Number of found documents: 228084
Published from to

Patologické hráčství
Šimůnková, Nikola; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
2017 - Czech
This bachelor thesis is focused on the problem of pathological gambling as a socio- pathological phenomenon. The aim of this work is to gather and sum up information about pathological gambling. First chapter of this work is devoted to the characteristics of pathological gambling as a socio-pathological phenomenon. This chapter also deals with types of socio-pathological phenomena and the causal theory. Next chapter focuses on the definition of pathological gambling, types of games and causes of pathological gambling. Third chapter describes the impact of pathological gambling to the gambler's family and the gambler itself. Gambler typology and phases of pathological gambling are also mentioned. Methods and types of prevention, as well as high-risk groups, are described in fourth chapter. Fifth chapter deals with pathological gambling treatment, including brief description of each treatment method. To supplement the gathered information, interviews with former pathological gambler and dr. Karel Nešpor, addiction treatment specialist, are included in this work. Keywords player, gambling,pathologicalgambling, prevention, treatment, gamble,hazard, pathology Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku patologického hráčství jako sociálně patologického jevu. Má za cíl získat a shrnout co nejvíce poznatků a informací o patologickém hráčství. Protože patologické hráčství spadá do oblasti sociálně patologických jevů, v mé první kapitole jsem se věnovala základní charakteristice patologického hráčství, jako sociálně patologického jevu. Vymezila jsem také typy sociálně patologických jevů a podstatnou část první kapitoly jsem věnovala teoriím příčin. Další kapitola se věnuje konkrétně patologickému hráčství, jeho obecné definici, druhům hazardních her a možným příčinám patologického hráčství. Ve třetí kapitole popisuji, jak může patologické hráčství změnit život samotnému hráči a také jeho blízkému okolí a rodině. Nezapomněla jsem ani na určitou typologii hráčů a stádia rozvoje gamblerství. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny možnosti prevence patologického hráčství, její typologie a ohrožené skupiny. Pátá kapitola se věnuje léčbě patologického hráčství, kde stručně popisuji konkrétní léčebné postupy. Pro doplnění všech informací, které jsem z literatury získala, jsem do práce zařadila rozhovor s bývalým patologickým hráčem a také názor odborníka, pana doktora Karla Nešpora, který se věnuje léčbě návykových nemocí. Klíčová slova hráč, hazardní hry,... Keywords: hráč; hazardní hry; patologické hráčství; prevence; léčba; gamblerství; hazard; patologie; player; gambling; pathological gambling; prevention; treatment; gamble; hazard; pathology Available in a digital repository NRGL
Patologické hráčství

This bachelor thesis is focused on the problem of pathological gambling as a socio- pathological phenomenon. The aim of this work is to gather and sum up information about pathological gambling. First ...

Šimůnková, Nikola; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina
Vališková, Radka; Jandejsek, Petr; Noble, Timothy
2017 - Czech
Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku 2015 vyhlásil papež František. Sobrinova chudých a je silně formována osobní zkušeností, již učinil Sobrino v Salvadoru. Chudobou má na mysli p edevším nespravedlivou chudobu Latinské Ameriky nebo ší eji T etího světa. Těmto důrazům odpovídá pojetí milosrdenství, jež je určeno zejména nespravedlivě chudým. Na jeho počátku stojí soucit, z něhož p ímo vychází pot eba druhému pomoci, osvobodit ho od jeho utrpení. ídit se principem milosrdenství pak neznamená pouze p ímou pomoc, ale také hledání p íčin utrpení. Ty jsou podle teologie osvobození systémové, a proto nestačí apelovat na změnu chování jednotlivců, ale také na transformaci společenských institucí. Františkovo pojetí milosrdenství je v rámci dokumentů, jež se vztahují ke Svatému roku, širší. Je určeno nejen těm, kte í trpí nedostatkem, ale také h íšníkům, kte í jsou si vědomi vlastní h íšnosti. Práce klade spolu se Sobrinem důraz p edevším na první stránku milosrdenství, a proto se podrobněji věnuje Františkovým postojům k p íčinám chudoby. Dochází k závěru, že František sice vyzdvihuje individuální zodpovědnost, nicméně mu apel na transformaci... Available in a digital repository NRGL
Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina

Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku ...

Vališková, Radka; Jandejsek, Petr; Noble, Timothy
Univerzita Karlova, 2017

Projekt Lebensborn, jeho příčiny a důsledky
Disha, Alena; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
2017 - Czech
1 Summary This bachelor thesis deals with the Lebensborn project, its causes and consequences. The aim of the thesis is to introduce the Lebensborn project as part of the concept of so-called racial hygiene in Nazi Germany, to analyze the causes that led to its origin, its course and its consequences. At the same time, this work will try to answer two questions. Why the racist regime achieved such "successes" exactly in Germany? How could h it justify "racial hygiene" projects and, in particular, the Lebensborn project? In order to provide answers to these questions, the work deals with the analysis of several societal levels at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century in Germany and Europe, which played an important role in its creation. At the end of the thesis it assesses the topic of current racism, its risks for present day and deals with possible forms of its prevention in the Czech Republic. Keywords Lebensborn, racism, racial hygiene. 1 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o projektu Lebensborn, jeho příčinách a důsledcích. Cílem práce je představit projekt Lebensborn jako součást koncepce tzv. rasové hygieny v nacistickém Německu, analyzovat příčiny, které vedly k jeho vzniku, jeho průběh a důsledky. Zároveň se tato práce pokusí odpovědět na dvě otázky. Proč právě v Německu dosáhl rasistický režim takových "úspěchů"? Jak mohl ospravedlnit projekty "rasové hygieny" a zvláště pak projekt Lebensborn? Proto, aby práce nabídla odpovědi na tyto otázky, zabývá se analýzou několika společenských rovin na konci 19. století a na počátku 20. století v Německu i v Evropě, které hrály významnou roli při jeho vzniku. V závěru práce hodnotí aktuálnost tématu rasismu, jeho rizika pro dnešní dobu a zabývá se možnými formami jeho prevence v ČR. Klíčová slova Lebensborn, rasismus, rasová hygiena. Available in a digital repository NRGL
Projekt Lebensborn, jeho příčiny a důsledky

1 Summary This bachelor thesis deals with the Lebensborn project, its causes and consequences. The aim of the thesis is to introduce the Lebensborn project as part of the concept of so-called racial ...

Disha, Alena; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi.
Kračmanová, Kateřina; Pařízek, Michal; Bauerová, Kateřina
2017 - Czech
This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the aspect of physical movement related to Hip Hop subculture. This paper deals with the physical, psychological and social influence of movement on human being. The differences between the conception of dance as a therapeutic movement and as the artistic movement are also presented. Breakin, one of the four basic elements of Hip Hop, is more deeply discussed. The development of Street Dance battle is also reviewed. The work marginally deals with the characteristics of the selected Street Dance styles. Practical exercises and practical examples where Hiphop is used in youth work can be found at the end of the thesis. The purpose of this bachelor thesis is to provide theoretical and practical information about the use of Street Dance and generally Hiphop in social work with pedagogical and psychological influence on young people. Bakalářská práce se zabývá vznikem subkultury Hip Hop, vývojem subkulturních elementů a využitím Hiphopu v sociální práci s mládeží. V zorném poli této práce je převážně pohybová stránka Hip Hopové subkultury. Práce rozebírá vliv pohybu na člověka po stránce fyzické, psychické i sociální. V práci jsou uvedeny rozdíly v pojetí tance jako uměleckého pohybu a jako terapeutického pohybu. Dále se podrobněji zabývá vznikem a vývojem jednoho ze čtyř základních elementů Hip Hopu - breakinu. Dalším rozebíraným tématem je vývoj Street Dance battlů. Okrajově se práce zabývá i charakteristikou vybraných tanečních pouličních stylů. V práci lze nalézt i praktická cvičení a příklady z praxe, při kterých je při práci s mládeží využíván Hiphop. Cílem práce je poskytnout teoretické i praktické informace o využití Street Dance a Hiphopu obecně v sociální práci s pedagogicko- psychologickým působením na mládež. Available in a digital repository NRGL
Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi.

This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the ...

Kračmanová, Kateřina; Pařízek, Michal; Bauerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla
Burdová, Karolína; Pařízek, Michal; Fischer, Ondřej
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical problem. Ethical aspects of doping are often disregarded by the society because doping is more commonly looked upon as a health risk associated with using forbidden substances in sport. The bachelor thesis also describes the link between doping and young people - a recent problem which needs to be tackled. At the end the bachelor thesis introduces possible prevention concerning forbidden substances in sport as an important topic in contemporary times. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopingu ve sportu jako lží o výkonu těla sportovce nejen sobě samému, ale také společnosti. Práce je zaměřena na doping jako etický problém. Etické aspekty dopingu jsou společností často opomíjeny, protože se na doping nahlíží spíše, jako na zdravotní risk spojený s užíváním zakázaných látek ve sportu. Tato práce také popisuje spojitost mezi dopingem a mládeží, jako aktuální problém, který je potřeba řešit. Na závěr je v práci nastíněna možná prevence zakázaných látek ve sportu, která je v současnosti důležitým tématem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Available in a digital repository NRGL
Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla

This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical ...

Burdová, Karolína; Pařízek, Michal; Fischer, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy
Littmann, Petr; Ortová, Marie; Kuchař, Pavel
2017 - Czech
This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means special primary school in Žebrák, a small town near Praha. This study makes efforts to derive from theoretical sources originated from The Czech Republic primarily. Theoretical knowledge is a base for practical observation just in the school. This study takes one class like a representative of this school. This class is frequented by pupils that have such good chance for achievement of knowledge and skills according to qualitative and quantitative points of view. Findings about the school come from practical work of author of this study there. This work and collection of information went for few months. The study describes methods that used there, including practical examples for a better picture about methods use. This study makes effort to connect theory and practice and also to compare them in terms of additional context of useful information from pedagogical theory and Czech school law. The study observes its target continuously. There has evaluated achievement of its target in the final conclusion. Keywords Methods, education, pedagogy, special, children, knowledge, empathy. Tato bakalářská práce s názvem "Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy" se zabývá použitím výukových metod v jedné z českých speciálních škol, konkrétně v základní, praktické a speciální škole v Žebráku. Práce se snaží vyjít z teoretických poznatků, které čerpá povětšinou z tuzemských pramenů. Tyto poznatky se pak snaží vypozorovat v praxi speciální školy, která je v textu práce reprezentována jednou ze tříd prvního a druhého ročníku, kam docházejí žáci s relativně největší šancí na osvojení znalostí a dovedností, a to jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní rovině. K tomu posloužilo několikaměsíční praktické působení autora práce na této škole a sběr dat pro ni. Práce popisuje výukové metody, které se používají na této škole, a to včetně uvedení praktických příkladů pro lepší představu. Zdůvodňuje se v ní také, proč některé metody v praxi školy používány nejsou. Práce se snaží o propojení teorie a praxe a jejich porovnání. Uvedené poznatky se snaží osvětlit za pomoci širšího kontextu užitečných informací z pedagogické teorie, ale i zákonných norem. Práce se snaží průběžně stále sledovat cíl, ke kterému je určena, a v závěru hodnotí dosažení tohoto cíle. Klíčová slova Metody, výuka, pedagogika, speciální, děti, znalosti, empatie. Available in a digital repository NRGL
Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy

This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means ...

Littmann, Petr; Ortová, Marie; Kuchař, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Kvalita života seniorů žijících na venkově
Bednářová, Jana; Janečková, Hana; Třísková, Soňa
2017 - Czech
The topic of the bachelor thesis is the quality of life of seniors living in the countryside. The theoretical part of the work first deals with the general concepts of aging, age, quality of life, human needs, autonomy of the seniors, etc. And many others. The following part focuses on the importance of the external environment for the quality of life in old age and the differences between life in a city and in the countryside. Last but not least, the currently available possibilities to support and help seniors are introduced and the types of social services and social work in the rural environment are described. The focus of the empirical part of the thesis consists of a quantitative exploratory investigation to ascertain what the social and cultural conditions of life of the elderly in the countryside are and what form inter-generational relationships have. The analysis and final data interpretation of the questionnaire survey provides background material for the suggestions how to improve the lives of older people in the countryside. Tématem bakalářské práce je kvalita života seniorů žijících na venkově. Teoretická část práce se nejprve zabývá obecně pojmy stárnutí, stáří, kvalita života, lidské potřeby, autonomie seniorů aj. a mnoho dalších. V následující části se věnuje významu vnějšího prostředí pro kvalitu života ve stáří a rozdílům mezi životem ve městě a na venkově. V neposlední řadě seznamuje čtenáře s aktuálně dostupnými možnostmi podpory a pomoci seniorům a popisuje druhy sociálních služeb a sociální práci ve venkovském prostředí. Těžiště empirické části práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření zjišťující, jaké jsou sociální a kulturní podmínky života seniorů na vesnici a jakou podobu zde mají mezigenerační vztahy. Analýza a závěrečná interpretace dat dotazníkového šetření přináší podněty pro zlepšení života starších lidí na venkově. Keywords: Stáří; stárnutí; senior; lidské potřeby; autonomie; kvalita života; město a venkov; Age; aging; senior; human needs; autonomy; quality of life; city and countryside Available in a digital repository NRGL
Kvalita života seniorů žijících na venkově

The topic of the bachelor thesis is the quality of life of seniors living in the countryside. The theoretical part of the work first deals with the general concepts of aging, age, quality of life, ...

Bednářová, Jana; Janečková, Hana; Třísková, Soňa
Univerzita Karlova, 2017

Otázka zla u Martina Bubera
Klimešová, Pavlína; Drozenová, Wendy; Blažková, Miloslava
2017 - Czech
Keywords: Buber; Augustin; zlo; dobro; Bůh; svoboda; Buber; Augustine; evil; good; God; freedom Available in a digital repository NRGL
Otázka zla u Martina Bubera

Klimešová, Pavlína; Drozenová, Wendy; Blažková, Miloslava
Univerzita Karlova, 2017

Vznik a vývoj kongregace Bejt Simcha
Madarová, Sara; Kohout, Ivan; Damohorská, Pavla
2017 - Czech
7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených státech amerických a uvedení důležitých dokumentů týkajících se formování tohoto hnutí. Dále se snažím popsat na základě poskytnutých informací vznik, vývoj a formování Bejt Simcha. V několika kapitolách, které následují, píšu o fungování kongregace společně s jejím obsáhlým programem, a to nejen edukativním, ale i vydavatelským. Závěrem popisuji náboženské praktikování a získávání finančních prostředků, které napomáhají Bejt Simcha ke komunitní činnosti. 7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených státech amerických a uvedení důležitých dokumentů týkajících se formování tohoto hnutí. Dále se snažím popsat na základě poskytnutých informací vznik, vývoj a formování Bejt Simcha. V několika kapitolách, které následují, píšu o fungování kongregace společně s jejím obsáhlým programem, a to nejen edukativním, ale i vydavatelským. Závěrem popisuji náboženské praktikování a získávání finančních prostředků, které napomáhají Bejt Simcha ke komunitní činnosti. Keywords: reformní judaismus; kongregace; hnutí; Praha; Žid; židovský; Reform Judaism; congregation; movement; Prague; Jew; jewish Available in a digital repository NRGL
Vznik a vývoj kongregace Bejt Simcha

7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených ...

Madarová, Sara; Kohout, Ivan; Damohorská, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Víra a společnost v době úpadku řecké a římské společnosti doby antiky
Pondělíčková, Markéta; Lukeš, Jiří; Kopecká, Lucie
2017 - Czech
The bachelor thesis consists of three parts according to the development of Greek history. The first period is the period of Classical Greece, the second is period of Helenistic Greece, and the last part is the rise of Roman empire. Bakalářská práce se skládá ze tří částí podle vývoje Řeckých dějin. První období je období Klasického Řecka, poté nastává období Helenistického Řecka a v poslední části je vzestup říše Římské. Keywords: Klasické Řecko; Makedonie; Alexandr Veliký; Helenistické Řecko; Řím; Politické zřízení ve starověkých řeckých státech; rozpad říše Alexandra Velikého; úpadek říší; Classic Greece; Macedonia; Alexander the Great; Hellenistic Greece; Rome; Political establishment in ancient Greek states; The Breakdown of the Realm of Alexander the Great; The decline of empires Available in a digital repository NRGL
Víra a společnost v době úpadku řecké a římské společnosti doby antiky

The bachelor thesis consists of three parts according to the development of Greek history. The first period is the period of Classical Greece, the second is period of Helenistic Greece, and the last ...

Pondělíčková, Markéta; Lukeš, Jiří; Kopecká, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases