Number of found documents: 208229
Published from to

Smysl života středoškolské mládeže
NAGYOVÁ, Andrea
2017 - Czech
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a psychologického hlediska. Cílem empirické části bylo zjistit, jakým způsobem nahlíží středoškolská mládež na vybraná témata smrt, stáří, svoboda, osobní cíle, vnitřní uspokojení, pohledy na svět a společnost, láska, budoucnost a jaký je jejich smysl života. Dotazníkové šetření bylo provedeno u žáků středních škol. The work has a theoreticalempirical character. The theoretical part is based on the scientific literature processed evidence relating to the issue of the meaning of life, especially of philosophical and psychological perspective. The aim of the empirical part was to find out how high school youth looks on selected themesdeath, old age, freedom, personal goals, inner satisfaction, views of the world and society, love, the future and what is their purpose in life. The questionnaire survey was conducted among secondary school students. Keywords: středoškolská mládež; smysl života; svoboda; budoucnost; adolescent; high school youth; the sense of life; liberty; future; adolescent; old age; death Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Smysl života středoškolské mládeže

Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a ...

NAGYOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole
MATULJAKOVÁ, Ivana
2017 - Czech
Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je zjistit, zda učitelé používají interaktivní tabuli při výuce odborného předmětu, jakým způsobem ji využívají (popřípadě, proč ji nevyužívají), dále jaké mají učitelé a žáci zkušenosti s využíváním interaktivní tabule při výuce odborných předmětů a jak hodnotí žáci využití interaktivní tabule v odborném předmětu. Pro výzkumné šetření byla použita metoda rozhovoru s učitelem (příp. dle možností pozorování výuky) a dotazníkové šetření pro žáky středních škol. Výzkumným souborem byli učitelé odborných předmětů na středních školách a žáci středních odborných škol. The bachelor thesis have a theoretical and empirical character. The theoretical part analyzes the possibilities of using interactive whiteboards in teaching vocational subjects. The aim of the empirical part is to determine whether teachers use the interactive whiteboard to teach a course, how they use it (or why she was not used), then what are the teachers and students experience with the use of interactive whiteboards in teaching vocational subjects and how the students evaluate the use of interactive boards in specialized subject. For a research survey method was used an interview with a teacher and a questionnaire for secondary school pupils. The research group were teachers of vocational subjects in secondary schools and students of secondary vocational schools. Keywords: interaktivní tabule; odborný předmět; interactive whiteboards; vocational subject Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole

Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je ...

MATULJAKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.
KLICHOVÁ, Olga
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány znaky, cíle, příčiny, motivy, reakce obětí, důsledky prevence a obrana proti těmto praktikám pracovního teroru. Praktická část je tvořena smíšeným výzkumem, kvalitativním ve formě rozhovorů a kvantitativním ve formě dotazníků. V rámci kvalitativního výzkumu jsou provedeny tři případové studie obětí mobbingu. Je zde charakterizována organizace, kde se oběti s pracovním terorem potýkali, dále vznik, průběh, vývoj, řešení jejich situace a plány do budoucna. The bachelor thesis is focused on psychological terror at work - mobbing. The theoretical part is divided into two chapters, which deal with defining the concepts of mobbing. There are described characters, goals, causes, motives, reactions of victims, consequences and prevention of defense against mobbing. The practical part consists of a mixed research, qualitative as interviews and quantitative in the form of questionnaires. Within the qualitative research there are realized three case studies of victims of mobbing. There is characteristics of organization where victims of mobbing or bossing faced, further rise, progress, development, addressing their situation and future plans. Keywords: Mobbing; Bossing; Pracovní teror; Oběť; Mobbing; Bossing; Working terror Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány ...

KLICHOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Interpretace povídek Oty Pavla v díle Fialový poustevník
STIX, Jiří; FIC, Igor; SLADOVÁ, Jana
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na interpretaci povídkové knihy Oty Pavla Fialový poustevník. Podstatná část patří autobiografickým rysům, které byly v jeho životě rozhodující a výraznou měrou se odrážejí i v tomto jeho díle. Část práce je věnovaná jeho rodině, známým a místům, kde pobýval. Všechna místa jsou skutečná, stejně jako osoby, které v díle vystupují. Bachelor thesis discusses the interpretation of short stories Purple recluse from writer Ota Pavel. A large part of the thesis includes autobiographical characteristics, which were critical in his life and reflected also in this his work. Part of the thesis is devoted to his family, known people and places, where he lived. All of the places are as real as people, who engage in this work. Keywords: Ota Pavel; Povídkový soubor Fialový poustevník; Holocaust; Interpretace povídek; Židé; Autobiografické postavy; Ota Pavel; Short stories Purple recluse; Holocaust; Interpretation of the stories; Jews; Autobiographical characters Available in digital repository of UPOL.
Interpretace povídek Oty Pavla v díle Fialový poustevník

Bakalářská práce je zaměřena na interpretaci povídkové knihy Oty Pavla Fialový poustevník. Podstatná část patří autobiografickým rysům, které byly v jeho životě rozhodující a výraznou měrou se ...

STIX, Jiří; FIC, Igor; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Sen
ZEMÁNEK, Jakub; KRTIČKA, Jiří
2017 - Czech
Tématem bakalářské práce je sen. Práce se zabývá ztvárněním mých snů. Praktická část obsahuje soubor maleb. The theme of the bachelor is dream. The thesis delas with portrayal of my dreams in paintings. The practical part contains collection of oil paintings. Keywords: Sen; malba; olej na papíře.; Dream; paintings; oil. Available in digital repository of UPOL.
Sen

Tématem bakalářské práce je sen. Práce se zabývá ztvárněním mých snů. Praktická část obsahuje soubor maleb....

ZEMÁNEK, Jakub; KRTIČKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kniha
DOSTÁLOVÁ, Michaela; CHORÝ, Tomáš
2017 - Czech
Bakalářská práce je doprovodným textem praktické části, která se zabývá redesignem knihy o přírodních mýdlech. Dále také historickým náhledem do dané problematiky a v neposlední řadě popisem technologie a postupu práce. To celé je doplněno o fotografie související s tématem a fotodokumentací praktické práce. My finaly work is accompanying text for the practical part whichis redesign of book about natural soaps. It deals with history of making soaps and describes technological procedure of creating books. This book also includes ilustration photos and photos documenting procedure and result of the work. Keywords: Přírodní mýdla; Natural Soap Available in digital repository of UPOL.
Kniha

Bakalářská práce je doprovodným textem praktické části, která se zabývá redesignem knihy o přírodních mýdlech. Dále také historickým náhledem do dané problematiky a v neposlední řadě popisem ...

DOSTÁLOVÁ, Michaela; CHORÝ, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vznik a vývoj středních škol v Opavě
KŘÍŽOVÁ, Alžběta; KRÁKORA, Pavel
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá historií středních škol v Opavě. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola stručně líčí historii Opavy. Následující kapitoly se zabývají vznikem a vývojem jednotlivých škol a poslední část popisuje vznik Slezské univerzity v Opavě. The thesis deals with the issue of history of secondary schools in Opava. It is divided into four chapters. The first chapter briefly describes the history of Opava. The following chapters are related to the formation and development of particular schools and the last part describes the foundation of the Silesian University. Keywords: střední školy; Opava; Slezská univerzita; secondary schools; Opava; the Silesian University Available in digital repository of UPOL.
Vznik a vývoj středních škol v Opavě

Bakalářská práce se zabývá historií středních škol v Opavě. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola stručně líčí historii Opavy. Následující kapitoly se zabývají vznikem a vývojem ...

KŘÍŽOVÁ, Alžběta; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Výuka účetnictví na středních školách
PINCOVÁ, Marie
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá výukou účetnictví na středních školách, zejména na obchodních akademiích. Cílem je zjistit, jaké metody jsou dle učitelů nejefektivnější při výuce účetnictví a na základě výsledků navrhnout optimální způsob výuky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části jsou popsána teoretická východiska z pohledu výchovně vzdělávacího procesu, a to zejména dosažení efektivnosti didaktického procesu správným využitím didaktických prostředků se zaměřením na didaktiku účetnictví. V praktické části jsou stanoveny výzkumné otázky, je proveden smíšený výzkum s důrazem na kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření mezi učiteli účetnictví a žáky na obchodních akademiích v České republice a následně jsou vyhodnoceny výsledky a vyvozeny závěry a doporučení. Mezi hlavní problémy patří zejména požadavek na vyšší hodinovou dotaci a menší skupiny žáků ve třídě při výuce účetnictví. didaktický systém, didaktika účetnictví, aplikace didaktických zásad, organizační formy, vyučovací metody, didaktická technika, učební pomůcky, didaktická interakce učitel - žáci Keywords: This thesis deals with teaching accounting at secondary schools; especially business academies. The aim is to find out the most effective teaching methods for accounting classes. The optimal method of teaching is suggested based on the teachers' survey results. This bachelor thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part describes the theoretical background of the educational process. The focus is on achieving efficiency in a didactic process by using correct teaching methods suitable for accounting lectures. The questionnaire topics are defined in the practical part. Mixed survey research is conducted with emphasis on quantitative part of survey. The survey respondents were accounting teachers and students of business academies in the Czech Republic. At the end the survey results are evaluated and conclusions and recommendations are summarized. The main problems are insufficient study hours and big number of students per accounting class.; didactic system; didactics of accounting; application of didactic principles; organizational forms; teaching methods; didactic techniques; teaching aids; didactic interaction teacher - pupils Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výuka účetnictví na středních školách

Bakalářská práce se zabývá výukou účetnictví na středních školách, zejména na obchodních akademiích. Cílem je zjistit, jaké metody jsou dle učitelů nejefektivnější při výuce účetnictví a na základě ...

PINCOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Kolektivní a skupinové výtvarné činnosti v mateřské škole
RŮŽIČKOVÁ, Michaela
2017 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou skupinové a kolektivní výtvarné činnosti v mateřské škole. Teoretická část se zabývá charakteristikou předškolního věku a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Také popisuje metody a formy vedení výtvarných činností. Následuje kapitola zaměřená na dětský výtvarný projev a jeho vývoj. V závěru popisuje některé tradiční a netradiční výtvarné techniky a pracovní návyky při kreslení a psaní. Praktickou část tvoří popis konkrétních skupinových a kolektivních činností realizovaných s dětmi v mateřských školách. The topic of the bachelor thesis is group and collective art activities in kindergarten. The theoretical part deals with the characteristic of preschool age and the framework educational program for pre-school education. It also describes methods and forms of teaching of art activities. Next chapter focuses on children's creative expression and its development. At the end of this section are described some of the traditional and non-traditional artistic techniques and work habits during the drawing and writing. The practical part consists of description of specific group and collective activities performed with children in kindergartens. Keywords: mateřská škola; dětský výtvarný projev; výtvarné činnosti v mateřské škole; skupinové a kolektivní výtvarné činnosti; kindergarten; children's creative expression; art activities in kindergarten; collective and group art activities Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kolektivní a skupinové výtvarné činnosti v mateřské škole

Tématem bakalářské práce jsou skupinové a kolektivní výtvarné činnosti v mateřské škole. Teoretická část se zabývá charakteristikou předškolního věku a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní ...

RŮŽIČKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Pohádky ve světě předškolního dítěte
ŠIMKOVÁ, Sabina
2017 - Czech
Tématem bakalářské práce je klasická pohádka v životě předškolních dětí. Záměrem práce je zjistit, jaké šance má vyprávění klasických pohádek zaujmout současné předškolní děti a vydobýt si jejich zájem a oblibu i přes tlak současné masmediální produkce fantaskních seriálů a filmů pro děti. V teoretické části se zabývám klasickou pohádkou a s ní spojeným narativním uměním. Zmiňuji také psychologický význam pohádek pro dítě předškolního věku. V praktické části jsem zmapovala pohádkové hrdiny a vzory dvaceti dvou dětí starších pěti let. Následně jsem s nimi realizovala projekt zaměřený na klasickou pohádku o Zlatovlásce, kterou jsem dětem předložila jak narativními formami, tak metodami prožitkového učení. Po realizaci projektu s odstupem dvou týdnů jsem zopakovala s dětmi znovu rozhovory a sledovala jsem, zda došlo ke změně oblíbených hrdinů dětí. The topic of this bachelor´s thesis is traditional fairy tale in the life of preschool children. The goal of this paper is to explore how can traditional fairy tale narration compete with the cultural pressure of modern mass-produced fantasy movies and TV shows for children and if it is a viable way to spark their interest and gain their trust. In the theoretical part I focus on traditional fairy tales and related narrative art. I also mention the psychological impact of fairy tales on preschoolers. In the practical part I analyzed fairy tale heroes and interviewed a sample of twenty two children aged over five years. Following that I organized a project focused on a traditional Czech fairy tale "Zlatovláska" which I presented to the children both by narration and by methods of experiential education. After two weeks I repeated the interviews and measured all changes in the children's favorite heroes. Keywords: pohádky; klasická pohádka; předškolní dítě; fairy tales; traditional fairy tale; preschool child Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pohádky ve světě předškolního dítěte

Tématem bakalářské práce je klasická pohádka v životě předškolních dětí. Záměrem práce je zjistit, jaké šance má vyprávění klasických pohádek zaujmout současné předškolní děti a vydobýt si jejich ...

ŠIMKOVÁ, Sabina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases