Number of found documents: 536050
Published from to

Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie
Scheu, Lenka; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Smolek, Martin
2017 - Czech
English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental protection in international law, EU law and national law. The EU internal market is secured by four fundamental market freedoms - the free movement of goods, persons, services and capital. The relationship with the environment is reflected in the quality and characteristics of the products, and the conditions under which these products are marketed in different Member States. Environmental protection is strongly linked with service area, which concerns matters such as the operation of landfills. The EU's objectives in the areas of internal market and environmental protection very often collide. Then it is necessary to find a balanced approach between the protection of environmental objectives and ensuring the economic principles of the European Union. Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropského unie. Keywords: vnitřní trh; EU; ochrana životního prostředí; omezení; tržní svobody; internal market; EU; enviromental protection; restriction; market freedoms Available in a digital repository NRGL
Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie

English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental ...

Scheu, Lenka; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Smolek, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii
Míčová, Petra; Novotný, Jiří; Kuda, Ondřej; Kazdová, Ludmila
2017 - Czech
Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are the leading causes of death in developed countries including the Czech Republic. One of the ways to increase cardiac resistance against acute ischemia/reperfusion (I/R) injury is adaptation to chronic hypoxia. However, changes at the molecular level associated with this adaptation have still not been fully explored. It is obvious that the myocardial function depends on maintaining membrane integrity and cellular homeostasis of cardiomyocytes. From this perspective, phospholipases A2 (PLA2) are the key enzymes that take part in the remodeling and repairing of the cell membranes. Moreover, PLA2 are also involved in generation of lipid signaling molecules - free long chain fatty acids (FA) and 2-lysophopholipids. In myocardium, members of three major PLA2 classes are present: cytosolic PLA2 (cPLA2), calcium-independent PLA2 (iPLA2) and secretoric PLA2 (sPLA2). This thesis aimed to determine the following in the left ventricular myocardium of adult male Wistar rats: 1) The effect of intermittent hypobaric hypoxia (IHH; 8 hours/day, 5 days/week, 5 weeks, ~ 7000 m) on the expression of total cPLA2α and its phosphorylated form (p-cPLA2α, Ser505 ), and further iPLA2 and sPLA2IIA, as well as signaling proteins activating cPLA2α enzyme... Kardiovaskulární onemocnění, především akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích světa včetně České republiky. Jednou z možností, jak zvýšit odolnost myokardu proti akutnímu ischemicko-reperfúznímu (I/R) poškození, je adaptace na chronickou hypoxii. Molekulární mechanismus tohoto jevu však není podrobně znám. Je zřejmé, že funkce srdce závisí na zachování membránové integrity a buněčné homeostáze kardiomyocytů. Z tohoto pohledu jsou životně důležitými enzymy fosfolipázy A2 (PLA2), které se uplatňují při remodelaci a obnově buněčných membrán. Svou činností také generují lipidové signální molekuly - volné mastné kyseliny (FA) a také 2-lyzofosfolipidy. V srdci se vyskytují zástupci tří skupin PLA2 - cytosolické PLA2 (cPLA2), na kalciu nezávislé PLA2 (iPLA2) a sekretorické PLA2 (sPLA2). Cílem práce bylo sledovat v myokardu levé komory dospělých potkanů kmene Wistar následující: 1) Vliv intermitentní hypobarické hypoxie (IHH; 8 hodin/den, 5 dnů/týden, 5 týdnů, ~ 7000 m) na zastoupení celkové a fosforylované cPLA2α (p-cPLA2α, Ser505 ) a dále iPLA2 a sPLA2IIA, jakož i signálních proteinů aktivujících cPLA2α a rovněž cílů tohoto enzymu. 2) Vliv reaktivních forem kyslíku (ROS) za podmínek IHH na expresi celkové a fosforylované cPLA2 a dále iPLA2, sPLA2IIA a složení FA... Keywords: srdce; chronická hypoxie; kardioprotekce; fosfolipázy A2; cytosolická fosfolipáza A2α; oxidační stres; heart; chronic hypoxia; cardioprotection; phospholipases A2; cytosolic phospholipase A2α; oxidative stress Available in a digital repository NRGL
Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii

Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are the leading causes of death in developed countries including the Czech Republic. One of the ways to increase cardiac resistance ...

Míčová, Petra; Novotný, Jiří; Kuda, Ondřej; Kazdová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2017

Nesystémová opozice v Rusku 2011-2016
Koutník, Jan; Svoboda, Karel; Šír, Jan
2017 - Czech
The diploma thesis examines why did the non-systemic opposition in Russia between 2011 and 2016 fail to reach any significant success. Even though during 2011 and 2012 Russia witnessed mass anti- government protests the non-systemic opposition was not able to enforce any relevant change in the regime, obtain representation in the state institutions or induce larger public dissatisfaction with the regime. The study analyses problematic internal features of the non-systemic opposition (lack of public support, coalition potential, election programs and campaigns, party financing) and external repressive means of the Vladimir Putin's regime against the opposition (legislation, direct confrontation, judicial trials, elections and means of rigging). The thesis offers a complex insight into the functioning of the non-systemic opposition in Russia in the observed period and accentuates the authoritarian character of the Russian regime. Based on the evaluation of the key variables the study concludes that the repressive policies of the regime cardinally affected the weakness and fragmentation of the non-systemic opposition which moreover was not able to overcome the internal conflicts and gain broader public support. Diplomová práce zkoumá příčiny neúspěchu tzv. nesystémové opozice v Rusku mezi lety 2011-2016. Přes vlnu masových protirežimních protestů mezi lety 2011/2012 se nesystémové opozici nepodařilo do roku 2016 dosáhnout výrazné změny režimu, získat zastoupení ve státních orgánech nebo vyvolat společenský nesouhlas s režimem. Práce analyzuje vnitřní problémy oblasti nesystémové opozice (odtržení od společnosti, koaliční potenciál, volební programy a kampaně, financování) a vnější represivní prostředky režimu Vladimira Putina vůči ní (legislativa, přímá konfrontace, soudní procesy, volba a jejich ovlivňování). Přináší tak komplexní pohled na problematiku nesystémové opozice v Rusku v daném období a zároveň poukazuje na autoritativní charakter ruského režimu. Na základě zhodnocení klíčových proměnných dochází práce k závěru, že represivní politika státu měla zásadní vliv na slabost a fragmentaci nesystémové opozice, které se navíc nepodařilo překonat vnitřní rozpory a získat širší podporu obyvatelstva. Keywords: nesystémová opozice; Rusko; nedemokracie; autoritarismus; Vladimir Putin; protesty; teorie opozice; volební manipulace; Alexej Navalný; non-systemic opposition; Russia; non-democracy; authoritarianism; Vladimir Putin; mass protest; opposition theory; electoral fraud; Alexei Navalny Available in a digital repository NRGL
Nesystémová opozice v Rusku 2011-2016

The diploma thesis examines why did the non-systemic opposition in Russia between 2011 and 2016 fail to reach any significant success. Even though during 2011 and 2012 Russia witnessed mass anti- ...

Koutník, Jan; Svoboda, Karel; Šír, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Přestavby Skopje a formování makedonské národní identity
Nedbalová, Andrea; Králová, Kateřina; Žíla, Ondřej
2017 - Czech
The capital city of the Republic of Macedonia, Skopje, has undergone two important architectural changes during the last half a century. Both of these, the renewal of the city after the devastating earthquake of 1963 and the extensive architectural project "Skopje 2014" launched in 2010, included content which focused on the formation of Macedonian national identity. The diploma thesis The Reconstructions of Skopje and the Formation of Macedonian National Identity analyses how architecture and urbanism was used to form Macedonian national identity. As these two events had very different initial conditions, the nature of these reconstructions, together with the promoted visions of national identity and their presentation, differed considerably. The rebuilding of Skopje after the earthquake presented Macedonian national identity to a greater extent through a strong ideological content based solely on visions of the future. In comparison, the project "Skopje 2014" presented an interpretation of national identity through specific symbols. This construction was based on the interpretation of historical events, resulting in a new understanding of the historical continuity of the Macedonian nation. The fact that two vastly different visions of Macedonian national identity, presented through the recreation... Hlavní město současné Makedonské republiky, Skopje, prošlo během minulého půl století dvěma zásadními architektonickými proměnami. Obě, jak obnova města po zemětřesení v roce 1963, tak rozsáhlý architektonický projekt jménem "Skopje 2014" zahájený v roce 2010, zahrnovaly obsah zaměřený na formování makedonské národní identity. Diplomová práce Přestavby Skopje a formování makedonské národní identity v obou případech analyzuje, jakým způsobem bylo architektury a urbanismu využíváno k jejímu formování. Jelikož se jednalo o velmi odlišné události, také charakter přestaveb, propagované vize makedonské identity i způsob, kterým byly prezentovány, byly velmi odlišné. Práce poukazuje na to, že obnova města po zemětřesení prezentovala makedonskou národní identitu ve větší míře skrze ideologický obsah založený převážně na vizích do budoucna. Oproti tomu projekt "Skopje 2014" prezentoval výklad národní identity skrze konkrétní symboly. Tato výstavba byla založena na interpretacích historických událostí, které ve výsledku prezentovaly nový výklad historické kontinuity makedonského národa. Skutečnost, že dvě diametrálně odlišné vize makedonské národní identity, prezentované skrze přetváření veřejného prostoru, se objevily v prostoru Skopje během pouhých padesáti let, svědčí o tom, že makedonská národní identita... Keywords: Skopje; urbánní vývoj; Makedonci; národní identita; zemětřesení; "Skopje 2014"; Skopje; urban development; Macedonians; national identity; earthquake; "Skopje 2014" Available in a digital repository NRGL
Přestavby Skopje a formování makedonské národní identity

The capital city of the Republic of Macedonia, Skopje, has undergone two important architectural changes during the last half a century. Both of these, the renewal of the city after the devastating ...

Nedbalová, Andrea; Králová, Kateřina; Žíla, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Pojetí svobody v existenciální filosofii M. Heideggera
Krček, Christian; Zátka, Vlastimil; Hogenová, Anna
2017 - Czech
The topic of the master thesis is the interpretation of "freedom" in the existential ' from the "metaphysics of subjectivity" to a ' " " as the " " ' Tématem diplomové práce je pojetí "svobody" v existenciální filosofii Martina Heideggera. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. První se věnuje jeho obratu ve filosofii od "metafyziky subjektivity" k fundamentální analýze Dasein. Druhá kapitola se zabývá Heideggerovou koncepcí "pravdy", jako odkrytosti Dasein ve světě, kterou ve třetí kapitole oplňuje jeho koncepce "svobody", pojaté jako horizont otevřených možností. Obě vycházejí ze stěžejního díla Martina Heideggera Bytí a čas Cílem práce je určit, jakým způsobem Heideg své rané filosofii, a jak byla rozvinuta v existenciální analytice Dasein. Keywords: svoboda; pravda; pobyt; fundamentální ontologie; existence; Heidegger; Freedom; Truth; Dasein; Fundamental Ontology; Existence; Heidegger Available in a digital repository NRGL
Pojetí svobody v existenciální filosofii M. Heideggera

The topic of the master thesis is the interpretation of "freedom" in the existential ' from the "metaphysics of subjectivity" to a ' " " as the " " '...

Krček, Christian; Zátka, Vlastimil; Hogenová, Anna
Univerzita Karlova, 2017

Fenomén čas
Novotný, Vojtěch; Hogenová, Anna; Blažková, Miloslava
2017 - Czech
Topic of the Bachelor thesis Phenomenon of Time is a thorough analysis of the concept of time in the works of the philosophers Plato, Aristotle, Augustine, Kant and the phenomenological concept of time in Husserl and Heidegger. Plato's concept of time is described in his book Timaios. Aristotele's concept of time is primarily described in the Book IV of the Physica. Time, space, movement, randomness and other terms are analysed as well. Kant's concept of time is described in the book, Critic of Pure Reason. Also other Kant's terms are analysed like apriory space and time concept, analytical and synthetical judgements, movements and others. Phenomenological concept of time and temporality of Husserl and Heidegger is described in the book Being and Time. The second part is the bachelor thesis is formulation of my subjective view of the phenomenon of time in three specific occurences - time of the world, time of people and time of Gods. Tématem bakalářské práce Fenomén čas je důkladná analýza konceptu času v dílech filozofů Platóna, Aristotela, Augustina, Kanta a fenomenologické pojetí času u Husserla a Heideggera. Platónovo pojetí času je popsáno ve knize Timaios. Aristotelovo pojetí času primárně popisuje kniha IV. díla Fyzika. Taktéž jsou analyzována Aristotelova témata jako prostor, pohyb, náhoda a další. Kantovo pojetí času je popsáno v knize Kritika čistého rozumu. Také jsou analyzovány další Kantovy pojmy jako apriorní koncept prostoru a času, koncept analytických a syntetických soudů, pohyb a další. Fenomenologické pojetí času a časovosti Husserla a Heideggera je primárně popsáno v knize Bytí a čas, Martina Heideggera. Druhá část Bakalářské práce obsahuje formulaci mého subjektivního pohledu na fenomén čas, a sice ve třech konkrétních výskytech - čas světa, čas lidí a čas bohů. Keywords: čas; pohyb; fenomenologie; urimprese; retence; protence; time; movement; Phenomenology; urimprese; retention; protence Available in a digital repository NRGL
Fenomén čas

Topic of the Bachelor thesis Phenomenon of Time is a thorough analysis of the concept of time in the works of the philosophers Plato, Aristotle, Augustine, Kant and the phenomenological concept of ...

Novotný, Vojtěch; Hogenová, Anna; Blažková, Miloslava
Univerzita Karlova, 2017

Teologie listu Athanasia Alexandrijského Epiktétovi
Pavlík, Benjamín; Milko, Pavel; Ventura, Václav
2017 - Czech
Keywords: Athanasius; Epistula ad Epictetum; christologie; teologie 4. století; patrologie; christologické hereze; Athanasius; Epistula ad Epictetum; Christology; the theology of 4th century AD; patrology; Christological heresies Available in a digital repository NRGL
Teologie listu Athanasia Alexandrijského Epiktétovi

Pavlík, Benjamín; Milko, Pavel; Ventura, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny a Pražané mezi léty 1914 - 1918
Kutková, Martina; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta
2017 - Czech
Keywords: Bukovina; českožidovské hnutí; Halič; Praha; první světová válka; sionismus; uprchlík; východoevropský chasidismus; Židé; Bukovina; Czech-Jewish movement; East European Hasidism; Galicia; Jews; Prague; refugee; World War I; Zionism Available in a digital repository NRGL
Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny a Pražané mezi léty 1914 - 1918

Kutková, Martina; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Význam pastorace v sociálním poradenství Ukrajincům v Centru podpory cizinců Prostějov
Burdová, Oleksandra; Martinek, Michael; Křišťan, Alois
2017 - Czech
This bachelor thesis "The significance of pastoral counseling to Ukrainians in the Center for the Support of Foreigners Prostějov" deals with the importance of pastoral care in the social counseling of Ukrainians in Prostejov The aim of the thesis is to describe the role of pastoral care in social counseling for Ukrainians in the Centrum podpory cizinců Žebřík z.s. The thesis deals with the importance of pastoral care in social counseling for foreigners, The brochure is titled "Spiritual Care without Borders" and contains basic information on pastoral care as well as contacts on the Christian Church in Prostějov. Tato bakalářská práce se zabývá tématem významu pastorace v sociálním poradenství Ukrajinců v Prostějově. Cílem práce je popsat úlohu pastorace v sociálním poradenství Ukrajincům v Centru podpory cizinců, Žebřík, z.s. Práce pojednává o významu a důležitosti pastorace v sociálním poradenství pro cizince. Praktickým výstupem práce je vyhotovení informační brožury určené Ukrajincům, široké laické i odborné veřejnosti. Brožura nese název Duchovní péče bez hranic a obsahuje základní informace o pastoraci a také kontakty na křesťanské církve v Prostějově. Keywords: Cizinec; Ukrajinec; sociální práce; sociální poradenství; pastorace; pastorační pracovník; pastorační péče; Foreigners; Ukrainians; Social Work; Social Counseling; Pastoralism; Pastoral Worker; Pastoral Care Available in a digital repository NRGL
Význam pastorace v sociálním poradenství Ukrajincům v Centru podpory cizinců Prostějov

This bachelor thesis "The significance of pastoral counseling to Ukrainians in the Center for the Support of Foreigners Prostějov" deals with the importance of pastoral care in the social counseling ...

Burdová, Oleksandra; Martinek, Michael; Křišťan, Alois
Univerzita Karlova, 2017

Židé v Březnici (s důrazem na náboženský element a otázku soužití s majoritní společností)
Průcha, Daniel; Holubová, Markéta; Damohorská, Pavla
2017 - Czech
This bachelor thesis focuses on the history of Jews before ghettoisation as well as after it until the period of Shoah (Holocaust), in the town of Breznice (Breznitz) located now in Stredocesky district of Czechia. The focus moves from the short summary of the history of Breznice (chap. 1) to chronologicaly organised events from the lives of Jewish inhabitants of this town. Next chapters deal with architectonical sites (chap. 3), imprortant professions (chap. 4) and selected Jewish figures of Breznice (kap. 5). Scholarly monographs, articles and unpublished material as well as documents from the archive of Jewish Museum of Prague have been used for this thesis. Tato bakalářská práce se zaměřuje na historii Židů v středočeském městě Březnice, a to jak před ghettoizací (1726), tak i po ní až do období Šoa. V první části se po stručném shrnutí dějin Březnice samotné (kap. 1) přesouvá pozornost na chronologicky uspořádané události březnických Židů (kap. 2). Další kapitoly se zabývají architektonickými památkami (kap. 3), významnými řemesly (kap. 4) a osobnostmi z řad židovského obyvatelstva Březnice (kap. 5). Pro práci bylo využito jak odborných monografií, článku a nevydaného materiálu, tak archiválií z fondu Archivu židovského muzea v Praze. Keywords: Březnice; ghetto; Lokšany; Nežidé; Židé; Breznice (Bresnitz); Ghetto; Jews; Loksany (Lokshan); Non-Jews Available in a digital repository NRGL
Židé v Březnici (s důrazem na náboženský element a otázku soužití s majoritní společností)

This bachelor thesis focuses on the history of Jews before ghettoisation as well as after it until the period of Shoah (Holocaust), in the town of Breznice (Breznitz) located now in Stredocesky ...

Průcha, Daniel; Holubová, Markéta; Damohorská, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases