Number of found documents: 493540
Published from to

Primární řasinka a její význam v reakci buněk na expozici ionizujícímu záření a cytostatikům.
Filipová, Alžběta; Řezáčová, Martina; Hampl, Aleš; Hofer, Michal
2017 - Czech
Primary cilia and its importance in cell response to ionizing radiation exposure and chemotherapy drugs. Ionizing radiation, metabolic and genotoxic stress affect the cytoskeletal stability and morphology of cells by causing DNA damage in the form of single or double stranded breaks, the latter being the most critical. When DNA damage occurs the cell cycle becomes arrested and the repair machinery is engaged; however, if this damage is not repaired the cell enters programmed cell death by apoptosis. Primary cilia have been shown to act as physical- chemical sensors and their biological functions include the perception of the extracellular milieu, the regulation of organogenesis and cell polarity, as such, they are dynamically regulated during cell cycle progression. Further, the impairment or loss of primary cilia leads to the development of ciliopathies and other diseases including cardiovascular disorders, arthritis and, ultimately, cancer. Moreover, the presence and temporary formation of primary cilia is essential for the repair process of certain cell types. This work is focused on the evaluation of primary cilia changes caused by ionizing radiation, metabolic stress or cytostatic drugs (taxol and doxorubicin) in vitro. Our results showed a significantly higher number of ciliated C2C12 cells observed... Primární řasinka a její význam v reakci buněk na expozici ionizujícímu záření a cytostatikům. Ionizující záření, metabolický stres vyvolaný hladověním a genotoxický stres působí na buňky v několika úrovních. Ovlivňují cytoskeletální stabilitu a morfologii buňky a způsobují poškození DNA - jednovláknovými anebo dvouvláknovými zlomy. Pro buňku jsou nejkritičtější zlomy dvouvláknové. Jestliže dojde k poškození DNA, dochází k zástavě buněčného cyklu a k reparaci poškození. Pokud toto poškození není opraveno, nastává buněčná smrt apoptózou, mitotická katastrofa nebo senescence. Primární řasinky jsou mikrotubulární organely, které působí jako fyzikálně-chemické senzory a jejich biologické funkce zahrnují vnímání extracelulárního prostředí, regulaci organogeneze a buněčnou polaritu. Primární řasinky jsou dynamicky regulovány během progrese buněčného cyklu. Dnes je již dobře známo, že porucha nebo ztráta primární řasinky vede k rozvoji ciliopathií a dalších civilizačních onemocnění, do kterých můžeme zařadit kardiovaskulární onemocnění, artrózu a v neposlední řadě nádorová onemocnění. V současné době se také uvádí, že dočasná přítomnost a tvorba primární řasinky je nezbytná pro reparaci poškození některých typů buněk. Tato práce je zaměřena na hodnocení změn primární řasinky vyvolaných působením ionizujícího... Available in a digital repository NRGL
Primární řasinka a její význam v reakci buněk na expozici ionizujícímu záření a cytostatikům.

Primary cilia and its importance in cell response to ionizing radiation exposure and chemotherapy drugs. Ionizing radiation, metabolic and genotoxic stress affect the cytoskeletal stability and ...

Filipová, Alžběta; Řezáčová, Martina; Hampl, Aleš; Hofer, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Vztah státu a církví v USA
Krauzová, Tereza; Horák, Záboj; Tretera, Jiří Rajmund
2017 - Czech
The relationship between the state and religious communities in the USA Abstract The purpose of this thesis is to introduce the relevant aspects of the relationship between the state and religious communities in the United States of America. The focus of the thesis lies in the introduction of the development of interpretation of both religious clauses of the First Amendment to the U.S. Constitution by the Supreme Court, especially in the 20th century. This thesis aims to show, how both religious clauses, even though they were created to serve the same purpose, are in some cases interpreted in a contradicting way. The thesis also elaborates on religious freedom in the sensitive environment of armed forces, as the soldiers depend totally on services provided to them by the government. In the final part, the thesis introduces certain exceptions from the generally applicable legal provisions for the churches and religious legal entities, as well as recent development from the perspective of admitting religious freedom to business corporations. Keywords: freedom of religion, Constitution of the United States, First Amendment, churches, Supreme Court, USA Vztah státu a církví v USA Abstrakt Cílem této práce je představit relevantní aspekty vztahu státu a náboženských společenství ve Spojených státech amerických. Těžiště této práce spočívá v představení vývoje výkladu obou náboženských klauzulí prvního dodatku Ústavy USA Nejvyšším soudem, zejména ve 20. století. Tato práce se snaží ukázat, jak obě náboženské klauzule, přestože byly vytvořeny za tímtéž účelem, jsou v některých případech vykládány tak, že působí do určité míry proti sobě. Tato práce zkoumá rovněž náboženskou svobodu v prostředí ozbrojených sil, kde jsou vojáci zcela odkázáni na služby, které jim poskytne vláda. V závěrečné části práce představuje některé výjimky z obecně závazných předpisů, které náboženským společenstvím a od nich odvozeným právnickým osobám svědčí, jakož i nedávný vývoj z hlediska přiznání práva na svobodu vyznání obchodním korporacím. Klíčová slova: svoboda náboženství, Ústava Spojených států, první dodatek, náboženská společenství, Nejvyšší soud, USA Keywords: svoboda náboženství; Ústava Spojených států; první dodatek; náboženská společenství; Nejvyšší soud; USA; freedom of religion; Constitution of the United States; First Amendment; churches; Supreme Court; USA Available in a digital repository NRGL
Vztah státu a církví v USA

The relationship between the state and religious communities in the USA Abstract The purpose of this thesis is to introduce the relevant aspects of the relationship between the state and religious ...

Krauzová, Tereza; Horák, Záboj; Tretera, Jiří Rajmund
Univerzita Karlova, 2017

Řečtí a římští reformátoři
Grigoryan, Hračja; Skřejpek, Michal; Bělovský, Petr
2017 - Czech
The goal of this thesis on roman and greek reformers was to create a methodical summary of the most important constitutional reforms in ancient Rome and Greece. It is mostly focussed on the history of ancient Rome or Roman reformers, respectively. I call these reforms constitutional for their undoubted life-changing impact on the society as a whole - some of the reforms changed the ancient societies for the upcoming decades and even centuries, some changed them, as I believe, forever. For example a struggle between Lucius Cornelius Sulla and Gaius Marius had a far- reaching impact on Rome as too much of "unbreakable" rules were broken - which, of course, led to another and another heavy and unprecedented interventions which ultimately led to the fall of the republic and the beginning of the new, Imperial, era. Main sources of this thesis are the texts of ancient authors, such as Plutarch Suetonius and Appian, as it was one of my goals to use primary literature as much as possible. Cílem této diplomové práce na téma římští a řečtí reformátory je soustavně shrnout nejvýznamnější reformy z hlediska (ústavního) práva ve starověkém Římě a Řecku, přičemž je nutné dodat, že je zaměřena převážně na dějiny římské a tudíž se zabýva z větší části římskými reformátory. Dopady těchto reforem nazývám ústavními, jelikož měly větší či menší dopad v podstatě na celou společnost jako takovou, přičemž některé z nich fakticky společnost pozměnily - některé navždy. Tak například souboj mezi Luciem Corneliem Sullou a Gaiem Mariem měl bezpochyby velmi dalekosáhlé následky na Řím - byla prolomena řada "neprolomitelných" zásad, což pochopitelně vedlo k dalším a dalším bezprecendentním zásahům do republiky, až nakonec došlo k jejímu zániku a zrodu císařství. Při vypracování této práce byla snaha co nejvíce čerpat z primární literatury a tyto informace literaturou sekundární pouze doplňovat - nejvíce bylo čerpáno z Plútarchových Životopisů ale i jiných děl starověkých autorů, jako například Appíanových Dějin apod. Keywords: Starověk; Řím; Řecko; reformátoři; občanská válka; Numa; Tiberius a Gaius Gracchus; Sulla; Augustus; Solón; Periklés; Plútarchos; právo; zákony; reformy; Ancient Rome; Greece; reformers; civil war; Numa; Tiberius and Gaius Gracchus; Sulla; Augustus; Solon; Pericles; Plutarch; law; laws; reforms Available in a digital repository NRGL
Řečtí a římští reformátoři

The goal of this thesis on roman and greek reformers was to create a methodical summary of the most important constitutional reforms in ancient Rome and Greece. It is mostly focussed on the history of ...

Grigoryan, Hračja; Skřejpek, Michal; Bělovský, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Výběr a analýza faktorů určujících tvorbu koncepce profesní sebeobrany ve Vězeňské službě ČR
Hegr, Pavel; Pavelka, Radim; Sýkora, Karel
2017 - Czech
Title: Selection and analysis of factors defining formation of the Professional Self- defence Conception within the Prison Service of the Czech Republic. Objectives: The main aim of this work is to understand, define and then analyze factors which are considered to be the most influencing and defining while preparing and forming the Professional Self-defence Conception for the Czech (uniformed) prison staff. It also analyzes educational needs of the (uniformed) prison staff of the Prison Service of the Czech Republic (PS CR) in the field of professional self-defence. It points out and offers particular solutions or options referring to changes in the content and methodology in the teaching of self- defence within the PS CR either. Methods: In the thesis there are used methods of the qualitative research. The selection of the factors (aspects) used for formation of the new Self- defence Conception was made on the basis of empirical cognitive methods; observation, then explanation and experience. Selected factors and available resources were subsequently defined, analyzed and evaluated. It was made research of used resources, their analysis, synthesis, comparison and selection. Then, in the thesis there was used statistical data processing, an interpretation and an analysis, and also a written... Název: Výběr a analýza faktorů určujících tvorbu koncepce profesní sebeobrany ve Vězeňské službě ČR Cíle: Hlavním cílem této práce je postihnout, definovat a následně analyzovat faktory považované za nejvíce ovlivňující a určující přípravu tvorby koncepce profesní sebeobrany příslušníků VS ČR. Zároveň je analýzou vzdělávacích potřeb příslušníků Vězeňské služby České republiky (VS ČR) v oblasti profesní sebeobrany. Dále poukazuje a nabízí určitá řešení či možnosti, vztahující se ke změnám v obsahu a metodice výuky sebeobrany ve VS ČR. Metody: V práci jsou využity metody kvalitativního výzkumu. Výběr faktorů jako podkladů pro tvorbu nové koncepce sebeobrany byl proveden na základě empirických kognitivních metod; pozorování, následná explanace a empirie. Vybrané faktory a dostupné zdroje byly následně definovány, analyzovány a evaluovány. Byla provedena rešerše použitých zdrojů, jejich analýza, syntéza, komparace a selekce. Dále bylo v práci využito statistického zpracování dat, interpretace a analýzy a také písemného dotazování - anketa (uzavřené a škálové otázky). Výsledky: Provedený výběr faktorů, jejich charakteristika a analýza i výše uvedené návrhy a požadavky představují možnou cestu, jak za uvedených podmínek a možností dosáhnout ve výcviku profesní sebeobrany ve VS ČR progresu a zvýšené... Available in a digital repository NRGL
Výběr a analýza faktorů určujících tvorbu koncepce profesní sebeobrany ve Vězeňské službě ČR

Title: Selection and analysis of factors defining formation of the Professional Self- defence Conception within the Prison Service of the Czech Republic. Objectives: The main aim of this work is to ...

Hegr, Pavel; Pavelka, Radim; Sýkora, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Ověření navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu ve školní praxi
Havel, Rostislav; Fialová, Ludmila; Dvořáková, Hana
2017 - Czech
Title: Verifying Propounded Physical Education Standards in School Practice Author: Mgr. Rostislav Havel Supervisor: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. Abstract: The Ministry of Education, Youth and Sports has formulated standards for educational field of physical education through a working group. For the school it is important to be able to use this support material in practice. The aim of the thesis was to analyse verifiability of the propounded standards for physical education in the school environment, to provide information about the knowledge, skills and attitudes of pupils to physical education in the 9th grade of primary school, to map out teachers' opinions on those standards. The research sample consisted of 669 pupils in the 9th year of primary school and 266 physical education teachers in primary school. A knowledge (didactic) test and a questionnaire administered in an online electronic form are the basic research methods applied in the work. The item analyses for each test tasks were performed. A single test cannot cover the whole range of knowledge and skills required by the standards. In the knowledge test compiled on the basis of indicators and illustrative tasks of the propounded standards pupils achieved the average success rate of 58%. Succeeding in the test with over... Název práce: Ověření navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu ve školní praxi Autor: Mgr. Rostislav Havel Vedoucí práce: Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. Abstrakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím pracovní skupiny formulovalo standardy vzdělávacího oboru Tělesná výchova. Z pohledu školy je důležitá možnost využití tohoto podpůrného materiálu v praxi. Cílem rigorózní práce bylo analyzovat ověřitelnost navržených standardů pro tělesnou výchovu ve školním prostředí. Předložit informace o vědomostech, dovednostech a postojích žáků 9. ročníku základní školy v oblasti tělesné výchovy. Zmapovat názory učitelů na problematiku standardů. Výzkumný soubor tvořilo 669 žáků 9. ročníku základní školy a 266 učitelů tělesné výchovy na základní škole. Vědomostní (didaktický) test a dotazník administrované elektronickou online formou představují základní výzkumné metody aplikované v rigorózní práci. U jednotlivých testových úloh byla provedena položková analýza. Celý rozsah znalostí a dovedností vyžadovaný standardy nemůže pokrýt jediný test. Ve vědomostním testu, který byl sestaven na základě indikátorů a ilustrativních úloh navržených standardů, dosáhli žáci průměrné úspěšnosti 58 %. Úspěšnost v testu nad tři pětiny (60 %) je považována za hranici naplnění požadavků minimálního... Available in a digital repository NRGL
Ověření navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu ve školní praxi

Title: Verifying Propounded Physical Education Standards in School Practice Author: Mgr. Rostislav Havel Supervisor: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. Abstract: The Ministry of Education, Youth and ...

Havel, Rostislav; Fialová, Ludmila; Dvořáková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému
Wolák, Radim; Jirák, Jan; Pavličiková, Helena; Kapoun, Pavel
2017 - Czech
WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. Praha, 2017. 130 s. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Abstract The thesis tries to contribute to understanding of the process of introducing a new topic: media education into the Czech educational system (into formal school education). The first part defines the content of media literacy and its levels and describes the main approaches to media education. Then it tries to outline the transformation process of the educational system in the country. The second part provides an overview of the introduction of media education in its systematization processes, institutionalization and implementation. The interest is focused on the description of the implementation process in the 90s of the last century and in the beginning of this century. The final part is dedicated to two views on the implementation of media education. WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. Praha, 2017. 130 s. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Anotace (abstrakt) Práce se snaží přispět k poznání procesu zavádění nového tématu: mediální výchovy do českého vzdělávacího systému. V první části vymezuje obsah a roviny mediální gramotnosti a popisuje hlavní přístupy k mediální výchově. Dále se snaží nastínit proměny vzdělávacího systému v ČR. Druhá část je přehledem zavádění mediální výchovy v procesech její systematizace, institucionalizace a implementace. Těžiště je přitom kladeno na popis procesů zavádění v 90. letech minulého stolení a v počátcích století tohoto. Závěrečná část práce se věnuje dvěma pohledům na implementaci mediální výchovy. Popisuje dobový odborný zájem, který byl mediální výchově věnován v její implementační fázi, a dále představuje proměny metodických materiálů pro učitele. Keywords: mediální výchova; mediální gramotnost; průřezové téma; zavádění; vzdělávání; kurikulum; metodické materiály; učitelé; Media education; media literacy; cross-curricular subject; implementation; education; curriculum; methodical materials; teachers Available in a digital repository NRGL
Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému

WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. Praha, 2017. 130 s. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních ...

Wolák, Radim; Jirák, Jan; Pavličiková, Helena; Kapoun, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace
Petr, Martin; Kylián, Ondřej; Straňák, Vítězslav; Tichý, Milan
2017 - Czech
Presented work is focused on the deposition and characterization of thin and ultrathin plasma polymer films, then also on the preparation of nanocomposites metal/plasma polymer. The characterization of plasma polymer films was partly done in-situ without exposing the samples to the atmosphere. The thickness of prepared films was measured by spectral ellipsometry, the chemical composition was measured by XPS. The morphology and optical properties of deposited films were measured ex-situ. It is shown that during the initial stages of growth the properties of plasma polymer films depend on their thickness and also on the material of the substrate. Many interesting applications were explored for prepared nanocomposites metal/plasma polymer. They can be used as superhydrophobic coatings, gradient coatings, substrates for Raman spectroscopy or as antibacterial coatings. Moreover, special optical properties of prepared nanocomposites were studied in detail. Presented work has an experimental character. Práce je zaměřena na depozici tenkých a ultratenkých vrstev plazmových polymerů, jejich charakterizaci a přípravu nanokompozitů kov/plazmový polymer. Charakterizace vrstev byla částečně prováděna in-situ bez vystavení vzorků okolní atmosféře - metodou spektrální elipsometrie byla měřena tloušťka vrstev, metodou XPS pak chemická struktura vrstev. Po přípravě vzorků byla ex-situ měřena morfologie vrstev i jejich optické vlastnosti. Ukazuje se, že v počátečních stádiích růstu vlastnosti vrstev plazmových polymerů závisí na jejich tloušťce i na materiálu substrátu. Pro připravené nanokompozity kov/plazmový polymer byla rozvinuta celá řada aplikací: mohou sloužit jako superhydrofobní povrchy, gradientní povrchy, substráty pro Ramanovu spektroskopii nebo jako antibakteriální vrstvy. Velká pozornost byla věnována také speciálním optickým vlastnostem připravených nanokompozitních vrstev. Práce má experimentální charakter. Keywords: tenké vrstvy; plazmový polymer; PTFE; magnetronové naprašování; nanokompozity; plasma polymer films; PTFE; magnetron sputtering; nanocomposites Available in a digital repository NRGL
Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace

Presented work is focused on the deposition and characterization of thin and ultrathin plasma polymer films, then also on the preparation of nanocomposites metal/plasma polymer. The characterization ...

Petr, Martin; Kylián, Ondřej; Straňák, Vítězslav; Tichý, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Nanostrukturované plazmové polymery pro řízenou imobilizaci biomolekul
Melnichuk, Iurii; Shukurov, Andrey; Čech, Vladimír; Pavlík, Jaroslav
2017 - English
Title: Nano-structured multicomponent plasma polymers for controlled immobilization of biomolecules Author: Iurii Melnichuk Department / Institute: Department of Macromolecular Physics/Charles University Supervisor of the doctoral thesis: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. Abstract: The aim of this thesis is to highlight the feasibility of tailored nano- structures in functionalizing surfaces for biointerfacial interactions. Development of new techniques for the production of nanoscaled biomaterials can be of use in a variety of medical and biological applications, e.g. biosensors, microarrays, drug sensors, implants, blood-contacting devices. This thesis first examines the early stages of nano-structured thin film growth fabricated by vapor phase deposition of poly(ethylene). We discuss island growth within a framework of rate equation theory, dynamic scaling theory and capture zone distribution. In a second stage, we test dielectric barrier discharge to activate PE nano-pattern for covalent immobilization of proteins. Finally, we assess cell behavior on surfaces in dependence on morphology and the presence of cell adhesive protein tropoelastin. We employ plasma polymerization to produce ultrathin hydrocarbon layer capable of protein anchoring. The thesis findings for the first time manifest the critical... Název práce: Nanostrukturované plazmové polymery pro řízenou imobilizaci biomolekul Autor: Iurii Melnichuk Katedra/Ústav: Katedra Makromolekulární Fyziky/Univerzita Karlova Vedoucí doktorské práce: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. Abstrakt: V této práci studujeme možnosti aplikace nanostruktur při funkcionalizaci povrchů pro interakce s biomolekulami. V první části práce zkoumáme vznik a počáteční stadia růstu tenkých nano- strukturovaných polymerních vrstev nanášených metodou vakuové termální depozice. Růst polyethylenových (PE) ostrůvků je diskutován jak z hlediska kinetických rovnic, tak pomocí teorie dynamického škalování. Druhá část práce je věnována imobilizaci proteinů prostřednictvím kovalentního navázáni na nano- strukturované povrchy aktivované bariérovým výbojem. Diskutujeme jak ovlivňuje morfologie povrchu a přítomnost tropoelastinu proces přežívání buněk na takových površích. Ultra-tenké hydrokarbonové vrstvy schopné imobilizace proteinů jsou vytvořeny metodou plazmové polymerace. Mezi hlavní výsledky práce patří stanovení kritického rozměru ostrůvků a objasnění průběhu nukleace v počáteční fázi jejich růstu. Ošetření PE nanostruktur atmosférickým nízko-teplotním plazmatem vede k jednoduché a účinné kovalentní imobilizaci proteinů na povrchu. Chování buněk na takových površích je závislé na... Keywords: polyethylen; nano-strukturovaná tenká vrstva; nízkoteplotní plazma; ostrůvkový růst; imobilizace bílkovin; poly(ethylene); nano-structured thin film; low-temperature plasma; island growth; protein immobilization Available in a digital repository NRGL
Nanostrukturované plazmové polymery pro řízenou imobilizaci biomolekul

Title: Nano-structured multicomponent plasma polymers for controlled immobilization of biomolecules Author: Iurii Melnichuk Department / Institute: Department of Macromolecular Physics/Charles ...

Melnichuk, Iurii; Shukurov, Andrey; Čech, Vladimír; Pavlík, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2017

Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK - reflexe a rozvoj
Kolář, Karel; Žák, Vojtěch
2017 - Czech
Correspondence physics competition of MFF UK - FYKOS - is extracurricular physical educational activity organized by university students for upper secondary school students. FYKOS is organized by Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague (MFF UK). FYKOS' main goals are: dissemination of physics, education of upper secondary school students, establishing conditions for creation of social bindings between participants (and organizers) and propagation of possibility of studies at MFF UK. This work is the first complete text about running of FYKOS and it is also the first systematical feedback from FYKOS' participants and FYKOS' organizers. The first part is a description of all FYKOS' activities (correspondence part, camps, FYKOSí Fyziklání and others). The second chapter includes an analysis of statistical survey of FYKOS' participants. Other chapters are dedicated to the description of gathering feedback and its interpretation. The feedback was made in several ways - interviews, web questionnaire and email questionnaire. Special attention was turned to study and professional development of former participants. Acquired knowledge lead up to formulation of possible improvements of FYKOS which are introduced in the last part of this theses. It was discovered that among respondents of... Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) je mimoškolní fyzikální vzdělávací aktivitou, kterou organizují vysokoškoláci pro středoškoláky. FYKOS je pořádán Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK). Jeho hlavními cíli jsou: popularizovat fyziku, vzdělávat středoškoláky, propagovat studium na MFF UK a vytvářet sociální vazby mezi řešiteli (a organizátory). Tato práce je prvním uceleným textem o fungování FYKOSu a první systematickou zpětnou vazbou účastníků a organizátorů k jeho působení. V první části práce jsou popsány jednotlivé aktivity FYKOSu (korespondenční část, soustředění, FYKOSí Fyziklání a další). Druhá kapitola je analýzou statistických dat o řešitelích FYKOSu. Další kapitoly jsou pak věnovány sběru a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, která byla získána formou interview, elektronického a emailového dotazníku. Zvýšená pozornost byla věnována studijnímu a profesnímu vývoji bývalých účastníků. Získané poznatky pak vedly k návrhu možných vylepšení v organizaci FYKOSu, které jsou uvedeny v poslední části práce. Mezi respondenty průzkumu byly zjištěno, že více než polovina bývalých řešitelů se rozhodla nastoupit ke studiu na MFF UK. Z respondentů, kteří uvedli své zaměstnání, pracuje zhruba třetina bývalých účastníků v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a čtvrtina z nich... Keywords: korespondenční seminář; pedagogický výzkum; neformální vzdělávání; fyzika; correspondence competition; pedagogical research; informal education; physics Available in a digital repository NRGL
Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK - reflexe a rozvoj

Correspondence physics competition of MFF UK - FYKOS - is extracurricular physical educational activity organized by university students for upper secondary school students. FYKOS is organized by ...

Kolář, Karel; Žák, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2017

Příprava a vlastnosti superparamagnetických anorganicko/polymerních částic pro biolékařské aplikace
Zasońska, Beata Anna; Horák, Daniel; Šafařík, Ivo; Sysel, Petr
2017 - English
Superparamagnetic -Fe2O3 nanoparticles were synthesized by coprecipitation of ferric and ferrous salts with a base. Resulting nanoparticles were coated with shells, such as poly(N,N- dimethylacrylamide) (PDMAAm), neat and functionalized silica (SiO2 and SiO2-NH2), and polyaniline (PANI). PDMAAm shell was introduced by modification of iron oxide nanoparticle surface with an initiator and N,N-dimethylacrylamide was polymerized producing -Fe2O3&PDMAAm core-shell particles. In case of SiO2-NH2 shell, tetramethyl orthosilicate was used to yield -Fe2O3&SiO2 nanoparticles, which were subsequently modified by (3-aminopropyl)triethoxysilane to prepare γ-Fe2O3&SiO2-NH2 particles. Oxidation of aniline hydrochloride with ammonium persulfate in an aqueous solution of poly(N-vinylpyrrolidone) in the presence of iron oxides produced -Fe2O3&PANI nanoparticles. Finally, the last type of the particles was based on thionin-modified poly(carboxymethyl methacrylate) (PCMMA&Th). The particles were characterized by techniques, such as scanning and transmission electron microscopy (SEM and TEM) and dynamic light scattering (DLS) to determine the particle morphology and hydrodynamic diameter. The presence of the functional groups, chemical composition, and the iron content were investigated by Fourier-transform... Superparamagnetické -Fe2O3 nanočástice byly syntetizovány srážením železitých a železnatých solí alkalickými činidly. Výsledné nanočástice byly povlečeny slupkami, jako je poly(N,N-dimethylakrylamid) (PDMAAm), výchozí i funkcionalizovaná silika (SiO2 a SiO2-NH2) a polyanilin (PANI). PDMAAm slupka byla zavedena modifikací povrchu nanočástic oxidů železa iniciátorem a N,N-dimethylakrylamid byl polymerizován za vzniku -Fe2O3&PDMAAm částic. V případě SiO2-NH2 slupky byl použit tetramethyl-orthosilikát a vznikly -Fe2O3&SiO2 nanočástice, které byly následně modifikovány (3-aminopropyl)triethoxysilanem (γ-Fe2O3&SiO2- NH2 částice). Oxidací anilin hydrochloridu persulfátem amonným ve vodném roztoku poly(N- vinylpyrolidonu) v přítomnosti oxidů železa vznikly -Fe2O3&PANI nanočástice. Poslední typ částic byl pak na bázi thioninem modifikovaného poly(karboxymethyl-methakrylátu) (PCMMA&Th). Částice byly charakterizovány technikami, jako je rastrovací a transmisní elektronová mikroskopie (SEM a TEM) a dynamický rozptyl světla (DLS), které stanovily morfologii a hydrodynamický průměr částic. Přítomnost funkčních skupin, chemické složení a obsah železa byly prokázány infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací (FTIR), dále atomovou absorpční spektroskopií (AAS), prvkovou a mikroprvkovou analýzou... Keywords: polymer; částice; nano; superparamagnetický; oxid železa; buňka; polymer; particle; nano; superparamagnetic; iron oxide; cell Available in a digital repository NRGL
Příprava a vlastnosti superparamagnetických anorganicko/polymerních částic pro biolékařské aplikace

Superparamagnetic -Fe2O3 nanoparticles were synthesized by coprecipitation of ferric and ferrous salts with a base. Resulting nanoparticles were coated with shells, such as poly(N,N- ...

Zasońska, Beata Anna; Horák, Daniel; Šafařík, Ivo; Sysel, Petr
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases