Number of found documents: 524711
Published from to

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Keywords: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Available in digital repository of UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

De terminale fase van het leven en de gerichtheid op euthanasie in Nederland en Tsjechië
KAKRDOVÁ, Martina; ENGELBRECHT, Wilken
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociální péče o pacienty v terminální fázi života v Nizozemsku a České republice. Jsou zde vyobrazeny zásady paliativní péče a možnosti, jak zmírnit bolesti při umírání. Především je tato práce zaměřena na eutanazii, která je v Nizozemsku legální. V práci jsou uvedeny hlavní principy, na kterých je založeno fungování takto sporného úkolu. Snaha zjistit, proč je eutanazie v České republice stále zákonem neumožněna. This bachelor thesis deals with the topic of social care for patients in the terminal phase of life in the Netherlands and the Czech Republic. There are depicted the principles of palliative care and possibilities of alleviating pain during dying. Above all, this work is focused on euthanasia, which is legal in the Netherlands. The main principles on which the functioning of the task in question are based are presented in the thesis. Trying to find out why euthanasia is still not legal in the Czech Republic. Keywords: Eutanazie; Nizozemsko; Česká Republika; paliativní péče; sociální péče; zdravotnická zařízení; smrt; náboženství; tabu; etika; Euthanasia; Netherlands; Czech Republic; palliative care; social care; medical facilities; death; religion; taboo; ethics Available in digital repository of UPOL.
De terminale fase van het leven en de gerichtheid op euthanasie in Nederland en Tsjechië

Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociální péče o pacienty v terminální fázi života v Nizozemsku a České republice. Jsou zde vyobrazeny zásady paliativní péče a možnosti, jak zmírnit bolesti při ...

KAKRDOVÁ, Martina; ENGELBRECHT, Wilken
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Metatextové prostředky ve vybraných částech českých a anglických výročních zpráv
KOUBKOVÁ, Tereza; MOLNÁR, Ondřej
2018 - English
Tato diplomová práce zkoumá jazykové prostředky, jakými se vyjadřuje metadiskurz v dopisech určených akcionářům na úvod výročních zpráv firem. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky a přístupy ke klasifikaci metatextových prostředků. V další části jsou prezentovány výsledky analýzy českých a anglických textů, které jsou následně porovnávány z hlediska množství a typu metadiskurzu. Analýza vychází z Hylandovy klasifikace, která rozlišuje deset typů metadiskurzu. Součástí této diplomové práce je také rétorika v dopisech akcionářům. Všechny texty jsou zkoumány z hlediska toho, jakým způsobem je v nich realizovány přesvědčovací funkce projevu. This MA thesis explores language resources of metadiscourse in Czech and English CEOs' letters. The first part contains theoretical introduction and approaches to classification of metadiscourse. In the next parts, the results of analyses of Czech and English texts are presented. The results are subsequently compared in terms of quantity and type of metadiscourse. The analysis is based on Hyland's classification which distinguishes ten types of metadiscourse. This thesis also explores rhetoric in CEOs' letters. All texts are examined in terms of how they realize rhetorical appeals. Keywords: metadiskurz; výroční zprávy; slovo úvodem; čeština; angličtina; rétorika; Hyland; metadiscourse; annual reports; CEOs' letters; Czech; English; rhetoric; Hyland Available in digital repository of UPOL.
Metatextové prostředky ve vybraných částech českých a anglických výročních zpráv

Tato diplomová práce zkoumá jazykové prostředky, jakými se vyjadřuje metadiskurz v dopisech určených akcionářům na úvod výročních zpráv firem. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky a ...

KOUBKOVÁ, Tereza; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jev síťové lásky
HOLUBOVSKA, Tetiana; SLOBODA, Zdeněk
2018 - Czech
Magisterská práce je zaměřena na zkoumání realizace intimních a partnerských vztahů, které je možné také označit pojmem láska v současné síťové společnosti. Konkrétněji půjde o "lásku" realizovanou výhradně prostřednictvím technologických sítí, tedy bez osobního kontaktu. Pomocí chápajících rozhovorů bude ve výpovědích vybraných informantů poukázáno na to, jak lidé označují, prožívají a rozumějí tomuto novému pojetí "síťové lásky", a zároveň na její možné podoby a definice. Pomocí vypovědí respondentů bylo také zjištěno, jak sociální sítě na internetu vstupují do procesu "síťové lásky". Magisterská práce přispívá k formování koncepce fenoménu, jenž by se mohl označovat "síťová láska", a jeho možné adaptaci ve vědeckém prostředí, obzvláště pak v rámci humanitních a společenských věd. The master's thesis is focused on exploring the realization of intimate and partnership relationships, which can also be called as love in the current network society. More specifically, it will be a "love" realized exclusively through technological networks, i.e. without personal contact. With the help of the comprehensive interviews, the testimonials of selected informants will show how people identify, experience and understand this new concept of "love via internet" and at the same time its possible forms and definitions. With the help of respondents, it was discovered how social media on the internet influences the "love via internet". This Master Thesis contributes to the formation of a phenomenon concept that could be called "love via internet" and its possible adaptation in the scientific environment, especially in the humanities and social sciences. Keywords: síťová společnost; kvalitativní výzkum; chápající rozhovor; zakotvená teorie; tekutá společnost; konfluentní láska.; network society; qualitative research; Comprehensive Interview; grounded teory; liquid society; confluent love Available in digital repository of UPOL.
Jev síťové lásky

Magisterská práce je zaměřena na zkoumání realizace intimních a partnerských vztahů, které je možné také označit pojmem láska v současné síťové společnosti. Konkrétněji půjde o "lásku" realizovanou ...

HOLUBOVSKA, Tetiana; SLOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

La création néologique chez Raymond Queneau dans Les Fleurs Bleues
MÜLLER, Jan; HILDENBRAND, Benjamin
2018 -
Le travail nous présente la création néologique chez Raymond Queneau dans Les Fleurs bleues. La partie théorétique dispose des chapitres sur l'auteur, de la formation de mots en français et quelques caractéristiques de la langue non standard. La partie pratique s'oriente sur l'analyse des lexiques utilisés, qui sont classés systématiquement dans les catégories particuli?res. This thesis analyses the creation of neologisms in Raymond Queneau's book The Blue Flowers. The theoretical part focuses on the author and his work, the word formation process in French and basic characteristics on non-standard language. The empirical part analyses the vocabulary used in the book and systematically classifies the individual examples into the particular categories. Keywords: Raymond Queneau; neologism; language non-standard; word formation Available in digital repository of UPOL.
La création néologique chez Raymond Queneau dans Les Fleurs Bleues

Le travail nous présente la création néologique chez Raymond Queneau dans Les Fleurs bleues. La partie théorétique dispose des chapitres sur l'auteur, de la formation de mots en français et quelques ...

MÜLLER, Jan; HILDENBRAND, Benjamin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Toerisme en recreatie in Nederland en Tsjechië
MIHALIK, Juraj; ENGELBRECHT, Wilken
2018 - Czech
Inleiding 1. vrije tijd 2. toerisme 3. recreatie 4. vergelijking van de gegevens van toerisme conslusie introduction 1. spare time 2. tourism 3. recreation 4. a comparison of the tourism figures summary Keywords: vrijetijdsbesteding; vrije tijd; recreatie; toerisme; tourism; recreation; free time Available in digital repository of UPOL.
Toerisme en recreatie in Nederland en Tsjechië

Inleiding 1. vrije tijd 2. toerisme 3. recreatie 4. vergelijking van de gegevens van toerisme conslusie...

MIHALIK, Juraj; ENGELBRECHT, Wilken
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Proměny básnického obrazu v poezii Pavla Kolmačky
JUŘENOVÁ, Lucie; KOMENDA, Petr; KOLÁŘOVÁ, Jana
2018 - Czech
Literární kritika zařadila první sbírku Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos ke spirituální linii v české poezii. V Kolmačkových básních nacházeli odkaz Bohuslava Reynka (Jií Trávníček pro zařazení použil termín "Reynkovská stopa"). Druhou sbírku Viděl jsi, že jsi, kritika řadí spíše k empirickému proudu, jelikož se básník tematicky odchýlil od reflexe spirituality v krajině ve prospěch sledování transcendentna v každodennosti. Cílem této práce je poukázat na další proměnu poetiky ve třetí sbírce Moře. Tradiční křesťanské motivy se v ní již nevyskytují, básník klade větší důraz na každodenní aspekty žití v současném světě. Religiozita z jeho poezie úplně nemizí, jen již není pojmenována prostřednictvím biblických motivů, jak tomu bylo v počátcích. Pro pojmenování dimenze, která jej přesahuje, již téměř nepoužívá jméno Boží. This bachelor thesis is meant to find various metamorphoses of the imagination in poetic collections of Pavel Kolmačka. First of his collections is written in the legacy of traditional christian motifs. In the second collection he tries to see daily life and simple things in a new view every time so that he knows his being in his world is not a sure thing. In the third collection of poems author doesn't keep on using the traditional religious motifs and he realises that his existence is like a boat in the ocean of the world. Therefore this collection is called Moře (The sea). Keywords: Pavel Kolmačka; česká poezie; spiritualita; empirie; přírodní živly; transcendentno; krajina; venkov; dům; rodina; Czech poetry; spirituality; religious motifs; countryside; nature; elements; family Available in digital repository of UPOL.
Proměny básnického obrazu v poezii Pavla Kolmačky

Literární kritika zařadila první sbírku Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos ke spirituální linii v české poezii. V Kolmačkových básních nacházeli odkaz Bohuslava Reynka (Jií Trávníček pro zařazení ...

JUŘENOVÁ, Lucie; KOMENDA, Petr; KOLÁŘOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vznik Južného Sudánu a jeho vývoj po nadobudnutí nezávislosti v roku 2011
BORŠ, Viktor; ŽÍDKOVÁ, Markéta
2018 - Czech
Táto magisterská diplomová práca je jedno- prípadovou štúdiou a jej cieľom je naznačiť vnútorný vývoj Južného Sudánu a analyzovať príčiny súčasnej nestability v Južnom Sudáne. Prvá kapitola predstavuje teoretický koncept zdrojov vypuknutia občianskej vojny. Druhá kapitola sa zaoberá historickým vývojom Južného Sudánu od roku 1973, kedy získal autonómiu až po rok 2000, kedy boli obnovené mierové rokovania medzi sudánskou vládou a povstalcami z Južného Sudánu. Tretia kapitola rieši mierové jednania a následne prechodné obdobie 2005-2011. Snažíme sa v tejto kapitole zistiť problémy, ktoré neboli vyriešené počas prechodného obdobia aj keď jeho cieľom bolo budovanie jednoty. Štvrtá kapitola sa zaoberá samotnými príčinami vypuknutia vojny. Príčiny sú rozdelené do kategórií: činnosť a motivácia povstaleckých skupín, socioekonomická situácia, politická situácia, etnická diverzita a tribalizmus, vplyv tretích strán. This master thesis is a single-case study and its aim is to indicate the inner development of South Sudan and to analyze the causes of the current instability in the South Sudan causing the civil war. The first chapter presents the theoretical concept of the sources of the outbreak of civil war. The second chapter deals with the historical development of the South Sudan since 1973, when it gained autonomy until 2000, when peace talks between the Sudanese Government and South Sudan insurgents were resumed. The third chapter deals with peace negotiations and then the Transition Period 2005-2011. We are trying to find in this chapter the problems that have not been resolved during the transition period, even if its goal was building unity. The fourth chapter deals with the very causes of the outbreak of the civil war. The causes are divided into the following categories: activity and motivation of rebel groups, socio-economic situation, political situation, ethnic diversity and tribalism, influence of third parties to the conflict. Keywords: Južný Sudán; Sudán; občianska vojna; ropa; etnická diverzita; politický konflikt; South Sudan; Sudan; civil war; oil; ethnic diversity; political conflict Available in digital repository of UPOL.
Vznik Južného Sudánu a jeho vývoj po nadobudnutí nezávislosti v roku 2011

Táto magisterská diplomová práca je jedno- prípadovou štúdiou a jej cieľom je naznačiť vnútorný vývoj Južného Sudánu a analyzovať príčiny súčasnej nestability v Južnom Sudáne. Prvá kapitola ...

BORŠ, Viktor; ŽÍDKOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Život dítěte na venkově ve 2. polovině 19. století očima sběratelů lidových tradic
PROKEŠOVÁ, Kristýna; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; BUREŠOVÁ, Jana
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na děti žijící na venkově ve 2. polovině 19. století. Prameny, které pojednávají o našem tématu, sepsali zejména etnografové a sběratelé lidových tradic napříč naší zemí. Práce obsahuje kapitoly týkající se narození dítěte a jeho křtu. Následují kapitoly tykající se péče, se kterou jsou spjata dětská strava, koupele a hygiena a spánek. Se spánkem jsou spojeny uspávací rituály v podobě ukolébavek a modliteb. Důležitou součástí péči o dítě je také oděv. Práce bude dále reflektovat vztahy v rodině, především mezi dítětem a matkou. S tím je úzce spjata výchova dítěte, která je silně ovlivněna vírou. Mezi výchovné prostředky řadíme i tresty a z toho důvodu se jim práce také věnuje. V neposlední řadě je výchova vesnických dětí spjata s postavou pěstounky, která na ně měla silný vliv i v dospělosti. K dětem neodmyslitelně patří zábava, především hry na čerstvém vzduchu. A s pobytem na čerstvém vzduchu souvisí i dětské povinnosti okolo hospodářství. This diploma thesis is focused on children living in the rural areas in the second half of 19th century. The sources concerning our topic come particularly from ethnographers and folk tradition collectors across our state. This thesis contains chapters regarding childbirth and his baptizing. Following chapters deal with care including children´s diet, bathing, hygienic habits and sleep. Related to the sleep there are mentioned sleep-inducing rituals, such as lullabiesand prayers. Next important part of child welfare is clothing. This work further reflects relationships in the family, above all, relationship between the child and the mother. These relationships along with religious belief are aspects that determine child´s upbringing. Among ways of upbringing we count punishment as well and that is why this work deals with it. Last but not least aspect of upbringing of rural children is the presence of foster mother, who influenced them deeply, even in their adulthood. When speaking about children, we have to mention inseparable topic as well - children´s amusement, mainly outdoor activities. And these activities are related to children´s duties in their homestead. Keywords: Děti; venkov; život na venkově; 2. polovina 19. století; lidová kultura; tradice; zvyky; Children; country; country life; the second half of the 19th century; folk culture; tradition; habits Available in digital repository of UPOL.
Život dítěte na venkově ve 2. polovině 19. století očima sběratelů lidových tradic

Diplomová práce je zaměřena na děti žijící na venkově ve 2. polovině 19. století. Prameny, které pojednávají o našem tématu, sepsali zejména etnografové a sběratelé lidových tradic napříč naší zemí. ...

PROKEŠOVÁ, Kristýna; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; BUREŠOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ
DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
2018 - German
Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické snímky, a to v období let 1918-1938. Předmětem zájmu byly volnočasové aktivity jako sport, stolování a automobilismus. The work deals with the analysis of photographs from the family albums of the noble families of Podstatzki-Lichtestein and Loudons. It focuses on the interpretation of free time use of the aristocratic genres through photographic images, from 1918 to 1938. The subject of interest was leisure activities such as sports, dining and motoring. Keywords: free time; nobility; photo Available in digital repository of UPOL.
VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ

Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické ...

DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases