Number of found documents: 425492
Published from to

Rizeni proudeni tvarovanim elektrickeho pole pomoci pole mikroelektrod
Hurák Zdeněk; Machek Jan; Laposa Alexandr
2017 - English
Tato práce se zabýva využitím jevu zvaného elektroosmóza pro nekontaktní manipulaci s kapalinou a/nebo s mikročásticemi do ni ponořenými. Na rozdíl od dostupných prací se tato práce neomezuje pouze na jednorozměrný pohyb kapaliny v mikrokanálku, nýbrž je uvažován 2D nebo dokonce plný 3D pohyb. Vznik elektroosmózy je v práci vysvětlen, matematicky popsán a následně numericky odsimulován v komerčním řešiči pro metodu konenčných prvků COMSOL Multiphysics. Pro ověření prezentovaného modelu bylo navrhnuto a vyrobeno pět mikroelektrodových polí. Výrobní proces je v práci také popsán. S využitím těchto vyrobených polí byly provedeny experimenty, které byly následně zdokumentovány a diskutovány. V poslední kapitole jsou pak navrženy tři metody řízení pro manipulaci s kapalinou i s částicemi v ní ponořenými. Tyto metody jsou ověřeny na vytvořeném matematickém modelu.In presented thesis, utilization of a physical phenomenon called electroosmosis for a non-contact fluid flow control and/or micro object manipulation is analyzed. Unlike most of the current state of the art research papers, this thesis does not restrict the considered domain to a one-dimensional microchannel, but two- or even three-dimensional motion is considered. The physical problem itself is explained and a mathematical model is created and numerically simulated in COMSOL Multiphysics, a commercial finite element method solver. Five microelectrode arrays were fabricated and used to perform experiments to validate derived model. The fabrication process is also documented. Then three control approaches to manipulating fluid and a particle immersed in the fluid are proposed in the end of this thesis. The control methods are verified using the mathematical model. Keywords: Elektrokinetika; mikrofluidika; mikromanipulace; elektroosmóza; dielektroforéza; elektrická dvojitá vrstva; metoda konečných prvků; fotolitografie; Electrokinetics; microfluidics; micromanipulation; electroosmosis; dielectrophoresis; electrical double layer; finite element method; photolithography Available at various departments of the ČVUT.
Rizeni proudeni tvarovanim elektrickeho pole pomoci pole mikroelektrod

Tato práce se zabýva využitím jevu zvaného elektroosmóza pro nekontaktní manipulaci s kapalinou a/nebo s mikročásticemi do ni ponořenými. Na rozdíl od dostupných prací se tato práce neomezuje pouze na ...

Hurák Zdeněk; Machek Jan; Laposa Alexandr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Optická soustava ovládaná pomocí EAP
Jirásek Lubor; Matějka Michal; Myslík Vladimír
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ovládání optické mohutnosti čoček, zejména kapalinových. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější způsoby ovládání optické mohutnosti kapalinových čoček. V praktické části je navrženo a změřeno několik typů kapalinových membránových čoček ovládaných pomocí elektroaktivního polymeru. Jako aktuátor je v této práci použit elektroaktivní polymer dielektrického typu vyrobený z akrylátové pásky VHB 4910.This diploma thesis is about how to control optical power of lenses, especially liquid lenses. There is written how way is possible to control optical power and how principles are most often use to control a optical power of liquid lenses. In practical part is design for several types of liquid lenses. Liquid lenses in this thesis are control by electroactive polymers. As the actuator is in this thesis used dielectric electroactive polymer, which is made from acrylic tape VHB 4910. Keywords: kapalinová čočka; membránová čočka; elektroaktivní polymer; liquid lens; membrane lens; electroactive polymer Available at various departments of the ČVUT.
Optická soustava ovládaná pomocí EAP

Tato diplomová práce se zabývá problematikou ovládání optické mohutnosti čoček, zejména kapalinových. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější způsoby ovládání optické mohutnosti kapalinových čoček. V ...

Jirásek Lubor; Matějka Michal; Myslík Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Detekce emotivních výrazů v obličeji
Čech Jan; Husák Petr; Fogelton Andrej
2017 - English
Výrazy v lidské tváři jsou důležitým klíčem k rozpoznání lidských emocí. Tato práce se zabývá typem obličejových výrazů, které vznikají spontánně, bez vědomí člověka. Nazývají se mikro-výrazy a jsou typické svou rychlostí. Objevují se ve vyhrocených a stresových situacích, kdy osoba je nucena své emoce skrývat. Obvyklé rysy mikro-výrazů jsou rychlý průběh a nízká intenzita změny. Navrhujeme metodu, která detekuje mikro-výrazy ve videu. Metoda je založena na analýze rozdílu intenzit v registrovaném obrazu obličeje. Specifický vzor mikro-výrazu je detekován SVM klasifikátorem. Výsledky jsou vyhodnoceny na standardních databázích (CASME2 a SMIC). Navržená metoda je lepší než konkurenční metoda v detekci mikro-výrazů. Dále jsme shromáždili reálné příklady, a to především z pokerových turnajů na YouTube. Dosáhli jsme průměrné cross-validační AUC 0,88 pro databázi SMIC a 0,81 pro naší novou databázi MEVIEW.Facial expressions are important cues to observe human emotions. The thesis studies the involuntary type of facial expressions called micro-expressions. Micro-expressions are quick facial motions, appearing in high stake and stressful situations, typically when a subject tries to hide his or her emotions. Two attributes are present - fast duration and low intensity. A simple detection method is proposed, which determines instants of micro-expressions in a video. The method is based on analyzing image intensity differences over a registered face sequence. The specific pattern is detected by an SVM classifier. The results are evaluated on standard micro-expression datasets SMIC and CASMEII. The proposed method outperformed the competing method in detection accuracy. Further, we collected a new real-world micro-expression dataset consisting mostly of poker game videos downloaded from YouTube. We achieved average cross-validation AUC 0.88 for the SMIC, and 0.81 on the new challenging ``in the Wild'' database called MEVIEW. Keywords: obličej; výrazy; mikro-výrazy; emoce; počítačové vidění; zpracování digitálního obrazu; SVM; face; expressions; micro-expressions; emotions; computer vision; image processing; SVM Available at various departments of the ČVUT.
Detekce emotivních výrazů v obličeji

Výrazy v lidské tváři jsou důležitým klíčem k rozpoznání lidských emocí. Tato práce se zabývá typem obličejových výrazů, které vznikají spontánně, bez vědomí člověka. Nazývají se mikro-výrazy a jsou ...

Čech Jan; Husák Petr; Fogelton Andrej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech
Dostál Jiří; Valtr Jiří; McGahan Paul
2017 - English
Tato práce se zabývá hmotnostním průtokem v otopných systémech. Rozebírá teorii modelování otopných systémů a teorii fúze dat se zaměřením na metody odhadování stavu. Simulační model otopného systému je vyvinut a implementován v Simulinku. Data naměřená na fyzickém modelu otopného systému jsou využita k analýze charakteristiky pumpy a ke kalibraci simulačního modelu. Je odvozen a diskretizován matematický model otopného systému, který je následně použit při vývoji rozšířeného Kalmanova filtru. Ten odhaduje hmotnostní průtok s využitím informací z měření elektrického příkonu pumpy a z identifikovaného hydraulického odporu systému. Dále je vyvinut regulátor hmotnostního průtoku, jež používá odhad průtoku jako pozorovatele stavu ke sledování referenční hodnoty hmotnostního průtoku. Jsou představeny dva rozdílné přístupy návrhu regulátoru. První využívá jednoduchý PI regulátor a druhý je regulátor s LQR stavovou zpětnou vazbou.This thesis deals with mass flow in hydronic systems. It studies the theory of hydronic system modelling and the theory of data fusion with focus on state estimation techniques. A simulation model of a hydronic system is developed and implemented in Simulink. Data recorded on a real hydronic test-bench are used to analyse the pump characteristic and to calibrate the simulation model. A discrete mathematical model of the hydronic system is derived and used in development of an extended Kalman filter mass flow estimator, which uses the information coming from measurements of electric power supplied to the pump and from identification of the hydraulic resistance of the system. A mass flow controller for the hydronic system is further developed, which uses the estimated mass flow as state observer to track a mass flow reference. Two different approaches to the controller design are presented. One uses a simple PI controller, the other is with an LQR state-feedback controller. Keywords: fúze dat; rozšířený Kalmanův filtr; otopný systém; řízení pumpy; data fusion; extended Kalman filter; hydronic system; pump control Available at various departments of the ČVUT.
Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech

Tato práce se zabývá hmotnostním průtokem v otopných systémech. Rozebírá teorii modelování otopných systémů a teorii fúze dat se zaměřením na metody odhadování stavu. Simulační model otopného systému ...

Dostál Jiří; Valtr Jiří; McGahan Paul
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv regulace energetiky na investiční činnost
Bemš Július; Hrozek Dian; Koďousek Martin
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce "Vliv regulace energetiky na investiční činnost" je analýza ekonomické regulace v energetických odvětvích s důrazem na elektroenergetiku, konkrétně pak přenos elektrické energie a dopady regulace na investiční činnost provozovatele přenosové soustavy. Úvodní část práce popisuje důvody zavádění cenové regulace a seznamuje s metodami užívanými při cenové regulaci provozovatelů přenosové soustavy. V dalších částech práce rozebírá legislativní základy elektroenergetického odvětví v zemích EU a v České republice a popisuje činnosti nezávislých regulačních orgánů napříč evropskými zeměmi. V rámci analýzy dopadů regulace na investiční činnost provozovatele přenosové soustavy, práce předkládá hodnocení modelové situace při investici do nového elektrického vedení.The goal of the submitted thesis: "Impact of regulation on investments in energy sector" is to analyze economic regulation in the energy sectors with an emphasis on the electricity industry, specifically the transmission of electrical energy and the impact of regulation on TSO's investment. The introductory part describes the reasons for the introduction of price regulation and informs about the methods used in the price regulation of transmission system operators. In the following parts the thesis presents the legislative basis of the electricity sector in the EU and in the Czech Republic and describes the activities of independent regulators across European countries. The last chapter analyzes the impact of regulation on investment TSO and presents an evaluation of the model situation when investing in new power lines. Keywords: cenová regulace; přirozený monopol; síťová odvětví; elektroenergetika; investice; přenosová soustava; price regulation; natural monopoly; network industry; electric power engineering; investment; transmission grid Available at various departments of the ČVUT.
Vliv regulace energetiky na investiční činnost

Předmětem diplomové práce "Vliv regulace energetiky na investiční činnost" je analýza ekonomické regulace v energetických odvětvích s důrazem na elektroenergetiku, konkrétně pak přenos elektrické ...

Bemš Július; Hrozek Dian; Koďousek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Využití, vlastnosti a regulace kogeneračních jednotek
Šťastný Jiří; Kowala Jan; Kyncl Jan
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá kogenerační výrobou, přehledem základních druhů kogeneračních jednotek, jejich výhodami a nevýhodami oproti oddělené výrobě a použitím v praxi. Druhá část je zaměřená na vysvětlení pojmu točivá redukce a její výhody. Jsou probrány základní způsoby řízení točivé redukce při kogenerační výrobě a uvedeny vztahy pro výpočet základních parametrů objemového parního stroje. Tyto základní metody jsou porovnány mezi sebou, uvedeny výhody a nevýhody. V závěru jsou tyto získané informace vyhodnoceny.This thesis deals with cogeneration, an overview of the basic types of cogeneration units, their advantages and disadvantages compared to separate production and use in practice. The second part is dedicated to explaining the concept of rotating reduction and its benefits. Basic ways to control rotational reduction in cogeneration are discussed and formulas for calculating the basic parameters of the volume of the steam engine are included. These basic methods are compared with one another, their advantages and disadvantages are discussed, and in conclusion, the results are evaluated. Keywords: kogenerace; kogenerační jednotka; točivá redukce; regulace škrcením; regulace změnou otáček; Cogeneration; cogeneration unit; rotating reduction; throttle control; regulation of speed change Available at various departments of the ČVUT.
Využití, vlastnosti a regulace kogeneračních jednotek

Tato bakalářská práce se zabývá kogenerační výrobou, přehledem základních druhů kogeneračních jednotek, jejich výhodami a nevýhodami oproti oddělené výrobě a použitím v praxi. Druhá část je zaměřená ...

Šťastný Jiří; Kowala Jan; Kyncl Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Aplikační podpora pro sběr dat při měření hemodynamických parametrů
Havlík Jan; Albert Filip; Novotný Jan
2017 - Czech
Práce seznamuje čtenáře s problematikou měření hemodynamických parametrů a kyslíkové saturace z hlediska fyziologického i technického. Dále popisuje komunikaci po sběrnici USB, zejména za využití třídy HID, a seznamuje čtenáře s programovacím jazykem C#, který byl využit v praktické části práce. Na teoretickou část navazuje podrobný rozbor použité knihovny pro komunikaci s HID zařízením, který rovněž slouží k snadnějšímu pochopení této knihovny pro její případné budoucí uživatele. Použití knihovny je demonstrováno na vypůjčeném zařízení pulsního oxymetru vytvořením GUI aplikace, pomocí které je možné data ze zařízení číst, vypočítat hodnotu kyslíkové saturace a tepové frekvence, zobrazit fotopletysmografickou křivku a data exportovat do formátu CSV pro případné další využití.The thesis introduces theory of measuring hemodynamic parameters and oxygen saturation, both from the physiological and technical point of view. Also describes communication using USB, especially its class HID, and introduces basics of C# programming language, which was used in practical part of the thesis. Then the thesis describes in details structure of used HID library, which aims to help reader, who wants to use the library, to understand its structure. Usage of the library is further demonstrated on pulse oximeter device through written GUI application, which provides data reading, blood oxygen saturation and heart rate measurement, photoplethysmogram plotting and export to CSV data format for further use. Keywords: hemodynamika; kyslíková saturace; USB HID; C#; pulsní oxymetrie; hemodynamics; oxygen saturation; USB HID; C#; pulse oximetry Available at various departments of the ČVUT.
Aplikační podpora pro sběr dat při měření hemodynamických parametrů

Práce seznamuje čtenáře s problematikou měření hemodynamických parametrů a kyslíkové saturace z hlediska fyziologického i technického. Dále popisuje komunikaci po sběrnici USB, zejména za využití ...

Havlík Jan; Albert Filip; Novotný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza efektů tréninkové intervence na výkon v kondičních testech u hráčů fotbalu
ŠVACH, Michal; WEISSER, Radim; HŮLKA, Karel
2017 - Czech
Cílem diplomové práce byla analýza efektu tréninkové intervence na výkon v kondičních testech u hráčů fotbalu. Výzkumný soubor tvořilo 24 hráčů oddílu FC TVD Slavičín, kategorie muži. Průměrný věk probandů byl 22,4 ? 5,52. Výzkum se uskutečnil v zimním přípravném období a trval 8 týdnů. Změna výkonnosti byla hodnocena prostřednictvím terénních testů: K-test, RSA test a Yo-Yo intermitentní zotavovací test level 2. Praktická část sleduje úroveň kondiční připravenosti zkoumaného souboru na začátku a na konci zvoleného období. V poslední části, na základě komparace získaných výsledků, jsou vyhodnoceny a graficky znázorněny účinky jednotlivých testů. Statisticky významného zlepšení nastalo u K-testu agility a RSA testu. U Yo-Yo IR2 testu nedošlo během tréninkového programu ke statisticky významnému zlepšení. The aim of the diploma thesis was to analyze the effect of training interventions on football players´ performance in fitness tests. The research group consisted of 24 players from FC TVD Slavicin group in men category. The average age of the participants was 22,4 ? 5,52. The research was realised during 8 weeks in winter preliminary period. The change in performance was evaluated through field tests: K-test, RSA test and Yo-Yo intermittent recovery test level 2. Practical part of the thesis monitors level of fitness readiness of the research group at the beginning and in the end of the selected period. In the last section there are evaluated and graphically illustrated effects of the individual tests. Statistically significant improvement was observed in K-test agility and RSA test. The Yo-Yo IR2 test did not prove statistically significant improvement during the training program. Keywords: fotbal; sportovní trénink; tréninkový proces; zatížení; agilita; terénní testy; football; training; training process; load; agility; field tests Available in digital repository of UPOL.
Analýza efektů tréninkové intervence na výkon v kondičních testech u hráčů fotbalu

Cílem diplomové práce byla analýza efektu tréninkové intervence na výkon v kondičních testech u hráčů fotbalu. Výzkumný soubor tvořilo 24 hráčů oddílu FC TVD Slavičín, kategorie muži. Průměrný věk ...

ŠVACH, Michal; WEISSER, Radim; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Možnosti užití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti
Bálský Marek; Zelenka Václav; Novák Daniel
2017 - Czech
Předkládána práce se zabývá možnostmi využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti a jejich vlivem na vnímání světelných scén. Náplní teoretické části je seznámení se zrakovým ústrojím člověka, vlivem a účinkem světla na člověka, principem vnímání a určování chromatičnosti záření, principem LED. Praktická část se zabývá návrhem metodiky a analýzou fotometrických a elektrických parametrů vybraného vzorku svítidla s volitelnou teplotou chromatičnosti.This thesis deals with possibilities of applications of luminaires with optional color temperature and their influence on the perception of light scenes. The theoretical part starts with a description of human visual system, physiological effects of optical radiation, color specification, principle of perception and determining color temperature, principle of light emiting diode. The practical part of this thesis are the draft methodology and analysis of photometric and electrical parameters of the selected sample luminaires with optional color temperature. Keywords: zrakové ústrojí; vnímání barev; trichromatické soustavy; teplota chromatičnosti; podání barev; světlo emitující diody; svítidla s volitelnou teplotou chromatičnos; human visual system; color specification; chromaticity coordinate; color temperature; color rendering; light emiting diode; luminaires with optional color temperature; tunable whit Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti užití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti

Předkládána práce se zabývá možnostmi využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti a jejich vlivem na vnímání světelných scén. Náplní teoretické části je seznámení se zrakovým ústrojím ...

Bálský Marek; Zelenka Václav; Novák Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Přesné měření polohy s využitím zpracování difrakčních obrazů
Fischer Jan; Hubík Martin; Havle Otto
2017 - Czech
Cílem této práce je prozkoumat a navrhnout metody optického měření polohy v jedné i ve dvou osách současně v rozsahu jednotek milimetrů s rozlišením v řádu stovek nanometrů. Metoda měření spočívá v určení polohy stínového obrazce za stínítkem, které je osvětleno bodovým zdrojem koherentního záření. Stínový obrazec je detekován plošným CMOS senzorem. Subpixelového rozlišení je dosaženo díky interpolaci stínového obrazce. Měření polohy stínové stopy je provedeno pro dva typy stínítek (nepropustná polorovina a stínítko s kruhovou aperturou). Na základě teoretického rozboru je učiněn kvalikovaný odhad očekávané přesnosti. Ten je pak podroben experimentálnímu ověření na přesných lineárních pojezdech. Polohu stínového obrazce bylo možné určit s přesností 200 nm, což odpovídá 1/30 velikosti pixelu.The goal of this thesis is to investigate and develop methods of optical position measurement in one and two axis simultaneously. The range of the measurement is in order of millimeters with resolution of hundreds of nanometers. The method is base on determination of the position of a shadow image behind the screen, which is illuminated by the coherent point light source. The shadow image is detected by CMOS area sensor. Sub-pixel resolution is achieved by interpolation of the shadow image. The theory is developed for two types of screen (semi-innite screen and screen with circular aperture). Based on theoretical analysis an estimate of expected accuracy is presented. Experimental evaluation is performed with high-precision linear translation stage. The position of a shadow image can be determined with the accuracy of 200 nm, which corresponds to 1 / 30 of the size of a pixel. Keywords: Měření polohy,difrakce; position measurement,diffraction Available in digital repository of ČVUT.
Přesné měření polohy s využitím zpracování difrakčních obrazů

Cílem této práce je prozkoumat a navrhnout metody optického měření polohy v jedné i ve dvou osách současně v rozsahu jednotek milimetrů s rozlišením v řádu stovek nanometrů. Metoda měření spočívá v ...

Fischer Jan; Hubík Martin; Havle Otto
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases