Number of found documents: 548496
Published from to

Technika a metodika sjezdového lyžování s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích
Hruša, Filip; Hruša, Jan; Matošková, Petra
2017 - Czech
Thesis title: Technique and methodology of skiing with one-sided above knee amputation on two skis. Main objectives: Propose a methodical series for beginners with one-sided above knee amputation on two skis. Method: The work is of theoretical-empirical character, this is an explanatory case study applied to three probands, skiers with one-sided above knee amputation. Firstly, a content analysis of publicly available methodical publications will be carried out. Then the observation method with the following description will characterize probands technique by watching video records. Finally, we will propose a methodical series in which we will reflect the observed problems in the technique. Results: We found out in our bachelor thesis, that the same basic mistakes appear in amateur skier beginners, therefore we have proposed a theoretical methodological series that should lead to their elimination. Key words: above knee amputation, prosthetic, transfemoral amputation, prosthetic, skiing of amputees, skiing with prosthetic, ProCarve, C- leg, Genium. Název: Technika a metodika lyžování s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích. Cíl: Navrhnout metodickou řadu pro výuku sjezdového lyžování začátečníků s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích. Metody: Práce je teoreticko-empirického charakteru, jedná se o explanatorní případovou studii aplikovanou na tři probandy, lyžaře s jednostrannou nadkolenní amputací. Nejdříve bude provedena obsahová analýza veřejně dostupných metodických publikací, poté metodou pozorování s následnou deskripcí budeme charakterizovat techniku probandů a to sledováním videozáznamu. Závěrem navrhneme metodickou řadu, do které promítneme vysledované problémy v technice. Výsledky: V naší bakalářské práci jsme zjistili, že se u amputovaných lyžařů začátečníků objevují stejné základní chyby, proto jsme navrhli teoretickou metodickou řadu, která by měla vést k jejich odstranění. Klíčová slova: nadkolenní amputace, transfemorální amputace, protéza, lyžování amputovaných, lyžování s protézou, ProCarve, C-leg, Genium. Keywords: Nadkolenní amputace; transfemorální amputace; protéza; lyžování amputovaných; lyžování s protézou; ProCarve; C-leg; Genium; Above knee amputation; prosthetic; transfemoral amputation; prosthetic; skiing of amputees; skiing with prosthetic; ProCarve; C-leg; Genium Available in a digital repository NRGL
Technika a metodika sjezdového lyžování s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích

Thesis title: Technique and methodology of skiing with one-sided above knee amputation on two skis. Main objectives: Propose a methodical series for beginners with one-sided above knee amputation on ...

Hruša, Filip; Hruša, Jan; Matošková, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Online řešení sporů
Krejčí, Jan; Růžička, Květoslav; Brodec, Jan
2017 - Czech
This diploma thesis seeks to characterize and critically evaluate current development in the field of Online Dispute Resolution. In particular, interpreting international legislation focusing on present development and trends in this alternative dispute resolution, with help of Information and Communication Technologies. This thesis is divided into a total of seven chapters, which four of them are considered essential. The first is the second chapter, where the author of the thesis deals with the legislation of the Online Dispute Resolution in the Czech Republic. Secondly, the third chapter provides an explanation related to the domain disputes in the Czech Republic, the EU and the rest of the world. The fourth chapter deals with the development of legislative initiatives at the European Union level. Of particular note being, the European Union Regulation No. 524/2013 on online dispute resolution for consumer disputes. Further to that, chapter 5 deals with the activities of the The United Nations Commission on International Trade Law conducted by the third working group. In conclusion, the author notes that the main goal of the diploma thesis, namely the provision of an overview of the legislation of the Online Dispute Resolution, developing possibility of alternative dispute resolution, has been achieved. Diplomová práce se snaží v celém svém rozsahu poskytnout charakteristiku a kriticky zhodnotit aktuální vývoj v oblasti online řešení sporů, zejména interpretovat právní úpravu na úrovni mezinárodní, se zaměřením na současný vývoj a trendy alternativního řešení sporů pomocí informačních a komunikačních technologií. Tato práce je rozdělena celkem do sedmi kapitol, když čtyři z nich jsou považovány za zásadní. První z nich je kapitola druhá, kde se autor práce zabývá právní úpravou online řešení sporů v České republice. V rámci třetí kapitoly je podán výklad týkající se řešení doménových sporů v České republice, EU a zbytku světa. V rámci čtvrté kapitoly se zabývá vývojem legislativních iniciativ na úrovni Evropské unie, zejména nařízením Evropské unie č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a související, dále v kapitole páté činností mezinárodní Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu a jednáním její třetí pracovní skupiny. Na závěr práce pak autor konstatuje, že hlavní cíl diplomové práce, tedy poskytnutí přehledu právní úpravy online řešení sporů, rozvíjející se možnosti alternativního řešení sporů, byl dosažen. Keywords: Online řešení sporů; Alternativní řešení sporů; Informační a komunikační technologie; Online Dispute Resolution; Alternative Dispute Resolution; Information and Commmunications Technology Available in a digital repository NRGL
Online řešení sporů

This diploma thesis seeks to characterize and critically evaluate current development in the field of Online Dispute Resolution. In particular, interpreting international legislation focusing on ...

Krejčí, Jan; Růžička, Květoslav; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Individuální vývoj výkonnosti mladých vícebojařek
Komínková, Linda; Vindušková, Jitka; Kaplan, Aleš
2017 - Czech
Name: Individual performance development of young female heptathletes Objectives: The aim of this study was to evaluate and judge performance development of young female czech heptathletes aged between 16 and 19 years old. From the analysis their personal performance development and other factors that may affect their performance we want to find out which of them have the best assumptions to succeed in athletic heptathlon. Methods: The work was a qualitative research. Specifically, it was a case study. We collected data through document analysis methods. We evaluated performance development of each selected athlete. We used the comparison method to compare the performance development of each athlete considering to other heptathletes and Eliška Klučinová. Using a semi-structured interview we researched another information about their training and social, psychological, health and somatic assumption, which may affect their further performance growth. Results: From the point of view of the long term athlete development it is positive, that all athletes competed in heptathlon, but we think that Jana Novotná, Barbora Zatloukalová, Denisa Majerová and Tereza Vokálová have the best assumptions for athletic heptathlon. Jana Novotná and Barbora Zatloukalová have balanced performance in all events of... Název práce: Individuální vývoje výkonnosti mladých vícebojařek Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo zhodnotit a posoudit individuální vývoje výkonnosti současných nejlepších českých vícebojařek ve věku od 16 do 19 let. Na základě analýzy jejich výkonnostních vývojů a dalších faktorů ovlivňujících sportovní výkon zjistit, které z nich mají nejlepší předpoklady pro další růst výkonnosti a dosažení vrcholové úrovně v atletickém sedmiboji žen. Metoda práce: V práci se jednalo o kvalitativní výzkum, konkrétně o případovou studii, ve které jsme pro sběr dat použili metodu analýzy dokumentů. Hodnotili jsme individuální výkonnostní vývoj každé vybrané vícebojařky a komparativní metodou porovnávali její výkonnostní růst s průměrným výkonnostním růstem celé sledované skupiny a s Eliškou Klučinovou ve věku od 16 do 19 let v každé sedmibojařské disciplíně. Pomocí polostrukturovaného řízeného rozhovoru jsme zjišťovali další informace týkající se sportovní přípravy a sociálních, psychologických, zdravotních a somatických předpokladů, které mohou mít vliv na výkonnostní vývoj atletek. Práce má souhlas etické komise FTVS UK. Výsledky práce: Z hlediska dlouhodobé koncepce sportovního tréninku je u všech devíti vybraných atletek pozitivní, že se část dosavadní kariéry věnovaly víceboji, ale perspektivní pro... Keywords: atletický sedmiboj žen; individuální výkonnostní vývoj; mladé české vícebojařky; athletic heptathlon; individual performance development; young czech female heptathletes Available in a digital repository NRGL
Individuální vývoj výkonnosti mladých vícebojařek

Name: Individual performance development of young female heptathletes Objectives: The aim of this study was to evaluate and judge performance development of young female czech heptathletes aged ...

Komínková, Linda; Vindušková, Jitka; Kaplan, Aleš
Univerzita Karlova, 2017

Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje
Říha, Vojtěch; Hulíková Tesárková, Klára; Habartová, Pavlína
2017 - Czech
Selected Methodical Approaches to Regional Population Forecast: A case study in the South Bohemian Region Abstract The aim of this thesis is to introduce selected methodological approaches to population forecasts, focusing on the regional level and considering different lengths of time series. Specific procedures are applied to create a population forecast for the South Bohemian Region. In the theoretical part of this thesis, the stages of population forecasts processing are determined. The Cohort Component method with migration, which can be used to create population forecast, is characterized. Another part describes selected analytical models and functions for partial mortality, fertility and migration forecasts, including Indirect estimation of net migration. To extrapolate parameters, selected trending functions and the Box-Jenkins methodology are characterized in the part of the time series analysis. The analytical part of this thesis focuses on the creation of the South Bohemian Region forecast from short initial time series and long initial time series. From short initial time series, the partial forecast of mortality is analyzed by the Heligman-Pollard model, the partial forecast of fertility is analyzed by the Beta function and the partial forecast of migration is analyzed by 25%, 50% and 75%... Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje Abstrakt Cílem této práce je představit vybrané metodické přístupy k populačním prognózám, se zaměřením na regionální úroveň a s uvážením různé délky časové řady. Konkrétní postupy jsou prakticky aplikovány pro potřeby vytvoření prognózy Jihočeského kraje. V teoretické části práce jsou stanoveny fáze zpracování populačních prognóz. Charakterizována je kohortně komponentní metoda s migrací, která se používá k vytvoření populačních prognóz. Dále jsou popsány vybrané analytické modely a funkce pro tvorbu dílčích prognóz úmrtnosti, plodnosti a migrace včetně nepřímé metody výpočtu migračního salda. Pro extrapolaci parametrů se v analýze časových řad charakterizují vybrané trendové funkce a Box-Jenkinsova metodologie. Analytická část práce se zaměřuje na zpracování prognózy Jihočeského kraje z krátké výchozí časové řady a z dlouhé výchozí časové řady. Z krátké výchozí časové řady je nejprve zpracována dílčí prognóza úmrtnosti analyzovaná Heligman-Pollardovým modelem, dále dílčí prognóza plodnosti analyzovaná Beta funkcí a dílčí prognóza migrace analyzovaná 25%, 50% a 75% kvartilem migračního salda v čase podle jednotek věku. Pro zjištění vzájemných vztahů mezi parametry Heligmana-Pollarda a Beta funkce... Keywords: kohortně komponentní metoda s migrací; Lee-Carterův model; Heligman-Pollardův model; Beta funkce; nepřímá metoda výpočtu migračního salda; Cohort Component Method with migration; Lee-Carter model; Heligman-Pollard model; Beta function; Indirect estimation of net migration Available in a digital repository NRGL
Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje

Selected Methodical Approaches to Regional Population Forecast: A case study in the South Bohemian Region Abstract The aim of this thesis is to introduce selected methodological approaches to ...

Říha, Vojtěch; Hulíková Tesárková, Klára; Habartová, Pavlína
Univerzita Karlova, 2017

Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu
Votrubec, Matěj; Kučera, Tomáš; Šídlo, Luděk
2017 - Czech
Active ageing of the Czech Republic population in European context Abstract Population ageing is a global process. The active ageing concept aims to enhance life quality and expand participation in society. Active ageing index is a tool for policymakers. The purpose of index is obtaining evidences for public policies planning for older people. The first goal of this thesis is to explore the current situation of active ageing in the Czech Republic, and the second goal is to provide information of domains which do not reach their potential and to improve situation in these domains, that would enhance the life quality of elders. An alternative methodology of Active ageing index scores interpreting is presented in the thesis to support the second goal. The author considers Active ageing index to be an adequate tool for active ageing evaluation, however it does not provide sufficient information on what actions need to be taken to improve active ageing conditions. For this reason an alternative interpretation methodology is presented. The Czech Republic Active Ageing Index value is 34.4 point. It ranks the Czech Republic among slightly above average countries. Actions on volunteering, physical activity, lifelong learning and computer skills need to be taken to improve active ageing conditions. Keywords:... Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu Abstrakt Stárnutí obyvatelstva je globální proces. Koncept aktivního stárnutí se zaměřuje na zlepšení kvality života a aktivní účast starších obyvatel ve společnosti. Index aktivního stárnutí je nástroj pro tvůrce politik, který by měl sloužit k získávání podkladů pro tvorbu politik a plánů. Prvním cílem této práce je zmapovat současnou situaci aktivního stárnutí v České republice. Druhým cílem je poskytnout doporučení, které oblasti aktivního stárnutí nedosahují svého potenciálu a je třeba je podpořit se záměrem zlepšení kvality života starších lidí. V návaznosti na druhý cíl je v této práci představena alternativní metodika interpretace výsledků indexu aktivního stárnutí. Autor došel k závěru, že index aktivního stárnutí je sice vhodný nástroj pro kvantifikaci aktivního stárnutí, ale již nepřináší jasnou informaci, co udělat pro zlepšení podmínek aktivního stárnutí. Proto představuje alternativní metodiku interpretace výsledů indexu aktivního stárnutí. Index aktivního stárnutí byl v roce 2014 34,4 bodů, což řadí Českou republiku mezi státy s mírně nadprůměrnou hodnotou. Pro zlepšení situace aktivního stárnutí je třeba podpořit oblasti dobrovolnictví, fyzické aktivity, celoživotního vzdělávání a počítačové gramotnosti. Klíčová slova:... Keywords: Obyvatelstvo; aktivní stárnutí; index aktivního stárnutí; Česká republika; Evropa; Population; active ageing; Active Ageing Index; Czech Republic; Europe Available in a digital repository NRGL
Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu

Active ageing of the Czech Republic population in European context Abstract Population ageing is a global process. The active ageing concept aims to enhance life quality and expand participation in ...

Votrubec, Matěj; Kučera, Tomáš; Šídlo, Luděk
Univerzita Karlova, 2017

Zobrazení psychických poruch v raném díle Chucka Palahniuka
Konečná, Tereza; Topolovská, Tereza; Chalupský, Petr
2017 - English
This thesis is concerned with the ways mental disorders caused by trauma are represented in the novels Fight Club, Invisible Monsters and Survivor by Chuck Palahniuk. The theoretical part focuses on introduction of the mental disorders and trauma, while the practical part analyses the individual ways the disorders are presented in the novels. Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením psychických poruch způsobených traumatem v knihách Klub rváčů, Neviditelné nestvůry a Program pro přeživší Chucka Palahniuka. Teoretická část se soustředí na představení jednotlivých psychických poruch a praktická analyzuje způsoby, kterými jsou poruchy zobrazeny v knihách. Keywords: Palahniuk; psychické poruchy; trauma; schizofrenie; post-traumatická stresová porucha; mnohočetná osobnost; závislá porucha osobnosti; narcistická porucha osobnosti; amnézie; Palahniuk; mental disorders; trauma; schizophrenia; post-traumatic stress disorder; dissociative identity disorder; dependent personality disorder; narcissistic personality disorder; amnesia Available in a digital repository NRGL
Zobrazení psychických poruch v raném díle Chucka Palahniuka

This thesis is concerned with the ways mental disorders caused by trauma are represented in the novels Fight Club, Invisible Monsters and Survivor by Chuck Palahniuk. The theoretical part focuses on ...

Konečná, Tereza; Topolovská, Tereza; Chalupský, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Morální poselství Srdce temnoty z pohledu jeho moderních adaptací
Živný, Vilém; Topolovská, Tereza; Chalupský, Petr
2017 - English
This bachelor thesis compares Joseph Conrad's famous novel Heart of Darkness to its movie adaptation Apocalypse Now and to its video game adaptation Spec Ops: The Line. It is mainly focused on thematic similarities, since both adaptations are loose and modernized versions of the original story. In analyzing primarily the theme of imperialism in each of the select works, the thesis uncovers the reasons for updating the settings and plot for the adaptations. It demonstrates how the theme of imperialism is presented to new audiences and the way in which each adaptation approaches the theme. The thesis studies each concerned work from an ethical standpoint. Tato bakalářská práce porovnává slavný román Josepha Conrada Srdce temnoty a jeho filmovou adaptaci Apokalypsu a videoherní adaptaci Spec Ops: The Line. Zaměřuje se především na tematickou podobnost, neboť obě adaptace jsou volnou a aktualizovanou obdobou původního příběhu. Zkoumáním hlavně tématu imperialismu v každém ze tří děl práce objasňuje důvod k aktualizaci zasazení a zápletky v adaptacích. Zároveň poukazuje na to, jakým způsobem je téma imperialismu prezentováno novému obecenstvu a jak je téma adaptacemi uchopeno. Práce se jednotlivými díly zabývá z morálního hlediska. Keywords: Joseph Conrad; Srdce temnoty; Apokalypsa; Spec Ops: The Line; adaptace; imperialismus; Joseph Conrad; Heart of Darkness; Apocalypse Now; Spec Ops: The Line; adaptation; imperialism Available in a digital repository NRGL
Morální poselství Srdce temnoty z pohledu jeho moderních adaptací

This bachelor thesis compares Joseph Conrad's famous novel Heart of Darkness to its movie adaptation Apocalypse Now and to its video game adaptation Spec Ops: The Line. It is mainly focused on ...

Živný, Vilém; Topolovská, Tereza; Chalupský, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Potenciál historického regionu Pikardie pro cestovní ruch
Krenková, Tereza; Klinka, Tomáš; Kalfiřtová, Eva
2017 - Czech
Keywords: Pikardie; region; cestovní ruch; turismus; turisticky atraktivní místa; Picardy; region; travel industry; tourism; tourist attractive places Available in a digital repository NRGL
Potenciál historického regionu Pikardie pro cestovní ruch

Krenková, Tereza; Klinka, Tomáš; Kalfiřtová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Jednobuněčná eukaryota způsobující nákazy člověka
Dvořáková, Adéla; Říhová, Dagmar; Škodová, Jana
2017 - Czech
Keywords: prvoci; tropický parazit; střevní parazit; protozoa; tropical parasites; intestinal parasites Available in a digital repository NRGL
Jednobuněčná eukaryota způsobující nákazy člověka

Dvořáková, Adéla; Říhová, Dagmar; Škodová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Výskyt minulých časů v díle současného francouzského autora. Porovnání.
Mrázková, Zuzana; Müllerová, Eva; Jančík, Jiří
2017 - Czech
Keywords: sloveso; minulé časy; přísudek; slovesný vid; překlad; verb; past tenses; predicate; verbal aspect; translation Available in a digital repository NRGL
Výskyt minulých časů v díle současného francouzského autora. Porovnání.

Mrázková, Zuzana; Müllerová, Eva; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases