Number of found documents: 448794
Published from to

Symbolika v díle Ibn Síny: Interpretace iniciačních příběhů
Vitásková, Magdaléna; Ostřanský, Bronislav; Kropáček, Luboš
2017 - Czech
The aim of this thesis is to interpretate the stories The Living, son of the Vigilant, The Bird and Salaman and Absal, written by one of the greatest scholars of medieval Islamic East, Ibn Sina (980-1037). Unlike his philosophical and medical writings these stories have a different character and create a coherent narrative cycle. Based on their themes, narrative methods and symbolism they should be in my opinion called initiation stories. The main aim of this dissertation is thus to verify this hypothesis by means of the hermeneutic interpretation. These stories, read as a coherent cycle, show typical features of initiation genre: the hero can't find his way, his existential condition makes him desperate, he is consumed by strong desire for reaching a higher ontological degree, meets an initiator, goes through initiation rites of passage, crosses the border between the uninitiated and initiated space, reaches the final initiation through symbolic death. The interpretation of each of Ibn Sina's three writings reveals an inner coherence of the stories: The Living, son of the Vigilant focuses on the motive of an initiator-guide and the description of the stages on the initiation way leading upwards, The Bird tells in an emotional way about the state preceding the initiation and then concentrates on... Záměrem předkládané práce je interpretace příběhů Živý, syn Bdícího, Pták a Salamán a Absál, jejichž autorem je jeden z největších myslitelů středověkého islámského Východu Ibn Síná (980-1037). Na rozdíl od jeho filosofických a lékařských spisů se zmíněné příběhy vyznačují odlišným charakterem a vytvářejí uzavřený vyprávěcí cyklus. Vycházím z předpokladu, že díla svou tematikou, použitými narativními postupy a obsaženou symbolikou spadají do iniciačního žánru, přičemž hlavním cílem této práce je danou hypotézu potvrdit prostřednictvím hermeneutické interpretace. Ukázalo se, že příběhy jako celek vykazují charakteristické iniciační rysy: hrdinovo bloudění, jeho zoufalství nad vlastní existenciální situací a touhu po dosažení vyššího ontologického statusu, setkání se zasvětitelem, iniciační zkoušky, překročení hranice mezi nezasvěceným a zasvěceným prostorem, konečné zasvěcení prostřednictvím symbolické smrti. Interpretace jednotlivých děl zase odhalila vnitřní koherenci každého příběhu: Živý, syn Bdícího se zaměřuje na motiv průvodce-zasvětitele a popis jednotlivých stupňů na iniciační cestě směrem vzhůru, Pták emotivně vypráví o stavu předcházejícímu zasvěcení a poté se věnuje průniku do zasvěceného prostoru a konečně Salamán a Absál spěje svou zdánlivou tragičností ke kýženému zasvěcení ve formě... Keywords: Ibn Síná; islámská filosofie (falsafa); islámská literatura; iniciace; iniciační příběh; láska v islámu; Ibn Sina; Islamic philosophy (falsafa); Islamic literature; initiation; initiation story; love in Islam Available in a digital repository NRGL
Symbolika v díle Ibn Síny: Interpretace iniciačních příběhů

The aim of this thesis is to interpretate the stories The Living, son of the Vigilant, The Bird and Salaman and Absal, written by one of the greatest scholars of medieval Islamic East, Ibn Sina ...

Vitásková, Magdaléna; Ostřanský, Bronislav; Kropáček, Luboš
Univerzita Karlova, 2017

Tekutiny s viskozitou závislou na tlaku proudící porézním prostředím
Žabenský, Josef; Pokorný, Milan
2017 - English
Experimental data convincingly show that viscosity of a fluid may change significantly with pressure. This observation leads to various generalizations of well-known models, like Darcy's law, Stokes' law or the Navier-Stokes equations, among others. This thesis investigates three such models in a series of three published papers. Their unifying topic is development of existence theory and finding a weak solution to systems of partial differential equations stemming from the considered models. Experimentální údaje jasně dokazují, že viskozita tekutin podléhá značným změnám v závislosti na tlaku. Toto pozorování vede k zobecnění známých modelů, např. Darcyho zákona, Stokesova zákona, Navierových-Stokesových rovnic aj. Tato práce se zabývá třemi takovými modely, které posloužily za podklad k trojici publikovaných článků. Jejich sjednocujícím tématem je vývoj existenční teorie a nalezení slabého řešení systémů parciálních diferenciálních rovnic pocházejících z uvažovaných modelů. Keywords: nestlačitelná tekutina; viskozita závislá na tlaku; existenční teorie; proudění porézním prostředím; incompressible fluid; pressure-dependent viscosity; existence theory; flow through porous media Available in a digital repository NRGL
Tekutiny s viskozitou závislou na tlaku proudící porézním prostředím

Experimental data convincingly show that viscosity of a fluid may change significantly with pressure. This observation leads to various generalizations of well-known models, like Darcy's law, Stokes' ...

Žabenský, Josef; Pokorný, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení
Špírková, Taťána; Kohajda, Michael; Marková, Hana
2017 - Czech
The tax audit can be defined as one of the practices of the tax authorities modified by Act No. 280/2009 Coll., the Tax Code. The aim of the tax audit corresponds with the basic aim of the tax administration, which is primarily to establish correctly a tax assessment. This dissertation is focused on the tax audit from the perspective of the fundamental tax administration principles. The presented dissertation is divided into nine chapters, most of which are further subdivided. The first chapter is focused on the determination of the tax audit. In the second chapter, the attention is paid to the constitutional principles controlling the tax audit, mainly to selected regulations of the Constitution and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The following third chapter is focused on the isuue of good governance principles. The fourth chapter deals with the fundamental principles of tax administration, as expressed in the Tax Code in §5 - §9. These principles are specified as a basis for the next part of the work. Chapters five to eight are dedicated to the tax audit, which is divided into the beginning of the tax audit, the tax rights and responsibilities during the tax audit, the progress of the tax audit and the final chapter is focused on completion of the tax audit. The last chapter is... Daňová kontrola je definována jako jeden z postupů správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl daňové kontroly pak koresponduje se základním cílem správy daní, kterým je správné zjištění a stanovení daně. Tato disertační práce se na problematiku daňové kontroly dívá optikou základních zásad správy daní. Předkládaná práce je členěna do devíti kapitol, které jsou většinou dále děleny na podkapitoly. První kapitola se ve stručné podobě zabývá vymezením pojmu daňová kontrola. Ve druhé kapitole je věnována pozornost ústavním principům ovládajícím daňovou kontrolu, a to se zaměřením na vybraná ustanovení Ústavy i Listiny základních práv a svobod. Další kapitola pak navazuje problematikou zásad dobré správy. Čtvrtá kapitola se věnuje základním zásadám správy daní, tak jak jsou v daňovém řádu vyjádřeny v §5 - §9. V této části jsou tyto zásady blíže specifikovány jako určitý základ pro další část práce. Kapitoly pět až osm se zabývají daňovou kontrolou, která je rozdělena na zahájení daňové kontroly, práva a povinnosti v průběhu daňové kontroly, průběh daňové kontroly a poslední z nich pojednává o zakončení daňové kontroly. Poslední kapitola práce se zaměřuje na popis a komparaci platné právní úpravy daňové kontroly a základních zásad správy daní ve Slovenské... Keywords: daňová kontrola; základní zásady správy daní; daňový řád; tax audit; the fundamental tax administration principles; the Tax Code Available in a digital repository NRGL
Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení

The tax audit can be defined as one of the practices of the tax authorities modified by Act No. 280/2009 Coll., the Tax Code. The aim of the tax audit corresponds with the basic aim of the tax ...

Špírková, Taťána; Kohajda, Michael; Marková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Investice v transmisním mechanismu cílování inflace
Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
2017 - Czech
Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové politiky včetně jejich vzájemných souvislostí, a také cesty, skrze které může centrální banka ovlivnit investice. Jsou rozebrány vybrané investiční teorie a další teoretické přístupy, které jsou s investicemi spojeny. Průnikem těchto dvou analyzovaných oblastí jsou získány faktory, jejichž změny mohou vyvolávat změny investic. Jde o veličiny, které plynou z teoretického rozboru transmisních kanálů, stejně jako o veličiny, které v těchto kanálech přímo akcentovány nejsou, avšak centrální banka je může ovlivnit. Spadají mezi ně ale také faktory, jež nejsou v poli působnosti centrální banky. S využitím dostupných údajů jsou zdroje variability investic verifikovány na datech za Českou republiku. Je provedena základní empirická analýza časových řad, korelační analýza a je sestaven vektorový model korekce chyby. The dissertation thesis is devoted to the topic of investment with emphasis on their position within the transmission mechanism of inflation targeting. It discusses starting-points of inflation targeting regime, individual transmission channels of monetary policy including their connections, and routes through which the central bank may influence the investment. There are analyzed selected investment theories and other theoretical models that are associated with the investment. Factors, whose changes may induce changes in investment, are derived using the intersection of these two analyzed aspects. They are variables, which flow from a theoretical analysis of transmission channels, as well as variables, that are not directly accented within these channels, but they can be affected by the central bank. Even factors, that are not within the competence of the central bank, are included among the variables. Using available data, sources of investment variability are verified on data for the Czech Republic. Basic empirical analysis of time series and correlation analysis are performed and the vector error correction model is compiled. Keywords: úroková míra; vektorový model korekce chyby; investice; měnová politika; cílování inflace; interest rate; vector error correction model; investment; monetary policy; inflation targeting Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace

Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové ...

Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice
Dobiášová, Karolína; Dlouhý, Martin; Háva, Petr
2017 - Czech
This Ph.D. thesis discusses the evolution and current situation regarding availability of healthcare for third countries migrants in the Czech Republic. In terms of methodology, the author has chosen a qualitative approach. The research design is a historical case study. The thesis uses a combination of "desk research" and empirical survey based on 56 in-depth interviews with migrants, healthcare providers and experts who come into contact with migrants during the course of their work. Based on the approach of historical institutionalism, the author is explaining policy of migrants' health insurance evolution in Czech Republic since 1993 till today. The author identifies the key events and the roles of particular actors within the observed "sub- system" of public policy. From the viewpoint of migrants and healthcare providers, the thesis also presents how the current institutionalised set-up of migrants' health policy transfers into the real access to healthcare for migrants. It also identifies the main barriers to health care accessibility and the consequences of possible health care unavailability. Key words: migrants, health care availability, health insurance, historical institutionalism, barriers to health care access Předkládaná práce se zabývá vývojem a současným stavem dostupnosti zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice. Z hlediska metodologického je zvolen kvalitativní přístup. Výzkumným designem je historická případová studie. V práci je využívána kombinace studia dokumentů a vlastního empirického šetření formou 56 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s migranty, poskytovateli zdravotní péče a odborníky, kteří v rámci své práce přicházejí s migranty do styku. Autorka na základě přístupu historického institucionalismu vysvětluje vývoj politiky zdravotního pojištění pro migranty v České republice od roku 1993 po současnost, identifikuje klíčové události a roli jednotlivých aktérů v rámci politického subsystému. Práce zároveň optikou samotných migrantů a poskytovatelů zdravotní péče ukazuje, jak se současné institucionální nastavení systému zdravotního pojištění migrantů promítá do jejich faktického přístupu ke zdravotní péči, identifikuje hlavní bariéry dostupnosti a důsledky případné nedostupnosti zdravotní péče. Klíčová slova: Migranti, dostupnost zdravotní péče, zdravotní pojištění, historický institucionalismus, bariéry přístupu ke zdravotní péči Keywords: Migranti; dostupnost zdravotní péče; zdravotní pojištění; historický institucionalismus; bariéry přístupu ke zdravotní péči; migrants; health care availability; health insurance; historical institutionalism; barriers to health care access Available in a digital repository NRGL
Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice

This Ph.D. thesis discusses the evolution and current situation regarding availability of healthcare for third countries migrants in the Czech Republic. In terms of methodology, the author has chosen ...

Dobiášová, Karolína; Dlouhý, Martin; Háva, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb
Hobza, Martin; Tomášek, Michal; Bakeš, Milan
2017 - Czech
The legal framework of investment services provision This thesis deals with the issue of legal framework of investment services provision. The aim of the thesis is to theoretically define and analyse the issue of selected investment services and rules governing their provision. The first two chapters of the thesis are devoted to general theoretical issues related to the topic, among others to the reasons of regulation of investment services provision and impact of the EU law on the present topic. The third chapter deals with the characteristics and structuring of investment services. The chapter four characterises the investment services and activities and analyses the investment service reception and transmission of orders in relation to financial instruments. The chapter five is devoted to investment advice. The chapter six analyses the legal instruments of protection of the client as an investment services addressee. Finally, the draft of measures designed to increase the level of client protection is proposed. Within the whole thesis, the author presents his interpretation of the disputable questions of the present topic. Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb Tato disertační práce se zabývá problematikou právního rámce poskytování investičních služeb. Cílem práce je teoreticky vymezit a analyzovat problematiku vybraných investičních služeb a pravidel jejich poskytování. První dvě kapitoly práce jsou věnovány obecným teoretickým otázkám tématu, mimo jiné důvodům regulace poskytování investičních služeb a vlivu unijního práva na dané téma. Třetí kapitola se zabývá znaky a členěním investičních služeb. Čtvrtá kapitola charakterizuje hlavní investiční služby a analyzuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Pátá kapitola je věnována investičnímu poradenství. Šestá kapitola analyzuje právní nástroje ochrany zákazníka jako adresáta investičních služeb. Závěrem je předložen návrh možných opatření, zvyšujících míru ochrany zákazníka. V rámci celé práce autor představuje vlastní interpretaci dosud otevřených otázek předkládaného tématu. Keywords: Investiční služby; investiční poradenství; přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů; pravidla jednání se zákazníky; povinnost nahradit škodu; Investment services; investment advice; reception and transmission of orders in relation to financial instruments; conduct of business rules; liability to damages Available in a digital repository NRGL
Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb

The legal framework of investment services provision This thesis deals with the issue of legal framework of investment services provision. The aim of the thesis is to theoretically define and analyse ...

Hobza, Martin; Tomášek, Michal; Bakeš, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Determinanty vzniku nemoci oběhové soustavy v české populaci
Lustigová, Michala
2017 - Czech
Determinants of circulatory system diseases among the Czech population Abstract The determinants of circulatory system diseases are very well known, modifiable risk factors and factors widely spread among populations are in focus for the public health research. The aim of this thesis is a quantification of main cardiovascular risk factors in the Czech population using the survival analysis and HAPIEE cohort data. The epidemiologic situation, trends in the Czech population health including "the cardiovascular revolution" is discussed in the first part of the thesis. Among the Czech population high prevalence of many risk factors were found. The education had the strongest impact on cardiovascular health from sociodemographic characteristics. The negative effect of smoking, prevalence of high blood pressure, prevalence of diabetes and physical inactivity was confirmed. On the other hand the impact of obesity, binge drinking and high blood cholesterol level was not significant among the Czech population. The population approach in cardiovascular epidemiology and cardiovascular health promotion as well are discussed in the last chapter. Keywords: diseases of the circulatory system, mortality, health transition, cardiovascular health, risk factors, survival analysis, health promotion Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci Abstrakt Příčiny vzniku nemocnění oběhové soustavy jsou dobře známy; z populačního hlediska jsou významné faktory, jejichž výskyt lze ovlivnit a jež jsou hojně rozšířeny v populaci. Cílem této práce bylo ohodnotit působení klasických rizikových faktorů nemocí oběhové soustavy na úmrtnost v české populaci. V úvodní části předložené práce je nastíněna epidemiologická situace a vývoj populačního zdraví včetně průběhu "kardiovaskulární revoluce" v Česku. Vlastní výzkum vycházel z longitudinálních dat studie HAPIEE. Ohodnocení rizik pro českou populaci bylo stanoveno na základě metody analýzy přežívání. Výsledky analýzy prokázaly vysokou prevalenci řady rizikových faktorů nemocí srdce a cév. Na základě finálního modelu proporcionálních rizik bylo zjištěno, že úroveň vzdělání měla ze všech sociodemografických faktorů největší vliv na výši úmrtnosti v důsledku onemocnění srdce a cév. Z hlavních rizikových faktorů mělo dále negativní vliv kouření, prevalence vysokého krevního tlaku, prevalence diabetu a absence fyzické aktivity. Obezita, nárazové pití a vysoká hladina cholesterolu se naopak pro českou populaci nepotvrdila jako signifikantní pro úroveň kardiovaskulárního zdraví. V závěrečné části je zmíněn populační přístup v hodnocení rizikových faktorů a... Keywords: nemoci oběhové soustavy; úmrtnost; zdravotní přechod; kardiovaskulární zdraví; rizikové faktory; analýza přežívání; prevence; diseases of the circulatory system; mortality; health transition; cardiovascular health; risk factors; survival analysis; health promotion Available in a digital repository NRGL
Determinanty vzniku nemoci oběhové soustavy v české populaci

Determinants of circulatory system diseases among the Czech population Abstract The determinants of circulatory system diseases are very well known, modifiable risk factors and factors widely spread ...

Lustigová, Michala
Univerzita Karlova, 2017

Role volných kyslíkových radikálů v ischemicko-reperfuzním poškození plic při plicní transplantaci a možnosti prevence radikálového poškození
Mrázková, Hana; Třeška, Vladislav; Lischke, Robert
2017 - Czech
 Keywords: Lung Tx, EVLP, NHBD, IR injury, ROS, hypercapnia, gender differences This dissertation thesis deals with a very topical issue of the lack of donor organs for lung transplants. As with other organs, the number of patients on waiting lists in terminal stages of their diseases is also constantly rising but there is not an adequate increase in donor organs. We focused our experimental work on the development of research concerning the solution which is most successful in a long-term perspective, i.e. organ transplants from non- heart-beating donors (NHBDs), in an ex vivo lung transplant protocol (EVLP) on an animal model (Wistar rats). This is a method which is clinically established worldwide (in the Czech Republic only experimentally) and is constantly subject to further research. Based on earlier studies, we focused the first experimental part of this work on the potential protective effect of hypercapnic ventilation on ischemia-reperfusion (IR) lung injury in EVLP. The study proved that the hypercapnic ventilation has a protective effect on the generation of reactive oxygen species (ROS) in IR lung injury, but only when used in the period of reperfusion. In the second experimental study, we followed up a very topical issue of the effect of gender on IR lung injury in EVLP in...  Klíčová slova: Tx plic, EVLP, NHBD, IR poškození, ROS, hyperkapnie, genderové rozdíly Tato disertační práce se zabývá velmi aktuální otázku nedostatku dárcovských orgánů pro transplantace plic. Stejně jako u ostatních orgánů i zde se neustále zvyšuje množství pacientů v terminálních stadiích onemocnění na čekacích listinách, ale nedochází k adekvátnímu navýšení dárcovských orgánů. V naší experimentální práci jsme se zaměřili na rozvoj výzkumu řešení, které se z dlouhodobého hlediska zdá jako nejúspěšnější a tím je transplantace orgánů od dárce s nebijícím srdcem (NHBDs) v protokolu ex vivo transplantace plic (EVLP) na zvířecím modelu (potkan kmene Wistar). Jedná se o metodu světově klinicky již zavedenou (v ČR jen experimentálně), která je neustále předmětem dalšího výzkumu. Na podkladě dříve prováděných studií jsme se v první experimentální části práce změřili na možný protektivní vliv hyperkapnické ventilace na ischemicko-reperfúzní (IR) poškození plic při EVLP. Studie prokázala, že hyperkapnická ventilace má protektivní vliv na vznik volných kyslíkových radikálů (ROS) u IR poškození plic, ale pouze pokud je využita v období reperfúze. Ve druhé experimentální studii jsme navázali na velmi aktuální téma vlivu pohlaví na IR poškození plic při EVLP u dárce s nebijícím srdcem. I zde jsme naplnili... Keywords: transplantace plic; EVLP; NHBD; ischemicko-reperfúzní poškození; ROS; hyperkapnie; genderové rozdíly; Lung transplantation; EVLP; NHBD; ischemia-reperfusion injury; ROS; hypercapnia; gender differences Available in a digital repository NRGL
Role volných kyslíkových radikálů v ischemicko-reperfuzním poškození plic při plicní transplantaci a možnosti prevence radikálového poškození

 Keywords: Lung Tx, EVLP, NHBD, IR injury, ROS, hypercapnia, gender differences This dissertation thesis deals with a very topical issue of the lack of donor organs for lung transplants. As with ...

Mrázková, Hana; Třeška, Vladislav; Lischke, Robert
Univerzita Karlova, 2017

Studování příčin rezistence a identifikace bakteriálních izolátů pomocí širokého spektra laboratorních metod
Bavlovič, Jan; Mladěnka, Přemysl; Červený, Lukáš
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Jan Bavlovič Supervisors: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Prof. Doutora Luísa Peixe Co-advisors: Doutora Ângela Novais Doutora Ana Freitas Title: Characterisation of multidrug resistant Klebsiella pneumoniae and Enterococcus faecium isolates by spectroscopic and genotypic methods. Ever increasing antimicrobial resistance is currently a worldwide problem, traditionally addressed by DNA-based approaches. This study aimed to evaluate the potential of Fourier transform infrared spectroscopy with attenuated total reflectance (FTIR-ATR) for the characterization of multidrug resistant carbapenemase-producing K. pneumoniae and E. faecium isolates. We analysed 20 clinical K. pneumoniae isolates obtained from different community laboratories from Portugal between March 2014 and September 2015 and 143 previously characterized vancomycin-resistant E. faecium isolates obtained from humans, animals, and the environment in 26 countries between 1992 and 2015. Isolates were primarily characterized by genotypic methods including antimicrobial susceptibility testing, detection of carbapenemases and extended-spectrum β-lactamases (ESBLs), identification of antibiotic resistance coding transposons (Tn) and... Karlova Univerzita v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Jan Bavlovič Školitelé: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Prof. Doutora Luísa Peixe Konzultanti: Doutora Ângela Novais Doutora Ana Freitas Název diplomové práce: Charakterizace multirezistentních izolátů Klebsiella pneumoniae a Enterococcus faecium spektroskopickými a genotypickými metodami Stále se zvyšující antimikrobiální rezistence je v současné době celosvětovým problémem. Mezi významné metody charakterizace antimikrobiální rezistence patří tradičně genomické postupy. Cílem této studie bylo zhodnotit potenciál metody Fourier transform infrared spectroscopy se zeslabeným kompletním odrazem (FTIR-ATR) pro identifikaci multirezistentních karbapenemasu produkujících K. pneumoniae a E. faecium izolátů. Analyzovali jsme 20 klinických K. pneumoniae izolátů získaných z různých laboratoří v Portugalsku v období od března 2014 do září 2015 a 143 dříve popsané vankomycin-rezistentní E. faecium izoláty získaných od lidí, zvířat a životního prostředí v 26 zemích mezi lety 1992 a 2015. Izoláty byly primárně charakterizovány genotypovými metodami, včetně testování antimikrobiální citlivosti, detekce karbapenemáz a betalaktamáz s rozšířeným spektrem (ESBLs), identifikace odolnosti vůči antibiotikům... Available in a digital repository NRGL
Studování příčin rezistence a identifikace bakteriálních izolátů pomocí širokého spektra laboratorních metod

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Jan Bavlovič Supervisors: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Prof. Doutora Luísa Peixe ...

Bavlovič, Jan; Mladěnka, Přemysl; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Studium plazmatické vazebnosti radiofarmak značených 18F z hlediska mezidruhového srovnání18
Nováková, Dana; Bárta, Pavel; Lázníček, Milan
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Dana Nováková Consultant: Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Title of Thesis: Study of interspecies differences in plasma protein binding of 18 F-labeled radiopharmaceuticals In this thesis, the binding ability of three radiopharmaceuticals containing radionuclide 18 F to the plasma proteins was examined in bovine, pig, human and rat plasma, and the interspecies comparison was performed. Examined radiopharmaceuticals included 18 F-FDG, 18 F-fluorocholine and 18 F-thymidine. The two main methods used are equilibrium dialysis and ultrafiltration. These methods are based on separation of free ligand from the linked component. During the separation, semi-permeable membrane and special filters (AMICON and VIVASPIN) were used for equilibrium dialysis and ultrafiltration, respectively. Free fraction of drugs is considered to be an important parameter for the availability of the drug distribution into the tissues and cells, interaction with receptors, excretion and metabolism. All experiments were carried out at the physiological temperature of 37řC. Obtained results indicate low plasma protein binding of the three radiopharmaceuticals in all studied species, which suggests... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Dana Nováková Konzultant: Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Název rigorózní práce: Studium plazmatické vazebnosti radiofarmak značených 18 F z hlediska mezidruhového srovnání Práce je zaměřena na plazmatickou vazebnost tří vybraných radiofarmak značených radionuklidem 18 F z pohledu mezidruhového srovnání. Experimenty byly prováděny s využitím bovinní, prasečí, lidské a potkaní plazmy. Vazebnost na plazmatické bílkoviny se stanovila u tří radiofarmak, konkrétně u 18 F-FDG, 18 F-fluorocholinu a 18 F-thymidinu. Byly použity dvě metody: rovnovážná dialýza a ultrafiltrace. Podstata těchto metod spočívá v oddělení volné a vázané složky. Pro separaci je využita semipermeabilní membrána pro rovnovážnou dialýzu a speciální filtry (AMICON a VIVASPIN) pro metodu ultrafiltrace. Volná frakce je významným parametrem dostupnosti léčiva pro distribuci do tkání a buněk, interakci s receptory, exkreci a metabolizmus. Všechny experimenty byly prováděny při fyziologické teplotě 37řC. Výsledky ukazují nízkou plazmatickou vazebnost těchto tří látek u všech zkoumaných druhů a nedochází tedy k významnému ovlivnění farmakokinetiky studovaného materiálu. Nejvyšší hodnota plazmatické vazebnosti byla... Keywords: Vazebnost na plazmatické bílkoviny; Mezidruhové rozdíly; F-18; Radiofarmaka; Plasma protein binding; Interspecies differences; F-18; Radiopharmaceuticals Available in a digital repository NRGL
Studium plazmatické vazebnosti radiofarmak značených 18F z hlediska mezidruhového srovnání18

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Dana Nováková Consultant: Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Title ...

Nováková, Dana; Bárta, Pavel; Lázníček, Milan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases