Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 365589
Published from to

Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
SEKERKA, Lukáš
2017 - Czech
This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. Keywords: Coleoptera; Chrysomelidae; Cassidinae; taxonomy; nomenclature; classification; natural history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)

This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary ...

SEKERKA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Investice v transmisním mechanismu cílování inflace
Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
2017 - Czech
Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové politiky včetně jejich vzájemných souvislostí, a také cesty, skrze které může centrální banka ovlivnit investice. Jsou rozebrány vybrané investiční teorie a další teoretické přístupy, které jsou s investicemi spojeny. Průnikem těchto dvou analyzovaných oblastí jsou získány faktory, jejichž změny mohou vyvolávat změny investic. Jde o veličiny, které plynou z teoretického rozboru transmisních kanálů, stejně jako o veličiny, které v těchto kanálech přímo akcentovány nejsou, avšak centrální banka je může ovlivnit. Spadají mezi ně ale také faktory, jež nejsou v poli působnosti centrální banky. S využitím dostupných údajů jsou zdroje variability investic verifikovány na datech za Českou republiku. Je provedena základní empirická analýza časových řad, korelační analýza a je sestaven vektorový model korekce chyby. The dissertation thesis is devoted to the topic of investment with emphasis on their position within the transmission mechanism of inflation targeting. It discusses starting-points of inflation targeting regime, individual transmission channels of monetary policy including their connections, and routes through which the central bank may influence the investment. There are analyzed selected investment theories and other theoretical models that are associated with the investment. Factors, whose changes may induce changes in investment, are derived using the intersection of these two analyzed aspects. They are variables, which flow from a theoretical analysis of transmission channels, as well as variables, that are not directly accented within these channels, but they can be affected by the central bank. Even factors, that are not within the competence of the central bank, are included among the variables. Using available data, sources of investment variability are verified on data for the Czech Republic. Basic empirical analysis of time series and correlation analysis are performed and the vector error correction model is compiled. Keywords: úroková míra; vektorový model korekce chyby; investice; měnová politika; cílování inflace; interest rate; vector error correction model; investment; monetary policy; inflation targeting Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace

Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové ...

Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3
ADEKOYA, Ibidolapo Atinuke
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3

ADEKOYA, Ibidolapo Atinuke
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře
JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro řízení před Arbitrážním soudem charakteristické a nejvýznamnější. Hlavním cílem práce je podrobný rozbor jednotlivých principů a zásad včetně uvedení praktických příkladů jejich aplikace s případným dopadem na změnu rozhodovací praxe. The Thesis examines principles and rules applied in proceedings before Court of Arbitration for Sport. The author examines an evolution and an application of the principles and rules in jurisprudence, especially those which are characteristic for the proceeding before Court of Arbitration for Sport. The Thesis is focused in detail on analysis of principles and rules, including the introduction of practical examples of their application and potential impact on the change in decision-making practice. Keywords: Arbitrážní soud pro sport; arbitrážní řízení; principy; zásady; pravomoc; rychlost; hospodárnost; flexibilita; autonomie stran řízení; procesní spravedlnost; právo soutěžit; nestrannost; nezávislost; Court of Arbitration for Sport; arbitration proceeding; principles; rules; jurisdiction; economy; speed; flexibility; autonomy of the parties; procedural fairness; right to compete; impartiality; independence Available in digital repository of UPOL.
Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře

Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro ...

JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Verifikace programů pro PLC
Burget Pavel; Maslikiewicz Ondřej; Šebek Zdeněk
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC programu. Hlavním cílem práce je prevést program napsaný v Ladder Diagramu prímo do BDD a stavového automatu. Kontrola programu je provedena prevedením do UPPAAL a následnou verifikací.This thesis is about analyzing and verification of PLC program. There is also an instrument for automatical generating of binar decision diagram and for state machines for variables which are used in PLC program. Main result of thesis is translation of program in Ladder Diagram into BDD and state machine. Verification of the program is made by translation of state machine into UPPAAL. Keywords: PLC (Programovatelný logický kontrolér); PLC program; Binární rozhodovací diagram,Stavový automat; Verifikace; Analýza; PLC (Programmable Logic Controller); PLC program; Binary Decision Diagram; Statemachine; Verification; Analysis Available in digital repository of ČVUT.
Verifikace programů pro PLC

Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC ...

Burget Pavel; Maslikiewicz Ondřej; Šebek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Konanie o svojprávnosti
POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2017 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou úpravou, konkrétne s § 186 a § 187 občianskeho súdneho poriadku účinného do 31. 12. 2013. V úvode práce je zdôraznený význam Úmluvy o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorá je v Českej republike platná už od roku 2009 a v požiadavkách ktorej tkvie základ súčasnej právnej úpravy svojprávnosti. Ďalej je v práci podrobne rozobraná napríklad možnosť súdu svoju príslušnosť preniesť, použitie pojmu zdravotný ústav, výsluch posudzovaného, výsluch znalca alebo obligatórne zastupovanie posudzovanej osoby procesným opatrovníkom. V dôsledku prijatia novej právnej úpravy bolo do zákona o zvláštnych konaniach súdnych zaradené ustanovenie, ktoré hovorí o povinnosti súdu počas celého priebehu konania zvažovať využitie miernejších a menej obmedzujúcich opatrení. Tejto problematike sa venuje posledná kapitola so zameraním na voľbu opatrovníka bez obmedzenia svojprávnosti. This diploma thesis deals with proceedings on legal capacity until the court arrives at a decision on the merits. Analytical method is used in this thesis as well as comparative method with previous legal regulations, more specifically, with § 186 and § 187 of Civil Procedure Code effective till 31st December 2013. Importance of Convention on the Rights of Persons with Disabilities is emphasized at the beginning of this thesis, which has been effective since 2009 in the Czech Republic and whose requirements are the base of current legal capacity legislation. The following conceptions are also described within the thesis: the option of court to carry its venue jurisdiction, use of term health institution, the hearing of person whose legal capacity is decided, the hearing of an expert witness or compulsory procuration of a person whose legal capacity is decided by the process guardian. Following the adoption of the new legal regulations, a provision of a law has been included in the Act on Special Judicial Proceedings, which regulates commitment of the court to consider milder and less restrictive measures during the proceedings. This issue is analyzed in the last chapter focusing on the choice of guardian without restriction of legal capacity. Keywords: duševná porucha; menej obmedzujúce opatrenia; obmedzenie svojprávnosti; opatrovníci; právne jednanie; svojprávnosť; Úmluva o právach osôb so zdravotným postihnutím; znalci; mental disorder; less restrictive measures; restriction of legal capacity; guardians; legal act; legal capacity; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; expert witnesses Available in digital repository of UPOL.
Konanie o svojprávnosti

Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou ...

POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora
PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
2017 - Czech
Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky o uskutečněných hovorech, jejich délce, odeslaných zprávách, apod. doporučí vhodný tarif pro mobilní telefon. Cell phone plan recommendation application Best tariff made for the Android platform. The goal of this application is the abbility to help with choosing the most appropriate tariff for cell phone from the offer of providers on the Czech market. Available in digital repository of UPOL.
Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora

Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky ...

PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Klient pro web historických fotografií pro OS Android
PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
2017 - Czech
Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem software. The aim of the thesis is to create application extending web page of historical photographs. Application is intended for OS Android and is produced in cooperation with OLC Systems s.r.o., engaged in software development. Keywords: android; historické fotografie; mapa; fotoaparát; android; historical photography; map; camera Available in digital repository of UPOL.
Klient pro web historických fotografií pro OS Android

Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem ...

PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti
KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou součástí je zpracování obecných poznatků o územním plánování, územním řízení, dotčených orgánech či povaze závazných stanovisek. Z důvodu komplexnosti tématu je do práce zapracována i problematika odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na několika místech je provedena komparace současné úpravy s úpravou před novelou č. 41/2015 Sb.. Autorka práce se věnuje rozboru nedostatků účinné právní úpravy a snaží se navrhnout možná východiska. The diploma thesis analyses the options of agriculture land protection in local planning. The thesis is focused mainly on analysis of agriculture withdrawal agreement from agricultural soil fund due to Act No. 334/1992 Coll., on protection of agricultural soil fund. Essential part of the thesis is analysis of basic knowledge of local planning, land proceeding, authorities of agriculture land protection and binding opinions. The thesis also compares preceding and actual act after admission of Act No. 41/2015 Coll. The author analyses deficiency in actual act and try to find possible outcomes. Keywords: zemědělský půdní fond (ZPF); ochrana ZPF; souhlas k odnětí; odvody; územní plánování; územní řízení; závazná stanoviska; rozhodnutí; půda; životní prostředí; agricultural soil fund; protection of agricultural soil fund; withdrawal agreement; payments; local planning; land proceeding;binding opinions; soil; environment Available in digital repository of UPOL.
Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti

Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 ...

KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla
BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
2017 - Czech
Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále práce obsahuje demonstraci regulátoru v nasimulovaných podmínkách, založených na reálných datech ve vývojovém prostredí MATLAB s nadstavbou Simulink a porovnání výsledku ruzných implementací PID regulátoru. The result of my thesis is a summary of mathematical procedure for optimal controller settings calculation working at stable hydrostatic circuit including description of PID conroller and its functionalities. This paper also include demonstration of a controller in simulated conditions based on real data with a help of MATLAB (Simulink) and comparison of results of various PID controller implementations. Keywords: PID regulátor; chlazení nástavby vozidla; hydraulický obvod; výpocet nastavení PID regulátoru; PID controller; vehicle superstructure cooling system; hydraulic circuit; calculation for PID controller setting Available in digital repository of UPOL.
Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla

Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále ...

BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases