Number of found documents: 517723
Published from to

Nakládání se zajištěným zbožím a majetkem státu celními orgány
MAGÁT, Jan; KOHAJDA, Michael
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Nakládání se zajištěným zbožím a majetkem státu celními orgány

MAGÁT, Jan; KOHAJDA, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Marketing fairtrade produktů v Olomouci - projekt výzkumu
KURZYSZ, Pavel; KOSINA, David
2018 - Czech
Cílem práce je pomocí analýzy, syntézy dat a kompilace vytvořit projekt výzkumu marketingu fairtrade produktů v Olomouci, přičemž veškerá pozornost bude zaměřena na marketingové tahy, jež používají prodejci, aby zajistili větší prodej fair trade výrobků ve svých prodejnách (které jsou jako Fair trade označeny). Zjištěné informace budou pouze teoretickou platformou, která dále může posloužit k další realizaci. Práce je rozdělena na 2 části teoretickou část a metodologii výzkumu, přičemž teoretická část je ještě rozdělena na 3 kapitoly: marketing, fairtrade a společenská odpovědnost firem. V části metodologie výzkumu popisuji vše, co je potřeba, pokud by se měl samotný výzkum někdy realizovat. Uvádím postup kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Dále připojuji popis výzkumného souboru, práci s daty a prvotní vstup do terénu. The aim of the thesis is to create a fair trade product marketing research project in Olomouc with the help of analysis, data synthesis and compilation, focusing on marketing moves used by sellers to ensure the sale of fair trade products in their stores (which are marked as Fair Trade) . The information found will only be the theoretical platform that can further serve for further implementation. The thesis is divided into 2 parts - theoretical part and methodology of research, the theoretical part is divided into 3 chapters: marketing, fair trade and corporate social responsibility. In the research methodology section, I describe everything that is needed if the research itself should ever be realized. I describe the process of qualitative and quantitative research. I also add a description of the research file, data handling and initial entry into the field Keywords: Marketing; fairtrade; společenská odpovědnost firem; projekt výzkumu;; Marketing; fairtrade; Corporate Social Responsibility; project of research Available in digital repository of UPOL.
Marketing fairtrade produktů v Olomouci - projekt výzkumu

Cílem práce je pomocí analýzy, syntézy dat a kompilace vytvořit projekt výzkumu marketingu fairtrade produktů v Olomouci, přičemž veškerá pozornost bude zaměřena na marketingové tahy, jež používají ...

KURZYSZ, Pavel; KOSINA, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích
Kubátová Hana; Čejka Tomáš; Ryšavý Ondřej
2018 - English
This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a so-called stream-wise approach of processing flow data, which is described in this thesis. The stream-wise processing is a suitable principle of security analysis for large-scale computer networks since flow records are being processed on-the-fly when they reach a flow collector. As a proof-of-concept, we have developed an open source NEMEA framework and a set of NEMEA modules for a stream-wise analysis of flow data. There are several included papers in this thesis that show benefits of extended flow records containing information from headers of application protocol (L7). Such extended flow records can increase the reliability of detection algorithms and allow for detection of suspicious traffic that is invisible for traditional flow-based detection methods. The detection modules capable of processing the L7 information are called application-aware. Since the data volume from monitoring systems grows, and it is expected to increase further in the future as well, the next focus of this dissertation thesis is a scalable infrastructure for parallel flow-based analysis. Our experiments show the importance of a correct algorithm for data distribution among multiple computing nodes. Usage of an algorithm that does not respect semantic relations in the flow data has a strong negative influence on the detection results. Therefore, the dissertation thesis shows a method of constructing a proper Flow Scatter that distributes flow data without breaking these semantic relations. Besides the described contributions, there was an extensive experimental evaluation of all works included in the papers. The experiments were performed with data sets from real backbone traffic of Czech national academic network. Additionally, the created flow-based NEMEA modules were deployed in the monitoring infrastructure of CESNET2 network.This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a so-called stream-wise approach of processing flow data, which is described in this thesis. The stream-wise processing is a suitable principle of security analysis for large-scale computer networks since flow records are being processed on-the-fly when they reach a flow collector. As a proof-of-concept, we have developed an open source NEMEA framework and a set of NEMEA modules for a stream-wise analysis of flow data. There are several included papers in this thesis that show benefits of extended flow records containing information from headers of application protocol (L7). Such extended flow records can increase the reliability of detection algorithms and allow for detection of suspicious traffic that is invisible for traditional flow-based detection methods. The detection modules capable of processing the L7 information are called application-aware. Since the data volume from monitoring systems grows, and it is expected to increase further in the future as well, the next focus of this dissertation thesis is a scalable infrastructure for parallel flow-based analysis. Our experiments show the importance of a correct algorithm for data distribution among multiple computing nodes. Usage of an algorithm that does not respect semantic relations in the flow data has a strong negative influence on the detection results. Therefore, the dissertation thesis shows a method of constructing a proper Flow Scatter that distributes flow data without breaking these semantic relations. Besides the described contributions, there was an extensive experimental evaluation of all works included in the papers. The experiments were performed with data sets from real backbone traffic of Czech national academic network. Additionally, the created flow-based NEMEA modules were deployed in the monitoring infrastructure of CESNET2 network. Keywords: network security,flow data,witness,anomaly detection,parallel processing,data splitting,NEMEA; network security,flow data,witness,anomaly detection,parallel processing,data splitting,NEMEA Available in digital repository of ČVUT.
Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích

This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all ...

Kubátová Hana; Čejka Tomáš; Ryšavý Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Předběžné projednání nároku na náhradu škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
ROSENBERGOVÁ, Tereza; FRUMAROVÁ, Kateřina; HORÁKOVÁ, Monika
2018 - Czech
Předmětem práce je předběžné projednání nároku na náhradu škody, které je v případě vzniku deliktní odpovědnosti státu nezbytnou podmínkou pro případné uplatnění nároku u soudu. Hlavním smyslem práce je představit zkoumaný institut po teoretické i praktické stránce, a přiblížit jeho význam pro následující soudní řízení. Práce se skládá ze tří kapitol. Úvodní kapitola stručně charakterizuje právní úpravu, jejíž součástí je i předmětný institut, přičemž pozornost je soustředěna zejména na současný právní stav, tj. zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. V souvislosti s tímto předpisem je kapitola zaměřena rovněž na současnou koncepci odpovědnosti státu za jím způsobenou škodu. V rámci druhé kapitoly jsou řešeny stěžejní otázky související s institutem předběžného projednání. Práce zmiňuje změny, které provázely historický vývoj institutu, a uvádí jeho současnou podobu. Institut je dále charakterizován z hlediska svého účelu, své neformální povahy a z hlediska svého procesního průběhu, jenž je zajišťován příslušnými správními úřady. Obsah třetí kapitoly je věnován řízení před civilními soudy, na které se mohou poškození, kteří jsou nespokojení s výsledkem předběžného projednání, se svým nárokem na náhradu škody obrátit. V této souvislosti je zdůrazněna role příslušných správních úřadů, kterou v této fázi zaujímají, povinnosti žalobce, problematika úroků z prodlení a následky spojené s nedostatkem podmínky předběžného projednání. V závěru práce jsou shrnuty specifické rysy zkoumaného institutu, vytknuta úskalí a nedostatky procesu předběžného projednání, a to za současného prezentování úvah stran ucelenosti a vhodnosti právní úpravy institutu z pohledu adresáta právních norem. The subject of the thesis is a preliminary hearing of a claim for damages caused by a state exercising public authority. This institute is a necessary precondition for a potential claim in court. The main purpose of the thesis is to introduce this institute in theoretical and practical terms and to describe its significance to the following court proceedings. The thesis consists of three chapters. The introductory chapter briefly describes the legal regulation, which includes this institute, focusing on the current legal state, Act No. 82/1998 Coll., on liability for damage caused in the execution of a public authority. In the context of this regulation, the chapter also focuses on the present concept of a state liability for caused damage. Within the second chapter, significant attention is devoted to the issues related to the preliminary hearing. The text mentions the historical development of the institute and introduces the current form. The institute is further characterized in terms of its purpose, its informal nature and its compensation process, which is provided by the competent administrative authorities. The third chapter analysis proceedings before civil courts where injured parties that are dissatisfied with the outcome of the preliminary hearing may recourse their claim for damages in court. In this context, there is emphasized the role of the competent administrative authorities at this stage, obligations of the plaintiff, an issue of late payment interest and eventually, consequences of the lack of preliminary hearing process conditions. At the end of the thesis, specific features of this institute are summarised and the problems and shortcomings of the preliminary hearing process are reproached. Furthermore, there are presented the considerations regarding the comprehensiveness and the appropriateness of the legal regulation of this institute from the addressee of legal norms point of view. Keywords: Předběžné projednání práva na náhradu škody; Odpovědnost za škodu ve veřejné; správě; Objektivní odpovědnost; Výkon veřejné moci; Nezákonné rozhodnutí; Nesprávný úřední postup; Náhrada škody; Stát; Správní orgán; Veřejný ochránce práv; Úroky z prodlení; Promlčecí lhůta; Preliminary hearing of a claim for damages; Liability of damages in public; dministration; Strict liability; The exercise of public authority; Unlawful decision; Maladministration; Compensation for damage; State; Administrative authority; The Ombudsman; Interest on late payments; Period of limitation Available in digital repository of UPOL.
Předběžné projednání nároku na náhradu škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.

Předmětem práce je předběžné projednání nároku na náhradu škody, které je v případě vzniku deliktní odpovědnosti státu nezbytnou podmínkou pro případné uplatnění nároku u soudu. Hlavním smyslem práce ...

ROSENBERGOVÁ, Tereza; FRUMAROVÁ, Kateřina; HORÁKOVÁ, Monika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Omyl v justiniánském právu
SKŘIPCOVÁ, Klára; BUBELOVÁ, Kamila; DOSTALÍK, Petr
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá omylem v justiniánském právu. Práce se člení do úvodu, šesti kapitol a závěru. V právní kapitole se práce zabývá obecným úvodem do problematiky omylu a jeho spojením s kontrakty konsenzuálními a projevem vůle jakožto nutnou součástí každého právního jednání. Druhá kapitola se zabývá rozlišením omylu a nedorozumění. Třetí kapitola se zabývá zcela základním rozlišením omylu, a tedy omylem skutkovým a právním. Čtvrtá, nejrozsáhlejší kapitola se týká tzv. omylu podstatného (error essentialis) a jsou zde podrobně rozebrány jednotlivé typy omylu: error in persona, error in negotio, error in corpore, error in qualitate, error in substantia (materia), error in virgintate a error in sexu. Pátá kapitola ve stručnosti shrnuje odraz justiniánského pojímání omylu v moderní právní úpravě. Je zde podán přehled právní úpravy omylu, tzn. jeho úprava v Codexu Theresianus z roku 1766, v Obecném zákoníku občanském z roku 1811, v OZ z roku 1950 a v OZ z roku 1964. Šestá kapitola pojednává o právní úpravě omylu v současném právu, tedy v zákoně č. 89/2012 Sb. a podává ucelený přehled typů omylu dne NOZ, tato kapitola se také mj. zabývá omluvitelností omylu. V závěru této práce bylo shrnutí a zhodnocení veškerých poznatků. Ke zpracování této práce budou využity obecné metody vědecké práce, jakými jsou: analýza, indukce a dedukce. Mimoto budu pracovat s právními argumenty, ať už se jedná o argumenty formálně-systematické, teleologické či jiné. The topic of this thesis is Error in Justian law. The thesis is divided into introduction, six chapters and the conclusion. The first chapter is deal with the general introduction to the issue of error, connection wtih conseual contracts, expression of will. The second chapter is devoted to the differentiation of error and misunderstanding. The third chapter deals with the error of law and with the error of fact. The fourth chapter, the most extensive chapter of all, is devoted of error essentialis, there are individual types of error, as like: error in persona, error in negotio, error in corpore, error in qualitate, error in substantia (materia), error in virgintate and error in sexu. The fifth chapter briefly summarizes the refleciton of justinian approach in modern legislation. There is an overview of error legislation, it means, the legislation of error in Codex Theresianus of 1766, ABGB of 1811, Civil Code of 1950 and Civil Code of 1964. The last chapter deals with the error in the current legislation, as amended by act 89/2012 legal code (New Civil Code). These chapter shows the complete summary of types of error which are contained in the New Civil Code, including the excuse of error. In the end of this thesis, there is the summarization and resumé of all knowledge. There were used general scientific methods in this work such as analysis, induction and deduction. In addition there were plentifully used legal arguments like formal-systematic arguments, teleological arguments and other. Keywords: Omyl právní; omyl skutkový; omyl podstatný; omyl v osobě; omyl v obsahu; omyl v předmětu; omyl ve vlastnostech osoby (věci); omyl ve hmotě věci; omyl v panenství otrokyně; omyl v pohlaví otroka; nedorozumění; souhlas; neznalost; neplatné právní jednání; naříkatelné právní jednání; omluvitelnost omylu.; Error iuris; error facti; error essentialis; error in persona; error in negotio; error in corpore; error in qualitate; error in substantia/materia; error in virgintate; error in sexu; dissensus; consensus; ignorantia; negotium nullum; negotium revocabile; error probabilis. Available in digital repository of UPOL.
Omyl v justiniánském právu

Tato diplomová práce se zabývá omylem v justiniánském právu. Práce se člení do úvodu, šesti kapitol a závěru. V právní kapitole se práce zabývá obecným úvodem do problematiky omylu a jeho spojením s ...

SKŘIPCOVÁ, Klára; BUBELOVÁ, Kamila; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách
Krása Josef; Báčová Markéta; Halounová Lena
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, otestovat a navrhnout možné postupy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků a zároveň bylo možné postupy použít opakovaně a efektivně. Obsahem práce je zejména testování fotogrammetrické metody Structure from motion (SfM) pro monitoring, respektive modelování reálného erozního poškození pomocí softwaru Agisoft PhotoScan. Provedené experimenty zahrnují testování nastavení softwaru a jeho vlivu na přesnost výsledků, dále testování vlivu počtu použitých vlícovacích bodů, které jsou používány pro referencování výsledků, a v neposlední řadě testování vlivu výšky snímkování zkoumané lokality. Testování je prováděno jak na UAV datech, tak také pomocí dat z pozemního snímkování. Výsledky ukazují zejména na důležitost primárního vytyčení cíle využití získaných dat, respektive na definici potřebného výsledného rozlišení a přesnosti. Od těchto požadavků se potom odvíjí příprava celého experimentu a volba parametrů výpočtů. Další část práce je potom věnována popisu nově vyvinuté metody výpočtu objemu erozních rýh či jiných (nejen) erozních útvarů na podkladu podrobných 3D modelů, získaných pomocí výše uvedených metod. Pro výpočet byl vytvořen automatizovaný nástroj pro ArcGIS, který využívá ArcPy Python knihovnu, vstupními daty jsou model povrchu rýhy a polygon hrany rýhy. Pro výpočet není nutná znalost předchozího stavu původního povrchu před erozní událostí, který je pomocí nástroje při výpočtu rekonstruován. Pomocí metody je poměrně přesně možné určit objem jednotlivých útvarů za předpokladu, že povrch před erozní událostí byl bez větších nerovností či terénních změn. V neposlední řadě jsou v práci uvedeny případové studie kvantifikace erozního poškození na zemědělských pozemcích, za použití popisovaných a testovaných metod. Erozní poškození po extrémní události lze při určitém zjednodušení a za využití extrapolace kvantifikovat, respektive odhadnout pro poměrně rozsáhlá území. V práci je uveden podrobný metodický postup výpočtu včetně dalších doporučení a námětů vzniklých na základě provedených experimentů.The thesis deals with using UAV and close range photogrammetry for long-term monitoring of soil erosion occurrences and for volumetric assessments of soil degradation right after the rainfall events. The aim of the work is to evaluate, test and propose potential approaches in order to achieve the most accurate results together with effectivity and possibility to reproduce the methods. The thesis mainly presents testing the Structure from motion (SfM) method for monitoring or modelling of real erosion damage using Agisoft PhotoScan software. Experiments included testing of software configuration and its impact on accuracy, the influence of the number of ground control points, and the effect of different flight altitudes. Experiments were performed using UAV data as well as terrestrial images. The results show, in particular, the importance of the primary definition of the utilization of acquired data, respectively the definition of required resolution and accuracy of resulted orthophotos or 3D models. These requirements directly influence the preparation of the experiments and calculation parameters. The second part of the thesis is dedicated to the description of a newly developed method of calculating the volume of erosion rills on the basis of detailed 3D models. The Python algorithm, implemented in ArcGIS software, provides automatic calculations of the rill volumes, based on rill edge polygons and 3D model of the target area. The main advantage of the method is, that there is no need for information about the surface prior to erosion, as the original surface is reconstructed by the tool. Using this method, it is possible to estimate the volume of in-depth erosion objects provided that the natural surface before the erosion event was nearly plane. In the last part, the case studies present the methodology of soil erosion damage assessment on entire agricultural fields, using described and tested methods. The volume of erosion occurrences after the extreme rainfall event can be quantified or estimated for relatively large areas, with some simplification and using extrapolation. The thesis offers a detailed description of rill erosion calculation method, including additional recommendations and suggestions resulting from the experiments. Keywords: eroze půdy,erozní rýhy,monitoring,Structure from Motion,UAV,objemové hodnocení; soil erosion,erosion rills,monitoring,Structure from Motion,UAV,volumetric assessment Available in digital repository of ČVUT.
Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách

Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, ...

Krása Josef; Báčová Markéta; Halounová Lena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump
Hospodka Jiří; Marek Jan; Biolek Dalibor
2018 - English
Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících analogových soustav vycházející z teorie nelineárních systémů. V úvodní části jsou shrnuty základní poznatky v oblasti SC obvodů včetně vlastností základních struktur dvoufázových nábojových pump.The thesis presents the design process of the cross-coupled charge pump on the circuit-level hardware realization, which is used for supplying low current consumption peripherals on the chip. The unconventional approach to the discrete-time analogue circuit description arising from non-linear systems theory is offered. Design aspects of the SC circuits are firstly explained, including the analysis of the basic topologies of two-phase charge pumps. The main part deals with the steps of the cross-coupled charge pump design algorithm. Synthesis procedure includes the design of the pump functional blocks based on BSIM equations of MOSFET for long channel technology process and application of the pump stage complex model for estimation of the number of pump stages via state-space model description and using of the interpolation polynomial functions in the algorithm. Designers are provided two available solutions satisfying particularly two criteria in terms of the circuit and economic optimization-high efficient, i.e. pump maximal voltage gain and an area-efficient charge pump. The whole procedure is summarized in the practical example, including the comparison between calculated and simulation results. Added functions of the design environment are explained, inclusive of the designed pump netlist generating for professional design environment Mentor Graphics including the real models of components that are available in library MGC Design Kit. In addition, the complex model allows the inclusion effects of higher-levels and is also applicable to other MOSFET technology process, as PSP or EKV. The main benefit is the charge pump synthesis step by step synthesis without long time-consuming optimization process. Keywords: Křížově vázaná nábojová pumpa,syntéza,BSIM model,stavový model,simulace,programová procedura; Cross-coupled charge pump,synthesis,BSIM model,state-space model,simulations,programme procedure Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump

Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících ...

Hospodka Jiří; Marek Jan; Biolek Dalibor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů
Hospodka Jiří; Náhlík Jiří; Tichá Dáša
2018 - Czech
Tato práce se zabývá optimalizačními metodami pro reálné periodicky spínané obvody. Analýza a tím i optimalizace takových obvodů počítačem je velmi časově náročná, optimalizační čas závisí na efektivitě použitého optimalizačního algoritmu. Jako jeden z prostředků, které lze na tyto úlohy použít, jsou evoluční algoritmy. Ty se již v minulosti ukázaly jako univerzálně použitelné optimalizační algoritmy, které jsou robustní, ale v některých případech méně efektivní, zejména v případech, kdy je vyžadována rychlá konvergence optimalizace. Tato práce se proto zabývá návrhem hybridních algoritmů, které by pro optimalizaci reálných periodicky spínaných obvodů byly vhodné a potlačovaly nevýhody vlastních evolučních algoritmů.This thesis deals with optimization methods for real periodically switched circuits. The analysis and thus the optimization of such circuits by the computer is very time-consuming and the optimization time depends on the efficiency of a used optimization algorithm. One of the means, which can be used for these tasks, is evolutionary algorithm. Evolutionary algorithms show to be universally applicable and robust but in some cases less efficient, especially when rapid optimization convergence is required. This thesis deals with the design of hybrid algorithms that would be suitable for the optimization of real periodically switched circuits and suppress the disadvantages of evolutionary algorithms. Keywords: Optimalizace,Diferenciální evoluce,Rojová optimalizace,Simplexový algoritmus,Hybridní optimalizační algoritmy,Analogové diskrétně pracující obvody,Spínané kapacitory,Filtry,Banka filtrů; Optimization,Differential Evolution,Particle swarm optimization,Simplex algorithms,Hybrid optimization algorithms,Analogue discrete time circuits,Switched Capacitor,Filter,Filter bank Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů

Tato práce se zabývá optimalizačními metodami pro reálné periodicky spínané obvody. Analýza a tím i optimalizace takových obvodů počítačem je velmi časově náročná, optimalizační čas závisí na ...

Hospodka Jiří; Náhlík Jiří; Tichá Dáša
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky
Ferkl Lukáš; Šulc Jan; Vyhlídal Tomáš
2018 - English
Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými rampami a mnoha změnami geometrie tunelu) i komplexní systém větrání. Matematické modely jsou zjednodušené, jednodimenzionální a založeny na základních fyzikálních principech. Zjednodušení těchto modelů umožňuje jejich použití pro návrh systémů regulace.This doctoral thesis is focused on development, refinement and application of mathematical models of airflow dynamics in road tunnels having both a complex structure (long tunnels with entrance and exit ramps and many changes in tunnel geometry) and complex ventilation system. The mathematical models are simplified, one-dimensional and based on the first principle. These simplified models are suitable for control design. Keywords: dynamika proudění vzduchu,požární větrání,provozní větrání,silniční tunely,tunelový komplex Blanka,PI regulátor,optimalizace; airflow dynamics,fire ventilation,operational ventilation,road tunnels,Blanka tunnel complex,PI controller,optimization Available in digital repository of ČVUT.
Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky

Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými ...

Ferkl Lukáš; Šulc Jan; Vyhlídal Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy
Čelikovský Sergej; Pčolka Matej; Polívka Milan
2018 - English
V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho regulátora založeného na modeli, a potrebou reagovať na javy, s ktorými je možné sa stretnúť počas jeho prevádzky.In this thesis, numerical aspects of optimal control design for nonlinear systems are studied. The issues it tackles are inspired by questions that arise when designing a nonlinear model predictive controller and a need of responding to numerous phenomena that can be encountered during its operation. Keywords: Optimálne riadenie nelineárnych systémov,nelineárne prediktívne riadenie založené na modeli,optimalizačné algoritmy,optimalizácia kvantovaných vstupov,riadenie hybridných systémov,optimalizácia produkčných procesov; Optimal control of nonlinear systems,nonlinear model predictive control,optimization algorithms,quantized input optimization,control of hybrid systems,production-process optimization Available in digital repository of ČVUT.
Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy

V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho ...

Čelikovský Sergej; Pčolka Matej; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases