Number of found documents: 545818
Published from to

Radioterapie karcinomu plic v Karlovarském kraji
NEJEDLÁ, Klára
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá radioterapií karcinomu plic u pacientů trvale žijících v Karlovarském kraji. Počet nově diagnostikovaných plicních karcinomů se v České republice blíží šesti a půl tisícům ročně. Toto číslo vypovídá o dlouhodobém mírném poklesu incidence daného onemocnění. Nejrizikovějším faktorem pro vznik rakoviny plic je samozřejmě kouření. Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení souboru pacientů KKN v Chebu léčených pro karcinom plic v období 2009-2013 a poukázat na důležitost možnosti léčby karcinomu plic v regionálních onkologických centrech. Data o 382 pacientech, kteří byli v daném období léčeni ve spádovém regionálním onkologickém centru v Chebu, byla sebrána z nemocničního informačního systému (NIS) onkologického oddělení Nemocnice Cheb. Sběr dat byl proveden především s ohledem na věk nemocných, TNM klasifikaci v době záchytu onemocnění, pracovní anamnézu, druh podstoupené léčby, bydliště nemocných a případného roku úmrtí. Dalším cílem práce bylo ověřit předpoklad, že v okrese Karlovy Vary, kde je prokazatelně vyšší radonový index geologického podloží, je i vyšší výskyt karcinomu plic. Bylo zjištěno, že poměr pacientů s tímto onemocněním je v okrese Cheb i Karlovy Vary prakticky shodný. V období let 2009 2013 se v regionálním onkologickém centru léčilo pro plicní karcinom celkem 617 pacientů, z toho 382 bylo léčeno radioterapií. Proto jsem názoru, že v minulosti uvažované uzavření radioterapeutického oddělení by vážně zkomplikovalo léčbu onkologických pacientů z celého kraje, především nemalému počtu pacientů potřebujících ošetření paliativním ozařováním. The study is aimed to radiotherapy of lung cancer in patients permanently living in the Karlovy Vary region. The number of newly diagnosed pulmonary cancer in the Czech Republic is nearly six and half thousand case a year. This number testifies a slight reduction in the long-term incidence of the disease. The most risky factor in the development of lung cancer is definitely smoking. The objective of the work was avaluated a set of patients from the "KKN" hospital in Cheb who are treated for lung cancer over the period from 2009 to 2013 and to highlight the importance of the representation of regional oncological centers in the treatment of lung cancer. Data about 382 patients who were treatment initiaton between 2009-2013 in the Cheb's regional cancer center, were assembled from the hospital information systém (NIS) in hospital in Cheb. Data collection was of age, where do they live, WHO staging, way of treatment, work information and year of death. Another objective of the work was to verify on the supposition that there is a higher incidence of lung cancinoma in the Karlovy Vary region where there is elevated radon index of the geological subsoil. It was found out that the ratio of patients with this disease is virtually identical in Cheb region and Karlovy Vary region. Over the period from 2009 to 2013 there were treated 617 patients for lung cancer in the Chebs's regional cancer center of whitch 382 were treated with radiotherapy. In my opinion that the closure of the radiotherapy department in the past would seriosly complicate the treatment of oncological patients from all over the region, especially a large number of patients who need of palliative treatment. Keywords: bronchogenní karcinom; radioterapie; karcinom plic; léčba; nemalobuněčný plicní karcinom; malobuněčný plicní karcinom; lung cancer; radiotherapy; treatment; non-small cell lung cancer; small cell lung cancer Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radioterapie karcinomu plic v Karlovarském kraji

Tato bakalářská práce se zabývá radioterapií karcinomu plic u pacientů trvale žijících v Karlovarském kraji. Počet nově diagnostikovaných plicních karcinomů se v České republice blíží šesti a půl ...

NEJEDLÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Nutriční stav a příjem potravy u seniorů žijících doma
CHARVÁTOVÁ, Pavla
2017 - Czech
Bakalářská práce s názvem "Nutriční stav a příjem potravy u seniorů žijících doma" se zabývá problematikou výživy seniorů, příjmem potravy a také jejich nutričním stavem. Teoretická část práce se zabývá nejprve základními pojmy- stáří, důležitými složkami potravin potřebou energie, bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny, vápníku a také vitamínem D i pitným režimem a stravováním seniorů. Dále teoretická práce popisuje všechny změny gastrointestinálního traktu od dutiny ústní až po tenké a tlusté střevo a případné komplikace s nimi spojené např. malnutrice, obezita, osteoporóza a sarkopenie. Teoretická práce se také zabývá hodnocením výživy seniorů a především BMI, anamnézou, fyzikálním, antropometrickým, laboratorním i speciálním vyšetřením. Cílem práce bylo zjištění aktuálního nutričního stavu u pěti seniorů žijících doma a také zjistit jejich příjem potravy za sledované období. Výzkumná otázka se týkala toho, jak se liší nutriční stav u seniorů žijících doma v páru či u seniorů žijících doma samostatně. Pro zpracování výzkumné části bakalářské práce byla použita kvalitativní i kvantitativní metoda. Výzkumný soubor tvořilo 5 seniorů žijících doma ve věku 65 let a více. Senioři dostali na začátku výzkumu vytištěný záznamový arch na 14 dní, kam každý senior zapisoval druh a množství zkonzumované stravy, tekutin a také zapisoval pohybovou aktivitu a dobu strávenou venku. U každého seniora byla na začátku zjištěna osobní, rodinná, lékařská anamnéza i základní údaje o výšce a váze (osobně přeměřen a převážen). Veškerá zkonzumovaná strava a nápoje byly po vyplnění a předání (všech jídelníčků) zaneseny do programu "Nutriservis Professional", který vypočítal příjem energie, bílkovin, tuků, sacharidů, vápníku, sodíku, železa i vitamínu D, pak byly vypočítány průměry všech výsledků u každého nutrientu. Tyto hodnoty pak byly porovnány s hodnotami pro seniory. Ideální hmotnost byla zjištěna pomocí BMI s ohledem na seniory. U každého seniora byla provedena bioimpedance (speciální vyšetřovací metoda) pomocí bioimpedanční váhy Tanita v zařízeních Nature House v různých městech. Pomocí této speciální vyšetřovací metody byl zjištěn poměr tuku, vody i netukové hmoty v těle každého seniora. V tomto zařízení byl každý senior znovu zvážen. Dle Harris Benediktova vzorce bylo spočteno doporučené množství přijaté energie, bílkovin, tuků a sacharidů. Poté byly tyto hodnoty srovnány se skutečnými hodnotami přijaté energie, bílkovin, tuků a sacharidů z přijaté stravy seniorů za sledované období. Data byla zpracována do tabulek a prostého textu s krátkými komentáři. Ze všech výsledků, které jsem obdržela, je vidět, že výživa u sledovaných seniorů nedosahuje doporučovaných hodnot. Někteří senioři nedokázali ani naplnit své denní potřeby živin. Nakoupí si a uvaří jídlo, na které dostanou chuť. Nehledí na dostatečný příjem potřebných nutrientů. O zdravou výživu se nijak nezajímají. Bachelor thesis entitled "Nutrition status and intake of food in seniors living at home" deals with nutrition of seniors, food intake and their nutritional status. The theoretical part deals first with the basic concepts of aging, important components of food - the need of energy, proteins, fats, carbohydrates, fiber, calcium and vitamin D as well as drinking and eating. Further, the theoretical work describes all changes of gastrointestinal tract from oral to thin and colon and any complications associated with them - malnutrition, obesity, osteoporosis and sarcopenia. The theoretical work also deals with evaluation of seniors' nutrition and especially with BMI, anamnesis, physical, anthropometric, laboratory and special examinations. The research question related to how the nutritional status of seniors living in a couple or seniors living single. A qualitative and quantitative method was used for processing the research part of the bachelor thesis. The research group created 5 seniors living at home aged 65 or higher. The seniors received a printed arc record at the beginning of the study in 14 days, each senior enrolling the type and amount of consumed diet, fluids, and also recording physical activity and time outdoors. For each senior, personal, family, medical history and basic height and weight data were initially identified. All consumed foods and beverages were entered into the "Nutriservis Professional" program, which calculated the intake of energy, protein, fat, carbohydrate, calcium, sodium, iron and vitamin D, then the averages of all results for each nutrient were calculated. These merits were compared with the merits for seniors. The ideal weight was determined using BMI for seniors. For each senior, bioimpedance (a special investigation method) was performed using Tanita bioimpedance scales at Nature House facilities in different cities. Using this special examination method, the ratio of fat, water and non-fat mass in the body of each senior was determined. In this facility, each senior was reconsidered. According to Harris Benedict's formula, the recommended amount of energy, proteins, fats and carbohydrates was calculated. Thereafter, these values were compared to the actual values of energy, protein, fat and carbohydrate taken from seniors' diet during the reference period. The data was processed into tables and plain text with short comments. Of all the results I have received, it can be seen that the nutrition in the elderly monitored does not reach the recommended values. Some seniors have failed to fulfill their daily nutritional needs. He buys and cooks food they taste for them. It does not look for sufficient intake of the necessary nutrients. They are not interested in healthy nutrition. Keywords: Senior; stáří; výživa ve stáří; nutriční stav; příjem potravy; Senior; old age; diet in old age; nutritional status; food intake Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nutriční stav a příjem potravy u seniorů žijících doma

Bakalářská práce s názvem "Nutriční stav a příjem potravy u seniorů žijících doma" se zabývá problematikou výživy seniorů, příjmem potravy a také jejich nutričním stavem. Teoretická část práce se ...

CHARVÁTOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Skiaskopická vyšetření v Nemocnici Písek a.s.
VYSOKOMÝTSKÁ, Jiřina
2017 - Czech
Skiaskopická vyšetření jsou v dnešní době stále častěji nahrazována jinými vyšetřovacími metodami, mezi které patří zejména CT vyšetření a další. Proto jejich počet v současné době pomalu klesá. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat možnosti skiaskopických vyšetření v Nemocnici Písek, a.s. během 11 let (2006-2016) a případné nahrazení jinými zobrazovacími metodami. Dalším cílem bylo porovnání výsledků se statistikou v České republice, která se zabývá zejména celkovým počtem provedených vyšetření trávicího traktu v letech 2007-2015 ve všech radiodiagnostických zařízení. Teoretická část se zabývá skiaskopií a vším co k ní patří. Popisuje, co znamená rentgenové záření a jeho biologické účinky. Největší část je věnována rentgenovým technikám, kontrastním látkám a skiaskopickým vyšetřením. Popisuje součásti, ze kterých se skládá skiaskopie. Dále se zaměřuje na kontrastní látky, jejich rozdělení a co znamená dvojkontrastní vyšetření. Poslední kapitoly jsou věnovány skiaskopickým vyšetřením, která se v Nemocnici Písek, a.s. prováděla. K praktické části statistického zpracování byla získána data z Nemocnice Písek, a.s. Po dobu čtyř měsíců od prosince 2016 do března 2017 bylo prováděno shromažďování dat, která byla ve formě tištěných provozních deníků. Data byla zapisována do tabulek ke každému roku zvlášť, poté byla rozdělena do tabulek podle druhu vyšetření, pohlaví a věku. Z ÚZISu byl stažen Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007-2015. Stažená data byla zaměřena pouze na radiologii trávicího traktu a z nich vytvořená tabulka k porovnání dat s výzkumem. The Fluoroscopy is nowadays increasingly replaced by other investigative methods, including CT examinations and more. Their number is currently falling slowly. The aim of the bachelor thesis was to analyze the possibilities of Fluoroscopy examinations in Hospital Písek, a.s. during 11 years (2006-2016) and potential substitution by other imaging methods. Another target was to compare the results with the statistics in the Czech Republic, which deals in particular with the total number of digestive tract tests carried out from 2007 till 2015 in all radio-diagnostic facilities. The theoretical part deals with Fluoroscopy and everything that belongs to it. It describes what X-ray radiation and its biological effects are. The largest part is devoted to X-ray techniques, contrast substances and Fluoroscopic examination. Describes parts from which Fluoroscopy is comprising. It also focuses on contrast substances, their classification and what double contrast examination is. The last chapters deal with Fluoroscopic examination, which were carried out at the Písek Hospital, a.s.. The data for a practical part of statistic evaluation was obtained from Písek Hospital, a.s. during the four months from December 2016 till March 2017, data collection was carried out in the form of printed operation report. The data was written in tables for each year separately, then divided into tables according to type of examination, sex and age. The simple abstract of the radiology activities and imaging methods for the period 2007-2015 was downloaded from ÚZIS. The downloaded data was focused only for a gastrointestinal tract radiology and a table to compares the data with the research. Keywords: Skiaskopie; rentgenové záření; kontrastní látky; enteroklýza; mikční cystouretrografie.; Fluoroscopy; X-ray radiation; contrast substances; enteroclysis; micturating cystourethrogram. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skiaskopická vyšetření v Nemocnici Písek a.s.

Skiaskopická vyšetření jsou v dnešní době stále častěji nahrazována jinými vyšetřovacími metodami, mezi které patří zejména CT vyšetření a další. Proto jejich počet v současné době pomalu klesá. Cílem ...

VYSOKOMÝTSKÁ, Jiřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Mpembův jev
ŠENKEŘÍK, Marek; HOLUBOVÁ, Renata; PUCHOLT, Zdeněk
2017 - Czech
Práce se zabývá možnou existencí Mpembova jevu, tedy zda je možné, aby původně teplejší voda zmrzla rychleji než voda studenější. Práce je navíc doplněna souborem vlastních experimentů, jež byly inspirovány tuzemskou a zahraniční literaturou. Thesis deals with possible existence of Mpemba effect, so whether initially hotter water freezes faster than colder one. Thesis is completed by set of own experiments, inspired by local and foreign literature. Keywords: Horká voda; led; Mpemba; Mpembův jev; mrazicí box; studená voda; teplota; změny skupenství.; Cold water; hot water; ice; freezing box; Mpemba; Mpemba effect; states of matter; temperature. Available in digital repository of UPOL.
Mpembův jev

Práce se zabývá možnou existencí Mpembova jevu, tedy zda je možné, aby původně teplejší voda zmrzla rychleji než voda studenější. Práce je navíc doplněna souborem vlastních experimentů, jež byly ...

ŠENKEŘÍK, Marek; HOLUBOVÁ, Renata; PUCHOLT, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Hodnocení kvality výživy vyznavačů vybraných způsobů alternativního stravování důraz na vegetariánství dospělá populace
HAVLÍKOVÁ, Lucie
2017 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení kvality výživy dospělých zástupců vyznávajících vybrané alternativní způsoby stravování, konkrétně vegetariánství. Výzkum je prováděn formou dotazníkového šetření a prospektivních záznamů stravy. Práce je tvořena z několik částí, přičemž první z nich popisuje teoretická východiska alternativních způsobů stravování. Další část stanovuje cíle práce a výzkumné otázky a spolu s metodikou definují parametry výzkumu. Stěžejní kapitolou jsou výsledky, kde jsou detailně rozebrány záznamy stravy a odpovědi z dotazníkového šetření jednotlivých respondentů. Následující diskuze porovnává zjištěné výsledky s odbornou literaturou a dalšími zdroji. Na závěr jsou v poslední části práce shrnuty nejpodstatnější poznatky zodpovídající stanovené výzkumné otázky a cíle. The subject of this bachelor thesis is the evaluation of the quality of nutrition of adult representatives in alternative ways of eating, namely vegetarianism. Research is conducted through questionnaire surveys and prospective dietary entries. The thesis is composed of several parts. The first describes the theoretical points for alternative ways of eating. The next part defines the objectives of thesis and the research questions and together with the methodology define the parameters of the research. The core chapter consists of results where the dietary entries and answers from the questionnaire survey of individual respondents are analyzed in detail. The following discussion compares the results with literature and other resources. Finally, in the last part of thesis are summarized the most important conclusions corresponding to the stated resereaach questions and objectives. Keywords: Alternativní stravování; vegetariánství; veganství; racionální výživa; smíšená strava; Alternative ways of eating; vegetarianism; veganity; rational nutrition; mixed nutrition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení kvality výživy vyznavačů vybraných způsobů alternativního stravování důraz na vegetariánství dospělá populace

Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení kvality výživy dospělých zástupců vyznávajících vybrané alternativní způsoby stravování, konkrétně vegetariánství. Výzkum je prováděn formou dotazníkového ...

HAVLÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Příjem mléka a mléčných výrobků u školních dětí (význam)
DANIELOVÁ, Anna
2017 - Czech
V mé práci se zabývám příjmem mléka a mléčných výrobků u školních dětí, sleduji, zda se jejich příjem shoduje s výživovými doporučeními. V teoretické části se věnuji charakteristice mléka a mléčných výrobků, jejich složením a výrobou, dále pak nemocem, které jsou spojeny s mlékem (konzumace, absence mléka). Pro praktickou část jsem zvolila formu dotazníku, který je rozdělen na dvě části. První část se zabývá četností příjmu mléka a jednotlivých mléčných výrobků z hlediska dlouhodobého. V druhé části se zaměřuji na týdenní příjem mléka a jednotlivých mléčných výrobků, tedy z hlediska krátkodobého. V dotazníku jsem sledovala 50 dětí, z toho 25 na základní škole a 25 na škole střední. Dotazník měl dvě varianty, první varianta byla zaměřena na rodiče dětí ze Základní školy Sira Nicholase Wintona v Kunžaku, kde dotazník vyplňovali rodiče z důvodu přesnějších výsledků, neboť věková skupina dětí se pohybovala mezi 6-12 lety. Druhá varianta byla pro děti navštěvující Obchodní akademii T. G. Masaryka v Jindřichově Hradci ve věkové kategorii 15-16 let, kde si dotazník vyplnily děti samy. Výzkum byl proveden v prosinci roku 2016. Výsledky jsem poté zpracovala a popis týdenního příjmu mléka a mléčných výrobků jsem porovnávala s výživovým doporučením podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Dále jsem týdenní příjem mléka a mléčných výrobků zadala do programu Nutriservis, kde jsem jen pro zajímavost sledovala příjem vápníku a fosforu, neboť tyto látky jsou důležité zejména pro dětský organismus. V závěru práce předkládám svůj návrh na nápravu zjištěné situace. My thesis concerns milk and dairy products intake by schoolchildren, more precisely, I compare the factual intake of these products by schoolchildren with a recommended daily intake. The theoretical part of my thesis consists of characterizing milk and dairy products as well as describing composition and production of these kind of commodities. Furthermore, in this part, I will deal with the issue of diseases connected to milk intake (low intake, normal intake). For the practical part of my thesis I chose a questionnaire form that consists of two separate parts. The first one is about the intake of milk and dairy products in long term. The second part is focused on the intake of milk and dairy products in one week. In the questionnaire I prepared for the purposes of my thesis there are 50 children involved. Half of them are pupils of Sir Nicholas Winton elementary school in Kunžak whose age ranges between 6 and 12 years. The second half of surveyed children are students of Business school of T. G. Masaryk in Jindřichův Hradec those students are either 15 or 16 years old. Because of accuracy of my results, the questionnaires for pupils of elementary school in Kunžak were filled by children's parents. The research was done in December 2016. After having all the questionnaires returned, I processed the results and described weekly amount of milk and dairy products that the children consume. Afterwards, the results were compared to the recommendation according to the attachment of act n. 150/2005 Sb., o školním stravování. Moreover, I put the intake of milk and dairy products into the program Nutriservis where I focused on the intake of calcium and phosphorus. Those micronutrients are important for children's body and its growth. In the end of my thesis I present my suggestions to take remedial action to the situation discovered in the thesis. Keywords: mléko; mléčné výrobky; děti; výživa dětí; vápník; fosfor; milk; dairy product; children; children's nutrition; Calcium; Phosphorus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příjem mléka a mléčných výrobků u školních dětí (význam)

V mé práci se zabývám příjmem mléka a mléčných výrobků u školních dětí, sleduji, zda se jejich příjem shoduje s výživovými doporučeními. V teoretické části se věnuji charakteristice mléka a mléčných ...

DANIELOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

SPECIFIKACE NASAZENÍ METODY "HEAT-MAP" VE WEBOVÉ I ANALOGOVÉ KARTOGRAFII
SLEZÁKOVÁ, Renáta; VOŽENÍLEK, Vít; NÉTEK, Rostislav
2017 - Czech
Metoda heat-map patří v současné době mezi velice populární metody, nicméně problémem metody je v některých případech nesprávné nastavení dílčích parametrů. Cílem diplomové práce je vytvořit sadu doporučení pro správné nastavení těchto parametrů k vytvoření vhodné vizualizaci, prostřednictvím metody heat-map. Teoretickou částí je vypracovat podrobnou rešerši a analýzu využívání a uplatnění heat-map, s důrazem na vizualizační a technické aspekty. Ze získaných poznatků jsou vytvořeny případové studie z odlišných vstupních dat a zároveň odlišného nastavení dílčích parametrů - barevná stupnice, radius, průhlednost a měřítko, které nejvíce ovlivňují uživatelskou čitelnost. Tyto studie dále vstupovali do dotazníkového šetření uživatelské preference, kde byly testovány respondenty kartografického i nekartografického zaměření. Hlavním praktickým cílem diplomové práce je, na základě poznatků z teoretické části a výsledků z dotazníkového šetření, vytvořit sadu doporučení pro správné vytvoření heat-map. Dílčím cílem práce je celkové zhodnocení vhodnosti/nevhodnosti uplatňování heat-map v určitých oblastech, použitých datech, aj. Součástí práce je i zhodnocení možnosti nastavení parametrů vybraných nástrojů. The heat-map method is one of the most popular methods today, however, the problem of this method is in some cases incorrectly of the parameter setting for heat-maps creating. Goal of the thesis is to create a recommendation for setting of individual heat-map parameters for a suitable visualization through the heat map. Theoretical goals of this thesis include a detailed searches and analysis of the use and of the application heat-map today, mainaly focus on visualization and technical aspects. From this knowledge, heat-map case studies have been created with different input data and different setting of individual heat-map parameters - color scale, radius, transparency, and scale that most affect for user readability. These studies entered to a questionnaire survey of user preference, where cartographic and non-cartographic respondents were tested. Main practical goal of this thesis is create of a recommendation for setting of heat-maps parameters for the correct for heat-maps creating that is based on theoretical part and the results of the questionnaire survey. Sub goal of this thesis is an overall assessment of the suitability / unsuitability of the application of heat-maps in certain areas, used data, etc. Part of this thesisi is also an evaluation of the possibility of setting parameters of selected tools. Keywords: Heat-map; mapa intenzity jevu; metoda intenzity jevu; teplotní mapa; kernel density; Heat-map; map of intensity phenomens; method of intensity of phenomenon; kernel density Available in digital repository of UPOL.
SPECIFIKACE NASAZENÍ METODY "HEAT-MAP" VE WEBOVÉ I ANALOGOVÉ KARTOGRAFII

Metoda heat-map patří v současné době mezi velice populární metody, nicméně problémem metody je v některých případech nesprávné nastavení dílčích parametrů. Cílem diplomové práce je vytvořit sadu ...

SLEZÁKOVÁ, Renáta; VOŽENÍLEK, Vít; NÉTEK, Rostislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Prostorová analýza inovací firem v Česku
ŠVARCOVÁ, Barbora; DOBEŠOVÁ, Zdena; PÁSZTO, Vít
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá prostorovou analýzou inovačních aktivit firem v České republice v letech 20082012. Pro vypracování byly využity dvě datové sady průzkumu Community Innovation Survey pro Česko. V práci je využita neprostorová i prostorová charakteristika datových souboru a dále výpočet intenzity inovačních aktivit určující se podle velikosti inovačního "skóre". Také bylo využito prostorových analýz zahrnující autokorelaci, analýzu lokální prostorové asociace, hotspot analýzu a shlukovou analýzu. The diploma thesis is focused on spatial analysis of enterprises innovation activities in Czechia in 20082012. Two datasets from the Community Innovation Survey for Czechia were used to meet the goals of the diploma thesis. The non-spatial and spatial characterization of the datasets and the intensity of the innovation activities determined by the size of the innovative "score" were performed. Spatial analysis included spatial autocorrelation, local indicator of spatial association, hotspot analysis and cluster analysis. Keywords: Inovace; Community Innovation Survey; inovační skóre; prostorová statistika; Innovation; Community Innovation Survey; innovation score; spatial statistics Available in digital repository of UPOL.
Prostorová analýza inovací firem v Česku

Diplomová práce se zabývá prostorovou analýzou inovačních aktivit firem v České republice v letech 20082012. Pro vypracování byly využity dvě datové sady průzkumu Community Innovation Survey pro ...

ŠVARCOVÁ, Barbora; DOBEŠOVÁ, Zdena; PÁSZTO, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Podpora GIS pro mapování kreativních průmyslů v regionu Olomouc
KOHN, Jakub; NÉTEK, Rostislav; BURIAN, Jaroslav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá zpracováním a vizualizací prostorových aspektů kulturních a kreativních průmyslů (KKP) na Olomoucku v prostředí GIS. Kulturní a kreativní průmysly obohacují hospodářství a ekonomiku svou přidanou hodnotou a představují zdroj technologického pokroku a inovací. Na kulturu v dnešní době již nelze pohlížet jako na pouhý doplněk hospodářské činnosti, ale jako na samostatný ekonomický celek. Je to způsobeno především ekonomickými a společenskými změnami způsobenými především zvýšeným významem informačních a telekomunikačních služeb a díky celosvětovému nárůstu zájmu o zábavní průmysl a cestovní ruch. Na základě těchto skutečností probíhá v mnoha městech České republiky tzv. mapování kulturních a kreativních průmyslů. Tato mapování však ve většině případů představují pouhý sběr a analýzu dat o subjektech působících v kultuře. Hlavní náplň této práce tedy představuje vytvoření doporučení a pracovního postupu pro zpracování těchto dat v prostředí GIS,které umožňuje doplnit statistiky a tabulky také o vhodné mapové výstupy, ze kterých je možné získat další informace či souvislosti o kulturně či kreativně činných subjektech. Toto doporučení společně s postupem zpracování bylo zpracováno na základě testování množství použitých geoinformatických a kartografických metod pro optimální vizualizaci prostorových aspektů KKP společně s vhodnou vizualizací socioekonomických aspektů, které ovlivňují jejich činnost. Výsledkem této práce jsou statické mapy zobrazující nejdůležitější prostorové aspekty KKP a jejich alternativa v podobě interaktivní webové aplikace. Zároveň je výsledkem podrobný pracovní postup pro implementaci GIS do mapování kulturních a kreativních průmyslů. This diploma thesis deals with spatial aspect processing and visualization of cultural and creative industries (KKP) of Olomouc Region in GIS. Cultural and creative industries enrich the economy by its added value, and represent a source of technologic progress and innovation. Nowadays, culture can no longer be a mere complement to the economic activity, but it should be considered a separate economic unit. This is caused mainly by economic and social changes that have arisen out of higher significance of information and telecommunication services and higher interest in the entertainment industry and tourism. Based on these facts, many cities in the Czech Republic carry out, so called, cultural and creative industries mapping. Nevertheless, in most of the cases, the mapping merely consists of collecting and analysing the data about the subjects taking part in the culture. Thus, the main content of this work was to create a recommendation and a working process for processing these data from GIS. GIS allows to fill in the statistics and tables by appropriate mapping outputs that provide another source of information and context about the culturally or creatively active subjects. The recommendation, together with the working process, is based on testing different geoinformatic and cartographic methods in order to obtain suitable visualization of KKP space aspects and socioeconomic aspects influencing their activity. The outcome of this work are static maps showing the most important KKP space aspects, and an interactive web app. Simultaneously, a detailed working process for GIS implementation into cultural and creative industries mapping was produced. Keywords: kulturní; kreativní; průmysly; GIS; mapování; cultural; creative; industries; GIS; mapping Available in digital repository of UPOL.
Podpora GIS pro mapování kreativních průmyslů v regionu Olomouc

Tato práce se zabývá zpracováním a vizualizací prostorových aspektů kulturních a kreativních průmyslů (KKP) na Olomoucku v prostředí GIS. Kulturní a kreativní průmysly obohacují hospodářství a ...

KOHN, Jakub; NÉTEK, Rostislav; BURIAN, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Osobní pohled dítěte na prožité sexuální zneužívání a jeho sociální dopad- rozbor monografie
LENDLEROVÁ, Denisa
2017 - Czech
Diplomová práce s názvem "Osobní pohled dítěte na prožité sexuální zneužívání a jeho sociální dopad," je výzkumná práce, zabývající se rozborem monografie "Hry na pavoučka" od Zuzany S. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký sociální dopad mělo sexuální zneužívání na autorčin život. Výzkum byl uskutečněn jako kvalitativní šetření, a to na základě zakotvené teorie za použití rozboru monografie jako techniky sběru dat. Byla využita intenzivní metoda studia jednotlivého případu. Výsledky šetření ukázaly, že sexuální zneužívání mělo vliv na všechny aspekty života autorky. Nejvíce sexuální zneužívání ovlivnilo autorčiny partnerské vztahy, dále vztahy v primární rodině, zdravotní stav autorky, autorčino sebepojetí a sexualitu. Práce by mohla být přínosem pro laickou veřejnost, zajímající se o danou problematiku, protože poskytuje teoretické základy a odkazuje na přímý zdroj. Dále je přínos viděn v možnosti na základě této práce udělat rozsáhlejší výzkumné šetření, které by se zabývalo ověřováním vzniklých teoretických tvrzení. A jistým přínosem by mohla být i pro pracovníky v pomáhajících profesích,jako pomoc při porozumění obětem sexuálního zneužívání. The Master thesis entitled as "The Personal View of a Child on Sexual abuse and Its Social Impact" is a research work dealing with the analysis of the monograph "The Spider Games" by Zuzana S. The main aim of the work is to find out what social impact sexual abuse had on the author's life. The research was conducted as a qualitative investigation based on an anchored theory using a monograph analysis as a data acquisition technique. The Student has used the individual case studying method. The results showed that a sexual abuse had an impact on the author's life in all aspects. The sexual abuse has influenced the most the partner's relationships, the relationships in her family, the author's health, author's self-concept, and her sexuality. The work could be beneficial for the general public interested in this problematic, because it provides theoretical basics and refers to the direct resources. Furthermore, we can see the beneficial possibility of this work, to carry out a more extensive research to investigate the theoretical claims. The thesis can be useful for workers in helping professions, as to understand the victims of sexual abuse. Keywords: sexuální zneužívání; zneužívání dětí; CAN; CSA; incest; Sexual abuse; Child abuse; CAN; CSA; Incest Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Osobní pohled dítěte na prožité sexuální zneužívání a jeho sociální dopad- rozbor monografie

Diplomová práce s názvem "Osobní pohled dítěte na prožité sexuální zneužívání a jeho sociální dopad," je výzkumná práce, zabývající se rozborem monografie "Hry na pavoučka" od Zuzany S. Hlavním cílem ...

LENDLEROVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases