Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 460122
Published from to

Role obcí a krajů v ochraně ovzduší
PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
2017 - Czech
Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší. Povinnost chránit životní prostředí, jehož je ovzduší nezbytnou součástí, vyplývá už z ústavního pořádku ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajském zřízení dává za úkol obcím i krajům pečovat o potřeby svých občanů. Potřebou každého člověka a tedy i občana je dýchat. Dýchání znečištěného ovzduší má negativní vliv na lidské zdraví, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Proto by obce měly usilovat o zlepšení kvality ovzduší. Evropská Unie si ve Smlouvě o fungování Evropské unie klade za cíl zlepšovat životní podmínky svých národů, to znamená i zlepšování životního prostředí občanů unie. Za tímto účelem vydala směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Česká republika, jakožto člen EU je vázána obsahem této směrnice. Práce odpovídá na dvě výzkumné otázky, které zní: Přispívají české obce a kraje svojí činností na úseku ochrany ovzduší k naplňování smyslu a účelu (tzv. l'effet utile) směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu? Jsou právní nástroje v rukou obcí a krajů dostatečné a účinné? Autor analyzuje předmětné právní úpravy, jednotlivé nástroje, rozebírá jejich uplatňování a srovnává, zda obce a kraje naplňují smysl a účel směrnice. Thesis deals with the role of Czech regions and municipalities in air protection. Act No. 201/2012. on air protection confers on municipalities and regions the tools that can positively affect air quality. The obligation to protect the air, which is an essential part of the environment, is already a result of the constitutional order of the Czech Republic. Act No. 128/2000, on Municipal Settlement, as well as Act No. 129/2000, on Regional Settlement, mandates municipalities and regions to take care of the needs of their citizens. The need of every person and therefore the citizen is to breathe. Breathing of polluted air has a negative impact on human health, which is protected by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Therefore, municipalities should strive to improve air quality. The European Union, in its Treaty on the Functioning of the European Union, aims to improve the living conditions of its peoples, including improving the environment of the citizens of the Union. To this end, the European Union has issued Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. The Czech Republic, as a member of the EU, is obligated by the content of this directive. The thesis answers two research questions: Are the Czech municipalities and regions contributing to the air quality to the fulfillment of the sense and purpose of Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe? Are legal instruments in the hands of municipalities and regions sufficient and effective? The author analyzes the relevant legal regulations, the individual instruments, analyzes their application and compares whether municipalities and regions fulfill the meaning and purpose of the Directive. Keywords: Evropská unie; směrnice 2008/50/ES; ovzduší; PM10; oxid siřičitý; oxid dusičitý; znečištění; emise; imise; stacionární zdroje; mobilní zdroje; obce; kraje; Ústava; Listina základních práv a svobod; životní prostředí; lidské zdraví; územní samospráva; regulační řád; nízkoemisní zóny; smog; nástroje; zvláštní podmínky provozu; stát.; European Union; Directive 2008/50 / EC; air; PM10; sulfur dioxide; nitrogen dioxide; pollution; emissions; immissions; stationary sources; mobile resources; municipalities; local government; regulation; low emission zones; smog; tools; special conditions of operation; state. Available in digital repository of UPOL.
Role obcí a krajů v ochraně ovzduší

Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit ...

PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Na dřevostavbu nemusíte být sami
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace. Timber buildings and their construction, quality, inspection and certification. Keywords: dřevostavby; jakost; certifikace; inovace; dotace; technologie; měření; výstavba Available in a digital repository NRGL
Na dřevostavbu nemusíte být sami

Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace.


Timber buildings and their construction, quality, inspection and certification.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném
HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
2017 - Czech
Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním společenstvím. Čerpá z textů samotných dokumentů mezinárodního práva, z řady odborných knih a článků, ale i z nepočetné judikatury. Práce respektuje tradiční rozdíly mezi pravidly aplikovatelnými v době míru a během ozbrojených konfliktů. Neomezuje se jen na potvrzení již známých faktů, ale snaží se odpovědět i na některé sporné otázky. Autor této práce analyzuje jak postoje států, tak i rozdílné teoretické přístupy a následně zdůvodňuje svůj názor. This thesis provides the reader with an overview of how rules of international law influence movements and operations of private and military submarines and to what extent they are accepted throughout the international community. It derives from texts of international law documents themselves, from numerous professional books and articles but also from a handful of judicature. The thesis respects traditional differences between rules applicable in time of peace and in the course of armed conflicts. It does not restrict itself only to reaffirming of already known facts but it tries to answer some unsettled issues as well. The author of this thesis analyses both attitudes of States and different theoretical approaches and subsequently accounts his own point of view. Keywords: ponorka; mořské právo; pokojné proplutí; tranzitní proplutí; právo proplutí souostrovními námořními koridory; UUV; ozbrojený konflikt; ponorková válka; válečná loď; obchodní loď; submarine; law of the sea; innocent passage; transit passage; archipelagic sea lanes passage; UUV; armed conflict; submarine warfare; warship; merchant ship Available in digital repository of UPOL.
Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném

Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním ...

HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice
PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo dopravy, Úřad pro civilní letectví, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Aeroklub ČR a Leteckou amatérskou asociaci ČR. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje historický exkurz vývojem státní správy u nás, konkrétně pak se zaměřením na oblast letecké dopravy. Druhá kapitola se věnuje pramenům českého leteckého práva se stručným popisem z hlediska jejich právní síly, závaznosti a struktury. Následující kapitola popisuje vymezení základních pojmů, kterými jsou letecké právo, civilní letectví, letadlo, státní suverenita, vzdušný prostor, státní příslušnost a registrace letadel, letecký rejstřík, letecká nehoda, incident a vážný incident. V závěrečné kapitole této bakalářské práce je popsána organizace státní správy v oblasti civilního letectví v České republice. This bachelor thesis deals with the state administration in the area of civil aviation of the Czech Republic. It is focused on its direct and indirect executive agencies and their activities. These include the Department of Transport, Authority of Civil Aviation, Institute of Investigating the Causes of Air Accidents, Office for Access to Transport, Aeroclub CR, Air and Amateur Association CR. The thesis is divided into four chapters. The first chapter contains a historical excursion to the development of the state administration in the Czech Republic, specifically with a focus on air transport. The second chapter deals with sources of Czech aviation law with a brief description in terms of their legal force, binding and structure. The following chapter describes definitions of basic concepts such as aviation law, civil aviation, aircraft, state sovereignty, airspace, nationality and aircraft registration, aircraft register, air accident, incident and serious incident. The final chapter of this bachelor thesis describes the organization of state administration in the field of civil aviation in the Czech Republic. Keywords: Civilní letectví; státní správa; Zákon o civilním letectví; Ministerstvo dopravy; Úřad pro civilní letectví; Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod; Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře; Aeroklub ČR; Letecká amatérská asociace ČR.; Civil aviation; state administration; Bill of civil aviation; Department of Tranport; Authority of Civil Aviation; Institute of Investigating the Causes of Air Accidents; Office for Access to Transport Infrastructure; Aeroclub CR; Air Amateur Association CR. Available in digital repository of UPOL.
Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice

Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo ...

PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží
Hovorka, Martin; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2017 - Czech
1 Abstract The diploma thesis is focused on the issue of the carrier's liability in the international carriage of goods. The topic is narrowed to the carriage by sea, being the most significant mode of carriage as regards the volume of carried goods; its international regulation is disunited and full of specifics justifying the need for a deeper analysis. Relevance of the topic consists in gradual establishment of new trends of transport, technological development and particularly in the continuing need for unification of the legal regulation. The objective of the thesis is to introduce and analyze the respective rules, to compare the rules with each other and to evaluate them. The first chapter is dedicated to a theoretical introduction containing a definition of the liability and providing basic information about transport, carriage and subjects and division thereof. Regulation of carriage according to the Czech law is comprised in this chapter as well. The second chapter is aimed at the carriage by sea in a broader context. This chapter deals with characteristics of this mode of carriage, especially as for division thereof, types of transport documents and typical subjects. Further, the basics of the Czech, European and international regulation of the carriage by sea are outlined. The third chapter is... 1 Abstrakt Diplomové práce se zaobírá problematikou odpovědnosti dopravce v mezinárodní přepravě zboží. Téma je zúženo na námořní přepravu, která je z hlediska objemu přepravovaného zboží nejvýznamnějším přepravním oborem, jehož mezinárodní úprava je členitá a plná specifik, která odůvodňují potřebu hlubšího rozboru. Aktuálnost předmětného tématu spočívá v postupném vytváření nových přepravní trendů, v technologickém vývoji, a především v trvající potřebě unifikovat právní úpravu. Cílem práce je představit a analyzovat příslušná mezinárodní pravidla a následně provést jejich vzájemné porovnání a hodnocení. První kapitola je věnována teoretickému úvodu, v rámci něhož je vymezen institut odpovědnosti a jsou poskytnuty základní informace o dopravě a přepravě, jejich subjektech a dělení. Zahrnuta je též úprava přepravy v českém právním řádu. Druhá kapitola se zabývá námořní přepravou v širším kontextu. V této kapitole jsou zpracovány charakteristiky tohoto přepravního oboru, zejména pokud jde o její dělení, druhy využívaných přepravních dokumentů a typické subjekty. Načrtnuty jsou také základy české, evropské i mezinárodní právní úpravy námořní přepravy. Třetí kapitola představuje nejdůležitější část diplomové práce a dopodrobna se zabývá úpravou odpovědnosti dopravce v jednotlivých mezinárodních úmluvách. Těmi... Keywords: Odpovědnost dopravce; mezinárodní přeprava zboží; námořní přeprava zboží; Carrier's liability; international carriage of goods; carriage of goods by sea Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží

1 Abstract The diploma thesis is focused on the issue of the carrier's liability in the international carriage of goods. The topic is narrowed to the carriage by sea, being the most significant mode ...

Hovorka, Martin; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vliv migrace na věkovou strukturu obyvatelstva města Mladá Boleslav ve 2. polovině 19. století
Králová, Daniela; Velková, Alice; Fialová, Ludmila
2017 - Czech
Main aim of this master thesis is to found out if the migration influenced age structure of population of Mladá Bolesv in second half od 19th century. Data of marages used in this paper are based on register of Mladá Boleslav in set period. The thesis is divided into two parts, first consist of development of Mladá Boleslav city, data source, methods used to analyse said data and basic theories. Second part is focused on the analyzing the structure of population based on age and gender, geografical mobility, occupation and seasonality of marriage. Data have been analysed using Microsoft Excel, all maps have been created using geografical software ArcGIS. Keywords: Mladá Boleslav, nuptiality, historical demography, migration, age structure Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zda měla migrace vliv na věkovou strukturu obyvatelstva v Mladé Boleslavi ve 2. polovině 19. století. V práci jsou využita data získaná z matrik oddaných týkající se Mladé Boleslavi ve zkoumaném období. Práce je rozdělena na dvě části; v úvodních kapitolách je zařazen vývoj Mladé Boleslavi, zdroje dat a metody použité při jejich zpracování a základní teorie k dané problematice, druhá část obsahuje analytické kapitoly zaměřené na analýzu struktury podle věku a pohlaví, geografickou mobilitu, analýzu povolání a sezónnost sňatečnosti. Data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel, všechny mapové přílohy v této práci byly vytvořeny v geografickém softwaru ArcGIS. Klíčová slova: Mladá Boleslav, sňatečnost, historická demografie, migrace, věková struktura Keywords: Mladá Boleslav; sňatečnost; historická demografie; migrace; věková struktura; Mladá Boleslav; nuptiality; historical demography; migration; age structure Available in a digital repository NRGL
Vliv migrace na věkovou strukturu obyvatelstva města Mladá Boleslav ve 2. polovině 19. století

Main aim of this master thesis is to found out if the migration influenced age structure of population of Mladá Bolesv in second half od 19th century. Data of marages used in this paper are based on ...

Králová, Daniela; Velková, Alice; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2017

Analýza metod práce u internátní formy preventivně výchovné péče
Firbachová, Věra; Šotolová, Eva; Mlčková, Marie
2017 - Czech
This master thesis deals with the importance of preventive educational care where educational care centres belong. More specifically the thesis is focused on Educational Care Centre in Domažlice. The theoretical part characterizes the principle of stay in hall of residence and mainly the methods and forms of work which are used during working with clients. Furthermore, it describes the cooperation with other subjects and organizations which the educational care centre cooperates with and in this way supports the client to improve his/her behaviour. For the practical part, the qualitative research was chosen with the usage of designs of case study and especially the methods of grounded theory. The research was focused on the influence of the methods and forms of work on the change, reducing or eliminating already developed behaviour disorders. The influence is evaluated from the clients and their parents' perspective. On the grounds of the research the responses on the research questions are formulated at the end of the thesis. KEYWORDS Preventive educational care, methods and forms of cooperation, hall of residence stay, work with family, educational styles, non-profit sectors. Diplomová práce pojednává o významu preventivně výchovných zařízení, kterými jsou střediska výchovné péče. Konkrétně se práce zaměřuje na Středisko výchovné péče v Domažlicích. Teoretická část charakterizuje filozofii internátního pobytu a především metody a formy práce, které jsou během práce s klientem využívány. Dále popisuje spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi, se kterými středisko výchovné péče společně participují, a tím podporují klienta v nápravě jeho chování. Pro empirickou část práce byl zvolen kvalitativní výzkum, a to za využití designů případové studie a především metody zakotvené teorie. Výzkum je zaměřený na vliv metod a forem práce na změnu, zmírnění nebo odstranění již vzniklých poruch chování, a to z pohledu samotných klientů a jejich rodičů. Na základě provedeného výzkumu jsou pak v závěru práce formulované odpovědi na výzkumné otázky. KLÍČOVÁ SLOVA Preventivně výchovná péče, metody a formy spolupráce, internátní pobyt, práce s rodinou, výchovné styly, neziskové sektory. Keywords: Preventivně výchovná péče; metody a formy spolupráce; internátní pobyt; práce s rodinou; výchovné styly; neziskové sektory; Preventive educational care; methods and forms of cooperation; hall of residence stay; work with family; educational styles; non-profit sectors Available in a digital repository NRGL
Analýza metod práce u internátní formy preventivně výchovné péče

This master thesis deals with the importance of preventive educational care where educational care centres belong. More specifically the thesis is focused on Educational Care Centre in Domažlice. The ...

Firbachová, Věra; Šotolová, Eva; Mlčková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Příprava učitele na vyučování v malotřídní základní škole
Mikešová, Lenka; Zemková, Jaroslava; Šumníková, Pavlína
2017 - Czech
Small-class school is a kind of school where two or more classes are taught together. This type of organization is demanding for teachers, their lesson planning and the whole learning process. Important part of small-class teacher's activity is indirect pedagogical work. It means organization of regular or irregular activities which are necessary for socio-cultural function of those schools in a village. It is possible to label small-class schools as alternative schools where unconventional teaching methods are used. Main goal of this thesis was to find out which types of teaching methods and didactic tools are used most frequently in small-class schools. Other goals of this thesis were to describe a range of indirect pedagogical work and co-operation of small-class schools with special pedagogues. Malotřídní škola je typ školy, ve kterém probíhá souběžná výuka dvou nebo více ročníků v jedné třídě. Tento způsob organizace klade na učitele vysoké nároky na přípravu i průběh celého vyučování. Vedle přímé pedagogické práce tvoří podstatnou část činnosti učitele malotřídní školy práce nepřímá. Sem patří například organizace různých pravidelných i nepravidelných mimoškolních aktivit, které přispívají k naplnění společensko-kulturní funkce školy. Na malotřídní školy lze nahlížet jako na školy alternativní, ve kterých se často uplatňují různé netradiční formy výuky. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké konkrétní formy výuky, didaktické pomůcky a prostředky bývají ve výuce nejčastěji používány. Práce si dále kladla za cíl zjistit rozsah nepřímé pedagogické práce a zmapovat spolupráci malotřídních škol se speciálními pedagogy. Keywords: malotřídní školy; organizační formy výuky; didaktické prostředky; typologie učitele; aktivita; samostatnost; tvořivost; small-class schools; organizational forms of teaching; didactic tools; types of teachers; activity; pupil's independent learning; creativity Available in a digital repository NRGL
Příprava učitele na vyučování v malotřídní základní škole

Small-class school is a kind of school where two or more classes are taught together. This type of organization is demanding for teachers, their lesson planning and the whole learning process. ...

Mikešová, Lenka; Zemková, Jaroslava; Šumníková, Pavlína
Univerzita Karlova, 2017

Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře
Reichlová, Denisa; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
2017 - Czech
Keywords: vadné držení těla; zatížení dětské páteře; deformity páteře; vyrovnávací cvičení; Incorrect bodily posture; strain of a child's spine; spine deformities; balancing exercise Available in a digital repository NRGL
Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře

Reichlová, Denisa; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Tměj, Tomáš; Vorobel, Vít; Krtička, Milan
2017 - Czech
The aim of the work is measurement of linearity of liquid scintillator light yield. Knowledge of deviation from the light yield linearity is essential for interpretation of the data measured in the neutrino experiment JUNO. The method is based on use of Compton scattering in the tested scintillator and on precise spectroscopy of the scattered gamma radiation. Cílem práce je měření linearity světelného výtěžku kapalného scintilátoru. Znalost odchylky od linearity je velmi důležitá pro interpretaci dat naměřených připravovaným neutrinovým experimentem JUNO. Metoda měření je založena na využití Comptonova rozptylu ve studovaném scintilátoru a precizní spektroskopie rozptýleného gama záření. Keywords: kapalný scintilátor; světelný výtěžek; linearita; neutrino; oscilace; JUNO; liquid scintillator; light yield; linearity; neutrino; oscillation; JUNO Available in a digital repository NRGL
Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO

The aim of the work is measurement of linearity of liquid scintillator light yield. Knowledge of deviation from the light yield linearity is essential for interpretation of the data measured in the ...

Tměj, Tomáš; Vorobel, Vít; Krtička, Milan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases