Number of found documents: 182288
Published from to

Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3
ADEKOYA, Ibidolapo Atinuke
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3

ADEKOYA, Ibidolapo Atinuke
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře
JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro řízení před Arbitrážním soudem charakteristické a nejvýznamnější. Hlavním cílem práce je podrobný rozbor jednotlivých principů a zásad včetně uvedení praktických příkladů jejich aplikace s případným dopadem na změnu rozhodovací praxe. The Thesis examines principles and rules applied in proceedings before Court of Arbitration for Sport. The author examines an evolution and an application of the principles and rules in jurisprudence, especially those which are characteristic for the proceeding before Court of Arbitration for Sport. The Thesis is focused in detail on analysis of principles and rules, including the introduction of practical examples of their application and potential impact on the change in decision-making practice. Keywords: Arbitrážní soud pro sport; arbitrážní řízení; principy; zásady; pravomoc; rychlost; hospodárnost; flexibilita; autonomie stran řízení; procesní spravedlnost; právo soutěžit; nestrannost; nezávislost; Court of Arbitration for Sport; arbitration proceeding; principles; rules; jurisdiction; economy; speed; flexibility; autonomy of the parties; procedural fairness; right to compete; impartiality; independence Available in digital repository of UPOL.
Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře

Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro ...

JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Verifikace programů pro PLC
Burget Pavel; Maslikiewicz Ondřej; Šebek Zdeněk
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC programu. Hlavním cílem práce je prevést program napsaný v Ladder Diagramu prímo do BDD a stavového automatu. Kontrola programu je provedena prevedením do UPPAAL a následnou verifikací.This thesis is about analyzing and verification of PLC program. There is also an instrument for automatical generating of binar decision diagram and for state machines for variables which are used in PLC program. Main result of thesis is translation of program in Ladder Diagram into BDD and state machine. Verification of the program is made by translation of state machine into UPPAAL. Keywords: PLC (Programovatelný logický kontrolér); PLC program; Binární rozhodovací diagram,Stavový automat; Verifikace; Analýza; PLC (Programmable Logic Controller); PLC program; Binary Decision Diagram; Statemachine; Verification; Analysis Available in digital repository of ČVUT.
Verifikace programů pro PLC

Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC ...

Burget Pavel; Maslikiewicz Ondřej; Šebek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Konanie o svojprávnosti
POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2017 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou úpravou, konkrétne s § 186 a § 187 občianskeho súdneho poriadku účinného do 31. 12. 2013. V úvode práce je zdôraznený význam Úmluvy o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorá je v Českej republike platná už od roku 2009 a v požiadavkách ktorej tkvie základ súčasnej právnej úpravy svojprávnosti. Ďalej je v práci podrobne rozobraná napríklad možnosť súdu svoju príslušnosť preniesť, použitie pojmu zdravotný ústav, výsluch posudzovaného, výsluch znalca alebo obligatórne zastupovanie posudzovanej osoby procesným opatrovníkom. V dôsledku prijatia novej právnej úpravy bolo do zákona o zvláštnych konaniach súdnych zaradené ustanovenie, ktoré hovorí o povinnosti súdu počas celého priebehu konania zvažovať využitie miernejších a menej obmedzujúcich opatrení. Tejto problematike sa venuje posledná kapitola so zameraním na voľbu opatrovníka bez obmedzenia svojprávnosti. This diploma thesis deals with proceedings on legal capacity until the court arrives at a decision on the merits. Analytical method is used in this thesis as well as comparative method with previous legal regulations, more specifically, with § 186 and § 187 of Civil Procedure Code effective till 31st December 2013. Importance of Convention on the Rights of Persons with Disabilities is emphasized at the beginning of this thesis, which has been effective since 2009 in the Czech Republic and whose requirements are the base of current legal capacity legislation. The following conceptions are also described within the thesis: the option of court to carry its venue jurisdiction, use of term health institution, the hearing of person whose legal capacity is decided, the hearing of an expert witness or compulsory procuration of a person whose legal capacity is decided by the process guardian. Following the adoption of the new legal regulations, a provision of a law has been included in the Act on Special Judicial Proceedings, which regulates commitment of the court to consider milder and less restrictive measures during the proceedings. This issue is analyzed in the last chapter focusing on the choice of guardian without restriction of legal capacity. Keywords: duševná porucha; menej obmedzujúce opatrenia; obmedzenie svojprávnosti; opatrovníci; právne jednanie; svojprávnosť; Úmluva o právach osôb so zdravotným postihnutím; znalci; mental disorder; less restrictive measures; restriction of legal capacity; guardians; legal act; legal capacity; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; expert witnesses Available in digital repository of UPOL.
Konanie o svojprávnosti

Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou ...

POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému
Wespi Andreas; Német Marcel; G S
2017 - English
Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie pokročilých bezpečnostných metód nie je bežnou praxou. Príklady ako útok ?slammer? červom na jadrovú elektráreň David-Besse alebo ?Struxnet? útok na jadrové centrifúgy v Iráne dokazujú vážnosť bezpečnostných hrozieb v kontrolných systémoch. Na predídenie potenciálnych škôd sú potrebné nové bezpečnostné metódy. Operátori kontrolných systémov sa obávajú narušení zabehnutých systémov. Akceptujú iba metódy, ktoré neohrozia systém. Detekcia útokov v pasívne zachytených dátach je akceptovanou možnosťou. Behaviorálne systémy na detekciu anomálií sú možným riešením. Aby plnili svoju úlohu, takéto algoritmy musia byť správne nakonfigurované. Táto práca prezentuje asistenčnú platformu ktorá umožňuje interaktívnu konfigurácie, ohodnotenie a porovnanie výkonu modulov na detekciu anomálií. Asistenčnú platformu sme otestovali s modulmi vyvinutými v IBM Research na dátach zachytených v priemyselnom bezpečnostnom laboratóriu vytvorenom nadnárodnou spoločnosťou na generovanie a distribúciu energie. Kvalita asistenčnej platformy bola ohodnotená na základe testovania s užívateľmi.Industrial Control Systems (ICS) are important for functioning of many critical facilities such as power plants, water treatment facilities or gas pipelines. Although security of such systems deserves attention, application of thorough security intelligence approaches to ICS is not a standard practice. Examples such as the slammer worm infection at US Davis-Besse nuclear plant, or the Struxnet ICS attack on nuclear centrifuges in Iran show the significance of the security threats in ICS. New security methods capable of better ICS protection are needed to prevent potential damages. ICS operators are afraid of system disruptions and require that the security measures are unobtrusive to the system. Taking concerns of operators in mind, analysis of passively collected network data and detection of intrusions in the collected data is an acceptable method for achieving improved ICS security. Behavior based anomaly detection algorithms for ICS are a viable solution. Such algorithms need to be configured properly to perform well. This thesis proposes an assistant platform for interactive configuration, evaluation and comparison of anomaly detection modules. The result is a functioning product that applies techniques of parameter configuration, data labeling, algorithm results evaluation as well as navigating and filtering of the results in an interactive way. The proposed solution allows users to select anomaly detection module and parameter sets that fit their labeling of anomalies and preferences for balancing precision and recall. The thesis discusses features and design of such a platform for an ICS environment. The thesis also presents results of a user testing conducted with five participants in which the users work with the platform to compare performance of anomaly detection modules developed by IBM Research on a data collected in an Industrial Cyber Security Lab. Keywords: Řídicí systémy,SCADA,detekce anomálií; Industrial Control System; SCADA; Anomaly Detection Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému

Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži ...

Wespi Andreas; Német Marcel; G S
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti
KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou součástí je zpracování obecných poznatků o územním plánování, územním řízení, dotčených orgánech či povaze závazných stanovisek. Z důvodu komplexnosti tématu je do práce zapracována i problematika odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na několika místech je provedena komparace současné úpravy s úpravou před novelou č. 41/2015 Sb.. Autorka práce se věnuje rozboru nedostatků účinné právní úpravy a snaží se navrhnout možná východiska. The diploma thesis analyses the options of agriculture land protection in local planning. The thesis is focused mainly on analysis of agriculture withdrawal agreement from agricultural soil fund due to Act No. 334/1992 Coll., on protection of agricultural soil fund. Essential part of the thesis is analysis of basic knowledge of local planning, land proceeding, authorities of agriculture land protection and binding opinions. The thesis also compares preceding and actual act after admission of Act No. 41/2015 Coll. The author analyses deficiency in actual act and try to find possible outcomes. Keywords: zemědělský půdní fond (ZPF); ochrana ZPF; souhlas k odnětí; odvody; územní plánování; územní řízení; závazná stanoviska; rozhodnutí; půda; životní prostředí; agricultural soil fund; protection of agricultural soil fund; withdrawal agreement; payments; local planning; land proceeding;binding opinions; soil; environment Available in digital repository of UPOL.
Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti

Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 ...

KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery
KŘÍŽOVÁ, Adéla
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery

KŘÍŽOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Lokalizace dronů v obrazu z kamery
Štěpán Petr; Ficenec Adam; Pačes Pavel
2017 - Czech
Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu pomocí neuronových sítí. Práce se zabývá rozborem neuronových sítí, vhodným výběrem sítě pro řešení problematiky, jejím návrhem a vytvořením funkčního algoritmu schopného detekovat a označit objekty v reálném čase. Kromě přípravy algoritmu pro živý vstup je jeho funkcionalita ozkoušena na testovací sadě obrazů pro získání ucelené informace o přesnosti. Výsledky testů jsou následně rozebrány a z nich jsou vyvozeny možné návrhy na zlepšení.The goal of this work is to test the possibility of using neural networks to localize UAVs. Solution for this problem lies in an extensive research of given subject and in the development of algorithm, which will be able to detect and localize flying quadrocopters from video stream. This work will provide a thorough analysis of neural networks, proper network design and the development of functional algorithm, capable of live stream object marking. Apart from preparing the algorithm for live feed input, the functionality of this program will be tested on a set of pictures to properly analyze the precision. Results of these tests will be discussed in final suggestion for future upgrades. Keywords: Neuronová síť; dron; detekce a lokalizace; Neural network; UAV; detection and localization Available in digital repository of ČVUT.
Lokalizace dronů v obrazu z kamery

Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat ...

Štěpán Petr; Ficenec Adam; Pačes Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Postupy tvorby a revize primárního práva Evropské unie
GZYLOVÁ, Romana; HAMUĽÁK, Ondrej; STEHLÍK, Václav
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá postupy tvorby a revizemi primárního práva Evropské unie. Primární právo představuje základ práva Evropské unie. Oblast revizí primárního práva se po přijetí Lisabonské smlouvy dočkala relevantních změn a tyto revizní postupy si bezesporu zasluhují větší pozornost. Diplomová práce je rozdělena celkem do 4 kapitol. Primárnímu právu Evropské unie obecně a jeho obsahu je věnována kapitola první. Druhá kapitola se zabývá již samotnou podstatou revizí primárního práva Evropské unie a je rozdělena do 4 podkapitol zabývajících se postupně řádným postupem, zjednodušeným postupem, zvláštními přechodovými klauzulemi a evolutivními klauzulemi. Tato kapitola se zaměřuje na úpravu nastalou po přijetí Lisabonské smlouvy a současně zahrnuje srovnání s předchozí úpravou revizí Smluv. Problematice revizí Smluv ve vybraných členských státech, a to konkrétně v České republice a Německu, se věnuje kapitola následující. Poslední kapitola je zaměřena na specifické případy změny Smluv, které představují přístupové smlouvy a smlouvy o vystoupení z Unie. Danou kapitolu jsem se rozhodla obohatit o aktuální téma, jež představuje v rámci procesu vystoupení případ Velké Británie, která se rozhodla z Unie vystoupit. Práce je zaměřena především na vytvoření uceleného pojednání o postupech revize primárního práva a částečně rovněž komparaci předchozí úpravy s úpravou nastalou po přijetí Lisabonské smlouvy. This thesis is concerned with the processes of creation and revision of EU primary law. Primary law represents the foundation of EU law. The topic of revisions of primary law has undergone substantial changes after the adoption of the Lisbon Treaty, and deserves greater attention. This thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces EU primary law in general and its content. Chapter two concerns the process of revisions of EU primary law, and is subdivided into for sections dealing with the ordinary process, the simplified process, special transitional clauses and evolutionary clauses. This chapter is focused on adjustment that occurred after the adoption of the Lisbon Treaty, and includes comparison with previous adjustment of treaty revisions. Chapter three presents the trouble of treaty revisions in selected member states, specifically in Germany and the Czech Republic. The last chapter focuses on specific treaty changes, which represent the accession treaty and treaty of withdrawal from the European Union. This last chapter I have decided to enrich with the actual topic of the decision of the United Kingdom to leave the Union. This work presents a comprehensive treatment of the revision processes of primary law, as well as a partial comparison of these processes before and after the adoption of the Lisbon treaty. Keywords: klauzule; Lisabonská smlouva; mezivládní konference; primární právo Evropské unie; přístupová smlouva; smlouva o vystoupení z Evropské unie; revize Smluv; řádný legislativní postup; řádný postup revize; Smlouva o Evropské unii; Smlouva o fungování Evropské unie; zjednodušený postup revize; zvláštní legislativní postup; zvláštní přechodová klauzule; Clause; Lisbon Treaty; Intergovernmental Conference; Primary law of the European Union; Treaty of Accession; Treaty of Withdrawal from the European Union; Treaty Revision; Ordinary legislative procedure; Ordinary revision procedure; Treaty on European Union; Treaty on the Functioning of the European Union; Simplified revision procedure; Special legislative procedure; Special bridging clause Available in digital repository of UPOL.
Postupy tvorby a revize primárního práva Evropské unie

Diplomová práce se zabývá postupy tvorby a revizemi primárního práva Evropské unie. Primární právo představuje základ práva Evropské unie. Oblast revizí primárního práva se po přijetí Lisabonské ...

GZYLOVÁ, Romana; HAMUĽÁK, Ondrej; STEHLÍK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ústavní limity omezení rovnosti volebního práva
MOTL, Jakub; BARTOŇ, Michal; TOMOSZEK, Maxim
2017 - Czech
Práce hodnotí současné volební systémy v České republice a jejich jednotlivé prvky ve vztahu k principu rovnosti volebního práva. Analyzuje judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k problematice volebních systémů a posuzuje možný vliv zákonodárce na jednotlivé volební systémy. Dále se zaměřuje na otázku Ústavních limitů omezení rovnosti volebního práva v České republice za posledních 20 let. Definuje funkci voleb ve společnosti, analyzuje vlastnosti hlavních volebních systémů a vysvětluje jejich dílčí prvky, jako jsou uzavírací klauzule, volební formule, počet mandátů připadajících na obvod, ale i občanství, volební věk nebo omezení svéprávnosti. This diploma thesis deals with the current electoral systems in the Czech Republic. The aim of this thesis is to assess the elements of electoral system in relation to the principle of equal suffrage. It analyzes the cases judged by the Constitutional Court of the Czech Republic in this matter. It also deals with lawmakers and their possibilities to affect the electoral system as well as analyzes the constitutional limits of equal suffrage in the Czech Republic during the last twenty years. This diploma thesis also defines the principle of elections, social function of elections and analyzes characteristic features of the main types of electoral systems as well as explains the elements of the system, such as legal threshold, allocation rules, district magnitude, voting age or limited legal capacity. Keywords: volební právo; většinový volební systém; proporcionální volební systém; aktivní volební právo; pasivní volební právo; rovnost volebního práva; všeobecnost volební právo; přímost volebního práva; tajnost hlasování; volební obvod; volební formule; uzavírací klauzule; gerrymandering; volební cenzus; volební věk; omezení svéprávnosti; suffrage; majority system; proportional representation; active suffrage; passive suffrage; equal suffrage; universal suffrage; direct suffrage; secret of ballot; electoral district; allocation rule; legal treshold; gerrymandering; voting cenzus; voting age; limited legal capacity Available in digital repository of UPOL.
Ústavní limity omezení rovnosti volebního práva

Práce hodnotí současné volební systémy v České republice a jejich jednotlivé prvky ve vztahu k principu rovnosti volebního práva. Analyzuje judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k problematice ...

MOTL, Jakub; BARTOŇ, Michal; TOMOSZEK, Maxim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases