Number of found documents: 306
Published from to

Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project
Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Navrátilová, P.; Pilát, M.; Kárová, Š.; Slezáčková, Alena; Hrstková, H.; Štěrba, J.
2008 - English
Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project. Keywords: childhood cancer treatment; quality of life; kvalita života Available at various institutes of the ASCR
Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project

Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project.

Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Navrátilová, P.; Pilát, M.; Kárová, Š.; Slezáčková, Alena; Hrstková, H.; Štěrba, J.
Psychologický ústav, 2008

Syntaktický priming porozumění v češtině
Smolík, Filip
2008 - Czech
Zpráva o experimentu, který sledoval vliv opakování gramatických struktur ve větách na rychlost porozumění těmto větám. Studie zkoumala česky mluvící dospělé. An experiment investigated the influence of repeating grammatical structures on sentence processing, particularly on reading speed. Czech-speaking adults were examined. Keywords: structural priming; self-paced reading; sentence processing; věta; četba Available at various institutes of the ASCR
Syntaktický priming porozumění v češtině

Zpráva o experimentu, který sledoval vliv opakování gramatických struktur ve větách na rychlost porozumění těmto větám. Studie zkoumala česky mluvící dospělé....

Smolík, Filip
Psychologický ústav, 2008

Vliv rodinného zázemí a vazby na místo na výběr cíle pachatelů vloupání
Polišenská, Veronika
2007 - Czech
Článek se věnuje vlivu rodinného zázemí, ve formě vazby na místo, a osobnosti na proces trestné činnosti pachatele vloupání. Vloupání je nejčastější nenásilný trestný čin. Je to také trestný čin, kdy velmi často pachatel není dopaden, či kdy samotný trestný čin není zjištěn a nahlášen. Pokud porozumíme lépe pachatelům, jejich strategiím a důvodům pro tento trestný čin, pak můžeme i implementovat lepší preventivní metody. The article concentrates upon the influence of family environment, in the form of place-attachment and personality, upon the process of committing burglary. Burlary is the most common non-violent crime and very often the offender is not apprehended or the crime itself is not reported. Thus, by understanding the offenders, their strategies and reasons for commiting the crime we can implement better preventive methods. Keywords: burglary; personality; place attachment; loupež; osobnost Available at various institutes of the ASCR
Vliv rodinného zázemí a vazby na místo na výběr cíle pachatelů vloupání

Článek se věnuje vlivu rodinného zázemí, ve formě vazby na místo, a osobnosti na proces trestné činnosti pachatele vloupání. Vloupání je nejčastější nenásilný trestný čin. Je to také trestný čin, kdy ...

Polišenská, Veronika
Psychologický ústav, 2007

Změna z pohledu diskurzivní analýzy
Zábrodská, Kateřina; Snopek, M.; Sedláček, L.; Chmelařová, H.; Kobes, T.
2007 - Czech
Diskurzivní analýza označuje relativně novou oblast sociálně vědecké teorie a výzkumu zaměřující se na konstitutivní důsledky diskurzů a diskurzivní praktik, v psychologii především ve vztahu k reprodukci subjektivity. Předkládaný text představuje možnosti uplatnění diskurzivní analýzy při studiu různých aspektů vztahu mezi diskurzem a změnou, a to s důrazem na perspektivu longitudinální, ontogenetickou a sociální. Příspěvek je společným dílem autorů a autorek věnujících se Foucaultovské diskurzivní analýze a kritické diskurzivní analýze, jejichž výzkumy z oblasti genderových vztahů (genderová subjektivita, asexualita, otcovství) a etnicity (významová profilace pojmu Rom) nastiňují odlišné, přesto však kompatibilní a vzájemně se doplňující konceptualizace změny. Discourse analysis represents a relatively new field of social scientific theory and research, which studies the constitutive effects of discourses and discursive practices. In psychology, its focus is mainly on the re/production of subjectivity. This paper introduces the possibilities of application of discourse analysis to the study of the varied relationship between discourse and change. The emphasis is put on the longitudinal, ontogenetic and social perspectives. The paper is an outcome of a collaborative effort of the authors who practice Foucauldian discourse analysis and critical discourse analysis. Their research on gender relations (gender subjectivity, asexuality, fatherhood) and ethnicity (the connotative meanings of ‘Gypsy’ ) represents different, yet compatible and mutually enriching conceptualizations of change. Keywords: Foucauldian discourse analysis; critical discourse analysis; change; text; analýza Available at various institutes of the ASCR
Změna z pohledu diskurzivní analýzy

Diskurzivní analýza označuje relativně novou oblast sociálně vědecké teorie a výzkumu zaměřující se na konstitutivní důsledky diskurzů a diskurzivní praktik, v psychologii především ve vztahu k ...

Zábrodská, Kateřina; Snopek, M.; Sedláček, L.; Chmelařová, H.; Kobes, T.
Psychologický ústav, 2007

Self-Management of Teachers
Řehulka, Evžen
2007 - English
Studie se zabývá aplikací problematiky selfmanagementu, který je rozvíjen především v ekonimickém prostředí, na učitelskou profesi. Selfmanagement chápaný jako sebeřízení, event. sebevýchova, může být zajímavým a originálním východiskem pro studium učitelství. V rámci těchto myšlenek je proveden orientační výzkum učitelek základních škol, kde se ukázalo, že učitelky jsou schopny užitečně využívat hlavních idejí selfmanagementu a uvědomují si cíle v sebevzdělávání i v sebevýchově, a rovněž diference mezi stanovenými cíly a reálnými dovednostmi v této oblasti, přičemž největší úkoly v selfmanagementu nacházejí v oblasti rozvoje osobnosti. This paper with application of self-management issues to teaching, though its being developed mainly for economic environment. Self-management, taken as self-control or self-education, can become interesting and original source for studies of teaching. Within this frame an orientation research of basic school female teachers was performed; the research has shown that these teachers are able to use main ideas of self-management and they understand well goals of self-education and self-upbringing and also differences defined goals and real abilities in this area and they see the mail tasks of self-management in the field of personality development. Keywords: self-management; female teachers; self-education; sebevzdělání; sebevýchova Available at various institutes of the ASCR
Self-Management of Teachers

Studie se zabývá aplikací problematiky selfmanagementu, který je rozvíjen především v ekonimickém prostředí, na učitelskou profesi. Selfmanagement chápaný jako sebeřízení, event. sebevýchova, může být ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2007

Psychologie jako věda o prožívání a prožívání času
Heller, Daniel
2007 - Czech
Autor se zabývá prožíváním jako základní psychologickou kategorií a stránkou psychiky komplementární k chování. Uvádí některé významy, které psychologický pojem prožívání postupně získal. Předmětem prožívání je nejen vnější svět, ale i stav vlastního organismu a zejména stav vlastní mysli. Zvláštní pozornost je věnována prožívání času jako základního rozměru lidského života. The author deals with experience as a basic psychological category and the aspect of mind complementary to behaviour. He introduces some meanings acquired by psychological concept of experience gradually in the history. Experiencing is concerned not only by the outer world but also by the state of own organism and namely the state of own mind. The special concern is given to the experiencing of time as a basic dimension of human life. Keywords: experience; mentalism; experience of time; emoce; čas Available at various institutes of the ASCR
Psychologie jako věda o prožívání a prožívání času

Autor se zabývá prožíváním jako základní psychologickou kategorií a stránkou psychiky komplementární k chování. Uvádí některé významy, které psychologický pojem prožívání postupně získal. Předmětem ...

Heller, Daniel
Psychologický ústav, 2007

Strategie zvládání vzteku ve vztahu ke spirituálním prožitkům – kvantitativní analýza
Janošová, Pavlína
2007 - Czech
Pomocí originálního dotazníku zaměřeného na zjišťování strategií zvládání vzteku (Říčan, 2005) byla získána data studentů 3. ročníku gymnázií (N=829). Výsledky byly porovnány s daty získanými prostřednictvím dotazníku spirituality PSQ (Říčan, Janošová, 2005). Pozitivní signifikantní korelace byla mezi zjištěna mezi strategiemi, v nichž respondenti při regulaci vzteku užívali empatii vůči osobě, která je rozčílila, a některými škálami spirituálních prožitků. Zvládání zloby za pomoci pomstychtivých představ s nimi korelovalo naopak statisticky významně negativně. Data of students of 3rd class of high school (N=829) were obtained via original questionnaire focused on strategies of coping with anger. Results were compared with data from Prague spiritual questionnaire (PSQ) (Říčan, Janošová, 2005). Positive significant correlation was found between strategies of self-regulation of anger with the help of empathy and some scales of spiritual experiences, whereas coping with anger by means of revengeful images correlated with spirituality significantly negatively. Keywords: coping with angry; spirituality; adolescents; spiritualita Available at various institutes of the ASCR
Strategie zvládání vzteku ve vztahu ke spirituálním prožitkům – kvantitativní analýza

Pomocí originálního dotazníku zaměřeného na zjišťování strategií zvládání vzteku (Říčan, 2005) byla získána data studentů 3. ročníku gymnázií (N=829). Výsledky byly porovnány s daty získanými ...

Janošová, Pavlína
Psychologický ústav, 2007

School and Health 21
Řehulka, Evžen
2007 - English
Předkládaná publikace shrnuje příspěvky, které vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masyrykovy univerzity ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Jde o projekt, jenž je inspirován idejemi, které určují nové paradigma ve školství a zdravotnictví jak u nás, tak ve světě. Tyto nové myšlenky jsou dány především dokumenty Světové zdravotnické organizace (SZO/WHO), které byly přijaty a rozpracovány našimi vládními, společenskými i vědeckými orgány a organizacemi a novými rámcovými vzdělávacími programy, které představují zásadní změny v našem školství. Podrobněji se teoretickými východisky zabýváme na následujících stránkách, kde popisujeme projekt ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. The presented publication summarizes reports that have made within solution of research plan of Faculty of Education of Masaryk University SCHOOL AND HEALTH FOR THE CENTURY. The project is inspired by ideas, which define new paradigm in the school and health system both in our country and in the world. These new ideas are determined first of all by documents of World Health Organisation (WHO), shich have been accepted and elaborated by our government, social and scientific authorities and organisations and new framework curricula, which represent fundamental changes in our school system. We deal eith theoretical issues in detail in the following pages describing the project SCHOOL AND HEALTH FOR THE 21 CENTURY. Keywords: school; health; teacher; zdraví Available at various institutes of the ASCR
School and Health 21

Předkládaná publikace shrnuje příspěvky, které vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masyrykovy univerzity ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Jde o projekt, jenž je inspirován ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2007

Psychohygienický program pro seniory
Slezáčková, Alena
2007 - Czech
Příspěvek je věnován tématice kvality života seniorů a nabízí možnosti rozšíření psychologické péče o seniory o zavedení konkrétních relaxačních metod. The paper concerns the quality of life of elder people. The ways of extension of psychological care of elder people are under consideration and the influence of the specific relaxation training.upon the subjectively experienced life satisfaction is emphasized. Keywords: quality of life; elder people; kvalita života Available at various institutes of the ASCR
Psychohygienický program pro seniory

Příspěvek je věnován tématice kvality života seniorů a nabízí možnosti rozšíření psychologické péče o seniory o zavedení konkrétních relaxačních metod....

Slezáčková, Alena
Psychologický ústav, 2007

Myšlení v projevech těla
Lukavský, Jiří
2007 - Czech
Příspěvek představuje vybrané metody pro nepřímé monitorování kognitivní aktivity. Lidské myšlení, soustředění i emoční vzrušení je možné sledovat ve změnách pupilární aktivity, elektrodermální reakce, očních pohybech a změnách reakčních časů. Užití jednotlivých metod bude představeno nejprve obecně, a dále je prezentováno srovnání výsledků získaných při sledování reakcí během slovního asociačního experimentu. In this report we review several methods for indirect monitoring of cognitive activity. Human thinking, concentration and emotional excitement are observable in pupilar changes, electrodermal activity, eye movements or reaction times. The methods are first introduced on general level, then experimental results comparing outputs of each method during Word Association Test are reported. Keywords: Word Association Test; electrodermal activity; pupilar dilatation; reakce Available at various institutes of the ASCR
Myšlení v projevech těla

Příspěvek představuje vybrané metody pro nepřímé monitorování kognitivní aktivity. Lidské myšlení, soustředění i emoční vzrušení je možné sledovat ve změnách pupilární aktivity, elektrodermální ...

Lukavský, Jiří
Psychologický ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases