Number of found documents: 283576
Published from to

Sakrární architektura Moravskoslezského kraje na přelomu gotiky a renesance
Hauserová Milena; Augustinková Lucie
2014 - Czech

ační práci byly sledovány projevy sakrální architektury Moravskoslezského kraje v letech 1550-1620. Pro lepší přehled byl vyhotoven katalog novostaveb a stavebních zásahů na kostelích ze sledovaného období. Katalogové položky pak byly vyhodnoceny po formální i obsahové stránce. Byly sledovány gotické a renezanční znaky a tendence na zkoumaných stavbách a na základě tohoto byly formulovány teze, charakterizující sakrální architekturu v regionu v dané době. Architektura sledovaného období se na sledovaném území stejně jako v dalších českých a moravských oblastech ubírá mezi gotikou a renesancí. Renesance se tu prosazuje pomalu a ve schématu od detailů, jako jsou kamenické prvky, přes konstrukční celky, což mohla být třeba výsečová klenba, po celkové chápání prostoru a stavby, které se někdy zcela neprosadilo ani na počátku třicetileté války, která byla interpretována u nás jako časový mezník - konec renesance.


In the dissertation were observed displays of sacred architecture of Moravian-Silesian region betwen 1550 - 1620. For a better overview was prepared catalog of new buldings and construction impacts on the churches of the reporting period. Catalog items were then evaluated from and content views. There were studied Gothic and Renaissance features and trends on the surveyed bildings and on the basis of this research were formulated thesis, characterizing religious architecture in the region at the time. Architecture of the reporting period on the territory as well as other Czech and Miravian regions is moving between Gothic and Renaissance.

Keywords: sakrální architektura; moravskoslezský kraj

Available at various departments of the ČVUT.

Sakrární architektura Moravskoslezského kraje na přelomu gotiky a renesance

ační práci byly sledovány projevy sakrální architektury Moravskoslezského kraje v letech 1550-1620. Pro lepší přehled byl vyhotoven katalog novostaveb a stavebních zásahů na kostelích ze sledovaného ...

Hauserová Milena; Augustinková Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

Other bases