Počet nalezených dokumentů: 441229
Publikováno od do

Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
SEKERKA, Lukáš
2017 - český
This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. Klíčová slova: Coleoptera; Chrysomelidae; Cassidinae; taxonomy; nomenclature; classification; natural history Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)

This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary ...

SEKERKA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Investice v transmisním mechanismu cílování inflace
Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
2017 - český
Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové politiky včetně jejich vzájemných souvislostí, a také cesty, skrze které může centrální banka ovlivnit investice. Jsou rozebrány vybrané investiční teorie a další teoretické přístupy, které jsou s investicemi spojeny. Průnikem těchto dvou analyzovaných oblastí jsou získány faktory, jejichž změny mohou vyvolávat změny investic. Jde o veličiny, které plynou z teoretického rozboru transmisních kanálů, stejně jako o veličiny, které v těchto kanálech přímo akcentovány nejsou, avšak centrální banka je může ovlivnit. Spadají mezi ně ale také faktory, jež nejsou v poli působnosti centrální banky. S využitím dostupných údajů jsou zdroje variability investic verifikovány na datech za Českou republiku. Je provedena základní empirická analýza časových řad, korelační analýza a je sestaven vektorový model korekce chyby. The dissertation thesis is devoted to the topic of investment with emphasis on their position within the transmission mechanism of inflation targeting. It discusses starting-points of inflation targeting regime, individual transmission channels of monetary policy including their connections, and routes through which the central bank may influence the investment. There are analyzed selected investment theories and other theoretical models that are associated with the investment. Factors, whose changes may induce changes in investment, are derived using the intersection of these two analyzed aspects. They are variables, which flow from a theoretical analysis of transmission channels, as well as variables, that are not directly accented within these channels, but they can be affected by the central bank. Even factors, that are not within the competence of the central bank, are included among the variables. Using available data, sources of investment variability are verified on data for the Czech Republic. Basic empirical analysis of time series and correlation analysis are performed and the vector error correction model is compiled. Klíčová slova: úroková míra; vektorový model korekce chyby; investice; měnová politika; cílování inflace; interest rate; vector error correction model; investment; monetary policy; inflation targeting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace

Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové ...

Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Circadian clock genes in insects
BAZALOVÁ, Olga
2017 - anglický
This thesis focuses on molecular characterization of circadian clock genes in insects. It explores genetic diversity of circadian clock genes by molecular characterization of several insect species including two dipteran flies (Musca domestica and Drosophila melanogaster), two cockroach species representing ancestral insects, and the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Furthermore it considers various roles of circadian clock genes in insect physiology. Application of molecular-biology methods in Pyrrhocoris apterus, non-model insect species, enable us to investigate involvement of circadian clock genes in photoperiod induced physiological responses. Application of molecular-biology methods in Periplaneta americana and Blattella germanica was used to explore involvement of circadian clock genes in magnetoreception. This thesis focuses on molecular characterization of circadian clock genes in insects. It explores genetic diversity of circadian clock genes by molecular characterization of several insect species including two dipteran flies (Musca domestica and Drosophila melanogaster), two cockroach species representing ancestral insects, and the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Furthermore it considers various roles of circadian clock genes in insect physiology. Application of molecular-biology methods in Pyrrhocoris apterus, non-model insect species, enable us to investigate involvement of circadian clock genes in photoperiod induced physiological responses. Application of molecular-biology methods in Periplaneta americana and Blattella germanica was used to explore involvement of circadian clock genes in magnetoreception. Klíčová slova: circadian; photoperiodic; clock; genes; insects; magnetoreception Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Circadian clock genes in insects

This thesis focuses on molecular characterization of circadian clock genes in insects. It explores genetic diversity of circadian clock genes by molecular characterization of several insect species ...

BAZALOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Nutritional requirements of ticks.
PERNER, Jan
2017 - anglický
Ticks acquire nutrients only by a parasitic nature of feeding on animals, including humans. During this process, a wide array of pathogens is transmitted. Ticks of the Ixodidae family receive exactly one blood meal in each active developmental. Knowing the trophic dependence of tick metabolism on the host blood meal components may enable discovering processes essential for the tick physiology and development. Exploiting a membrane system of tick feeding and whole blood fractionation, we have revealed that adult ticks need to acquire host haemoglobin-derived haem so that they can produce viable larvae, and reproduce. Haem is not further catabolised in ticks, and iron is thus acquired via independent route with the host serum transferrin as a source molecule. Using RNA-seq, we compared transcriptome compositions between guts of blood- and serum-fed ticks. We identified fifteen gut transcripts that change their levels with respect to the presence/absence of dietary red blood cells. Glutathione S-transferase, one of the identified encoded molecules, shows a clear haeminresponsive expression at both transcript and protein levels. Its apparent haem-binding properties suggest that this protein is directly involved in haem homeostasis maintenance within the tick gut. The ultimate goal of such research is to identify and verify targets that, when blocked, would render the acquisition and/or distribution system of haem in ticks nonfunctional. This would represent a novel way of anti-tick interventions in veterinary and human medicine. Ticks acquire nutrients only by a parasitic nature of feeding on animals, including humans. During this process, a wide array of pathogens is transmitted. Ticks of the Ixodidae family receive exactly one blood meal in each active developmental. Knowing the trophic dependence of tick metabolism on the host blood meal components may enable discovering processes essential for the tick physiology and development. Exploiting a membrane system of tick feeding and whole blood fractionation, we have revealed that adult ticks need to acquire host haemoglobin-derived haem so that they can produce viable larvae, and reproduce. Haem is not further catabolised in ticks, and iron is thus acquired via independent route with the host serum transferrin as a source molecule. Using RNA-seq, we compared transcriptome compositions between guts of blood- and serum-fed ticks. We identified fifteen gut transcripts that change their levels with respect to the presence/absence of dietary red blood cells. Glutathione S-transferase, one of the identified encoded molecules, shows a clear haeminresponsive expression at both transcript and protein levels. Its apparent haem-binding properties suggest that this protein is directly involved in haem homeostasis maintenance within the tick gut. The ultimate goal of such research is to identify and verify targets that, when blocked, would render the acquisition and/or distribution system of haem in ticks nonfunctional. This would represent a novel way of anti-tick interventions in veterinary and human medicine. Klíčová slova: tick; haem; iron; RNAi; vaccine; glutathione S-transferase; auxotrophy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Nutritional requirements of ticks.

Ticks acquire nutrients only by a parasitic nature of feeding on animals, including humans. During this process, a wide array of pathogens is transmitted. Ticks of the Ixodidae family receive exactly ...

PERNER, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Genomic and Cellular Integration in the Tripartite Nested Mealybug Symbiosis
HUSNÍK, Filip
2017 - anglický
The PhD thesis is composed of three publications on genomic, metabolic, and cellular integration between the host and its symbionts in the tripartite nested mealybug system. The articles revealed a path to an intimate endosymbiosis that can be compared to what we think happened before (and to some extent after) bacterial ancestors of key eukaryotic organelles, mitochondria and plastids, became highly integrated into their host cells. I argue that these much younger symbioses may tell us something about how the mitochondria and plastids came to be, at the very least by revealing what types of evolutionary events are possible as stable intracellular relationships proceed along the path of integration. The PhD thesis is composed of three publications on genomic, metabolic, and cellular integration between the host and its symbionts in the tripartite nested mealybug system. The articles revealed a path to an intimate endosymbiosis that can be compared to what we think happened before (and to some extent after) bacterial ancestors of key eukaryotic organelles, mitochondria and plastids, became highly integrated into their host cells. I argue that these much younger symbioses may tell us something about how the mitochondria and plastids came to be, at the very least by revealing what types of evolutionary events are possible as stable intracellular relationships proceed along the path of integration. Klíčová slova: eukaryogenesis; protein import; endosymbiosis; horizontal gene transfer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Genomic and Cellular Integration in the Tripartite Nested Mealybug Symbiosis

The PhD thesis is composed of three publications on genomic, metabolic, and cellular integration between the host and its symbionts in the tripartite nested mealybug system. The articles revealed a ...

HUSNÍK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Pricing and modeling credit risk
Kolman, Marek; Witzany, Jiří; Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
2017 - anglický
Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným rámcem oceňování finančních instrumentů na nějž navazují tři stěžejní části: modely hodnoty firmy, redukované modely a modely portfoliové, s případným dalším jemnějším členěním. Každá část obsahuje teoretický základ, vlastní metodologie a aplikace, které jsou vybrány tak, aby byly blízko reálným úlohám. V práci je prezetováno několik nových zjištění z různých oblastí modelování kreditního rizika: (i) je provedena analýza se závěrem, že data z opčního trhu překvapivě obsahují relevantní kreditní informace, (ii) je uvedeno, jak rozšířit rámec redukovaných modelů k zachycení a řešení složitějších úloh, (iii) je demonstrováno, jak double t copula model ve spojení s vlastním portfoliovým modelem může přinášet vhodnější výsledky než jaké produkuje standardní Gaussovská copula. Mnoho dalších, dílčích výsledků je prezentováno v příslušných kapitolách a též v apendixu. The thesis covers a wide range of topics from the credit risk modeling with the emphasis put on pricing of the claims subject to the default risk. Starting with a separate general contingent claim pricing framework the key topics are classified into three fundamental parts: firm-value models, reduced-form models, portfolio problems, with a possible finer sub-classification. Every part provides a theoretical discussion, proposal of self-developed methodologies and related applications that are designed so as to be close to the real-world problems. The text also reveals several new findings from various fields of credit risk modeling. In particular, it is shown (i) that the stock option market is a good source of credit information, (ii) how the reduced-form modeling framework can be extended to capture more complicated problems, (iii) that the double t copula together with a self-developed portfolio modeling framework outperforms the classical Gaussian copula approaches. Many other, partial findings are presented in the relevant chapters and some other results are also discussed in the Appendix. Klíčová slova: Riziko portfolia; Kreditní riziko; Redukované modely; Credit risk; Reduced-form models; Portfolio risk Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Pricing and modeling credit risk

Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným ...

Kolman, Marek; Witzany, Jiří; Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro
KARLICKÝ, Václav; ŠPUNDA, Vladimír; AAA-NEUVEDEN, --
2017 - anglický
V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány vůči vybraným modelovým rostlinám (huseníček rolní, ječmen jarní). Hlavním cílem této práce bylo získat informace o pigment-proteinových komplexech smrku, jejich makro-organizaci a stabilitě v thylakoidní membráně. In this thesis, spectral characteristics of Norway spruce photosynthetic apparatus are studied using circular dichroism and low temperature fluorescence spectroscopy and compare to those of model plants Arabidopsis thaliana and spring barley. Main goal of this thesis was to obtain new information about the pigment-protein complexes of spruce, their supramolecular organization and stability in the thylakoid membranes. Klíčová slova: Smrk ztepilý; Ječmen jarní; Arabidopsis thaliana; Fluorescenční spektra; Cirkulární dichroismus; Organizace fotosystému II; Thylakoidní membrána; Teplotní stabilita; Norway spruce; Spring barley; Arabidopsis thaliana; Fluorescence spectra; Circular dichroism; Photosystem II organization; Thylakoid membrane; Thermal stability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro

V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány ...

KARLICKÝ, Václav; ŠPUNDA, Vladimír; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3
ADEKOYA, Ibidolapo Atinuke
2017 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3

ADEKOYA, Ibidolapo Atinuke
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře
JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
2017 - český
Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro řízení před Arbitrážním soudem charakteristické a nejvýznamnější. Hlavním cílem práce je podrobný rozbor jednotlivých principů a zásad včetně uvedení praktických příkladů jejich aplikace s případným dopadem na změnu rozhodovací praxe. The Thesis examines principles and rules applied in proceedings before Court of Arbitration for Sport. The author examines an evolution and an application of the principles and rules in jurisprudence, especially those which are characteristic for the proceeding before Court of Arbitration for Sport. The Thesis is focused in detail on analysis of principles and rules, including the introduction of practical examples of their application and potential impact on the change in decision-making practice. Klíčová slova: Arbitrážní soud pro sport; arbitrážní řízení; principy; zásady; pravomoc; rychlost; hospodárnost; flexibilita; autonomie stran řízení; procesní spravedlnost; právo soutěžit; nestrannost; nezávislost; Court of Arbitration for Sport; arbitration proceeding; principles; rules; jurisdiction; economy; speed; flexibility; autonomy of the parties; procedural fairness; right to compete; impartiality; independence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře

Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro ...

JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Verifikace programů pro PLC
Burget Pavel; Maslikiewicz Ondřej; Šebek Zdeněk
2017 - český
Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC programu. Hlavním cílem práce je prevést program napsaný v Ladder Diagramu prímo do BDD a stavového automatu. Kontrola programu je provedena prevedením do UPPAAL a následnou verifikací.This thesis is about analyzing and verification of PLC program. There is also an instrument for automatical generating of binar decision diagram and for state machines for variables which are used in PLC program. Main result of thesis is translation of program in Ladder Diagram into BDD and state machine. Verification of the program is made by translation of state machine into UPPAAL. Klíčová slova: PLC (Programovatelný logický kontrolér); PLC program; Binární rozhodovací diagram,Stavový automat; Verifikace; Analýza; PLC (Programmable Logic Controller); PLC program; Binary Decision Diagram; Statemachine; Verification; Analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Verifikace programů pro PLC

Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC ...

Burget Pavel; Maslikiewicz Ondřej; Šebek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze