontrastují s rozšířeným povědomím o slabém podnikatelském duchu v akademické sféře formovaném statistikami o nízkém objemu prostředků vydávaných podnikatelskými subjekty na smluvní výzkum a nákup licencí od výzkumných organizací. Na základě těchto výsledků diskutujeme doporučení pro veřejnou politiku. The study brings first quantitative evidence on the scale and scope of knowledge transfer through academic entrepreneurship in the Czech Republic. The main finding is that Czech academics do not shy away from taking on entrepreneurial opportunities. Admittedly, this is in a sharp contrast with the image of weak entrepreneurial spirit in academia that prevails in general public based on statistics showing low payments of business enterprises for contractual research and licensing fees to research organizations. The results are discussed with regards to implications for public policy. Keywords: knowledge transfer; Czech Republic; academic entrepreneurship Fulltext is available at external website.
Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice

Tato studie přináší první kvantitativní vhled do rozsahu a forem transferu znalostí skrze podnikatelské aktivity akademiků v České republice. Ukazuje, že čeští akademici se podnikatelským ...

Macháček, Vít; Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2016

Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity
Palguta, Ján; Srholec, Martin
2016 - Czech
Cílem této studie je ilustrovat postup při hodnocení účinku veřejných dotací VaV pomocí metody tzv. „regresní diskontinuity“. Analýza je provedena pro třetí výzvu programu účelové podpory ALFA Technologické agentury České republiky. Studie srovnává růst soukromě financovaných výdajů na VaV úspěšných a neúspěšných uchazečů, kteří se v žebříčku hodnocených návrhů projektů umístili těsně nad a pod hraničním pořadím. Umožňuje to odhadnout, jak by se u úspěšných uchazečů vyvíjely soukromé výdaje na VaV, kdyby tyto firmy na veřejnou podporu nedosáhly. The aim of this study is to illustrate the evaluation of direct subsidies for business R&D expenditures using a regression discontinuity approach. We use data from the 3rd call for proposals in the ALFA programme of the Technology Agency of the Czech Republic. Our analysis compares the growth rates of private R&D expenditures of subsidized and unsubsidized firms that ranked close to the threshold above subsidies were awarded. Keywords: direct subsidies; R&D expenditure Fulltext is available at external website.
Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity

Cílem této studie je ilustrovat postup při hodnocení účinku veřejných dotací VaV pomocí metody tzv. „regresní diskontinuity“. Analýza je provedena pro třetí výzvu programu účelové podpory ALFA ...

Palguta, Ján; Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2016

Vliv mateřství na výši starobního důchodu
Šatava, Jiří
2016 - Czech
Naše analýza vyčísluje negativní dopady mateřství a rodičovství na výši starobních důchodů žen skrze jeho dopady na mzdy a zaměstnanost matek. Vyčíslujeme, že průměrné dopady mateřství a rodičovství na důchody žen se pohybují v řádu stovek korun důchodu měsíčně. To je způsobeno jak nižší zaměstnaností, tak nižšími výdělky žen v důsledku rodičovství. Průměrný pokles důchodů žen v důsledku rodičovství nepřesáhne 8 % i v případě, že dopady rodičovství na kariéru žen budou dvojnásobné oproti těm, jaké vidíme v datech. In our analysis, we have attempted to quantify the negative impact of motherhood and parenthood on women’s retirement benefit amount, which is linked to the impact of motherhood on the mothers’ wages and employment. We have calculated that motherhood and parenthood reduces women’s retirement benefits by an average of several hundred Czech crowns per month. This is caused both by lower employment and lower earnings due to parenthood. However, the average reduction in women’s retirement benefits due to parenthood never exceeds 8 percent, even if the impact of parenthood on women’s career were twice that shown in the data. Keywords: motherhood; retirement benefits Fulltext is available at external website.
Vliv mateřství na výši starobního důchodu

Naše analýza vyčísluje negativní dopady mateřství a rodičovství na výši starobních důchodů žen skrze jeho dopady na mzdy a zaměstnanost matek. Vyčíslujeme, že průměrné dopady mateřství a rodičovství ...

Šatava, Jiří
Národohospodářský ústav, 2016

Jablka s jablky: statistické a experimentální měření diskriminace
Bartoš, Vojtěch
2016 - Czech
Keywords: discrimination; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Jablka s jablky: statistické a experimentální měření diskriminace

Bartoš, Vojtěch
Národohospodářský ústav, 2016

Treatment-related naturalization premius in two European countries: evaluation and comparison
Sargsyan, Vahan
2016 - English
Keywords: citizenship policy; naturalization; naturalization premium Available at various institutes of the ASCR
Treatment-related naturalization premius in two European countries: evaluation and comparison

Sargsyan, Vahan
Národohospodářský ústav, 2016

Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku
Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - Czech
Táto štúdia podrobne mapuje časopisecký publikačný výkon na Slovensku zachytený v databáze Web of Science (WoS) za roky 2010 – 2014 a porovnáva ho s priemerným publikačným výkonom 11 ďalších krajín. Porovnania sú vykonané na úzko definovaných vedných odboroch, do ktorých WoS kategorizuje časopisy evidované v databáze. Štúdia porovnáva nielen celkový publikačný výkon, ale tiež excelentný publikačný výkon, t. j. počet publikácií výhradne v špičkových časopisoch v danom odbore na základe ich ohlasu v akademickom svete. This study covers in detail the publication output in scientific journals in Slovakia, based on articles published in the years 2010 – 2014 and included in the Web of Science (WoS) database and compares it with the output of 11 different countries. For our comparison, we have used the narrowly defined scientific fields used by the WoS to categorize the journals included in the database. The study compares both total publication output and outstanding publication output, i.e. the number of articles published in top scientific journals in the given field, based on their reputation in the academia. Keywords: research evaluation; Slovakia Available at various institutes of the ASCR
Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku

Táto štúdia podrobne mapuje časopisecký publikačný výkon na Slovensku zachytený v databáze Web of Science (WoS) za roky 2010 – 2014 a porovnáva ho s priemerným publikačným výkonom 11 ďalších krajín. ...

Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases