Number of found documents: 425492
Published from to

Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery
KŘÍŽOVÁ, Adéla
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery

KŘÍŽOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Lokalizace dronů v obrazu z kamery
Štěpán Petr; Ficenec Adam; Pačes Pavel
2017 - Czech
Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu pomocí neuronových sítí. Práce se zabývá rozborem neuronových sítí, vhodným výběrem sítě pro řešení problematiky, jejím návrhem a vytvořením funkčního algoritmu schopného detekovat a označit objekty v reálném čase. Kromě přípravy algoritmu pro živý vstup je jeho funkcionalita ozkoušena na testovací sadě obrazů pro získání ucelené informace o přesnosti. Výsledky testů jsou následně rozebrány a z nich jsou vyvozeny možné návrhy na zlepšení.The goal of this work is to test the possibility of using neural networks to localize UAVs. Solution for this problem lies in an extensive research of given subject and in the development of algorithm, which will be able to detect and localize flying quadrocopters from video stream. This work will provide a thorough analysis of neural networks, proper network design and the development of functional algorithm, capable of live stream object marking. Apart from preparing the algorithm for live feed input, the functionality of this program will be tested on a set of pictures to properly analyze the precision. Results of these tests will be discussed in final suggestion for future upgrades. Keywords: Neuronová síť; dron; detekce a lokalizace; Neural network; UAV; detection and localization Available in digital repository of ČVUT.
Lokalizace dronů v obrazu z kamery

Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat ...

Štěpán Petr; Ficenec Adam; Pačes Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuční sítě s rozptýleným zdroji
Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
2017 - English
Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů energie k distribuční soustavě, charakteristika napětí před a po připojení k spotřeba síť.This thesis is about the general information on distributed energy sources, types of power plants, specifically photovoltaic power plants (constraints, laws, standards and requirements), the rules for connecting dispersed energy sources to the distribution system, voltage characteristics before and after connection to a consumption network. Keywords: Distribuční soustava; generace; elektrárny; solární články; obnovitelné zdroje; kvalita elektrické energie; Distribution system; generation; power plants; solar cells; renewables; power quality Available at various departments of the ČVUT.
Distribuční sítě s rozptýleným zdroji

Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení ...

Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Postupy tvorby a revize primárního práva Evropské unie
GZYLOVÁ, Romana; HAMUĽÁK, Ondrej; STEHLÍK, Václav
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá postupy tvorby a revizemi primárního práva Evropské unie. Primární právo představuje základ práva Evropské unie. Oblast revizí primárního práva se po přijetí Lisabonské smlouvy dočkala relevantních změn a tyto revizní postupy si bezesporu zasluhují větší pozornost. Diplomová práce je rozdělena celkem do 4 kapitol. Primárnímu právu Evropské unie obecně a jeho obsahu je věnována kapitola první. Druhá kapitola se zabývá již samotnou podstatou revizí primárního práva Evropské unie a je rozdělena do 4 podkapitol zabývajících se postupně řádným postupem, zjednodušeným postupem, zvláštními přechodovými klauzulemi a evolutivními klauzulemi. Tato kapitola se zaměřuje na úpravu nastalou po přijetí Lisabonské smlouvy a současně zahrnuje srovnání s předchozí úpravou revizí Smluv. Problematice revizí Smluv ve vybraných členských státech, a to konkrétně v České republice a Německu, se věnuje kapitola následující. Poslední kapitola je zaměřena na specifické případy změny Smluv, které představují přístupové smlouvy a smlouvy o vystoupení z Unie. Danou kapitolu jsem se rozhodla obohatit o aktuální téma, jež představuje v rámci procesu vystoupení případ Velké Británie, která se rozhodla z Unie vystoupit. Práce je zaměřena především na vytvoření uceleného pojednání o postupech revize primárního práva a částečně rovněž komparaci předchozí úpravy s úpravou nastalou po přijetí Lisabonské smlouvy. This thesis is concerned with the processes of creation and revision of EU primary law. Primary law represents the foundation of EU law. The topic of revisions of primary law has undergone substantial changes after the adoption of the Lisbon Treaty, and deserves greater attention. This thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces EU primary law in general and its content. Chapter two concerns the process of revisions of EU primary law, and is subdivided into for sections dealing with the ordinary process, the simplified process, special transitional clauses and evolutionary clauses. This chapter is focused on adjustment that occurred after the adoption of the Lisbon Treaty, and includes comparison with previous adjustment of treaty revisions. Chapter three presents the trouble of treaty revisions in selected member states, specifically in Germany and the Czech Republic. The last chapter focuses on specific treaty changes, which represent the accession treaty and treaty of withdrawal from the European Union. This last chapter I have decided to enrich with the actual topic of the decision of the United Kingdom to leave the Union. This work presents a comprehensive treatment of the revision processes of primary law, as well as a partial comparison of these processes before and after the adoption of the Lisbon treaty. Keywords: klauzule; Lisabonská smlouva; mezivládní konference; primární právo Evropské unie; přístupová smlouva; smlouva o vystoupení z Evropské unie; revize Smluv; řádný legislativní postup; řádný postup revize; Smlouva o Evropské unii; Smlouva o fungování Evropské unie; zjednodušený postup revize; zvláštní legislativní postup; zvláštní přechodová klauzule; Clause; Lisbon Treaty; Intergovernmental Conference; Primary law of the European Union; Treaty of Accession; Treaty of Withdrawal from the European Union; Treaty Revision; Ordinary legislative procedure; Ordinary revision procedure; Treaty on European Union; Treaty on the Functioning of the European Union; Simplified revision procedure; Special legislative procedure; Special bridging clause Available in digital repository of UPOL.
Postupy tvorby a revize primárního práva Evropské unie

Diplomová práce se zabývá postupy tvorby a revizemi primárního práva Evropské unie. Primární právo představuje základ práva Evropské unie. Oblast revizí primárního práva se po přijetí Lisabonské ...

GZYLOVÁ, Romana; HAMUĽÁK, Ondrej; STEHLÍK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače
Hégr Tomáš; Červenka Lukáš; Hažlinský Michal
2017 - Czech
NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit NETCONF rozhraní do optického přepínače řady Czech Light vyvinutého sdružením CESNET. Výsledkem práce je konfigurační model zařízení a jeho implementace. Byl popsán výběr, instalace a konfigurace potřebných softwarových komponent.NETCONF protocol is a communication protocol designed by Internet Engineering Task Force (IETF). Its main purpose is to remotely configure devices and check their state. The goal of this bachelor project is to design a NETCONF interface that can be deployed to the optical circuit switch Czech Light developed by CESNET. As a result, a configuration model of the device and its implementation were created. Necessary software components were described and configured. Keywords: NETCONF; Czech Light,YANG,libnetconf; NETCONF; Czech Light,YANG,libnetconf Available at various departments of the ČVUT.
Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače

NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit ...

Hégr Tomáš; Červenka Lukáš; Hažlinský Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér
Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
2017 - English
Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu chování rojů pozemních robotů v rovině a rozšířil tuto sadu algoritmů do 3D prostoru pro řízení bezpilotních letounů. Chování původních algoritmů a jejich rozšíření jsem ověřil simulacemi v robotických simulátorech V-REP a Gazebo.This thesis deals with distributed cohesive control of swarms of dimensionless particles and applicability of this approach for using with swarms of micro aerial vehicles. I have implemented a set of algorithms presented in [11] that leads to the cohesive swarm behavior of ground robots in a plane and extended these algorithms to 3D space for control of unmanned aerial vehicles. The behavior of original algorithms and their extensions was verified by simulations in V-REP and Gazebo robotic simulators. Keywords: multi robotické systémy,řízení rojů,bezpilotní letouny; multi-robotic systems,swarm control,unmanned aerial vehicles Available at various departments of the ČVUT.
Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér

Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu ...

Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Měření parametrů analogového záznamu
Rund František; Kritskii Vladislav; Bednář Jan
2017 - Czech
Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu záznamu a jejich vlastnosti, popsány vztahy, které byly následne použity pro vypocet. V rámci této práce je aplikován algoritmus pro implementaci popsaných vztahu v programovém prostredí Matlab. Provadí se analýza predstavených záznamu a porovnání výsledku pomocí jiného softwaru.The bachelor's thesis presents a definition of basic parameters of analog signals and its implementation for analyzing. Theoretical part is consist of classification of analog signals, introduction to parameters, description of parameters' calculation . The practical part of this work is devoted to design of a proper algorithm in Matlab environment. From suggested tracks was made a database for analysis. Obtained results are compared with results from a third-party software. Keywords: Analogový signál; Matlab; mechanický záznam; optický záznam; magnetický záznam; šum; parametry; Analog signal; Matlab; mechanical record; optical record; magnetic record; noise; parameters Available in digital repository of ČVUT.
Měření parametrů analogového záznamu

Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena ...

Rund František; Kritskii Vladislav; Bednář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem
Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
2017 - Czech
Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Aircraft Industries a.s., která chtěla ukázat alternativní způsoby simulace, než jak se používají. Navržený model vznikl pomocí skutečných parametrů letounu. Funkčnost modelu je dokumentována grafy. Celkově je navržený model stabilní na základě posuzovaných parametrů.The topic of the work is to build model airplane L410 NG in the program Matlab and to design the autopilot to control the longitudinal motion of the airplane. As for the overall model, we assess its stability. The work was created in collaboration with Aircraft Industries, a.s., which wanted to show alternative methods of simulation, than those already in use. The proposed model was created using actual parameters of the aircraft. The functionality of the model is documented in the charts. Overall, the proposed model is stable, based on the assessed parameters. Keywords: L410 NG; Autopilot; Model; Matlab; L410 NG; Autopilot; Model; Matlab Available at various departments of the ČVUT.
Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem

Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve ...

Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily
Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
2017 - English
V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během dne lišit v souvislosti se strategií "Dynamic pricing". Abychom se vyhnuli nadbytečně dlouhým trasám, započítáváme do cestovních nákladů i dobu jízdy. Řidič si sám může určit, jaký význam pro něj má čas strávený na cestách. Navrhli jsme bikriteriální algoritmus, který počítá množinu optimálních tras. Množina tras obsahuje trasu s minimální dobou jízdy, trasu s minimalními cestovními náklady a několik alternativních tras. Náš algoritmus vychází z algoritmu "Bicriteria Shortest Path Algorithm". Tento algoritmus jsme rozšířili tak, aby splňoval omezení daná baterií v elektromobilu a zároveň umožnil nabíjení u nabíjecích stanic. Dále jsme navrhli některé techniky, které zrychlují algoritmus na úkor porušení optimality řešení. Navržený algoritmus jsme implementovali v jazyce Java a otestovali na modelu silniční sítě Německa s nabíjecími stanicemi od Tesla Motors. Podle výsledků evaluace je průměrný výpočení čas algoritmu 622 ms. Nakonec jsme vyvinuli webovou aplikaci "Charge Here", ve které je aplikován uvedený algoritmus.This thesis is aimed at journey planning for electric vehicles (EVs), where it is necessary to make stops at charging stations. We minimize the travel costs of the journey in a model o transport network where the price per unit of energy may vary due to the 'Dynamic pricing' strategy. To avoid inappropriate detours, we consider that travel time is also included in the travel costs. Furthermore, the significance of the time spent on the journey is determined by the EV driver himself. We have proposed a bicriteria algorithm that computes a set of optimal journeys. The set contains a journey with the minimum travel costs, a journey with the minimum travel time and alternative journeys that are the trade-off between both criteria. The algorithm is based on Bicriteria Shortest Path algorithm. We extended the Bicriteria Shortest Path algorithm to satisfy the EV battery constraints and to allow recharging at charging stations. Moreover, we proposed some techniques that speed up the algorithm at the expense of harming the optimality of solutions. We implemented the algorithm in Java language and tested on the real-world model of Germany road network with Tesla's charging stations. The evaluation of our experiments shows that the computation time of the algorithm is 622 ms on average. Finally, we developed the web application 'Charge Here' where the same algorithm is applied. Keywords: elektromobil; dopravní síť; dynamické určování cen,rychlonabíjecí stanice,bikriteriální nejkratší cesta s omezením,dobíjení; electric vehicle,transport network,dynamic pricing,supercharger,constrained bicriteria shortest path,charging Available at various departments of the ČVUT.
Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily

V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za ...

Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence
Roztočil Jaroslav; Nováková Adéla; Kuna Alexander
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit nastavení tohoto modulu, přijímat zprávy odeslané z modulu a následně tato data ukládat do souboru. Software je napsán v jazyce C, ve vývojovém prostředí LabWindows/CVI. Ze změřených dat je určena nejistota generování pulsů 1 PPS oproti časové stupnici FEL Time.The aim of this bachelor project is to design and develop software for the laboratory of precise time at FEE CTU. This software is to communicate with GNSS module uBlox LEA-6T. Program is able to communicate with GNSS module, change its settings, receive messages and store those data into a file. Application is written in C language, in LabWindows/CVI development environment. The uncertainty of a pulse generation of 1 PPS is determined from acquired data and will be compared to the FEL Time time scale. Keywords: Etalon; GNSS; GPS; LabWindows/CVI; měření času; uBlox; GNSS; GPS; LabWindows/CVI; standard; time measurement; uBlox Available at various departments of the ČVUT.
Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence

Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat ...

Roztočil Jaroslav; Nováková Adéla; Kuna Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases