Number of found documents: 525602
Published from to

Využití arteterapie u dětí předškolního věku
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
2019 - Czech
Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala. This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field realized in practical part. Practical part refers about art therapy with preschool children with special educational needs. In the beginning of practical part are defined thesis´s goals. Further, environment where the group took place was introduced. Information about meeting frequency, group division and structure of meeting and ethic´s aspects is defined. Attending children of art therapy group and individual meetings are briefly introduced. At the end of the theses it contains outcomes of used art therapy of preschool children, comparison of improvement in children´s art skills and description of difficulty the author has encountered. Keywords: arteterapie; skupinová terapie; děti předškolního věku; art therapy; group therapy; preschool children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie u dětí předškolního věku

Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ...

RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Kurdové - jeden národ, několik států: srovnání postavení kurdské menšiny v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu
STODŮLKA, Adam; FŇUKAL, Miloš
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá srovnáním politicko-geografických aspektů postavení kurdského obyvatelstva v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu. V práci je představen kurdský národ, jeho území, původ a kultura. Autor se zaměřuje také na historický vývoj Kurdů od starověku přes rozdělení národu do několika států až po současnost. Práce rovněž sleduje vliv, který má kurdská problematika na dění na Středním východě a na mezinárodní vztahy. Srovnání postavení jednotlivých kurdských komunit probíhá na základě rozličných práv, která mají ve zkoumaných zemích. This thesis deals with a comparison of political-geographical aspects of social status of the Kurds in Turkey, Syria, Iraq and Iran. The thesis describes the Kurdish nation, their territory, ethnic background and culture. The author focuses on historical development of the Kurdish people from ancient times through the division of the nation into several states up to the present. This work also monitors influence of Kurdish question on events in the Middle East and on international relations in general. A comparison of the social status of individual Kurdish communities is based on various rights that Kurds have in the countries surveyed. Keywords: Kurdové; menšina; Střední východ; srovnání; společenské postavení; Kurds; minority; Middle East; comparison; social status of the Kurds Available in digital repository of UPOL.
Kurdové - jeden národ, několik států: srovnání postavení kurdské menšiny v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu

Diplomová práce se zabývá srovnáním politicko-geografických aspektů postavení kurdského obyvatelstva v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu. V práci je představen kurdský národ, jeho území, původ a kultura. ...

STODŮLKA, Adam; FŇUKAL, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin
PÁNKOVÁ, Veronika; OULEHLOVÁ, Martina; MIESLEROVÁ, Barbora
2019 - Czech
Předkládaná diplomová práce na téma "Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin" se zabývá tvorbou výukového programu z biologie rostlin pro žáky základních a středních škol, dále také evaluací výukového programu pomocí evaluačních dotazníků a vytvořením videozáznamů vybraných motivačních experimentů. Výukový program Tajuplná krása rostlin byl realizován v prostorách Interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého Pevnosti poznání v Olomouci od září 2017 do prosince 2018. V kapitole "literární rešerše" je charakterizován výukový program, osobnost lektora, výhody a úskalí účasti škol na výukových programech. Je zde popsán motivační experiment jako součást badatelsky orientované výuky a také objasněn význam audiovizuálních záznamů didaktických pokusů. Součástí kapitoly "výsledky" je přehledná písemná příprava na výukový program Tajuplná krása rostlin, dále pracovní list, který slouží k zopakování a upevnění získaných znalostí a stručně shrnuté výsledky evaluace výukového programu. Písemná příprava obsahuje vytyčení výukových cílů, klíčových kompetencí a teoretický úvod, který popisuje základní potřebné znalosti žáků pro realizaci pokusů. Dále obsahuje náměty na motivační experimenty z biologie rostlin, včetně pracovního postupu. Vytvořené videozáznamy motivačních experimentů jsou přiloženy na DVD disku a jsou volně přístupné na youtube. Jako příloha diplomové práce je vytvořena brožura, která doplňuje vytvořené audiovizuální záznamy. Presented diploma thesis with its topic "Educational program using motivational experiments in plant biology" is dealing with creation of educational program of plant biology for primary and secondary school students, as well as evaluation of educational program through evaluation questionnaires and with creation of videos of selected motivational experiments. The educational program The mysterious beauty of plants was realized in the area of The Fort Science, The Interactive Science Centre of Palacký University Olomouc since September 2017 to December 2018. In chapter "literature review" there is characterized educational program, the personality of the lecturer, the advantages and disadvantages of the visiting of schools in educational programs. There is described the motivational experiment as part of the research oriented teaching and also the importance of audiovisual records of didactic experiments. In the chapter "Results" there is clear written preparation for the educational program The mysterious beauty of plants, the worksheet which serves to repeat and to fixate the acquired knowledge and briefly summarized results of the evaluation of educational program. The written preparation contains the demarcation of the learning objectives, key competences and the theoretical introduction which describes student's crucial knowledges needed for experiments. Then it includes ideas for motivational experiments in plant biology, including the workflow. Created videos of motivational experiments are attached on a DVD and they are freely accessible on youtube. As an annex to the thesis, a brochure that complements the created audiovisual records was created. Keywords: biologie; botanika; motivační experimenty; videozáznam; výukový program; evaluační dotazník; pracovní list; biology; botany; motivation experiments; video recording; educational program; evaluation questionnaire; worksheet Available in digital repository of UPOL.
Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin

Předkládaná diplomová práce na téma "Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin" se zabývá tvorbou výukového programu z biologie rostlin pro žáky základních a středních škol, ...

PÁNKOVÁ, Veronika; OULEHLOVÁ, Martina; MIESLEROVÁ, Barbora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Třetihory ve výuce biologie na středních školách
KUBÁTOVÁ, Nikola; VINTER, Vladimír
2019 - Czech
Období třetihor začalo před 65 milióny lety a skončilo před 1,8 milióny lety. Trvalo tedy 63 miliónů let. Práce podává didakticky zpracované učivo třetihor pro střední školy. Předkládá informace o geologickém vývoji kontinentů, o klimatu v této éře vývoje Země a informace o třetihorní fauně a flóře. Obsahuje klíč k určování rostlinných fosílií, a to především z Mostecké pánve. Diplomová práce může usnadnit učitelům středních, případně i základních škol, výuku poněkud opomíjené třetihorní éry. Práce obsahuje i prezentační CD a kontrolní didaktické testy. Tertiary period began 65 million years ago and anded 1,8 million years ago. It took 63 million years. The focus stays on the era the Earth that is omitted in the academic learning outcomes. It brings forward an information about evolution of process of Tertiary, particularly fauna, flora, climate and continents. It contains a key to determinate plant fossil in particularly Mostecká pánev land scape. The aim of my dissertation is to ease and simplify the strategy for teaching about Tertiary in primary and secondary schools. An additional presentation on CD should help students to understand this topic and alternatively test their knowledge on different levels. Keywords: terciér; paleogén; neogén; fosílie; the Tertiary; paleogene; neogene; fossils Available in digital repository of UPOL.
Třetihory ve výuce biologie na středních školách

Období třetihor začalo před 65 milióny lety a skončilo před 1,8 milióny lety. Trvalo tedy 63 miliónů let. Práce podává didakticky zpracované učivo třetihor pro střední školy. Předkládá informace o ...

KUBÁTOVÁ, Nikola; VINTER, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Identifikace sporného autorství ve forenzní lingvistice
BATERDENE, Battseren; FALTÝNEK, Dan
2019 - Czech
Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na identifikaci sporného textu prostřednictvím fiktivního případu. Na základě analýzy textů a její následné komparace s textem srovnávacím, zjistíme charakteristické rysy obou autorů. Dále se pak snažíme určit, zda se jedná o jednoho a toho samého autora jak textu srovnávacího, tak i textu sporného. K analýze využijeme poznatků z oblasti forenzní lingvistiky, která klade důraz na text z jednotlivých jazykových rovin. Při identifikaci textu se zaměříme na takové charakteristické rysy, které jsou relativně stabilní, podvědomé a zautomatizované. Cílem práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že autorem sporného textu je jiná osoba než autor u textu srovnávacího. V rámci samotné analýzy se nesnažíme o komplexní rozbor textů z hlediska všech jazykových rovin, ale zaměříme se na takové oblasti, které se na základě doporučení předních představitelů v oboru jazyková expertíza, nejčastěji používají. Je to převážně výskyt a způsob užití interpunkčních znamének, začátky větných celků, rozvitost vět a jejich struktura, zastoupení vybraných slovních druhů a další. Výsledné hodnoty interpretujeme podle vlastní hodnotící stupnice. The master's thesis focuses on identification of disputed tex through a fictional case. Based on the analysis of the texts and comparison with the comparative text, we will find out characteristics features of both authors. The aim of the thesis is to determine if the author of disputed text is also the author of comparative text. We will use the knowledge of forensic linguistics which emphasizes determines text from different linguistic levels. When identifying the text, we focus on the characteristic features that are relatively stable, subconscious and automated. The aim of the thesis is to confirm or reject the hypothesis that the author of the disputed text is a person other than the author of the comparative text. Within the analysis itself, we are not trying to comprehensively analyze the texts from the point of all linguistic level views, but we will focus on the areas that are most commonly used on the recommendation of leading forensic linguistics experts. Those are the way of punctuation marks usage, the beginning of sentences, the versatility of sentences and their structure, the representation of selected word types and others. The results are interpreted according to our own rating scale. Keywords: Forenzní lingvistika; identifikace autora; srovnávací text; sporný text; autorství.; Forensic linguistics; identification of the author; comparative text; disputed text; authorship. Available in digital repository of UPOL.
Identifikace sporného autorství ve forenzní lingvistice

Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na identifikaci sporného textu prostřednictvím fiktivního případu. Na základě analýzy textů a její následné komparace s textem srovnávacím, zjistíme ...

BATERDENE, Battseren; FALTÝNEK, Dan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nutná obrana
ONDRŮJOVÁ, Kateřina; KLÁTIK, Jaroslav
2019 - Czech
Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a konkrétně se zaměřuje na to, zda jsou v české právní úpravě podmínky tohoto institutu dostatečně zakotveny, zda umožňují orgánům činným v trestním řízení jeho bezproblémovou aplikaci a zda právní úprava nutné obrany skutečně poskytuje dostatečnou ochranu obránci a jeho postavení či spíše naopak paradoxně zvýhodňuje útočníka. V úvodu práce jsou vymezeny obecně okolnosti vylučující protiprávnost a stručně vymezeny další instituty, které mezi ně patří. Dále je pak shrnut význam institutu nutné obrany v trestním i občanském právu, vztah tohoto institutu v těchto odvětvích, jeho vývoj a právní vědomí veřejnosti o něm. Následuje stěžejní kapitola této práce, ve které jsou podrobně rozebrány podmínky nutné obrany, to vše ještě doplněno o podkapitolu obrany pomocí zbraně. Předposlední kapitola práce vysvětluje rozdíly mezi krajní nouzí a nutnou obranou s důrazem na požadavek proporcionality a subsidiarity. Práci uzavírá kapitola věnující se vybočení z mezí nutné obrany a stále více diskutovanému tématu automatických obranných zařízení. This thesis deals with the topic of necessary defence, to be more specific, it focuses on whether the conditions of necessary defence are definied sufficiently in Czech legislation in order to enable the law enforcement authorities its application without further problems. The thesis is also focused on the question whether the law form of necessary defense provides adequate protection of the defender and their position or paradoxically discriminates the defender in favour of the attacker. The introduction covers grounds for excluding the criminal responsibility in general together with other related institutes. Further, the thesis sums up the importance of necessary defence in both criminal and civil law, the relation of the institute within these two branches, the development and general knowledge of the public. The following chapter, which is crucial, examines in detail grounds for necessary defence, completed by a subchapter that is dealing with a self defence gun use. The penultimate chapter describes differences between necessary defence and extreme urgency with emphasis on the request for proportionality and subsidiarity. The thesis is closed by a chapter that deals with the excess from necessary defence and by a widely discussed issue of automatic defence guns use. Keywords: nutná obrana; útočník; obránce; útok; podmínky nutné obrany; trestný čin; protiprávnost; okolnosti vylučující protiprávnost; necessary defence; attacker; defender; attack; conditions of necessary defence; crime; illegality; circumstances excluding illegality Available in digital repository of UPOL.
Nutná obrana

Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a konkrétně se zaměřuje na to, zda jsou v české právní úpravě podmínky tohoto institutu dostatečně zakotveny, zda umožňují orgánům činným v trestním ...

ONDRŮJOVÁ, Kateřina; KLÁTIK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vnitrodruhová variabilita padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum)
KRIŠTOFÍKOVÁ, Eva; MIESLEROVÁ, Barbora; SEDLÁKOVÁ, Božena
2019 - Czech
Teoretická část diplomové práce obsahuje literární rešerši vztahující se k obecné charakteristice padlí, patogenu Golovinomyces cichoracerum (nyní Golovinomyces orontii) a charakteristice dalších evropských zástupců padlí parazitujících na čeledi Asteraceae. Experimentální část se zabývá testováním patogenní variability padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum/G. orontii) na souboru 13 genotypů rodu Lactuca spp. v laboratorních podmínkách. Dále také práce vyhodnocuje výskyt padlí v populacích planě rostoucí Lactuca serriola (locika kompasová) v letech 2007 až 2017 na území ČR (převážně na území Moravy), včetně vyhodnocení četnosti výskytu jednotlivých stupňů napadení G. cichoracearum/G. orontii ve sledovaných populacích. The theoretical part of the master thesis contains literary review related to the general characteristics of powdery mildews, lettuce powdery mildew (Golovinomyces cichoracerum; recently known as Golovinomyces orontii), and the characteristics of other European powdery mildews occurring on the family Asteraceae. The experimental part deals with the testing of pathogenic variation of Golovinomyces cichoracearum/G. orontii on a set of 13 genotypes of the genus Lactuca spp. under laboratory conditions. In addition, the thesis evaluates the occurrence of powdery mildew in populations of Lactuca serriola (prickly lettuce) in the years 2007 to 2017 in the territory of the Czech Republic (predominantly in the territory of Moravia), including the evaluation of the frequency of occurrence of various infection degrees of G. cichoracearum/G. orontii in the monitored populations. Keywords: Golovomyces cichoracearum; Golovinomyces orontii; Asteraceae; Golovomyces cichoracearum; Golovinomyces orontii; Asteraceae Available in digital repository of UPOL.
Vnitrodruhová variabilita padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum)

Teoretická část diplomové práce obsahuje literární rešerši vztahující se k obecné charakteristice padlí, patogenu Golovinomyces cichoracerum (nyní Golovinomyces orontii) a charakteristice dalších ...

KRIŠTOFÍKOVÁ, Eva; MIESLEROVÁ, Barbora; SEDLÁKOVÁ, Božena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vnější parametry ovlivňující degradaci obrazu při pozorování astronomických objektů
HEGEDŰS, Jakub; ŘEHOŘ, Zdeněk; FORDEY, Tomáš
2019 - Czech
Práce experimentálně ověřuje míru degradace obrazu v závislosti na meteorologických podmínkách. Práce rovněž srovnává experimentálně získané hodnoty s regresním modelem a vymezuje jeho platnost pro dané místo měření. The thesis experimentally verifies a scale of image degradation in a dependence on meteorological conditions. The thesis also compares obtained data with the regression model and examines its validity for a place of measurement. Keywords: atmosféra; turbulence; experiment; měření; regresní model; strukturní parametr; atmosphere; turbulence; experiment; measurement; regression model; structure parameter Available in digital repository of UPOL.
Vnější parametry ovlivňující degradaci obrazu při pozorování astronomických objektů

Práce experimentálně ověřuje míru degradace obrazu v závislosti na meteorologických podmínkách. Práce rovněž srovnává experimentálně získané hodnoty s regresním modelem a vymezuje jeho platnost pro ...

HEGEDŰS, Jakub; ŘEHOŘ, Zdeněk; FORDEY, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výživné mezi rozvedenými manželi s přihlédnutím k judikatuře
MACHOVÁ, Nikola; ŠÍNOVÁ, Renáta; WESTPHALOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Výživné rozvedeného manžela je velice specifický institut, který společnost moc nevyužívá, a proto jsem se rozhodla ve své práci tomuto institutu věnovat a přiblížit jeho základní aspekty. Diplomová práce je tvořena 5 kapitolami, kdy jednu kapitolu mohu pokládat za praktickou část diplomové práce. Teoretická část se skládá z prvních 3 kapitol. První kapitolu jsem věnovala obecně výživnému rozvedeného manžela, jeho vývoji a samotné jeho hmotněprávní a procesní úpravě včetně základních zásad, které se v rámci výživného rozvedeného manžela uplatňují. V druhé kapitole jsem se zabývala samotným vznikem, zánikem a trváním nároku na uplatnění práva na výživné rozvedeného manžela. Také jsem zde nastínila i jiné možné vypořádání výživného rozvedeného manžela. Třetí kapitola je pak věnována tkz. sankčnímu výživnému. Jako praktickou část pak vnímám kapitolu 4, v níž jsem se snažila přiblížit obecně procesní aspekty a vybranou judikaturu okresních soudů, které rozhodovaly ve věci výživné rozvedeného manžela od účinnosti OZ. Na těchto rozhodnutích jsem demonstrovala teoretické poznatky dané problematiky. V poslední kapitole jsem pak shrnula odůvodnění soudních rozhodnutí a zhodnotila jejich vypořádání s důkazy v individuálních případech. A divorced husband with alimony is a very specific institute that the society does not use much and therefore I have decided to devote the theses to this topic to bring closer its basic aspects. The diploma thesis consists of 5 chapters, where one chapter can be considered as practical part of the thesis. The theoretical part consists of the first three chapters. The first chapter was devoted generally to the divorced husband with alimony, to his development and to his substantive and procedural adjustment, including the basic principles that apply to the divorced husband's maintenance. In the second chapter, I dealt with the very origin, extinction and duration of the right to claim the alimony. I also outlined another possible settlement of the divorced husband's alimony system. The third chapter is devoted to the sanctioning alimony. As a practical part I see Chapter 4, in which I tried to bring about in general the procedural aspects and the chosen case law of the district courts, which decided in the matter of the maintenance of the divorced husband from the effectiveness of the Civil code. In these decisions, I have demonstrated the theoretical knowledge of the subject. In the last chapter, I summarized the rationale for court decisions and evaluated their settlement with evidence in individual cases. Keywords: - výživné - výživné rozvedeného manžela - úrovně výživy - vznik a zánik práva na výživné - sankční výživné - procesní aspekty výživné rozvedeného manžela - soudní rozhodnutí k problematice výživné rozvedeného manžela; - nutrition - divorced husband's alimony - levels of alimony - the creation and termination of the right to alimony - alimony sanction - procedural aspects of alienated divorced husband - a court decision on the issue of alimony of divorced husband Available in digital repository of UPOL.
Výživné mezi rozvedenými manželi s přihlédnutím k judikatuře

Výživné rozvedeného manžela je velice specifický institut, který společnost moc nevyužívá, a proto jsem se rozhodla ve své práci tomuto institutu věnovat a přiblížit jeho základní aspekty. Diplomová ...

MACHOVÁ, Nikola; ŠÍNOVÁ, Renáta; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práva a povinnosti na sociálních sítích
DRŠTIČKOVÁ, Ema; HORÁK, Ondřej; OSINA, Petr
2019 - Czech
Práce se zaměřuje na primárně na problematiku svobody projevu na sociálních sítích a zaobírá se problematikou pracovněprávních vztahů a kritiky zaměstnavatele šířené prostřednictvím sociálních sítí. The thesis focuses primarily on the issue of freedom of expression on social networks and deals with the issue of labor relations and employer criticism disseminated through social networks. Keywords: svoboda slova; projev; sociální sítě; oprávněná kritika zaměstnavatele; odpovědnost sociální sítě; freedom of speech; social networks; rightful criticism of employer; responsbility of social network Available in digital repository of UPOL.
Práva a povinnosti na sociálních sítích

Práce se zaměřuje na primárně na problematiku svobody projevu na sociálních sítích a zaobírá se problematikou pracovněprávních vztahů a kritiky zaměstnavatele šířené prostřednictvím sociálních ...

DRŠTIČKOVÁ, Ema; HORÁK, Ondřej; OSINA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases