Number of found documents: 550
Published from to

Radioisotope method of compound flow analysis
Petryka, L.; Zych, M.; Hanus, R.; Sobota, J.; Vlasák, Pavel; Malczewska, B.
2014 - English
The paper presents gamma radiation application to analysis of a multicomponent or multiphase flow. Such information as a selected component content in the mixture transported through pipe is crucial in many industrial or laboratory installations. Properly selected sealed radioactive source and collimators, deliver the photon beam, penetrating cross section of the flow. Detectors mounted at opposite to the source side of the pipe, allow recording of digital signals representing composition of the stream. In the present development of electronics, detectors and computer software, a significant progress in know-how of this field may be observed. The paper describes application of this method to optimization and control of hydrotransport of solid particles and propose monitoring facilitating prevent of a pipe clogging or dangerous oscillations. Keywords: compound flow analysis; Cross Correlation Analysis; hydrotransport of solid particles Available on request at various institutes of the ASCR
Radioisotope method of compound flow analysis

The paper presents gamma radiation application to analysis of a multicomponent or multiphase flow. Such information as a selected component content in the mixture transported through pipe is crucial ...

Petryka, L.; Zych, M.; Hanus, R.; Sobota, J.; Vlasák, Pavel; Malczewska, B.
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Bleskové povodně - téma pro letní období příštích desetiletí
Buchtele, Josef; Tesař, Miroslav; Chlumecký, M.; Fořtová, Magda
2014 - Czech
Proměnlivost vodního režimu povodí v ročním cyklu je ovlivňována nejen ročním vývojem vegetační pokrývky, ale i jejím přírůstkem v rozpětí až několika desetiletí. V tomto roce uplyne už dvanáct roků od katastrofální povodně v povodí Labe a více než patnáct let od ničivých záplav na Moravě a je namístě si připomínat tyto situace také v kontextu s loňskou povodní. Modelování srážko-odtokového procesu jsou prostředkem k hodnocením možných změn ve vodním režimu při uvedeném vývoji v krajinném prostředí. The variability of water regime in the annual cycle is influenced not only by the annual development of the vegetation cover, but also by its increases in the span of several decades. In the actual year it has been twelve years ago when the disastrous floods appeared in the Labe River, and more than fifteen years from destructive inundations in the Morava River basin, and so it is reasonable to remind those situations in the context with the recent flood. The modeling of rainfall-runoff process is the tool for the evaluation of the possible changes in the water regime in the mentioned landscape development. Keywords: vegetation cover; evapotranspiration need; rainfall-runoff process; evapotranspiration demand; rainfall-runoff process; povodně; povodí Available on request at various institutes of the ASCR
Bleskové povodně - téma pro letní období příštích desetiletí

Proměnlivost vodního režimu povodí v ročním cyklu je ovlivňována nejen ročním vývojem vegetační pokrývky, ale i jejím přírůstkem v rozpětí až několika desetiletí. V tomto roce uplyne už dvanáct roků ...

Buchtele, Josef; Tesař, Miroslav; Chlumecký, M.; Fořtová, Magda
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Evaluation of Changes in Water Regime Caused by Long-term Development of Vegetation Cover
Chlumecký, M.; Tesař, Miroslav; Buchtele, Josef
2014 - English
Long monitoring of air temperature and precipitation for three catchments with up to 100 years series has been used as the input for the modelling of rainfall-runoff process and for the re-assessments of the evapotranspiration demand (ET.sub.demand./sub.). The resulting oscillations and the random changes of vegetation cover have been pursued as the indication of fluctuations also in the evapotranspiration. The intention is to appraise this complicated time series as the long-term process. The modified implementation of the conceptual model SAC-SMA enables the quicker simulation and facilitates also the conditions for automatic calibration of parameters in the used model; separately for individual, i.e. partial time intervals, namely with the diverse expected evapotranspiration. That process is to be identified simultaneously with the optimal parameters of the mode; the resulting actual evapotranspiration (ET.sub.act./sub.) is then represented as the modelling outputs, as such values could be hardly gained as measured or computed values, e. g. from other meteo-observations. Keywords: vegetation cover; evapotranspiration; rainfall-runoff modelling; land-use; teplota vzduchu Available on request at various institutes of the ASCR
Evaluation of Changes in Water Regime Caused by Long-term Development of Vegetation Cover

Long monitoring of air temperature and precipitation for three catchments with up to 100 years series has been used as the input for the modelling of rainfall-runoff process and for the re-assessments ...

Chlumecký, M.; Tesař, Miroslav; Buchtele, Josef
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Nové technologie pro lokální výstražné systémy před bleskovými povodněmi
Tesař, Miroslav; Fiedler, J.; Šír, M.
2014 - Czech
V povodí Úpy s uzávěrovým profilem v Horním Maršově se buduje pilotní systém včasné výstrahy před extrémním odtokem projevujícím se tzv. bleskovými povodněmi (Tesař et al., 2011). Povodí je vystaveno vysokému riziku bleskových povodní způsobených přívalovými dešti o vysoké intenzitě v teplém období roku (Tesař et al., 2008), což se projevilo např. v červnu 2013. Extrémní odtok z povodí v teplé části roku může nastat nejen v důsledku mohutných srážek na povodí nebo jeho části, ale i v důsledku přesycení povodí nebo půdního pokryvu povodí vodou. Nebezpečí extrémního odtoku vzniká také v situaci, kdy je půdní povrch hydrofobní v důsledku vysokých teplot a nedostatečných srážek. Výskytu extrémních srážek zpravidla předchází dlouhé bezdeštné a horké období. In the Úpa basin with the closure profile in Horní Maršov is being build pilot system early warning system against extreme runoff manifesting as Flash floods (Tesař et al., 2011). Keywords: flas floods; warning systems; monitoring; povodí; povodně Available on request at various institutes of the ASCR
Nové technologie pro lokální výstražné systémy před bleskovými povodněmi

V povodí Úpy s uzávěrovým profilem v Horním Maršově se buduje pilotní systém včasné výstrahy před extrémním odtokem projevujícím se tzv. bleskovými povodněmi (Tesař et al., 2011). Povodí je vystaveno ...

Tesař, Miroslav; Fiedler, J.; Šír, M.
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Simultaneous measurements of velocity field in a wake by PIV and UVP methods
Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš
2014 - Czech
V příspěvku jsou prezentovány výsledky měření rychlostního pole za hranolem umístěným kolmo na směr proudění metodami UVP a PIV. Světelná rovina pro PIV měření byla umístěna v rovině UVP sondy a pomocí jednoduché synchronizace byla současně snímána měření pomocí obou metod. PIV data byla následně transformovány do osy UVP sondy a výsledky byly porovnány. The paper presents the results of measurements of the velocity field for the prism placed perpendiculary to the direction of flow by metohds UVP and PIV. Light plane for PIV measurements was positioned in a plane of UVP probes and by using simple synchronization the measurements using both methods was captured simultaneously. Keywords: Ultrasound-Velocity-Profilmeter (UVP); Particle Image Velocimetry (PIV); measurements; rychlost; měření Available on request at various institutes of the ASCR
Simultaneous measurements of velocity field in a wake by PIV and UVP methods

V příspěvku jsou prezentovány výsledky měření rychlostního pole za hranolem umístěným kolmo na směr proudění metodami UVP a PIV. Světelná rovina pro PIV měření byla umístěna v rovině UVP sondy a ...

Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Evaluation and accuracy of the local velocity data measurements in an agitated vessel
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Kotek, M.
2014 - English
Velocity measurements of the flow field in an agitated vessel are necessary for the improvement and better understanding of the mixing processes. The obtained results are used for the calculations of the impeller pumping capacity, comparison of the power consumption etc. We performed various measurements of the local velocities in an agitated vessel final results of which should be processed for several purposes so it was necessary to make an analysis of the obtained data suitability and their quality. Analysed velocity data were obtained from the LDA (Laser Doppler Anemometry) and PIV (Particle Image Velocimetry) measurements performed on a standard equipment where the flat bottomed vessel with four baffles was agitated by the six-blade Rushton turbine. The results from both used methods were compared. The frequency analyses were examined as well as the dependency of the data rates, time series lengths etc. The demands for the data processed in the form of the ensemble-averaged results were also established. Keywords: Laser Doppler Anemometry (LDA); Particle Image Velocimetry (PIV); velocity; measurements Available on request at various institutes of the ASCR
Evaluation and accuracy of the local velocity data measurements in an agitated vessel

Velocity measurements of the flow field in an agitated vessel are necessary for the improvement and better understanding of the mixing processes. The obtained results are used for the calculations of ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Kotek, M.
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Numerical simulations of flow over stationary deposit
Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel; Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří
2014 - English
The paper deals with a water flow in a horizontal, circular pipe of inner diameter 40 mm with a stationary deposit. The deposit was formed by spheres of diameter d=6 mm. The thickness of the deposit was about two sphere diameters. The flow was experimentally studied by the PIV method and COMSOL Multiphysics 4.4 was used as tool for numerical simulations as well. Two approaches were used to create the stationary deposit. In the first one was the deposit was replaced by a rough wall with different values of the roughness parameter ks. In the second case the deposit was created from the identical spherical particles. The results of the simulations and the experimental data are compared. Keywords: stationary deposit; PIV method; numerical simulations; hodnoty; voda Available on request at various institutes of the ASCR
Numerical simulations of flow over stationary deposit

The paper deals with a water flow in a horizontal, circular pipe of inner diameter 40 mm with a stationary deposit. The deposit was formed by spheres of diameter d=6 mm. The thickness of the deposit ...

Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel; Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Stationary- and sliding beds in pipe flows of settling slurry
Matoušek, Václav; Krupička, Jan; Chára, Zdeněk
2014 - English
Investigations are discussed on the effect of stationary- and sliding beds on a behavior of settling slurry flows. Results are presented of our recent experiments with two fractions of ballotini in a 100-mm-pipe loop. Experimental work contained measurements of concentration profiles and velocity profiles. The experimental results for flows with stationary deposits are compared with predictions using our formulae for solids transport and bed friction in layered flows. CFD simulations are included to validate the velocityprofile measurements and to verify the bed roughness predictions in the flows with stationary beds. Furthermore, the measured velocity profiles are compared to profiles predicted using the log law of the wall with boundary shear velocities determined from the linear distribution of shear stress across the pipe flow. The approach is successful in the flow below the upper wall of the pipe but fails above the top of the deposit where the stress distribution is different as verified by the CFD simulation. The concept of the linear-distribution of shear stress is well applicable in flows with sliding beds. An example is given of a solution for a partially-stratified flow with sliding bed using the 1-D Stress- Distribution based Model. Keywords: experiment; hydraulic transport; concentration profile; velocity profile; sheet flow; mechanické napětí; potrubní doprava Available on request at various institutes of the ASCR
Stationary- and sliding beds in pipe flows of settling slurry

Investigations are discussed on the effect of stationary- and sliding beds on a behavior of settling slurry flows. Results are presented of our recent experiments with two fractions of ballotini in a ...

Matoušek, Václav; Krupička, Jan; Chára, Zdeněk
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Hydrologie malého povodí 2014
Brych, Karel; Tesař, Miroslav
2014 -
Kniha představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2014", která se konala 22. až 24.4.2014 v Praze. Konferenci pořádaly: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha; Ústav hydrológie SAV, Bratislava; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Český národní výbor pro hydrologii. Knihu vydal Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze roku 2014. The book includes the full text of scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2014” that was held from April 22nd to April 24th 2014 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague, Institute of Hydrology SAS in Bratislava, the Czech Water Management Society in Prague, Czech Hydrometeorological institute in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague in 2014. Keywords: small basin; experimental hydrology; water balance; hydrologie; povodí Available at various institutes of the ASCR
Hydrologie malého povodí 2014

Kniha představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2014", která se konala 22. až 24.4.2014 v Praze. ...

Brych, Karel; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Bilance sodného a draselného iontu na povodí Liz v období 1994–2009
Štěpánová, M.; Tesař, Miroslav; Vondrka, A.; Šír, M.
2014 - Czech
Acidifikace a následná nutriční degradace horských lesních půd nepříznivě ovlivňují kvalitu povrcho-vých vod a zdraví lesních porostů (Hruška, Cienciala, 2005). Dominantní příčinou acidifikace hor-ských půd je atmosférická depozice okyselujících látek. Smrkové porosty vyčesávají více vody z mlh a nízké oblačnosti než porosty listnaté, tudíž zvyšují atmosférickou depozici okyselujících látek na půdu. Navíc mají vysokou spotřebu bazických živin, které odčerpávají z půdy. V důsledku těchto dvou jevů je v půdě pod smrkovým porostem k dispozici méně bazických látek pro neutralizaci kyselin z atmosférické depozice. Při acidifikaci jsou z půd vyplavovány bazické kationy (Ca, Mg, K, Na), což způsobuje nutriční degradaci půd. V článku je popsána bilance draselného a sodného iontu v souvis-losti se srážkami a odtokem na malém horském povodí s převážně smrkovým porostem v letech 1994 až 2009. The article describes the balance of potassium and sodium ions in relation to rainfall and runoff in a small mountain basin Liz (Czech Republic, Bohemian Forest, 828–1074 m a. s. l., mature spruce forest, Podzolic Eutric Cambisol) in the period from 1994 to 2009. It was found that the average annually leaching of sodium reached 11,90±3,24 kg ha-1 year-1 and that the average annually leaching of potassium reached 0,56±2,18 kg ha-1 year-1. The ionic composition of runoff showed that the runoff is mostly created by underground water. Keywords: sodium ion; potassium ion; acidification of soil; soil chemistry; potassium leaching; sodium leaching; Bohemian Forest; lesní porosty; půdy Available on request at various institutes of the ASCR
Bilance sodného a draselného iontu na povodí Liz v období 1994–2009

Acidifikace a následná nutriční degradace horských lesních půd nepříznivě ovlivňují kvalitu povrcho-vých vod a zdraví lesních porostů (Hruška, Cienciala, 2005). Dominantní příčinou acidifikace ...

Štěpánová, M.; Tesař, Miroslav; Vondrka, A.; Šír, M.
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases