Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2294
Published from to

SLUŽBY PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KOMÁRKOVÁ, Martina; KUČERA, Pavel
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá službami pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb. Teoretická část se zaměřuje na sluchové postižení, komunikaci osob se sluchovým postižením a seniory a na sociální služby pro seniory. cílem praktické části je zjistit, jaká je nabídka služeb pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb v konkrétním domově pro seniory. This thesis deals with services for seniors with hearing impairment in social service facilities. The theoretical part focuses on hearing impairment, communication for people with hearing disabilities and the elderly and social services for seniors. The practical part is to find out the range of services for seniors with hearing impairment in social service facilities in a specific retirement home. Keywords: Social services; senior; hearing impairment; hearing aid Available in digital repository of UPOL.
SLUŽBY PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Bakalářská práce se zabývá službami pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb. Teoretická část se zaměřuje na sluchové postižení, komunikaci osob se sluchovým postižením a ...

KOMÁRKOVÁ, Martina; KUČERA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die Translation der Texte im Fremdenverkehr
KREJČOVÁ, Barbora; HRDINOVÁ, Eva
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá překladatelskou činností v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část je věnována definici pojmů cestovní ruch a turismus, dále pak definici a rozboru překladu a překladatelských procesů. V praktické části je porovnáván český průvodcovský text Arcibiskupského paláce v Olomouci s jeho německým překladem a teoretické poznatky z první části práce jsou porovnány s překladem v praxi. This bachelor thesis deals with the issue of translation in tourism. In the theoretical part tourist industry and the process of translation are defined. The practical part then compares a Czech and a German version of a guide text that is used in the Archbishop palace in Olomouc. The theory from the first part is compared with the process of translation that was used by the translator. Keywords: Tourism; tourist industry; translation; theory of translation Available in digital repository of UPOL.
Die Translation der Texte im Fremdenverkehr

Bakalářská práce se zabývá překladatelskou činností v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část je věnována definici pojmů cestovní ruch a turismus, dále pak definici a rozboru překladu a ...

KREJČOVÁ, Barbora; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Monokolokabilní slova v němčině. Reflexe
Veretelnyk, Iegor; Vachková, Marie; Hejhalová, Věra
2017 - German
The work concerns the study of limited collocational paradigms in modern German. It is based on the corpus cooccurrence analysis and aims at the clearing up of the phenomenon of the so- called monocollocability. After the undertaken analyses and reflections there came a conclusion that corroborated the original point of view, namely, that the so-called monocollocability presents a multiplex phenomenon, where a metaphore of centre and periphery seems to be appropriate. In the analyses there occur semantically neutral word, inherently bound on certain collocated for formal reasons. Práce se zabývá výzkumem ohraničených kolokačních paradigmat v současné němčine. Je založena na korpusové kookurenční analýze a klade si za cíl blíže určit pojem tak zvané monokolokability. Po provedených analýzách a reflexích byl učiněn závěr, který opravňuje původní domněnku, a sice, že kolokabilita představuje mnohovstevnatý fenomén, kde se zdá být na místě metafora o centru a periférii. V analýzách se objevují ze sémantického pohledu neutrální slova z formálních důvodů pevně vázaná na určitě kolokáty. Keywords: kolokace; monokolokabilita; kookurence; němčina; CCDB; kookurenční analýza; korpus; frekvence; collocation; cranberry collocations; co-ocurrence; German; CCDB; co-ocurrence alanylis; corpus; frequency Available in a digital repository NRGL
Monokolokabilní slova v němčině. Reflexe

The work concerns the study of limited collocational paradigms in modern German. It is based on the corpus cooccurrence analysis and aims at the clearing up of the phenomenon of the so- called ...

Veretelnyk, Iegor; Vachková, Marie; Hejhalová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Od Libuše k Vlastě - od Vyšehradu k Děvínu. Pověst o Libuši a dívčí válce v literatuře 19. století
Futtera, Ladislav; Petrbok, Václav; Maidl, Václav
2017 - German
This thesis concentrates on the capturing of the portrayal of the Czech prehistory in the German literature, by the German-speaking authors originating from the Czech countries as well as in the Czech literature. The term 'Czech prehistory' is approached in terms of the Czech tales, with emphasis laid on the character of Princess Libussa (Libuše). The span of the thesis reaches from the Englightenment to the argument about the authenticity of the Rukopis královédvorský (Manuscript from Dvůr Králové) and the Rukopis zelenohorský (Manuscript from Zelená hora) in the 1880s. The thesis is divided into two parts. First, the development trends of the representation of the Czech prehistory are chronologically presented. The literary-historical development is discussed in relation to the changes in the concepts of German and Czech patriotism and nationalism. There is also a focus on the development of poetics and the shifts in the reception of prehistory during the periods of Enlightenment, Romanticism and Biedermeier. The changes in the character of Princess Libussa are compared of the possibilities of literary portrayal of Rübezahl (Krakonoš), the mythical ruler of the Giant Mountains, in literary works claiming allegiance to German or Czech patriotism and nationalism. In the second part, the portrayal... Práce se zabývá způsoby literárního ztvárnění polomytického českého dávnověku s důrazem na pověst o kněžně Libuši a dívčí válce, v německé, českoněmecké a české literatuře od osvícenství po rukopisné boje v 80. letech 19. století. Práce je rozdělena do dvou větších celků. V prvním jsou chronologicky představeny vývojové tendence literárního ztvárnění českého dávnověku v jednotlivých literaturách. Literárněhistorický vývoj je usouvztažněn s proměnami konceptů německého a českého patriotismu a nacionalismu. Pozornost je věnována též vývoji dobové poetiky a posunům v recepci dávnověku v osvícenství, romantismu a biedermeieru. Proměny postavy kněžny Libuše jsou porovnávány s možnostmi literárního ztvárnění bájného vládce Krkonoš, Krakonoše v dílech, která se hlásí k německému, respektive českému patriotismu a nacionalismu. V druhé části je beletristické ztvárnění českého dávnověku analyzováno z hlediska jednotlivých, avšak navzájem provázaných fenoménů. Na základě analýzy primárních textů je představen vývoj zpracování látky v českojazyčné literatuře pod vlivem Rukopisu zelenohorského, postupný rozchod tradice ztvárnění českého dávnověku v literatuře českoněmecké a české a posun vnímání kněžny Libuše od historické postavy k hrdince bájí. Keywords: 19. Jahrhundert; tschechische Literatur; deutsche Literatur; Historismus; Nationalismus; Aufklärung; Patriotismus; Romantik; Romantismus; 19th century; Czech literature; German literature; historism; nationalism; Enlightenment; patriotism; romantism Available in a digital repository NRGL
Od Libuše k Vlastě - od Vyšehradu k Děvínu. Pověst o Libuši a dívčí válce v literatuře 19. století

This thesis concentrates on the capturing of the portrayal of the Czech prehistory in the German literature, by the German-speaking authors originating from the Czech countries as well as in the Czech ...

Futtera, Ladislav; Petrbok, Václav; Maidl, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Anglizismen im Bereich der politischen Berichterstattung in der gegenwärtigen deutschen Presse am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel
KLUIBR, Zdeněk
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá přejímáním slov z anglického jazyka do německého jazyka anglicizmy. Práce je rozdělena do teoretické části a praktické části. V teoretické části je vysvětlena terminologie základních pojmů, které s přejímáním souvisí. Jsou zde uvedeny také základní údaje nejvýznamnějšího německého magazínu Der Spiegel, ze kterého vychází praktická část. Dále je zde popsána historie přejímání slov. Praktická část je tedy zpracována na základě magazínu Der Spiegel. Je sestavena a rozčleněna především dle rodu a přípon. Příklady jsou uvedeny z korpusu nalezených slov. This bachelor's thesis focuses on the topic of adopting words from English into German, in other words anglicisms. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part contains explanations of basic terms connected with the word adoption. Also presented are fundamental data of the most significant German magazine Der Spiegel, which serves as the basis for the practical part. Furthermore, there is a summary of the history of word adoption. The second part of the thesis is practical and created on grounds of the above mentioned magazine Der Spiegel. This part is composed and divided mainly according to voices and suffixes. Stated examples are from the corpus of found words. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Anglizismen im Bereich der politischen Berichterstattung in der gegenwärtigen deutschen Presse am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel

Tato bakalářská práce se zabývá přejímáním slov z anglického jazyka do německého jazyka anglicizmy. Práce je rozdělena do teoretické části a praktické části. V teoretické části je vysvětlena ...

KLUIBR, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse
RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
2016 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Romány o umělcích. Dílo moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) a Petera Härtlinga (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand).
STRATIL, Stanislav; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
2016 - German
Příjmení a jméno autora: Stratil Stanislav Název katedry a fakulty: Katedra germanistiky, FF Název diplomové práce: Romány o umělcích. Dílo moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) a Petera Härtlinga (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand). Srovnání Nikolause Lenaua v díle Otta a Härtlinga Srovnání Friedricha Hölderlina v díle Otta a Härtlinga Srovnání Otta a Härtlinga Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. Počet znaků: 144 821 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: 16 Klíčová slova: Erwin Ott, Peter Härtling, Nikolaus Lenau, Friedrich Hölderlin, Niembsch oder der Stillstand, Durch blonde Disteln saust der Wind, Hölderlin, Erloschenes Licht, srovnání. Tato práce se zabývá srovnáváním děl moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) a Petera Härtlinga (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand). Nejdříve jsou představeni oba romantičtí básníci Nikolaus Lenau a Friedrich Hölderlin včetně jejich děl. Potom jsou představeni autoři Erwin Ott a Peter Härtling. Následuje vlastní srovnání shod a rozdílů Nikolause Lenaua v dílech Erwina Otta a Petera Härtlinga a Friedricha Hölderlina v dílech Erwina Otta a Petera Härtlinga. Nakonec jsou porovnáni oba moravsko němečtí autoři Erwin Ott a Peter Härtling. The last name and the first name of the author: Stratil Stanislav The name of the department and the faculty: German studies, Faculty of Arts The title of the dissertation: Novels on Artist. The Work of Moravian German Authors Erwin Ott (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) and Peter Härtling (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand). The adviser of the dissertation: Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. The number of the signs: 144 821 The number of the supplements: 2 The titles number of the bibliography: 16 Key words: Erwin Ott, Peter Härtling, Nikolaus Lenau, Friedrich Hölderlin, Niembsch oder der Stillstand, Durch blonde Disteln saust der Wind, Hölderlin, Erloschenes Licht, comparision, interpretation This essay compares the works of the Moravian-German authors Erwin Ott (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) and Peter Härtling (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand). At first there are presented two romantic poets Nikolaus Lenau a Friedrich Hölderlin, including their works. Then there are presented authors Erwin Ott a Peter Härtling. It is followed by the comparison of the correspondences and differences between Nikolas Lenau and the works of Erwin Ott and Peter Härtling, and the correspondences and differences between Friedrich Hölderlin and the works of Erwin Ott a Peter Härtling. Finally there are compared both Moravian-German authors Erwin Ott a Peter Härtling. Keywords: Erwin Ott; Peter Härtling; Nikolaus Lenau; Friedrich Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand; Durch blonde Disteln saust der Wind; Hölderlin; Erloschenes Licht; comparision; interpretation Available in digital repository of UPOL.
Romány o umělcích. Dílo moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) a Petera Härtlinga (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand).

Příjmení a jméno autora: Stratil Stanislav Název katedry a fakulty: Katedra germanistiky, FF Název diplomové práce: Romány o umělcích. Dílo moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde ...

STRATIL, Stanislav; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vyjadřování emocí v časopise Bravo
NAVRÁTILOVÁ, Klára; HRDINOVÁ, Eva
2016 - German
Bakalářská práce se zabývá způsoby vyjadřování emocí. Teoretická část je věnována definování emocí a také historii jejich zkoumání. Dále také gramatickým a grafickým způsobům, které člověk k vyjadřování emocí používá.V praktické části jsou právě tyto znalosti ověřeny analýzou deseti čísel časopisu Bravo. Pomocí grafu je znázorněno, který způsob je k vyjadřování emocí používán nejčastěji. The bachelor thesis deals with expression of emotions. In theoretical part is given the definition of emotions and history of research and also the grammatical and graphical ways that are used for expression of emotions. In practical part is this knowledge verified through analysis of ten magazines Bravo. Final graph showes, which way of expression is used the most. Keywords: Expression of emotions; morphology; syntax; lexicology; smileys; analysis; Bravo Available in digital repository of UPOL.
Vyjadřování emocí v časopise Bravo

Bakalářská práce se zabývá způsoby vyjadřování emocí. Teoretická část je věnována definování emocí a také historii jejich zkoumání. Dále také gramatickým a grafickým způsobům, které člověk k ...

NAVRÁTILOVÁ, Klára; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Evropská politika zaměstnanosti - katalyzátor národních reforem? Evropeizace pracovních trhů a zaměstnanostní politika v ČR
HALBIG, Pia; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Evropská politika zaměstnanosti - katalyzátor národních reforem? Evropeizace pracovních trhů a zaměstnanostní politika v ČR

HALBIG, Pia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vývoj české sociální politiky pod vlivem EU
SCHMIED, Birgit Elisabeth; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj české sociální politiky pod vlivem EU

SCHMIED, Birgit Elisabeth; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases