Number of found documents: 441229
Published from to

Konanie o svojprávnosti
POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2017 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou úpravou, konkrétne s § 186 a § 187 občianskeho súdneho poriadku účinného do 31. 12. 2013. V úvode práce je zdôraznený význam Úmluvy o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorá je v Českej republike platná už od roku 2009 a v požiadavkách ktorej tkvie základ súčasnej právnej úpravy svojprávnosti. Ďalej je v práci podrobne rozobraná napríklad možnosť súdu svoju príslušnosť preniesť, použitie pojmu zdravotný ústav, výsluch posudzovaného, výsluch znalca alebo obligatórne zastupovanie posudzovanej osoby procesným opatrovníkom. V dôsledku prijatia novej právnej úpravy bolo do zákona o zvláštnych konaniach súdnych zaradené ustanovenie, ktoré hovorí o povinnosti súdu počas celého priebehu konania zvažovať využitie miernejších a menej obmedzujúcich opatrení. Tejto problematike sa venuje posledná kapitola so zameraním na voľbu opatrovníka bez obmedzenia svojprávnosti. This diploma thesis deals with proceedings on legal capacity until the court arrives at a decision on the merits. Analytical method is used in this thesis as well as comparative method with previous legal regulations, more specifically, with § 186 and § 187 of Civil Procedure Code effective till 31st December 2013. Importance of Convention on the Rights of Persons with Disabilities is emphasized at the beginning of this thesis, which has been effective since 2009 in the Czech Republic and whose requirements are the base of current legal capacity legislation. The following conceptions are also described within the thesis: the option of court to carry its venue jurisdiction, use of term health institution, the hearing of person whose legal capacity is decided, the hearing of an expert witness or compulsory procuration of a person whose legal capacity is decided by the process guardian. Following the adoption of the new legal regulations, a provision of a law has been included in the Act on Special Judicial Proceedings, which regulates commitment of the court to consider milder and less restrictive measures during the proceedings. This issue is analyzed in the last chapter focusing on the choice of guardian without restriction of legal capacity. Keywords: duševná porucha; menej obmedzujúce opatrenia; obmedzenie svojprávnosti; opatrovníci; právne jednanie; svojprávnosť; Úmluva o právach osôb so zdravotným postihnutím; znalci; mental disorder; less restrictive measures; restriction of legal capacity; guardians; legal act; legal capacity; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; expert witnesses Available in digital repository of UPOL.
Konanie o svojprávnosti

Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou ...

POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora
PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
2017 - Czech
Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky o uskutečněných hovorech, jejich délce, odeslaných zprávách, apod. doporučí vhodný tarif pro mobilní telefon. Cell phone plan recommendation application Best tariff made for the Android platform. The goal of this application is the abbility to help with choosing the most appropriate tariff for cell phone from the offer of providers on the Czech market. Available in digital repository of UPOL.
Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora

Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky ...

PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému
Wespi Andreas; Német Marcel; G S
2017 - English
Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie pokročilých bezpečnostných metód nie je bežnou praxou. Príklady ako útok ?slammer? červom na jadrovú elektráreň David-Besse alebo ?Struxnet? útok na jadrové centrifúgy v Iráne dokazujú vážnosť bezpečnostných hrozieb v kontrolných systémoch. Na predídenie potenciálnych škôd sú potrebné nové bezpečnostné metódy. Operátori kontrolných systémov sa obávajú narušení zabehnutých systémov. Akceptujú iba metódy, ktoré neohrozia systém. Detekcia útokov v pasívne zachytených dátach je akceptovanou možnosťou. Behaviorálne systémy na detekciu anomálií sú možným riešením. Aby plnili svoju úlohu, takéto algoritmy musia byť správne nakonfigurované. Táto práca prezentuje asistenčnú platformu ktorá umožňuje interaktívnu konfigurácie, ohodnotenie a porovnanie výkonu modulov na detekciu anomálií. Asistenčnú platformu sme otestovali s modulmi vyvinutými v IBM Research na dátach zachytených v priemyselnom bezpečnostnom laboratóriu vytvorenom nadnárodnou spoločnosťou na generovanie a distribúciu energie. Kvalita asistenčnej platformy bola ohodnotená na základe testovania s užívateľmi.Industrial Control Systems (ICS) are important for functioning of many critical facilities such as power plants, water treatment facilities or gas pipelines. Although security of such systems deserves attention, application of thorough security intelligence approaches to ICS is not a standard practice. Examples such as the slammer worm infection at US Davis-Besse nuclear plant, or the Struxnet ICS attack on nuclear centrifuges in Iran show the significance of the security threats in ICS. New security methods capable of better ICS protection are needed to prevent potential damages. ICS operators are afraid of system disruptions and require that the security measures are unobtrusive to the system. Taking concerns of operators in mind, analysis of passively collected network data and detection of intrusions in the collected data is an acceptable method for achieving improved ICS security. Behavior based anomaly detection algorithms for ICS are a viable solution. Such algorithms need to be configured properly to perform well. This thesis proposes an assistant platform for interactive configuration, evaluation and comparison of anomaly detection modules. The result is a functioning product that applies techniques of parameter configuration, data labeling, algorithm results evaluation as well as navigating and filtering of the results in an interactive way. The proposed solution allows users to select anomaly detection module and parameter sets that fit their labeling of anomalies and preferences for balancing precision and recall. The thesis discusses features and design of such a platform for an ICS environment. The thesis also presents results of a user testing conducted with five participants in which the users work with the platform to compare performance of anomaly detection modules developed by IBM Research on a data collected in an Industrial Cyber Security Lab. Keywords: Řídicí systémy,SCADA,detekce anomálií; Industrial Control System; SCADA; Anomaly Detection Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému

Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži ...

Wespi Andreas; Német Marcel; G S
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Klient pro web historických fotografií pro OS Android
PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
2017 - Czech
Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem software. The aim of the thesis is to create application extending web page of historical photographs. Application is intended for OS Android and is produced in cooperation with OLC Systems s.r.o., engaged in software development. Keywords: android; historické fotografie; mapa; fotoaparát; android; historical photography; map; camera Available in digital repository of UPOL.
Klient pro web historických fotografií pro OS Android

Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem ...

PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti
KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou součástí je zpracování obecných poznatků o územním plánování, územním řízení, dotčených orgánech či povaze závazných stanovisek. Z důvodu komplexnosti tématu je do práce zapracována i problematika odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na několika místech je provedena komparace současné úpravy s úpravou před novelou č. 41/2015 Sb.. Autorka práce se věnuje rozboru nedostatků účinné právní úpravy a snaží se navrhnout možná východiska. The diploma thesis analyses the options of agriculture land protection in local planning. The thesis is focused mainly on analysis of agriculture withdrawal agreement from agricultural soil fund due to Act No. 334/1992 Coll., on protection of agricultural soil fund. Essential part of the thesis is analysis of basic knowledge of local planning, land proceeding, authorities of agriculture land protection and binding opinions. The thesis also compares preceding and actual act after admission of Act No. 41/2015 Coll. The author analyses deficiency in actual act and try to find possible outcomes. Keywords: zemědělský půdní fond (ZPF); ochrana ZPF; souhlas k odnětí; odvody; územní plánování; územní řízení; závazná stanoviska; rozhodnutí; půda; životní prostředí; agricultural soil fund; protection of agricultural soil fund; withdrawal agreement; payments; local planning; land proceeding;binding opinions; soil; environment Available in digital repository of UPOL.
Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti

Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 ...

KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla
BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
2017 - Czech
Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále práce obsahuje demonstraci regulátoru v nasimulovaných podmínkách, založených na reálných datech ve vývojovém prostredí MATLAB s nadstavbou Simulink a porovnání výsledku ruzných implementací PID regulátoru. The result of my thesis is a summary of mathematical procedure for optimal controller settings calculation working at stable hydrostatic circuit including description of PID conroller and its functionalities. This paper also include demonstration of a controller in simulated conditions based on real data with a help of MATLAB (Simulink) and comparison of results of various PID controller implementations. Keywords: PID regulátor; chlazení nástavby vozidla; hydraulický obvod; výpocet nastavení PID regulátoru; PID controller; vehicle superstructure cooling system; hydraulic circuit; calculation for PID controller setting Available in digital repository of UPOL.
Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla

Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále ...

BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Linuxová distribuce s podporou aplikací pro Windows
BENEŠ, Rostislav; KRAJČA, Petr; OUTRATA, Jan
2017 - Czech
Pro systém Linux je k dispozici několik nástrojů, které umožňují spouštět pro- gramy z jiných platforem a operačních systémů. Projekty Wine a DOSBox nabízí možnost provozovat v Linuxu aplikace pro Windows a MS-DOS. Tato práce se zabývá vytvořením linuxové distribuce, která obsahuje tyto a jiné podpůrné ná- stroje pro snadné spouštění a běh aplikací z Windows. Také jsem vytvořil nástroj Inwi pro správu nainstalovaných aplikací, která umožňuje mít více prostředí Wine s různým nastavením, ve kterých aplikace běží. There are few tools for Linux that makes possible to run applications from di- fferent platforms and operation systems. Wine and DOSBox projects offer an option to run aplications from Windows and MS-DOS environments in Linux. This thesis describes making of the Linux distribution that contains these and other supporting tools to make Windows applications easy to run. I have also created tool Inwi for easy management of installed applications that makes it possible to have more Wine environments with different configurations where the applications run in. Keywords: Wine;DOSBox;Linux;linuxová distribuce;emulace; Wine;DOSBox;Linux;linux distribution;emulation Available in digital repository of UPOL.
Linuxová distribuce s podporou aplikací pro Windows

Pro systém Linux je k dispozici několik nástrojů, které umožňují spouštět pro- gramy z jiných platforem a operačních systémů. Projekty Wine a DOSBox nabízí možnost provozovat v Linuxu aplikace pro ...

BENEŠ, Rostislav; KRAJČA, Petr; OUTRATA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery
KŘÍŽOVÁ, Adéla
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery

KŘÍŽOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Lokalizace dronů v obrazu z kamery
Štěpán Petr; Ficenec Adam; Pačes Pavel
2017 - Czech
Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu pomocí neuronových sítí. Práce se zabývá rozborem neuronových sítí, vhodným výběrem sítě pro řešení problematiky, jejím návrhem a vytvořením funkčního algoritmu schopného detekovat a označit objekty v reálném čase. Kromě přípravy algoritmu pro živý vstup je jeho funkcionalita ozkoušena na testovací sadě obrazů pro získání ucelené informace o přesnosti. Výsledky testů jsou následně rozebrány a z nich jsou vyvozeny možné návrhy na zlepšení.The goal of this work is to test the possibility of using neural networks to localize UAVs. Solution for this problem lies in an extensive research of given subject and in the development of algorithm, which will be able to detect and localize flying quadrocopters from video stream. This work will provide a thorough analysis of neural networks, proper network design and the development of functional algorithm, capable of live stream object marking. Apart from preparing the algorithm for live feed input, the functionality of this program will be tested on a set of pictures to properly analyze the precision. Results of these tests will be discussed in final suggestion for future upgrades. Keywords: Neuronová síť; dron; detekce a lokalizace; Neural network; UAV; detection and localization Available in digital repository of ČVUT.
Lokalizace dronů v obrazu z kamery

Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat ...

Štěpán Petr; Ficenec Adam; Pačes Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuční sítě s rozptýleným zdroji
Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
2017 - English
Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů energie k distribuční soustavě, charakteristika napětí před a po připojení k spotřeba síť.This thesis is about the general information on distributed energy sources, types of power plants, specifically photovoltaic power plants (constraints, laws, standards and requirements), the rules for connecting dispersed energy sources to the distribution system, voltage characteristics before and after connection to a consumption network. Keywords: Distribuční soustava; generace; elektrárny; solární články; obnovitelné zdroje; kvalita elektrické energie; Distribution system; generation; power plants; solar cells; renewables; power quality Available at various departments of the ČVUT.
Distribuční sítě s rozptýleným zdroji

Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení ...

Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases