Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 10515
Published from to

Přiměřenost trestní sankce: Komparace trestání dopravních trestných činů a přiléhajících dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek v České a Slovenské republice.
Mikuš, Michal; Vanduchová, Marie; Hořák, Jaromír
2017 - Slovak
Adequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak republic. Master's Thesis Michal Mikuš Summary. This thesis makes survey on a punishing adequacy of traffic offences committed under influence of alcohol and the other addictive substances. The theoretical basis, that knowledge is necessary prerequisite for reviewing punishing adequacy, like theories of punishment, purpose of punishment and a principle of adequacy, are in the theoretical part of the thesis. In the special part of the thesis is comparison of valid and effective law in the Czech and Slovak Republic. The practical part of the thesis is composed of an analysis of decisions delivered by the County Traffic Inspectorate Banská Bystrica, County Traffic Inspectorate Bratislava I., Banská Bystrica County Court, Bratislava I. County Court, City Hall of Zlín, City Hall of Prague, Zlín County Court and the Prague 2 Circuit Court. The analysis is composed not only of punishment adequacy review, but also of the all substantive and procedural deficiencies, that occurred in the decisions of particular state's body. At the end is provided comparison of analysis outcomes, which stemmed from decisions of national... 1 Primeranosť trestnej sankcie: Komparácia trestania dopravných trestných činov a priliehajúcich dopravných priestupkov spáchaných pod vplyvom návykových látok v Českej a Slovenskej republike. Diplomová práca Michal Mikuš Abstrakt. Táto práca sa zaoberá posudzovaním primeranosti trestania dopravných trestných deliktov spáchaných pod vplyvom alkoholu a ostatných návykových látok. Základné teoretické východiská, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre posudzovanie primeranosti trestania, ako teórie trestania, účel trestu a princíp primeranosti, sú rozobraté v teoretickej časti práce. V osobitnej časti práce je uvedená komparácia platnej a účinnej právnej úpravy v Českej a Slovenskej republike. Praktická časť je tvorená analýzou rozhodovacej činnosti Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici, Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava I., Okresného súdu v Banskej Bystrici, Okresného súdu Bratislava I., Magistrátu štatutárneho mesta Zlín, Magistrátu hlavného mesta Praha, Okresného súdu v Zlíne a Obvodného súdu pre Prahu 2. V rámci tejto analýzy je uvedené nielen posúdenie primeranosti trestania konkrétneho orgánu, ale sú uvedené aj všetky hmotnoprávne a procesnoprávne pochybenia, ktoré sa vyskytli v rozhodovacej činnosti tohto orgánu. Nakoniec je uvedená aj komparácia výsledkov analýzy... Keywords: Primeranosť; Trest; Sankcia; Trestanie; Alkohol; Drogy; Návykové látky; Trestný čin; Priestupok; Správny delikt; Dopravný delikt; Jazda pod vplyvom alkoholu; Jazda pod vplyvom návykových látok; Jazda pod vplyvom drog; Dychový analyzátor; Adequacy; Punishment; Sanction; Punishing; Alcohol; Drugs; Addictive substantives; Criminal offence; Tort; Administrative offence; Traffic offence; Driving under influence of Alcohol; Driving under influence of Addictive substantives; Driving under influence of Drugs; Breathalyzer Available in a digital repository NRGL
Přiměřenost trestní sankce: Komparace trestání dopravních trestných činů a přiléhajících dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek v České a Slovenské republice.

Adequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak ...

Mikuš, Michal; Vanduchová, Marie; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2017

Nutná obrana v ČR, SR a v Irské republice
Lepáček, Marek; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
The purpose of this thesis is to deeply analyze the issue of self-defence as a circumstance excluding an illegality. For its comparison with other countries and for better understanding of its substance this thesis also focuses on the Slovak and Irish legislation of self-defence. For that reason, this dissertation is divided into 4 chapters, where 3 of them talk about self-defence in the different country. The first part briefly displays the evolution of self-defence since 1852. The second part focuses mainly on general knowledge of self-defence and its application in case law. It includes basic defining characteristics, its application in relation to individual offences as well as its relation to automatic self-defending facilities. The third (Slovak) part basically deals with different characteristics of self-defence in comparison with the Czech legislation and considers which legislation is better and why. Moreover, it is talking about what is the significance of differences in practice, which legislation of self-defence is beneficial for a defender and on the other side, which one is easier to abuse. The fourth part focuses on the Irish legislation of self-defence which, as usual in Anglo-American legal system, is primary based on judicial precedents. Because the Irish law is substantially... Účelom tejto diplomovej práce je hlboko rozobrať problematiku nutnej obrany ako okolnosti vylučujúcu protiprávnosť. Pre možnosť porovnania jej úpravy v iných krajinách a pre lepšie pochopenie jej samotnej podstaty sa táto práca okrem českej úpravy zameriava aj na slovenskú a írsku právnu úpravu NO. Z toho dôvodu je táto práca rozdelená na 4 kapitoly, pričom 3 z nich pojednávajú o nutnej obrane v inej krajine. Prvá časť stručne zobrazuje vývoj inštitútu nutnej obrany od roku 1852. Druhá časť sa zameriava hlavne na obecné poznatky nutnej obrany a jej uplatnenie v judikatúre. Rozpísané sú jej hlavné definičné znaky, jej prípustnosť pri konkrétnych trestných činoch ako aj jej vzťah k takzvaným automatickým obranným zariadeniam. Tretia (slovenská) časť rieši hlavne odlišné znaky od českej úpravy NO a posudzuje, ktorá úprava je lepšia a prečo. Taktiež pojednáva o tom, aký význam majú dané odlišnosti v praxi, ktorá úprava je pre obrancu prijateľnejšia a ktorá je naopak ľahšie zneužiteľná. Štvrtá časť sa zameriava na írsku právnu úpravu NO, ktorá, ako je zvykom u angloamerického právneho systému, je postavená hlavne na súdnej praxi vo forme precedensov. Nakoľko sa jedná o výrazne sa odlišujúcu úpravu od tej českej, je písaná v širšom rozsahu so snahou poukázania na jednotlivé rozdiely. Túto prácu som sa... Keywords: nutná obrana; útok; obranca; self-defence; attack; defender Available in a digital repository NRGL
Nutná obrana v ČR, SR a v Irské republice

The purpose of this thesis is to deeply analyze the issue of self-defence as a circumstance excluding an illegality. For its comparison with other countries and for better understanding of its ...

Lepáček, Marek; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Kombinatorické aspekty pojmu exponenciální funkce
Nagy, Oliver; Zahradník, Miloš; Loebl, Martin
2017 - Slovak
Title: Exponential function and Mayer expansion Author: Oliver Nagy Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Department of Mathematical Analysis Abstract: The unifying topic of this thesis is cluster expansion in statistical phy- sics. It is divided into three chapters. In the first one we present the necessary mathematical apparatus - selected topics from combinatorics, graph theory and theory of generating functions. The second one is an introduction to cluster expan- sion and abstract polymer model. Finally, in the third chapter we show a new resummation method for partition function of hard-core repulsive abstract poly- mer model. In this resummation we make use of cancellations of terms in partition function to rewrite the sum of clusters to a sum of quilted clusters, or alternati- vely as a sum of "bunches". The methods we use in this final chapter are original and may lead to some new results. Keywords: binomial and multinomial formula; power series; inclusion-exclusion principle; cluster expansion. iii Název práce: Kombinatorické aspekty pojmu exponenciální funkce Autor: Oliver Nagy Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Katedra matema- tické analýzy Abstrakt: Hlavním tématem této práce je technika clusterových rozvojů ve sta- tistické fyzice. Práce je rozdělena do tří částí: v první představíme potřebný ma- tematický aparát - jedná se zejména o některé pojmy z kombinatoriky, teorie grafů a teorie vytvořujících funkcí. Ve druhé představíme clusterové rozvoje a abstraktní polymerový model a ve třetí ukážeme metodu resumace partiční sumy pro tvrdě odpudivý polymerový model. Při resumaci partiční sumy využíváme vzájemně se anulující členy v partiční sumě k přepisu sumy přes clustery na sumu přes tzv. prošité clustery, případně svazky. V této poslední části používáme podle našeho názoru nové metody, potenciálne vedoucí k získání nových, zatím nepublikovaných výsledků. Klíčová slova: binomická a multinomická formule; mocninné řady; princip inkluze a exkluze; clusterové rozvoje. ii Keywords: Binomická a multinomická formule; mocninné řady; princip inkluse a exkluse; clusterové rozvoje; Binomial and multinomial formula; power series; inclusion-exclusion principle; cluster expansion Available in a digital repository NRGL
Kombinatorické aspekty pojmu exponenciální funkce

Title: Exponential function and Mayer expansion Author: Oliver Nagy Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Department of Mathematical Analysis ...

Nagy, Oliver; Zahradník, Miloš; Loebl, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Aplikácia zákonov genderovej parity politickými stranami vo Francúzsku
Šubertová, Aneta; Matějka, Ondřej; Tomalová, Eliška
2017 - Slovak
In 1999, France, after a long and dragging debate, revised its Constitution in order to enable the installation of gender quotas in elected political bodies. In 2000 'parity laws' were enacted. They defined the parameters of these quotas that applied strictly to elections of proportional electoral system, such as elections into municipal councils with over 3.500 inhabitants, regional and European elections, and Senate elections in areas with three and more senators. In elections with plurality voting system, such as legislative elections and Senate elections with one or two senators, the parity was supposed to be achieved by imposing of financial penalty for those political parties that would not comply with the parity laws. This diploma thesis describes a public discussion that had taken place in France before the adoption of the gender parity imposed by the law. It compares four major political parties- the Republicans, Socialist party, The Greens and the National Front. The research analyzes their compliance with parity laws and their implementation on their candidate lists in parliamentary as well as Senate elections. The aim of this diploma thesis is to show and compare the rhetoric and the actions of the studied political parties with regards to the parity. The research analyzes the lists of... Diplomová práca skúma zavedenie povinných kvót na zastúpenie žien na kandidátnych listinách politických strán vo Francúzsku, tzv. zákony genderovej parity. Tieto zákony boli prijaté zmenou francúzskej ústavy v rokoch 1999 a 2000 a stanovili, že každá politická strana musí spĺňať na volebnej kandidátke v určitých typoch volieb kvótu 50 % žien. Toto nariadenie platilo pre voľby s proporčným volebným systémom, teda pre komunálne voľby nad 3500 obyvateľov, regionálne voľby, voľby do Európskeho parlamentu a časť volieb do Senátu. Pre voľby s väčšinovým volebným systémom platí v prípade nedodržania parity na kandidátkach len finančná sankcia. Práca skúma debaty, ktoré prebehli vo francúzskej spoločnosti a v parlamente o potrebe rovnosti žien v rozhodovacích funkciách. Porovnáva pritom prístup 4 politických strán- Republikánsku stranu, Socialistickú stranu, Stranu Zelených a Národný front. Cieľom práce je ukázať, ako sa líšila rétorika politických strán pred zavedením zákonov parity od dodržania zákonov v praxi. Skúma preto voľby s väčšinovým volebným systémom, teda voľby do Národného zhromaždenia a časť volieb do Senátu. Tiež analyzuje predvolebné programy politických strán, či sa v nich objavuje otázka parity. Súčasťou celkového výskumu je aj zloženie vlády a to, koľko žien bolo v skutočnosti týmto... Keywords: Francúzsko; reforma ústavy; genderové kvóty; debata; implementácia zákonov parity; politické strany; France; Constitutional reform; gender quotas; debate; implementation of the parity laws; political parties Available in a digital repository NRGL
Aplikácia zákonov genderovej parity politickými stranami vo Francúzsku

In 1999, France, after a long and dragging debate, revised its Constitution in order to enable the installation of gender quotas in elected political bodies. In 2000 'parity laws' were enacted. They ...

Šubertová, Aneta; Matějka, Ondřej; Tomalová, Eliška
Univerzita Karlova, 2017

Aplikace textovo-optimalizačních technik a jejich vliv na adekvátní pochopení textu
Ištván, Marcel; Rakšányiová, Jana; Vaňková, Lenka; Vajičková, Mária
2017 - Slovak
This dissertation describes a research aimed at finding text-optimization techniques which would increase the comprehension and better the attitudes of the readers towards the text. The aim is to evaluate the effectiveness of these techniques considering the possibility of implementation into the text-production process of state and commercial institutions. The theoretical basis for text comprehension is the construction of mental representations of the text. Many factors, internal and external, can influence the construction of a correct mental representation of the text. This thesis researches the factors of text quality and attitudes towards the text. Effects of the same text manipulations of Slovak and Dutch texts were observed in three language groups. These were: a group of Slovak native speakers, Dutch native speakers and people who learned Dutch as a foreign language. For this research two texts were selected, namely the instructions provided with the tax declaration form and an instruction manual provided with a digital camera. Parts of the texts were optimized and rewritten into two variants. The first variant is based on the principle of rewriting the text into a dialogue. The instructions for such transformation can be summarized into three points. This approach should be usable for not... Táto dizertačná práca popisuje výskum zameraný na hľadanie techník optimalizácie textu, ktoré by zlepšili jednak pochopenie a jednak postoje čitateľov voči textu. Cieľom práce je posúdiť efektivitu takýchto techník vzhľadom na ich možnosť zavedenia do komunikačnej praxe štátnych a komerčných inštitúcií. Teoretickým základom pochopenia textu je tu konštrukcia mentálnej reprezentácie textu. Na to, či čitateľ vytvorí správnu mentálnu reprezentáciu majú vplyv rôzne interné a externé faktory. Táto práca skúma faktor kvality textu a faktor postoja čitateľa voči textu. Boli pozorované efekty analogických manipulácií holandských a slovenských textov na tri jazykové skupiny. Menovite na ľudí, ktorých rodným jazykom je slovenčina, holandčina a na ľudí, ktorí sa holandčinu naučili ako cudzí jazyk. Pre potreby výskumu boli zvolené dva textové komunikáty - inštrukcie na vyplnenie daňového priznania a návod na použitie digitálneho fotoaparátu. Časti týchto textov boli optimalizované a prepísané dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je založený na prepísaní textu do dialogickej formy. Návod na takýto prepis sa dá zhrnúť do troch bodov a je určený pre autorov textov v štátnych a komerčných inštitúciách, ktorí nemajú jazykovedné vzdelanie. Druhý spôsob je časovo a analyticky náročnejší. Prepis sa tu zakladá na dôkladnej... Keywords: textová komunikace; textová analýza; textová optimalizace; porozumění textu; postoje vůči textu; konstrukce mentálních modelů; text communication; text analysis; text optimization; text comprehension; attitudes towards text; mental model construction Available in a digital repository NRGL
Aplikace textovo-optimalizačních technik a jejich vliv na adekvátní pochopení textu

This dissertation describes a research aimed at finding text-optimization techniques which would increase the comprehension and better the attitudes of the readers towards the text. The aim is to ...

Ištván, Marcel; Rakšányiová, Jana; Vaňková, Lenka; Vajičková, Mária
Univerzita Karlova, 2017

Moderní národní román ve střední Evropě
Kúdelka, Peter; Chmel, Rudolf; Pátková, Jana
2017 - Slovak
in English The papers contain a finding of the national literature in between novels in the Central Europe at the age of modernism in 20s and 30s o 20th century. The idea definition of national novel in the literatures of Central Europe is difficult and complicated process. This papers work with literal texts as a part of national literature with polish novel Przedwiośnie by Stefan Zeromsky, hungarian novel Édes Anna by Deszo Kosztolanyi, slovakian novel Cesta životom by Ladislav Nádasi-Jégé, czech novel Osudy dobrého vojáka Švejka by Jaroslav Hašek and austrian novel Mann ohne Eingeschafen by Robert Musil. The finding is divided into two parts - first is finding of national novel - second is about national character. Both situations are actualized with new terms - novel of the nation and character of the nation. Both literary terms correspond to objects that are not directly denouncing the life of the nation, but produces its main ideas and identification. The slovakian and the hungarian novel focus on the struggle of individual characters with society and their new status. In the contrary to the austrian and the czech novel reveal the principle of applying national characteristics in literary philosophical swirl. The polish novel is stranded somewhere in between these two types of novel. Key... Práca uvádza hľadanie národných literatúr v stredoeurópskom priestore medzi románmi v období literárnej moderny v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Definovanie myšlienky národného románu na poli stredoeurópskych literatúr patrí medzi veľmi náročné a komplikované procesy. Práca nahliada na literárne diela ako súčasť národných literatúr na románoch poľského autora Stefan Zeromského Predjarie, maďarského spisovatela Deszo Kosztolanyiho Sladká vrahyňa, slovenského autora Ladislava Nádaši-Jégé Cesta životom, českého autora Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka a rakúskeho autora Roberta Musila Muž bez vlastností. Hľadanie som rozdelil na dve časti, prvá hľadanie národného románu a druhá časť hľadanie národnej postavy. V oboch prípadoch sú definované aktualizované pojmy - román národa a postava národa - oba pojmy zodpovedajú literárnym objektom, ktoré nie sú priamo vypovedajúce o živote národa, ale vytvárajú jeho hlavné myšlienky a identifikáciu. Slovenský a maďarský román zacieľuje na boj jednotlivca so spoločnosťou a jeho novým postavením. Naopak rakúsky a český román odhaľuje princíp uplatnenia národných charakteristík v filozofickom románovom víre. Poľský román uviazol niekde uprostred týchto dvoch charakteristík. Kľúčové slová román, identita, postava, skupina, národný román, národná postava,... Keywords: román; slovenská moderna; rakúska moderna; česká moderna; poľská moderna; maďarská moderna; identita; kultúrna identita; národná identita; slovenská literatúra; rakúska literatúra; novel; Slovak modernist literature; Austrian modernist literature; Czech modernist literature; Polish modernist literature; Hungarian modernist literature; identity; cultural identity; national identity; Slovak literature; Austrian literature Available in a digital repository NRGL
Moderní národní román ve střední Evropě

in English The papers contain a finding of the national literature in between novels in the Central Europe at the age of modernism in 20s and 30s o 20th century. The idea definition of national novel ...

Kúdelka, Peter; Chmel, Rudolf; Pátková, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Richard Rorty a hermeneutická tradice
Kováčik, Matej; Kranát, Jan; Navrátilová, Olga
2017 - Slovak
In his opus magnum Philosophy and the Mirror of Nature, the prominent (post)analytic Richard Rorty calls for such a philosophical inquiry, thath would rather fit under the term hermeneutics, than epistemology. Hermeneutics being the trademark term of an important movement of continental philosophy, this comes as a suprise. By examining Richard Rorty's criticism of epistemology and Hans- Georg Gadamer's concept of hermeneutics, this paper tries to find out, how much do they have in common. Source texts for this research are the topic-relatively relevant texts from the books Philosophy and the Mirror of Nature and Truth and Method. In conclusion, the main difference appears to lie in their answers to the hardly solveable question of importance of the very concept of truth. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Významný (post)analytický filozof Richard Rorty sa vo svojom hlavnom diele Filozofia a zrkadlo prírody dovoláva filozofického bádania, ktoré by mohlo spadať skôr pod označenie hermeneutika než epistemológia. Nakoľko je hermeneutika typickým označením významného prúdu kontinentálnej filozofie, toto volanie vyznieva nanajvýš prekvapivo. Táto práca skúma kritiku epistemológie Richarda Rortyho a hermeneutiku Hansa-Georga Gadamera so snahou zhodnotiť, nakoľko majú k sebe blízko. Vychádza pritom najmä z tematicky relevantných pasáží kníh Filozofia a zrkadlo prírody a Pravda a metóda. Dochádza k záveru, že hlavný rozdiel medzi nimi leží v ťažko vyriešiteľnej otázke dôležitosti pojmu pravdy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: hermeneutika; analytická filosofie; filosofie jazyka; hermeneutics; analytic philosophy; philosophy of language Available in a digital repository NRGL
Richard Rorty a hermeneutická tradice

In his opus magnum Philosophy and the Mirror of Nature, the prominent (post)analytic Richard Rorty calls for such a philosophical inquiry, thath would rather fit under the term hermeneutics, than ...

Kováčik, Matej; Kranát, Jan; Navrátilová, Olga
Univerzita Karlova, 2017

Sociálne inovácie a ich dopad v prostredí českej sociálnej ekonomiky
Piatková, Adéla; Dohnalová, Marie; Hrabětová, Jaroslava
2017 - Slovak
The main topic of this thesis is social innovation and its impact on its target group in the context of Czech social economy. Social innovation should represent new and better ways to address social problems. Social innovation can take more forms (new products, services, rules, types of organizations, etc.). There is no one form of social innovation. Even though social innovation can be found in any sector, this thesis considers social economy to be the best environment, where social innovation can strive, because it can use market based mechanism as its social mission. Social innovation used in the research of this work is an example of good practice, from the area of social economy, with lasting impact, which can be studied. The example used in this thesis is the Czechitas Association. In order to understand social innovation phenomena and its impact, this thesis utilizes case study design as a research method. To reach the given goal, the case study uses multiple data sources as documents, interviews and a questionnaire for employees of the association and a questionnaire for the target group. Key words: social innovation, social impact, social value, social economy, social enterprise, Czechitas Táto práca sa zameriava na pojem sociálnej inovácie a sociálneho impaktu (dopadu), ktorý má táto inovácia na svoju cieľovú skupinu v kontexte českej sociálnej ekonomiky. Sociálne inovácie by mali predstavovať nové a lepšie riešenia sociálnych problémov. Sociálna inovácia môže mať viacero podôb (nové produkty, služby, pravidlá, normy, nové formy organizácií a iné). Neexistuje jedna podoba sociálnej inovácie. Aj napriek tomu, že sociálna inovácia sa môže vyskytovať v akomkoľvek sektore, oblasť sociálnej ekonomiky je v tejto práci považovaná za tú, v ktorej sa môže inovácii najlepšie dariť, nakoľko môže k svojim sociálnym zámerom využívať aj tržné metódy. Sociálna inovácia využitá vo výskume je účelovo vybraná z prostredia českej sociálnej ekonomiky tak, aby predstavovala príklad dobrej praxe, u ktorého je možné vidieť dopad a tento dopad skúmať. Jedná sa konkrétne o spolok Czechitas. V súvislosti so zámerom porozumenia fenoménu sociálnej inovácie a jej dopadu je v empirickej časti využitý design prípadovej štúdie. K dosiahnutiu stanoveného cieľu sú v prípadovej štúdii využité dáta z dokumentov, rozhovory a dotazníky so zamestnancami organizácie a taktiež s jej cieľovou skupinou. Kľúčové slová: sociálna inovácia, sociálny impakt, sociálna hodnota, sociálna ekonomika, sociálny podnik, Czechitas Available in a digital repository NRGL
Sociálne inovácie a ich dopad v prostredí českej sociálnej ekonomiky

The main topic of this thesis is social innovation and its impact on its target group in the context of Czech social economy. Social innovation should represent new and better ways to address social ...

Piatková, Adéla; Dohnalová, Marie; Hrabětová, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2017

Koexistencie Norů a Sámů na území severonorského regionu Finnmark
Veľký, Martin; Šatava, Leoš; Lupták Burzová, Petra
2017 - Slovak
Bachelor thesis is aiming to analyze coexistence of Norwegians and Sami people in the northern Norway's county Finnmark. It is topic about mutual coexistence of two seemingly different groups with different languages, different lifestyle and different historical and political proceses. First part is focused on methodology and acquitance of reader with basic concepts. Next one reflects author's own field research in area. Other parts analyze mutual relationships in different topics, such as history, politics,education system, and current issues. Combination of extensive field research and theoretical approaches allows to look at problematics from variously points of view and offers different perspectives. Key words: Sami people, Norwegians, coexistence, political changes, nationalism, ethnical minorities, language Bakalárska práca si kladie za cieľ analýzu spolunažívania Nórov a Sámov v severonórskom kraji Finnmark. Ide o tému vzájomnej koexistencie dvoch zdanlivo rozdielnych skupín, ktoré majú iný jazyk, iný spôsob života a aj iný historický a politický vývoj. Prvá časť sa zameriava na metodológiu a oboznámenie čitateľa s pojmami. Ďalšia reflektuje autorský vlastný výskum v oblasti. Zvyšné časti teoreticky analyzujú vzájomné vzťahy v rôznych témach a to je konkrétne história, politika, školstvo a súčasnosť. Kombinácia rozsiahleho terénneho výskumu s teoretickými východiskami umožňuje nahliadnuť na problematiku z rôznych uhlov pohľadu a ponúka tak rôzne perspektívy. Kľúčové slová: Sámovia, Nóri, koexistencia, politické zmeny, nacionalizmus, etnické menšiny, jazyk Keywords: Sámovia; Nóri; koeexistencia; politické zmeny; nacionalizmus; etnické menšiny; jazyk; Sami people; Norwegians; coexistence; political changes; nationalism; ethnical minorities; language Available in a digital repository NRGL
Koexistencie Norů a Sámů na území severonorského regionu Finnmark

Bachelor thesis is aiming to analyze coexistence of Norwegians and Sami people in the northern Norway's county Finnmark. It is topic about mutual coexistence of two seemingly different groups with ...

Veľký, Martin; Šatava, Leoš; Lupták Burzová, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Srovnávací studie metod práce knihovníků s dětským čtenářem mladšího školního věku s cílem rozvoje čtenářské gramotnosti
Kadučáková, Mária; Landová, Hana; Drobíková, Barbora
2017 - Slovak
KADUČÁKOVÁ, Mária. 2016. Comparative study of methods of librarians work with school aged children in order to develop reading literacy. Prague, 106 p. Diploma thesis. Charles University. Faculty of Arts: Department of Information Studies and Librarianship. Supervisor: PhDr. Hana Landová, Ph.D. The diploma thesis is dedicated to the methods of work of children's librarians with younger school age readers in order to develop their reading literacy. The aim of this work is to acquaint with the specifics of younger school age readers, to analyze the librarian in the children's department and to link these two elements to achieve interplay in the development of reading literacy. The thesis can be divided into three main parts, theoretical, analytical and empirical. The first two chapters focus on the theory in the field of reading literacy, specifics of younger schoolchildren, furthermore focuses on the working environment of children's librarians, their competence and skills, particularly in education and basic methods of work with children. The next two chapters have analytical character and they examine reading literacy support abroad. Included is also an analysis and comparison of children reading literacy support in two countries surveyed, the Czech Republic and Slovakia. At the same time, these... KADUČÁKOVÁ, Mária. 2016. Srovnávací studie metod práce knihovníků s dětským čtenářem mladšího školního věku s cílem rozvoje čtenářské gramotnosti. Praha, 106 s. Diplomová práce. Karlova univerzita. Filozofická fakulta: Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce: PhDr. Hana Landová, Ph.D. Diplomová práce se věnuje metodám práce knihovníků s dětským čtenářem mladšího školního věku za účelem rozvoje jejich čtenářské gramotnosti. Cílem práce je seznámit se se specifiky čtenářů mladšího školního věku, analýza knihovníka v dětském oddělení a propojení těchto dvou elementů pro dosažení souhry v rozvoji čtenářské gramotnosti. Práci můžeme rozdělit do tří hlavních částí, a to teoretické, analytické si empirické. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na teorii v oblasti čtenářské gramotnosti, specifik dětí mladšího školního věku, dále se zaměřuje na pracovní prostředí dětských knihovníků, jejich kompetence a dovednosti, zejména v oblasti pedagogiky a základní metody práce s dětmi. Následující dvě kapitoly mají analytický charakter a zkoumají podporu čtenářské gramotnosti v zahraničí. Součástí je analýza a srovnání podpory čtenářské gramotnosti dětí ve dvou zkoumaných zemích, v České republice a na Slovensku. Zároveň jsou tyto dvě země součástí třetí, empirické části, která porovnává metody práce,... Keywords: Čtenářská gramotnost; Dětský knihovník; Dětský čtenář; Periodizace dětského čtenáře; Metody práce knihovníků; Reading literacy; Children's librarian; Children's reader; Periodization of children's reader; Librarian's working methods Available in a digital repository NRGL
Srovnávací studie metod práce knihovníků s dětským čtenářem mladšího školního věku s cílem rozvoje čtenářské gramotnosti

KADUČÁKOVÁ, Mária. 2016. Comparative study of methods of librarians work with school aged children in order to develop reading literacy. Prague, 106 p. Diploma thesis. Charles University. Faculty of ...

Kadučáková, Mária; Landová, Hana; Drobíková, Barbora
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases