Number of found documents: 189367
Published from to

Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora
PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
2017 - Czech
Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky o uskutečněných hovorech, jejich délce, odeslaných zprávách, apod. doporučí vhodný tarif pro mobilní telefon. Cell phone plan recommendation application Best tariff made for the Android platform. The goal of this application is the abbility to help with choosing the most appropriate tariff for cell phone from the offer of providers on the Czech market. Available in digital repository of UPOL.
Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora

Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky ...

PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Klient pro web historických fotografií pro OS Android
PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
2017 - Czech
Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem software. The aim of the thesis is to create application extending web page of historical photographs. Application is intended for OS Android and is produced in cooperation with OLC Systems s.r.o., engaged in software development. Keywords: android; historické fotografie; mapa; fotoaparát; android; historical photography; map; camera Available in digital repository of UPOL.
Klient pro web historických fotografií pro OS Android

Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem ...

PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla
BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
2017 - Czech
Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále práce obsahuje demonstraci regulátoru v nasimulovaných podmínkách, založených na reálných datech ve vývojovém prostredí MATLAB s nadstavbou Simulink a porovnání výsledku ruzných implementací PID regulátoru. The result of my thesis is a summary of mathematical procedure for optimal controller settings calculation working at stable hydrostatic circuit including description of PID conroller and its functionalities. This paper also include demonstration of a controller in simulated conditions based on real data with a help of MATLAB (Simulink) and comparison of results of various PID controller implementations. Keywords: PID regulátor; chlazení nástavby vozidla; hydraulický obvod; výpocet nastavení PID regulátoru; PID controller; vehicle superstructure cooling system; hydraulic circuit; calculation for PID controller setting Available in digital repository of UPOL.
Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla

Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále ...

BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Linuxová distribuce s podporou aplikací pro Windows
BENEŠ, Rostislav; KRAJČA, Petr; OUTRATA, Jan
2017 - Czech
Pro systém Linux je k dispozici několik nástrojů, které umožňují spouštět pro- gramy z jiných platforem a operačních systémů. Projekty Wine a DOSBox nabízí možnost provozovat v Linuxu aplikace pro Windows a MS-DOS. Tato práce se zabývá vytvořením linuxové distribuce, která obsahuje tyto a jiné podpůrné ná- stroje pro snadné spouštění a běh aplikací z Windows. Také jsem vytvořil nástroj Inwi pro správu nainstalovaných aplikací, která umožňuje mít více prostředí Wine s různým nastavením, ve kterých aplikace běží. There are few tools for Linux that makes possible to run applications from di- fferent platforms and operation systems. Wine and DOSBox projects offer an option to run aplications from Windows and MS-DOS environments in Linux. This thesis describes making of the Linux distribution that contains these and other supporting tools to make Windows applications easy to run. I have also created tool Inwi for easy management of installed applications that makes it possible to have more Wine environments with different configurations where the applications run in. Keywords: Wine;DOSBox;Linux;linuxová distribuce;emulace; Wine;DOSBox;Linux;linux distribution;emulation Available in digital repository of UPOL.
Linuxová distribuce s podporou aplikací pro Windows

Pro systém Linux je k dispozici několik nástrojů, které umožňují spouštět pro- gramy z jiných platforem a operačních systémů. Projekty Wine a DOSBox nabízí možnost provozovat v Linuxu aplikace pro ...

BENEŠ, Rostislav; KRAJČA, Petr; OUTRATA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Distribuční sítě s rozptýleným zdroji
Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
2017 - English
Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů energie k distribuční soustavě, charakteristika napětí před a po připojení k spotřeba síť.This thesis is about the general information on distributed energy sources, types of power plants, specifically photovoltaic power plants (constraints, laws, standards and requirements), the rules for connecting dispersed energy sources to the distribution system, voltage characteristics before and after connection to a consumption network. Keywords: Distribuční soustava; generace; elektrárny; solární články; obnovitelné zdroje; kvalita elektrické energie; Distribution system; generation; power plants; solar cells; renewables; power quality Available at various departments of the ČVUT.
Distribuční sítě s rozptýleným zdroji

Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení ...

Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače
Hégr Tomáš; Červenka Lukáš; Hažlinský Michal
2017 - Czech
NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit NETCONF rozhraní do optického přepínače řady Czech Light vyvinutého sdružením CESNET. Výsledkem práce je konfigurační model zařízení a jeho implementace. Byl popsán výběr, instalace a konfigurace potřebných softwarových komponent.NETCONF protocol is a communication protocol designed by Internet Engineering Task Force (IETF). Its main purpose is to remotely configure devices and check their state. The goal of this bachelor project is to design a NETCONF interface that can be deployed to the optical circuit switch Czech Light developed by CESNET. As a result, a configuration model of the device and its implementation were created. Necessary software components were described and configured. Keywords: NETCONF; Czech Light,YANG,libnetconf; NETCONF; Czech Light,YANG,libnetconf Available at various departments of the ČVUT.
Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače

NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit ...

Hégr Tomáš; Červenka Lukáš; Hažlinský Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér
Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
2017 - English
Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu chování rojů pozemních robotů v rovině a rozšířil tuto sadu algoritmů do 3D prostoru pro řízení bezpilotních letounů. Chování původních algoritmů a jejich rozšíření jsem ověřil simulacemi v robotických simulátorech V-REP a Gazebo.This thesis deals with distributed cohesive control of swarms of dimensionless particles and applicability of this approach for using with swarms of micro aerial vehicles. I have implemented a set of algorithms presented in [11] that leads to the cohesive swarm behavior of ground robots in a plane and extended these algorithms to 3D space for control of unmanned aerial vehicles. The behavior of original algorithms and their extensions was verified by simulations in V-REP and Gazebo robotic simulators. Keywords: multi robotické systémy,řízení rojů,bezpilotní letouny; multi-robotic systems,swarm control,unmanned aerial vehicles Available at various departments of the ČVUT.
Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér

Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu ...

Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Měření parametrů analogového záznamu
Rund František; Kritskii Vladislav; Bednář Jan
2017 - Czech
Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu záznamu a jejich vlastnosti, popsány vztahy, které byly následne použity pro vypocet. V rámci této práce je aplikován algoritmus pro implementaci popsaných vztahu v programovém prostredí Matlab. Provadí se analýza predstavených záznamu a porovnání výsledku pomocí jiného softwaru.The bachelor's thesis presents a definition of basic parameters of analog signals and its implementation for analyzing. Theoretical part is consist of classification of analog signals, introduction to parameters, description of parameters' calculation . The practical part of this work is devoted to design of a proper algorithm in Matlab environment. From suggested tracks was made a database for analysis. Obtained results are compared with results from a third-party software. Keywords: Analogový signál; Matlab; mechanický záznam; optický záznam; magnetický záznam; šum; parametry; Analog signal; Matlab; mechanical record; optical record; magnetic record; noise; parameters Available in digital repository of ČVUT.
Měření parametrů analogového záznamu

Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena ...

Rund František; Kritskii Vladislav; Bednář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem
Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
2017 - Czech
Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Aircraft Industries a.s., která chtěla ukázat alternativní způsoby simulace, než jak se používají. Navržený model vznikl pomocí skutečných parametrů letounu. Funkčnost modelu je dokumentována grafy. Celkově je navržený model stabilní na základě posuzovaných parametrů.The topic of the work is to build model airplane L410 NG in the program Matlab and to design the autopilot to control the longitudinal motion of the airplane. As for the overall model, we assess its stability. The work was created in collaboration with Aircraft Industries, a.s., which wanted to show alternative methods of simulation, than those already in use. The proposed model was created using actual parameters of the aircraft. The functionality of the model is documented in the charts. Overall, the proposed model is stable, based on the assessed parameters. Keywords: L410 NG; Autopilot; Model; Matlab; L410 NG; Autopilot; Model; Matlab Available at various departments of the ČVUT.
Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem

Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve ...

Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily
Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
2017 - English
V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během dne lišit v souvislosti se strategií "Dynamic pricing". Abychom se vyhnuli nadbytečně dlouhým trasám, započítáváme do cestovních nákladů i dobu jízdy. Řidič si sám může určit, jaký význam pro něj má čas strávený na cestách. Navrhli jsme bikriteriální algoritmus, který počítá množinu optimálních tras. Množina tras obsahuje trasu s minimální dobou jízdy, trasu s minimalními cestovními náklady a několik alternativních tras. Náš algoritmus vychází z algoritmu "Bicriteria Shortest Path Algorithm". Tento algoritmus jsme rozšířili tak, aby splňoval omezení daná baterií v elektromobilu a zároveň umožnil nabíjení u nabíjecích stanic. Dále jsme navrhli některé techniky, které zrychlují algoritmus na úkor porušení optimality řešení. Navržený algoritmus jsme implementovali v jazyce Java a otestovali na modelu silniční sítě Německa s nabíjecími stanicemi od Tesla Motors. Podle výsledků evaluace je průměrný výpočení čas algoritmu 622 ms. Nakonec jsme vyvinuli webovou aplikaci "Charge Here", ve které je aplikován uvedený algoritmus.This thesis is aimed at journey planning for electric vehicles (EVs), where it is necessary to make stops at charging stations. We minimize the travel costs of the journey in a model o transport network where the price per unit of energy may vary due to the 'Dynamic pricing' strategy. To avoid inappropriate detours, we consider that travel time is also included in the travel costs. Furthermore, the significance of the time spent on the journey is determined by the EV driver himself. We have proposed a bicriteria algorithm that computes a set of optimal journeys. The set contains a journey with the minimum travel costs, a journey with the minimum travel time and alternative journeys that are the trade-off between both criteria. The algorithm is based on Bicriteria Shortest Path algorithm. We extended the Bicriteria Shortest Path algorithm to satisfy the EV battery constraints and to allow recharging at charging stations. Moreover, we proposed some techniques that speed up the algorithm at the expense of harming the optimality of solutions. We implemented the algorithm in Java language and tested on the real-world model of Germany road network with Tesla's charging stations. The evaluation of our experiments shows that the computation time of the algorithm is 622 ms on average. Finally, we developed the web application 'Charge Here' where the same algorithm is applied. Keywords: elektromobil; dopravní síť; dynamické určování cen,rychlonabíjecí stanice,bikriteriální nejkratší cesta s omezením,dobíjení; electric vehicle,transport network,dynamic pricing,supercharger,constrained bicriteria shortest path,charging Available at various departments of the ČVUT.
Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily

V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za ...

Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases