Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 473220
Published from to

MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY
Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
2018 - Czech
Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea pražského plánování by zde by měla posílit génia loci, které se vytratilo zbouráním Denisova nádraží a výstavbou magistrály. Také by mělo nabídnout prostory pro prezentování všech etap vývoje a plánování Prahy ať už v modelech, plánech, audiovizuálně, nebo také formou přednášek a workshopů. Místo, kde se návštěvník setká s historií i budoucností hlavního města.Těšnov has a potential not only as a touristic attractive place. It is easy for orientation with quality traffic service and mainly there is the main building of the City Of Prague Museum. The new building of the Prague museum of planning should strengthen the genius loci here, which disappeared by the demise of Denis?s Railway Station and Prague highway construction. It should offer space for presenting all stages of Prague's development and planning, whether in models, plans, audiovisual or in the form of lectures and workshops. The place where a visitor meets history and future of the capital city. Keywords: muzeum,urbanismus,plánování,město,Praha; museum,urbanism,planning,city,Prague Available at various departments of the ČVUT.
MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY

Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea ...

Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI
Kordovský Petr; Česal David; Šabart Jan
2018 - Czech
Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s předpokladem realizace zastávky Nemocnice Krč na plánované trase metra D.The concept of the new urban development around Thomayer's hospital in Prague 4 - Krč. The thesis includes detailed analyses of selected administrative building and apartment building in the area and is based on the assumption of realization of the metro station Hospital Krč on the new metro line D. Keywords: urbanismus,soubour staveb,administrativní budova,bytový dům,Krč,nová stanice metra Nemocnice Krč; urban development,administrative building,apartment building,Krč,new metro station Hospital Krč Available at various departments of the ČVUT.
ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI

Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s ...

Kordovský Petr; Česal David; Šabart Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza kapacity bypassu okružních křižovatek
Slabý Petr; Sedlačik Ivan; Kocourek Josef
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá analýzou kapacity bypassů okružních křižovatek v České republice. Cílem práce je navrhnout novou metodiku sloužící k posuzování kapacity bypassů, protože tato metodika v českých podmínkách neexistuje. Stěžejní částí práce je kapitola č. 6, která obsahuje provedené dopravní průzkumy na bypassech okružních křižovatek v ČR, jejich vyhodnocení a charakteristiky nutné pro kapacitní posuzování. Neméně důležitou je kapitola č. 7, obsahující mikrosimulační modely zohledňující různé geometrické uspořádání bypassů. Okružní křižovatky byly modelovány v programu PTV Vissim. Na základě analýzy výsledků získaných z interaktivních modelů byla navržena metodika pro stanovení a posouzení kapacity bypassů okružních křižovatek. Výsledkem disertační práce jsou kapitoly č. 8 - 10, kde je uveden přehled navržených metodik a jejich porovnání se stávajícími předpisy. Poslední částí disertační práce jsou přílohy, obsahující zjištěné charakteristiky na sledovaných křižovatkách a data z programu PTV Vissim.This thesis deals with analysis of bypass capacity of roundabouts in the Czech republic. The aim of this thesis is to devise a new methodology for assessing the bypass capacity, as there is no such methodology in the Czech conditions. The main part of the thesis is the chapter number 6, which contains traffic researches done at the bypasses of roundabouts in the Czech republic, their evaluation and characterization necessary for assessing the capacity. Not less important is the chapter number 7, dealing with microsimulation models taking into account different geometrical layout of bypasses. Roundabouts were designed in the PTV Vissim programme. Based on the analysis of results obtained from interactive models, the methodology for setting and assessing the capacity of bypasses of roundabouts was devised. The result of this thesis are the chapters number 8 - 10 with the summary of devised methodologies and their comparison with present regulations. The last part of the thesis is formed by annexes with the characterization found at the monitored roundabouts and PTV Vissim programme data. Keywords: okružní křižovatka,bypass,vzdálenost konce klínu,kapacita křižovatky,délka fronty,úroveň kvality dopravy; roundabout,bypass,distance of the end of wedge,capacity of roundabout,length of queue,level of traffic quality Available in digital repository of ČVUT.
Analýza kapacity bypassu okružních křižovatek

Disertační práce se zabývá analýzou kapacity bypassů okružních křižovatek v České republice. Cílem práce je navrhnout novou metodiku sloužící k posuzování kapacity bypassů, protože tato metodika v ...

Slabý Petr; Sedlačik Ivan; Kocourek Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Transport půdy a fosforu vodní erozí
Krása Josef; Jáchymová Barbora; Hlavčová Kamila
2018 - Czech
Disertační práce ?Transport půdy a fosforu vodní erozí? se zabývá problematikou srážko-odtokových a erozních událostí jako potenciálního zdroje znečištění vodních útvarů fosforem. Cílem práce je zhodnotit různé přístupy k vyhodnocení vlivu erozního procesu na transport základních forem fosforu do vodního prostředí. V práci je prezentována možnost experimentálního sledování srážko-odtokových a erozních událostí s využitím dešťového simulátoru. Je zde posouzena možnost využití takto získaných dat týkajících se transportu fosforu pro následné matematické modelování. Dále jsou porovnány dvě empiricky odvozené metody modelování transportu rozpuštěného (eutrofizačně významného) fosforu v rámci erozních událostí. Dosud využívaná metoda ?Poměru obohacení? je porovnána s nově odvozenou metodou ?Eutrofizačního potenciálu? ve čtyřech povodích s odlišnými vlastnostmi. Je zhodnocena možnost využití metody ?Eutrofizačního potenciálu? pro popis transportního procesu ve velkých územích. Součástí zhodnocení je rovněž posouzení vlivu vstupních dat na výsledky, které jsou oběma metodami poskytovány. Rešeršní část práce se zabývá problematikou eroze, faktory, které intenzitu erozního procesu ovlivňují i důsledky intenzivních erozních událostí. Jsou zde popsány základní formy fosforu, které se v povodí běžně vyskytují. Rozebrána je problematika transportu fosforu v rámci povodí, procesy probíhající ve vodním a půdního prostředí, které jsou součástí koloběhu fosforu, včetně faktorů, které tento koloběh ovlivňují. Část rešerše je věnována metodám, které jsou pro vyhodnocování ztráty půdy a transportu fosforu během srážko-odtokových a erozních událostí využívány. Výsledky terénního měření potvrzují významný vliv přítomnosti a stavu vegetace na intenzitu transportu erodovaného materiálu, jeho zrnitostní složení i množství a formu transportovaného fosforu. Experimentálně určené hodnoty podílu rozpuštěného fosforu v celkovém fosforu v odtoku vykazují významnou variabilitu, a proto se jejich přímé využití při modelování transportu rozpuštěného fosforu z povodí ukazuje jako problematické. Výsledky porovnání dvou empirických metod pro stanovení transportovaného množství rozpuštěného fosforu ukazují, že v lokalitách s vysokou průměrnou intenzitou eroze poskytuje metoda ?Poměru obohacení? výsledky podobné těm, které poskytuje nová metoda ?Eutrofizačního potenciálu?. V lokalitách s nízkou intenzitou eroze poskytuje metoda ?Eutrofizačního potenciálu? vyšší hodnoty transportu rozpuštěného fosforu do recipientu, než metoda ?Poměru obohacení?. Nově odvozená metoda ?Eutrofizačního potenciálu? se ukazuje jako vhodný nástroj pro modelování transportu rozpuštěného fosforu z lokalit s intenzivní erozí půdy. Tyto lokality (nechráněná orná půda bez vegetačního krytu, nebo půda s vegetačním krytem s nízkým ochranným účinkem) se v podmínkách České republiky podílí na erozních událostech zásadním způsobem. Hlavní výhodou této metody je skutečnost, že není třeba znát skutečný podíl rozpuštěného fosforu v celkovém fosforu v povrchovém odtoku, jehož určení se jeví jako poměrně problematické.The dissertation thesis "Soil and phosphorus transport by water erosion" deals with the problem of the rainfall-runoff and erosion events as a potential source of the pollution of water bodies by phosphorus. The aim of this work is to assess various approaches to evaluation of the erosion process influence on the transport of basic phosphorus forms into the aquatic environment. The thesis presents the possibility of experimental monitoring of the rainfall-runoff and erosion events using the rainfall simulator. There is the possibility to use the measured data within the subsequent mathematical modelling assessed here. In addition, two empirically derived methods of modeling the transport of dissolved phosphorus (the most important in terms of eutrophication) in erosion are compared in the thesis. In four catchments with the different properties the results provided by the "Enrichment Ratio are compared " with the results provided by newly derived "Eutrophication Potential" method.. The "Eutrophication Potential" method is assessed in terms of its using for the description of the transport process in large catchments. The impact of input data on the results provided by these two methods is evaluated, too. The research part deals with the erosion process, the factors that influence the intensity of the erosion process and the consequences of the intensive erosion events. The basic forms of phosphorus that are commonly found in the river basin are described here. This part of the thesis is focused on phosphorus transport within the catchment, the processes in the aquatic and soil environments that are part of the phosphorus cycle and the factors that affect this cycle. The part of the research is devoted to the methods that are used for soil loss and phosphorus transport during the rainfall-runoff and erosion events evaluation. The results of the synthetic rainfall-runoff and erosion events confirm the significant influence of the presence and the state of vegetation on the transport intensity of the eroded material, its particle size distribution and the amount and the form of the transported phosphorus. The experimentally determined values of the dissolved phosphorus share in the total amount of phosphorus in the surface runoff show significant variability. Therefore, the direct use of measured values in modeling of the dissolved phosphorus transport in the catchment is not appropriate. The comparison of two empirical methods for determination of the amount of dissolved phosphorus shows that in the areas with significant erosion intensity the results provided by the "Enrichment Ratio" method are similar to the results provided by the newly derived method "Eutrophication Potential?. In the catchment with the significantly lower erosion intensity the "Eutrophication Potential" method provides a higher value of transported dissolved phosphorus than the "Enrichment Ratio" method. The newly derived ?Eutrophication Potential? method is a suitable tool for modeling the transport of dissolved phosphorus from the localities with the intensive soil erosion. These localities (unprotected arable land or arable land with low-protective vegetation cover) participate in the erosion events in the Czech Republic in a fundamental way. The main advantage of this new method is the fact that it is not necessary to know the share of dissolved phosphorus in the total amount of phosphorus in the surface runoff. The determination of this share is usually problematic. Keywords: Eroze půdy,srážko-odtoková událost,eutrofizace,rozpuštěný fosfor; Soil erosion,rainfall-runoff event,eutrophication,dissolved phosphorus Available in digital repository of ČVUT.
Transport půdy a fosforu vodní erozí

Disertační práce ?Transport půdy a fosforu vodní erozí? se zabývá problematikou srážko-odtokových a erozních událostí jako potenciálního zdroje znečištění vodních útvarů fosforem. Cílem práce je ...

Krása Josef; Jáchymová Barbora; Hlavčová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů
Dostál Tomáš; Devátý Jan; Kliment Zdeněk
2018 - Czech
Cílem práce je vytvoření automatizovaného nástroje pro vytvoření takové prostorové definice využití ploch v území, která může sloužit pro přípravu plošně distribuovaných vstupních dat erozních modelů nezávisle na konkrétním použitém modelu. Důraz je kladen na co nejpřesnější definici prvků krajinné matrice v extravilánu, které mají vliv směrování povrchového odtoku a tím silně ovlivňují koncentraci odtoku a tím i plošnou distribuci intenzity erozních jevů. V úvodních kapitolách jsou představeny možnosti reprezentace geografických dat pro tento účel a jsou shrnuty požadavky vybraných, v současnosti používaných distribuovaných a semi-distribuovaných erozních modelů na definici vstupních dat. Jsou popsány nejpřesnější dostupné datové zdroje obsahující informace o využití ploch a jejich vlastnostech a to z pohledu využitelnosti pro hledanou definici využití ploch pro erozní modely. Práce prezentuje vytvořený automatizovaný nástroj pro prostředí ArcGIS, který umožňuje automatizované generování datasetu využití ploch, který je vhodný jako základní geografický podklad pro definování vstupních parametrů distribuovaných erozních modelů. Představený nástroj pomocí logických a geometrických operací vytváří topologicky čistou definici využití ploch ze dvou datových zdrojů dostupných pro celou ploch České republiky: vybraných objektů mapového díla ZABAGED? a geografické databáze uživatelských vztahů na zemědělské půdě LPIS. Je popsáno uživatelské prostředí nástroje a možnosti nastavení výpočtu, dále je popsán sled operací, který ze vstupních datasetů vytváří jeden výstupní dataset, který splňuje požadavky definované v úvodu. Kvalita výstupní vrstvy využití ploch je validována superpozicí s vrstvou využití ploch manuálně vytvořenou nad leteckým snímkem. Pro dvě validační území s celkovou rozlohou 69 km2 jsou podrobně analyzovány nesoulady mezi datasetem automaticky vygenerovaným vytvořeným nástrojem a validačním datasetem využití ploch. Celková úroveň shody pro všechny kategorie využití ploch činí 84% respektive 91% pro zemědělské kategorie. Pro ornou půdu, tedy plochy nejvíce ohrožené ztrátou půdy, je shoda v polohovém určení 95% a zároveň jsou velmi dobře definovány prvky ovlivňující odtok, které nejsou přítomné ani v jednom ze vstupních datových zdrojů.The goal of this work is to establish an automated geoprocessing tool for creation of the land-use spatial definition that can be used for general preparation of spatially distributed input data for soil erosion models independent of particular model. Precise definition of landscape matrix elements that interfere with surface runoff and flow concentration in the agricultural landscape is emphasized because such elements strongly influence the patterns of intensive soil erosion distribution. Firstly the geographical data representations suitable for the task are addressed and spatial input data requirements of contemporary distributed and semi-distributed soil erosion models are assessed. Widely used flow-tracing algorithms within geographical information systems are described and their capability to incorporate non-elevation structures for additional flow direction alternation is evaluated. The state-of-art data sources that include land-structure and land-use information are described with a focus on their usability for defining the desired land-use definition specific for soil erosion models input data preparation. The created geoprocessing tool based on the ArcGIS API framework is presented. The tool produces a topologically correct land-use definition by a series of geometrical and logical operations. The output dataset is suitable as a fundamental basis for soil erosion models input data definition and storage. Inputs used are the two major spatial data products available for the extent of whole Czech Republic: ZABAGED? and LPIS, geographical usership database of agricultural land. The user interface is described together with available user settings of the tool. Quality of the output dataset is assessed by validation against land-use definition manually digitized from aerial photographs for two areas with combined area of 69 km2 and the discrepancies between the automatically generated and manually created datasets are thoroughly analyzed. Overall match in categories is 84% of the total spatial extent and 91% of the agricultural categories. The arable land category which is the most endangered by the soil loss risk shows 95% match of its area. The landscape elements that influence the surface runoff that are not present in neither of the input data are very well captured. Keywords: využití ploch,mapa využití ploch,krajinná matrice,distribuované erozní modely,semi-distribuované erozní modely,ZABAGED,LPIS,geoprocessing; land-use,land-use map,landscape matrix,distributed soil erosion models,semi-distributed soil erosion models,ZABAGED,LPIS,geoprocessing Available in digital repository of ČVUT.
Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů

Cílem práce je vytvoření automatizovaného nástroje pro vytvoření takové prostorové definice využití ploch v území, která může sloužit pro přípravu plošně distribuovaných vstupních dat erozních modelů ...

Dostál Tomáš; Devátý Jan; Kliment Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM
Krása Josef; Bauer Miroslav; Hlavčová Kamila
2018 - Czech
Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při zanášení sedimentem dochází nejen ke snižování zásobního objemu nádrže, ale také dalším negativním následkům v podobě eutrofizace či obecného zhoršení kvality vody. Dochází k postupnému omezení účelu, pro který byla nádrž vybudována. Navrácení nádrže do původního stavu a obnovení původního účelu je vždy velmi nákladné a u větších nádrží prakticky nemožné. Možnosti predikce tohoto procesu a následné ochrany se v současné době orientují na použití GIS nástrojů. Model WaTEM/SEDEM je empirickým nástrojem, který velmi dobře reflektuje proces erozních událostí, následného transportu vodním tokem a zanášení vodních nádrží pomocí jednoduchých a známých principů v dlouhodobém horizontu (USLE). Představené metody jsou řešeny pomocí modelu na rozsáhlém území více než 31 000 km2. Výpočty bylo zjištěno, že celkové zanášení nádrží vlivem eroze je v České republice zásadní. Do 58 významných řešených nádrží každoročně vstupuje v celém jejich povodí celkem 1,23 mil. tun splavenin. Celkem 59 % z tohoto množství je zachyceno v nádržích, což znamená 726 000 tun (605 000 m3) každoročně ukládaného sedimentu. Do toků v řešeném území vstupuje ročně 1,91 mil tun erozních splavenin, v rámci celé ČR lze tento vstup extrapolovat na 3,2 mil tun, tedy přibližně 2,6 miliónů m3. Dva největší celky povodí Slapy a Nové Mlýny dotují vodní toky stovkami tisíc tun sedimentu. Extrémní zatížení vodních nádrží vyžaduje určité způsoby ochrany. Tyto celky jsou podrobněji popsané a diskutované. V rámci práce jsou představeny také možnosti protierozní ochrany a kvantifikace efektu v uzávěrové nádrži. Zde je prokázáno, že v případě zatravnění kritických lokalit je možno už při 5 % chráněné plochy dosáhnout snížení vstupu splavenin o 10 ? 20 % (dle místních podmínek). Výsledkem práce je podrobný popis vstupu (eroze), procesu (depozice, transport) i následků (ohrožení vodních nádrží) z pohledu erozních splavenin s využitím právě distribuovaného empirického modelu WaTEM/SEDEM.Water reservoir filling by sediment is one of the key consequence of accelerated erosion processes in the landscape. Water reservoirs as the end profile of the hydrological unit are a vulnerable element in the landscape. Sedimentation reduces tank volume and has other negative consequences in the form of eutrophication or general deterioration of water quality. There is a reduction of the original purpose. The budget for reservoir conservation is always high and it is practically impossible realize it for large dams. The predicting of the process including subsequent protection is currently focused on using GIS tools. The WaTEM / SEDEM model is an empirical tool that reflects very well the process of erosion, subsequent water transport and water reservoir siltation by simple and well-known principles in the long term (USLE). The presented methods are about using a model on a large area of more than 31 000 km2. The calculations have shown that the total filling of reservoirs due to erosion is crucial in the Czech Republic. In total, 58 significant tanks each year enter a total of 1.23 million tons of sediment in their entire catchment area. Subsequently 59% of this quantity is stored, which means 726,000 tons (605,000 m3) of sediment every year. Approximately 1.91 mil. tons of material enter the streams in the area. Within the whole of the Czech Republic, this input can be extrapolated to 3.2 mil. tons, (2.6 millions m3). The two largest basins, the Slapy and the Nové Mlýny basins, receive hundreds of thousands tons of sediment. Extreme water reservoir loads require protection. These basins are described more in detail and further discussed. In the course of the thesis, the possibilities of soil protection and quantification of the effect in the final reservoirs are presented. Grassing of critical places can reduce the entry of the sediment into reservoir by 10 - 20% (according to local conditions) already on 5% of protected area. The result of this work is a detailed description of the entry (erosion), process (deposition, transport) and consequence (vulnerability of water reservoirs) from the point of view of erosion floods using the currently distributed empirical model WaTEM / SEDEM. Keywords: ztráta půdy,zanášení nádrží,WaTEM/SEDEM,USLE,velká povodí; soil loss,reservoir silting,WaTEM/SEDEM,USLE,large catchments Available in digital repository of ČVUT.
Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM

Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při ...

Krása Josef; Bauer Miroslav; Hlavčová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku
Vaníček Ivan; Hamouzová Tereza; Pruška Jan
2018 - Czech
Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších nevýhod zůstává produkce velkého množství odpadu, mezi který se řadí i úletový popílek. Pokud se nezajistí jeho další využívání, stává se z popílku odpadní materiál, který je dále ukládán na odkalištích a skládkách. Tento způsob ukládání není v souladu s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí. Česká republika patří mezi největší producenty tohoto odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele a v současné době se v ČR recykluje přibližně jen 20 až 30% vyrobeného popílku. Je tedy nutné nalézat další způsoby, jak z přebytečného odpadního materiálu vytvářet materiál nový, který lze s výhodou použít při výstavbě. Disertační práce se věnuje metodě zlepšování geotechnických vlastností popílku pomocí přidání malého obsahu krátkých plastových vláken, tzv. mikrovyztužování. Výzkum je rozdělen do několika částí. Pomocí geotechnických laboratorních metod výzkumu je sledován vliv obsahu vláken na napjatostně-deformační chování popílku. Bylo ověřeno, že přidáním vláken lze pozitivně ovlivnit chování tohoto materiálu např. eliminovat vznik smykových ploch a změnit křehké chování po dosažení maximálního napětí na duktilní. Vyztužený popílek vykazuje větší smykovou pevnost než nevyztužený popílek. Výsledky laboratorního výzkumu jsou dále aplikovány při návrhu nestandartních zemních konstrukcí. Vyztužený popílek je složený ze dvou zcela odlišných materiálů. V práci jsou představeny a aplikovány přístupy vedoucí k homogenizaci materiálu a predikci ekvivalentních smykových parametrů. Na praktickém příkladu násypu na málo únosném podloží je provedena srovnávací analýza násypu z různých materiálů. Analytickými výpočty bylo prokázáno, že přidání vláken má pozitivní na stabilitu svahu. Numerické modelování dále prokázalo, že násypu z vyztuženého popílku na málo únosném podloží vykazují menší deformace než násypy z klasických zemin. V disertační práci je uveden přehled možného využití tohoto nového materiálu v zemních konstrukcích a doporučení pro provádění staveb z vyztuženého popílku. V závěru práce jsou představena témata, která by mohla podněcovat budoucí výzkum dané problematiky.Nowadays, one of the main sources of energy all over the world is still thermal energy from coal burning. Although the process of coal combustion has gone through many modernizations, one of the biggest disadvantages is production of the great amount of waste products. Fly ash is also coal combustion product. If there is no reuse of this material, it becomes a waste, which has to be stored in a landfills and tailing dams. This causes huge environmental burden. Czech Republic is one of the larger producer of fly ash in the term of per capita. Nowadays, only 20 to 30% of produced fly ash is reused in the Czech Republic. Therefore, it is necessary to find other ways how to make new material from waste material, which can be advantageously used in the construction industry. The dissertation deals with the method of improving the geotechnical properties of fly ash by adding a small content of short plastic fibers, so called microreinforcement. Research is divided into several parts. Using geotechnical laboratory research methods, the effect of fiber content on the stress-strain behavior of ash is studied. It has been verified that the addition of fibers can positively influence the behavior of this material eg to eliminate the shear failure surface and to change the brittle behavior on the ductile behavior. Reinforced ash has greater shear strength than non-reinforced ash. The results of laboratory research are also applied when designing non-standard earth structures. Reinforced ash is composed of two completely different materials. In this work, approaches leading to material homogenization and prediction of equivalent shear stress are presented. A comparative analysis of the embankment of various materials is performed on a practical example of the embankment on soft subsoil. Analytical calculations have shown that the addition of fibers has a positive effect on slope stability. Numerical modelling has further shown that the embankment of reinforced ash soft subsoil shows less deformation than conventional soil embankments. The dissertation thesis presents an overview of the possible use of this new material in earth structures and recommendations for building of reinforced ash structures. At the end of the thesis there topics that could incite future research on given issues are presented. Keywords: Elektrárenský popílek,polypropylenová vlákna,vyztužování zemin,laboratorní zkoušky,zemní konstrukce; Fly ash,polypropylene fibres,soil reinforcement,laboratory testing,earth structures Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku

Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších ...

Vaníček Ivan; Hamouzová Tereza; Pruška Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv crowdingu na měření zrakové ostrosti za různých kontrastních podmínek
ŠVACHOVÁ, Ivana; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Úvodní část diplomové práce se zabývá zrakovou ostrostí a jejím měřením. Další kapitoly se věnují kontrastní citlivosti, stavbě sítnice a receptivním polím. Stěžejním tématem je crowding a konturová interakce, která je jeho součástí. V praktické části je popsána metodika provedeného experimentu, dosažené výsledky a práce je zakončena diskuzí. Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv separace znaků a kontrastu na měření zrakové ostrosti. The introductory theoretical part of this master´s thesis deals with visual acuity and its measurement. Next chapters are devoted to contrast sensitivity, retinal structure and receptive fileds. The main theme of the thesis is crowding and contour interaction, which is a component of crowding. In the practical part are described methods of realized experiment, achieved results and the thesis is concluded with discussion. The aim of this experiment was observation of the effect of crowding on measurement of visual acuity under various contrasting conditions. Keywords: zraková ostrost; kontrast; kontrastní citlivost; crowding; konturová interakce; visual acuity; contrast; contrast sensitivity; crowding; contour interaction Available in digital repository of UPOL.
Vliv crowdingu na měření zrakové ostrosti za různých kontrastních podmínek

Úvodní část diplomové práce se zabývá zrakovou ostrostí a jejím měřením. Další kapitoly se věnují kontrastní citlivosti, stavbě sítnice a receptivním polím. Stěžejním tématem je crowding a konturová ...

ŠVACHOVÁ, Ivana; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Opakovateľnosť merania tvarových parametrov rohovky
BEŽILLOVÁ, Antónia; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá opakovateľnosťou merania tvarových parametrov rohovky. Teoretická časť práce popisuje anatomickú štruktúru rohovky a aproximácie jej tvaru. Ďalej ponúka prehľad metód merajúcich tvarové parametre rohovky. Prehľad zahŕňa princípy jednotlivých prístrojov, limity použitia týchto techník a ich využitie v praxi. Experimentálna časť skúma opakovateľnosť meraní polomerov zakrivenia, uhlu a veľkosti astigmatizmu na vybraných prístrojoch a ich vzájomné porovnanie. The diploma thesis is dedicated to the measurement repeatability of the parameters of corneal shape. The theoretical part describes anatomical structure of cornea and its shape approximations. It also provides an overview of different methods for measuring the parameters of corneal shape, including the principles of particular devices, limits of application of these techniques and its use in practice. The practical part aims on the measurement repeatability of the radii of curvature, angle and value of astigmatism using selected devices. Furthermore, it compares these devices with each other. Keywords: rohovka; excentricita; keratometria; rohovková topografia; Placidov disk; cornea; eccentricity; keratometry; corneal topography; Placido disc Available in digital repository of UPOL.
Opakovateľnosť merania tvarových parametrov rohovky

Diplomová práca sa zaoberá opakovateľnosťou merania tvarových parametrov rohovky. Teoretická časť práce popisuje anatomickú štruktúru rohovky a aproximácie jej tvaru. Ďalej ponúka prehľad metód ...

BEŽILLOVÁ, Antónia; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv osvětlení na stanovení presbyopické korekce
DRBÁLKOVÁ, Kateřina; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá měřením zrakové ostrosti presbyopa při různých hladinách osvětlení a teplotách barvy LED světelných zdrojů a porovnává původní naměřenou adici s optimální adicí při různých úrovních osvětlení. Teoretická část popisuje fyziologii oka a proces vidění. Charakterizuje fotometrické veličiny a jejich jednotky. Dále se práce zabývá zásady osvětlování vnitřních prostorů, a je doplněna o návrh osvětlení v očních vyšetřovnách podle technických norem. V praktické části je zkoumán vliv hladiny osvětlení a teploty barvy použitého světla na zrakovou ostrost do blízka a klade si za cíl stanovit optimální hodnotu adice při třech hladinách osvětlení LED světelných zdrojů. This diploma thesis deals with the measurement of visual acuity of presbyopia at different light levels and temperatures of the colour of the LED light sources and compares the original measured addition with optimal addition at different levels of illumination. The theoretical part describes the physiology of the eye and the process of vision and features photometric quantities and their units. Furthermore, the thesis deals with the principles of illumination of indoor areas and is completed by the design of illumination in eye examinations according to technical standards. The practical part examines the influence of the light level and the temperature of colour of the light used on the near visual acuity and aims to determine the optimum value of the addition at three levels of illumination of LED light sources. Keywords: skotopické a fotopické vidění; presbyopie; zraková ostrost; osvětlení; teplota chromatičnosti; CIE; ČSN EN 12464-1; Scotopic and Photopic Vision; Presbyopia; Visual Acuity; Illuminance; Colour Temperature; CIE; ČSN EN 12464-1 Available in digital repository of UPOL.
Vliv osvětlení na stanovení presbyopické korekce

Diplomová práce se zabývá měřením zrakové ostrosti presbyopa při různých hladinách osvětlení a teplotách barvy LED světelných zdrojů a porovnává původní naměřenou adici s optimální adicí při různých ...

DRBÁLKOVÁ, Kateřina; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases