Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 9267
Published from to

Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii
Králík Tomáš; Szántai Daniel; Grygar Ondřej
2017 - Slovak
Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej stanice na hybridnú energetickú stanicu. Práca obsahuje dve automatizované ekonomické modely pre minimalizáciu spotreby dieselovej stanice a maximalizáciu čistej súčasnej hodnoty hybridnej stanice pozostávajúcu z dieselových generátorov a fotovoltaických panel. Obe tieto optimalizačné modely sú aplikované na spotrebné charakteristiky konkrétnej osady v decentralizovanej oblasti, avšak návrh modelov umožňuje ich využitie pri akejkoľvek modifikácii dieselovej stanice na hybridnú využívajúcu solárnu energiu.The master thesis focuses on the development to hybrid power system for the needs of village located in decentralized power supply. The goal of the thesis is a modification of the off-grid power station using one source, to hybrid power station. Thesis contains two automatized economical models for minimalization consumption of the stand-alone diesel power station and maximizing net present value for hybrid system, which consists from diesel generators and photovoltaic panels. Both models were applied on specifical village in decentralized zone, but design of these models allow the application for any modifications of diesel power station to hybrid station, that consist of diesel generators and solar energy. Keywords: hybridný systém zásobovania energiou; autonómny odberateľ; off-grid systém,dieselová stanice; hybrid power supply system; autonomous consumer,off-grid system,diesel generators unit,rural area Available at various departments of the ČVUT.
Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii

Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej ...

Králík Tomáš; Szántai Daniel; Grygar Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Bezdrátové sítě pro velmi hustý provoz
Bezpalec Pavel; Marasová Veronika; Biško Martin
2017 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je analýza mechanizmov pokrytia vnútorných priestorov bezdrôtovou technológiou postavenou na štandarde IEEE 802.11ac s prihliadnutím na veľmi vysoké počty komunikujúcich zariadení. Cieľom práce je na základe súčasných používaných návrhových metód simulovať vysokohustotnú bezdrôtovú sieť a zamerať sa na limitné stavy bezdrôtovej siete, čo sa týka počtu súčasne aktívnych klientov a dosahovaných priepustností. Model bezdrôtovej siete pre veľmi hustú prevádzku je implementovaný v simulátore NS-3.26. Simulované sú tri scenáre a ich výsledky sú následne spracovávané programom Matlab. Výsledky ukázali, že so zvyšujúcim sa počtom komunikujúcich zariadení dochádza k znižovaniu priepustnosti, ktorú sú schopní jednotlivé klientské stanice dosiahnuť.The main topic of this diploma thesis is to analyze the mechanisms of indoor spaces coverage using wireless technology based on the IEEE 802.11ac standard with regard to high numbers of communicating devices. The goal of the thesis is to simulate the high-density wireless network based on the current design methods and to focus on the limits of the wireless network as far as the number of concurrent active client devices and achieved throughput are concerned. The model of the high-density wireless network is implemented in NS-3.26 simulator. There are three scenarios simulated in NS-3 and their results processed using Matlab. The results revealed that the more client devices communicate within the wireless network, the lower average throughput they can achieve. Keywords: IEEE 802.11ac; WLAN; NS-3; priepustnosť; lokálna bezdrôtová sieť; IEEE 802.11ac; WLAN; NS-3; throughput; wireless local network Available at various departments of the ČVUT.
Bezdrátové sítě pro velmi hustý provoz

Predmetom tejto diplomovej práce je analýza mechanizmov pokrytia vnútorných priestorov bezdrôtovou technológiou postavenou na štandarde IEEE 802.11ac s prihliadnutím na veľmi vysoké počty ...

Bezpalec Pavel; Marasová Veronika; Biško Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Fotometrické zkoušky rozptylových termoplastů vhodných pro LED zdroje
Bálský Marek; Škuta Lukáš; Prajzler Václav
2017 - Slovak
Cieľom práce bolo navrhnutie metodiky a následné vytvorenie nástroja na hodnotenie zmien svetelných vlastností a fotometrických veličín pri prechode. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá z nameraných hodnôt zo spektrometru a z goniofotometra samotného zdroja svetla a svetla prechádzajúceho jednotlivými termoplastami vyhodnotí zmenu svetelných vlastností a fotometrických veličín tohto svetla pri prechode daným termoplastom. Aplikácia vytvorí pdf dokument, v ktorom sú zaznamenané a porovnané tieto vlastnosti, ktoré sú spektrálny priebeh činiteľa prestupu, farba (XYZ CIE 1931, sRGB), teplota chromatickosti, priepustnosť, čiary svietivosti, uhol polovičnej svietivosti a rozptyl. Všetky merania prebiehali v laboratóriu svetelnej techniky na katedre elektroenergetiky. Aplikácia bude slúžiť výrobcom svietidiel pri výrobe difúzorov.The main goal of this Diploma thesis was to create methodology and tool for evaluating luminous properties changes and photometric properties of light during his transmission through thermoplastic.The result of thesis is application, that from values from spectrometer and goniophotometer of light source and light passing through thermoplastic evaluate change of luminous properties and photometric properties. Application also creates the pdf document, where these properties are recorded and compared. These properties are spectral behavior of transmission coefficient, color (CIE XYZ, sRGB), correlated color temperature, transmission coefficient, luminous intensity, half power angle and dispersion of light. All measurements was situated in Laboratory for Light Measurement in Department of Power Engineering in CTU Prague. The purpouse of application will be support for lamp producers during creating diffusers for these lamps. Keywords: Teplota chromatickosti; termoplast; difúzor; CIE XYZ; sRGB; uhol polovičnej svietivosti; rozptyl svetla; Correlated color temperature; thermoplastic; diffusers; CIE XYZ; sRGB; half power angle; dispersion of light Available at various departments of the ČVUT.
Fotometrické zkoušky rozptylových termoplastů vhodných pro LED zdroje

Cieľom práce bolo navrhnutie metodiky a následné vytvorenie nástroja na hodnotenie zmien svetelných vlastností a fotometrických veličín pri prechode. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá z nameraných ...

Bálský Marek; Škuta Lukáš; Prajzler Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Sdružený model elektromagnetického aktuátoru s delší přídržnou dobou
Doležel Ivo; Budai Peter; Roman Hamar
2017 - Slovak
Táto diplomová práca rieši problematiku modelovania elektromagnetických aktuátorov a súčasne aj modelovania magnetických silových polí. Teoretický rozbor tejto problematiky je v časti venovanej matematickému modelu a model konkrétneho zariadenia je v nasledujúcich kapitolách. K diplomovej práci sú pridané prílohy obsahujúce konkrétne numerické výpočty.This master thesis solves the modeling of electromagnetic actuators and also the modeling of magnetic force fields. Theoretical analysis of this issue is in part dedicated to mathematical models and specific device in the following chapters. In the end of the master thesis are added annexes containing specific numerical calculations. Keywords: magnetické pole,tepelné pole,elektromagnetický aktuátor; numerické riešenie; magnetic field,heat field,electromagnetic actuator,numerical solution Available in digital repository of ČVUT.
Sdružený model elektromagnetického aktuátoru s delší přídržnou dobou

Táto diplomová práca rieši problematiku modelovania elektromagnetických aktuátorov a súčasne aj modelovania magnetických silových polí. Teoretický rozbor tejto problematiky je v časti venovanej ...

Doležel Ivo; Budai Peter; Roman Hamar
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Optimalizácia rozloženia signalizačnej záťaže subsystému IMS v sietiach NGN
Nagy, Ľuboš; Orgoň, Miloš; Bezpalec, Pavel; Novotný, Vít
2017 - Slovak
Nerovnomerné rozloženie signalizačnej záťaže spracovávanej CSCF (Call Session Control Function) funkcionalitou môže viesť ku zvýšeniu oneskorenia nameraného v IMS (IP Multimedia Subsystem) sieti. Predložená práca je venovaná návrhu algoritmu založeného na váhovaní dostupných parametrov, ktorý môže byť využitý pre výber obslužného CSCF serveru a vykonaný prvkom I-CSCF (Interrogating-CSCF) počas počiatočného prihlasovania užívateľa do IMS architektúry. Navrhnutý mechanizmus je implementovaný a vyhodnotený v matematickom modeli IMS subsystému založenom na obslužných serveroch a FIFO frontách s nekonečnou kapacitou v matematickom programe – Matlab. V práci sú popísané dve prípadové štúdie s rozdielnymi výkonnostnými podmienkami pre dostupné S-CSCF (Serving-CSCF) prvky. Pre objektívnejšie posúdenie navrhnutého algotitmu, je simulovaná výkonnosť ostatných prvkov voči S-CSCF veľmi vysoká. Každá skúmaná štúdia je testovaná s rôznymi vstupnými podmienkami, ktoré definujú dobu obsluhy a dobu odstupu medzi generovanými žiadosťami. Získané výsledky navrhnutého algoritmu sú v práci porovnávané s dobre známym algoritmom — round-robin algoritmom. Z výsledkov je viditeľné, že nový mechanizmus zlepšuje oneskorenie celej IMS siete. Možným nedostatkom navrhnutého riešenia výberu S-CSCF prvku je citlivosť jednotlivých váh na definovaný signalizačný model. One of causes of increased latency service over the whole IMS network can be unbalanced SIP (Session Initiation Protocol) signalling traffic through CSCF (Call Session Control Function). This thesis is devoted to the proposal of weight-based load balancing algorithm which can be used for the S-CSCF assignment performed by I-CSCF during the initial registration procedure of subscribers over the IMS architecture. The designed mechanism is implemented and evaluated in the mathematical model of IMS subsystem based on single servers with FIFO queues with the unlimited capacity in the numerical computing environment - Matlab. Two test-cases with different performance conditions of available S-CSCFs are described. The influence of measured latency affected by performance of other nodes (e.g. P-CSCF, I-CSCF, HSS, etc.) is minimized. Each of simulated test-cases is measured with various service times of SCSCFs and inter-arrival times. The obtained results of designed algorithm are compared with well-known selection algorithm – the round-robin algorithm. It is shown that new selection mechanism improved the service latency of whole IMS network. The possible weakness of the designed weight-based algorithm is sensitivity to traffic model over the modelled IMS architecture. Keywords: IMS; I-CSCF; M/M/1; Queueing theory; S-CSCF assignment. Available in a digital repository NRGL
Optimalizácia rozloženia signalizačnej záťaže subsystému IMS v sietiach NGN

Nerovnomerné rozloženie signalizačnej záťaže spracovávanej CSCF (Call Session Control Function) funkcionalitou môže viesť ku zvýšeniu oneskorenia nameraného v IMS (IP Multimedia Subsystem) sieti. ...

Nagy, Ľuboš; Orgoň, Miloš; Bezpalec, Pavel; Novotný, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Zavádzanie inteligentných meracích systémov v elektroenergetike na Slovensku
Petreová, Adela; Machek, Ondřej; Tyll, Ladislav
2016 - Slovak
Účelem práce je zmapovat aktuální stav transformace odvětví elektorenergetiky k inteligentním sítím, nalézt odpovědi na základní otázky vyplývající ze zavádění systémů chytrého měření, zhodnotit sociální a ekonomické náklady a přínosy, trendy v legislativě, porovnat situaci na Slovensku s ostatními krajinami Evropské unie, přičemž cílem tohoto mapování je snaha na základě zjištění vytvořit další doporučení pro Slovenskou republiku v tomto oboru. V práci je popsaná analýza nákladů a přínosů kritickým přístupem a je poukázáno na slabá místa CBA analýzy původně vypracované pro Slovensko, i za pomoci porovnání (benchmarkingu) s krajinami, které ve vypracování analýzy postupovaly odlišně. Metody výzkumu jsou rešerše dostupných zdrojů, kvalitativní výzkum za pomoci případové studie a rozboru CBA analýzy a expertní výzkum prostřednictvím dotazování. Výsledkem je posouzení ekonomické a sociální přínosnosti systémů chytrého měření na Slovensku a zmapování procesu a stavu jejich zavádění. The goal of the Master´s thesis is to map the actual situation of transformation of power energy sector to smart grid, find answers to some of the major questions concerning the implementation of smart metering systems, evaluate societal and economic costs and benefits, evaluate trends in legislation, compare the situation in Slovakia with other peer countries from the European Union, and create a follow-up recommendations for Slovakia based on this assessment. The thesis includes detailed critical analysis of the CBA, originally created for Slovakia, using benchmarking with countries with a different calculation approach. The used methodology in this work is a research of available resources, qualitative research of case studies, break-down of the CBA, and expert research through interviewing. The outcome is evaluation of economic and societal contributions of smart metering systems and mapping the process and state of the implementation. Účelom práce je zmapovať aktuálny stav transformácie odvetvia k inteligentným sieťam a zodpovedať základné otázky vyplývajúce zo závádzania inteligentých meracích systémov, sledovať sociálne a ekonomické náklady a prínosy, trendy v legislatíve, porovnávať situáciu s ostatnými krajinami v Európe a ceľom tohoto sledovania bude snaha na základe zistení vytvoriť ďalšie odporúčanie pre Slovenskú republiku. V práci je popísaná analýza nákladov a prínosov kritickým prístupom a je poukázané na slabé miesta CBA analýzy vypracovanej pre Slovenský trh i za pomoci porovnania (benchmarkingu) s krajinami, ktoré vo vypracovaní analýzy postupovali odlišne. Metódy výskumu sú rešerš dostupných zdrojov, kvalitatívny výskum za pomoci prípadovej štúdie a rozboru CBA analýzy a expertný výskum prostredníctvom dotazovania. Výsledkom je posúdenie ekonomickej a sociálnej prínosnosti inteligentných meracích systémov na Slovensku a zmapovanie procesu ich zavádzania Keywords: elektroenergetika; CBA; systémy chytrého měření; chytré sítě; CBA; smart grids; smart metering systems; power energy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zavádzanie inteligentných meracích systémov v elektroenergetike na Slovensku

Účelem práce je zmapovat aktuální stav transformace odvětví elektorenergetiky k inteligentním sítím, nalézt odpovědi na základní otázky vyplývající ze zavádění systémů chytrého měření, zhodnotit ...

Petreová, Adela; Machek, Ondřej; Tyll, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Vývoj kredit skóringových modelov s využitím vybraných štatistických metód v R
Jánoš, Andrej; Bašta, Milan; Pecáková, Iva
2016 - Slovak
Kredit skóring je ve finanční praxi důležitou a rychle se rozvíjející disciplínou. Cílem této práce je vytvořit souhrn základních metodik používaných k vytvoření a popisu kredit skóringových modelů s interpretací jejich výstupu společně s praktickou ilustrací postupu při vytváření těchto modelů v statistickém programovém prostředí R. Tato práce je členěná do pěti kapitol. První kapitola je věnovaná vysvětlení pojmu kredit skóring společně s několika příklady praktického využití a motivací pro jeho studium. V další části práce jsou postupně představené tři, ve finanční praxi nejčasteji používané, metody pro tvorbu kredit skóringových modelů. Ve druhé, nejrozvinutější kapitole se práce věnuje logistické regresi. Největší důraz je kladen na matematické odvození vztahu pro logistický regresní model a uvedeno je několik způsobů jako posoudit kvalitu proložení dat modelem. Dalšími dvěmi metodami prezentovanými v této práci jsou rozhodovací stromy a náhodné lesy, kterým se věnují kapitoly 3 a 4. Neoddělitelnou součástí této práce jsou podrobně popsané aplikace těchto metod na konkrétní datový soubor Default v programové platformě R. V závěrečné, páté, kapitole je praktická ilustrace vytvoření kredit skóringových modelů, jejich diagnostiky a následného vyhodnocení jejich schopnosti předpovídat selhání klienta v praxi s použitím R. V přílohách jsou uvedené vytvořené funkce a kód v R použité v práci. Čtenář vybavený základními poznatky z pravděpodobnosti a matematické statistiky získá dostatek teoretických znalostí a praktických zručností k pochopení modelů a jejich samostatné aplikaci. Credit scoring is important and rapidly developing discipline. The aim of this thesis is to describe basic methods used for building and interpretation of the credit scoring models with an example of application of these methods for designing such models using statistical software R. This thesis is organized into five chapters. In chapter one, the term of credit scoring is explained with main examples of its application and motivation for studying this topic. In the next chapters, three in financial practice most often used methods for building credit scoring models are introduced. In chapter two, the most developed one, logistic regression is discussed. The main emphasis is put on the logistic regression model, which is characterized from a mathematical point of view and also various ways to assess the quality of the model are presented. The other two methods presented in this thesis are decision trees and Random forests, these methods are covered by chapters three and four. An important part of this thesis is a detailed application of the described models to a specific data set Default using the R program. The final fifth chapter is a practical demonstration of building credit scoring models, their diagnostics and subsequent evaluation of their applicability in practice using R. The appendices include used R code and also functions developed for testing of the final model and code used through the thesis. The key aspect of the work is to provide enough theoretical knowledge and practical skills for a reader to fully understand the mentioned models and to be able to apply them in practice. Kredit skóring je vo finančnej praxi dôležitou a rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou. Cieľom tejto práce je vytvoriť súhrn základných metodík používaných k vytvoreniu a popisu kredit skóringových modelov s interpretáciou ich výstupu spoločne s praktickou ilustráciou postupu pri vytváraní takýchto modelov v štatistickom programovom prostredí R. Táto práca je členená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu pojmu kredit skóring spoločne s niekoľkými príkladmi praktického využitia a motiváciou pre jeho štúdium. V ďalšej časti práce sú postupne predstavené tri vo finančnej praxi najčastejšie používané metódy pre tvorbu kredit skóringových modelov. V druhej, najrozvinutejšej kapitole sa práca venuje logistickej regresii. Najväčší dôraz je kladený na matematické odvodenie vzťahu pre logistický regresný model a uvedených je niekoľko spôsobov ako posúdiť kvalitu preloženia dát modelom. Ďalšími dvomi metódami prezentovanými v tejto práci sú rozhodovacie stromy a náhodné lesy, ktorým sa venujú kapitoly 3 a 4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto práce sú podrobne popísané aplikácie týchto metód na konkrétny dátový súbor Default v programovej platforme R. V záverečnej, piatej kapitole je praktická ilustrácia vytvorenia kredit skóringových modelov, ich diagnostiky a následného vyhodnotenia ich schopnosti predpovedať zlyhanie klienta v praxi s použitím R. V prílohách sú uvedené vytvorené funkcie a kód v R použité v práci. Čitateľ vybavený základnými poznatkami z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky nadobudne dostatok teoretických znalostí a praktických zručností k pochopeniu modelov a ich samostatnej aplikácii. Keywords: kredit skóring; Random forests; logistická regrese; rozhodovací stromy; Random forests; credit scoring; decision trees; logistic regression Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vývoj kredit skóringových modelov s využitím vybraných štatistických metód v R

Kredit skóring je ve finanční praxi důležitou a rychle se rozvíjející disciplínou. Cílem této práce je vytvořit souhrn základních metodik používaných k vytvoření a popisu kredit skóringových modelů s ...

Jánoš, Andrej; Bašta, Milan; Pecáková, Iva
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Modelovanie a predpovedanie sezónnych časových radov
Jantoš, Milan; Bašta, Milan; Helman, Karel
2016 - Slovak
V této diplomové práci jsou shrnuty základní metody modelování sezónních časových řad jako je regresní model se sezónními dummy proměnými, exponenciální vyrovnávání a modely SARIMA. Práce je zaměřena především na modelování a předpovídaní sezónních časových řad s využitím těchto metod. Cílem práce je představení jednotlivých metod a jejich následné porovnání na souboru 2184 sezónních časových řad a vyhodnocení jejich predikčních schopností. Hlavním přínosem diplomové práce je proniknutí do problematiky předpovídání časových řad a empirické ověření silných a slabších stránek jednotlivých metod. In this Master Thesis there are summarized basic methods for modelling time series, such as linear regression with seasonal dummy variables, exponential smoothing and SARIMA processes. The thesis is aimed on modelling and forecasting seasonal time series using these methods. Goals of the Thesis are to introduce and compare these methods using a set of 2184 seasonal time series followed by evaluation their prediction abilities. The main benefit of this Master Thesis is understanding of different aspects of forecasting time series and empirical verification of advantages and disadvantages these methods in field of creating predictions. V tejto diplomovej práci sú zosumarizované základné metódy modelovania časových radov, ako regresný model so sezónnymi dummy premennými, exponenciálne vyrovnávanie a modely SARIMA. Práca je zameraná obzvlášť na modelovanie a predpovedanie sezónnych časových radov týmito metódami. Cieľom práce je predstavenie týchto metód a následne porovnanie na súbore 2184 sezónnych časových radov a vyhodnotenie ich predikčných schopností. Hlavným prínosom diplomovej práce je preniknutie do problematiky najmä predpovedania časových radov a empirické overenie silných a slabších stránok jednotlivých metód v tomto ohľade. Keywords: modely SARIMA; regresní model se sezónnimi dummy proměnými; exponenciálni vyrovnávání; exponential smoothing; Linear models with seasonal dummy variables; SARIMA process Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Modelovanie a predpovedanie sezónnych časových radov

V této diplomové práci jsou shrnuty základní metody modelování sezónních časových řad jako je regresní model se sezónními dummy proměnými, exponenciální vyrovnávání a modely SARIMA. Práce je zaměřena ...

Jantoš, Milan; Bašta, Milan; Helman, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Smoot - Hawleyho colný sadzobník a jeho dopady na ekonomiku USA
Šimo, Dávid; Tajovský, Ladislav; Johnson, Zdenka
2016 - Slovak
Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma dosahů přijetí Smoot-Hawleyho celního sazebníku ve Spojených státech amerických v roce 1930. Konkrétně se práce zaměřuje na vliv sazebníku na průběh Velké hospodářské krize a pokouší se zodpovědět otázku, zda přijetí Smoot-Hawleyho celního sazebníku krizi zhoršilo. V první části práce je popsána hospodářská situace ve Spojených státech, před přijetím sazebníku, tedy před hospodářskou krizí, a následně postupná cesta k jeho přijetí. Další část práce je rozdělená na tři kapitoly, při čemž každá z nich se zaobírá vlivem sazebníku na ekonomiku z jiného pohledu, změnou situace výrobců a investorů, monetárními dopady a vlivem na světový obchod, také analyzuje důsledky těchto dopadů na průběh krize ve Spojených státech. Výsledkem práce je konstatování, že přijetí Smoot-Hawleyho celního sazebníku průběh hospodářské krize určitě ovlivnilo, avšak nepřímo přes nárůst protekcionizmu ve světě, který způsobil pokles mezinárodního obchodu a brzdil zotavení z recese. This bachelor thesis focuses on effects of Smoot-Hawley tariff in The United States of America, during 1930. Specifically, the thesis focuses on the analysis of the tariff's effects to process of The Great Depression and is trying to answer the question if the tariff made The Depression worse. In the first part, there is described economic situation in the United States before the tariff passed and then there is described way, how the tariff was passed. The next part is divided into three chapters, and every single one of them analyze effects of the tariff from different sight of view, which is change of farmer's and producer's situation, monetary effects and effects of the tariff to world trade. The thesis analyzes these effects on process of the Great Depression in The United States. Conclusion of the thesis is the statement that Smoot-Hawley tariff made an effect on The Great Depression, mainly by his effects on world trade, which was lower because of the tariff and it was a break to recovery from recession. Táto bakalárska práca sa zameriava na tému dosahov prijatia Smoot-Hawleyho colného sadzobníka v Spojených štátoch amerických v roku 1930. Konkrétne sa práca zameriava na vplyv sadzobníka na priebeh Veľkej hospodárskej krízy a pokúša sa zodpovedať otázku, či prijatie Smoot-Hawleyho colného sadzobníka krízu zhoršilo. V prvej časti práce je popísaná hospodárska situácia v Spojených štátoch pred prijatím sadzobníka, a teda pred hospodárskou krízou a následne postupná cesta k jeho prijatiu. Ďalšia časť práce je rozdelená na tri kapitoly, pričom každá z nich sa zaoberá vplyvom sadzobníka z iného pohľadu. Teda zmenou situácie výrobcov a investorov, monetárnymi dopadmi a vplyvom na svetový obchod a analyzuje dôsledky týchto dopadov na priebeh krízy v Spojených štátoch. Výsledkom práce je konštatovanie, že prijatie Smoot-Hawleyho colného sadzobníka priebeh hospodárskej krízy určite ovplyvnilo, ale najviac nepriamo cez nárast protekcionizmu vo svete, ktorý spôsobil pokles medzinárodného obchodu a brzdil zotavenie štátov z recesie. Keywords: Spojené státy americké; celní sazebník; Smoot-Hawley; The Great Depression; tariff; The United States of America; Smoot - Hawley Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Smoot - Hawleyho colný sadzobník a jeho dopady na ekonomiku USA

Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma dosahů přijetí Smoot-Hawleyho celního sazebníku ve Spojených státech amerických v roce 1930. Konkrétně se práce zaměřuje na vliv sazebníku na průběh Velké ...

Šimo, Dávid; Tajovský, Ladislav; Johnson, Zdenka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Analýza spokojnosti zákazníkov vo vybranom reštauračnom zariadení
Kováčová, Dominika; Oberhel, Martin; Musil, Martin
2016 - Slovak
Tato bakalářská práce na těma analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném restauračním zařízení se zaměřuje hlavně na pojmy zákazník, marketing a marketingový výzkum. Cílem práce je vykonat marketingový výzkum ve vybrané restauraci 15. Poledník a po vypátrání nedostatků navrhnout vhodná řešení a zlepšení samotnému majitelovi. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou rozebrané teoretické stránky problematiky. Uvádí se i pojem marketing, protože právě z něho marketingový výzkum vychází, dále je podrobně popsaný marketingový výzkum a na závěr se práce zaměřuje na teorii zákazníka, jehož definice je pro práci potřebná. Ve druhé, praktické části bakalářské práce je popsaný samostatný výzkum, jeho kroky a postupy. V závěru se nachází konkrétní návrhy a doporučení majitelovi restaurace. This bachelor thesis topic is concerned about the analysis of customer satisfaction in certain restaurant with main focus on customer, marketing and marketing research. The goal of this thesis is to accomplish marketing research in chosen restaurant 15.poledník and after detection of scarcities suggest ideal solutions and tips for owner of the restaurant. The bachelor thesis is divided into 2 parts. In first part are included theoretical sides of research. Marketing as a term is also included, in consequence marketing research is based on marketing. Followed with detailed classification of marketing research and at the very end is thesis focused on theory of customer, which definition is very important for this thesis. In second practical part of bachelor thesis is the whole research described with its steps and order. At the very end of this bachelor thesis the ideal hints and tips are suggested to owner of the restaurant. Táto bakalárska práca na tému analýza spokojnosti zákazníkov vo vybranom reštauračnom zariadení sa zameriava hlavne na pojmy zákazník, marketing a marketingový výskum. Cieľom práce je vykonať marketingový výskum vo vybranej reštaurácii 15. poledník a po vypátraní nedostatkov navrhnúť vhodné riešenia a zlepšenia samotnému majiteľovi. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti sú rozobrané teoretické stránky problematiky. Uvádza sa aj pojem marketing, pretože práve z neho marketingový výskum vychádza, ďalej je podrobne popísaný marketingový výskum a na záver sa práca zameriava na teóriu zákazníka, ktorého definícia je pre prácu potrebná. V druhej, praktickej časti bakalárskej práce je popísaný samostatný výskum, jeho kroky a postupy. V závere sa nachádzajú konkrétne návrhy a odporučenia majiteľovi reštaurácie. Keywords: spokojenost zákazníka; marketing; marketingový výzkum; zákazník; customer satisfaction; customer; marketing research; marketing Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza spokojnosti zákazníkov vo vybranom reštauračnom zariadení

Tato bakalářská práce na těma analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném restauračním zařízení se zaměřuje hlavně na pojmy zákazník, marketing a marketingový výzkum. Cílem práce je vykonat ...

Kováčová, Dominika; Oberhel, Martin; Musil, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases