Number of found documents: 265044
Published from to

Vývoj finanční správy na území České republiky
HALAMOVÁ, Kristýna; MATOUŠEK, Pavel; PAPOUŠKOVÁ, Zdenka
2018 - Czech
Má bakalářská práce řeší vývoj finanční správy na území České republiky od první poloviny 17. století až po současné dění. Zabývá se především organizací a některými právními předpisy v oblasti financí, jejich správy a daní, ale také klady a zápory samotné správy financí. Na konci práce, kdy je zachycen současný stav finanční správy, se zabývá i elektronickou evidencí tržeb a zajišťovacími příkazy, které jsou v dnešní době velice zmiňovány v oblasti finanční správy. My bachelor thesis deals with development of financial management on territory of the Czech Republic from the first half of the 17th Century to the present day. It deals mainly with the organization and some legal regulations in the section of finance, their administration and taxes, but also the pros and cons of the financial management itself. In the end of my work, when the present state of financial management is captured, it also deals with electronic records of sales and security commands, which are now so much mentioned in the section of financial management. Keywords: Správa daní; finance; finanční správa; historie finanční správy; organizace finanční správy; Tax administration; finance; financial management; history of financial management; the organization of financial management Available in digital repository of UPOL.
Vývoj finanční správy na území České republiky

Má bakalářská práce řeší vývoj finanční správy na území České republiky od první poloviny 17. století až po současné dění. Zabývá se především organizací a některými právními předpisy v oblasti ...

HALAMOVÁ, Kristýna; MATOUŠEK, Pavel; PAPOUŠKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Laserové navařování kovovým práškem
UČÍK, Martin; CHMELÍČKOVÁ, Hana; HIKLOVÁ, Helena
2018 - Czech
Tato práce se v první části věnuje laserovému přetavování povrchu a jeho vlastnostem při změně vzdálenosti ohniskové roviny od roviny dopadu. Ve druhé části pracuje s navařováním kovového prášku na substrát. Zkoumá, zda má vliv předehřátí substrátu na vlastnosti návaru jako jsou tvrdost a pórovitost. The first part of this thesis is focused on the laser surface remelting and its properties when changing the distance between the focal plane and the plane of incidence. In the second part the thesis works with laser cladding with metal powder coating on the substrate. It examines whether the substrate preheating has an influence on the properties of welded powder such as hardness and porosity. Keywords: Přetavování povrchu; laserové navařování kovovým práškem.; Surface remelting; laser cladding. Available in digital repository of UPOL.
Laserové navařování kovovým práškem

Tato práce se v první části věnuje laserovému přetavování povrchu a jeho vlastnostem při změně vzdálenosti ohniskové roviny od roviny dopadu. Ve druhé části pracuje s navařováním kovového prášku na ...

UČÍK, Martin; CHMELÍČKOVÁ, Hana; HIKLOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Potravinářské výrobky jako faktor vnímání Evropské unie v České republice
ŽIDOŇ, Zdeněk
2018 - Czech
Potraviny jsou v České republice v souvislosti s Evropskou unií často diskutované. V minulosti vyvolaly evropské regulace, které se dotkly tradičních českých výrobků, velké kontroverze. Aktuálně nejdiskutovanější problematikou v této souvislosti je dvojí kvalita potravinářských výrobků nacházejících se na jednotném evropském trhu. V úvodní části práce je detailně rozebrán celý vývoj problematiky na půdě Evropské unie včetně názorových postojů českých europoslanců. Součástí práce je také analýza související evropské legislativy a návrhů možných řešení dvojí kvality, souhrn relevantních českých, slovenských i dalších zahraničních srovnávacích testů výrobků a posouzení nejčastějších argumentů, kterými výrobci rozdílné složení svých výrobků obhajují. V závěru práce jsou české spotřebitelské návyky dány do kontrastu s okolními zeměmi a na základě dostupných dat týkajících se názorů na Evropskou unii je formulována teorie, která odpovídá na otázku, jakým způsobem dvojí kvalita výrobků ovlivňuje vnímání Evropské unie v České republice. Foodstuffs are often discussed in the Czech Republic in relation to the European Union. In the past, European regulations which affected traditional Czech food products caused big controversies. Currently, the most discussed issue in this context is a dual quality of food products placed on the European single market. The introductory part of this thesis deals with a development of this issue in the institutions of the European Union and includes the opinions of Czech Members of the European Parliament. This thesis also analyses related European legislature and proposed solutions regarding dual quality, summaries relevant Czech, Slovak and other foreign comparative tests of products and assesses the most common arguments which the producers use to defend the differences in the composition of their products. The final part of the thesis puts the habits of Czech consumers in contrast with neighbouring countries and, based on available data regarding the opinions about the EU, formulates a theory which answers the question of how dual quality of products influences the perception of the European Union in the Czech Republic. Keywords: dvojí kvalita výrobků; potraviny; Evropská unie; nekalé obchodní praktiky; evropská identita; občané druhé kategorie; západní a východní Evropa; jednotný trh; srovnávací test; dual quality of products; foodstuffs; European Union; unfair business practices; European identity; second class citizens; Western and Eastern Europe; single market; comparative tests Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Potravinářské výrobky jako faktor vnímání Evropské unie v České republice

Potraviny jsou v České republice v souvislosti s Evropskou unií často diskutované. V minulosti vyvolaly evropské regulace, které se dotkly tradičních českých výrobků, velké kontroverze. Aktuálně ...

ŽIDOŇ, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kontrastivní analýza pojistné smlouvy v angličtině a češtině z pohledu překladu
PŘIBYLOVÁ, Lucie; KLABAL, Ondřej; KUBÁNEK, Michal
2018 - Czech
Pojištění je čím dál aktuálnějším tématem v našich životech. Uzavírat pojistné smlouvy není nic neobvyklého. Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou pojistných smluv a dalších pojistných dokumentů z pohledu překladu. Jedná se o kvalitativní analýzu vybraných vzorků dokumentů z českého, anglického a amerického prostředí. Součástí práce je mimo jiné teoretický popis základů právního překladu, příslušných právních systémů a právní úpravy pojišťovnictví. Důraz je kladen na provázanost právního jazyka a právního systému. Ústřední částí práce je rozbor pojistných dokumentů od úrovně obsahu a struktury, přes charakteristické jevy právního jazyka až po pojmovou analýzu termínů. Práci završuje přiložený kolokační glosář. Přínosem práce je objasnění principu pojistných dokumentů a návrh vhodných překladatelských řešení. Insurance plays an increasingly important role in our lives. It is nothing out of the ordinary to sign an insurance contract. This thesis covers contrastive analysis of insurance contracts and other insurance documents for translation purposes. A qualitative analysis is conducted on a representative sample of Czech, English and American documents. Besides other topics, this thesis includes theoretical description of legal translation, relevant legal systems and insurance law. The system-bound aspect of legal language is emphasized. A key part of the thesis is insurance documents analysis ranging from content and structure level and legal language specifics to concept analysis. Finally, a collocation glossary is attached. This thesis seeks to contribute to explaining basic elements of insurance documents and to suggesting appropriate translation. Keywords: pojištění; pojišťovnictví; pojistná smlouva; pojistné dokumenty; kontrastivní analýza; právní jazyk; právní překlad; insurance; insurance industry; insurance contract; insurance documents; contrastive analysis; legal language; legal translation Available in digital repository of UPOL.
Kontrastivní analýza pojistné smlouvy v angličtině a češtině z pohledu překladu

Pojištění je čím dál aktuálnějším tématem v našich životech. Uzavírat pojistné smlouvy není nic neobvyklého. Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou pojistných smluv a dalších pojistných ...

PŘIBYLOVÁ, Lucie; KLABAL, Ondřej; KUBÁNEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Women and Property in Jane Austen's Fiction
KREJČÍ, Tereza; JELÍNKOVÁ, Ema; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2018 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na majetek žen v dílech Jane Austenové. Bezmajetné ženy žijící v období regentství Jiřího IV měly jen málo možností. Ty šťastnější, které se narodily v bohatých rodinách, také neměly moc šancí užít si svá svatební věna a jeho výhody, protože Anglické právo jen stěží umožňovalo ženám vlastnit majetek. Austenová se zabývá tímto problémem a majetkem žen během manželství a po smrti jejich manžela. Má práce zahrnuje také svatební věno a vdovské věno a jejich důležitost Anglii v období 18. století. This bachelor's thesis focuses on women and property in Jane Austen's fiction. In Regency England, impecunious ladies were poor creatures of few prospects. The luckier women from wealthy families did not get to enjoy their dowries and a measure of freedom money usually brings about. With their own inalienable rights almost non-existent, they were hardly considered owners of property, since the law regarded them as property themselves. Jane Austen addresses the problem of women, property and a legal share of money a wife or a widow might be entitled to. My thesis is going to consider so called marriage portion and widow's jointure and their place in the Regency milieu. Keywords: britská literatura; 18.století; majetek; právo; Common law; žena v domácnosti; peníze; British literature; 18th century; property; law; Common law; housewife; money Available in digital repository of UPOL.
Women and Property in Jane Austen's Fiction

Tato bakalářská práce se zaměřuje na majetek žen v dílech Jane Austenové. Bezmajetné ženy žijící v období regentství Jiřího IV měly jen málo možností. Ty šťastnější, které se narodily v bohatých ...

KREJČÍ, Tereza; JELÍNKOVÁ, Ema; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv genderu na aplikaci zpětné korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení
MISIOVÁ, Lenka; SEJKOROVÁ, Veronika
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly v používání vlastní korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části představím historii jazyka ve spojitosti s genderem, jednotlivé teorie, strategie, které tlumočníci při svém výkonu používají a také druhy chyb, jichž se mohou při tlumočení dopustit. Ve druhé, praktické části se zaměřím na analýzu nahrávek simultánního tlumočení studentů oboru ATP Univerzity Palackého v Olomouci. Budu analyzovat výkony studentů při tlumočení nahrávek z českého jazyka do angličtiny. Praktická část obsahuje rovněž výsledky analýzy nahrávek tlumočníků, na jejichž základě se budu snažit určit, zda má příslušnost k danému pohlaví skutečně vliv na četnost používání vlastní korektury jako tlumočnické strategie. This bachelor thesis deals with the role of gender in application of self-correction as an interpreting strategy in simultaneous interpreting. The thesis consists of two parts. First, theoretical part describes history of gender linguistics and four basic theories of language and gender. It also explains interpreting strategies often used during interpretation and the mistakes the interpreters often make. The second, practical part analyses the recordings of simultaneous interpreting of ATP major students at Palacky University in Olomouc. I will analyse students' performances when interpreting recordings from Czech to English. The practical part of this work also contains the results of the analysis of recordings in which I will try to determine whether the gender affects the frequency of use of self-correction as an interpreting strategy. Keywords: simultánní tlumočení; genderové rozdíly; vlastní korektura jako tlumočnická strategie; tlumočnické strategie; analýza tlumočnických strategií; gender; simultaneous interpreting; gender differences; self-correction as an interpreting strategy; interpreting strategies; analysis of interpreting strategies; gender Available in digital repository of UPOL.
Vliv genderu na aplikaci zpětné korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení

Tato bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly v používání vlastní korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické ...

MISIOVÁ, Lenka; SEJKOROVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komentovaný překlad úryvku románu Here I Am Jonathana Safrana Foera
NOVÁKOVÁ, Bohuslava; ZUBÁKOVÁ, Josefína; ZEHNALOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Cílem této práce je přiblížit autora, charakterizovat jeho dílo a styl z hlediska teoretických poznatků translatologie a tyto poznatky zužitkovat při překladu, který bude popsán překladatelským komentářem. The aim of this thesis is to describe the author and his style based on theoretical translatological findings which were applied during the translation. A commentary is included which describes the translation solutions. Keywords: Jonathan Safran Foer; autorský styl; Here I Am; Naprosto osvětleno; Příšerně nahlas a k nevíře blízko; židovství; stylistika; Izrael; Jonathan Safran Foer; authorial style; Here I Am; Everything is Illuminated; Extremely Loud and Incredibly Close; Judaism; stylistics; Israel Available in digital repository of UPOL.
Komentovaný překlad úryvku románu Here I Am Jonathana Safrana Foera

Cílem této práce je přiblížit autora, charakterizovat jeho dílo a styl z hlediska teoretických poznatků translatologie a tyto poznatky zužitkovat při překladu, který bude popsán překladatelským ...

NOVÁKOVÁ, Bohuslava; ZUBÁKOVÁ, Josefína; ZEHNALOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Experimentální srovnání nástrojů počítačem podporovného překladu
LIPTÁKOVÁ, Monika; KRÁL, Pavel; KUBÁNEK, Michal
2018 - Czech
Cílem této práce je určení nejdůležitějších sdílených atributů překladatelských nástrojů a provedení experimentu, v rámci kterého na jejich základě srovnávám verze překladatelských nástrojů vybraných vývojářů překladových technologií určené pro překladatele na volné noze. Srovnání se týká překladatelských nástrojů Memsource Cloud, memoQ translator pro, SDL Trados Studio, Wordfast Pro 5, Wordbee, MateCat, Smartcat a XTM Cloud a hodnocenými atributy nástrojů jsou uživatelská přívětivost, nabídka funkcí, rychlost práce, robustnost a stabilita a pořizovací náklady a dostupnost. Výsledným výstupem práce je podrobná kvantitativní a kvalitativní analýza nástrojů na základě zvolených atributů, vyhodnocení jejich kvality a doporučení typu uživatele a práce, ke které jsou vhodné. The aim of this thesis is choosing the most important shared attributes of CAT tools and carrying out an experiment based on which I evaluate the attributes in freelancer-targeted editions of chosen CAT tools. The compared CAT tools are Memsource Cloud, memoQ translator pro, SDL Trados Studio, Wordfast Pro 5, Wordbee, MateCat, Smartcat and XTM Cloud and the chosen attributes are their user-friendliness, features, working speed, software stability and initial costs and availability. The outcome of this thesis is a detailed quantitative and qualitative analysis of the CAT tools based on the chosen attributes, evaluation of their quality and a recommendation concerning the kind of users and work the tools are suitable for. Keywords: překladatelské nástroje; překladové technologie; srovnání; experiment; uživatelská přívětivost; funkce; rychlost práce; stabilita; CAT tools; translation technologies; comparison; experiment; user-friendliness; features; speed; software stability Available in digital repository of UPOL.
Experimentální srovnání nástrojů počítačem podporovného překladu

Cílem této práce je určení nejdůležitějších sdílených atributů překladatelských nástrojů a provedení experimentu, v rámci kterého na jejich základě srovnávám verze překladatelských nástrojů vybraných ...

LIPTÁKOVÁ, Monika; KRÁL, Pavel; KUBÁNEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Měření a vyhodnocení zkreslení obrazu pomocí Takedova algoritmu.
PETEREK, Michal; MOŤKA, Libor; BARÁNEK, Michal
2018 - Czech
V rámci bakalářské práce se student seznámí s Takedovým algoritmem, naprogramuje jeho kód a následně analyzuje zkreslení vybraného zobrazovacího systému. Data pro tuto analýzu budou získaná experimentem, který student realizuje v laboratořích spole?nosti Meopta. As part of the thesis, the student will be familiar with Takeda algorithm, programmed the code and analyzes the distortion of the selected display system. Data for this analysis are obtained by experiment that student implements in the laboratories of Meopta. Keywords: zkreslení; Taked?v algoritmus; Fourierova transformace; interferometrie; distortion; Takeda algorithm; Fourier transformation; interferometry Available in digital repository of UPOL.
Měření a vyhodnocení zkreslení obrazu pomocí Takedova algoritmu.

V rámci bakalářské práce se student seznámí s Takedovým algoritmem, naprogramuje jeho kód a následně analyzuje zkreslení vybraného zobrazovacího systému. Data pro tuto analýzu budou získaná ...

PETEREK, Michal; MOŤKA, Libor; BARÁNEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Testování propojení a prostorové vizualizace v prostředí The R Project for Statistical Computing s Esri ArcGIS for Desktop
NEKUŽA, Miloš; TUČEK, Pavel; KRATOCHVÍLOVÁ, Blažena
2018 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na testování propojení mezi softwary ESRI ArcGIS for Desktop a The R Project for statistical computing. Testování je prováděno pomocí vytváření skriptů. Každý skript je průběžně testován, zda se nevyskytla chyba. Cílem práce je vytipovat a vytvořit soubor úloh, které demonstrují propojení mezi ArcGIS for Desktop s The R Project. Druhým cílem práce je vytvořit a strukturovat obecný návod, jak vytvořit vlastní úlohu. Vytvořené úlohy jsou strukturovány do dvou částí. Jsou jimi vytvoření R-Skriptu a vytvoření toolboxu. R-Skript je dále strukturován na použité knihovny, načtení dat, úprava dat a samostatné řešení příkladu. The bachelor thesis focuses on testing the links between ESRI ArcGIS for Desktop and The R Project for statistical computing. Testing is done by creating scripts. Each script is continuously tested to see if there was an error. The aim of the thesis is to identify and create a set of tasks that demonstrate the connection between ArcGIS for Desktop and The R Project. The second objective of the thesis is to create and structure general instructions on how to create a role. The tasks created are structured into two parts. They are creating an R-script and creating a toolbox. The R-script is further structured on the used libraries, data retrieval, data editing, and stand-alone solution. Keywords: R-ArcGIS Bridge; ArcGIS; R Project; R-ArcGIS Bridge; ArcGIS; R Project Available in digital repository of UPOL.
Testování propojení a prostorové vizualizace v prostředí The R Project for Statistical Computing s Esri ArcGIS for Desktop

Bakalářská práce se zaměřuje na testování propojení mezi softwary ESRI ArcGIS for Desktop a The R Project for statistical computing. Testování je prováděno pomocí vytváření skriptů. Každý skript je ...

NEKUŽA, Miloš; TUČEK, Pavel; KRATOCHVÍLOVÁ, Blažena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases