Number of found documents: 525602
Published from to

Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context
BOUDNÍKOVÁ, Aneta
2019 - English
Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. Práce nejprve představí román To Kill a Mockingbird, kde nastíní základní témata morálky, rovnoprávnosti a rasové diskriminace v kontextu společenských vztahů maloměsta amerického Jihu. Jádro práce se zaměří na okolnosti vzniku a vydání románu Go Set the Watchman, srovná jeho tématiku s prvním románem Harper Leeové a pokusí se dílo začlenit v rámci poetiky próz amerického Jihu ve srovnání s dalšími autory dané provenience. The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first introduces a novel To Kill a Mockingbird, outlines the basic themes of morality, equality of rights and racial injustice in the context of social relations of a small town in the American South. The core of the thesis focuses on publishing history of the novel Go Set a Watchman, then compares its themes with Harper Lee's first novel and attempts to integrate the novel within the poetics of prose of American South in comparison with other authors of given provenance. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context

Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. ...

BOUDNÍKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Plody podle způsobů jejich šíření - výukový materiál pro ZŠ
MIKLASOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo shrnout problematiku různých typů šíření semen/plodů a navrhnout výukový materiál obsahující prvky badatelsky orientovaného vyučování. V předloženém návrhu badatelské úlohy se žáci zaměřovali na zjištění způsobu šíření daných semen/plodů pomocí vlastního postupu. Žáci pracovali s pracovním listem, popisem vybraných rostlin a předloženými pomůckami. Badatelská úloha byla uskutečněna na čtyřech školách. Pre-test probíhal se žáky sedmé třídy a konečné testování se žáky třech vesnických základních škol. I přesto, že vybraní žáci se s tímto typem výuky setkali poprvé, byli schopni sestavit vlastní postup a vzájemně diskutovat o svých zjištěních. The aim of this diploma thesis was to summarize the issue of different types of seed / fruit propagation and to propose teaching material containing elements of inquiry based education. In the presented research proposal, pupils focused on finding out how to spread the seeds / fruits through their own process. The pupils worked with the worksheet, a description of the selected plants and the presented tools. The research task was carried out in four schools. The pre-test was conducted with seven grade students and final testing with seventh-grade students. Even though selected pupils met for the first time with this type of learning, they were able to build their own practice and discuss each other's findings. Keywords: druhy šíření semen/plodů; badatelsky orientované vyučování; seed/fruit propagation types; inquiry based educations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Plody podle způsobů jejich šíření - výukový materiál pro ZŠ

Cílem této diplomové práce bylo shrnout problematiku různých typů šíření semen/plodů a navrhnout výukový materiál obsahující prvky badatelsky orientovaného vyučování. V předloženém návrhu badatelské ...

MIKLASOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Ověřování způsobu vedení tréninkových jednotek fotbalu mládeže a jejich modifikace
HRUBÝ, Michal; VAŠÍČKOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na stavbu a vedení tréninku mladých fotbalistů v České republice. Práce přináší informace o problematice rozvoje potencionálu mladých hráčů a na této myšlence byl profesionálními trenéry mládežnického fotbalu v SK Sigma Olomouc vytvořen a ověřen zásobník cvičení. Tato cvičení jsou předložena v druhé části práce. Cvičení jsou zakreslena a popsána, pro jakou věkovou skupinu jsou vhodná či který druh metodicko-organizačních forem se jedná. Součástí popisu jsou instrukce, které mají za úkol vylepšit aplikaci cvičení pro začínající trenéry. Popisujeme zejména didaktické styly, které jsou efektivní a osvědčené v praxi při tréninkových jednotkách. Interpretujeme zpětnou vazbu hráčů ročníku 2008 na jednotlivé aplikované řídící styly. Tento materiál by mohl v budoucnu sloužit jako podpůrný materiál pro školení trenérů FAČR v Olomouckém kraji. The diploma thesis is focused on the Czech Republic youth football training structure and leadership. It brings information about the issues of development of young players and on the basis of this idea a set of exercises tested and proven by professional coaches of youth football club SK Sigma Olomouc was created. These exercises are presented in the second part of the thesis. The exercises are drawn and it is described what age group they are suitable for and what methodical-organizational forms they belong to. The description involves instructions which aim at improvement of their application by beginning coaches. Mostly didactic styles which are effective and proven in practice are described. Also, a diagram for DOB 2008 players´ feedback for individual leadership styles is to be found in the thesis. This material may serve as a support material for training of FACR coaches in Olomouc region. Keywords: fotbal; koučink; trénink mládeže; tréninková cvičení; trenér; vedení tréninku; řídící styly; football; coaching; youth training; training exercises; coach; training management; teaching styles Available in digital repository of UPOL.
Ověřování způsobu vedení tréninkových jednotek fotbalu mládeže a jejich modifikace

Diplomová práce je zaměřena na stavbu a vedení tréninku mladých fotbalistů v České republice. Práce přináší informace o problematice rozvoje potencionálu mladých hráčů a na této myšlence byl ...

HRUBÝ, Michal; VAŠÍČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Matematika v chemii
ČECH, Adam
2019 - Czech
Tato práce se zabývá matematickými tématy v učivu chemie pro 2. stupeň ZŠ. V práci je uvedeno, kde a jakým způsobem jsou využívány matematické postupy v chemických úlohách. Pro porovnání je zde ukázán zautomatizovaný postup řešení, který používá většina studentů chemie. Postupy řešení jsou doplněny o slovní komentáře a barevně jsou zvýrazněny důležité informace. Práce může posloužit jako studijní materiál. This work deals with mathematical topics in the chemistry curriculum for second grade of primary school. This work describes where and how mathematical procedures are used in chemical tasks. For comparison, there is shown an automated approach to the solution used by most chemistry students. Solution procedures are supplemented with word comments and important information is highlighted in color. This work can serve as a study material. Keywords: matematika; chemie; mathematics; chemistry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Matematika v chemii

Tato práce se zabývá matematickými tématy v učivu chemie pro 2. stupeň ZŠ. V práci je uvedeno, kde a jakým způsobem jsou využívány matematické postupy v chemických úlohách. Pro porovnání je zde ukázán ...

ČECH, Adam
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce
FILLOVÁ, Lucie; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
Práce se zabývá vlivem charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce. Je vytvořena podrobná klasifikace povrchů a vegetace v okolí trasy mobilních měření na podkladě leteckých snímků a terénního průzkumu. Výsledky ukázaly, že propustné povrchy jsou zastoupeny 58 %, nepropustné povrchy 27 % a budovy 15 %. Při podrobnějším členění vegetace zabírají travnaté plochy 22 %, pole 14 % povrchu, stromy 10 %, holá půda 2 % povrchu. Na příkladu dne 10. 7. 2016 bylo potvrzeno, že ve večerních hodinách s rostoucím zastoupením budov v okolí bodu měření teplota vzduchu roste a s rostoucím zastoupením (nízké) vegetace klesá. V návaznosti na tuto práci by měly být zkoumány další faktory prostorové variability teploty vzduchu v Olomouci. The thesis investigates the influence of surface and vegetation on the air temperature in the urban environment in case of Olomouc. It is created a detailed classification of surfaces and vegetation around the mobile measurement points. The aerial photos and field survey are used as a base for this purpose. The results show that pervious surface fraction occupies 58%, impervious surface fraction 27% and building surface fraction 15%. More detailed classification of vegetation shows that grassy areas occupies 22%, fields 14%, trees 10%, bare land 2% of the surface. In the case of 10 July 2016, it is confirmed that the air temperature is increasing with the increasing amount of buildings around the measuring points. On the other hand the air temperature is decreasing with the increasing amount of (low) vegetation around the measuring points. Both cases were at nighttime. Other factors of spatial variability of air temperature in Olomouc should be investigated in connection with this work Keywords: Olomouc; teplota vzduchu; land cover/land use; teplotní režim; tepelný ostrov; vegetace; Olomouc; air temperature; land cover/land use; temperature regime; urban heat island; vegetation Available in digital repository of UPOL.
Vliv charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce

Práce se zabývá vlivem charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce. Je vytvořena podrobná klasifikace povrchů a vegetace v okolí trasy mobilních měření ...

FILLOVÁ, Lucie; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

VÝUKA ENVIRONMENTALISTIKY NA KLATOVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAMINACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PAPAYOVÁ, Vanda
2019 - Czech
Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě životního prostředí a starých ekologických zátěží v jejich okolí. Pokud se jim těchto informací nedostává, zjistit formou dotazníků pro učitele, proč tomu tak není. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, zaměřila jsem se zde na vysvětlení pojmů životní prostředí a staré ekologické zátěže. Dále na jejich způsoby odstranění-sanace, nebo alespoň jejich zmírnění. Ve druhé části jsem pracovala s dotazníkem, který vyplnili učitelé a učitelky ze základních škol, kteří vyučují přírodopis či přírodovědu. Dotazník jsem zpracovala standardním způsobem. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že problematice znečištění životního prostředí by se na školách mohlo věnovat více času. The aim of my bachelor thesis is to explain the therms of environment, old environmental burden and its remediation. I treid to find out if trehe is enough information about the stage of the local environment and its environment burden at primary schools. If trehe is not enough information, the thesis evaluates researches given to the teachers why that is. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical. It is focused on the therm of environment and environmental burden explanation, its elimination - remediation or its mitigation. The second part works with the questionnaire filled by science teachers of the primary schools. The results show, that environmental problem should be discussed more at schools, and the teachers should pay more attention to this issue. Keywords: Životní prostředí; staré ekologické zátěže; znečištění; sanace; Environment; old environmental burden and remediation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VÝUKA ENVIRONMENTALISTIKY NA KLATOVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAMINACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě ...

PAPAYOVÁ, Vanda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.
KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2018 - Czech
Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však jen u formální analýzy příkladů portálové architektury. Na základě provedených komparací jednotlivých příkladů vyplynuly i nové, zajímavé analogie a kulturně historické souvislosti, které pomohly představit moravského hejtmana Ctibora Tovačovského jako význačného literáta, filozofa, diplomata, vládce a stavebníka. Předkládaná práce je výsledkem několika samostatných studií, které se zabývají fenoménem triumfu, triumfálního portálu a jeho výpovědní hodnotou na pozadí společenského vývoje druhé poloviny 15. století. Do centra badatelského zájmu se tak dostaly nejen přední centra renesanční dvorské kultury jako papežský stát, vévodství urbinské, ferrarské, mantovské ad., ale také významné vůdčí osobnosti uměleckého a intelektuálního prostředí renesanční Itálie, jejichž působení ovlivnilo kulturní dění na Moravě. My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the center of my research interest. My first attention was focused on an identification of the typological patterns in the architectural sculpture of the Italian Quattrocento. Research didn´t stop with a formal analysis of portal architecture. Thanks to the detailed comparison of examples of the portal architecture, new and interesting analogies emerged, which enlightened the cultural-historical backround of Moravian Renaissance style. All these information also helped to complete the picture describing the multi-personality of Ctibor Tovačovský as a distinguished writer, philosopher, diplomat, ruler and builder. This dissertation consists of individual essays that aimed to describe the historical and artistic events in the local contexts which are related to the cultural milieu in Moravia in the second half of the 15th century. The object of my dissertation was to submit the theoretical basis of the new style, to describe a wider historical context and ideological motivations which stood on the background of the arrival of the Renaissance style to Tovačov. Keywords: Renesance; humanismus; architektonická skulptura; quattrocento; triumfální portál; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský z Cimburka; papež Pius II.; Matyáš Korvín; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini;; Renaissance; humanism; architectonic sculpture; Quattrocento; triumphal portal; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský of Cimburk; pope Pius II.; Mathias Corvinus; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini Available in the UPOL Library.
Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.

Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však ...

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Fylogeneze tribu Calopterini (Coleoptera: Lycidae)
KALOUSOVÁ, Romana; BOCÁK, Ladislav; BOČEK, Matěj
2018 - Czech
Tribus Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) je převážně neotropická skupina obsahující několik set druhů, z nichž část je potenciálně neotenních. Dřívější studie se potýkaly vzhledem k modifikované ontogenezi i některým chybějícím zástupcům s problémy při definování morfologických synapomorfií. Práce založená na morfologických znacích rozdělila tribus Calopterini do tří podtribů: Eurrhacina, Acroleptina a Calopterina. Eurrhacina byly později povýšeni na tribus. Molekulární fylogeneze této skupiny dosud nebyla studována. Předložená práce je tedy první molekulárně založenou fylogenetickou studií tribu Calopterini a předkládá podklady pro novou klasifikaci a hypotézu o evoluci neotenie. Tato studie je postavená na pěti genových fragmentech: jaderné markery zastoupeny sekvencemi ribozomálních genů 18SrRNA a 28SrRNA, mitochondriální markery zastoupeny fragmenty rrnL, nad5 a cox1mtDNA. Výsledky fylogenetické analýzy podporují sesterské postavení Eurrhacini a Calopterini, nepodporují monofylii Calopterina a vyvolávají nutnost předefinovat Acroleptina. I při relativně malém počtu vzorků je identifikováno devět linií zasluhující statut rodu, což odráží nedostatečnou znalost této skupiny. Byl prokázán několikanásobný vznik neotenie a potvrzeno soustředění neotenních forem v podtribu Acroleptina. The Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) is a predominantly tropical lineage of net-winged beetles and contains several hundred described species. Some of them putatively have larviform females and are considered as neotenics. Earlier studies had to solve problems with character homologation owing to the considerably modified morphology of species with the neotenic development. Additionally, some species have not been available for the analysis. Morphology-based analysis defined three subtribes: Eurrhacina, Acroleptina a Calopterina. The first of them later elevated to the rank of the tribe Eurrhacini. Molecular phylogeny of this group have not been studies and this is the first trial to present a comprehensive molecular hypothesis for this lineage. Here, I present the basis for the new classification and a modified hypothesis on the evolution of ontogeny. The phylogenetic tree was recovered using five nuclear and mitochondrial DNA fragments: 18SrRNA, 28S rRNA, and rrnL, nad5, cox1 mtDNA. The results support the sister relationships of Calopterini and Eurrhacini, but do not support the monophyly of Calopterina and there is a need to re-define Acroleptina. In contrast with a relatively low number of samples, I have identified nine independent lineages which deserve description as new genera. These findings document our fragmentary knowledge on the tropical diversity. Furthermore, I recovered multiple origins of neoteny in Calopterini and their clustering in the subtribe Acroleptina. Keywords: Neotenie; Jižní Amerika; Calopterini; molekulární fylogeneze; Neoteny; South America; Calopterini; molecular phylogeny Available in digital repository of UPOL.
Fylogeneze tribu Calopterini (Coleoptera: Lycidae)

Tribus Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) je převážně neotropická skupina obsahující několik set druhů, z nichž část je potenciálně neotenních. Dřívější studie se potýkaly vzhledem k ...

KALOUSOVÁ, Romana; BOCÁK, Ladislav; BOČEK, Matěj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Finanční trhy a jejich modelování
GELOVÁ, Olga; VODÁK, Rostislav; ZÁVODNÝ, Miloslav
2018 - Czech
Má diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která je věnována několika způsobům, jak můžeme nahlížet na finanční trhy a jejich modelování. Seznámíme se se dvěma protichůdnými teoriemi, behaviorální ekonomií a teorií efektivních trhů. Dále se dozvíme více o inflaci i o stochastických procesech, které jsou při modelování finančních trhů, přesněji, při modelování tržní ceny akcie, využívány. Část druhá je zaměřena na praktickou část, ve které se budeme věnovat několika úpravám modelu z [14], s pomocí programu MATLAB. Cílem je vyzkoušet si některé úpravy, které by mohly realističtěji modelovat skutečné finanční trhy. My diploma thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical part, which is devoted to several ways we can look at the financial markets and their modeling. We deal with two contradictory theories, behavioral economics and the theory of efficient markets. We also learn more about inflation and stochastic processes that are used in modeling the financial markets, more precisely, when modeling the market price of the stock. The second part is focused on the practical part, in which we deal with several modifications of the model [14] with the help of the MATLAB program. The aim is to test some adjustments that could realistically model real financial markets. Keywords: teorie efektivních trhů; behaviorální ekonomie; stochastický proces; inflace; tržní cena akcie; agenti (investoři); Efficient Market Hypothesis; Behavioral economics; stochastic processes; inflation; market price of the stock; agents (investors) Available in digital repository of UPOL.
Finanční trhy a jejich modelování

Má diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která je věnována několika způsobům, jak můžeme nahlížet na finanční trhy a jejich modelování. Seznámíme se se dvěma ...

GELOVÁ, Olga; VODÁK, Rostislav; ZÁVODNÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Síťová neutralita a hospodářská soutěž
LLESHI, Liridon; PETR, Michal; STEHLÍK, Václav
2018 - Czech
Tato práce pojednává o zvláštní aplikaci některých pravidel Síťové neutrality uvedených v Nařízení EU 2015/2120, tj. tzv. Otevřeného internetu, optikou norem předpisů chránících hospodářskou soutěž. Cílem této práce je prozkoumat průnik těchto předpisů a analyzovat jejich možnosti využití při ochraně materiálních i imateriálních statků a zájmů oblasti Otevřeného internetu. V práci je poukazováno na některé potíže spojené s takovým přístupem, zejména problém s určením relevantního trhu a tržní síly jednotlivých podniků. Samostatná kapitola je věnována doktríně zvané Essential facilities doctrine a pojmu neutralita vyhledávání, ve které je demonstrováno, jak předpisy chránící samotnou podstatu Otevřeného internetu vedou ochraně hospodářské soutěže a vice versa. This thesis deals with the special application of some of the rules of Network Neutrality as set out in the EU Regulation 2015/2120, i.e. the so-called Open Internet, in the optics of the standards of anti-competitive provisions. The aim of this work is to investigate the penetration of these regulations and to analyse their possibilities of use in the protection of material and immaterial goods and interests of the Open internet. The work highlights some of the difficulties associated with such an approach, notably the problem of determining the relevant market and the market power of individual companies. A separate chapter is devoted to the doctrine of Essential facilities and the concept of search neutrality, which demonstrates how regulations protecting the very essence of Open Internet lead to competition protection and vice versa. Keywords: Síťové neutralita; neutralita vyhledávání; otevřený internet; nařízení 2015/2120; elektronické komunikace; internet; data; CAP; ISP; BEREC; ČTÚ; ÚOHS; zero-rating; vícestranná platforma; essential facilities doctrine; hospodářská soutěž; relevantní trh; tržní síla; SSNIPT test; SSNDQ test; Vodafone pass.; Net neutrality; search neutrality; open internet; regulation 2015/2120; electronic communications; internet; data; CAP; ISP; BEREC; CTU; ÚOHS; zero-rating; multilateral platform; essential facilities doctrine; competition; relevant market; SSNIPT test; SSNDQ test; Vodafone pass. Available in digital repository of UPOL.
Síťová neutralita a hospodářská soutěž

Tato práce pojednává o zvláštní aplikaci některých pravidel Síťové neutrality uvedených v Nařízení EU 2015/2120, tj. tzv. Otevřeného internetu, optikou norem předpisů chránících hospodářskou soutěž. ...

LLESHI, Liridon; PETR, Michal; STEHLÍK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases