Number of found documents: 534584
Published from to

Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie
Vavřička Roman; Šafránek Jan; Boháč Jindřich
2017 - Czech
Bakalářská práce řeší návrh výpočtu potřeby energie na vytápění rodinných domů s ohledem na dosažení pasivního standardu a splnění vyhlášky budov s téměř nulovou spotřebou energie. Pro výpočet jsou navrženy tři modelové budovy. Pro dané modely je provedena energetická bilance potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody. Potřeba energie na vytápění je ekonomicky porovnána s celkovou cenou konstrukce budovy.The bachelor thesis proposes a methodology of a calculation of a family house heating energy consumption with respect to the criteria of the passive standard and meeting the Decree of buildings with almost zero energy consumption. Three model houses are designed for the calculation. For these models, the energy balance of heat consumption for heating and hot water preparation is presented. The heating energy consumption is economically compared to the overall cost of the corresponding building construction. Keywords: Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie; Heating of Nearly Zero-Energy Buildings Available in digital repository of ČVUT.
Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie

Bakalářská práce řeší návrh výpočtu potřeby energie na vytápění rodinných domů s ohledem na dosažení pasivního standardu a splnění vyhlášky budov s téměř nulovou spotřebou energie. Pro výpočet jsou ...

Vavřička Roman; Šafránek Jan; Boháč Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Systémy Scada a nástroje pro sběr, vizualizaci a analýzu průmyslových dat
Bukovský Ivo; Primus Tomáš; Svoboda Petr
2017 - Czech
Práce se zabývá popisem systémů SCADA, ukázáním jejich možností a popsáním jednotlivých prvků systémů. Dále práce obsahuje rešerši hlavních výrobců SCADA ovlivňujících český trh. V druhé části je napsáno ukázáno navázání komunikace mezi SCADA a PLC. A poslední část této práce je o využití programovacího jazyka Python pro analýzu dat v systému mySCADAThe bachelor thesis describes SCADA SW systems and the potentials of their use. It describes individual elements in SCADA hierarchy. Further, this thesis reviews main SCADA systems being used, and some also developed, in Czech Republic. The second part of this thesis is about the method of communication between particular system mySCADA and PLC. At the end, the Python use data analysis within mySCADA system is described and fundamental data analysis is demonstrated on data obtained in a laboratory with mySCADA system. Keywords: SCADA; HMI; PLC; Python; komunikace; mySCADA; SCADA; HMI; PLC; Python; communication; mySCADA Available in digital repository of ČVUT.
Systémy Scada a nástroje pro sběr, vizualizaci a analýzu průmyslových dat

Práce se zabývá popisem systémů SCADA, ukázáním jejich možností a popsáním jednotlivých prvků systémů. Dále práce obsahuje rešerši hlavních výrobců SCADA ovlivňujících český trh. V druhé části je ...

Bukovský Ivo; Primus Tomáš; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Laboratorní model vlaku s levitací na magnetickém polštáři
Novák Zdeněk; Heptner Tomáš; Bušek Jaroslav
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyzkoušet model vlaku využívající princip magnetické levitace. První část tvoří stručný popis v současnosti používaných řešení vysokorychlostních maglevů. V druhé je řešen návrh, výroba a testování vlastního demonstrátoru. Pro finální model bylo zvoleno řešení využívající odpudivých sil permanentních magnetů pro levitaci a mikropočítačem řízených elektromagnetů pro stabilizaci. Model byl vyroben a testován, přičemž se ukázala nefunkčnost zvolené koncepce. Druhý přístup byl založen na použití diamagnetických látek. Zkonstruovaný model prokázal schopnost levitace na místě i při pohybu, čímž byl cíl práce úspěšně splněn. Použité řešení je navíc snadné reprodukovat s použitím běžně dostupných materiálů.The aim of the bachelor thesis is to design and construct a maglev laboratory demonstrator. The first part is a review of systems currently used in high speed maglev trains. The actual process of designing, building and testing the model is described in the second part. The first prototype relies on repulsive forces of permanent magnets for levitation and microcontroller regulated coils for stabilization. Its testing proved the concept to be unsuccessful. The second approach uses diamagnetic materials. A model was built and proved capable of stable stationary levitation, as well as smooth movement over the track. Thus the aim was fulfilled. Furthermore, the model is easy to reproduce using only easily accessible materials. Keywords: maglev,levitace; EDS,EMS,diamagnetický,model; maglev,levitation,EDS,EMS,diamagnetic,model Available in digital repository of ČVUT.
Laboratorní model vlaku s levitací na magnetickém polštáři

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyzkoušet model vlaku využívající princip magnetické levitace. První část tvoří stručný popis v současnosti používaných řešení vysokorychlostních maglevů. V ...

Novák Zdeněk; Heptner Tomáš; Bušek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Hodnocení vlivu zpracování na mikrostruktury vybraných Al slitin
Horník Jakub; Bednář Radek; Starka Petr
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením velikosti zrna a rozložením minoritních fází po průřezu polotovarů vyrobených litím a tvářením ze slitin EN AW 6110 a EN AW 6082. Jedná se o slitiny ze skupiny Al-Mg-Si. K analýzám byla využita světelné a řádkovací elektronová mikroskopie. Pro vyvolání struktury materiálu byla použita leptadla Dix-Keller a Weck a jejich kombinace. K hodnocení velikosti zrna byl využit software NIS-Elements AR. Pro rozbor fází a určení procentuálního složení byl využit řádkovací elektronový mikroskop s detektorem EDS. Z výsledků je patrný mírný rozdíl ve velikosti a distribuci zrna mezi hodnocenými slitinami. Slitina EN AW 6110 má zrno vyjma povrchové vrstvy jemnější a rovnoměrnější. Složení minoritních fází se po průřezu polotovarů také mírně mění.This thesis deals with evaluation of grain size and distribution of minor phases after a cross section of semi-products, which were made by casting and forming of the alloys EN AW 6110 and EN AW 6082. These alloys belong to the Al-Mg-Si group. Light microscopy and scanning electron microscopy were used in analysis. Caustic liquids Dix-Keller, Weck and their combinations were used for elicitation of the material structure. NIS-Elements AR were used to evaluate the grain size. A scanning electron microscope with EDS detector was used for phase analysis and percent composition. As a result, there is a slight difference between the alloys in size and distribution. The EN AW 611 alloy grain is finer and steadier. The composition of minor phases after a cross section of semi-products varies as well. Keywords: Slitina hliníku; EN AW 6110; EN AW 6082; velikost zrna,sekundární fáze; Aluminum alloy; EN AW 6110; EN AW 6082; grains size,secondary phase Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení vlivu zpracování na mikrostruktury vybraných Al slitin

Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením velikosti zrna a rozložením minoritních fází po průřezu polotovarů vyrobených litím a tvářením ze slitin EN AW 6110 a EN AW 6082. Jedná se o slitiny ze ...

Horník Jakub; Bednář Radek; Starka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů
Hofreiter Milan; Beránková Kateřina; Trnka Pavel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů anisochronního modelu. K tomuto účelu je využito hejnových algoritmů. Jedná se o metaheuristické metody inspirované biologickými systémy a inteligencí hejna. V teoretické části práce je seznámení s těmito algoritmy. V praktické části jsou simulovány systémy (nekmitavý a kmitavý) a je provedena jejich identifikace. Následně je provedena identifikace reálného systému. V závěru je porovnána rychlost konvergence použitých algoritmů v jednotlivých případech identifikace.This bachelor's thesis deals with identification of parameters of an anisochronic model. Swarm algorithm are utilised for this purpose. Those are meta-heuristic methods inspired by biological systems and swarm intelligence. The theoretical part of the thesis familiarizes the reader with the algorithms in question. In practical part, both the oscillating and non-oscillating systems are simulated and their identification is performed. Subsequently, identification of the real system is carried out. In conclusion, the convergence rate of the algorithms used in individual cases of identification is compared. Keywords: Identifikace; anisochronní model; hejnový algoritmus; netopýří algoritmus; algoritmus světlušek; optimalizace hejnem částic; diferenciální evoluce; Identification; Anisochronic model; Swarm Algorithm; Bat Algorithm; Firefly Algorithm; Particle Swarm Optimization; Differential Evolution Available in digital repository of ČVUT.
Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů

Tato bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů anisochronního modelu. K tomuto účelu je využito hejnových algoritmů. Jedná se o metaheuristické metody inspirované biologickými systémy a ...

Hofreiter Milan; Beránková Kateřina; Trnka Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Model elektrického longboardu
Novák Martin; Petráš Jaroslav; Klusáček Stanislav
2017 - Czech
Tato bakalářská práce na téma elektricky poháněný longboard se skládá z teoretické části a části praktické. Budeme se zde věnovat jak jednotlivým komponentům, jejich výběru, pokud se bude jednat o součást, která je k dostání na trhu, dále jejich návrhu, a to pokud se bude jednat o součást, která se na trhu buďto koupit nedá nebo ne v požadované modifikaci. Dále bude práce zaměřena na samotnou výrobu a následnou stavbu finálního výrobku, kterým bude elektricky poháněný longboard.This bachelor thesis with the topic of electrically powered longboard is made of a theoretical and a practical part. We are going to be devoted to individual components, choice of them whether they are traded and their design if the exact component can not be bought nor is in demanded modification. Next the thesis wil focus on the production and consequential building of the final product, which is going to be the electrically powered longboard. Keywords: longboard,Arduino,řízení,elektromotor,3D tisk,programování; longboard,Arduino,control,electric motor,3D print,programming Available in digital repository of ČVUT.
Model elektrického longboardu

Tato bakalářská práce na téma elektricky poháněný longboard se skládá z teoretické části a části praktické. Budeme se zde věnovat jak jednotlivým komponentům, jejich výběru, pokud se bude jednat o ...

Novák Martin; Petráš Jaroslav; Klusáček Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení flexibilní mechanické soustavy se zpožděním ve zpětné vazbě
Vyhlídal Tomáš; Osta David; Hromčík Martin
2017 - English
Cílem této práce je navrhnout řízení laboratorní soustavy skládající se z ak tivně poháněného vozíku s pasivně při-pojeným vozíkem a kyvadelem. Síťová řídící architektura je použita pro přená-šení řídícího a zpětnovazebního signálu prostřednictvím internetového komu-nikačního protokolu. Pro laboratorní soustavu byl odvozen a identifikován matematicky model za účelem návrhu řízení soustavy. Pro potlačení vibrací flexibilních mechanických části soustavy byl použit nový typ tvarovače signálu s distribuovaným dopravním zpožděním, jenž byl v inverzní formě zapojený ve zpětné vazbě. Proporcionálně derivační regulátor pro řízení polohy vozíku je na-vržen s ohledem na dopravní zpoždění způosbené přenosem signálů internetem a tvarovačem signálů ve zpětné vazbě.The goal of this thesis is to design a control system of a laboratory set-up that consists of an active cart with a passively connected cart and pendulum. The networked control architecture is used to transmit a control signal together with a feedback signal via Internet communication protocols. A mathematical model of the laboratory set-up is derived and subsequently identified for the control design purposes. A novel type of zero vibration shaper with distributed time-delay is applied in an inverse form in the feedback path in order to suppress oscillations of flexible parts. A classical proportional derivative controller is designed with respect to introduced time-delays caused by transmission and signal shaper. Keywords: Potlačvání vibrací; Tvarovač signálů; Řízení přes inter- net; Dopravní zpoždění; Identifikace systému; Kompenzace tření; Stavová formulace; Vibration Suppression; Signal Shaper; Networked Control Sys- tem; Time Delay; System Identification; Friction Compensation,State-space Represenation Available in digital repository of ČVUT.
Řízení flexibilní mechanické soustavy se zpožděním ve zpětné vazbě

Cílem této práce je navrhnout řízení laboratorní soustavy skládající se z ak tivně poháněného vozíku s pasivně při-pojeným vozíkem a kyvadelem. Síťová řídící architektura je použita pro přená-šení ...

Vyhlídal Tomáš; Osta David; Hromčík Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Osvětlení
Streit Filip; Strnad Štěpán; Peřinka Michal
2017 - Czech
Connie je pouliční lampa navržená pro pěší zóny. Hlavním prvkem je hlavice, která slouží jako světelné těleso a zároveň jako součást nosné konstrukce pro další hlavici. Její další výhodou je snadná montáž a demontáž. Lampa řeší problém modrého světla, které má negativní vliv na tvorbu melatoninu, což je hormon napomáhající regeneraci těla během spánku.Connie is a street lamp for pedestrian zones. It's main element is a head that is both the source of light and the supporting construction for another head. The chief advantage is it's simple installation and dismantlement. This lamp also deals with the problematics of the blue light that has negative impact on production of the hormone melatonin that helps human body to regenerate during sleep. Keywords: pouliční osvětlení,melatonin,světlo,světelné znečištění,bakalářská práce; street light,melatonin,illumination,light pollution,bachelor's thesis Available in digital repository of ČVUT.
Osvětlení

Connie je pouliční lampa navržená pro pěší zóny. Hlavním prvkem je hlavice, která slouží jako světelné těleso a zároveň jako součást nosné konstrukce pro další hlavici. Její další výhodou je snadná ...

Streit Filip; Strnad Štěpán; Peřinka Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi
Bukovský Ivo; Fayad Martin; Široký Jan
2017 - Czech
Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost nastavení parametrů neuronové sítě a predikce, výběru neuronového modelu a učícího algoritmu, úpravy dat, volby libovolných vstupních veličin a schopnost detekovat neobvyklé stavy vyskytující se v datech. Práce se zabývá různými přistupy k detekci stavů, které se v rámci dat vymykají běžnému chování avšak ne vždy je lze považovat za neobvyklé. Jsou zde také popsány teoretické poznatky získané při snaze detekovat různé druhy stavů pomocí aplikace. V závěru práce jsou shrnuty možnosti aplikace, výsledky práce a také nastíněn další možný vývoj.An aim and an output of this thesis is design and a realization of an application for forecasting data of energy consumption of buildings and for detection of unusual states with artificial neural networks. Main demand of the application is a possibility to set parameters of a neural network and of prediction, to chose neural model and learning algorithm, to preprocess data, adjust inputs to neural network and to detect unusual states appearing in data. The thesis deals with different approaches towards detection of states which appears in data but cannot be always regarded as unusual. A theoretical knowledge received during testing detection on various unusual states with the application are described here. At the end, possibilities of the application, results of the work, and proposals for the future development of the application are summarized. Keywords: Neuronová síť; predikce spotřeby energie; učící algoritmy; aplikace; detekce; neobvyklé stavy; Artifical neural network; prediction; buildings; energy consumption; learning algorithms; application; detection; unusual states Available in digital repository of ČVUT.
Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi

Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost ...

Bukovský Ivo; Fayad Martin; Široký Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces
Vokáč Roman; Sekeľová Frederika; Endrizalová Eva
2017 - Slovak
Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. Popísané sú jednotlivé typy odbavenia cestujúcich a ich vplyv na problematiku.The aim of this thesis is to analyze the impact of passenger check-in on security acceptance, examining the possibility of linking waiting queues before security acceptance with passenger check-in. Individual types of passenger check-in and their impact on the issue are described. Keywords: odbavenie cestujúcich; letecká bezpečnosť; samoobslužné odbavenie; bezpečnostné odbaveniodbavenie cestujúcich; bezpečnostné odbavenie; passenger check-in; aviation security; self-service check-in; security acceptance Available in digital repository of ČVUT.
Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces

Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. ...

Vokáč Roman; Sekeľová Frederika; Endrizalová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases