Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2773
Published from to

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Keywords: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Available in digital repository of UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ
DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
2018 - German
Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické snímky, a to v období let 1918-1938. Předmětem zájmu byly volnočasové aktivity jako sport, stolování a automobilismus. The work deals with the analysis of photographs from the family albums of the noble families of Podstatzki-Lichtestein and Loudons. It focuses on the interpretation of free time use of the aristocratic genres through photographic images, from 1918 to 1938. The subject of interest was leisure activities such as sports, dining and motoring. Keywords: free time; nobility; photo Available in digital repository of UPOL.
VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ

Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické ...

DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.
ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
2018 - German
Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht bedeutungsgleich; entsprechend werden sie auch unterschiedlich verwendet. Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, den Gebrauch dieser Wörter auf der Grundlage einer Korpuserhebung zu untersuchen. Hierbei sollen die Beschreibungen gängiger Wörterbücher als Ausgangspunkt gewählt werden. The Czech word "chvíle" can be translated in German as "Augenblick", "Moment", "Zeit" and "Weile" (HIELSCHER et al. 2003:15). Nevertheless these words aren't always semantically equal. So does their usage. This diploma thesis analyzes synonyms of the word "Weile" and studies the usage of these words. It employs methodology of corpus linguistics to study the most commonly used collocations of the synonyms examined in the thesis and their occurrence in text. Keywords: Corpus linguistics; collocation; interference mistakes; synonyms; use of expressions; cooccurrence analysis Available in digital repository of UPOL.
Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.

Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht ...

ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Wie geht der Rattenfänger durch Generationen?
KUBÍČKOVÁ, Šárka; FIALOVÁ, Ingeborg; ČERNÁ, Soňa
2018 - German
Bakalářská práce se pokouší dohledat původ pověsti o Krysaři z Hamelnu, která se proslavila v mnoha dílech nejen německých autorů. Jako zahraniční přesah bylo uvedeno pár příkladů z anglické a zejména české literatury. Na několika z nich se ukázalo, že příběh Krysaře je i dnes velmi zajímavý. This bachelor thesis tries to search the origin of the legend about Pied Piper from Hamelin, the became famous in many works by not only germen Authors. As foreign overlap was given some examples of translations from English and Czech literature. On several of them has been showed, that story of Pied Piper is today as well remarkably interesting. Keywords: The Pied Piper; Legend; Goethe; Bertolt Brecht; Carl Zuckmayer; Viktor Dyk; Brothers Grimms; Karikatur; Literature; Poem; Drama; Prose; Lyric Poetry; Bunting; Childern; Hamelin; Disappearance; Influenc; Motive; Contense Available in digital repository of UPOL.
Wie geht der Rattenfänger durch Generationen?

Bakalářská práce se pokouší dohledat původ pověsti o Krysaři z Hamelnu, která se proslavila v mnoha dílech nejen německých autorů. Jako zahraniční přesah bylo uvedeno pár příkladů z anglické a zejména ...

KUBÍČKOVÁ, Šárka; FIALOVÁ, Ingeborg; ČERNÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Übersetzung von Phrasemen in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung "Der Muff"
GÁLIKOVÁ, Lenka; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
2018 - German
Tato bakalářská práce se zabývá překladem frazeologismů v povídce Der Muff od moravské německy píšící autorky Marie von Ebner-Eschenbach. V teoretické části práce je popsán frazeologický výzkum, vysvětleny základní pojmy, specifikována klasifikace frazeologismů dle H. Burgera, charakterizována konotace, modifikace, kontrastivní frazeologie a ekvivalence. Na základě analýzy Korhonena je v této práci upozorněno na možné chyby při překladu frazeologismů. Celou teoretickou část uzavírá život a dílo autorky. Praktická část se zabývá kontrastivní analýzou dvou českých překladů povídky Der Muff, na jejichž základě jsou frazeologismy klasifikovány, je jim přiřazena míra ekvivalence, konotace a určen způsob použití. This bachelor thesis deals with the translation of phraseology in the short story Der Muff by the Moravian writer Marie von Ebner-Eschenbach, writing in German language. The theoretical part of the thesis describes the phraseological research, explains the basic terms, specifies the classification of phraseologisms according to H. Burger, characterizes by connotations, modifications, contrastive phraseology and equivalency. Based on Korhonen's analysis, possible errors in the translation of phraseology are mentioned as well. The whole theoretical part is closed by the life and work of the author. The practical part deals with the contrastive analysis of two Czech translations of the short story Der Muff, on the basis of which the phraseology is classified, the degree of equivalency, the connotation and the manner of use is determined. Keywords: phraseologism; phraseology; characteristics of phraseologisms; classification of phraseologisms; connotation; modification; equivalency; contrastive phraseology; translation of phraseologisms; contrastive analysis; Marie von Ebner-Eschenbach; short story; Der Muff Available in digital repository of UPOL.
Übersetzung von Phrasemen in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung "Der Muff"

Tato bakalářská práce se zabývá překladem frazeologismů v povídce Der Muff od moravské německy píšící autorky Marie von Ebner-Eschenbach. V teoretické části práce je popsán frazeologický výzkum, ...

GÁLIKOVÁ, Lenka; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Fenomenologie komunikace
Kaiser, Benjamin; Sepp, Hans Rainer; Joisten, Karen; Schmiedl-Neuburg, Hilmar
2018 - German
Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK): Title in English: Relating and unrelating. A phenomenology of impartation. Abstract (English) Using a phenomenological analysis of the living body, this thesis investigates the dynamics of relating and unrelating in the context of philosophical anthropology. The first main chapter on "Mediation and Deprivation" argues that, in the context of early 20th century, certain philosophical paradigms arose which made the medium an absolute concept: some examples are those of environment; milieu and media theory. On the other hand, Husserl developed the phenomenological Epoché; and Plessner's and Scheler's emphasised the world/environment- difference as a negative response towards these paradigmatic accounts on mediation. An excursus further investigates the "sceptical beginnings of phenomenology" by making a comparison between the Epoché of the ancient Greek scepticism in the works of Sextus Empiricus and the phenomenological Epoché of Husserl. It shows that already in its earliest forms in ancient philosophy the Epoché was understood as related to our bodily existence. The second main chapter develops a "Phenomenology of Boundary Embodiment [Grenzleiblichkeit]". Following Hans Rainer Sepp's anthropology of the living body, this chapter analyses certain phenomena in... Beziehen und Entziehen. Eine Phänomenologie des Mitteilens Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK) Abstract (German) Diese Arbeit untersucht leibphänomenologisch die Dynamiken von Beziehen und Entziehen im Kontext der philosophischen Anthropologie. Dafür wird im ersten Hauptteil der Arbeit, "Medialisierung und Entmedialisierung", dargelegt, wie Paradigmen, die den Bezug verabsolutieren (etwa Uexkülls Umweltbegriff, der Milieubegriff bis hin zu zeitgenössische Medien-Konzeptionen) in der Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts Formen des Entzugs entgegengesetzt worden: die phänomenologische Epoché Husserls und die Welt/Umwelt-Differenz der Philosophischen Anthropologie Plessners und Schelers. In einem Exkurs werden die "skeptischen Anfänge der Phänomenologie" untersucht, indem ein Vergleich zwischen der Epoché der antiken Skepsis des Sextus Empiricus und der phänomenologischen Epoché Husserls unternommen wird. Dabei wird deutlich, dass die Epoché schon in der Antike leiblich zu verstehen ist. Im zweiten Hauptteil wird eine "Phänomenologie der Grenzleiblichkeit" vorgelegt. Dafür werden im Anschluss an Hans Rainer Sepps Leibanthropologie jene Phänomene analysiert, an denen sich der Leib als seine eigene Grenze gegenüber eines Widerstands erlebt: der Schwindel, das Lachen, das Vergessen und das... Available in a digital repository NRGL
Fenomenologie komunikace

Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK): Title in English: Relating and unrelating. A phenomenology of impartation. Abstract (English) Using a phenomenological analysis of the living body, this ...

Kaiser, Benjamin; Sepp, Hans Rainer; Joisten, Karen; Schmiedl-Neuburg, Hilmar
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Huang, Ziming; Sepp, Hans Rainer; Schmiedl-Neuburg, Hilmar; Joisten, Karen
2018 - German
Summary: The dissertation conducts a phenomenological study of the brushstroke in art from the perspective of the relationship between sight and touch. The previous analyzes of painting focus mostly on the sense of sight, this thesis is characterized by the emphasis on the importance of the sense of touch in visual art. The theme is related to both philosophy and art, so the investigation consists of two main parts, "Theoretical Analysis" and "Detailed Analysis". In the part of the "theoretical analysis" first a "historical overview of sight and touch" is led. The philosophical research on perception and the relationship of sight and touch are summarized. Phenomenological observation points to the fundamental meaning of the sense of touch in the corporeality. According to the research of simple perception, the "layer analysis of the image" is carried out. Image-consciousness is a matter of multiple objectivities and their apprehensions. Different layers in image theory by Husserl and Ingarden are presented and compared. In terms of aesthetic experience, Dufrenne's distinction between the artwork and the aesthetic object is guided. The importance of sight and touch in the aesthetic consideration of the brushstroke is recognized. On the basis of the "theoretical analysis" the "detailed analysis" is carried... Die Dissertation führt eine phänomenologische Untersuchung über den Pinselstrich in der Kunst unter dem Aspekt des Verhältnisses von Gesichts- und Tastsinn durch. Die bisherigen Analysen über die Malerei konzentrieren sich meistens auf den Gesichtssinn, diese Arbeit zeichnet sich durch die Hervorhebung der Bedeutung des Tastsinns in der visuellen Kunst aus. Das Thema bezieht sich sowohl auf die Philosophie, als auch auf die Kunst, die Untersuchung besteht darum aus zwei Hauptteilen, "Theoretischer Analyse" und "Ausführlicher Analyse". Im Teil der "theoretischen Analyse" wird zuerst eine "historische Übersicht über Gesichts- und Tastsinn" geführt. Die philosophischen Forschungen über die Wahrnehmung und das Verhältnis von Gesichts- und Tastsinn werden zusammengefasst. Phänomenologische Betrachtung weist auf die grundlegende Bedeutung vom Tastsinn in der Leiblichkeit hin. Nach der Forschung der schlichten Wahrnehmung wird die "Schichtenanalyse des Bildes" durchgeführt. Beim Bildbewusstsein handelt es sich um mehrfache Gegenständlichkeiten und ihre Auffassungen. Verschiedene Schichten in Bildtheorie von Husserl und von Ingarden werden vorgestellt und verglichen. In Bezug auf das ästhetische Erleben wird Dufrennes Unterscheidung von dem Kunstwerk und dem ästhetischen Gegenstand geführt. Die Bedeutung... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Summary: The dissertation conducts a phenomenological study of the brushstroke in art from the perspective of the relationship between sight and touch. The previous analyzes of painting focus mostly ...

Huang, Ziming; Sepp, Hans Rainer; Schmiedl-Neuburg, Hilmar; Joisten, Karen
Univerzita Karlova, 2018

Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN
Kodýdková, Daniela; Nigrin, Tomáš; Mlsna, Petr
2018 - German
Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstract This bachelor work with the title "Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD" (in English: Foreign Workers and their meaning for the Federal Republic of Germany) is dedicated in its theoretical part to the topic of the recruitment of foreign workers to the Federal Republic of Germany from economically weaker European countries like Italy, Spain, Greece, Portugal, Yugoslavia, and later also from countries that neither geographically nor politically belong to Europe (Turkey, Morocco and Tunisia), in the period of time from the middle of the fifties until the recruitment ban in 1973, and also to its causes and consequences. The analytical section examines the meaning or benefit of the recruitment and presence of the foreign workers. However, there were not only positive aspects connected as was awaited at the beginning of the recruitment especially in the economic sphere. Not all the foreign workers wanted to return back to their home countries after earning expected living and these who stayed in Germany became, after the recruitment ban, real immigrants with the vision of a long-term stay. In the chapter entitled Schlussfolgerung there is the comparison of the positive and negative impacts of the foreign... Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD (v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN) se zabývá ve své teoretické části tématem náboru zahraničních pracovníků do Spolkové republiky Německo z ekonomicky slabších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Jugoslávie, později ale také ze zemí, které geograficky ani politicky do Evropy nespadají (Turecko, Maroko a Tunisko), v časovém rozmezí od poloviny padesátých let do úplného zastavení náboru v roce 1973, stejně jako jeho příčinami a důsledky v různých životních sférách. Analytická část práce je věnována výzkumu významu nebo také přínosu zahraničních pracovníků pro Spolkovou republiku Německo z pohledu za prvé ekonomického, za druhé politického a za třetí společenského. Nábor zahraničních pracovníků do Spolkové republiky však nepřinesl pouze pozitivní dopady, jak bylo zpočátku především v ekonomické sféře očekáváno. Zdaleka ne všichni zahraniční pracovníci toužili po tom, vrátit se do své rodné země, poté co ve Spolkové republice vydělají dostatek peněz pro své finanční zabezpečení, a právě z těchto se po roce 1973 stávají přistěhovalci s vizí dlouhodobého pobytu. Srovnáním negativních dopadů... Keywords: Zahraniční pracovník; gastarbeiter; přistěhovalec; nábor zahraničních pracovníků; Spolková republika Německo; hospodářský růst; Foreign worker; guest worker; immigrant; recruitment of foreign workers; Federal Republic of Germany; economic growth Available in a digital repository NRGL
Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN

Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstract This bachelor work with the title "Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD" (in English: Foreign ...

Kodýdková, Daniela; Nigrin, Tomáš; Mlsna, Petr
Univerzita Karlova, 2018

E. T. A. Hoffmann: Nachtstücke: Der Sandmann a Das öde Haus - srovnání
Jurkovičová, Taťána; Schneider, Thomas; Zbytovský, Štěpán
2018 - German
The purpose of this thesis is to analyse two short stories by E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann and Das öde Haus. The goal of this thesis is to compare and contrast both stories and, by doing so, mediate a complex look at social and socio-psychological connections of the then era with regards to the contemporary. Firstly, I am going to present a closer look at the era of German romanticism, which will contribute to the understanding of Hoffmann's work. The next chapter talks about E.T.A. Hoffmann in the romantic context and his biography. The core of the thesis is represented by the practical part, where both stories are contrastively analysed. The analysis emphasises childhood trauma of both protagonists, which follows them throughout their lives. Tato práce se zabývá analýzou dvou povídek E. T. A. Hoffmanna Der Sandmann a Das öde Haus. Cílem práce je zpracovat kontrastivní srovnání obou povídek a zprostředkovat tak komplexní pohled na sociální a sociálně psychologické souvislosti tehdejší doby s přesahem do současnosti. Nejdříve bude blíže popsáno období německého romantismu, což přispěje k lepšímu pochopení Hoffmannova díla. Následuje kapitola o E. T. A. Hoffmannovi v kontextu romantismu a jeho životopis. Jádro práce tvoří praktická část, ve které je provedena srovnávací analýza obou povídek. Centrum analýzy tvoří trauma z dětství obou protagonistů, které je provází celým jejich životem. Keywords: Romantismus|E. T. A. Hoffmann|Analýza|Das öde Haus|Der Sandmann|Nachtstücke; Romanticism|E. T. A. Hoffmann|Analysis|Das öde Haus|Der Sandmann|Nachtstücke Available in a digital repository NRGL
E. T. A. Hoffmann: Nachtstücke: Der Sandmann a Das öde Haus - srovnání

The purpose of this thesis is to analyse two short stories by E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann and Das öde Haus. The goal of this thesis is to compare and contrast both stories and, by doing so, mediate ...

Jurkovičová, Taťána; Schneider, Thomas; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2018

Trauma Shoah v textech židovských autorů druhé a třetí generace - srovnání
Baláková, Anna; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
2018 - German
This thesis is about the trauma of the Shoah and the attempts of its literary processing by three generations of Jewish authors. The work focuses on the processes of transmission of the trauma from the generation of the Shoah victims to the subsequent generations and elaborates similarities and differences of the respective coping attempts. Ruth Klüger's weiter leben and Art Spiegelman's Mouse are examples for first and second generation. The third generation, which is a main subject of this thesis, is depicted in Channah Trzebiner's text Die Enkelin. Subsequently, based on several scientific studies on the subject, a detailed textual analysis of a tradition of traumatic experiences is presented. These traumatic experiences still have influence on the descendants and thus on the construction of a current Jewish identity. Tato práce pojednává o traumatu šoa a o snaze o jeho literární zpracování třemi různými generacemi židovských autorek a autorů. Práce se zabývá především procesy přenosu traumatu na následující generace obětí šoa a prezentuje podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými pokusy o vypřádání se s traumatem. Na pozadí děl weiter leben od Ruth Klüger a Maus od Arta Spiegelmana se práce soustřeďuje na třetí generaci, jejíž situaci exemplárně vystihuje Channah Trzebiner v textu Die Enkelin. Na základě vědeckých studií k tomuto tématu je v detailní textové analýze zmapováno předávání traumatických prožitků, které dodnes ovlivňují potomky přeživších šoa a které mají značný podíl na formování současné židovské identity. Keywords: Shoah|Trauma|Erinnerung|Gedächtnis|Folgegenerationen; Shoah|Trauma|Remembrance|Memory|Following Generation Available in a digital repository NRGL
Trauma Shoah v textech židovských autorů druhé a třetí generace - srovnání

This thesis is about the trauma of the Shoah and the attempts of its literary processing by three generations of Jewish authors. The work focuses on the processes of transmission of the trauma from ...

Baláková, Anna; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases