Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11914
Published from to

Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst.
Sedlák Jan; Gogolák Ivan; Kristek Jiří
2018 - Slovak
Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.Dissertation work ?The ideal urban plan (model - pattern)?, as the title suggests, deals with the theme of plans that were used as a specific model - a model for building a city, creating these plans, accepting them and applying them theoretically. Keywords: urbanistická vízia,ideálny urbanistický plán,ideový urbanistický plán,mestá; urban vision,ideal urban plan,ideological urban plan,cities Available in digital repository of ČVUT.
Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst.

Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a ...

Sedlák Jan; Gogolák Ivan; Kristek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

LMS v geodetických aplikáciach vyrovnávacieho počtu
Čepek Aleš; Györi Gabriel; Kostelecký Jan
2018 - Slovak
Témou dizertačnej práce je implementácia metódy mediánov najmenších štvorcov (LMS ? Least Median of Squares) ako robustnej metódy vyrovnania geodetických meraní. Metóda LMS je založená na výbere vzoriek pozorovaní a následnom riešení lineárnej kombinácie neznámych parametrov v závislosti na meraných veličinách bez nutnosti explicitného zostavovania normálnych rovníc. Metóda nieje v každodennej praxi používaná kvôli jej náročnosti na výpočet a neexistujúcemu riešení na uzavretom intervale. Riešenie neznámych parametrov je vykonané pomocou algoritmu združených gradientov. Aj napriek tomu, že spomínaný algoritmus je z hľadiska numerického výpočtu optimálny, v geodézii sa veľmi nevyužíva z dôvodu, že pre výpočet neznámych parametrov neurčuje inverznú maticu, ktorá obsahuje v geodézii neodmysliteľné presnosti vyrovnávaných veličín, ktoré však pre konkrétne riešenie LMS niesu potrebné. V riešenej implementácii algoritmus združených gradientov využíva výhodu riedkosti vstupnej matice plánu. Dátové štruktúry sú kompatibilné s dátovými štruktúrami projektu GNU Gama pre prípadnú implementáciu do projektu.The topic of the doctoral thesis is implementation of the least median of squares (LMS) as robust method used in geodesy adjustment. This method is based on choosing samples of observations which are used for solving linear combination of unknown parameters. LMS method is not usually used in geodesy because of its difficult computation process and also exact solution in finite range is not known. Solving of unknown parameters is provided by method of conjugate gradients. Although it is optimal algorithm for solving of linear algebraic equations the conjugate gradients method is not used in geodesy because there is any possibility to reach elements of inverse matrix in effective way. Elements of inverse matrix are used for computing of the standard deviations which are necessary to evaluate adjustment results. LMS method does not require inversion of design matrix itself for obtaining of correct solution. Effective solution can be reached by using combination of the conjugate gradient method and sparse matrices. It could lead to less time and store consuming computation. Data structures of algorithms are compatible with algorithms of GNU Gama project. Keywords: LMS,robustné metódy,metóda združených gradientov,riedke matice,vyrovnávací počet; LMS,robust methods,conjugate gradient method,sparse matrices,adjustment theory Available in digital repository of ČVUT.
LMS v geodetických aplikáciach vyrovnávacieho počtu

Témou dizertačnej práce je implementácia metódy mediánov najmenších štvorcov (LMS ? Least Median of Squares) ako robustnej metódy vyrovnania geodetických meraní. Metóda LMS je založená na výbere ...

Čepek Aleš; Györi Gabriel; Kostelecký Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Městský dům, Holešovice
Rothbauer Zdeněk; Zámborský Ján; Slabá Alena
2018 - Slovak
Jedná sa o polyfunkčný dom v Holešoviciach, na rohu ulíc Na Maninách a Jateční. Objekt obsahuje prenajímatelné priestory a byty v rôznych dispozíciách.It is a polyfunctional house in Holešovice, on the corner of the streets Na Maninách and Jateční. The object includes a rentable spaces and apartments in different dispositions. Keywords: Polyfunkčný dom Holešovice; Polyfuncitonal housing Holešovice Available at various departments of the ČVUT.
Městský dům, Holešovice

Jedná sa o polyfunkčný dom v Holešoviciach, na rohu ulíc Na Maninách a Jateční. Objekt obsahuje prenajímatelné priestory a byty v rôznych dispozíciách.It is a polyfunctional house in Holešovice, on ...

Rothbauer Zdeněk; Zámborský Ján; Slabá Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dětští vojáci v mezinárodním právu
Kollerová, Alexandra; Bílková, Veronika; Bayerová, Monika
2018 - Slovak
Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special emphasis is put on child soldiers in the world and individual international instruments which are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between international humanitarian law, international conventions and depending on children's rights. The thesis is divided into eight chapters and those are divided into several subsections. The first part of the thesis deals with children participation during the armed conflicts and then who is the children solieders. An important point to be discussed at the beginning of the work is the division of the armed conflict on the international and internal armed conflict. The thesis continues by the analyse of particular international documents dealing with the position of the child and the protection of the children in this documents. The work also deals with the... Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu využívania detí ako detských vojakov v ozbrojených konfliktov. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblasti ich účasti na ozbrojených konfliktoch, ktoré sú podľa môjho názoru problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti skúmania prekladanej práce sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty, ktoré poskytujú ochranu takto zneužívaným deťom. Táto rigorózna práca sa zaoberá vzťahom medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných dohovorov v súvislosti s právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na osem hlavných kapitol v rámci ktorých sa ďalej vnútorné člení na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný účasťou detí na ozbrojených konfliktoch a následne kto pod pojem detskí vojak spadá. Dôležitým bodom, ktorý sa na začiatku práce rozoberá je aj rozdelenie ozbrojeného konfliktu na medzinárodný a vnútroštátny ozbrojený konflikt. Práca pokračuje skúmaním jednotlivých medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú detských vojakov a ich... Keywords: Detskí vojaci; Dohovor o právach dieťaťa; Medzinárodné dokumenty; Child Soldiers; The Convention on the Rights of the Child; International documents Available in a digital repository NRGL
Dětští vojáci v mezinárodním právu

Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's ...

Kollerová, Alexandra; Bílková, Veronika; Bayerová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

Vliv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientů s karcinomem pankreasu
Špatenková, Nikola; Kudláčková, Zděnka; Herink, Josef
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biological and Medical Sciences Candidate Nikola Pohančaníková Consultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Title of Thesis Influence of tumor marker CA 19-9 for development pancreatic cancer Introduction: Pancreatic Cancer is a serious illness with non - specific initial characteristic symptoms. For most patients, the diagnosis is discovered only at an advance stage when the application of radical treatment is no longer possible. It is assumed that the tumor marker CA 19-9 levels are significant factors for determining diagnosis and prognosis of patients affected by the existence of a pancreatic tumor, particularly during active monitoring of the health condition of the affected patients. Objective: The objective of the research was to verify the significance of the tumor marker level CA 19-9 during the prognosis determination of patients suffering from pancreatic cancer. The objective of our research was simultaneously the comparison and assessment of CA 19-9 levels in individual patients and detection of the prognosis of susceptibility of the patients participating in our group. Methods: A total of 289 diagnosed pancreatic cancer patients were examined during the period between 01.01.2015 - 31.12.2015 in the Hradec... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biologických a lekárskych vied Kandidát Nikola Pohančaníková Konzultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Názov diplomovej práci Vplyv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientov s karcinómom pankreasu Úvod: Karcinóm pankreasu je závažné onemocnenie, pre ktoré sú charakteristické počiatočné nešpecifické príznaky. U väčšiny pacientov sa diagnóza zistí až v pokročilom štádiu, v ktorom už nie je možné vykonať radikálnu liečbu. Predpokladá sa, že hladiny onkomarkeru CA 19-9 sú významné pri stanovení diagnózy a prognózy pacientov postihnutých nádorom pankreasu, no najmä pri aktívnom sledovaní zdravotného stavu týchto pacientov. Cieľ práce: Cieľom tejto práce bolo overiť význam onkomarkeru CA 19-9 pri stanovení prognózy pacientov trpiacich karcinómom pankreasu. Súčasne cieľom nášho výskumu bolo porovnať a zhodnotiť hladiny CA 19-9 u jednotlivých pacientov a zistiť prognózu prežitia pacientov začlenených do nášho súboru. Metódy: Do skúmaného súboru bolo celkom zaradených 289 pacientov s karcinómom pankreasu, ktorí boli ambulantne vyšetrení na Chirurgickej klinike FN Hradec Králové od 1.1.2015 do 31.12.2015. Z dôvodu nekompletných údajov sme 41 pacientov vyradili a sledovali sme vplyv onkomarkeru CA 19-9 na 248 pacientov vo veku 42 - 89... Available in a digital repository NRGL
Vliv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientů s karcinomem pankreasu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biological and Medical Sciences Candidate Nikola Pohančaníková Consultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Title of ...

Špatenková, Nikola; Kudláčková, Zděnka; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Novýsedláková, Alena; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
2018 - Slovak
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Alena Novýsedláková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Title of Thesis: In vitro effects od selected isoflavonoids on isolated rat aorta Abstract: The aim of this study was to determine whether the selected isoflavonoids are able to vasodilate aorta, what structural features might be responsible for a relaxing activity and estimate the mechanism of action. The experiment we carried out the classical in vitro method on the isolated rat aorta, and the results evaluated by the computer program GraphPad. Only glycitin did not show statistically significant relaxation of blood vessels, which can be attributed to ineffective glycosidic form. Other izoflavonoids- glycitein, daidzein and tectorigenin seem to be promising in terms of potential vasodilatation. Further studies would be needed to verify also the in vivo effects. Likely structural features include the hydroxy group at 7-position and a methoxy group at position 8 of the core od isoflavonoids. The mechanism of action is not yet known, but most likely appears endothelium-dependent mechanisms, alpha 1 receptor antagonism and agonism of muscarinic M3 receptor. It may be also involved in the effect of the antioxidant and... Univerzita Karlova v Prahe Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Alena Novýsedláková Školiteľ: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Názov diplomovej práce: Účinky vybraných izoflavonoidov in vitro na izolovanej aorte potkana Abstrakt: Cieľom tejto práce bolo zistiť, či sú vybrané izoflavonoidy schopné vazodilatovať aortu, aké štruktúrne rysy by mohli byť za relaxačné pôsobenie zodpovedné a odhadnúť predpokladaný mechanizmus účinku. Pokus sme previedli klasickou in vitro metódou na izolovanej aorte potkana a výsledky vyhodnotili pomocou počítačového programu GraphPad. Jediný glycitin nepreukázal štatisticky signifikantnú relaxáciu cievy, čo možno prisúdiť neúčinnej glykozidickej forme. Ostatné izoflavonoidy - glycitein, daidzein a tectorigenin sa zdajú byť perspektívne z hľadiska možnej vazodilatácie. Pre overenie účinnosti in vivo by boli však potrebné ďalšie štúdie. Pravdepodobné štruktúrne rysy zahŕňajú hydroxyskupinu v polohe 7 a methoxyskupinu v polohe 8 izoflavonoidného jadra. Mechanizmus účinku doposiaľ nie je známy, avšak najpravdepodobnejšie sa javia endotelovo závislé mechanizmy, antagonizmus alfa 1 receptorov a agonizmus muskarínových M3 receptorov. Ďalej môže byť do účinku zapojené i antioxidačné a protizápalové pôsobenie či stimulácia estrogénnych... Keywords: potkan; aorta; isoflavonoidy; rat; aorta; isoflavonoids Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Alena Novýsedláková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Title of Thesis: In ...

Novýsedláková, Alena; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Vliv prenylovaných flavonoidů na biotransformační enzymy in vitro
Pataráková, Paula; Szotáková, Barbora; Boušová, Iva
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Paula Pataráková Supervisor: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of prenylated flavonoids on biotransformation enzymes in vitro Prenylated flavonoids xanthohumol (XH), isoxanthohumol (IXH), 6-prenylnaringenin (6PN) and 8-prenylnaringenin (8PN) are flavanones and chalcones occurring in hops and their characteristic feature is prenyl chain on A ring. As these substances, present in beer and dietary supplements, are foreign compounds for organism, they can affect drug- metabolizing enzymes, including carbonyl reducing enzymes. The aim of our study was to find out, whether XH, IXH, 6PN, and 8PN have any impact on cytosolic carbonyl reductase 1 (CBR1) and aldo-keto reductase 1C subfamily (AKR1C). Viability test revealed that prenylated flavonoids in lower concentrations do not affect or even increase the viability of primary rat hepatocytes, but higher concentrations are toxic. AKR1C activity was increased in 8PN treated hepatocytes, the activity of CBR1 was significantly increased in IXH and 8PN treated samples. An increase in expression of AKR1C3 in IXH and 6PN treated samples, and decrease in XH and 8PN samples was observed. Expression of CBR1 was at the detection... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Paula Pataráková Školiteľ: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv prenylovaných flavonoidov biotransformačné enzýmy in vitro Prenylované flavonoidy xanthohumol (XH), isoxanthohumol (IXH), 6-prenylnaringenín (6PN) a 8-prenylnaringenín (8PN) sú flavanóny a chalkóny vyskytujúce sa v chmeli a ich charakteristickým znakom je prenylový reťazec na kruhu A. Keďže sú tieto telu nie vlastné látky súčasťou piva a doplnkov stravy, cieľom práce bolo zistiť, či majú vplyv na biotransformačné enzýmy. Bol skúmaný vplyv XH, IXH, 6PN a 8PN na aktivitu a expresiu enzýmov 1. fázy biotransformácie xenobiotík, konkrétne cytozolickej karbonylreduktázy 1 (CBR1) a aldo-ketoreduktáz podrodiny 1C (AKR1C) v primárnej kultúre potkaních hepatocytov. Test na viabilitu preukázal, že prenylované flavonoidy v nižších koncentráciách viabilitu hepatocytov neovplyvňujú alebo zvyšujú, vyššie koncentrácie sú pre ne toxické. V prípade AKR1C bola u hepatocytov ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi významne zvýšená aktivita u 8PN, v prípade CBR1 bola štatisticky významne zvýšená aktivita u IXH a 8PN. Bol preukázaný nárast expresie AKR1C3 vo vzorkách s IXH a 6PN, pokles vo vzorkách s XH a 8PN. Expresia CBR1 bola na... Available in a digital repository NRGL
Vliv prenylovaných flavonoidů na biotransformační enzymy in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Paula Pataráková Supervisor: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect ...

Pataráková, Paula; Szotáková, Barbora; Boušová, Iva
Univerzita Karlova, 2018

Optická charakterizace transportu náboje v polovodičových detektorech záření
Ridzoňová, Katarína; Belas, Eduard
2018 - Slovak
Measurements of DC photocurrent-voltage characteristic, photocurrents spectral response and laser induced transient current technique enable investigation of surface recombination centers, bulk trap levels and distribution of the inner electric field. In the presented work, the n- type planar CdZnTe detectors with quasi Ohmic contacts were studied by above mentioned methods. It has been shown that in the case of strongly absorbed light under the DC regime of illumination not only surface recombination influences the detector's transport properties. The effect of the space charge, created as a consequence of carriers trapped by the impurity levels, must be taken into account. Therefore some new theoretical models were created in order to describe measured photocurrent-voltage dependencies. Obtained data were fitted with the new theory and the mobility and surface recombination velocity for electrons were determined. Merania foto-voltampérových charakteristík, spektrálnej závislosti fotoprúdu a laserom indukovaných tranzientných prúdov umožňujú výskum povrchových rekombinačných centier, objemových pascových hladín a profilu vnútorného elektrického poľa. V prezentovanej práci boli vyššie spomenutými metódami skúmané n-typové planárne detektory s takmer Ohmickými kontaktmi. Bolo dokázané, že v prípade silne sa absorbujúceho svetla v DC režime osvetlenia neovplyvňuje transportné vlastnosti len povrchová rekombinácia. Musí byť zarátaný aj vplyv priestorového náboja, ktorý vzniká ako dôsledok záchytu nosičov na pascových hladinách. Preto k popisu meraných foto-voltampérových charakteristík boli odvodené nové teoretické modely. Namerané dáta boli fitované novou teóriou, odkiaľ sme získali parametre pohyblivosť a povrchovú rekombináciu. Keywords: CdZnTe; fotoprúd; priestorový náboj; povrchová rekombinácia; CdZnTe; photocurrent; space charge; surface recombination Available in a digital repository NRGL
Optická charakterizace transportu náboje v polovodičových detektorech záření

Measurements of DC photocurrent-voltage characteristic, photocurrents spectral response and laser induced transient current technique enable investigation of surface recombination centers, bulk trap ...

Ridzoňová, Katarína; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2018

Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika
Vlk Martin; Sakmár Michal; Čepa Adam
2018 - Slovak
Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie nádorových ochorení Pre viacfázové teranostiká platí, že pripravené nanočastice, sú označené za pomocí už značeného komplexu v in vivo podmienkach. V práci bolo pripravených viacero druhov kompozitných nosičov na báze HApu a TiO2 s fosfonátmi, ktoré boli označené terapeutickým rádionuklidom 223Ra, používaným pri cielenej alfa terapii alebo diagnostickými rádionuklidmi 68Ga a 99mTc. U kompozitov značených 223Ra boli testované in vitro stability v prostrediach fyziologického roztoku, krvného séra, krvnej plazmy, a 5% roztoku albumínu. Časť experimentov je tiež zameraná na syntézu dvoch fosfónových kyselín a to (3-amino-1-hydroxypropyliden) bisfosfónovú kyselinu a (2-amino-1-hydroxyethylidén) bisfosfónovú kyselinu, ktoré boli následné zrážané s nanočasticami hydroxyapatitu a pripravené kompozitné zlúčeniny boli povrchovo značené s 99mTc s výťažkom nad 95%. Ďalej boli pripravené kompozitné zlúčeniny HAp s fosfónovými kyselinami, u ktorých bola stanovovaná veľkosť vzniknutých častíc a ich následná elektrostatická stabilizácia pomocou 1% roztoku HCl alebo 1% roztoku NH4OH. Na záver boli vykonané in vivo a in vitro experimenty s kompozitom N-(fosfónometyl)iminodioctová kyselina-HAp označeným 223Ra, u ktorého bola pozorovaná najmenšia veľkosť častíc a najväčšia stabilita vo vodnom roztoku.This thesis is focused on the study and preparation of composite carriers useable as multiphasic theranostics that would ease diagnostic procedure and subsequent therapy of cancer diseases. Prepared nanoparticles are labelled using already labelled complex under in vivo conditions. In this thesis, several kinds of composite carriers on the basis of HAp and TiO2 with phosphonates were prepared. The carriers were labelled with therapeutic radionuclide 223Ra used in targeted alpha therapy or diagnostic radionuclides 68Ga and 99mTc. Composite materials labelled with 223Ra were subjected to in vitro stability measurements in physiological solution, blood serum, blood plasma and 5% albumin solution. Several experiments were focused on the synthesis of the following phosphonic acids: (3-amino-1-hydroxyprophyliden) bisphosphonic acid and (2-amino-1-hydroxyethylidene) bisphosphonic acid. The acids were subsequently precipitated with hydroxyapatite nanoparticles and the resulting composite compounds were surface-labelled with 99mTc with the yield greater than 95 %. Next, composite compounds of HAp with phosphonic acids were prepared and the particle size of the compounds was determined. Subsequently, electrostatic stabilization of the particles using 1% HCl or 1% NH4OH solution was performed. Finally, in vivo and in vitro experiments using 223Ra-labelled N-(fosfonomethyl)iminodiacetic acid -HAp composite with the lowest particle size and the highest stability in aqueous solution were performed. Keywords: teranostika,hydroxyapatit,polyfosfónové kyseliny,nanočastice,kompozitné zlúčeniny,stabilitné štúdie,223Ra,99mTc,68Ga; Theranostics,hydroxyapatite,polyphosphonic acids,composite compounds,nanoparticles,stability studies 223Ra,99mTc,68Ga Available at various departments of the ČVUT.
Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika

Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie ...

Vlk Martin; Sakmár Michal; Čepa Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Jedno-průchodová schémata autentizovaného šifrování
Homer, Miloslav; Rudolf, Bohuslav; Hajný, Jan
2018 - Slovak
The topic of this thesis are mask based one-pass authenticated encryption schemes with associated data. Formal security requirements (AUTH and PRIV), scheme requirements as well as mask system requirements are specified. The- orems regarding fulfillment of security requirements are proven given specified scheme assumptions. The proof utilizes the game-hopping technique. The the- sis contains enumeration of masking systems as well as a selection of schemes with verification that requirements are fulfilled. Last but not least, this thesis presents an attack on the OPP scheme. Recommendation on fixing this scheme is also provided. 1 Předmětem této práce jsou jedno-průchodová schémata autentizovaného šifrování s připojenými daty, která využívají systémy masek. Jsou specifikovány formální bezpečnostné požadavky (AUTH a PRIV), požadavky na schémata a požadavky na systémy masek. Z předpokladů na tvar schémat je odvozen důkaz splnění bezpečnostních požadavků. Důkaz je proveden pomocí techniky game-hopping. Práce obsahuje i výčet systémů masek a výčet schémat s ověřením splnění podmínek vět. V neposlední řadě práce obsahuje útok na schéma OPP, které nesplňuje dané podmínky. Je navržen postup, jak nedostatky opravit. 1 Keywords: AE; AEAD,autentizované šifrování s připojenými daty; jednoprůchodové autentizované šifrování; dokazatelná bezpečnost; AE; AEAD,authenticated encryption with associated data; One-pass authenticated encryption; provable security Available in a digital repository NRGL
Jedno-průchodová schémata autentizovaného šifrování

The topic of this thesis are mask based one-pass authenticated encryption schemes with associated data. Formal security requirements (AUTH and PRIV), scheme requirements as well as mask system ...

Homer, Miloslav; Rudolf, Bohuslav; Hajný, Jan
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases