Number of found documents: 548496
Published from to

Studium hiearchiie ve třídách druhého stupně ZŠ a význam osobnosti ve třídách
Kafka, Matěj; Vančata, Václav; Vančatová, Marina
2017 - Czech
Keywords: Hierarchie; třída; osobnost; Základní škola; Druhý stupeň; Porovnávání; Hierarchy; Class; Personality; Primary school; Higher degree; Comparison Available in a digital repository NRGL
Studium hiearchiie ve třídách druhého stupně ZŠ a význam osobnosti ve třídách

Kafka, Matěj; Vančata, Václav; Vančatová, Marina
Univerzita Karlova, 2017

Alternativní míry risika a jejich užití
Drobuliak, Matúš; Hurt, Jan; Večeř, Jan
2017 - Slovak
Title: Alternative risk measures and their applications Author: Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathe- matical Statistics Abstract: The objective of this thesis is to discuss alternative measures of risk. We focused on the expectile value at risk, which we compared with conventional risk measures - namely value at risk and conditional value at risk. We also discussed its properties from the financial point of view. A numerical illustration is included in the thesis. Keywords: Value at risk, Conditional value at risk, Quantile, Expectile, Expectile value at risk iii Název práce: Alternatívne miery rizika a ich vyuæitie Autor: Matúπ Drobuliak Katedra: Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalá¯ské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: ÚËelom tejto práce je pojednaª o alternatívnych mierach rizika. My sme sa zamerali na expektilovú hodnotu v riziku, ktorú sme porovnávali so zau- æívan˝mi rizikov˝mi mierami, a to hodnotou v riziku a podmienenou hodnotou v riziku. Podiskutovali sme o jej vlastnostiach a jej finanËnom v˝zname. SúËasªou práce je aj numerická ilustrácia. KlíËová slova: Hodnota v riziku, Podmienená hodnota v riziku, Kvantily, Expek- tily, Expektilová hodnota v riziku iii Keywords: Hodnota v riziku; Podmienená hodnota v riziku; Kvantily; Expektily; Expektilová hodnota v riziku; Value at risk; Conditional value at risk; Quantile; Expectile; Expectile value at risk Available in a digital repository NRGL
Alternativní míry risika a jejich užití

Title: Alternative risk measures and their applications Author: Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of ...

Drobuliak, Matúš; Hurt, Jan; Večeř, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Parentální péče u ptáků (Aves)
Šuláková, Eva; Hanel, Lubomír; Andreska, Jan
2017 - Czech
Keywords: paternální péče; maternální péče; bi-parentální péče; péče u polyandrických druhů; parental care; paternal care; bi-parental care; care in polyandrous species Available in a digital repository NRGL
Parentální péče u ptáků (Aves)

Šuláková, Eva; Hanel, Lubomír; Andreska, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Dřeviny zámeckého parku v Heřmanově Městci a jejich využití ve výuce
Turynová, Kateřina; Skýbová, Jana; Hlaváčová, Lucie
2017 - Czech
Keywords: zámecký park; arboretum; exkurze; dřeviny; pracovní list; castle park; arboretum; excursion; trees and shrubs; worksheet Available in a digital repository NRGL
Dřeviny zámeckého parku v Heřmanově Městci a jejich využití ve výuce

Turynová, Kateřina; Skýbová, Jana; Hlaváčová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP v průběhu posledního roku jejich života
Jirsová, Karolína; Dzúrová, Dagmar; Lustigová, Michala
2017 - Czech
The health care cost analysis for VZP clients during their last year of life Abstract Objective of this thesis is a health care cost analysis for VZP clients, who died in 2014. An analysis of cost has been approached from a few different aspects, but mainly by segmentation of health care providers and chapters of diagnosis by ICD-10. Following analysis has been also processed in this thesis - the analysis of average health care costs of one day in life and the regional analysis of average health care costs of one client by district of permanent residency with use of a direct method of standardisation. The characteristics of population of dead and living clients have been compared in a same reporting period to fulfill problematics of health care costs. The statistics analysis has been processed in the IBM SPSS software with unique data collections provided by VZP. Keywords: Health care cost, Last year of life, VZP clients, IBM SPSS Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP v průběhu posledního roku jejich života Abstrakt Cílem předložené práce je analýza nákladů na zdravotní péči v rámci posledního roku života pojištěnců VZP, kteří zemřeli během kalendářního roku 2014. Analýza nákladů byla provedena z několika hledisek, především však podle segmentů poskytovatelů zdravotní péče a kapitol diagnóz dle MKN-10. V práci byla také provedena analýza průměrných nákladů na zdravotní péči za jeden odžitý den a regionální analýza průměrných nákladů na jednoho pojištěnce podle kraje trvalého bydliště za využití metody přímé standardizace. Pro dokreslení této problematiky nákladů na zdravotní péči byly charakteristiky populace zemřelých pojištěnců srovnány s charakteristikami žijící populace VZP ve stejném sledovaném období. Statistická analýza byla provedena ve statistickém software IBM SPSS a byla založena na unikátních datových souborech poskytnutých VZP. Klíčová slova: náklady na zdravotní péči, poslední rok života, pojištěnci VZP, IBM SPSS Available in a digital repository NRGL
Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP v průběhu posledního roku jejich života

The health care cost analysis for VZP clients during their last year of life Abstract Objective of this thesis is a health care cost analysis for VZP clients, who died in 2014. An analysis of cost has ...

Jirsová, Karolína; Dzúrová, Dagmar; Lustigová, Michala
Univerzita Karlova, 2017

Vyjednávání pozice zrakově postižených ve světě vidících
Džurdženiková, Lucie; Zandlová, Markéta; Ezzeddine, Petra
2017 - Czech
This anthropological research is about people with visual impairment, focusing primarily through the perspective of power and empowerment (Bourdieu, 1986; Foucault, 2000; Chamberlin, 1997), stigmatization (Goffmann, 2003) and standard on ways in which individuals with visual impairment negotiate and redefine their position in different areas of life. Impairment is by the majority perceived as a disease, which is not easy to define. It is a kind of spectrum (Holčík, Koupilová, 2004) and this thesis is based on the premise that the concepts of health, illness and impairment (and disability) are all cultural products that are partly determined by structures and shaped by both economic, social and political factors as well as historical development of the company (Craddock, 2000). For the purposes of this work, there are differentiated areas of family, partnership, interests, work and education. The research sees language as a part of the symbolic power (Bourdieu, 1991) and methods of empowerment (Chamberlin, 1997) of individuals with visual impairment. Mainly with the help of the concept of biopower (Foucault, 2000) and symbolic order and violence (Bourdieu, 2000), it shows the strategies of negotiating the power hierarchy in society. It turns out that a main role in negotiating between a visually... Předkládaná antropologická práce je o lidech se zrakovým postižením, zaměřuje se především skrze perspektivu moci a empowermentu (Bourdieu, 1986; Foucault, 2000; Chamberlin, 1997), stigmatizace (Goffmann, 2003) a normy na způsoby, kterými jedinci se zrakovým postižením vyjednávají a redefinují své postavení v různých oblastech života. Postižení zraku je majoritou vnímáno jako nemoc, kterou ale není snadné definovat. Jedná se o jakési spektrum (Holčík, Koupilová, 2004) a tato práce vychází z premisy, že pojmy zdraví, nemoc a postižení jsou kulturními produkty, které jsou do určité míry určeny strukturálně a jsou formovány jak ekonomickými, sociálními a politickými faktory, tak i historickým vývojem dané společnosti (Craddock, 2000). Pro účely této práce jsou rozlišené oblasti rodiny, partnerských vztahů, zájmů, práce a vzdělávání. Práce zkoumá jazyk jako prostředek boje o symbolickou moc (Bourdieu, 1991) a způsoby empowermentu (Chamberlin, 1997) jedinců se zrakovým postižením. Především s pomocí konceptu biomoci (Foucault, 2000) a symbolického řádu a násilí (Bourdieu, 2000) ukazuje také strategie vyjednávání mocenské hierarchie ve společnosti. Ukazuje se, že významnou roli při vyjednávání mezi jedincem se zrakovým postižením a okolím hraje majoritní představa normy tělesného zdraví, která je... Available in a digital repository NRGL
Vyjednávání pozice zrakově postižených ve světě vidících

This anthropological research is about people with visual impairment, focusing primarily through the perspective of power and empowerment (Bourdieu, 1986; Foucault, 2000; Chamberlin, 1997), ...

Džurdženiková, Lucie; Zandlová, Markéta; Ezzeddine, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Teologie a humor v eposu Pamětná tragoedia Augustina Doležala
Sočuvka, Pavol; Putna, Martin; Doležalová, Lucie
2017 - Slovak
This master thesis is concerned with biblical epic poem (or "epos") by Slovak author Augustin Dolezal, called Memorial Tragedy (1791, originally in Czech language). In this type of genre author takes well known biblical stories, such as fall of man or murder of Abel and adds his own fabricated circumstances. In this particular case author is trying to provide reader with catechesis and religious education on top the tale. Tragedy is mainly focused on the nature of sin and its connection to human condition, fall of man and possibility of evil in the world. Method of this paper is mainly theme analysis and comparison with Bible and its well known exegesis throughout the history. It is focused on comicality, which shall be defined in the theoretical part. Practical part attempts to come up with interpretation of the text in such a way, that certain themes, tropes or figures from the literary text are interconnected with certain features of comicality and shown as such. Keywords: Comicality, Biblical Epic Poem, Augustin Dolezal, Baroque, Classicism, Carnivalesque Táto diplomová práca sa zaoberá biblickým eposom od slovenského autora Augustína Doležala s názvom Pamětná celému světu Tragoedia (1791). Ide o žáner, ktorý k už známym biblických udalostiam, v tomto prípade vyhnanie z raja a vražda Ábela, pridáva autorom dotvorené okolnosti. Na tomto príbehovom podklade sa autor snaží čitateľovi poskytnúť katechézu a náboženské vzdelávanie. Tragoedia sa zameriava na otázky ako hriech, jeho podstata a súvis s ľudskou prirodzenosťou, vyhnanie z raja a zlo vo svete. Práca pristupuje k textu metódou motivickej analýzy a porovnávania s biblickým zdrojom a tradíciou. Zameriava sa na komiku, ktorú sa v teoretickej časti snaží vymedziť. V praktickej časti prináša interpretáciu, ktorá zohľadňuje aspekt komiky, a to tak, že isté motívy, literárne obraty alebo prvky a objekty z textu, sú naviazané na niektoré charakteristiky komiky. Kľúčové slová: Komika, komickosť, biblický epos, Augustín Doležal, barok, klasicizmus, smiechová kultúra Keywords: Komika; komickosť; biblický epos; Augustín Doležal; barok; klasicizmus; smiechová kultúra; Comicality; Biblical Epic Poem; Augustin Dolezal; Baroque; Classicism; Carnivalesque Available in a digital repository NRGL
Teologie a humor v eposu Pamětná tragoedia Augustina Doležala

This master thesis is concerned with biblical epic poem (or "epos") by Slovak author Augustin Dolezal, called Memorial Tragedy (1791, originally in Czech language). In this type of genre author takes ...

Sočuvka, Pavol; Putna, Martin; Doležalová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Code-switching a code-mixing Česko-Anglických bilingvních dětí v České Republice
Terry, Zuzana; Halbich, Marek; Samek, Tomáš
2017 - English
My diploma thesis shows patterns of alternation by bilingual children between their two mother tongues, Czech and English. The patterns are studied in two different types of language alternations; code-switching, meaning switching between language codes in whole ideas and discussed topics, and code-mixing, meaning inserting a word or phrase in language A into speech in language B. The code-switching and code-mixing types and patterns were studied on basis of 12 recordings and observations of a class of pre-school children during one morning of English school activities per week and 14 recordings and observations of a following year class of first-year school children during their after-school English activities. All children attended state education, pre-school nursery and the following year Czech state primary schools. Most of the children's parents are a combination of a Czech and an immigrant from an English-speaking country (with three exceptions) and they both speak with the children exclusively in their respective native languages. By studying the patterns of children's alternation between the languages, I also analyse how socialisation through the use of two languages influences social competences. The rules of the speech community, the school, as well as the family speech communities are... Ve své diplomové práci ukazuji, v jakých modelech bilingvní děti střídají mezi svými dvěma jazyky češtinou a angličtinou v České Republice. Modely přepínání studuji na dvou rozdílných typech přepínání jazykových kódů: code-switching což je přepnutí z jednoho jazyka do druhého v ucelených myšlenkách, ucelených tématech, zatím co code-mixing je vložení slova nebo fráze jazyka A do promluvy jazyka B. Typy a modely jazykových přepínání code-switching a code-mixing jsou v této práci studovány na dvanácti nahrávkách a pozorování třídy předškolních dětí na každotýdenních aktivitách anglické školy a čtrnácti nahrávkách a pozorování třídy školních dětí, pokračování předešlého roku při jejich jednotýdenní odpolední aktivitě v anglické škole. Všechny ze zkoumaných dětí se účastní českého státního vzdělávání, absolvují mateřskou a později základní školu. Rodiny dětí mají obvykle, až na tři výjimky, jednoho rodiče Čecha a druhého rodiče cizince ze státu kde se mluví anglickým jazykem. Výzkumem modelů dětského přepínání mezi ovládanými jazyky jsem také analyzoval, jakým způsobem socializace skrz dva jazyky ovlivňuje sociální kompetence těchto dětí. Způsob jakým bilingvní děti přepínají mezi svými jazykovými kódy je formován jak řečovou komunitou anglické školy, tak řečovou komunitou jejich rodin, v práci jsou... Keywords: Bilingvismus; code-switching; code-mixing; sociální kompetence; řečová komunity; strategie neutrality; indexicalita; Bilingualism; code-switching; code-mixing; social competence; speech community; indexicality Available in a digital repository NRGL
Code-switching a code-mixing Česko-Anglických bilingvních dětí v České Republice

My diploma thesis shows patterns of alternation by bilingual children between their two mother tongues, Czech and English. The patterns are studied in two different types of language alternations; ...

Terry, Zuzana; Halbich, Marek; Samek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Výchova ve vícečlenné rodině se zaměřením na sourozenecké vztahy
Prachařová, Karolína; Koťátková, Soňa; Hejlová, Helena
2017 - Czech
The work focuses on the upbringing of multiple families and deeper into the sibling issue. The theoretical part of the thesis deals with general education and further explains related concepts such as psychosocial development, socialization and primary socialization. The core chapters of the thesis deal with the family as the most important educating factor and emphasize the importance of siblings for the psychosocial development of a pre-school child. The practical part of the thesis seeks answers to research questions contained in three objectives, using research methods are questionnaire and case study. 1. Find out, how parents can handle more children at a younger age. 2. Explore, what changes have occurred in families with the birth of other children. 3. Orient in changing the role of a child, based on its position in the order of birth. The target group is family with more children and at least one pre-school child. The answers that have been identified, prove that the education of more children at once is difficult for parents, but the experience they have experienced helps them to overcome them. Parents admit, that the relations of existing family members have changed with the arrival of other children. In most cases the changes were positive. For a child of pre-school age, each sibling... Práce se zaměřuje na výchovu ve vícečlenných rodinách a hlouběji se zabývá sourozeneckou problematikou. Teoretická část práce pojednává o výchově v obecné rovině a dále vysvětluje související pojmy jako psychosociální vývoj, socializace a primární socializace. Stěžejní kapitoly práce pojednávají o rodině jako o nejdůležitějším výchovném činiteli a zdůrazňují význam sourozenců pro psychosociální vývoj dítěte předškolního věku. Praktická část práce hledá pomocí výzkumných metod, jako dotazník a případová studie, odpovědi na výzkumné otázky obsažené ve třech cílech: 1. Zjistit, jak si rodiče dokáží poradit s výchovou více dětí v mladším věku. 2. Prozkoumat, jaké změny v rodinách nastaly narozením dalších dětí. 3. Orientovat se v proměnách role dítěte, která vychází z jeho postavení podle pořadí narození. Cílovou skupinou jsou rodiny s více dětmi a alespoň jedním dítětem v předškolním věku. Zjištěné odpovědi dokazují, že výchova více dětí najednou je pro rodiče obtížná, ale načerpané zkušenosti jim obtíže pomáhají překonat. Rodiče přiznávají, že se s příchodem dalších dětí změnily vztahy stávajících členů rodiny. Ve většině případů to byly změny pozitivní. Pro dítě předškolního věku je každá sourozenecká role vycházejí z jeho postavení v rodině velmi inspirativní a je pro něj zdrojem neocenitelných... Keywords: rodina; výchova; sourozenecké konstelace; sourozenecké vztahy; primární socializace; rodičovské role; případová studie; dotazník; rodina; výchova; sourozenecké konstelace; sourozenecké vztahy; primární socializace; rodičovské role; případová studie; dotazník Available in a digital repository NRGL
Výchova ve vícečlenné rodině se zaměřením na sourozenecké vztahy

The work focuses on the upbringing of multiple families and deeper into the sibling issue. The theoretical part of the thesis deals with general education and further explains related concepts such as ...

Prachařová, Karolína; Koťátková, Soňa; Hejlová, Helena
Univerzita Karlova, 2017

Perraultova pohádka o Palečkovi v českém zpracování.
Bunzáková, Kristýna; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2017 - Czech
Keywords: Pohádka; Paleček; Charles Perrault; Božena Němcová; komparace; pohádkové motivy; kulturní dědictví; Fairytale; Tom Thumb; Charles Perrault; Božena Němcová; comparison; fairy tale motives; cultural heritage Available in a digital repository NRGL
Perraultova pohádka o Palečkovi v českém zpracování.

Bunzáková, Kristýna; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases