Number of found documents: 347891
Published from to

Kyberbezpečnost a veřejná politika
Bizík, Vladimír;
2016 - Czech
Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad na téma kyberbezpečnosti. Vysvětluje základní termíny, popisuje historii i aktuální trendy a dívá se na dopad situace na veřejnou politiku. Keywords: kyberkriminalita; hackování; kyberprostor; bezpečnost; kyberzločin; počítačová kriminalita; politika Available in a digital repository NRGL
Kyberbezpečnost a veřejná politika

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad na téma kyberbezpečnosti. Vysvětluje základní termíny, popisuje historii i aktuální trendy a dívá se na dopad situace na veřejnou politiku.

Bizík, Vladimír;
Evropské hodnoty o.s., 2016

Zhodnocení prvního roku fungování Evropské komise
Nováková, Tereza;
2016 - Czech
Text juniorní analytičky Terezy Novákové Komisi chválí za pokrok v souvislosti s vytvořením energetické unie a unie kapitálových trhů, pozitivně je hodnocena také reforma struktury Komise a portfolií. Naopak nejhůře hodnotí pokrok v dosažení dohody TTIP a v sociální oblasti a zdraví a nedostatek pokroku v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Keywords: evropská komise; jean-claude juncker; komise; european commission; jean-claude juncker; commission; evropská unie Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení prvního roku fungování Evropské komise

Text juniorní analytičky Terezy Novákové Komisi chválí za pokrok v souvislosti s vytvořením energetické unie a unie kapitálových trhů, pozitivně je hodnocena také reforma struktury Komise a portfolií. ...

Nováková, Tereza;
Evropské hodnoty o.s., 2016

Článek 39 Charty OSN: Interpretace a aplikace Rady bezpečnosti po konci Studené války
LACINA, Tomáš; BUREŠ, Pavel; SVAČEK, Ondřej
2016 - Czech
Tématem diplomové práce je Čl. 39 Charty OSN: Interpretace a aplikace Rady bezpečnosti po konci Studené války. Rada bezpečnosti má primární odpovědnost za udržení a obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. V souvislosti s tím je Radě bezpečnosti svěřena pravomoc přijmout opatření dle čl. 41 nezahrnující užití ozbrojené síly a opatření dle čl. 42 Charty OSN. Tato práce se zabývá interpretací některých pojmů, zejména porušení míru, ohrožení míru a útočný čin a dále aplikací čl. 39 Charty OSN na situace v Somálsku, bývalé Jugoslávii, Rwandě a Kosovu. Cílem této práce je pak zkoumat podmínky aplikace čl. 39, jejich dodržení ve vybraných ozbrojených konfliktech a přijatá opatření Radou bezpečnosti. This graduation thesis topic is The Art. 39 of UN Charter: Interpretation and Application by UN Security Council after the Cold War. The Security Council has primary responsibility for maintenance and restoration of international peace and security. In this regard, the Security Council is empowered to take action under Art. 41 not involving the use of armed force and measures under Art. 42 of the UN Charter. This thesis deals with interpretation of certain terms, in particular, breach of the peace, threat to the peace and act of aggression and application of Art. 39 of the UN Charter on the situation in Somalia, former Yugoslavia, Rwanda and Kosovo. The aim of this work is to examine conditions of application of Art. 39, their observance in selected armed conflicts and measures taken by the Security Council. Keywords: mezinárodní mír a bezpečnost; charta osn; Čl. 39 charty osn; opatření rady bezpečnosti; porušení míru; ohrožení míru; útočný čin; ozbrojený konflikt; somálsko; bývalá jugoslávie; rwanda; kosovo; rezoluce rady bezpečnosti; international peace and security; the un charter; art. 39 of the un charter; security council measures; breach of the peace; threat to the peace; act of aggression; armed conflict; somalia; former yugoslavia; rwanda; kosovo; un security council resolution Available in digital repository of UPOL.
Článek 39 Charty OSN: Interpretace a aplikace Rady bezpečnosti po konci Studené války

Tématem diplomové práce je Čl. 39 Charty OSN: Interpretace a aplikace Rady bezpečnosti po konci Studené války. Rada bezpečnosti má primární odpovědnost za udržení a obnovení mezinárodního míru a ...

LACINA, Tomáš; BUREŠ, Pavel; SVAČEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

E-R model dat
KUKUČKA, Tomáš; ZACPAL, Jiří; KÜHR, Tomáš
2016 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
E-R model dat

KUKUČKA, Tomáš; ZACPAL, Jiří; KÜHR, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Kryptoanalýza klasických šifer
PODSTATA, Josef; BARTL, Eduard; KOLAŘÍK, Miroslav
2016 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Kryptoanalýza klasických šifer

PODSTATA, Josef; BARTL, Eduard; KOLAŘÍK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Bossing v Armádě České republiky
ŠEDIVÝ, Milan;
2016 - Czech
Anotace Bakalářská práce je zaměřena na problematiku šikany, mobbingu, bossingu a hledá možnosti, jak o tomto patologickém jevu informovat. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů souvisejících s mobbingem a bossingem, popisuje jejich příčiny, fáze, druhy mobberů, prevenci a možné zdravotní následky těchto jevů. Praktická část se zabývá analýzou výskytu bossingu v armádě, konkrétně na Vojenském útvaru ve Strakonicích, provedenou pomocí anonymních dotazníků. Cílem této práce je zjistit, zda se vojáci setkali s bossingem v armádě. V této práci musíme vzít v úvahu, že nelze tuto problematiku v celé své šíři vysvětlit v jedné bakalářské práci. Data, která byla získána, jsou pouze přibližná a byla získána v malé lokalitě, jde tudíž pouze o malý vzorek populace. Annotation Thisbachelor's thesis describesbullying, mobbing and mainlybossing. Itistrying to findouthow to informaboutthispathologicalphenomenon. Thetheoretical part isdedicated to describingthetermsmobbing and bossing, describespossiblecauses, phases and typesofmobbers, prevention and possiblehealthimplications. Thepractical part dealswithbossingoccurrenceanalysis in theArmyofthe Czech Republic, particularlymilitary unit in Strakonice usinganonymousquestionnaire. Theaimofthisworkis to findoutwhethersoldiersencounteredbossing in theArmy. Thistopicis so broadthatitisimpossible to clarifythewholeproblematics in onebachelor's thesis. Gathered data are onlyapproximate, coveronly a small area and involvesonly a smallpopulation sample. Keywords: klíčová slova:šikana; mobbing; bossing; psychický teror; oběť bossingu; pachatel bossingu; obrana; prevence; keywords: bullying; mobbing; bossing; psychologicalterror; bossingvictim; bossingperpetrator; defenceagainstbossing; bossingprevention. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bossing v Armádě České republiky

Anotace Bakalářská práce je zaměřena na problematiku šikany, mobbingu, bossingu a hledá možnosti, jak o tomto patologickém jevu informovat. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů souvisejících s ...

ŠEDIVÝ, Milan;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Morfologické charakteristiky nohou u dětí mladšího školního věku
HAMALOVÁ, Michaela; PŘIDALOVÁ, Miroslava; SOFKOVÁ, Tereza
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá morfologickými charakteristikami nohou u dětí mladšího školního věku. Zkoumaný soubor byl vybrán u dětí Základních škol Demlova, Heyrovského, Čajkovského, Petřkova v Olomouci. Pro diagnostiku parametrů byla použita plantografická metoda. Získané plantogramy byly zpracovány pomocí softwaru "NOHA". V diplomové práci je srovnáván stav podélné, příčné a ploché klenby nohy u dětí s věkovým rozdílem 6 11 let na základě indexové metody Chippaux Šmiřák, s ohledem na pohlaví, věkové kategorie a lateralitu. Z výsledků vyplývá, že nejčastěji byla zastoupena normálně klenutá noha. Vyosení palce odpovídá 2. kategorii (n 2° an 6°) a vyosení malíku odpovídá rovněž 2. kategorii (n 9°). The thesis deals with foot morphologic characteristics in younger school-aged children. The sample was selected among pupils of following primary schools in Olomouc: Demlova, Heyrovského, Čajkovského and Petřkova. Plantographic methods were used for a diagnosis of parameters. Obtained plantograms were processed by the "NOHA" software. The thesis compares the state of longitudinal, transverse and fallen arches in children aged 6-11; the Chippaux - Šmiřák index methods were used. The results show that majority of the diagnosed children have normal arch. The big toe misalignment corresponds to the second category (n 2 ° an 6 °) and the little finger misalignment also corresponds to the second category ( n ° 9 ). Keywords: podélná; příčná a plochá klenba nohy; valgozita a varozita malíku a palce; plantografická metoda; indexová metoda hodnocení klenby nohy podle chippaux Šmiřáka; longitudinal; transverse arches and flat feet; valgus and varus little finger and thumb; plantography method; index method evaluation arch of the foot by chippaux - Šmiřák Available in digital repository of UPOL.
Morfologické charakteristiky nohou u dětí mladšího školního věku

Diplomová práce se zabývá morfologickými charakteristikami nohou u dětí mladšího školního věku. Zkoumaný soubor byl vybrán u dětí Základních škol Demlova, Heyrovského, Čajkovského, Petřkova v ...

HAMALOVÁ, Michaela; PŘIDALOVÁ, Miroslava; SOFKOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Zájmové vzdělávání dospělých
PODLIPNÁ, Anna;
2016 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zájmového vzdělávání dospělých a jeho podporou ve vybrané lokalitě města Velešín. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy spojené s tématem zájmového vzdělávání dospělých. Je zde analyzována teoretická základna a popsaná odborná diskuze ke klíčovým pojmům v dané oblasti. V praktické části je poté poukázáno na jednotlivé regionální aspekty v zájmovém vzdělávání dospělých a podán ucelený náhled na danou problematiku ve vybrané lokalitě. Na vybraných institucích, které zastupují v této oblasti nejširší nabídku zájmových aktivit a podílí se na dění v oblasti zájmového vzdělávání dospělých, je analyzován obsah a metodika nabízených aktivit a zároveň jsou zde zmapovány marketingové aspekty nabídky dalšího vzdělávání. Výsledkem práce je komplexní zhodnocení aktuálního stavu nabízených aktivit zájmového vzdělávání dospělých ve vybrané lokalitě a také doporučení a návrh, jakým způsobem mohou instituce svou činnost dále prezentovat. The bachelor's thesis deals with the field of interest adult education and its support in a selected locality in the Town of Velešín. The theoretical part defines the basic terms connected with the topic of interest adult education. A theoretical basis is analysed there and a special discussion to the key terms in the presented area is described. In the practical part the particular regional aspects in interest adult education are shown and a comprehensive view of these issues in a selected locality is presented. In the selected institutions that present the widest offer of interest activities in this field and are involved in the area of interest adult education, the content and methodology of offered activities are analysed and, at the same time, the marketing aspects of offers of other kinds of education are explained. The result of the thesis is a comprehensive evaluation of the present state of activities of interest adult education offered in a selected locality and also the recommendation and suggestion in which way the facilities can present their activities further on. Keywords: zájmové vzdělávání dospělých; učení; další vzdělávání dospělých; učení dospělých; zájmově vzdělávací aktivity; zájmově vzdělávací instituce; interest adult education; learning; other adult education; adult learning; interest educational activities; interest educational facilities Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zájmové vzdělávání dospělých

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zájmového vzdělávání dospělých a jeho podporou ve vybrané lokalitě města Velešín. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy spojené s tématem ...

PODLIPNÁ, Anna;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Volný čas a sportovní aktivity žáků druhého stupně na základní škole
BUDÍK, Martin;
2016 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá volným časem dětí na druhém stupni základní školy, tím kolik času tráví sportem a kolik času tráví na PC. Práce je rozdělena do dvou částí, část teoretickou a dále samotný praktický výzkum. Teoretická část je věnována základním pojmům, jako je volný čas, rodina, sport a média. Tyto pojmy jsou definovány a dále popsány, jakým způsobem ovlivňují způsob trávení volného času. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno na třech základních školách. Cílem výzkumu bylo, zjistit kolik volného času žáci druhého stupně tráví sportem a kolik na PC a dalšími IT technologiemi. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny a porovnány s určenými hypotézami. The bachelor's thesis deals with leisure time by children on the second grade of the basic school, how much time they spend by doing sports and by playing on the PC. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and practical research itself. The theoretical part defines the basic terms such as leisure time, family, sports and media. It is described how these concepts influence the ways of spending leisure time. In the practical part results of questionnaire survey are presented which in three basic schools were carried out. The goal of the research was to find out how much leisure time the pupils of the second grade spend by doing sports, how much time by playing on the PC and by other IT-technologies. In the conclusion the results are evaluated and compared to determinated hypotheses. Keywords: volný čas; rodina; pedagogika volného času; sport a média; leisure time; family; pedagogy of leisure time; sports and media Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Volný čas a sportovní aktivity žáků druhého stupně na základní škole

Tato bakalářská práce se zabývá volným časem dětí na druhém stupni základní školy, tím kolik času tráví sportem a kolik času tráví na PC. Práce je rozdělena do dvou částí, část teoretickou a dále ...

BUDÍK, Martin;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Svoboda poskytování služeb na vnitřním trhu
KŘIKLAVOVÁ, Petra; HAMUĽÁK, Ondrej; PETR, Michal
2016 - Czech
Diplomové práce se zabývá obsahem svobody poskytování služeb na vnitřním trhu a jeho zakotvením v primárním a sekundárním právu, kde je největší část věnována směrnici o službách na vnitřním trhu. Nezanedbatelnou úlohu zde sehrála judikatura Soudního dvora, které je také věnována podstatná část této práce. Úvod se věnuje historickému vývoji právní regulace volného pohybu služeb od 50. let minulého století až po období přijímání směrnice o službách. V navazující kapitole je vymezen pojem služba, její unijní dimenze a její rozlišení na jednotlivé kategorie. V třetí kapitole je rozebrán a specifikován současný právní režim svobody poskytování služeb, který je ovládán zásadou zákazu diskriminace podle státní příslušnosti. Čtvrtá kapitola je věnována samotné Směrnici o službách na vnitřním trhu, jejím ustanovením a působností. Poslední kapitola je zaměřena na zhodnocení směrnice o službách a úroveň liberalizace volného pohybu služeb ve srovnání s ostatními svobodami. This final thesis focuses on the level of freedom of delivering services in the internal market and its legal basis in the primary and secondary law, the largest part is dedicated to the Directive on services in the internal market. Since the jurisdiction of the Court of Justice played a significant role in the whole process it is also extensively covered by the thesis. The first part describes the historical development of legal regulations of free movement of services from the 1950s to the period when the Directive on services was adopted. The following chapter defines the term services including its EU dimensions and further categorization. The third chapter analyses and specifies the current legal framework of freedom of delivering services which is dominated by the outlawry of discrimination on the basis of nationality. The fourth chapter provides details of the Directive on services in the internal market, its provisions and its scope of application. The last chapter focuses on assessment of the Directive on services and the degree of liberalization of the free movement of services in comparison with other freedoms. Keywords: pojem služba na vnitřním trhu - pojetí služby v judikatuře soudního dvora - svoboda poskytování služby na vnitřním trhu - omezení volného pohybu služeb - úroveň liberalizace služeb na vnitřním trhu; the term services in the internal market - conception on services within the jurisdiction of the court of justice - freedom of delivery of services in the internal market - restrictions to free movement of services - the degree of liberalization of services in the internal market Available in digital repository of UPOL.
Svoboda poskytování služeb na vnitřním trhu

Diplomové práce se zabývá obsahem svobody poskytování služeb na vnitřním trhu a jeho zakotvením v primárním a sekundárním právu, kde je největší část věnována směrnici o službách na vnitřním trhu. ...

KŘIKLAVOVÁ, Petra; HAMUĽÁK, Ondrej; PETR, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases