Number of found documents: 210887
Published from to

Vliv totální endoprotézy kolenního kloubu na kinematiku chůze
ZÁLEŠÁKOVÁ, Veronika; LEHNERTOVÁ, Michaela
2019 - Czech
Gonartróza je limitující pro pacienty při vykonávání běžných denních aktivit. V případě neúspěchu konzervativní léčby je dalším možným řešením jak pacientům, zvláště ve vysokém stupni postižení kloubu, ulevit od bolesti a ztuhlosti kolene, chirurgické řešení pomocí totální endoprotézy. Cílem této práce bylo zhodnotit vliv totální endoprotézy kolenního kloubu na kinematiku chůze a srovnat jej se stavem před operací. Výzkumný soubor tvořilo celkem 8 probandů, 7 žen a 1 muž, průměrný věk všech probandů byl 66,25?4,63 let. U těchto probandů byla diagnostikována mediální gonartróza II. až III. st. stupně podle RTG dle Kellgrena a Lawrence. K porovnání získaných hodnot kinematických parametrů byl použit Wilcoxonův párový test a znaménkový test. Pro testování hypotéz byla stanovena hladina statistické významnosti = 0,05. Statisticky významný rozdíl (p=0,02) byl nalezen při jednooporové fázi kroku u časoprostorových parametrů obou končetin celkově. Ve stejné skupině byl také zjištěn statisticky významný rozdíl u fáze dvojí opory (p=0,03). U časoprostorových parametrů obou těchto testů byla prodloužena doba opory. Při měření úhlových parametrů vyšly statisticky významné hodnoty v hlezenním kloubu u maximální plantární flexe na konci stojné fáze (p=0,05), u celkového rozsahu pohybu v sagitální rovině (p=0,05) opět u všech skupin. Na neoperované končetině v hlezenním kloubu při maximální plantární flexi na konci stojné fáze (p=0,04). V úhlových parametrech bylo také statisticky významné zvětšení celkového rozsahu pohybu v sagitální rovině v hlezenním kloubu (p=0,02) u obou končetin dohromady. U neoperované končetiny se statisticky významně zvětšil rozsah maximální plantární flexe na konci stojné fáze (p=0,03) v hlezenním kloubu, v kolenním kloubu se zvětšil celkový rozsah pohybu v sagitální rovině (p=0,05) a deprese pánve ve švihové fázi chůze (p=0,03). Totální endoprotéza kolenního kloubu v našem výzkumu statisticky významně ovlivnila úhlové parametry na neoperované dolní končetině. Dále byly statisticky významné hodnoty zjištěny pro úhlové a časoprostorové parametry při chůzi celkově. Knee arthritis is limiting for patients in performing of regular daily activities. In case of conservative treatment failure, a total knee replacement is another possible solution to relieve both pain and stiffness of the knee, particularly in the high degree of joint involvement. The aim of this work is to evaluate the effect of total knee joint endoprosthesis on the kinematics of walking and compare it to the pre-operation condition. The research file consisted of 8 probands, namely 7 women and 1 man, while the average age of all probands was 66.25 ? 4.63 years. For these probands, the medial osteoarthritis of the knee joint grade II and III was diagnosed using the X-ray according to Kellgren and Lawrence. The Wilcoxon signed-rank test was used for comparison of obtained values of kinematic parameters. For hypothesis testing, the level of statistical significance was determined at = 0.05. A statistically significant difference (p = 0.02) was found in the single limb stance of the step in time-space parameters in all groups. In the same group, a statistically significant difference was also found in the double limb stance (p = 0.03). The support stance was prolonged for time-space parameters of both these tests. When measuring the angle parameters, statistically significant values were reported in ankle joint at the maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.05), for the entire range of motion in the sagittal plane (p = 0.05) in all groups again. At the non-operated limb, in the ankle joint at maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.04). In the angular parameters, there was also a statistically significant increase in the overall range of motion in the sagittal plane in the ankle joint (p = 0.02) in all groups. At the non-operated limb, the range of maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.03) in the ankle joint has increased significantly. The knee joint showed an increased overall range of motion in the sagittal plane (p = 0.05) and depression of the pelvis in the swinging stance of walking (p = 0.03). The total knee joint endoprosthesis significantly influenced angular parameters on the non-operated lower limb and angular walking parameters in total in our research. Statistically significant values were found for time-space parameters in walking generally. Keywords: Totální endoprotéza; kolenní kloub; kinematika; kinematická analýza; Total knee replacement; knee joint; kinematics; kinematic analysis Available in digital repository of UPOL.
Vliv totální endoprotézy kolenního kloubu na kinematiku chůze

Gonartróza je limitující pro pacienty při vykonávání běžných denních aktivit. V případě neúspěchu konzervativní léčby je dalším možným řešením jak pacientům, zvláště ve vysokém stupni postižení ...

ZÁLEŠÁKOVÁ, Veronika; LEHNERTOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Opakované vězňovo dilema
KRAKOVSKÁ, Hana; HOLEČEK, Pavel; BOHANESOVÁ, Eva
2019 - Czech
Tato práce se zabývá opakovaným vězňovým dilematem, problémem z oblasti teorie her. Je rozčleněná do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část uvede čtenáře nejdříve do problematiky vězňova dilematu jednokolového a následně opakovaného. Představí nejznámější strategie a turnaje opakovaného vězňova dilematu. Část praktická vychází z reálných dat získaných z turnaje, který byl zorganizován autorkou práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem turnaje bylo sledovat jak chování hráčů, kterými nebyly naprogramované algoritmy, nýbrž studenti, tak i souvislosti mezi naším turnajem a turnajem Roberta Axelroda, amerického vědce, který s těmito turnaji začal. Využito bylo metod pro klasifikaci hráčů a analýzu průběhu hry. Tyto navržené metody byly otestovány na reálných datech získaných během turnaje. This thesis deals with the topic of the iterated prisoner's dilemma - a problem coming out of the area of game theory. The thesis is divided into two main parts - - theoretical and practical. Firstly, the theoretical part will introduce a reader to the problems of the prisoner's dilemma. Subsequently, the iterated prisoner's dilemma will be introduced. The practical part of the thesis is based on real data gathered from a tournament, which had been organized by author of this thesis at the Faculty of Science, Palacky University in Olomouc. The aim of this tournament was to observe behavior of the players who were not programmed algorithms but students themselves. Also, relations of our tournament and Robert Axelrod's tournament were contemplated. We concentrated on methods for classification of players as well as on analysis of game process. These designed methods were tested on real data gathered during the tournament. Keywords: vězňovo dilema; opakované vězňovo dilema; teorie her; strategie; hráči; výplatní matice; rovnovážný bod; optimum; turnaj; prisoner's dilemma; iterated prisoner's dilemma; game theory; strategy; players; payoff matrix; Nash equilibrium; optimum; tournament Available in digital repository of UPOL.
Opakované vězňovo dilema

Tato práce se zabývá opakovaným vězňovým dilematem, problémem z oblasti teorie her. Je rozčleněná do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část uvede čtenáře nejdříve do problematiky ...

KRAKOVSKÁ, Hana; HOLEČEK, Pavel; BOHANESOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Whistleblowing a právní úprava whistleblowingu
FIALOVÁ, Eliška; PODRAZIL, Petr; TINTĚRA, Tomáš
2019 - Czech
Předkládaná diplomová práce pojednává o vysoce aktuální problematice whistleblowingu a ochraně whistleblowerů. Důraz je kladen především na seznámení čtenáře s pojmem whistleblowingu, s jeho historií a významem. Dále se diplomová práce snaží o zasazení této problematiky obecně do souvislostí s loajalitou zaměstnance, svobodou projevu a veřejným zájmem na oznamovaní protispolečenského jednání. Vymezeny jsou dále mezinárodních závazky ČR v oblasti whistleblowingu a je nastíněn vývoj rozhodovací praxe ESLP v této problematice. Prostřednictvím analýzy současného právního stavu diplomová práce podává odpověď na otázku, zda je stávající právní úprava pro ochranu whistleblowerů dostačující a zda je vůbec speciální právní úpravy zapotřebí. Diplomová práce obsahuje analýzu a komparaci jednotlivých legislativních návrhů a jejich hodnocení. Pro úplnost je jedna kapitola věnována právní úpravě whistleblowingu v UK, která je obecně ve srovnání s právními úpravami jiných států vnímána jako jedna z nejzdařilejších a nejefektivnějších. Na závěr jsou předeslány úvahy nad možným efektivním řešením problematiky whistleblowingu v právním řádu ČR. The presented diploma thesis deals with the currently hot issue of whistleblowing and the protection of whistle-blowers. Emphasis is put on informing the reader about whistleblowing itself, its history and meaning. In addition, the thesis relates this issue to the loyalty of employee, the freedom of speech and the public interest in reporting anti-social behaviour. Furthermore, the thesis sets forth the international obligations of the Czech Republic in this area and outlines the development of the case law of the European Court of Human Rights. Through the analysis of the current legislation, the diploma thesis gives an answer to the question whether the existing legal regulation of the protection of whistle-blowers is sufficient or whether special legal regulations should be introduced. The diploma thesis consists of analysis, comparison and evaluation of legislative proposals. For the sake of completeness, one chapter is devoted to the UK legislation, which is generally perceived as one of the most successful and most effective. Lastly, suggestions for legislative solutions are outlined. Keywords: Whistleblowing; Ochrana oznamovatele; Whistleblowing; protection of whistleblower Available in digital repository of UPOL.
Whistleblowing a právní úprava whistleblowingu

Předkládaná diplomová práce pojednává o vysoce aktuální problematice whistleblowingu a ochraně whistleblowerů. Důraz je kladen především na seznámení čtenáře s pojmem whistleblowingu, s jeho historií ...

FIALOVÁ, Eliška; PODRAZIL, Petr; TINTĚRA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Souběh funkcí v obchodních korporacích
FIALKOVÁ, Dobromila; PODRAZIL, Petr; ČERNÝ, Michal
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá souběhy funkcí statutárních orgánů a pracovních poměrů v obchodních korporacích, a to v kapitálových obchodních korporacích, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, neboť právě v těchto druzích obchodních korporací se souběhy funkcí vyskytují nejčastěji. V práci jsou řešeny souběhy v právní úpravě České republiky. Cílem této práce je poskytnout komplexní přehled o vývoji souběhů funkcí, analyzovat aktuální situaci a její další možný vývoj, zejména odpovědět na otázku, zda jsou souběhy aktuálně přípustné a pokud ano, za jakých podmínek. Dílčím cílem je analyzování důvodů vzniku fenoménu souběhů funkcí. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy a základní rozdíly mezi výkonem závislé práce a výkonem funkce statutárního orgánu. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji. Ve třetí kapitole je řešena aktuální judikatura a její směřování. V poslední kapitole je analyzována aktuální situace a závěry vyplývající z nejnovější judikatury. V poslední kapitole autorka vyslovuje svá stanoviska k novému směřování souběhů funkcí. Autorka se zaměřuje zejména na důsledky a upozorňuje na problematické aspekty umožnění volby režimu zákoníku práce pro smlouvu o výkonu funkce. This diploma thesis deals with the coexistence of functions of statutory bodies and employment relationships in business organisations, namely in capital companies, i.e. limited liability companies and joint-stock companies, because in these types of business companies the coexistence of functions is most frequent. The thesis deals with simultaneity of functions in the legal regulation of the Czech Republic. The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of the evolution of the simultaneity of functions, to analyse the current situation and its further possible evolution, especially to answer the question whether the concurrent functions are currently admissible and, if so, under what conditions. The partial aim of this diploma thesis is to analyse the reasons for the occurrence of the phenomenon of simultaneity of functions. The first chapter defines the basic concepts and basic differences between the performance of the dependent work and the performance of the function of the statutory body. The second chapter is devoted to historical development. The third chapter deals with current jurisprudence and its direction. The last chapter analyses the current situation and the conclusions resulting from the recent cases. In the last chapter the author expresses her opinion on the new direction of the simultaneity of functions. The author focuses on the consequences and draws attention to the problematic aspects of enabling the choice of the Labor Code regime for the executive service agreement. Keywords: Souběh funkcí; obchodní korporace; kapitálové korporace; statutární orgán; působnost statutárního orgánu; obchodní vedení; delegace obchodního vedení; pracovněprávní vztah; vedoucí zaměstnanec; zákoník práce; zákon o obchodních korporacích; občanský zákoník; obchodní zákoník; Simultaneity of functions; business organisations; capital companies; statutory body; scope of statutory body; business management; employment relationships; manager employee; Labour Code; Business Corporations Act; Civil Code; Commercial Code Available in digital repository of UPOL.
Souběh funkcí v obchodních korporacích

Tato diplomová práce se zabývá souběhy funkcí statutárních orgánů a pracovních poměrů v obchodních korporacích, a to v kapitálových obchodních korporacích, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové ...

FIALKOVÁ, Dobromila; PODRAZIL, Petr; ČERNÝ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Cochemský model
VUJTÍK, Dalibor; HRUŠÁKOVÁ, Milana; WESTPHALOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na problematiku typu interdisciplinární spolupráce známého jako Cochemská praxe. Svou povahou se jedná o jeden z alternativních způsobů řešení rodičovského konfliktu. Autor se v rámci této práce snaží přiblížit vznik a vývoj tohoto modelu u západních sousedů v Německu. Dále analyzuje principy, na kterých je Cochemská praxe vystavěna, včetně zhodnocení efektivity práce, kterou do celého systému interdisciplinární spolupráce vnáší jednotlivé zúčastněné profese. Stěžejní část je pak věnována zamyšlení se nad potencionálním využitím Cochemské praxe v rámci praxe na opatrovnických úsecích okresních soudů v České republice. V návaznosti na tuto skutečnost se práce v poslední části věnuje hodnocení potřebnosti legislativních změn pro aplikaci Cochemské praxe na našem území. This thesis deals with the issue of interdisciplinary collaboration known as Cochem practice which is an alternative way of solving the issue of parental conflict. The author aims to focus on the origin and evolution of the model in Germany. The author also analyzes the principles of Cochem practice including the evaluation of efficiency which is incorporated to the interdisciplinary collaboration by involved professions. The principal part is dedicated to the potential usage of Cochem practice on guardianship division of district courts in the Czech Republic. Connected with this fact my work deals in the last part with evaluation of legislative changes needed for the application of Cochem practice at our area. Keywords: Rodičovský konflikt; rodičovská odpovědnost; rodinné právo; Cochemská praxe; dohoda; interdisciplinární spolupráce; nezletilý; zájem dítěte; Parental conflict; parental responsibility; family law; Cochem practice; agreement; interdisciplinary cooperation; minor child; interest of child Available in digital repository of UPOL.
Cochemský model

Diplomová práce je zaměřena na problematiku typu interdisciplinární spolupráce známého jako Cochemská praxe. Svou povahou se jedná o jeden z alternativních způsobů řešení rodičovského konfliktu. Autor ...

VUJTÍK, Dalibor; HRUŠÁKOVÁ, Milana; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Cestovný ruch na Slovensku - priestorové predstavy a ich medziregionálne porovnanie
MELICHER, Richard; ŠIMÁČEK, Petr; HALÁS, Marián
2019 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá analýzou rozdielov vo vnímaní predstáv o priestore Slovenskej republiky z pohľadu cestovného ruchu. Čiastkovou témou je porovnávanie týchto predstáv medzi obyvateľstvom západného, stredného a východného Slovenska. V jednotlivých kapitolách sú popísane všeobecné informácie vzťahujúce sa k cestovnému ruchu, cestovnému ruchu na Slovensku a kapitoly venované problematike percepcie územia s následnou prezentáciou výsledkov. This thesis deals with the analysis of differences in the perception of the imaginations of the Slovak Republic's space from the point of view of turism. A partial topic is the comparison of these imaginations among the population of Western, Central and Eastern Slovakia. The chapters describe general information about turism, turism in Slovakia and chapters dealing with space perception with presentation of the results. Keywords: cestovný ruch; Slovensko; percepcia; predstavy; mentálna mapa; turism; Slovakia; perception; imaginations; mental map Available in digital repository of UPOL.
Cestovný ruch na Slovensku - priestorové predstavy a ich medziregionálne porovnanie

Diplomová práca sa zaoberá analýzou rozdielov vo vnímaní predstáv o priestore Slovenskej republiky z pohľadu cestovného ruchu. Čiastkovou témou je porovnávanie týchto predstáv medzi obyvateľstvom ...

MELICHER, Richard; ŠIMÁČEK, Petr; HALÁS, Marián
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj podmínek bydlení na území města Olomouce prizmatem statistiky
KLUSOVÁ, Hana; ŠIMÁČEK, Petr; FIEDOR, David
2019 - Czech
Hlavní cílem této práce je podat časoprostorovou analýzu výsledků Sčítání lidu domů a bytů od roku 1921 na území města Olomouce až do úrovně městských části. Dílčím cílem této práce je porovnání ukazatelů dalších podobně velkých měst. The main aim of this diploma thesis is to submit time-space analysis attainment of census since 1921 on zone Olomouc until to level urban areas. The partial aim ofthis work is to compare indicators with indicators to other similarly large cities in the Czech Republic. Keywords: Olomouc; bydlení; statistika; Olomouc; cenzus; housing Available in digital repository of UPOL.
Vývoj podmínek bydlení na území města Olomouce prizmatem statistiky

Hlavní cílem této práce je podat časoprostorovou analýzu výsledků Sčítání lidu domů a bytů od roku 1921 na území města Olomouce až do úrovně městských části. Dílčím cílem této práce je porovnání ...

KLUSOVÁ, Hana; ŠIMÁČEK, Petr; FIEDOR, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Charakteristické dny podle maximálního a minimálního teploměru a jejich prostorová variabilita v Olomouci a okolí
DUBSKÝ, Lukáš; VYSOUDIL, Miroslav; JUREK, Martin
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá časoprostorovou analýzou úrovně denní minimální a denní maximální teploty vzduchu a výskytu charakteristických dní na tyto denní teplotní extrémy vázaných v Olomouci a okolí v letech 2011-2015 za použití dat z 12 stanic MESSO. V analýze byly použity absolutní četnost, amplituda, relativní četnost, aritmetický průměr, odchylka od průměru a průměrná odchylka, za účelem hodnocení normality také dolní a horní kvartil, sledováno bylo rovněž datum prvního a posledního výskytu těchto dní. Dosažené výsledky byly následně porovnávány s příslušnými průměry za období 1961-2010, stejně tak byly diskutovány možné příčiny, jež měly jak na úroveň denní minimální a maximální teploty vzduchu, tak i na výskyt jednotlivých charakteristických dní v jednotlivých zkoumaných lokalitách vliv. This diploma thesis deals with time-space analysis of the level of daily minimum and maximum air temperature and the occurrence of characteristic days tied to daily temperature extremes in Olomouc and surrounding areas in 2011-2015 using the data from 12 stations of the MESSO network. In the analysis was utilized absolute frequency, amplitude, relative frequency, arithmetic mean, departures from the mean, for the purposes of the evaluation of normality also lower and upper quartile, observed was also the date of the first and the last occurrence of these days. The obtained results were then compared with respective averages from the period 1961-2010 and also were discussed possible causes which influenced the level of the daily minimum and maximum air temperatures as well as the occurrence of individual characteristic days in the studied locations. Keywords: denní minimální teplota; denní maximální teplota; charakteristické dny; časoprostorová analýza; Olomouc; daily minimum temperature; daily maximum temperature; characteristic days; space-time analysis; Olomouc Available in digital repository of UPOL.
Charakteristické dny podle maximálního a minimálního teploměru a jejich prostorová variabilita v Olomouci a okolí

Diplomová práce se zabývá časoprostorovou analýzou úrovně denní minimální a denní maximální teploty vzduchu a výskytu charakteristických dní na tyto denní teplotní extrémy vázaných v Olomouci a okolí ...

DUBSKÝ, Lukáš; VYSOUDIL, Miroslav; JUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti rozvoje turistického potenciálu na území MAS Region HANÁ.
VOJTĚCHOVÁ, Lucie; ŠIMÁČEK, Petr; KLAPKA, Pavel
2019 - Czech
Cílem magisterské práce bude zhodnotit předpoklady cestovního ruchu v zájmovém území MAS Region Haná, analyzovat dosavadní vývoj v této oblasti a navrhnout nové možnosti rozvoje cestovního ruchu s ohledem na nevyužitý potenciál zkoumaného regionu. V teoretické části práce autorka naváže na poznatky získané při tvorbě bakalářské práce. Součástí praktické části práce bude ucelená série map zaměřených především na oblast cestovního ruchu na území MAS Region Haná, která bude navržena a zpracována pro tištěnou podobu. Současně budou vybraná témata prezentována i v podobě interaktivních online dostupných map. Veškeré mapové výstupy budou diskutovány s představiteli MAS tak, aby pro ně byly mapy prakticky využitelné. The aim of this master´s theses is to assess the tourist potential of LAG Region HANA, analyse its development up to now, and to suggest new possibilities for tourism expansion, considering the untapped potential of this region. In the theoretical part, the author will make use of the knowledge gained in her bachelor thesis. The practical part of the thesis will contain a comprehensive series of maps focused primarily on tourism in LAG Region HANA. These will be designed for possible print in the future. Selected topics will also be presented in the form of interactive maps, available online. All map output will be discussed with LAG Region HANA representatives to ensure its utility in practice. Keywords: cestovní ruch; místní akční skupina Region HANÁ; tematický atlas; interaktivní online mapa; předpoklady; tourism; local action group Region HANA; thematic atlas; interactive online map; preconditions Available in digital repository of UPOL.
Možnosti rozvoje turistického potenciálu na území MAS Region HANÁ.

Cílem magisterské práce bude zhodnotit předpoklady cestovního ruchu v zájmovém území MAS Region Haná, analyzovat dosavadní vývoj v této oblasti a navrhnout nové možnosti rozvoje cestovního ruchu s ...

VOJTĚCHOVÁ, Lucie; ŠIMÁČEK, Petr; KLAPKA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Optimalizace dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou
CAHA, Lukáš; HALÁS, Marián; HERCIK, Jan
2019 - Czech
Diplomová práce se věnuje optimalizaci dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. V práci jsou aplikovány metody dopravně-geografického výzkumu. Vstupními indikátory byly zejména dojížďkové a dopravní toky. Výsledky z dílčích šetření byly využity pro návrh zlepšení veřejné dopravy v Kraji Vysočina. This thesis deals with the optimalization of transport services in the Vysočina County by railway and public transport. The methods of transport-geographic research are applied in the thesis. Input indicators were in particular commuting and traffic flows. The results from the partial surveys were used for suggest of improvement of public transport in the Vysočina County. Keywords: integrovaný dopravní systém; dopravní obslužnost; VLOD; VDOD; dojížďka; dopravní poloha; tarifní integrace; public transportation line; integrated transport system; transport accesibility; commuting to work and schools Available in digital repository of UPOL.
Optimalizace dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou

Diplomová práce se věnuje optimalizaci dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. V práci jsou aplikovány metody dopravně-geografického výzkumu. Vstupními indikátory ...

CAHA, Lukáš; HALÁS, Marián; HERCIK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases