Number of found documents: 7530
Published from to

Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci
Růžička, Štěpán; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana
2018 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Štěpán Růžička Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: HPLC method development for carotenoids determination in fruits In this thesis was optimized and developed a new HPLC method for the determination of specific carotenoids (betacarotene, lutein and zeaxanthin) content in selected species of sweet cherries. The method used Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4.6 mm; 5 µm) column for separation and UV detection at a wavelength of 450 nm. There was used isocratic elution of the mobile phase acetonitrile:hexan:methylene chloride (96.6:1.7:1.7) at a flow rate of 1.409 ml/min during the measurement. The cherry samples were extracted to chloroform in ultrasound bath, centrifuged, and after filtration injected into HPLC system. The temperature was set at 30 řC and injected volume was 5 µl. The amount of betacarotene was quantified in a few cherry samples because of too low concentration of carotenoids. Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Štěpán Růžička Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci V této diplomové práci byla optimalizována a vyvinuta HPLC metoda pro stanovení karotenoidů betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu ve vybraných odrůdách třešní. Tato metoda využívá kolonu Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4,6 mm; 5 µm) a UV detekci při vlnové délce 450 nm. Měření probíhalo v režimu isokratické eluce mobilní fází acetonitril:hexan:dichlormethan (96,6:1,7:1,7) o průtokové rychlosti 1,409 ml/min při teplotě 30 řC. Analyzované vzorky třešní byly extrahovány s pomocí ultrazvuku do chloroformu, centrifugovány a po přefiltrování dávkovány do HPLC systému. Dávkovaný objem vzorku byl 5 µl. Kvůli nízké koncentraci karotenoidů byl betakaroten kvantifikován pouze v několika vybraných odrůdách třešní. Available in a digital repository NRGL
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Štěpán Růžička Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma ...

Růžička, Štěpán; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Římské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.)
Krahulcová, Andrea; Bouzek, Jan
2018 - Czech
5 Abstract The presented rigorous thesis is focused on the Roman military equipment from the near and distant surroundings of the Celtiberian city of Numantia (the 2nd century BC) and on their processing from the widest point of view. This is a topic that has not yet been discussed in Czech professional literature. For the sake of completeness as well as an introduction to the issues addressed, a brief overview of Roman historical reference is presented. Because of the inclusion of the topic in a wider historical and geographical framework, the other lines are integrated on the sites of the military character from different countries and dated to the 3rd -1st centuries BC. These archaeological sites have become a valuable source of study material. The core of the work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical-methodological approach is focused on an overview of the literary, iconographic, archaeological and epigraphic sources - related to Numantia and its surroundings - and on an appreciation of their value. The method of analogy is based on processing and evaluating the archaeological knowledge from a total of five dozen camps of Roman troops, which were built on the territory of the Iberian Peninsula and dated to the 3rd -1st centuries BC. Geographical research brings knowledge... 4 Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je zacílena na římská vojenská zařízení z blízkého i vzdálenějšího okolí keltiberského města Numantia (2. století př. Kr.) a na jejich zpracování z co nejširšího úhlu pohledu. Jedná se o téma, které dosud nebylo v české odborné literatuře pojednáno. Z hlediska komplexnosti a zároveň pro uvedení do řešené problematiky je podán stručný přehled římského dějinného odkazu. Z důvodu začlenění tématu do širšího historicko-geografického rámce se další řádky zaměřují na lokality vojenského charakteru z různých zemí a s datací do 3.-1. století př. Kr. Tato naleziště se stala cenným zdrojem studijního materiálu. Jádro práce sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoreticko-metodologický přístup je zacílen na přehled literárních, ikonografických, epigrafických a archeologických pramenů - vážících se k Numantii a jejímu okolí - a na zhodnocení jejich výpovědní hodnoty. Metoda analogie je založena na zpracování a vyhodnocení archeologických poznatků z celkem pěti desítek táborů římského vojska, které byly vystavěny na území Iberského poloostrova a datovány do 3.-1. století př. Kr. Geografický výzkum přináší objevné poznatky. Jeho realizace spočívá na třech vektorových mapových listech MTN10 španělské oblasti Soria o celkové výměře ca 100 kmš a na zpracování v prostředí... Keywords: Římská republika - římské válečnictví - numantinsk; Roman Republic - Roman warfare - Numantine Wars - Available in a digital repository NRGL
Římské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.)

5 Abstract The presented rigorous thesis is focused on the Roman military equipment from the near and distant surroundings of the Celtiberian city of Numantia (the 2nd century BC) and on their ...

Krahulcová, Andrea; Bouzek, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Právní postavení soudce v České republice
Stieberová, Marie; Pohl, Tomáš; Macková, Alena
2018 - Czech
Název práce v anglickém jazyce: Legal status of the judge in the Czech Republic Abstract The work deals with the topic "Legal status of the judge in the Czech Republic". I chose the topic of the thesis because I consider the function of judge to be one of the vertices that can be achieved in the legal field. Everything related to this feature seems to be interesting and investigate. In addition, I consider the topic is important in society. I had the oportunity to work as an assistant to two civil judges in the district court for two years and to look into the "court action". During this time I came into contact with several judges, I attented several courts hearings. The thesis is divided into 23 chapters. The beginning of the thesis is devoted to the historical development of the judiciary and to the related development of the position of a judge in the Czech Republic. Rendering in historical contects is important for easier understanding of the influences they had and have an impact on today's legal status of a judge. From a historical point of view this helps to avoid potential mistakes from the past in the future. The judiciary of the present is specified in the following chapters, which regulate the rules of the judiciary, the conditions for the establishment and exercise of the judge. The position of... Název práce v českém jazyce: Právní postavení soudce v České republice Abstrakt Rigorózní práce je rozdělena do 23 kapitol. Začátek práce je věnován historickému vývoji soudnictví a s tím souvisejícímu vývoji postavení soudce v České republice. Vykreslení v historických souvislostech je důležité pro snadnější pochopení vlivů, které měly a mají vliv na dnešní právní postavení soudce. Z historického hlediska to pomáhá vyvarovat se v budoucnu případných chyb z minulosti. Soudnictví současnosti je specifikováno v následujících kapitolách, jež upravují právní úpravu soudnictví, podmínky vzniku a výkonu funkce soudce. Postavení soudce s sebou nese i pro funkci charakteristické povinnosti. Na výkonu soudnictví se vedle soudců podílejí rovněž přísedící a jiné soudní osoby (justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci). Samostatná kapitola je věnovaná postavení ženám soudkyním. V rigorózní práci se dále věnuji osobnosti soudce a profesní etice, a s tím souvisejícímu právu na informace o členství soudců v KSČ, funkčnímu a pracovnímu postavení soudců, podmínkám, kdy je soudce nezpůsobilý k výkonu funkce, důvodům zániku funkce, soustavě soudů, vnitřní organizaci soudů a určení zákonného soudce. Ústavnímu soudu a právnímu postavení soudce Ústavního soudu je s ohledem na jeho významnost a odlišnost věnovaná... Keywords: soudce; soud; civilní řízení; judge; court; civil procedure Available in a digital repository NRGL
Právní postavení soudce v České republice

Název práce v anglickém jazyce: Legal status of the judge in the Czech Republic Abstract The work deals with the topic "Legal status of the judge in the Czech Republic". I chose the topic of the ...

Stieberová, Marie; Pohl, Tomáš; Macková, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství
Linhartová, Aneta; Frinta, Ondřej; Salač, Josef
2018 - Czech
Relations between parents and children after divorce Abstract The aim of this thesis is to present current legal regulation regarding relations between parents and children after divorce, which is included in the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, to point out problematic aspects during its practical application and to suggest other possible future solutions for particular issues. The thesis is composed of five chapters. Chapter one deals with divorce. It investigates historical development of its legal regulation, current legal regulation including divorce proceeding, and also some legal consequences of divorce. Part of this chapter concentrates on suggestions de lege ferenda regarding simplification of divorce. Chapter two is concerned with legal regulation of relations between parents and children after divorce in a historical context, from the General Civil Code till nowadays. Chapter three analyses individual aspects of legal regulation of relations between parents and children after divorce. At first it looks at custody of minor children after divorce and its particular forms, i.e. sole, alternating and shared custody. Another part of this chapter deals with regulation of contact of a parent and a minor child. After that the chapter concentrates on alimentary obligation regarding a minor... Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství Abstrakt Cílem této práce je představit aktuální právní úpravu týkající se poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství, obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, poukázat na problematické aspekty při její aplikaci v praxi a navrhnout de lege ferenda u dílčích otázek jiná možná řešení. Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola se zabývá rozvodem manželství. Je pojednáno historickém vývoji jeho právní úpravy, platné právní úpravě, včetně řízení o rozvod manželství, a rovněž o některých právních dopadech rozvodu manželství. Část této kapitoly se týká návrhů na zjednodušení rozvodu manželství de lege ferenda. Druhá kapitola je věnována právní úpravě poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství v historickém kontextu, od obecného zákoníku občanského do současné doby. Ve třetí kapitole je provedena analýza jednotlivých aspektů právní úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství. Nejdříve je pojednáno o péči o nezletilé dítě po rozvodu manželství a o jejích jednotlivých formách, tj. péči výlučné, střídavé a společné. Další část této kapitoly se zabývá úpravou styku rodiče a nezletilého dítěte. Poté je pojednáno o vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti a následně o vyživovací povinnosti ke... Keywords: rozvod manželství; péče o děti; výživné; divorce; custody of children; alimony Available in a digital repository NRGL
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství

Relations between parents and children after divorce Abstract The aim of this thesis is to present current legal regulation regarding relations between parents and children after divorce, which is ...

Linhartová, Aneta; Frinta, Ondřej; Salač, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Služebnosti
Hejdová, Dagmar; Salač, Josef
2018 - Czech
The aim of the diploma thesis is to present the legal institute of the easements in its complexity placing emphasis on the current legal regulation of this institute in the Czech Civil Code. The diploma thesis deals with the most important practical issues inherently linked to this legal institute with reference to the relevant judicial decisions and suggested solutions of the mentioned problems are presented. The aim of the diploma thesis is also to present the institute of the easements as the institute responsive to the current social conditions undoubtedly reflected in the legal regulation of the institute of the easements. The first chapter of the diploma thesis is devoted to the theoretical determination of the concept of the easements. In the second chapter the most important historical periods related to the institute of the easements are presented, from the ancient era to the present. The most important ancient principles linked to the institute of the easements are discussed and their importance for the contemporary legal regulation is emphasized. Subsequently, the diploma thesis also deals with the origination of the concept of the easements and the conceptual change in the current Czech Civil Code consisting in distinguishing the easements from the real burdens. The descriptions of the... Resumé Cílem diplomové práce je podat komplexní pohled na problematiku právního institutu služebností s důrazem na současnou právní úpravu služebností v občanském zákoníku. Práce rozebírá nejdůležitější praktické otázky, s nimiž je tento právní institut neodmyslitelně spojen, a předestírá možné způsoby jejich řešení s odkazy na judikaturu. Účelem práce je rovněž představení institutu služebnosti jakožto institutu reagujícího na aktuální společenské potřeby, které nacházejí svůj odraz v právní úpravě institutu služebností. Prvá kapitola vymezuje pojem služebnosti především z teoretického hlediska. Druhá kapitola je věnována představení nejdůležitějších historických milníků pro vývoj právního institutu služebnosti, od starověku až po současnost. Pozornost je věnována starověkým zásadám, které právní úpravu institutu služebností ovlivňují dodnes, vzniku pojmu věcných břemen a koncepční změně v současném občanském zákoníku oproti předchozí právní úpravě spočívající v rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Uvedení historické geneze má v tomto ohledu sloužit především demonstrování vlivu společenských poměrů na právní úpravu institutu služebností. Těžiště diplomové práce spočívá v kapitole třetí, jež je věnována současné právní úpravě služebností v občanském zákoníku. Na samém úvodu třetí... Keywords: služebnosti; majetková práva; občanské právo; easements; rights in property; civil law Available in a digital repository NRGL
Služebnosti

The aim of the diploma thesis is to present the legal institute of the easements in its complexity placing emphasis on the current legal regulation of this institute in the Czech Civil Code. The ...

Hejdová, Dagmar; Salač, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Soudobná tendence rozšiřování výkladu ústavního principu rovnosti a zákazu diskriminace
Otrošinová, Dominika; Tryzna, Jan
2018 - Czech
This work focuses on the contemporary form of the constitutional principles of equality and non-discrimination. These are human rights which have been formed in the society during last decades, and these changes have usually been dynamic and also crucial. For the purpose of understanding these principles and their position in the society, this work deals with analysis, development and influential factors related to these principles. First of all, this work provides general description of principles, which is a terminological basis, it also analyses constitutional principles and legal interpretation. Then it focuses on the principles of equality and non-discrimination, their relation and possibility of restriction. Besides from explanation of the relevant terms, this work also contains their more detailed analysis. The second chapter describes the process of enshrining these principles and strengthening their role in the society. Furthermore, it focuses on the process of enshrining itself, and provides examples of subjects and processes supporting this extension. The end of this chapter is a thought about the name of this work, and it contains primarily the examples from today, which demonstrate the scope of changes regarding these principles. The work also includes consideration of the question which ideas... Diplomová práce se zaměřuje na současnou podobu ústavních principů rovnosti a zákazu diskriminace. Jedná se o lidská práva, která se ve společnosti formují až v posledních desetiletích, kdy tyto proměny bývají často dynamické a velmi zásadní. Za účelem pochopení těchto principů a jejich postavení ve společnosti se práce věnuje jejich analýze, vývoji a faktorům, které je ovlivňují. V první řadě práce poskytuje obecnou úpravu principů jakožto terminologické východisko, vedle toho rozebírá principy ústavní a otázku interpretaci práva. Následně přibližuje již samotné principy rovnosti a zákazu diskriminace, jejich vztah a jejich možné omezení. Na vysvětlení termínů navazuje jejich bližší rozbor. Druhá kapitola popisuje proces zakotvování těchto principů a jejich posilování ve společnosti. Dále se soustředí na samotný proces rozšiřování a na příklady subjektů a procesů, které toto rozšiřování podporují. Závěr kapitoly tvoří úvaha nad názvem diplomové práce, která pracuje především s příklady ze současnosti, na nichž ukazuje rozsah vývoje dotčených principů. Práce dále obsahuje úvahu nad otázkou, které myšlenky rozšiřování principů podporují, co je přínosem tohoto vývoje, a kde se naopak vytváří sporné body. V oblasti pozitivních argumentů připomíná například rozdíly mezi veřejným a soukromým právem, téma... Available in a digital repository NRGL
Soudobná tendence rozšiřování výkladu ústavního principu rovnosti a zákazu diskriminace

This work focuses on the contemporary form of the constitutional principles of equality and non-discrimination. These are human rights which have been formed in the society during last decades, and ...

Otrošinová, Dominika; Tryzna, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Náhrada škody v rámci Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Marková, Veronika; Pfeiffer, Magdalena; Brodec, Jan
2018 - Czech
The subject of the rigorosum thesis is damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter the "CISG"). The CISG can be described as one of the most important and most widely used legislative instruments providing a unified framework for contracts for the international sale of goods. The aim of this thesis is to make a critical analysis of the provisions concerning the right to damages, to confront misleading provisions and to clarify issues not expressly dealt with by the CISG in order to provide a comprehensive overview of the right to damages under the CISG, taking into account its core values and principles. The significance of the CISG in the business world and the purpose of the right to damages are introduced in the first part of the thesis. The CISG is fundamentally influenced by the UNIDROIT Principles1 and PECL2 , which help to interpret vague languages found in the provision and to supplement and to clarify the provisions of the to the CISG. The crucial goal of the right to damages, which is to place the aggrieved party in the same position it would have been in economically if the contract had been performed, is embodied in the principle of full compensation. The goal of the subsequent chapter is to describe all requirements for... Předmětem rigorózní práce je materie náhrady škody v rámci Vídeňské úmluvy. Vídeňskou úmluvu lze označit jako jeden z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších nástrojů poskytující jednotný rámec pro mezinárodní smlouvy o koupi zboží. Cílem předkládané rigorózní práce je provést kritickou analýzu ustanoveních dotýkajících se práva na náhradu škody, konfrontovat zavádějící ustanovení, objasnit chybějící či méně detailní úpravu a poskytnout tak ucelený přehled o institutu náhrady škody ve Vídeňské úmluvě s přihlédnutím k jejím stěžejním hodnotám a principům. V první části práce je přiblížen význam Vídeňské úmluvy v obchodně-právním světě a účel práva na náhradu škody, kterým je postavit poškozenou stranu do stejné finanční situace, v jaké by se nacházela, kdyby nedošlo k porušení smlouvy. Část práce se zaobírá také obecnou charakteristikou Zásad UNIDROIT a PECL a jejich významem pro Vídeňskou úmluvu. Výše zmíněné instrumenty poskytují platformu pro interpretaci vágních pojmů Vídeňské úmluvy a pro doplnění a objasnění její chybějící či méně detailní úpravy. V následující kapitole jsou nastíněny jednotlivé předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu. Značný prostor je věnován také problematice vymahatelných škod. Důraz je kladen zejména na ušlý zisk v důsledku snížení objemu transakcí, ztráty šance na dosažení... Keywords: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží; CISG; právo na náhradu škody; ztráta; předvídatelnost; zmírnění škody; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; CISG; right to damages; loss; foreseeability; mitigation of damages Available in a digital repository NRGL
Náhrada škody v rámci Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

The subject of the rigorosum thesis is damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter the "CISG"). The CISG can be described as one of the ...

Marková, Veronika; Pfeiffer, Magdalena; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v ČR a USA
Braborec, Jan; Pfeiffer, Magdalena; Brodec, Jan
2018 - Czech
Recognition and Enforcement of foreign arbitral awards in the Czech Republic and in the United States of America Abstract This rigorous thesis deals with the topic of recognition and enforcement of foreign arbitral awards, and the issues are illustrated by the legal regulations of the Czech Republic and the United States of America. The aim of the thesis is to clarify the issue of recognition and enforcement of foreign arbitral awards in both countries, to define their legal regulations and to point out their common and different features in the field of grounds for refusal to recognize and enforce foreign arbitral awards and in the process of such recognition. Apart from the introduction and the conclusion, the present rigorous thesis is divided into five separate chapters. The first chapter deals with the definition of arbitration in the ADR system and points out the advantages and disadvantages of the arbitration as compared to the proceedings at state courts. The author defines the concept of an arbitral award or a foreign arbitral award within all the relevant regulations in the next part. The second chapter deals with the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The author discusses the individual provisions of the Convention, taking into account their substantive... Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v ČR a USA Abstrakt Předmětná rigorózní práce pojednává o tématu uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, přičemž je tato problematika ilustrována na právní úpravě České republiky a Spojených států amerických. Cílem práce je ozřejmit téma uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů v obou státech, vymezit jejich právní úpravu, a poté poukázat na jejich společné a odlišné znaky v oblasti důvodů pro odepření uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů a v samotném procesu tohoto uznání. Kromě úvodu a závěru je předmětná rigorózní práce členěna do pěti samostatných kapitol. V první kapitole se autor věnuje vymezení rozhodčího řízení v systému alternativního řešení sporů, přičemž rovněž uvádí výhody a nevýhody rozhodčího řízení oproti řízení před obecnými soudy. V další části pak autor vymezuje pojem rozhodčího nálezu, resp. cizího rozhodčího nálezu, a to ve světle všech dotčených právních předpisů. Druhá kapitola se věnuje Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. V této kapitole autor rozebírá jednotlivá ustanovení Úmluvy s přihlédnutím k jejich věcnému rozsahu. Tato ustanovení pak autor interpretuje mimo jiné i za pomoci obsáhlé judikatury národních soudů, přičemž v několika případech k těmto rozhodnutím přidává i svůj kritický názor. Obsahem třetí kapitoly je pak... Keywords: cizí rozhodčí nález; Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů; zákon o federální arbitráži; foreign arbitral award; The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards; federal arbitration act Available in a digital repository NRGL
Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v ČR a USA

Recognition and Enforcement of foreign arbitral awards in the Czech Republic and in the United States of America Abstract This rigorous thesis deals with the topic of recognition and enforcement of ...

Braborec, Jan; Pfeiffer, Magdalena; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek
Paľová, Romana; Nováková, Veronika; Kuchařová, Monika
2018 - English
Title of thesis: Miniaturized and fast method for solubility and level of supersaturation determinations of drug nanocrystals Author: Romana Paľová Department: Biophysics and Physical Chemistry Supervisor: Doc. Veronika Nováková, Ph.D. Specialized supervisor: Assoc. Prof. Leena Peltonen, Ph.D. As a formulation strategy for improving the bioavailability of poorly water-soluble drugs, drug nanocrystals can be employed. Several studies have shown that drug nanocrystals exhibit higher dissolution rate compared to conventional drug formulations. However, when orally administered, various conditions in gastrointestinal tract, such as changes in pH may result in problematic absorption. In this work, the preparation of drug nanosuspension of itraconazole (ITZ), as model poorly water-soluble compound, was carried out. The nanosuspension was prepared by using wet milling method of preparation, with suitable stabilizers added (Poloxamer 407 and Hydroxypropyl methylcellulose). Hydrochloric acid buffer pH 1.2 was chosen to create an environment similar to gastric fluids. In order to investigate changes in solubility of ITZ nanosuspension, UV spectrophotometer was used. Measurement was performed at the wavelength 551 nm, where dissolved ITZ does not absorb light and no change in absorbance occurred.... Názov diplomovej práce: Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek. Autor: Romana Paľová Katedra: Katedra biofyziky a fyzikální chemie Školiteľ: Doc. Veronika Nováková, Ph.D. Školiteľ-špecialista: Doc. Leena Peltonen, Ph.D. Nanokryštály liečiv môžu byť používané ako formulácie pre zlepšenie biodostupnosti liečiv, ktoré sú vo vode zle rozpustné. Niekoľko štúdií dokazuje, že nanokryštály vykazujú lepší disolučný profil v porovnaní s bežnými formuláciami. Avšak po perorálnom podaní môžu podmienky v gastrointestinálnom trakte, ako napríklad zmeny v pH, spôsobiť problémy so vstrebaním liečiva. V tejto práci bola vlhkým mletím pripravená nanosuspenzia itrakonazolu, ako predstaviteľa vo vode zle rozpustnej zlúčeniny. Pridané boli vhodné stabilizéry (Poloxamer 407 a Hydroxypropylmetylcelulóza). Pufr s pH hodnotou 1.2 bol vybraný pre vytvorenie prostredia podobného tomu v žaludku. Zmeny v rozpustnosti boli sledované pomocou UV spektrofotometra, pri nastavení vlnovej dĺžky 551 nm, kde rozpustený itrakonazol neabsorbuje svetlo. Zmeny v absorbancii neboli zaznamenané. Následne zvýšením pH na hodnotu 7 boli simulované podmienky ktoré nastávajú keď liečivo prechádza zo žaludku do tenkého čreva - hlavného miesta absorpcie. Výsledky ukázali rapídny... Available in a digital repository NRGL
Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek

Title of thesis: Miniaturized and fast method for solubility and level of supersaturation determinations of drug nanocrystals Author: Romana Paľová Department: Biophysics and Physical Chemistry ...

Paľová, Romana; Nováková, Veronika; Kuchařová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

Tuhé disperze s aciklovirem plastifikované methylsalicylátem
Vodičková, Karolína; Dittrich, Milan
2018 - Czech
CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Name of the student: Mgr. Karolína Vodičková Title of rigorous thesis: Aciclovir loaded solid dispersions plasticized with methyl salicylate Consultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Rigorous thesis deals with the study of rheological, thermal and dissolution properties of biodegradable drug carriers. The theoretical part describes the properties of plasticizers, branching monomers and polymers derived from -hydroxy acids. In the experimental part, solid dispersions made from star-like polyester of lactic and glycolic acids, branched on pentaerythritol, plasticized with methyl salicylate (MS) in concentrations of 20 %, 30 % and 40 %, were prepared. Aciclovir (ACV) was incorporated as the drug. Thermal analysis of solid dispersions was performed by DSC. It has been confirmed that MS is efficient plasticizer of star-like polyester already in concentration of 20 %. The viscosity was measured at the shear rate range from 0,1 to 10 s-1 at three temperatures, and the data were analysed by Newtonian model. The viscosity for easy processing, drug incorporation, and application is achieved at 25 řC with the addition of 40 % MS. The dissolution test of aciclovir was performed in a water bath with an integrated... UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Mgr. Karolína Vodičková Název rigorózní práce: Tuhé disperze s aciklovirem plastifikované methyl-salicylátem Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Rigorózní práce se zabývá studiem reologických, termických a disolučních vlastností biodegradabilních nosičů léčiv. V teoretické části jsou popsány vlastnosti plastifikátorů, větvících monomerů a polyesterů odvozených od -hydroxykyselin. V experimentální části byly připraveny tuhé disperze tvořené polyesterem kyseliny mléčné a glykolové, větveným na pentaerythritolu, plastifikované methyl-salicylátem (MS) v koncentracích 20 %, 30 % a 40 %. Jako léčivo byl inkorporován aciklovir (ACV). Byla provedena termická analýza tuhých disperzí na DSC. Bylo potvrzeno, že methyl-salicylát je účinným plastifikátorem větveného polyesteru již v koncentraci 20 %. Byla měřena viskozita plastifikovaných soustav v rozmezí rychlostního spádu 0,1 - 10 s-1 při třech teplotách a data byla analyzována pomocí Newtonova modelu. Plastifikované soustavy vykazují newtonský tok s hodnotou viskozity ovlivněnou typem a koncentrací plastifikátoru. Viskozita umožňující snadné zpracování, inkorporaci léčiva a aplikaci přípravku je při teplotě 25 řC dosažena až přídavkem 40 % MS.... Available in a digital repository NRGL
Tuhé disperze s aciklovirem plastifikované methylsalicylátem

CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Name of the student: Mgr. Karolína Vodičková Title of rigorous thesis: Aciclovir loaded solid ...

Vodičková, Karolína; Dittrich, Milan
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases