Number of found documents: 231865
Published from to

Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice
PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo dopravy, Úřad pro civilní letectví, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Aeroklub ČR a Leteckou amatérskou asociaci ČR. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje historický exkurz vývojem státní správy u nás, konkrétně pak se zaměřením na oblast letecké dopravy. Druhá kapitola se věnuje pramenům českého leteckého práva se stručným popisem z hlediska jejich právní síly, závaznosti a struktury. Následující kapitola popisuje vymezení základních pojmů, kterými jsou letecké právo, civilní letectví, letadlo, státní suverenita, vzdušný prostor, státní příslušnost a registrace letadel, letecký rejstřík, letecká nehoda, incident a vážný incident. V závěrečné kapitole této bakalářské práce je popsána organizace státní správy v oblasti civilního letectví v České republice. This bachelor thesis deals with the state administration in the area of civil aviation of the Czech Republic. It is focused on its direct and indirect executive agencies and their activities. These include the Department of Transport, Authority of Civil Aviation, Institute of Investigating the Causes of Air Accidents, Office for Access to Transport, Aeroclub CR, Air and Amateur Association CR. The thesis is divided into four chapters. The first chapter contains a historical excursion to the development of the state administration in the Czech Republic, specifically with a focus on air transport. The second chapter deals with sources of Czech aviation law with a brief description in terms of their legal force, binding and structure. The following chapter describes definitions of basic concepts such as aviation law, civil aviation, aircraft, state sovereignty, airspace, nationality and aircraft registration, aircraft register, air accident, incident and serious incident. The final chapter of this bachelor thesis describes the organization of state administration in the field of civil aviation in the Czech Republic. Keywords: Civilní letectví; státní správa; Zákon o civilním letectví; Ministerstvo dopravy; Úřad pro civilní letectví; Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod; Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře; Aeroklub ČR; Letecká amatérská asociace ČR.; Civil aviation; state administration; Bill of civil aviation; Department of Tranport; Authority of Civil Aviation; Institute of Investigating the Causes of Air Accidents; Office for Access to Transport Infrastructure; Aeroclub CR; Air Amateur Association CR. Available in digital repository of UPOL.
Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice

Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo ...

PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře
Reichlová, Denisa; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
2017 - Czech
Keywords: vadné držení těla; zatížení dětské páteře; deformity páteře; vyrovnávací cvičení; Incorrect bodily posture; strain of a child's spine; spine deformities; balancing exercise Available in a digital repository NRGL
Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře

Reichlová, Denisa; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Tměj, Tomáš; Vorobel, Vít; Krtička, Milan
2017 - Czech
The aim of the work is measurement of linearity of liquid scintillator light yield. Knowledge of deviation from the light yield linearity is essential for interpretation of the data measured in the neutrino experiment JUNO. The method is based on use of Compton scattering in the tested scintillator and on precise spectroscopy of the scattered gamma radiation. Cílem práce je měření linearity světelného výtěžku kapalného scintilátoru. Znalost odchylky od linearity je velmi důležitá pro interpretaci dat naměřených připravovaným neutrinovým experimentem JUNO. Metoda měření je založena na využití Comptonova rozptylu ve studovaném scintilátoru a precizní spektroskopie rozptýleného gama záření. Keywords: kapalný scintilátor; světelný výtěžek; linearita; neutrino; oscilace; JUNO; liquid scintillator; light yield; linearity; neutrino; oscillation; JUNO Available in a digital repository NRGL
Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO

The aim of the work is measurement of linearity of liquid scintillator light yield. Knowledge of deviation from the light yield linearity is essential for interpretation of the data measured in the ...

Tměj, Tomáš; Vorobel, Vít; Krtička, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Elektronické studijní materiály se zaměřením na botaniku vyšších semenných rostlin
Kocum, Michal; Skýbová, Jana; Novotný, Petr
2017 - Czech
Keywords: cévnaté rostliny; elektronické materiály; memorizace; spacing efekt testovací efekt; flashcards; spermatophytes; digital study materials; memorization; spacing effect; testing effect; flashcards Available in a digital repository NRGL
Elektronické studijní materiály se zaměřením na botaniku vyšších semenných rostlin

Kocum, Michal; Skýbová, Jana; Novotný, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Role amerických médií na španělsko-americký konflikt v roce 1898
Honsová, Eliška; Kozák, Kryštof; Šafařík, Petr
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with the influence of American media on the decision to intervene in Cuba in 1898. The aim is to find out the reasons for the American intervention in Cuba and the role of American media, especially tabloids, in this decision making. The paper analyzes and justifies the factors that influenced the decision of President William McKinley. The first part describes the change of American media at the end of nineteeth century and explains the concept of yellow journalism that links to tabloids. The second part deals with events and political decisions before American intervention and ends with a brief description of the conflict. The last part discusses the role of tabloids in the context of the conflict. There are some arguments that focus specifically on the impact of reports on the American public and the penetration into politics. It has been found that the influence of American tabloids at that time is overestimated and was not the main reason for the US intervention on the island. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem amerických médií na rozhodnutí k intervenci na Kubě v roce 1898. Cílem je zjistit, jaké byly důvody k americkému zásahu na Kubě a jakou roli v tomto rozhodování hrála americká média, zejména bulvární deníky. Práce analyzuje a zdůvodňuje, jaké faktory měly dopad na rozhodnutí prezidenta Williama McKinleyho. V první části je popsána změna amerických médií na konci devatenáctého století a vysvětlen pojem žlutý tisk, který se pojí s bulvárními deníky. Druhá část se týká událostí a politického rozhodování před americkou intervencí a je zakončena stručným popisem konfliktu. V poslední části se rozebírá role bulvárních deníků v souvislosti s konfliktem. Jsou zde uvedeny argumenty, které se konkrétně zaměřují na dopad reportáží na americkou veřejnost a pronikání do politiky. Autorka zjišťuje, že vliv amerických bulvárních deníků v té době se přeceňuje a nebyl hlavním důvodem k americkému zásahu na ostrově. Keywords: Spojené státy americké; Kuba; žlutý tisk; William McKinley; W. Hearst; J. Pulitzer; novinařina; bulvární tisk; kubánská nezávislost; The United States od America; Cuba; yellow journalism; William McKinley; W. Hearst; J. Pulitzer; journalism; tabloids; intependence of Cuba Available in a digital repository NRGL
Role amerických médií na španělsko-americký konflikt v roce 1898

This bachelor thesis deals with the influence of American media on the decision to intervene in Cuba in 1898. The aim is to find out the reasons for the American intervention in Cuba and the role of ...

Honsová, Eliška; Kozák, Kryštof; Šafařík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Vliv Provence na dílo Paula Cézanna a význam jeho tvorby v rámci vývoje dějin umění.
Žídková, Anna; Kalfiřtová, Eva; Müllerová, Eva
2017 - Czech
Keywords: Paul Cézanne; Louis-Auguste Cézanne; Émile Zola; Aix-en-Provence; impresionismus; akademismus; romantismus; Paul Cézanne; Louis-Auguste Cézanne; Émile Zola; Aix-en-Provence; impresionisme; akademicisme; Romanticism Available in a digital repository NRGL
Vliv Provence na dílo Paula Cézanna a význam jeho tvorby v rámci vývoje dějin umění.

Žídková, Anna; Kalfiřtová, Eva; Müllerová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Dynamika schnutí kapek na površích s různou smáčivostí
Štefaníková, Radka; Kylián, Ondřej; Shukurov, Andrey
2017 - Czech
Wettability is one of the key parameters that govern interaction between solid objects and their surrounding environment. In this work wettability of two kinds of materials was investigated - untreated and plasma treated polyether ether ketone and nanostructured C:F thin films deposited either onto a smooth substrate or on substrates seeded with nanoparticles. In the first case the main focus was given to the evaluation of dependence of wettability and water droplet drying dynamics on the plasma treated PEEK on storage time. It was found that plasma treatment induces changes in surface morphology and in chemical composition that in turn results in dramatic increase of surface wettability as well as in alteration in drying dynamics. It was shown that whereas chemical composition and wettability gradually approach properties observed on untreated PEEK, the drying dynamics, namely disappearance of the constant contact angle phase, is temporally stable. In the second case the main emphasis was given to the investigation of the effect of surface nanoroughness and its character on wettability of produced samples. It was found that when the base layer was composed from nanoparticles of the same kind, the surfaces exhibited higher values of water contact angles as compared to C:F films deposited onto smooth... Smáčivost povrchů je jedním z parametrů, který výrazným způsobem ovlivňuje interakci pevných látek s jejich okolím. V rámci této práce byla studována smáčivost dvou typů materiálů - i) polyetherketonových (PEEK) fólií před a po opracováním atmosférickým plazmatem a ii) nanostrukturovaných fluorouhlíkových vrstev nanášených jak na hladké substráty, tak i na substráty pokryté vrstvou nanočástic. U prvního typu materiálu byla hlavní pozornost věnována vývoji smáčivosti a studiu dynamiky schnutí kapek na plazmatem modifikovaném PEEKu v závislosti na době od opracování. Bylo zjištěno, že plazmové opracování vede ke změně morfologie a povrchového složení PEEKových fólií, což má za následek jak výrazný nárůst smáčivosti, tak i změnu dynamiky schnutí kapek ve srovnání s neopracovanou PEEKovou fólií. Bylo prokázáno, že zatímco změny chemického složení i smáčivost vyvolané plazmatem nejsou časově stálé a postupně se přibližují chemickému složení a smáčivosti neopracované PEEKové fólie, změna v dynamice schnutí vyvolaná plazmatem, konkrétně vymizení fáze konstantního kontaktního úhlu, je časově stálá. U druhého typu materiálu byl hlavní důraz kladen na určení vlivu nanodrsnosti a jejího charakteru na smáčivost připravovaných vrstev. Bylo zjištěno, že povlaky, u nichž podkladová vrstva je tvořena pouze jedním typem... Keywords: smáčivost; dynamika schnutí; plazmatem modifikované povrchy; nanostrukturované povrchy; wettability; dynamic of drying; plasma modified surfaces; nanostructured surfaces Available in a digital repository NRGL
Dynamika schnutí kapek na površích s různou smáčivostí

Wettability is one of the key parameters that govern interaction between solid objects and their surrounding environment. In this work wettability of two kinds of materials was investigated - ...

Štefaníková, Radka; Kylián, Ondřej; Shukurov, Andrey
Univerzita Karlova, 2017

Autoregresní modely
Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
2017 - Slovak
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. The main focus is on the INAR(1) model. Operator ◦ necessary for INAR(1) definition is intro- duced alongside with its properties with proof. All of the non-trivial properties of INAR(1) are followed by detailed proof, stationarity condition is also derived. Common estimation techniques are described for poisson INAR(1) model. This thesis also contains simulation study, which focuses on the rate of convergence of estimates of parameters. 1 Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná teória celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. V práci je definovaný operá- tor ◦ potrebný k zavedeniu INAR(1) a jeho základné vlastnosti s dôkazmi. Pre INAR(1) sú všetky netriviálne vlastnosti v podrobnosti dokázané, odvodená je aj podmienka slabej stacionarity. Pre poissonovský INAR(1) sú popísané základné odhadové metódy. Práca obsahuje aj simulačnú štúdiu sústredenú na skúmanie konvergencie odhadov. 1 Keywords: náhodný proces; časový rad; autoregresný model; INAR; stochastic process; time series; autoregressive model; INAR Available in a digital repository NRGL
Autoregresní modely

The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered ...

Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2017

Numerická analýza Hillsova mechanismu
Čížek, Kryštof; Haas, Jaroslav; Brož, Miroslav
2017 - Czech
Interaction of three bodies is generally quite chaotic and a problem difficult to solve. Case in which binary star approaches third, heavier body is a special configuration of this problem and was investigated by J. G. Hills in his articles. In such interaction, either absolute breakup of the system to three independent bodies, survival of the binary star, or replacement of one component of the binary by the heavier body would occur - an exchange collision. If the replacement is to happen, the exchanged body is ejected away from the system with high velocity and such effect we call Hills mechanism. In such case the binary star usually has higher binding energy and is much more resistant if such situation were to occur again. However, Hills' results are not sufficient e.g. for effects within the core of our galaxy. Using numerical integration we modelled approximations of binary stars to a third, heavier body, thanks to which we could verify Hills' results and expand on them with initial conditions which are more suited to situations occuring within the core of our galaxy. Interakce tří těles je obecně velmi chaotický a těžce řešitelný problém. Případ, kdy dvojhvězda nalétá na třetí, těžší těleso, je speciální konfigurace tohoto problému. Tu zkoumal J. G. Hills ve svých článcích, přičemž při interakci těchto tří těles dojde buďto k úplnému rozpadu systému na tři nevázaná tělesa, k přežití původní dvojhvězdy, nebo nahrazení jedné složky dvojhvězdy těžším tělesem - tzv. výměnná interakce. Pokud dojde k výměnné interakci, je zpravidla nahrazené těleso velkou rychlostí vystřeleno ze systému a tento efekt nazýváme Hillsův mechanismus. V takovém případě má dvojhvězda po interakci zpravidla větší vazebnou energii a je tak odolnější proti případnému dalšímu rozpadu. Hillsovy výsledky jsou ale nedostačující například pro efekty v rámci jádra naší galaxie. Numerickým integrováním jsme modelovali nálety dvojhvězdy na třetí, těžší těleso, čímž jsme mohli Hillsovy výsledky ověřit a rozšířit o počáteční podmínky, které lépe odpovídají situacím v rámci galaktického jádra. Available in a digital repository NRGL
Numerická analýza Hillsova mechanismu

Interaction of three bodies is generally quite chaotic and a problem difficult to solve. Case in which binary star approaches third, heavier body is a special configuration of this problem and was ...

Čížek, Kryštof; Haas, Jaroslav; Brož, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Veselý, Zdeněk; Pavelka, Radim; Smolík, Petr
2017 - Czech
Title: Frequency and success of selected techniques in elite judo competitions Objectives: The main aim of this study is evaluated judo techniques uchi-mata, tai- otoshi and o-goshi. The study shows, which techniques is the most common and which is the most successfully in elite judo competitions. These variables were studied in all weight categories both men and women and the time of fight were studied as well. Methods: In study was used observation method in four elite judo competitions. I observed frequency of selected techniques and their scoring. These data was converted on percentage use and percentage of success for all selected techniques. Data was analysis by ANOVA. Results: I found that uchi-mata is very often techniques. In the middle part of fight the competitors the most often attacks and the most often scores. The differences between weight categories was detected, however, I did not recognize distinct trend. I did found significant differences between men and women nor in frequency neither in success of selected techniques. Keywords: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, elite competitions Název: Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu Cíle: Hlavním cílem této práce je u judistických technik uchi-mata, tai-otoshi a o-goshi zhodnotit, která technika se na vrcholných judistických turnajích vyskytuje nejčastěji a která je nejúspěšnější. Tyto proměnné byly studovány ve všech váhových kategoriích mužů i žen a bylo také zahrnuto časové hledisko utkání. Metody: V této práci byla použita metoda pozorování čtyř vybraných vrcholových soutěží juda. Byla sledována četnost vybraných technik a jejich případné bodové ohodnocení, což bylo později přepočítáno na procentuální výskyt a úspěšnost sledovaných technik. Ke statistickému zpracování byla použita analýza variance (ANOVA). Výsledky: Bylo zjištěno, že velmi četnou technikou je uchi-mata. Nejčastěji se na sledované techniky nastupuje i se z daných technik skóruje ve střední části utkání. Rozdíly mezi váhovými kategoriemi byly zaznamenány, ale nebyl v nich patrný žádný jednoznačný trend. Mezi kategorií mužů a žen nebyl pozorován žádný rozdíl ani v četnosti, ani v úspěšnosti daných technik. Klíčová slova: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, světové soutěže Keywords: judo; uchi-mata; o-goshi; tai-otoshi; světové soutěže; judo; uchi-mata; o-goshi; tai-otoshi; elite competitions Available in a digital repository NRGL
Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu

Title: Frequency and success of selected techniques in elite judo competitions Objectives: The main aim of this study is evaluated judo techniques uchi-mata, tai- otoshi and o-goshi. The study shows, ...

Veselý, Zdeněk; Pavelka, Radim; Smolík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases