Number of found documents: 240820
Published from to

Vnímání široké veřejnosti v problematice cloudových úložišť
LÁTAL, Michael; KUBRICKÝ, Jan; KLEMENT, Milan
2018 - Czech
Práce popisuje vznik a historii cloud computingu a jejich službu cloudová úložiště. Práce se věnuje jejich použitím, výhodám a nevýhodám a rozebírá některé poskytovatele. V praktické části se pomocí výzkumného dotazníku zjišťují postoje a názory uživatelů k jejich používání. Cloud computing, cloud, cloudová úložiště, úložiště, datová centra Keywords: Cloud computing; cloud; cloudová úložiště; úložiště; datová centra; Cloud computing; cloud; cloud storage; storage; data center Available in digital repository of UPOL.
Vnímání široké veřejnosti v problematice cloudových úložišť

Práce popisuje vznik a historii cloud computingu a jejich službu cloudová úložiště. Práce se věnuje jejich použitím, výhodám a nevýhodám a rozebírá některé poskytovatele. V praktické části se pomocí ...

LÁTAL, Michael; KUBRICKÝ, Jan; KLEMENT, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Soustředit se
KRAMULOVÁ, Michaela; BUČEK, Robert; MEDEK, David
2018 - Czech
Objekt Soustředit se je snahou o prostorové a subjektivní zobrazení jednoho úseku vlastní pozornosti. Motiv jsem se rozhodla zpracovat právě kvůli problémům se soustředěním, které mám už od dětství a kvůli kterým jsem část školní docházky na ZŠ užívala i medikaci. Tyto problémy jsem ale každodenně vnímala jak během střední školy, tak i zde, na vysoké škole. Písemná práce je rozdělena na několik částí, V první části jsem se pokusila zmapovat tvorbu umělců, jejichž díla jsou tematickým, technologickým nebo estetickým přístupem podobná tomu mému. V druhé části se pokusím zpětně zaznamenat myšlenkový proces od prvních motivů a návrhů až po finální realizaci. Object Focus is an effort to describe own one-time section of attention in spatial and highly subjective way. I decided to choose this theme because of my problems with concentrations I have since my childhood in which I even use to take a medication for it. This document is divided into several parts. In the first part, I tried to find other artist and artworks similar to my object in thematic or aesthetic way. In the second part I described the whole process since first designs to final design and final definition of my work. Keywords: Pozornost; záznam; vnitřní proces; vnitřní prostor; sklo.; Attention; record; inner process; inner space; glass. Available in digital repository of UPOL.
Soustředit se

Objekt Soustředit se je snahou o prostorové a subjektivní zobrazení jednoho úseku vlastní pozornosti. Motiv jsem se rozhodla zpracovat právě kvůli problémům se soustředěním, které mám už od dětství a ...

KRAMULOVÁ, Michaela; BUČEK, Robert; MEDEK, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vizuální styl galerie
GREGOROVÁ, Alžběta; ZATLOUKAL, Petr; CHORÝ, Tomáš
2018 - Czech
V teoretické části se zabývám vizuálním stylem, rešeršemi vizuálních stylů tuzemských galerií, historií Nového Jičína a Hückelových vil. V praktické části popisuji proces vytváření vizuálního stylu městské galerie. In the theoretical part of the thesis, I am concerned with visual style, research of visual styles of local galleries, history of Nový Jičín and Hückel´s villas. In practical part, I am describing the process of creating the visual style of the city gallery. Keywords: Grafický design; logo; vizuální styl; město; galerie; Graphic design; logo; visual style; town; gallery Available in digital repository of UPOL.
Vizuální styl galerie

V teoretické části se zabývám vizuálním stylem, rešeršemi vizuálních stylů tuzemských galerií, historií Nového Jičína a Hückelových vil. V praktické části popisuji proces vytváření vizuálního stylu ...

GREGOROVÁ, Alžběta; ZATLOUKAL, Petr; CHORÝ, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Možnosti využití prvků kinestetické mobilizace u vybraných osob seniorského věku v zařízení Domov Hrubá Voda
KUČEROVÁ, Marcela; SVOBODA, Pavel; MÜLLER, Oldřich
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá fenoménem "Kinestetické mobilizace" ve vztahu k seniorům, jeho efektivitou a konkretizací zejména v oblasti personálního ADL. Vymezuje principy konceptu, demonstruje stanovený metodický postup v preventivní mobilizaci, uplatňovaný pracovníky přímé péče pod supervizí ergoterapeutky na vybraném reprezentativním vzorku seniorů v zařízení Domov Hrubá Voda. Teoretická část bakalářské práce zpracovává obecné i konkrétní poznatky o stáří, včetně syndromu demence a samotném konceptu, korespondující s praktickou částí. Zaměřuje se na změny ovlivňující pohyb seniora, jeho funkční schopností a hodnocení ADL z pohledu ergoterapie, jako průsečíku tohoto oboru a speciální pedagogiky. V praktické části je uveden rozbor výzkumného šetření a tři případové studie věnující se této problematice. This bachelor thesis deals with the phenomenon of Kinesthetic mobilization in relation to seniors and its efficiency, particularly in the area of ADL personnel. It defines the principles of the concept, demonstrates how to set a methodological procedure in the preventive mobilization applied by the staff of daily care under the supervision of occupational therapist on a respresentative sample of elderly people in the retirement home Domov Hrubá Voda. The theoretical part of the bachelor's thesis handles the general and specific knowledge of old age, including the syndrome of dementia and the concept corresponding with this research. It focuses on the changes affecting the movement of the elderly, their functional ability and their evaluation of the ADL from the perspective of occupational therapy, as well as its intersection with the field of special education. In the practical part of this research is included the analysis of three case studies dedicated to this issue. Keywords: Senior; stáří; demence; ADL; Kinestetická mobilizace; ergoterapie/ergoterapeutka; pracovník přímé péče.; Senior; old age; dementia; ADL; kinesthetic mobilization; occupational therapy/an occupational therapist; daily care worker. Available in digital repository of UPOL.
Možnosti využití prvků kinestetické mobilizace u vybraných osob seniorského věku v zařízení Domov Hrubá Voda

Bakalářská práce se zabývá fenoménem "Kinestetické mobilizace" ve vztahu k seniorům, jeho efektivitou a konkretizací zejména v oblasti personálního ADL. Vymezuje principy konceptu, demonstruje ...

KUČEROVÁ, Marcela; SVOBODA, Pavel; MÜLLER, Oldřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Hudební nástroje a jejich využití k rozvoji hudebnosti dětí v mateřské škole
NĚMCOVÁ, Marie; RAUEOVÁ, Květuše
2018 - Czech
Hlavním tématem této práce je využití hudebních nástrojů k rozvoji hudebnosti u dětí v mateřské škole. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám stručnou charakteristikou dítěte předškolního věku a hudebním vývojem dítěte, problematice hudebnosti, popisem hudebních schopností, dovedností a hudebními činnostmi, které bývají uplatňovány v mateřských školách. Dále hudebními nástroji, jejich rozdělením, Carlem Orffem a jeho Orffovským instrumentářem. Nakonec se věnuji aplikaci hudebních nástrojů v mateřské škole. V praktické části jsem navrhla projekt, který jsem následně realizovala v mateřské škole. Hlavním cílem této práce je přiblížení problematiky hudebních nástrojů a poukázání na jejich využitelnost v mateřské škole nabídkou zajímavých činností a vytvořením hudebního projektu. Main topic of this thesis is using musical instruments to develop musicality of children attending kindergartens. This bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I deal with brief characteristics of child in kindergarten age and musical development of child, the topic of musicality, description of musical abilities, skills and musical activities applied in kindergartens. Next I deal with musical instruments, their classification, Carl Orff and his Orff-insturmentarium. In the end of theoretical part I deal with application of musical instruments in kindergarten. In the practical part I devised a project, that I realised in kindergarten. The main aim of this thesis is explanation of the topic concerning musical instruments, pointing out the possibility of utilisation musical instruments in kindergarten by proposing interesting activities, creating musical project and bringing theoretical knowledge into practise. . Keywords: Dítě předškolního věku; hudebnost; hudební schopnosti a dovednosti; hudební nástroje; Carl Orff; Orffův instrumentář; child in gindergarten age; musicality; musical abilities and skills; musical instruments; Carl Orff; Orff instrumentarium Available in digital repository of UPOL.
Hudební nástroje a jejich využití k rozvoji hudebnosti dětí v mateřské škole

Hlavním tématem této práce je využití hudebních nástrojů k rozvoji hudebnosti u dětí v mateřské škole. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se ...

NĚMCOVÁ, Marie; RAUEOVÁ, Květuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Analýza názorů společnosti na osoby se sluchovým postižením
KOCIÁNOVÁ, Jana; SOURALOVÁ, Eva; KUČERA, Pavel
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku lidí, kteří jsou od společnosti odtrženi komunikační bariérou - na osoby se sluchovým znevýhodněním. Teoretická část se snaží seznámit se základní terminologii oboru surdopedie, etiologií sluchového postižení, klasifikací sluchových vad a také komunikaci a komunikačními systémy. Dále nás seznamuje s obtížemi, které život se sluchovým handicapem přináší těmto osobám v běžném životě. Praktická část zahrnuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na názory společnosti na osoby se sluchovým handicapem, na jejich možnou integraci do škol, zaměstnání a také na názory diskriminace těchto osob. This bachelor thesis is focused on those people who are prevented from a normal communication with the society by their handicap people hearing impaired. The theoretical part attempts to introduce a basic surdopedic terminology, etiology of hearing impairment, classification of types of hearing loss as well as communication and communication systems. Furthermore, it presents problems in everyday life of hearing impaired people. The practical part contains results of a questionnaire research which was aimed at common opinions of society on hearing impaired people, at their possibility to integrate into schools and work as well as opinions on discrimination of these people. Keywords: surdopedi; sluchový handicap; etiologie sluchových vad; kompenzační pomůcky; kultura neslyšících; surdopedy; hearing impairment; etiology of hearing impairment; assistive devices; cultural life of hearing impaired Available in digital repository of UPOL.
Analýza názorů společnosti na osoby se sluchovým postižením

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku lidí, kteří jsou od společnosti odtrženi komunikační bariérou - na osoby se sluchovým znevýhodněním. Teoretická část se snaží seznámit se základní ...

KOCIÁNOVÁ, Jana; SOURALOVÁ, Eva; KUČERA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Identita šperku a krajiny
SZULOVÁ, Eva; PETŘEKOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o tématu Identity šperku a krajiny zpracované v autorském šperku. V teoretické části komplexně vysvětluje pojem identita a seznamuje s uměleckými tendencemi ve volném umění s příklady příbuzných autorů. Obeznamuje s autorským šperkem, českými a zahraničními šperkaři. Řeší formu, materiál a prezentaci v rámci autorského šperku. V praktické části představuje koncepci, soubor objektových šperků, fotografie vytvořeného díla a procesu. This bachelor thesis deals with the theme of Identity of jewel and landscape processed in author jewel. In a theoretical part it explains comprehensively a concept of identity and acquaints with artistic tendecies in the free art with examples of related authors. The bachelor thesis familiarizes with author jewel and jewelers from both Czech Republic and foreign countries. It deals with form, material and presentation in the field of author jewel. In a practical part it introduces conception, set of object jewelery, photographs of created production and proces. Keywords: Identita; krajina; autorský šperk; konceptuální umění; Arte povera; Land art; Body art; materiál; proces; Identity; landscape; author's jewelery; conceptual art; Arte povera; Land art; body art; material; proces Available in digital repository of UPOL.
Identita šperku a krajiny

Tato bakalářská práce pojednává o tématu Identity šperku a krajiny zpracované v autorském šperku. V teoretické části komplexně vysvětluje pojem identita a seznamuje s uměleckými tendencemi ve volném ...

SZULOVÁ, Eva; PETŘEKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv hospitalizace na psychiatrické klinice u člověka s diagnostikovanou depresí v kontextu speciálněpedagogické andragogiky.
ŠIMÁŇOVÁ, Marie; CHRASTINA, Jan; KOZÁKOVÁ, Zdeňka
2018 - Czech
Práce popisuje teoretická fakta o depresi a depresi v kontextu speciálněpedagogické andragogiky. Praktická část se zaměřuje na vliv hospitalizace u člověka s diagnostikovanou depresí z pohledu jeho samotného a člověka jemu blízkému The work describes theoretical facts about depression and depression in the context of the special education af adults. The practical part focuses on the influence ofhospitalization in the person with diagnosed depression from the point of view of himself and the person he cares about. Keywords: Deprese; reforma psychiatrické péče; hospitalizace pacienta s duševní poruchou; speciálněpedagogická andragogika.; Depression; the reform of psychiatric care; psychiatric care; hospitalization of the patient with a mental disorder; special education of adults. Available in digital repository of UPOL.
Vliv hospitalizace na psychiatrické klinice u člověka s diagnostikovanou depresí v kontextu speciálněpedagogické andragogiky.

Práce popisuje teoretická fakta o depresi a depresi v kontextu speciálněpedagogické andragogiky. Praktická část se zaměřuje na vliv hospitalizace u člověka s diagnostikovanou depresí z pohledu jeho ...

ŠIMÁŇOVÁ, Marie; CHRASTINA, Jan; KOZÁKOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spolupráce rodiny a mateřské školy
CHLUDILOVÁ, Hana; PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, Dominika; BERČÍKOVÁ, Alena
2018 - Czech
Práce se věnuje rodině, předškolní výchově a vzdělávání, spolupráci rodiny a mateřské školy, jejím formám a komunikaci mezi rodiči a učiteli. Empirická část zjišťuje, jak vzájemnou spolupráci vnímají rodiče a učitelky ve státních mateřských školách v Olomouci. This thesis deals with family, prechool upbringing and education, cooperation of family and nursery school, it is forms and communication between parents and teachers. The research part inquires how is the cooperation perceived by parents and teachers in state nursery schools in Olomouc. Keywords: Spolupráce; komunikace; dítě; učitel; rodič; výchova; vzdělávání; Cooperation; comunication; child; teacher; parent; upbringing; education Available in digital repository of UPOL.
Spolupráce rodiny a mateřské školy

Práce se věnuje rodině, předškolní výchově a vzdělávání, spolupráci rodiny a mateřské školy, jejím formám a komunikaci mezi rodiči a učiteli. Empirická část zjišťuje, jak vzájemnou spolupráci vnímají ...

CHLUDILOVÁ, Hana; PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, Dominika; BERČÍKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výchova jako základ pro bezpečný pohyb dětí mladšího školního věku
ČADOVÁ, Petra; VYHNÁLKOVÁ, Pavla; MUSILOVÁ, Marcela
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na výchovu k bezpečnému a samostatnému pohybu dětí, mladšího školního věku, mimo domov. V teoretické části se snažím o zmapování výchovného působení, jenž rodiče používají směrem k budoucímu osamostatňování jejich dětí a překážek, které volnému pohybu dětí mimo domov brání. Informace jsem čerpala z výzkumu organizovaného ekologickou organizací, ze statistických ročenek trestných činů a z novinové zprávy komentované nadací Naše dítě. V praktické části jsem si pak jako ukazatel osamostatnění zvolila samostatné cestování dětí do školy a pocit nebezpečí z veřejného prostoru, tak jak jej vnímají rodiče a pedagogové. This bachelor thesis deals with the upbringing for the safe and independent movement of younger school age children out of home. In the theoretical part I am trying to map out the educational activities that parents use towards the future separation of their children and obstacles that prevent the free movement of children out of home. The information I drew from the research organized by the environmental organization, from the statistical yearbooks of crimes and from the news report commented on by Our Child foundation. As a marker of independence in the practical part I chose the separate traveling of children to school and the sense of danger from the public space as perceived by parents and educators. Keywords: Výchova; mladší školní věk; bezpečí; strach.; Education; younger school age; safety; fear. Available in digital repository of UPOL.
Výchova jako základ pro bezpečný pohyb dětí mladšího školního věku

Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na výchovu k bezpečnému a samostatnému pohybu dětí, mladšího školního věku, mimo domov. V teoretické části se snažím o zmapování výchovného působení, jenž ...

ČADOVÁ, Petra; VYHNÁLKOVÁ, Pavla; MUSILOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases