Number of found documents: 586374
Published from to

Analýza možných opatření pro omezení dopadu teroristických útoků
Adámek Václav; Maděra Stanislav; Tichý Lukáš
2018 - Czech
Zvyšující se frekvence teroristických útoků spáchaných na území států Evropské unie mě přivedla k myšlence zpracovat práci, ve které se budu zabývat tím, jaká opatření lze přijmout jako preventivní proti těmto útokům a tím i omezení dopadů těchto útoků. V boji proti terorismu považuji prevenci za nejdůležitější bod, proto jsem se při zpracování mojí diplomové práce zaměřil na analýzu protiteroristických, politických i právních, nástrojů Evropské unie i České republiky. Pomocí deskriptivní a kompilativní metody tato práce na začátku popisuje vybrané nástroje EU a ČR, a jejich hlavní koncepční přístupy k současnému boji proti terorismu. Následuje stanovení cíle práce a hypotéz, popis metodiky, jakým způsobem jsou v této diplomové práci analyzována vybraná preventivní opatření proti terorismu. Výsledky, dosažené pomocí SWOT analýzy u vybraných opatření, jsou obsahem praktické části této práce. Analýza byla zaměřena na preventivní opatření proti terorismu využitelné kriminální službou Policie ČR. Ta nalezneme hlavně v zákoně číslo 273/2008 Sb. o Policii České republiky. Prameny mé práce tvořily především legislativní normy Evropské unie a České republiky a monografie renomovaných autorů v oblasti terorismu. V diskuzi a závěru práce je hodnocena praktická využitelnost vybraných opatření, návrhy jejich případných úprav a doporučení pro přijetí nových opatření. Rovněž jsou zde popsány způsoby, jak lze daná opatření využívat v policejní praxi v rámci boje proti terorismu a tím i dopad využití těchto opatření na běžnou veřejnost, spolu s uvedením míry zásahu do lidských práv a svobod.The increasing frequency of terrorist attacks perpetrated on the territory of the European Union has led me to work on a paper in which I will deal with what measures can be taken as a preventive measure against these attacks, and thus limiting the impact of these attacks. I consider prevention as the main point on the combating terrorism. Therefore, in course of my diploma dissertation's elaboration I focused on analysis of counterterrorism, political and legal instruments of European Union and even of the Czech Republic. By means of descriptive and compilation method, my diploma dissertation starts with description of selected EU and Czech Republic instruments and their main conceptual approaches to current combating terrorism. The goalsetting and hypotheses setting follows, together with description of methodology how the selected counter-terrorism measures are analysed in this diploma dissertation. The main part of my diploma dissertation contains the outcomes, achieved by SWOT analysis. The analysis focused mainly on the preventive measures against terrorism, which can be used by the Criminal Police Service of the Czech Police. These measures are mainly found in the Act on the Police of the Czech Republic No. 273/2008 Coll. The sources of my work were primarily legislative norms of the European Union and the Czech Republic and monographs of renowned authors in the field of terrorism. Within the discussion and conclusion part, I evaluate practical efficiency of selected measures, proposals of their eventual modifications and recommendation for new measures to be taken. There are also described the ways, how the said measures can be implemented to the police counter terrorism practices, together with description of the measures' impacts to the general public and its rights and freedoms. Keywords: Terorismus,prevence,legislativa EU,Policie ČR,lidská práva,SWOT analýza; Terrorism,prevention,EU legislation,Police of the Czech Republic,human rights,SWOT analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza možných opatření pro omezení dopadu teroristických útoků

Zvyšující se frekvence teroristických útoků spáchaných na území států Evropské unie mě přivedla k myšlence zpracovat práci, ve které se budu zabývat tím, jaká opatření lze přijmout jako preventivní ...

Adámek Václav; Maděra Stanislav; Tichý Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií
Freiberg František; Kaše Jan; Macháčková Lucie
2018 - Czech
V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem studie proveditelnosti a její aplikací pro hodnocení projektů, postupy při plánování a vymezení peněžních toků a popisem ekonomických metod používaných při hodnocení investic. Poté citlivostní analýzou a možnostmi financování projektu. V praktické části uvádím cíle vytyčené vedením společnosti, kterých musí projekt dosáhnout. Následně provádím analýzu trhu a odhad investičních a provozních nákladů, výnosů a peněžních toků v jednotlivých letech projektu potřebných pro zhodnocení investice. Výsledné ekonomické ukazatele jsem porovnal s žádanými cíli a ohodnotil projekt.In bachelor thesis I deal with evaluation of the investment project for the introduction of production in the company Robatech CZ s.r.o. In the theoretical part I describe investments and investment decision making. Further, a description of the feasibility study and its applications for project evaluation, procedures for planning and determination of cash-flow, and a description of the economic methods used to evaluate investments. Then the sensitivity analysis and the possibilities of project financing. In the practical part, I describe the goals set by the company management which the project must achieve. As next, I deal with analysis of the market, estimation of investment and operating costs, gains and cash-flow in each project year needed to evaluate the investment. I compared the resulting economic indicators with the desired goals and evaluated the project. Keywords: investice,průmyslové lepení,čistá současná hodnota,studie proveditelnosti,projekt; investment,industrial bonding,net present value,feasibility study,project Available in digital repository of ČVUT.
Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií

V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem ...

Freiberg František; Kaše Jan; Macháčková Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu.
Švarc, Ondřej; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
2018 - Czech
The topic of this thesis is the return of the legal principle of superficies solo cedit into the Czech legal order. The thesis aims at the comprehensive overview and the analysis of the issue of this principle based on its inclusion both in the historical and contemporary context. Another objective of this thesis is to look at the registration of the principle, including related institutes, into the public register - the cadastre of real estates. This thesis is divided into three parts. The first part of this thesis follows the development of the superficial principle across the history, including the comparison of its use in given legal orders. This section begins with a glance at Roman private law and its selected institutes which have been incorporated into modern Czech private law by the reception of Roman law. The room will be also given to the law of the Habsburg monarchy and the provisions of the ABGB, civil code that has been valid on our territory until the 1950. The last chapters of this part are devoted to land law in the socialist Czechoslovakia and, in particular, to the 1964 Civil Code. The following section is the core chapter of this thesis. It aims to offer a comprehensive view of the re-establishment of the superficial principle in the context of not only the 2012 Civil Code... Tématem této diplomové práce je návrat zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Práce má za cíl komplexní náhled a analýzu problematiky této zásady na základě jejího zasazení do historického i soudobého kontextu. Dalším z cílů této práce je pohled na zápis zásady včetně souvisejících institutů do veřejného seznamu - katastru nemovitostí. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část této práce sleduje vývoj superficiální zásady napříč historií, včetně komparace jejího užití v daných právních řádech. Tato část začíná pohledem na římské soukromé právo a jeho vybrané instituty, které byly na základě recepce římského práva přejaty do soudobého českého práva soukromého. Prostor je v této části rovněž věnován právu habsburské monarchie a ustanoveními ABGB, platného na našem území až do roku 1950. Závěr této části je věnován pozemkovému právu v socialistickém Československu a zejména občanskému zákoníku z roku 1964. Následující část je stěžejní kapitolou této práce. Má za cíl nabídnout ucelený pohled na znovuzavedení institutu superficiální zásady v kontextu nejen samotného občanského zákoníku z roku 2012, ale rovněž dalších souvisejících právních předpisů, zejména z hlediska výjimek stanovených v předpisech veřejného práva. Jsou zde vysvětleny vybrané právní pojmy se zásadou... Keywords: superficies solo cedit; stavba; součást pozemku; pozemkové právo; katastr nemovitostí; superficies solo cedit; building; component part of the tract of land; land law; land registry Available in a digital repository NRGL
Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu.

The topic of this thesis is the return of the legal principle of superficies solo cedit into the Czech legal order. The thesis aims at the comprehensive overview and the analysis of the issue of this ...

Švarc, Ondřej; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2018

Vliv proplachu infuzního setu na podání správné dávky léku
Laiblová, Barbora; Sedlářová, Petra; Turková, Lenka
2018 - Czech
Bakalářská práce . Teoretická část se zaměřuje na infuzní terapii. Obsahuje kapitoly popisující infuzní soupravu a její specifické části přípravy, aplikace a ukončení Praktická část zkoumá přístup ukončení infuzní terapie skutečným objemem některých infuzních setů. Součástí je vyjádření lékařů k Klíčová slova: ukončení infuzní terapie Available in a digital repository NRGL
Vliv proplachu infuzního setu na podání správné dávky léku

Bakalářská práce . Teoretická část se zaměřuje na infuzní terapii. Obsahuje kapitoly popisující infuzní soupravu a její specifické části přípravy, aplikace a ukončení Praktická část zkoumá přístup ...

Laiblová, Barbora; Sedlářová, Petra; Turková, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Joinpoint Regrese
Lain, Michal; Maciak, Matúš; Hlávka, Zdeněk
2018 - Czech
The theme of this thesis is the joinpoint regression, the description of model, its properties and its construction. We are interested in methods of estimating parameters. We show practical use of the model. In the first chapter we define the model, we describe alternative forms and properties. In the second chapter we focus on estimating parameters of model. We briefly mention of Hudson method, profile likelihood, grid search and LASSO. We mention likelihood ratio for testing hypotheses about values of parameters. The third chapter deals with comparison of models by number of break points by permutation tests and information cri- terions. In the fourth chapter we deal with practical examples. We show diverse application of the model. We compare methods using simulations and show model application. 1 Tématem této práce je joinpoint regrese, popsání modelu, jeho vlastností a jeho konstrukce. Zajímají nás způsoby odhadování parametrů. Ukážeme prak- tické využití modelu. V první kapitole definujeme model, popíšeme alternativní zápisy a vlastnosti. V druhé kapitole se zaměříme na odhad parametrů mo- delu. Stručně zmíníme Hudsonovu metodu, profilovou věrohodnost, grid search a LASSO. Zmíníme poměr věrohodnosti k testování hypotéz o hodnotě parame- trů. Třetí kapitola se zabývá porovnáním modelů podle počtu bodů zvratu po- mocí permutačních testů a informačních kritérií. Ve čtvrté kapitole se zabýváme praktickými příklady. Uvedeme různorodá použití modelu. Porovnáme metody pomocí simulací a ukážeme aplikaci modelu. 1 Keywords: Joinpoint regrese; po částech lineární trend; segmentová regrese; bod zvratu;; Joinpoint regression; piece-wise linear trend; segmented linear regression; break point; Available in a digital repository NRGL
Joinpoint Regrese

The theme of this thesis is the joinpoint regression, the description of model, its properties and its construction. We are interested in methods of estimating parameters. We show practical use of the ...

Lain, Michal; Maciak, Matúš; Hlávka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2018

Novorozenecký screening
Pojezdná, Anna; Sedlářová, Petra; Chmelařová, Michaela
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Novorozenecký screening

Pojezdná, Anna; Sedlářová, Petra; Chmelařová, Michaela
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava zpracování a prodeje produktů z farmy
Medek, Lukáš; Damohorský, Milan; Žákovská, Karolina
2018 - Czech
This thesis looks at the legal framework of the sale and processing of farm- produced goods. Especially, it concerns hygienic requirements for this type of production. The operation of an agriculture farm which grocery production connects the agricultural and grocery legislation. At the moment, it's a very actual topic because of the growing interest for local products of small farmers. Also, in this area, there were recent legislative changes to facilitate the process for small businesses. The objective of this research Is to provide a complex look at the legislation in the area of the farm processing and sale and to use critical analysis to chosen systematic elements and to particular provisions. In the first part of this work, the reader is presented with the introduction to this problematic, including the definition of the position of the grocery production done directly on farms in Czech agriculture and food industry. There are also fundamental concepts for this area defined. In the second part, the historical excursion of the sale and processing of products on farms is provided. The origin of the hygienic provisions was the Austria-Hungry legislation, especially the document Codex Alimentarius Austriaticus. The legislation in th interwar period followed. In the latter, for instance,... Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou prodeje a zpracování produktů z farmy. Především je věnována hygienickým požadavkům na tento typ produkce. Provozování zemědělské farmy spolu s výrobou potravin v sobě propojuje zemědělskou a potravinářskou právní úpravu. Momentálně se jedná o velice aktuální téma z důvodu rostoucího zájmu o lokální produkty od malých farmářů. V této oblasti také v nedávné době probíhaly legislativní změny směřující ve vstřícnější právní úpravě pro tyto malé podniky. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na právní předpisy v oblasti faremního zpracování a prodeje. Dále podrobit některé systémové prvky či jednotlivá ustanovení podrobit kritické analýze. V první části práce dochází k věcnému uvedení čtenáře do problematiky včetně vymezení postavení výroby potravin přímo na farmách v rámci českého zemědělství a potravinářství. Také je zde vymezeno několik základních pojmů stěžejních pro danou oblast. V druhé části je poskytnut historický exkurz prodeje a zpracování produktů na farmách. Počátkem hygienických předpisů bylo Rakousko-Uherské zákonodárství, především vytvořením dokumentu Codex Alimentarius Austriaticus. Dále pokračování tvorby právních předpisů v meziválečném období. Zde například můžeme pozorovat výjimky pro farmáře z nucené pasterace apod. Dále... Keywords: zemědělství; farma; farmářské produkty; agriculture; farm; farm products Available in a digital repository NRGL
Právní úprava zpracování a prodeje produktů z farmy

This thesis looks at the legal framework of the sale and processing of farm- produced goods. Especially, it concerns hygienic requirements for this type of production. The operation of an agriculture ...

Medek, Lukáš; Damohorský, Milan; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2018

Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru
Sivák, Jakub; Frinta, Ondřej
2018 - Czech
Protection of Personal Rights in Cyberspace Abstract I chose the doctor thesis topic, Personality protection in cyberspace, for several reasons. First of all this topic is close to me as I am interested in protection of personality for couple of years (I have dealt with personality protection in scientific articles, my diploma thesis and protection of personality is also the subject of my dissertation thesis at this university). Secondly, this theme is a very actual issue and there is still space to come with new approach and move the legal science forward. The aim of the thesis is therefore to bring new ideas and approaches on this issue. The thesis introduction deals with important milestones of personal protection. Among them is the Law Code of Hammurabi, the Constitution of the Athenians, the Law of Twelve Plagues, the Edict of Milan, the Magna Carta Libertatum, the Declaration of Independence, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, the League of Nations, and in Bohemia ABGB or the Press Act. The following parts further define terms as follows: human personality, the protection of personality and the cyber space. This part of the thesis describes, in theory, respective parts of a human person's personality that may be affected by a cybernetic attack. This part is followed by a chapter... Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru Abstrakt Téma ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru jsem si vybral z několika důvodů. Jednak je mi jakékoliv téma ochrany osobnosti blízké (zabýval jsem se jím ve vědeckých článcích, v diplomové práci a s ochranou osobnosti je spojeno i téma mé disertační práce na zdejší univerzitě). Za druhé se jedná o téma velmi aktuální a doposud nevyčerpané. Cílem práce je tedy přijít s novými myšlenkami a pohledy na danou problematiku. Úvod práce se věnuje významným milníkům ochrany osobnosti. Mezi nimi lze zmínit alespoň Chamurappiho zákoník, Aristotelovu Ústavu athénskou, zákon 12 desek, Edikt milánský, Velkou listinu svobod ("Magna charta libertatum"), Prohlášení nezávislosti, Deklaraci práv člověka a občana, Pakt společnosti národů a na území Českých zemí pak například ABGB nebo tiskový zákon. Navazující části práce dále v teoretické rovině vymezují pojem osobnost člověka, ochrana osobnosti a kybernetický prostor. Část předkládané rigorózní práce, rovněž v rovině teorie, potom rozvádí jednotlivé složky osobnosti člověka, které mohou být kybernetickým útokem zasaženy. Na to bezprostředně navazuje kapitola zabývající se možnými zásahy do osobnosti člověka prostřednictvím kybernetického prostoru. Práce zde vychází z konkrétních příkladů a popisuje jednotlivé typy... Keywords: Ochrana osobnosti; kybernetický prostor; kybernetická šikana; online kriminalita; elektronické důkazní prostředky; terorismus; Personality protection; cyber space; cyberbullying; online crime; electronic evidences; terrorism Available in a digital repository NRGL
Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru

Protection of Personal Rights in Cyberspace Abstract I chose the doctor thesis topic, Personality protection in cyberspace, for several reasons. First of all this topic is close to me as I am ...

Sivák, Jakub; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Podnikání v energetických odvětvích z právního hlediska
Knězová, Kateřina; Damohorský, Milan; Pokorný, Jiří
2018 - Czech
Legal aspects of Energy business Summary The aim of this master thesis is to give an overview of the development of the energy market. The first big changes occurred in 1990s when it became necessary to make energy sector owned by the state more efficient. The main reasons for its restructuring were an incompatible infrastructure, standardised services and high prices. State with the lack of financial resources leave the monopolistic system and open the market for new potential investors. Some another changes are connected with the accession to the European Union. The process of liberalization was used like an instrument for changes which impose requirements not only on market participants but also on state, which is obliged to provide an independent supervisor. Currently the main legislative source is an act No. 436/2008 Coll., Energy Act. It provides information about basic rights and obligations of the market participants, their relationships and the ways of regulations of their activities. The energy sector is regulated on national level. But recently an Energy union has been formed on international level. To ensure energy independence is the main goal of the Energy union. Member states will have to abandon their authority and give way to this newly established community. This master thesis analyse the... Podnikání v energetických odvětvích z právního hlediska Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout základní přehled o vývoji novodobého energetického trhu. První velké změny přišly v 90. letech, kdy bylo potřeba státem vlastněný energetický sektor výrazně zefektivnit. Hlavními důvody pro jeho restrukturalizaci byly nevyhovující infrastruktura, standardizované služby a vysoké ceny. Stát s nedostatkem finančních prostředků se proto musel vzdát svého monopolního postavení a umožnit vstup na energetický trh novým potencionálním investorům. K další změnám došlo po vstupu České republiky do Evropské unie. Ta jako nástroj změny zvolila proces liberalizace, který klade požadavky jak na účastníky, tak na stát. Ten je povinen zajistit funkci nezávislého regulátora. V současné době je základním pramenem úpravy energetického sektoru zákon č. 436/2008 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). V něm jsou upraveny základní práva a povinnosti účastníků, jejich vzájemné vztahy a způsoby regulace jejich činnosti. Energetický sektor je tak regulován především na národní úrovni. Nově však na mezinárodní úrovni vzniká energetická unie. Jejím hlavním cílem je zajistit energetickou nezávislost států Evropské unie. Členské státy se tak... Keywords: Energetický zákon; liberalizace; energetická unie; Energy Act; liberalization; energy union Available in a digital repository NRGL
Podnikání v energetických odvětvích z právního hlediska

Legal aspects of Energy business Summary The aim of this master thesis is to give an overview of the development of the energy market. The first big changes occurred in 1990s when it became necessary ...

Knězová, Kateřina; Damohorský, Milan; Pokorný, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Ochrana hospodářské soutěže ve vybraných síťových odvětvích: Případ liberalizované železniční a letecké dopravy v Evropské unii
Mohylová, Aneta; Šmejkal, Václav; Kunertová, Tereza
2018 - English
(EN) This thesis deals with the EU competition law enforcement in the transport sector towards private undertakings. Specifically, air and rail transport are focused at as they represent convenient examples on which it can be demonstrated how the EU manages to cope with the liberalization process and apply the competition rules to these sectors. The main research question of the thesis is what specific features can be observed in the decision making of the Commission and Court of Justice of the EU regarding the competition rules in the transport sector, specifically air and rail industry. This thesis is structured as follows. In total, it includes six chapters, introduction, four main chapters and the conclusion. The first main chapter is devoted to the EU transport policy as the goals of the transport policy, the liberalization process and its main characteristics are described. Specifically, the main milestones in the creation of single European transport policy in the transport sector are presented and the main obstacles in the liberalization process in the airline and rail sector are discussed. Moreover, the chapter also deals with the relationship of ex ante regulation and ex post competition rules. The second chapter focuses on the analysis of the competition rules enforcement in the air... Název práce: Ochrana hospodářské soutěže ve vybraných síťových odvětvích: Případ liberalizované železniční a letecké dopravy v Evropské unii Abstrakt (ČJ) Tato práce se zabývá prosazováním soutěžněprávních norem EU vůči podnikům v sektoru dopravy. Konkrétně je pozornost práce věnována letecké a železniční dopravě, neboť tyto dva sektory představují vhodné příklady, na nichž může být ukázáno, jak Evropská unie zvládá prosazovat normy soutěžního práva v kontextu probíhající liberalizace těchto sektorů. Hlavní výzkumnou otázkou této práce je, jaká specifika je možné pozorovat v prosazování hospodářské soutěže EU vůči podnikům v letecké a železniční dopravě. Po obsahové stránce je práce rozdělena do 6 kapitol, úvodu, 4 hlavních kapitol a závěru. První kapitola je zaměřena na společnou dopravní politiku Evropské unie. Tato kapitola popisuje hlavní cíle, formování a charakteristické znaky této dopravní politiky. Dále se zejména zaměřuje na významné milníky, které byly při vytváření jednotné dopravní politiky dosaženy a překážky, kterým tyto trhy v průběhu liberalizace čelily. Kapitola dale pojednává o vztahu soutěžněprávních norem a předpisů regulace. Druhá kapitola provádí analýzu prosazování soutěžního práva v letecké dopravě. Konkrétně se zaměřuje na specifika, které Komise a Soudní dvůr Evropské unie berou v... Keywords: soutěžní právo; letecká a železniční doprava; liberalizace letecké a železniční dopravy; competition law; air and rail transport; liberalization of air and rail transport Available in a digital repository NRGL
Ochrana hospodářské soutěže ve vybraných síťových odvětvích: Případ liberalizované železniční a letecké dopravy v Evropské unii

(EN) This thesis deals with the EU competition law enforcement in the transport sector towards private undertakings. Specifically, air and rail transport are focused at as they represent convenient ...

Mohylová, Aneta; Šmejkal, Václav; Kunertová, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases