Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 25947
Published from to

Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému
Wespi Andreas; Német Marcel; G S
2017 - English
Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie pokročilých bezpečnostných metód nie je bežnou praxou. Príklady ako útok ?slammer? červom na jadrovú elektráreň David-Besse alebo ?Struxnet? útok na jadrové centrifúgy v Iráne dokazujú vážnosť bezpečnostných hrozieb v kontrolných systémoch. Na predídenie potenciálnych škôd sú potrebné nové bezpečnostné metódy. Operátori kontrolných systémov sa obávajú narušení zabehnutých systémov. Akceptujú iba metódy, ktoré neohrozia systém. Detekcia útokov v pasívne zachytených dátach je akceptovanou možnosťou. Behaviorálne systémy na detekciu anomálií sú možným riešením. Aby plnili svoju úlohu, takéto algoritmy musia byť správne nakonfigurované. Táto práca prezentuje asistenčnú platformu ktorá umožňuje interaktívnu konfigurácie, ohodnotenie a porovnanie výkonu modulov na detekciu anomálií. Asistenčnú platformu sme otestovali s modulmi vyvinutými v IBM Research na dátach zachytených v priemyselnom bezpečnostnom laboratóriu vytvorenom nadnárodnou spoločnosťou na generovanie a distribúciu energie. Kvalita asistenčnej platformy bola ohodnotená na základe testovania s užívateľmi.Industrial Control Systems (ICS) are important for functioning of many critical facilities such as power plants, water treatment facilities or gas pipelines. Although security of such systems deserves attention, application of thorough security intelligence approaches to ICS is not a standard practice. Examples such as the slammer worm infection at US Davis-Besse nuclear plant, or the Struxnet ICS attack on nuclear centrifuges in Iran show the significance of the security threats in ICS. New security methods capable of better ICS protection are needed to prevent potential damages. ICS operators are afraid of system disruptions and require that the security measures are unobtrusive to the system. Taking concerns of operators in mind, analysis of passively collected network data and detection of intrusions in the collected data is an acceptable method for achieving improved ICS security. Behavior based anomaly detection algorithms for ICS are a viable solution. Such algorithms need to be configured properly to perform well. This thesis proposes an assistant platform for interactive configuration, evaluation and comparison of anomaly detection modules. The result is a functioning product that applies techniques of parameter configuration, data labeling, algorithm results evaluation as well as navigating and filtering of the results in an interactive way. The proposed solution allows users to select anomaly detection module and parameter sets that fit their labeling of anomalies and preferences for balancing precision and recall. The thesis discusses features and design of such a platform for an ICS environment. The thesis also presents results of a user testing conducted with five participants in which the users work with the platform to compare performance of anomaly detection modules developed by IBM Research on a data collected in an Industrial Cyber Security Lab. Keywords: Řídicí systémy,SCADA,detekce anomálií; Industrial Control System; SCADA; Anomaly Detection Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému

Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži ...

Wespi Andreas; Német Marcel; G S
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuční sítě s rozptýleným zdroji
Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
2017 - English
Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů energie k distribuční soustavě, charakteristika napětí před a po připojení k spotřeba síť.This thesis is about the general information on distributed energy sources, types of power plants, specifically photovoltaic power plants (constraints, laws, standards and requirements), the rules for connecting dispersed energy sources to the distribution system, voltage characteristics before and after connection to a consumption network. Keywords: Distribuční soustava; generace; elektrárny; solární články; obnovitelné zdroje; kvalita elektrické energie; Distribution system; generation; power plants; solar cells; renewables; power quality Available at various departments of the ČVUT.
Distribuční sítě s rozptýleným zdroji

Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení ...

Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér
Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
2017 - English
Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu chování rojů pozemních robotů v rovině a rozšířil tuto sadu algoritmů do 3D prostoru pro řízení bezpilotních letounů. Chování původních algoritmů a jejich rozšíření jsem ověřil simulacemi v robotických simulátorech V-REP a Gazebo.This thesis deals with distributed cohesive control of swarms of dimensionless particles and applicability of this approach for using with swarms of micro aerial vehicles. I have implemented a set of algorithms presented in [11] that leads to the cohesive swarm behavior of ground robots in a plane and extended these algorithms to 3D space for control of unmanned aerial vehicles. The behavior of original algorithms and their extensions was verified by simulations in V-REP and Gazebo robotic simulators. Keywords: multi robotické systémy,řízení rojů,bezpilotní letouny; multi-robotic systems,swarm control,unmanned aerial vehicles Available at various departments of the ČVUT.
Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér

Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu ...

Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily
Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
2017 - English
V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během dne lišit v souvislosti se strategií "Dynamic pricing". Abychom se vyhnuli nadbytečně dlouhým trasám, započítáváme do cestovních nákladů i dobu jízdy. Řidič si sám může určit, jaký význam pro něj má čas strávený na cestách. Navrhli jsme bikriteriální algoritmus, který počítá množinu optimálních tras. Množina tras obsahuje trasu s minimální dobou jízdy, trasu s minimalními cestovními náklady a několik alternativních tras. Náš algoritmus vychází z algoritmu "Bicriteria Shortest Path Algorithm". Tento algoritmus jsme rozšířili tak, aby splňoval omezení daná baterií v elektromobilu a zároveň umožnil nabíjení u nabíjecích stanic. Dále jsme navrhli některé techniky, které zrychlují algoritmus na úkor porušení optimality řešení. Navržený algoritmus jsme implementovali v jazyce Java a otestovali na modelu silniční sítě Německa s nabíjecími stanicemi od Tesla Motors. Podle výsledků evaluace je průměrný výpočení čas algoritmu 622 ms. Nakonec jsme vyvinuli webovou aplikaci "Charge Here", ve které je aplikován uvedený algoritmus.This thesis is aimed at journey planning for electric vehicles (EVs), where it is necessary to make stops at charging stations. We minimize the travel costs of the journey in a model o transport network where the price per unit of energy may vary due to the 'Dynamic pricing' strategy. To avoid inappropriate detours, we consider that travel time is also included in the travel costs. Furthermore, the significance of the time spent on the journey is determined by the EV driver himself. We have proposed a bicriteria algorithm that computes a set of optimal journeys. The set contains a journey with the minimum travel costs, a journey with the minimum travel time and alternative journeys that are the trade-off between both criteria. The algorithm is based on Bicriteria Shortest Path algorithm. We extended the Bicriteria Shortest Path algorithm to satisfy the EV battery constraints and to allow recharging at charging stations. Moreover, we proposed some techniques that speed up the algorithm at the expense of harming the optimality of solutions. We implemented the algorithm in Java language and tested on the real-world model of Germany road network with Tesla's charging stations. The evaluation of our experiments shows that the computation time of the algorithm is 622 ms on average. Finally, we developed the web application 'Charge Here' where the same algorithm is applied. Keywords: elektromobil; dopravní síť; dynamické určování cen,rychlonabíjecí stanice,bikriteriální nejkratší cesta s omezením,dobíjení; electric vehicle,transport network,dynamic pricing,supercharger,constrained bicriteria shortest path,charging Available at various departments of the ČVUT.
Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily

V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za ...

Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Využití levných senzorů pro autonomní kolony
Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
2017 - English
Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci mezi vozidly a určení relativních parametrů. Určení relativní polohy vozidel je realizováno externím systémem Whycon, který zpracovává obrázky z kamery. Tato práce rovněž zkoumá možnosti použití levných základních senzorů pro zlepšení výsledků. Byl použit rozšířený Kalmánův filtr pro fúzi odometrických dat a lokalizace ze systému Whycon pro zlepšení výsledků, které produkují jednotlivé metody samostatně.The goal of this project is to design and implement a platoon system between two vehicles based on relative localization system and odometry path follower. The system utilizes quasi operating system called Robot Operating System for the purpose of communication between vehicles and computation of relative parameters. Relative localization is based on a vision-based external localization system called Whycon. Furthermore, this thesis is about investigation of what can be achieved when combining low cost sensors in order to achieve better results. Extended Kalman Filter was used to combine wheel odometries of vehicles and Whycon localization in order to overcome their individual problems. Keywords: konvoj; relativní lokalizace; sledování trajektorie z odometrie; Robot Operating System; kombinace odometrie; Platoon system; Relative Localization; Odometry path follower; Robot Operating System; Odometry combination Available at various departments of the ČVUT.
Využití levných senzorů pro autonomní kolony

Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating ...

Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí
Kannala Juho; Najman Michal; Chum Ondřej
2017 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a Neural Image Caption. DenseCap zejména je prodoben experimentům, díky nimž jsou identifikovány nedostatky modelu. Pokusy ukazují, že 92 % generovaných popisků je identických vzorkům v trénovací množině. Je zjištěno, že jejich kvalita v porovnání s těmi, které v trénovací množině nejsou, je stejná. V neposlední řadě je navrženo kritérium, pomocí něhož lze významně zmenšit množinu popisků vztahujících se ke konkrétnímu obrázku, kdy SPICE skóre této menší množiny zůstává stejné.In this thesis, we elaborate on image captioning concerning especially dense image captioning. We present technical fundamentals of a model striving to solve such a task. Concretely, a detailed structure of DenseCap and Neural Image Caption is discussed. Experimentally, we examine results of DenseCap and analyse the model's weaknesses. We show that 92% of the generated captions are identical to a caption in the training set while the quality of those and the novel ones remains the same. We propose a criterion that significantly reduces a set of captions addressing an image whilst SPICE score of the set is maintained. Keywords: dense captioning; long short-term memory,automatická tvorba obrázků; konvoluční neuronové sítě; image captioning; dense captioning; convolutional neural networks; long short-term memory Available at various departments of the ČVUT.
Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí

Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením ...

Kannala Juho; Najman Michal; Chum Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Definice workflow pomocí BPMN knihovny
Šebek Jiří; Brichkova Evgeniya; Tomášek Martin
2017 - English
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standardem a representované ve formě BPMN diagramu. Aplikace představuje dvě horní vrstvy systému, který se zabývá problematikou přiřazení rolí uživatelům a umožňuje správu účtů uživatelů, oprávnění a úpravu organizační strukturu firmy. Diagramy, representujici workflow procesy, mají více specifický formát, než standardní BPMN diagramy. Nový formát diagramů vychází z vlastních pravidlech modelování, které vyhovují cílovému systému. První vrstva představuje BPMN modelář, který podporuje vlastní pravidla modelování. Druhá vrstva zajišťuje validátor a parser BPMN diagramu, který jej převede do stromů Plain Old Jáva objektů (POJO). Tím pádem, správcům roli je poskytován pohodlný způsob, jak vyřešit problémy správy role s velkými úspory času.The bachelor thesis deals with the issue of the definition and modelling workflow processes and their integration into the application logics. Workflow processes are created according to the Business Process And Modelling Notation (BPMN) 2.0 standard and represented in the form of BPMN diagram. The application represents two upper layers of the system, which deals with the problem of user role assignments and allows managing users' accounts, permissions and modifying organizational structure of the company. The diagrams, which represent the workflow processes, have more specific format, than standard BPMN diagrams have. New format of diagrams is based on the custom modelling rules, which suit the aims of the target system. The first layer is represented by the BPMN modeler, which supports custom rules. The second layer provides the validator and parser of BPMN diagram, which converts it to the tree of Plain Old Java Objects (POJO) objects and saves the diagram to the database. Thereby, role administrators are provided with a convenient way to solve the role management issues with big savings of time. Keywords: BPMN; definice workflow; řízení uživatelských rolí; vnitřní reprezentace XML; BPMN; workflow definition; user role management; internal representation of XML Available at various departments of the ČVUT.
Definice workflow pomocí BPMN knihovny

Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation ...

Šebek Jiří; Brichkova Evgeniya; Tomášek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom
Sedláček David; Unembayeva Daniya; Žára Jiří
2017 - English
Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - pomocí specifické znacky. Také bude umožneno exportovat nejen jeden objekt, ale i celou scénu, vcetne svetel, kamer, animace a informace o materiálu a texturách. Exportní modul také umožní zadefinovat potrebnou numerickou presnost hodnot napsaných do polí uzlu.The purpose of this bachelor's thesis is to create an X3D/X3DOM plug-in for Autodesk Maya. Basic objects will be exported to X3D/X3DOM by using corresponding nodes, more complex objects - by using a specific tag. Also there will be an opportunity to export not only a single object, but the whole scene, including lights, cameras, animation and information about the materials and textures. The plug-in will also allow to define the needed precision of values written in the nodes' fields. Keywords: exportní modul; X3D; X3DOM; Autodesk Maya; export plug-in; X3D; X3DOM; Autodesk Maya Available in digital repository of ČVUT.
Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom

Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - ...

Sedláček David; Unembayeva Daniya; Žára Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Škálovatelné pravděpodobnostní plánování nezávislých úloh pomocí multi-agentní dekompozice
Štolba Michal; Starý Jan; Chrpa Lukáš
2017 - English
Multi-agentní nedeterministické plánování má obecně problémy se škálovatelností. Tato práce se zabývá řešením řešením škálovatelnosti multi-agentních problémů s oddělenými úlohami. Vybrali jsme skupinu problémů vyznačujících se omezenými interakcemi s cílem využít jejich specifické vlastnosti. Tyto interakce jsou omezeny na sdílené prostředí a utilitu. Naším cílem je zvýšit škálovatelnost rozdělením multi-agentního problému na několik podproblémů spjatých s jednotlivými agenty. Za použití self-absorbed aproximace a simulace ostatních agentů hodnotíme vliv jejich akcí na společnou odměnu. Řešení problému je definováno a formalizováno pro obecný problém oddělených úloh a později použito k řešení konkrétního problému. Problém multi-agentního sledování více cílů je poté implementován a srovnáván s centralizovaným a self-absorbed řešením.The multi-agent non-deterministic planning in general has issues with its scalability. This thesis presents a solution for multi-agent planning of problems with decoupled tasks to overcome these issues. We have chosen a subclass of problems with limited interactions to exploit its characteristics. Those interactions are restricted to the shared environment and the utility. Our aim is to increase the scalability by using decomposition of multi-agent problem into number of subproblems centered around each individual agent together with the self-absorbed approximation and simulation of other agents to evaluate the effect of their action on global reward. The problem solution is defined and formalized for general problems with decoupled tasks and later applied on a concrete problem. The problem of multi-agent multi-target tracking is then implemented and compared with the (baseline) centralized solution and to the self-absorbed solution. Keywords: multi-agentní,plánování,dec-POMDP,pravděpodobnostní plánování,oddělené úlohy,škálovatelnost,dekompozice; multi-agent,planning,dec_POMDP,probabilistic planning,decoupled tasks,scalability,decomposition Available at various departments of the ČVUT.
Škálovatelné pravděpodobnostní plánování nezávislých úloh pomocí multi-agentní dekompozice

Multi-agentní nedeterministické plánování má obecně problémy se škálovatelností. Tato práce se zabývá řešením řešením škálovatelnosti multi-agentních problémů s oddělenými úlohami. Vybrali jsme ...

Štolba Michal; Starý Jan; Chrpa Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat
Machlica Lukáš; Brabec Jan; Franc Vojtěch
2017 - English
Zabýváme se úlohou klasifikace s využitím náhodných lesů trénovaných jak na plně označených, tak i na částečně označených datech. Standardní přístupy k učení v přítomnosti neúplně označených dat nemohly být aplikovány na náš problém. Obvykle totiž předpokládají, že označená a neoznačená datová sada mají stejné pravděpodobnostní rozdělení. V našem případě většina objektů v neoznačené datové sadě patří do třídy, která se v označené datové sadě vůbec nevyskytuje. Tento problém se objevuje při klasifikaci síťového provozu, kde označená datová sada je tvořena objekty, které byly spojeny s některou z kategorií malwaru. Objekty v neoznačené datové sadě jsou většinou benigní (ne malware) provoz, ale také existují škodlivé objekty, které jsme nebyli schopni detekovat a správně označit. Implementujeme a analyzujeme několik druhů náhodných lesů. Jsou analyzovány na veřejně dostupných datových sadách, které byly upraveny, aby obsahovaly nevyvážená a neoznačená data, a také na naší síťové datové sadě, která je tvořena z proxy logů. Také jsme adaptovali a implementovali několik algoritmů, které mohou být použity společně s náhodnými lesy ve výše zmíněné úloze. Ukazujeme, že výrazně zvyšují kvalitu klasifikace na veřejně dostupných datových sadách.We focus on the task of classification with random forests trained both on fully and on partially labeled data. Standard semi-supervised learning approaches cannot be applied on our problem because they usually assume that the unlabeled dataset is sampled from the same underlying distribution as the labeled dataset. In our case, the majority of objects in the unlabeled dataset belongs to a class that is not present in the labeled dataset at all. This problem has an application in network traffic classification, where the labeled dataset is made of objects that were associated with some category of malware and the objects in the unlabeled dataset are mostly benign (non-malware) traffic but there are also some malicious objects that we were unable to detect and label correctly. We implement and analyze several random forest types. They are analyzed both on publicly available datasets, that have been modified to contain imbalanced and unlabeled data, and also on our own network dataset that is composed from proxy logs. In addition, we adapt and implement several algorithms that can be used together with random forests in the above mentioned task and we show that they significantly improve the classification performance on public datasets. Keywords: náhodné lesy; klasifikace; kombinace učení s učitelem a bez učitele; nevyvážená data; chybně označená data; malware; random forests; classification; semi-supervised learning; imbalanced data; mislabeled data; malware Available at various departments of the ČVUT.
Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat

Zabýváme se úlohou klasifikace s využitím náhodných lesů trénovaných jak na plně označených, tak i na částečně označených datech. Standardní přístupy k učení v přítomnosti neúplně označených dat ...

Machlica Lukáš; Brabec Jan; Franc Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases