Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2689
Published from to

Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN
Kodýdková, Daniela; Nigrin, Tomáš; Mlsna, Petr
2018 - German
Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstract This bachelor work with the title "Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD" (in English: Foreign Workers and their meaning for the Federal Republic of Germany) is dedicated in its theoretical part to the topic of the recruitment of foreign workers to the Federal Republic of Germany from economically weaker European countries like Italy, Spain, Greece, Portugal, Yugoslavia, and later also from countries that neither geographically nor politically belong to Europe (Turkey, Morocco and Tunisia), in the period of time from the middle of the fifties until the recruitment ban in 1973, and also to its causes and consequences. The analytical section examines the meaning or benefit of the recruitment and presence of the foreign workers. However, there were not only positive aspects connected as was awaited at the beginning of the recruitment especially in the economic sphere. Not all the foreign workers wanted to return back to their home countries after earning expected living and these who stayed in Germany became, after the recruitment ban, real immigrants with the vision of a long-term stay. In the chapter entitled Schlussfolgerung there is the comparison of the positive and negative impacts of the foreign... Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD (v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN) se zabývá ve své teoretické části tématem náboru zahraničních pracovníků do Spolkové republiky Německo z ekonomicky slabších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Jugoslávie, později ale také ze zemí, které geograficky ani politicky do Evropy nespadají (Turecko, Maroko a Tunisko), v časovém rozmezí od poloviny padesátých let do úplného zastavení náboru v roce 1973, stejně jako jeho příčinami a důsledky v různých životních sférách. Analytická část práce je věnována výzkumu významu nebo také přínosu zahraničních pracovníků pro Spolkovou republiku Německo z pohledu za prvé ekonomického, za druhé politického a za třetí společenského. Nábor zahraničních pracovníků do Spolkové republiky však nepřinesl pouze pozitivní dopady, jak bylo zpočátku především v ekonomické sféře očekáváno. Zdaleka ne všichni zahraniční pracovníci toužili po tom, vrátit se do své rodné země, poté co ve Spolkové republice vydělají dostatek peněz pro své finanční zabezpečení, a právě z těchto se po roce 1973 stávají přistěhovalci s vizí dlouhodobého pobytu. Srovnáním negativních dopadů... Keywords: Zahraniční pracovník; gastarbeiter; přistěhovalec; nábor zahraničních pracovníků; Spolková republika Německo; hospodářský růst; Foreign worker; guest worker; immigrant; recruitment of foreign workers; Federal Republic of Germany; economic growth Available in a digital repository NRGL
Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN

Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstract This bachelor work with the title "Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD" (in English: Foreign ...

Kodýdková, Daniela; Nigrin, Tomáš; Mlsna, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Štěstí a neštěstí v životě židovských protagonistů novely Adalberta Stiftera Abdiáš a povídek Leopolda Komperta Koňské žíně, Mlčící, Min a Partička
Schmelzová, Lea; Broukalová, Jindra; Tvrdík, Milan
2018 - German
Keywords: Glück; Unglück; Liebe; Leben; Judentum; Humor; Realismus; štěstí; neštěstí; láska; život; židovství; humor; realismus; fortune; misfortune; love; life; Jewishness; humor; realism Available in a digital repository NRGL
Štěstí a neštěstí v životě židovských protagonistů novely Adalberta Stiftera Abdiáš a povídek Leopolda Komperta Koňské žíně, Mlčící, Min a Partička

Schmelzová, Lea; Broukalová, Jindra; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.
KUNZE, Luise
2018 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.

KUNZE, Luise
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen
KALOVÁ, Michaela
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána definice a klasifikace binomiálů. Praktická část je rozdělena na tři části. V první části jsou shromáţděny německé binomiály, které jsou srovnávány s jejich českými a anglickými ekvivalenty metodami kontrastivní frazeologie, která je popsána v teoretické části. Frazeologismy jsou porovnávány na základě klasifikace typů ekvivalence podle Helgunde Henschelové (1993). V druhé části jsou prezentovány výsledky analýzy učebnic a pracovních sešitů na úrovních A1 B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Cílem této části je shromáţdění binomiálů a jejich následná analýza. Třetí část je zaměřena na vypracování přípravy na jednu vyučovací hodinu, do které jsou bionimály začleněny. This diploma thesis deals with the topic Binomials in German, Czech and English. The theoretical part defines the basic terminology related to phraseology and phraseologisms. Furthermore, the theoretical part describes the definition and classification of binomials. The first part contains the gathered German binomials which are compared with their Czech and English equivalents using methods of contrastive phraseology which is described in the theoretical part. The expressions are compared on the basis of the classification of types of equivalence according to Helgunde Henschel (1993). In the second part are introduced results of analysis of textbooks and workbooks that correspond to reference levels A1 B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The aim of this part is to gather binomials and further analyse them. The third part focuses on presentation of preparation of one teaching lesson that includes binomials. Keywords: binomials; phraseology; contrastive phraseology; types of equivalence; Common European Framework of Reference for Languages; analysis of textbooks and workbooks; preparation of a teaching lesson Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen

Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána ...

KALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modalität im DaF-Unterricht
BEČKOVÁ, Nikola
2018 - German
Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní kapitoly práce se zabývají teoretickým zpracováním tématu modality a možnostmi jejího vyjádření v gramatickém a lexikálním systému současné němčiny. Závěr teoretické části je věnován výuce němčiny jako cizího jazyka, obzvláště pak problematice zprostředkování gramatiky, potažmo modality. Empirická část je soustředěna na analýzu prezentace modality ve vybraných učebnicových souborech úrovně A1A2 pro druhý stupeň základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Pozornost je zaměřena jak na formální, pragmatickou a stylistickou stránku prezentace jevu, tak na srozumitelnost, přiměřenost a smysluplnost jeho zpracování. This diploma thesis focuses on problems with expressing modality in German language system. It also deals with modality adaptation in contemporary textbooks for teaching German as a foreign language at CEFR level A1-A2. In the beginning the thesis deals with theoretical adaptation of modality and ist possibilities of expressing in grammatical and lexical system of contemporary German Language. The end of theoretical part pays attention to teaching German as a foreign language, especially to problems with grammar arrangement or more precisely modality. The empirical part focuses on analysis of modality presentation in selected textbooks at CEFR level A1-A2 at lower secondary schools and corresponding grammar schools. The attention is aimed at formal, pragmatic and stylistic aspect of presenting the phenomenon, as well as comprehensibility, suitability and reasonability of its adaptation. Keywords: modality; modal verbs; German as a foreign language; didactic method; teaching; textbook Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Modalität im DaF-Unterricht

Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní ...

BEČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.
ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík
2018 - German
Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 jako písař na Karlově pražském dvoře, ovšem již o pět let později byl jmenován do pozice králova notáře, čímž výrazně zvýšil svůj vliv. Aniž by se této funkce vzdal, byl roku 1364 zvolen olomouckým biskupem. Jan ze Středy nebyl ale jen vlivným politikem, církevním hodnostářem a kulturním mecenášem, nýbrž po sobě zanechal také významné literární dílo psané v latině i v němčině. Řadu jeho textů ovšem tvořily překlady a přepracování latinských vzorů. Disertační práce se zabývá korpusem nejdůležitějších spisů Jana ze Středy: souborem německých modliteb, dvěma kontemplativními texty zvanými "Buch der Liebkosung" a "Stachel der Liebe" a překladem Jeronýmových dopisů. Tato díla se dochovala celkem ve 224 rukopisech, přičemž mnohé z nich dosud nebyly představeny odborné veřejnosti. Cílem práce bylo proto popsat dochované rukopisy z hlediska kodikologického a paleografického, jakožto i prozkoumat jejich vzájemné vztahy. Práce se dále zabývá otázkou, za jakých okolností a v jakém prostředí byly tyto kodexy vytvořeny, a pojednává literární a společenský kontext jednotlivých textů a jejich recepci. John of Neumarkt (Johannes von Novoforo or Jan ze Středy) was a very influential official at the imperial court of Charles IV. He was descended from a wealthy merchant family of Neumarkt. He started as a scribe at the court of Charles IV in 1347 and after five years advanced to the very influential position of chancellor. As such he was elected bishop of Olomouc in 1364. John of Neumarkt was not only an important politician, church official and patron but he also left behind a considerable literary work written in Latin and German. Many of his texts were German translations of Latin models. The PhD theses analyses the most important corpora of John of Neumarkt's writings: a German collection of prayers, two contemplative texts, the so called "Buch der Liebkosung" and "Stachel der Liebe", and the translation of the letters of St. Jerome. These items are transmitted in 224 mss., many of which are completely unknown. The aim of the work is a codicological and paleographical description of the manuscripts, an analysis of their interrelations, an identification of the context of their origin, and last but not least the analysis of the literary and social context of individual texts and their reception. Keywords: John of Neumarkt; Letter of St. Jerome; Transmission History; Cult of St. Jerome Available in the UPOL Library.
Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.

Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 ...

ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mateřská dovolená v Drážďanech a Lipsku s důrazem na zapojení otce jako příklad úspěšné rodinné politiky
Jus, Denise; Barth, Boris; Mlsna, Petr
2018 - German
In recent years Germany had to deal with demographical changes on his own territory, pointing an increasingly aging population and on the other hand with a low birth rate that could not normalize this trend. Family policy deals with these issues because one of its current goals is to raise birth rates and ensure and strengthen the position of women in the market. As a possible solution, the family policy sees it in the contribution of men to the share of parental leave. Therefore this diploma thesis will have this topic in the focus. The turning point for Germany and especially for fathers was the year 2007 when the so called "Elterngeld" was introduced with the goal to encourage men to take parental leave and support the woman with raising children. Thanks to this fact that a man help a woman with an upbringing child and household, to women is given the possibility to return to the working environment earlier (at least for a half-time job). This partnership should ensure greater stability in the relationship and possibly ensuring next offspring that Germany necessarily needs. Since 2007 can be noticed interesting numbers of men entering the parental leave. Noteworthy is that one of the highest figures is reported by Saxony with Dresden and Leipzig. Since the man is now seen as one of possible... Německo se v posledních letech potýká s demografickými proměnami na svém území, který poukazuje na čím dál tím více stárnoucí populace a naopak na nízkou porodnost, která by tento trend mohla zvrátit a znormalizovat. Rodinná politika se právě těmito tématy zabývá, neboť jejím úkolem je rodinám a jejím potomkům zajistit budoucnost. V posledních letech je její aktuální cíl zvednout porodnost a zajistit a posílit pozici žen v pracovním trhu. Jako možné řešení vidí práve v mužích a jejich podílení se na rodičovské dovolené. Tato diplomová práce se bude proto zabývat hlavně těmito muži. Přelomový rok pro Německo a hlavně pro otce byl rok 2007, kdy došlo k zavedení tzv. Elterngeld, který měl muže povzbudit k podílení se výchovy dítěte a podporovat tím ženu, že taky vstoupí na rodičovskou dovolenou. Neboť díky tomuto faktu, že by muž pomáhal ženě s výchou dítěte a domácími činnosti, je i ženám takto umožněno se vrátit dříve do pracovního prostředí (min. na poloviční úvazek). Tato partnerská spolupráce by měla zajistit větší stabilitu ve vztahu a tím možno i dalšího potomka, který německý stát nutně potřebuje. Od roku 2007 lze pozorovat počet mužů, jež vstupují na rodičovskou. Pozorohudné je, že jedny z nejvyšších čísel vykazuje spolková země Sasko s Drážďany a Lipskem. Jelikož je muž nyní vnímám jako... Keywords: Němeko; Sasko; Drážďany; Lipsko; rodinná politika; rodina; rodičovská; otec na rodičovské; porodnost; Germany; Saxony; Dresden; Leipzig; family politician; family; parental; paternity leave; birth rate Available in a digital repository NRGL
Mateřská dovolená v Drážďanech a Lipsku s důrazem na zapojení otce jako příklad úspěšné rodinné politiky

In recent years Germany had to deal with demographical changes on his own territory, pointing an increasingly aging population and on the other hand with a low birth rate that could not normalize this ...

Jus, Denise; Barth, Boris; Mlsna, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Fremdwörter in der deutschsprachigen Publizistik
MARKOVÁ, Eliška; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
2018 - German
Práce se zabývá cizími slovy přejatými do německého jazyka a jejich charakteristikou z různých hledisek. Práce je rozdělena do dvou částí. Výzkum se soustřeďuje na anglicismy vyskytující se v současném německém tisku a na četnost jejich výskytu. This thesis focuses on foreign words that were adopted into German language from other languages and on their characteristics from different points of view. The thesis is divided into two parts. The analysis is focused on Anglicisms in contemporary German Press and on their frequency. Keywords: Loan word; Borrowing; English; German; Anglicism; Journalism; Noun Available in digital repository of UPOL.
Fremdwörter in der deutschsprachigen Publizistik

Práce se zabývá cizími slovy přejatými do německého jazyka a jejich charakteristikou z různých hledisek. Práce je rozdělena do dvou částí. Výzkum se soustřeďuje na anglicismy vyskytující se v ...

MARKOVÁ, Eliška; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Erasmus+ als Möglichkeit des Fremdsprachenerwerbs in den deutschsprachigen Ländern
JASKULOVÁ, Tereza; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
2018 - German
Práce se zabývá evropským vzdělávacím programem Erasmus+, jako jednou z možností osvojování si cizího jazyka, v tomto případě němčiny v německy mluvících zemích. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Praktická část se zabývá osvojováním němčiny v Německu a Rakousku v průběhu mobility. This thesis focuses on educational programme Erasmus+ as one of the posibilities of a foreign language aquisition, in this case aquisition of German in German speaking countries. It is divided into two parts - theoretical and practical. The practical part focuses on aquiring German in Germany and Austria during Erasmus+ mobility. Keywords: Erasmus+ programme; foreign language aquisition; German; mobility; German speaking countries; Germany; Austria Available in digital repository of UPOL.
Erasmus+ als Möglichkeit des Fremdsprachenerwerbs in den deutschsprachigen Ländern

Práce se zabývá evropským vzdělávacím programem Erasmus+, jako jednou z možností osvojování si cizího jazyka, v tomto případě němčiny v německy mluvících zemích. Práce je rozdělena do dvou částí, ...

JASKULOVÁ, Tereza; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Podpora němčiny v Polsku a Česku: Dvě případové studie
Bartoňová, Denisa; Zelená, Alena; Šmidrkal, Václav
2018 - German
The thesis concerns with the support of German language in Poland and in the Czech Republic and so specifically in the school education. The thesis focuses on the pre-university levels of education, ie primary and both secondary education levels. The state of the support of German language is viewed in the thesis from the perspective of the activities of the Federal Republic of Germany and here namely the initiatives of its Foreign Cultural and Educational Policy (AKBP). This roofs many institutes that promote German in abroad. Further the thesis regards the support of German language from Polish and Czech political authorities. The main roles are played by their steps which have led either to increasing the number of pupils learning German language at school or to improving the quality of German lessons. These include, above all, school reform in both Poland and the Czech Republic, which introduced a compulsory second foreign language already in the lower secondary educational level. Furthermore, there are different campaigns and initiatives that should make the gaining of German language knowledge among pupils more popular. In conclusion the thesis compares the state of the support of German language in Poland and the Czech Republic. Práce se zabývá podporou němčiny v Polsku a v Česku, a to konkrétně ve školním vzdělávání. Práce se zaměřuje na školní stupně, které předchází vysokoškolskému vzdělávání, tedy na primární a oba stupně sekundárního vzdělávání. Stav podpory němčiny je v práci nahlížen z pohledu aktivit Spolkové republiky Německo, a tady konkrétně iniciativ jeho Zahraniční kulturní a vzdělávací politiky (AKBP). Ta zastřešuje mnohé instituce, které se za podporu němčiny v zahraničí zasazují. Dále práce zohledňuje podporu němčiny ze strany polských a českých politických činitelů. Hlavní roli hrají jejich kroky, které vedly buď k navýšení počtu žáků, kteří se němčinu ve škole učí, nebo ke zlepšení kvality výuky němčiny. Mezi ně patří především školní reforma jak v Polsku, tak v Česku, která zavedla povinný druhý cizí jazyk již na prvním stupni sekundárního vzdělávání. Dále to jsou různé kampaně a iniciativy, které mají výhody znalostí němčiny mezi žáky zpopulárnit. Na závěr práce porovnává stav podpory němčiny v Polsku a Česku. Keywords: Podpora němčiny; státní iniciativy na podporu výuky němčiny; školní reformy; vývojové trendy ve výuce němčiny; základní a střední vzdělávání; žáci učící se německy; Polsko a Česko; German language support; state initiatives for the fostering of German classes; school reforms; development trends in German language classes; primary and secondary education; pupils learning German; Poland and the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Podpora němčiny v Polsku a Česku: Dvě případové studie

The thesis concerns with the support of German language in Poland and in the Czech Republic and so specifically in the school education. The thesis focuses on the pre-university levels of education, ...

Bartoňová, Denisa; Zelená, Alena; Šmidrkal, Václav
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases