Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 36222
Published from to

Vertebrata spodného paleozoika barrandienskej oblasti (Český masív) a ich porovnanie s faunami priľahlých oblastí
Vaškaninová, Valéria; Kraft, Petr; Přikryl, Tomáš; Trinajstic, Kate
2017 - English
This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or submitted in scientific peer-reviewed journals with impact factor. All included papers are focused on the most abundant and diverse vertebrate fauna from the Barrandian area - the placoderms. Placodermi are early vertebrates characterized by articulated head and trunk shields composed of dermal bony plates. In the Barrandian area, they occur exclusively in the Devonian of the Prague Basin. The main objectives of the thesis are modern taxonomic revisions of the placoderm taxa from the Prague Basin as well as discussions about trends in their abundance, diversity, and distribution in space and time, taphonomy, and the evolutionary and phylogenetic implications of their morphology. Two characteristic placoderm associations were distinguished. In the Lochkovian and Pragian, members of the group Acanthothoraci dominate the placoderm record. Acanthothoracid placoderms are among the most basal jawed vertebrates and thus a detailed study of their morphology has a great potential to illuminate the relationships and evolutionary patterns among the stem jawed vertebrates. They are most abundant in the... Predkladaná dizertácia sa zameriava na fosílne zvyšky raných stavovcov pochádzajúce zo spodnopaleozoických vrstiev barrandienskej oblasti (Český masív). Dizertácia je kompiláciou štyroch vedeckých článkov publikovaných alebo odoslaných k publikácii v recenzovaných časopisoch s impakt faktorom. Všetky publikácie, ktoré tvoria jadro dizertačnej práce, sa zameriavajú na najhojnejšiu a najdiverzifikovanejšiu skupinu stavovcov z barrandienskej oblasti - plakodermy (panciernaté ryby). Plakodermy sú rané rybovité stavovce charakteristické prítomnosťou artikulovaného hlavového a hrudného panciera zloženého z dermálnych kostných dosiek. V barrandienskej oblasti sa vyskytujú výhradne v devóne pražskej panvy. Hlavnými cieľmi dizertácie sú moderné taxonomické revízie taxónov plakoderm z pražskej panvy ako aj diskusie o trendoch v početnosti, diverzite a distribúcii fosílií v čase a priestore, ich tafonómii a evolučných a fylogenetických aspektov ich morfológie. Rozlišujeme dve typické asociácie plakoderm. V lochkove a pragu prevládajú zástupcovia bazálnej skupiny plakoderm Acanthothoraci. Acanthothoraci patria medzi najbazálnejšie čeľustnaté stavovce, a preto má detailné štúdium ich morfológie veľký potenciál osvetliť vzťahy a evolučné vzorce v stem group čeľustnatých stavovcov. Najhojnejšie sú zastúpené v... Keywords: Vertebrata; Placodermi; devon; pražská pánev; Vertebrata; Placodermi; Devonian; prague Basin Available in a digital repository NRGL
Vertebrata spodného paleozoika barrandienskej oblasti (Český masív) a ich porovnanie s faunami priľahlých oblastí

This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or ...

Vaškaninová, Valéria; Kraft, Petr; Přikryl, Tomáš; Trinajstic, Kate
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie
Rejšek, Jan; Cvačka, Josef; Lemr, Karel; Klejdus, Bořivoj
2017 - English
(EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is simultaneously accessible to another treatment. Ambient mass spectrometry is a sharply developing research area in the analytical chemistry. It provides fast, direct analysis of objects without any sample pretreatment with the use of the mass spectrometer. Desorption electrospray ionization (DESI) and desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) equipped with software control of the sample holder were investigated in this doctoral thesis. These methods use a spray of solvents for desorption and ionization molecules from solid substrate and they are suitable tools for mass spectrometry imaging (MSI) of low molecular organic compounds, where the chemical identity of molecules present on a surface is examined as a function of spatial distribution. This project deals with applications and instrumental development. As for the applications, the position of the defense glands on insect bodies, separation of the lipids in complex mixtures on thin-layer chromatography (TLC) plates, or steroid metabolites in woman urine during pregnancy were thus investigated. As for the instrumental development, the most... (CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů.... Keywords: desorpční elektrosprej; desorpční fotoionizace; hmotnostně-spektrometrické zobrazování; desorption electrospray; desorption photoionization; mass spectrometry imaging Available in a digital repository NRGL
Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie

(EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is ...

Rejšek, Jan; Cvačka, Josef; Lemr, Karel; Klejdus, Bořivoj
Univerzita Karlova, 2017

Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci
Hroch, Lukáš; Musílek, Kamil; Farsa, Oldřich; Zimčík, Petr
2017 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Mgr. Lukáš Hroch Supervisor assoc. prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Inhibitors of mitochondrial enzymes as potential therapeutics for Alzheimer's disease There were about 50 million people living with dementia in 2015. It is expected that number of people living with dementia will reach 130 million by the year of 2050. Alzheimer's disease (AD) is one of the most common causes of dementia and it is estimated to account for about 60 80% of overall cases. Current symptomatic treatment only alleviates symptoms and delays progression of the disease. However, there is no effective treatment, which would address the underlying cause of AD. The extracellular depositions of insoluble amyloid beta peptide (Aβ) were thought to be a causative factor and main target for a long time. Yet, targeted treatment towards the reduction of extracellular Aβ depositions failed to show expected therapeutic merit. Later on, it has been shown that development of AD starts much earlier than any Aβ plaques or symptoms could be observed. With growing evidence of soluble Aβ in intracellular regions, main attention moved to investigations of Aβ within the cells. Aβ... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Lukáš Hroch Školitel doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Název disertační práce Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci V roce 2015 bylo postiženo demencí přes 50 milionů lidí po celém světě. Je odhadováno, že k roku 2050, číslo lidí postižených demencí vzroste až k 130 milionům. Alzheimerova nemoc (AD) patří mezi nejčastější příčiny demence s podílem až 60-80% na všech případech. Současná symptomatická léčba pouze mírní projevy nemoci a zpomaluje její progresi. Bohužel žádná efektivní léčba, které by cílila na příčinu onemocnění, není stále k dispozici. Dlouho se domnívalo, že příčinou AD jsou extracelulární depozita amyloid-beta peptidu (Aβ). Cílená léčba, která redukovala depozita Aβ, ale nepřinesla očekávané zlepšení symptomů a kýžené výsledky. S postupem času se zjistilo, že rozvoj AD začíná mnohem dříve, než se projeví první symptomy či možnost pozorovat depozita Aβ plaků. Proto se výzkum více začal zaměřovat na intracelulárně lokalizovaný Aβ a jeho toxický efekt na buněčné struktury. Postupně se začalo objevovat více a více studií, které popisují přítomnost Aβ v buňce (včetně buněčných organel jako jsou mitochondrie) a jeho... Available in a digital repository NRGL
Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Mgr. Lukáš Hroch Supervisor assoc. prof. PharmDr. Kamil ...

Hroch, Lukáš; Musílek, Kamil; Farsa, Oldřich; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Vliv uhlíkových nanostruktur na chování lidských buněk a význam fetálního bovinního séra během buněčné adheze
Jannová, Martina
2017 - English
Graphene (G) and nanocrystalline diamond (NCD) are carbon allotropes and promising nanomaterials with an excellent combination of their properties, such as high mechanical strength, electrical and thermal conductivity, possibility of functionalization and very high surface area to volume ratio. For these reasons, G and NCD are employed next to electronics in biomedical applications, including implant coating, drug and gene delivery and biosensing. For a fundamental characterization of cell behavior on G and NCD, we studied osteoblast adhesion and proliferation on differently treated G and NCD. Generally, both G and NCD exhibited better properties for osteoblast cultivation than control tissue culture polystyrene. Better cell adhesion but lower cell proliferation were observed on NCD compared to G. The most surprising finding was that hydrophobic G with nanowrinkled topography enhanced cell proliferation extensively, in comparison to hydrophilic and flat G and both NCDs (hydrophobic and hydrophilic) with slightly higher roughness. Promoted cell proliferation enables faster cell colonization of G and NCD substrates, meaning faster new tissue formation which is beneficial in biomedical applications. Furthermore, it was shown that osteoblast adhesion was promoted in the initial absence of fetal bovine... Uhlíkové alotropy - grafen (G) a nanokrystalický diamant (NCD) - patří mezi nadějné nanomateriály vynikající výjimečnou kombinací vlastností jako jsou vysoká mechanická pevnost, elektrická a tepelná vodivost, možnost funkcionalizace a velký poměr povrchu k objemu. Z těchto důvodů jsou G and NCD využívány kromě elektroniky také v biomedicínských aplikacích zahrnujících potahování implantátů, dopravu léčiv a genů do buněk a biosenzory. Za účelem základní charakterizace chování buněk na G a NCD byla studována adheze a proliferace osteoblastů na těchto materiálech, které byly různě upravené. Obecně lze říci, že G a NCD sloužily jako lepší substrát pro kultivaci osteoblastů než kontrolní polystyren speciálně upravený pro kultivaci buněk. Lepší adheze buněk, ale nižší proliferace, byla pozorována na NCD ve srovnání s G. Nejvíce překvapivé bylo zjištění, že hydrofobní G s nanostrukturovaným povrchem výrazně více podporoval proliferaci buněk ve srovnání s hydrofilním a plochým G a s oběma NCD (hydrofobním i hydrofilním), které měly mírně drsnější povrch. Díky zvýšené proliferaci buněk může dojít k rychlejšímu osídlení G a NCD buňkami a díky tomu k rychlejší tvorbě nové tkáně, což je žádoucí v biomedicínských aplikacích. Dále bylo ukázáno, že adheze osteoblastů byla zvýšena za počáteční nepřítomnosti... Keywords: grafen; nanokrystalický diamant; proliferace; adheze; fetální bovinní sérum; osteoblasty; kmenové buňky; fibroblasty; sericin; graphene; nanocrystalline diamond; proliferation; adhesion; fetal bovine serum; osteoblasts; stem cells; fibroblasts; sericin Available in a digital repository NRGL
Vliv uhlíkových nanostruktur na chování lidských buněk a význam fetálního bovinního séra během buněčné adheze

Graphene (G) and nanocrystalline diamond (NCD) are carbon allotropes and promising nanomaterials with an excellent combination of their properties, such as high mechanical strength, electrical and ...

Jannová, Martina
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Jeřábek, Jakub; Doležal, Martin; Miletín, Miroslav
2017 - English
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Student: Jakub Jeřábek Supervisors: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Prof. Maria Laura Bolognesi Title of Thesis: Design and Synthesis of Hybrid Compounds Based on Tacrine/Resveratrol Derivatives Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative brain disorder, in which a progressive dementia appears. The cause of AD is currently unknown, however, scientific research has revealed several pathological hallmarks - β-amyloid plaques and neurofibrillary tangles. These changes cause gradual disintegration of nerve cells and they change the metabolism in the brain. The current drugs are not able to treat the cause of the disease, being able only to delay the onset of severe symptoms. The basic drugs for AD treatment are acetylcholinesterase (AChE, E.C. 3.1.1.7) inhibitors and, more recently approved, N-methyl- D-aspartate (NMDA) receptor antagonist memantine. These drugs are able to increase cholinergic activity or preventing glutamate excitotoxicity in the patient's brain, thus improving cognitive functions and delaying severe stages of the disease. One of the emerging approaches in drug synthesis represents multi-target-directed ligands (MTDLs). Apart from the ability... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Jakub Jeřábek Vedoucí: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Prof. Maria Laura Bolognesi Název práce: Design and Synthesis of Hybrid Compounds Based on Tacrin/Resveratrol Derivatives Alzheimerova choroba (AD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Příčina vzniku AD je v současné době neznámá, nicméně vědecký výzkum odhalil několik patologických charakteristických znaků - β-amyloidní plaky a neurofibrilární klubka. Tyto změny způsobují postupný rozpad nervových buněk a mění metabolismus v mozku. Současné léky nejsou schopny léčit příčinu onemocnění, jsou pouze schopny oddálit nástup závažných příznaků. Základní léčiva pro léčbu AD jsou inhibitory acetylcholinesterasy (AChE, EC 3.1.1.7) a nedávno schválený antagonista N-methyl-D- aspartátových (NMDA) receptorů memantin. Tyto léky zvyšují cholinergní aktivitu nebo tlumí excitotoxicitu glutamátu v mozku pacienta, čímž dojde ke zlepšení kognitivních funkcí a oddálení závažných stádií onemocnění. Jedním z rozvíjených přístupů v syntéze nových léčiv je příprava multifunkčních léčiv (MTDLs). Kromě schopnosti inhibovat AChE, jsou schopny zacílit další patologické procesy probíhající v... Keywords: tacrine; resveratrol; acetylcholinesterase; inhibition; tacrine; resveratrol; acetylcholinesterase; inhibition Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Student: Jakub Jeřábek Supervisors: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. ...

Jeřábek, Jakub; Doležal, Martin; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration
PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2017 - English
Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku sporu. Tyto doložky zpravidla stanovují alespoň dvě nebo tři na sebe navazující stádia. Obvykle taková doložka stanovuje tři fáze, a to negociaci, mediaci a soudní či rozhodčí řízení. Úvodní fáze, tj. negociace a mediace, mají za úkol zabránit, aby se spor dále vyhrotil, a předejít tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu či rozhodčímu řízení. Nehledě na tyto chvályhodné cíle jsou však tyto doložky předmětem kontroverzí. Spory se točí především okolo jejich právní závaznosti a vymahatelnosti. Tyto nejasnosti jsou dále umocněny jejich zasazením do mezinárodního právního prostředí, kde se zákonitě střetávají myšlenkové proudy z různých právních řádů. Účelem této práce je tedy provést analýzu vybraných právních řádů a nalézt tak odpověď na otázku, zdali, pokud jde o mezinárodní obchodní arbitráž, lze z praxe národních soudů vyabstrahovat určitá pravidla pro vymahatelnost smluvních doložek ukládajících víceúrovňové řešení sporů. The subject-matter of this thesis is the multi-tier dispute resolution in international commercial arbitration, i.e. a situation where the parties (usually through a clause in a contract) agree on their course of action in case a dispute arises between them. As a general rule, this process contains at least two or three distinct stages: negotiation, mediation, and litigation or arbitration. The initial stages, i.e. negotiation and mediation, aim to prevent the escalation of the dispute and to avoid costly and lengthy judicial proceedings. Notwithstanding these commendable objectives, these clauses are not free of controversies. The controversies are primarily concerned with the enforceability of such clauses. The uncertainty is all the greater when viewed in the international context where various viewpoints from different jurisdictions may collide. Accordingly, the thesis analyses certain jurisdictions and strives to answer the question whether, as far as international commercial arbitration is concerned, it is possible to abstract certain common grounds from the practice of national courts with respect to the enforceability of multi-tier dispute resolution clauses. Keywords: ADR; dobrá víra; mediace; mezinárodní obchodní arbitráž; negociace; národní soudy; rozhodčí řízení; vícestupňové řešení sporů; ADR; good faith; mediation; international commercial arbitration; negotiation; national courts; arbitration; multi-tier dispute resoluton Available in digital repository of UPOL.
Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration

Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku ...

PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Evoluce karyotypu vybraných zástupců z čeledi Brassicaceae
Mandáková, Terezie
2017 - English
The Brassicaceae (Crucifereae) comprises 49 tribes, 321 genera and 3660 species, and belongs to the largest plant families. Whole-genome sequencing of the model plant Arabidopsis thaliana fuelled the interest of scientists in the mustard family as well as rapid development of comparative phylogenomics and cytogenomics, including the invent of chromosome painting in A. thaliana and comparative chromosome painting (CCP) in other Brassicaceae species. The Brassicaceae is the only plant family in which large-scale CCP is feasible. CCP provides unique insights into the karyotype and genome evolution in plants by comparing chromosome collinearity, identification of chromosome rearrangements, construction of comparative cytogenetic maps, and reconstruction of ancestral karyotype structures. This PhD thesis deals with the karyotype evolution in the Brassicaceae family uncovered by comparative chromosome painting. The introductory part is divided into four chapters. The first chapter introduces chromosomes, karyotypes, karyotypic variation, and the role of chromosome rearrangements and polyploidy in the karyotype and genome evolution. In the methodical second part, principles of chromosome painting are described. The core third chapter focuses on comparative cytogenomics in the Brassicaceae, and summerizes... Čeleď brukvovitých (Brassicaceae, Crucifereae) patří k největším rostlinným čeledím; zahrnuje 49 tribů, 321 rodů a 3660 druhů. Zájem vědců o tuto čeleď vzrostl především díky ustanovení huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) modelovým druhem a sekvenování jeho genomu, které odstartovalo mimo jiné bouřlivý rozvoj srovnávací fylogenomiky a cytogenomiky, včetně úspěšného zavedení metody malování chromosomů (chromosome painting, CP) huseníčku a jejího rozšíření na další zástupce čeledi brukvovitých (srovnávací malování chromosomů, comparative chromosome painting, CCP). Metoda CCP umožňuje studium chromosomové kolinearity, rozpoznání přestaveb a rekonstrukci struktury karyotypů. Brukvovité jsou jedinou rostlinnou čeledí, u níž je v tomto rozsahu metoda CCP použitelná. Srovnávací cytogenetické mapy brukvovitých rostlin tak představují unikátní typ dat o evoluci rostlinných karyotypů a genomů. Předkládaná disertační práce se věnuje evoluci karyotypu v čeledi brukvovitých studované pomocí metody srovnávacího malování chromosomů. Úvod disertační práce je rozdělen na čtyři části. První kapitola představuje chromosomy, karyotypy, jejich variabilitu a evoluci ovlivněnou chromosomovými přestavbami a polyploidií. Druhá metodická část pojednává o principech malování chromosomů. Stěžejní třetí kapitola... Available in a digital repository NRGL
Evoluce karyotypu vybraných zástupců z čeledi Brassicaceae

The Brassicaceae (Crucifereae) comprises 49 tribes, 321 genera and 3660 species, and belongs to the largest plant families. Whole-genome sequencing of the model plant Arabidopsis thaliana fuelled the ...

Mandáková, Terezie
Univerzita Karlova, 2017

Srovnání silných a slabých stránek mezi sponzorováním sportu a tradiční reklamy ve sportu
Belovski, Sašo; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav; Ševčík, Miroslav
2017 - English
Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliographical Identification: Author`s first name and surname: Sašo Belovski Title of the doctoral thesis: Comparison of Benefits and Drawbacks of Sport Sponsorship as Opposed to Traditional Advertising Department: Department of Sport Management Supervisor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. The year of presentation: 2017 Abstract The objective of this work is to answer if marketing decision makers prefer and tend to use advertising or sport sponsorship, and which are the crucial factors that can persuade them to be inclined towards the first or the second promotional tool. The main research relies on qualitative method of 'phenomenological study', with the goal to understand how individuals (managers) perceive certain experience in every day processes that makes logic in real life i.e. which is the meaning and how their experiences are structured in regards to the given phenomenon (the two promotional tools)? This knowledge was captured through personal interviews with relevant decision makers of eight renowned brands. They received a semi structured questionnaire with open questions that motivated them to share their opinion and feelings. The results of the interviews were interpreted in a narrative form. A matrix table... Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliografická identifikace: Autorovo křesní jméno a příjmení: Sašo Belovski Název disertační práce: Srovnání výhod a nevýhod Sportovního sponzorství oproti tradiční reklamě Obor: Sportovní Management Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok prezentace: 2017 Anotace Cílem této dizertační práce je odpovědět zda rozhodující činitelé v oblasti marketingu upřednostňují a z pravidla využívají reklamu nebo sportovní sponzorství a které jsou rozhodujícími faktory, které je mohou přesvědčit, aby byli nakloněny k prvnímu či druhému propagačnímu nástroji. Hlavní výzkum se opírá o kvalitní metodu 'fenomenologického studia' s cílem porozumět tomu jak jednotlivci (manažeři) vnímají určitou zkušenost v každodenních procesech, které činí logiku v reálném životě, t.j. jaký smysl a jaké jsou jejich zkušenosti strukturovány pokud jde o daný jev (dva propagační nástroje)? Tato znalost byla zachycena osobními rozhovory s relevantními osobami s rozhodovací pravomocí z osmi renomovaných značek. Obdrželi částečně strukturovaný dotazník s volnými otázkami, které je motivovaly ke sdílení svých názorů a pocitů. Výsledky těchto rozhovorů byli interpretovány narativní metodou. Byla vytvořena maticová tabulka, která vysvětluje a... Keywords: Marketing; Komunikace; Sponzorství; Reklama; Marketing; Communication; Sponsorship; Advertising Available in a digital repository NRGL
Srovnání silných a slabých stránek mezi sponzorováním sportu a tradiční reklamy ve sportu

Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliographical Identification: Author`s first name and surname: Sašo Belovski Title of the doctoral thesis: ...

Belovski, Sašo; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav; Ševčík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Essays on Economics of Education and Social Policy
Abramishvili, Zurab; Gaule, Patrick; Rivkin, Steven; Patrinos, Harry Anthony
2017 - English
In the first chapter of the dissertation, two administrative datasets from the Targeted Social Assistance Program (unconditional cash transfer) and National Assessment and Examination Center in Georgia are merged in order to investigate the impact of an unconditional cash transfer on the university enrollment rate in Georgia. Given that the program recipients were selected by virtue of being below a certain quantitative poverty threshold, this feature of the program is exploited to implement a global regression discontinuity. The study finds a positive impact of cash transfers on enrollment in tertiary education. Specifically, being a recipient of the social assistance program significantly increases a student's likelihood of enrollment, by 6.3%. More importantly, the findings suggest that the observed effect is gender specific: the impact is stronger for males. Male children of a beneficiary family have a 13.4% greater chance of being admitted to university. This marks the first attempt to study such a program in the context of education. The paper contributes to the growing literature on the long-run effects of cash transfers. In the second chapter, the impact on a broad range of outcomes of the same social assistance program in Georgia is examined. An original household survey was developed and... V první kapitole této dizertační práce slučujeme data z cíleného programu sociálních dávek (nepodmíněný transfer hotovosti) s daty z gruzínského národního a zkušebního centra, abychom analyzovali vliv nepodmíněného transferu hotovosti na míru zápisů na vysoké školy v Gruzii. Vzhledem k tomu, že výše zmíněný program poskytoval hotovostní transfer pouze jedincům, kteří byli pod určitou kvantitativně měřitelnou hladinou chudoby, používáme v této studii metodu globálního regression discontinuity designu. Nacházíme pozitivní vliv peněžních transferů na míru zápisů na vysoké školy. Být příjemcem transferu v rámci programu sociální podpory konkrétně zvyšuje pravděpodobnost zápisu na vysokou školu o 6,3%. Důležitým zjištěním také je, že výsledky ukazují, že vliv výše zmíněného programu je vyšší pro muže než pro ženy. Chlapci z chudých rodin, které dostávají peníze skrze program sociální podpory, mají o 13,4% vyšší šanci, že se dostanou na vysokou školu než chlapci pocházející z rodin, které transfer neobdržely. Tato analýza je prvním pokusem o zkoumání efektu podobného programu v rámci vzdělávacího systému a zároveň přispívá k rostoucí literatuře zabývající se dlouhodobým vlivem hotovostních tranferů. Ve druhé kapitole zkoumáme vliv stejného gruzínského programu sociální podpory na širší spektrum proměnných. V roce... Available in a digital repository NRGL
Essays on Economics of Education and Social Policy

In the first chapter of the dissertation, two administrative datasets from the Targeted Social Assistance Program (unconditional cash transfer) and National Assessment and Examination Center in ...

Abramishvili, Zurab; Gaule, Patrick; Rivkin, Steven; Patrinos, Harry Anthony
Univerzita Karlova, 2017

Vliv pasivace povrchů Si na růst a uspořádávání nanostruktur
Matvija, Peter; Kocán, Pavel; Rezek, Bohuslav; de la Torre, Bruno
2017 - English
Silicon is currently the most widely used semiconductor material with applications ranging from solar cells and sensors to electronic devices. Surface functionalization of silicon with molecular monolayers can be used to tune properties of the material toward a desired application. However, site-specific adsorption of molecules or molecular patterning on silicon surfaces is a difficult task due to the high reactivity of silicon. In this work, we use scanning tunneling microscopy, ab-initio calculations and kinetic Monte Carlo simulations to study adsorption of organic molecules on a bare and thallium-passivated Si(111) surface. We show that the polarity of molecules has a large impact on bonding of the molecules with the bare surface. We demonstrate that, in comparison with the bare surface, molecules or single-atom adsorbates deposited on the Tl-passivated surface have significantly higher mobility. The increased mobility induces formation of 2D gases on the surface and enables formation of self-assembled molecular structures. We propose a novel method to directly visualize the 2D surface gases and we show that a phase of surface gases containing molecule-bound dipoles can be controlled by a non-homogeneous electric field. 1 Kremík je v súčasnosti najpoužívanejší polovodičový materiál, ktorého aplikácie siahajú od solárnych článkov a senzorov po elektronické zariadenia. Funkcionalizácia povrchu pomocou molekulárnych vrstiev môže vylepšiť vlastnosti kremíkového povrchu a môže zmenšiť veľkosť funkčných prvkov elektronických zariadení. Avšak, nájdenie spôsobu akým molekuly naviazať na konkrétne miesta na povrchu a nájdenie spôsobu akým molekuly usporiadať na kremíkových povrchoch nie je ľahké kvôli vysokej reaktivite kremíku. V tejto práci používame skenovací tunelový mikroskop, ab-initio výpočty a kinetické Monte Carlo simulácie a študujeme adsorpciu organických molekúl na čistom a táliom pasivovanom povrchu Si(111). Ukazujeme, že polarita molekúl má veľký dopad na spôsob naviazania molekúl na čistý povrch. Naše pozorovania dokazujú, že v porovnaní s čistým povrchom sú molekuly a jedno-atomárne adsorbáty na pasivovanom povrchu výrazne mobilnejšie. Zvýšená mobilita molekúl spôsobuje vytvorenie 2D plynu na povrchu a umožňuje tvorbu samousporiadaných molekulárnych štruktúr. V práci navrhujeme novú metódu pre priame pozorovanie 2D molekulárneho plynu a ukazujeme, že pomocou nehomogénneho elektrického poľa je možné kontrolovať fázu molekúl na povrchu, v prípade že tieto molekuly na seba viažu dipólový moment. 1 Keywords: thallium; křemík; samouspořádání; phthalocyanine; 2D plyn; thallium; silicon; self-assembly; phthalocyanine; 2D gas Available in a digital repository NRGL
Vliv pasivace povrchů Si na růst a uspořádávání nanostruktur

Silicon is currently the most widely used semiconductor material with applications ranging from solar cells and sensors to electronic devices. Surface functionalization of silicon with molecular ...

Matvija, Peter; Kocán, Pavel; Rezek, Bohuslav; de la Torre, Bruno
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases