Number of found documents: 539801
Published from to

Efektory RAB GTPáz a jejich role v regulaci sekrece u rostlin
Růžičková, Martina; Hála, Michal; Motyka, Václav; Klíma, Petr
2017 - English
Rab GTPases are small signaling molecules that play an important role in vesicle trafficking in eukaryotic cells. Correct signaling through small GTPases allows orchestration of vesicle transport among cellular organelles and also to the cell wall providing cell wall material for cell growth and elongation. Engagement of Rab GTPases in the regulation of endomembrane trafficking is one of the evolutionary conserved aspects of secretion regulation. The network of Rab GTPases interaction includes also various downstream effectors. One of them is the exocyst complex involved in vesicle docking at the plasma membrane. It is a complex composed of eight different subunits (Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 and Exo84). Exocyst was discovered as Sec4p Rab GTPase effector in yeast and also data from animal models describe the Sec15 exocyst subunit as the Rab-interacting partner, but data from plants are missing. On the other hand, numerous studies identified exocyst role in tip growth of pollen tube and root hairs, seed coat formation, cell plate and cell wall formation, hypocotyl elongation, and importantly also PIN auxin efflux carriers recycling and polar auxin transport. There are two paralogues of SEC15 in the Arabidopsis genome, SEC15a and SEC15b, the previous one already shown to be... SOUHRN Rab GTPázy jsou malé signální molekuly, které hrají důležitou roli ve váčkovém transportu. Jejich správné fungování umožňuje regulaci váčkového transportu mezi buněčnými organelami a také směrem do buněčné stěny, kdy je zdrojem materiálu pro růst a prodlužování buněk. Zapojení Rab GTPáz v regulaci endomembránového transportu je jeden z evolučně velmi konzervovaných aspektů řízení a kontroly sekrece. Mezi interaktory Rab GTPáz patří také různé 'downstream' efektory. Jedním z nich je komplex exocyst, který je nejvíce známý pro své zapojení do váčkového transportu na plazmatické membráně. Tento komplex je složen z osmi různých podjednotek (Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 and Exo84) a byl objeven jako efektor Sec4p Rab GTPázy v kvasinkách. Dostupné informace z živočišných modelových organismů uvádějí SEC15 podjednotku jako podjednotku která interaguje s Rab GTPázami. Jaká je situace v rostlinách není dosud známo. Početné studie uvádějí důležitou funkci komplexu exocyst v 'tip growth' (vrcholový růst) pylových láček a kořenových vlásků, ve vytváření semenných obalů a také ve tvorbě buněčné přepážky, buněčné stěny a prodlužování hypokotylu. Také je známo zapojení komplexu exocyst v recyklaci auxinových přenašečů - PIN proteinů. V genomu Arabidopsis můžeme nalézt dva paralogy SEC15 podjednotky... Keywords: rostliny; RAB GTPázy; sekrece; plants; RAB GTPases; secretion Available in a digital repository NRGL
Efektory RAB GTPáz a jejich role v regulaci sekrece u rostlin

Rab GTPases are small signaling molecules that play an important role in vesicle trafficking in eukaryotic cells. Correct signaling through small GTPases allows orchestration of vesicle transport ...

Růžičková, Martina; Hála, Michal; Motyka, Václav; Klíma, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie
Scheu, Lenka; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Smolek, Martin
2017 - Czech
English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental protection in international law, EU law and national law. The EU internal market is secured by four fundamental market freedoms - the free movement of goods, persons, services and capital. The relationship with the environment is reflected in the quality and characteristics of the products, and the conditions under which these products are marketed in different Member States. Environmental protection is strongly linked with service area, which concerns matters such as the operation of landfills. The EU's objectives in the areas of internal market and environmental protection very often collide. Then it is necessary to find a balanced approach between the protection of environmental objectives and ensuring the economic principles of the European Union. Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropského unie. Keywords: vnitřní trh; EU; ochrana životního prostředí; omezení; tržní svobody; internal market; EU; enviromental protection; restriction; market freedoms Available in a digital repository NRGL
Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie

English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental ...

Scheu, Lenka; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Smolek, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Buddhistické rituály smrti v současné Koreji
Zemánek, Marek; Chlup, Radek; Löwensteinová, Miriam; Berounský, Daniel
2017 - English
The aim of the dissertation is to present the complex system of Buddhist rituals of death. Being the first lengthy study on the topic written outside Korea, this work introduces these rituals in the context of the rich Korean religious scene and indicates its connection to other religious and philosophical ideas present in the Sinitic cultural area. The dissertation is structured into five sections, each of which approaches the rituals from a different perspective. The "Introduction," presents the methodology, including the theoretical framework; textual research of ritual texts and fieldwork are the two key methodological approaches used to study the topic at hand. Chapter 2, "The Ritual Constituents," is an attempt to define an apparatus for analysis of the rituals. The two-axis scheme is an attempt to provide a tool, which will help us grasp not only the relative "richness" of the ritual but also its variability. Chapter 3, "The Structure and Typology of the Rituals," presents an overall analysis of the ritual process from the deathbed, to rebirth, and beyond. Its structure is based on contemporary rituals. I also use examples from Korean historical sources to demonstrate that certain types of rituals have been standard ritual activities throughout the history of Korean Buddhism. Chapter 4, "The... Práce se zabývá problematikou rituálů smrti v korejském buddhismu, stále vlivné a živé náboženské tradici v Korejské republice. Na metodologické rovině spojuje analýzu rituálního textu s terénním výzkumem. Předmluva a úvodní kapitola nastiňuje autorův zájem, vztah k tématu a základní cíle práce. Následně shrnuje teoretický rámec, zejm. teorie Hertze a van Gennepa, postup a problémy řešené při vytváření korpusu rituálních textů a popisuje kvalitativní výzkum mezi mnichy i laiky, jeho specifika a úskalí. V úvodu druhé kapitoly autor poukazuje na modulární charakter rituálů a s ním spojenou problematiku komplexnosti a rozmanitosti rituálu a navrhuje schéma dvou os, kde horizontální osa představuje jednotlivé moduly, stavební bloky ceremonií, a vertikální osa vyjadřuje rozmanitost rituálních konstituentů. V druhé části kapitoly se zabývá dvěma klíčovými konstituenty, zemřelým a rituálními aktéry. Třetí kapitola je stručným přehledem rituálního procesu od okamžiku smrti až po neohraničenou dobu po skončení čtyřiceti devítidenního období truchlení a zvýšené rituální aktivity. Současnou, konfucianismem a lidovým náboženstvím ovlivněnou praxi, porovnává s buddhistickými rituály v korejských dějinách, čímž ukazuje, že se v dnešním rituálu projevují určité ustálené buddhistické rituální vzorce či struktury... Keywords: korejský buddhismus; rituál; smrt; musok; ch'ŏndo chae; Korean Buddhism; death; ritual; musok; ch'ŏndo chae Available in a digital repository NRGL
Buddhistické rituály smrti v současné Koreji

The aim of the dissertation is to present the complex system of Buddhist rituals of death. Being the first lengthy study on the topic written outside Korea, this work introduces these rituals in the ...

Zemánek, Marek; Chlup, Radek; Löwensteinová, Miriam; Berounský, Daniel
Univerzita Karlova, 2017

Empedokleova kosmologie
Šteffl, Jan; Milko, Pavel; Hogenová, Anna
2017 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to demonstrate how were the presocratic philosophers thinking about the creation of the world. The first part is focused on a brief description of the life of Empedocles, as well as it defines main conceptions of the idea of cosmology. The main part of the thesis is trying to analyse four elements, which we can hold as substances. Besides for their paramount role in Empedocles' cosmology, they are also mentioned since Empedocles is often understood as their founder. The following chapter explains the problem of Love and Strife which both cooperate with the four elements and they all participate on creation and destruction. This chapter is introducing us to the problems of cosmic cycles and Sfairos, which are often considered to be the major phenomenon of Empedocles' cosmology and philosophy. These ideas are also described here because of the possible comparison of various religious trends and religious thinking. V bakalářské práci Empedokleova kosmologie jsem se pokusil nastínit, jakým způsobem uvažovali presokratici nad vznikem světa. V první části se práce věnuje stručnému popsání Empedokleova života. Dále definuje alespoň v základním pojetí termín kosmologie. První stěžejní částí je kapitola rozebírající čtyři prvky, které lze také pojmout jako živly. Kromě jejich téměř nezpochybnitelné role v Empedokleově kosmologii jsou zmíněny také proto, že Empedoklés bývá často považován za jejich vynálezce. Následuje kapitola věnující se problematice Lásky a Sváru, které se čtyřmi prvky kooperují a na tvorbě a zániku se podílejí společně. Tato kapitola připravuje pole pro popsání kosmických cyklů a s nimi souvisejícího Sfairu, který je leckdy považován za zásadní fenomén Empedokleovy kosmologie a filosofie. Popsání těchto myšlenek může být v dnešní době zajímavé například kvůli porovnání jednotlivých náboženských směrů a náboženského myšlení. Keywords: Empedoklés; kosmologie; čtyři prvky; Láska; Svár; Sfairos; kosmické cykly; Empedocles; cosmology; four elements; Love; Strife; Sfairos; cosmic cycles Available in a digital repository NRGL
Empedokleova kosmologie

The aim of this bachelor thesis is to demonstrate how were the presocratic philosophers thinking about the creation of the world. The first part is focused on a brief description of the life of ...

Šteffl, Jan; Milko, Pavel; Hogenová, Anna
Univerzita Karlova, 2017

Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny a Pražané mezi léty 1914 - 1918
Kutková, Martina; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta
2017 - Czech
Keywords: Bukovina; českožidovské hnutí; Halič; Praha; první světová válka; sionismus; uprchlík; východoevropský chasidismus; Židé; Bukovina; Czech-Jewish movement; East European Hasidism; Galicia; Jews; Prague; refugee; World War I; Zionism Available in a digital repository NRGL
Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny a Pražané mezi léty 1914 - 1918

Kutková, Martina; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Diversity Management in Multicultural Environment
Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
2017 - English
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat. The dissertation thesis deals with the issues of diversity management in multicultural environment. The primary objective of the thesis is to create a graphical model of diversity management for multicultural organisations operating in the field of information technology. The secondary objective is to identify, through expert literature research, the current approaches to diversity management and to clarify its benefits. The theme is examined and discussed from theoretical as well as practical point of view. The theoretical part deals with the scope, categories, instruments, models and concepts of diversity, as well as diversity management with equal opportunities in the workplace. This section was created not only on the basis of expert literature, but also on the basis of inputs found in impacted and reviewed journals and articles. The practical part presents the quantitative and qualitative research carried out among managers in 14 selected enterprises applying diversity management in varying degrees. Based on this qualitative research hypotheses are formed. These hypotheses are subsequently verified by the quantitative research conducted among managers of selected companies. The practical part has empirical character, as it investigates a specific level of application of diversity management in selected IT organisations with multicultural environment. This investigation is carried out using quantitative and qualitative data collection. Keywords: Management diverzity; Kulturní rozmanitost; Nástroje managementu diverzity; Modely a koncepce diverzity; Kategorie diverzity; Employee motivation; Categories of Diversity; Diversity management; Diversity; Diversity Model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Diversity Management in Multicultural Environment

Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice ...

Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza kupní síly mezd ČR v letech 2004--2017
Vodžák, Milan; Štípek, Vladimír; Ševčíková, Michaela
2017 - Czech
Cílem práce je analýza kupní síly mezd v ČR, která dosahuje velmi špatných výsledků. Diskutuji tržní, historické i institucionální faktory, které mohou způsobovat mzdové rozdíly, na základě komparace se státy Evropy. Problém kupní síly mezd analyzuji za pomoci ekonomického aparátu a navrhuji řešení, která mohou zabránit odlivu kvalifikované pracovní síly a zvýšit životní úroveň obyvatelstva. Na teoretické bázi řeším produktivitu práce a její možné příčiny, kterými jsou především lidský kapitál a technologická vybavenost. Potvrzuji negativní důsledky socialistického centrálního plánování na českou kupní sílu a diskutuji institucionální faktory trhů práce. Pomocí kauzální analýzy a komparace nalézám dle Indexu lidského rozvoje státy s vysokou životní úrovní, které porovnávám z hlediska výše mezd s Českou republikou. Zjišťuji, že investice do vzdělání či výzkumu a vývoje nemají jednoznačný dopad na produktivitu práce, která je v ČR relativně nízká. Historická data potvrzují, že ve sledovaném období 2004 - 2017 mzdy v ČR rostly více než mzdy v západní Evropě, přesto je mzdové přiblížení značně vzdáleno. Analyzuji také vliv vysokých nákladů práce, velkého podílu státních zaměstnanců, vládních i devizových intervencí, a v poslední řadě představuji prognózy, které predikují poměrně pozitivní vývoj kupní síly mezd. The aim of the thesis is to analyze the purchasing power of wages in the Czech Republic, which achieves very poor results. I discuss the market, historical and institutional factors that can cause wage differences on the basis of comparison with the states of Europe. I analyze the popular problem with the economic apparatus and propose solutions that can prevent the outflow of a qualified workforce and raise the living standards of the population. On a theoretical basis, I discuss the labour productivity and its possible causes, which are mainly human capital and technological equipment. Further, I explain the historical context of the socialist era and the institutional factors in the labour markets. In the practical part, using the causal analysis and comparison, I find, with the help of the Human Development Index, the states with high standards of living, that I compare with the Czech Republic. I detect, that investing in education or research and development has no clear impact on labour productivity, which is low in Czech Republic. Historical data confirm, that in the monitored period 2004-2017, Czech wages grew more than wages in Western Europe, but the wage approach is far away. I also analyze the impact of high labour costs, civil servants, governmental and currency interventions, and lastly, I show forecasts of purchasing power evolution, that seems positive. Keywords: produktivita práce; mzdové rozdíly; náklady práce; životní úroveň; kupní síla mezd; wage differences; labour cost; standards of living; purchasing power of wages; labour productivity Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza kupní síly mezd ČR v letech 2004--2017

Cílem práce je analýza kupní síly mezd v ČR, která dosahuje velmi špatných výsledků. Diskutuji tržní, historické i institucionální faktory, které mohou způsobovat mzdové rozdíly, na základě komparace ...

Vodžák, Milan; Štípek, Vladimír; Ševčíková, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného
Tořínský, Ota; Zeman, Martin; Klement, Josef
2017 - Czech
Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 zareagovat zavedením šrotovného, v České republice šrotovné nikdy zavedeno nebylo. Cílem práce je analýza prodeje osobních vozů v obou zemích ve zkoumaném období 2005 - 2016. Práce dochází k závěru, že šrotovné na Slovensku v roce 2009 zvýšilo poptávku po osobních automobilech, avšak v roce 2010 tato poptávka výrazně klesla. Práce rovněž dochází k závěru, že z dlouhodobého hlediska mělo šrotovné na domácí prodej osobních vozů negativní vliv. The bachelor thesis analyzes automotive industry in the Czech Republic and the Slovak Republic in the period from 2005 to 2016. The economic crisis took place during this period and the Slovak government decided to react in 2009 with the introduction of scrapping program, however the scrapping program was never introduced in the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyze sales of passenger cars in both countries in the period from 2005 to 2016. The thesis concludes that scrapping program in Slovakia in 2009 increased the demand for passenger cars, but in 2010 this demand decreased significantly. The thesis also concludes that the scrapping program has had a negative impact for domestic sales of passenger cars in the long run. Keywords: Česká republika; prodej osobních automobilů; šrotovné; intervencionistická politika; automobilový průmysl; Slovenská republika; scrapping program; interventionism; passenger car sales; the Czech Republic; automotive industry; the Slovak Republic Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného

Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 ...

Tořínský, Ota; Zeman, Martin; Klement, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ošetřovatelská péče o pacienta po otevřené operaci thorakoabdominálního aneuryzmatu
Landová, Karolína; Zvoníčková, Marie; Dvořáček, Libor
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacienta po otevřené operaci thorakoabdominálního aneuryzmatu

Landová, Karolína; Zvoníčková, Marie; Dvořáček, Libor
Univerzita Karlova, 2017

Hodnocení pohybové zátěže ošetřovatelského personálu pomocí krokoměru
Kramperová, Pavla; Zvoníčková, Marie; Talijánová, Jana
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with kinetic workload of nursing staff in internal and surgical clinics. The theoretical part introduces an overview of findings of physical load, its consequences and prevention. Another component of the theoretical part describes handling of loads and patients in health care and the applicable legislation in the Czech republic. The research part focuses on walk monitoring, determines how nursing staff handle patients and how to take care of their health. Thesis seeks to uncover the effects of physical exercise of staff working in departments where research was conducted. The investigation was aimed at nurses, enrolled nurses, assistants and attendants. The research confirmed the high physical stress of nursing staff in all surveyed clinics. Part of the results is also expressed disaffection of nursing staff with the footwear provided by the hospital. Bakalářská práce se zabývá zatížením pohybového aparátu u ošetřovatelského personálu na interním a chirurgických pracovištích. V teoretické části je uveden přehled poznatků o fyzické zátěži, její důsledky a prevence. Další složkou teoretické části je manipulace s břemeny a pacienty ve zdravotnictví a platná legislativa v ČR. Výzkumná část se zaměřuje na monitoring chůze, zjištění jak pracovníci manipulují s pacienty a jak se starají o své zdraví. Práce se snaží odhalit důsledky fyzické zátěže u pracovníků pracujících na odděleních, kde byl výzkum prováděn. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na sestry, sanitáře, asistenty i ošetřovatele. Výzkumné šetření potvrdilo vysoké zatížení pohybového aparátu u ošetřovatelského personálu na všech uvedených odděleních. Součástí výsledků je i vyjádřená nespokojenost pracovníků s pracovní obuví, kterou poskytuje nemocnice. Available in a digital repository NRGL
Hodnocení pohybové zátěže ošetřovatelského personálu pomocí krokoměru

This bachelor thesis deals with kinetic workload of nursing staff in internal and surgical clinics. The theoretical part introduces an overview of findings of physical load, its consequences and ...

Kramperová, Pavla; Zvoníčková, Marie; Talijánová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases