Number of found documents: 238982
Published from to

Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows
Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové procesory. Práce obsahuje rešerší existujících aplikaci, které řeší danou úlohu, analýzu jednotlivých podproblémů, návrh a popis implementace výsledné aplikace. Výsledkem práce je webová aplikace, která umožňuje pomocí šablon specifikovat množinu vstupních souborů, rozložení dat a pokyny pro jejích transformaci. Dále dovoluje plánovaně provádět definované uživatelem operace. Vývoj aplikace je podpořen automatizovanými testy.This thesis is about design and implementation of an application for automated processing and presentation of partially structured data, that are not easily processed by such tools as spreadsheets. This work contains research of existing tools, that solve mentioned issue, analysis of individual subproblems, design and description of the implementation of the final application. Result of this work is a web application, that allows user to specify set of input files, data distribution and transformation instructions with use of templates. All operations can be planned by user. Application development is suppored by automated tests. Keywords: ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,dolování dat,částečně strukturovaná data; ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,data scrapping,partially structured data Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako ...

Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou
Novotný Martin; Mašek Martin; Miškovský Vojtěch
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou. V rámci práce byla vytvořena hardwarová implementace AES v jazyce VHDL a program ve skriptovacím jazyku Matlab pro provedí DPA útoku. Z tohoto základního návrhu bylo odvozeno dalších 5 variant obsahujících informační redundanci pro detekci chyb v průběhu chodu programu. U každé varianty byl zjištěn počet průběhů spotřeby, při kterých se úspěšně prolomí šifra a získá šifrový klíč. Výsledky neodhalily nějaký vliv na proveditelnost útoku.The bachelor thesis deals with the inluence of prevention against fault-injection attacks on the AES cryptographic algorithm implemented on the Spartan 3E FPGA. It is investigated whether these fault detection circuits have any impact on resistance to differential power analysis attacks. In the course of the thesis, hardware implementation of AES in VHDL was developed and a program was written for DPA attack in the Matlab scripting language. Additional 5 variants were derived from the primary desing containing information redundancy for error detection during runtime. The number of patterns of consumption was found to successfully break the cipher and obtain the cipher key for each variation. The results did not reveal any greater impact on the feasibility of the attack. Keywords: AES,rozdílová odběrová analýza,DPA,FPGA,fault-injection,obrana vůči útokům; AES,differential power analysis,DPA,FPGA,fault-injection,defense against attacks Available in digital repository of ČVUT.
Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou

Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad ...

Novotný Martin; Mašek Martin; Miškovský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Polyfunkční městský dům, Semily
Kolařík Radek; Minichová Nicole; Jiran Zdeněk
2018 - Czech
Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich potřebám a kulturnímu vyžití. Vize projektu je vytvořit základ pro ekonomický růst městské části Podmoklice v kontextu města Semil.The purpose of my thesis was to contribute to a newly planned Tigrid Squage in Semily by creating a building that would define the mass of the square and to contribute to the needs of Semily's inhanitants by offering them a public place with multiple functions so as to enrich their lives and create a stepping stone for this locality's economical growth. Keywords: polyfunkční,městský,dům,náměstí,Semily; multifunctional,townhouse,Semily,town square Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční městský dům, Semily

Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co ...

Kolařík Radek; Minichová Nicole; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace výroby dopravního značení
Mádl Jan; Trajer Stanislav; Rázek Vítězslav
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření pro zvýšení efektivity výroby a větší konkurenceschopnosti na trhu.The aim of this bachelor thesis is to summarize and assess in particular the economic side of the whole manufacturing process of the vertical traffic signs in the company Reno Šumava a.s. Further aims to suggest a technical-economic measures for increasing production efficiency and greater market competitiveness. Keywords: dopravní značení,ekonomika výroby,výrobní proces,struktura nákladů; traffic signs,economic of production process,production process,structure of costs Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výroby dopravního značení

Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout ...

Mádl Jan; Trajer Stanislav; Rázek Vítězslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů
Toth Daniel; Pohanková Petra; Cupal Libor
2018 - Czech
Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit produktivitu práce. Ve firmě jsou zaměstnanci hodnoceni pevným měsíčním platem, který neobsahu-je téměř žádné variabilní složky, které by byly vázané na pracovní výkon konkrét-ního zaměstnance. Ve mzdách se objevují jen nárazové prémie například na Váno-ce. Jak jsem zjistila, tak tento způsob hodnocení není příliš efektivní pro zvyšování produktivity práce. Jedná se především o manuálně pracující zaměstnance na pozici skladník. V jejichž profesi často dochází k nerovnoměrnému rozvržení ob-jemu vykonané práce. Proto se práce zaměřuje na vytvoření efektivnějšího hodnocení ve vazbě mzdy na výkonnost, aby byla jejich práce spravedlivě oceňována podle výkonů jednotli-vých pracovníků.The main goal of my work is to evaluate the existing remuneration system in com-pany. Find out what the biggest drawbacks are and propose solutions to improve employee evaluation. Following employee remuneration to increase work produc-tivity. In the company, employees are appreciated with a fixed monthly salary that does not contain almost no variable components that are tied to the performance of a particular employee. Only salary bonuses such as Christmas bonus. As I have found, this method of evaluation is not very effective for increasing productivity. These are mainly manually working employees in the warehouse position. In those profession, there is often an uneven split of the work. That is why I want to focus on creating a more effective assessment of wage-related performance, so that work is more equitably valued by the performance of individual workers. Keywords: Řízení lidských zdrojů,odměňování zaměstnanců,mzda,zaměstnanec,zaměstna-vatel,tržby; Human Resources,rewarding employees,wages,employee,employer,sales Available in digital repository of ČVUT.
Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů

Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování ...

Toth Daniel; Pohanková Petra; Cupal Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Tvorba nestandardizovaného didaktického testu
Svoboda Emanuel; Vodvářka František; Krsek Lubomír
2018 - Czech
Hlavní náplní této práce je sestavení nestandardizovaného (učitelského) didaktického testu. Test bude sloužit k ověření znalostí tematického celku Informace a informační zdroje v rámci výuky Informatiky na všeobecném gymnáziu v pátém ročníku osmiletého studia a v prvním ročníku čtyřletého studia. Práce poskytne základní přehled z teorie přípravy, tvorby a vyhodnocení didaktického testu včetně získání podkladů pro pedagogickou diagnostiku - pro klasifikaci.The main content of the thesis is a compilation of a non-standardized didactic test. The test is supposed to be used for checking students' knowledge and mastery of the topic "Information and information resources". This topic is incorporated in the general grammar schools curriculum for the 5th grade in the 8-year run as well as the 1st grade in the 4-year run. The thesis will provide a basic overview of the theory of preparation, creation and evaluation of the didactic test including resource materials for pedagogical diagnostics-for grading. Keywords: nestandardizovaný didaktický test,didaktická analýza,tvorba a zpracování testu,informatika a informační zdroje; didactic test,test generation and processing,informatics and information sources,didactic analysis Available in digital repository of ČVUT.
Tvorba nestandardizovaného didaktického testu

Hlavní náplní této práce je sestavení nestandardizovaného (učitelského) didaktického testu. Test bude sloužit k ověření znalostí tematického celku Informace a informační zdroje v rámci výuky ...

Svoboda Emanuel; Vodvářka František; Krsek Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Rychtařík Zdeněk; Majtás Jakub; Šikola Petr
2018 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na studii a částečný jednostupňový projekt rodinného domu v Klánovicích. Tento dům má být určen pro rodinu se dvěmi dětmi a vybaven pokročilým privátním wellness v moderním provedení. Dům je charakterizován umístěním na kraji mezi ožívající obcí Klánovice a rozsáhlým lesním porostem s přírodní rezervací Cyrilov. Tvarově byla stavba ovlivněna protáhlým tvarem pozemku, svažitostí terénu a orientací ke světovým stranám.This thesis focuses on the study and the part of engineering project of family house in small town Klanovice near capital city Prague. This house is projected for family with two kids and modern home wellness. It is characterized by the location on the edge betwen renewing town and forest with natural reservation Cyrilov. The shape of the structure is affected by the geometry of the plot, sloping terrain and sun orientation. Keywords: Moderní,nenápadný,poddajný,přízemní,plíživý; Modern,one-storey,creeping,quiet,pliable Available at various departments of the ČVUT.
Rodinný dům

Tato bakalářská práce je zaměřena na studii a částečný jednostupňový projekt rodinného domu v Klánovicích. Tento dům má být určen pro rodinu se dvěmi dětmi a vybaven pokročilým privátním wellness v ...

Rychtařík Zdeněk; Majtás Jakub; Šikola Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém benefitů zaměstnanců
Uličná Štěpánka; Mrázková Michaela; Šimonová Klára
2018 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, na druhy poskytovaných benefitů v systému odměňování a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnance. Druhá, praktická část se zabývá představením společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. a přiblížením současného systému zaměstnaneckých benefitů v této společnosti. Na základě strukturovaného rozhovoru s HR specialistkou, která se zaměřuje přímo na zaměstnanecké benefity v T-Mobile Czech Republic, Ing. Hanou Janouškovou, a analýzy dotazníkového šetření, které bylo provedeno, bylo navrženo doporučení, jakým způsobem je možné současný systém vylepšit tak, aby byl zlepšen výkon zaměstnanců a jejich motivace a spokojenost.The bachelor thesis is focused on employee benefits in T-Mobile Czech Republic, a.s. It is divided into two parts. The first part focuses on the theoretical knowledge in the area of human resources management, various types of benefits provided in the remuneration system and their influence on the employee's performance. The second, practical part introduce the T-Mobile Czech Republic, a.s. and describes the present system of employee benefits in this company. Based on the structured interview with Ing. Hana Janoušková, HR specialist focused directly on employee benefits in T-Mobile Czech Republic, and the analysis of the ques-tionnaire survey that has been executed, the recommendations on how the current system can be improved in order to improve the performance of employees and their motivation and satisfaction have been suggested. Keywords: Zaměstnanecké výhody,zaměstnanec,benefity,odměňování zaměstnanců,lidské zdroje; Employee benefits,employee,benefits,remuneration of employees,human resources Available at various departments of the ČVUT.
Systém benefitů zaměstnanců

Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti řízení lidských ...

Uličná Štěpánka; Mrázková Michaela; Šimonová Klára
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o.
Štěpánek Petr; Pavlovová Dáša; Havránek Jan
2018 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní pojmy týkající se marketingu a marketingového mixu. Podrobně je zde rozebrán produkt, cena, distribuce a propagace. V praktické části bakalářské práce je stručně představena společnost Mixit, s.r.o.. Následně jsou analyzovány jednotlivé nástroje marketingového mixu společnosti. Na základě této analýzy jsou navržena případná doporučení.Bachelor thesis focuses on analysis of marketing mix tools of selected business company. It is divided into two parts. The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to literature research, which defines the basic concepts of marketing and marketing mix. The product, price, distribution and promotion is detailed here. In the practical part of the bachelor's thesis, the company Mixit, s.r.o. is introduced. Subsequently, the individual tools of the marketing mix of the company are analyzed. Based on this analysis, possible recommendations are suggested. Keywords: Marketing,marketingový mix,produkt,cena,distribuce,propagace,analýza,inovace; Marketing,marketing mix,product,price,placement,promotion,analysis,innovation Available in digital repository of ČVUT.
Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o.

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které ...

Štěpánek Petr; Pavlovová Dáša; Havránek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů
Mádl Jan; Palán Michal; Rázek Vítězslav
2018 - Czech
Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto opotřebení, nebo dokonce destrukce samotného obráběcího nástroje, rozbor jednotlivých metod monitorování, jejich aplikací a zhodnocením. V práci jsou zařazeny i kapitoly, které nejednají bezprostředně o monitorování opotřebení a destrukce nástroje, ale s problematikou souvisejí.The bachelor thesis deals briefly with the occurrence of wear of the cutting tool, with different types of wear, wear mechanisms and its consequences. It focuses on monitoring this wear, or even destroying the tool itself, analyzing individual monitoring methods, applying and evaluating them. The thesis also includes chapters, that do not act directly on the monitoring of wear and destruction of the tool but they are related. Keywords: obráběcí nástroje,opotřebení,destrukce,monitorování,měření; cutting tools,wear,destruction,monitoring,measurement Available at various departments of the ČVUT.
Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů

Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto ...

Mádl Jan; Palán Michal; Rázek Vítězslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases