Number of found documents: 441228
Published from to

Využití levných senzorů pro autonomní kolony
Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
2017 - English
Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci mezi vozidly a určení relativních parametrů. Určení relativní polohy vozidel je realizováno externím systémem Whycon, který zpracovává obrázky z kamery. Tato práce rovněž zkoumá možnosti použití levných základních senzorů pro zlepšení výsledků. Byl použit rozšířený Kalmánův filtr pro fúzi odometrických dat a lokalizace ze systému Whycon pro zlepšení výsledků, které produkují jednotlivé metody samostatně.The goal of this project is to design and implement a platoon system between two vehicles based on relative localization system and odometry path follower. The system utilizes quasi operating system called Robot Operating System for the purpose of communication between vehicles and computation of relative parameters. Relative localization is based on a vision-based external localization system called Whycon. Furthermore, this thesis is about investigation of what can be achieved when combining low cost sensors in order to achieve better results. Extended Kalman Filter was used to combine wheel odometries of vehicles and Whycon localization in order to overcome their individual problems. Keywords: konvoj; relativní lokalizace; sledování trajektorie z odometrie; Robot Operating System; kombinace odometrie; Platoon system; Relative Localization; Odometry path follower; Robot Operating System; Odometry combination Available at various departments of the ČVUT.
Využití levných senzorů pro autonomní kolony

Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating ...

Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny
Haubert Tomáš; Smékal Tomáš; Žára Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon solárních článků, teplota vody v bojleru aj. Vizualizace dat umožňuje uživateli mít kontrolu nad chodem elektrárny a stavem jednotlivých částí elektrárny. Aplikace pro sběr dat je zcela oddělena a slouží jako webová služba, která může být v budoucnu použita jako zdroj dat pro různé aplikace, ať už klasické - desktopové nebo například mobilní.The purpose of this bachelor thesis is to create an application for receiving measured data from home solar power plants and following visualization in a web application. Data from home solar power plants contains measured values like power of solar cells, temperature of water in boiler etc. Application for data visualization gives users the ability to control operations in the solar power plants. Application for receiving measured data is separated and it is used as a web service which could be used as a source of data for many applications. These potential applications could be desktop or for mobile phones. Keywords: php; mysql,webová služba; solární elektrárna; php; mysql; web service,solar powerplant Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny

Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon ...

Haubert Tomáš; Smékal Tomáš; Žára Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Příprava organických a tištěných elektronických součástek
Laposa Alexandr; Povolný Vojtěch; Náhlík Josef
2017 - Czech
Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii využít, dále pak je popsán princip nanášení materiálu metodou Inkjet a tiskárna, která byla použita pro tisk struktur v této práci. Praktická část se zabývá tiskem základních elektronických součástek na různé substráty a jejich následnou charakterizací. Dále jsou uvedeny návrhy pro zlepšení kvality tisku a čištění substrátů a návrhy dalších aplikací, které lze realizovat s pomocí dosažených výsledků této práce.This work deals with the preparation of electronic structures using fiber Inkjet printing and the characterization of these structures. In the theoretical part are first listed applications, where you can take advantage of Inkjet technology, then describes the principle of applying material by the method of Inkjet and printer that was used for printing structures in this work. The practical part is concerned with basic electronic components printing on various substrates and their characterization. The following are suggestions for improving print quality and cleaning of substrates, and suggestions for other applications that can be implemented with the help of the results obtained in this work. Keywords: Inkjet; inkoustový tisk; tištěná elektronika; Dimatix; Interdigitální strukturInkjet; Interdigitální struktury; Inkjet pringing; Printed electronics; Dimatix; Interdigital structureInkjet pringing; Interdigital structures Available in digital repository of ČVUT.
Příprava organických a tištěných elektronických součástek

Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii ...

Laposa Alexandr; Povolný Vojtěch; Náhlík Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Model města pro simulátor auta
Sedláček David; Čajka Vladimír; Bittner Jiří
2017 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou procedurálního modelování. U výsledného modelu, vytvářeného s důrazem na vysokou míru realističnosti modelovaných objektů, tato bakalářská práce ověřuje možnosti jeho vykreslování v reálném čase při využití různých renderovacích způsobů a tím i jeho vlastní použitelnost v modulu automobilového simulátoru vizualizačního nástroje VRUT.Main subject of the thesis is creation of external scene of a city model for VR car interior simulator. Modeling of objects is a combination of polygonal and procedural modeling methods. Resulting model is created with an emphasis on a high degree of realism of modeled objects. This bachelor thesis verifies possibilities of real time rendering using various rendering techniques and thus its own applicability in a VRUT visualization tool and it?s driving simulator module. Keywords: 3D modelování; polygon; renderování; textura; vizualizace; virtuální realita; 3D modeling; polygon; rendering; texture; visualization; virtual reality Available in digital repository of ČVUT.
Model města pro simulátor auta

Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou ...

Sedláček David; Čajka Vladimír; Bittner Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Definice workflow pomocí BPMN knihovny
Šebek Jiří; Brichkova Evgeniya; Tomášek Martin
2017 - English
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standardem a representované ve formě BPMN diagramu. Aplikace představuje dvě horní vrstvy systému, který se zabývá problematikou přiřazení rolí uživatelům a umožňuje správu účtů uživatelů, oprávnění a úpravu organizační strukturu firmy. Diagramy, representujici workflow procesy, mají více specifický formát, než standardní BPMN diagramy. Nový formát diagramů vychází z vlastních pravidlech modelování, které vyhovují cílovému systému. První vrstva představuje BPMN modelář, který podporuje vlastní pravidla modelování. Druhá vrstva zajišťuje validátor a parser BPMN diagramu, který jej převede do stromů Plain Old Jáva objektů (POJO). Tím pádem, správcům roli je poskytován pohodlný způsob, jak vyřešit problémy správy role s velkými úspory času.The bachelor thesis deals with the issue of the definition and modelling workflow processes and their integration into the application logics. Workflow processes are created according to the Business Process And Modelling Notation (BPMN) 2.0 standard and represented in the form of BPMN diagram. The application represents two upper layers of the system, which deals with the problem of user role assignments and allows managing users' accounts, permissions and modifying organizational structure of the company. The diagrams, which represent the workflow processes, have more specific format, than standard BPMN diagrams have. New format of diagrams is based on the custom modelling rules, which suit the aims of the target system. The first layer is represented by the BPMN modeler, which supports custom rules. The second layer provides the validator and parser of BPMN diagram, which converts it to the tree of Plain Old Java Objects (POJO) objects and saves the diagram to the database. Thereby, role administrators are provided with a convenient way to solve the role management issues with big savings of time. Keywords: BPMN; definice workflow; řízení uživatelských rolí; vnitřní reprezentace XML; BPMN; workflow definition; user role management; internal representation of XML Available at various departments of the ČVUT.
Definice workflow pomocí BPMN knihovny

Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation ...

Šebek Jiří; Brichkova Evgeniya; Tomášek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Ústavní limity omezení rovnosti volebního práva
MOTL, Jakub; BARTOŇ, Michal; TOMOSZEK, Maxim
2017 - Czech
Práce hodnotí současné volební systémy v České republice a jejich jednotlivé prvky ve vztahu k principu rovnosti volebního práva. Analyzuje judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k problematice volebních systémů a posuzuje možný vliv zákonodárce na jednotlivé volební systémy. Dále se zaměřuje na otázku Ústavních limitů omezení rovnosti volebního práva v České republice za posledních 20 let. Definuje funkci voleb ve společnosti, analyzuje vlastnosti hlavních volebních systémů a vysvětluje jejich dílčí prvky, jako jsou uzavírací klauzule, volební formule, počet mandátů připadajících na obvod, ale i občanství, volební věk nebo omezení svéprávnosti. This diploma thesis deals with the current electoral systems in the Czech Republic. The aim of this thesis is to assess the elements of electoral system in relation to the principle of equal suffrage. It analyzes the cases judged by the Constitutional Court of the Czech Republic in this matter. It also deals with lawmakers and their possibilities to affect the electoral system as well as analyzes the constitutional limits of equal suffrage in the Czech Republic during the last twenty years. This diploma thesis also defines the principle of elections, social function of elections and analyzes characteristic features of the main types of electoral systems as well as explains the elements of the system, such as legal threshold, allocation rules, district magnitude, voting age or limited legal capacity. Keywords: volební právo; většinový volební systém; proporcionální volební systém; aktivní volební právo; pasivní volební právo; rovnost volebního práva; všeobecnost volební právo; přímost volebního práva; tajnost hlasování; volební obvod; volební formule; uzavírací klauzule; gerrymandering; volební cenzus; volební věk; omezení svéprávnosti; suffrage; majority system; proportional representation; active suffrage; passive suffrage; equal suffrage; universal suffrage; direct suffrage; secret of ballot; electoral district; allocation rule; legal treshold; gerrymandering; voting cenzus; voting age; limited legal capacity Available in digital repository of UPOL.
Ústavní limity omezení rovnosti volebního práva

Práce hodnotí současné volební systémy v České republice a jejich jednotlivé prvky ve vztahu k principu rovnosti volebního práva. Analyzuje judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k problematice ...

MOTL, Jakub; BARTOŇ, Michal; TOMOSZEK, Maxim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Srovnání vybrané judikatury ústavních soudů ČR a SR
BAROCH, Leoš; KOKEŠ, Marian; TOMOSZEK, Maxim
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na srovnání vybrané judikatury ústavních soudů států bývalého Československa. Hlavním motivem je porovnat rozhodování ochránců ústavnosti o skutkově podobných tématech a najít rozdíly v rozhodování ústavních soudů. Především v jejich argumentaci, přesvědčivosti závěrů či v aplikační přesnosti testů ústavnosti. Vybrány jsou dva okruhy, v nichž oba ústavní soudy rozhodovaly o skutkově podobných věcech a jejichž rozhodování došlo k podobným závěrům. Prvním okruhem je proto posuzování ústavnosti změn ve volebním systému do zákonodárného sboru. Obě úpravy si byly navenek velmi podobné, podobně rozhodly i ústavní soudy. Kromě toho je volební právo typickým představitelem základních práv první generace. Druhá kapitola je primárně zaměřena na rozhodování ústavních soudů o tom, co ještě je obsahem bezplatné zdravotní péče. Sociální práva, jako základní práva mladší, druhé generace, jsou rovněž politickým tématem. Nicméně v tomto případě je kladen větší důraz na aplikaci (ne)provedených testů ústavnosti. Cílem diplomové práce tu nebyla primárně obsahová analýza, tedy k jakým závěrům ústavní soudy dospěly, ale analýza metodická, tedy jak a proč k těmto závěrům dospěly. The diploma thesis focuses on the comparison of the selected judicature of the constitutional courts of the both countries that formed former Czechoslovakia. The main objective is to compare judicature of these guardians of constitutionalism, which contains similar topics and to find out the diversities. Especially in their arguments, in persuasiveness of their conclusions and in the accuracy of the application of the test of constitutionality. Two areas were selected, where the Czech and the Slovak constitutional courts had to decide similar case, however their findings differ. First analysed issue concerns court decision on the changes of electoral system to the legislative body. Both legal regulations were outwardly very similar, both courts even decided the case similarly. In addition, the election law is the typical representative of the fundamental rights of the first generation. Second issue that is analysed concerns the question, what are the limits of access to free medical care. Social rights, as the rights of younger second generation, are political issue as well. Nevertheless, in this case the greater focus lies on application of the (un)performed tests of constitutionality. The aim of the thesis will not be primarily a content analysis, e.g. what were the conclusions reached, but methodical analysis, e.g. how and why the courts reached their respective conclusions. Keywords: Komparace; rule of law; judikatura ústavního soudu; omezení základních práv; sociální práva; sociální stát; volební zákonodárství; konstitucionalismus; test racionality; test proporcionality; test ústavnosti; řízení před ústavním soudem; abstraktní kontrola ústavnosti; princip zdrženlivosti.; Comparison; rule of law; constitutional court judicature; limitation of fundamental rights; social rights; welfare state; election law; constitutionalism; reasonableness test; proportionality test; test of constitutionality; judicial review; abstract review; judicial self-restraint. Available in digital repository of UPOL.
Srovnání vybrané judikatury ústavních soudů ČR a SR

Diplomová práce je zaměřena na srovnání vybrané judikatury ústavních soudů států bývalého Československa. Hlavním motivem je porovnat rozhodování ochránců ústavnosti o skutkově podobných tématech a ...

BAROCH, Leoš; KOKEŠ, Marian; TOMOSZEK, Maxim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom
Sedláček David; Unembayeva Daniya; Žára Jiří
2017 - English
Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - pomocí specifické znacky. Také bude umožneno exportovat nejen jeden objekt, ale i celou scénu, vcetne svetel, kamer, animace a informace o materiálu a texturách. Exportní modul také umožní zadefinovat potrebnou numerickou presnost hodnot napsaných do polí uzlu.The purpose of this bachelor's thesis is to create an X3D/X3DOM plug-in for Autodesk Maya. Basic objects will be exported to X3D/X3DOM by using corresponding nodes, more complex objects - by using a specific tag. Also there will be an opportunity to export not only a single object, but the whole scene, including lights, cameras, animation and information about the materials and textures. The plug-in will also allow to define the needed precision of values written in the nodes' fields. Keywords: exportní modul; X3D; X3DOM; Autodesk Maya; export plug-in; X3D; X3DOM; Autodesk Maya Available in digital repository of ČVUT.
Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom

Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - ...

Sedláček David; Unembayeva Daniya; Žára Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru
Frajták Karel; Kadrnoška Matouš; Malý Ivo
2017 - Czech
Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody mezi nimi. Tomu předchází rešerše dostupných vizualizačních JavaScriptových knihoven, jejich srovnání a výběr nejvhodnější z nich. Dalším cílem této práce je navrhnout vhodné testování této grafické komponenty.The aim of this thesis is creation of a plugin for TapirHQ application, which will be able to visualize a map of a web application. This map has a structure of oriented graph where knots represent individual web pages of the application and links represent the possible transition between them. This precedes a research of available JavaScript visualisation libraries, comparing these libraries and finaly choosing the one which is best suited for the job. Final task is to suggest a method of testing this visualisation component. Keywords: tapirhq explorativni testovani vizualizace aplikace; tapirhq explorative testing visualisation of aplication Available at various departments of the ČVUT.
Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru

Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany ...

Frajták Karel; Kadrnoška Matouš; Malý Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Framework pro testování platformy PCTgen
Bureš Miroslav; Hopp Lukáš; Malý Ivo
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem frameworku na vytváření automatizovaných uživatelských testů pro aplikaci PCTgen. Nejprve uvedu v práci problematiku testování softwaru a automatizovaných testů. Poté v práci provedu analýzu aplikace PCTgen. Následně vytvořím konkretní návrh a implementaci frameworku, kde se zaměřím na testování Java swing aplikace s uživatelským rozhraním. Především se budu zabývat testováním grafů vytvořených za pomoci knihovny JGraphX. Tento vyvinutý framework bude snadno použitelný a efektivně udržovatelný. V poslední řadě budu tento framework demonstrovat na 25-ti testovacích scénářích naprogramovaných za pomoci zmíněného frameworku.This bachelor thesis deals with developing framework for creating an automated user tests for application PCTgen. At first i will introduce software testing and automated tests. Then i will analyse PCTgen application. Then i will create specific design and implementation of framework, where I will focus on testing Java swing application with grafical user interface. I will mainly focus on testing graphs created by JGraphX library. This developed framework will be easy to use and efficiently maintainable. At least i will demonstrate this framework on 25 testcases programmed with help of mentioned framework. Keywords: Bakalářská práce; Automatizované uživatelské testy; Testování softwaru; Framework na vytváření testů; AssertJ; PCTgen; Bachelor thesis; An automated user tests; Software testing; Framework for test creation; AssertJ; PCTgen Available in digital repository of ČVUT.
Framework pro testování platformy PCTgen

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem frameworku na vytváření automatizovaných uživatelských testů pro aplikaci PCTgen. Nejprve uvedu v práci problematiku testování softwaru a automatizovaných ...

Bureš Miroslav; Hopp Lukáš; Malý Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases