Number of found documents: 425492
Published from to

Extrakce kanonických pohledů z multimediálních databází pomocí neobrazové informace
Matas Jiří; Jeníček Tomáš; Zitová Barbara
2017 - Czech
Ucelená kolekce komplexních dat je užitečná a Wikipedie takovou kolekci poskytuje. Schopnost rozpoznat jakýkoliv významný objekt na Wikipedii podle obrázku a prezentovat jeho kanonické pohledy je samo o sobě působivé. Ucelená kolekce může sloužit k měření chyby typu II u systémů pro vyhledávání pomocí obrazové informace. Byla získána množina 357 tisíc významných objektů ze všech stránek Wikipedie a Wikidat za využití 390 jazyků. Propojením nezávislých zdrojů otevřených dat byla vytvořena ontologie představující sémantický popis významných objektů z Wiki. Dále byla sestavena množina 1.1 miliónu ručně anotovaných Wiki obrázků a soubor 131 miliónů externích obrázků z pěti různých internetových databází - Google Images, Flickr, Yahoo Image Search, Bing Images a Yandex Image Search. Všechna zpracovaná data jsou z roku 2016. Obrázky každého významného objektu se sestávají z množiny odlišných pohledů společně s metadaty vztahující se ke scéně. Shlukováním Wiki obrázků obsahující odlišné pohledy byly identifikovány kanonické pohledy. Výsledkem je databáze s komplexním popisem každého významného objektu jak z pohledu sémantiky, tak z pohledu vizuální informace. S využitím těchto dat byl vytvořen systém vyhledávání pomocí obrazové informace, který je schopen vyhledat jakýkoliv významný objekt z Wiki, a pro který byl definovaný evaluační protokol. Při uvažování pouze prvního výsledku měl systém průměrnou přesnost 48%.A comprehensive collection of complex data is beneficial and Wikipedia provides such collection. The ability to recognize any landmark on Wikipedia from an image and present its canonical views is impressive by itself. A comprehensive collection can provide a mean of measuring the false negative rate of image-based retrieval systems. A set of 357 thousand Wiki Landmarks has been identified among all Wikipedia and Wikidata pages while utilizing 390 languages. An ontology representing a semantic description of Wiki Landmarks was formed by interlinking independent Open Data sources. A dataset of 1.1 million manually annotated Wiki images was retrieved and the main corpus of 131 million external images was obtained from five distinct online image databases - Google Images, Flickr, Yahoo Image Search, Bing Images and Yandex Image Search. All processed data are from 2016. Images of each landmark consist of a set of diverse views together with metadata related to the scene. For each set of diverse views, canonical views were identified by clustering Wiki images. The result is a database with a complex description of each Wiki Landmark from both semantic and visual point of view. Based on this dataset, an image-based retrieval system able to retrieve any Wiki landmark was built and its evaluation protocol was defined. Taking the first result only, the average accuracy of the system was 48%. Keywords: definice landmark,mnozina obrazku,kanonicke pohledy,vyhledavani pomoci obrazove informace,ontologie,hluboke site; landmark definition,imageset,canonical views,image retrieval,ontology,deep networks Available in digital repository of ČVUT.
Extrakce kanonických pohledů z multimediálních databází pomocí neobrazové informace

Ucelená kolekce komplexních dat je užitečná a Wikipedie takovou kolekci poskytuje. Schopnost rozpoznat jakýkoliv významný objekt na Wikipedii podle obrázku a prezentovat jeho kanonické pohledy je samo ...

Matas Jiří; Jeníček Tomáš; Zitová Barbara
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty
Drchal Jan; Szadkowski Rudolf Jakub; Kubalík Jiří
2017 - English
Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se chová podle svého rozvrhu: sekvence aktivit. Existuje mnoho implementací multiagentního modelu, které jsou založené na expertním přístupu. Neexistuje však žádná implementace, která by byla čistě datově řízená. V této práci se zkoumá možnost využití rekurentních neuronových sítí (RNN) k modelování agentova chování. V této práci používám RNN s LSTM bloky (LSTM-RNN) ke generování sekvencí aktivit, kde každá vlastnost aktivity je pravděpodobnostně modelovaná. Tato LSTM-RNN je navržena jako síť modelující pravděpodobnostní směsi (MDN přístup). V této práci porovnávám tři různé způsoby pravděpodobnostního modelování časových vlastností: pravděpodobnostní funkcí, normální směsí a beta směsí. V této práci je také představená "načítací sekvence", která pro každého agenta načítá možné destinace jejich cest. Nakonec, rozvrhy vygenerované LSTM-RNN jsou validované validačním nástrojem VALFRAM.Multi-agent activity-based models solve transportation forecasting problems. Activity-based models model a transportation system with a large number of interacting simple agents. Each agent behaves according to its schedule: sequence of activities. Every activity contains its type, transport mode and spatio-temporal information. There are many implementations of activity-based models that use expert-system approach, but there has been none that is purely data-driven. This work explores the possibility of using a recurrent neural network (RNN) as scheduler. I use an RNN with LSTM blocks (LSTM-RNN) to generate a sequence of activities where each activity feature is probabilistically modeled by selected probability function. The LSTM-RNN is combined with the mixture density network (MDN) approach so it is possible to model features with probability density functions. I compare three different probabilistic functions to model temporal features: mass density function, Gaussian mixture and beta mixture. This work presents a loading sequence which loads possible trip destinations for each agent. Finally, the schedules generated by the LSTM-RNN are validated by the Validation Framework for Activity-based Models (VALFRAM). Keywords: LSTM,síť modelující pravděpodobnostní směs,multiagentní model,doprava,rekurentní neuronové sítě; recurrent neural networks ,long short term memory ,mixture density network ,agent based modelling,activity based model,transport Available in digital repository of ČVUT.
Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty

Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se ...

Drchal Jan; Szadkowski Rudolf Jakub; Kubalík Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů
Teplý Tomáš; Bíba Ladislav; Vítek Stanislav
2017 - Czech
Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně postavena nad snímaný prostor. Výstupem je vypracování 3D modelu prostoru pomocí výškových dat přijímaných z robotu. Programování proběhlo v jazyce C# a ve vývojovém prostředí Unity 3D. Výsledný program zajišťuje snímání 3D profilu terénu po kterém se robot pohybuje. S možností ručního ovládání a komunikací pomocí sériového rozhraní UART.This bachelor project focuses on developing computer software that calculates object position from camera video. Position data and information about actual angle from other sensors are saved for generation of 3D model of terrain at the end of measuring cycle. Informations from sensors are collected and transmitted via wireless connection to the computer. All used software is programmed in C# language using Unity 3D game engine. Finished program was tested and runs on Arch Linux and Microsoft Windows operating system. Keywords: Kamera; Modelování; Prostor; Terén; Camera; Modelling; Area; Terrain Available at various departments of the ČVUT.
Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů

Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně ...

Teplý Tomáš; Bíba Ladislav; Vítek Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory
Hlinovský Vít; Sixta Jan; Divín Stanislav
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, reverzaci směru otáčení s využitím skalárního řízení. Práce se dále zabývá návrhem pomocného spínaného napájecího zdroje, galvanickým oddělením ovládacích signálů frekvenčního měniče, jako jsou signál start, stop a reverzace, dále analogového řídícího napětí 0 - 10 V a komunikační sběrnice RS232, která slouží pro vzdálené ovládání měniče, jeho konfiguraci a usnadnění ladění programu při jeho vývoji. Řízení frekvenčního měniče je realizováno s využitím mikroprocesoru ARM Cortex M3. Zkonstruovaný frekvenční měnič byl naprogramován a úspěšně otestován.The variable frequency drive described in this bachelor thesis allows the control of low power induction motors. The variable frequency drive allows controlling the speed, torque and direction of rotation with the use of scalar control algorithm. Auxiliary switchmode power supply is designed for the variable frequency drive. The thesis also describes solutions for galvanic isolation of control signals, such as start, stop and reverse signal, analag control voltage 0 to 10 V and RS232 communication interface, which is used for remote control and configuration of the drive and also for software debugging purposes. Cortex M3 microcontroller is used to control the converter. The designed variable frequency drive has been successfully built, programmed and tested. Keywords: Frekvenční měnič; asynchronní motor; spínaný napájecí zdroj; jednočinný blokující měnič; mikroprocesor; ARM Cortex M3.; Variable frequency drive; induction motor; switchmode power supply; flyback converter; microcontroller; ARM Cortex M3. Available at various departments of the ČVUT.
Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory

Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, ...

Hlinovský Vít; Sixta Jan; Divín Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh konstrukce astronomického dalekohledu
Jirásek Lubor; Panchártek Petr; Náhlík Josef
2017 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronické ovládací zařízení pro nastavení správné polohy dalekohledu pro sledování pohybu objektu na obloze. Podmínkou je návrh systému, který umožní integrovat další části dnes používaných s dalekohledy, jako CCD kameru, apod.Purpose of this master's thesis is to design and implement an electronic control device for setting the correct position of the telescope for tracking an object on the sky. The condition is a design system that it will integrate other parts of the telescopes used today as a CCD camera, and the like. Keywords: dalekohled Newton; montáž Dobson; krokový motor; snímání polohy; řídicí jednotka; Newtonian telescope; Dobsonian; stepper motor; position sensing; control unit Available at various departments of the ČVUT.
Návrh konstrukce astronomického dalekohledu

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronické ovládací zařízení pro nastavení správné polohy dalekohledu pro sledování pohybu objektu na obloze. Podmínkou je návrh systému, který ...

Jirásek Lubor; Panchártek Petr; Náhlík Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Multiplatformní mobilní aplikace pro překladatelskou platformu Memsource
Malý Ivo; Novák Vojtěch; Frivaldský Dalibor
2017 - English
Memsource Cloud je online platforma pro překlady, která jak jednotlivcům, tak i velkým překladatelským agenturám pomáhá spravovat jejich překladatelské projekty. Memsource Cloud nabízí sadu nástrojů pokrývajících kompletní průběh práce od importu dokumentu, až po závěrečnou revizi. Tato práce popisuje vývoj mobilní aplikace, která uživatelům Memsource Cloud umožní přistupovat k funkcionalitám plaformy skrze její veřejná API. Oproti stávajícímu webovému řešení, mobilní aplikace bude mít výhody vyšší integrace s mobilní platformou a zvýšeného uživatelského komfortu díky tomu, že bude navržena přímo pro mobilní zařízení.Memsource Cloud is an online translation platform that helps individuals as well as large translation agencies to manage their translation projects. Memsource Cloud offers tools for the entire translation workflow from document import to final review. This document describes development of a mobile application which will enable the users of Memsource Cloud to access its features through public APIs while---compared to the current web-based solution---allowing greater integration with the mobile platform and offering a user experience specifically tailored for mobile devices. Keywords: vývoj mobilních aplikací; React Native; Android; iOS; Memsource Cloud; Memsource; mobile application development; React Native; Android; iOS; Memsource Cloud; Memsource Available in digital repository of ČVUT.
Multiplatformní mobilní aplikace pro překladatelskou platformu Memsource

Memsource Cloud je online platforma pro překlady, která jak jednotlivcům, tak i velkým překladatelským agenturám pomáhá spravovat jejich překladatelské projekty. Memsource Cloud nabízí sadu nástrojů ...

Malý Ivo; Novák Vojtěch; Frivaldský Dalibor
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Odometrický senzor na principu optical flow založený na počítači Raspberry Pi
Ecorchard Gaël Pierre Marie; Heinrich Adam; Saska Martin
2017 - English
Diplomová práce popisuje návrh a implementaci odometrického senzoru vhodného pro malé bezpilotní létající prostředky. Senzor je založen na jednodeskovém počítači s operačním systémem Linux a kameře směřující k zemi. Počítac obsahuje hardwarový grafický čip, který během kódováni videa počítá optický tok. Optický tok je spolu s informací ze senzoru vzdálenosti použit pro odhad aktuální rychlosti pohybu. Senzor byl porovnán s existujícím řešením a otestován v místnosti i ve venkovním prostředí. Práce také navrhuje alternativní softwarová řešení, která nejsou pevně svázána se specifickou hardwarovou implementací počítače.The thesis describes the design and implementation of an odometry sensor suitable for micro aerial vehicles. The sensor is based on a ground-facing camera and a single-board Linux-based embedded computer with a multimedia SoC. The SoC features a hardware video encoder which is used to estimate optical flow in a real-time. The optical flow is then used in combination with a distance sensor to estimate vehicle's velocity. The proposed sensor is compared to a similar existing solution and evaluated in both indoor and outdoor environments. Moreover, alternative software approaches, independent of the selected board's specific hardware and firmware implementation, are also proposed. Keywords: vizuální odometrie; optický tok,ego-motion; visual odometry; optical flow; ego-motion Available in digital repository of ČVUT.
Odometrický senzor na principu optical flow založený na počítači Raspberry Pi

Diplomová práce popisuje návrh a implementaci odometrického senzoru vhodného pro malé bezpilotní létající prostředky. Senzor je založen na jednodeskovém počítači s operačním systémem Linux a kameře ...

Ecorchard Gaël Pierre Marie; Heinrich Adam; Saska Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Energetický dopad technologie zobrazení webového uživatelského rozhraní na mobilním zařízení
Černý Tomáš; Helbich Jan; Macík Miroslav
2017 - Czech
Prezentační technologie webu se průběžně vyvíjí a přizpůsobují požadavkům moderních webových aplikací. Dnes jsou webové aplikace škálovatelnými systémy s vysokým výkoném, které zároveň dobře pracují v distribuovaných prostředích, a grafické rozhraní musí s tímto vývojem přirozeně držet krok. Ale nejsou to jen technologie, který procházejí proměnou. Uživatelé již také často dávají přednost mobilním, baterií napajéným zařízením oproti klasickým stolním počítačům. Je ale možné, že má současný prudký vývoj technologií i jiné dopady, než hezký vzhled webový stránek či rensponzivnost? Nové technologie často přinášení zvýšené nároky na výkon hardware a kapacita baterie je stále omezujícím faktorem při používání smartphonů či laptopů. Tato práce představuje úvod do tématu měření spotřeby výkonu počítačů a zabývá se aplikací získaných znalostí pro potřeby webových aplikací. Výzkum je primárně zaměřen na vyhodnocení použití různorodých prezentačních technologií na klienta - baterií napájené zařízení. Dále práce popisuje postup návrhu a validaci vlastního softwarového nástroje pro měření výkonu, vhodného pro dané účely, a prozkoumává oblast adaptvního uživatelského rozhraní.Web persentation technologies are continuously evolving, adapting to the requirements of modern applications. Today, web applications are scalable, high-performance systems deployed in distributed environments, therefore even the view layer has to keep up the pace. Also users evolve, moving from desktop computers towards mobile, battery powered devices, such as smartphones. But is there more to the obvious side of contemporary technologies, such as pretty design or responsiveness? Increasing system resources demands negatively influence power consumption of any computer devices, and battery capacity is still a limiting factor for current smartphones or laptops. This thesis provides an introduction into the field of computer power consumption measurements and applies gained knowledge to web applications. The focus is primarily set on the client - a battery powered device. Futhermore this thesis presents an approach to designing own performance measurement tool and explores the topic of adaptive user interfaces. Keywords: webové aplikace,spotřeba energie,Linux,adaptivní UI; web applications,power consumption,Linux,adaptive UI Available in digital repository of ČVUT.
Energetický dopad technologie zobrazení webového uživatelského rozhraní na mobilním zařízení

Prezentační technologie webu se průběžně vyvíjí a přizpůsobují požadavkům moderních webových aplikací. Dnes jsou webové aplikace škálovatelnými systémy s vysokým výkoném, které zároveň dobře pracují v ...

Černý Tomáš; Helbich Jan; Macík Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Bioplynové stanice v České republice: nové trendy a regionální specifika
TROJANOVÁ, Lucie; FRANTÁL, Bohumil; MINTÁLOVÁ, Tatiana
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá geografickými aspekty bioplynových stanic, zejména pak dynamickým rozvojem zemědělských a komunálních bioplynových stanic v průběhu posledních deseti let nejen v České republice, ale i v kontextu Evropské unie. V práci jsou analyzovány zejména regionální divergence v rámci České republiky a souvislosti mezi rozvojem jednotlivých typů bioplynových stanic a vybranými charakteristikami krajů. V další části se výzkum zaměřuje na identifikaci faktorů na lokální úrovni, které zvyšují akceptaci projektů bioplynových stanic či naopak přispívají k jejich odmítnutí ze strany místních obyvatel. This thesis deals with geographical aspects of biogas plants, especially dynamic development of agricultural and biogas plants using municipal waste in the last decade in the Czech republic, but also in the European Union. This paper mainly analyzed regional divergences within Czech republic and the relationship between the development of various types of biogas plants and selected characteristics of regions. The research part focused on identification of factors on local level, which increase acceptation of biogas plants projects or contribution to their rejection by the local population. Keywords: obnovitelné zdroje energie; bioplynová stanice; dotazníkové šetření; SWOT analýza; renewable energy resources; biogas plant; questionnaire survey; SWOT analysis Available in digital repository of UPOL.
Bioplynové stanice v České republice: nové trendy a regionální specifika

Diplomová práce se zabývá geografickými aspekty bioplynových stanic, zejména pak dynamickým rozvojem zemědělských a komunálních bioplynových stanic v průběhu posledních deseti let nejen v České ...

TROJANOVÁ, Lucie; FRANTÁL, Bohumil; MINTÁLOVÁ, Tatiana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Efektivní simulátor šíření světla v optických soustavách s využitím NURBS ploch
Havran Vlastimil; Papoušek Adam; Hošek Jan
2017 - English
NURBS plochy s ořezy, jež jsou standardním modelovacím primitivem ve většině průmyslu vyrábějícím fyzické objekty, jsou náročné na vykreslování přímo v reálném čase bez výrazného zjednodušení vstupní geometrie. Značná část literatury od počátku 80. let byla nastudována s cílem vyřešit tento problém za pomocí grafického procesoru (GPU). Nasbírané znalosti týkající se využití NURBS ploch v oblasti modelování byly použity pro řešení problému inverzní geometrie, jehož cílem je získání neznámého povrchu generujícího kaustiku odpovídající zadané přenosové funkci.Trimmed NURBS surfaces, the standard modeling primitive for the majority of manufacturing industries, are quite difficult to render in real time directly without significant approximations of the input geometry. A large part of the literature gathered since the 1980s was reviewed to address this issue using a Graphics processing unit (GPU). The NURBS surface modeling related knowledge was then utilized to solve an Inverse geometry problem, whose goal is to obtain an unknown caustic generating surface for a given intensity function. Keywords: sledování paprsku; NURBS; inverzní vykreslování; GPGPU programování; Ray Tracing; NURBS; Inverse Rendering; GPGPU Programming Available at various departments of the ČVUT.
Efektivní simulátor šíření světla v optických soustavách s využitím NURBS ploch

NURBS plochy s ořezy, jež jsou standardním modelovacím primitivem ve většině průmyslu vyrábějícím fyzické objekty, jsou náročné na vykreslování přímo v reálném čase bez výrazného zjednodušení vstupní ...

Havran Vlastimil; Papoušek Adam; Hošek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases