Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 38632
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM
HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
2018 - English
Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Keywords: threat; suicide; terrorism; women; threat; suicide; terrorism; women Available in digital repository of UPOL.
A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM

Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist ...

HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG
Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
2018 - English
The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma phase precipitation. Degraded state of the steel SUPER 304H was reached by an isothermal laboratory exposition. Used exposition temperatures were 650, 675 and 700°C. Maximal exposition time was 2,45x104 hours. The sigma phase precipitation was confirmed by using various experimental methods (SEM, TEM, EBSD, EDS). Precipitation mechanism and morphology were documented and described. The main part of the thesis was quantification of the sigma phase precipitation and its mathematical description. Equations describing fraction area and precipitation rate of the sigma phase for the steel SUPER 304H are summarised by the thesis. Those equations were extended by using Fick´s laws and diffusion equations for steel Tp 347HFG. The thesis documents influence of the sigma phase precipitation on mechanical properties of the steel SUPER 304H and discusses applicability of this steel.Precipitace sigma fáze v žáropevných materiálech může způsobit velmi vážné aplikační problémy. Tato práce se zabývá strukturní stabilitou ocele SUPER 304H s hlavním zaměřením na sigma fázi. Pro hodnocení byly použity laboratorně teplotě exponované vzorky SUPER 304H. Použité expoziční teploty byly 650, 675 a 700°C. Nejdelší dosažené expoziční časy byly v řádu 2,45 x 105 hodin. Potvrzení precipitace sigma fáze bylo provedeno použitím kombinace několika experimentálních metod (SEM, TEM, EBSD a EDS). Následně byl popsán mechanismus precipitace a popsána morfologie vznikající sigma fáze. Hlavní část disertační práce byla věnována kvantifikaci precipitující sigma fáze s rostoucí expozicí a následně jejímu matematickému popisu. Rovnice popisující rozvoj plošného zastoupení sigma fáze a precipitační rychlost sigma fáze jsou shrnuty v rámci disertační práce. Tyto rovnice byly následně prostřednictvím Fickových zákonů a popisu difuse v pevných látkách rozšířeny pro ocel Tp 347HFG. Disertační práce dále popisuje vliv precipitace sigma fáze na mechanické vlastnosti a diskutuje aplikovatelnost ocele SUPER 304H pro vysokoteplotní aplikace. Keywords: Structural stability,Sigma phase,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelling; Strukturní stabilita,Sigma fáze,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelování Available in digital repository of ČVUT.
The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG

The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma ...

Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Repozitář a portál GreyGuide: pokroky a posouzení rozvoje za 5 let!
Farace, Dominic; Biagioni, Stefania; Carlesi, Carlo
2018 - English
V roce 2013 společnost GreyNet International a Institut informační vědy a technologií Národní výzkumné rady v Itálii (ISTI-CNR) zahájily budování repozitáře GreyGuide, který slouží jako úložiště dokumentů o dobré praxi v oblasti šedé literatury. Díky společnému úsilí byl GreyGuide rozšířen a slouží i jako dokumentový portál GreyNetu. ISTI slouží jako poskytovatel služby technicky a GreyNet dodává obsahovou náplň. Příspěvek je věnován zhodnocení služby a její návratnosti po 5 letech provozu, závěr bude věnován dalším plánům. In 2013, GreyNet International and the Institute of Information Science and Technologies of the National Research Council of Italy began work on the construction of the GreyGuide repository, which would house works of good practice in the field of grey literature. This joint venture soon expanded and came to also serve as GreyNet’s Web Access Portal. Now five years on ISTI-CNR – the service provider and GreyNet International – a content provider openly discuss their return on investments in human and information resources. The presentation concludes with an impact assessment and further course of action. Keywords: informační věda; šedá literatura; úložiště; dokumentové fondy; digitální knihovny Available in the NTK library.
Repozitář a portál GreyGuide: pokroky a posouzení rozvoje za 5 let!

V roce 2013 společnost GreyNet International a Institut informační vědy a technologií Národní výzkumné rady v Itálii (ISTI-CNR) zahájily budování repozitáře GreyGuide, který slouží jako úložiště ...

Farace, Dominic; Biagioni, Stefania; Carlesi, Carlo
Národní technická knihovna, 2018

Jsou starší vysokoškolské kvalifikační práce skutečně „šedé“? Pár komentářů k dědictví vědy a k šedé literatuře
Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène; Ćirković, Snježana
2018 - English
Šedá literatura je obvykle označována jako nepublikované nerecenzované materiály, které jsou šířené mimo komerční kanály a obtížně dostupné. Zejména v oblasti digitalizačních projektů se tento termín používá také pro starší materiály a speciální sbírky. Cílem práce je analyzovat význam „šedého dědictví vědy a výzkumu“ a na základě empirických a koncepčních prvků přispět k lepšímu pochopení šedé literatury. Zvláštní pozornost bude věnována starším kvalifikačním pracím a disertacím (OTD) jako hlavní součásti vědeckého dědictví z prostředí univerzit. Grey literature is often described as unpublished material, disseminated outside of commercial channels, not peer-reviewed and with limited referencing of information. Especially in the field of digitization projects, the term is also applied for older material and special collections. The objective of the paper is to analyse the meaning of “grey scientific heritage” and, based on empirical and conceptual elements, to contribute to a better understanding of grey literature. Special attention will be paid on older theses and dissertations (OTDs), as a main part of scientific heritage from universities. Keywords: šedé dědictví; vědecké dědictví; starší závěrečné práce; grey heritage; scientific heritage; OTDs; šedá literatura; univerzity Available in the NTK library.
Jsou starší vysokoškolské kvalifikační práce skutečně „šedé“? Pár komentářů k dědictví vědy a k šedé literatuře

Šedá literatura je obvykle označována jako nepublikované nerecenzované materiály, které jsou šířené mimo komerční kanály a obtížně dostupné. Zejména v oblasti digitalizačních projektů se tento termín ...

Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène; Ćirković, Snježana
Národní technická knihovna, 2018

LOCKSS: distribuované sítě pro digitální ochranu
Leroy, Anthony
2018 - English
Naším hlavním cílem stejně jako pro univerzitní knihovny je dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. V tomto příspěvku probereme zásadní požadavky na ideální řešení digitální ochrany založené na posouzení rizik. Dále ukážeme, jak může open source technologie LOCKSS pomoci knihovnám vybudovat robustní distribuovanou digitální síť pro dlouhodobou archivaci a trvalou dostupnost vědeckých výstupů. Nakonec představíme detailněji jednu ze stávajících sítí LOCKSS – síť SAFE – jako konkrétní případovou studii. As university libraries, preserving digital objects for future generations is our key mission. In this talk, we will discuss the crucial features required for an ideal digital preservation solution based on risk assessment. We will then show how the LOCKSS open source technology can help libraries build a robust distributed digital preservation network to ensure the very long term availability of their scientific heritage. Finally, as a concrete case study, we will have a deeper look at the SAFE network, one of a dozen existing LOCKSS networks. Keywords: archivace; digitální ochrana; open source technologie; archiving; digital preservation; open source technology; knihovny; ochrana dat; digitální sítě Available in the NTK library.
LOCKSS: distribuované sítě pro digitální ochranu

Naším hlavním cílem stejně jako pro univerzitní knihovny je dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. V tomto příspěvku probereme zásadní požadavky na ideální řešení digitální ochrany založené na ...

Leroy, Anthony
Národní technická knihovna, 2018

Jsme připraveni na budoucnost? Vliv umělé inteligence na management šedé literatury
Savić, Dobrica
2018 - English
Umělá inteligence se stala běžnou součástí našeho denního života, neboť ovlivňuje náš způsob práce, učení, komunikace i zábavy. Umělá inteligence ovlivňuje také oblast informačního managementu. Tento příspěvek zkoumá potenciální dopad na management šedé literatury a je založen na analýze aspektů šedé literatury, jako je objem, různorodost, rychlost a důvěryhodnost. Ukáže také příklady systémů umělé inteligence z této oblasti a nabídne praktické rady informačním profesionálům pracujícím s šedou literaturou ohledně přicházejících výzev. Artificial intelligence (AI) has become part of our daily lives as it impacts the way we work, learn, communicate and entertain ourselves. AI also impacts information management. This paper examines this potential impact on grey literature management and is based on analysis of GL facets such as volume, variety, velocity and veracity. Examples of AI systems already implemented in similar activities are offered. The paper offers advice to grey literature managers regarding coming challenges. Keywords: umělá inteligence; šedá literatura; informační management; rozpoznávání řeči; robotika Available in the NTK library.
Jsme připraveni na budoucnost? Vliv umělé inteligence na management šedé literatury

Umělá inteligence se stala běžnou součástí našeho denního života, neboť ovlivňuje náš způsob práce, učení, komunikace i zábavy. Umělá inteligence ovlivňuje také oblast informačního managementu. Tento ...

Savić, Dobrica
Národní technická knihovna, 2018

Postoj vyučujících a univerzitních pracovníků k šedé literatuře: průzkum provedený na Univerzitě Constantine 2
Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
2018 - English
Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. Šedá literatura je informačním zdrojem, který může obohatit vědecké práce výzkumných pracovníků, avšak někteří uživatelé k ní nemusí mít z různých důvodů v určitých situacích pozitivní postoj. Na Univerzitě Constantine 2 byla provedena kvalitativní studie založená na popisném přístupu a na rozhovorech s reprezentativním vzorkem vysokoškolských učitelů. Byly získány významné výsledky, které budou předneseny na konferenci. Scientific research requires the collection of a variety of information gathered from diverse resources. Grey literature is one of the information resources that may enrich researchers’ scientific works, but, in some situations, some users may not have a positive attitude towards grey literature for various reasons. We led a qualitative study at the University Constantine 2 where we arranged an interview with a representative sample of university teachers. The descriptive approach was adopted. Significant results will be presented to the audience of the conference. Keywords: šedá literatura; výzkum; univerzity; informační prameny; pedagogové Available in the NTK library.
Postoj vyučujících a univerzitních pracovníků k šedé literatuře: průzkum provedený na Univerzitě Constantine 2

Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. Šedá literatura je informačním zdrojem, který může obohatit vědecké práce výzkumných pracovníků, avšak někteří uživatelé k ...

Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
Národní technická knihovna, 2018

Data Papers
Schöpfel, Joachim
2018 - English
Keywords: šedá literatura; teorie dat; výzkum; databázové systémy; metadata; vědecká setkání Available in the NTK library.
Data Papers

Schöpfel, Joachim
Národní technická knihovna, 2018

Data Papers
Farace, Dominic
2018 - English
Keywords: šedá literatura; teorie dat; výzkum; vědecká setkání; informační prameny Available in the NTK library.
Data Papers

Farace, Dominic
Národní technická knihovna, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases