Number of found documents: 539801
Published from to

Otázka zla u Martina Bubera
Klimešová, Pavlína; Drozenová, Wendy; Blažková, Miloslava
2017 - Czech
Keywords: Buber; Augustin; zlo; dobro; Bůh; svoboda; Buber; Augustine; evil; good; God; freedom Available in a digital repository NRGL
Otázka zla u Martina Bubera

Klimešová, Pavlína; Drozenová, Wendy; Blažková, Miloslava
Univerzita Karlova, 2017

Vznik a vývoj kongregace Bejt Simcha
Madarová, Sara; Kohout, Ivan; Damohorská, Pavla
2017 - Czech
7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených státech amerických a uvedení důležitých dokumentů týkajících se formování tohoto hnutí. Dále se snažím popsat na základě poskytnutých informací vznik, vývoj a formování Bejt Simcha. V několika kapitolách, které následují, píšu o fungování kongregace společně s jejím obsáhlým programem, a to nejen edukativním, ale i vydavatelským. Závěrem popisuji náboženské praktikování a získávání finančních prostředků, které napomáhají Bejt Simcha ke komunitní činnosti. 7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených státech amerických a uvedení důležitých dokumentů týkajících se formování tohoto hnutí. Dále se snažím popsat na základě poskytnutých informací vznik, vývoj a formování Bejt Simcha. V několika kapitolách, které následují, píšu o fungování kongregace společně s jejím obsáhlým programem, a to nejen edukativním, ale i vydavatelským. Závěrem popisuji náboženské praktikování a získávání finančních prostředků, které napomáhají Bejt Simcha ke komunitní činnosti. Keywords: reformní judaismus; kongregace; hnutí; Praha; Žid; židovský; Reform Judaism; congregation; movement; Prague; Jew; jewish Available in a digital repository NRGL
Vznik a vývoj kongregace Bejt Simcha

7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených ...

Madarová, Sara; Kohout, Ivan; Damohorská, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Víra a společnost v době úpadku řecké a římské společnosti doby antiky
Pondělíčková, Markéta; Lukeš, Jiří; Kopecká, Lucie
2017 - Czech
The bachelor thesis consists of three parts according to the development of Greek history. The first period is the period of Classical Greece, the second is period of Helenistic Greece, and the last part is the rise of Roman empire. Bakalářská práce se skládá ze tří částí podle vývoje Řeckých dějin. První období je období Klasického Řecka, poté nastává období Helenistického Řecka a v poslední části je vzestup říše Římské. Keywords: Klasické Řecko; Makedonie; Alexandr Veliký; Helenistické Řecko; Řím; Politické zřízení ve starověkých řeckých státech; rozpad říše Alexandra Velikého; úpadek říší; Classic Greece; Macedonia; Alexander the Great; Hellenistic Greece; Rome; Political establishment in ancient Greek states; The Breakdown of the Realm of Alexander the Great; The decline of empires Available in a digital repository NRGL
Víra a společnost v době úpadku řecké a římské společnosti doby antiky

The bachelor thesis consists of three parts according to the development of Greek history. The first period is the period of Classical Greece, the second is period of Helenistic Greece, and the last ...

Pondělíčková, Markéta; Lukeš, Jiří; Kopecká, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy
Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
2017 - English
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku. The purpose of this thesis is to examine the problem of free riding in NATO with regards to fulfilling the criteria of defence expenditures as well as econometric analysis and interpretation of the defence expenditures of the member states in the period of 2006 to 2016. Using spearman correlation test, this thesis finds a significant positive correlation between GDP of member states and their defence expenditures. Explanatory variables include main economic indicators such as GDP, GNI, share of GDP devoted to defence expenditures, average annual change in defence expenditures, etc. Main findings include the conclusion that there is a significant level of free riding in the North Atlantic Treaty Organisation and that larger member states indeed bear the larger burden. Furthermore, based on having lower average defence expenditures than NATO in the examined period, the thesis labels nineteen of the member states as free riding, given that their defence expenditures are below the NATO average. After examining and analysing free riding in NATO the thesis also highlights the implications and recommendations for fiscal policy. Keywords: černý pasažér; NATO; výdaje na obranu; Defence Expenditures; Burden Sharing; Free Riding; NATO Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy

Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje ...

Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití Bible v pastorační práci s nemocnými
Halámková, Miriam; Martinek, Michael; Heryán, Ladislav
2017 - Czech
The aim of this thesis titled "The use of the Bible in pastoral work with ill people" is to explore the ways how this fundamental book of Christianity can be used in pastoral work with ill people. In the first chapter, there are defined general pastoral care, its meaning and the care of ill people. Futhermore, the ill person as an object on which is this care focused, his needs and some specifics of conversation with such a person and also a person accompanying the ill as the one who provides the care. The second chapter deals with the pastoral theme in the Bible. In the times of the Old Testament the shepherd was one of the most inferior professions. Nevertheless, it is given as an example for the behavior of the spiritual leader to the people of whom he cares about. In some books of the Bible there is described how a shepherd should behave to his flock. In the New Testament then it is spoken of Jesus Christ as the good shepherd who takes care of his sheep, which represent individuals in the church. The chapter provides some inspirations in Christ's behavior for today's pastoral work with ill people. The third chapter is devoted to a description of the selected options of the use of the Bible in pastoral work with the sick. These include personal approach to accompanying to it, reading stories, but... Cílem této práce s názvem "Využití Bible v pastorační práci s nemocnými" je zkoumat způsoby, jakými může být v pastorační práci s nemocnými využívána tato základní kniha křesťanství. V první kapitole je vymezena samotná pastorační práce, její význam a péče o nemocné. Dále postava nemocného jako předmětu, na který je tato péče zaměřena, jeho potřeby a specifika rozhovoru s ním a postava doprovázejícího jako osoby, jenž tuto péči poskytuje. Druhá kapitola se zabývá pastýřským motivem v Bibli. V době Starého zákona byl pastýř jedním z nejpodřadnějších povolání. Přesto je dáván za příklad pro chování duchovního k lidem, o které se stará. V některých knihách Bible je popisováno, jak se má pastýř ke svým ovečkám chovat. V Novém zákoně se pak mluví o Ježíši Kristu jako dobrém pastýři, který se stará o své ovečky, jimiž jsou reprezentováni jednotlivci v církvi. V kapitole je uvedeno několik inspirací Kristova jednání pro pastorační práci s nemocnými pro dnešní dobu. Třetí kapitola je věnována popisu vybraných možností využití Bible v pastorační práci s nemocnými. Jedná se například o osobní přístup doprovázejícího k ní, o čtení příběhů, ale i o její zneužívání. Keywords: Pastorační práce; nemoc; nemocný; doprovázející; využití Bible v pastorační práci; Pastoral care; illness; ill person; accompanying person; use of Bible in pastoral care Available in a digital repository NRGL
Využití Bible v pastorační práci s nemocnými

The aim of this thesis titled "The use of the Bible in pastoral work with ill people" is to explore the ways how this fundamental book of Christianity can be used in pastoral work with ill people. In ...

Halámková, Miriam; Martinek, Michael; Heryán, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Ošetřovatelská péče o pacientku s kritickou končetinovou ischemií
Čechurová, Alžběta; Vytejčková, Renata; Svobodová, Alžběta
2017 - Czech
The bachelor thesis is focused on the nursing care of the patient with chronic lower limb ischemia which is already well-known disease among the population. It has been reported that this disease affects 3-6% of the population of the Czech Republic aged 60 and above. The case study is focused on a patient J.K. who is repeatedly treated for chronic lower limb ischemia and its complications. From the nursing point of view, the complications of this illness are serious and it is important to observe them in order to prevent further complications. The bachelor thesis sets out several goals. First of all, the goal is to elaborate an overview of analgesics and finding out their effectiveness using pain-rating scales. Furthermore this goal is also observing patient's understanding of using the pain-rating scale and also aims to achieve pain relief. The second aim of the thesis is the evaluation of patient's surgical wounds and chronic defects of the left lower limb. It involves the recording of the binding procedures and justification of the individual bundling materials used. This section contains photo documentation and comparison of different solutions to these nursing problems in other hospital facilities. The theoretical part summarizes the general knowledge about anatomy, morphology, and pathology... Bakalářská práce je zaměřená na ošetřovatelskou péči u pacientky s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), která je dnes v populaci už velmi rozšířená. Uvádí se, že touto chorobou trpí 3-6% obyvatel České republiky ve věku nad 60let. Případová studie se zaobírá pacientkou J.K., která je opakovaně léčená pro ICHDK a její komplikace. Z ošetřovatelského pohledu jsou komplikace nemoci vážné a je důležité je sledovat, aby se nezhoršovaly. Bakalářská práce si stanovuje několik cílů. Jednak vypracovat přehled analgetik a zjistit jejich účinek za pomocí hodnotících škál. Dále sledovat porozumění pacientky hodnotící škále, v neposlední řadě pak dosažení zmírnění bolesti. Druhým cílem práce je zhodnocení nově vzniklých operačních ran a chronických defektů na prstech levé dolní končetiny. Zaznamenání převazových postupů a odůvodnění použitých převazových materiálů. Tato část obsahuje fotodokumentaci. Porovnání řešení ošetřovatelských problémů v jiných zařízeních. Teoretická část shrnuje všeobecné znalosti o anatomii, morfologii a patologii tepenného řečiště, s důrazem na ischemickou chorobu dolních končetin. Praktická část práce se zabývá informacemi o pacientce od příjmu do nemocnice, ale i po propuštění. Podrobný popis celé hospitalizace a operačního výkonu, až po ošetřovatelskou problematiku... Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacientku s kritickou končetinovou ischemií

The bachelor thesis is focused on the nursing care of the patient with chronic lower limb ischemia which is already well-known disease among the population. It has been reported that this disease ...

Čechurová, Alžběta; Vytejčková, Renata; Svobodová, Alžběta
Univerzita Karlova, 2017

Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče o pacienta po operaci Awake
Šimková, Marie - Magdalena; Zvoníčková, Marie; Šroubek, Jan
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with brain tumor diseases. First part contains theoretical and general information about tumors, its origin, diagnostics and treatment options. Second part consists of case report of patient with specific brain tumor, which was treated, according to the latest medical procedures, with Awake brain surgery. Following part of the thesis focuses on specific nursing care and specific problems and needs descriptions of the pactient who is after Awake surgery at the intesive care unit. Keywords: gliom, astrocytom, awake surgery, brain mapping, consciouness, needs, intensive nursing care, psyche Bakalářská práce pojednává o nádorovém onemocnění mozku. První část práce obsahuje teoretické a obecné informace o nádorových onemocněních, jejich vzniku, diagnostice a možné léčbě. Druhá část je pak vyhrazena pro kazuistiku pacientky se specifických nádorovým onemocněním mozku, které je dle nejnovějších lékařských postupů řešeno operací Awake. Následně je část práce zaměřena na specifickou ošetřovatelskou péči a popis obtíží a sestrou komplexně viděných potřeb pacientky, která je bezprostředně po operaci na JIP. Klíčová slova: Gliom, astrocytom, awake operace, brain mapping, vědomí, potřeby, intenzivní komplexní péče, psychika Available in a digital repository NRGL
Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče o pacienta po operaci Awake

This bachelor thesis deals with brain tumor diseases. First part contains theoretical and general information about tumors, its origin, diagnostics and treatment options. Second part consists of case ...

Šimková, Marie - Magdalena; Zvoníčková, Marie; Šroubek, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Nemoci způsobené vibracemi
Štefanová, Alena; Hrnčíř, Evžen; Malinová, Jana
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Nemoci způsobené vibracemi

Štefanová, Alena; Hrnčíř, Evžen; Malinová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Alkohol a teenageři
Poskerová, Lenka; Vaníčková, Eva; Schneidrová, Dagmar
2017 - Czech
This thesis "Alcohol and teenagers" describes the problems that alcohol brings to children and teenagers. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part outlines the children's lifestyle and age differences. It also describes preventative measures and legislative precautions. The practical part provides results of a survey on whether children in selected primary schools ever consumed alcohol, and if yes how many times they did so. The survey also included questions on whether family members ever offered alcohol to them and whether they ever purchased alcohol themselves. Keywords: alcohol consumption - risk for children - risk and protective factors - prevention and prevention programs Bakalářská práce "Alkohol a teenageři" popisuje problematiku alkoholu a jeho užívání mezi dětmi a mladistvými. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje popisu životního stylu a věkových zvláštností dětí. Popisuje možnosti prevence, její druhy a legislativní opatření. Praktická část sděluje výsledky dotazníkového šetření týkajícího se výzkumných otázek, zda děti vybraných základních škol někdy konzumovaly alkohol, zda jim byl někdy nabídnut členem rodiny, kolikrát za život alkohol konzumovaly nebo zda si žáci alkohol sami koupili. Klíčová slova: konzumace alkoholu - rizika u dětí - rizikové a protektivní faktory - prevence a preventivní programy Keywords: Alkohol - životní styl - teenageři; Alcohol - life style - teenagers Available in a digital repository NRGL
Alkohol a teenageři

This thesis "Alcohol and teenagers" describes the problems that alcohol brings to children and teenagers. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part outlines the ...

Poskerová, Lenka; Vaníčková, Eva; Schneidrová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára; Lukášová, Tereza; Zubíková, Adéla
2017 - Czech
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice. The aim of this thesis is to analyse effectivity of the selected measures of health policy of the individual governments of the Czech Republic in the period 2005-2016. Special attention is paid to Policy Statements of the Government of the Czech Republic in the field of healthcare, and to comparison of these statements with subsequent government measures. The theoretical part deals with the general theory of the health policy and its influence on the economy. Furthermore, there is outlined the historical development of the health policy since its inception to implementation of the health policy in the Czech Republic. The practical part first analyses the individual program statements of the Governments and examines the subsequent measures. Then it is focused on the selected national economic indicators, such as healthcare spending and their structure or founding, and their development, which compares with the governmental measures in the given years. Finally, the work summarizes the findings and evaluate the benefits or pitfalls of various measures of health policy. This topic is very timely given the current development of the health policy in the Czech Republic. Keywords: zdravotnictví; vláda České republiky; zdravotní politika; výdaje na zdravotnictví; zdravotní systém; government of the Czech Republic; health policy; healthcare; healthcare system; health expenditure Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016

Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České ...

Šírková, Klára; Lukášová, Tereza; Zubíková, Adéla
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases