Number of found documents: 389
Published from to

A note on tension spline
Segeth, Karel
2015 - English
Spline theory is mainly grounded on two approaches: the algebraic one (where splines are understood as piecewise smooth functions) and the variational one (where splines are obtained via minimization of quadratic functionals with constraints). We show that the general variational approach called smooth interpolation introduced by Talmi and Gilat covers not only the cubic spline but also the well known tension spline (called also spline in tension or spline with tension). We present the results of a 1D numerical example that show the advantages and drawbacks of the tension spline. Keywords: smooth interpolation; tension spline; Fourier transform Available in digital repository of the ASCR
A note on tension spline

Spline theory is mainly grounded on two approaches: the algebraic one (where splines are understood as piecewise smooth functions) and the variational one (where splines are obtained via minimization ...

Segeth, Karel
Matematický ústav, 2015

A parallel finite element solver for unsteady incompressible Navier-Stokes equations
Šístek, Jakub
2015 - English
A parallel solver for unsteady incompressible Navier-Stokes equations is presented. It is based on the finite element method combined with the pressure-correction approach. Semi-implicit treatment of the convective term is considered, leading to five systems of linear algebraic equations to be solved in each time step. Krylov subspace iterative methods are employed for the solution of these systems with a particular emphasis on efficient parallel preconditioners. A simulation of a benchmark problem of incompressible viscous flow around a sphere at Reynolds number 300 is presented and compared with literature. Keywords: pressure-correction; parallel algorithms; flow around a sphere Fulltext is available at external website.
A parallel finite element solver for unsteady incompressible Navier-Stokes equations

A parallel solver for unsteady incompressible Navier-Stokes equations is presented. It is based on the finite element method combined with the pressure-correction approach. Semi-implicit treatment of ...

Šístek, Jakub
Matematický ústav, 2015

An application of the BDDC method to the Navier-Stokes equations in 3-D cavity
Hanek, M.; Šístek, Jakub; Burda, P.
2015 - English
We deal with numerical simulation of incompressible flow governed by the Navier-Stokes equations. The problem is discretised using the finite element method, and the arising system of nonlinear equations is solved by Picard iteration. We explore the applicability of the Balancing Domain Decomposition by Constraints (BDDC) method to nonsymmetric problems arising from such linearisation. One step of BDDC is applied as the preconditioner for the stabilized variant of the biconjugate gradient (BiCGstab) method. We present results for a 3-D cavity problem computed on 32 cores of a parallel supercomputer. Keywords: incompressible fluid; Navier-Stoken equations; BDDC; Taylor-Hood finite element Available in digital repository of the ASCR
An application of the BDDC method to the Navier-Stokes equations in 3-D cavity

We deal with numerical simulation of incompressible flow governed by the Navier-Stokes equations. The problem is discretised using the finite element method, and the arising system of nonlinear ...

Hanek, M.; Šístek, Jakub; Burda, P.
Matematický ústav, 2015

How primary school teachers posed problems for inquiry based mathematics education
Hošpesová, A.; Samková, L.; Tichá, Marie; Roubíček, Filip
2015 - English
The paper reports on a survey whose aim is to contribute to the research in the area of inquiry based mathematics education (IBME), primary school teacher training, and problem posing. The core of the study is an empirical survey with a qualitative design. We let pre-service and in-service primary school teachers pose problems which they believe enable IBME, perform the problems with pupils, and write self-reflections on this activity. We investigated the nature of the posed problems in relation to the self-reflections. Keywords: inquiry based mathematics education; posing problems; primary school teacher training; pre-service and in-service teachers Available at various institutes of the ASCR
How primary school teachers posed problems for inquiry based mathematics education

The paper reports on a survey whose aim is to contribute to the research in the area of inquiry based mathematics education (IBME), primary school teacher training, and problem posing. The core of the ...

Hošpesová, A.; Samková, L.; Tichá, Marie; Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2015

Objevování struktury slovních úloh ve vzdělávání učitelů
Tichá, Marie
2014 - Czech
V předloženém příspěvku se snažíme v návaznosti na předchozí práce ukázat, jak rozvíjíme cesty ke zkvalitňování profesionality studentů učitelství i učitelů. Pokračujeme ve studiu přínosu a možností využití činností spojených s tvořením (slovních) úloh. Jde nám o vědomé respektování a uplatňování požadavků, které jsou kladeny na formulaci slovních úloh a o uvědomení si potřeby věnovat pozornost struktuře vytvářených úloh. In this paper we endeavor to show how we develop ways of improving the quality of teacher students and teachers professionalism. We continue to study the benefits and possibilities of utilization of activities connected with the problem posing. We aim at conscious respecting and implementation of the requirements that are imposed on the formulation of word problems, and especially at the awareness of the need to pay attention to the posed problems structure. Keywords: professionalism; inquiry based education; problem posing; structure of problem Available at various institutes of the ASCR
Objevování struktury slovních úloh ve vzdělávání učitelů

V předloženém příspěvku se snažíme v návaznosti na předchozí práce ukázat, jak rozvíjíme cesty ke zkvalitňování profesionality studentů učitelství i učitelů. Pokračujeme ve studiu přínosu a možností ...

Tichá, Marie
Matematický ústav, 2014

Preliminary results on Type I and II Kaluza–Klein reductions of vacuum spacetimes
Tintěra, Tomáš
2014 - English
We review the formalism used for the algebraic classification of higher- dimensional spacetimes, together with a few basic results in this field. Then we use this formalism to discuss some problems involving type I and II Kaluza–Klein reductions of vacuum spacetimes and to present a few results. Keywords: algebraic classification; high-dimensional spacetime; vacuum Available on request at various institutes of the ASCR
Preliminary results on Type I and II Kaluza–Klein reductions of vacuum spacetimes

We review the formalism used for the algebraic classification of higher- dimensional spacetimes, together with a few basic results in this field. Then we use this formalism to discuss some problems ...

Tintěra, Tomáš
Matematický ústav, 2014

Řešení a tvoření úloh (nejen v přípravě učitelů)
Hošpesová, A.; Tichá, Marie
2014 - Czech
Řešení úloh můžeme podpořit tak, že řešitelé úlohy také tvoří. V příspěvku jsou ukázány různé možnosti tvoření úloh (k danému výpočtu, se zadanými údaji nebo výsledkem, určené struktury) a jejich ilustrace pomocí úloh vytvořených studenty učitelství. Je naznačeno, že tvoření úloh lze chápat jako cíl vzdělávání, vzdělávací a diagnostický prostředek a také jako zdroj motivace. Problem solving we can support by problem posing. The paper shows the different possibilities of problem posing (to a given calculation, to the given data or results, to given structure) and their illustrations through problems posed by students and teachers. It is outlined that problem posing can be understood as a goal of education, training and diagnostic tool and as a source of motivation. Keywords: problem solving; problem posing; structure of problem Available at various institutes of the ASCR
Řešení a tvoření úloh (nejen v přípravě učitelů)

Řešení úloh můžeme podpořit tak, že řešitelé úlohy také tvoří. V příspěvku jsou ukázány různé možnosti tvoření úloh (k danému výpočtu, se zadanými údaji nebo výsledkem, určené struktury) a jejich ...

Hošpesová, A.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2014

Sedm podob badatelsky orietovaného vyučování matematice II
Roubíček, Filip
2014 - Czech
Článek je druhou částí třídílné série, která se zabývá vyjasněním podstaty badatelsky orientovaného vyučování. Tato část je zaměřena na geometrická prostředí, která jsou založena na modelování a která umožňují generovat úlohy různé obtížnosti. Popisuje tři podoby badatelsky orientovaného vyučování matematice - tři typy úloh klasifikovaných podle charakteru vstupních informací: kompaktní, vizualizovaná a daná prostředím. The paper is the second part of triple series that deals with the clarification of substance of inquiry-based mathematics teaching. This part is focused on geometrical environments that are based on modelling and enable to generate tasks with different difficulty. It describes three forms of inquiry-based mathematics teaching - three types of tasks which are classified according to the character of inputs: compact, visualized and given by environment. Keywords: inquiry-based mathematics teaching; geometrical environment; modelling Available at various institutes of the ASCR
Sedm podob badatelsky orietovaného vyučování matematice II

Článek je druhou částí třídílné série, která se zabývá vyjasněním podstaty badatelsky orientovaného vyučování. Tato část je zaměřena na geometrická prostředí, která jsou založena na modelování a která ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2014

Tvoření úloh dané struktury
Tichá, Marie; Hošpesová, A.
2014 - Czech
V článku ukazujeme výsledky probíhajícího výzkumu přínosu činností spojených s tvořením úloh do vzdělávání jak učitelů, tak studentů učitelství jako jedné z cest zkvalitňování jejich profesních kompetencí. Připomínáme diagnostický, vzdělávací a motivační přínos těchto činností. Zdůvodňujeme potřebu vědomě věnovat pozornost struktuře vytvářených úloh. In the contribution we present ongoing research findings concerning benefits of the activities connected with problem posing in education of teachers and student teachers as a way improving their professional skills. We remind (recall, commemorate) diagnostic, educational and motivational benefits of these activities. We justify (substantiate) the need to consciously pay attention to the structure of posed problems. Keywords: education of teachers; improving professional skills; problem posing Available at various institutes of the ASCR
Tvoření úloh dané struktury

V článku ukazujeme výsledky probíhajícího výzkumu přínosu činností spojených s tvořením úloh do vzdělávání jak učitelů, tak studentů učitelství jako jedné z cest zkvalitňování jejich profesních ...

Tichá, Marie; Hošpesová, A.
Matematický ústav, 2014

Geometrické konstrukce a pravidelné mozaiky
Roubíček, Filip
2014 - Czech
Pravidelné mozaiky představují ve vyučování geometrii vhodné prostředí pro rozvíjení geometrické představivosti a konstrukčních postupů založených na užití shodných zobrazení v rovině. Mozaiky jsou rovinné teselace, tj. pokrytí roviny (většinou shodnými) útvary bez mezer a překrytí. Konstrukce geometrické mozaiky vychází z tvaru dlaždic a jejich uspořádání. Rozbor mozaiky je založen na identifikaci její sítě a konstrukce dlaždic. In the teaching of geometry regular mosaics represent a suitable environment for developing of geometrical imagination and constructing procedures based on the use of isometries in plane. Mosaics are plane tesselations, i.e. coverages of plane by (in most case identical) shapes without gaps and overlaps. The construction of a geometrical mosaic follows from a shape of tiles and their assembling. Analyse of a mosaics is based on identification of its grid and a construction of tiles. Keywords: teaching of geometry; tesselation; modelling Available at various institutes of the ASCR
Geometrické konstrukce a pravidelné mozaiky

Pravidelné mozaiky představují ve vyučování geometrii vhodné prostředí pro rozvíjení geometrické představivosti a konstrukčních postupů založených na užití shodných zobrazení v rovině. Mozaiky jsou ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases