Number of found documents: 570505
Published from to

Výstaviště Flora a jeho role v rozvoji města Olomouce
ZEMÁNKOVÁ, Lenka; ŠIMÁČEK, Petr; HALÁS, Marián
2018 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vlivů Výstaviště Flora na rozvoj města Olomouce. Teoretická část je věnována vymezení kongresového cestovního ruchu se zaměřením na historický vývoj a tradici Výstaviště Flora Olomouc. Praktická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné činnosti výstaviště včetně perspektivy vývoje akciové společnosti do budoucna z pohledu rozvojových strategií řízení a plánování města. The main aim of this thesis is to evaluate impacts of Flora showground on development of Olomouc city. Theoretical part deals with definition of congress tourist industry with focus on historical development and tradition of Flora showground Olomouc. The practical part of my diploma thesis concentrates on analysis of current activity of showground with perspective of progress of joint-stock company to the future, from the point of view of development strategies and planning of the city. Keywords: Výstaviště Flora Olomouc; kongresový cestovní ruch; výstavy a veletrhy; cestovní ruch; analýza; město Olomouc; Flora showground; congress tourism; exhibitions and traid fairs; tourist industry; analysis; Olomouc city Available in digital repository of UPOL.
Výstaviště Flora a jeho role v rozvoji města Olomouce

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vlivů Výstaviště Flora na rozvoj města Olomouce. Teoretická část je věnována vymezení kongresového cestovního ruchu se zaměřením na historický vývoj a ...

ZEMÁNKOVÁ, Lenka; ŠIMÁČEK, Petr; HALÁS, Marián
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Osobnost gamblera
KUPKOVÁ, Eva; KŘEMÉNKOVÁ, Lucie; LEMROVÁ, Soňa
2018 - Czech
Teoretická část má za cíl seznámit čtenáře s problematikou gamblerství. Vysvětluje základní pojmy, jeho znaky, příčiny vzniku gamblerství, průběh, dopady a léčbu. V práci je zmíněna legislativa. Výzkumná část má za cíl zjistit pomocí NEO pětifaktorového osobnostního inventáře hodnoty 5 osobnostních dimenzí u vybrané skupiny gamblerů a porovnat je s normami běžné populace a ověřit platnost hypotéz The thesis aims to introduce the reader to gambling issues. It explains the basic concepts, its features, causes of gambling, the course, impacts and therapy. Legislation is mentioned in the work. The research part aims to identify the value of 5 personality dimensions in a selected group of gamblers using the NEO five-factor personal inventory and compare them with the norms of the common population and verify the validity of the hypotheses. Keywords: Patologické hráčství; gamblerství; gambler; léčba; prevence; dopady patologického hráčství; hrací přístroj; Pathological gambling; gambling; gambler; therapy; prevention; the effects of pathological gambling; gaming machine Available in the UPOL Library.
Osobnost gamblera

Teoretická část má za cíl seznámit čtenáře s problematikou gamblerství. Vysvětluje základní pojmy, jeho znaky, příčiny vzniku gamblerství, průběh, dopady a léčbu. V práci je zmíněna legislativa. ...

KUPKOVÁ, Eva; KŘEMÉNKOVÁ, Lucie; LEMROVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Británie a evropské integrační procesy - geopolitické interpretace
NOVOTNÝ, Martin; JUREK, Martin; FŇUKAL, Miloš
2018 - Czech
Práce je zaměřena na analýzu Británie ve vztahu k evropským integracím. Analýza se zaměřuje na historické souvislosti britské geopolitiky a na odraz do současného vývoje. V práci je kladen důraz na možné důsledky vystoupení Velké Británie z Evropské unie a na vlastní interpretaci aktuálního dění. The work is focused on the analysis of Great Britain in relation to European integration. Analysis is focused on the historical context of British geopolitics and on the current evolution. Master thesis focuses on the possible consequences of Brexit and on the own interpretation of recent happening. Keywords: politická a socioekonomická analýza; Velká Británie; Evropská unie; Brexit; korelace; geopolitika; political and socioeconomics analysis; Great Britain; European Union; Brexit; correlation; geopolitics Available in digital repository of UPOL.
Británie a evropské integrační procesy - geopolitické interpretace

Práce je zaměřena na analýzu Británie ve vztahu k evropským integracím. Analýza se zaměřuje na historické souvislosti britské geopolitiky a na odraz do současného vývoje. V práci je kladen důraz na ...

NOVOTNÝ, Martin; JUREK, Martin; FŇUKAL, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Přístup fyzioterapeuta v léčebné rehabilitaci autistických dětí
IŠTOKOVÁ, Lucie; DUPALOVÁ, Dagmar; ŠLACHTOVÁ, Martina
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá aktuálními teoretickými poznatky v oblasti motorických dovedností dětí s poruchami autistického spektra a navrhuje praktické kroky pro práci fyzioterapeuta s těmito dětmi. Poruchy smyslového zpracování, které patří mezi hlavní rysy diagnózy autismu, jsou podrobněji rozpracovány společně s motorickými dovednostmi s důrazem na povrchové čití, propriocepci a rovnováhu. Navržený postup v práci s autistickým dítětem obsahuje zejména podklad pro úvodní rozhovor s rodičem dítěte, plán vyšetření motorických dovedností a možnosti vizuální a jiné podpory v průběhu terapie. Kazuistiky porovnávají tři chlapce s poruchami autistického spektra ve věku 4, 7 a 8 let. Motorické obtíže společné všem dětem se vyskytly ve třech oblastech křížení střední roviny, bilaterální koordinaci a imitaci. Bachelor thesis deals with current theoretical knowledge in motor skills of children with autistic spectrum disorders and suggests practical steps for the work of a physiotherapist with these children. Sensory processing disorders which are the main feature of autism diagnosis are developed in more detail together with motor skills. Further emphasis is put on tactile sensation, proprioception and balance. The proposed procedure for working with an autistic child includes, in particular, the background for an initial interview with the child's parent, a plan to examine motor skills and the possibilities of visual and other support during therapy. There are compared case reports of three boys with autistic spectrum disorders at the age of 4, 7 and 8 years. Motor difficulties common to all children have occurred in three areas crossing the body's midline, bilateral motor coordination and imitation. Keywords: autismus; fyzioterapie; poruchy smyslového zpracování; taktilní čití; propriocepce; rovnováha; procesuální schéma; autism; physical therapy; sensory processing disorders; tactile sensation; proprioception; balance; processual scheme Available in digital repository of UPOL.
Přístup fyzioterapeuta v léčebné rehabilitaci autistických dětí

Bakalářská práce se zabývá aktuálními teoretickými poznatky v oblasti motorických dovedností dětí s poruchami autistického spektra a navrhuje praktické kroky pro práci fyzioterapeuta s těmito dětmi. ...

IŠTOKOVÁ, Lucie; DUPALOVÁ, Dagmar; ŠLACHTOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Identifikace rizikových míst v dopravní síti města Olomouce z pohledu bezpečnosti cyklistů
SOVA, Marek; HALÁS, Marián; BÍL, Michal
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vymezením lokalit, které jsou pro cyklisty z pohledu jejich bezpečnosti nebezpečné. Analýza je zasazena do města Olomouce, pro které byla vytvořena charakteristika nehod cyklistů v letech 2007-2017. Identifikace rizikových lokalit proběhla pomocí tří metod, jejichž výsledky byly mezi sebou porovnány. První metodou bylo spočítání objektivního rizika na základě počtu srážek cyklistů s motorovými vozidly a míry expozice cyklistů (intenzitě cyklodopravy). Druhá metoda zahrnuje prvky participativního mapování, kde respondenti pomocí dotazníkového šetření uváděli, které lokality jsou z jejich pohledu nebezpečné. Dále byly vymezeny lokality, kde cyklisté jezdí po chodníku, aby se vyhnuli kontaktu s motorovou dopravou. Práce taktéž podává slušný přehled o cyklodopravě v Olomouci. This diploma thesis deals with the identification of the risk places for cyclists. The analysis is in the city of Olomouc for which there is a characteristic of cyclist´s accidents in years 2007-2017. Identification of the risk places was carried out by using three methods, which are later compared among themselves. Firstly, there is a calculation of the objective risk based on the number on bicycle-vehicle accidents and on the level of the cyclist´s exposure (bicycle transport intensity). Second of the methods includes the elements of participatory mapping, where respondents were surveyed to point out the risk places from their point of view. Finally, places where cyclists ride on the sidewalk rather than on road to avoid the traffic are identified. Submitted work also provides a good overview of the bicycle transport in Olomouc. Keywords: dopravní nehody cyklistů; rizikové lokality; město Olomouc; prostorová analýza; participativní mapování; cyklistická doprava; Bicycle accidents; Risk places; City of Olomouc; Spatial analysis; Participatory mapping; Bicycle transport Available in digital repository of UPOL.
Identifikace rizikových míst v dopravní síti města Olomouce z pohledu bezpečnosti cyklistů

Tato diplomová práce se zabývá vymezením lokalit, které jsou pro cyklisty z pohledu jejich bezpečnosti nebezpečné. Analýza je zasazena do města Olomouce, pro které byla vytvořena charakteristika nehod ...

SOVA, Marek; HALÁS, Marián; BÍL, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Typy ruptur mediálního menisku, léčba a následná rehabilitační péče
PALA, Radoslav; URBAN, Josef; SMÉKAL, David
2018 - Czech
V praxi existuje spousta případů poranění menisků, kdy poranění mediálního menisku je častější. Poškození způsobuje mechanismus, při kterém dochází k násilné rotaci bérce na zatížené dolní končetině. Pro diagnostiku je možno použít mnoho klinických testů, ale existují i možnosti zobrazovacích metod. Léčba mediálního menisku závisí například na typu, velikosti a lokalizaci léze. Podle stavu se volí konzervativní, nebo chirurgická léčba. U chirurgické léčby jsou dále možnosti: totální, subtotální nebo parciální menisektomie, sutura menisku, alogenní transplantace. Následná rehabilitační péče se odvíjí od zvolené léčebné metody. Ve speciální části je představena kazuistika pacienta po parciální menisektomii a navržen možný rehabilitační postup. In practice, there are many cases of meniscal injuries, but the medial meniscus injuries are more common. Damage is caused by a mechanism in which the shank is forced to rotate on the loaded lower limb. Diagnosis can be appointed by many clinical tests, but there are also imaging methods available. The treatment of a medial meniscus depends for example on the type, size, and location of the lesion. Depending on the condition, conservative or surgical treatment is selected. Options for surgical treatment are total, subtotal or partial meniscectomy, meniscal repair, allogeneic transplantation. Subsequent rehabilitation care is based on the chosen methods of treatment. In a special part, there is presented a case report of the patient after partial meniscectomy and a possible rehabilitation is suggested. Keywords: mediální meniskus; sutura menisku; menisektomie; rehabilitační plán; medial meniscus; repair of meniscus; meniscectomy; rehabilitation protocol Available in digital repository of UPOL.
Typy ruptur mediálního menisku, léčba a následná rehabilitační péče

V praxi existuje spousta případů poranění menisků, kdy poranění mediálního menisku je častější. Poškození způsobuje mechanismus, při kterém dochází k násilné rotaci bérce na zatížené dolní končetině. ...

PALA, Radoslav; URBAN, Josef; SMÉKAL, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
2018 - Czech
The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in Czech language of his works. The study is divided into two symmetrical (in time) parts: the first one focuses on Kafka's reception in his lifetime (1909-1922), the second one on the reception after his death (1924-1939). In the first part, translations of Kafka's office publications are analyzed in the context of their origin, Kafka's part (as an author) in the formation of the original texts as a source for their translation and set in the context of his belletristic works; in the prosopographically oriented analysis the aim is further focused on the reception of Kafka's belletristic texts in his lifetime and on different strategies of translation by authors who translated his texts into Czech during his lifetime (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafka's responses and how they are reflected in his work. The analysis in the second part is structured mainly according to the tendencies of reception whose focus shifts gradually from expressionist to surrealistic interpretations; the analysis of gradual changes of Kafka's image in the Czech press which reflects the changing reception of his... Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou časově symetrických částí: první je věnována Kafkově recepci za života (1909-1922), druhá recepci po jeho smrti (1924-1939). V první části jsou tematizovány překlady Kafkových úředních publikací v kontextu jejich vzniku, problematiky Kafkova autorského podílu na vzniku původních textů jako zdroje pro jejich překlad a zasazení těchto textů do celku Kafkova díla a do kontextu jeho beletristických prací; pozornost je dále věnována prosopograficky orientovanému zkoumání recepce Kafkových beletristických textů za jeho života a analýze odlišných překladatelských strategií autorů, kteří za Kafkova života převedli jeho texty do češtiny (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafkových reakcí na ně a toho, jak se zpětně odrážejí v jeho tvorbě. Zkoumání ve druhé části práce je členěno především podle jednotlivých linií recepce, jejichž těžiště se postupně přesouvá od expresionisticky k surrealisticky zaměřeným interpretacím; analýza postupných proměn Kafkova obrazu v českém tisku odrážející proměňující se vnímání jeho postavy a díla zřetelně ukazuje, že Kafka nebyl ve třicátých... Keywords: Franz Kafka; literární kritika; české překlady; Franz Kafka; literary criticism; Czech translations Available in a digital repository NRGL
České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou

The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in ...

Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Soustředit se
KRAMULOVÁ, Michaela; BUČEK, Robert; MEDEK, David
2018 - Czech
Objekt Soustředit se je snahou o prostorové a subjektivní zobrazení jednoho úseku vlastní pozornosti. Motiv jsem se rozhodla zpracovat právě kvůli problémům se soustředěním, které mám už od dětství a kvůli kterým jsem část školní docházky na ZŠ užívala i medikaci. Tyto problémy jsem ale každodenně vnímala jak během střední školy, tak i zde, na vysoké škole. Písemná práce je rozdělena na několik částí, V první části jsem se pokusila zmapovat tvorbu umělců, jejichž díla jsou tematickým, technologickým nebo estetickým přístupem podobná tomu mému. V druhé části se pokusím zpětně zaznamenat myšlenkový proces od prvních motivů a návrhů až po finální realizaci. Object Focus is an effort to describe own one-time section of attention in spatial and highly subjective way. I decided to choose this theme because of my problems with concentrations I have since my childhood in which I even use to take a medication for it. This document is divided into several parts. In the first part, I tried to find other artist and artworks similar to my object in thematic or aesthetic way. In the second part I described the whole process since first designs to final design and final definition of my work. Keywords: Pozornost; záznam; vnitřní proces; vnitřní prostor; sklo.; Attention; record; inner process; inner space; glass. Available in digital repository of UPOL.
Soustředit se

Objekt Soustředit se je snahou o prostorové a subjektivní zobrazení jednoho úseku vlastní pozornosti. Motiv jsem se rozhodla zpracovat právě kvůli problémům se soustředěním, které mám už od dětství a ...

KRAMULOVÁ, Michaela; BUČEK, Robert; MEDEK, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Muzikoterapie v kontextu ostatních směrů uměleckých terapií
MORAVCOVÁ, Dagmar; KANTOR, Jiří; MAŠTALÍŘ, Jaromír
2018 - Czech
Tématem bakalářské práce je průzkum dotazníkového šetření se zaměřením na porovnání muzikoterapie s ostatními uměleckými kreativními terapiemi. V teoretické části je uveden přehled historie a vývoje terapií včetně charakteristiky jednotlivých směrů etablovaných v ČR. Praktická část práce se v první části zaměřuje zvlášť na podrobné vyhodnocení respondentů, jejich zaměření a charakteristiku. V druhé části jsou pak zohledněny charakteristiky klientů, kteří využívají terapie, a prostředí, v nichž k terapiím dochází. Theme of the thesis is analysis of a questionnaire survey focused on comparison of music therapy with other expressive therapies. In the theoretical part it is possible to get acquainted with the history and the development of the therapies including the characteristics of the individual directions accredited in the Czech Republic. The practical part of the thesis is focused on detailed evaluation of the respondents, their focus and characteristics. In the second part there are the characteristics of the clients who are using the therapies, and the environment where the therapies occur. Greater emphasis is put on the more frequent therapeutic direction - music therapy. Keywords: umělecké kreativní terapie; muzikoterapie; arteterapie; dramaterapie; tanečně pohybová terapie; Expressive therapy; Music therapy; Art therapy; Dramatherapy; Dance-movement therapy Available in digital repository of UPOL.
Muzikoterapie v kontextu ostatních směrů uměleckých terapií

Tématem bakalářské práce je průzkum dotazníkového šetření se zaměřením na porovnání muzikoterapie s ostatními uměleckými kreativními terapiemi. V teoretické části je uveden přehled historie a vývoje ...

MORAVCOVÁ, Dagmar; KANTOR, Jiří; MAŠTALÍŘ, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Regionální identita obyvatel Pelhřimovska v kontextu regionální deinstitucionalizace
DAŇKOVÁ, Marcela; ŠIMÁČEK, Petr; ŠERÝ, Miloslav
2018 - Czech
Práce se zabývá regionální identitou obyvatel Pelhřimovska v závislosti na procesu deinstitucionalizace. V práci bude zjišťováno, jak obyvatelé Pelhřimovska vnímají změnu krajské hranice vytvořením nové krajské soustavy v roce 2000. Analýza vychází z dat získaných z dotazníkového šetření mezi obyvateli Pelhřimovska. Práce také obsahuje mentální mapy vyjadřující představu dotázaných o průběhu současné krajské hranice mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. The diploma thesis deals with regional identity of inhabitants of district Pelhřimov, depending on the process of deinstitutionalization. The thesis will investigate how the inhabitants of district Pelhřimov perceive the change of regional border by creating a new regional system in 2000. The analysis is based on the data from a questionnaire survey carried out among the inhabitants of district Pelhřimov. The thesis also contains mental maps expressing the idea of the respondents about the course of regional border between Jihočeský region and Vysočina region. Keywords: Pelhřimovsko; region; regionální identita; deinstitucionalizace; Pelhřimov district; region; regional identity; deinstitutionalization Available in digital repository of UPOL.
Regionální identita obyvatel Pelhřimovska v kontextu regionální deinstitucionalizace

Práce se zabývá regionální identitou obyvatel Pelhřimovska v závislosti na procesu deinstitucionalizace. V práci bude zjišťováno, jak obyvatelé Pelhřimovska vnímají změnu krajské hranice vytvořením ...

DAŇKOVÁ, Marcela; ŠIMÁČEK, Petr; ŠERÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases