Number of found documents: 570505
Published from to

Historické cesty v Chřibech a jejich význam v regionu Moravy
OPRAVIL, Tomáš; LÉTAL, Aleš; LEHNERT, Michal
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je shromáždit informace o historických stezkách a významných místech spojených s komunikační sítí geomorfologického celku Chřiby. Autor na základě studia mapových podkladů, lidarových dat, terénního výzkumu a dobových pramenů analyzuje výskyt a průběh historických stezek v zájmovém území a shromáždí doklady existence daného fenoménu. Výsledky budou prezentovány v podobě mapových výstupů a fotodokumentace. Během řešení práce bude autor spolupracovat s odbornou veřejností regionu Chřibů. Goal of this master thesis is to collect information about historical roads and importnant sites connected with the communication network of the geomorphological complex Chřiby. The author, based on the study of map data, lidar data, field research and historical sources, analyzes the occurrence and course of historical trails in the area of interest and gathers evidence of the existence of the phenomenon. The results will be presented in the form of map outputs and photo documentation. During the work, the author will cooperate with the professional public of the Chřiby region. Keywords: staré stezky; metody terénního výzkumu; Chřiby; Morava; historical roads; fieldwork methods; Chřiby area; Morava region Available in digital repository of UPOL.
Historické cesty v Chřibech a jejich význam v regionu Moravy

Cílem diplomové práce je shromáždit informace o historických stezkách a významných místech spojených s komunikační sítí geomorfologického celku Chřiby. Autor na základě studia mapových podkladů, ...

OPRAVIL, Tomáš; LÉTAL, Aleš; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv suburbanizace na každodenní život v obci (příklad Býště a Srchu v Pardubickém kraji)
KAČÍREK, Matěj; FRANTÁL, Bohumil; FRAJER, Jindřich
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem suburbanizace na každodenní život v obcích Býšť a Srch v Pardubickém kraji. Důraz je kladen na zjištění vztahů mezi komunitou starousedlíků a nově příchozího obyvatelstva. Cílem bylo popsat, jak fenomén suburbanizace ovlivňuje denní rytmus obyvatel, společenský život ve studovaných lokalitách a primárně sociální klima. Přínosem práce je identifikace možných problémových oblastí soužití obyvatel. Dále byly pomocí leteckých snímků určeny oblasti nové rezidenční zástavby a lokalizována místa setkávání obyvatel. The master's thesis deals with the impact of suburbanization on the everyday life of the municipalities Býšť and Srch in the Pardubice Region. Its primary focus lies on the relationships between their long-time residents and newcomers. The aim of this work was to describe the ways in which suburbanization affects the daily rhythm of residents, social life and, above all, social environment in the researched locations. The contribution of this study is the identification of possible problem areas of coexistence among the residents. Furthermore, new residential building areas and places of public meeting were identified with the help of aerial photography. Keywords: suburbanizace; starousedlík; novousedlík; Býšť; Srch; každodenní život; suburbanization; long-time resident; newcomer; Býšť; Srch; everyday life Available in digital repository of UPOL.
Vliv suburbanizace na každodenní život v obci (příklad Býště a Srchu v Pardubickém kraji)

Diplomová práce se zabývá vlivem suburbanizace na každodenní život v obcích Býšť a Srch v Pardubickém kraji. Důraz je kladen na zjištění vztahů mezi komunitou starousedlíků a nově příchozího ...

KAČÍREK, Matěj; FRANTÁL, Bohumil; FRAJER, Jindřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Projekt Letní prázdniny u koní
BENÝŠKOVÁ, Klára; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2018 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na projekt "Letní prázdniny u koní". Hlavním cílem práce je zmapování zájmu o akci ze strany potencionálních klientů pro potřeby odůvodnění životaschopnosti projektu a zjistit a analyzovat faktory související s účastí a spokojeností na letním příměstském táboře pořádaném v letech 2016 a 2017 v Týně nad Bečvou. Z teoretického hlediska jsou v diplomové práci zastoupeny základní informace o volném čase dětí a mládeže, o organizacích zabývajících se touto problematikou, o letních táborech a je zde představen koncept projektu. V praktické části jsou shromážděny zpracované výsledky dotazníkového šetření, které potvrdily životaschopnost projektu a zájem a spokojenost ze strany klientů. The diploma thesis is focuses on the project of a summer suburban camp with horses. The main aim of the work is to find out and to analyze the factors related to the participation and satisfaction of the Summer Camp "Summer Camp with horses" in summer 2016 and 2017 in Týn nad Bečvou and mapping the interest on the part of potential clients to justify the viability of the project. From the theoretical point of view, the diploma thesis is represented by basic information about free time of children and youth, organizations dealing with this issue, about summer camps and the concept of the project is presented here. In the practical part are collected the results of the questionnaire survey, which confirmed the viability of the project and the interest and satisfaction of the clients. Keywords: volný čas; volný čas dětí a mládeže; letní tábor; free time; free time of children and youth; summer camp Available in digital repository of UPOL.
Projekt Letní prázdniny u koní

Diplomová práce se zaměřuje na projekt "Letní prázdniny u koní". Hlavním cílem práce je zmapování zájmu o akci ze strany potencionálních klientů pro potřeby odůvodnění životaschopnosti projektu a ...

BENÝŠKOVÁ, Klára; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mluvní cvičení v komunikační výchově na druhém stupni základních škol
ROSENBERGOVÁ, Stanislava; ADÁMKOVÁ, Jana; CIBÁKOVÁ, Dana
2018 - Czech
Předložená diplomová práce se zabývá mluvními cvičeními v rámci komunikační výchovy na základní škole. První část tvoří teoretické poznatky z oblasti komunikace, historické a moderní rétoriky, tvorby projevu a jazykové komunikace vycházející z RVP. Druhá část shrnuje výsledky výzkumu provedeného na zvolené základní škole. Zaměřuje se na zkoumání konkrétních jazykových kategorií, jakými jsou spisovná čeština, slovní zásoba, redundantní větná výplň, dále na celkovou kompozici projevu a mapuje jejich správnost. This Master's thesis deals with speaking activities within matter of communication eduation at primary school. The first part consists of theoretical findings about communication, historical and modern rhetoric, formation of speech and linguistic communication descending from RVP (Framework Education Programme). The second part summarizes results of research perfomed at primary school. It focuses on research of specific linguistic categories such as grammatically correct czech language, vocabulary, sentence fillers and last but not least structure of a speech and to record its corectness. Keywords: komunikace; rétorika; mluvený projev; RVP; komunikační a slohová výchova; mluvní cvičení; communication; rhetoric; speech; RVP (Framework Education Programme); education of communication and stylistics; speaking activities Available in digital repository of UPOL.
Mluvní cvičení v komunikační výchově na druhém stupni základních škol

Předložená diplomová práce se zabývá mluvními cvičeními v rámci komunikační výchovy na základní škole. První část tvoří teoretické poznatky z oblasti komunikace, historické a moderní rétoriky, tvorby ...

ROSENBERGOVÁ, Stanislava; ADÁMKOVÁ, Jana; CIBÁKOVÁ, Dana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Hodnocení nemotorických příznaků pomocí vybraných škál u pacientů s Parkinsonovou nemocí
HAROKOVÁ, Kristýna; ŠLACHTOVÁ, Martina; DUPALOVÁ, Dagmar
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o vybraných škálách hodnotících nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci. Práce obsahuje především škály, které se využívají v rámci hodnocení nemotorických příznaků Parkinsonovy nemoci nejčastěji. Škály jsou zaměřeny na hodnocení čtyř základních skupin příznaků, na obecné nemotorické příznaky, autonomní dysfunkce, psychické poruchy a poruchy spánku. Součástí práce je také kazuistika pacienta s Parkinsonovou nemocí, v níž jsou některé tyto škály při vyšetření uplatněny. The aim of the bachelor thesis is to summarize knowledge about selected scales evaluating non-motor symptoms of Parkinson's disease. The work includes the scales which are used in the evaluation of non-motor symptoms of Parkinson's disease most frequently. The scales are focused on the assessment of four major groups of symptoms, general non-motor symptoms, autonomous dysfunction, mental disorders and sleep disorders. A part of the thesis is also a case report of a patient with Parkinson's disease in which some of these scales are used during the examination. Keywords: nemotorické příznaky; m. Parkinson; škály; hodnocení; poruchy spánku; kognitivní poruchy; deprese; anxieta; non-motor symptoms; Parkinson's disease; scales; evaluation; sleep disorders; cognitive disorders; depression; anxiety Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení nemotorických příznaků pomocí vybraných škál u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o vybraných škálách hodnotících nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci. Práce obsahuje především škály, které se využívají v rámci hodnocení nemotorických ...

HAROKOVÁ, Kristýna; ŠLACHTOVÁ, Martina; DUPALOVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv vybraných aerobních pohybových aktivit na motorické funkce pacientů s Parkinsonovou nemocí
TYLICHOVÁ, Radka; ŠLACHTOVÁ, Martina; DUPALOVÁ, Dagmar
2018 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na vybrané aerobní pohybové aktivity v terapii Parkinsonovy nemoci. Formou rešerše je vypracován přehled poznatků o využití severské chůze s holemi (Nordic walking), tance a chůze na chůzovém trenažeru pacienty s Parkinsonovou nemocí a o vlivu těchto aktivit na jejich motorické funkce. V práci jsou charakterizovány hlavní příznaky nemoci, její průběh a léčba. Dále jsou uvedeny možnosti měření a hodnocení intenzity aerobní aktivity. Hlavní část je věnována jednotlivým aktivitám. U každé je popsána doporučená intenzita, frekvence cvičení pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, její vliv na chůzi, rovnováhu, kvalitu života a psychiku jedince. Součástí práce je také kazuistika pacienta s Parkinsonovou chorobou. The bachelor thesis is focused on selected aerobic physical activities in the treatment of Parkinson's disease. The research is based on an overview of Nordic Walking, dance and walking on treadmill of patients with Parkinson's disease, and the impact of these activities on their motor functions. The main features of the disease, its course and treatment are characterized. In addition, the possibilities of measuring and evaluating the intensity of aerobic activity are presented. The main part deals with individual activities. For each, the recommended intensity, exercise frequency for patients with Parkinson's disease, its effect on walking, balance, quality of life, and individual psyche are described. Part of the work is also a case report of a patient with Parkinson's disease. Keywords: tanec; nordic walking; chůzový trenažer; rychlost chůze; rovnováha; dance; nordic walking; treadmill; walking speed; balance Available in digital repository of UPOL.
Vliv vybraných aerobních pohybových aktivit na motorické funkce pacientů s Parkinsonovou nemocí

Bakalářská práce je zaměřena na vybrané aerobní pohybové aktivity v terapii Parkinsonovy nemoci. Formou rešerše je vypracován přehled poznatků o využití severské chůze s holemi (Nordic walking), tance ...

TYLICHOVÁ, Radka; ŠLACHTOVÁ, Martina; DUPALOVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Motivace na příměstských táborech z pohledu vedoucího
FIALKOVÁ, Kateřina; ČECH, Tomáš; JŮVOVÁ, Alena
2018 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřená na motivaci na příměstských táborech z pohledu vedoucího. Obsahem teoretické části jsou kapitoly popisující motivaci, pedagogiku volného času, zážitkovou pedagogiku, zotavovací akce a příměstské tábory. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření, objevující podstatu motivace vedoucích na příměstských táborech. This diploma thesis focuses on motivation in the suburban´s camps from the perspective of the instructor. The content of the theoretical part are chapters descibing motivation, leisure time pedagogy, experience pedagogy, recovery events and suburban camps. The empirical part includes a qualitative research survey, revealing the essence of motivation leading to suburban camps. Keywords: letní příměstský tábor; volný čas; zážitková pedagogika; motivace; zájmové vzdělávání; prevence rizikového chování; vedoucí tábora; Summer suburban camp; leisure time; experience pedagogy; motivation; interest education; prevent of risky behavior; camp leader Available in digital repository of UPOL.
Motivace na příměstských táborech z pohledu vedoucího

Tato diplomová práce je zaměřená na motivaci na příměstských táborech z pohledu vedoucího. Obsahem teoretické části jsou kapitoly popisující motivaci, pedagogiku volného času, zážitkovou pedagogiku, ...

FIALKOVÁ, Kateřina; ČECH, Tomáš; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Učení společnosti Universalia a Ladislav Málek
NĚMCOVÁ, Iva; NOVOTNÝ, Zdeněk; MAIELLO, Giuseppe
2018 - Czech
Práce se především zabývá učením hermetického kroužku Universalia, jeho stručnou historií a nejznámějším představitelem Dr.Janem Keferem, který pražskému spolku Universalia předsedal. Těžiště práce také spočívá v nepublikovaných spisech Ladislava Málka, stenografického zapisovatele výše jmenovaného spolku. V práci je obsažen životní příběh Ladislava Málka, jako jednoho z nejtalentovanějších žáků Dr. Kefera. The thesis deals mainly with the teaching of the Universalia hermetic circle, its brief history and the most famous representative of Dr. Jan Kefer, who presided over the Universalia club in Prague. The main focus of the work is the unpublished writings of Ladislav Málek, the stenographer of the above-mentioned association. The work contains the life story of Ladislav Málek, one of the most talented pupils of Dr. Kefera. Keywords: Universalia; nauka hermetismu; mýtus; symbol; věda; Dr. Kefer; Ladislav Málek; Universalia; the doctrine of hermetism; myth; symbol; science; Dr. Kefer; Ladislav Malek Available in digital repository of UPOL.
Učení společnosti Universalia a Ladislav Málek

Práce se především zabývá učením hermetického kroužku Universalia, jeho stručnou historií a nejznámějším představitelem Dr.Janem Keferem, který pražskému spolku Universalia předsedal. Těžiště práce ...

NĚMCOVÁ, Iva; NOVOTNÝ, Zdeněk; MAIELLO, Giuseppe
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Braillovo písmo v umění
PAZOURKOVÁ, Lucie; KROUPOVÁ, Kateřina; RŮŽIČKOVÁ, Veronika
2018 - Czech
Diplomové práce za zaměřuje na využití Braillova písma v umění. Pro uvedení do problematiky je v teoretické části zmíněna historie slepeckého písma, počátky vzniku a podoba Braillova písma. Práce pokračuje vymezením pojmu osoba se zrakovým postižením, klasifikací zrakových vad a také specifiky jedinců se zrakovým postižením. Stěžejní kapitolu práce pak představuje Braillovo písmo v umění. Praktická část práce ukazuje toto spojení v praxi a představuje 23 umělců, 6 společností, 3 projekty a také 3 aktuální trendy, kde je využito Braillovo písmo jako součást umělecké tvorby. The diploma thesis focuses on the use of Braille in art. The theoretical part deals with the history of the Braille, the origins of script for blind and the form of the Braille. The work continues with the definition of the person with visual impairment, the classification of visual impairtment and the specifics of persons with visual impairment. The main chapter then presents Braille in art. The practical part of the thesis shows this connection in practice and represents 23 artists, 6 companies, 3 projects as well as 3 trends where Braille is used as part of artistic creation. Keywords: Braillovo písmo; umění; výtvarné umění; Braille; art; fine art Available in digital repository of UPOL.
Braillovo písmo v umění

Diplomové práce za zaměřuje na využití Braillova písma v umění. Pro uvedení do problematiky je v teoretické části zmíněna historie slepeckého písma, počátky vzniku a podoba Braillova písma. Práce ...

PAZOURKOVÁ, Lucie; KROUPOVÁ, Kateřina; RŮŽIČKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Somatické charakteristiky mladých hráčů ledního hokeje ve věku 7-18 let
JOHN, Tomáš; SIGMUND, Martin
2018 - Czech
Cílem práce je analýza naměřených somatických parametrů 602 chlapců se sportovní specializací zaměřenou na lední hokej. Sběr dat proběhl v letech 2014-2016 na území ČR a převážně na Moravě. Ve věkové kategorii od 7 do 18 let je analyzována tělesná výška, tělesná hmotnost a BMI, ve věkové kategorii od 10 do 18 let je analyzován somatotyp. Všechna důležitá data jsou zapsána do tabulek, ze kterých vychází grafické zpracování obsahující také srovnání s národními referenčními daty z roku 2001 (6. CAV). Statisticky i věcně významná je hmotnost hráčů ve věku 15 až 18 let, kteří jsou oproti 6. CAV o 6,6 až 10,3 kg těžší. Signifikantní je u hráčů ve věku 13 až 18 let také hodnota BMI, která je s malou až střední věcnou významností o 0,9 až 1,5 kg/m2 vyšší oproti referenčním datům. Mladí hráči ledního hokeje mají střední somatotyp a od 14. roku jsou v kategorii vyrovnaných mezomorfů. Práce shrnuje morfologickou charakteristiku hráčů ledního hokeje současné doby vztahující se k průřezu let dospívání. Prezentovaná data lze dále využít pro komparativní účely. The aim of the thesis is to analyze the measured somatic parameters of 602 boys who specialize in ice hockey. Data collection took place in 2014-2016 in the Czech Republic and mainly in Moravia. In the age group of 7 to 18 years, the body height, body weight and BMI are analyzed, the somatotype is analyzed in the group of 10 to 18 years of age. All important data are put into tables. Statistically and materially significant is the weight of players aged 15-18 who are heavier compared to the 6th CAV by 6.6 to 10.3 kg. Also, a BMI value is significant with players who are from 13 to 18 years old. It is 0.9 to 1.5 kg/m2 higher than the reference data which is of lower or medium signifacance. Young ice hockey players have a medium somatotype and from the age of 14, they are in the category of balanced mesomorphs. The work summarizes the morphological characteristics of the ice hockey players of the current period related to the cross-section of years of adolescence. The data presented can be further used for comparative purposes. Keywords: morfologické parametry; tělesné složení; somatotyp; tělesný vývoj; sportovní výkon; lední hokej; morphological parameters; body composition; somatotype; physical development; sports performance; ice hockey Available in digital repository of UPOL.
Somatické charakteristiky mladých hráčů ledního hokeje ve věku 7-18 let

Cílem práce je analýza naměřených somatických parametrů 602 chlapců se sportovní specializací zaměřenou na lední hokej. Sběr dat proběhl v letech 2014-2016 na území ČR a převážně na Moravě. Ve věkové ...

JOHN, Tomáš; SIGMUND, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases