Number of found documents: 239771
Published from to

MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY
Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
2018 - Czech
Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea pražského plánování by zde by měla posílit génia loci, které se vytratilo zbouráním Denisova nádraží a výstavbou magistrály. Také by mělo nabídnout prostory pro prezentování všech etap vývoje a plánování Prahy ať už v modelech, plánech, audiovizuálně, nebo také formou přednášek a workshopů. Místo, kde se návštěvník setká s historií i budoucností hlavního města.Těšnov has a potential not only as a touristic attractive place. It is easy for orientation with quality traffic service and mainly there is the main building of the City Of Prague Museum. The new building of the Prague museum of planning should strengthen the genius loci here, which disappeared by the demise of Denis?s Railway Station and Prague highway construction. It should offer space for presenting all stages of Prague's development and planning, whether in models, plans, audiovisual or in the form of lectures and workshops. The place where a visitor meets history and future of the capital city. Keywords: muzeum,urbanismus,plánování,město,Praha; museum,urbanism,planning,city,Prague Available at various departments of the ČVUT.
MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY

Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea ...

Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI
Kordovský Petr; Česal David; Šabart Jan
2018 - Czech
Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s předpokladem realizace zastávky Nemocnice Krč na plánované trase metra D.The concept of the new urban development around Thomayer's hospital in Prague 4 - Krč. The thesis includes detailed analyses of selected administrative building and apartment building in the area and is based on the assumption of realization of the metro station Hospital Krč on the new metro line D. Keywords: urbanismus,soubour staveb,administrativní budova,bytový dům,Krč,nová stanice metra Nemocnice Krč; urban development,administrative building,apartment building,Krč,new metro station Hospital Krč Available at various departments of the ČVUT.
ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI

Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s ...

Kordovský Petr; Česal David; Šabart Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aktivní fázová stabilizace vláknových interferometrů pro měření na jednofotonové úrovni.
ŠVARC, Vojtěch; FIURÁŠEK, Jaromír; NOVÁKOVÁ, Martina
2018 - English
V rámci práce je realizován aktivně stabilizovaný vláknový Machův-Zehnderův interferometr určený k implementaci jednofotonových experimentů. Stabilizace fáze probíhá na silném optickém signálu, který je dokonale oddělen od měřicího jedofotonového signálu. V rámci práce byla odladěna stabilizační zpětnovazební smyčka a provedena její charakterizace pomocí Fourierovy transformace a Allanovy odchylky. Pomalý fázový drift, který je dominantní, byl utlumen o 6 řádů, přičemž celková šířka pásma stabilizační smyčky je 1 kHz. Stabilizovaný interferometr může fungovat jako dělič svazku s fázově laditelným proměnným dělicím poměrem. Variabilita nastavení dělicího poměru je od 0:100 do 100:0 s libovolným krokem a s extinkcí větší než 25 dB. Stabilita nastavených dělicích poměrů je měřena a diskutována v práci. Dále je umožněno rychlé spínání libovolného dělicího poměru pomocí implementovaného integrovaného elektro-optického fázového modulátoru. Rychlé spínání bylo demonstrováno pro 5 ns pulsy s dobou náběžné hrany 0,7 ns. Při budoucích jednofotonových experimentech bude rychlé spínání součástí dopředné vazby. In this Thesis, active phase-lock of a fiber Mach-Zehnder interferometer is demonstrated. The phase-lock is performed with a strong signal that is perfectly separated from the single-photon measurement signal. Characterization of the phase-lock stability was performed using Fourier transform and Allan deviation. The slow phase drift, which is dominant, was decreased by 6 orders and the stabilization loop performs well up to 1 kHz. The setup behaves as a phase-tuned variable beam splitter. The possible splitting ratio is in the range from 0:100 to 100:0 with arbitrary step and with extinction more than 25 dB. The stability of various splitting ratios is measured and discussed. Further, the setup enables fast switching of an arbitrary splitting ratio employing an integrated electro-optic phase modulator. The fast switching was demonstrated for 5 ns pulses with rise time of 0.7 ns. The setup will be utilized for single-photon experiments with active feed-forward. Keywords: Machův-Zehnderův interferometr; aktivní fázová stabilizace; dělič svazku; proměnný dělicí poměr; optický přepínač; polarizaci udržující optická vlákna.; Mach-Zehnder interferometer; active phase-lock; variable beam splitter; optical switch; polarization maintaining optical fibers. Available in digital repository of UPOL.
Aktivní fázová stabilizace vláknových interferometrů pro měření na jednofotonové úrovni.

V rámci práce je realizován aktivně stabilizovaný vláknový Machův-Zehnderův interferometr určený k implementaci jednofotonových experimentů. Stabilizace fáze probíhá na silném optickém signálu, který ...

ŠVARC, Vojtěch; FIURÁŠEK, Jaromír; NOVÁKOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Měření vlnoplochy pomocí Shack-Hartmannova senzoru
VÁVRA, Jan; MOŤKA, Libor; STOKLASA, Bohumil
2018 - Czech
Diplomová práce pojednává o principu Shack-Hartmannova senzoru, parametrech sloužících k jeho popisu a způsobech jeho kalibrace včetně experimentálního provedení The diploma thesis deals with the principle of Shack-Hartmann sensor, parameters used for its description and methods of its calibration, including experimental design. Keywords: Shack-Hartmann; senzor; vlnoplocha; kalibrace; nejistota; Shack-Hartmann; sensor; wavefront; calibration; uncertainty Available in digital repository of UPOL.
Měření vlnoplochy pomocí Shack-Hartmannova senzoru

Diplomová práce pojednává o principu Shack-Hartmannova senzoru, parametrech sloužících k jeho popisu a způsobech jeho kalibrace včetně experimentálního provedení...

VÁVRA, Jan; MOŤKA, Libor; STOKLASA, Bohumil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ověřování přesnosti měření počtu kroků u fitness náramků ve vyučovacích jednotkách školní tělesné výchovy
PIJÁČKOVÁ, Lucie; JAKUBEC, Lukáš; NEULS, Filip
2018 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo provést standardizační studii o přesnosti měření fitness náramku Garmin Vivofit při monitorování krátkodobé pohybové aktivity dětí z hlediska počtu kroků v podmínkách školní tělesné výchovy. Pohybová aktivita byla zaznamenána pomocí krokoměru Yamax Digiwalker SW 700 a fitness náramku Garmin Vivofit. Měření se zúčastnilo celkem 84 probandů (dívek ve věku 1216 let). Data byla zpracována v programu Statistica 12.0. Statistické porovnání jednotlivých proměnných bylo provedeno pomocí t-testu. Pro posuzování korelační závislosti byl použit Pearsonův korelační koeficient. Hladina statistické významnosti byla stanovena na p 0,05. Z výsledků měření vyplývá, že fitness náramky Garmin Vivofit podhodnocují počet naměřených kroků při monitorování krátkodobé aktivity v rámci školní tělesné výchovy v porovnání s pedometry Yamax Digiwalker SW 700 cca o 13 % (cca 150-170 kroků za jednotku, resp. 4-5 kroků/min). The main aim of this diploma thesis is to accomplish a standardized study about the exactness of measurement by activity trackers Garmin Vivofit while monitoring short-term physical activity of children age 1216, regarding number of steps in condition of school Physical Education lessons. Physical activity was recorded by pedometer Yamax Digiwalker SW 700 and an activity tracker Garmin Vivofit. In the gauging there took part 84 tested (girls age 1216) in total. The figures were processed in programme Statistica 12.0. Statistic comparison was accomplished by comparing particular variables by t-test. For the estimation of correlating dependence the Pearson correlation coefficient was used. The level of statistic importance was assessed on p 0,05. The results shows that activity trackers Garmin Vivofit underestimated number of steps in the units of school Physical Education in spite of the pedometers Yamax Digiwalker SW 700 cca about 13 % (cca 150-170 steps/ hour, resp. 4-5 steps/min). Keywords: Pohybová aktivita; monitoring; fitness náramky; krokoměry; školní tělesná výchova; Physical activity; monitoring; activity trackers; pedometers; school Physical Education Available in digital repository of UPOL.
Ověřování přesnosti měření počtu kroků u fitness náramků ve vyučovacích jednotkách školní tělesné výchovy

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést standardizační studii o přesnosti měření fitness náramku Garmin Vivofit při monitorování krátkodobé pohybové aktivity dětí z hlediska počtu kroků v ...

PIJÁČKOVÁ, Lucie; JAKUBEC, Lukáš; NEULS, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Týdenní monitoring pohybové aktivity u norských dětí během zimního a jarního období
MIŠURCOVÁ, Veronika; NEULS, Filip; JAKUBEC, Lukáš
2018 - Czech
Diplomová práce monitoruje týdenní pohybovou aktivitu (PA) u norských dětí v zimním a jarním období z pohledu počtu kroků. Dále se práce zabývá porovnáním PA během pracovních a víkendových dnů, porovnáním množství PA mezi chlapci a dívkami a v neposlední řadě porovnáním PA v jednotlivých segmentech školního dne. Výzkumného šetření se v zimním i jarním období zúčastnilo celkem 20 dětí, z toho 10 chlapců a 10 dívek ve věku 11-12 let. Sběr dat proběhl v Norsku ve městě Notodden na základní škole Tveiten skole. K monitorování PA byl použit pedometr Yamax Digiwalker SW-700. Respondenti nosili týden krokoměry a zaznamenávali v průběhu sledovaných dnů časy a počty kroků do záznamových archů. Z výsledků je patrné, že vyšší PA byla v měsíci květen (v celém týdnu, školních dnech i víkendových dnech), ovšem rozdíly jsou statisticky nesignifikantní. V porovnání pracovních a víkendových dnů byly děti pohybově aktivnější v pracovních dnech v zimním i jarním období. V porovnání pohlaví byly dívky pohybově aktivnější než chlapci ve všech parametrech jak v zimním, tak v jarním období. V jednotlivých segmentech školního dne se překvapivě prokázalo, že nejaktivnějším segmentem byl čas strávený před školou. Doporučenou hranici PA, která činí 11.000 kroků v měsíci únoru i květnu, většina dětí nesplňuje. This diploma thesis monitors weekly physical activity (PA) in Norwegian children in winter and spring time in terms of number of steps. In addition, the thesis deals with comparison of PA during working and weekend days, comparing the amount of PA among boys and girls and last but not least by comparing the PA in the individual segments of the school day. A total of 20 children participated in the survey during the winter and spring period, 10 boys and 10 girls aged 11-12. Data collection took place in Norway, Notodden, at the Elementary School of Tveiten School. A Yamax Digiwalker SW-700 pedometer was used to monitor the PA. Respondents wore a pedometer for a week and recorded the number of steps in the record sheets during the days under review. The results show that the higher PA was in May (throughout the week, school days and weekends), but the differences are statistically insignificant. Compared to working days and weekends, children were more active in working days in both winter and spring. In comparison with sex, girls were more active than boys in all parameters in both winter and spring time. In each school day segments, it was surprisingly proven that the most active segment was time spent in front of the school. The recommended PA threshold, which is 11,000 steps in February and May, most children do not meet. Keywords: aktivita; roční období; krokoměr; pubescence; Norsko; physical activity; season; pedometer; puberty; Norway Available in digital repository of UPOL.
Týdenní monitoring pohybové aktivity u norských dětí během zimního a jarního období

Diplomová práce monitoruje týdenní pohybovou aktivitu (PA) u norských dětí v zimním a jarním období z pohledu počtu kroků. Dále se práce zabývá porovnáním PA během pracovních a víkendových dnů, ...

MIŠURCOVÁ, Veronika; NEULS, Filip; JAKUBEC, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Optimalizace zdroje kvantově provázaných polarizačních stavů světla
HOŠÁK, Radim; FILIP, Radim; JEŽEK, Miroslav
2018 - English
Existující experimentální uspořádání pro generaci korelovaných párů pomocí spontánní parametrické frekvenční konverze je optimalizováno za cílem dosažení vysokého stupně kvantové provázanosti generovaných párů. Práce se zabývá jednak měřením a charakterizací generovaného kvantového stavu, a jednak dosažením co nejvyšší provázanosti. Je demonstrována práce zdroje ve dvou režimech. S úzkopásmovými frekvenčními filtry lze dosáhnout vysoké hodnoty parametru konkurence 99 % při přibližně 16 000 koincidencích za sekundu. S frekvenčními filtry se širším pásem propustnosti se četnost koincidencí pohybuje těsně pod 100 000 za sekundu při stále vysoké konkurenci 96 %. V této práci jsou popsány techniky použité pro získání takto vysokého stupně kvantové provázanosti. Dále je vyvinuta a aplikována metoda zrychlení tomografie kvantového stavu. An existing experimental setup for degenerate, non-collinear spontaneous parametric down conversion that generates correlated pairs of photons is optimized to achieve high-quality entanglement in the generated pairs. This Thesis is concerned with estimation and characterization of the generated quantum state, as well as with achieving as high entanglement as possible in the said state. Operation of the source in two regimes is demonstrated. With narrow-band spectral filters, state-of-the-art quality of entanglement can be achieved, with the concurrence of 99 % and approx. 16,000 coincidences per second. With wider-band filters, the rate of coincidences is just short of 100,000 per second, while the output state concurrence value is still very high, with a value of 96 %. In this Thesis, the techniques used to achieve such quality entanglement are described. Furthermore, a method of speeding up the quantum state tomography procedure is devised and applied. Keywords: nelineární optika; kvantová provázanost; spontánní parametrická frekvenční konverze; nonlinear optics; entanglement; spontaneous parametric down conversion Available in digital repository of UPOL.
Optimalizace zdroje kvantově provázaných polarizačních stavů světla

Existující experimentální uspořádání pro generaci korelovaných párů pomocí spontánní parametrické frekvenční konverze je optimalizováno za cílem dosažení vysokého stupně kvantové provázanosti ...

HOŠÁK, Radim; FILIP, Radim; JEŽEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zapojení dětí ve věku 11, 13 a 15 let do volnočasových aktivit v přírodě v Olomouckém kraji
ŠVECOVÁ, Barbora; PETR, Michal
2018 - Czech
V práci se věnuji oblasti trávení volného času v přírodě u dětí školního věku. Některé způsoby trávení volného času jsou chápány jako zdraví prospěšné jiné naopak zdraví ohrožující. Skvělou možností pro zdravé trávení volného času jsou aktivity v přírodě. Pobyt v přírodě snižuje stres a deprese, dodává energii, snižuje únavu, zvyšuje spokojenost a náladu. Cílem bylo zjistit, které aktivity děti ve věku 11, 13 a 15 let nejčastěji provozují v přírodě. Zjistit, zda má pohlaví dítěte, věk dítěte a socioekonomický status rodiny vliv na druh aktivit, které děti provozují v přírodě. Výsledky vycházejí z projektu "Vývoj a validace dotazníku zkoumajícího volnočasové aktivity u populace 11-15letých adolescentů studie HBSC" na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Nejčastěji provozovanou volnočasovou aktivitou se bez rozdílu věku a pohlaví stala cykloturistika. S rostoucím věkem klesá účast na daných aktivitách v přírodě. Významnou úlohu v zapojení dětí do volnočasových aktivit v přírodě má výše příjmu rodiny. In my work I describe the spending of leisure time in nature in children of school age. Some forms of spending leisure time are understood as health beneficial while others are seen as health threatening. Amazing way of spending leisure time in the healthy manner are outdoor activities. Staying in nature decreases stress and depression, supplies body with energy, reduces fatigue and increases happiness and good mood. The objective was to find out which activities of children aged 11, 13 and 15 were carried out in nature most often. To determine whether or not the factors such as gender and age of the children and socio-economic status of the family have an impact on the kind of outdoor activities carried out by these children. The results are based on project 'Development and validation of a questionnaire examining leisure-time activities in a population of 11-15-year old adolescents HBSC study' of Faculty of Physical Culture in Olomouc. The most common activity regardless of the age or sex became cycling. With increasing age, the engagement in given outdoor activities decreases. Significant role in engaging children in leisure-time activities was the income of the family. Keywords: volný čas; aktivity v přírodě; pohlaví; ročník; socioekonomický status; leisure time; outdoor activities; gender; age; socio-economic status Available in digital repository of UPOL.
Zapojení dětí ve věku 11, 13 a 15 let do volnočasových aktivit v přírodě v Olomouckém kraji

V práci se věnuji oblasti trávení volného času v přírodě u dětí školního věku. Některé způsoby trávení volného času jsou chápány jako zdraví prospěšné jiné naopak zdraví ohrožující. Skvělou možností ...

ŠVECOVÁ, Barbora; PETR, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Nurse scheduling problém
NEMCOVÁ, Ivica; MACHALOVÁ, Jitka; ŽENČÁK, Pavel
2018 - Czech
Cieľom tejto práce je naštudovať problém rozpisu služieb pre zdravotné sestry a popísať jeho rôzne varianty. Pre zoznámenie sa s problémom najkôr tento problém popíšeme a objasníme rôzne typy metód jeho riešenia. Pre praktické znázornenie vytvoríme päť rôznych modelov, ukazujúcich na značnú variabilitu tohto problému. Tento problém predstavuje optimalizačnú úlohu a jeho riešenie budeme hľadať implementáciou funkcií zostavujúcich úlohu zmiešaného celočíselného lineárneho programovania, ktorú je možné riešiť funkciami obsiahnutými v Matlabe a v Octave. The aim of this work is to study the Nurse scheduling problem and to describe its various variants. Firstly, we will describe this problem and explain the different kinds of methods to find solution. For a practical illustration, we create five examples to illustrate different modeling options. This problem is an optimization task and we will look its solution for by implementing of functions that build up the integer linear programming problem. This problem can be solved by functions addressed in Matlabe and Octave. Keywords: NSP; zmiešané celočíselné programovanie; optimalizačná úloha; viackriteriálna optimalizácia; rozhodovacie premenné; záväzné požiadavky; nezáväzné požiadavky; NSP; mixed integer programming; optimization task; multi-critical optimization; decision variables; hard requirements; soft requirements Available in digital repository of UPOL.
Nurse scheduling problém

Cieľom tejto práce je naštudovať problém rozpisu služieb pre zdravotné sestry a popísať jeho rôzne varianty. Pre zoznámenie sa s problémom najkôr tento problém popíšeme a objasníme rôzne typy metód ...

NEMCOVÁ, Ivica; MACHALOVÁ, Jitka; ŽENČÁK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv akutní fyzické únavy na riziko poranění LCA u fotbalistů věkové kategorie U13 a U15
SEDLÁK, Ondřej; MAIXNEROVÁ, Eliška; JANURA, Miroslav
2018 - Czech
Cílem práce bylo určit vliv akutní fyzické únavy na biomechaniku dopadu po výskoku a na riziko zranění LCA u fotbalistů věkové kategorie U13 a U15. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 22 fotbalistů ze sportovního klubu Sigma Olomouc, a.s. Hráči spadali do dvou věkových kategorií U13 (n = 14, věk = 12,80 ? 0,42 roku) a U15 (n = 8, věk = 15,00 ? 0,40 roku). Pro simulaci dopadu byl použit motorický test single leg-countermovement jump, který byl zaznamenáván na dvě videokamery ve frontální a v sagitální rovině. Z videozáznamů byly následně vybrány snímky, které se hodnotily podle nástroje Landing Error Scoring System (LESS). Výstupem hodnocení biomechaniky dopadu u každého hráče bylo LESS skóre. Hráči byli měřeni celkem dvakrát 1 hodinu před utkáním a bezprostředně po utkání. Výsledky Wilcoxonova párového testu potvrdily vliv akutní fyzické únavy na biomechaniku dopadu a na riziko poranění LCA. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny mezi průměrnými předzápasovými a pozápasovými hodnotami LESS skóre u věkové kategorie U13 (p = 0,030) a dále při porovnání průměrných hodnot LESS skóre mezi věkovými kategoriemi U13 a U15 jak před zápasem, tak i po zápasu. Z výsledků vyplývá, že po zápasu došlo vlivem akutní fyzické únavy ke zhoršení biomechaniky dopadu a tím ke zvýšení rizika poranění LCA u obou věkových kategorií. Hráči věkové kategorie U13 vykazovali horší provedení dopadu z pohledu biomechaniky v porovnání s věkovou kategorií U15 jak před zápasem, tak po zápasu. The aim of this diploma thesis was to determine the effect of fatigue on the landing biomechanics and the risk of LCA injury in U13 and U15 soccer players. A group of 22 soccer players from Sigma Olomouc, a.s participated in the study. The players fell into two categories U13 (n = 14, age = 12,80 ? 0,42 years) and U15 (n = 8, age = 15,00 ? 0,40 years). A motoric test single leg-countermovement jump (landing on both feet) was used as a jump-landing task that was videotaped from the frontal and the sagital plane. Subsequently requisite pictures were cut out from the videorecordings and evaluated using the LESS creating the final LESS score. The players were measured twice 1 hour before the match and immediately after the match. The results of Wilcoxon signed-rank test proved the effect of fatigue on the landing biomechanics and the risk of LCA injury. Statistically significant differences were found between the mean LESS score values before the match compared to the mean LESS score values after the match in U13 category (p = 0,030) and between the mean LESS score values of U13 category compared to the mean LESS score values of U15 category in both before the match and after the match. The results showed that the landing biomechanics was poorer after the match (in both categories) due to fatigue and the players were thus at a higher risk of LCA unjury. The players of U13 category performed poorer landing biomechanics in comparison with U15 category. The players of U13 category were thus at a higher risk of LCA unjury. Keywords: únava; adolescenti; biomechanika dopadu; fotbal; LCA; zranění; fatigue; adolescents; landing biomechanics; soccer; LCA; injury Available in digital repository of UPOL.
Vliv akutní fyzické únavy na riziko poranění LCA u fotbalistů věkové kategorie U13 a U15

Cílem práce bylo určit vliv akutní fyzické únavy na biomechaniku dopadu po výskoku a na riziko zranění LCA u fotbalistů věkové kategorie U13 a U15. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 22 fotbalistů ze ...

SEDLÁK, Ondřej; MAIXNEROVÁ, Eliška; JANURA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases