Number of found documents: 534584
Published from to

Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol
KRPLOVÁ, Marie; ŠIMEČKOVÁ, Eva; PODRAZIL, Petr
2017 - Czech
Tématem práce je Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v právní úpravě České republiky. Cílem práce je analyzovat způsoby skončení pracovního poměru především ze strany zaměstnavatele v aplikaci na pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol pomocí analýzy zákona v odborné literatuře a výkladu této problematiky soudy. První kapitola objasňuje pojem pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon jeho činnosti stejně jako předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy. V kapitole zkoumám i problémy vznikající při aplikaci a interpretaci této definice a jednotlivých předpokladů předestřených v zákoně o pedagogických pracovnících. Druhá kapitola vymezuje jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru a hlouběji zkoumá některé problematické způsoby skončení, jimiž jsou především výpověď okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a skončení pracovního poměru na doobu určitou. V úvodních částech podkapitoly o výpovědi ze strany zaměstnavatele jsou shrnuty podmínky a náležitosti tohoto způsobu skončení pracovního poměru těchto zaměstnanců včetně povinného projednání s odborovou organizací a náležitostí popisu výpovědního důvodů, dále se pak zabývám jednotlivými výpovědními důvody zakotvenými taxativně v zákoníku práce. Čtvrtá kapitola vymezuje možnosti skončení pracovního poměru s ředitelem školy jako jedním z pedagogických pracovníků a nastiňuje též problémy, které vznikají při jeho odvolání z funkce. V poslední kapitole srovnávám právní úpravu skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky v České republice s právní úpravou obsaženou v právním řádu Slovenské republiky. V závěru práce pak hodnotím největší problémy tohoto tématu. Zároveň shledávám, čím se mohou Česká republika a Slovenská republika vzájemně inspirovat. The theme of this work is the termination of the employment of teaching staff nursery schools, primary schools and secondary schools in the Czech Republic. The aim is to analyze ways of termination of employment by the employer of the teaching staff at kindergartens, primary schools, secondary schools by analyzing the scientific literature for the interpretation of this issue by courts. The first chapter explains the concept of teaching staff and a prerequisite for the exercise of their activities as well as also the assumptions for performance of a school director. The chapter is also examining the problems arising from the application and interpretation of this definition and the various assumptions outlined in the Act on Educational Staff. The second chapter defines the possibilities of termination of employment and deeply explores some problematic ways of termination, which are mainly notice and immediate termination of employment by the employer. At the beginning of subchapter of dismissal by an employer are summarized its terms and conditions, including mandatory consultation with the trade organization and the formalities for termination of reasons, later, I deal with the individual reasons of notice enshrined exhaustively in the Labour Code. The third chapter describes the possibilities of termination of employment with the school director as one of the teaching staff, and outlined the problems that arise when his removal from office. In the last chapter comparing legislation termination of employment of teaching staff in the Czech Republic with the legislation contained in the law of the Slovak Republic. In the conclusion of the work I evaluate the biggest problems in this topic. Simultaneously, I find, what can Czech Republic and Slovak Republic inspire each other. Keywords: pedagogický pracovník; ředitel školy; mateřská škola; základní škola; střední škola; odborná kvalifikace; zdravotní způsobilost; pracovní poměr; skončení pracovního poměru; odvolání; výpověď; okamžité zrušení pracovního poměru; dohoda o rozvázání pracovního poměru; Slovenská republika; Slovensko; zákoník práce; zákonník práce; teaching staff; school director; nursery school; elementary school; secondary school; professional qualification; termination of employment; notice of appeal; notice; immediate termination of employment; an agreement on termination of employment; Slovak Republic; Slovakia; Labour Code; Slovakian Labour Code Available in digital repository of UPOL.
Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol

Tématem práce je Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v právní úpravě České republiky. Cílem práce je analyzovat způsoby skončení pracovního ...

KRPLOVÁ, Marie; ŠIMEČKOVÁ, Eva; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Studium vlivu úpravy povrchu na kvalitu spoje kov-plast
Špatenka Petr; Jeník Filip; Cerman Jiří
2017 - Czech
Lepení je významná technologická operace, kterou lze dosáhnout spojení dvou materiálů. Výsledná kvalita a pevnost spoje závisí nejenom na typu použitého lepidla a druhu slepovaných materiálů, ale také na případné povrchové předúpravě. Tato práce se zabývá vlivem předúpravy povrchu plazmováním na změnu jeho vlastností a vlivem předúprav na vytvořený lepený spoj. V experimentální části jsou porovnány spoje s plazmovou úpravou a bez plazmové úpravy při použití dvou naprosto odlišných lepidel. Změny vlastností povrchu jsou posuzovány pomocí kritického povrchového napětí, které je zjištěno na základě měření kontaktních úhlů.Joining is important technological process, whereby we can reach interlock two materials. Final quality and toughness of join depends not only on type of used adhesive and kind of materials, but also on surface pre-treatment. In this thesis is studied influence of plasma pre-treatment surface to the change of its quality. Also influence to the created join is found. In experimental part are observed joins with plasma treatment and without plasma treatment. Joins are created with two different adhesives. Changes of quality surface are assessed by critical surface tension, which are found by measurement of contact angles. Keywords: lepení polyolefinů; povrchové napětí; smáčivost; plazma; klouzavý výboj; joining polyolefins; surface tension; wetting; plasma,glidarc Available in digital repository of ČVUT.
Studium vlivu úpravy povrchu na kvalitu spoje kov-plast

Lepení je významná technologická operace, kterou lze dosáhnout spojení dvou materiálů. Výsledná kvalita a pevnost spoje závisí nejenom na typu použitého lepidla a druhu slepovaných materiálů, ale také ...

Špatenka Petr; Jeník Filip; Cerman Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů
Bouchner Petr; Chmelařová Eliška; Skolilová Petra
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití e-bikesharingu. Seznamuje s problematikou konstrukce elektrokola a finanční náročností jeho provozu. Dále se zabývá již fungujícími systémy e-bikesharingu ve světě. Cílem práce je definovat požadavky na systém na základě uživatelského průzkumu a vytvoření modelu e-bikesharingu pro Fakultu dopravní ČVUT v Praze.The bachelor thesis is focused on the possibilities of using e-bike sharing. It describes the construction of an e-bike and electric and financial demands of its operation. It deals with already functioning e-bike sharing systems in the world. The aim of the thesis is to define requirements for the system based on user survey and creation of the e-bike sharing model for the Faculty of Transportation Sciences CTU in Prague. Keywords: elektrokolo; kolo; bikesharing systém; e-bikesharing systém; sdílení elektrokol; univerzitní bikesharing; udržitelná doprava; e-bike; bike; bike sharing system; e-bike sharing system; electric bikes; University bike sharing; sustainable transport Available in digital repository of ČVUT.
Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů

Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití e-bikesharingu. Seznamuje s problematikou konstrukce elektrokola a finanční náročností jeho provozu. Dále se zabývá již fungujícími systémy ...

Bouchner Petr; Chmelařová Eliška; Skolilová Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2017

CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe
Vitvarová Monika; Černý Ondřej; Pilař Lukáš
2017 - English
Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy CCS technologií a technicko-ekonomická analýza začlenění Post combustion CCS do uhelné elektrárny pracující v nadkritických parametrech páry. Dále je zhodnocen potenciál využití CCS technologie Post-combustion v ČR.This thesis deal with the possibility of using Post-combustion CCS technology in the Czech Republic. The thesis is focused on the integration of this technology for the steam cycle power plant. The main types of CCS technologies are introduced. Technical and economic analysis of steam power plant with Post-combustion CCS technology is presented. Potential of using Post-combustion CCS technology in the Czech Republic is assessed. Keywords: CCS; uhelné elektrárny; Post combustion; snižování emisí CO2; CCS technologies; Steam power plants; Post-combustion; Reduction of CO2 emission Available in digital repository of ČVUT.
CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe

Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy ...

Vitvarová Monika; Černý Ondřej; Pilař Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Jak pracuje LiFi?
Novák Martin; Mareš Jan; Leuchter Jan
2017 - Czech
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jak pracuje LiFi technologie a jaké součásti potřebuje k fungování. Popíše, jaké typy modulací se k přenosu využívají a nastíní i možné využití LiFi v běžném životě. Poté se porovnají dvě technologie, LiFi a Wi-Fi. Další součástí této práce budou i dva experimenty. První experiment bude mít za cíl přenést analogový signál pomocí LED diod a fotovoltaického článku. Druhý experiment pomocí Arduina a LED diod zobrazí fungování pulzně šířkové modulace.This bachelor thesis aims to describe how LiFi technology works and what components it needs for working properly. It is going to describe what types of modulation are used for the transmission and outline the possible use of LiFi in everyday life. Then this thesis is going to compare two technologies, LiFi and Wi-Fi. Next part of the work are two experiments. The first experiment is going to show how to transfer an analog signal using LEDs and a photovoltaic cell. The second experiment by using Arduino and LEDs is going to show the operation of pulse width modulation. Keywords: LiFi,Přenos zvukového záznamu,Pulzně šířková modulace; LiFi; Light fidelity,PWM,OFDM,OOK Available in digital repository of ČVUT.
Jak pracuje LiFi?

Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jak pracuje LiFi technologie a jaké součásti potřebuje k fungování. Popíše, jaké typy modulací se k přenosu využívají a nastíní i možné využití LiFi v ...

Novák Martin; Mareš Jan; Leuchter Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

KONVERZE BÝVALÉHO NUSELSKÉHO PIVOVARU
Rothbauer Zdeněk; Bosák František; Šarochová Eva
2017 - Czech
Práce se zabývá hledáním řešení pro nedůstojně využívaný areál nuselského pivovaru v Praze. Cílem práce je vytvoření návrhu, který v areálu nalezne pozůstatky bývalé zástavby, pomůže obnovit narušenou strukturu místa a vdechne ji nový život. Součástí návrhu je doplnění vhodných funkcí a řešení veřejných prostranství.The thesis deals with finding solutions for the undisturbed use of the Nusel brewery in Prague. The aim of the thesis is to create a design that will find the remains of the former buildings in the area, help restore the disturbed structure of the place and breathe new life into it. Part of the proposal is to add appropriate features and solutions to public spaces. Keywords: pivovar,nusle,konverze,průmysl,botič; brewery,nusle,conversion,industry,botič Available in digital repository of ČVUT.
KONVERZE BÝVALÉHO NUSELSKÉHO PIVOVARU

Práce se zabývá hledáním řešení pro nedůstojně využívaný areál nuselského pivovaru v Praze. Cílem práce je vytvoření návrhu, který v areálu nalezne pozůstatky bývalé zástavby, pomůže obnovit narušenou ...

Rothbauer Zdeněk; Bosák František; Šarochová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rozvoj osobní letecké dopravy pro transatlantické lety
Skolilová Petra; Kasl Martin; Kouba Marek
2017 - Czech
Předmětem bakalářské práce "Rozvoj osobní letecké dopravy pro transatlantické lety" je poskytnout pohled na transatlantickou osobní leteckou dopravu z několika hledisek. Nejprve krátce shrnout její historický vývoj až do současné doby, dále popsat jaká v letecké dopravě nad Atlantikem aktuálně panuje situace a představit nové trendy, které v nedávné době na tento trh vstoupily a nastínit jak mohou ovlivnit a změnit podobu transatlantické osobní letecké dopravy v blízké budoucnosti.The subject of the bachelor thesis "Development of pax air transport services for transatlantic flights" is to provide a look at transatlantic commercial aviation from several viewpoints. First to briefly summarize its historical development until nowadays, afterwards describe the current situation in transatlantic commercial aviation and introduce new trends that entered this market in recent period and outline how they can influence and change the shape of transatlantic commercial aviation in the near future. Keywords: transatlantické lety; osobní letecká doprava; tradiční aerolinie; nízkonákladové aerolinie; širokotrupá letadla; úzkotrupá letadla; transatlantic flights; pax air transport; legacy airlines; lowcost airlines; wide body aircrafts; narrow body aircrafts Available in digital repository of ČVUT.
Rozvoj osobní letecké dopravy pro transatlantické lety

Předmětem bakalářské práce "Rozvoj osobní letecké dopravy pro transatlantické lety" je poskytnout pohled na transatlantickou osobní leteckou dopravu z několika hledisek. Nejprve krátce shrnout její ...

Skolilová Petra; Kasl Martin; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

KONVERZE BÝVALÝCH ZÁVODŮ TEXLEN V TRUTNOVĚ
Rothbauer Zdeněk; Skalová Barbora; Šarochová Eva
2017 - Czech
Areál Texlenu Horská 09 je nejlukrativnější z areálů v Trutnově, a to především kvůli blízkosti centra města. Areál se nachází 15 minut chůze od centra města. Ze západu objíždí areál hlavní městská tepna, ulice Horská. Z východu je areál lemovaný cyklostezkou, která vede podél řeky Úpy. Dlouhé řady původních průmyslových budov vymezují areál ze severu a jihu. Prostor areálu půlí mohutný vodní náhon paralelně se směrem toku řeky. Nově navrhuji mezi řekou a náhonem říční lázně. Lázně využívají šestimetrového výškového rozdílu v úrovni hladin náhonu a řeky.Texlen HORSKÁ 09 is the most lucrative industial facility in Trutnov, mainly due to the proximity of the city center. The resort is 15 minutes' walk from the city center. Main town street Horská serounds the facilty from the west. From the east is the area lined by a cycle path that runs along the river Upy.Row ranges of original industrial buildings define the area from the north and south. The area of the site is halved vy a massive water canal parallel to the direction of the river. I am suggesting a river spa between the river and the drive. The spa uses a difference of six meters height at the level of the drive and the river. Keywords: KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU; TRUTNOV; ŘÍČNÍ LÁZNĚ; CONVERSION OF INDUSTRIAL COMPLEX; Trutnov; RIVER SPA Available in digital repository of ČVUT.
KONVERZE BÝVALÝCH ZÁVODŮ TEXLEN V TRUTNOVĚ

Areál Texlenu Horská 09 je nejlukrativnější z areálů v Trutnově, a to především kvůli blízkosti centra města. Areál se nachází 15 minut chůze od centra města. Ze západu objíždí areál hlavní městská ...

Rothbauer Zdeněk; Skalová Barbora; Šarochová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh servopohonu se stěračovým motorem
Novák Martin; Krofta Jan; Bušek Jaroslav
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkčního servopohonu za použití automobilového stěračového motoru a vývojové desky Arduino. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé prvky servopohonu a je zde stručně popsán princip PID regulátoru a PWM řízení rychlosti otáčení. Rovněž se zaobírám možnými způsoby uspořádání více servomotorů v rámci jednoho celku. V praktické části popisuji, jak jsem sám postupoval při návrhu zadaného servomotoru. Zabývám se výběrem vhodného enkodéru, potřebnými konstrukčními úpravami stěračového motoru, zapojením všech součástí a popisem vlastního obslužného programu. Na závěr předkládám průběhy odezvy mého servomotoru při různých nastaveních PID regulátoru a rovněž navrhuji možné způsoby zdokonalení tohoto konceptu.This bachelor thesis deals with construction of servomotor using windshield wiper motor and Arduino development board. In theoretical section of this paper I describe components of servomotor and the principle of PID regulator and PWM control of rotation speed. I also address the issue of topology of multiple servomotors included in one system. In practical section of this thesis I describe how I proceeded with construction of the servomotor. Topics such as choosing the right rotary encoder, modifying the wiper motor, connecting all parts together and writing code for Arduino board are covered. Response curves of the final design are shown and discussed. Lastly, I include thoughts on future possible improvements of my design. Keywords: servomotor; servo; stěračový motor; PID regulátor; PWM; Arduino; rotační enkodér; servomotor; servo; windshield wiper motor; PID regulator; PWM; Arduino; rotary encoder Available in digital repository of ČVUT.
Návrh servopohonu se stěračovým motorem

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkčního servopohonu za použití automobilového stěračového motoru a vývojové desky Arduino. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé prvky servopohonu a je ...

Novák Martin; Krofta Jan; Bušek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh proudového motoru pro RC modely
Petr Karel; Budínský Adam; Dub Martin
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně popsán výpočet kompresoru a difuzoru pro tah motoru o velikosti přibližně 200 N. Dále jsou přibližným výpočtem navržena ložiska proudového motoru. Součástí přílohy je výkres sestavy proudového motoru a výrobní výkresy rotoru a náboje.This thesis is focused on design of the jet engine for RC models. On the beginning of the thesis is retrieval part and description of the principle of jet engine function. The main part of the thesis is focused on a calculation where a centrifugal compressor and diffuser will be designed in order to give a thrust of approximately 200 N. Next step is approximate calculation of bearing capacity. The attachment contains assembly drawing of the jet engine and production drawings of rotor and stator. Keywords: Proudový motor; Odstředivý kompresor; Lopatkový difuzor; Bezlopatkový difuzor; Jet Engine; Centrifugal Compressor; Vaned Diffuser; Vaneless Diffuser Available in digital repository of ČVUT.
Návrh proudového motoru pro RC modely

Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně ...

Petr Karel; Budínský Adam; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases