Number of found documents: 525602
Published from to

Expediční cykloturistika jako prostředek prožitku a osobního rozvoje
VRBÍK, Pavel; SVOBODA, Jakub; JANEČKOVÁ, Kristýna
2018 - Czech
Bakalářská práce popisuje prožitek a osobnostně sociální rozvoj účastníka expediční cykloturistiky, kdy prožitek a z toho vyplývající zkušenost je chápáno jako nástroj pro rozvoj jedince. Stejně tak destinace, kde se účastník pohybuje jako další možný zvýrazňující nástroj prožitku, zkušenosti a rozvoje jedince. Pro autentické zachycení problematiky byla využita retrospektivní autoetnografická metoda výzkumu popisující autorovy zkušenosti s expediční cykloturistikou. Dále pak metoda fenomenologie pro výklad specifik kulturních paradigmat popsaných destinací, obé jako součást kvalitativní metodologie. Celá tato práce se snaží využít principu hermeneutické spirály pro zřejmější pochopení vzájemně propojených specifik popsaného fenoménu. This bachelor thesis describes experience and personal development of participant in cycling tourism expeditions, when experience is a kind of tool for personal development. At the same time the destination is an expressive instrument where the participant is operating. For the authentic describing of the studied theme is used autoethnographic method of the author experience, the phenomenology method for presentation of specific cultural paradigms of destination, both of them as a part of qualitative methods. Whole thesis makes efforts to use principle of hermeneutic spiral for the clear comprehensions of mutual connected phenomena. Keywords: prožitek; zážitek; zkušenost; osobnostně sociální rozvoj; expediční cykloturistika; Balkán; Ukrajina; Barma; autoetnografie; kvalitativní meteologie; experience; personal development; cycling tourism expeditions; Balkan; Ukraine; Burma; autoethnograph; qualitative approach Available in digital repository of UPOL.
Expediční cykloturistika jako prostředek prožitku a osobního rozvoje

Bakalářská práce popisuje prožitek a osobnostně sociální rozvoj účastníka expediční cykloturistiky, kdy prožitek a z toho vyplývající zkušenost je chápáno jako nástroj pro rozvoj jedince. Stejně tak ...

VRBÍK, Pavel; SVOBODA, Jakub; JANEČKOVÁ, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Život mládeže a studentstva z pohledu ruských periodik v meziválečném Československu
ZÁVORKOVÁ, Kamila; KOMENDOVÁ, Jitka; CHADAEVA, Olga
2018 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zmapovat život ruského emigrantského studentstva z pohledu centrálního studentského spolku ORESO. Studentská komunita tvořila významnou složku ruské emigrace, která po říjnovém převratu 1917 odcházela z bolševického Ruska. Studenti cítili potřebu sdružovat se ve spolcích, jež zakládaly na všech místech, kde se usadili. ORESO, jako hlavní spolek ruské studentské emigrace, podporoval své členy, zařazoval je ho školského systému, obstarával stipendia, organizoval studentské akce. Druhou části předložené práce byla analýza Informačního bulletinu ORESO, který vydávala výše zmíněná studentská organizace. Bulletin vycházel v rozmezí let 1923-1937 a byl jedním z cenných zdrojů, podávajících pohled do studentského emigrantského života. The aim of this diploma thesis was to chart the life of Russian emigrant students from the point of view of the ORESO, central student association. The student community was an important part of Russian emigration that left the bolshevik Russia after the October 1917 revolution. Students felt the need to associate in the organizations which they set up wherever they settled down. ORESO, the main association of Russian student emigration, supported its members, placed them into the education system, gave them scholarships and organized the student events. The second part of the thesis was the analysis of the ORESO Information bulletin, which was published by the organization mentioned above. The bulletin was published between the years 1923-1937 and was one of the most valuable sources of insight into the the student´s life of emigrant. Keywords: ORESO; Informační bulletin ORESO; ruská emigrace; studentské spolky; studenti; mládež; ORESO; Information Bulletin ORES; Russian emigration; Students' society; students; youth Available in digital repository of UPOL.
Život mládeže a studentstva z pohledu ruských periodik v meziválečném Československu

Cílem diplomové práce bylo zmapovat život ruského emigrantského studentstva z pohledu centrálního studentského spolku ORESO. Studentská komunita tvořila významnou složku ruské emigrace, která po ...

ZÁVORKOVÁ, Kamila; KOMENDOVÁ, Jitka; CHADAEVA, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Numerická odpověď predátora: netopýři a motýlí škůdci lesa
RATAJOVÁ, Alice; BARTONIČKA, Tomáš; BUREŠ, Stanislav
2018 - Czech
Hmyzožraví letouni patří k významným predátorům herbivorních škůdců na polích i v lese. Velké procento těchto škůdců tvoří Lepidoptera, jejichž housenky požírají listy rostlin a způsobují lokální holožíry. Letouni mají určitá morfologická, echolokační a lovecká přizpůsobení, které jim pomáhají získat kořist, kterou potravně preferují. Mnoho netopýrů preferuje právě Lepidoptera. Dospělé motýly loví hlavně vzdušní lovci, kteří jsou přizpůsobeni k lovu létající kořisti v otevřeném prostoru. Na lov housenek a nelétavých/odpočívajících motýlů se soustředí sběrači, kteří dokáží sbírat kořist podkladu. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se letouni s příslušnou loveckou strategií a preferencí Lepidoptera v potravě více agregují do míst s lokálním přemnožením vybraných motýlích škůdců než do míst, kde k přemnožení nedochází. Studie se zaměřovala především na dva druhy škůdců čeledi Geometridae - píďalku podzimní (Operophtera brumata) a píďalku zhoubnou (Erannis defoliaria). Porovnávána byla jarní a podzimní aktivita letounů na dvou lokalitách přemnožením píďalek a dvou kontrolních lokalitách v Jihomoravském kraji blízko města Brna. Aktivita netopýrů byla zjištěna bodovou metodou bat-detektoringu, který probíhal na lokalitách v průběhu sezóny roku 2017. Celkem bylo zaznamenáno 11 druhů letounů s potenciálem k lovu sledovaných škůdců. V jarním období prokazovali letouni signifikantní agregaci na místa s lokálním přemnožením housenek píďalek. V podzimním období byla aktivita letounů nízká a celkový rozdíl v aktivitě mezi lokalitami nebyl signifikantní. U některých druhů jsme ovšem pozorovali vrcholy aktivity v dobách, kdy docházelo k líhnutí imag sledovaných škůdců. V těchto intervalech pak byla aktivita letounů signifikantně vyšší na lokalitách s přemnožením. Insectivorous bats belong to main predators of herbivorous pests in the field and forest. A large percentage of the pests is represented by Lepidopetera, whose caterpillars feed on plant leaves and thus they cause local defoliation. Bats have certain morphological, echolocative and foraging adaptations helping them to get a prey that they prefer in their diet. Numerous bats prefer Lepidoptera in their diet. Adult butterflies are hunted mainly by aerial foragers that are addapted to hunt a flying prey in an open space. Gleaning foragers, which are able to glean the pray from surface, are mainly addapted for hunting caterpillars and non-flying/resting butterflies. The aim of the research is to find if bats with a suitable foraging strategy and preference for Leidoptera in their diet show an aggregative response rather at places with local outbreaks of selected moth pests than and not at places without local outbreaks. The thesis is mainly focused on two moth pests species of the Geometridae - winter moth (Operophtera brumata) and mottled umber (Erannis defoliaria). The spring and autumn activity of bats was compared between two places with outbreaks of mentioned pests and two control places in economic forests in South-Moravian region nearby Brno. The flying activity was found by the point method of bat-detectoring which was running during the year of 2017. Eleven bats species with potential to hunt moth pests were observed in the research. In spring the bats showed significantly higher occurence at the places with local caterpillar outbreaks. In autumn the flying activity of bats was low and the total difference in activity between the two places was not significant. On the other hand, there were detected some peaks of bats activity at the times when adult of monitored pests emerged. In these intervals the activity of bats was significantly higher at the places with the local outbreaks. Keywords: netopýři; Chiroptera; echolokace; morfologie; lovecká strategie; lesní škůdci; motýli; Lepidoptera; Geometridae; agregační odpověď; bats; Chiroptera; echolocation; morfology; foraging strategy; forest pests; butterflies; Lepidoptera; Geomertidae; aggregation response Available in digital repository of UPOL.
Numerická odpověď predátora: netopýři a motýlí škůdci lesa

Hmyzožraví letouni patří k významným predátorům herbivorních škůdců na polích i v lese. Velké procento těchto škůdců tvoří Lepidoptera, jejichž housenky požírají listy rostlin a způsobují lokální ...

RATAJOVÁ, Alice; BARTONIČKA, Tomáš; BUREŠ, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Fikční světy současného mexického románu noir: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Munoz
ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
2018 - Czech
Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří zasazují své příběhy do odlišných mexických měst: Mexico City, Puebly (ležící jihovýchodně od hlavního města) a Mexicali (nejseverněji položeného mexického města). Práce se opírá o Doleželovu teorii fikčních světů, jejíž základní teze jsou popsány v teoretické části. Praktickou část této práce předchází stručný nástin dějin mexického detektivního románu od roku 1930 do 1976. Jádro disertační práce se však zabývá analýzou narativních modalit (aletické, deontické, axiologické a epistemické), která je doplněna rozborem toposu města, jenž je zásadní pro formování jednotlivých fikčních světů, fikčních osob ("detektiv", jeho antagonisté, podpůrné postavy, femme fatale), intensionálních projevů textury (saturace, autentifikace) a intertextuálních a intermediálních odkazů. This dissertation thesis explores chosen works of Mexican noir novel. Three representative authors were selected for the analysis: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna and Gabriel Trujillo Munoz who situate their fictional stories in different parts of Mexico: Mexico City, Puebla (placed southward of the capital) and Mexicali (placed northward of the capital). The work briefly presents fundamental points of Doležel's theory that later serve as a background for the practical part. A short excursion of history of Mexican detective fiction is introduced before the actual core of the thesis, dating works from 1930 to 1976. The essential part of the dissertation then focuses on analysis of narrative modalities (aletic, deontic, axiological and epistemic) which is completed by the study of the city space (principal for forming the respective fictional worlds), fictional characters ("detective", his antagonists, support characters, femme fatale), intensional manifestation of texture (saturation, authentification) and intertextual and intermedial references. Keywords: detektivní fikce; román noir; novela negra; mexický román; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fikční světy; narativní světy; topos města; narativní modality; Doležel; aletické operátory; deontické operátory; axiologické operátory; epistemické operátory; mezisvětová totožnost; intensionální funkce; Z-odbočky;intertextualita; intermedialita; detective fiction; noir novel; novela negra; Mexican novel; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fictional worlds; narrative worlds; city space; narrative modalities; Doležel; aletic operators; deontic operators; axiological operators; epistemic operators; transworld identity; intensional function; imaging description;intertextuality; intermediality Available in digital repository of UPOL.
Fikční světy současného mexického románu noir: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Munoz

Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří ...

ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Právní povaha a následky tzv. rámcové smlouvy
BURGET, Lukáš; TINTĚRA, Tomáš; HULMÁK, Milan
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na otázky spojené s názorem českých soudů na povahu takzvaných rámcových smluv a srovnání těchto názorů s míněním autorů odborných publikací a s akademickými doktrínami. Práce je založená na analýze přípustných podob občanskoprávních závazků z právních jednání a aplikaci jejích dílčích závěrů na případy rámcových smluv. Prostřednictvím této metody práce zjišťuje, zda je přístup českých soudů k rámcovým smlouvám správný, když jejich právní následky ztotožňuje s následky vyvolávanými obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 nového občanského zákoníku. Práce rovněž srovnává českou judikaturu s přístupem soudů Slovenské republiky, kde je právní úprava obligací srovnatelná s českou úpravou před rekodifikací soukromého práva. Druhá část práce je věnována specifickým následkům vyvolávaným rámcovými smlouvami, jelikož mnohé z nich jsou jen obtížně srovnatelné s ostatními druhy smluv. The thesis is focused on questions connected with Czech court's opinion of character of so-called general contracts and comparation of this opinion with meaning of authors of professional publications and with academic doctrines. The thesis is based on analysis of allowable forms of civil contractual obligation and application of its partial conclusions on the cases of general contracts. During this method the thesis explores, if the doctrine of a Czech courts is correct, when they equate consequences of general contracts and business conditions in sense of § 1751 of the new civil code. The thesis also compares Czech judicature with practice of the courts of Slovak republic, where the obligational law is similar like the Czech before recodification of civil law. The second part of the thesis is devoted to specific consequences of general contracts, because many of them are very difficulty comparable with other types of contracts. Keywords: Rámcová smlouva; závazek; obligace; obchodní podmínky; Nejvyšší soud České republiky; judikatura; právní nauka; občanský zákoník; obchodní zákoník.; General contract; obligation; business conditions; The Supreme Court of the Czech republic; judicature; jurisprudence; civil code; business code. Available in digital repository of UPOL.
Právní povaha a následky tzv. rámcové smlouvy

Práce se zaměřuje na otázky spojené s názorem českých soudů na povahu takzvaných rámcových smluv a srovnání těchto názorů s míněním autorů odborných publikací a s akademickými doktrínami. Práce je ...

BURGET, Lukáš; TINTĚRA, Tomáš; HULMÁK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Regionální identita mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
BACHANOVÁ, Šárka; ŠERÝ, Miloslav
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá regionální identitou obyvatel mikroregionu Ostrožsko-Veselsko. Cílovou skupinou výzkumu je místní obyvatelstvo ve věku 15-29 let, které je rozděleno do tří věkových kategorií. První část práce teoreticky ukotvuje daný výzkumný problém a poté se věnuje komplexní charakteristice studovaného regionu. Empirická část je založena na analýze primárních dat, získaných dotazníkovým šetřením, které bylo na zájmovém území uskutečněno. Hlavním cílem práce je zhodnotit míru identifikace zdejší mladé populace se svým regionem a posoudit případné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi obyvatel dle vybraných sociodemografických charakteristik. V závěru práce je také řešena míra potencionální emigrace obyvatel z regionu, neboť mladá generace je klíčová pro jeho budoucí rozvoj. The diploma thesis deals with the regional identity of the inhabitants of the Ostrožsko-Veselsko microregion. The target group of the research is the local population of 15-29 years in age, which is divided into three age categories. The first part of the thesis lays the theoretical basis for the research problem and then provides a comprehensive characterisation of the studied region. The empirical part is based on an analysis of primary data obtained by a questionnaire survey which was carried out in the territory in question. The main aim of the thesis is to evaluate the degree of identification of local young people with their region and to assess possible differences between particular categories of inhabitants according to selected socio-demographic characteristics. The end of the thesis deals with the level of potential emigration of the inhabitants from the region, as the young generation is crucial for its future development. Keywords: region; regionální identita obyvatel; identita regionu; mikroregion Ostrožsko-Veselsko; dotazníkové šetření; region; regional identity of inhabitants; identity of region; Ostrožsko-Veselsko microregion; questionnaire survey Available in digital repository of UPOL.
Regionální identita mikroregionu Ostrožsko-Veselsko

Diplomová práce se zabývá regionální identitou obyvatel mikroregionu Ostrožsko-Veselsko. Cílovou skupinou výzkumu je místní obyvatelstvo ve věku 15-29 let, které je rozděleno do tří věkových ...

BACHANOVÁ, Šárka; ŠERÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vyhodnocení plodnosti klisen koně Převalského ve vztahu k inbreedingu
ŠELIGOVÁ, Vendula; BEZDÍČEK, Jiří; KŮS, Evžen
2018 - Czech
Tato práce se zaměřila na vliv inbreedingu na plodnost klisen koně Převalského. Byly zpracovány data klisen narozených mezi lety 1960-1990. Kromě samotného inbreedingu byly zahrnuty vlivy převozu a délky života. Statisticky data byla zpracována pro absolutní i relativní počty mláďat. V práci byl prokázán negativní vliv inbreedingu na reprodukci. Toto bylo potvrzeno klesající tendenci počtu mláďat v závislosti na inbreedingu, jak u relativního, tak i u absolutního počtu mláďat. This study focused on the effect of inbreeding on fertility of mares Przewalski horse. Data of mares born between 1960 and 1990 were processed. In addition to the effects of inbreeding were included transportation and life expectancy. Statistical data were processed for absolute and relative numbers of offspring. This study was confirmed by the negative influence of inbreeding on reproduction. This was confirmed by the decreasing trend of the number of offspring depending on inbreeding, both in the relative number of offspring and absolute numbers Keywords: kůň Převalského; plodnost; klisny; Przewalski horse; fertility; mare Available in digital repository of UPOL.
Vyhodnocení plodnosti klisen koně Převalského ve vztahu k inbreedingu

Tato práce se zaměřila na vliv inbreedingu na plodnost klisen koně Převalského. Byly zpracovány data klisen narozených mezi lety 1960-1990. Kromě samotného inbreedingu byly zahrnuty vlivy převozu a ...

ŠELIGOVÁ, Vendula; BEZDÍČEK, Jiří; KŮS, Evžen
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Monitoring tělesného zatížení v thajském boxu
ANDRYS, Ondřej; NEULS, Filip; ŠTĚPÁN, Jiří
2018 - Czech
Bakalářská práce zkoumá celkové tělesné zatížení, které působí na thajského boxera, během tréninku a volné sparingové jednotky. Porovnává tyto jednotky z hlediska srdeční frekvence a stanovuje nejlepší možný způsob přípravy na nadcházející zápas. The focus of my bachelor thesis is the intensity of internal load on Thai boxers, competition conditions. Evaluate the heart rate difference between training session and sparing session and determine the best way of preparation for upcoming fight. Keywords: Muay Thai; srdeční frekvence; bojové sporty; zatížení; Muay Thai; heart rate; martial arts; load Available in digital repository of UPOL.
Monitoring tělesného zatížení v thajském boxu

Bakalářská práce zkoumá celkové tělesné zatížení, které působí na thajského boxera, během tréninku a volné sparingové jednotky. Porovnává tyto jednotky z hlediska srdeční frekvence a stanovuje ...

ANDRYS, Ondřej; NEULS, Filip; ŠTĚPÁN, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Bitcoin - měna nebo peníze
KOMÁRKOVÁ, Jitka; PAPOUŠKOVÁ, Zdenka; ŠPÍRKOVÁ, Taťána
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou Bitcoinu z pohledu českého právního řádu. V první části práce je vymezena základní charakteristika Bitcoinu, dále je zde nastíněn stručný vývoj Bitcoinu a rovněž i základní charakteristické vlastnosti Bitcoinu. Další část se zabývá právě problematikou, zda lze Bitcoin chápat jako měnu či peníze. V této části jsou vymezeny pojmy měna a peníze, a zároveň i funkce které daný institut ze své podstaty plní. V této kapitole je Bitcoin právě s těmito instituty porovnáván, respektive zjišťován stav, zda je Bitcoin způsobilý plnit určité funkce buď měny či peněz a na základě těchto zjištění učiněn závěr, zda je možné Bitcoin pod jeden z těchto institutů podřadit. Poslední část se zaměřuje na další případné pojmy, pod které by bylo možné Bitcoin podřadit, a zároveň tato část shrnuje různé úhly pohledů vybraných států na danou problematiku. This bachelor thesis deals with the characteristics of Bitcoin from the point of view of the Czech laws. The first part of the thesis defines the basic characteristics of Bitcoin, briefly describes the development of Bitcoin as well as its main attributes. Another part of my bachelor thesis is focused on the question of whether Bitcoin can be understood as currency or money. The concepts of currency and money, as well as the functions that the institute by its nature should fulfil, are defined in this part. This chapter also compares Bitcoin with these institutes, and whether Bitcoin is able to perform certain functions of either currency or money. In the end of this section, there is my conclusion of whether or not the Bitcoin can be subordinated to one of these institutes. The last part focuses on other possible concepts under which Bitcoin could be subordinated. This section summarizes the various approaches of selected states on the given issue. Keywords: Bitcoin; open-source platební síť; měna; peníze; kryptoměna; digitální měna; virtuální měna; elektronické peníze; pseudoanonymita; decentralizace; věc v právním slova smyslu; komodity; cenný papír; Bitcoin; open-source payment network; currency; money; cryptomed; digital currency; virtual currency; electronic money; pseudoanonymite; decentralization; legal word; commodity; security Available in digital repository of UPOL.
Bitcoin - měna nebo peníze

Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou Bitcoinu z pohledu českého právního řádu. V první části práce je vymezena základní charakteristika Bitcoinu, dále je zde nastíněn stručný vývoj ...

KOMÁRKOVÁ, Jitka; PAPOUŠKOVÁ, Zdenka; ŠPÍRKOVÁ, Taťána
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Adaptace a mentoring
ZICHÁČKOVÁ, Olga; GIGALOVÁ, Veronika
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je deskripce adaptačního procesu s využitím mentoringu v organizaci XY. Teoretická část práce vychází z literatury vztahující se k tématu. Výzkumnými metodami pro dosažení cíle jsou analýza dokumentů a jednopřípadová studie. Zdrojem dat pro deskripci jsou interní materiály organizace XY a rozhovory. Data získaná těmito metodami jsem použila k popisu adaptačního procesu. Závěrem jsem došla ke zjištění, že nový pracovník má dostatek školení a také velikou podporu mentora, není zde již ale kladen důraz na to, aby si absolvované kurzy mohl ihned po školeních procvičit v praxi. The aim of the Diploma Thesis is to describe the adaptation process using mentoring in the XY organization. The theoretical part of the Thesis is based on literature related to the topic. The research methods for achieving the goal are the document analysis and the single-case study. The source of data for the description is XY's internal materials and interviews. I used the data obtained by these methods to describe the adaptation process. In conclusion, I found out that a new worker has enough training and great support of the mentor, but there is no emphasis on practicing the graduate courses immediately after the training. Keywords: Adaptace; adaptační proces; adaptační plán; mentoring; mentor; mentorovaný; lidský kapitál; organizační kultura; kompetence; Adaptation; adaptation process; adaptation plan; mentoring; mentor; mentored; human capital; organizational culture; competence Available in digital repository of UPOL.
Adaptace a mentoring

Cílem diplomové práce je deskripce adaptačního procesu s využitím mentoringu v organizaci XY. Teoretická část práce vychází z literatury vztahující se k tématu. Výzkumnými metodami pro dosažení cíle ...

ZICHÁČKOVÁ, Olga; GIGALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases