Number of found documents: 18
Published from to

Dřevo dříve a nyní
Polášek, Marek
2016 - Czech
Dřevo dříve a nyní z hlediska jeho zpracovatelnosti, sušení, trvanlivosti, atd. Keywords: mechanické vlastnosti dřeva; umělé vysoušení dřeva; mechanical wood properties; artificial drying of wood; dřevo; dřevokazné houby; dřevozpracující průmysl Available in a digital repository NRGL
Dřevo dříve a nyní

Dřevo dříve a nyní z hlediska jeho zpracovatelnosti, sušení, trvanlivosti, atd.

Polášek, Marek
Woodexpert, 2016

Problem with no-clean flux spattering on in-circuit testing pads diagnosed by EDS analysis
Dušek, Karel; Bušek, D.
2016 - English
Surface Mount Technology (SMT) assembly often faces the issue of residues on In Circuit Testing (ICT) pads. These residues may have non-conductive character and therefore in-circuit test may mark tested product as failed though they would have worked normally. Since it is not possible to export such marked products, the total production quality decreases. In thiswork,we analyze the realmanufacturing problemusing Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) analysis of the stains with the aim to find the possible source of residues that appear on the testing pads during the mass electronic assembly or during Printed Circuit Board (PCB) production. Analysis of potential source of residues together with its diagnostic and confirmation of its source is presented in this work. Keywords: Assembly manufacturing; Flux spattering; In-circuit test; Reliability; Scanning electron microscopy; Soldering Available at various departments of the ČVUT.
Problem with no-clean flux spattering on in-circuit testing pads diagnosed by EDS analysis

Surface Mount Technology (SMT) assembly often faces the issue of residues on In Circuit Testing (ICT) pads. These residues may have non-conductive character and therefore in-circuit test may mark ...

Dušek, Karel; Bušek, D.
České vysoké učení technické v Praze, 2016

The principle of anti-superposition in QM and the local solution of the Bell’s inequality problem
Souček, Jiří
2014 - English
V této práci identifikujeme princip superpozice jako hlavní zdroj problémů kvantové mechaniky (měření, kolaps, nelokalita atd.). Princip superpozice pro individuální systémy je nahrazen principem anti-superpozice: žádná netriviální superpozice stavů není možný individuální stav (ale pro ansámbly princip superpozice platí). Modifikovaná kvantová mechanika je založena na principu anti-superpozice a na novém typu teorie pravděpodobnosti (rozšířená teorie pravděpodobnosti [1]), která umožňuje reverzibilní Markovovské procesy jako model pro kvantovou mechaniku. V modifikované kvanotvé mechanice proces měření je procesem uvnitř kvantové mechaniky a je definován pojem pozorování stavu měřícího systému. Výsledná hodnota je atributem ansámblu měřených systémů. Kolaps kvantového stavu je nahrazen procesem selekce. Ukazujeme, že odvození Bellových nerovností není možné a tedy modifikovaná kvantová mechanika je lokální. Hlavní výsledky jsou: lokalita modifikované kvantové mechaniky, lokální vysvětlení EPR korelací, neexistence vlnově-korpuskulární duality, řešení problému měření. Ukazujeme, že kvantová mechanika může být chápána jako nový druh statistické mechaniky pro mnoho-částicové systémy. In this paper we identify the superposition principle as a main source of problems in QM (measurement, collapse, non-locality etc.). Here the superposition principle for individual systems is substituted by the anti-superposition principle: no non-trivial superposition of states is a possible individual state (for ensembles the superposition principle is true). The modified QM is based on the anti-superposition principle and on the new type of probability theory (Extended Probability Theory [1]), which allows the reversible Markov processes as models for QM. In the modified QM the measurement is a process inside of QM and the concept of an observation of the measuring system is defined. The outcome value is an attribute of the ensemble of measured systems. The collapse of the state is substituted by the Selection process. We show that the derivation of Bell’s inequalities is then impossible and thus QM remains a local theory. Our main results are: the locality of the modified QM, the local explanation of EPR correlations, the non-existence of the wave-particle duality, the solution of the measurement problem. We show that QM can be understood as a new type of the statistical mechanics of many-particle systems. Keywords: princip superpozice; principle of superposition; kvantová mechanika; teorie pravděpodobnosti; měřicí metody Available in a digital repository NRGL
The principle of anti-superposition in QM and the local solution of the Bell’s inequality problem

V této práci identifikujeme princip superpozice jako hlavní zdroj problémů kvantové mechaniky (měření, kolaps, nelokalita atd.). Princip superpozice pro individuální systémy je nahrazen principem ...

Souček, Jiří
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., 2014

Přidružené publikace v České republice
Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
2014 - Czech
Cílem článku je představit termín „přidružené publikace“ (anglicky enhanced publications) českému publiku. Přidružené publikace jsou novým typem vědeckého publikování. Jedná se o zvláštní dodatečné materiály propojené s elektronickými publikacemi, jako jsou výzkumná data, modely, algoritmy, obrázky, metadata, post-publikovaná data (např. komentáře) a další. Součástí článku je prezentace průzkumu stavu přidružených publikací v českých výzkumných institucích. The aim of this article is to introduce the notion of enhanced publications to the Czech audience. Enhanced publications are a new type of scholarly publishing. This concerns extra materials linked with electronic publications, such as research data, models, algorithms, figures, metadata, postpublication data (e.g. commentaries) and other items. The article includes a presentation of a survey of the state of enhanced publications in Czech research institutions. Keywords: přidružené publikace; výzkumná data; výzkumné publikace; výzkumné instituce; enhanced publications; research data; research publications; research institutions; výzkum; průzkumy; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Přidružené publikace v České republice

Cílem článku je představit termín „přidružené publikace“ (anglicky enhanced publications) českému publiku. Přidružené publikace jsou novým typem vědeckého publikování. Jedná se o zvláštní dodatečné ...

Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2014

Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury
Vyčítalová, Hana
2011 - Czech
Článek ukazuje na popisu procesu ukládání a zpřístupnění děl z Archivu JM do NUŠLu, jak postupovat při ukládání obdobných typů dokumentů do institucionálních repozitářů. Nedílnou součástí článku je podrobný právní rozbor možností zpřístupnění děl v repozitářích s veřejným přístupem. Keywords: Národní úložiště šedé literatury; Digitální repozitáře; Šedá literatura; Autorské právo; Otevřený přístup; Architektura; National repository of grey literature; Digital repositories; Grey literature; Copyright, copyright act; Open access; Architecture; elektronické zdroje; digitální knihovny Available in the NTK library.
Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury

Článek ukazuje na popisu procesu ukládání a zpřístupnění děl z Archivu JM do NUŠLu, jak postupovat při ukládání obdobných typů dokumentů do institucionálních repozitářů. Nedílnou součástí článku je ...

Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2011

Na jiné půdě. Růst v umění, společnosti a kultuře
Šejn, Miloš
2011 - Czech
Keywords: růst; umění Available in a digital repository NRGL
Na jiné půdě. Růst v umění, společnosti a kultuře

Šejn, Miloš
Akademie výtvarných umění, 2011

Elektronické zdroje nepadají z nebe
Žižková, Štěpánka
2011 - Czech
Text popisuje současný stav pokrytí oblasti českého výzkumu, vývoje a vzdělávání elektronickými informačními zdroji (EIZ). V porovnání se zahraničními způsoby financování těchto nákladných, ale pro znalostní posun vědy a výzkumu naprosto nezbytných až základních nástrojů, vydala se Česká republika cestou grantových soutěží. Po deseti letech existence programů podpory zpřístupňování EIZ je jasné, jak zásadně v této oblasti chybí systémové a koncepční řešení a stanovení vhodného konsorcionálního modelu pro ČR. The paper describes the current coverage of Czech research, development and education with electronic information resources (EIZ). In comparison with foreign experience with financing of these costly albeit for knowledge advancement of science and research absolutely necessary and fundamental tools, the Czech Republic has chosen the way of grant competitions. After ten-year existence of grant programs supporting access to electronic resources, it is clear how system and conceptual solution as well as assessment of appropriate consortial model for the Czech Republic are in principle lacking in this field. Keywords: elektronické informační zdroje; výzkum a vývoj; vzdělávání; konsorcia; e-sources; research and development; education; consortia; elektronické zdroje; konsorcium Available in the NTK library.
Elektronické zdroje nepadají z nebe

Text popisuje současný stav pokrytí oblasti českého výzkumu, vývoje a vzdělávání elektronickými informačními zdroji (EIZ). V porovnání se zahraničními způsoby financování těchto nákladných, ale pro ...

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2011

Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole
Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
2011 - Czech
Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na vytvoření „Studijního a informačního centra ve Střední škole technické a obchodní Dačice“. Cílem samotného školení bylo zkvalitnit vzdělávací proces na škole a inspirativně nasměrovat pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti orientace v elektronických zdrojích (digitální knihovny, open access zdroje a institucionální repozitáře), vyhledávání informací, citování aj. V závěru příspěvku je shrnuta a vyhodnocena anketa, která proběhla mezi pedagogy. Výsledky této ankety ovlivní další projekty konané v Národní technické knihovně a spojené s informační gramotností pedagogů. This study is focused on training information literacy of teachers in one secondary technical school. The pilot training lessons were held from February to August 2010 and were a part of a project which resulted to the foundation of the Studying and Information Centre in SSTO Dacice. The aim of training was to improve the quality of educational process in school and in friendly way lead teachers to self-education in the area of orientation in electronic resources (digital libraries, open access resources and institutional repositories), searching information, citation etc. In the conclusion of this article there is summarized and analyzed the questionnaire action in which teachers participated. Results of this questionnaire will influence of the future The National technical library´s projects on information literacy training. Keywords: informační gramotnost; střední školy; knihovny; informační vzdělávání; information literacy; secondary schools; libraries; information education; vzdělávací systémy; střední školy; pedagogové Available in the NTK library.
Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole

Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na ...

Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
Národní technická knihovna, 2011

Výběrová bibliografie Anežky Vidmanové za léta 1999-2010
Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
2010 - Czech
Keywords: historici; bibliografie; Anežka Vidmanová (1929-2010); bibliography; historians; Anežka Vidmanová (1929-2010); historie; středověk; reformační teologie; bibliografie Available in a digital repository NRGL
Výběrová bibliografie Anežky Vidmanové za léta 1999-2010

Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
Historický ústav, 2010

Recenze knihy Přírodní kapitalismus
Moučka, Jan
2008 - Czech
Recenze je zaměřena na možné přínosy, které kniha přináší urbanismu, pojatému jako teorie prognóz, návrhu, výstavby a správy měst. Kniha uvádí témata, která již byla předmětem delšího zájmu, nových výzkumů a studií RMI (Rocky Mountains Institute v USA). Přes snahu autorů přinést co nejvíce případů aplikace nových přístupů, ekologických i ekonomických šancí - universálním návodem ani praktickým "manuálem" však kniha není. Mimo jiné i proto, že je ovlivněna současnou realitou USA, zejména problematikou závislosti společnosti na autech, a obsah knihy tak nesplňuje imperativ Alberta Einsteina, použitý jako motto knihy - " Problémy nelze řešit způsobem myšlení, který problémy vytvořil". Obsah kapitol 1 až 13 je zaměřen na moderní pojetí "ekologických služeb" přírody, tak aby dobře a udržitelně fungovala jako "faktor 4" kapitalismu. Kapitola 14 je zaměřena na "sociální služby", poskytované systémy jako jsou velká města, která jsou naplánována, realizována a spravována ve smyslu nově definovaných, udržitelných "sociálních služeb". Jako vzor je použito významné brazilské města Curitiba. Kapitola 14 je však mediální, nepřesvědčivá a postrádá jakékoli urbanistické informace. Detailnější pohled na případ města Curitiba si tudíž čtenář - odborník, politik, urbanista - musí získat sám a jinde. Je to nezbytné, jinak mu kniha poskytne o "faktoru 4" - sociálních službách - jen povrchní informace. Kapitola 15 je o prognózách a plánování ve vztahu ke společnému habitatu lidí a také ostatní přírody. Bohužel i v této kapitole chybí odpovídající konkrétní doklady. Keywords: urban planning; ecology; environment; urbanismus; životní prostředí; trvale udržitelný rozvoj; veřejná doprava Available in a digital repository NRGL
Recenze knihy Přírodní kapitalismus

Recenze je zaměřena na možné přínosy, které kniha přináší urbanismu, pojatému jako teorie prognóz, návrhu, výstavby a správy měst. Kniha uvádí témata, která již byla předmětem delšího zájmu, nových ...

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases