Number of found documents: 1198
Published from to

Jaderná elektrárna Dukovany. Geomorfologická analýza oblasti v blízkosti NJZ EDU
Roštínský, Pavel
2016 - Czech
Geomorfologická analýza vybraných jevů v oblasti jihovýchodně od stávajícího i nově plánovaného jaderného zařízení Elektrárny Dukovany – topografické uspořádání, sklonitost povrchu, lineamenty v reliéfu, pozice fluviálních sedimentů. Studie byla zpracována na požadavek české energetické společnosti ČEZ, a.s. v souvislosti s hodnocením seismického rizika četných příčných struktur směru ZSZ–VJV. Geomorphological analysis of selected phenomena in the south-eastern area of the Dukovany nuclear power station (both the existing and new planned production units) – topographic arrangement, surface inclination, topolineaments, setting of fluvial sedeiments. The study was elaborated requested by ČEZ corporation (main Czech energetic producer) in connection with the assessment of seismic hazard of the numerous transverse WNW–ESE structures to the plant. Keywords: topolineaments; fluvial sediments; neotectonics Available at various institutes of the ASCR
Jaderná elektrárna Dukovany. Geomorfologická analýza oblasti v blízkosti NJZ EDU

Geomorfologická analýza vybraných jevů v oblasti jihovýchodně od stávajícího i nově plánovaného jaderného zařízení Elektrárny Dukovany – topografické uspořádání, sklonitost povrchu, lineamenty v ...

Roštínský, Pavel
Ústav geoniky, 2016

Deformometrická a výšková měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2016
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
2016 - Czech
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. Z následného periodického deformometrického a nivelačního monitoringu těchto svahů ještě před začátkem rozvoje poklesové kotliny do sledované oblasti a dále v období projevů účinků dobývání je pak možné stanovit, zda vůbec k vývoji svahových deformací dochází, a následně na možné příčiny případných pohybů poukázat (morfologicko-geotechnické a klimatické přírodní podmínky, hornická a antropogenní činnost aj.). Keywords: mining; deformation; leveling Available on request at various institutes of the ASCR
Deformometrická a výšková měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2016

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2016

The GIS support to measures on the ground in case of leakage of liquid pollutant on the road
Kolejka, Jaromír; Rapant, P.; Zapletalová, Jana
2016 - English
Accidents on roads associated with the leakage of hazardous substances are one of the major challenges encountered by disaster management. Because of the impossibility of predicting the place and time of the event, then it is necessary in the event of such an accident to proceed in quick succession of steps. They are designed primarily to protect human life and health, and then to minimize to property and environment damage. The paper describes the response to this event using GIS tools and generally available geodata. The simulated accident on the D1 highway near Ostrava is applied as a demonstration example. Keywords: GIS decision support; geographic data and knowledge; geography Available in digital repository of the ASCR
The GIS support to measures on the ground in case of leakage of liquid pollutant on the road

Accidents on roads associated with the leakage of hazardous substances are one of the major challenges encountered by disaster management. Because of the impossibility of predicting the place and time ...

Kolejka, Jaromír; Rapant, P.; Zapletalová, Jana
Ústav geoniky, 2016

Geodiversity values as a basis for geosite and geomorphosite assessment: a case study from Žďárské vrchy Highland
Bajer, A.; Kirchner, Karel; Kubalíková, L.
2016 - English
Paper presents geodiversity values, geodiversity is understood as a set of geological, geomorphological and pedological components, including systems consisting of this components and geological, geomorphological and pedological processes. Geodiversity values are analyzed in relation to ecosystem values (e.g. cultural, functional value). Geodiversity values were used as basis for a methodical approach to geosite and geomorphosite assessment. Methodological approach is presented at selected sites in the top part of the Žďárské vrchy Highland. The acquired results can serve as a basis for geoconservation of PLA Žďárské vrchy, development of geotourism as well as an offer for extension geoeducational activities.\n Keywords: geodiversity; geoeducation; geosite; geomorphosite assessment Available in digital repository of the ASCR
Geodiversity values as a basis for geosite and geomorphosite assessment: a case study from Žďárské vrchy Highland

Paper presents geodiversity values, geodiversity is understood as a set of geological, geomorphological and pedological components, including systems consisting of this components and geological, ...

Bajer, A.; Kirchner, Karel; Kubalíková, L.
Ústav geoniky, 2016

Dílčí zpráva IV/2016 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - SEVER
Waclawik, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír
2016 - Czech
Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách pod povrchem a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě geotechnického monitoringu. Předkládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 942/50/10, kde se Ústav Geoniky AV ČR, v.v zavazuje provádět pravidelné vyhodnocování dat monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu. V souladu s výše uvedenou smlouvou, je zpráva zpracována v 6-ti měsíčním intervalu a navazuje tak na dílčí zprávu III/2015 (Waclawik et al. 2015) předanou odběrateli v dubnu tohoto roku. Průběžné výsledky geotechnického monitoringu, tak jak zkušenosti získané v době dobývání první dobývky V, ukazují na specifika přírodních podmínek v lokalitě zkušebního provozu nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř. Monitoring of the deformation stress state of the rock mass is a prerequisite for the verification of unapproved new mining methods hall-pillar and its further application in the Czech part of the Upper Silesian coal basin. This mining method is designed on the basis of experiences and practices that are verified in different natural conditions and depths below the surface and is therefore essential for the verification of conditions for the Czech part of the Upper Silesian Basin based on geotechnical monitoring. The present report is prepared on the basis of a contract no. 942/50/10, where the Institute of Geonics, v.v agrees to make periodic evaluation of monitoring data napěťodeformačního state of the rock mass. In accordance with the aforementioned agreement, the message is processed in the six-month period and continues in the interim report III / 2015 (Waclawik et al. 2015) passed buyers in April this year. Interim results of the geotechnical monitoring, such as the experience gained during the first conquest dobývky V show specifics of natural conditions in trial operation unapproved new mining methods hall-pillar. Keywords: monitoring; room and pillar; rock mass Available in a digital repository NRGL
Dílčí zpráva IV/2016 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - SEVER

Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části ...

Waclawik, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2016

Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi
Kolejka, Jaromír; Batelková, Kateřina; Ruda, A.
2016 - Czech
Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. Zaměřili jsme se na tzv. geografické sucho způsobené společným účinkem reprezentativních faktorů všech přírodních složek krajiny a využitím ploch člověkem. Použitím technologie GIS jsme provedli vzorový výzkum vyvolaný vlnou horka a deficitem srážek v létě roku 2013. Použití detailních komponentních dat a dat o využívání ploch v rozlišení 1:50 000, bylo odlišeno územní pěti tříd rizika sucha. Některé z nejvíce ohrožených území leží v nejúrodnější oblasti zemědělské půdy na jižní Moravě. Umělé zavlažování zde musí být vybudováno především na velkých pozemcích, aby se po spuštění vlny horka předešlo ztrátám na úrodě. Czech Republic, the land locked Central-European country faces the risk of drought in the last two decades. This problem is being studied by number of academic and applied institutes. We have focused on the so called geographical drought caused by an integral impact of representative factors of all natural landscape components and human land utilizing. Using GIS technology, we have carried out an exemplar research ignited by the hot wave and the precipitation deficit in the 2013 summer. Using detail natural component maps and land use data at the resolution 1:50 000, five territorial classes of drought risk were distinguished. Some of the most endangered areas cover large territory in the most fertile agricultural land in Southern Moravia. The artificial irrigation has to be planned and constructed on large plots primarirly to prevent harvest loses after hot wave has started. Keywords: natural risk; drought; land use planning; mitigation scenario Available in a digital repository NRGL
Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi

Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. ...

Kolejka, Jaromír; Batelková, Kateřina; Ruda, A.
Ústav geoniky, 2016

Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině
Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
2016 - Czech
Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby (geologicko-geomorfologické hrozby - svahové deformace, eroze, hydrometeorologické extrémy - povodně, sucho, biologické invaze) a jejich hodnocení a predikce, tak i sociální i právní důsledky přírodních i aktivitami člověka vyvolaných hrozeb a jejich dopady v krajině (např. změny urbánního prostředí, antropogenní impakty v důlních oblastech). Významná byla témata zaměřená na hodnocení přírodních a environmentálních hrozeb a řešení vybraných mimořádných a krizových situací s využitím geoinformačních technologií. Workshop Current environmental threats and their impact on the landscape was organized in the framework of the Strategy AV21 of the Academy of Sciences, the program Natural threats.\nThe papers were oriented both on natural threats (geological and geomorphological threats - slope deformation, erosion, hydrometeorological extremes floods, droughs, biological invasions) and their evaluation and prediction, and social and legal implications of natural and human activities caused by threats and their impacts on the landscape (e. g. changes in the urban environment, anthropogenic impacts in the mining areas). Important topics were focused on the assessment of natural and environmental threats and their solving in selected emergency and crisis situations using geoinformation technologies. \n Keywords: natural hazards; man-made disasters; GIS tools application; drought; legal issues Available in a digital repository NRGL
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině

Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby ...

Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2016

A Comparison of Preconditioning Methods for Saddle Point Problems with an Application to Porous Media Flow Problems
Axelsson, Owe; Blaheta, Radim; Hasal, Martin
2016 - English
The paper overviews and compares some block preconditioners for the solution of saddle point systems, especially systems arising from the Brinkman model of porous media flow. The considered preconditioners involve different Schur complements as inverse free Schur complement in HSS (Hermitian - Skew Hermitian Splitting preconditioner), Schur complement to the velocity matrix and finally Schur complement to a regularization block in the augmented matrix preconditioner. The inverses appearing in most of the considered Schur complements are approximated by simple sparse approximation techniques as element-by-element and Frobenius norm minimization approaches. A special interest is devoted to problems involving various Darcy, Stokes and Brinkman flow regions, the efficiency of preconditioners in this case is demonstrated by some numerical experiments. Keywords: schur complements; linear-systems; high performance computing Available at various institutes of the ASCR
A Comparison of Preconditioning Methods for Saddle Point Problems with an Application to Porous Media Flow Problems

The paper overviews and compares some block preconditioners for the solution of saddle point systems, especially systems arising from the Brinkman model of porous media flow. The considered ...

Axelsson, Owe; Blaheta, Radim; Hasal, Martin
Ústav geoniky, 2016

Assessment of the Aggregate in Historical Plasters
Rezek, P.; Martinec, Petr
2016 - English
This article deals with the analysis of the aggregates of historical plasters. In the paper there is described the assessment methodology of the aggregates of historical plasters. The assessment of the aggregates is carried out with the example of a set of original and modern-day aggregates taken in the prelature and convent of the Želiv Monastery. Composition of fine aggregates of historical plasters was compared to the composition of the aggregates from resources of nearby watercourses. As well as it was assessed the geological character of nearby vicinity of the Monastery. For the analysis of character of the plaster fine aggregates it is applied the optical microscopy of the plaster thin sections, grain size analysis, mineralogical and petrographic analysis of the aggregates. The presented results document the differences in the origin of the aggregate used in plasters. Keywords: aggregate; composition; geological situation; historical plaster; petrography Available at various institutes of the ASCR
Assessment of the Aggregate in Historical Plasters

This article deals with the analysis of the aggregates of historical plasters. In the paper there is described the assessment methodology of the aggregates of historical plasters. The assessment of ...

Rezek, P.; Martinec, Petr
Ústav geoniky, 2016

Studie vlivu dobývání chodbicováním ve sloji 40 v OPJ Jan–Karel lokality ČSA, Důlní závod 1 na vtažné jámy Jan a č. 2 a na výdušnou jámu ČSA-3, povrch a povrchové objekty
Ptáček, Jiří; Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr; Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr; Jiránková, E.
2016 - Czech
Předložená metoda chodbicování řeší možnost aplikace technologie dobývání uhelných slojí metodou chodbicování razicími kombajny, nově ve dvou variantách. V první budou chodbice i mezichodbice s určitým časovým zpožděním zaplaveny popílkovou směsí. Podle druhé varianty budou raženy pouze základní chodbice prvního systému o šířce 6,8 m. Ty nebudou zaplavovány. Účelem studie je rovněž doplnění výpočtů možného a očekávaného vlivu chodbicování na povrch a povrchové objekty a dále rovněž očekávaného vlivu na jámové stvoly jam v ochranném pilíři Jan-Karel. The presented method single entry room and pillar solves the possibility of applying single entry room and pillar mining method, where roadheaders are used, newly in two variants. According to the first of them will be entries and intra-entries inundated with a time lag with fly ash mixtures. The second variant will be excavated only basic entries with a width of 6.8 meters. They will not be flooded. The purpose of the study is also adding calculations of potential and the expected impact of single entry room and pillar method on the surface and surface objects and also the expected impact on the shafts in Jan-Karel protective shaft pillar. Keywords: single - entry room - and – pillar; flush; numerical modeling Available at various institutes of the ASCR
Studie vlivu dobývání chodbicováním ve sloji 40 v OPJ Jan–Karel lokality ČSA, Důlní závod 1 na vtažné jámy Jan a č. 2 a na výdušnou jámu ČSA-3, povrch a povrchové objekty

Předložená metoda chodbicování řeší možnost aplikace technologie dobývání uhelných slojí metodou chodbicování razicími kombajny, nově ve dvou variantách. V první budou chodbice i mezichodbice s ...

Ptáček, Jiří; Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr; Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr; Jiránková, E.
Ústav geoniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases