Počet nalezených dokumentů: 517723
Publikováno od do

Připravenost žáků SZŠ na náročné situace spojené s výkonem profese
SKOUMALOVÁ, Miriam; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - český
Závěrečná práce na téma: Připravenost žáků SZŠ na náročné situace spojené s výkonem profese se dělí na: teoretickou a praktickou část. Teoretické část se zabývá teoretickou přípravou žáků střední zdravotnické školy podle rámcového vzdělávacího programu. Zaměřuje se na přípravu na náročné situace spojené výkonem profese zdravotníka smrti a umírání. Dále popisuje truchlení a podpůrné možnosti, které by mohli pomoci, pokud by měl žák problém se vyrovnat se smrtí pacienta. Praktická část práce pozůstává z vyhodnocení ankety, která byla realizována u žáka SZŠ před zahájením praktické výuky v nemocničním zařízení. Anketa zjišťovala, zda jsou žáci připraveni na péči o umírající a smrt svých pacientů. V praktické části byl také připraven a realizován praktický výstup na téma: Pomoc žákům se vyrovnat s náročnou situací a smrtí pacienta. Cíle práce se povedlo splnit. The final work on: Preparedness of SNS (Secondary nursing school) students to the difficult situations associated with the profession is divided into: the theoretical and practical part. The theoretical part deals with theoretical preparation students on the secondary nursing school according to the framework educational program. It focuses on preparing for difficult situations associated with the exercise of a nurse's profession - death and dying. It also describes grievances and support options that could help if the student had the problem to cope with the patient's death. The practical part of the thesis is based on the evaluation by the questionnaire, which was carried out at the secondary nursing school with students before starting practical training in the hospital facility. The survey found out whether students are ready to care for the dying and death of their patients. The practical part was also prepared and realized a practical output on the topic: Helping students to cope with the difficult situation and the death of the patient. The purpose of the work successfully fulfilled. Klíčová slova: smrt; umíraní; pomoc; podpora; truchlení; paliativní péče; death; dying; help; support; mourning; palliative care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Připravenost žáků SZŠ na náročné situace spojené s výkonem profese

Závěrečná práce na téma: Připravenost žáků SZŠ na náročné situace spojené s výkonem profese se dělí na: teoretickou a praktickou část. Teoretické část se zabývá teoretickou přípravou žáků střední ...

SKOUMALOVÁ, Miriam; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spirituální potřeby seniorů využívajících sociálních služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh
JÍLKOVÁ, Barbora; DOLEŽEL, Jakub; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2018 - český
Cílem této práce je pomoci kvantitativního výzkumu zjistit, v jaké míře jsou naplněny spirituální potřeby uživatelů služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. V teoretické části objasňuji základní pojmy stárnutí, stáří a senioři. Dále se věnuji tématu spirituálních potřeb a konec této části je věnován organizaci Charita Zábřeh. V rámci výzkumné části nejprve popisuji cíl práce, zvolenou metodu a celkové výsledky dotazníkového šetření. The aim of this thesis is to find out to what degree are the spiritual needs of seniors using the social service daycare center Domovinka in Zábřeh met. The thesis is divided into two parts - theory and research. The theoretical part defines the following terms: senescence, old age and seniors. Furthermore it examines the topic of spiritual needs and is closed with information about Charity in Zábřeh. The research part explains the aim of the thesis, chosen methods and the results of the survey. Klíčová slova: stárnutí; stáří; senioři; spirituální potřeby; sociální práce; kvantitativní výzkum; ageing; old age; seniors; spiritual needs; social work; quantitative research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Spirituální potřeby seniorů využívajících sociálních služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh

Cílem této práce je pomoci kvantitativního výzkumu zjistit, v jaké míře jsou naplněny spirituální potřeby uživatelů služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh. Tato práce je rozdělena na dvě ...

JÍLKOVÁ, Barbora; DOLEŽEL, Jakub; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komparace možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin.
HORÁKOVÁ, Lucie; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
2018 - český
Diplomová práce se zabývá komparací možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin. Jejím cílem je zjistit, zda jsou možnosti pečovatelské služby v souladu s očekáváními, která mají klienti a jejich rodinní příslušníci. Výzkumná část je věnována prezentaci výsledků výzkumného šetření, které je provedeno prostřednictvím rozhovorů s klienty vybrané pečovatelské služby a jejich rodinnými příslušníky. Závěrem je shrnutí získaných poznatků a odpovězení na hlavní výzkumnou otázku. Domnívám se, že sociálním pracovníkům může být práce přínosem, protože jim může přinést jiný pohled na pečovatelskou službu. The thesis deals with the comparison of the possibilities of home care service with the expectations of clients and their families. The aim of the thesis is to find out if the possibilities of home care service are in line with the expectations of clients and their family members. The research part is devoted to the presentation of the results of the research, which is done through interviews with clients of selected home care service and their family members. In conclusion is a summary of the results and the answer to the main research question. I think social workers can benefit from work because it can give them a different look at the home care service. Klíčová slova: klient; rodinný příslušník; očekávání; možnosti; pečovatelská služba; client; family member; expectations; options; home care services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komparace možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin.

Diplomová práce se zabývá komparací možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin. Jejím cílem je zjistit, zda jsou možnosti pečovatelské služby v souladu s očekáváními, která mají ...

HORÁKOVÁ, Lucie; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Případová studie služby následné péče v Jeseníku
SIVÁKOVÁ, Monika; DOLEŽEL, Jakub; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2018 - český
Diplomová práce je případovou studií služby následné péče v Jeseníku. Cílem této práce je podrobně a komplexně popsat zařízení, metody a postupy práce ve službě následné péče v Jeseníku. Dílčím cílem výzkumu je posouzení, jak je možné tento program do budoucna zlepšit nebo dále rozvíjet. Teoretická část této práce se věnuje drogové závislosti, modelům závislosti, léčbě a službám pro uživatele návykových látek a službám následné péče v České republice. Empirická část práce je případovou studií. Byly využity tyto metody: dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování, rozhovor a analýza dokumentů. The diploma thesis is a case study of the aftercare service in Jeseník. The aim of this work is to describe in detail and comprehensively the institution, methods and procedures of the post-care service in Jeseník. The partial objective of the research is to assess how this program can be improved or further developed in the future. The theoretical part of this work deals with drug addiction, addiction models, treatment and services for drug users and aftercare services in the Czech Republic. The empirical part of the thesis is a case study. The following methods were used: questionnaire survey, involved observation, interview and document analysis. Klíčová slova: závislost; drogová závislost; modely závislosti; léčba závislosti; relaps; abstinence; následná péče; případová studie; addiction; drug addiction; addiction models; treatment of addiction; relapse; abstinence; aftercare service; case study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Případová studie služby následné péče v Jeseníku

Diplomová práce je případovou studií služby následné péče v Jeseníku. Cílem této práce je podrobně a komplexně popsat zařízení, metody a postupy práce ve službě následné péče v Jeseníku. Dílčím cílem ...

SIVÁKOVÁ, Monika; DOLEŽEL, Jakub; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spolupráce sociálních kurátorů se základními školami
DŽURBANOVÁ, Ester; MATULAYOVÁ, Tatiana; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - český
Cílem této práce zjistit spolupráci mezi sociálními kurátory a základními školami a zejména zjištěni různých determinantů, které mohou být barierou ve spolupráci a naopak zhodnocení spolupráce její vývoj. V teoretické části práce jsem popisovala ohrožené děti a nástroje pro řešení jejich situaci. Jaké mohou být formy ohrožených dětí, a jak v těchto sociální problémech funguje škola na základě svých dostupných nástrojů. V konečné fází popisuji, kdy sociální kurátor spolupracuje se základními školami. Ve výzkumné části popisuji cíle výzkum respektive prezentuji výsledky hlavní výzkumné otázky: " Jaká je spolupráce mezi sociálními kurátory a základními školami", ke konečnému výsledku jsem došla kvalitativní metodou, konkrétně polostukturovaným rozhovorem. The aim of this work is to find cooperation between social curators and elementary schools and, in particular, to identify various determinants that can be a barrier to cooperation and, on the contrary, to evaluate the cooperation of its development. In the theoretical part of the thesis I described vulnerable children and tools for solving their situation. What forms of vulnerable children can be, and how does the school work on these social problems on the basis of its available tools. In the final phase, I describe when the social curator works with elementary schools. In the research part I describe the objectives of research or present the results of the main research question: "What is the cooperation between social curators and elementary schools", I came to the final result by a qualitative method, namely semi-structured interview. Klíčová slova: Social práce; OSPOD; základní škola; sociální prácovník; sociální kurátor; výchovné problémy; ohrožené děti; šikana ve škole; Social work; OSPOD; primary school; social worker; social curator; educational problems; children at risk; bulling at school. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Spolupráce sociálních kurátorů se základními školami

Cílem této práce zjistit spolupráci mezi sociálními kurátory a základními školami a zejména zjištěni různých determinantů, které mohou být barierou ve spolupráci a naopak zhodnocení spolupráce její ...

DŽURBANOVÁ, Ester; MATULAYOVÁ, Tatiana; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Potřeby osob pečujících o seniory vyžadující celodenní péči
SKÁCELOVÁ, Pavla; IVANOVÁ, Kateřina; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2018 - český
Diplomová práce se zabývá rodinnou péčí o seniory. Snaží se zaměřit na potřeby rodinných pečujících, kteří pečují o seniory vyžadující celodenní péči a jejich snahu, jak a které potřeby saturovat. Práce nahlíží na tuto problematiku a snaží se zjistit, jaké potřeby jsou pro pečující osoby nejvíce preferované.Teoretická část je zaměřena na popis demografického vývoje společnosti, sociální služby, formální a neformální péči. Další kapitoly se věnují pečujícím osobám v rodině - domácí péči a jejich potřebám. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Cílem je nahlédnout na problematiku potřeb pečujících osob o seniory. This Diploma thesis look at caring for the elderly ans an family affair. It focuses on the demands of family care persons, who look after the elderly, that require daycare and their effort on how or what needs are to be saturated. The purpose of this part of the thesis is to explore the problematics of this topic and to determine what needs of the caring persons are the most preferred. Theoretical part aims at the description of demographical development of human society, social services, formal and informal care. The next chapters focus on caring persons in the familes - house cares and their requirements. For the resercch itself was chosen a qualitative investigative strategy.The aim of the thesis is to look at the issue of the needs of carrers for seniors. Klíčová slova: péče o seniory; formální péče; neformální péče; rodinná péče; pečující osoba; potřeby; elderly care; formal care; informal care; family support; care person; demands care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Potřeby osob pečujících o seniory vyžadující celodenní péči

Diplomová práce se zabývá rodinnou péčí o seniory. Snaží se zaměřit na potřeby rodinných pečujících, kteří pečují o seniory vyžadující celodenní péči a jejich snahu, jak a které potřeby saturovat. ...

SKÁCELOVÁ, Pavla; IVANOVÁ, Kateřina; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž
ROŽNOVJÁKOVÁ, Iva; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena
2018 - český
Bakalářský projekt se zabývá tématem Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž. Je rozdělen na části teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojmy volný čas a jeho cíle, funkce a postavení rodiny ve volném čase dítěte. Dále se projekt zabývá zdravým životním stylem, pohybovými aktivitami dětí a pohybovými hrami.Praktická část se věnuje představení organizací zapojených do projektu, a to Mateřská škola Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace. Následně se práce zaměří na analýzu dotazníkového šetření za účelem zjištění zájmu o sportovní prázdninový týden dětí. Součástí praktické části je propagace této akce spolu s finančním rozpočtem. Metodická část práce popisuje aktivity dětí v jednotlivých dnech. The topic of this bachelor's project is the Vacation Sports Week for Pre-school Children at Mánesova Kindergarten, Kroměříž. It contains both an theoretical and an empirical part. The first part of this thesis offers theoretical definitions of leisure time and its purpose, as well as the function and the role of the family in the child's leisure activities. It also addresses the issues of a healthy lifestyle, exercising and exercise-related games for children. The empirical part introduces the entities participating in the project, namely Mánesova kindergarten, Kroměříž and Sportovní zařízení města Kroměříže (Kroměříž Municipal Sports Facilities), both entities established and supported by the municipality of Kroměříž. It is followed by an analysis of a questionnaire aimed at identifying demand for the sports week for children. The empirical part also includes promotion of the event and its budget. Finally, the children's activities are described for each day in the part dedicated to methodology of the week. The purpose of this bachelor project is to teach meaningful leisure activities to children and to motivate them to work together. Klíčová slova: volný čas; zdravý životní styl; pohybové aktivity dítěte; leisure time; healthy lifestyle; exercising for children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž

Bakalářský projekt se zabývá tématem Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž. Je rozdělen na části teoretickou a ...

ROŽNOVJÁKOVÁ, Iva; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG
Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
2018 - anglický
The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma phase precipitation. Degraded state of the steel SUPER 304H was reached by an isothermal laboratory exposition. Used exposition temperatures were 650, 675 and 700°C. Maximal exposition time was 2,45x104 hours. The sigma phase precipitation was confirmed by using various experimental methods (SEM, TEM, EBSD, EDS). Precipitation mechanism and morphology were documented and described. The main part of the thesis was quantification of the sigma phase precipitation and its mathematical description. Equations describing fraction area and precipitation rate of the sigma phase for the steel SUPER 304H are summarised by the thesis. Those equations were extended by using Fick´s laws and diffusion equations for steel Tp 347HFG. The thesis documents influence of the sigma phase precipitation on mechanical properties of the steel SUPER 304H and discusses applicability of this steel.Precipitace sigma fáze v žáropevných materiálech může způsobit velmi vážné aplikační problémy. Tato práce se zabývá strukturní stabilitou ocele SUPER 304H s hlavním zaměřením na sigma fázi. Pro hodnocení byly použity laboratorně teplotě exponované vzorky SUPER 304H. Použité expoziční teploty byly 650, 675 a 700°C. Nejdelší dosažené expoziční časy byly v řádu 2,45 x 105 hodin. Potvrzení precipitace sigma fáze bylo provedeno použitím kombinace několika experimentálních metod (SEM, TEM, EBSD a EDS). Následně byl popsán mechanismus precipitace a popsána morfologie vznikající sigma fáze. Hlavní část disertační práce byla věnována kvantifikaci precipitující sigma fáze s rostoucí expozicí a následně jejímu matematickému popisu. Rovnice popisující rozvoj plošného zastoupení sigma fáze a precipitační rychlost sigma fáze jsou shrnuty v rámci disertační práce. Tyto rovnice byly následně prostřednictvím Fickových zákonů a popisu difuse v pevných látkách rozšířeny pro ocel Tp 347HFG. Disertační práce dále popisuje vliv precipitace sigma fáze na mechanické vlastnosti a diskutuje aplikovatelnost ocele SUPER 304H pro vysokoteplotní aplikace. Klíčová slova: Structural stability,Sigma phase,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelling; Strukturní stabilita,Sigma fáze,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG

The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma ...

Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Uplatňování Programu zacházení ve vybraných věznicích
PLACHÁ, Miroslava; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DOLEŽEL, Jakub
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou institutu zvaného Program zacházení s odsouzenými osobami tak, aby i ve výkonu trestu byly naplňovány principy humanizace. Osvětluje jeho realizaci v praxi prostřednictvím nabízených aktivit. Objasňuje důvodnost vzniku Vězeňské služby České republiky, jeji cíle, funkce a typy věznic. Zaměřuje se na činnost jednotlivých odborných pracovníků při zpracování komplexní zprávy o odsouzeném, s větším důrazem na sociální práci ve výkonu trestu. V praktické části je uvedena metodika výzkumného šetření, specifikován výzkumný vzorek respondentů, popis vybraných věznic, stanovení hypotéz a vyhodnocení výzkumného šetření. This bachelor thesis deals with the characteristic of the institute called "The Program for Treatment with the Convicted Persons" (Program zacházení s odsouzenými osobami) to fulfil principles of humanization also in the execution of the sentence. It shows its implementation in practise by offered activities. It clarifies the reason of the origin of the Prison Service of the Czech Republic", its purpose, function and types of prisons. It focuses on activity of individual professionals in elaboration of complex report about convicted person with special emphasis on social work during the execution of the sentence. In the practical part of the thesis, the methodology of the research is specified. The group of respondents is described in this part of the study. At the end, determination of hypothesis and the evaluation of the research is done. Klíčová slova: humanizace vězeňství; odsouzený; program zacházení; sociální práce ve výkonu trestu; věznice; trest; humanization in prison; convicted person; program for treatment; social work during execution of sentence; prison; sentence; punishment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Uplatňování Programu zacházení ve vybraných věznicích

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou institutu zvaného Program zacházení s odsouzenými osobami tak, aby i ve výkonu trestu byly naplňovány principy humanizace. Osvětluje jeho realizaci v praxi ...

PLACHÁ, Miroslava; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DOLEŽEL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Autismus, Aspergerův syndrom
KÖHLEROVÁ, Zdeňka; LUDÍKOVÁ, Libuše
2018 - český
Předmětem závěrečné písemné práce je proniknout do problematiky poruch autistického spektra a do problematiky Aspergerova syndromu. Teoretická část obsahuje přehled stěžejních témat autismu a vymazení důležitých pojmů a termínů. Praktická část závěrečné práce obsahuje popis činnosti s konkrétním žákem s diagnózou Aspergerův syndrom. The subject of the final work is to penetrate into the problem of autistic spectrum disorder and asperger syndrome. The theoretical part contains the main topics of autism and important terms in this issue. The practical part contains a description of activities with a student with a diagnosis of Asperger syndrome. Klíčová slova: Poruchy autistického spektra; Aspergerův syndrom; asistent pedagoga; pervazivní vývojová porucha; sociální interakce.; Autistic spectrum disortder; Asperger syndrome; teaching assistant; pervasive developmental disorder; social interaction. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Autismus, Aspergerův syndrom

Předmětem závěrečné písemné práce je proniknout do problematiky poruch autistického spektra a do problematiky Aspergerova syndromu. Teoretická část obsahuje přehled stěžejních témat autismu a vymazení ...

KÖHLEROVÁ, Zdeňka; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze