Number of found documents: 1193
Published from to

Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi
Kolejka, Jaromír; Batelková, Kateřina; Ruda, A.
2016 - Czech
Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. Zaměřili jsme se na tzv. geografické sucho způsobené společným účinkem reprezentativních faktorů všech přírodních složek krajiny a využitím ploch člověkem. Použitím technologie GIS jsme provedli vzorový výzkum vyvolaný vlnou horka a deficitem srážek v létě roku 2013. Použití detailních komponentních dat a dat o využívání ploch v rozlišení 1:50 000, bylo odlišeno územní pěti tříd rizika sucha. Některé z nejvíce ohrožených území leží v nejúrodnější oblasti zemědělské půdy na jižní Moravě. Umělé zavlažování zde musí být vybudováno především na velkých pozemcích, aby se po spuštění vlny horka předešlo ztrátám na úrodě. Czech Republic, the land locked Central-European country faces the risk of drought in the last two decades. This problem is being studied by number of academic and applied institutes. We have focused on the so called geographical drought caused by an integral impact of representative factors of all natural landscape components and human land utilizing. Using GIS technology, we have carried out an exemplar research ignited by the hot wave and the precipitation deficit in the 2013 summer. Using detail natural component maps and land use data at the resolution 1:50 000, five territorial classes of drought risk were distinguished. Some of the most endangered areas cover large territory in the most fertile agricultural land in Southern Moravia. The artificial irrigation has to be planned and constructed on large plots primarirly to prevent harvest loses after hot wave has started. Keywords: natural risk; drought; land use planning; mitigation scenario Available in a digital repository NRGL
Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi

Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. ...

Kolejka, Jaromír; Batelková, Kateřina; Ruda, A.
Ústav geoniky, 2016

Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině
Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
2016 - Czech
Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby (geologicko-geomorfologické hrozby - svahové deformace, eroze, hydrometeorologické extrémy - povodně, sucho, biologické invaze) a jejich hodnocení a predikce, tak i sociální i právní důsledky přírodních i aktivitami člověka vyvolaných hrozeb a jejich dopady v krajině (např. změny urbánního prostředí, antropogenní impakty v důlních oblastech). Významná byla témata zaměřená na hodnocení přírodních a environmentálních hrozeb a řešení vybraných mimořádných a krizových situací s využitím geoinformačních technologií. Workshop Current environmental threats and their impact on the landscape was organized in the framework of the Strategy AV21 of the Academy of Sciences, the program Natural threats.\nThe papers were oriented both on natural threats (geological and geomorphological threats - slope deformation, erosion, hydrometeorological extremes floods, droughs, biological invasions) and their evaluation and prediction, and social and legal implications of natural and human activities caused by threats and their impacts on the landscape (e. g. changes in the urban environment, anthropogenic impacts in the mining areas). Important topics were focused on the assessment of natural and environmental threats and their solving in selected emergency and crisis situations using geoinformation technologies. \n Keywords: natural hazards; man-made disasters; GIS tools application; drought; legal issues Available in a digital repository NRGL
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině

Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby ...

Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2016

A Comparison of Preconditioning Methods for Saddle Point Problems with an Application to Porous Media Flow Problems
Axelsson, Owe; Blaheta, Radim; Hasal, Martin
2016 - English
The paper overviews and compares some block preconditioners for the solution of saddle point systems, especially systems arising from the Brinkman model of porous media flow. The considered preconditioners involve different Schur complements as inverse free Schur complement in HSS (Hermitian - Skew Hermitian Splitting preconditioner), Schur complement to the velocity matrix and finally Schur complement to a regularization block in the augmented matrix preconditioner. The inverses appearing in most of the considered Schur complements are approximated by simple sparse approximation techniques as element-by-element and Frobenius norm minimization approaches. A special interest is devoted to problems involving various Darcy, Stokes and Brinkman flow regions, the efficiency of preconditioners in this case is demonstrated by some numerical experiments. Keywords: schur complements; linear-systems; high performance computing Available at various institutes of the ASCR
A Comparison of Preconditioning Methods for Saddle Point Problems with an Application to Porous Media Flow Problems

The paper overviews and compares some block preconditioners for the solution of saddle point systems, especially systems arising from the Brinkman model of porous media flow. The considered ...

Axelsson, Owe; Blaheta, Radim; Hasal, Martin
Ústav geoniky, 2016

Assessment of the Aggregate in Historical Plasters
Rezek, P.; Martinec, Petr
2016 - English
This article deals with the analysis of the aggregates of historical plasters. In the paper there is described the assessment methodology of the aggregates of historical plasters. The assessment of the aggregates is carried out with the example of a set of original and modern-day aggregates taken in the prelature and convent of the Želiv Monastery. Composition of fine aggregates of historical plasters was compared to the composition of the aggregates from resources of nearby watercourses. As well as it was assessed the geological character of nearby vicinity of the Monastery. For the analysis of character of the plaster fine aggregates it is applied the optical microscopy of the plaster thin sections, grain size analysis, mineralogical and petrographic analysis of the aggregates. The presented results document the differences in the origin of the aggregate used in plasters. Keywords: aggregate; composition; geological situation; historical plaster; petrography Available at various institutes of the ASCR
Assessment of the Aggregate in Historical Plasters

This article deals with the analysis of the aggregates of historical plasters. In the paper there is described the assessment methodology of the aggregates of historical plasters. The assessment of ...

Rezek, P.; Martinec, Petr
Ústav geoniky, 2016

Studie vlivu dobývání chodbicováním ve sloji 40 v OPJ Jan–Karel lokality ČSA, Důlní závod 1 na vtažné jámy Jan a č. 2 a na výdušnou jámu ČSA-3, povrch a povrchové objekty
Ptáček, Jiří; Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr; Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr; Jiránková, E.
2016 - Czech
Předložená metoda chodbicování řeší možnost aplikace technologie dobývání uhelných slojí metodou chodbicování razicími kombajny, nově ve dvou variantách. V první budou chodbice i mezichodbice s určitým časovým zpožděním zaplaveny popílkovou směsí. Podle druhé varianty budou raženy pouze základní chodbice prvního systému o šířce 6,8 m. Ty nebudou zaplavovány. Účelem studie je rovněž doplnění výpočtů možného a očekávaného vlivu chodbicování na povrch a povrchové objekty a dále rovněž očekávaného vlivu na jámové stvoly jam v ochranném pilíři Jan-Karel. The presented method single entry room and pillar solves the possibility of applying single entry room and pillar mining method, where roadheaders are used, newly in two variants. According to the first of them will be entries and intra-entries inundated with a time lag with fly ash mixtures. The second variant will be excavated only basic entries with a width of 6.8 meters. They will not be flooded. The purpose of the study is also adding calculations of potential and the expected impact of single entry room and pillar method on the surface and surface objects and also the expected impact on the shafts in Jan-Karel protective shaft pillar. Keywords: single - entry room - and – pillar; flush; numerical modeling Available at various institutes of the ASCR
Studie vlivu dobývání chodbicováním ve sloji 40 v OPJ Jan–Karel lokality ČSA, Důlní závod 1 na vtažné jámy Jan a č. 2 a na výdušnou jámu ČSA-3, povrch a povrchové objekty

Předložená metoda chodbicování řeší možnost aplikace technologie dobývání uhelných slojí metodou chodbicování razicími kombajny, nově ve dvou variantách. V první budou chodbice i mezichodbice s ...

Ptáček, Jiří; Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr; Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr; Jiránková, E.
Ústav geoniky, 2016

Projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - SEVER - Dobývka II
Waclawik, Petr; Koníček, Petr; Ptáček, Jiří
2016 - Czech
Jedná se o projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sleje č. 30 (634) v rámci zkušebního provozu nové metody chodba - pilíř v ochranném pilíři jam Dolu ČSM, lokalita Sever This is a project monitoring of the deformation stress state of the rock mass during mining decant no. 30 (634) within the trial operation of new methods corridor - a pillar in the protective pillars jam CSM Mine, site Sever Keywords: room and pillar; monitoring; rock mass Available at various institutes of the ASCR
Projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - SEVER - Dobývka II

Jedná se o projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sleje č. 30 (634) v rámci zkušebního provozu nové metody chodba - pilíř v ochranném pilíři jam Dolu ČSM, ...

Waclawik, Petr; Koníček, Petr; Ptáček, Jiří
Ústav geoniky, 2016

Nivelační měření na nově stabilizovaných výškových bodech v KÚ Dětmarovice v roce 2016
Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír
2016 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava. Výsledky měření jsou každoročně prezentovány v závěrečné zprávě - Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I. V roce 2016 byla stávající síť výškových bodů v KÚ obce Dětmarovice rozšířena o 11 nových bodů. Nové body jsou stabilizovány formou ocelových výškových značek na objektech. Výškový bod poblíž domu č.p. 713 je stabilizován formou měřící opěry zabetonované v ocelové pažnici.\n In the northern area of mining areas Doubrava and Karvina mines on the border RA Detmarovice and Doubrava are implemented, the mining activities. For this reason, in order to detect possible effects of the mine to the surface and surface objects twice a year height focuses, points in this area stable. From 2014 he was a contractor for these works chosen by the Institute of Geonics, v.v.i., Ostrava. The measurement results are annually presented in the final report - elevation measurements in the northern area of mining areas Doubrava and Karviná Mines I. In 2016, the existing network of height points in a cadastral municipality Dětmarovice expanded by 11 new points. New points are stabilized by means of steel bench mark on objects. Elevation point near house No. 713 is a stabilized form of measuring support cast-in steel casing Keywords: mining; deformation; leveling Available on request at various institutes of the ASCR
Nivelační měření na nově stabilizovaných výškových bodech v KÚ Dětmarovice v roce 2016

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2016

Jaderná elektrárna Dukovany. Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ). II. etapa. DP-4. Průzkum příčných lineamentů
Špaček, P.; Roštínský, Pavel; Tábořík, P.; Valenta, J.
2016 - Czech
Zhodnocení dosavadních geologických znalostí o četných příčných strukturách směru SZ–JV až ZSZ–VJV v širším okolí jaderné elektrárny Dukovany jako podklad pro návrh podrobnějších prací k ocenění jejich seismického rizika (pro provozovatele tohoto zařízení – česká energetická společnost ČEZ, a.s.). Doplněno bylo pilotní geofyzikální měření napříč několika vybranými prvky tohoto směru. An evaluation of current geological knowledge on numerous transverse NW–SE to WNW–ESE structures in the wider area of the Dukovany nuclear power plant, surving as base for a proposal of detailed works leading to assessment of their sesimic hazard (for the operator of this plant – main Czech energetic producer ČEZ corporation). Primary geophysical survey across a few selected elements of the respective main trend was completed. Keywords: lineaments; geophysics; neotectonics Available at various institutes of the ASCR
Jaderná elektrárna Dukovany. Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ). II. etapa. DP-4. Průzkum příčných lineamentů

Zhodnocení dosavadních geologických znalostí o četných příčných strukturách směru SZ–JV až ZSZ–VJV v širším okolí jaderné elektrárny Dukovany jako podklad pro návrh podrobnějších prací k ocenění ...

Špaček, P.; Roštínský, Pavel; Tábořík, P.; Valenta, J.
Ústav geoniky, 2016

Vodní mlýny, hamry, pily, valchy a papírny za přívalové povodně v létě 1714.
Elleder, L.; Šírová, J.; Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav; Lopaur, M.; Dragoun, Z.
2016 - Czech
Mimořádná povodňová katastrofa v létě 1714 v povodí Sázavy, Svratky, Loučné i Chrudimky představuje jednu z největších známých přívalových povodní v české povodňové historii. Tato povodeň zničila nejen desítky obytných domů, ale i řadu mlýnů, hamrů a dalších hospodářských budov. Významnou roli v průběhu povodně sehrálo i množství protržených rybníků. Tato událost podstatným způsobem ovlivnila vývoj vodních mlýnů a možná i vývoj rybniční sítě v postižené oblasti. The extraordinary flood disaster in the summer 1714 in the Sázava River, Svratka River, Loučná River and Chrudimka River catchments represents one of biggest known flash floods in the Czech flood history. The flood destroyed not only tens of houses, but also a number of water mills, iron mills and other outbuildings. It was also destroyed many ponds. This fact played an important role during the flood. This event significantly influenced the development of water mills and possibly also the development of a network of ponds in the affected area. Keywords: extraordinary flash flood; summer 1714; Sázava River catchment Available in a digital repository NRGL
Vodní mlýny, hamry, pily, valchy a papírny za přívalové povodně v létě 1714.

Mimořádná povodňová katastrofa v létě 1714 v povodí Sázavy, Svratky, Loučné i Chrudimky představuje jednu z největších známých přívalových povodní v české povodňové historii. Tato povodeň zničila ...

Elleder, L.; Šírová, J.; Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav; Lopaur, M.; Dragoun, Z.
Ústav geoniky, 2016

European countgryside and its perception
Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín; Šťastná, M.
2016 - English
Rural area was traditionally connected with agriculture. To compare with urban, rural areas were considered to be backward, retarded, not worthy of an intensive research. But \nthe situation has changed in the last time. Although cities are still centres of development in the globalization process, people in Europe leave them as a result of the \ntrends of suburbanization and counter - urbanization. We intend to pay our attention on transformation processes of the European countryside. We can focus on more processes occurring there: transformation from productive to non-productive, from central planned to the market oriented countryside, from the mono-functional to the multifunctional, from the national to \nEuropean and globalized. The urbanisation process shows more faces in European countryside. Such a transformation generates many impacts on natural, economic and social \nprocesses occurring in present European countryside. Keywords: European countryside; Europe; rural settlement; countryside Available in digital repository of the ASCR
European countgryside and its perception

Rural area was traditionally connected with agriculture. To compare with urban, rural areas were considered to be backward, retarded, not worthy of an intensive research. But ...

Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín; Šťastná, M.
Ústav geoniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases