Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11194
Published from to

Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku
Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová konštrukcia lyžiarskeho mostíku sa skladá z dvoch zakrivených priehradových nosníkov z ocele S355J2, ktoré sú kĺbovo uložené na betónových pätkách. V statickom výpočte sú posúdené všetky hlavné prvky nosnej konštrukcie, vybraných detailov styčníkov a založenia.The issue of my thesis is a design and assessment of the construction of a Ski-Jump, situated near from Štrbské Pleso. This work contains technical report, static calculation, drawing documentation. The main steel structure of the Ski-Jump consists of two curved trusses of steel S355J2, which are articulately supported on reinforced concrete foundation. In the static calculation are assessed the main structural elements, selected connections and foundation. Keywords: oceľ,lyžiarsky mostík,detail styčníku,priehradový nosník,založenie; steel,Ski-jump,detail of connection,truss,foundation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku

Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú ...

Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Porovnání specifické exprese u biofilmů bakterií a kvasinek
Kicko, Peter; Palková, Zdena; Lichá, Irena
2018 - Slovak
The development and maintenance of biofilm is a complex process that is based on a change in genetic expression. The biofilm formation is observed in some prokaryotic and eukaryotic cells. During its formation, cell aggregation occurs, extracellular matrix is created and we observe the formation of metabolically differentiable cells, often with increased resistance to antimicrobial drugs. This work focuses on important steps leading to biofilm formation associated with specific gene expression and highlights the similar and different processes between bacterial and yeast cells. The work begins by comparison of cell signalling, it continues by comparing the expression of the adhesive proteins and extracellular enzymes, synthesis of exopolysaccharides, formation of extracellular nucleic acid, and in the last chapter we focused on the formation of persistors. The aim of this work is to connect the acquired information and to contribute to the understanding the complexity of this process. Key words: biofilm, signalling, adhesins, exopolysaccharides, extracellular nucleic acid, persistor Tvorba a udržanie biofilmu je komplexný proces, ktorý je podmienený zmenou genetickej expresie. Formovanie biofilmu je pozorované u niektorých prokaryotických i eukaryotických buniek. V priebehu jeho tvorby dochádza k zoskupovaniu buniek, vzniku extracelulárnej matrix a vytvoreniu metabolicky odlíšiteľných buniek častokrát so zvýšenou rezistenciou na antimikrobiálne látky. Táto práca sa zameriava na významné kroky vedúce k vytvoreniu biofilmu spojené so špecifickou genetickou expresiou a poukazuje na podobné a rozdielne procesy u bakteriálnych a kvasinkových buniek. Práca začína porovnaním bunkovej signalizácie, pokračuje porovnaním expresie adhéznych proteínov a extracelulárnych enzýmov, syntézou exopolysacharidov, vznikom extracelulárnej nukleovej kyseliny a v poslednej kapitole je priblížené formovanie perzistorov. Cieľom tejto práce je spojiť získané informácie a prispieť k pochopeniu komplexnosti tohto procesu. Kľúčové slová: biofilm, signalizácia, adhezíny, exopolysacharidy, extracelulárna nukleová kyselina, perzistor Keywords: biofilm; signalizácia; adhezíny; exopolysacharidy; extracelulárna nukleová kyselina; perzistor; biofilm; signalling; adhesins; exopolysaccharides; extracellular nucleic acid; persistor Available in a digital repository NRGL
Porovnání specifické exprese u biofilmů bakterií a kvasinek

The development and maintenance of biofilm is a complex process that is based on a change in genetic expression. The biofilm formation is observed in some prokaryotic and eukaryotic cells. During its ...

Kicko, Peter; Palková, Zdena; Lichá, Irena
Univerzita Karlova, 2018

GABAergní neurotransmise ve vývoji mozku
Javorský, Tomáš; Kubová, Hana; Moravcová, Simona
2018 - Slovak
Keywords: GABA; receptor; CNS; NKCC; KCC; GAT; GABAA; GAD; GABA; receptor; CNS; NKCC; KCC; GAT; GABAA; GAD Available in a digital repository NRGL
GABAergní neurotransmise ve vývoji mozku

Javorský, Tomáš; Kubová, Hana; Moravcová, Simona
Univerzita Karlova, 2018

Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia
Goduľová, Lenka; Kopa, Miloš; Branda, Martin
2018 - Slovak
Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This work deals with the problem of bilevel tasks. First, it recalls the basic knowledge of mean-risk models, risk measure in singlelevel problems, and second degree stochastic dominance. Then it presents basic knowledge of bilevel tasks. bilevel problems have several advantages over singlelevel. In one process, it is possible to analyze two different or even conflicting situations. The bilevel role can better capture the relationship between the two objects. The main focus of the thesis is the formulation of various bilevel tasks and their reformulation into the simplest form. The numerical part deals with four types of formulated bilevel problems at selected risk measures. Keywords: Bilevel problems, Second degree stochastic dominance, Risk measures 1 Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem dvouúrovňových úloh. Nejprve připomíná základ- né poznatky o mean-risk modelech, mírách rizika v jednoúrovňových problémech a stochastické dominanci druhého řádu. Následně představuje základní poznatky o dvou-úrovňových úlohách. Dvouúrovňové problémy mají několik výhod oproti jednoúrovňové. V jednom procesu je možné analyzovat dvě různé nebo dokonce i konfliktní situace. Dvouúrovňová úloha ví lépe podchytit vzájemný vztah mezi dvěma objekty. Hlavním těžištěm práce je formulace různých dvouúrovňových úloh a jejich přepis do nejjednoduššího tvaru. V numerické části jsou řešeny čtyři typy formulovaných dvojúrových problémů na vybraných mírach rizik. Klíčová slova: Dvouúrovňové problémy, Stochastická dominance druhého řádu, Míry rizika 1 Keywords: Dvouúrovňové problémy; Stochastická dominance druhého řádu; Míry rizika; Bilevel problems; Second degree stochastic dominance; Risk measures Available in a digital repository NRGL
Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia

Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, ...

Goduľová, Lenka; Kopa, Miloš; Branda, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Ekonometrické modelování a předpovídání spotových cen zemního plynu
Kubišová, Barbora; Hendrych, Radek; Hudecová, Šárka
2018 - Slovak
The thesis deals with modeling and forecasting of natural gas spot prices, con- sumption of natural gas and average daily temperature. We assume that these three variables are influenced by each other, because as temperature decreases, consumption increases, which in turn increases the price with the increasing de- mand. Therefore, we propose to model these variables by vector autoregression. We compare this model with one-dimensional models where for each one we build a model from the ARMA-GARCH class. Models are estimated using historic va- lues and then designed models are used to simulate scenarios. Analysis of scenarios provides information to gas supply companies estimates of portfolio consumption and financial flows related to the purchase concerning natural gas. 1 Práce se věnuje problematice modelování a předpovídání spotové ceny zemního plynu, jeho spotřeby a průměrné denní teploty. O těchto třech veličinách před- pokládáme, že jsou navzájem ovlivňovány, protože se snižující se teplotou roste spotřeba, čímž následně se zvyšující se poptávkou roste cena. Proto v práci na- vrhujeme modelovat tyto proměnné pomocí vektorové autoregrese. Tento mo- del porovnáváme s jednorozměrnými modely, kde pro každou řadu sestavujeme model z třídy ARMA-GARCH. Modely odhadujeme na historických hodnotách a následně tyto navržené modely použijeme na simulaci scénářů vývoje. Právě analýza scénářů poskytuje společnostem dodávajících plyn informace o odhadu spotřeby portfolia a finančních tocích souvisejících s nákupem zemního plynu. 1 Keywords: VARX; BEKK; ARMA; GARCH; zemný plyn; VARX; BEKK; ARMA; GARCH; natural gas Available in a digital repository NRGL
Ekonometrické modelování a předpovídání spotových cen zemního plynu

The thesis deals with modeling and forecasting of natural gas spot prices, con- sumption of natural gas and average daily temperature. We assume that these three variables are influenced by each ...

Kubišová, Barbora; Hendrych, Radek; Hudecová, Šárka
Univerzita Karlova, 2018

Webový nástroj pro vizualizaci sekundární struktury RNA
Saksa, Jakub; Hoksza, David; Škoda, Petr
2018 - Slovak
Visualization of RNA secondary structure is an open problem because there does not exist a well- defined description of the layout process. The layout accepted by the community is habitual. The approach implemented by the Traveler tool, developed at Department of Software Engineering MFF UK, is based on using existing structure with known layout as a template for laying out structure with unknown layout. The first version of the program had few issues that made it difficult to use. The goal of the thesis was to improve Traveler so that the tool is more accessible. Improvements include ability to process pseudoknots, intermediate format for images of secondary structures and modification of the layout-creating algorithm. We created a web application that serves as an user interface for Traveler. The application is able to automatically choose a template for the structure too. Vizualizácia sekundárnej štruktúry RNA je otvoreným problémom, pretože neexistuje presný popis ako ju vykresliť, zobrazenie akceptované komunitou je zvykové. Prístup implementovaný v nástroji Traveler, ktorý vznikol na Katedre softwarového inženýrství MFF UK, používa pre vizualizáciu šablónu v podobe inej, už existujúcej štruktúry. Prvá verzia programu mala však niekoľko nedostatkov znemožňujúcich jeho použitie. Cieľom tejto práce bolo vylepšiť Traveler a vytvoriť tak nástroj, ktorého používanie bude pre užívateľa prístupnejšie. Vylepšeniami sú schopnosť spracovávať pseudouzly, medziformát pre obrázky sekundárnych štruktúr a úprava algoritmu pre tvorbu layoutu. Ďalším cieľom práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako užívateľské rozhranie. Vytvorená aplikácia je schopná sama vybrať šablónu pre cieľovú štruktúru a vizualizovať ju. Keywords: bioinformatika; RNA; skundární struktura; vizualizace; bioinformatics; RNA; secondary structure; visualization Available in a digital repository NRGL
Webový nástroj pro vizualizaci sekundární struktury RNA

Visualization of RNA secondary structure is an open problem because there does not exist a well- defined description of the layout process. The layout accepted by the community is habitual. The ...

Saksa, Jakub; Hoksza, David; Škoda, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Chyba predikce pro smíšené modely
Šlampiak, Tomáš; Komárek, Arnošt; Hlávka, Zdeněk
2018 - Slovak
A Linear mixed-effects model (LME) is one of the possible tools for longitudinal or group--dependent data. This thesis deals with evaluating of prediction error in LME. Firstly, it is derived the mean square error of prediction (MSEP) by direct calculation. Then the covariance penalty method and crossvalidation is presented for evaluation of MSEP in LME. Further, it is shown how Akaike information criterion (AIC) can be used in mixed-effects models. Because of the model's properties two types of AIC are distinguished - marginal and conditional one. Subsequently, the procedures of AIC's calculation and its basic asymptotic properties are described. Finally, the thesis contains simulation study of behaviour of marginal and conditional AIC with the goal to choose the right variance structure of random effects. It turns out that the marginal criterion tends to select models with smaller number of random effects than conditional criterion. Lineární smíšený model je jeden z možných nástrojů při hledání vhodných modelů pro longitudinální nebo skupinově závislá data. Práce ze zaobírá vyhodnocováním jeho predikční chyby. Uvádí nejprve výpočet střední čtvercové chyby predikce pomocí přímého výpočtu. Potom je v práci popsána metoda penalizace kovariancí a krosvalidace. Dále je ukázáno, jak se dá použít Akaikovo informační kritérium v lineárním smíšeném modelu. Kvůli vlastnostem modelu jsou rozlišovány dva typy, marginální a podmíněné. Následně jsou popsané postupy jejich výpočtu a základní (asymptotické) vlastnosti. Nakonec práce obsahuje simulační studii, která sleduje chování marginálního a pod- míněného kritéria při výběru správné varianční struktury náhodných efektů. Ukazuje se, že marginální kritérium má tendenci vybírat modely s nižším počtem náhodných efektů a podmíněné kritérium naopak upřednostňuje vyšší počet náhodných efektů. Keywords: smíšený model; chyba predikce; AIC; mixed-effects model; prediction error; AIC Available in a digital repository NRGL
Chyba predikce pro smíšené modely

A Linear mixed-effects model (LME) is one of the possible tools for longitudinal or group--dependent data. This thesis deals with evaluating of prediction error in LME. Firstly, it is derived the mean ...

Šlampiak, Tomáš; Komárek, Arnošt; Hlávka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2018

Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
Berdák, Vladimír; Mazurová, Lucie; Branda, Martin
2018 - Slovak
The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and longevity risk. We choose standard deviation (σ), value at risk (VaR) and expected shortfall (ES) at different confidence levels for target risk measures. Hoeffding decomposition is used to split the overall loss. Then Euler allocation principle will show the distribution of individual risks for different entry ages. Práce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a riziko dlouhověkosti. Jako sledované míry rizika jsou zvoleny směrodatná odchylka (σ), hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES) na různých hladinách spolehli- vosti. Na rozklad celkové ztráty je použita Hoeffdingova dekompozice. Následně je aplikována Eulerova alokační metoda, která odhaluje, jaká zastoupení mají v tomto pojištění jednotlivá rizika pro různé vstupní věky. Available in a digital repository NRGL
Kvantifikace rizika v pojištění důchodu

The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are ...

Berdák, Vladimír; Mazurová, Lucie; Branda, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Spojité modely trhu se stochastickou volatilitou
Petrovič, Martin; Maslowski, Bohdan; Hlubinka, Daniel
2018 - Slovak
Vilela Mendes et al. (2015), based on the discovery of long-range dependence in the volatility of stock returns, proposed a stochastic volatility continuous mar- ket model where the volatility is given as a transform of the fractional Brownian motion (fBm) and studied its No-Arbitrage and completeness properties under va- rious assumptions. We investigate the possibility of generalization of their results from fBm to a wider class of Hermite processes. We have reworked and completed the proofs of the propositions in the cited article. Under the assumption of indepen- dence of the stock price and volatility driving processes the model is arbitrage-free. However, apart from a case of a special relation between the drift and the volatility, the model is proved to be incomplete. Under a different assumption that there is only one source of randomness in the model and the volatility driving process is bounded, the model is arbitrage-free and complete. All the above results apply to any Hermite process driving the volatility. 1 Vilela Mendes a kol. (2015) na základe zistenia, že volatilita výnosov akcií vykazuje dlhú pamäť, navrhujú spojitý trhový model so stochastickou volatilitou, ktorá je daná ako transformácia frakcionálneho Brownovho pohybu (fBm), a za rôznych podmienok skúmajú, či pripúšťa arbitráž a je úplný. Nás zaujíma, či ich závery možno z fBm zovšeobecniť na širšiu triedu hermitovských procesov. Prepracovali a doplnili sme dôkazy tvrdení z citovaného článku. Za predpokladu nezávislosti riadiacich procesov ceny a volatility model nepripúšťa arbitráž, avšak okrem prípadu špeciálneho vzťahu medzi driftom a volatilitou sme dokázali, že nie je úplný. Za iných predpokladov, keď v modeli je len jeden zdroj šumu a proces riadiaci volatilitu ohraničíme, model nepripúšťa arbitráž a je úplný. Všetky tieto výsledky ostávajú v platnosti, ak volatilitu riadi ľubovoľný hermitovský proces. 1 Keywords: Stochastická volatilita; frakcionálny Brownov pohyb; fundamentálne vety oceňovania; hermitovské procesy; ekvivalentná martingalová miera (EMM); Stochastic volatility; fractional Brownian motion; fundamental theorems of asset pricing; Hermite processes; equivalent martingale measure (EMM) Available in a digital repository NRGL
Spojité modely trhu se stochastickou volatilitou

Vilela Mendes et al. (2015), based on the discovery of long-range dependence in the volatility of stock returns, proposed a stochastic volatility continuous mar- ket model where the volatility is ...

Petrovič, Martin; Maslowski, Bohdan; Hlubinka, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2015 - analýza výsledků českých žáků
Pschotnerová, Petra; Mandíková, Dana; Blažek, Radek
2018 - Slovak
This bachelor thesis is concerned with the results of Czech pupils in the science tasks of PISA 2015 examination. A deeper analysis of 15-year-old pupils` results in scientific literacy is carried out in this thesis. Introductory chapters are devoted to the characteristics of PISA research, its methods and the way the results are presented. The thesis contains the definition of PISA research and briefly shows the conceptual framework of scientific literacy for the need of PISA research. The following chapters are devoted to tasks and test questions used in PISA research, tests, the type of responses and the methods of their evaluation. The summary of the number of tasks used in particular assessments is also listed in this thesis. Previous bachelor theses written by Kateřina Bašátková and Karel Havlíček are extended by this work with the results in science tasks from PISA 2012 and PISA 2015 researches. The work maps Czech pupils` results from year 2000 until 2015 and summarises the results with respect to competencies, knowledge and systems. All results are compared with the results of other OECD countries. The most important part of this work is the penultimate chapter. The results of different types of tasks are discussed in this chapter as well as the questions with the highest and lowest score.... Tato bakalářská práce se zabývá výsledky českých žáků v přírodovědných úlohách testování PISA 2015. V práci je udělaný podrobný rozbor výsledků přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Úvodní kapitoly práce se věnují charakteristice výzkumu PISA, jeho metodám a způsobu prezentace výsledků. Stručně se věnuje definici a koncepčnímu rámci přírodovědné gramotnosti pro potřeby výzkumu PISA. Pak se rozebírají úlohy a otázky používané v testování PISA, testy, typy odpovědí a jich hodnocení. V práci je přehled počtu úloh použitých napříč jednotlivými testováními. Práce doplňuje předchozí bakalářské práce Kateřiny Bašátkové a Karla Havlíčka o výsledky v přírodovědných úlohách testování PISA z let 2012 a 2015. Práce mapuje výsledky českých žáku v časovém sledu od roku 2000 do roku 2015 a shrnuje výsledky žáků podle kompetencí, znalostí a vzdělávacích oblastí. Všechny tyto výsledky porovnává s výsledky vybraných zemí OECD. Předposlední kapitola je jádrem této práce. Porovnává výsledky žáků v jednotlivých kategoriích otázek, vybírá otázky s nejvyšší a nejnižší úspěšností, porovnává výsledky kluků a dívek a speciálně pojednává o nových fyzikálně zaměřených otázkách. Poslední částí této práce jsou její přílohy. Vývoj výsledků českých žáků napříč roky 2000 - 2015 ve všech trendových otázkách použitých v testování... Keywords: PISA 2015; přírodovědná gramotnost; výsledky českých žáků; trendová otázka; kompetence; znalost; PISA 2015; scientific literacy; Czech pupils` results; trend question; competence; knowledge Available in a digital repository NRGL
Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2015 - analýza výsledků českých žáků

This bachelor thesis is concerned with the results of Czech pupils in the science tasks of PISA 2015 examination. A deeper analysis of 15-year-old pupils` results in scientific literacy is carried out ...

Pschotnerová, Petra; Mandíková, Dana; Blažek, Radek
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases