Number of found documents: 220982
Published from to

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spirituální potřeby seniorů využívajících sociálních služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh
JÍLKOVÁ, Barbora; DOLEŽEL, Jakub; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2018 - Czech
Cílem této práce je pomoci kvantitativního výzkumu zjistit, v jaké míře jsou naplněny spirituální potřeby uživatelů služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. V teoretické části objasňuji základní pojmy stárnutí, stáří a senioři. Dále se věnuji tématu spirituálních potřeb a konec této části je věnován organizaci Charita Zábřeh. V rámci výzkumné části nejprve popisuji cíl práce, zvolenou metodu a celkové výsledky dotazníkového šetření. The aim of this thesis is to find out to what degree are the spiritual needs of seniors using the social service daycare center Domovinka in Zábřeh met. The thesis is divided into two parts - theory and research. The theoretical part defines the following terms: senescence, old age and seniors. Furthermore it examines the topic of spiritual needs and is closed with information about Charity in Zábřeh. The research part explains the aim of the thesis, chosen methods and the results of the survey. Keywords: stárnutí; stáří; senioři; spirituální potřeby; sociální práce; kvantitativní výzkum; ageing; old age; seniors; spiritual needs; social work; quantitative research Available in digital repository of UPOL.
Spirituální potřeby seniorů využívajících sociálních služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh

Cílem této práce je pomoci kvantitativního výzkumu zjistit, v jaké míře jsou naplněny spirituální potřeby uživatelů služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh. Tato práce je rozdělena na dvě ...

JÍLKOVÁ, Barbora; DOLEŽEL, Jakub; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spolupráce sociálních kurátorů se základními školami
DŽURBANOVÁ, Ester; MATULAYOVÁ, Tatiana; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - Czech
Cílem této práce zjistit spolupráci mezi sociálními kurátory a základními školami a zejména zjištěni různých determinantů, které mohou být barierou ve spolupráci a naopak zhodnocení spolupráce její vývoj. V teoretické části práce jsem popisovala ohrožené děti a nástroje pro řešení jejich situaci. Jaké mohou být formy ohrožených dětí, a jak v těchto sociální problémech funguje škola na základě svých dostupných nástrojů. V konečné fází popisuji, kdy sociální kurátor spolupracuje se základními školami. Ve výzkumné části popisuji cíle výzkum respektive prezentuji výsledky hlavní výzkumné otázky: " Jaká je spolupráce mezi sociálními kurátory a základními školami", ke konečnému výsledku jsem došla kvalitativní metodou, konkrétně polostukturovaným rozhovorem. The aim of this work is to find cooperation between social curators and elementary schools and, in particular, to identify various determinants that can be a barrier to cooperation and, on the contrary, to evaluate the cooperation of its development. In the theoretical part of the thesis I described vulnerable children and tools for solving their situation. What forms of vulnerable children can be, and how does the school work on these social problems on the basis of its available tools. In the final phase, I describe when the social curator works with elementary schools. In the research part I describe the objectives of research or present the results of the main research question: "What is the cooperation between social curators and elementary schools", I came to the final result by a qualitative method, namely semi-structured interview. Keywords: Social práce; OSPOD; základní škola; sociální prácovník; sociální kurátor; výchovné problémy; ohrožené děti; šikana ve škole; Social work; OSPOD; primary school; social worker; social curator; educational problems; children at risk; bulling at school. Available in digital repository of UPOL.
Spolupráce sociálních kurátorů se základními školami

Cílem této práce zjistit spolupráci mezi sociálními kurátory a základními školami a zejména zjištěni různých determinantů, které mohou být barierou ve spolupráci a naopak zhodnocení spolupráce její ...

DŽURBANOVÁ, Ester; MATULAYOVÁ, Tatiana; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž
ROŽNOVJÁKOVÁ, Iva; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena
2018 - Czech
Bakalářský projekt se zabývá tématem Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž. Je rozdělen na části teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojmy volný čas a jeho cíle, funkce a postavení rodiny ve volném čase dítěte. Dále se projekt zabývá zdravým životním stylem, pohybovými aktivitami dětí a pohybovými hrami.Praktická část se věnuje představení organizací zapojených do projektu, a to Mateřská škola Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace. Následně se práce zaměří na analýzu dotazníkového šetření za účelem zjištění zájmu o sportovní prázdninový týden dětí. Součástí praktické části je propagace této akce spolu s finančním rozpočtem. Metodická část práce popisuje aktivity dětí v jednotlivých dnech. The topic of this bachelor's project is the Vacation Sports Week for Pre-school Children at Mánesova Kindergarten, Kroměříž. It contains both an theoretical and an empirical part. The first part of this thesis offers theoretical definitions of leisure time and its purpose, as well as the function and the role of the family in the child's leisure activities. It also addresses the issues of a healthy lifestyle, exercising and exercise-related games for children. The empirical part introduces the entities participating in the project, namely Mánesova kindergarten, Kroměříž and Sportovní zařízení města Kroměříže (Kroměříž Municipal Sports Facilities), both entities established and supported by the municipality of Kroměříž. It is followed by an analysis of a questionnaire aimed at identifying demand for the sports week for children. The empirical part also includes promotion of the event and its budget. Finally, the children's activities are described for each day in the part dedicated to methodology of the week. The purpose of this bachelor project is to teach meaningful leisure activities to children and to motivate them to work together. Keywords: volný čas; zdravý životní styl; pohybové aktivity dítěte; leisure time; healthy lifestyle; exercising for children Available in digital repository of UPOL.
Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž

Bakalářský projekt se zabývá tématem Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž. Je rozdělen na části teoretickou a ...

ROŽNOVJÁKOVÁ, Iva; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Uplatňování Programu zacházení ve vybraných věznicích
PLACHÁ, Miroslava; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DOLEŽEL, Jakub
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou institutu zvaného Program zacházení s odsouzenými osobami tak, aby i ve výkonu trestu byly naplňovány principy humanizace. Osvětluje jeho realizaci v praxi prostřednictvím nabízených aktivit. Objasňuje důvodnost vzniku Vězeňské služby České republiky, jeji cíle, funkce a typy věznic. Zaměřuje se na činnost jednotlivých odborných pracovníků při zpracování komplexní zprávy o odsouzeném, s větším důrazem na sociální práci ve výkonu trestu. V praktické části je uvedena metodika výzkumného šetření, specifikován výzkumný vzorek respondentů, popis vybraných věznic, stanovení hypotéz a vyhodnocení výzkumného šetření. This bachelor thesis deals with the characteristic of the institute called "The Program for Treatment with the Convicted Persons" (Program zacházení s odsouzenými osobami) to fulfil principles of humanization also in the execution of the sentence. It shows its implementation in practise by offered activities. It clarifies the reason of the origin of the Prison Service of the Czech Republic", its purpose, function and types of prisons. It focuses on activity of individual professionals in elaboration of complex report about convicted person with special emphasis on social work during the execution of the sentence. In the practical part of the thesis, the methodology of the research is specified. The group of respondents is described in this part of the study. At the end, determination of hypothesis and the evaluation of the research is done. Keywords: humanizace vězeňství; odsouzený; program zacházení; sociální práce ve výkonu trestu; věznice; trest; humanization in prison; convicted person; program for treatment; social work during execution of sentence; prison; sentence; punishment Available in digital repository of UPOL.
Uplatňování Programu zacházení ve vybraných věznicích

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou institutu zvaného Program zacházení s odsouzenými osobami tak, aby i ve výkonu trestu byly naplňovány principy humanizace. Osvětluje jeho realizaci v praxi ...

PLACHÁ, Miroslava; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DOLEŽEL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Projekt na realizaci Dětské skupiny Slunečnice
ONDRUŠKOVÁ, Daniela; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela
2018 - Czech
Bakalářský projekt se zabývá projektem na založení Dětské skupiny Slunečnice v Královehradeckém kraji. Jedná se o novou službu spolku Centrum pěstounských rodin pro veřejnost. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá novou formou péče o předškolní děti a představuje organizaci Centrum pěstounských rodin, personální obsazení i její aktivity. Praktická část se věnuje projektu dětské skupiny, financováním a rozpočtem. Cílem projektu je vytvoření laskavého a přátelského prostředí respektujícího a rozvíjejícího individualitu dítěte a zároveň pomoc rodičům sladit pracovní a rodinný život. The bachelor project deals with the project for the foundation of the Children's Sunflower Group in the Hradec Králové Region. This is a new service to the public of the Center of Foster Families. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with a new form of care for preschool children and represents the Center for foster families, staffing and its activities. The practical part is devoted to the children's group project, funding and budget. The aim of the project is to create a kind and friendly environment that respects and develops the individuality of the child while helping parents reconcile work and family life. Keywords: dětská skupina; předškolní výchova; plán aktivit; children's group; preschool education; plan of activities Available in digital repository of UPOL.
Projekt na realizaci Dětské skupiny Slunečnice

Bakalářský projekt se zabývá projektem na založení Dětské skupiny Slunečnice v Královehradeckém kraji. Jedná se o novou službu spolku Centrum pěstounských rodin pro veřejnost. Práce je rozdělena na ...

ONDRUŠKOVÁ, Daniela; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Boží milosrdenství v životě milosrdné sestry sv. Františka
KADLECOVÁ, Eva; KARCZUBOVÁ, Luisa
2018 - Czech
Bakalářská práce chce přiblížit obraz milosrdného Boha. Hledá odpověď na otázky: Jaké je Boží milosrdenství? Jaká má být adekvátní odpověď na ně? V první části je toto téma zpracováno v obecné rovině. Druhá část pak věnuje zvláštní pozornost Božímu milosrdenství ve františkánské spiritualitě a také z pohledu milosrdné sestry sv. Františka. This Bachelor's thesis focuses on the image of Merciful God. Two questions are discussed: What is God's Mercy like? What is an adequate response to God's Mercy? First part of the thesis deals with the general idea of this topic. The second part focuses on God's Mercy in Franciscan Spirituality and, especially, on God's Mercy from the point of view of Mercy Sisters of St. Francis. Keywords: Bůh; František; Ježíš; kongregace; milosrdenství; sestra; služba; spravedlnost; God; Francis; Jesus; Congregation; Mercy; Religious Sister; Duty; Justice Available in digital repository of UPOL.
Boží milosrdenství v životě milosrdné sestry sv. Františka

Bakalářská práce chce přiblížit obraz milosrdného Boha. Hledá odpověď na otázky: Jaké je Boží milosrdenství? Jaká má být adekvátní odpověď na ně? V první části je toto téma zpracováno v obecné rovině. ...

KADLECOVÁ, Eva; KARCZUBOVÁ, Luisa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Trávení volného času dětí s poruchami chování s ústavní a ochrannou výchovou
UHELSKÁ, Ilona; KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, Lucie
2018 - Czech
Bakalářská práce pojednává o volnočasových aktivitách dětí s poruchami chování s ústavní a ochrannou výchovou. Práce je zaměřena na poruchy chování, jejich charakteristiku, klasifikaci, diagnostiku, etiologii a příčiny chování. Dále se představuje o právní normy, ústavní péči a její specifikaci, prevenci rizikového chování a volnočasové aktivity dětí s poruchami chování. Výzkumná část zjišťuje, zda jsou volnočasové aktivity pro tyto děti přínosem, toto je doloženo případovými studiemi a pozorováním chování a reakcí každého jedince při konkrétních volnočasových aktivitách, výzkum je realizován v Dětském domově se školou na Wattově ulici. Cílem práce je poukázat na důležitost kvalitního využívání volného času obzvláště u dětí s poruchami chování. The bachelor thesis deals with free-time activities of children with behavioral disorders with institutional and protective education. The practil part is focused on behavioral disorders, their characteristics, classification, diagnostics, etiology and causes of misbehavior. Furthermore, there are legal norms, institutional care and its specifications, prevention of risk behavior and leisure activities of children with behavioral disorders. The research part examines whether leisure activities for these children are beneficial, this is evidenced by case studies and observing the behavior and reactions of each individual during specific free-time activities, the research is carried out in a Children's home with school on Wattova street. The aim of this work is to highlight the importance of quality use of free time especially for children with behavioral disorders. Keywords: Poruchy chování; ústavní péče; etiologie; diagnostika a příčiny poruch chování; legislativní rámec ústavní péče; prevence rizikového chování; volnočasové aktivity.; Behavioral disorders; institutional care; etiology; diagnostics and causes of behavioral disorders; legislative framework of institutional care; prevention of risk behavior; leisure time activities. Available in digital repository of UPOL.
Trávení volného času dětí s poruchami chování s ústavní a ochrannou výchovou

Bakalářská práce pojednává o volnočasových aktivitách dětí s poruchami chování s ústavní a ochrannou výchovou. Práce je zaměřena na poruchy chování, jejich charakteristiku, klasifikaci, diagnostiku, ...

UHELSKÁ, Ilona; KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Projekt adaptace dětí předškolního věku po vstupu do mateřské školy Nový Malín
ŠAMAJOVÁ, Lucie; TROCHTOVÁ, LUDMILA Siarda
2018 - Czech
Bakalářský projekt se zabývá problematikou adaptace dětí předškolního věku po nástupu do mateřské školy. Obsahuje charakteristiku projektu, popis jeho jednotlivých fází spolu s detailním popisem jednotlivých aktivit, které jsou zaměřeny na usnadnění adaptačního procesu. The bachelor project deals with the problem of adaptation of pre-school age children after admission to kindergarten. It contains the characteristics of the project, a description of its individual phases, together with a detailed description of the individual activities aimed at facilitating the adaptation process. Keywords: adaptace; mateřská škola; předškolní věk; fáze adaptace; hra; dítě; adaptation; kindergarten; pre-school age; adaptation phase; play; child Available in digital repository of UPOL.
Projekt adaptace dětí předškolního věku po vstupu do mateřské školy Nový Malín

Bakalářský projekt se zabývá problematikou adaptace dětí předškolního věku po nástupu do mateřské školy. Obsahuje charakteristiku projektu, popis jeho jednotlivých fází spolu s detailním popisem ...

ŠAMAJOVÁ, Lucie; TROCHTOVÁ, LUDMILA Siarda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Dopad zadlužení na fungování rodin s dětmi
WRATNÁ, Danuta; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá dopadem zadlužení na fungování rodin s dětmi. Cílem práce je porozumět dopadu zadlužení na sociální fungování rodiny jako systému. Tato práce se skládá ze dvou částí a to z teoretické a empirické. Pro sběr dat byl zvolen kvantitativní přístup. Data byla sbírána pomocí dotazníkového šetření. Stanovené cíle bakalářské práce byly zanalyzované a následně statisticky znázorněné. Výstupy a poznatky z práce bude možno uplatnit v dlužních poradnách při práci s rodinami, které se nachází v obtížné finanční situaci. The bachelor thesis deals with the impact of debt on the functioning of families with children. The aim of the thesis is to understand the impact of debt on the social functioning of the family as a system. This work consists of two parts, both theoretical and empirical. A quantitative approach has been selected for data collection. The data was collected through a questionnaire survey. The stated goals of the bachelor thesis were analyzed and subsequently statistically presented. Outcomes and lessons learned from work will be used in debt counseling when working with families in a difficult financial situation. Keywords: Sociální práce; obtížná finanční situace;rodiny s dětmi; dlužní poradny; zadlužení; předlužení; dluhová past; Social work; difficult financial situation; families with children; debt counseling; debt; over-indebtedness; debt trap Available in digital repository of UPOL.
Dopad zadlužení na fungování rodin s dětmi

Bakalářská práce se zabývá dopadem zadlužení na fungování rodin s dětmi. Cílem práce je porozumět dopadu zadlužení na sociální fungování rodiny jako systému. Tato práce se skládá ze dvou částí a to z ...

WRATNÁ, Danuta; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases