Number of found documents: 493540
Published from to

Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami
Pilková, Alena; Malý, Josef; Pokladníková, Jitka
2017 - Czech
Identification and analysis of therapy used by pregnant women Author: Alena Pilková1,2 Tutor: Josef Malý2 1 Hospital pharmacy, Institute for the Care of Mother and Child, Prague 2 Department of Social and Clinical Pharmacy, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Introduction and objective Pharmacotherapy in pregnancy is challenging due to the fact that when a mother uses any drug, her developing fetus is most likely exposed to that drug as well. There is not enough relevant data on the use of drugs and other therapeutic agents during pregnancy in the Czech Republic. The aim of this work was to identify and analyse drugs, food supplements, complementary and alternative medicine and information sources used by women during pregnancy. Methods An observational cross-sectional survey was conducted in three maternal wards of The Institute for the Care of Mother and Child in Prague. A questionnaire was distributed for 6 weeks during May and June 2015 to all women meeting the inclusion criteria. Comprehensibility of the questionnaire was verified by a pilot survey, these results were not included in the evaluation. The questionnaire consisted of 61 closed, semi-open and open questions and was accompanied by a letter with the inclusion criteria. The questionnaire was anonymous... Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami Autor: Alena Pilková1,2 Konzultant rigorózní práce: Josef Malý2 1 Lékárna ÚPMD, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 2 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Úvod a cíl Specifikum farmakoterapie těhotné ženy spočívá v tom, že současně s matkou je téměř vždy vystaven účinkům léčiva i vyvíjející se plod. V České republice není k dispozici dostatek relevantních údajů o používání léčiv a dalších terapeutických prostředků během těhotenství. Cílem práce bylo identifikovat a analyzovat léčiva, doplňky stravy, prostředky alternativní a komplementární medicíny a informační zdroje používané ženami během těhotenství. Metodika Bylo provedeno observační průřezové dotazníkové šetření. Dotazník byl distribuován po dobu 6 týdnů během května a června 2015 na třech odděleních šestinedělí Ústavu pro péči o matku dítě v Praze všem pacientkám, které splnily vstupní kritéria. Srozumitelnost dotazníku byla ověřena pilotním šetřením, tyto výsledky nebyly zahrnuty do hodnocení. Dotazník se skládal ze 61 otázek uzavřeného, polootevřeného i otevřeného typu, jeho součástí byl průvodní dopis se vstupními kritérii. Dotazník byl anonymní, vyplňován respondentkami samostatně. Data byla analyzována a vyhodnocena pomocí deskriptivní... Available in a digital repository NRGL
Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami

Identification and analysis of therapy used by pregnant women Author: Alena Pilková1,2 Tutor: Josef Malý2 1 Hospital pharmacy, Institute for the Care of Mother and Child, Prague 2 Department of Social ...

Pilková, Alena; Malý, Josef; Pokladníková, Jitka
Univerzita Karlova, 2017

Obálkovité struktury v mezihvězdné hmotě: Pozorování versus simulace
Sidorin, Vojtěch; Palouš, Jan; Kulhánek, Petr; Recchi, Simone
2017 - English
Title: Shell-like structures in the ISM: Observation versus simulations Author: Vojtěch Sidorin (vojtech.sidorin@gmail.com)1 Department: Astronomical Institute of Charles University2 Supervisor: Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (palous@asu.cas.cz), Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences3 Abstract: Shell-like structures are objects found in large numbers in the inter- stellar medium (ISM). They usually appear as bubbles or segments of bubbles and are believed to result from the deposition of mass and energy into the ISM by stars, gamma-ray bursts, or high-velocity clouds. Interstellar turbulence may play a role in their creation too. These structures influence the dynamics of the ISM and are also linked to star formation. In this thesis, I review our current knowledge of the ISM, interstellar turbulence, and shell-like structures in the ISM. Then I present the research into the GLIMPSE bubble N107 conducted in collaboration with my colleagues. N107 is a dusty shell-like structure found in our Galaxy. We explored its atomic, molecular, and radio-continuum components; derived its distance (3.6 kpc), size (radius of 12 pc), and expansion velocity (8 km s−1 ); and identified 49 associated molecular clumps. Using numerical simulations, we estimated the conditions under which N107 formed and concluded... Název práce: Obálkovité struktury v mezihvězdné hmotě: Pozorování versus simulace Autor: Vojtěch Sidorin (vojtech.sidorin@gmail.com)1 Katedra (ústav): Astronomický ústav Univerzity Karlovy2 Vedoucí dizertační práce: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (palous@asu.cas.cz), Astronomický ústav Akademie věd České republiky3 Abstrakt: Obálkovité struktury (angl. shell-like structures) jsou objekty, které se vyskytují ve velkém množství v mezihvězdné hmotě. Obvykle vypadají jako bubliny nebo segmenty bublin a věří se, že vznikají v důsledku uložení hmoty a energie do mezihvězdného prostředí hvězdami, gama záblesky nebo rychle se pohybujícími oblaky (angl. high-velocity clouds). Také turbulence v mezihvězdném prostředí může hrát roli při jejich vzniku. Tyto struktury ovlivňují dynamiku mezi- hvězdné hmoty a jsou rovněž spojeny s hvězdnou tvorbou. V této dizertační práci shrnuji naše současné poznatky o mezihvězdné hmotě, turbulenci v mezihvězdném prostředí a obálkovitých strukturách. Poté popisuji výzkum GLIMPSE bubliny N107, kterému jsem se věnoval ve spolupráci s kolegy. N107 je prachová obálkovitá struktura v naší Galaxii. Ve výzkumu jsme se zaměřili na její atomární, molekulární a radiovou (kontinuum) složku; odvodili vzdálenost (3.6 kpc), velikost (poloměr 12 pc) a rychlost expanze (8 km s−1 ); a také identifikovali... Keywords: ISM: bubbles; ISM: general; ISM: GLIMPSE bubble N107; methods: data analysis; turbulence; ISM: bubbles; ISM: general; ISM: GLIMPSE bubble N107; methods: data analysis; turbulence Available in a digital repository NRGL
Obálkovité struktury v mezihvězdné hmotě: Pozorování versus simulace

Title: Shell-like structures in the ISM: Observation versus simulations Author: Vojtěch Sidorin (vojtech.sidorin@gmail.com)1 Department: Astronomical Institute of Charles University2 Supervisor: Prof. ...

Sidorin, Vojtěch; Palouš, Jan; Kulhánek, Petr; Recchi, Simone
Univerzita Karlova, 2017

Šíření tvorby hvězd
Dinnbier, František; Wünsch, Richard; Brož, Miroslav; Naab, Thorsten
2017 - English
Massive stars are powerful energetic sources shaping their surrounding interstellar medium, which is often swept up into a cold dense shell. If the shell fragments and forms a new generation of massive stars, the stars may form new shells, and this sequence repeats recursively leading to propagating star formation. Using three dimensional hydrodynamic simulations, we investigate fragmentation of the shell in order to estimate masses of stars formed in the shell. We develop a new numerical method to calculate the gravitational potential, which enables us to approximate a part of the shell with a plane-parallel layer. Our main results are as follows. Firstly, we compare our numerical calculations to several analytical theories for shell fragmentation, constrain the parameter space of their validity, and discuss the origin of their limitations. Secondly, we report a new qualita- tively different mode of fragmentation - the coalescence driven collapse. While layers with low pressure confinement form monolithically collapsing fragments, layers with high pressure confinement firstly break into stable fragments, which subsequently coalesce. And thirdly, we study whether layers tend to self-organise and form regular patterns as was suggested in literature, and we find no evidence for this conjecture. Based on our... Hmotné hvězdy představují silné zdroje energie mající podstatný vliv na stav mezihvězdné látky v jejich blízkosti, kterou mnohdy shrnou do husté a chladné obálky. Pokud tato obálka fragmentuje a vytvoří hvězdy, které jsou dostatečně hmotné k tomu aby sami vytvořily další obálky, může docházet k postupnému šíření tvorby hvězd. V této práci studujeme, na základě trojrozměrných hydrody- namických simulací, fragmentaci těchto obálek za účelem odhadu hmotnosti frag- mentů, na které se tyto obálky rozpadají. Malou část povrchu obálky aproximu- jeme rovinnou vrstvou. K výpočtu gravitačního potenciálu v této konfiguraci jsme vyvinuli vlastní numerickou metodu. Hlavní výsledky jsou následující. Za prvé, pomocí numerických modelů testujeme prostor parametrů platnosti několika růz- ných analytických odhadů pro fragmentaci vrstev, a diskutujeme fyzikální příčinu omezené platnosti některých odhadů. Za druhé, u vrstev ohraničených externím prostředím s vysokým tlakem pozorujeme kvalitativně jiný způsob fragmentace, kolaps řízený sléváním. Zatímco vrstvy ohraničené prostředím s nízkým tlakem tvoří odpočátku kolabující fragmenty, vrstvy ohraničené prostředím s vysokým tlakem se nejprve rozpadnou v gravitačně stabilní fragmenty, které se postupně slévají. Za třetí, vyšetřujeme zda se vrstvy během kolapsu samo-organisují a... Keywords: Tvorba hvězd; HII oblasti; nestability; vlny; Star formation; HII regions; instabilities; waves Available in a digital repository NRGL
Šíření tvorby hvězd

Massive stars are powerful energetic sources shaping their surrounding interstellar medium, which is often swept up into a cold dense shell. If the shell fragments and forms a new generation of ...

Dinnbier, František; Wünsch, Richard; Brož, Miroslav; Naab, Thorsten
Univerzita Karlova, 2017

Poetika imanence: performance divadlo Forced Entertainment
Suk, Jan; Wallace, Clare; Roraback, Erik Sherman; Voigts, Eckart
2017 - English
Jan Suk The Poetics of Immanence: Performance Theatre of Forced Entertainment Abstract The present dissertation thesis examines the multi-faceted nature of the devised as well as durational works of the British experimental theatre Forced Entertainment via the thought of Gilles Deleuze and Félix Guattari. The aim of the thesis is to explore the transformation- potentiality of the territory between the actors and the spectators. The transformativity of this interspace, or the territory in-between, is decodable namely via Forced Entertainment's performances' structural patterns, sympathy fostering aesthetics, virtual audience integration and accentuated emphasis of the now. The application of Deleuze's philosophy, chiefly the phenomenon of immanence, results in the definition of the poetics of immanence, whose operation enables the transformativity of theatrical space to be terminologically embraced. After delineating crucial terms, such as performance and theatre, live art, or postdramatic theatre, the initial chapter contextualizes Forced Entertainment as the pivotal experimental theatre group; the chapter further conducts an analysis of relevant critical literature in performance and theatre theory discourse. Chapter two provides a deeper contextualising study of the most significant Deleuzoguattarian... Jan Suk Poetika imanence: performance divadlo Forced Entertainment Abstrakt Předkládaná disertační práce zkoumá aplikací myšlenkových konceptů Gilla Deleuze a Félixe Guattariho mnohotvárnou povahu autorských představení britského experimentálního souboru Forced Entertainment. Hlavními cíli práce je prozkoumat transformativní teritorium mezi hercem a divákem. Transformativita tohoto meziprostoru v díle Forced Entertainment je dekódovatelná zejména skrze analýzu strukturálních vzorců, prvků provokujících sympatie, virtuální integrace diváka a zvýšeného důrazu na přítomnost. Aplikací terminologie Deleuzovi filosofie, zejména pak fenoménu imanence, dochází k definici pojmu poetika imanence, jejíž fungování právě tuto transformativitu divadelního prostoru dokáže terminologicky a myšlenkově uchopit. Po vymezení základních pojmů, jako je např. divadlo, performance, live art či postdramatické divadlo, úvodní kapitola kontextualizuje Forced Entertainment jakožto klíčové představitele současného experimentálního divadla; dále kapitola provádí analýzu relevantní odborné literatury v diskurzu divadelní teorie a performance. Druhá kapitola přináší hlubší vhled do nejsignifikantnějších prvků deleuzovské a deleuzoguattariovské filosofie, jako jsou např. rhizom, deteritorializace, dění (becoming), haecita a imanence; tyto... Keywords: Forced Entertainment; Gilles Deleuze; Félix Guattari; imanence; performance; divadlo; rhizom; dění; deteritorializace; selhání; Forced Entertainment; Gilles Deleuze; Félix Guattari; immanence; performance; theatre; rhizome; becoming; deterritorialization; failure Available in a digital repository NRGL
Poetika imanence: performance divadlo Forced Entertainment

Jan Suk The Poetics of Immanence: Performance Theatre of Forced Entertainment Abstract The present dissertation thesis examines the multi-faceted nature of the devised as well as durational works of ...

Suk, Jan; Wallace, Clare; Roraback, Erik Sherman; Voigts, Eckart
Univerzita Karlova, 2017

Využití kapilární a čipové elektroforézy pro klinický výzkum
Pavlíček, Václav; Tůma, Petr; Pacáková, Věra; Dlouhý, Pavel
2017 - Czech
Present the dissertation thesis on the topic "The use of a capillary electrophoresis and electrophoresis on chip for clinical research" is divided into two separate parts. The first chapter summarizes the problems of development new method of very rapid determination of uric acid and creatinine using capillary electrophoresis in human urine and serum, when the entirely original solution has been developed for implementation of very fast electrophoretic separations in a commercial electrophoretic apparatus. The separations were performed in a laboratory made capillary formed by connecting a 9.7 cm long separation capillary with inner diameter (d) 25 µm with an auxiliary 22.9 cm long capillary with d 100 µm. The coupled capillary is characterized by the effective separation path 8.3 cm (short-end injection mode) and the high electric field intensity around 2.3 kV per cm. The coupled capillary was tested at several high-speed analysis; i) the determination of creatinine in human urine, background electrolyte - 20 mM citric acid/NaOH, pH 3.0; ii) the determination of uric acid in human urine, background electrolyte - 20 mM MES/NaOH, pH 6.0. Under these experimental conditions, migration times of 12.2 s for creatinine and 8.6 s for uric acid were achieved and the attained separation efficiency was... Předkládaná dizertační práce na téma "Využití kapilární a čipové elektroforézy pro klinický výzkum" je rozdělena na dvě samostatné části. První kapitola shrnuje problematiku vývoje velmi rychlého stanovení kyseliny močové a kreatininu v lidské moči a séru prostřednictvím kapilární elektroforézy s UV detekcí, kdy bylo vyvinuto zcela originální řešení pro provádění desetivteřinové elektroforetické separace na komerčním elektroforetickém přístroji Agilent HP3D CE. Separace byly prováděny v laboratorně sestavené kapiláře vytvořené spojením 9,7 cm dlouhé analytické kapiláry s vnitřním průměrem (d) 25 m a 22,9 cm dlouhé pomocné kapiláry s d 100 m. Vlastní elektroforetická separace probíhá na krátké separační dráze o délce 8,3 cm při současné aplikaci elektrického separačního pole o vysoké intenzitě cca 2,3 kV.cm-1 (při většině elektroforetických separací nepřekračuje intenzita hodnotu 1,0 kV.cm-1 ). Spojená kapilára byla testována při praktických klinických stanoveních: i) stanovení kreatininu v lidské moči prováděné v základním elektrolytu - o složení 20 mM kyselina citronová / NaOH, pH 3,0; ii) stanovení kyseliny močové v lidské moči v základním elektrolytu, 20 mM MES / NaOH, pH 6,0. Za těchto experimentálních podmínek bylo dosaženo velmi krátkých migračních časů, 12,2 s pro kreatinin a 8,6 s pro... Available in a digital repository NRGL
Využití kapilární a čipové elektroforézy pro klinický výzkum

Present the dissertation thesis on the topic "The use of a capillary electrophoresis and electrophoresis on chip for clinical research" is divided into two separate parts. The first chapter summarizes ...

Pavlíček, Václav; Tůma, Petr; Pacáková, Věra; Dlouhý, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Efektivita ekonomické regulace v Evropské únii
Serdarevič, Goran; Mejstřík, Michal; Žigić, Krešimir; Vacek, Pavel
2017 - Czech
This dissertation deals with the topic of economic regulation, focusing on applying empirical methods to assess the efficiency of regulatory measures used in different areas of the EU economy. It consists of three parts, the first part looks at the functioning of the EU merger control, the second and third focus on the relationship between regulation, competition and investment in telecommunications markets. The first chapter deals with the EU competition policy and the specific area of merger control, analysing empirically the impact of introducing more economic approach in evaluating competition effects of mergers at the EU level. Our key finding is that the regulatory reform introduced in 2004 has, to some extent, enhanced the efficiency of European merger control. This implies that the Commission's assessments of mergers under the new regulation post the 2004 reform are more consistent with the independent market evaluations. We find that the probability of an anti-competitive deal being cleared decreases significantly under the new regulatory framework. Nevertheless, the occurrence of unnecessary remedies imposed on pro-competitive mergers has not decreased as the result of the new merger control. Overall, our results indicate that more economic approach applied post 2004 reform increased the... Tato práce se zabývá problematikou ekonomické regulace a využitím empirických metod k hodnocení účinnosti regulace v různých oblastech hospodářství EU. Práce se skládá ze tři části, první část se dívá na fungování regulace spojování podniků (fúzí a akvizic) v EU, druhá a třetí část se pak zaměřují na vztah mezi regulací, hospodářskou soutěží a investicemi na telekomunikačních trzích. První kapitola se zabývá politikou hospodářské soutěže EU v oblasti kontroly spojování podniků a obsahuje empirickou analýzu dopadů zavedení více ekonomického přístupu při vyhodnocování konkurenčních účinků fúzí a akvizic. Naším klíčovým zjištěním je, že regulatorní reformy zavedené v roce 2004 zvyšily do určité míry účinnost kontroly spojovaní podniků v EU. Toto vyplývá ze zjištění, že posuzovaní Evropské komise je po roce 2004 více v souladu s nezávislým vyhodnocením těchto transakcí finančními trhy. Naše výsledky ukazují, že pravděpodobnost schválení proti-soutěžních transakcí je nižší v důsledku reforem z roku 2004. Nicméně, tyto reformy nevedly ke snížení výskytu nepotřebných nápravných opatření uložených na pro-soutěžní transakce. Celkově naše výsledky naznačují, že účinnost kontroly spojování se zvýšila v důsledku aplikace více ekonomického přístupu po reformách z roku 2004, což vede k lepším výsledkům pro spotřebitele v... Available in a digital repository NRGL
Efektivita ekonomické regulace v Evropské únii

This dissertation deals with the topic of economic regulation, focusing on applying empirical methods to assess the efficiency of regulatory measures used in different areas of the EU economy. It ...

Serdarevič, Goran; Mejstřík, Michal; Žigić, Krešimir; Vacek, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Samuel Fritz - autor první přesné mapy Amazonky
Šimková Broulová, Kamila; Binková, Simona
2017 - Czech
The thesis focuses on the personality of the Jesuit missionary Samuel Fritz. A comprehensive monograph of this Trutnov native has not yet been published in Czech, despite the fact that Fritz's spiritual work among Amazonian Indians, as well as his contribution to the world's cartography and exploration of the South American continent, are highly appreciated by specialists. Fritz was the most significant of cartography committed missionaries in Amazonia; his map of the Amazon from 1691, which gives the first relatively precise record of the river, became a model for further mapping of this area for more than 200 years. The source of the Amazon set by Samuel Fritz into the lake of Lauricocha was thought accurate until the mid-20th century. The thesis presents the biography of Samuel Fritz in the context of the historical and political situation at the verge of the 17th and 18th century as well as the contemporaneous geographical knowledge of the New World. Apart from compiling the information from historical documents, scientific publications and archives, the thesis compares the picture of current Amazonia to that from Fritz's times. It builds upon the conclusions of my own research of Fritz's heritage, conducted during a more than two-month stay in the region in 2000. The thesis thus covers three... Tato práce je věnována osobnosti jezuitského misionáře Samuela Fritze. Ucelená monografie o tomto trutnovskému rodákovi nebyla dosud v českém jazyce publikována, přestože je dnes odborníky vysoce ceněna nejen Fritzova duchovní práce mezi amazonskými Indiány, ale zejména jeho přínos světové kartografii a vědeckému poznávání této části jihoamerického kontinentu. Fritz byl nejvýznamnější z kartograficky činných misionářů v oblasti Amazonie, jeho mapa Amazonky z roku 1691 je prvním relativně přesným obrazem tohoto veletoku, která po více než 200 let sloužila jako vzor pro další mapování této oblasti. Až do poloviny 20. století rovněž platil jeho údaj o pramenu Amazonky v jezeru Lauricocha v Peruánských Andách. Životopisné údaje Samuela Fritze jsou v této práci zasazeny do kontextu historicko- politické situace i úrovně zeměpisných znalostí Nového světa na přelomu 17. a 18. století. Kromě zpracování historických dokumentů, vědeckých publikací a dochovaného archivního materiálu, přináší práce také srovnání aktuálního obrazu této části Amazonie se situací v době Fritzova působení. Je výsledkem vlastního průzkumu zaměřeného na sledování Fritzova odkazu během více než dvouměsíčního pobytu v tomto regionu v roce 2000. Text je tak rozdělen do tří rovin. Historická fakta se prolínají s citacemi z Fritzova... Available in a digital repository NRGL
Samuel Fritz - autor první přesné mapy Amazonky

The thesis focuses on the personality of the Jesuit missionary Samuel Fritz. A comprehensive monograph of this Trutnov native has not yet been published in Czech, despite the fact that Fritz's ...

Šimková Broulová, Kamila; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2017

Úloha TRPV1 receptorů v nociceptivní signalizaci na míšní úrovni
Mrózková, Petra; Paleček, Jiří; Novotný, Jiří; Krůšek, Jan
2017 - English
Modulation of nociceptive synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays a key role in the development and maintenance of pathological pain states and chronic pain diseases. Important role in this process play Transient receptor potential Vanilloid 1 receptors (TRPV1), present on presynaptic endings of primary afferents in the superficial spinal cord dorsal horn. Changes in TRPV1 activity have significant impact on nociceptive transmission. There are number of processes that influence the function of spinal TRPV1 receptors. This work is focused on the role of protease-activated receptors type 2 (PAR2), C-C motif chemokine ligand 2 (CCL2) and the effect of chemotherapeutic drug paclitaxel in modulation of synaptic nociceptive transmission and activation of TRPV1 receptors. PAR2 receptors belong to a family of four G-protein-coupled receptors activated by proteases. The role of PAR2 receptors in pain perception is closely related to their presence in a population of dorsal root ganglion neurons, where they are also co-expressed with TRPV1. Activation of PAR2 may lead to peripheral and central sensitization. Chemokine CCL2 and its main receptor CCR2 were suggested to be an important factor in the development of neuropathic pain after peripheral nerve injury. In our study we focused on the... Modulace nociceptivního synaptického přenosu v zadním rohu míšním hraje klíčovou úlohu v rozvoji a udržování zejména patologických a chronických bolestivých stavů. Důležitou roli v tomto procesu hrají vaniloidní receptory typu 1 (TRPV1), které jsou přítomny na presynaptických zakončeních primárních aferentních neuronů v superficiálních oblastech zadního rohu míšního. Změny v aktivitě míšních TRPV1 receptorů mají velký dopad na nociceptivní přenos. Existuje celá řada procesů, jejichž účinek na nociceptivní přenos je zprostředkován TRPV1 receptory a které ovlivňují jejich funkci. Tato práce se zaměřila zejména na úlohu proteázou aktivovaných receptorů typu 2 (PAR2), chemokinu CCL2 a chemoterapeutika paclitaxelu, spojeného s aktivací TLR4 receptorů. PAR2 patří do rodiny receptorů spojených s G proteiny a jsou aktivovány proteázami. Role PAR2 receptorů při vnímání bolesti je úzce spjata s jejich přítomností v populaci neuronů míšních ganglii kde jsou často exprimovány s TRPV1 receptory. Tato práce se proto soustředila na modulaci nociceptivní signalizace po aktivaci míšních PAR2 receptorů. Chemokin CCL2 se ukázal být důležitým faktorem v rozvoji neuropatické bolesti po poranění nervu. V provedených experimentech byl účinek aplikace CCL2 studován hlavně vzhledem k aktivaci míšních TRPV1 receptorů.... Keywords: synapse; bolest; TRPV; synapse; pain; TRPV Available in a digital repository NRGL
Úloha TRPV1 receptorů v nociceptivní signalizaci na míšní úrovni

Modulation of nociceptive synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays a key role in the development and maintenance of pathological pain states and chronic pain diseases. Important role ...

Mrózková, Petra; Paleček, Jiří; Novotný, Jiří; Krůšek, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Proteomická analýza leukemických buněčných linií po ozáření
Šalovská, Barbora; Řezáčová, Martina; Šebela, Marek; Ebhardt, H. Alexander
2017 - English
(ENG) Title of the dissertation: Proteomic analysis of gamma-irradiated human leukemic cells In the presented doctoral thesis, we aimed to elucidate molecular mechanisms underlying radiosensitization of MOLT-4 cell line (T-ALL) by specific inhibition of kinases from the phosphatidylinositol-3 kinase-related kinases (PIKKs) family. We tested two highly potent inhibitors of ATR and ATM, VE-821 and KU55933, respectively, for their effects on proliferation, viability, and cell cycle of sham-irradiated and irradiated MOLT-4 cells. Both inhibitors proved to radiosensitize MOLT-4 cells and furthermore, 10 µM VE-821 was shown to act as a strong antiproliferative agent in sham-irradiated MOLT-4 cells. To further describe cellular mechanisms underlying the VE-821-mediated radiosensitization of MOLT-4 cells, we employed high-resolution mass spectrometry to identify and quantify changes in proteome and phosphoproteome of irradiated VE-821-treated cells. As the detection and quantification of phosphorylated peptides in complex biological samples is challenging due to their low stoichiometry, we first compiled and optimized protocol for their enrichment. The protocol was then applied to study changes in radiosensitized MOLT-4 cells. In concordance with our expectations, VE-821 did not cause any significant... (CZE) Název dizertační práce: Proteomická analýza leukemických buněčných linií po ozáření V této dizertační práci jsme se zaměřili na objasnění molekulárních mechanismů radiosensibilizace leukemické buněčné linie MOLT-4 specifickou inhibicí kináz z rodiny fosfatidylinositol-3-kináza příbuzných kináz (PIKKs). Byly testovány dva vysoce účinné a selektivní inhibitory VE-821 (inhibitor ATR) a KU55933 (inhibitor ATM), pro jejich účinky na proliferaci, viabilitu a buněčný cyklus neozářených a ozářených buněk MOLT4. Aplikace obou inhibitorů způsobila radiosensibilizaci MOLT-4 buněk a 10 µM VE-821 navíc působil jako silné antiproliferativní agens i v neozářených MOLT-4 buňkách. K dalšímu popisu mechanismů, které jsou zodpovědné za radiosensibilizaci MOLT-4 buněk VE-821 inhibitorem byly použity hmotnostně spektrometrické metody. Pomocí metod kvantitativní proteomiky jsme identifikovali a kvantifikovali změny v proteomu a fosfoproteomu (tj. změny na úrovni fosforylace proteinů) buněk, které byly způsobeny účinkem inhibitoru v ozářených buňkách. Protože detekce a kvantifikace fosforylovaných peptidů v komplexních vzorcích je komplikována mimo jiné jejich relativně nízkým zastoupením, zaměřili jsme se nejprve na výběr optimální metody pro jejich selektivní izolaci ze směsi s nemodifikovanými peptidy.... Available in a digital repository NRGL
Proteomická analýza leukemických buněčných linií po ozáření

(ENG) Title of the dissertation: Proteomic analysis of gamma-irradiated human leukemic cells In the presented doctoral thesis, we aimed to elucidate molecular mechanisms underlying radiosensitization ...

Šalovská, Barbora; Řezáčová, Martina; Šebela, Marek; Ebhardt, H. Alexander
Univerzita Karlova, 2017

Vliv složek extracelulární matrix na buňky kultivované in vitro
Peterová, Eva; Mrkvicová, Alena; Dršata, Jaroslav; Vítek, Libor
2017 - Czech
Myofibroblast expansion is a critical event in the pathogenesis of liver fibrosis. The activation of hepatic stellate cells (HSC) to myofibroblast (MFB) results in the enhanced production of extracellular matrix (ECM). We have studied the effect of fibroblast growth factor 1 (FGF-1) on liver MFB. In the second part we investigated effect of transforming growth factor β1 (TGF-β1) and FGF-1 on cell line HSC-T6. Cells were cultured on plastic dishes and in 3D collagen gel mimicking fibrotic tissue. MFB were isolated by repeated passaging of nonparenchymal liver cell fraction. The transfer of MFB from plastic dishes to collagen gel resulted in the change in their shape and phenotype. The expression of cytokine TGF-β1 and of MFB markers, α-smooth muscle actin (α-SMA) and cellular fibronectin (EDA-FN) on protein level was significantly decreased in collagen gel. The experiments with SB 431542, the inhibitor of TGF-β receptor type I, showed that EDA-FN and α-SMA are differently regulated. EDA-FN expression is dependent on TGF-β1, while the expression of α-SMA is primarily determined by the environment and modified by TGF-β1. EDA-FN is more sensitive to the U0126, the inhibitor of protein kinases MEK 1 and 2. Collagen gel does not change the expression of metalloproteinase MMP-2 but activates the proenzyme.... SOUHRN Rozhodující událostí v patogenezi jaterná fibrózy je expanze myofibroblastů (MFB). Aktivace jaterních hvězdicových buněk (HSC) na MFB vede ke zvýšení produkce extracelulární matrix (ECM). V naší práci jsme studovali vliv růstového faktoru fibroblastů 1 (FGF-1) na jaterní MFB. V druhé části jsme studovali vliv transformujícího růstového faktoru β1 (TGF β1) a FGF-1 na buněčnou linii HSC-T6. Buňky byly kultivovány na plastových miskách a v 3D prostředí kolagenního gelu napodobujícího fibrotickou tkáň. MFB byly izolovány opakovaným pasážováním frakce neparenchymových jaterních buněk. Přenos MFB z plastu do kolagenu vedlo ke změnám v jejich morfologie a fenotypu. Exprese cytokinu TGF-β1 a MFB markerů hladkosvalového α aktinu (α-SMA) a buněčného fibronektinu (FN-EDA) byla výrazně tlumena v kolagenním geleu. Experimenty s SB 431542 inhibitorem receptoru pro TGF-β I ukázaly, že exprese FN-EDA je závislá na TGF-β1, zatímco α-SMA je exprimován zejména pod vlivem kultivačního prostředí a až poté modulován pomocí TGF-β1. Kolagenní gel nemění expresi žělatinázy (MMP-2), ale aktivuje její proenzym. FGF-1, který je pravděpodobně zapojen do regulace jaterní fibrózy, snižuje expresi α-SMA a zvyšuje expresi FN-EDA v buňkách na plastu. Na buňky v gelu má FGF-1 mírnější vliv. Buněčná linie HSC-T6 představuje dobře... Keywords: Jaterní myofibroblasty,jaterní hvězdicové buňky; hladkosvalový alfa aktin; buněčný fibronktin; TGF-beta1; FGF-1; liver myofibroblasts; hepatic stellate cells; alpha-smooth mucle fibronectin; TGF-beta 1; FGF-1 Available in a digital repository NRGL
Vliv složek extracelulární matrix na buňky kultivované in vitro

Myofibroblast expansion is a critical event in the pathogenesis of liver fibrosis. The activation of hepatic stellate cells (HSC) to myofibroblast (MFB) results in the enhanced production of ...

Peterová, Eva; Mrkvicová, Alena; Dršata, Jaroslav; Vítek, Libor
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases