Number of found documents: 225983
Published from to

Vývoj tepelně-technických vlastností budov a zateplovacích systémů
Bašta Jiří; Pompl Dominik; Legner Tomáš
2017 - Czech
V rámci této bakalářské práce byl formou literární rešerše zpracován historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla u stavebních konstrukcí. Potom byl tento vývoj aplikován na tepelné ztráty zadaného rodinného domu. Dále je popsán přehledný popis dnešních zateplovacích systémů a jednotlivých tepelně-izolačních materiálů.This bachelor thesis describes the historical development in terms of normative demands on thermal resistance, respectively heat transfer coefficient of building materials. Then was this development applied to the heat loss of specified house. Further there is a description of today's building thermal insulation systems and individual heat-insulating materials. Keywords: Stavební konstrukce; Součinitel prostupu tepla; Tepelná ztráta; Zateplení; Tepelná izolace; Construction; Heat transfer coefficient; Heat loss; Insulation; Thermal insulation Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj tepelně-technických vlastností budov a zateplovacích systémů

V rámci této bakalářské práce byl formou literární rešerše zpracován historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla u stavebních konstrukcí. Potom ...

Bašta Jiří; Pompl Dominik; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv
Kanaval Jan; Fojta Lubomír; Dub Martin
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích prvků.This bachelor thesis deals with basic analysis of prestressed screw connection. The practical part deals with an experiment in which the coefficient of friction in the thread of specific connecting elements was determined. Keywords: závit,šroub,matice,předpětí,součinitel tření; thread,screw,nut,preload,coefficient of friction Available in digital repository of ČVUT.
Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv

Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích ...

Kanaval Jan; Fojta Lubomír; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh univerzálního lanového navijáku
Starý František; Pavelka Petr; Klíma Vít
2017 - Czech
Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. Dále je uveden výpočet kotvících šroubů.The content of the work is the design of a rope winch for universal use. The parameters of the mechanism are maximum weight per rope cross section 500kg and lift height 6 / 12m according to application variant. Below is the calculation of the anchor bolts. Keywords: lanový naviják; univerzální použití; hmotnost břemene na průřez lana 500kg; výška zvedání 6/12m; rope winch; universa use; the weight of the load on the cross-section of the rope 500kg; lift heigh Available in digital repository of ČVUT.
Návrh univerzálního lanového navijáku

Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. ...

Starý František; Pavelka Petr; Klíma Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modulární design
Karel Marian; Moravcová Nikola; Popovská Tereza
2017 - Czech
Modulární stěna s úložným prostorem do interiéru. Skleněné moduly- luxfery, se libovolně skládají a otáčejí . Tím vznikají ,,poličky" na obou stranách stěny. Spojovány jsou pomocí systému QUICKTECH - lepené profily. Sklo je zevnitř obarveno speciální 55% průsvitnou bílou barvou. Díky toho prosvítá jen světlo a silueta za stěnou.Modular partition with storage space for interior. Glass modules -Luxfers are rotating and folding arbitrarily. ,,Shelves" are creting on both sides of the partition. Luxfers are glued together with QUICKTECH system- glued profiles. The inside of glass is dyed by special 55% translucent white color. Only the light and the silhouette to shine behind the partition. Keywords: Modulární stěna,luxfery,úložný prostor; modular design,luxfer,storage space Available in digital repository of ČVUT.
Modulární design

Modulární stěna s úložným prostorem do interiéru. Skleněné moduly- luxfery, se libovolně skládají a otáčejí . Tím vznikají ,,poličky" na obou stranách stěny. Spojovány jsou pomocí systému QUICKTECH - ...

Karel Marian; Moravcová Nikola; Popovská Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Deus ex machina - digitální vesmír
Karel Marian; Kusy Juraj; Sivý Dávid
2017 - English
deus ex machine/god from the machine - the digital universe/digitální vesmír popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení: textová část pojednávající o současném pokroku v digitální sféře, analýza a návrh řešení pro otázky designu budoucnosti, zejména uživatelské rozhrání (UX), doprava a vzdělávání, přesah do dalších společenských témat. popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování: digitální výstup; projekce a doprovodní materiály zobrazující nové uživatelské rozhrání se širokým záběrem podporovaných produktů, navázaní na dosavadní produkty z předchozího studia - keyless (dveřní klika), me.bula (předtim MMXX, chytrá mísa určená k bezdrátovému nabíjení a zálohování zařízění), u.welry (digitální šperky), plus přídaní koncepčně rozpracovaných vizí dalších produktu, napr. automobilu a vzdělávacích technologii s přesahem do architektury/urbanizmu.Prologue Human progress has been unprecedented for the last couple od decades and it's not going away. Quite contrary - over the course of the next 20 years, more will change around the way we do our work and create than has happened in the last 2,000. Now, when we take a look at history of mankind, we can focus on a perspective defined by the way we work that consists of four major historical eras. We can say that humans have lived in hunter-gather age for a few million years. Then, as tools progressed, agricultural age has followed for several thousand years, until the industrial age in 18th century began. It lasted for (quite literally) a couple of centuries followed by recent information age that only lasted a few decades leading us to today, which is on the verge of augmented age. What does this mean? Well, in this new era, our natural human capabilities are going to be augmented by computational systems that can help us think, robotic systems that help you make, and a digital nervous system that connects you to the world far beyond your natural senses. One could actually argue that we're already augmented. Imagine you're having a drink, and somebody asks you a question that you don't know the answer to. If you have your phone, in a few seconds, you can know the answer. But this is just a beginning. Even more advanced systems of today like Siri are just a passive tool. In fact, for the last three-and-a-half million years, the tools that we've had have been completely passive. They do exactly what we tell them and nothing more. Our very first tool only cut where we struck it. The chisel only carves where the artist points it. And even our most advanced tools do nothing without our explicit direction. We've always been limited by this need to manually push our wills into our tools - like, manual, literally using our hands, even with computers. But let's talk Iron Man's Jarvis here. Keywords: digitální vesmír,juraj kusy,manifest,uživatelské rozhrání,životné prostředí,doprava,vzdělávání; the digital universe,conceptual thesis,user experience,user interface,environment,transport,education Available in digital repository of ČVUT.
Deus ex machina - digitální vesmír

deus ex machine/god from the machine - the digital universe/digitální vesmír popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení: textová část pojednávající o současném pokroku v digitální sféře, analýza ...

Karel Marian; Kusy Juraj; Sivý Dávid
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Dopravní prostředek
Streit Filip; Nováková Markéta; Kostka Marek
2017 - Czech
Cílem této práce je navrhnutí skládací městské koloběžky.The purpose of this thesis is to design a folding city kick scooter. Keywords: koloběžka skládací městská dopravní prostředek; kick scooter city folding mean transport Available in digital repository of ČVUT.
Dopravní prostředek

Cílem této práce je navrhnutí skládací městské koloběžky.The purpose of this thesis is to design a folding city kick scooter.

Streit Filip; Nováková Markéta; Kostka Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině
Trnka Pavel; Riedl Jan; Vrána Stanislav
2017 - Czech
Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu laboratorní úlohy předmětu Automatického řízení v laboratoři 111 v budově Fakulty Strojní ČVUT v Praze. Tato práce obsahuje postup řešení v problematice rekonstrukce laboratorní úlohy, který lze poté použít jako snadný návod pro případné opravy či úpravyThe main target of this thesis is renewal, reprocessing and subsequent extension of the laboratory task Carriage on the conveyor so that it can continue to be processed for the creation of the laboratory task of the course Automatic Control in the Laboratory 111 in the Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague. This thesis includes a procedure for solving problems in the reconstruction of a laboratory task, which can then be used as an easy guide for possible repairs or modifications. Keywords: Krokový motor; Systém Rex; Silový obvod; Snímač polohy; JavaScript; Stepper Motor; Rex System; Power Circuit; Position Sensor; JavaScript Available in digital repository of ČVUT.
Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině

Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu laboratorní úlohy předmětu ...

Trnka Pavel; Riedl Jan; Vrána Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Image Recognition with Deep Learning for Web Scrapped Images
Bukovský Ivo; Essameldin Toubar Ahmed Mohamed Alaa; Hlaváč Vladimír
2017 - English
Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat objektivní rozpoznávání v obrazech (ORI) pomocí umělé inteligence (AI) ve všeobecném smyslu a Deep Learning ve specifickém smyslu. AI prošla mnoha fázami od doby, kdy byl termín poprvé vytvořen počítačovým vědcem Johnem McCarthym v roce 1955 [1]. V tomto příspěvku budu poprvé popraskat v Web Scraping dat, abych dal ruce na důstojnou datovou sadu obrázků, které budu používat k aplikaci ORI pomocí AI. Pak budu zkoumat vývoj AI, aby pochopil obecný smysl toho, jak transformuje svět, v němž dnes žijeme. Poté budu zkoumat a analyzovat různé výpočetní platformy, které jsou v současné době k dispozici pro uživatele, aby využily sílu AI. Nakonec vyhodnotím efektivitu a účinnost AI jako prostředku ORI.This paper aims to explore Object Recognition in Images (ORI) using Artificial Intelligence (AI) in the general sense and Deep Learning in the more specific sense. AI has gone through a lot of phases ever since the term was first coined by the computer scientist John McCarthy in 1955[1]. In this paper, I will first loot at Web Scraping of data to put my hands on a worthy data set of images which I will use to apply ORI using AI. Then, I will explore the evolution of AI to grasp a general sense of how it is transforming the world that we live in today. After that, I will investigate and analyse the different computational platforms that are currently available for users to harness the power of AI. Finally, I will evaluate the efficiency and effectiveness of AI as a means of ORI. Keywords: Umělá inteligence; Hluboké učení; Počítačové vidění; Rozpoznávání objektů ve snímcích; Škrábání webu; Python; Artificial Intelligence; Deep Learning; Computer Vision; Object Recognition in Images; Web Scraping; Python Available in digital repository of ČVUT.
Image Recognition with Deep Learning for Web Scrapped Images

Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat objektivní rozpoznávání v obrazech (ORI) pomocí umělé inteligence (AI) ve všeobecném smyslu a Deep Learning ve specifickém smyslu. AI prošla mnoha fázami od doby, ...

Bukovský Ivo; Essameldin Toubar Ahmed Mohamed Alaa; Hlaváč Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Využití termovize v technice prostředí budov
Vavřička Roman; Zelingr Jan; Kučera Miroslav
2017 - Czech
Cílem práce bylo vyhodnotit vliv vzdálenosti bezkontaktního měřicího přístroje od měřeného objektu na měřenou povrchovou teplotu. Experimentálně byly ověřovány pyrometry i termovizní kamery, měřeným objektem bylo černé těleso s definovanou emisivitou a s možností nastavení proměnné povrchové teploty. Druhým cílem bylo získaná data ověřit na reálném příkladu z praxe. K měření byl zvolen areál Revmatologického ústavu (Na Slupi 450/4, 128 00 Praha). Úkolem bylo vyhodnotit tepelný stav fasády budov a zároveň ověřit vliv dalších okrajových podmínek pro nastavení bezkontaktního měření povrchových teplot v exteriéru na výsledky měření. Zejména se jednalo o vliv zadání relativní vlhkosti vzduchu, vzdálenosti od měřicího objektu, teploty okolního vzduchu a tzv. ?zdánlivě odrážející teploty?, neboli teplotní pozadí teplotního pole termovizní kamery. Samostatně byl zkoumán také vliv emisivity.The aim of the work was a study of distance of contactless thermometer from the measured object and its influence to measured surface temperature. Both pyrometers and thermographic cameras were investigating experimentally ? the measured object was the black body with defined emissivity and with a possibility to change surface temperature. The second part of this work was about checking the data in real practical measurement. Areal of the Institute of Rheumatology (Na Slupi 450/4, 128 00 Prague) was selected for this purpose. The aim was to evaluate the termal condition of building facade and to check the influence of boundary conditions for contactless thermal measurement settings in exterior to the measured results. The main focus was put on setting relative air humidity, distance from measured object, air temperature and reflected temperature (thermal background of thermographic camera). The influence of emissivity was studied independently. Keywords: Termovize,bezkontaktní meřicí přístroje,okrajové podmínky,vzdálenost,Revmatolovický ústav; thermographic cameras,contactless thermometer; boundary conditions,distance from measured object,Institute of Rheumatology Available in digital repository of ČVUT.
Využití termovize v technice prostředí budov

Cílem práce bylo vyhodnotit vliv vzdálenosti bezkontaktního měřicího přístroje od měřeného objektu na měřenou povrchovou teplotu. Experimentálně byly ověřovány pyrometry i termovizní kamery, měřeným ...

Vavřička Roman; Zelingr Jan; Kučera Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Bydlení seniorů, Semily
Kolařík Radek; Vozandychová Jitka; Míča Michal
2017 - Czech
Cílem projektu bylo definovat Tigridovo náměstí v Semilech a vytvořit budovu reagující na potřeby místa. Nalézt nejlepší využití jak po funkční, tak po hmotové stránce. Řešila jsem otázku stárnutí populace a hledání vhodného prostředí pro život stárnoucích osob.The purpose of my Bachelor`s project was to define the newly planned Tigrid Square in Semily and create a building that would reflect the needs of the place, regarding both the function and the extent of the planned object. I have addressed the issue of aging population in Semily. Therefore, my project is aimed at finding the best suitable environment for enriching the lives of the elderly residents. Keywords: Semily; náměstí; bytový dům; pavlačový dům,senior; Semily; square; apartment house; house; senior Available in digital repository of ČVUT.
Bydlení seniorů, Semily

Cílem projektu bylo definovat Tigridovo náměstí v Semilech a vytvořit budovu reagující na potřeby místa. Nalézt nejlepší využití jak po funkční, tak po hmotové stránce. Řešila jsem otázku stárnutí ...

Kolařík Radek; Vozandychová Jitka; Míča Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases