Number of found documents: 570505
Published from to

Mobilita obyvatelstva ve Zlínském kraji
HOFMEISTER, Patrik; HALÁS, Marián; KLAPKA, Pavel
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá prostorovou mobilitou obyvatelstva ve Zlínském kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou část. Práce se zaměřuje na tři základní typy prostorové mobility obyvatelstva, kterými jsou migrace, dojížďka do zaměstnání a dojížďka do škol. V prvé části vyhodnocuje obecná teoretická východiska a stručný vývoj jednotlivých pohybů, zatímco v praktické části vyhodnocuje konkrétní prostorové vzorce na území kraje. Základní sledovanou jednotkou je pak obec. The diploma thesis deals with the spatial mobility of the inhabitants in the Zlín Region. The thesis is devided into the part theoretical and part practical. The work focuses on the three basic types of spatial mobility of the population: migration, commuting workers and school commuting. In the first part, it evaluates the general theoretical starting points and the brief development of the individual movements, whereas in the practical part it evaluates the specific spatial formulas in the region. The basic unit is the muninicipality. Keywords: mobilita; migrace; dojížďka; Zlínský kraj; mobility; migration; commuting; Zlín Region Available in digital repository of UPOL.
Mobilita obyvatelstva ve Zlínském kraji

Diplomová práce se zabývá prostorovou mobilitou obyvatelstva ve Zlínském kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou část. Práce se zaměřuje na tři základní typy prostorové ...

HOFMEISTER, Patrik; HALÁS, Marián; KLAPKA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

SÍTĚ SVĚTŮ
KREMEROVÁ, Lucie; CHORÝ, Tomáš; MICHÁLEK, Ondřej
2018 - Czech
Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část uvádí vhled do volné grafiky a použitých technik, zabývá se problematikou výběru tématu a myšlenkovým popisem práce. Praktická část popisuje a zobrazuje postup práce. The bachelor thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part provides an insight into free graphics and used techniques, deals with issues of topic selection and thought description of work. The practical part describes and shows the progress of the work. Keywords: Sítě; světy; propojení; volná grafika; hlubotisk; čárový lept; akvatinta; tisk; Networks; worlds; interconnection; free graphics; gravure; line etching; aquatint; print Available in digital repository of UPOL.
SÍTĚ SVĚTŮ

Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část uvádí vhled do volné grafiky a použitých technik, zabývá se problematikou výběru tématu a myšlenkovým popisem práce. ...

KREMEROVÁ, Lucie; CHORÝ, Tomáš; MICHÁLEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vnímání široké veřejnosti v problematice cloudových úložišť
LÁTAL, Michael; KUBRICKÝ, Jan; KLEMENT, Milan
2018 - Czech
Práce popisuje vznik a historii cloud computingu a jejich službu cloudová úložiště. Práce se věnuje jejich použitím, výhodám a nevýhodám a rozebírá některé poskytovatele. V praktické části se pomocí výzkumného dotazníku zjišťují postoje a názory uživatelů k jejich používání. Cloud computing, cloud, cloudová úložiště, úložiště, datová centra Keywords: Cloud computing; cloud; cloudová úložiště; úložiště; datová centra; Cloud computing; cloud; cloud storage; storage; data center Available in digital repository of UPOL.
Vnímání široké veřejnosti v problematice cloudových úložišť

Práce popisuje vznik a historii cloud computingu a jejich službu cloudová úložiště. Práce se věnuje jejich použitím, výhodám a nevýhodám a rozebírá některé poskytovatele. V praktické části se pomocí ...

LÁTAL, Michael; KUBRICKÝ, Jan; KLEMENT, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Území členských zemí se zvláštními vztahy k Evropské unii - vybrané politickogeografické aspekty
DROZD, Martin; JUREK, Martin; FŇUKAL, Miloš
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na území formálně náležící k členským státům Evropské unie, případně na samotné členské státy disponující v různých aspektech vzhledem k samotné Unii zvláštním právním postavením. S cílem přiblížení variability v přístupu k tvorbě definice tohoto integračního seskupení nastiňuje její široký a specifický dopad i důvody pro legitimní výjimky z obecného právního rámce. Věnuje se perspektivou dneška hlavním poválečným vývojovým momentům a obsahu nejdůležitějších smluv, přináší přehled aktuálních základních údajů a cílů, charakterizujících dnešní Evropskou unii a v rámci popisu nejdůležitějších orgánů funkční struktury objasňuje mechanismy rozhodování a dále základní legislativní funkční rámec. Na principu vybraných výzkumných oblastí, rozboru dokumentů a otázky úrovně příslušného členství odhaluje území se zvláštním postavením včetně určení kontextu, příčin a vývoje. This diploma thesis focuses on the territories that formally belonged to the Member States of the European Union, as well as on the Member States themselves that enjoy a specific legal status with respect to the Union. Based on the approximation of the variability approach to creating the definition of this integration group; it outlines its huge and specific impact. Furthermore, it deals with the perspective of today's main post-war developmental moments and the content of the most important treaties and provides an overview of the actual basic data and objectives characterizing today´s European Union. Moreover, within the description of the most important bodies of the functional structure, it clarifies the decision-making mechanisms and the basic legislative framework. On the principle of the selected research areas, the analysis of the documents and the level of relevant membership reveals the territories with a special status, including the identification of context, causes and development. Keywords: Evropská unie; právo; výjimka; členský stát; European Union; law; exception; member State Available in digital repository of UPOL.
Území členských zemí se zvláštními vztahy k Evropské unii - vybrané politickogeografické aspekty

Práce se zaměřuje na území formálně náležící k členským státům Evropské unie, případně na samotné členské státy disponující v různých aspektech vzhledem k samotné Unii zvláštním právním postavením. S ...

DROZD, Martin; JUREK, Martin; FŇUKAL, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Modelovanie šírenia epidémii
BÍROVÁ, Jana; FÜRST, Tomáš; VODÁK, Rostislav
2018 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá epidemiologickým modelom SIR, jeho numerickým riešením v programe MatLab a nafitovaním modelu na reálne dáta chrípky v sezóne rokov 2016-2017 v Žilinskom samosprávnom kraji. Prvá časť obsahuje teoretické informácie o modeli SIR a o riešení modelu v programe MatLab. V druhej časti sú získané informácie aplikované na reálne dáta chrípky. Master's thesis deals with epidemic model SIR, its numerical solution in MatLab and fitting model of real data of influenza in the season 2016-2017 in Žilina self-governing region. The first part contains theoretical information about SIR model and model solution in MatLab. In the second part obtained information are applied to real data of influenza. Keywords: epidemiologický model; model SIR; chrípka; fitovanie dát; MatLab; epidemic model; model SIR; influenza; data fitting; MatLab Available in digital repository of UPOL.
Modelovanie šírenia epidémii

Diplomová práca sa zaoberá epidemiologickým modelom SIR, jeho numerickým riešením v programe MatLab a nafitovaním modelu na reálne dáta chrípky v sezóne rokov 2016-2017 v Žilinskom samosprávnom kraji. ...

BÍROVÁ, Jana; FÜRST, Tomáš; VODÁK, Rostislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století
Koula, Vít; Zilynská, Blanka
2018 - Czech
The exam for the doctorate thesis deals with two representatives of the Sternberk dynasty: Ales Holicky and his son Petr. Firstly, it focuses on Ales and his activities in Zikmund's camp. It surveys Sternberk's political programme, its fulfilment and goals. Further, it follows Ales's political orientation after the conversion to chalice in the beginning of the 30s of the 15th century and tries to cover the grounds for Ales's rise including the influence of the political coalitions of which he was a member. In that context, Ales's role in Ptacek's and Podebrad's party is explained as well as his part in formulating and promoting their demands. On the basis of the required findings, the thesis attempts to show who in fact profited from Ales's policy. Was it only Ales, respectively his dynasty, the utraquist coalitions of which he was a member, or the country as well? The thesis also tries to revise some conclusions of previous historiography, in which Ales's influence in the parties he was a member of as well as his ability of an independent conduct have been under evaluated. Having made a successful career in the revolutionary and difficult period of the first half of the 15th century, Ales should rightly rank among the significant, although not cardinal personalities of the period who deserve our attention.... Rigorózní práce se zabývá dvěma představiteli rodu Šternberků Alešem Holickým a jeho synem Petrem. Nejprve je pozornost věnována Alešovi a jeho činnosti v Zikmundově táboře. Mapuje Šternberkův politický program, jeho naplňování a cíle. Dále sleduje Alešovu politickou orientaci po konverzi ke kalichu na počátku třicátých let 15. století a snaží se postihnout východiska Alešova vzestupu, včetně vlivu v politických uskupeních, jichž byl členem. V tomto kontextu je pak vysvětlena Alešova role v Ptáčkově a Poděbradově straně a jeho podíl na formulování a prosazování jejích požadavků. Na základě získaných poznatků se práce v závěru snaží zodpovědět otázku, komu vlastně Alešova politika přinesla prospěch, zda pouze jemu, potažmo jeho rodu, kališnickým uskupením, v nichž působil, nebo i zemi. Práce se také snaží revidovat některé závěry starší historiografie, v níž je podceněn Alešův vliv ve stranách, k nimž patřil i jeho schopnost samostatného jednání. V Alešově úspěšné kariéře v převratné a nelehké době jakou byla první polovina 15. století, vidí opodstatnění, proč jej zařadit mezi významné, i když ne právě zásadové postavy tohoto období, jimž náleží naše pozornost. Práce se věnuje jak Alešovu politickému programu, tak jeho vztahům ke spojencům a protivníkům. Současně se zabývá Alešovými majetkovými poměry,... Keywords: Aleš Holický ze Šternberka|Petr Holický ze Šternberka|Hynce Ptáček z Pirkštejna|Jiří z Poděbrad|Oldřich z Rožmberka|Ptáčkova strana|poděbradská strana|utrakvismus|interregnum; Aleš Holický of Šternberk|Petr Holický of Šternberk|Hynce Ptáček of Pirkštejn|Jiří of Poděbrady|Oldřich of Rožmberk|Ptáček's party|Poděbrad's party|utraquism|interregnum Available in a digital repository NRGL
Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století

The exam for the doctorate thesis deals with two representatives of the Sternberk dynasty: Ales Holicky and his son Petr. Firstly, it focuses on Ales and his activities in Zikmund's camp. It surveys ...

Koula, Vít; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2018

Založení soukromé mateřské školy Matýnek
AGUILAROVÁ, Marie; JŮVOVÁ, Alena; CHUDÝ, Štefan
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá specifiky a dokumentací při založení soukromé mateřské školy v Brně. Její hlavní částí je projekt, který se v úvodu stručně zabývá průzkumem trhu, založením s. r. o. jako určení právní subjektivity mateřské školy a finančním plánem. Konkrétněji se projekt dále zaměřuje na fungování a organizací mateřské školy. Hlavní částí projektu je Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem V pohybu s Matýnkem včetně zpracování vzdělávacího obsahu a to v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. This diploma thesis deals with the specification and documentation of the establishment of private kindergartens in Brno. Its main part is the project, which at the beginning briefly deals with market research, the foundation of the s.r.o as a determination of the legal subjectivity of kindergartens and the financial plan. More specifically, the project focuses on the functioning and organization of kindergartens. The main part of the project is the School Education Program for Preschool Education entitled "V pohybu s Matýnkem", including the processing of educational content and in accordance with the Framework Educational Program for Preschool Education. Keywords: Měateřská škola; soukromá mateřská škola; předškolní vzdělávání; školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; vzdělávací obsah; Kindergarten; private kindergarten; preschool education; school education program for pre-school education; educational content. Available in digital repository of UPOL.
Založení soukromé mateřské školy Matýnek

Diplomová práce se zabývá specifiky a dokumentací při založení soukromé mateřské školy v Brně. Její hlavní částí je projekt, který se v úvodu stručně zabývá průzkumem trhu, založením s. r. o. jako ...

AGUILAROVÁ, Marie; JŮVOVÁ, Alena; CHUDÝ, Štefan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé osoby s mentálním postižením v Olomouckém kraji
LINHARTOVÁ, Veronika; KOZÁKOVÁ, Zdeňka; URBANOVSKÁ, Eva
2018 - Czech
Cílem této práce je zmapovat nabídky služeb poskytovaných organizacemi v oblasti volnočasových aktivit dospělých osob s poruchami intelektu v Olomouckém kraji. V teoretické části vymezujeme mentální postižení a s ním i další související termíny, věnujeme se jejich klasifikaci, etiologii a psychologické charakteristice osobnosti člověka s tímto postižením. Poté definujeme dospělost, zmiňujeme vývojové etapy života dospělého člověka a specifikujeme období dospělosti osob s poruchami intelektu. Následně definujeme volný čas, volnočasové aktivity a zájmové činnosti, kategorizujeme volnočasové a zájmové aktivity a pojednáváme o možnostech trávení volného času dospělých s poruchami intelektu. V závěru se věnujeme sociálním službám, kromě jejich vymezení, také popisujeme jednotlivá zařízení sociálních služeb, jež jsou využívaná naší cílovou klientelou. V praktické části se zabýváme smíšeným výzkumem a prostřednictvím analýzy virtuálních dat mapujeme organizace nabízející volnočasové aktivity dospělým osobám s poruchami intelektu v Olomouckém kraji. Skrze dotazníkové šetření především analyzujeme druhy nabízených volnočasových aktivit a na konci rozhovorem zjišťujeme názory a zkušenosti vybraných pracovníků na inkluzi těchto lidí do volnočasových aktivit majoritní společnosti. The aim of this thesis is to explore and describe an offer of services, which are provided by organizations in a field of free time activities for adults with intellectual disabilities in Olomouc region. In theoretical part we will define mental disabilities and another terms related to them, we will deal with their classification, etiology and psychological description of a human with this disability. Then we will define adulthood, mention a development of an adult person and we will also specify the periods of adulthood in mentally disabled person´s life. Next we will define a free time, its activities and interests and we will also categorize them. And we will talk about possibilities of leisure pursuit of these mentally disabled people. At the end we will focus on social services, apart from their circumscription, we will also describe facilities of these services, which are being used by the aimed clientele. In practical part we are dealing with mixed investigation and with a help of an analysis of virtual data we map organizations offering the free time activities to adults with intellectual disabilities in Olomouc region. Through questionnaire, we will analyze different kinds of offered activities and in the end, thanks to the final interview, we will find out an opinions and experiences of chosen workers on inclusion of these people into free time activities of major society. Keywords: volný čas; dospělost; dospělý člověk s poruchami intelektu; mentální postižení; mentální retardace; poruchy intelektu; volnočasové aktivity; zájmové činnosti; sociální služby; inkluze; leisure time; free time; adulthood; adult with intellectual disabilities; mental disability; mental retardation; intellectual disabilities; leisure activities; social services; inclusion Available in digital repository of UPOL.
Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé osoby s mentálním postižením v Olomouckém kraji

Cílem této práce je zmapovat nabídky služeb poskytovaných organizacemi v oblasti volnočasových aktivit dospělých osob s poruchami intelektu v Olomouckém kraji. V teoretické části vymezujeme mentální ...

LINHARTOVÁ, Veronika; KOZÁKOVÁ, Zdeňka; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika prostorové neurčitosti v analýze funkčního regionálního systému: příklad České republiky
ČECHOVÁ, Pavla; HALÁS, Marián; KLAPKA, Pavel
2018 - Czech
Cílem práce je zhodnotit regionální systém České republiky pohledem teorie fuzzy množin. V rámci práce jsou hodnoceny dva vzorce pro výpočet neostrosti. Výsledky byly aplikovány na 3 základní funkční regionální systémy a 2 aproximované funkční regionální systémy České republiky. Práce se zabývá prostorovou neurčitostí funkčních regionů. The aim of the thesis is the evaluation of regional system of Czech republic by the fuzzy set theory. In this thesis there was used two calculation for fuzziness. The results were applied into 3 basic functional regional systems and 2 aproximate functional regional systems od Czech republic. The thesis deals with spatial uncertainty of functional regions. Keywords: funkční regiony; fuzzy; prostorová neurčitost; functional regions; fuzzy; spatial uncertainty Available in digital repository of UPOL.
Problematika prostorové neurčitosti v analýze funkčního regionálního systému: příklad České republiky

Cílem práce je zhodnotit regionální systém České republiky pohledem teorie fuzzy množin. V rámci práce jsou hodnoceny dva vzorce pro výpočet neostrosti. Výsledky byly aplikovány na 3 základní funkční ...

ČECHOVÁ, Pavla; HALÁS, Marián; KLAPKA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Využití dramaterapie při nácviku sebeobslužných a socializačních dovedností u dětí s mentálním postižením
BĚLŮNEK, David; RŮŽIČKA, Michal; KRAHULCOVÁ, Kristýna
2018 - Czech
Práce se zabývá stanovením metodiky při dramaterapeutických postupech, které mají za cíl prostřednictvím nácviku sebeobslužných dovedností, a má přispět k maximální míře socializace klientů s mentálním postižením, kteří jsou vřazeni do ústavní výchovy. Autor na základě předvýzkumů a odborných podkladů vytváří metodiku pro postup při nácviku a fixaci vybraných okruhů problematiky sebeobsluhy u klientů s mentálním postižením a prostřednictvím zvládnutí prvků této sebeobsluhy tak přispět i k maximální možné míře socializace navzdory jejich postižení. The thesis deals with the determination of the methodology of drama topic procedures, which aim at contributing to the maximum degree of socialization of clients with mental disabilities who are included in institutional care through self-service training. Keywords: Dramaterapie; mentální postižení; ústavní výchova; socializace; Dramatherapy mental disability; residential care; socialization Available in digital repository of UPOL.
Využití dramaterapie při nácviku sebeobslužných a socializačních dovedností u dětí s mentálním postižením

Práce se zabývá stanovením metodiky při dramaterapeutických postupech, které mají za cíl prostřednictvím nácviku sebeobslužných dovedností, a má přispět k maximální míře socializace klientů s ...

BĚLŮNEK, David; RŮŽIČKA, Michal; KRAHULCOVÁ, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases