Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 258797
Published from to

Studium antimikrobiálních aktivit bílkovin a peptidů hlíz vybraných genotypů brambor (\kur{Solanum} spp.)
VLAČIHOVÁ, Andrea
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Studium antimikrobiálních aktivit bílkovin a peptidů hlíz vybraných genotypů brambor (\kur{Solanum} spp.)

VLAČIHOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Reuse of existing steel structures. A Romanian case study
Ungureanu Viorel; Xiang Jie; Vulcu Cristian
2017 - English
This paper focuses on the steel reuse structure research based on a real case in Romania. Aims to study the case both in structure analysis and sustainable analysis. It consists of two parts, previous building built in 2004, Craiova and new building in 2012, Bucharest. The new building had been designed with the idea of partially employing elements recovered from the old building which is no longer used.This paper focuses on the steel reuse structure research based on a real case in Romania. Aims to study the case both in structure analysis and sustainable analysis. It consists of two parts, previous building built in 2004, Craiova and new building in 2012, Bucharest. The new building had been designed with the idea of partially employing elements recovered from the old building which is no longer used. Keywords: Structure analysis; sustainable analysis; verification; case study; Structure analysis; sustainable analysis; verification; case study Available at various departments of the ČVUT.
Reuse of existing steel structures. A Romanian case study

This paper focuses on the steel reuse structure research based on a real case in Romania. Aims to study the case both in structure analysis and sustainable analysis. It consists of two parts, previous ...

Ungureanu Viorel; Xiang Jie; Vulcu Cristian
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh optimálního tvaru žebra zápustkového výkovku pomocí numerickésimulace
Tatíček František; Zajíček Ondřej; Šanovec Jan
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá základní metodikou tváření, se zaměřením na zápustkové kování. Dále je řešen problém zaplnění zápustky na měnících se okrajových podmínkách a následné vyhodnocení v programu pracujícím s numerickými simulacemi.This thesis deals with the basic methodology of forming, focusing on heavypressing. It is also solves the problem of filling the die on the changing boundary conditions and the subsequent evaluation of the program, working with numerical simulations. Keywords: Tváření; lisování; zápustkové kování; numerická simulace; Forming; stamping; die forging; numerical simulation Available at various departments of the ČVUT.
Návrh optimálního tvaru žebra zápustkového výkovku pomocí numerickésimulace

Tato diplomová práce se zabývá základní metodikou tváření, se zaměřením na zápustkové kování. Dále je řešen problém zaplnění zápustky na měnících se okrajových podmínkách a následné vyhodnocení v ...

Tatíček František; Zajíček Ondřej; Šanovec Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Reporting strojírenské obchodní korporace
Beran Theodor; Poliščuk Štěpán; Yavorská Taťána
2017 - Czech
Předmětem Bakalářské práce je analýza současného pojetí reportingu v podnikové praxi a navržení doporučeného obsahu podnikového reportu. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy pro reporting, který zahrnuje množství ekonomických disciplín a je sám součástí controllingu. V další části své práce jsem představil společnost Grumant s.r.o., přes kterou jsem svoji práci zhotovil a které patří mé připomínky a doporučení. Dále jsem provedl analýzu rozvahy společnosti, jejích položek aktiv, pasiv a dále také analýzu vývoje hospodářského výsledku společnosti. Analytická část také obsahuje ukázkový report, generovaný ve vnitropodnikovém systému společnosti, který mi byla společnost ochotna poskytnout pro svoji práci. Na základě poznatků a informací, získaných z interního prostředí společnosti, jsem sestavil doporučení a navrhl rozšíření reportingu společnosti.The object of my bachelor thesis is to analyse current state of company's reporting system and to create a recommendation of the content of company's reporting system. In the first part of my thesis I have made an introduction to the elements of reporting, which includes many economic specializations and is one of the parts of controlling. In the next part of my thesis I have introduced Grumant Ltd. Next I have analysed current state of the accounting balance-sheet and profit of the company throughout the years. Analytic part also includes a sample report, which I had received from the company. Based on the gathered information and my knowledge I have made recommendations to the reporting of the company. Keywords: reporting; vnitropodnikové výkaznictví; účetnictví; finanční účetnictví; manažerské účetnictví; finanční analýza; controlling; controller; kalkulace; rozpočetnictví; SWOT analýza; reporting; internal reporting; accounting; financial accounting; management accounting; financial analysis; controlling; controller; calculation; budgeting; SWOT analysis Available at various departments of the ČVUT.
Reporting strojírenské obchodní korporace

Předmětem Bakalářské práce je analýza současného pojetí reportingu v podnikové praxi a navržení doporučeného obsahu podnikového reportu. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy pro ...

Beran Theodor; Poliščuk Štěpán; Yavorská Taťána
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Simulační model výroby HNO3 v Excelu
Ditl Pavel; Fernando Alexander; Šulc Radek
2017 - Czech
Cílem teto práce je simulovat chod linky na výrobu kyseliny dusičné v Microsoft EXCEL. Úspěšná a správná simulace výrobní linky v Microsoft EXCEL přinese správné výsledky bez použití jiných programů. Také tato práce pomůže udělat simulace jakékoli procesní linky v Microsoft EXCEL.The aim of this thesis is to simulate the operation of the line for nitric acid production in Microsoft Excel. Succesful and accurate simulation of the production line in Microsoft EXCEL brings correct results without usung other programs. Also, this thesis will help to make simulations of any process line in Microsoft EXCEL. Keywords: Výměník; kolona; kyselina; dusičná; Microsoft Excel; simulace.; exchanger,column,acid,nitric,microsoft excel,simulation Available at various departments of the ČVUT.
Simulační model výroby HNO3 v Excelu

Cílem teto práce je simulovat chod linky na výrobu kyseliny dusičné v Microsoft EXCEL. Úspěšná a správná simulace výrobní linky v Microsoft EXCEL přinese správné výsledky bez použití jiných programů. ...

Ditl Pavel; Fernando Alexander; Šulc Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analysis of the DNOx 2.2 system's equalizing membrane stress
Vašíček Michal; Pitra Marek; Wicaksono Satrio
2017 - English
Tato práce popisuje napětí na vyrovnávací membráně DNOx 2.2. zásobovacího modulu. Chování membrány je simulováno v ABAQUS FEA softwaru. Následně byly určeny místa s kritickým napětím a poté byly navrhnuty tvarové modifikace za účelem snížení generovaného namáhání. Součástí práce je též verifikace použitých materiálových modelů za pomoci reálných měření.This thesis describes stress of equalizing membrane of DNOx 2.2. supply module. Behaviour of membrane is simulated in ABAQUS FEA software. There are determined critically stressed areas and proposed design modifications in order to achieve stress reduction. Part of the thesis is dedicated to material model verification with use of real measurement. Keywords: ABAQUS; FEA,Denoxtronic,Stress analysis,Hyper elasticity; ABAQUS,FEA,Denoxtronic,Napěťová analýza,Hyperelasticita Available at various departments of the ČVUT.
Analysis of the DNOx 2.2 system's equalizing membrane stress

Tato práce popisuje napětí na vyrovnávací membráně DNOx 2.2. zásobovacího modulu. Chování membrány je simulováno v ABAQUS FEA softwaru. Následně byly určeny místa s kritickým napětím a poté byly ...

Vašíček Michal; Pitra Marek; Wicaksono Satrio
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Experimentální analýza protiběžných vrtulí
Štorch Vít; Brada Martin; Melichar Jan
2017 - Czech
Hlavní náplní této diplomová práce je měření výkonových charakteristik koaxiálních protiběžných vrtulí společně s akustickým měřením. V první části jsou přehledově uvedeny metody návrhu takové soustavy, analyzovány jednotlivé parametry a shrnuty dosavadní experimentální poznatky. Následuje popis uskutečnění experimentu a v poslední části jsou prezentovány samotné výsledky včetně diskuze.The fundamental content of this master thesis deals with performance and acoustic measurements of the contra-rotating propellers. In the first part, the design methods, parameters and present experimental results of the contra-rotating propellers are described. In the next part follow the specifications of the experimental facilities and subsequently, the actual results are presented and discussed. Keywords: vrtule; protiběžné; aeroakustika; hluk; koaxiální; experiment; propeller; contra-rotating; aeroacoustics; noise; coaxial; experiment Available at various departments of the ČVUT.
Experimentální analýza protiběžných vrtulí

Hlavní náplní této diplomová práce je měření výkonových charakteristik koaxiálních protiběžných vrtulí společně s akustickým měřením. V první části jsou přehledově uvedeny metody návrhu takové ...

Štorch Vít; Brada Martin; Melichar Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza vlivu podmínek síťování na mechanické vlastnosti a degradabilitu nanovlákenných kolagenových nosičů antibiotik
Suchý Tomáš; Kužma Ján; Jenčová Věra
2017 - Slovak
Táto diplomová práca sa zapodieľa vplyvom rôznych siťovacích podmienok na mechanické a štruktúrne vlastnosti elektrostaticky zvlákneného kolagénu (typu I) s riadeným uvoľňovaním antibiotík. Mechanické vlastnosti boli vyhodnotené jednoosou ťahovou skúškou a štruktúrne vlastnosti boli analyzované pomocou analýzy obrazu SEM. Navyše, boli vykonané degradačne testy.The aim of this diploma thesis was to verify the effect of different cross-linking conditions on mechanical and structural properties of electrospun collagen (type I) mats with the controlled release of antibiotics. Mechanical properties were evaluated by means of conducting the uniaxial tensile tests. Structural properties were analyzed by means of an image analysis of scanning electron microscope. Furthermore, degradation tests were carried out. Keywords: systémy nosičov liečiv,degradačne produkty,polymérne nosiče liečiv,farmakokinetika,protiinfekčnost; drug delivery systems,degradation products,polymeric drug delivery systems,pharmacokinetics,anti-infectives Available at various departments of the ČVUT.
Analýza vlivu podmínek síťování na mechanické vlastnosti a degradabilitu nanovlákenných kolagenových nosičů antibiotik

Táto diplomová práca sa zapodieľa vplyvom rôznych siťovacích podmienok na mechanické a štruktúrne vlastnosti elektrostaticky zvlákneného kolagénu (typu I) s riadeným uvoľňovaním antibiotík. Mechanické ...

Suchý Tomáš; Kužma Ján; Jenčová Věra
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv parametrů SPS (Spark Plasma Sintering) na mikrostrukturu kompozitů s SiC matricí
Horník Jakub; Gavrilova Kristina; Krum Stanislav
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou porovnání a hodnocení struktury kompozitů s SiC matricí při různých podmínkách přípravy materiálu metodou SPS (Spark Plasma Sintering), mikroskopickým vyhodnocením porezity, rozložení výztuže a adheze na rozhraní výztuž - matrice, ověřením vybraných mechanických vlastnosti a porovnaní jednotlivých materiálů.V průběhu experimentální části byly vytvořeny, analyzovány a vyhodnoceny vzorky SiC (karbidu křemíku) ve formě čistého SiC, kompozitu s uhlíkovými vlákny a SiC whiskery a SiC s příměsí Ti (titanu) za různých podmínek slinovácího procesu. Navržené podmínky byly optimalizovány za účelem dosáhnout co nejkompaktnějšího materiálu. Na vzorcích byly prováděny mikroskopické analýzy, měření mikrotvrdosti a stanovení lomové houževnatosti KIC. Pomocí elektronového mikroskopu bylo dokumentováno rozhraní mezi vlákny a matricí. Při porovnaní výsledku experimentální části se ukazují jako nejlepší varianty konečného produktu slinování čistý SiC slinovaný při optimalizovaných parametrech (SiC 3) a TiSiC (čistý SiC s Ti).Thesis deals with the comparison and evaluation of the structure of SiC matrix composites under various conditions, material preparation by SPS (Spark Plasma Sintering), microscopic evaluation of porosity, reinforcement distribution and interface reinforcement - matrix was performed to verify mechanical properties of each material and comparison of sample quality. During the experimental part were developed, analyzed and evaluated samples of SiC (silicon carbide), composite samples with fibers or whiskers and additive of Ti (titanium) under various conditions of the sintering process. On the samples were performed microscopic analysis, micro hardness measurement and determination of fracture toughness KIC. Applying electron microscopy was documented formation of diffusion connection between the particles and fibers - matrix interface. When comparing the results of the experimental part was identify the best variant of the final product is a pure sintering SiC sintered at optimized parameters (SiC 3) and sample prepared from SiC powder dopped with titanium (pure SiC Ti). Keywords: SiC; mikrostruktura; mikroskopie; mechanické vlastnosti; SPS (Spark Plasma Sintering); kompozity; SiC; microstructure; microscopy; mechanical properties; SPS (Spark Plasma Sintering); composites Available at various departments of the ČVUT.
Vliv parametrů SPS (Spark Plasma Sintering) na mikrostrukturu kompozitů s SiC matricí

Práce se zabývá problematikou porovnání a hodnocení struktury kompozitů s SiC matricí při různých podmínkách přípravy materiálu metodou SPS (Spark Plasma Sintering), mikroskopickým vyhodnocením ...

Horník Jakub; Gavrilova Kristina; Krum Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Informační systémy ve stavební firmě
Čápová Dana; Mrkvová Kateřina; Vykydalová Michaela
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na informační systémy ve stavebnictví a především na jejich zavádění do stavební firmy. Implementace informačního systému je zde popsána jak teoreticky, tak prakticky, a to na příkladu zavedení systému euroCALC pro nabídkovou přípravu zakázek ve společnosti Geosan Group a.s.The diploma thesis focuses on information systems in the construction industry and especially on their implementation in construction companies. Implementation of information system is described both theoretically and practically. Practical description is presented on example of implementation of the system euroCALC for tender preparation in Geosan Group a.s. Keywords: Informační systémy; zavádění informačního systému; rozpočtové programy; informační systém euroCALC,nabídková příprava dodavatele; Information systems; implementation of information system; budgetary programs; information system euroCALC; tender preparation of contractor Available at various departments of the ČVUT.
Informační systémy ve stavební firmě

Diplomová práce se zaměřuje na informační systémy ve stavebnictví a především na jejich zavádění do stavební firmy. Implementace informačního systému je zde popsána jak teoreticky, tak prakticky, a to ...

Čápová Dana; Mrkvová Kateřina; Vykydalová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases