Number of found documents: 440095
Published from to

Aplikační podpora pro sběr dat při měření hemodynamických parametrů
Havlík Jan; Albert Filip; Novotný Jan
2017 - Czech
Práce seznamuje čtenáře s problematikou měření hemodynamických parametrů a kyslíkové saturace z hlediska fyziologického i technického. Dále popisuje komunikaci po sběrnici USB, zejména za využití třídy HID, a seznamuje čtenáře s programovacím jazykem C#, který byl využit v praktické části práce. Na teoretickou část navazuje podrobný rozbor použité knihovny pro komunikaci s HID zařízením, který rovněž slouží k snadnějšímu pochopení této knihovny pro její případné budoucí uživatele. Použití knihovny je demonstrováno na vypůjčeném zařízení pulsního oxymetru vytvořením GUI aplikace, pomocí které je možné data ze zařízení číst, vypočítat hodnotu kyslíkové saturace a tepové frekvence, zobrazit fotopletysmografickou křivku a data exportovat do formátu CSV pro případné další využití.The thesis introduces theory of measuring hemodynamic parameters and oxygen saturation, both from the physiological and technical point of view. Also describes communication using USB, especially its class HID, and introduces basics of C# programming language, which was used in practical part of the thesis. Then the thesis describes in details structure of used HID library, which aims to help reader, who wants to use the library, to understand its structure. Usage of the library is further demonstrated on pulse oximeter device through written GUI application, which provides data reading, blood oxygen saturation and heart rate measurement, photoplethysmogram plotting and export to CSV data format for further use. Keywords: hemodynamika; kyslíková saturace; USB HID; C#; pulsní oxymetrie; hemodynamics; oxygen saturation; USB HID; C#; pulse oximetry Available at various departments of the ČVUT.
Aplikační podpora pro sběr dat při měření hemodynamických parametrů

Práce seznamuje čtenáře s problematikou měření hemodynamických parametrů a kyslíkové saturace z hlediska fyziologického i technického. Dále popisuje komunikaci po sběrnici USB, zejména za využití ...

Havlík Jan; Albert Filip; Novotný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza efektů tréninkové intervence na výkon v kondičních testech u hráčů fotbalu
ŠVACH, Michal; WEISSER, Radim; HŮLKA, Karel
2017 - Czech
Cílem diplomové práce byla analýza efektu tréninkové intervence na výkon v kondičních testech u hráčů fotbalu. Výzkumný soubor tvořilo 24 hráčů oddílu FC TVD Slavičín, kategorie muži. Průměrný věk probandů byl 22,4 ? 5,52. Výzkum se uskutečnil v zimním přípravném období a trval 8 týdnů. Změna výkonnosti byla hodnocena prostřednictvím terénních testů: K-test, RSA test a Yo-Yo intermitentní zotavovací test level 2. Praktická část sleduje úroveň kondiční připravenosti zkoumaného souboru na začátku a na konci zvoleného období. V poslední části, na základě komparace získaných výsledků, jsou vyhodnoceny a graficky znázorněny účinky jednotlivých testů. Statisticky významného zlepšení nastalo u K-testu agility a RSA testu. U Yo-Yo IR2 testu nedošlo během tréninkového programu ke statisticky významnému zlepšení. The aim of the diploma thesis was to analyze the effect of training interventions on football players´ performance in fitness tests. The research group consisted of 24 players from FC TVD Slavicin group in men category. The average age of the participants was 22,4 ? 5,52. The research was realised during 8 weeks in winter preliminary period. The change in performance was evaluated through field tests: K-test, RSA test and Yo-Yo intermittent recovery test level 2. Practical part of the thesis monitors level of fitness readiness of the research group at the beginning and in the end of the selected period. In the last section there are evaluated and graphically illustrated effects of the individual tests. Statistically significant improvement was observed in K-test agility and RSA test. The Yo-Yo IR2 test did not prove statistically significant improvement during the training program. Keywords: fotbal; sportovní trénink; tréninkový proces; zatížení; agilita; terénní testy; football; training; training process; load; agility; field tests Available in digital repository of UPOL.
Analýza efektů tréninkové intervence na výkon v kondičních testech u hráčů fotbalu

Cílem diplomové práce byla analýza efektu tréninkové intervence na výkon v kondičních testech u hráčů fotbalu. Výzkumný soubor tvořilo 24 hráčů oddílu FC TVD Slavičín, kategorie muži. Průměrný věk ...

ŠVACH, Michal; WEISSER, Radim; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Možnosti užití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti
Bálský Marek; Zelenka Václav; Novák Daniel
2017 - Czech
Předkládána práce se zabývá možnostmi využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti a jejich vlivem na vnímání světelných scén. Náplní teoretické části je seznámení se zrakovým ústrojím člověka, vlivem a účinkem světla na člověka, principem vnímání a určování chromatičnosti záření, principem LED. Praktická část se zabývá návrhem metodiky a analýzou fotometrických a elektrických parametrů vybraného vzorku svítidla s volitelnou teplotou chromatičnosti.This thesis deals with possibilities of applications of luminaires with optional color temperature and their influence on the perception of light scenes. The theoretical part starts with a description of human visual system, physiological effects of optical radiation, color specification, principle of perception and determining color temperature, principle of light emiting diode. The practical part of this thesis are the draft methodology and analysis of photometric and electrical parameters of the selected sample luminaires with optional color temperature. Keywords: zrakové ústrojí; vnímání barev; trichromatické soustavy; teplota chromatičnosti; podání barev; světlo emitující diody; svítidla s volitelnou teplotou chromatičnos; human visual system; color specification; chromaticity coordinate; color temperature; color rendering; light emiting diode; luminaires with optional color temperature; tunable whit Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti užití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti

Předkládána práce se zabývá možnostmi využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti a jejich vlivem na vnímání světelných scén. Náplní teoretické části je seznámení se zrakovým ústrojím ...

Bálský Marek; Zelenka Václav; Novák Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Přesné měření polohy s využitím zpracování difrakčních obrazů
Fischer Jan; Hubík Martin; Havle Otto
2017 - Czech
Cílem této práce je prozkoumat a navrhnout metody optického měření polohy v jedné i ve dvou osách současně v rozsahu jednotek milimetrů s rozlišením v řádu stovek nanometrů. Metoda měření spočívá v určení polohy stínového obrazce za stínítkem, které je osvětleno bodovým zdrojem koherentního záření. Stínový obrazec je detekován plošným CMOS senzorem. Subpixelového rozlišení je dosaženo díky interpolaci stínového obrazce. Měření polohy stínové stopy je provedeno pro dva typy stínítek (nepropustná polorovina a stínítko s kruhovou aperturou). Na základě teoretického rozboru je učiněn kvalikovaný odhad očekávané přesnosti. Ten je pak podroben experimentálnímu ověření na přesných lineárních pojezdech. Polohu stínového obrazce bylo možné určit s přesností 200 nm, což odpovídá 1/30 velikosti pixelu.The goal of this thesis is to investigate and develop methods of optical position measurement in one and two axis simultaneously. The range of the measurement is in order of millimeters with resolution of hundreds of nanometers. The method is base on determination of the position of a shadow image behind the screen, which is illuminated by the coherent point light source. The shadow image is detected by CMOS area sensor. Sub-pixel resolution is achieved by interpolation of the shadow image. The theory is developed for two types of screen (semi-innite screen and screen with circular aperture). Based on theoretical analysis an estimate of expected accuracy is presented. Experimental evaluation is performed with high-precision linear translation stage. The position of a shadow image can be determined with the accuracy of 200 nm, which corresponds to 1 / 30 of the size of a pixel. Keywords: Měření polohy,difrakce; position measurement,diffraction Available in digital repository of ČVUT.
Přesné měření polohy s využitím zpracování difrakčních obrazů

Cílem této práce je prozkoumat a navrhnout metody optického měření polohy v jedné i ve dvou osách současně v rozsahu jednotek milimetrů s rozlišením v řádu stovek nanometrů. Metoda měření spočívá v ...

Fischer Jan; Hubík Martin; Havle Otto
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Extrakce kanonických pohledů z multimediálních databází pomocí neobrazové informace
Matas Jiří; Jeníček Tomáš; Zitová Barbara
2017 - Czech
Ucelená kolekce komplexních dat je užitečná a Wikipedie takovou kolekci poskytuje. Schopnost rozpoznat jakýkoliv významný objekt na Wikipedii podle obrázku a prezentovat jeho kanonické pohledy je samo o sobě působivé. Ucelená kolekce může sloužit k měření chyby typu II u systémů pro vyhledávání pomocí obrazové informace. Byla získána množina 357 tisíc významných objektů ze všech stránek Wikipedie a Wikidat za využití 390 jazyků. Propojením nezávislých zdrojů otevřených dat byla vytvořena ontologie představující sémantický popis významných objektů z Wiki. Dále byla sestavena množina 1.1 miliónu ručně anotovaných Wiki obrázků a soubor 131 miliónů externích obrázků z pěti různých internetových databází - Google Images, Flickr, Yahoo Image Search, Bing Images a Yandex Image Search. Všechna zpracovaná data jsou z roku 2016. Obrázky každého významného objektu se sestávají z množiny odlišných pohledů společně s metadaty vztahující se ke scéně. Shlukováním Wiki obrázků obsahující odlišné pohledy byly identifikovány kanonické pohledy. Výsledkem je databáze s komplexním popisem každého významného objektu jak z pohledu sémantiky, tak z pohledu vizuální informace. S využitím těchto dat byl vytvořen systém vyhledávání pomocí obrazové informace, který je schopen vyhledat jakýkoliv významný objekt z Wiki, a pro který byl definovaný evaluační protokol. Při uvažování pouze prvního výsledku měl systém průměrnou přesnost 48%.A comprehensive collection of complex data is beneficial and Wikipedia provides such collection. The ability to recognize any landmark on Wikipedia from an image and present its canonical views is impressive by itself. A comprehensive collection can provide a mean of measuring the false negative rate of image-based retrieval systems. A set of 357 thousand Wiki Landmarks has been identified among all Wikipedia and Wikidata pages while utilizing 390 languages. An ontology representing a semantic description of Wiki Landmarks was formed by interlinking independent Open Data sources. A dataset of 1.1 million manually annotated Wiki images was retrieved and the main corpus of 131 million external images was obtained from five distinct online image databases - Google Images, Flickr, Yahoo Image Search, Bing Images and Yandex Image Search. All processed data are from 2016. Images of each landmark consist of a set of diverse views together with metadata related to the scene. For each set of diverse views, canonical views were identified by clustering Wiki images. The result is a database with a complex description of each Wiki Landmark from both semantic and visual point of view. Based on this dataset, an image-based retrieval system able to retrieve any Wiki landmark was built and its evaluation protocol was defined. Taking the first result only, the average accuracy of the system was 48%. Keywords: definice landmark,mnozina obrazku,kanonicke pohledy,vyhledavani pomoci obrazove informace,ontologie,hluboke site; landmark definition,imageset,canonical views,image retrieval,ontology,deep networks Available in digital repository of ČVUT.
Extrakce kanonických pohledů z multimediálních databází pomocí neobrazové informace

Ucelená kolekce komplexních dat je užitečná a Wikipedie takovou kolekci poskytuje. Schopnost rozpoznat jakýkoliv významný objekt na Wikipedii podle obrázku a prezentovat jeho kanonické pohledy je samo ...

Matas Jiří; Jeníček Tomáš; Zitová Barbara
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty
Drchal Jan; Szadkowski Rudolf Jakub; Kubalík Jiří
2017 - English
Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se chová podle svého rozvrhu: sekvence aktivit. Existuje mnoho implementací multiagentního modelu, které jsou založené na expertním přístupu. Neexistuje však žádná implementace, která by byla čistě datově řízená. V této práci se zkoumá možnost využití rekurentních neuronových sítí (RNN) k modelování agentova chování. V této práci používám RNN s LSTM bloky (LSTM-RNN) ke generování sekvencí aktivit, kde každá vlastnost aktivity je pravděpodobnostně modelovaná. Tato LSTM-RNN je navržena jako síť modelující pravděpodobnostní směsi (MDN přístup). V této práci porovnávám tři různé způsoby pravděpodobnostního modelování časových vlastností: pravděpodobnostní funkcí, normální směsí a beta směsí. V této práci je také představená "načítací sekvence", která pro každého agenta načítá možné destinace jejich cest. Nakonec, rozvrhy vygenerované LSTM-RNN jsou validované validačním nástrojem VALFRAM.Multi-agent activity-based models solve transportation forecasting problems. Activity-based models model a transportation system with a large number of interacting simple agents. Each agent behaves according to its schedule: sequence of activities. Every activity contains its type, transport mode and spatio-temporal information. There are many implementations of activity-based models that use expert-system approach, but there has been none that is purely data-driven. This work explores the possibility of using a recurrent neural network (RNN) as scheduler. I use an RNN with LSTM blocks (LSTM-RNN) to generate a sequence of activities where each activity feature is probabilistically modeled by selected probability function. The LSTM-RNN is combined with the mixture density network (MDN) approach so it is possible to model features with probability density functions. I compare three different probabilistic functions to model temporal features: mass density function, Gaussian mixture and beta mixture. This work presents a loading sequence which loads possible trip destinations for each agent. Finally, the schedules generated by the LSTM-RNN are validated by the Validation Framework for Activity-based Models (VALFRAM). Keywords: LSTM,síť modelující pravděpodobnostní směs,multiagentní model,doprava,rekurentní neuronové sítě; recurrent neural networks ,long short term memory ,mixture density network ,agent based modelling,activity based model,transport Available in digital repository of ČVUT.
Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty

Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se ...

Drchal Jan; Szadkowski Rudolf Jakub; Kubalík Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů
Teplý Tomáš; Bíba Ladislav; Vítek Stanislav
2017 - Czech
Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně postavena nad snímaný prostor. Výstupem je vypracování 3D modelu prostoru pomocí výškových dat přijímaných z robotu. Programování proběhlo v jazyce C# a ve vývojovém prostředí Unity 3D. Výsledný program zajišťuje snímání 3D profilu terénu po kterém se robot pohybuje. S možností ručního ovládání a komunikací pomocí sériového rozhraní UART.This bachelor project focuses on developing computer software that calculates object position from camera video. Position data and information about actual angle from other sensors are saved for generation of 3D model of terrain at the end of measuring cycle. Informations from sensors are collected and transmitted via wireless connection to the computer. All used software is programmed in C# language using Unity 3D game engine. Finished program was tested and runs on Arch Linux and Microsoft Windows operating system. Keywords: Kamera; Modelování; Prostor; Terén; Camera; Modelling; Area; Terrain Available at various departments of the ČVUT.
Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů

Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně ...

Teplý Tomáš; Bíba Ladislav; Vítek Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory
Hlinovský Vít; Sixta Jan; Divín Stanislav
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, reverzaci směru otáčení s využitím skalárního řízení. Práce se dále zabývá návrhem pomocného spínaného napájecího zdroje, galvanickým oddělením ovládacích signálů frekvenčního měniče, jako jsou signál start, stop a reverzace, dále analogového řídícího napětí 0 - 10 V a komunikační sběrnice RS232, která slouží pro vzdálené ovládání měniče, jeho konfiguraci a usnadnění ladění programu při jeho vývoji. Řízení frekvenčního měniče je realizováno s využitím mikroprocesoru ARM Cortex M3. Zkonstruovaný frekvenční měnič byl naprogramován a úspěšně otestován.The variable frequency drive described in this bachelor thesis allows the control of low power induction motors. The variable frequency drive allows controlling the speed, torque and direction of rotation with the use of scalar control algorithm. Auxiliary switchmode power supply is designed for the variable frequency drive. The thesis also describes solutions for galvanic isolation of control signals, such as start, stop and reverse signal, analag control voltage 0 to 10 V and RS232 communication interface, which is used for remote control and configuration of the drive and also for software debugging purposes. Cortex M3 microcontroller is used to control the converter. The designed variable frequency drive has been successfully built, programmed and tested. Keywords: Frekvenční měnič; asynchronní motor; spínaný napájecí zdroj; jednočinný blokující měnič; mikroprocesor; ARM Cortex M3.; Variable frequency drive; induction motor; switchmode power supply; flyback converter; microcontroller; ARM Cortex M3. Available at various departments of the ČVUT.
Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory

Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, ...

Hlinovský Vít; Sixta Jan; Divín Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh konstrukce astronomického dalekohledu
Jirásek Lubor; Panchártek Petr; Náhlík Josef
2017 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronické ovládací zařízení pro nastavení správné polohy dalekohledu pro sledování pohybu objektu na obloze. Podmínkou je návrh systému, který umožní integrovat další části dnes používaných s dalekohledy, jako CCD kameru, apod.Purpose of this master's thesis is to design and implement an electronic control device for setting the correct position of the telescope for tracking an object on the sky. The condition is a design system that it will integrate other parts of the telescopes used today as a CCD camera, and the like. Keywords: dalekohled Newton; montáž Dobson; krokový motor; snímání polohy; řídicí jednotka; Newtonian telescope; Dobsonian; stepper motor; position sensing; control unit Available at various departments of the ČVUT.
Návrh konstrukce astronomického dalekohledu

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronické ovládací zařízení pro nastavení správné polohy dalekohledu pro sledování pohybu objektu na obloze. Podmínkou je návrh systému, který ...

Jirásek Lubor; Panchártek Petr; Náhlík Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Multiplatformní mobilní aplikace pro překladatelskou platformu Memsource
Malý Ivo; Novák Vojtěch; Frivaldský Dalibor
2017 - English
Memsource Cloud je online platforma pro překlady, která jak jednotlivcům, tak i velkým překladatelským agenturám pomáhá spravovat jejich překladatelské projekty. Memsource Cloud nabízí sadu nástrojů pokrývajících kompletní průběh práce od importu dokumentu, až po závěrečnou revizi. Tato práce popisuje vývoj mobilní aplikace, která uživatelům Memsource Cloud umožní přistupovat k funkcionalitám plaformy skrze její veřejná API. Oproti stávajícímu webovému řešení, mobilní aplikace bude mít výhody vyšší integrace s mobilní platformou a zvýšeného uživatelského komfortu díky tomu, že bude navržena přímo pro mobilní zařízení.Memsource Cloud is an online translation platform that helps individuals as well as large translation agencies to manage their translation projects. Memsource Cloud offers tools for the entire translation workflow from document import to final review. This document describes development of a mobile application which will enable the users of Memsource Cloud to access its features through public APIs while---compared to the current web-based solution---allowing greater integration with the mobile platform and offering a user experience specifically tailored for mobile devices. Keywords: vývoj mobilních aplikací; React Native; Android; iOS; Memsource Cloud; Memsource; mobile application development; React Native; Android; iOS; Memsource Cloud; Memsource Available in digital repository of ČVUT.
Multiplatformní mobilní aplikace pro překladatelskou platformu Memsource

Memsource Cloud je online platforma pro překlady, která jak jednotlivcům, tak i velkým překladatelským agenturám pomáhá spravovat jejich překladatelské projekty. Memsource Cloud nabízí sadu nástrojů ...

Malý Ivo; Novák Vojtěch; Frivaldský Dalibor
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases