Number of found documents: 290976
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Peněžitý trest
KOLMANOVÁ, Anna; NETT, Alexander; ŠČERBA, Filip
2015 - Czech
Tato diplomová práce pojednává o institutu peněžitého trestu, jako jedné z alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. V rámci první kapitoly je peněžitý trest zařazen v systému alternativních opatření. Stěžejní a kvantitativně nejrozsáhlejší kapitola obsahuje komplexní hmotněprávní i procesněprávní úpravu peněžitého trestu dle účinné právní úpravy, dále komparaci s předchozí právní úpravou a zhodnocení dílčích novelizací. Třetí kapitola se zabývá srovnáním české právní úpravy peněžitého trestu s právní úpravou existující ve Slovenské republice. Následuje statistické zpracování ukládání peněžitého trestu v České republice, dále ukládání peněžitého trestu v souvislosti s majetkovou trestnou činností a ukládání peněžitého trestu v okrese Olomouc. Na závěr poslední, pátá kapitola rozebírá konkrétní rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci, v souvislosti s majetkovou trestnou činností, s cílem zhodnotit opodstatněnost uložené sankce. The diploma thesis deals with the issue of institute of financial penalty as one of the alternatives to unconditional sentence of imprisonment. In the first chapter, financial penalty is defined in the system of alternative measures. The second chapter that is fundamental and quantitatively longest one, contains complex substantive and procedural aspects of financial penalty under the applicable legislation as well as a comparison with the previous legislation and evaluation of partial amendments. The third chapter compares the Czech financial penalty legislation with the existing legislation of the Slovak Republic. In addition, the thesis focuses on statistical data about the imposition of financial penalty in the Czech Republic, and furthermore, impositions of financial penalty linked to the crimes against property, and lastly, imposition of financial penalty in the Olomouc district. Finally, the fifth chapter analyses the specific decisions of the District Court in Olomouc linked to the crimes against property with aim to evaluate the merits of the sanctions imposed. Keywords: alternativní tresty; peněžitý trest; restorativní justice; alternative sentences; financial penalty; restorative justice Available in digital repository of UPOL.
Peněžitý trest

Tato diplomová práce pojednává o institutu peněžitého trestu, jako jedné z alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. V rámci první kapitoly je peněžitý trest zařazen v systému alternativních ...

KOLMANOVÁ, Anna; NETT, Alexander; ŠČERBA, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Plasma spraying and testing of ceramics for electrical engineering
Ctibor, Pavel
2015 -
Available in digital repository of ČVUT.
Plasma spraying and testing of ceramics for electrical engineering

Ctibor, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Process development and prototype realization of non-symmetrical aspherical lenses
Melich, Radek; Pintr, Pavel; Pleštil, Jan; Poláková, Iva; Procháska, František; Rail, Zdeněk; Václavík, Jan; Vápenka, David; Vít, Tomáš
2015 - English
The aim of the study is to develop a process chain and realize prototype lenses of non-symmetrical apherical lenses of given tolerances. Keywords: non-symmetrical; aspherica lens Available at various institutes of the ASCR
Process development and prototype realization of non-symmetrical aspherical lenses

The aim of the study is to develop a process chain and realize prototype lenses of non-symmetrical apherical lenses of given tolerances.

Melich, Radek; Pintr, Pavel; Pleštil, Jan; Poláková, Iva; Procháska, František; Rail, Zdeněk; Václavík, Jan; Vápenka, David; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Globální ekonomický výhled - leden 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". Modelový rámec GVAR (globální vektorový autoregresní model) ukazuje, že pokles cen ropy vede k nárůstu protiinflačních tlaků, zejména pak v krátkém horizontu. V případě, že země dosáhla hranice nulových měnověpolitických sazeb, lze podle tohoto modelu očekávat podstatně větší vliv propadu cen ropy na inflaci. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "The effect of oil prices on inflation from a GVAR model perspective" deals with the effect of oil prices on inflation from a GVAR (global vector autoregression) model perspective. This model framework shows that a fall in oil prices leads to an increase in anti-inflationary pressures, especially in the short run. If a country reaches the zero lower bound on monetary policy interest rates, a fall in oil prices can be expected to have a much greater impact on inflation according to this model. Keywords: model gvar; gvar model; inflace; hrubý domácí produkt; komodita; ropa; monetarismus; monetární politika; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - leden 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
Banky, 2015

Information fusion with functional Bregman divergence
Dedecius, Kamil;
2015 - English
The report summarizes the basics of the Bregman divergence, its functional form and potential use for information fusion. Keywords: information fusion; bregman divergence; entropy Fulltext is available at external website.
Information fusion with functional Bregman divergence

The report summarizes the basics of the Bregman divergence, its functional form and potential use for information fusion.

Dedecius, Kamil;
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

Provádění důkazů v rámci členských států Evropské unie
MATĚCHA, Ondřej; RYŠAVÝ, Lukáš; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2014 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce civilních soudů členských států EU při provádění důkazů, o čemž vypovídá její název. Hlavní pozornost je zaměřena na srovnání nové unijní úpravy v nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při provádění důkazů v občanských nebo obchodních věcech a staršího nástroje v Haagské úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970. Je představena možnost využití moderních komunikačních prostředků a také vymezeny největší aplikační problémy v praxi společně s možným řešením. Cílem práce je dosáhnout odpovědi na otázku, zdali je úprava unijního nástroje pružnější a účinnější oproti předchozí právní úpravě, a jestli byly naplněny cíle, pro které byl tento akt vytvořen. The thesis deals with the issue of cooperation of civil courts of the EU member states in the process of taking of evidence. The dominant attention is focused on a comparison between the new legislation of the EU in the Council Regulation (EC) No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters and the older instrument in the Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters. The possibility of the use of the means of the modern communication is presented and the thesis also determines the biggest practical issues and tries to outline their possible solutions. The aim of the thesis is to answer the questions of whether the Council Regulation is more flexible and efficient than the previous regulation and whether the Council Regulation's intended purposes and goals were achieved. Keywords: evropská unie; evropský justiční prostor; justiční spolupráce; mezinárodní prvek; nařízení rady (es) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při provádění důkazů; občanské a obchodní věci; občanské soudní řízení; provádění důkazů; Úmluva o provádění důkazů v cizině; videokonference; european union; european space of justice; judicial cooperation; international element; council regulation (ec) no 1206/2001 on cooperation between the courts of the member states in the taking of evidence; civil and commercial matters; civil proceeding; taking of evidence; convention on the taking of evidence abroad; videoconferencing Available in digital repository of UPOL.
Provádění důkazů v rámci členských států Evropské unie

Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce civilních soudů členských států EU při provádění důkazů, o čemž vypovídá její název. Hlavní pozornost je zaměřena na srovnání nové unijní úpravy v ...

MATĚCHA, Ondřej; RYŠAVÝ, Lukáš; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Genderově korektní způsob komunikace
CINKOVÁ, Marie; JŮVOVÁ, Alena
2014 - Czech
Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí teoretické a empirické. V teoretické části je vymezen základní pojmový aparát, dále se zde setkáváme s genderem v pomáhajících profesích a také se vztahem sociální/ho pracovnice/níka a klienta/ky. Vyskytuje se zde dále kapitola zabývající se komunikaci a to jak komunikací verbální, tak neverbální komunikací. Poslední kapitola pojímá gender v komunikaci, tzv. generickému maskulinum zastupuje v komunikaci rovnou měrou ženy i muže? V praktické části bylo zařazeno empirické šetření, které bylo realizováno na základě dotazníku - ankety a kvízu. Výzkumného dotazování se zúčastnily dvě skupiny pracující v sociální oblasti a studující v sociální oblasti. Diplomová práce se snaží odpovědět na otázky, které jsou stanoveny, jak v teoretické, tak v praktické části. The thesis consists two parts - theoretical and empirical. The the theoretical part defines basic terminology, then we are dealing here with gender in the helping professions and related socials. Is there also a chapter dealing with communication, both verbal and nonverbal communication. The last chapter conceives gender in communication, the generic masculine - represents communication equally women and men? The practical part included empirical investigation that was conducted on the basis of the questionnaire. Research poll was attended by two groups - those working in the social field and students in the social field. This thesis seeks to answer the questions that are set in both theoretical and practical part. Keywords: gender; komunikace; genderové stereotypy; generické maskulinum; sociální pracovník/nice; gender; communication; gender stereotypes; generic masculine; social workers Available in digital repository of UPOL.
Genderově korektní způsob komunikace

Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí teoretické a empirické. V teoretické části je vymezen základní pojmový aparát, dále se zde setkáváme s genderem v pomáhajících profesích a také se ...

CINKOVÁ, Marie; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases