Number of found documents: 586374
Published from to

Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb
Váchal Tomáš; Kremerová Alice; Himmel Michal
2018 - Czech
Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační jádra nejen z historického hlediska, ale především z hlediska jejich uplatnění v soudobé výstavbě rodinných domů. Autorka v této práci ukazuje možnost spojení konstrukčně izolovaných panelů SIP, zakládání pomocí zemních vrutů a využití instalačních prefabrikovaných jader jako efektivní a časově výhodné pro výstavbu jednopodlažních rodinných domů. Součástí práce je porovnání doby výstavby dřevostaveb výše uvedeným způsobem s tradičním zděným rodinným domem.The author of this bachelor thesis deals with description of individual types of construction systems of wooden structures, ways of construction and solution for hydro isolation of the substructure. It further describes pre-manufactured plumbing cores not only form the historical point of view, but especially from the point of view of their application in current construction of family houses. The author points out the possibilities of connecting constructional isolated SIP panels, construction by using ground screws and usage of pre-manufactured cores as a way of effective and time saving construction of singe-storey family houses. Part of the thesis is a comparison of the time needed for construction of wooden structures in the way described above and traditional brick family house. Keywords: Konstrukční systémy dřevostaveb,Zakládání dřevostaveb,Prefabrikovaná instalační jádra,Harmonogram výstavby; Construction systems of wooden structures,foundation of wooden structure,pre-manufactured plumbing cores,construction schedule Available in digital repository of ČVUT.
Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb

Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační ...

Váchal Tomáš; Kremerová Alice; Himmel Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zhodnocení realizace hliněných omítek
Procházka Michal; Redlich Jan; Müller Jan
2018 - Czech
Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň kvalifikace pracovníků a rozdílné použité materiály. Dále je pozornost věnována spotřebě času během procesu přípravy materiálu hliněných omítek z lokálních surovin.The thesis deals with the realization of clay plasters on an experimental straw bale building. It focuses on time consumption during the actual rendering. It distinguishes between the different levels of qualification of workers and the different materials used. Further attention is paid to the time consumption during the process of preparation of clay plaster material from local raw materials. Keywords: hlína,hliněné omítky,spotřeba času; clay,clay plasters,time consumption Available in digital repository of ČVUT.
Zhodnocení realizace hliněných omítek

Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň ...

Procházka Michal; Redlich Jan; Müller Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě
Reeves, Daniel Vinson; Havlíček, Tomáš; Kostelecký, Tomáš; Majo, Juraj
2018 - English
Territorial identities are a mosaic of many different cultural elements, from which religion is just one subset. This dissertation explores elements of religion as they are expressed within territorial identities at varying scale levels in Czechia and several neighboring countries. The use of a religiously themed postage stamp or a Christian toponym, the inclusion of a religious site in a hand drawn map of one's hometown or one's position regarding the return of disputed properties to the churches they were taken from years ago, each of these can be an expression of territorial identity. Whether actively practiced or passively acknowledged, religion is bound up in our sense of place. The four separate studies that make up the body of this dissertation present religion's case as an integral ingredient within the territorial identities of Central Europe. In terms of spatial differences, Slovakia and Poland are more likely, as compared to Czechia, to recognize and include elements of religion in their territorial identities. This is true at both national - postage stamps - and local levels - toponyms and cognitive maps. Each of the methods used to explore the presence of religion in expressions of territorial identity - postage stamps, toponyms and cognitive maps - proved effective. The comparative... Územní identity jsou mosaikou mnoha různých kulturních prvků, z nichž jedním je i náboženství. Tato práce se zaměřuje na náboženství jako na součást územních identit různých měřítek v Česku a ve vybraných sousedních státech. Náboženský prvek jako projev územní identity může nabývat různých podob: použití poštovní známky s náboženským tématem, použití křesťanského toponyma, zařazení náboženského místa do mentální mapy rodného města, ale také vyjádření stanoviska k restituci sporných církevních majetků. Náboženství je nedílně svázané s osobní představou místa bez ohledu na formu (aktivní, pasivní) praktikování náboženství. Předkládaná práce představuje náboženství jako nedílnou součást územních identit ve střední Evropě na základě čtyř případových studií. Výsledky práce ukazují, že Polsko a Slovensko vykazují větší sklon k uznání a začlenění náboženských prvků do konstrukce územních identit než Česko, což platí jak na národní (poštovní známky), tak na lokální úrovni (toponyma, mentální mapy). Každá z použitých metod (analýza poštovních známek, toponym a mentálních map) se osvědčila při zkoumání náboženských prvků jako nedílné součásti územních identit podobně jako komparativní analýza a případová studie představená v článku "Sekularizace a církevní majetek: případ Česka". Na základě syntézy poznatků... Keywords: náboženství; střední Evropa; geografie náboženství; identita; religion; Central Europe; geography of religion; identity Available in a digital repository NRGL
Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě

Territorial identities are a mosaic of many different cultural elements, from which religion is just one subset. This dissertation explores elements of religion as they are expressed within ...

Reeves, Daniel Vinson; Havlíček, Tomáš; Kostelecký, Tomáš; Majo, Juraj
Univerzita Karlova, 2018

Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu
Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Eva Kasalová Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Modern separation techniques for the analysis of biological material in clinical research This doctoral thesis deals with development and validation of a chromatographic determination of liposoluble vitamins and with optimization of biological materials preparation. Clinical monitoring of these vitamins, especially vitamin D in different biological materials is one of the most discuss theme in the last decade. In the theoretical part of this dissertation the target analytes - vitamins A, E and D with their biological activity are characterized - as well as the biological material used in the Research Laboratory, especially a detailed description of the composition of breast milk, its irreplaceable role in neonatal nutrition and description of breast milk processing in Milk Bank. This part is followed by a comprehensive chapter dealing with the treatment of the biological matrix before analysis. The most commonly used sample pretreatment techniques such as extraction methods are described here, with a great description of new trends in these... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Eva Kasalová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertačni práce: Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem chromatografického stanovení lipofilních vitaminů a úpravou vzorku biologického materiálu před vlastní analýzou. Klinické monitorování hladin těchto vitaminů, zvláště pak vitaminu D, v různých biologických matricích je v posledním desetiletí velmi diskutovaným tématem. V teoretické části této disertační práce jsou charakterizovány cílové analyty - vitaminy A, E, D s jejich biologickou aktivitou - dále pak biologický materiál používaný ve Výzkumné laboratoři, zvláště pak podrobný popis složení mateřského mléka, jeho nezastupitelná role ve výživě novorozenců a zpracování mateřského mléka v mléčné bance. Na tuto část navazuje obsáhlá kapitola věnující se úpravě biologické matrice před analýzou. Jsou zde popsány nejčastěji používané techniky úpravy vzorku, jako jsou extrakční metody, velká pozornost je věnována novým trendům v těchto metodách, které se rozvíjejí v posledních letech. Teoretickou část uzavírá problematika analytického stanovení... Available in a digital repository NRGL
Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Eva Kasalová Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. ...

Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David
Univerzita Karlova, 2018

Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení
Zeman, Ondřej; Dvořák, Jiří; Hlubinka, Daniel
2018 - Czech
The topic of my bachelor thesis is studying truncated Poisson sample which is a part of a sample from Poisson distribution, where zero observations are missing. The main goal is estimating the size of the original sample and the parameter λ of the Poisson distribution. In the first chapter I mainly focus on deriving three types of estimators of these parameters and I describe their basic properties. Second chapter contains simulations where the estimators from the first chapter are compared based on the estimates of relative bias and relative mean square error. Eventually in the third chapter I focus on the asymptotic properties of derived estimators with emphasis on consistency of estimators. 1 Tématem této práce je zkoumání neúplného vzorku z Poissonova rozdělení, což je část náhodného výběru z Poissonova rozdělení, ve které chybí nulová pozorování. Cílem je odhadnout velikost původního náhodného výběru a pa- rametr Poissonova rozdělení λ. V první kapitole se zaměřuji na odvození tří různých druhů bodových odhadů těchto parametrů a popisuji jejich základní vlastnosti. Druhá kapitola obsahuje simulace, ve kterých jsou odvozené od- hady porovnávány na základě odhadů relativního vychýlení a relativní střední čtvercové chyby. Nakonec jsem se v poslední kapitole věnoval asymptotickým vlastnostem těchto odhadů, kde jsem kladl důraz na odvození konzistence těchto odhadů. 1 Keywords: useknuté Poissonovo rozdělení; odhad rozsahu vzorku; maximální věrohodnost; podmíněná maximální věrohodnost; neúplný výběr z Poissonova rozdělení; truncated Poisson distribution; estimating sample size; maximum likelihood; conditional maximum likelihood; truncated Poisson sample Available in a digital repository NRGL
Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení

The topic of my bachelor thesis is studying truncated Poisson sample which is a part of a sample from Poisson distribution, where zero observations are missing. The main goal is estimating the size of ...

Zeman, Ondřej; Dvořák, Jiří; Hlubinka, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet
Šejnoha Michal; Pavelcová Veronika; Šejnoha Jiří
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. Posouzení je provedeno plně dynamickým výpočtem v programu GEO5 MKP za použití metody konečných prvků. Součástí práce je studium vlivu nastavení parametrů výpočtového modelu na výsledky výpočtu. Zvláštní pozornost je věnována okrajovým podmínkám na svislé hranici modelu. V závěru práce jsou prezentovány výsledky plně dynamického výpočtu.This bachelor thesis deals with the calculation of a real underground structure subjected to earthquake. The goal of the thesis is to introduce a method that improves the results of designing seismic loads of underground structures. The calculation is performed by a fully dynamic analysis in the GEO5 FEM programme using the Finite Element Method. Part of the thesis deals with the influence of parameters of the numerical model on the results of calculation. Special attention is paid to boundary conditions along the vertical boundary of the model. The results of the fully dynamic analysis are presented at the end of the thesis. Keywords: podzemní konstrukce,zemětřesení,dynamický výpočet,metoda konečných prvků; uderground structure,earthquake,dynamic analysis,Finite Element Method Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. ...

Šejnoha Michal; Pavelcová Veronika; Šejnoha Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Třídící nástavec na hrubé stavební materiály
Šulc Rostislav; Hora Jan; Formáček Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce se věnuje inovativnímu řešení třídícího nástavce na rypadlo-nakladač. V rámci práce je zpracována celková rešerše nabídky trhu se strojními zařízeními stejného účelu, ale jiného konstrukčního zpracování. Zařízení jsou v jednotlivých kapitolách charakterizována a popsána. V praktické části jsou u jednotlivých třídičů naměřeny reálné výkony. Tyto výkony jsou po té ekonomicky posouzeny. V závěru práce jsou hromadně porovnána všechna strojní zařízení a je vybráno ekonomicky nejvýhodnější řešení současné nabídky.The Bachelor thesis dedicated to innovation solution of sorting attachment for a backhoe loader. In the thesis is done market researcher with machinery of the same purpose, but different constructional solution. Machinery is separately characterized and described in each chapter. Every sorting machine has measured real performance in practical part. Each feat is economically assessed. In conclusion is summary assessed of all machines and there is choose only one, which is economically the best of actually offer. Keywords: třídící zařízení,teoretický a reálný výkon,ekonomické posouzení; sorting attachment,theoretical and real performances,economic comparison Available in digital repository of ČVUT.
Třídící nástavec na hrubé stavební materiály

Bakalářská práce se věnuje inovativnímu řešení třídícího nástavce na rypadlo-nakladač. V rámci práce je zpracována celková rešerše nabídky trhu se strojními zařízeními stejného účelu, ale jiného ...

Šulc Rostislav; Hora Jan; Formáček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Opatření pro stavbu v zimním období
Pospíchal Václav; Kompas Michal; Čermák Jan
2018 - Czech
Cílem této práce je představení metod pro vybrané stavební práce v zimním období. Autor se zabývá opatřeními pro zemní práce, betonáž, montáže kovových konstrukcí, realizaci kontaktního zateplovacího systému a dokončovací práce v interiéru stavby. V návaznosti na poslední uvedené analyzuje možnosti zajištění potřebných teplot v interiéru. Dále autor navrhuje několik variant zajištění požadované teploty v interiéru s ohledem na provádění dokončovacích prací. Následně jsou navržená řešení porovnána, a to hlavně z hlediska provozních nákladů. Autor také porovnává varianty přístupu k zimní výstavbě. Analyzuje, zda je vhodné zimní opatření realizovat nebo raději prodloužit dobu výstavby. Kromě konvenčních prostředků pro získání potřebných informací jako je například literatura a webové stránky výrobců, využívá autor také konzultace s odborníky na dané problematiky.The aim of this thesis is to present selected cold weather construction techniques. The author focuses on earthworks, concreting, assembly of metal structures, assembly of ETICS and interior work in building. He analyzes possibilities of heating in response to interior work. The author designs a several options of heating according to interior work afterward. Presented options are compared with focus on theirs operating costs. The author compares variations of approach to low temperature construction. He analyzes whether it is advisable to implement cold weather construction techniques or to extend the construction period. Besides using conventional source of information, for example literature and website of producers, the author uses consultations with experts on selected issues. Keywords: nízké venkovní teploty,dočasné vytápění,porovnání provozních nákladů,stavební práce; construction techniques,low temperature,temporary heating,comparison of operating costs Available in digital repository of ČVUT.
Opatření pro stavbu v zimním období

Cílem této práce je představení metod pro vybrané stavební práce v zimním období. Autor se zabývá opatřeními pro zemní práce, betonáž, montáže kovových konstrukcí, realizaci kontaktního zateplovacího ...

Pospíchal Václav; Kompas Michal; Čermák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - pseudostatický výpočet
Šejnoha Michal; Poklopová Tereza; Polák Barnabás
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá posouzením tunelové konstrukce na dynamické účinky zemětřesení pseudostatickým výpočtem s použitím metody konečných prvků a analytické metody. Samotnému zavedení účinků zemětřesení předchází vytvoření 2D numerického modelu reálné konstrukce tunelu tak, aby optimálně vystihoval místní podmínky lokality a způsob výstavby tunelu, s ohledem na možnosti použitého softwaru. Část práce se věnuje předpokladům zahrnutí účinků podzemní vody do numerického modelu a jejich dopad na predikci stavu napětí a deformace. Studie odezvy konstrukce na zatížení zemětřesením zahrnuje řešení 1D dynamické úlohy, jejíž výsledky poskytují vstupní parametry pro pseudostatický výpočet v podmínkách rovinné deformace. Úloha je řešena na základě skutečného záznamu zemětřesení. Použití více přístupů poskytuje možnost porovnání jejich výsledků uvedených v závěru této práce.The bachelor thesis deals with the evaluation of tunnel construction subjected to dynamic effects of an earthquake using a pseudostatic analysis with the application of the finite element method and the analytical method. The implementation of dynamic effects of an earthquake itself follows the creation of a 2D numerical model of a real tunnel construction, which optimally expresses local conditions of an area and the method of the tunnel excavation with respect to capabilities of the used software. The thesis also addresses the influence of groundwater on the numerical model and its impact on the prediction of stress and strain fields. The case study of the response of the construction to earthquake includes the solution of a 1D dynamic task whose results provide input parameters for a pseudostatic analysis in plane strain conditions. The task is solved on the basis of a real earthquake record. The application of several approaches provides the opportunity to compare their results presented at the end of this thesis. Keywords: tunelové konstrukce,zemětřesení,metoda konečných prvků,dynamika,pseudostatické metody; tunnel constructions,earthquake,finite element method,dynamics,pseudostatic analysis Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - pseudostatický výpočet

Bakalářská práce se zabývá posouzením tunelové konstrukce na dynamické účinky zemětřesení pseudostatickým výpočtem s použitím metody konečných prvků a analytické metody. Samotnému zavedení účinků ...

Šejnoha Michal; Poklopová Tereza; Polák Barnabás
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů
Váchal Tomáš; Čálková Šárka; Douša Miroslav
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a historií jejího využívání v tomto oboru a následně obecnému termínu "Letní tepelná stabilita objektů". Hlavní část této práce je věnována výstavbě experimentálního objektu ze samonosné slámy, měření potřebných dat a jejich porovnání s modelem, který byl zpracován v počítačovém programu. Závěrem práce je vyhodnocení porovnávaných hodnot.Diploma thesis deals with issues of heat stability in objects, which are enviroment-friendly, in the summer. The introduction is applied to use of straw as building material and to history of her use in this branch and also to general term 'Summer heat stability of objects'. Main part of this work is dedicated to construction of experimental object made out of self-supporting straw, measurement of needed date and their comparation with model, which was made in computer program. The end of work is the evaluation of compared date. Keywords: teplota,stabilita,sláma,hlína; temperature,stability,straw,clay Available in digital repository of ČVUT.
Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů

Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a ...

Váchal Tomáš; Čálková Šárka; Douša Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases