Number of found documents: 517723
Published from to

Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP
Kruis Jaroslav; Beneš Štěpán; Kozubek Tomáš
2018 - English
Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů modelu, konečně prvkový výpočet a zpracování výsledků. S pokračující snahou o stále vyšší přesnost výpočtu, každá z fází analýzy musí zpracovávat obrovské množství dat. Tradiční reprezentace sítě, vstupních parametrů a výsledků založená na obyčejných nestrukturovaných souborech je úzkým hrdlem celého procesu. Tento fakt komplikuje vývoj nástrojů pro inženýry a vědce, kteří připravují vstupní data do MKP nebo interpretují výsledky z MKP. Nevýhody a omezení tradičního přístupu založeného na souborech je motivací pro výrazné přepracování celého způsobu nakládání s daty v konečně prvkové analýze. Práce je zaměřena především na zpracování výsledků z MKP a na způsob jejich ukládání, přenos a zobrazování. Nicméně, dizertační práce popisuje také návrh a implementaci kompletního systému pro správu dat, který propojuje všechny části konečně prvkové analýzy a poskytuje rozhraní pro dotazování nad daty a vzdálený přístup přes Internet. Je zde rovněž představen nový formát pro reprezentaci výsledků z MKP, který mimo jiné podporuje uložení vizuálních filtrů aplikovaných na data, což usnadňuje implementaci post-procesoru. Hlavní výhoda nového formátu je podpora pro kompresi dat. Kompresní metoda založená na singulárním rozkladu je představena a popsána. Metoda je schopna zkompresovat libovolnou sadu výsledků z MKP použitím aproximace maticí s nižší hodností. Kompresní poměr je nejvýše 10% pro všechny testované výsledky. V mnoha případech je kompresní poměr pod 1% původní velikosti, zatímco relativní chybu aproximace se podařilo udržet pod 10^-5. Pro demostraci uvedených metod dizertační práce rovněž popisuje implementaci dvou post-procesorů. Desktopový post-procesor je vizualizační nástroj, který umožňuje zobrazovat data v různých formátech včetně nově navrženého formátu podporujícího kompresi výsledků z MKP. Post-procesor je schopen vytvořit efektivní reprezentaci konečně prvkové sítě a implementuje pokročilé techniky pro manipulaci s uzly, hranami a prvky sítě. Webový post-procesor je jednoduchá multi-platformní aplikace, která demonstruje výhody nového formátu. Umožňuje zobrazit výsledky z MKP umístěné ve vzdáleném úložišti. Díky tomu, že výpočetně náročné operace související se zpracováním výsledků jsou prováděny na vzdáleném serveru, webová aplikace je pouze tenký klient, který je schopen pracovat i na zařízeních s velmi omezeným výkonem a pamětí.Finite element analysis is a process of modeling physical reality that consists of several phases – model generation, meshing, attribute assignment, solution, and post-processing. With the ongoing desire to solve more complex systems with better and better precision, an analysis has to process enormous amount of data in each of its phases. Traditional unstructured file-based representation of the mesh, input parameters, and the results from the solution is the bottleneck of the entire process. It lacks the scalability and complicates the development of the tools for engineers and researchers that are either preparing the input to FEM, or interpreting the output from FEM. Limitations of the standard file-based approach are the motivation to re-think the entire process of data management in FEA. The focus of the thesis is mainly on the post-processing of the results and the way the results are stored, transfered, and visualized. However, the thesis describes the design and implementation of the complete FEA data management system that connects all the parts of the finite element analysis, providing query interface and remote access over the Internet. There is proposed the new storage format for representation of FEM results that provides the persistent representation of visual filters to simplify the implementation of a post-processor. The main feature of the storage format is the support for compression of FEM results. The compression method based on singular value decomposition is proposed. The method is able to compress arbitrary results from FEM using low-rank approximation matrices. The compression ratio is at most 10% for all tested results. In many cases, the compression ratio is bellow 1% of the original size, while the relative approximation error is kept under 10^-5. To demonstrate the proposed methods, the thesis describes the implementation of two post-processors. The desktop post-processor is a feature-rich visualization tool that allows to visualize the data in various formats including the new proposed storage format. It is able to create efficient surface representation of an arbitrary finite element mesh and it implements advanced techniques for manipulation with the mesh entities. The web-based post-processor is a simple cross-platform application that demonstrates the benefits of the proposed storage format. It is able to visualize the simulation results located in a remote storage. As the hard work connected with processing of the results is offloaded to a server, the web application is just a thin client that works even on devices with limited CPU and memory resources. Keywords: Metoda konečných prvků (MKP),Konečně prvková analýza,Vizualizace; Finite Element Method (FEM),Finite Element Analysis (FEA),Postprocessing,Data visualization,Data compression,Data management,Singular Value Decomposition SVD) Available in digital repository of ČVUT.
Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP

Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů ...

Kruis Jaroslav; Beneš Štěpán; Kozubek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD
Hofreiter Milan; Trnka Pavel; Olehla Miroslav
2018 - Czech
Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti na lidské obsluze. Proto nabývá na významu podpora spolehlivosti a bezpečnosti provozu autonomních systémů. Diagnostika poruch založená na markovském modelu sledovaného procesu se obecně řadí mezi pravděpodobnostní modelovací techniky využívající Bayesovského pravděpodobnostního přístupu. Díky svým vlastnostem se markovský model jeví jako silný nástroj použitelný pro širokou škálu průmyslových i jiných aplikací. Tato disertační práce předkládá několik postupů, které vedou ke zvýšení rychlosti, úspěšnosti a obecně ke zlepšení detekce a identifikace poruch diagnostickým systémem založeným na markovském modelu.Fault Diagnosis has lasting importance in all fields of human endeavor. Today's technology development is progressing towards more and more complex control systems, which are characterized by a growing degree of independence from human service. It is therefore important to promote the reliability and safety of operation of autonomous systems. Fault diagnosis based on the Markov model of the observed process is generally one of probability modeling techniques that are using Bayesian probability approach. Thanks to its features, the Markov model appears to be a powerful tool that can be used for a wide range of industrial and other applications. This dissertation presents several procedures that increase the speed, success rate, and that generally improve the detection and identification of faults by a Markov model based diagnostic system. Keywords: diagnostika poruch,bayesovský klasifikátor,markovský řetězec,empirická modální dekompozice,vlastní modální funkce,porucha; fault diagnosis,Bayes classifier,Markov chain,empirical mode decomposition,intrinsic mode function,fault Available in digital repository of ČVUT.
Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD

Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti ...

Hofreiter Milan; Trnka Pavel; Olehla Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza formování únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou využitím Strip Yield Modelu
Oliva Vladislav; Šedek Jakub; Strnadel Bohumír
2018 - Czech
Tato práce se věnuje predikci šíření únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou. Je uveden teoretický základ části lomové mechaniky v oblasti napjatosti na čele trhliny a plastické zóny. Pozornost je věnována „out-of-plane“ stísnění deformace. Napjatost v okolí čela trhliny a plastická zóna jsou analyzovány metodou konečných prvků na modelu zkušebního tělesa s centrální trhlinou M(T). Prostorové formování plastické zóny je vyhodnoceno ve vzestupné části zatěžovacího kmitu při jednom i vícenásobném zatížení. Z hlediska predikčních modelů šíření trhliny je představeno několik deterministických modelů. Newmanův Strip Yield Model je rozebrán šířeji. Použitím tohoto modelu je zkoumán vliv tloušťky zkušebních těles vyrobených z hliníkových slitin 2124 a 7475 na jejich únavový život. Je potvrzena závislost doby šíření únavové trhliny na tloušťce tělesa při zatěžování s proměnnou amplitudou, projevující se však pouze při určité zatěžovací sekvenci. Na základě konečně-prvkového rozboru napjatosti a stísnění deformace v okolí čela trhliny je navrhnuto rozšíření Strip Yield Modelu. První rozšíření zavádí spojitý popis stísnění deformace v závislosti na poměru tloušťky tělesa k velikosti plastické zóny a druhé rozšíření popisuje změnu parametru stísnění deformace ve vzestupné části kmitu. Zavedením obou rozšíření se ukazuje, že upravený Strip Yield Model je citlivý na tloušťku tělesa a popisuje šíření trhliny věrohodněji než základní model.This thesis deals with the prediction of crack growth under variable amplitude loading. The theoretical background of fracture mechanics in areas of stress field around the crack tip and the plastic zone are introduced. The focus is on the out-of-plane constraint at the crack tip. The finite-element (FE) method is employed in the analysis of test specimen with central crack M(T). Three-dimensional forming of plastic zone is analysed in the upward part of loading cycle under single and cyclic loading. Several deterministic prediction models of crack growth are introduced with the focus on Newman´s Strip Yield Model. The influence of specimen thickness on the fatigue life is analysed using this model. The specimens were made from aluminium alloys 2124 and 7475. The crack growth dependence on the specimen thickness is proved under variable amplitude loading, but only certain loading sequence showed the dependency. The modification of Strip Yield Model is proposed based on the FE analysis of stress and strain field around the crack tip. The first modification introduces continuous relationship of the constraint development on the rate of the thickness versus plastic zone size and the second modification describes the change of the constraint factor in upward part of the cycle. Introducing both modifications the thickness dependence of the modified model is shown and the crack growth is described more reliably than using basic model. Keywords: AA 2124,AA 7475,Proměnná amplituda zatěžování,Simulace,Stísnění deformace,Strip Yield Model,Šíření trhliny,Únava; AA 2124,AA 7475,Constraint,Crack growth,Fatigue,Simulation,Strip Yield Model,Variable amplitude loading Available at various departments of the ČVUT.
Analýza formování únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou využitím Strip Yield Modelu

Tato práce se věnuje predikci šíření únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou. Je uveden teoretický základ části lomové mechaniky v oblasti napjatosti na čele trhliny a plastické zóny. ...

Oliva Vladislav; Šedek Jakub; Strnadel Bohumír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vztah rizikových aktivit, depresivity a vybraných osobnostních rysů u českých adolescentů
VAVRYSOVÁ, Lucie; VTÍPIL, Zdeněk
2018 - Czech
V rámci této práce se věnujeme vztahu rizikových aktivit, depresivity, impulzivity a dalších osobnostních rysů u adolescentů. Teoretická část práce vychází z odborných statí o období dospívání, popisu jednotlivých osobnostních rysů, rizikovém chování, ale i popisu jednotlivých zařízení, jako jsou dětské domovy se školou, výchovné ústavy i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Cílem práce je srovnání skupin adolescentů ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež s normou českých adolescentů v použitých psychodiagnostických metodách, kterými jsou Škála představující riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS), Výskyt rizikových aktivit (VRCHA) a Škála depresivity Dolejše, Skopala a Suché (SDDSS). Díky těmto metodám jsme se mohli zaměřit jednak na osobnostní rysy adolescentů, ale také na jejich rizikové chování. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 2 744 adolescentů, z toho bylo 2 437 žáků základních škol a gymnázií, 246 adolescentů umístěných do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a 61 adolescentů docházejících do nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V rámci výsledků jsme nalezli několik statisticky významných rozdílů. Rozdíly od normy jsme nalezli například v depresivitě, negativním myšlení a impulzivitě, kdy se adolescenti z dětských domovů se školou a výchovných ústavů odlišují od normy populace. Od normy se odlišují i jedinci docházející do nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, výsledky u této skupiny však z důvodu její velikosti nelze generalizovat na celou populaci. Jedinci ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy i z nízkoprahových zařízení vykazují více rizikových aktivit oproti normě. Výsledky i jednotlivá srovnání lze využít v další práci a pro nastavení preventivních programů jak u jedinců z nízkoprahových zařízení, tak u adolescentů ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. The present thesis deals with the relationship of risky activities, depressiveness, impulsiveness, and other personality traits at adolescents. Its theoretical part includes expert articles on adolescence and risky behaviour, a description of the individual personality traits, and a description of the individual facilities, such as children's homes with a school, education institutions, as well as low-threshold facilities for children and youth. The aim of the thesis is to compare groups of adolescents from institutional and protective education facilities and low-threshold facilities with the standard of Czech adolescents, using the following psychodiagnostic methods: the Substance Use Risk Profile Scale (SURPS), the Occurrence of Risky Behaviour (VRCHA), and the Scale of Depression Dolejš, Skopal and Suchá (SDDSS). These methods enable focus on adolescents' personality traits as well as their risky behaviour. The research involved 2,744 adolescents: 2,437 pupils of primary schools and secondary grammar schools, 246 adolescents placed in institutional and protective education facilities, and 61 adolescents attending low-threshold facilities for children and youth. The research provided several statistically significant differences. Deviations from the standard were observed regarding depressiveness, negative thinking, and impulsiveness, where adolescents from children's homes with a school and from education institutions differ from the population standard. A deviation from the standard also occurred with individuals attending low-threshold facilities for children and youth; results for this group cannot, however, be generalized for the entire population due to the size of the sample group. Individuals from institutional and protective education facilities and from low-threshold facilities show a greater amount of risky activities compared to the standard. The results and the individual comparisons may serve as a basis for further work and for the design of preventive programmes for individuals from low-threshold facilities as well as for adolescents from institutional and preventive education facilities. Keywords: adolescence; rizikové chování; depresivita; impulzivita; ústavní a ochranná výchova; osobnostní rysy; adolescence; risky behaviour; depressiveness; impulsiveness; institutional and protective education; personality traits Available in digital repository of UPOL.
Vztah rizikových aktivit, depresivity a vybraných osobnostních rysů u českých adolescentů

V rámci této práce se věnujeme vztahu rizikových aktivit, depresivity, impulzivity a dalších osobnostních rysů u adolescentů. Teoretická část práce vychází z odborných statí o období dospívání, popisu ...

VAVRYSOVÁ, Lucie; VTÍPIL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění
Habel Jiří; Zálešák Jan; Polívka Milan
2018 - Czech
Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického vidění. V práci jsou prezentovány proveden teoretické simulace i terénní měření za účelem studia rozložení jasů v zorném poli pozorovatele. Na základě zjištěných souvislostí jsou odvozeny aplikační postupy a doporučení vhodných parametrů pro veřejné osvětlovací soustavy v praktických užitích. Dále jsou vyjádřeny potencionální úspory pro veřejné osvětlovací soustavy v podmínkách mezopického vidění.This thesis is dealing with now days topic of mesopic vison and potential saving due to possible lowering of power composition. Thesis describe many theoretical simulations based on MES2 system produced by CIE. Also, thesis handle a on field measurement and describe results. All gain knowledge is applied for determine basic requirements for public lighting suitable to human mesopic vision predisposition. Determine of possible savings is also shown. Keywords: Mezopické vidění,veřejné osvětlení,poměr S/P,energetická náročnost,úspory ve veřejném osvětlení; Public lighting,LED light source,mesopic vision,mesopic systems,S/P ratio,energy savings Available in digital repository of ČVUT.
Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění

Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického ...

Habel Jiří; Zálešák Jan; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice
Duba, Jiří; Šteffl, Michal; Krištofič, Jaroslav
2018 - Czech
Title: The utilization of tensiomyograph for measuring muscle imbalances of men in artistic gymnastics. Objectives: The goal of the study is through utilization of tensiomyograph determinate commonly occuring phenomenona in musculoskeletal system in mens artistic gymnastics. Methods: This is a pilot study. Data were collected with tensiomyograph. Research was done through qualitative mapping of 10 probands. Five muscles on the upper part of the body were measured on each side - 10 muscles total. Results: Percentage if recommended activities is as follows: 39% of stretching exercises, 26% of activation exercises, 3% of strength exercises. Muscles with standard physiological properties account for 32% of the whole representation Total lateral symmetry of each muscle is in the range of 6.4%. The highest lateral symmetry was achieved by the muscle biceps brachii with 86.5% and the lowest latissmus dorsi with 80.1%. The right and left elbows have an average functional lateral symmetry with 75% right elbow and 78.1% left elbow. Keywords: tensiomyograf, artistic gymnastics, physiology, lateral symmetry Název: Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice Cíle: Cílem práce je pomocí tensiomyografu objevit fyziologické vlastnosti pohybového aparátu charakteristické pro sportovní gymnastiku. Metody: Jedná se o pilotní studii. Data byla získána tensiomyografem. Výzkum byl proveden kvalitativně mapováním 10 probandů. U každého probanda bylo měřeno pět svalových skupin horní poloviny těla na každé straně těla - 10 svalů celkem. Výsledky: Procentuální zastoupení doporučených aktivit činí: 39% cviky zaměřené na protažení, 26% cviky zaměřené na aktivaci, 3% cviky zaměřené na posílení. Svaly se standardními fyziologickými vlastnostmi představují 32% zastoupení. Celková laterální symetrie jednotlivých svalů se pohybuje v rozmezí 6,4%. Nejvyšší laterální symetrie dosáhl sval biceps brachii s 86,5% a nejnižší latissmus dorsi s 80,1%. Pravý i levý loket vykazuje průměrnou funkční laterální symetrii se 75% pravý loket a 78,1% levý loket. Klíčová slova: tensiomyograf, sportovní gymnastika, fyziologie, laterální symetrie Keywords: tensiomyograf; sportovní gymnastika; fyziologie; laterální symetrie; tensiomyograf; artistic gymnastics; physiology; lateral symmetry Available in a digital repository NRGL
Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice

Title: The utilization of tensiomyograph for measuring muscle imbalances of men in artistic gymnastics. Objectives: The goal of the study is through utilization of tensiomyograph determinate commonly ...

Duba, Jiří; Šteffl, Michal; Krištofič, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti zajištění péče o děti v raném věku a volba rodičů
Hartychová, Markéta; Loudová Stralczynská, Barbora; Kropáčková, Jana
2018 - Czech
Keywords: dítě v raném věku; formální a neformální typy péče; jesle; dětská skupina; Česká republika; Liberecký kraj; mateřská škola; předškolní vzdělávání; child in early childhood; formal and non-formal care settings; crèches; child group; Czech Republic; Liberec region; nursery school; kindergarten; early childhood education and care Available in a digital repository NRGL
Možnosti zajištění péče o děti v raném věku a volba rodičů

Hartychová, Markéta; Loudová Stralczynská, Barbora; Kropáčková, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury
Šplíchal, Matěj; Rychtaříková, Jitka; Dzúrová, Dagmar
2018 - Czech
Mortality in countries of Eastern and Southern Europe: trends and patterns Abstract The purpose of this thesis to is to evaluate any variances and commonality in the trends of mortality rates between southern and eastern Europe for the period beginning at the end of World War II (WWII) to present day. In order that the data used in the analysis of the populations of these two European regions is drawn from broad-based yet controlled demographic parameters, two countries from each region have been targeted. From southern Europe, Italy and Portugal, and from Eastern Europe Hungary and Bulgaria. The thesis will present both the analysis of data that relates to the development of the gross mortality rate together with that of more refined data that calculates the standardised mortality rate. A more in-depth analysis of mortality trends based on mortality tables and decomposition methods will also be presented using indicators of life expectancy at birth, infant mortality and life span, together with methods of decomposition of the difference between two demographic indicators (Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy and V. M. Shkolnikova). The conclusion of the analytical section deals with age variability at death. The hypotheses, set out in the introductory chapter, are evaluated at the end of the paper, based on... Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit vývoj a trendy úmrtnostních poměrů v jižní a východní Evropě od konce druhé světové války do současnosti. Vývoj úrovně úmrtnosti je detailněji analyzován na čtyřech modelových evropských státech. Z jižní Evropy se jedná o Itálii a Portugalsko, z východní Evropy se jedná o Maďarsko a Bulharsko. V úvodní části je zobrazen vývoj hrubé míry úmrtnosti, který je následné doplněn standardizací. Oba tyto základní ukazatele slouží jen pro úvodní zobrazení a dokreslení situace. Dále se pak už práce zabývá podrobnější analýzou vývoje úmrtnosti na základě úmrtnostních tabulek a dekompozičních metod. Po analýze ukazatele naděje dožití při narození, kojenecké úmrtnosti a intervalové délky života jsou následně použity metody rozkladu rozdílu mezi dvěma demografickými ukazateli (metoda Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy a V. M. Shkolnikova). Závěr analytické části se zabývá variabilitou věku při úmrtí. Hypotézy, stanovené v úvodní kapitole, jsou v závěru práce zhodnoceny na základě předešlých výsledků. Klíčová slova: úmrtnosti, naděje dožití při narození, jižní Evropa, východní Evropa Keywords: úmrtnosti; naděje dožití při narození; jižní Evropa; východní Evropa; mortality; life expectancy at birth; South Europe; Eastern Europe Available in a digital repository NRGL
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury

Mortality in countries of Eastern and Southern Europe: trends and patterns Abstract The purpose of this thesis to is to evaluate any variances and commonality in the trends of mortality rates between ...

Šplíchal, Matěj; Rychtaříková, Jitka; Dzúrová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2018

Vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatických pacientů.
Vlnová, Jana; Hronek, Miloslav; Herink, Josef
2018 - Czech
In this study, examinations of 6 patiens of the ICU of the University Hospital in Hradec Kralove were included. The aim of this study was to describe case reports of individual patients and to look for statistically significant correlations between nutritional support, oxidation of nutrients and other parameteres. Anthropometric measuring and indirect calorimetry were used for the examination of patients. The case reports show the individuality that occurs in patients. Spearman's correlation analysis was used to evaluate measured data. Statistically significant correlations were proven, among them relations between enterally given nutrition and the creation/loss of muscle tissue (carbohydrates: P = 0,000189, lipids: P = 0,001284, proteins: P = 0,000255), between carbohydrate oxidation, resp. protein oxidation and the number of hours spent on ventilation (carbohydrates: P = 0,041278, proteins: P = 0,02185), between respiratory quotients and the duration of the trauma (respiratory quotient: P = 0,014695, nonprotein respiratory quotient: P = 0,027904), between carbohydrate oxidation related to ideal body weight and lipid intake (P = 0,014085) and between protein oxidation and carbohydrate intake (P = 0,012703). Key words: polytrauma, indirect calorimetry, nutritional support, malnutrition Tato studie zahrnuje vyšetření šesti polytraumatizovaných pacientů z jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Cílem této práce bylo kazuistické hodnocení pacientů a hledání statisticky významných souvislostí mezi nutriční podporou, oxidací substrátů a dalšími parametry. Pacienti byli vyšetřeni antropometricky a indirektní kalorimetrií. Ke statistickému zhodnocení naměřených dat byla použita Spearmanova korelační analýza. Kazuistické hodnocení pacientů demonstruje značnou individualitu jednotlivých pacientů. Byly prokázány statisticky významné korelace vztahů mezi enterálně podanou výživou a tvorbou/úbytkem svaloviny (sacharidy: P = 0,000189, tuky: P = 0,001284, proteiny: P = 0,000255), mezi oxidací sacharidů, resp. proteinů a počtem hodin strávených na ventilátoru (sacharidy: P = 0,041278, proteiny: P = 0,02185), mezi respiračními kvocienty a délkou trvání traumatu (respirační kvocient: P = 0,014695, nebílkovinný respirační kvocient: P = 0,027904), mezi oxidací sacharidů vztaženou na ideální tělesnou hmotnost a příjmem lipidů (P = 0,014085) a mezi oxidací proteinů a příjmem sacharidů (P = 0,012703). Klíčová slova: polytrauma, indirektní kalorimetrie, nutriční podpora, malnutrice Keywords: nutriční podpora; energetický výdej; polytrauma; nutritional support,energy expenditure; polytrauma Available in a digital repository NRGL
Vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatických pacientů.

In this study, examinations of 6 patiens of the ICU of the University Hospital in Hradec Kralove were included. The aim of this study was to describe case reports of individual patients and to look ...

Vlnová, Jana; Hronek, Miloslav; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor
Kučera, Radek; Hartvich, Filip; Široký, Jakub
2018 - Czech
The electrical resistivity tomography (ERT) method is widely used to detect underground cavities because their air, water or clay infill often has a significant geoelectrical contrast to the surrounding rock. The review part of this study summarizes properties of the method and presents examples of investigation of underground cavities in various geological settings, mainly the crevice-type and karst caves and old mining objects. The case study from the Amatérská cave in the Moravian Karst proved the ability of the technique to detect air and clay filled underground cavities above the depth of 40 m. The resolution of the method is lower at greater depths but some indication of deeply situated Pustožlebská Zazděná and Amatérská caves was captured. Keywords: ERT, underground cavities, caves, Moravian Karst Metoda elektrické odporové tomografie (ERT) našla uplatnění při vyhledávání podzemních prostor, protože vzduch, voda nebo jíl, které je vyplňují, mají většinou výrazný geoelektrický kontrast vůči svému okolí. Rešeršní část práce shrnuje informace o metodě a uvádí příklady vyhledávání prostor v různých geologických prostředích, především krasových a rozsedlinových jeskyň a důlních děl. Příkladová studie Amatérské jeskyně v Moravském krasu prokázala schopnost metody dobře rozlišit vzduchem a jílem vyplněné podzemní prostory v hloubce do 40 m. S hloubkou její rozlišovací schopnost klesá, ale přesto zachytila projevy hluboko umístěných jeskyň - Pustožlebské Zazděné a Amatérské. Klíčová slova: ERT, podzemní prostory, jeskyně, Moravský kras Keywords: ERT; podzemní prostory; jeskyně; Moravský kras; ERT; underground cavities; caves; Moravian Karst Available in a digital repository NRGL
Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor

The electrical resistivity tomography (ERT) method is widely used to detect underground cavities because their air, water or clay infill often has a significant geoelectrical contrast to the ...

Kučera, Radek; Hartvich, Filip; Široký, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases