Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 37201
Published from to

International Territorial Administration: Limits and Perspectives
PROCHÁZKOVÁ, Ivana; JÍLEK, Dalibor; FAIX, Martin
2018 - English
Princip nevměšování se do vnitřních záležitostí států, územní suverenita a související pravomoci Rady bezpečnosti. Těžko lze dnes sledovat mezinárodní dění bez toho, abychom na tyto pojmy narazili. Po vice než 70 letech však pravomoci Rady v oblasti zásahů do suverenity států stále nejsou postaveny zcela najisto. Tuto skutečnost lze brát jako pozitivní průvodní jev nízkého počtu případů takového zásahu OSN, skrze něž by mezinárodní soudy a akademici rozvíjeli v této oblasti poznání. Lze na ni však také nahlížet jako nežádoucí efekt obecného vymezení práv v Chartě OSN, který způsobuje nejistotu a za určitých okolností by mohl být zneužit v neprospěch jejich hodnot. Mezinárodní územní správa by díky svému nejasnému ukotvení v Chartě mohla posloužit jako nástroj k rozsáhlým zásahům do vnitřního chodu území. V době napjaté atmosféry v Rady bezpečnosti je pak nanejvýš vhodné zkoumat, kdy a jak tento nástroj užívat, jaké hodnoty může narušit a kterým naopak může pomoci. Je totiž zřejmé, že způsobilý je k obojímu. Principle of non-intervention into interim affairs of states, territorial sovereignty and related Security Council powers. Hardly can we follow recent international affairs without coming across these terms. Even after more than 70 years of the UN existence, the powers of SC concerning the interference into states' sovereignty are still not clearly defined. This fact can be perceived as a by-product of the low number of such cases through which the international courts and scholars would develop knowledge in this field. It can also be approached as a undesirable effect of general definitions of powers provided in the UN Charter that causes uncertainty and might even be misused against its aims and purposes under certain circumstances. Thanks to its unclear anchoring in the UN Charter, the international territorial administration might serve as a tool for extensive interference into interim affairs of territories. In a time of tense atmosphere in the Security Council, it is of upmost use to analyse when and how to use this tool, which values it may disrupt and which values might it help to. For it is evident that it may serve both. Keywords: mezinárodní územní správa; přechodná správa; dočasná správa; ITA; peacekeeping; peacebuilding; implicitní pravomoc; Organizace spojených národů; Rada bezpečnosti; řešení konfliktů; international territorial administration; transitional; administration; ITA; peacekeeping; peacebuilding; implied powers; United Nations; Security Council; dispute settlement Available in digital repository of UPOL.
International Territorial Administration: Limits and Perspectives

Princip nevměšování se do vnitřních záležitostí států, územní suverenita a související pravomoci Rady bezpečnosti. Těžko lze dnes sledovat mezinárodní dění bez toho, abychom na tyto pojmy narazili. Po ...

PROCHÁZKOVÁ, Ivana; JÍLEK, Dalibor; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP
Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
2018 - English
Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti náhodných hustých částicových shluků jsou analyzovány pro různý počet částic. Pružné vlastnosti takovýchto shluků jsou zkoumány analyticky i numericky. Je dosaženo velmi dobré shody mezi analytickými a numerickými výcledky. Je představeno vyhodnocení tenzoru napětí a couple stress tenzoru z nespojitých sil. Metoda je založena na principu virtuálních prací. Jsou představeny nové výrazy pro couple stress tenzor. Je popsáno několik různých přístupů kombinace FEM programu OOFEM a DEM programu YADE, každý z nich ilustrovaný na jednoduchém případě. Sériová DEM-FEM kombinace poškozujícího se betonového materiálu je představena na příkladu jednoosého tlaku. Metoda prokázala schopnost poměrně dobře vystihnout přechod z DEM do FEM pro různé módy zatížení. Je představen vývoj a výsledky nového mezoúrovňového modelu pro beton. Model uvažuje nestejnorodou mezoúroveň betonu (t.j. zrna kameniva a zónu rozhraní mezi kamenivem a matricí). Validace vzhledem k experimentálním výsledkům přebraným z literatury prokázala schopnost modelu realisticky vystihnout trendy různých materiálových vlastností (modulu pružnosti, tahové a tlakové pevnosti, lomové energie) vzhledem k mezoúrovňové struktuře materiálu.The presented thesis deals with various aspects of the discrete element method (DEM) with application to modeling of concrete failure and combination of DEM with the finite element method (FEM). Basic properties of random densely packed particle assemblies are analyzed for various numbers of particles. Elastic properties of such packings are investigated both analytically and numerically. A very good agreement between analytical and numerical results is found. The evaluation of the stress tensor and couple stress tensor from discrete forces based on the principle of virtual work is reviewed. New formulas for the couple stress tensor are presented and discussed. Coupling of FEM code OOFEM and DEM code YADE is described. Several classes of coupling approaches are addressed and illustrated on simple examples. A DEM to FEM sequential coupling of damaged concrete material is presented for the case of uniaxial compression. The method is proven to be able to capture the transition from DEM to FEM relatively well for several different loading scenarios The most divergent results are obtained for the stages of loading where the DEM and FEM material models themselves differ the most. The development and results of a new mesoscale discrete element model for concrete is described. The model takes into account the heterogeneous mesoscale structure of concrete (i.e., aggregates and interfacial transition zone between aggregates and matrix). The validation against experimental data shows the ability of the model to realistically capture trends of various material properties (elastic modulus, tensile and compressive strength, fracture energy) with respect to the actual mesoscale structure of the material. Keywords: Metoda diskrétních prvků,metoda konečných prvků,kombinování metod,Python,beton,mezoúroveň; Discrete Element Method,Finite Element Method,multimethod coupling,Python,concrete,mesoscale Available in digital repository of ČVUT.
Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP

Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti ...

Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů
Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav
2018 - English
The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and their properties are compared in regular and inverse catalyst configurations. A procedure for epitaxial growth of CeO2(110) and CeOxFy(110) layers on Rh(110) single crystal is developed and described in detail. Shape alterations of Ce 3d spectrum brought about by fluorine doping are explained and a suitable deconvolution method is proposed. Special attention is focused towards stability of fluorine in ceria. Presented data show that fluorine incorporation in ceria lattice causes stable reduction of ceria, which withstands up to 200řC in near-ambient pressure conditions. Morphological changes are observed due to elongation of surface lattice constant of reduced ceria. Oxygen storage capacities and hydrogen oxidation reaction rates of four different studied systems are compared and discussed. The twofold nature of oxygen exposure of fluorinated ceria is discovered and explained. Oxygen repels fluorine from the surface, while the remaining part of fluorine is expelled to adsorbate positions, where its electronic state is altered. Moreover, such fluorine is prone to interact with atomic hydrogen. This reaction is... V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. Jejich vlastnosti jsou porovnávány v konfiguraci inverzního katalyzátoru a v neinvertované konfiguraci. Navíc byla popsána metoda umožňující epitaxní růst oxidu ceru (110) na Rh(110). Změny tvaru spektra Ce 3d vlivem přítomnosti fluoru ve vrstvě jsou v práci detailně popsány, vysvětleny a je navržen postup pro dekonvoluci změřených spekter. Speciální pozornost je věnována stabilitě fluoru ve vrstvě oxidu ceru. Data ukazují, že obsah fluoru je stabilní při tlaku řádově 100 Pa až do 200řC. Fluor ale způsobuje redukci oxidu ceru, zvětšení mřížové konstanty a tudíž i morfologické změny při růstu oxidu ceru. U čtyř typů vzorků byly popsány rozdíly v kyslíkové kapacitě vrstvy a ve schopnosti oxidovat vodík. Zároveň je v práci popsáno dvojí působení kyslíku. Část fluoru je vlivem kyslíkové expozice vypuzena směrem od povrchu, zatímco zbylá část je vypuzena do adsorpčních pozic na povrchu. Fluor v těchto pozicích má změněnou energetickou strukturu a je náchylný k reakci s atomárním vodíkem. Tato reakce je pravděpodobně zodpovědná za mizení fluoru z vrstvy oxidu ceru. Keywords: Oxid ceru; rhodium; fluor; kapacita pro uložení kyslíku; odstranění fluoru; Ceria; Rhodium; Fluorine; Oxygen Storage Capacity; Fluorine removal Available in a digital repository NRGL
Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů

The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and ...

Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav
Univerzita Karlova, 2018

Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických antenních systémů
Malý, Pavel; Mančal, Tomáš
2018 - English
Keywords: Jednomolekulární spektroskopie; LHCII; blikání; NPQ; Single-molecule spectroscopy; LHCII; blinking; NPQ Available in a digital repository NRGL
Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických antenních systémů

Malý, Pavel; Mančal, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Struktura zdrojové oblasti západočeských rojových zemětřesení
Bachura, Martin; Fischer, Tomáš; Zahradník, Jiří; Cesca, Simone; Wegler, Ulrich
2018 - English
Keywords: útlum seismických vln; poměr rychlostí P a S vln Available in a digital repository NRGL
Struktura zdrojové oblasti západočeských rojových zemětřesení

Bachura, Martin; Fischer, Tomáš; Zahradník, Jiří; Cesca, Simone; Wegler, Ulrich
Univerzita Karlova, 2018

Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru
Vrba Jan; Fišer Ondřej; Richter Aleš
2018 - English
Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos k danému tématu. Tyto části jsou následující- Mikrovlnná hypertermie v oblasti hlavy a krku s definováním způsobu návrhu efektivního aplikátorového systému, Studie proveditelnosti neinvazivního měření změny teploty pomocí širokopásmového radaru pro využití v mikrovlnné hypertermii, Kombinace navrženého mikrovlnného hypertermického systému a neinvazivního měření změny teploty v oblasti hlavy a krku. První část dizertační je věnována návrhu nového mikrovlnného hypertermického aplikátoru pro léčbu v oblasti hlavy a krku. Provedli jsme parametrickou studii fokuzace mikrovlnné energie do cíle (tumoru) na frekvenci 434 MHz v této specifické oblasti. Na základě získaných znalostí jsme navrhli mikrovlnný aplikátor, který je schopen efektivně fokusovat energii do nádoru. Prototyp mikrovlnného aplikátoru byl sestrojen, jeho základní parametry byly změřeny a úspěšně porovnány s výsledky numerických simulací. Druhá část dizertační práce je věnována výzkumu nového přístupu monitorace teploty pomocí širokopásmového radaru. Odvodili jsme analytický vztah mezi intenzitou vyslaného signálu a odraženého signálu od oblasti se zvýšenou teplotou. Na základě odvozeného vztahu jsme provedli numerické studie pomocí zjednodušeného Masonova grafu. Dospěli jsme k závěru, že vztah mezi intenzitou odraženého signálu a velikostí změny teploty je téměř lineární. Všechny předpoklady byly potvrzeny několika námi provedenými experimenty s využitím reálného širokopásmového radaru (ve spolupráci s Technickou univerzitou v Ilmenau, Německo). Dalšími numerickým simulacemi a měřením jsme demonstrovali, že tato metoda má dostatečné prostorové i teplotní rozlišení pro využití v mikrovlnné hypertermii. Ve třetí části dizertační práce jsme navrhli možné rozložení 8 širokopásmových antén a čtyř aplikátorů pro mikrovlnnou hypertermii a detekci změny teploty v oblasti hlavy a krku. Z provedených numerických simulací jsme zjistili, že širokopásmový radar je v této oblasti schopen detekovat změny až do vzdálenosti 7 centimetrů.This dissertation thesis is mainly focused on microwave hyperthermia for treatment of head and neck tumors. This thesis is divided into three parts. Each part represents original scientific contribution to the thesis topic. These parts are as follows: Microwave hyperthermia in head and neck region with definition of the main procedure for the effective multi-applicator proposal, Feasibility study of the non-invasive temperature change detection based on UWB radars for usage in microwave hyperthermia, Combinations of the proposed microwave hyperthermia system and non-invasive differential temperature measurement system based on UWB radar for hyperthermia treatment of head and neck region. The first part of the dissertation thesis deals with the design of new microwave hyperthermia applicator for treatment in area of head and neck. We carried out a parametrical numerical study of possibilities of the microwave energy focusing the target (tumor) on the frequency 434 MHz using waveguide applicators. The prototype of applicator system was realized and main parameters were measured and compared with the EM simulations. The second part of this dissertation thesis concerns the investigation of novel approach of temperature monitoring using UWB radar. We derived analytical relationship between transmitted signal intensity and reflected signal intensity from the heated area. Based on this derived relationship we performed set of numerical studies based on a simplified Mason graphs. We conclude that the expected relationship between reflected signal intensity and temperature change is of a linear character. All assumptions were verified by several experiments with a real UWB radar system (in cooperation with TU Ilmenau, Germany). We proved that the UWB radar is able to detect temperature changes in the tissue remotely. According to the numerical simulation results we demonstrated that this method is of sufficient spatial and temperature resolution. In the third part of this thesis we proposed possible treatment setup which consists of the hyperthermia system and 8 UWB bowtie antennas attached to the patient body. We proved numerically that it is possible to detect the changes up to distance 7 cm from antennas. Keywords: Mikrovlnná hypertermie,vlnovodný aplikátor,UWB radar,neinvazivní měření teploty,oblast hlavy a krku; Microwave hyperthermia,waveguide applicator,UWB radar,non-invasive temperature measurement,head and neck region Available in digital repository of ČVUT.
Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru

Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos ...

Vrba Jan; Fišer Ondřej; Richter Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Essays on Conflicts and Human Capital Accumulation
Kovač, Dejan; Filer, Randall; Manacorda, Marco; Akbulut-Yuksel, Mevlude
2018 - English
vi Abstract In the first chapter of the dissertation, parental mortality is associated with a range of negative child outcomes. This paper studies the effect of paternal mortality on children's health and schooling outcomes using the universe of veterans' children born in Croatia, and all of the paternal deaths and injuries resulting from the 1991-1995 Croatian-Serbian war. Using linked administrative data, I find large negative effects of paternal death on high-school GPA, school absences, behaviour problems, and hospitalisations. I address potentially non-random selection into paternal death by using within-military unit differences in the extent of injury or death, essentially assuming that the members of a military unit all had similar probabilities of being killed or injured because they fought in the same battles. I am also able to shed light on an important mechanism underlying the estimated effects. Surviving spouses of those killed or injured were well compensated, so that the death of a father did not have a negative effect on household incomes. I find that a death or injury that occurred during the in-utero period has much larger effects than a death or injury in early childhood, suggesting that much of the negative effect is due to maternal stress In the second chapter, we answer the following... V první kapitole disertační práce ukazujeme, že úmrtnost rodičů je spojena s řadou negativních vlivů na dítě. Tento článek pojednává o vlivu otcovské úmrtnosti na zdraví dětí a jejich školní výsledky. Studovanými skupinami jsou děti veteránů narozených v Chorvatsku a výzkum se týká všech úmrtí a úrazů otců, které vyplynuly z chorvatsko-srbské války v letech 1991-1995. S využitím propojených administrativních dat jsem našel velký negativní vliv otcovy smrti na studijní průměr potomka na střední škole, na školní absence, problémy s chováním a hospitalizace. Problém potenciálně nenáhodné otcovské úmrtnosti řeším použitím rozdílů v rozsahu úrazů nebo smrti uvnitř vojenských jednotek. V podstatě předpokládám, že všichni členové jedné vojenské jednotky mají podobnou pravděpodobnost úmrtí nebo zranění, protože bojovali ve stejných bitvách. Také jsem schopen nastínit důležitý mechanismus, který je základem odhadovaných efektů. Přeživší manželky těch, kteří byli usmrceni nebo zraněni, byly dobře odškodněny, takže smrt otce neměla negativní vliv na příjmy domácností. Zjistil jsem, že úmrtí nebo zranění otce, ke kterým došlo během před narozením dítěte (in utero), mají mnohem větší účinky než úmrtí nebo zranění v raném dětství, což naznačuje, že většina negativních vlivů je důsledkem stresu matek. Je... Available in a digital repository NRGL
Essays on Conflicts and Human Capital Accumulation

vi Abstract In the first chapter of the dissertation, parental mortality is associated with a range of negative child outcomes. This paper studies the effect of paternal mortality on children's health ...

Kovač, Dejan; Filer, Randall; Manacorda, Marco; Akbulut-Yuksel, Mevlude
Univerzita Karlova, 2018

Studium vývojových,biochemických a molekulárních aspektů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku
Kolářová, Hana; Honzík, Tomáš; Drahota, Zdeněk; Morava Kozicz, Eva
2018 - English
Inborn errors of metabolism represent a heterogenous group of rare conditions, most having an incidence of less than 1 in 100,000 births. Because of their low prevalence, they are on the margin of attention of general research and even more so of large pharmaceutical companies. Study of rare diseases is the only way to design therapeutic options in order to improve quality of life of affected patients. Present Thesis particularly focuses on disturbances in mitochondrial energy metabolism. The main goals were the characterization of mitochondrial biogenesis within foetal development, as well as in childhood and adulthood. Another aim was to define clinical, biochemical and molecular aspects of mitochondrial optic neuropathies in childhood and adulthood. This work supported the earlier observations that gestational week 22 is the edge of viability, which has to be taken into account in upcoming discussions about guidelines on resuscitation of preterm neonates. Secondly, over last four years, we managed to examine and describe large cohort of patients with optic neuropathies based on a mitochondrial dysfunction. We have managed to characterize the biochemical and molecular-genetic background in more than 200 patients, and both selected cases (LHON/MELAS overlap syndrome) and cohort studies (MELAS,... Dědičné poruchy metabolismu představují heterogenní skupinu vzácných onemoc- nění, jež obvykle postihují méně než 1 na 100 000 živě narozených dětí. Vzhledem k jejich nízké prevalenci zůstávají často na okraji zájmu základního i aplikovaného výz- kumu farmaceutických společností. Studium vzácných onemocnění představuje jediný způsob jak zlepšit prognózu pacientů. Předkládaná dizertační práce se věnuje především problematice poruch mitochondriálního metabolismu. Jejím záměrem bylo charakterizovat mitochondriální biogenezi během fetálního období a v průběhu dětského i dospělého věku. Další část se zabývá studiem mitochondriálních neuropatií optiku na klinické, biochemické a molekulárně-genetické úrovni. Tato práce významně podpořila dřívější nález, že 22. gestační týden je kritickou periodou pro viabilitu plodu, což je nutno zvážit především při tvorbě doporučení pro resuscitaci nedonošených novorozenců. Další přínosem byla charakterizace velkého souboru pacientů s neuropatiemi optiku na podkladě mitochondriální dysfunkce. Podařilo se nám charakterizovat více než 200 pacientů na biochemické a molekulárně- genetické úrovni, kteří byli popsáni jak v kazustických sděleních (LHON/MELAS překryvný syndrom), tak i v mezinárodních kohortových studiích (MELAS, DOA, extraokulární příznaky LHON). Hlavním... Keywords: mitochondrie; biogeneze; vývoj; mitochondriální neuropatie optiku; Leberova hereditární neuropatie optiku (LHON); mitochondrion; biogenesis; development; mitochondrial optic neuropathies; Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) Available in a digital repository NRGL
Studium vývojových,biochemických a molekulárních aspektů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku

Inborn errors of metabolism represent a heterogenous group of rare conditions, most having an incidence of less than 1 in 100,000 births. Because of their low prevalence, they are on the margin of ...

Kolářová, Hana; Honzík, Tomáš; Drahota, Zdeněk; Morava Kozicz, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Používání antibiotik bez lékařské preskripce v některých rozvojových zemích ve vztahu k lékové rezistenci
Belkina, Tatiana; Kolář, Jozef; Špliňo, Miroslav; Tesař, Tomáš
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Tatiana Belkina, MSc Supervisor doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. Title of Doctoral Thesis Non-prescribed antibiotic use in some developing countries and its association with drug resistance Background and Aims: The global emergence and spread of antimicrobial resistance remain a major challenge to infection control and a predominant reason for therapy failure. Non-prescription access to antimicrobials is common, and self- prescribing is increasingly popular in a society with non-regulated access to antimicrobials. It is crucial to avoid self-medication in order to combat antimicrobial resistance. This research need has been addressed within 4 scientific projects with the following aims: P1: We examined knowledge, attitude and practices of antibiotic use in 3 Asian countries and estimated the frequency and reasons for self- medication. P2: This study aimed to evaluate the extent of delay in diagnosis and treatment of tuberculosis in Uzbekistan and identify associated risk factors. P3: To evaluate knowledge of antibiotics, race, gender and age as independent risk factors for self-medication. P4: The aim of this study was to assess the attitudes of community pharmacists regarding antibiotic use... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tatiana Belkina Školitel doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. Název disertační práce Používání antibiotik bez lékařské preskripce v některých rozvojových zemích ve vztahu k lékové rezistenci Úvod a cíle: Celosvětový výskyt a šíření rezistentních mikroorganismů zůstává hlavní výzvou kontroly bakteriálních infekcí a důležitou příčinou selhávání farmakoterapie. Antibiotika bez lékařského předpisu jsou dostupná a stále více vyhledávaná ve společnostech s nižší úrovní antibiotické politiky. Proto byly připraveny 4 projekty: P1: Sledovat znalosti, přístupy a způsob, jakým jsou antibiotika používána ve třech asijských zemí a důvody, které vedou k samoléčbě antibiotiky. P2: Vliv samoléčby a dalších rizikových faktorů na oddálení stanovení diagnózy onemocněním tuberkulózou u nemocných v Uzbekistánu. P3: Zhodnotit význam potenciálních nezávislých rizikových faktorů pro samoléčbu - jako jsou znalosti o antibioticích, a dále vliv rasy, pohlaví a věku u respondentů ze Saudské Arábie. P4: Analýza přístupů veřejných lékárníků k užívání antibiotik a jejich vztah k samoléčbě. Metodika: P1: Průřezová studie zahrnovala 1200 dospělých respondentů - učitelů z velkých měst v Jemenu, Saudské Arábii a Uzbekistánu. Data... Available in a digital repository NRGL
Používání antibiotik bez lékařské preskripce v některých rozvojových zemích ve vztahu k lékové rezistenci

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Tatiana Belkina, MSc Supervisor doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. Title of Doctoral Thesis ...

Belkina, Tatiana; Kolář, Jozef; Špliňo, Miroslav; Tesař, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Biogeneze mitosomů Giardia intestinalis
Voleman, Luboš; Doležal, Pavel; Faso, Carmen; Dawson, Scott C.
2018 - English
7 ABSTRACT Mitochondria of opisthokonts undergo permanent fusion and fission throughout the cell cycle. Keeping these two processes in balance is vital for various aspects of mitochondrial and cellular homeostasis. Both mitochondrial fusion and division mechanisms are controlled by highly conserved dynamin-related GTPases that are present in all kingdoms of life. The aspects of mitochondrial dynamics outside the opisthokonts is, however, almost completely unexplored phenomenon. In our work, we introduced a tool for live imaging of the reduced forms of mitochondria into model organisms Giardia intestinalis and Trichomonas vaginalis, anaerobic protist parasites from the Excavata supergroup of Eukaryotes. Using this technique, we investigated the dynamics of the mitosomes, the simplest forms of mitochondria, of G. intestinalis. The division of mitosomes is restricted to Giardia mitosis and is absolutely synchronized with the process. The synchrony of the nuclear and the mitosomal division persists also during the encystation of the parasite. Surprisingly, the sole dynamin-related protein of the parasite seems not to be involved in mitosomal division. However, throughout the cell cycle mitosomes associate with the... 8 ABSTRAKT Mitochondrie opisthokont neustále fúzují a dělí se v průběhu celého buněčného cyklu. Udržení těchto dvou procesů v rovnováze je pro buňku zásadní. Mitochondriální fúze i dělení jsou řízeny dynaminovými GTPázami, které jsou konzervovány napříč všemi organismy. Jak mitochondriální fúze a dělení probíhá mimo zmíněnou skupinu organismů téměř není známo. V naší práci jsme se zabývali zavedením fluorescenčního značení pro live imaging do organismů G. intestinalis a T. vaginalis, jednobuněčných parazitů ze skupiny Excavata. Pomocí této metody jsme poté zkoumali dynamiku mitosomů, nejjednodušších forem mitochondrií, u G. intestinalis. Zjistili jsme, že dělení mitosomů probíhá během mitozy, se kterou je absolutně synchronizováno, a že ke stejné synchronizaci dochází také během encystace parazita. Dále jsme objevili, že během buněčného cyklu jsou mitosomy spojené s endoplasmatickým retikulem, nicméně charakter tohoto spojení není znám, jelikož genom Giardie nekóduje žádný ze známých proteinů zodpovědných za zprostředkování tohoto kontaktu. Prozatím jediným proteinem nalezeným v místech kontaktu mitosomů a endoplasmatického retikula je acyl-CoA syntetáza 4, enzym biosyntézy lipidů. Také jsme se zabývali hledáním dalších potenciálních mitosomálních ... Keywords: mitochondriální dynamika; DRPs; ERMES; Giardia intestinalis; mitosomy; mitochondrial dynamics; DRPs; ERMES; Giardia intestinalis; mitosomes Available in a digital repository NRGL
Biogeneze mitosomů Giardia intestinalis

7 ABSTRACT Mitochondria of opisthokonts undergo permanent fusion and fission throughout the cell cycle. Keeping these two processes in balance is vital for various aspects of ...

Voleman, Luboš; Doležal, Pavel; Faso, Carmen; Dawson, Scott C.
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases