Number of found documents: 554719
Published from to

Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti
Nohejlová, Martina; Fatka, Oldřich; Mergl, Michal; Valent, Martin
2017 - Czech
This thesis deals with the topic of eocrinoid echinoderms from the Barrandian area (Příbram- Jince Basin, mid-Cambrian, Drumian). The thesis is presented as a compilation of five published papers and an introduction. The introduction is an overview of current knowledge about eocrinoid echinoderms. It also includes links to new information from the five included papers, and serves as a unifying element for these professional publications. The topic of the thesis is focused on a revision of selected specimens of eocrinoid echinoderms, and the study of their ontogeny, phylogeny, palaeoecology and systematic position. This thesis has also improved our understanding of early evolution of basal blastozoans. This is the first study of Cambrian ontogenetic development on eocrinoid material from the Czech Republic. Complete ontogeny was described on the genus Akadocrinus, and it was possible to establish two basic phases in the development of this genus: pre-epispire-bearing phase and epispire-bearing phase. The new primitive blastozoan Felbabkacystis is described from the Jince Formation - its unique body plan highlights evolution of the body wall among blastozoans. Palaeoecology and phylogeny of the genus Vyscystis was studied, and phylogenetic analysis suggests a basal position of lepidocystoids among... Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou eocrinoidních ostnokožců z oblasti Barrandienu (příbramsko-jinecká pánev, střední kambrium - drum). Práce se skládá z pěti samostatných publikací a úvodní části, která představuje přehled současných znalostí o eocrinoidních ostnokožcích. Úvodní část též obsahuje odkazy na nově získané informace v jednotlivých publikacích a představuje tak propojující linii mezi jednotlivými odbornými články. Tématem disertační práce byla revize vybraných zástupců eocrinoidních ostnokožců a studium jejich ontogeneze, fylogeneze, paleoekologie a systematiky. Disertační práce přispěla také ke zlepšení komplexního pohledu na ranou evoluci bazálních ostnokožců. Poprvé byl na materiálu z Čech studován ontogenetický vývoj kambrických ostnokožců. U rodu Akadocrinus byl popsán ontogenetický vývoj a stanovena dvě základní vývojová stádia. Z jineckého souvrství byl popsán nový rod Felbabkacystis, který představuje velmi důležitého zástupce pro celkovou evoluci tělních plánů raných ostnokožců patřících do podkmenu Blastozoa. U eocrinoidního ostnokožce rodu Vyscystis byla studována paleoekologie i fylogeneze. Fylogenetická analýza potvrdila postavení skupiny Lepidocystoidea jako bazální skupiny podkmenu Blastozoa. V rámci disertační práce byla také provedena revize... Keywords: Ostnokožci; eocrinoidi; ontogeneze; střední kambrium; barrandienská oblast; Echinoderms; eocrinoids; ontogeny; middle Cambrian; Barrandian area Available in a digital repository NRGL
Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti

This thesis deals with the topic of eocrinoid echinoderms from the Barrandian area (Příbram- Jince Basin, mid-Cambrian, Drumian). The thesis is presented as a compilation of five published papers and ...

Nohejlová, Martina; Fatka, Oldřich; Mergl, Michal; Valent, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci
Krestová, Michala; Říčný, Jan; Fialová, Lenka; Balaštík, Martin
2017 - English
It is accepted that fibrillar aggregated tau is the best histopathological correlate of the onset and progression of dementia. Tau protein was long regarded as an intracellular protein with several functions inside of cells. New evidence suggests tau secretion into the extracellular space. It is plausible that both intracellular and extracellular forms of tau protein contribute to AD neurodegeneration. The truncated/fragmented forms of tau protein are prone to self- aggregate and form soluble oligomers which are now considered the toxic agents that spread the pathology in AD and other tauopathies. In addition, immunologic abnormalities including defective immune regulation and autoimmunity have been demonstrated in AD patients. Therefore, we have studied the role of various extracellular forms of tau protein and antibodies against them in AD. Firstly, we showed that antibodies isolated from intravenous IgG (IVIG, product Flebogamma) and plasma of older cognitively healthy persons (controls) were reactive with pathological soluble aggregates (oligomers) of tau protein present in the brain of AD patients. On the contrary, isolated antibodies from the plasma of AD patients revealed reactivity with lower molecular weight (LMW, monomeric) tau forms found in brain tissue. Moreover, the antibodies from... Vláknité struktury tvořené proteinem tau byly doposud prokázány jako nejvhodnější histopatologický ukazatel nástupu a rozvoje Alzheimerovy nemoci (AN). Tau protein byl zpočátku považován za intracelulární protein regulující výstavbu mikrotubul. Nejnovější nálezy však prokázaly sekreci tau do extracelulárního prostoru. Ukazuje se, že pravděpodobně, jak intracelulární, tak i extracelulární formy tau přispívají k neurodegeneraci. V poslední době se uvažuje o rozpustných agregátech tau (oligomerech) jako o příčině šíření patologie AN a dalších tauopatií. Kromě toho byly u pacientů trpících AN prokázány i změny v regulaci imunitního systému a projevy autoimunitních poruch. Proto jsme se zaměřili na roli různých extracelulárních variant proteinu tau a anti-tau protilátek ve vztahu k AN. Nejprve jsme studovali výskyt a charakter přirozeně se vyskytujících plasmatických anti- tau protilátek. Zjistili jsme, že anti-tau protilátky izolované z produktu intravenozních IgG (IVIG, Flebogamma) a z plazmy kognitivně zdravých starých lidí vykazují reaktivitu s patologickými agregáty (oligomery) tau proteinu. Naproti tomu protilátky z plazmy pacientů s AN reagovaly především s nízkomolekulárními (monomerními) formami proteinu tau. Anti- tau protilátky od kognitivně zdravých seniorů a z IVIG navíc silně reagovaly se... Available in a digital repository NRGL
Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci

It is accepted that fibrillar aggregated tau is the best histopathological correlate of the onset and progression of dementia. Tau protein was long regarded as an intracellular protein with several ...

Krestová, Michala; Říčný, Jan; Fialová, Lenka; Balaštík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Ochrana osobních údajů a pracovněprávní vztahy
Lejsek, Jakub; Morávek, Jakub; Tomšej, Jakub
2017 - Czech
This thesis deals with the protection of personal data in relation to the labour law relationships. Considering the extensiveness of the topic of personal data protection, the aim of this thesis is not giving an all-encompassing explanation, however, to introduce the general legal regulations together with the explanation of the principal legal concepts and their subsequent application on the labour law relationships. The author divides this thesis into 6 chapters. Apart from the relevant legal regulations the author focuses on the main case law and opinions issued by WP 29 and UOOU (the Office for Personal Data Protection) as well, which interpret some legal uncertainties. By reason that the personal data protection is integrally connected to the inviolability of the person and privacy itself, the first chapter focuses on the concept of privacy and its interpretation. The second chapter discusses the privacy and data protection legal regulation. This chapter covers both international, regional and also Czech legislation, which particularly emanates from the European Parliament and Council Directive 95/46/EC. In the third chapter, the author focuses on the basic concepts of the personal data protection. Its explanation is necessary not only for understanding of this topic, but also for the... Resumé Tato práce se zabývá ochranou osobních údajů v návaznosti na pracovněprávní vztahy. Vzhledem k tomu, že problematika ochrany osobních údajů je velmi rozsáhlá, není cílem této práce podat všezahrnující výklad, nýbrž přiblížení obecné právní úpravy s objasněním základních pojmů a jejich následnou aplikací na pracovněprávní vztahy. Autor rozděluje tuto práci do 6 kapitol a kromě relevantní právní úpravy věnuje svoji pozornost také nejdůležitější judikatuře a stanoviskům jak WP 29, tak UOOU, které vykládají některé aplikační nejasnosti. S ohledem na to, že ochrana osobních údajů je integrálně spjata s nedotknutelností člověka a soukromím, je první část této práce věnována právě pojmu soukromí a jeho vymezení. V druhé kapitole je rozebrána právní úprava ochrany soukromí a osobních údajů. Tato kapitola zahrnuje jak mezinárodní, regionální, tak také českou právní úpravu, která vychází zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES. Ve třetí kapitole se autor věnuje základnímu pojmosloví ochrany osobních údajů, jehož vymezení je důležité nejen pro chopení daného téma, ale i pro samotnou aplikaci na dané případy. Čtvrtá kapitola je zaměřena na povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů a práva zaměstnance jako subjektu údajů. V této kapitole autor také vypichuje některé změny, které... Keywords: Osobní údaj; Pracovněprávní vztahy; Sledování zaměstnanců; Personal data; Labour law relationships; Monitoring of employees Available in a digital repository NRGL
Ochrana osobních údajů a pracovněprávní vztahy

This thesis deals with the protection of personal data in relation to the labour law relationships. Considering the extensiveness of the topic of personal data protection, the aim of this thesis is ...

Lejsek, Jakub; Morávek, Jakub; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Smlouva o inkasu a smlouva o akreditivu
Chabr, Jan; Liška, Petr; Elek, Štefan
2017 - Czech
The letter of credit contract and the collection contract The diploma thesis deals with the topic of the Direct Debit Contract and the Letter of Credit. A Letter of Credit is a special payment instrument issued as a rule by a bank that the principal has undertaken to pay to the person in whose interest the Letter of Credit is open and designated as the authorized amount up to the amount agreed. The Direct Debit is the commitment of the collector of receivables to obtain from the third party a receipt of a sum of money or other Direct Debit. Current legislation, contained in the Civil Code, took over the legal regulation of the Letter of Credit and the Direct Debit from the Commercial Code without any major changes. Both institutes show a number of identical and different elements. From a practical point of view, it is not possible to look for serious application problems in the Letter of Credit or Direct Debit. Keywords: Letter of Credit, Direct Debit, Banking, Bank, Payment Instruments, The Collection Contract Diplomová práce se věnuje tématu smlouvy o inkasu a smlouvy o akreditivu. Akreditiv je zvláštní platební nástroj vystavený zpravidla bankou, kterou se příkazce zavázal ve smlouvě o otevření akreditivu vyplatit osobě, v jejíž prospěch má být akreditiv otevřen a označované jako oprávněný peněžitý obnos až do ujednané výše. Inkaso představuje závazek obstaravatele inkasa obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby. Aktuální právní úprava, obsažená v občanském zákoníku, prakticky převzala bez větších změn právní úpravu akreditivu a inkasa z obchodního zákoníku. Oba instituty vykazují celou řadu shodných i rozdílných prvků. Z praktického hlediska nelze v akreditivu či inkasu hledat závažnější aplikační problémy. Klíčová slova: akreditiv, inkaso, bankovních obchody, banka, nástroje platebního styku Keywords: akreditiv; inkaso; bankovních obchody; banka; nástroje platebního styku; smlouva o inkasu; smlouva o akreditivu; Letter of Credit; Direct Debit; Banking; Bank; Payment Instruments; The Collection Contract Available in a digital repository NRGL
Smlouva o inkasu a smlouva o akreditivu

The letter of credit contract and the collection contract The diploma thesis deals with the topic of the Direct Debit Contract and the Letter of Credit. A Letter of Credit is a special payment ...

Chabr, Jan; Liška, Petr; Elek, Štefan
Univerzita Karlova, 2017

Role katolické církve v Protektorátu Čechy a Morava v období 1939-1945
Horn, David; Lášek, Jan Blahoslav; Šimek, Milan
2017 - Czech
Keywords: katolická církev; Protektorát Čechy a Morava; pražské arcibiskupství; olomoucké arcibiskupství; brněnské biskupství; kardinál; perzekuce kněží; The Catholic Church; The Protectorate of Bohemia and Moravia; Prague Archbishopric; Olomouc Archbishopric; Brno Bishopric; Cardinal; Persecution of priests Available in a digital repository NRGL
Role katolické církve v Protektorátu Čechy a Morava v období 1939-1945

Horn, David; Lášek, Jan Blahoslav; Šimek, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii
Pernica, Jan; Suchý, Jiří; Pupiš, Martin; Korvas, Pavel
2017 - Czech
Title: Possibilities of Non-invasive Control of Hypoxic Training Objectives: To find out whether there is a statistically significant change in mood dynamics measured by the POMS questionnaire while staying and training in a natural hypoxic environment (LHTH), compared to staying and training in normoxy. To compare and verify other non-invasive methods of controlled training in natural hypoxia. Methods: The research has the character of a quasi-experiment with a plan of repeated measurements. As a method of data acquisition, questioning was carried out using a standardized POMS questionnaire, analysis of training documentation. In the selected persons heart rate measurements and analysis of blood biochemical examination records were also done. An additional interview was included. There are two case studies. Results: A statistically significant difference in mood states was observed in the second week of the training camp, when a naturally hypoxic environment reduced the Energy Index and increased the Total Mood Disturbance of athletes. Casuistic investigations did not find any correlation between athletes' reduced performance and changes in the morning resting heart rate or biochemical blood analysis. However, a correlation between the decrease in performance and the overall mood disorder was... Název: Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii Cíle: Zjistit, zda při pobytu a tréninku v přirozeném hypoxickém prostředí dojde ke statisticky významné změně ve stavech nálad, měřených dotazníkem POMS, oproti pobytu a tréninku v normoxii. Porovnat a ověřit další neinvazivní metody kontroly trénovanosti v přirozené hypoxii. Metody: Výzkum má charakter kvaziexperimentu s plánem opakovaných měření. Jako metoda získávání dat bylo využito dotazování standardizovaným dotazníkem POMS, analýza tréninkové dokumentace a u vybraných osob také měření srdeční frekvence a rozbor záznamů o biochemickém vyšetření krve. Doplňkově byla zařazena řízená interview. Součástí práce jsou dvě kazuistiky. Výsledky: Statisticky významný rozdíl ve stavech nálad byl pozorován v druhém týdnu tréninkového kempu, kdy v přirozeně hypoxickém prostředí došlo ke snížení Energetického indexu a ke zvýšení Celkového narušení nálad sportovce. Kazuistická šetření nenalezla souvislost mezi sníženou výkonností sportovce a změnami v ranní klidové srdeční frekvenci nebo biochemickém rozboru krve. Avšak byla pozorována souvislost mezi sníženou výkonnosti a zvýšením Celkového narušení nálad. Klíčová slova: sportovní trénink, kontrola trénovanosti, přirozená hypoxie, emoční stavy Keywords: stavy nálad; sportovní trénink; vyšší nadmořská výška; POMS; mood states; sports training; moderate altitude; POMS Available in a digital repository NRGL
Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii

Title: Possibilities of Non-invasive Control of Hypoxic Training Objectives: To find out whether there is a statistically significant change in mood dynamics measured by the POMS questionnaire while ...

Pernica, Jan; Suchý, Jiří; Pupiš, Martin; Korvas, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

"Hlavně ať je to dítě zdravé!": Rodičovství v kontextu péče o dítě s chronickou nemocí
Tampierová, Lenka; Sokolová, Věra; Ezzeddine, Petra
2017 - Czech
My diploma thesis deals with issues of gender relations and the construction of identities of lived experiences of parents caring for a child (children) with a chronic illness. For my qualitative research, I have chosen the method of semi-structured interviews with both parents of the child (children). Subsequent analysis of the data in this empirical study examines the way in which care for a child with chronic illness affects, due to its demanding character, gender relations and whether it leads to more balanced gender relations or vice versa. I also deal with the process of identifying both parents in the day care of a child with chronic illness in the context of a combination of paid work and home care and children. In my work, I see how my communication partners are conceptualizing the chronic illness of the child as a differentness and the care of a child with a chronic illness as a burden. I focus on the emotional plane of parenthood and also analyze the processes of negotiation within different institutions (health and education organizations, state authorities). Key words: Chronic illness, child, parenthood, differentness, burden, care, gender relations Moje diplomová práce představuje problematiku genderových vztahů a konstrukce identit žitých zkušeností rodičů pečujících o dítě (děti) s chronickou nemocí. Pro svůj kvalitativní výzkum jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů s oběma rodiči dítěte (dětí). Následnou analýzou dat v této empirické studii zkoumám, jakým způsobem ovlivňuje péče o dítě s chronickou nemocí vzhledem ke své náročnosti genderové vztahy a zda vede k vyrovnanějším genderovým vztahům či naopak. Dále se zabývám procesem utváření identit obou rodičů v průběhu každodenní péče o dítě s chronickou nemocí v kontextu kombinace placené práce a péče o domácnost a děti. V mé práci sleduji, jak moje komunikační partnerky a partneři tematizují chronickou nemoc dítěte jako jinakost a péči o dítě s chronickou nemocí jako zátěž. Soustřeďuji se na emoční rovinu rodičovství a také analyzuji procesy vyjednávání v rámci různých institucí (zdravotnické a školské organizace, státní úřady). Klíčová slova: chronická nemoc, dítě, rodičovství, jinakost, zátěž, péče, genderové vztahy Keywords: chronická nemoc; dítě; rodičovství; jinakost; zátěž; péče; genderové vztahy; chronic illness; child; parenthood; differentness; burden; care; gender relations Available in a digital repository NRGL
"Hlavně ať je to dítě zdravé!": Rodičovství v kontextu péče o dítě s chronickou nemocí

My diploma thesis deals with issues of gender relations and the construction of identities of lived experiences of parents caring for a child (children) with a chronic illness. For my qualitative ...

Tampierová, Lenka; Sokolová, Věra; Ezzeddine, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Imigrace do Evropy v roce 2015: Deskripce a analýza
Trávníčková, Libuše; Černý, Karel; Bittnerová, Dana
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Imigrace do Evropy v roce 2015: Deskripce a analýza

Trávníčková, Libuše; Černý, Karel; Bittnerová, Dana
Univerzita Karlova, 2017

Jan Blahoslav a evropský humanismus
Šrubařová, Ivana; Veverková, Kamila; Lášek, Jan Blahoslav
2017 - Czech
This thesis is dedicated to the life and time of Jan Blahoslav, the bishop of the Unity of the Brethren and his relationship to the Unity. The aim of this work is to show Blahoslav's opinion of higher education from 2 points of view: a humanistic man of his time and also a member of the Unity. The thesis is divided into 8 chapters which focus on 3 main topics: Jan Blahoslav and the Unity of the Brethren, humanism and education. In the first chapter, the time of the Renaissance and humanism is introduced, the second is dedicated to the history of the Unity of the Brethren and the third one is actually the biography of Jan Blahoslav. In the fourth chapter, Blahoslav's main writings are described. The second half of the thesis focuses on education in the time of scholasticism and humanism from the European point of view, the system of education of the Unity of the Brethren and the pedagogical contribution of Jan Blahoslav. Tato práce se zabývá životem a dobou bratrského biskupa Jana Blahoslava a jeho vztahem k Jednotě bratrské. Cílem práce je představit Blahoslavův pohled na vyšší vzdělávání a to jak z pohledu humanisticky smýšlejícího člověka, tak také z pohledu člena Jednoty. Práce je strukturována do osmi kapitol, které se zaměřují na tři hlavní témata - Jan Blahoslav a Jednota bratrská, humanismus a školství. Nejdříve je zde představeno období renesance a humanismu. Následuje kapitola pojednávající o historii Jednoty bratrské, která přechází do třetí kapitoly s životopisem Jana Blahoslava. Ve čtvrté části jsou blíže představena Blahoslavova stěžejní díla. Druhá polovina diplomové práce se zaměřuje na školství z pohledu evropského v době scholastiky a humanismu, následně na vzdělávací systém Jednoty bratrské a završena je pedagogickým přínosem Jana Blahoslava. Keywords: Jan Blahoslav; Jednota bratrská; výchova; vzdělávání; renesance; humanismus; Jan Blahoslav; the Unity of the Brethren; upbringing; education; the Renaissance; humanism Available in a digital repository NRGL
Jan Blahoslav a evropský humanismus

This thesis is dedicated to the life and time of Jan Blahoslav, the bishop of the Unity of the Brethren and his relationship to the Unity. The aim of this work is to show Blahoslav's opinion of higher ...

Šrubařová, Ivana; Veverková, Kamila; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní aspekty korupce
Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive point of view, the core of the thesis is the analysis of the bribery crimes and the thorough analysis of their selected elements, which can bring about interpretative and related application problems. It also refers to the issue of corruption in the private sector and the manner in which the Czech national legislation of corruption crimes copes with a requirement for its sanctioning, which follows from international commitments. In terms of procedural aspects, the thesis focuses on certain particulars of detection, investigation and evidence procedure relating to corruption criminality. Corruption criminality is regarded as latent criminality and in its most serious forms it is also connected to organized crime, which consequently requires application of specific means and methods in criminal procedure. However, in the course of their realization they are predominantly connected with an interference with individual's fundamental rights, so, as a reaction to that, a consistent legislation of conditions for their realization ought to be adopted. The thesis points out the shortcomings or problematic... Anotácia Dizertačná práca sa zaoberá vybranými trestnoprávnymi aspektmi korupcie, poukazujúc na možností postihovania jej najzávažnejších foriem prostriedkami českého trestného práva. Z hmotnoprávneho hľadiska je ťažiskom práce analýza úplatkárskych trestných činov a detailný rozbor ich vybraných znakov, ktoré môžu spôsobovať interpretačné a s tým súvisiace aplikačné problémy. Poukazuje i na problematiku korupcie v súkromnom sektore a spôsob, akým k požiadavke jej postihovania vyplývajúcej z medzinárodných záväzkov pristupuje česká vnútroštátna právna úprava úplatkárskych trestných činov. Z hľadiska procesnoprávnych aspektov sa práca sústreďuje na špecifiká odhaľovania, objasňovania a dokazovania korupčnej kriminality. Korupčná trestná činnosť je latentnou kriminalitou, v jej najzávažnejších formách i prepojenou s organizovaným zločinom, čo si vyžaduje využívanie špecifických prostriedkov a postupov v trestnom procese. Tie sú však pri ich realizácii zväčša spojené so zásahom do garantovaných základných práv jednotlivcov, čomu by mala zodpovedať dôsledná právna úprava podmienok ich realizácie. Práca poukazuje na nedostatky či problematické prvky právnej úpravy a obsahuje i návrhy de lege ferenda na jej zmeny či precizovanie. Keywords: korupcia; úplatkárske trestné činy; korupčná kriminalita; corruption; bribery crimes; corruption criminality Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty korupce

This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive ...

Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases