Number of found documents: 69828
Published from to

Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan
Jonšta, Petr
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan

Jonšta, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Zhodnocení pracovní spokojenosti ve vybrané společnosti
Kudělková, Tereza; Bláha, Jiří; Vítková, Sandra
2016 - Czech
Bakalářská práce vymezuje základní teoretické poznatky o pracovní spokojenosti, nespokojenosti a pracovní motivaci. Jejím cílem je zhodnodit úroveň pracovní spokojenosti a míru spokojenosti s jednotlivými faktory ve vybrané společnosti. Zhodnocení bylo provedeno ve společnosti Orchard Hotel a.s. prostřednictvím dotazníkového šetření. Součástí této práce jsou doporučení, které by vedly ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti. This bachelor thesis defines the basic theoretical knowledge about job satisfaction, dissatisfaction and work motivation. The objective is to evaluate the level of job satisfaction and levels of individual factors of job satisfaction in selected company. Job satisfaction questionnaries had been distributed to employees at the company Orchard Hotel a.s. Recommendation represent one part of this thesis and should lead to increased job satisfaction in a selected company. Available to registered users in the VŠB-TUO
Zhodnocení pracovní spokojenosti ve vybrané společnosti

Bakalářská práce vymezuje základní teoretické poznatky o pracovní spokojenosti, nespokojenosti a pracovní motivaci. Jejím cílem je zhodnodit úroveň pracovní spokojenosti a míru spokojenosti s ...

Kudělková, Tereza; Bláha, Jiří; Vítková, Sandra
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Oceňování věcí nemovitých
Dvořáček, Zbyněk; Slavata, David; Kulil, Vladimír
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá způsoby oceňování majetku. Její náplní je zmapování všech možností ocenění majetku, popis míry jejich využitelnosti a následné rozhodnutí, která bude nejlepší pro náš výsledný výpočet ceny. Tento výpočet a zároveň hlavní cíl práce se bude týkat ocenění konkrétní nemovitosti na předem zvoleném místě. Teoretická část práce vymezí podmínky a právní rámec, jimiž se oceňování majetku řídí. V praktické části následně dojde na porovnávání jednotlivých inzerátů, popis proměnlivých aspektů cen a konečně finální stanovení ceny mnou vybrané nemovitosti. This bachelor’s thesis deals with the valuation of property. Examination of all possibilites of valuation of properities is among the most important parts of this thesis. Other crucial aspects which have influence on the valuation, such as rate of usability and consequential decision which possibility will be the best for our price calculation, are also included. The main goal of thesis is settling of the price of particular estate on premediately choosen place. Teoretical part of this thesis define conditions and legal Framework influencing valuating of property. Finally there will be a comparation of certain insertions, description of fluctuating aspects of prices and settling of the price of the properity we have choosen in the practical part of this thesis. Available to registered users in the VŠB-TUO
Oceňování věcí nemovitých

Bakalářská práce se zabývá způsoby oceňování majetku. Její náplní je zmapování všech možností ocenění majetku, popis míry jejich využitelnosti a následné rozhodnutí, která bude nejlepší pro náš ...

Dvořáček, Zbyněk; Slavata, David; Kulil, Vladimír
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Měření spokojenosti zákazníků na trhu domovních komunikačních a přístupových systémů
Paroulková, Aneta; Valečková, Jana; Klapilová Krbová, Petra
2016 - Czech
Tématem této práce je měření spokojenosti zákazníků na trhu domovních komunikačních a přístupových systémů. Cílem této práce je sestavení návrhů a doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků obchodní značky Czechphone® firmy ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. Pro sběr dat byla využita metoda kvantitativní, konkrétně elektronické dotazování. Měření spokojenosti zákazníků probíhalo metodou spokojenost/významnost. Základním souborem jsou business zákazníci firmy, kteří od ledna 2012 do února 2016 nakoupili výrobky v minimální výši 10 000 Kč. Výsledkem výzkumu jsou především dvě poziční mapy spokojenosti a důležitosti. První mapa se týká vlastností obchodního zástupce a druhá hledisek obchodní značky Czechphone®. Na základě pozičních map byly vytvořeny návrhy a doporučení. Především doporučení pro zvýšení spokojenosti s vlastnostmi obchodních zástupců a návrh na zavedení nového videosystému do sortimentu výrobků firmy. The theme of this thesis is customer satisfaction measurement on the market of house communication and access systems. The aim of this thesis is to compile proposals and recommendations leading to customer's satisfaction with the ELEKTRO-FA.PAVELEK, Ltd. company's Czechphone® trademark. A quantitative method, specifically online questioning, has been used. The basic set are a company's business customers, who bought a products from January 2012 to February 2016 at least for 10 000 CZK. The result of the survey leads to the two positional maps of satisfaction and importance making - the first relating to the sales representative's qualities, while the second one to the aspects of the Czechphone® trademark. Based on the positional maps, proposals and recommendations were made especially, how to increase the satisfaction level with the sales representatives' qualities and the new videosystem implementation to the company's range of products. Available to registered users in the VŠB-TUO
Měření spokojenosti zákazníků na trhu domovních komunikačních a přístupových systémů

Tématem této práce je měření spokojenosti zákazníků na trhu domovních komunikačních a přístupových systémů. Cílem této práce je sestavení návrhů a doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků ...

Paroulková, Aneta; Valečková, Jana; Klapilová Krbová, Petra
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Finanční analýza ve vybrané obchodní společnosti
Marková, Alžběta; Palochová, Marcela; Buba, Ondřej
2016 - Czech
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční a ekonomické situace vybrané obchodní společnosti v letech 2012-2014. Finanční analýza slouží především ke zjištění silných a slabých stránek společnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje podstata finanční analýzy, především základní pojmy, metody, postupy, uživatelé finanční analýzy a zdroje informací. V praktické části je představená vybraná obchodní společnost, na kterou je finanční analýza aplikována. V závěrečné části je provedeno zhodnocení zjištěných výsledků finanční analýzy a návrh doporučení, které mohou vést ke zlepšení dosavadní situace společnosti. Bachelor thesis is focused on the assessment of financial and economic situation of the selected business company during the years 2012-2014. The financial analysis is used primarily to determine the strengths and weaknesses of the company. The work is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part describes the substance of financial analysis, especially the basic concepts, methods, processes, users of financial analysis and information sources. In the practical part is introduced the selected company, in which is the financial analysis applied. At the end of this work is an assessment of the results of the financial analysis and draft recommendations, which may lead to the improvement of current situation of the company. Available to registered users in the VŠB-TUO
Finanční analýza ve vybrané obchodní společnosti

Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční a ekonomické situace vybrané obchodní společnosti v letech 2012-2014. Finanční analýza slouží především ke zjištění silných a slabých stránek ...

Marková, Alžběta; Palochová, Marcela; Buba, Ondřej
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Vyhodnocení nabídky služeb v podniku
Havelková, Monika; Oplatková, Anna; Jemelík, Vladimír
2016 - Czech
Bakalářská práce je vypracována na téma Vyhodnocení nabídky služeb v daném podniku. Pro zpracování byla zvolena společnost bp služby, a.s. Cílem této práce je rozbor jednotlivých nabízených služeb podniku. Pro hodnocení a návrhy pro zlepšení těchto služeb bylo použito dotazníkové šetření. V praktické části byla použita metoda analýzy a syntézy. Největší nespokojenost ze strany dotazovaných se dotýkala termoizolace prostor společnosti. Problém s termoizolací vyřeší plánovaná renovace prostor společnosti. Zjištěné informace mají napomoci společnosti zvýšit kvalitu nabízených služeb a odhalit jejich nedostatky. The main goal of this bachelor thesis is to assess services that are offered in a particular company. More specifically, the thesis focuses on the analysis of the individual services offered in the company called bp služby, a.s. The assessment and further suggestions for improvement of the services were based on the questionnaires that were used in this thesis. In the practical part of the thesis methods of analysis and synthesis were used. The results based on the answers of the respondents show that the main factor of dissatisfaction is the thermal insulation of the company. This problem could be solved by renovation project of the company. The data obtained should help the company to improve the quality of their services and possibly further identify their weaknesses. Keywords: služba; bp služby; a.s.; dotazníkové šetření; SWOT analýza; marketingový výzkum; spokojenost; kvalita; nájemníci; grafy; kopírovací centrum; spokojenost zákazníka; vyhodnocení nabídky; service; bp služby; a.s.; survey; SWOT analysis; marketing research; satisfaction; quality; tenants; charts; copy center; customer satisfaction; evaluation of the services Available to registered users in the VŠB-TUO
Vyhodnocení nabídky služeb v podniku

Bakalářská práce je vypracována na téma Vyhodnocení nabídky služeb v daném podniku. Pro zpracování byla zvolena společnost bp služby, a.s. Cílem této práce je rozbor jednotlivých nabízených služeb ...

Havelková, Monika; Oplatková, Anna; Jemelík, Vladimír
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Měření a srovnání volatility vybraných komodit
Měchura, Lukáš; Vašek, Jan; Klézl, Vojtěch
2016 - Czech
Cílem této bakalářské práce je měření a srovnání volatility vybraných komodit. V rámci práce jsou v prvé řadě popsány charakteristiky trhu komodit a teoretická východiska volatility a metodika sběru dat. Poté následují výpočty historické volatility a analýza a interpretace výsledků. Do kvantitativního výzkumu je zahrnuto 56 komodit s frekvencí oceňování denní a 6 komodit s frekvencí oceňování měsíční. Ve skladbě těchto komodit jsou zemědělské produkty, kovy, energie i komoditní indexy. Historická volatilita komodit je měřena od 31. 12. 2004 do 31. 12. 2015. Při výpočtech je vycházeno z odborné literatury, která stanovuje 3 druhy výpočtů: roční procentuální změnu ceny, koeficient variace a tunelovou analýzu. Srovnání výsledků probíhá v 8 podkapitolách, kdy jsou srovnávány a interpretovány nejvýraznější výkyvy, celkový trend volatility daných komodit i rozdíly v přístupech výpočtu koeficientu variace. The thesis focuses on measuring, comparing and interpreting historical volatility of selected commodities. It starts with the description of commodity market, then defines volatility, provides some theoretical basis as well as the methodology of data collection. The quantitative research covers 56 commodities with a daily frequency of valuation daily and six monthly priced commodities. The sample covers the period between 31. 12. 2004 to 31. 12. 2015 and considers a wide range of agricultural products, metals, energy or concrete. Drawing on extant literatures, three three types of commodity estimation are used: The annual percentage change in price, coefficient of variation and tunnel analysis. The results are outlined in eight subsections with the focus on the most pronounced fluctuations, the average and the closing price coefficient of variation comparison as well as the tunel volatility measurement. Keywords: Komodita; volatilita; historická volatilita; měření; srovnání; koeficient variace; tunelová analýza; procentuální změna ceny; Commodity; volatility; historical volatility; measuring; comparing; koeficient of variation; tunel analysis; procentual price change Available to registered users in the VŠB-TUO
Měření a srovnání volatility vybraných komodit

Cílem této bakalářské práce je měření a srovnání volatility vybraných komodit. V rámci práce jsou v prvé řadě popsány charakteristiky trhu komodit a teoretická východiska volatility a metodika sběru ...

Měchura, Lukáš; Vašek, Jan; Klézl, Vojtěch
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Motivace zaměstnanců ve výrobním podniku
Štverková, Lucie; Ludvík, Ladislav; Němec, Jiří
2016 - Czech
Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat stav současného stavu motivace zaměstnanců, vybraného výrobního podniku. Z výstupů analýzy dotazníkového šetření bude zjištěno, jaké formy motivačních nástrojů podnik preferuje. The aim of this Bachelor thesis is to describe and analyze the current state of employee motivation in the selected manufacturing plant. From the outputs of the analysis of the questionnaire investigation found what forms of motivating tools company prefers. Available to registered users in the VŠB-TUO
Motivace zaměstnanců ve výrobním podniku

Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat stav současného stavu motivace zaměstnanců, vybraného výrobního podniku. Z výstupů analýzy dotazníkového šetření bude zjištěno, jaké formy ...

Štverková, Lucie; Ludvík, Ladislav; Němec, Jiří
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Komparace legislativy církví, náboženských společností a církevních institucí a analýza zdrojů financování a hospodaření vybrané evidované právnické osoby
Kemeňová, Miroslava; Urbancová, Alžběta; Mikulčík, Jan
2016 - Czech
Cílem práce je popsat právní úpravu církví, náboženských společností a evidovaných právnických osob, popsat systém vedení účetnictví nevýdělečných organizací a způsob a rozsah, ve kterém mohou tyto organizace účtovat, popsat změny v účetnictví související s účinností novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, porovnat podmínky vedení účetnictví před a po účinnosti této novely. Dalším cílem je popsat vedení účetnictví vybrané evidované právnické osoby a také zjistit, jaký dopad mají změny tohoto zákona na účetnictví vybrané organizace. Součástí této práce je popis systému zdaňování nevýdělečných organizací a vybrané organizace a také analýza hospodaření vybrané organizace. Druhá kapitola obsahuje popis účetnictví a daní neziskových organizací a vybrané evidované právnické osoby. Třetí kapitola obsahuje charakteristiku a činnost vybrané organizace. Ve čtvrté kapitole je analýza zdrojů financování a hospodaření vybrané organizace. Goal of this work is describe legal adjustment of churches, religious communities and registered legal entity. Also describe leadership system accounting of non-profit organizations and the way and scale how they can charge it, cover the changes in accounts related with efficiency of law n. 563/1991 Sb., about accounting. Compare conditions in charge of account before and after this act become lawful. Next objective is describing accounting of selected registered legal entity and figure it out, how this changes have impact on selected accounting organization. Part of this work is characterization of tax system non-profit organizations and selected organization. Also analysis of economy selected organization. The second chapter contains a description of the accounting and taxes of non-profit organizations and selected registered legal entity. The third chapter contains the characteristic and activities of the selected organization. In the fourth chapter is analysis of financing and economy resources of the selected organization. Available to registered users in the VŠB-TUO
Komparace legislativy církví, náboženských společností a církevních institucí a analýza zdrojů financování a hospodaření vybrané evidované právnické osoby

Cílem práce je popsat právní úpravu církví, náboženských společností a evidovaných právnických osob, popsat systém vedení účetnictví nevýdělečných organizací a způsob a rozsah, ve kterém mohou tyto ...

Kemeňová, Miroslava; Urbancová, Alžběta; Mikulčík, Jan
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Migrační politika Evropské unie
Dragounová, Martina; Šimek, Milan; Janiurková, Marcela
2016 - Czech
Předmětem bakalářské práce Migrační politika Evropské unie je zhodnocení azylové a migrační politiky Evropské unie. V první části práce je nastíněna definice migrace, existující teorie a formy migrace. Druhá část je zaměřena na vývoj migrační politiky v Evropské unii, na azylovou politiku Evropské unie a na azylovou a migrační politiku České republiky. V další části práce jsou nastíněny podmínky vstupu na pracovní trhy vybraných zemí. Předposlední část je zaměřena na aktuální migrační situaci v Evropě. Závěrečná část se zaměřuje na návrhy a doporučení pro Evropskou unii a pro Českou republiku v přístupu k imigrantům. The subject bachelor work „Migration Policy of the European Union“ is evaluation of asylum and migration policy of the European Union. In the first part of work are outlined the definitions of migration, existing theories and form of migration. The second part is focused on development of migration policy in the European Union, asylum policy in the European Union and asylum policy in Czech Republic. In the next part of my work are outlined requirements for input on the labor markets of selected countries. The last but one part is focused on present migration situation in Europe. The last part is focused on suggestions and recommendations for the European Union and Czech Republic about the stance towards immigrants. Keywords: migrace; azylová a migrační politika; Evropská unie; Německo; Francie; Velká Británie; Česká republika; žádosti o azyl; uprchlíci; migration; asylum and immigration policy; European union; Germany; France; Great Britain; Czech republic; application for asylum; refugees Available to registered users in the VŠB-TUO
Migrační politika Evropské unie

Předmětem bakalářské práce Migrační politika Evropské unie je zhodnocení azylové a migrační politiky Evropské unie. V první části práce je nastíněna definice migrace, existující teorie a formy ...

Dragounová, Martina; Šimek, Milan; Janiurková, Marcela
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases