Number of found documents: 2874
Published from to

Reduction of the energy losses by application of controllable squeeze film dampers
Zapoměl, Jaroslav; Ferfecki, Petr; Kozánek, Jan
2017 - English
The unbalance induces lateral oscillations of rotors and forces transmitted to the rotor casing. The squeeze film dampers with integrated rolling element bearings represent a technological solution, which enables to reduce their magnitude, and consequently the resistance against the rotor rotation. To achieve optimum performance of the damping devices, their damping effect must be adapable to the current rotor speed. This paper reports a proposal of a controllable squeeze film damper, the damping effect of which is controlled mechanically by shifting its outer ring in the axial direction. The developed mathematical model of the damper is based on assumptions of the classical theory of lubrication and is completed with implementation of a gas cavitation. The results of the computational simulations show that an appropriate control of the damping force enables to reduce the energy losses in a wide range of operating speeds. Keywords: squeeze film damper; controllable damping; friction in bearings; energy losses reduction Available at various institutes of the ASCR
Reduction of the energy losses by application of controllable squeeze film dampers

The unbalance induces lateral oscillations of rotors and forces transmitted to the rotor casing. The squeeze film dampers with integrated rolling element bearings represent a technological solution, ...

Zapoměl, Jaroslav; Ferfecki, Petr; Kozánek, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Měření turbulence v okolí posledního NT stupně parní turbíny 1090 MW v JETE
Uruba, Václav; Antoš, Pavel; Jonáš, Pavel; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav; Suchý, Ondřej
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky měření turbulence v parní turbíně před a za posledním NT stupněm parní turbíny 1000 MW v jaderné elektrárně Temelín. The report contains the results of experiments on turbulence measurements upstream and downstream the last low pressure stage in the steam turbine 1000 MW in the nuclear power station in Temelin. Keywords: steam turbine; hot wire anemometry; turbulence Available at various institutes of the ASCR
Měření turbulence v okolí posledního NT stupně parní turbíny 1090 MW v JETE

Zpráva obsahuje výsledky měření turbulence v parní turbíně před a za posledním NT stupněm parní turbíny 1000 MW v jaderné elektrárně Temelín....

Uruba, Václav; Antoš, Pavel; Jonáš, Pavel; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav; Suchý, Ondřej
Ústav termomechaniky, 2017

Metodika pro modelování dynamických deju metodou konecných prvku - fáze II
Mochar, Dominik; Mračko, Michal; Gabriel, Dušan; Kolman, Radek; Kopačka, Ján
2017 - Czech
Zpráva navazuje na metodiku Z-1546/15 popisující základní metody, algoritmy a postupy pro numerické rešení MKP úloh rázové dynamiky pri vývoji komponent zbraní. V této práci byly testovány disperzní vlastnosti bilineárních ctyruzlových prvku s redukovanou integrací na úloze rázu dvou elastických válcu, pro které je k dispozici analytické rešení. Pozornost byla zamerena na zkoumání vlivu velikosti prvku a casového integracního kroku na presnost numerického rešení. Výsledky získané z MKP programu PMD, Abaqus a Ansys byly diskutovány a porovnány s analytickým rešením. In this work, the dispersion properties of bilinear four-noded elements with reduced integration on the impact of two elastic cylinders for which an analytical solution is available were tested. Attention was paid to examining the effect of the element size and the time integration step on the accuracy of the numerical solution. Keywords: impact; cylinders; time step; FEM Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro modelování dynamických deju metodou konecných prvku - fáze II

Zpráva navazuje na metodiku Z-1546/15 popisující základní metody, algoritmy a postupy pro numerické rešení MKP úloh rázové dynamiky pri vývoji komponent zbraní. V této práci byly testovány disperzní ...

Mochar, Dominik; Mračko, Michal; Gabriel, Dušan; Kolman, Radek; Kopačka, Ján
Ústav termomechaniky, 2017

K řešení výsledných posuvných pohybů v uloženích středů planet převodové soustavy se čtyřmi jednonásobnými satelity a jejich zastaveným nosičem
Hortel, Milan; Škuderová, Alena
2017 - Czech
Předložená výzkumná zpráva se zabývá ukázkami numerického řešení vlivu některých parametrů na vnitřní dynamiku pseudoplanetového převodového systému se čtyřmi jednonásobnými satelity s čelním přímým ozubením a zastaveným nosičem satelitů typu Wikov PP především se zaměřením na řešení výsledných posuvných pohybů v uloženích středů satelitů. Rozbor řešení dynamických jevů v kvaziustáleném stavu je proveden pro dva vybrané intervaly otáček centrálního kola 2 pro jednu periodu výsledných tuhostních funkcí v záběrech ozubených kol i uvažovaných předpokládaných chybových funkcí v záběrech ozubení. Pozornost je věnována trajektoriím výsledného posuvného pohybu středu uložení satelitu ve větvi a, horizontálnímu (tečnému) i vertikálnímu (radiálnímu) výslednému posuvnému pohybu středu uložení satelitu a dále relativnímu pohybu v záběrech ozubení všech kol. The presented research report deals with examples of the numerical solution of the influence of some parameters on the internal dynamics of a pseudoplanetary transmission system with four single spur toothed satellites and a stopped carrier of satellites of the Wikov PP type, mainly focusing on the solution of the resulting movements in the bearings of the centers of the satellites. The analysis of the dynamic phenomena in the quasi-state is performed for two selected rotations of the central wheel for one period of the resulting stiffness functions in the gear meshes and the assumed error functions in the gear meshes. Attention is paid to the trajectories of the resulting motion of the center of the satellite positioning in the branch, and to the horizontal (tangential) and vertical (radial) resulting movement of the center of the satellite position, and to the relative movement in meshes of all wheel gears. Keywords: planetary gear system; parametric vibration; nonlinear dynamics Available at various institutes of the ASCR
K řešení výsledných posuvných pohybů v uloženích středů planet převodové soustavy se čtyřmi jednonásobnými satelity a jejich zastaveným nosičem

Předložená výzkumná zpráva se zabývá ukázkami numerického řešení vlivu některých parametrů na vnitřní dynamiku pseudoplanetového převodového systému se čtyřmi jednonásobnými satelity s čelním přímým ...

Hortel, Milan; Škuderová, Alena
Ústav termomechaniky, 2017

Frekvenční a modální spektrum planetové převodovky Wikov
Půst, Ladislav; Pešek, Luděk; Radolfová, Alena
2017 - Czech
Zpráva navazuje na dřívější publikace, vydané v rámci spolupráce mezi Wikov Gear, s.r.o. a ÚT AVČR a zaměřené na výzkum dynamických vlastností čtyř-planetové převodovky se stojícím unášečem planetových kol. Lineární matematický model dynamického chování převodovky vychází z předpokladu tuhých těles ozubených kol, konstantních tuhostí v ložiskách i v uložení planet. Jako konstantní jsou uvažovány také kontaktní poddajnosti v ozubení a to střední hodnotou se zanedbáním periodické proměnnosti kontaktní tuhosti, což u širokého šikmého ozubení s vícenásobným dotykem je přípustné. Velmi měkké uložení osy centrálního kola a pružné uložení planet i kola korunového umožňuje obecný rovinný pohyb všech kol. \nStrukturní periodičnost čtyř-planetové převodovky má za následek, že odpovídající frekvenční spektrum obsahuje několik vícenásobných frekvencí. Poněvadž převodovka nikdy nepracuje samostatně, ale vždy ve spojení s dalšími agregáty, byly na vstupní a výstupní hřídel připojeny jednoduché modely hnacího a brzdicího systému. Pro tuto soustavu o 20 stupních volnosti jsou určeny vlastní frekvence, příslušné tvary kmitání a přenosové funkce mezi jednotlivými prvky. Numerický výpočet je doplněn grafickými záznamy jak vlastních tvarů kmitání, tak i přenosových funkcí.\n This report is a continuation of previous publications edited within the cooperation between Wikov Gear, s.r.o and IT ASCR and oriented on investigation of dynamic properties of four-planetary gearing box with fixed carrier of planet gears. Linear computing model of dynamic behaviour of gearing box is based on the assumption of solid gearing’s wheels, constant stiffness of bearings and of planets’ pins. Also the contact stiffness in gearings are supposed to be constant with the mean value. Due to the vide helical gearing with manifold contacts the periodical variability of contact stiffness is neglected. The very week support of sun wheel and elastic supports of planets and ring wheels results in the general plane motion of all wheels.\nStructural periodicity of four-planetary gearing results in existence of several multiple eigen-frequencies in frequency spectrum. As the gearing box works always in connection with other aggregates, the simple models of driving and breaking systems were jointed to the input and output shafts. Eigen-frequency spectrum corresponding modes of vibrations and transfer functions among all elements were ascertained for this 20 DOF system. Numerical computing is completed by graphical records of eigen-modes as well as of transfer functions. \n Keywords: four-planetary gearing box; eigen-frequencies and eigen-modes spectra; transfer functions Available at various institutes of the ASCR
Frekvenční a modální spektrum planetové převodovky Wikov

Zpráva navazuje na dřívější publikace, vydané v rámci spolupráce mezi Wikov Gear, s.r.o. a ÚT AVČR a zaměřené na výzkum dynamických vlastností čtyř-planetové převodovky se stojícím unášečem ...

Půst, Ladislav; Pešek, Luděk; Radolfová, Alena
Ústav termomechaniky, 2017

Simulation of Transonic Flow Through a Mid-span Turbine Blade Cascade for Various Mach Numbers
Straka, P.; Příhoda, Jaromír; Fenderl, D.
2017 - English
The contribution deals with the numerical simulation of 2D transonic flow through a mid-span turbine blade cascade for several Mach numbers by means of the EARSM turbulence model of Hellsten (2004) connected with the algebraic bypass transition model of Straka and Příhoda (2014). Both models are implemented into an in-house numerical code based on the finite volume method. The gamma-transition model of Menter et al. (2015) with SST turbulence model accessible in the commercial code ANSYS Fluent was used for the comparison. Keywords: turbine cascade; transition model; shock wave-boundary layer interaction Available at various institutes of the ASCR
Simulation of Transonic Flow Through a Mid-span Turbine Blade Cascade for Various Mach Numbers

The contribution deals with the numerical simulation of 2D transonic flow through a mid-span turbine blade cascade for several Mach numbers by means of the EARSM turbulence model of Hellsten (2004) ...

Straka, P.; Příhoda, Jaromír; Fenderl, D.
Ústav termomechaniky, 2017

Recent advances in characterisation of subsonic axisymmetric nozzles
Tesař, Václav
2017 - English
Nozzles are devices generating jets. They are widely used in fluidics and also increasingly often in active control of flows past bodies. Being practically always a component of larger system, design and optimisation needs nozzle properties characterisation by an invariant quantity. Perhaps surprisingly, no suitableinvariant has been so far introduced. This article surveys approaches to characterisation quantities and presents several examples of their typical use such as parallel operation of two nozzles, matching a nozzle to its fluid supply source, apparent resistance increase in flows with pulsation, and the secondary invariants of a family of quasi-similar nozzles. Keywords: nozzle; reynolds number; euler number Available at various institutes of the ASCR
Recent advances in characterisation of subsonic axisymmetric nozzles

Nozzles are devices generating jets. They are widely used in fluidics and also increasingly often in active control of flows past bodies. Being practically always a component of larger system, design ...

Tesař, Václav
Ústav termomechaniky, 2017

Wind tunnel for studies of latent heat storage
Tesař, Václav
2017 - English
When a heated solid body temperature reaches the melting point, temperature stops increasing and remains constant until the whole body is completely molten. The heat input during this melting is spent on freeing the body molecules. This latent heat of melting remains inside the body and may be released when the body is cooled and solidifies. This heat was suggested, already several decades ago, for storing thermal energy. The advantage it offers is avoiding high temperature differences - which otherwise decrease effectiveness of storage (by inevitable heat escape by conduction). Also the mass of the body needed to store a given amount of heat is much smaller. For investigations of the melting and solidification processes a special wind tunnel has been designed and is being built in this study. The tested sample of phase change material, encapsulated in a spherical shell, will be exposed in the tunnel to recirculating hot air flow in a 140 mm x 140 mm test section. Sudden decrease in air flow temperature is made by shifting away the whole closed-circuit part of the tunnel and exposing the test section to flow of cold (room temperature) air. Keywords: latent heat; wind tunnel; paraffins Available at various institutes of the ASCR
Wind tunnel for studies of latent heat storage

When a heated solid body temperature reaches the melting point, temperature stops increasing and remains constant until the whole body is completely molten. The heat input during this melting is spent ...

Tesař, Václav
Ústav termomechaniky, 2017

Úvodní rešerše do problematiky porušování heterogenních svarových spojů komponent jaderně energetických zařízení a metodiky opravných svarů typu WOL
Štefan, Jan
2017 - Czech
Tato výzkumná zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako dokument pojednávající o návarech typu Weld Overlay (WOL) jakožto technologii a metodice opravy heterogenních svarových spojů komponent jaderně energetických zařízení postihnutých korozním praskáním pod napětím (stress corrosion cracking, SCC). Prvním cílem tohoto dokumentu je podat rešerši se základními a obecnými informacemi o uvedené problematice. Druhým cílem je podat kvalifikované doporučení o vhodnosti metodiky WOL na opravu reálných heterogenních svarových spojů v jaderné elektrárně Dukovany. This research report was elaborated for the State Office for Nuclear Safety of the Czech Republic as a document providing information on the cladding of Weld Overlay (WOL) type. WOL is a technology used to repair dissimilar metal welds of various components of nuclear power plants affected by stress corrosion cracking (SCC). The first objective of this report is provision of a research into basics of the problems being discussed. The second objective is the assessment of suitability of WOL cladding as a repair technology for real dissimilar metal welds in Dukovany nuclear power plant. Keywords: stress corrosion cracking; dissimilar metal welds; weld overlay Available at various institutes of the ASCR
Úvodní rešerše do problematiky porušování heterogenních svarových spojů komponent jaderně energetických zařízení a metodiky opravných svarů typu WOL

Tato výzkumná zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako dokument pojednávající o návarech typu Weld Overlay (WOL) jakožto technologii a metodice opravy heterogenních ...

Štefan, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Validace CFD výpočtů s experimentálními daty, metody a jejich přesnost
Uruba, Václav
2017 - Czech
Validace a verifikace výsledků CFD jsou procesy, které virtuální realitu získanou pomocí daného software přibližují fyzikální realitě. Klíčovou roli v těchto procesech hraje metoda kvantifikace blízkosti různých situací v proudovém poli, tedy metrika, kterou je třeba vhodně zvolit. V procesu verifikace je dále důležitá strategie modifikací numerického modelu, u validace potom kvalita a vhodná volba experimentálních dat, která jsou k validaci použita. Experimentální data jsou dále použita k určení okrajových podmínek pro CFD. Předkládaný příspěvek se zabývá právě těmito aspekty. Validation and verification are the processes which could the virtual reality of CFD simulations bring closer to physical reality. The key role in those processes play the method of quantification of similitude of the different situations in the flow-field, thus the metric, which should be properly chosen. In the verification process the proper strategy of the mathematical model modification should be adopted, while in the validation process the proper experimental data should be utilized. The experimental data is used also for the boundary condition definition. The present paper deals with those aspects. Keywords: CFD; validation; verification; validation experiment Available at various institutes of the ASCR
Validace CFD výpočtů s experimentálními daty, metody a jejich přesnost

Validace a verifikace výsledků CFD jsou procesy, které virtuální realitu získanou pomocí daného software přibližují fyzikální realitě. Klíčovou roli v těchto procesech hraje metoda kvantifikace ...

Uruba, Václav
Ústav termomechaniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases