Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 257478
Published from to

Distribuční sítě s rozptýleným zdroji
Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
2017 - English
Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů energie k distribuční soustavě, charakteristika napětí před a po připojení k spotřeba síť.This thesis is about the general information on distributed energy sources, types of power plants, specifically photovoltaic power plants (constraints, laws, standards and requirements), the rules for connecting dispersed energy sources to the distribution system, voltage characteristics before and after connection to a consumption network. Keywords: Distribuční soustava; generace; elektrárny; solární články; obnovitelné zdroje; kvalita elektrické energie; Distribution system; generation; power plants; solar cells; renewables; power quality Available at various departments of the ČVUT.
Distribuční sítě s rozptýleným zdroji

Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení ...

Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače
Hégr Tomáš; Červenka Lukáš; Hažlinský Michal
2017 - Czech
NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit NETCONF rozhraní do optického přepínače řady Czech Light vyvinutého sdružením CESNET. Výsledkem práce je konfigurační model zařízení a jeho implementace. Byl popsán výběr, instalace a konfigurace potřebných softwarových komponent.NETCONF protocol is a communication protocol designed by Internet Engineering Task Force (IETF). Its main purpose is to remotely configure devices and check their state. The goal of this bachelor project is to design a NETCONF interface that can be deployed to the optical circuit switch Czech Light developed by CESNET. As a result, a configuration model of the device and its implementation were created. Necessary software components were described and configured. Keywords: NETCONF; Czech Light,YANG,libnetconf; NETCONF; Czech Light,YANG,libnetconf Available at various departments of the ČVUT.
Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače

NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit ...

Hégr Tomáš; Červenka Lukáš; Hažlinský Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér
Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
2017 - English
Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu chování rojů pozemních robotů v rovině a rozšířil tuto sadu algoritmů do 3D prostoru pro řízení bezpilotních letounů. Chování původních algoritmů a jejich rozšíření jsem ověřil simulacemi v robotických simulátorech V-REP a Gazebo.This thesis deals with distributed cohesive control of swarms of dimensionless particles and applicability of this approach for using with swarms of micro aerial vehicles. I have implemented a set of algorithms presented in [11] that leads to the cohesive swarm behavior of ground robots in a plane and extended these algorithms to 3D space for control of unmanned aerial vehicles. The behavior of original algorithms and their extensions was verified by simulations in V-REP and Gazebo robotic simulators. Keywords: multi robotické systémy,řízení rojů,bezpilotní letouny; multi-robotic systems,swarm control,unmanned aerial vehicles Available at various departments of the ČVUT.
Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér

Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu ...

Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily
Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
2017 - English
V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během dne lišit v souvislosti se strategií "Dynamic pricing". Abychom se vyhnuli nadbytečně dlouhým trasám, započítáváme do cestovních nákladů i dobu jízdy. Řidič si sám může určit, jaký význam pro něj má čas strávený na cestách. Navrhli jsme bikriteriální algoritmus, který počítá množinu optimálních tras. Množina tras obsahuje trasu s minimální dobou jízdy, trasu s minimalními cestovními náklady a několik alternativních tras. Náš algoritmus vychází z algoritmu "Bicriteria Shortest Path Algorithm". Tento algoritmus jsme rozšířili tak, aby splňoval omezení daná baterií v elektromobilu a zároveň umožnil nabíjení u nabíjecích stanic. Dále jsme navrhli některé techniky, které zrychlují algoritmus na úkor porušení optimality řešení. Navržený algoritmus jsme implementovali v jazyce Java a otestovali na modelu silniční sítě Německa s nabíjecími stanicemi od Tesla Motors. Podle výsledků evaluace je průměrný výpočení čas algoritmu 622 ms. Nakonec jsme vyvinuli webovou aplikaci "Charge Here", ve které je aplikován uvedený algoritmus.This thesis is aimed at journey planning for electric vehicles (EVs), where it is necessary to make stops at charging stations. We minimize the travel costs of the journey in a model o transport network where the price per unit of energy may vary due to the 'Dynamic pricing' strategy. To avoid inappropriate detours, we consider that travel time is also included in the travel costs. Furthermore, the significance of the time spent on the journey is determined by the EV driver himself. We have proposed a bicriteria algorithm that computes a set of optimal journeys. The set contains a journey with the minimum travel costs, a journey with the minimum travel time and alternative journeys that are the trade-off between both criteria. The algorithm is based on Bicriteria Shortest Path algorithm. We extended the Bicriteria Shortest Path algorithm to satisfy the EV battery constraints and to allow recharging at charging stations. Moreover, we proposed some techniques that speed up the algorithm at the expense of harming the optimality of solutions. We implemented the algorithm in Java language and tested on the real-world model of Germany road network with Tesla's charging stations. The evaluation of our experiments shows that the computation time of the algorithm is 622 ms on average. Finally, we developed the web application 'Charge Here' where the same algorithm is applied. Keywords: elektromobil; dopravní síť; dynamické určování cen,rychlonabíjecí stanice,bikriteriální nejkratší cesta s omezením,dobíjení; electric vehicle,transport network,dynamic pricing,supercharger,constrained bicriteria shortest path,charging Available at various departments of the ČVUT.
Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily

V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za ...

Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence
Roztočil Jaroslav; Nováková Adéla; Kuna Alexander
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit nastavení tohoto modulu, přijímat zprávy odeslané z modulu a následně tato data ukládat do souboru. Software je napsán v jazyce C, ve vývojovém prostředí LabWindows/CVI. Ze změřených dat je určena nejistota generování pulsů 1 PPS oproti časové stupnici FEL Time.The aim of this bachelor project is to design and develop software for the laboratory of precise time at FEE CTU. This software is to communicate with GNSS module uBlox LEA-6T. Program is able to communicate with GNSS module, change its settings, receive messages and store those data into a file. Application is written in C language, in LabWindows/CVI development environment. The uncertainty of a pulse generation of 1 PPS is determined from acquired data and will be compared to the FEL Time time scale. Keywords: Etalon; GNSS; GPS; LabWindows/CVI; měření času; uBlox; GNSS; GPS; LabWindows/CVI; standard; time measurement; uBlox Available at various departments of the ČVUT.
Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence

Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat ...

Roztočil Jaroslav; Nováková Adéla; Kuna Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem
Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
2017 - Czech
Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Aircraft Industries a.s., která chtěla ukázat alternativní způsoby simulace, než jak se používají. Navržený model vznikl pomocí skutečných parametrů letounu. Funkčnost modelu je dokumentována grafy. Celkově je navržený model stabilní na základě posuzovaných parametrů.The topic of the work is to build model airplane L410 NG in the program Matlab and to design the autopilot to control the longitudinal motion of the airplane. As for the overall model, we assess its stability. The work was created in collaboration with Aircraft Industries, a.s., which wanted to show alternative methods of simulation, than those already in use. The proposed model was created using actual parameters of the aircraft. The functionality of the model is documented in the charts. Overall, the proposed model is stable, based on the assessed parameters. Keywords: L410 NG; Autopilot; Model; Matlab; L410 NG; Autopilot; Model; Matlab Available at various departments of the ČVUT.
Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem

Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve ...

Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí
Kannala Juho; Najman Michal; Chum Ondřej
2017 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a Neural Image Caption. DenseCap zejména je prodoben experimentům, díky nimž jsou identifikovány nedostatky modelu. Pokusy ukazují, že 92 % generovaných popisků je identických vzorkům v trénovací množině. Je zjištěno, že jejich kvalita v porovnání s těmi, které v trénovací množině nejsou, je stejná. V neposlední řadě je navrženo kritérium, pomocí něhož lze významně zmenšit množinu popisků vztahujících se ke konkrétnímu obrázku, kdy SPICE skóre této menší množiny zůstává stejné.In this thesis, we elaborate on image captioning concerning especially dense image captioning. We present technical fundamentals of a model striving to solve such a task. Concretely, a detailed structure of DenseCap and Neural Image Caption is discussed. Experimentally, we examine results of DenseCap and analyse the model's weaknesses. We show that 92% of the generated captions are identical to a caption in the training set while the quality of those and the novel ones remains the same. We propose a criterion that significantly reduces a set of captions addressing an image whilst SPICE score of the set is maintained. Keywords: dense captioning; long short-term memory,automatická tvorba obrázků; konvoluční neuronové sítě; image captioning; dense captioning; convolutional neural networks; long short-term memory Available at various departments of the ČVUT.
Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí

Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením ...

Kannala Juho; Najman Michal; Chum Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Využití levných senzorů pro autonomní kolony
Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
2017 - English
Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci mezi vozidly a určení relativních parametrů. Určení relativní polohy vozidel je realizováno externím systémem Whycon, který zpracovává obrázky z kamery. Tato práce rovněž zkoumá možnosti použití levných základních senzorů pro zlepšení výsledků. Byl použit rozšířený Kalmánův filtr pro fúzi odometrických dat a lokalizace ze systému Whycon pro zlepšení výsledků, které produkují jednotlivé metody samostatně.The goal of this project is to design and implement a platoon system between two vehicles based on relative localization system and odometry path follower. The system utilizes quasi operating system called Robot Operating System for the purpose of communication between vehicles and computation of relative parameters. Relative localization is based on a vision-based external localization system called Whycon. Furthermore, this thesis is about investigation of what can be achieved when combining low cost sensors in order to achieve better results. Extended Kalman Filter was used to combine wheel odometries of vehicles and Whycon localization in order to overcome their individual problems. Keywords: konvoj; relativní lokalizace; sledování trajektorie z odometrie; Robot Operating System; kombinace odometrie; Platoon system; Relative Localization; Odometry path follower; Robot Operating System; Odometry combination Available at various departments of the ČVUT.
Využití levných senzorů pro autonomní kolony

Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating ...

Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Definice workflow pomocí BPMN knihovny
Šebek Jiří; Brichkova Evgeniya; Tomášek Martin
2017 - English
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standardem a representované ve formě BPMN diagramu. Aplikace představuje dvě horní vrstvy systému, který se zabývá problematikou přiřazení rolí uživatelům a umožňuje správu účtů uživatelů, oprávnění a úpravu organizační strukturu firmy. Diagramy, representujici workflow procesy, mají více specifický formát, než standardní BPMN diagramy. Nový formát diagramů vychází z vlastních pravidlech modelování, které vyhovují cílovému systému. První vrstva představuje BPMN modelář, který podporuje vlastní pravidla modelování. Druhá vrstva zajišťuje validátor a parser BPMN diagramu, který jej převede do stromů Plain Old Jáva objektů (POJO). Tím pádem, správcům roli je poskytován pohodlný způsob, jak vyřešit problémy správy role s velkými úspory času.The bachelor thesis deals with the issue of the definition and modelling workflow processes and their integration into the application logics. Workflow processes are created according to the Business Process And Modelling Notation (BPMN) 2.0 standard and represented in the form of BPMN diagram. The application represents two upper layers of the system, which deals with the problem of user role assignments and allows managing users' accounts, permissions and modifying organizational structure of the company. The diagrams, which represent the workflow processes, have more specific format, than standard BPMN diagrams have. New format of diagrams is based on the custom modelling rules, which suit the aims of the target system. The first layer is represented by the BPMN modeler, which supports custom rules. The second layer provides the validator and parser of BPMN diagram, which converts it to the tree of Plain Old Java Objects (POJO) objects and saves the diagram to the database. Thereby, role administrators are provided with a convenient way to solve the role management issues with big savings of time. Keywords: BPMN; definice workflow; řízení uživatelských rolí; vnitřní reprezentace XML; BPMN; workflow definition; user role management; internal representation of XML Available at various departments of the ČVUT.
Definice workflow pomocí BPMN knihovny

Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation ...

Šebek Jiří; Brichkova Evgeniya; Tomášek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru
Frajták Karel; Kadrnoška Matouš; Malý Ivo
2017 - Czech
Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody mezi nimi. Tomu předchází rešerše dostupných vizualizačních JavaScriptových knihoven, jejich srovnání a výběr nejvhodnější z nich. Dalším cílem této práce je navrhnout vhodné testování této grafické komponenty.The aim of this thesis is creation of a plugin for TapirHQ application, which will be able to visualize a map of a web application. This map has a structure of oriented graph where knots represent individual web pages of the application and links represent the possible transition between them. This precedes a research of available JavaScript visualisation libraries, comparing these libraries and finaly choosing the one which is best suited for the job. Final task is to suggest a method of testing this visualisation component. Keywords: tapirhq explorativni testovani vizualizace aplikace; tapirhq explorative testing visualisation of aplication Available at various departments of the ČVUT.
Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru

Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany ...

Frajták Karel; Kadrnoška Matouš; Malý Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases