Number of found documents: 536050
Published from to

Detail v architektuře Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy
Hanuš, Jiří; Bláha, Jaroslav; Slavík, Jan; Sedláková, Radomíra
2017 - Czech
Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics that connects it to the visual arts? Is the current architecture visually and experientially inspiring? Dissertation develops a reflection on how, by working with architectural detail to convey a modern architecture to students at schools and permanently integrate it into the education. The goal is the linking with theoretical basis of the author's individual view of the aesthetic qualities of architectural detail with intention of finding didactic bases. As a medium to approach and grasp this phenomenon is used photography, which is seen as a smooth transition between two- dimensional and three-dimensional world. At the same time, however, it works completely autonomously. The research method is based on the principle of interpretative phenomenological analysis, in which, through the interpretation of respondent's works of art and comparison of the individual artistic creation, looking for points of contact and new possibilities for art education. The architectural detail is treated as an artistic language and also as the medium, which offers a number of alternatives, but has so far not found its full... Architektura je nedílnou součástí (nejen) vizuálního světa a lidské existence. Její pozice se rozpíná mezi oblastí utilitární a umělecké funkce. Jaké však jsou její specifické vlastnosti, které jí spojují s výtvarnou kulturou? Je současná architektura vizuálně a prožitkově inspirativní? Disertační práce rozvíjí úvahu nad tím, jak prostřednictvím práce s architektonickým detailem zprostředkovat moderní architekturu studentům na školách a trvale ji začlenit do vzdělávání. Propojení teoretického základu s autorovým individuálním pohledem na estetické kvality architektonického detailu je cílem, jehož účelem je nalezení didaktického východiska. Za prostředek k přiblížení a uchopení tohoto fenoménu je použita fotografie, která je zde chápána jako plynulý přechod mezi trojrozměrným a dvojrozměrným světem. Současně však funguje zcela autonomně. Výzkumná metoda vychází z principu interpretativní fenomenologické analýzy, ve které se prostřednictvím interpretace výtvarných prací respondentů a komparace autorovy individuální výtvarné tvorby, hledají styčné body a nové možnosti pro výtvarnou výchovu. S architektonickým detailem je zacházeno jako s výtvarným jazykem a současně médiem, jež skýtá řadu alternativ, ale který doposud nenalezl své plné využití. Proto vyústění práce tvoří návrh kurikulární koncepce,... Keywords: Architektura; detail; fotografie; komparace; signatura; výtvarná výchova; výtvarný jazyk; interpretativní fenomenologická analýza; Architecture; detail; photography; comparation; signature; art education; visual language; interpretative phenomenological analysis Available in a digital repository NRGL
Detail v architektuře Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy

Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics ...

Hanuš, Jiří; Bláha, Jaroslav; Slavík, Jan; Sedláková, Radomíra
Univerzita Karlova, 2017

Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení
Šeflová, Jaroslava; Jelínek, Jiří; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
1 Abstract This thesis deals with the very current problem theme of the status of the injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages, non-material damage and a release of an unjust enrichment in criminal proceedings. Work serves a legal definition of the injured party and a crime victim and deals with their status in criminal proceedings. As to the injured party, the thesis focuses on a definition and a position of the injured party as well as issues related to an adhesion proceedings in which the court decides about a claim of the injured party to damages, non-material damage and unjust enrichment. The focus of the issues relating to crime victims is their status and rights granted to them in the light of the recently adopted law amendment of victims of crime and international arrangements. The entire work arises all sorts of questions about the accuracy and effectiveness of the legislation which provides a reflection of the current state and at the same time proposals de lege ferenda. My thesis is systematically divided into four main parts. In the introductory part of this work is for a better orientation and understanding of the context described the historical evolution of the position of an injured party, by law of the injured party before 1950 to the time of the... 1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem postavení poškozeného a oběti v trestním řízení a náhradou škody, nemajetkové újmy a vydáním bezdůvodného obohacení v trestním řízení. Práce podává legální definici poškozeného i oběti trestného činu a zabývá se jejich postavením v trestním řízení. U poškozeného v trestním řízení se práce zaměřuje na definici a postavení poškozeného a otázky související s adhezním řízením, v němž soud rozhoduje o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení. Těžištěm otázek týkajících se obětí trestných činů je jejich postavení a práva jim přiznaná s ohledem na nedávno přijatý zákon, který novelizuje zákon o obětech trestných činů, a na mezinárodní úpravu. V průběhu celé práce vyvstávají nejrůznější otázky týkající se správnosti a účelnosti platné právní úpravy, což přináší zamyšlení nad současným stavem a zároveň návrhy de lege ferenda. Práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních částí. V úvodní kapitole práce je pro lepší orientaci a pochopení souvislostí popsán historický vývoj postavení poškozeného, od právní úpravy poškozeného před rokem 1950 až po současný trestní řád, s jeho nejvýznamnějšími novelami. V další části se práce věnuje poškozenému v trestním řízení a aktuálním otázkám s tím souvisejícími. Definuje... Keywords: Poškozený; náhrada škody; trestní řízení; The injured party; compensation for damages; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení

1 Abstract This thesis deals with the very current problem theme of the status of the injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages, non-material damage and a release ...

Šeflová, Jaroslava; Jelínek, Jiří; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi.
Kračmanová, Kateřina; Pařízek, Michal; Bauerová, Kateřina
2017 - Czech
This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the aspect of physical movement related to Hip Hop subculture. This paper deals with the physical, psychological and social influence of movement on human being. The differences between the conception of dance as a therapeutic movement and as the artistic movement are also presented. Breakin, one of the four basic elements of Hip Hop, is more deeply discussed. The development of Street Dance battle is also reviewed. The work marginally deals with the characteristics of the selected Street Dance styles. Practical exercises and practical examples where Hiphop is used in youth work can be found at the end of the thesis. The purpose of this bachelor thesis is to provide theoretical and practical information about the use of Street Dance and generally Hiphop in social work with pedagogical and psychological influence on young people. Bakalářská práce se zabývá vznikem subkultury Hip Hop, vývojem subkulturních elementů a využitím Hiphopu v sociální práci s mládeží. V zorném poli této práce je převážně pohybová stránka Hip Hopové subkultury. Práce rozebírá vliv pohybu na člověka po stránce fyzické, psychické i sociální. V práci jsou uvedeny rozdíly v pojetí tance jako uměleckého pohybu a jako terapeutického pohybu. Dále se podrobněji zabývá vznikem a vývojem jednoho ze čtyř základních elementů Hip Hopu - breakinu. Dalším rozebíraným tématem je vývoj Street Dance battlů. Okrajově se práce zabývá i charakteristikou vybraných tanečních pouličních stylů. V práci lze nalézt i praktická cvičení a příklady z praxe, při kterých je při práci s mládeží využíván Hiphop. Cílem práce je poskytnout teoretické i praktické informace o využití Street Dance a Hiphopu obecně v sociální práci s pedagogicko- psychologickým působením na mládež. Available in a digital repository NRGL
Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi.

This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the ...

Kračmanová, Kateřina; Pařízek, Michal; Bauerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Kouření a hmotnost.
Pánková, Alexandra; Králíková, Eva; Tuček, Milan; Kolek, Vitezslav
2017 - Czech
Tobacco use is closely related to changes in body weight. Undesired weight gain following smoking cessation occurs in most patients. The mechanism responsible for changes in body weight post cessation are only partially understood. Several hypotheses have suggested a temporary increase in blood pressure following smoking cessation. In addition, weight concerns after quitting are common, and may affect tobacco dependence treatment outcomes. The aim of our study was to monitor changes in body weight, blood pressure, incretins and selected hormonal parameters among ex-smokers after three months of abstinence. We also examined factors associated with smoking-related weight concerns. We monitored and evaluated selected parameters (personal history, questionnaires, anthropometric, biochemical, hormonal) and compared before and after tobacco dependece treatment, if patients underwent such treatment. We found that smoking cessation was associated with weight gain. Smokers who were more tobacco dependent or more sedentary were at increased risk. The prevalence of diagnosis hypertension did not differ among non-smokers, former smokers and smokers adjusting for age and BMI. In the pilot phase of our study we demonstrated that three months of smoking abstinence was associated with an increase in serum leptin... Užívání tabáku úzce souvisí se změnami tělesné hmotnosti. Po zanechání kouření dochází u většiny pacientů k nežádoucímu váhovému přírůstku, avšak mechanismy vedoucí k hmotnostním změnám při odvykání jsou pochopeny pouze částečně. Několik hypotéz naznačilo dočasné zvýšení krevního tlaku po zanechání kouření. Navíc, obavy z váhového přírůstku po přerušení kouření jsou časté a mohou ovlivnit úspěšnost léčby závislosti na tabáku. Cílem naší práce bylo sledovat změny hmotnosti v závislosti na kouření, jejich možné prediktory, zhodnotit prevalenci hypertenze v závislosti na kuřáckém statusu, popsat změny hladin inkretinů a vybraných hormonálních parametrů po tříměsíční abstinenci a konečně zjistit prevalenci obav ze zvýšení hmotnosti po zanechání kouření a faktory spjaté s jejich výskytem. Sledovali a vyhodnocovali jsme vybrané parametry (anamnestické, dotazníkové, antropometrické, biochemické, hormonální) a hodnotili jejich změnu během úspěšné léčby závislosti na tabáku. Prokázali jsme, že po přerušení užívání tabáku se u naprosté většiny pacientů dostaví váhový přírůstek a dále i to, že více závislí kuřáci nebo ti s minimální fyzickou aktivitou jsou ve zvýšeném riziku vzestupu hmotnosti během odvykání. Získané výsledky svědčí i pro to, že prevalence diagnózy hypertenze se dle kuřáckého statusu po... Keywords: kouření; léčba závislosti na tabáku; hmotnost; přírůstek na váze po zanechání kouření; hypertenze; inkretiny; obavy z váhového přírůstku po zanechání kouření; úspěšnost odvykání; smoking; smoking cessation; weight; post-cessation weight gain; hypertension; incretins; smoking-related weight concerns; abstinence rate Available in a digital repository NRGL
Kouření a hmotnost.

Tobacco use is closely related to changes in body weight. Undesired weight gain following smoking cessation occurs in most patients. The mechanism responsible for changes in body weight post cessation ...

Pánková, Alexandra; Králíková, Eva; Tuček, Milan; Kolek, Vitezslav
Univerzita Karlova, 2017

Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla
Burdová, Karolína; Pařízek, Michal; Fischer, Ondřej
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical problem. Ethical aspects of doping are often disregarded by the society because doping is more commonly looked upon as a health risk associated with using forbidden substances in sport. The bachelor thesis also describes the link between doping and young people - a recent problem which needs to be tackled. At the end the bachelor thesis introduces possible prevention concerning forbidden substances in sport as an important topic in contemporary times. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopingu ve sportu jako lží o výkonu těla sportovce nejen sobě samému, ale také společnosti. Práce je zaměřena na doping jako etický problém. Etické aspekty dopingu jsou společností často opomíjeny, protože se na doping nahlíží spíše, jako na zdravotní risk spojený s užíváním zakázaných látek ve sportu. Tato práce také popisuje spojitost mezi dopingem a mládeží, jako aktuální problém, který je potřeba řešit. Na závěr je v práci nastíněna možná prevence zakázaných látek ve sportu, která je v současnosti důležitým tématem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Available in a digital repository NRGL
Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla

This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical ...

Burdová, Karolína; Pařízek, Michal; Fischer, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Identifikace a funkční charakterizace cílových genů C/EBPalpha v půběhu normální a maligní krvetvorby.
Zjablovskaja, Polina; Alberich-Jorda, Meritxell; Stopka, Tomáš; Fuchs, Ota
2017 - English
Thehematopoieticsystemisahighlyorganizedstructure, whichhastobetightly regulatedinordertofunctionproperly.Abnormalitiesinhematopoieticdevelopmentmaylead tohematologicaldisorders,suchasacutemyeloidleukemia(AML).Thefunctionalityofthe hematopoieticsystemlargelyreliesontranscriptionfactors.C/EBPtranscriptionfactoris knownasoneofthe majorhematopoieticregulators,requiredforthefunctionalityof hematopoieticstemcellsaswellasformyeloidlineagedevelopment.Importantly,C/EBP expressionisalteredinalargeproportionofAMLcases.C/EBPregulateshematopoiesis mainlythroughorchestratingexpressionofitstargetgenes.ManyoftheC/EBPtargetshave previouslybeenshowntoplayaroleinthehematopoieticsystemandtobeinvolvedin leukemictransformation. That makesidentificationofnovel C/EBP targetsandtheir functionalcharacterizationanexcitingsubjectofresearch.Hereweidentifiedalistofgenes whoseexpressiondependsontheactivityofC/EBPthesocalledC/EBPsignature. We demonstratedthattreatment withhistonedeacetylase(HDAC)inhibitorsreactivatesthe expressionofthesegenesincellswithnon-functionalC/EBP.Inaddition,wedemonstrated thattreatmentwiththeHDACinhibitorspromotesmyeloiddifferentiationinAMLsamples carryingbi-allelicCEBPA mutationsandcharacterizedbythereducedexpressionofthe... Hematopoetickýsystémpředstavujevysoceorganizovanoustrukturu,kterákesvému správnémufungovánívyžadujepřesnouregulaci.Aberantnívývojkrevníchbuněkmůževést khematologickýmporuchám,jakojenapř.akutní myeloidníleukémie(AML).Správné fungování hematopoetickéhosystémuzávisízvelkéčásti natranskripčníchfaktorech. TranskripčnífaktorC/EBPjeznámjakojedenzhlavníchregulátorůkrvetvorbyajenezbytný profunkčnosthematopoetickýchkmenovýchbuněkavývojbuněkmyeloidnílinie.Významná jetakéskutečnost,žezměnyexpreseC/EBP bylydetekoványuvelkéčástipřípadůAML. C/EBPregulujekrvetvorbuzejménaprostřednictvímregulaceexpresesvýchcílovýchgenů. Byloprokázáno,žeřadatěchtogenůsenasystémukrvetvorbypodílíahrajerolipřileukemické transformaci.IdentifikacenovýchcílovýchgenůC/EBPajejichfunkčnícharakterizacesetak stávázajímavýmpředmětemvýzkumu.Vtétoprácijsmeidentifikovalisouborgenů,jejichž expresejenaaktivitěC/EBPzávislá,tzv."signaturu"C/EBP.Prokázalijsme,žeinhibitory histon-deacetyláz(HDAC)obnovujíexpresitěchtogenůvbuňkáchsnefunkčnímC/EBPa indukujímyeloidnídiferenciacivevzorcíchAMLsbialelickýmimutacemiCEBPA,kterése vyznačujísníženouexpresísignaturyC/EBP.Výzkumzaměřenýnajedenkonkrétnícílový gen C/EBP,EVI2B,dáleprokázal,žeproteinkódovanýtímtogenemjenezbytnýkesprávné... Available in a digital repository NRGL
Identifikace a funkční charakterizace cílových genů C/EBPalpha v půběhu normální a maligní krvetvorby.

Thehematopoieticsystemisahighlyorganizedstructure, whichhastobetightly regulatedinordertofunctionproperly.Abnormalitiesinhematopoieticdevelopmentmaylead ...

Zjablovskaja, Polina; Alberich-Jorda, Meritxell; Stopka, Tomáš; Fuchs, Ota
Univerzita Karlova, 2017

Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek
Januška, Jiří; Starý, Zdeněk; Tóth, Sándor János; Newerkla, Stefan Michael
2017 - Czech
Disertační práce Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek se soustředí na zhodnocení a přehodnocení přístupu k výzkumu jazyků střední Evropy. Hlavním cílem předkládané práce je (1) podat přehled dosavadních poznatků o porovnávání středoevropských jazyků, (2) na jeho základě naznačit možné nové směřování němu přispět. Druhá kapitola práce se věnuje areálové lingvistice, jakožto disciplíně zaměřené na výzkum podobnosti a konvergence geograficky blízkých jazyků, a zejména jejímu ústřednímu pojmu . Představuje okolnosti jeho vzniku, jeho různé definice a jeho kritické (pře)hodnocení pracích současných areálových lingvistů. Třetí kapitola sumarizuje výzkum středoevropských jazyků: různé koncepce středoevropského (popř. dunajského) jazykového svazu vzájemné vlivy lexika a frazeologie těchto jazyků a popisy situací jazykového kontaktu v areálu. Tento přehled ukázal, že hlavními doménami porovnávání jazyků areálu dosud byly strukturní rysy a lexikální přejímky a kalky. Novější vývoj lingvistiky, jak je naznačeno ve čtvrté kapitole, však operuje rovněž s jazykovými jednotkami, které překlenují a relativizují -lexikon. Nabízí se tedy, aby se rovněž komparativní výzkum středoevropských jazyků soustředil na tyto jevy zahrnutelné pod pojem idiomatičnosti. Pátá kapitola... Keywords: středoevropské jazyky; středoevropský jazykový svaz; areálová lingvistika; idiomatičnost; pohybové události zaměřené na koncový bod; maďarština; slovenština; Central European languages; Central European Sprachbund; areal linguistics; idiomaticity; goal-oriented motion events; Hungarian language; Slovak language Available in a digital repository NRGL
Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek

Disertační práce Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek se soustředí na zhodnocení a přehodnocení přístupu k výzkumu jazyků střední Evropy. Hlavním ...

Januška, Jiří; Starý, Zdeněk; Tóth, Sándor János; Newerkla, Stefan Michael
Univerzita Karlova, 2017

Nukleární receptory- studium nových ligandů a význam genové variability
Carazo Fernández, Alejandro; Pávek, Petr; Mičuda, Stanislav; Vrzal, Radim
2017 - English
IN ENGLISH LANGUAGE Candidate: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Nuclear receptors - new ligands study and importance of the genetic variability Nuclear receptors (NRs) constitute a superfamily of transcription factors, which regulate the expression of target genes upon the binding of a ligand. These receptors can be classified in steroid receptors, "orphan receptors" and "adopted orphan receptors" depending on the affinity to an endogenous ligand. Nuclear receptors play important roles in physiological processes and are widely distributed in the human body. Thus, adipogenesis, lipolysis, insulin sensitivity, oxidative metabolism, fatty acid homeostasis, cholesterol homeostasis, gluconeogenesis, glycogen homeostasis, triglyceride metabolism among other processes, are regulated by nuclear receptors. During my study, we have tested several sets of drugs, endogenous, natural and synthetic, in several nuclear receptors, focusing mainly on constitutive androstane receptor (CAR) and to a lesser extent on pregnane X receptor (PXR). My main aim was to find a new and reliable ligand or activator for human CAR. In addition, I aimed to study the mechanism of action by which these compounds interact with the receptor and how they trigger... V ČESKÉM JAZYCE Kandidát: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Školitel: Prof. Petr Pávek, PhD. Název dizertační práce: Nukleární receptory - stadium nových ligandů a význam genové variability Nukleární receptory (NR) náleží do superrodiny transkripčních faktorů, které regulují expresi cílových genů. Nukleární receptory se dělí na steroidní receptory, "adopted orphan receptors" a sirotčí receptory. Receptory, které nemají žádný identifikovaný endogenní ligand, jsou nazývány jako "sirotčí receptory". Nukleární receptory hrají důležitou roli ve fyziologických procesech a jsou široce distribuovány po celém lidském těle. Jejich role je důležitá například při regulaci adipogeneze, glukoneogeneze, lipolýze, odpovědi na inzulín, oxidativním metabolismu, homeostáze mastných kyselin, homeostáze cholesterolu, homeostáze glykogenu a triglyceridů. Během své doktorské práce jsem testoval několik sad látek endogenní, přírodní a syntetické povahy na interakce s několika jadernými receptory se zaměřením zejména na konstitutivní androstanový receptor (CAR) a v menší míře na pregnanový X receptor (PXR). Mým hlavním cílem bylo najít nové a spolehlivé ligandy nebo aktivátory lidského CAR. Kromě toho, cílem bylo studovat mechanismus účinku, kterým tyto sloučeniny interagují s CAR receptorem a jakým způsobem regulují jeho... Available in a digital repository NRGL
Nukleární receptory- studium nových ligandů a význam genové variability

IN ENGLISH LANGUAGE Candidate: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Nuclear receptors - new ligands study and importance of the ...

Carazo Fernández, Alejandro; Pávek, Petr; Mičuda, Stanislav; Vrzal, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva
Staňková, Jana; Tymofeyeva, Alla; Lipovský, Milan
2017 - Czech
The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial. Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement. Independent and impartial tribunals are the cornerstone of a democratic and modern society respecting the rule of law. Effective fulfilment of this requirement promotes faith in courts, the judicial system and justice itself. Independent and impartial tribunals are a necessary prerequisite to protection of other rights. Although the right to an independent and impartial tribunal is enshrined in many international treaties, this requirement is not always met in practice. This problem is emphasised, inter alia, by the Council of Europe which adopted the Plan of Action on Strengthening Judicial Independence and Impartiality in 2016, due to unsatisfactory fulfilment of this requirement among European countries. The main subject of this thesis is an analysis of judgements of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights concerning the right to an independent and impartial tribunal in a wider international context. Case law of the European Court of Human Rights significantly influences not only the general European view on human rights but it has also a substantial impact on the Czech legal environment. This thesis is divided into three... Právo na nezávislý a nestranný soud je základním prvkem spravedlivého procesu a je proto nutné na něj i dnes klást značný důraz. Požadavek nezávislého a nestranného soudu je jedním ze základních kamenů demokratické a moderní společnosti, která ctí zásady právního státu. Jeho efektivní naplňování podporuje víru společnosti v soudy, soudní systém a ve spravedlnost jako takovou. Nezávislý a nestranný soud je nutným předpokladem pro ochranu ostatních práv. Ačkoli je tento požadavek zakotven ve značném množství mezinárodních smluv, dochází i dnes k problémům s jeho naplňováním v praxi. Na to mj. upozorňuje i Rada Evropy, která z důvodu problematického dodržování tohoto požadavku v Evropě přijala roku 2016 akční plán na posílení soudní nezávislosti a nestrannosti. Cílem této práce je analýza judikátů Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva týkajících se požadavku nezávislosti a nestranností soudu se zasazením do širšího mezinárodněprávního kontextu. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje chápání pojetí lidských práv nejen v rámci Evropy jako takové, ale má též zásadní vliv na české právní prostředí. Tato práce je rozdělena na tři části. První část je věnována základnímu pojetí nezávislého a nestranného soudu na základě mezinárodněprávních dokumentů závazné i nezávazné povahy.... Keywords: nezávislý a nestranný soud; spravedlivý proces; Evropský soud pro lidská práva; independent and impartial tribunal; fair trial; European Court of Human Rights Available in a digital repository NRGL
Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva

The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial. Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement. Independent and impartial tribunals are the ...

Staňková, Jana; Tymofeyeva, Alla; Lipovský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy
Littmann, Petr; Ortová, Marie; Kuchař, Pavel
2017 - Czech
This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means special primary school in Žebrák, a small town near Praha. This study makes efforts to derive from theoretical sources originated from The Czech Republic primarily. Theoretical knowledge is a base for practical observation just in the school. This study takes one class like a representative of this school. This class is frequented by pupils that have such good chance for achievement of knowledge and skills according to qualitative and quantitative points of view. Findings about the school come from practical work of author of this study there. This work and collection of information went for few months. The study describes methods that used there, including practical examples for a better picture about methods use. This study makes effort to connect theory and practice and also to compare them in terms of additional context of useful information from pedagogical theory and Czech school law. The study observes its target continuously. There has evaluated achievement of its target in the final conclusion. Keywords Methods, education, pedagogy, special, children, knowledge, empathy. Tato bakalářská práce s názvem "Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy" se zabývá použitím výukových metod v jedné z českých speciálních škol, konkrétně v základní, praktické a speciální škole v Žebráku. Práce se snaží vyjít z teoretických poznatků, které čerpá povětšinou z tuzemských pramenů. Tyto poznatky se pak snaží vypozorovat v praxi speciální školy, která je v textu práce reprezentována jednou ze tříd prvního a druhého ročníku, kam docházejí žáci s relativně největší šancí na osvojení znalostí a dovedností, a to jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní rovině. K tomu posloužilo několikaměsíční praktické působení autora práce na této škole a sběr dat pro ni. Práce popisuje výukové metody, které se používají na této škole, a to včetně uvedení praktických příkladů pro lepší představu. Zdůvodňuje se v ní také, proč některé metody v praxi školy používány nejsou. Práce se snaží o propojení teorie a praxe a jejich porovnání. Uvedené poznatky se snaží osvětlit za pomoci širšího kontextu užitečných informací z pedagogické teorie, ale i zákonných norem. Práce se snaží průběžně stále sledovat cíl, ke kterému je určena, a v závěru hodnotí dosažení tohoto cíle. Klíčová slova Metody, výuka, pedagogika, speciální, děti, znalosti, empatie. Available in a digital repository NRGL
Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy

This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means ...

Littmann, Petr; Ortová, Marie; Kuchař, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases