Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 38956
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů
HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
2019 - English
De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. Reversibilní fosforylace je klíčovou událostí buněčné signalizace, která umožňuje aktivovat proteiny nebo vytvářet vazebná místa pro specifickou interakci proteinů. 14-3-3 proteiny (TFT) regulují různé reakce rostlin. Po ozáření modrým světlem dochází ke snížení rychlosti růstu hypokotylů ve dvou fázích. Po rychlé inhibici růstu zprostředkované fototropinem 1 (PHOT1) během prvních 30 minut po osvětlení následuje ustálený růst, který je řízen kryptochromem 1 (CRY1). Zatímco de-etiolace zprostředkovaná CRY1 je prozkoumána, menší pozornost se věnuje fázi de-etiolace pod kontrolou PHOT1. Pomocí subtraktivní cDNA knihovny byly identifikovány důležité regulační mechanismy, potenciálně regulované PHOT1 u rajčete (Solanum lycopersicum L.). Indukce transkripce a translace, stejně tak jako modifikace struktury chromatinu je důležitá z hlediska skutečnosti, že zahájení fotomorfogeneze je založeno na výrazném reprogramování buňky. Modré světlo také blokuje expanzi buněk rychlou modifikací buněčné stěny. Dále byla studována exprese, hormonální regulace a proteomická síť pod kontrolou 14-3-3 proteinů při fotomorfogenezi indukované modrým světlem. TFT6 a TFT9 isoformy byly specificky zkoumány kvůli jejich vysoké expresi během de-etiolace u rajčete. Multidisciplinární přístup ukázal, že exprese TFT9, ale ne TFT6, byla regulována CK a byly identifikovány cis-regulační elementy potřebné pro tuto reakci. Následně byl zkoumán interaktom TFT6/9 spojený s de-etiolací a bylo dokázáno, že 14-3-3 proteiny by mohly být zapojeny do signalizační dráhy CK, inhibice expanze buněk, ustáleného stavu růstu a reprogramování z heterotrofie. Nakonec byla použita amiRNA interference k přípravě mutantních rostlin phot1 u rajčete. Snížená exprese PHOT1 výrazně ovlivnila fenotyp rostlin, především výšku a počet trichomů na povrchu listu i stonku. Rovněž vroubkování okraje listů a jejich zploštění bylo rozdílné, což by mohlo být spojeno se změněnou úrovní transpirace a účinností fotosyntézy. Plody mutantní rostliny byly tmavě zelené s nižším počtem semen, vykazujících zpožděné klíčení. Proteomická analýza perikarpu plodů ukázala změny v proteinech spojených s organoleptickými vlastnostmi a syntézou karotenoidů, což je v souladu s vyšším obsahem karotenoidů, důležitých složek potravy. De-etiolation is the first developmental process under light control allowing the heterotrophic seedling to become autotrophic. The phytohormones cytokinins (CKs) largely contribute to this process. Reversible phosphorylation is a key event of cell signaling, allowing proteins to become active or generating a binding site for specific protein interaction. 14-3-3 proteins regulate a variety of plant responses. Upon exposure to blue light (BL), reduction of hypocotyl growth rate occurs in two phases: a rapid inhibition mediated by phototropin 1 (PHOT1) within the first 30 min of illumination, followed by the cryptochrome 1 (CRY1)-controlled establishment of the steady-state growth rate. Although some information is available for CRY1-mediated de-etiolation, less attention has been given to the PHOT1 phase of de-etiolation. Using subtractive cDNA library, we were able to identify important regulatory mechanisms, potentially regulated by PHOT1 in tomato (Solanum lycopersicum L.). The profound induction of transcription/translation, as well as modification of chromatin structure, is relevant in regard to the fact that the entry into photomorphogenesis is based on a deep reprograming of the cell. Also, BL restrains the cell expansion by the rapid modification of the cell wall. Furthermore, the expression, hormonal regulation, and proteomic network under the control of 14-3-3s were addressed during blue light-induced photomorphogenesis. TFT9 and TFT6 isoforms were specifically investigated due to their high expression during tomato de-etiolation. The multidisciplinary approach demonstrated that TFT9 expression, but not TFT6, was regulated by CKs and identified cis-regulating elements required for this response. Subsequently, the TFT6/9 interactome linked to de-etiolation was investigated and evidenced that 14-3-3s might be involved in CK signaling pathway, cell expansion inhibition, steady-state growth rate establishment, and reprograming from heterotrophy. Finally, amiRNA interference was used to generate tomato phot1 plants. Downregulation of PHOT1 caused distinct phenotype in plant height and number of trichomes on the leaf and stem surface. Also, the serrations on the leaf margine and leaf flattening was altered which may be associated with changed level of transpiration and efficiency of photosynthesis. The fruits of mutant plant were darker green with lower number of seeds showing delayed germination. Proteomic analysis of fruit pericarp showed changes in proteins connected with organoleptic properties of fruit and carotenoid biosynthesis pathway which is in correlation with higher content of carotenoids, important components in human diet. Keywords: modré světlo; rajče; de-etiolizace; TFT proteiny; PHOT1; blue light; tomato; de-etiolation; TFT proteins; PHOT1 Available in digital repository of UPOL.
Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů

De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. ...

HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace
Tyšler Milan; Deutsch Elena; van Dam Peter
2019 - English
Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se provádí behem invazivní elektrofyziologické (EP) studie. Presná lokalizaceFrequent (more than 20%) premature ventricular complexes (PVCs) can lead to the development of left ventricular dysfunction. Possible treatment of such patients is radiofrequency ablation Keywords: mapování potenciálu povrchu tela,inverzní problém elektrokardiografie,ektopická aktivita,predcasné komorové extrasystoly,model nehomogenního trupu,neinvazivní lokalizace. iv; body surface potential mapping,inverse problem of electrocardiography,ectopic activity,premature ventricular complexes,inhomogeneous torso model,noninvasive localization Available in digital repository of ČVUT.
Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace

Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ...

Tyšler Milan; Deutsch Elena; van Dam Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci
Tyšler Milan; Sedova Ksenia; Nováková Marie
2019 - English
Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as anAlterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an Keywords: Elektrokardiograf,manifestace,disperze repolarizace v srdci; Electrocardiographic manifestation,cardiac repolarization dispersion Available in digital repository of ČVUT.
Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci

Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as anAlterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an

Tyšler Milan; Sedova Ksenia; Nováková Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context
BOUDNÍKOVÁ, Aneta
2019 - English
Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. Práce nejprve představí román To Kill a Mockingbird, kde nastíní základní témata morálky, rovnoprávnosti a rasové diskriminace v kontextu společenských vztahů maloměsta amerického Jihu. Jádro práce se zaměří na okolnosti vzniku a vydání románu Go Set the Watchman, srovná jeho tématiku s prvním románem Harper Leeové a pokusí se dílo začlenit v rámci poetiky próz amerického Jihu ve srovnání s dalšími autory dané provenience. The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first introduces a novel To Kill a Mockingbird, outlines the basic themes of morality, equality of rights and racial injustice in the context of social relations of a small town in the American South. The core of the thesis focuses on publishing history of the novel Go Set a Watchman, then compares its themes with Harper Lee's first novel and attempts to integrate the novel within the poetics of prose of American South in comparison with other authors of given provenance. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context

Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. ...

BOUDNÍKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví
Holub Jan; Bruna Ondřej; Přenosil Václav
2018 - English
Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní testováním profesionálních pilotů malých letadel s použitím pohyblivého simulátoru s kokpitem vybaveným přístrojem pro nouzové navedení na přistání v případě selhání motoru. Piloti zprostředkovali velmi zajímavé informace k návrhu a provedení naváděcího systému.Doctoral thesis investigates physiological signals of pilots who were a subject to a simulated engine failure on Stewart platform simulator. This experiment is unique with use of motion simulator together with emergency landing assistant which was performed with professional pilots, who can gave a very relevant feedback in terms of device design and simulator. Keywords: navigace,výkonnost pilota,zátěž,přehled,nouzové přistání,ultralehká letadla; navigation,pilot performance,workload,situation awareness,emergency landing,ultralight aircraft Available in digital repository of ČVUT.
Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví

Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní ...

Holub Jan; Bruna Ondřej; Přenosil Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace
Draxler Karel; Laifr Jaroslav; Adamčík František
2018 - English
Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit a adaptovat, pokud chce bezpečně působit ve vesmírném prostoru, a to jak na oběžné dráze Země, tak při meziplanetárních misích. Je to převážně kosmický (pilotovaný i nepilotovaný) a letecký průmysl, soukromé i vládní agentury, které musí investovat vysoký objem prostředků, aby udržely krok s moderním technologickým vývojem a využili jeho plný vědecký a technologický potenciál. Cílem výzkumu v předložené disertační práci je shrnout dosud používané postupy v návrhu elektroniky vesmírných družic, poukázat na kritické body a rizika s tím spojená a navrhnout postupy založené na vědeckém přístupu, beroucí do úvahy konzervativnost spojenou s neochotou ke změnám v uvažování nad návrhem kosmických systémů výkonové elektroniky. Nedílnou součástí nového přístupu je i snížení celkových nákladů (energetických i materiálních) s přihlédnutím k modernímu, tzv. "NewSpace" ekosystému. Úvodní studium problematiky vychází z autorovy diplomové práce na téma Magnetometr pro řízení polohy satelitu, následované v rámci multifakultního projektu CzechTechSat. Klíčové prvky práce byly poté implementovány jako praktická ukázka využitelnosti v rámci projektu nízkonapěťového napájecího zdroje přístrojového balíku pro studium radiových a plazmových vln, vybraného pro let na misi evropské kosmické agentury ESA s názvem JUICE. Plánované vypuštění sondy do vesmíru je stanoveno na rok 2023.Rapidly evolving consumer-driven electronics with rising computational power and miniaturization demands similar to the Moore's Law for computers brings new facts and problems which humanity needs to understand and follow to successfully conduct its presence in space, both aboard earth-orbiting and interplanetary missions. It is the satellite (manned and unmanned) and aerospace industry, private Keywords: ESA,kosmická sonda,nanosatelit,napájecí zdroj,vesmír,záření; ESA,RPWI,JUICE,CubeSat,Space,Radiation,Power Supply,Satellite Available in digital repository of ČVUT.
Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace

Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které ...

Draxler Karel; Laifr Jaroslav; Adamčík František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Proteinový profil, metabolické enzymy a transmembránová signalizace v myokardu spontánně hypertenzního potkana kmene SHR-Tg19
Manakov, Dmitry; Novotný, Jiří; Kuncová, Jitka; Kalous, Martin
2018 - English
Cardiovascular diseases account for the majority of deaths both worldwide and in the Czech Republic. Main factors contributing heart disease development, aside age and sex, are obesity, high blood pressure and high blood cholesterol and triglyceride levels. Spontaneously hypertensive rat (SHR) was developed and used for search of genetic determinants of these traits. This commonly used rat model develops hypertension, dyslipidemia, and insulin resistance naturally which is caused by aberrant Cd36 fatty acid translocase gene. Previous studies have shown that rescue of Cd36 performed in the transgenic SHR-Tg19 strain enhances cardiac beta-adrenergic system, slightly increases heart mass and leads to higher susceptibility to arrhythmias. The present thesis had two main aims: 1) To investigate whether and how a transgenic rescue of Cd36 in SHR affects protein composition, mitochondrial function and activity of selected metabolic enzymes of the heart. 2) To study the expression and distribution of selected components of beta-adrenergic signaling system in lipid raft isolated form membranes using the TX-100 detergent. We set to compare two commonly used proteomic approaches, 2D electrophoresis with MALDI-TOF mass spectrometry and label-free LC-MS. The results did not reveal any overlap between... Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. Tato práce měla dva hlavní cíle: 1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými... Keywords: SHR; Cd36; Srdce; Levá a pravá komory; proteomika; mitochondrie; SHR; Cd36; Heart; Left and right ventricles; proteomics; mitochondria Available in a digital repository NRGL
Proteinový profil, metabolické enzymy a transmembránová signalizace v myokardu spontánně hypertenzního potkana kmene SHR-Tg19

Cardiovascular diseases account for the majority of deaths both worldwide and in the Czech Republic. Main factors contributing heart disease development, aside age and sex, are obesity, high blood ...

Manakov, Dmitry; Novotný, Jiří; Kuncová, Jitka; Kalous, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Interconnected Neural Networks for Mutli-Task Learning
RAMABAJA, Lum
2018 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Interconnected Neural Networks for Mutli-Task Learning

RAMABAJA, Lum
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analýza mechanizmů spojených s benefičním účinkem různých lipidových forem Omega-3 polynenasycených mastných kyselin z mořských zdrojů na metabolizmus.
Pavlišová, Jana; Rossmeisl, Martin; Maletínská, Lenka; Cahová, Monika
2018 - English
Obesity, one of the most serious health problems of the 21st century, often occurs as a result of an imbalance between energy intake and energy expenditure. Dietary lipids play an important role in the development of obesity, partly because they represent the richest source of energy amongst all macronutrients. It is, however, not only the amount of consumed lipids, but also the composition of fatty acids, which strongly influences health effects of a particular diet. Saturated fatty acids (SFA) are generally considered as unhealthy due to their pro-inflammatory and lipotoxic properties, while monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) represent a healthier alternative, as they are more readily oxidized and do not disrupt biochemical properties of cellular membranes. Amongst PUFA, PUFA of n-3 series (Omega-3) represent an utterly unique class of lipids that have been documented to protect against cardiovascular disease and dyslipidemia in men and improve insulin sensitivity and glucose tolerance primarily in animal models of obesity. Some molecular mechanisms of Omega-3 action have been already uncovered, such as the modification of biological membranes composition, activation of various transcription factors and membrane receptors, and their role as precursors for... Obezita, jakožto jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů 21. století, vzniká často v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Příjem tuků pak hraje v rozvoji obezity důležitou roli částečně proto, že tuky jsou ve srovnání s ostatními makronutrienty nejkoncentrovanějším zdrojem energie. Zdravotní dopady konkrétní diety však nezáleží pouze na absolutním množství přijatých tuků. Důležitá je také kompozice mastných kyselin, přičemž nasycené mastné kyseliny (SFA) jsou kvůli svým prozánětlivým a lipotoxickým účinkům obecně považovány za méně zdravé, zatímco mononenasycené (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) představují zdravější alternativu, protože jsou v organizmu pohotově oxidovány a nenarušují fyziologické vlastnosti buněčných membrán. Zcela unikátní třídu lipidů pak představují n-3 polynenasycené mastné kyseliny (Omega-3), jejichž příjem v potravě působí u lidí jako ochrana proti rozvoji kardiovaskulárního nemocnění a dyslipidemie, zatímco u zvířecích modelů obezity zlepšuje, kromě výše zmíněných parametrů, také citlivost k inzulínů a glukózovou toleranci. Bylo již popsáno mnoho molekulárních mechanizmů, jakými mohou Omega-3 působit na metabolizmus. Omega-3 mohou modifikovat biochemické složení buněčných membrán, působit jako ligandy různých transkripčních faktorů či... Keywords: fosfolipidy; polynenasycené mastné kyseliny; obezita; inzulínová rezistence; phospholipids; polyunsaturated fatty acids; obesity; insulin resistance Available in a digital repository NRGL
Analýza mechanizmů spojených s benefičním účinkem různých lipidových forem Omega-3 polynenasycených mastných kyselin z mořských zdrojů na metabolizmus.

Obesity, one of the most serious health problems of the 21st century, often occurs as a result of an imbalance between energy intake and energy expenditure. Dietary lipids play an important role in ...

Pavlišová, Jana; Rossmeisl, Martin; Maletínská, Lenka; Cahová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases