Number of found documents: 586374
Published from to

Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů
Jarský Čeněk; Miško Petr; Gacho Pavol
2018 - Czech
Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto investičního celku a to včetně zhodnocení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, návrhu zařízení staveniště, či popisu postupu dvou vybraných stavebních procesů z technologického hlediska. Práce využívá výhod studentské verze softwaru CONTEC R zejména pro zpracování časové struktury stavebně technologického projektu, ale i dalších jeho částí.The diploma thesis consist of building technology project of four residential houses located in Prague - Uhříněves. It provides a design of space management, technology management and time management to realize this investment unit including analysis of health and safety risks on site, site management, or description of two chosen building processes from the view of building technology. Thesis use advantages of student version of software CONTEC R particularly for design of time management of building technology project, but also for other parts of it. Keywords: Technologie,modelování výstavby,harmonogram,BOZP,CONTEC; Technology,building modeling,time schedule,health and safety,CONTEC Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů

Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto ...

Jarský Čeněk; Miško Petr; Gacho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kožní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence
Maelin, Bashir Mohamed; Kneidlová, Monika; Malinová, Jana
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Kožní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence

Maelin, Bashir Mohamed; Kneidlová, Monika; Malinová, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení efektivity sociálně marketingových nástrojů na podporu zdravého životního stylu
Bémová, Alena; Schneidrová, Dagmar; Kopřivová Herotová, Tereza
2018 - Czech
Keywords: efektivita; sociální marketing; zdravý životní styl; effectiveness; social marketing; healthy lifestyle Available in a digital repository NRGL
Hodnocení efektivity sociálně marketingových nástrojů na podporu zdravého životního stylu

Bémová, Alena; Schneidrová, Dagmar; Kopřivová Herotová, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze
Klinerová, Jana; Chocholouš, Petr; Šatínský, Dalibor
2018 - Czech
v angličtině Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Jana Klinerová Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of diploma thesis: Extraction of zinc from water solutions using solid phase extraction in sequential injection analysis This work is devoted to the extraction of zinc from aqueous samples by solid phase extraction in sequential injection analysis. Zinc extraction was tested with solutions of three concentrations (100 nmol/l, 200 nmol/l, 500 nmol/l) using four different chelating sorbents (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl) at seven different conditions (pH of 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9) of the wash buffer and at pH 2 of the elution solution. During the detection was monitored absorbance of zinc complex with the reagent 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol at wavelengths of 490, 510, 560 and 600 nm. In comparison of the four sorbents under different conditions of measurement was determined as the best sorbent Iontosorb OXIN and suitable conditions for the extraction - pH of the wash buffer and of the sample 6 and higher. v češtině Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Jana Klinerová Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze Tato práce se věnuje extrakci zinku z vodných vzorků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze. Extrakce zinku byla testována z roztoků o třech koncentracích (100 nmol/l, 200 nmol/l a 500 nmol/l), na čtyřech různých chelatačních sorbentech (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl), při sedmi různých pH (3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) promývacího pufru a při pH 2 elučního roztoku. Při detekci byla sledována absorbance komplexu zinku s činidlem 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm. Po celkovém zhodnocení všech čtyř sorbentů při různých podmínkách měření byl určen jako nejlepší sorbent Iontosorb OXIN a jako vhodné podmínky pro extrakci pH promývacího pufru a vzorku 6 a vyšší. Available in a digital repository NRGL
Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze

v angličtině Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Jana Klinerová Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of diploma ...

Klinerová, Jana; Chocholouš, Petr; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

Přiřazovací problém s aplikací ve zdravotnictví
Tlapák, Martin; Kopa, Miloš; Lachout, Petr
2018 - Czech
This bachelor's thesis deals with the theory of the nurse scheduling problem using the theory of integer programming. That is why we define basic concepts and present basic theorem of integer programming. We present the algorithm made for solving integer programming. Next we define a basic concept of as- sigment problem. We show how to solve assigment problem by the Hungarian method. Finally we solve the real nurse scheduling problem. The nurse's pref- erences are included in our model. We are finding solution which is suitable for the labour code of the Czech Republic and the special requests of the stressful workplace. 1 Práce řeší problém rozvrhování sester ve zdravotnictví pomocí teorie celočí- selného programování. V práci jsou definovány základní pojmy a připomenuty základní vlastnosti celočíselného programování. Je detailně uveden a popsán al- goritmus větví a mezí. Těžiště práce je teorie přiřazovacího problému. Je uvedena definice přiřazovacího problému a dále je detailně popsána maďarská metoda, jako metoda vytvořená pro řešení přiřazovacího problému. Praktická část práce je zaměřena na rozvrhování sester ve zdravotnictví. Cílem je najít rozvržení sester na směny tak, aby byly brány v úvahu preference sester. V modelu jsou zohledněny podmínky plynoucí ze zákona a také podmínky plynoucí ze speci- fičnosti stresového prostředí zdravotnického zařízení. 1 Keywords: celočíselné programování; přiřazovací problém; rozvrhování ve zdravotnictví; GAMS; integer programming; assigment problem; nurse scheduling problem; GAMS Available in a digital repository NRGL
Přiřazovací problém s aplikací ve zdravotnictví

This bachelor's thesis deals with the theory of the nurse scheduling problem using the theory of integer programming. That is why we define basic concepts and present basic theorem of integer ...

Tlapák, Martin; Kopa, Miloš; Lachout, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli.
Šichmanová, Kateřina; Stejskal, Vojtěch; Damohorský, Milan
2018 - Czech
This diploma thesis deals with the analysis and comparison of the legal regulation of special territorial nature protection in the Czech Republic and the State of Israel. The main aim of the diploma thesis is to provide an overview of the legal regimes pertaining to special territorial nature protection in the compared countries and to confront different legal institutes and thus draw attention to some problematic aspects of the present law. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter provides an introduction and is followed by the second chapter, which deals with the legal regulation of the special territorial nature protection in the Czech Republic and it is divided into five parts. The first part of the second chapter briefly introduces the historical development of establishing specially protected areas and also describes former legal regimes of the special territorial nature protection. Since national and international legal regulation in this field are closely connected, the thesis emphasises the most important international treaties in the sphere of special territorial nature conservation, including the legal framework of the European Union. The third part is concerned with classifications of the specially protected areas in the Czech Republic and the process of their... Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání právní úpravy zvláštní územní ochrany přírody v České republice a v Izraeli. Tato práce za hlavní cíl klade poskytnout základní přehled o právním rámci zvláštní územní ochrany přírody v komparovaných státech a srovnáním uvedených institutů upozornit na problematická místa právních úprav. Diplomová práce se člení na pět kapitol. Druhá kapitola, navazující na úvod, se zabývá právní regulací zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a její součástí je pět podkapitol. První podkapitola nastiňuje historický vývoj vyhlašování zvláště chráněných území v českých zemích a popisuje rovněž dřívější právní režimy zvláštní územní ochrany přírody. Vzhledem k úzkému propojení národní a mezinárodněprávní úpravy práce v druhé podkapitole představuje nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, týkající se zvláštní územní ochrany přírody včetně evropské právní úpravy. Dále práce pojednává o jednotlivých kategoriích zvláště chráněných území zřizovaných v České republice a o procesu jejich vyhlašování. Čtvrtá podkapitola analyzuje právní nástroje ochrany zvláště chráněných území, zejména administrativně-právní, koncepční, ekonomické prostředky a nástroje právní odpovědnosti. Na systematizaci orgánů státní správy v oblasti zvláštní územní ochrany přírody je... Keywords: srovnání právní úpravy; ochrana přírody; zvláště chráněná území; legal comparison; nature conservation; specially protected areas Available in a digital repository NRGL
Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli.

This diploma thesis deals with the analysis and comparison of the legal regulation of special territorial nature protection in the Czech Republic and the State of Israel. The main aim of the diploma ...

Šichmanová, Kateřina; Stejskal, Vojtěch; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Intervaly spolehlivosti pro rozdíly a podíly proporcí
Krnáč, Ľuboš; Kulich, Michal; Zvára, Karel
2018 - Slovak
The Bachelor thesis deals with the creation of confidence intervals for diffe- rence of parameters of two distributions. In the first part we consider the problem of making such confidence intervals for differences. Then we try to find sufficient conditions for MOVER, which leads to new, non-trivial confidence intervals for difference of parameters of two distributions. These confidence intervals have im- proved and desired properties. There are also examples of usage of MOVER, and possible difficulties. The third section contains graphs of coverage probabili- ties for different input intervals. These graphs are made to show different levels of achieved coverage probabilities for some input intervals, namely Clopper-Pearson, Wald, Wilson and logit. 1 Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou intervalov spoľahlivosti pre rozdiel para- metrov dvoch rozdelení. V prvej časti sa zaoberáme problémom tvorby intervalov spoľahlivosti pre rozdiel. Ďalej sa snažíme nájsť postačujúce predpoklady pre me- tódu MOVER, ktorej výsledkom sú nové, netriviálne intervaly spoľahlivosti pre rozdiel, ktoré majú uspokojivé vlastnosti. Takisto sú v práci uvedené príklady a aplikácie, ako aj príklad, kde by mohla metóda zlyhávať. Tretia kapitola obsahuje grafy pravdepodobností pokrytia pre rôzne vstupné intervaly. Tieto grafy slúžia na porovnanie dosiahnutých hladín pokrytia pre jednotlivé vstupné intervaly spo- ľahlivosti, menovite Clopper-Pearsonov, Waldov, Wilsonov a logitový. 1 Keywords: interval spoľahlivosti; MOVER metóda; pravdepodobnosť pokrytia; confidence interval; MOVER; coverage probability Available in a digital repository NRGL
Intervaly spolehlivosti pro rozdíly a podíly proporcí

The Bachelor thesis deals with the creation of confidence intervals for diffe- rence of parameters of two distributions. In the first part we consider the problem of making such confidence intervals ...

Krnáč, Ľuboš; Kulich, Michal; Zvára, Karel
Univerzita Karlova, 2018

Selektivně susbstituované cyklodextriny pro analytické a farmaceutické aplikace
Benkovics, Gábor; Jindřich, Jindřich; Lhoták, Pavel; Šindelář, Vladimír
2018 - English
3 Selectively substituted cyclodextrins for analytical and pharmaceutical applications Abstract This thesis is focused on the selective modification of cyclodextrins, and its primary aim is the preparation and characterization of mono- and persubstituted derivatives of cyclodextrins in a regioselective and straightforward manner. The work is divided into two main parts describing synthetic strategies and applications of modified cyclodextrins with one or several substituents, respectively. The first section deals with the introduction of a single chromophoric moiety on the cyclodextrin scaffold such as cinnamyl, rhodaminyl, fluoresceinyl and eosinyl groups. The complete set of monocinnamyl-α-cyclodextrin regioisomers has been prepared by direct alkylation, and the self-assembling properties of the corresponding regioisomers were thoroughly investigated by dynamic light scattering and NMR experiments. These investigations revealed that the different isomers (mono-6-O-, mono-2-O- and mono-3-O- cinnamyl-α-cyclodextrin) form distinct supramolecular species through intermolecular association. A fast method for the unambiguous identification of the pure regioisomers has also been developed based on a series of 2D NMR measurements. Xanthene-modified β-cyclodextrins, other representatives of monosubstituted... 5 Selektivně susbstituované cyklodextriny pro analytické a farmaceutické aplikace Abstrakt Tato práce se zabývá selektivní modifikací cyklodextrinů. Jejím hlavním cílem je příprava a charakterizace mono- a persubstituovaných derivátů cyklodextrinu syntetizovaných regioselektivně a přímočaře. Práce je tedy rozdělena na dvě hlavní části popisující syntetické přístupy a aplikace modifikovaných cyklodextrinů jednak s jedním substituentem, jednak s více substituenty. První část představuje cyklodextrinové skelety s jednou chromoforní skupinou, jako je cinammylová, rhodaminylová, fluoresceinylová a eosinylová funkční skupina. Kompletní série regioisomerů monocinammylových derivátů α-CD byla připravena pomocí přímé alkylace a jejich samoskladné vlastnosti byly následně podrobně zkoumány pomocí metod dynamického rozptylu světla a NMR. Tento výzkum odhalil, že jednotlivé regioisomery (mono-6-O-, mono-2-O- a mono-3-O-cinnamyl-α-cyklodextriny) jsou schopny tvořit rozdílná supramolekulární uskupení pomocí intermolekulárních asociací. Byla vyvinuta rychlá metoda pro jednoznačnou identifikaci čistých regioisomerů na základě série změřených 2D spekter. Byly syntetizovány deriváty β-cyklodextrinu s xantinovým skeletem, představující další zástupce monosubstituovaných cyklodextrinů. Byly vyvinuty nové syntetické strategie... Keywords: Cyklodextriny; Supramolekulární agregáty; Monosubstituce; Persubstituce; Regioselektivita; Fluorescenční značení; Chirální separace; Fotodynamická terapie; Kapilární elektroforéza; Cyclodextrins; Monosubstitution; Persubstitution; Regioselectivity; Supramolecular aggregates; Fluorophore labeling; Chiral separation; Photodynamic therapy; Capillary electrophoresis Available in a digital repository NRGL
Selektivně susbstituované cyklodextriny pro analytické a farmaceutické aplikace

3 Selectively substituted cyclodextrins for analytical and pharmaceutical applications Abstract This thesis is focused on the selective modification of cyclodextrins, and its primary aim is the ...

Benkovics, Gábor; Jindřich, Jindřich; Lhoták, Pavel; Šindelář, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Myšlení a víra Otakara A. Fundy
Kovářová, Zdenka; Sousedík, Prokop; Svoboda, David
2018 - Czech
1 UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. Praha 2018 2 Abstract This diploma thesis critically analyses the thinking of professor O. A. Funda who's work contributes to the problem of secularisation and moral resurgence. The work is divided into three parts, where the first section is presenting Funda's life as a whole picture, showing how his work developed over time, and introducing thinkers who influenced him. It is the second part that presents his thinking in depth on the back of two main subjects of his interests: rationality and transcendence. The last part is a critical analysis with the objective to evaluate whether or not professor managed to overcome the model rationality/transcendence with his own key: reality = complexity of complementarities and components in correlation, in continuity and in context. Keywords ethics, culture, Christianity, God, responsibility, belief, rationality, objectivity, humanity, life, existence, world, freedom, goodness, religion. 1 UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. Praha 2018 2 Anotace Diplomová práce je kritickou analýzou myšlení profesora O. A. Fundy, jehož dílo je přínosem k problematice sekularizace společnosti a mravní obrody. Práce je rozdělena do tří částí. První prezentuje celkový obraz Fundova života a myšlenkového směřování, seznamujeme se zde s badateli, v jejichž dílech Funda nalezl myšlenkové souznění i výzvy. V druhé části představujeme Fundovo myšlení skrze těžiště jeho tvorby témata víra a racionalita. Přestože profesor své myšlenkové směřování dělí na dvě období (teologické a filosoficko-religionistické), tomuto dělení se záměrně vyhýbáme, abychom apriorně nevytvářeli hranice. Témata víra a racionalita jsou v jeho díle přítomny od prvopočátku, jsou to pilíře Fundova myšlení, které ho vždy provokovaly a stále motivují k dalšímu dotazovaní. Třetí část je kritická analýza, kde je hlavním cílem zhodnocení Fundovy práce, zdali se Fundovi podařilo překlenout do jisté míry uměle vytvořené schéma racionalita/transcendence svým klíčem: skutečnost = komplexita komplementarity komponent v korelacích, kontinuitě a kontextu. Klíčová slova etika, kultura,... Keywords: Etika; kultura; křesťanství; Bůh; odpovědnost,víra; racionalita; objektivita; humanismus; život; existence; svět; svoboda; dobro; náboženství; Ethics; culture; Christianity; God; responsibility,belief; rationality; objectivity; humanity; life; existence; world; freedom; goodness; religion Available in a digital repository NRGL
Myšlení a víra Otakara A. Fundy

1 UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop ...

Kovářová, Zdenka; Sousedík, Prokop; Svoboda, David
Univerzita Karlova, 2018

Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu
Jirásek Milan; Korec Evžen; Zeman Jan
2018 - Czech
Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na souřadnici měřené podél osy prutu. Přitom využijeme danou deplanační funkci závislou na zbylých dvou kartézských souřadnicích. Míra deplanace (ve smyslu proměnného součinitele násobícího hodnoty deplanační funkce podél střednice prutu) je považována za jednu z neznámých funkcí, spolu s třemi posuny střednice prutu a třemi rotacemi průřezu. S uvážením tohoto tvaru pole posunů odvodíme za použití Lagrangeova principu minima potenciální energie sedm řídících rovnic prutového modelu (včetně odpovídajících okrajových podmínek) a identifikujeme vnitřní síly působící na prutu. Ukazuje se, že tento přímočarý postup vede k nesprávnému rozložení smykových napětí na prutu a tím ke zkreslení tuhostí ve smyku a kroucení. Lepší výsledky lze očekávat, pokud odvodíme řídící rovnice modelu pomocí Hellingerova-Reissnerova variačního principu, který pracuje s nezávislými aproximacemi pole posunutí a pole napětí. Při volbě aproximace pro smyková napětí se berou v úvahu Cauchyho rovnice rovnováhy trojrozměrného kontinua.The main goal of this study is to derive a beam model of a generally loaded bar using variational principles. To achieve this goal, we describe the displacement field using seven unknown functions that depend only on the axial coordinate, and we incorporate a given warping function that depends on the remaining two Cartesian coordinates. The amount of warping (in the sense of a variable coefficient multiplying the values of the warping function along the centerline of the bar) is considered as one of the unknown functions, along with three centerline displacements and three sectional rotations. Considering this form of the displacement field we derive seven governing equations of the beam model (as well as the corresponding boundary conditions) using the Lagrange principle of minimum potential energy and we identify the internal forces arising in the beam. It turns out that this straightforward procedure leads to an inappropriate distribution of shear stresses in the beam and thus to inaccurate stiffnesses in shear and torsion. Better results can be expected if we derive the governing equations using the Hellinger-Reissner variational principle, which deals with independent approximations of the displacement and stress fields. The assumed distribution of shear stresses is based on the Cauchy equilibrium equations of a three-dimensional continuum. Keywords: prutový model,Lagrangeův princip minima potenciální energie,Hellingerův-Reissnerův variační princip,tenkostěnný prut; beam model,Lagrange principle of minimum potential energy,Hellinger-Reissner variational principle,thin-walled beam Available in digital repository of ČVUT.
Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu

Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na ...

Jirásek Milan; Korec Evžen; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases