Number of found documents: 441229
Published from to

Ovladatelný 3D model hlavy v Maya
Smetana Radek; Ivanič Tomáš; Sedláček David
2017 - Czech
Hlavním cílem této práce bylo vytvoření plně ovladatelného 3D modelu hlavy, který je určený pro animovanou produkci. Tvorba takového modelu je velmi zdlouhavý proces, při němž je potřeba se řídit zásadními pravidly. Objekt lze ovládat pomocí rozhraní, které ovlivňuje jednotlivé části sítě. Jejich funkčnost byla otestována v závěrečné animaci. Na základě výsledků je možno usuzovat, že model splňuje požadované vlastnosti. Kompletní práce může posloužit jako doporučený postup pro vytváření jakýchkoli objektů podobného charakteru.The main purpose of this bachelor thesis was to create a fully controllable 3D model of a human head which is designed for an animation production. Creating such a model is a very lengthy process during which it is necessary to follow fundamental rules. The object can be controlled using an interface that affects different parts of the mesh. Its functionality was tested in the final animation. Based on the results it can be inferred that the model meets the required properties. The whole work can serve as a recommended process for creating any objects of a similar nature. Keywords: blendshape,morf target,skinning,omezení,rig,deformační funkce; blendshape; morf target,skinning,constraint,rig,deformer Available in digital repository of ČVUT.
Ovladatelný 3D model hlavy v Maya

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření plně ovladatelného 3D modelu hlavy, který je určený pro animovanou produkci. Tvorba takového modelu je velmi zdlouhavý proces, při němž je potřeba se řídit ...

Smetana Radek; Ivanič Tomáš; Sedláček David
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Hybridní baskytarový zesilovač
Janíček Vladimír; Kudelásek David; Hospodka Jiří
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o stavbě hybridního baskytarového zesilovače (tj. kombinujícího elektronky a tranzistory). Namísto popisu návrhu a konstrukce se zaměřím na obecný přístup k této problematice a možnosti, které z ní vyplývají. V souvislosti s tím se budu zabývat i faktem, že jinde již dávno nahrazené elektronky stále mají v této oblasti nemalé zastoupení. Výsledný návrh podložený simulacemi pak prezentuji společně s výsledky měření sestaveného prototypu. Věřím tedy, že v mé práci naleznete užitečné informace ohledně návrhu i konstrukce výkonových audio zesilovačů. Jsou zde zmíněna i možná rizika konkrétních zapojení včetně toho, jak se jich vyvarovat. To vše zasazeno do kontextu hudební teorie, analýzy signálů a vlastností konkrétních nástrojů.This bachelor project is about building hybrid bass guitar amplifier (i.e. amplifier combining valves and solid-stage). Instead of describing design and construction I'm going to focus on general attitude to this topic and options arising from it. Related to it I'm going to discuss the fact that sort of archaic valves still have their place in music industry. Final design with simulations is presented with completed prototype measurements. I believe that you can find useful information about power audio amplifiers design and application in this bachelor project. I also mention possible hazards of the design and how to avoid it. All is set to the context of music theory, signal analysis and musical instruments parameters. Keywords: Baskytara; zesilovač; audio; elektronky; hybridní; Bassguitar; amplifier; audio; valves; hybrid Available in digital repository of ČVUT.
Hybridní baskytarový zesilovač

Tato bakalářská práce pojednává o stavbě hybridního baskytarového zesilovače (tj. kombinujícího elektronky a tranzistory). Namísto popisu návrhu a konstrukce se zaměřím na obecný přístup k této ...

Janíček Vladimír; Kudelásek David; Hospodka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Škálovatelné pravděpodobnostní plánování nezávislých úloh pomocí multi-agentní dekompozice
Štolba Michal; Starý Jan; Chrpa Lukáš
2017 - English
Multi-agentní nedeterministické plánování má obecně problémy se škálovatelností. Tato práce se zabývá řešením řešením škálovatelnosti multi-agentních problémů s oddělenými úlohami. Vybrali jsme skupinu problémů vyznačujících se omezenými interakcemi s cílem využít jejich specifické vlastnosti. Tyto interakce jsou omezeny na sdílené prostředí a utilitu. Naším cílem je zvýšit škálovatelnost rozdělením multi-agentního problému na několik podproblémů spjatých s jednotlivými agenty. Za použití self-absorbed aproximace a simulace ostatních agentů hodnotíme vliv jejich akcí na společnou odměnu. Řešení problému je definováno a formalizováno pro obecný problém oddělených úloh a později použito k řešení konkrétního problému. Problém multi-agentního sledování více cílů je poté implementován a srovnáván s centralizovaným a self-absorbed řešením.The multi-agent non-deterministic planning in general has issues with its scalability. This thesis presents a solution for multi-agent planning of problems with decoupled tasks to overcome these issues. We have chosen a subclass of problems with limited interactions to exploit its characteristics. Those interactions are restricted to the shared environment and the utility. Our aim is to increase the scalability by using decomposition of multi-agent problem into number of subproblems centered around each individual agent together with the self-absorbed approximation and simulation of other agents to evaluate the effect of their action on global reward. The problem solution is defined and formalized for general problems with decoupled tasks and later applied on a concrete problem. The problem of multi-agent multi-target tracking is then implemented and compared with the (baseline) centralized solution and to the self-absorbed solution. Keywords: multi-agentní,plánování,dec-POMDP,pravděpodobnostní plánování,oddělené úlohy,škálovatelnost,dekompozice; multi-agent,planning,dec_POMDP,probabilistic planning,decoupled tasks,scalability,decomposition Available at various departments of the ČVUT.
Škálovatelné pravděpodobnostní plánování nezávislých úloh pomocí multi-agentní dekompozice

Multi-agentní nedeterministické plánování má obecně problémy se škálovatelností. Tato práce se zabývá řešením řešením škálovatelnosti multi-agentních problémů s oddělenými úlohami. Vybrali jsme ...

Štolba Michal; Starý Jan; Chrpa Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh systému FVE pro rodinný dům
Vašíček Jiří; Linhart Jakub; Holasová Adéla
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem FV systému pro rodinný dům. V první části je popsána sluneční energie, využití této energie a dále typy FV článků a FV systémů. Ve druhé části je proveden návrh systému. Nejprve je popsán objekt, zjištěna jeho spotřeba energie a vybrán typ FVE. Dále jsou popsány jednotlivé komponenty pro vybraný typ FVE. Na závěr práce je provedena finanční bilance a spočítána ekonomická návratnost.This bachelor project deals with design of PV system for the family house. In the first part is described solar energy, uses this energy and types of PV cells and systems. In the second part is the design of PV system. First is described the object, found energy consumption and selected the PV system. The following describes the individual components for the selected type PV system. Financial balance and economic return are at the end of this work. Keywords: FV systém; fotovoltaika; sluneční energie; elektrická energie; FV panely; hybridní měnič napětí; solární baterie; distribuční soustava; dotace; ekonomické hodnocení; cash flow; PV system; photovoltaic; solar energy; electrical energy; PV panels; hybrid inverter; solar battery; distribution system; grant; economic analysis; cash flow Available at various departments of the ČVUT.
Návrh systému FVE pro rodinný dům

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem FV systému pro rodinný dům. V první části je popsána sluneční energie, využití této energie a dále typy FV článků a FV systémů. Ve druhé části je proveden návrh ...

Vašíček Jiří; Linhart Jakub; Holasová Adéla
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Specifika připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy vn v České republice.
Klein Vít; Novák Petr; Jeník Petr
2017 - Czech
Tato diplomová práce má za úkol zmapovat současnou situaci využívání fotovoltaických systémů v České republice a na základě výpočtů rozhodnout, zdali jsou tyto systémy v našich podmínkách výhodné. Na úvod jsou zmíněny nejdůležitější legislativní, společenské a politické aspekty této problematiky. Do souvislostí je dán současný stav situace s historickým vývojem. Práce se také zaměřuje na nejdůležitější vlastnosti jednotlivých prvků fotovoltaických systémů, které jsou potřeba k vytvoření modelu fotovoltaické elektrárny v matematickém softwaru MATLAB Simulink. Přílohou k této práci je i vytvořený univerzální ekonomický model běžného fotovoltaického systému. Naší modelovou elektrárnu jsem podrobil ekonomické analýze tímto nástrojem, abychom určili, zdali by tato elektrárna byla v našich podmínkách realizovatelná.The mission of this diploma thesis is to describe the actual situation of photovoltaic systems in the Czech Republic and decide on the basis of the results of the models if the systems are profitable under our country's conditions. At the beginning of this document the main legislative, social and political aspects are mentioned and historical development is described. The most important characteristics of the photovoltaic system's components are discussed due to modelling our photovoltaic power plant in mathematical Software MATLAB Simulink. Attachment of this thesis is also a universal tool for economic analysis of photovoltaic power plant. I have used this economical tool to decide whether our power plant is profitable or not. Keywords: Fotovoltaická elektrárna; Distribuční soustava; Obnovitelné zdroje energie; Matematický model; Ekonomický model; Photovoltaic power plan; Distribution grid; Renewable sources of energy; Mathematical Model; Economical Model Available at various departments of the ČVUT.
Specifika připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy vn v České republice.

Tato diplomová práce má za úkol zmapovat současnou situaci využívání fotovoltaických systémů v České republice a na základě výpočtů rozhodnout, zdali jsou tyto systémy v našich podmínkách výhodné. Na ...

Klein Vít; Novák Petr; Jeník Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii
Králík Tomáš; Szántai Daniel; Grygar Ondřej
2017 - Slovak
Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej stanice na hybridnú energetickú stanicu. Práca obsahuje dve automatizované ekonomické modely pre minimalizáciu spotreby dieselovej stanice a maximalizáciu čistej súčasnej hodnoty hybridnej stanice pozostávajúcu z dieselových generátorov a fotovoltaických panel. Obe tieto optimalizačné modely sú aplikované na spotrebné charakteristiky konkrétnej osady v decentralizovanej oblasti, avšak návrh modelov umožňuje ich využitie pri akejkoľvek modifikácii dieselovej stanice na hybridnú využívajúcu solárnu energiu.The master thesis focuses on the development to hybrid power system for the needs of village located in decentralized power supply. The goal of the thesis is a modification of the off-grid power station using one source, to hybrid power station. Thesis contains two automatized economical models for minimalization consumption of the stand-alone diesel power station and maximizing net present value for hybrid system, which consists from diesel generators and photovoltaic panels. Both models were applied on specifical village in decentralized zone, but design of these models allow the application for any modifications of diesel power station to hybrid station, that consist of diesel generators and solar energy. Keywords: hybridný systém zásobovania energiou; autonómny odberateľ; off-grid systém,dieselová stanice; hybrid power supply system; autonomous consumer,off-grid system,diesel generators unit,rural area Available at various departments of the ČVUT.
Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii

Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej ...

Králík Tomáš; Szántai Daniel; Grygar Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat
Machlica Lukáš; Brabec Jan; Franc Vojtěch
2017 - English
Zabýváme se úlohou klasifikace s využitím náhodných lesů trénovaných jak na plně označených, tak i na částečně označených datech. Standardní přístupy k učení v přítomnosti neúplně označených dat nemohly být aplikovány na náš problém. Obvykle totiž předpokládají, že označená a neoznačená datová sada mají stejné pravděpodobnostní rozdělení. V našem případě většina objektů v neoznačené datové sadě patří do třídy, která se v označené datové sadě vůbec nevyskytuje. Tento problém se objevuje při klasifikaci síťového provozu, kde označená datová sada je tvořena objekty, které byly spojeny s některou z kategorií malwaru. Objekty v neoznačené datové sadě jsou většinou benigní (ne malware) provoz, ale také existují škodlivé objekty, které jsme nebyli schopni detekovat a správně označit. Implementujeme a analyzujeme několik druhů náhodných lesů. Jsou analyzovány na veřejně dostupných datových sadách, které byly upraveny, aby obsahovaly nevyvážená a neoznačená data, a také na naší síťové datové sadě, která je tvořena z proxy logů. Také jsme adaptovali a implementovali několik algoritmů, které mohou být použity společně s náhodnými lesy ve výše zmíněné úloze. Ukazujeme, že výrazně zvyšují kvalitu klasifikace na veřejně dostupných datových sadách.We focus on the task of classification with random forests trained both on fully and on partially labeled data. Standard semi-supervised learning approaches cannot be applied on our problem because they usually assume that the unlabeled dataset is sampled from the same underlying distribution as the labeled dataset. In our case, the majority of objects in the unlabeled dataset belongs to a class that is not present in the labeled dataset at all. This problem has an application in network traffic classification, where the labeled dataset is made of objects that were associated with some category of malware and the objects in the unlabeled dataset are mostly benign (non-malware) traffic but there are also some malicious objects that we were unable to detect and label correctly. We implement and analyze several random forest types. They are analyzed both on publicly available datasets, that have been modified to contain imbalanced and unlabeled data, and also on our own network dataset that is composed from proxy logs. In addition, we adapt and implement several algorithms that can be used together with random forests in the above mentioned task and we show that they significantly improve the classification performance on public datasets. Keywords: náhodné lesy; klasifikace; kombinace učení s učitelem a bez učitele; nevyvážená data; chybně označená data; malware; random forests; classification; semi-supervised learning; imbalanced data; mislabeled data; malware Available at various departments of the ČVUT.
Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat

Zabýváme se úlohou klasifikace s využitím náhodných lesů trénovaných jak na plně označených, tak i na částečně označených datech. Standardní přístupy k učení v přítomnosti neúplně označených dat ...

Machlica Lukáš; Brabec Jan; Franc Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rizeni proudeni tvarovanim elektrickeho pole pomoci pole mikroelektrod
Hurák Zdeněk; Machek Jan; Laposa Alexandr
2017 - English
Tato práce se zabýva využitím jevu zvaného elektroosmóza pro nekontaktní manipulaci s kapalinou a/nebo s mikročásticemi do ni ponořenými. Na rozdíl od dostupných prací se tato práce neomezuje pouze na jednorozměrný pohyb kapaliny v mikrokanálku, nýbrž je uvažován 2D nebo dokonce plný 3D pohyb. Vznik elektroosmózy je v práci vysvětlen, matematicky popsán a následně numericky odsimulován v komerčním řešiči pro metodu konenčných prvků COMSOL Multiphysics. Pro ověření prezentovaného modelu bylo navrhnuto a vyrobeno pět mikroelektrodových polí. Výrobní proces je v práci také popsán. S využitím těchto vyrobených polí byly provedeny experimenty, které byly následně zdokumentovány a diskutovány. V poslední kapitole jsou pak navrženy tři metody řízení pro manipulaci s kapalinou i s částicemi v ní ponořenými. Tyto metody jsou ověřeny na vytvořeném matematickém modelu.In presented thesis, utilization of a physical phenomenon called electroosmosis for a non-contact fluid flow control and/or micro object manipulation is analyzed. Unlike most of the current state of the art research papers, this thesis does not restrict the considered domain to a one-dimensional microchannel, but two- or even three-dimensional motion is considered. The physical problem itself is explained and a mathematical model is created and numerically simulated in COMSOL Multiphysics, a commercial finite element method solver. Five microelectrode arrays were fabricated and used to perform experiments to validate derived model. The fabrication process is also documented. Then three control approaches to manipulating fluid and a particle immersed in the fluid are proposed in the end of this thesis. The control methods are verified using the mathematical model. Keywords: Elektrokinetika; mikrofluidika; mikromanipulace; elektroosmóza; dielektroforéza; elektrická dvojitá vrstva; metoda konečných prvků; fotolitografie; Electrokinetics; microfluidics; micromanipulation; electroosmosis; dielectrophoresis; electrical double layer; finite element method; photolithography Available at various departments of the ČVUT.
Rizeni proudeni tvarovanim elektrickeho pole pomoci pole mikroelektrod

Tato práce se zabýva využitím jevu zvaného elektroosmóza pro nekontaktní manipulaci s kapalinou a/nebo s mikročásticemi do ni ponořenými. Na rozdíl od dostupných prací se tato práce neomezuje pouze na ...

Hurák Zdeněk; Machek Jan; Laposa Alexandr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Optická soustava ovládaná pomocí EAP
Jirásek Lubor; Matějka Michal; Myslík Vladimír
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ovládání optické mohutnosti čoček, zejména kapalinových. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější způsoby ovládání optické mohutnosti kapalinových čoček. V praktické části je navrženo a změřeno několik typů kapalinových membránových čoček ovládaných pomocí elektroaktivního polymeru. Jako aktuátor je v této práci použit elektroaktivní polymer dielektrického typu vyrobený z akrylátové pásky VHB 4910.This diploma thesis is about how to control optical power of lenses, especially liquid lenses. There is written how way is possible to control optical power and how principles are most often use to control a optical power of liquid lenses. In practical part is design for several types of liquid lenses. Liquid lenses in this thesis are control by electroactive polymers. As the actuator is in this thesis used dielectric electroactive polymer, which is made from acrylic tape VHB 4910. Keywords: kapalinová čočka; membránová čočka; elektroaktivní polymer; liquid lens; membrane lens; electroactive polymer Available at various departments of the ČVUT.
Optická soustava ovládaná pomocí EAP

Tato diplomová práce se zabývá problematikou ovládání optické mohutnosti čoček, zejména kapalinových. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější způsoby ovládání optické mohutnosti kapalinových čoček. V ...

Jirásek Lubor; Matějka Michal; Myslík Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Detekce emotivních výrazů v obličeji
Čech Jan; Husák Petr; Fogelton Andrej
2017 - English
Výrazy v lidské tváři jsou důležitým klíčem k rozpoznání lidských emocí. Tato práce se zabývá typem obličejových výrazů, které vznikají spontánně, bez vědomí člověka. Nazývají se mikro-výrazy a jsou typické svou rychlostí. Objevují se ve vyhrocených a stresových situacích, kdy osoba je nucena své emoce skrývat. Obvyklé rysy mikro-výrazů jsou rychlý průběh a nízká intenzita změny. Navrhujeme metodu, která detekuje mikro-výrazy ve videu. Metoda je založena na analýze rozdílu intenzit v registrovaném obrazu obličeje. Specifický vzor mikro-výrazu je detekován SVM klasifikátorem. Výsledky jsou vyhodnoceny na standardních databázích (CASME2 a SMIC). Navržená metoda je lepší než konkurenční metoda v detekci mikro-výrazů. Dále jsme shromáždili reálné příklady, a to především z pokerových turnajů na YouTube. Dosáhli jsme průměrné cross-validační AUC 0,88 pro databázi SMIC a 0,81 pro naší novou databázi MEVIEW.Facial expressions are important cues to observe human emotions. The thesis studies the involuntary type of facial expressions called micro-expressions. Micro-expressions are quick facial motions, appearing in high stake and stressful situations, typically when a subject tries to hide his or her emotions. Two attributes are present - fast duration and low intensity. A simple detection method is proposed, which determines instants of micro-expressions in a video. The method is based on analyzing image intensity differences over a registered face sequence. The specific pattern is detected by an SVM classifier. The results are evaluated on standard micro-expression datasets SMIC and CASMEII. The proposed method outperformed the competing method in detection accuracy. Further, we collected a new real-world micro-expression dataset consisting mostly of poker game videos downloaded from YouTube. We achieved average cross-validation AUC 0.88 for the SMIC, and 0.81 on the new challenging ``in the Wild'' database called MEVIEW. Keywords: obličej; výrazy; mikro-výrazy; emoce; počítačové vidění; zpracování digitálního obrazu; SVM; face; expressions; micro-expressions; emotions; computer vision; image processing; SVM Available at various departments of the ČVUT.
Detekce emotivních výrazů v obličeji

Výrazy v lidské tváři jsou důležitým klíčem k rozpoznání lidských emocí. Tato práce se zabývá typem obličejových výrazů, které vznikají spontánně, bez vědomí člověka. Nazývají se mikro-výrazy a jsou ...

Čech Jan; Husák Petr; Fogelton Andrej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases