Number of found documents: 517723
Published from to

Porovnání objemu pohybové aktivity studentů prvních ročníků prezenčního studia jednotlivých studijních oborů Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v týdenním cyklu
ČECHOVÁ, Kateřina; HORÁK, Svatopluk
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá monitoringem množství pohybové aktivity studentů prvních ročníků prezenčního studia Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci mezi jednotlivými studijními obory v týdenním cyklu. Výzkumné šetření bylo prováděno v letech 20132015 v rámci předmětu Sociokulturní kinantropologie. Množství PA bylo zjišťováno pomocí krokoměru Yamax Digiwalker SW-700. Finální výzkumný vzorek činil 182 probandů, z toho 113 mužů a 69 žen. V oblasti monitoringu objemu celkové týdenní pohybové aktivity bylo zjištěno, že ženy jsou s výsledkem 12 541,5 ? 3 821,37 kroků aktivnější než muži, kteří dosáhli v průměru 12 478,52 ? 5 378,15 kroků během měřeného týdne. V pracovní dny dosahovaly studentky lepších výsledků než studenti, naopak o víkendu se projevili studenti jako aktivnější. Dle pohlaví a studijního oboru byli nejaktivnější během monitorovacího týdne studenti studijního oboru tělesná výchova v kombinaci s druhým aprobačním předmětem. U studentek nejlepších výsledků dosáhly studentky studijního oboru Ochrana obyvatelstva, které zároveň s výsledkem 16 755,03 ? 10 681,03 byly nejaktivnější z celého výzkumného souboru. Jako nejméně aktivní se projevili studenti studijního oboru tělesná výchova a sport, kteří svým počtem 9 858,20 ? 3 645,7 nesplnili během dne ani doporučovaného množství 10000 kroků pro realizaci pohybové aktivity. This diploma thesis is focused on the monitoring of movement activity volumes of students in the first grades of full-time study in the Faculty of Physical Culture of the Palacký University Olomouc between their respective fields of study in a weekly cycle. Research investigation was performed from 2013 to 2015 within the social-cultural kinanthropology subject. The volume of movement activities was detected by the use of the Yamax Digiwalker SW-700 pedometer. The final research sample covered 182 participants, including 113 men and 69 women. Within the volume monitoring of weekly movement activity, it was found that with a result of 12 541,5 ? 3 821,37 steps, women are more active than men, achieving on average 12 478,52 ? 5 378,15 steps during the measured week. During business days, female students achieved better results than male students. Conversely, during the weekend, male students proved to be more active. According to the gender and field of study, the most active were students in the Physical Training field of study in combination with another approbation subject during the monitored week. In the case of female students, the best results were achieved by students in the Citizens' Protection field of study, being the most active from the entire research group at the same time with a result of 16 755,03 ? 10 681,03. The least active proved to be male students in the Physical Training and Sport field of study, not meeting even the recommended number of 10,000 steps during a single day with a number of 9 858,20 ? 3 645,7 steps for the execution of movement activity. Keywords: pohyb; pohybová aktivita; krokoměr; monitoring; adolescence; vysokoškolský student; movement; movement activity; pedometer; monitoring; adolescence; university student Available in digital repository of UPOL.
Porovnání objemu pohybové aktivity studentů prvních ročníků prezenčního studia jednotlivých studijních oborů Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v týdenním cyklu

Diplomová práce se zabývá monitoringem množství pohybové aktivity studentů prvních ročníků prezenčního studia Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci mezi jednotlivými studijními obory ...

ČECHOVÁ, Kateřina; HORÁK, Svatopluk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku
Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová konštrukcia lyžiarskeho mostíku sa skladá z dvoch zakrivených priehradových nosníkov z ocele S355J2, ktoré sú kĺbovo uložené na betónových pätkách. V statickom výpočte sú posúdené všetky hlavné prvky nosnej konštrukcie, vybraných detailov styčníkov a založenia.The issue of my thesis is a design and assessment of the construction of a Ski-Jump, situated near from Štrbské Pleso. This work contains technical report, static calculation, drawing documentation. The main steel structure of the Ski-Jump consists of two curved trusses of steel S355J2, which are articulately supported on reinforced concrete foundation. In the static calculation are assessed the main structural elements, selected connections and foundation. Keywords: oceľ,lyžiarsky mostík,detail styčníku,priehradový nosník,založenie; steel,Ski-jump,detail of connection,truss,foundation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku

Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú ...

Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Trojská lávka
Vítek Jan; Klimeš Ondřej; Hanuš Petr
2018 - Czech
Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v dalších částech práce. Další části práce jsou technická zpráva, statický výpočet a výkresy. Vybranou variantou je předpjatá lávka s předpětím typu extradosed. Lávka o osmi polích má celkovou délku 253,60 m. Rozpětí hlavního pole je 80 m. Nízké pylony jsou vetknuty do trámů. Žebrová mostovka vyztužená kompozitní výztuží leží mezi dvěma trámy. Šířka mostu je 6,160 m.The project deals with design of the Troja footbridge over the river Vltava. The first part is a variant study, where five variants are considered. One of them is selected as the most suitable one and additionally is designed in detail in the rest of the project. Technical report, structural analysis and structural drawings of the bridge are the next part of the project. Selected variant is a prestressed footbridge with extradosed cables. This eight-span footbridge has total length of 253,60 m. The longest span is 80 m. Low pylons are fixed in the beams. The superstructure consists of two beams supporting a ribbed deck slab between them. Deck slab has composite reinforcement. Total width of the bridge is 6,160 m. Keywords: lávka,beton,předpjatý beton,extradosed předpětí,kompozitní výztuž; footbridge,concrete,prestressed concrete,extradosed prestressing,composite reinforcement Available in digital repository of ČVUT.
Trojská lávka

Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v ...

Vítek Jan; Klimeš Ondřej; Hanuš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii
Novotný Josef; Osmančíková Petra; Čuba Václav
2018 - Czech
S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr umožňuje 3D verifikaci takového ozařovacího plánu s velmi vysokým rozlišením. Tato práce navazuje na dosavadní výzkum gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře (TB gelu). Cílem disertační práce je nejen studium základních vlastností gelu, ale především aplikace dozimetru v klinické praxi.Stereotactic radiosurgery is a modern conformal radiotherapy technique that allows steep dose gradients and complex and individually shaped dose distributions. Verification of such a complex dose distributions is the essential part of quality assurance in radiotherapy. This work continues in the research of the radiochromic gel dosimeter based on Turnbull blue dye (TB gel) with the main aim to test gel properties in clinical conditions.Gel dosimetry, Turnbull blue, Stereotactic radiosurgery Keywords: Gelová dozimetrie,Turnbullova modř,stereotaktická radiochirurgie; Gel dosimetry,Turnbull blue,Stereotactic radiosurgery Available at various departments of the ČVUT.
Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii

S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr ...

Novotný Josef; Osmančíková Petra; Čuba Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modelování klinických svazků lineárního urychlovače. Návrh fyzikálního modelu, praktická algoritmizace a verifikace modelu za použití změřených charakteristik svazků.
Judas Libor; Horová Simona; Makovička Libor
2018 - Czech
Hlavním tématem práce je tvorba modelu klinického urychlovače v Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc a zejména optimalizace parametrů elektronového svazku vstupujícího do terčíku. Návrh a ověření robustní a reprodukovatelné kvantitativní metody optimalizace tvoří stěžejní část práce. Ve druhé části je podrobně zpracován a ověřen model dynamického MLC, který je pro další modelování standardních IMRT polí nezbytný.Main topic of this thesis lies in a linear accelerator head modelling in Monte Carlo system EGSnrc/BEAMnrc, especially in issues of the entering electron beam and its characteristics. Proposition and verification of robust and reproducible quantitative optimization method form the main part of the thesis. Second part of this thesis deals with a dynamic MLC model which can be used, in combination with the previously optimized accelerator head model, for IMRT modelling Keywords: Metoda Monte Carlo,Systém EGSnrc/BEAMnrc,Modelování svazku,Dynamický MLC; Metoda Monte Carlo,Systém EGSnrc/BEAMnrc,Modelování svazku,Dynamický MLC Available at various departments of the ČVUT.
Modelování klinických svazků lineárního urychlovače. Návrh fyzikálního modelu, praktická algoritmizace a verifikace modelu za použití změřených charakteristik svazků.

Hlavním tématem práce je tvorba modelu klinického urychlovače v Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc a zejména optimalizace parametrů elektronového svazku vstupujícího do terčíku. Návrh a ověření ...

Judas Libor; Horová Simona; Makovička Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu
Šanovec Jan; Kubelka Martin; Evin Emil
2018 - Czech
Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku rychlosti deformace. Praktická část je zaměřena na sledování vlivu rychlosti deformace na citlivost materiálu na zkušebním zařízení modifikovaného Charpyho kladiva. Zařízení bylo osazeno novým snímacím systémem a v práci je proveden jeho popis. Na experimentálním zařízení bylo provedeno široké spektrum zkoušek pro zmapování co největšího počtu průběhů experimentů. Na základě získaných poznatků byla po realizaci zkoušek vytvořena metodika zkoušení na tomto zařízení.This dissertation thesis is focused on sheet metal forming. It provides basic theoretical information for understanding and deeper acquaintance with this technology, focusing on issues of strain rate. The practical part is focused on monitoring the effects of strain rate on the sensitivity of material on the testing machine - modified Charpy hammer. The machine was fitted with a new sensor system and in this thesis also includes its description. On the testing machine broad range of tests were done in order to obtain the largest possible number of the courses of experiments. Based on this knowledge after realization all the tests the measurement methodology of testing at this machine was created. Keywords: plošné tváření,mechanické zkoušky materiálu,rychlost deformace; Sheet Metal Forming,Mechanical Test of Materials,Strain Rate Available in digital repository of ČVUT.
Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu

Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku ...

Šanovec Jan; Kubelka Martin; Evin Emil
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu
Zelenka Antonín; Kunzová Barbora; Brožek Milan
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. Mezi cíle disertační práce patří analýza v oblasti monitoringu technického stavu, legislativních požadavků a plánování údržby mezi technologicky a organizačně vyspělými provozovateli plynárenských zařízení v Nizozemsku, Velké Británii a Německu. Výstupem je návrh a popis metodiky optimalizace procesu údržby plynovodů a přípojek různých tlakových hladin s ohledem na změny intervalů inspekčních činností na základě technického a provozního stavu plynovodů.The doctoral thesis deals with the maintenance of gas facilities. The thesis is focused on the possibility of using new maintenance approaches in relation to the indicators of technical condition and operating conditions in the gas industry. The aims of thesis includes analysis of the current state of maintenance of gas facilities in Germany, Netherlands, Great Britain and Hungary on the basis of legal requirements, advanced procedures for maintenance management and monitoring of technical condition. The output of doctoral thesis is the design and description of the optimization methods for the maintenance of gas pipelines with respect to the changes in the interval of inspection activities based on the technical and operational condition of the gas pipelines. Keywords: plynárenství,plynárenské zařízení,plynovod,údržba,hodnocení technického stavu; Gas Industry,Gas Facilities,Gas Pipeline,Maintenance,Evaluation of Technical Condition Available in digital repository of ČVUT.
Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu

Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v ...

Zelenka Antonín; Kunzová Barbora; Brožek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín
Kolovratník Michal; Macálka Aleš; Cyrus Václav
2018 - Czech
Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout metodiku pro optimalizace posledních NT turbínových stupňů zohledňující různé provozní stavy, při kterých by mohla být turbína nasazena, a dále provést analýzu výsledků táto metodiky. Pro validaci numerického modelu bylo využito porovnání s experimentálními daty získanými v aerodynamickém tunelu na patním profilu NT oběžné lopatky (OL). Porovnáván byl ztrátový součinitel s výsledky pneumatických měření a také charakter proudového pole s údaji z optického měření. Na základě geometrie úvodního modelu NT části PT s radiálním difuzorem a výstupním tělesem jsem provedl aerodynamickou analýzu zahrnující obvodové nesymetrie proudového pole za oběžnými lopatkami, které vznikají v radiálním difusoru a ve výstupním tělese. V další části práce byly provedeny tvarové modifikace rozváděcí lopatky (RL) posledního NT stupně tangenciálním náklonem, axiálním náklonem a úpravou patní okrajové plochy s cílem zvýšit účinnost turbíny. Pro řízení tvarových modifikací RL byla použita metoda ?Design of Experiment? (DOE), která efektivně prohledává a mapuje zadaný optimalizační prostor. Tento modifikovaný tvar RL byl porovnán s úvodním tvarem RL pro různé provozní stavy a podrobně analyzován. Tato práce obsahuje řadu návodů a postupů pro tvarovou optimalizaci točivých strojů a jejich analýzu.This work deals with computational modeling of low pressure parts of steam turbines with exhaust hood. The geometric model is based on the testing aerodynamic design of the low pressure turbine. The aim of the work was to develop a methodology for optimization of the last low pressure turbine stages with regard to the different operating states where the turbine could be used and the subsequent analysis of the results. For the validation of the numerical model, a comparison was made with the experiment on the root profile of bucket blade in the aerodynamic tunnel, where I compared the loss coefficient and the character of the flow field with the optical measurement. On the basis of the geometry of the low pressure part of the steam turbine with the radial diffuser and the exhaust hood, I performed an aerodynamic analysis, including the non-uniformity of the flow field behind the last bucket which develops in radial diffuser and the exhaust hood. In the following section, the shaping of the nozzle of the last stage was performed by compound lean, axial sweep and hub end-wall with goal to increase the efficiency of the turbine. The "Design of Experiment" method (DOE) was used to control nozzle shape modifications, which is able to search and map the specified optimization space. This modified nozzle shape was compared to the initial nozzle shape for different operating states and analyzed in detail. A series of recommendations and guidelines for the CFD modelling of steam turbine exhaust hood flows based on this work are supplied. Keywords: parní turbína,difuzor,výstupní těleso,nenávrhové stavy,numerické simulace,DOE; Steam Turbine,Diffusor,Exhaust Hood,Off-design Conditions,Numerical SImulation,DOE Available in digital repository of ČVUT.
Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín

Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem ...

Kolovratník Michal; Macálka Aleš; Cyrus Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza ražby metodou drill ad blat
Pruška Jan; Vrbata Jan; Hilar Matouš
2018 - Czech
Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou aplikací této metody na příkladu stavby tunelu Moane v norském Kongsbergu. Pozornost je věnována především moderním přístupům a používání nových technologií jako je nabíjení čelby emulzní trhavinou a 3D skenování výrubu. Hlavním tématem práce je analýza ražby na zmíněném projektu. Na základě dat z průběhu ražby je proveden rozbor všech faktorů ovlivňujících kvalitu záběrů, rychlost postupu prací a finanční náklady. Výsledky analýzy ukazují, které vstupní parametry ražby hrají nejdůležitější roli a jak je možné optimalizovat technologický postup.The thesis provides a comprehensive description of excavation using the Drill and Blast tunnelling method. A general presentation of principles and potential for utilization is followed by a detailed introduction to the practical application of this method on the construction of Moane tunnel in Kongsberg, Norway. Attention is paid particularly to the latest approaches and use of modern technologies such as charging the face with emulsion explosive and 3D scanning of a tunnel contour. The main objective of the thesis is to analyze the excavation of the above-mentioned tunnel. Based on the data from the excavation process an analysis of all factors affecting round quality, speed of progress and financial costs is performed. The results of the analysis show which of the input excavation parameters play the most significant role and how the technological process can be optimized. Keywords: tunelovací metoda drill and blast,trhací práce,tunel Moane,emulzní trhavina,3D skenování výrubu,analýza ražby,faktory ovlivňující ražbu,optimalizace technologického postupu; Drill and Blast Tunnelling Method,Blasting Works,Moane Tunnel,Emulsion Explosive,3D Scanning of Tunnel Contour,Analysis of Excavation,Factors Affecting Excavation,Optimization of Technological Process Available in digital repository of ČVUT.
Analýza ražby metodou drill ad blat

Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou ...

Pruška Jan; Vrbata Jan; Hilar Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku
Beran Theodor; Findová Šárka; Dvořáková Lilia
2018 - Czech
Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a deskripce rozdílnosti hospodářských výsledků z účetnictví finančního a vnitropodnikového. V disertační práci jsou zdůrazněny základní předpoklady vnitropodnikového řízení - spolehlivá datová základna a vzájemná provázanost jednotlivých informačních systémů, což je prostředek, jímž management podniku působí na nižší úrovně řízení. Moderní postupy a metody z oblasti řízení nákladů, které se v současnosti v podnicích běžně využívají, jsou v disertační práci doplněny o konkrétní charakteristické požadavky na vhodnost použití v různých podmínkách podniku a není opomenuta interpretace informací, které popsané manažerské nástroje vnitropodnikového řízení poskytují. Práce se věnuje teoretickým východiskům tvorby modelu řízení nákladů se zaměřením na nákladovou transformaci. Na praktickém příkladu je provedena komparace výsledků výpočtů nákladů na jednici pomocí čtyř různých kalkulačních metod a dále je proveden návrh metodiky analýzy prostoru modelu vnitropodnikového řízení - pomocí maticové analýzy. Významnou částí práce je vysvětlení vzniku rozdílných hospodářských výsledků z finančního a vnitropodnikového účetnictví se zobecněním základních charakteristik obou účetních systémů. Jedna kapitola je věnována problematice latentních ztrát, jejichž odhalování a zamezování by mělo být jedním z mnoha úkolů podniku. Následuje návrh možné analýzy oceňovacích rozdílů v oblasti zásob, na který navazuje návrh postupu bilanční analýzy. Součástí práce je také popis problematiky vykazování zisku a Capex jako součásti finanční analýzy. V samostatné části je teoretický přístup k účtování o výrobě, ve kterém se současně objeví otázka vlastního pojetí hospodářského výsledku, která je založena na bilančně - teoretických úvahách, vyjádřených třemi teoretickými východisky. Součástí práce je provedení aplikace metody ověřování účetních dat pomocí Benfordova zákona.The dissertation focuses on the area of internal cost management in the engineering enterprise. The objective is to prove the transferability of kinds of costs to calculation costs, to identify the linkages between the managerial tools and to describe the differences in economic results from financial and internal accounting. The dissertation thesis emphasizes the basic prerequisites for internal management - reliable database and interconnection of individual information systems, which is the means, by which the management of the company operates at lower levels of management. Modern procedures and methods in the field of cost management, which are currently using in enterprises, there is added specific requirements for suitability for use in different business conditions and it is not neglected to interpret the information provided management tools. The thesis deals with the theoretical basis of modelling cost management with a focus on cost transformation. In the practical example, are compared the results from the four different methods, and then propose a methodology for the analysis of the internal management model space - using a matrix analysis. An important part of the thesis is an explanation of the emergence of different economic results from financial and internal accounting with the generalization of the basic characteristics of both accounting systems. One chapter deals with latent loss issues, the detection and prevention of which should be one of many business challenges, follows the proposal of the balance analysis. Part of the thesis is also a description of the issue of profit reporting and Capex as part of the financial analysis. In a separate part, there is a theoretical approach to accounting for production, in which the question of the own concept of economic result, which is based on the balance of theoretical considerations, expressed by three theoretical bases, emerges at the same time. Part of the thesis is the implementation of the method of verification of accounting data using the Benford?s Law. Keywords: alokace,analýza,controlling,model,náklady,nástroje,řízení,systém,účetnictví,ukazatele; Allocation,Analysis,Controlling,Model,Cost,Instruments,System,Accounting Available in digital repository of ČVUT.
Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku

Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi ...

Beran Theodor; Findová Šárka; Dvořáková Lilia
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases