Number of found documents: 208044
Published from to

Komparace možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin.
HORÁKOVÁ, Lucie; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá komparací možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin. Jejím cílem je zjistit, zda jsou možnosti pečovatelské služby v souladu s očekáváními, která mají klienti a jejich rodinní příslušníci. Výzkumná část je věnována prezentaci výsledků výzkumného šetření, které je provedeno prostřednictvím rozhovorů s klienty vybrané pečovatelské služby a jejich rodinnými příslušníky. Závěrem je shrnutí získaných poznatků a odpovězení na hlavní výzkumnou otázku. Domnívám se, že sociálním pracovníkům může být práce přínosem, protože jim může přinést jiný pohled na pečovatelskou službu. The thesis deals with the comparison of the possibilities of home care service with the expectations of clients and their families. The aim of the thesis is to find out if the possibilities of home care service are in line with the expectations of clients and their family members. The research part is devoted to the presentation of the results of the research, which is done through interviews with clients of selected home care service and their family members. In conclusion is a summary of the results and the answer to the main research question. I think social workers can benefit from work because it can give them a different look at the home care service. Keywords: klient; rodinný příslušník; očekávání; možnosti; pečovatelská služba; client; family member; expectations; options; home care services Available in digital repository of UPOL.
Komparace možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin.

Diplomová práce se zabývá komparací možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin. Jejím cílem je zjistit, zda jsou možnosti pečovatelské služby v souladu s očekáváními, která mají ...

HORÁKOVÁ, Lucie; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Případová studie služby následné péče v Jeseníku
SIVÁKOVÁ, Monika; DOLEŽEL, Jakub; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2018 - Czech
Diplomová práce je případovou studií služby následné péče v Jeseníku. Cílem této práce je podrobně a komplexně popsat zařízení, metody a postupy práce ve službě následné péče v Jeseníku. Dílčím cílem výzkumu je posouzení, jak je možné tento program do budoucna zlepšit nebo dále rozvíjet. Teoretická část této práce se věnuje drogové závislosti, modelům závislosti, léčbě a službám pro uživatele návykových látek a službám následné péče v České republice. Empirická část práce je případovou studií. Byly využity tyto metody: dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování, rozhovor a analýza dokumentů. The diploma thesis is a case study of the aftercare service in Jeseník. The aim of this work is to describe in detail and comprehensively the institution, methods and procedures of the post-care service in Jeseník. The partial objective of the research is to assess how this program can be improved or further developed in the future. The theoretical part of this work deals with drug addiction, addiction models, treatment and services for drug users and aftercare services in the Czech Republic. The empirical part of the thesis is a case study. The following methods were used: questionnaire survey, involved observation, interview and document analysis. Keywords: závislost; drogová závislost; modely závislosti; léčba závislosti; relaps; abstinence; následná péče; případová studie; addiction; drug addiction; addiction models; treatment of addiction; relapse; abstinence; aftercare service; case study Available in digital repository of UPOL.
Případová studie služby následné péče v Jeseníku

Diplomová práce je případovou studií služby následné péče v Jeseníku. Cílem této práce je podrobně a komplexně popsat zařízení, metody a postupy práce ve službě následné péče v Jeseníku. Dílčím cílem ...

SIVÁKOVÁ, Monika; DOLEŽEL, Jakub; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Potřeby osob pečujících o seniory vyžadující celodenní péči
SKÁCELOVÁ, Pavla; IVANOVÁ, Kateřina; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá rodinnou péčí o seniory. Snaží se zaměřit na potřeby rodinných pečujících, kteří pečují o seniory vyžadující celodenní péči a jejich snahu, jak a které potřeby saturovat. Práce nahlíží na tuto problematiku a snaží se zjistit, jaké potřeby jsou pro pečující osoby nejvíce preferované.Teoretická část je zaměřena na popis demografického vývoje společnosti, sociální služby, formální a neformální péči. Další kapitoly se věnují pečujícím osobám v rodině - domácí péči a jejich potřebám. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Cílem je nahlédnout na problematiku potřeb pečujících osob o seniory. This Diploma thesis look at caring for the elderly ans an family affair. It focuses on the demands of family care persons, who look after the elderly, that require daycare and their effort on how or what needs are to be saturated. The purpose of this part of the thesis is to explore the problematics of this topic and to determine what needs of the caring persons are the most preferred. Theoretical part aims at the description of demographical development of human society, social services, formal and informal care. The next chapters focus on caring persons in the familes - house cares and their requirements. For the resercch itself was chosen a qualitative investigative strategy.The aim of the thesis is to look at the issue of the needs of carrers for seniors. Keywords: péče o seniory; formální péče; neformální péče; rodinná péče; pečující osoba; potřeby; elderly care; formal care; informal care; family support; care person; demands care Available in digital repository of UPOL.
Potřeby osob pečujících o seniory vyžadující celodenní péči

Diplomová práce se zabývá rodinnou péčí o seniory. Snaží se zaměřit na potřeby rodinných pečujících, kteří pečují o seniory vyžadující celodenní péči a jejich snahu, jak a které potřeby saturovat. ...

SKÁCELOVÁ, Pavla; IVANOVÁ, Kateřina; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
KAŇOVÁ, Kateřina; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DANIHELKOVÁ, Ester
2018 - Czech
V diplomové práci "Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se chci zaměřit na vývoj sociální ekonomiky a sociálních podniků v ČR. Dále vyhodnotit některé aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In the master thesis "Social Entrepreneurship and Employmet of People with Disabilities" I will focus on the development of social economy and social enterprises in the Czech Republic. Furthermore, I will evaluate some aspects of the employment of people with disabilities. Keywords: Sociální podnikání; sociální podnik; osoby se zdravotním postižením; vývoj sociální ekonomiky; Social entrepreneurship; social enterprise; people with disabilities; development of the social economy Available in digital repository of UPOL.
Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V diplomové práci "Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se chci zaměřit na vývoj sociální ekonomiky a sociálních podniků v ČR. Dále vyhodnotit některé aspekty zaměstnávání ...

KAŇOVÁ, Kateřina; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DANIHELKOVÁ, Ester
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Významné momenty posunu v supervizních konzultacích zaměřených na řešení
VÍTEK, Pavel; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - Czech
Tématem diplomové práce jsou významné momenty posunu v supervizních konzultacích realizovaných v kontextu sociální práce za využití přístupu zaměřeného na řešení. Cílem práce je identifikovat významné momenty posunu v supervizních konzultacích realizovaných v kontextu sociální práce za využití přístupu zaměřeného na řešení. Výzkumná část je realizována kvalitativním výzkumem. Za využití dotazníku UMET (vycházejícího z formuláře HAT) zkoumajícího významné momenty posunu, který na základě poslechu nahrávek konzultací vyplnili přímí účastníci supervizí, tj. supervizor a supervidovaný a následných polostrukturovaných rozhovorů s nimi, byly identifikovány významné momenty posunu. Poté byla provedena mikroanalýza konverzace ve významných momentech posunu, na kterých se přímí aktéři supervizní konzultace shodli. Zajímavým zjištěním je, že ve většině případů došlo ke shodě supervizora a supervidovaného ve výběru významných momentů. V těchto momentech byla často využita práce s metaforou supervidovaného. Součástí významného momentu byla často intervence supervizora vycházející z jeho supervizního přístupu. Thesis is focused on significant events in supervisory conversations in the context of social work led by solution-focused approach. The goal was to identify and analyse significant events mentioned before. Qualitative research methodology was used. For identification of significant events brief questionnaire UMET (based on HAT form) was used. Both clients and supervisors filled the form and then semistructured interview took place. Significant events identified by clients as well as supervisors were analysed via microanalysis of communication method. It was found that mostly clients and supervisors agreed on significant events. During those events mostly work with clients's metaphor was used. Very often the interventions used by supervisor in significant events corresponded with his approach to supervision. Keywords: supervize; přístup zaměřený na řešení; významné momenty posunu; mikroanalýza komunikace; supervison; solution-focused approach; significant events; microanalysis of communication; social work Available in digital repository of UPOL.
Významné momenty posunu v supervizních konzultacích zaměřených na řešení

Tématem diplomové práce jsou významné momenty posunu v supervizních konzultacích realizovaných v kontextu sociální práce za využití přístupu zaměřeného na řešení. Cílem práce je identifikovat ...

VÍTEK, Pavel; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Hodnocení zaměstnanců v sociálních službách Armády spásy v České republice, z.s.
IVANOV, Jiří; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; BEDNÁŘ, Martin
2018 - Czech
Záměrem diplomové práce je získání zpětné vazby od pracovníků Armády spásy v České republice, z.s. v Moravskoslezském kraji k hodnocení zaměstnanců z hlediska jeho systémového nastavení a jejich osobního a profesního rozvoje. Teoretickými východisky práce jsou řízení lidských zdrojů, personální práce a personální činnosti s podrobným zaměřením na hodnocení zaměstnanců, osobní a profesní rozvoj zaměstnanců a systém hodnocení v organizaci Armáda spásy v České republice, z.s. K dosažení výzkumného cíle byl použit kvantitativní přístup s vytvořením vlastního dotazníku. Výběrovou populaci tvoří čtyři skupiny pracovníků (ředitelé, vedoucí sociálních služeb/vedoucí přímé práce, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) ze sedmi poboček organizace v Moravskoslezském kraji. Výzkumný soubor tvoří 59 respondentů. Výsledky dokládají znalost nastaveného systému hodnocení v organizaci, a také potřebu, užitečnost a důležitost hodnocení pro zaměstnance z hlediska jejich osobního a profesního rozvoje. The main purpose of the thesis is to get employees´ feedback for evaluation process and its system settings and influence on employees´ personal and professional development in the Salvation Army in the Moravian-Silesian region in the Czech Republic. The thesis is theoretically based on human resource management, personnel work and personnel activities, especially the evaluation of employees, personal and professional development and the system settings of the evaluation of employees in the Salvation Army in the Czech Republic. For this purpose a quantitative approach was used and a questionnaire was created. The research population consists of four groups of employees (managers, managers of the social services, social workers and workers on social services) from seven branches in the Moravian-Silesian region. Research group consists of 59 respondents. The results show that employees know the system settings of evaluation process in their organization very well, and they also confirmed that evaluation of employees is needed by the employees since it is important for their personal and professional development. Keywords: Hodnocení; Sociální služby; Osobní a profesní rozvoj; Personální práce; Řízení lidských zdrojů; Evaluation; Social services; Personal and professional development; Personnel work; Human resource management Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení zaměstnanců v sociálních službách Armády spásy v České republice, z.s.

Záměrem diplomové práce je získání zpětné vazby od pracovníků Armády spásy v České republice, z.s. v Moravskoslezském kraji k hodnocení zaměstnanců z hlediska jeho systémového nastavení a jejich ...

IVANOV, Jiří; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; BEDNÁŘ, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Názory pracovníků chráněného bydlení na sociální začleňování klientů
GRÉZLOVÁ, Petra; BEDNÁŘ, Martin; NOVOSÁD, Libor
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá názory, které zaujímají pracovníci v sociálních službách k sociálnímu začleňování klientů chráněného bydlení. Práce je členěna do tří částí, přičemž v první teoretické kapitole jsou rozpracovány základní pojmy, o které se opírá výzkumná část a jsou představeny příspěvkové organizace, ve kterých byl realizován výzkum. Druhá kapitola se zabývá teoretickou částí výzkumu. Třetí kapitola zahrnuje praktickou část výzkumu, kde autorka interpretuje data a uvádí diskuzi nad výsledky výzkumu. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit názory pracovníků chráněného bydlení, které zaujímají k sociálnímu začleňování klientů. The diploma thesis deals with the opinions of employees in social services about the social inclusion of protected housing clients. The thesis is divided into three parts, with the first theoretical chapter elaborating the basic concepts on which the research part is based and the contribution organizations in which the research was implemented. The second chapter deals with the theoretical part of the research. The third chapter includes the practical part of the research where the author interprets the data and discusses the research results. The main aim of the diploma thesis is to find out the opinions of the employees of protected housing who are interested in the social integration of clients. Keywords: Sociální začleňování; chráněné bydlení; názor; klient; mentální handicap pracovník v sociálních službách; transformace sociálních služeb.; Social inclusion; sheltered housing; opinion; client; mental handicap worker in social services; transformation of social services. Available in digital repository of UPOL.
Názory pracovníků chráněného bydlení na sociální začleňování klientů

Diplomová práce se zabývá názory, které zaujímají pracovníci v sociálních službách k sociálnímu začleňování klientů chráněného bydlení. Práce je členěna do tří částí, přičemž v první teoretické ...

GRÉZLOVÁ, Petra; BEDNÁŘ, Martin; NOVOSÁD, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vybrané problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení
HEJČLOVÁ, Anna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2018 - Czech
V diplomové práci se autorka zaměřuje na některé aktuální problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení s cílem analyzovat je a nastínit jejich možná řešení. V první části práce se autorka zabývá problematikou formulářových žalob a návrhů podaných na ustáleném vzoru, související právní úpravou a jejími nedostatky. Druhá část práce pojednává o elektronickém platebním rozkazu a jeho právní úpravě ve vztahu k věřitelům, kteří hromadně uplatňují své pohledávky. Zvláštní pozornost je pak věnována problematice formuláře na vydání elektronického platebního rozkazu a jeho nedostatkům. V závěru práce se autorka věnuje analýze vybraných problémům v rozhodovací praxi soudů. In this thesis the author focuses on current issues of prosecuting mass claims in civil procedure. She aims to analyze them and tries to outline some possible solutions. In the first part of the work the author deals with issues of form actions and actions filed on designed format as well as the related legislation and it's deficiencies. The second chapter deals with electronic order for payment and it's legislation in relation to creditors who prosecute their claims. Special attention is given to a form for the electronic order for payment itself and it's shortcomings. In the end of the thesis the author pays particular attention to current issues of court jurisdiction. Keywords: Hromadné pohledávky; Vymáhání pohledávek; Formulářová žaloba; Elektronický platební rozkaz; Civilní soudní řízení; Rozhodování vyšších soudních úředníků; Návrh podaný na ustáleném vzoru; Mass claims; Claims relating; Form action; Electronic order for payment; Civil procedure; Judicial personnel deciding; Actions filed on designed format Available in digital repository of UPOL.
Vybrané problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení

V diplomové práci se autorka zaměřuje na některé aktuální problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení s cílem analyzovat je a nastínit jejich možná řešení. V první části práce ...

HEJČLOVÁ, Anna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv skautingu na výchovu
KOSTLÁNOVÁ, Markéta; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela; SMAHEL, Rudolf
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem skautingu na jeho členy a na výchovu jejich dětí. Teoretická část vymezuje skauting a skautskou výchovnou metodu. V praktické části při realizaci kvalitativního výzkumu používám metodu IPA. Analyzuji rozhovory šesti respondentů, rodičů, kteří prošli skautským hnutím, a mají zkušenosti s výchovou vlastních dětí. Z výzkumu vyplývá, že všichni respondenti se shodují na tom, že skautské hodnoty jsou propojeny s jejich životy. Lze tvrdit, že každý z nich byl skautingem při výchově jednoznačně ovlivněn. This thesis focuses on influence of Scouting to members and upbringing their children. The theoretic part defines Scouting and Scout method. In the practical part, there is the qualitative research which is realized by Interpretative Phenomenological Analysis. I analyse interviews of six respondents, they are parents who used to be active Scouts and they have an experience with upbringing of their own children. The research shows that all answerers agree that Scout values are closely connected with their lives. Thus, it demonstrates that Scouting influenced each of them in upbringing of children. Keywords: skauting; skaut; výchova; vliv skautingu; skautská metoda; skautské hodnoty; skautské principy; IPA; Zajíc; kvalitativní výzkum; Scouting; Scout; upbringing; influence of Scouting; Scout method; Scout values; Scout principles; IPA; Zajíc; qualitative research Available in digital repository of UPOL.
Vliv skautingu na výchovu

Diplomová práce se zabývá vlivem skautingu na jeho členy a na výchovu jejich dětí. Teoretická část vymezuje skauting a skautskou výchovnou metodu. V praktické části při realizaci kvalitativního ...

KOSTLÁNOVÁ, Markéta; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela; SMAHEL, Rudolf
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mariánská večeřadla jako specifický projev mariánské úcty v katolické církvi
KOŘENKOVÁ, Marcela Anežka; FILKA, Jaroslav
2018 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje tématu Mariánského kněžského hnutí a z něho vycházejícímu tématu mariánských večeřadel, jejichž prostřednictvím je obnovována a do života aktivně uváděna mariánská úcta. Pozornost je věnována také způsobu rozšíření tohoto hnutí ve světě i v prostředí katolické církve České republiky; spiritualitě, ke které přivádí a pilířům, na kterých stojí. Tato práce chce napomoci k hlubšímu porozumění významu tohoto tématu a objasnění jeho místa v životě katolické církve i v počátcích 21. století. This diploma thesis deals with the theme of the Marian Movement of Priests and the theme of the Marian cenacles arising from it, through which true Marian reverence is renewed and actively implemented into life. Attention is paid also to the way this movement is spreading in the world as well as in the environment of the Catholic Church of the Czech Republic; the spirituality to which it brings, and the pillars on which it stands. Thus, this work wants to help to deepen the understanding of the importance of this subject and to clarify its place in the life of the Catholic Church also in the early 21st century. Keywords: mariánská úcta; mariánská večeřadla; Mariánské kněžské hnutí; zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; Marian reverence; Marian cenacles; Marian Movement of Priests; Consecration to the Immaculate Heart of the Virgin Mary Available in digital repository of UPOL.
Mariánská večeřadla jako specifický projev mariánské úcty v katolické církvi

Tato diplomová práce se věnuje tématu Mariánského kněžského hnutí a z něho vycházejícímu tématu mariánských večeřadel, jejichž prostřednictvím je obnovována a do života aktivně uváděna mariánská ...

KOŘENKOVÁ, Marcela Anežka; FILKA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases