Number of found documents: 448794
Published from to

Geografické přístupy k hodnocení kvality bydlení v Česku
Baxa, Jan
2017 - Czech
Choice of housing is one of the most important decisions of inhabitants. It is a relatively new process in Czechia which did not work absolutely freely till 1989.Inhabitants accustom to choice of housing and learn this process which is based on the relatively short experience. On the one hand, the importance of the choice of housing is conditional by low willingness of the Czech inhabitants to move and on the other hand, it is amplified by the high purchase price, which usually means the greatest investment in life of households. Thus, people consider many aspects in the wish to satisfy one of the basic life needs during the choice of housing. The place of future residence is one of the most important of them. Housing research is a relatively new topic in geography. Even though systematic research on housing and quality of housing in Czechia takes place more intensively (in the social sciences, for more than two decades), there were not performed territorial differentiation of the quality of housing assessment and comparison of municipalities according to suitability for. The concept of quality of housing has appeared almost exclusively in connection with the dwelling yet, the basic unit of housing. Housing permeates all basic areas of human and social life. Therefore the evaluation of the quality... Výběr bydlení patří mezi klíčová rozhodnutí obyvatel. V Česku se jedná o poměrně nový proces, který do roku 1989 nefungoval zcela svobodně a jemuž si obyvatelé na základě relativně krátkých zkušeností teprve přivykají a učí se jej. Význam výběru bydlení je na jedné straně podmíněn nízkou ochotou obyvatel Česka se stěhovat, na druhé straně umocněn vysokou pořizovací cenou bydlení, která je zpravidla nejvyšší životní investicí domácností. Při výběru bydlení, tedy uspokojování jedné ze základních životních potřeb, lidé zvažují mnoho aspektů. Mezi nejvýznamnější z nich patří především místo budoucího bydliště. Výzkum bydlení je v geografii poměrně novým tématem. I přesto, že systematický výzkum bydlení a kvality bydlení v Česku probíhá stále intenzivněji (ve společenskovědních oborech již více než dvě desetiletí), hodnocení územní diferenciace kvality bydlení a komparace obcí podle vhodnosti pro bydlení provedeny nebyly. Pojem kvalita bydlení se dosud objevoval téměř výhradně ve spojitosti s obydlím, základní jednotkou bydlení. Bydlení proniká do všech základních sfér lidského a společenského života, proto je při hodnocení kvality bydlení třeba zohlednit více přístupů k bydlení a složek kvality bydlení: technickou, polohovou, ekonomickou, právně-institucionální, sociálně- kulturní. Tato dizertační... Keywords: geografie bydlení - kvalita bydlení - rezidenční preference - obydlí - územní diferenciace - výběr bydlení - provozní náklady - stěhování - Česko; geography of housing - quality of housing - residential preferences - dwelling - territorial differentiation - choice of housing - operational costs - migration - Czechia Available in a digital repository NRGL
Geografické přístupy k hodnocení kvality bydlení v Česku

Choice of housing is one of the most important decisions of inhabitants. It is a relatively new process in Czechia which did not work absolutely freely till 1989.Inhabitants accustom to choice of ...

Baxa, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Novodobí reemigranti z rumunského Banátu, jejich očekávání spojená s přesídlením, adaptace a integrace v Česku
Kresl, Zdeněk
2017 - Czech
First Czech villages were founded in the region of Banat, Romania, in the first half of the 19th century. The original impetus had come from the administration who intended to populate the mountainous regions of the then military border. To this day a none too numerous community of Czechs surrounded by other nations have kept their original Czech traditions, speak exclusively Czech, and proudly profess their roots. In the course of the 20th century these Czech villages were hit by three waves of re-emigration which resulted in a portion of the locals relocating to their ancestral country. The last wave of re-emigration began in 1989, following the reopening of the borders and the simplification of the whole process of relocation, and it essentially continues to this day. Young people in particular come to the Czech Republic hoping to find here a better job, higher wages and better quality of life, which goes hand in hand with it. These expectations are often exaggerated and unrealistic, though. The first part of this thesis presents a theoretical framework of the whole work, and a historical overview of the Czech community and the individual waves of re-emigration which affected it. Attention will also be paid to the continuous interest in this community on the part of the Czech authorities and... České vesnice v rumunském Banátu vznikly v první polovině 19. století na popud úřadů za účelem dosídlení hornatých oblastí tehdejší vojenské hranice. Nepříliš početná česká komunita si v oblasti obklopené dalšími národy zachovala do dnešních dní české zvyky, hovoří výhradně česky a hrdě se hlásí ke svému původu. V průběhu 20. století zasáhly české obce tři reemigrační vlny, následkem nichž část místních přesídlila do země původu svých předků. Tyto události se výrazně zapsaly do historie obcí a významně pozměnily jejich populační strukturu. Poslední vlna reemigrací započala v roce 1989 v souvislosti s otevřením hranic, usnadněním celého procesu přesídlení a trvá prakticky dodnes. Zejména mladí lidé přicházejí na území Česka především s vidinou lepšího zaměstnání, vyšších výdělků a s tím spojeným zvýšením životní úrovně. Tato očekávání jsou však mnohdy přehnaná a zcela nerealistická. Diplomová práce se v první části věnuje teoretickému zarámování celé práce, historii české komunity a jednotlivým reemigračním vlnám, které ji postihly. Prostor je věnován i popisu trvajícího českého zájmu ze strany úřadů i nevládních organizací a zákonů, které se krajanů přímo dotýkají. Druhá část práce byla vypracována na základě výzkumu, v jehož rámci se autor pokusil nalézt odpovědi na předem stanovené otázky týkající... Keywords: reemigrace; Banát; krajané; migrace; Rumunsko; re-emigration; Banat; countrymen; migration; Romania Available in a digital repository NRGL
Novodobí reemigranti z rumunského Banátu, jejich očekávání spojená s přesídlením, adaptace a integrace v Česku

First Czech villages were founded in the region of Banat, Romania, in the first half of the 19th century. The original impetus had come from the administration who intended to populate the mountainous ...

Kresl, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
Svobodová, Andrea; Kosek, Pavel; Dittmann, Robert
2017 - Czech
Mgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil Abstract The thesis submits a comprehensive philological analysis of the Dzikowian Manuscript, an insufficiently explored late medieval manuscript containing two postils, de tempore in Latin and de sanctis in Old Czech. The thesis aims to specify the place of this work in the context of medieval preaching, to critically review the previous research and to find new paths of research in evaluating this work. It is divided into three chapters, their common topic being attribution of both the postils on the grounds of codicological, content, and especially language features. Special emphasis is put on description of non-standard language phenomena, their interpretation being a key factor for transcription rules (one of the main results achieved apart from precising probable dating and localisation is a complete transcription of the Old Czech postil). The phenomena described enrich the existing inventory of deviations from the standard language and call for relating to other sources traditionally categorised as dialectal and thus for elaborating diachronic... Mgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil Abstrakt Cílem p edkládané diserta ní práce je popsat a filologicky prozkoumat dosud málo probádaný pozdn st edov ký Rukopis dzikovský, který obsahuje latinská ned lní a sváte ní kázání a eská kázání na dni svatých, a zasadit jej do širšího kontextu st edov kého kazatelství prost ednictvím kritického zhodnocení dosavadního bádání a hledání nových souvislostí. Práce je rozd lena do t í kapitol, jejichž spole ným tématem je atribuce obou sbírek na základ rozboru stránky nejen kodikologické a obsahové, ale zejména stránky jazykové. T žišt m práce je popis jednotlivých jazykových rovin s d razem na p epis nestandardních jev , jejichž interpretace byla klí ovým úkolem pro vyvození transkrip ních ešení (jedním z hlavních výsledk je krom zp esn ní lokalizace a datace rukopisu také transkribovaný p epis celé staro eské sbírky). Popsané jevy rozši ují inventá dosud popsaných odchylek, vyzývají k hledání vztahu k jev m dochovaným v pramenech, které jsou tradi n ozna ovány jako ná e ní, a tedy k formování historické dialektologie. Práce je doprovozena n kolika... Keywords: stará čeština; kázání; perikopa; atribuce; překladová glosa; historická dialektologie; nestandardní jazykový jev; transkripce; transliterace; Old Czech; sermon; pericope; attribution; translation glossa; diachronic dialectology; non-standard linguistic phenomenon; transcription; transliteration Available in a digital repository NRGL
Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání

Mgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a ...

Svobodová, Andrea; Kosek, Pavel; Dittmann, Robert
Univerzita Karlova, 2017

Multifunkční zemědělství v Česku po vstupu do Evropské unie: konceptualizace, vývoj a regionální diferenciace
Hrabák, Jiří; Spišiak, Peter; Jančák, Vít
2017 - Czech
8 Abstract The dissertation deals with the concepts of multifunctional agriculture in the context of transformations of Czech agriculture in the post-communist era. In general, the study mainly wanted to discuss the concepts of multifunctional agriculture, known for over three decades, especially from the Anglo-Saxon environment, and to analyse the development of Czech agriculture as well as application of multifunctional agriculture especially in the period after Czechia's joining the European Union, including the perception of multifunctional activities by farmers. The initial part of the study discusses the concepts of multifunctional agriculture as non- commodity production (OECD 2001) and an integral part of rural development (Van der Ploeg, Roep 2003) on the one hand and of agricultural multifunctionality (Wilson 2007), on the other. The empirical part of the work was based on a quantitative assessment of regional differentiation of multifunctional agriculture in Czechia, the territorial concentration of multifunctional activities and dependence between the variables that influence its implementation. The evaluation of the perception of multifunctional activities by farmers has resulted from a field survey, or interviews conducted with farmers in three areas of interest of various types (municipality... 7 Abstrakt Disertační práce se zabývá koncepty multifunkčního zemědělství v kontextu proměn českého zemědělství v postsocialistickém období. Hlavním cílem práce bylo v obecné rovině diskutovat koncepty multifunkčního zemědělství, známé již více než tři dekády zejména z anglosaského prostředí, a analyzovat vývoj českého zemědělství a uplatňování multifunkčního zemědělství především v období po vstupu Česka do Evropské unie, včetně vnímání multifunkčních aktivit zemědělci. V úvodní části práce jsou diskutovány jednak koncepty multifunkčního zemědělství jako nekomoditní produkce (OECD 2001) a integrální součásti rozvoje venkova (Van der Ploeg, Roep 2003), jednak zemědělská multifunkcionalita (Wilson 2007). Empirická část práce byla založena na kvantitativním hodnocení regionální diferenciace multifunkčního zemědělství v Česku, územní koncentrace multifunkčních aktivit a závislosti mezi proměnnými, které jejich realizaci ovlivňují. Hodnocení vnímání multifunkčních aktivit zemědělci je výsledkem terénního výzkumu, resp. rozhovorů se zemědělci ve třech zájmových typově odlišných venkovských oblastech (ORP Nepomuk, Kralovice, Tachov). Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že v českém zemědělství probíhají podobné procesy, které se popisují v anglosaských zemích. Jejich projevy jsou však často odlišné,... Keywords: zemědělství; rozvoj venkova; dotační politika; sítě kontaktů; sociální kapitál; Česko; agriculture; rural development; subsidy; networks; social capital; Czechia Available in a digital repository NRGL
Multifunkční zemědělství v Česku po vstupu do Evropské unie: konceptualizace, vývoj a regionální diferenciace

8 Abstract The dissertation deals with the concepts of multifunctional agriculture in the context of transformations of Czech agriculture in the post-communist era. In general, the study mainly wanted ...

Hrabák, Jiří; Spišiak, Peter; Jančák, Vít
Univerzita Karlova, 2017

Přístupy ke studiu prostorových interakcí v geografii: příklad hodnocení dopravních vazeb středisek osídlení v Česku
Chmelík, Jakub
2017 - Czech
Spatial interactions considerably influence complex geographic organisation and the shaping of settlement structures, explaining and describing the importance of interrelationships in the landscape sphere on all scale levels. This is why they are called one of the crucial general terms of geography. When it comes to this topic, the biggest emphasis on it is primarily laid in the study of transport as well as transport networks that we can consider the main support for interactions. The topic of evaluation of spatial interactions or, if defined narrowly, of transport relationships, is characteristic due to its important interdisciplinary nature because the questions of interrelatedness of individual centres and their needs in the context of transport offer are dealt with by transport engineering fields, economic fields, land-use planning specialists, etc. Similarly to other spheres of social and economic geography, where this occurred earlier, present-day geography of transport is undergoing a change in the form of a variety of methodological approaches, "internal" specification of a more detailed delineation of the subject of study and new application challenges. As a rule, the topic of intensity and nature of transport relationships is associated with quantitative methods of cognition of the... Prostorové interakce významně ovlivňují komplexní geografickou organizaci, utváření sídelních struktur a vysvětlují a popisují význam vzájemných vztahů v krajinné sféře na všech měřítkových úrovních. Proto jsou označovány jako jeden z klíčových obecných pojmů geografie. Největší důraz je tomuto tématu věnován především ve studiu dopravy a dopravních sítí, které můžeme považovat za hlavní oporu interakcí. Problematika hodnocení prostorových interakcí, popř. v užším pojetí dopravních vztahů, je charakteristická významnou interdisciplinaritou, neboť otázky propojenosti jednotlivých středisek a jejich potřeb v kontextu úrovně dopravní nabídky řeší dopravně-inženýrské obory, ekonomické obory, specialisté v oblasti územního plánování atd. Obdobně jako o něco dříve jiné oblasti sociální a ekonomické geografie současná geografie dopravy prochází změnou v podobě plurality metodických přístupů, "vnitřní" specifikace detailnějšího vymezení objektu studia a nových aplikačních výzev. Problematika intenzity a povahy dopravních vztahů je zpravidla spojována s kvantitativními metodami poznání reality. Přesto je stále součástí významného počtu dopravně-geografických studií a zároveň je nadále aktuální, především s ohledem na aplikace v řešení praktických úloh dopravního plánování a rozhodovacích praktik v decizní... Keywords: prostorové interakce; hodnocení a predikce dopravních proudů; dělba přepravní práce; geografie dopravy; Česko; spatial interactions; assessment and prediction of transport flows; modal split; geography of transport; Czechia Available in a digital repository NRGL
Přístupy ke studiu prostorových interakcí v geografii: příklad hodnocení dopravních vazeb středisek osídlení v Česku

Spatial interactions considerably influence complex geographic organisation and the shaping of settlement structures, explaining and describing the importance of interrelationships in the landscape ...

Chmelík, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Využití potenciálu části Národního geoparku Železné hory pro udržitelný cestovní ruch
Čtveráková, Iveta
2017 - Czech
Potencial a part of National geopark Železné hory for sustainable tourism Abstract Submitted thesis deals on the general level with issues of sustainable development of tourism in defined area of National geopark Železné hory. First of all in the theorethical part the tourism is set in the broader context and it is aimed to the issue of sustainability. One of the key part of this thesis is detailed analysis of geopark concept and geotourism, including possibilities of their practical application focused especially on the development of rural area. The main aim of the empirical part of the thesis is to analyze geotourist potential in defined area of Železné hory on the basis of field research between local participants and analysis of accessible materials from the area of interest. Ascertained pieces of knowledge relate to local cooperation in the process of creation and promotion of geotourist products, possibility of increasing the efficiency of current state of tourism in the area and region overall development. Key words: geopark, geotourism, development of rural area, sustainable tourism, Železné hory Využití potenciálu části Národního geoparku Železné hory pro udržitelný cestovní ruch Abstrakt Předložená diplomová práce se v obecné rovině zabývá problematikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu ve vymezeném území Národního geoparku Železné hory. V teoretické části je nejprve cestovní ruch zasazen do širších souvislostí a dále je směřován k problematice udržitelnosti. Jednou z klíčových částí práce je podrobný rozbor konceptu geoparků a geoturismu, včetně možností jejich praktické aplikace zaměřující se zejména na rozvoj venkova. Hlavním cílem empirické části diplomové práce je analyzovat geoturistický potenciál ve vymezeném území Železných hor na základě terénního výzkumu mezi lokálními aktéry a rozborem dostupných materiálů ze zájmové oblasti. Zjištěné poznatky se týkají místní spolupráce při vytváření a propagaci geoturistických produktů, možnosti zefektivnění současné situace cestovního ruchu v oblasti a celkového rozvoje regionu. Klíčová slova: geopark, geoturismus, rozvoj venkova, udržitelný cestovní ruch, Železné hory Available in a digital repository NRGL
Využití potenciálu části Národního geoparku Železné hory pro udržitelný cestovní ruch

Potencial a part of National geopark Železné hory for sustainable tourism Abstract Submitted thesis deals on the general level with issues of sustainable development of tourism in defined area of ...

Čtveráková, Iveta
Univerzita Karlova, 2017

Historie a současnost rekreační matematiky a její vztah k matematice odborné
Bártlová, Tereza; Pick, Luboš
2017 - English
Dissertation abstract The present thesis is devoted to the study of recreational mathematics, with a particular emphasis on its history, its relation to serious mathematics and its educational benefits. The thesis consists of five papers. In the first one we investigate the history of recreational mathematics. We focus on the development of mathematical problems throughout history, and we try to point out the people who had an important influence on the progress of recreational mathematics. The second article is dedicated to Edwin Abbott Abbott and his book called Flatland. It is one of the first popularizing books on geometry. In the third article we review one of the prominent personalities of recreational mathematics, Martin Gardner. The fourth article is in some sense a sequel to the third one. It deals with treachery of mathematical intuition and mathematical April Fool's hoaxes. The last article is devoted to the implementation recreational mathematics to education of students. 1 disertační práce v českém jazyce Tato disertační práce je věnována studiu rekreační matematiky se zvláštním zřetelem na její historii, vztah k odborné matematice a didaktickému významu. Práce sestává z pěti článků a stručného úvodu. V prvním článku zkoumáme historii rekreační matematiky. Zaměřujeme se na vývoj matematických úloh v průběhu dějin a snažíme se jmenovat významné osobnosti, které měly vliv na vývoj rekreační matematiky. Druhý článek je věnován Edwinu Abbottovi Abbottovi a jeho knize Flatland. Jedná se o jednu z prvních popularizačních knih o geometrii. Ve třetím článku se věnujeme jedné z významných o- sobností rekreační matematiky, Martinu Gardnerovi. Na jeho práci volně navazuje čtvrtý článek, který se zabývá zrádností matematické a fyzikální intuice a ilustruje ji na mate- matických aprílových žertech. Poslední článek je věnovaný implementaci rekreační mate- matiky do vzdělávání studentů. 1 Keywords: rekreační matematika; matematické hádanky; matematické hry; science centra; recreational mathematics; mathematical puzzles; mathematical games; science center Available in a digital repository NRGL
Historie a současnost rekreační matematiky a její vztah k matematice odborné

Dissertation abstract The present thesis is devoted to the study of recreational mathematics, with a particular emphasis on its history, its relation to serious mathematics and its educational ...

Bártlová, Tereza; Pick, Luboš
Univerzita Karlova, 2017

Slovo, na kterém záleží. Člověk a etika u Emmanuela Lévinase.
Vik, Dalibor; Pelcová, Naděžda; Vogel, Jiří
2017 - Czech
In five chapters, this thesis traces the question of humanity in the thought of the French philosopher Emmanuel Lévinas, mainly in his works De l'évasion (1935), De l'existence à l'existant (1947), Totalité et infini (1961) and Éthique comme philosophie première (1982), which represent various stages of his philosophical development. It offers an exposition of Lévinas's most original concepts, follows their development and sketches their parallel and/or polemic concepts in the European thought, placing them within the context of Lévinas's life-work. For Lévinas, the question of humanity appears as a transpostition of the question of God, who can not become an object of rational inquiry. In conclusion, the question of humanity becomes the theological issue par excellence. This study tries to show how theology can draw inspiration from Lévinas's concepts in various manners: (1) methodology: Lévinas shows what happens to our thought when we follow the principle Sein-lassen in questionning God and when we take this principle as a basis of our theological research; (2) re-thinking: Lévinas offers a critical revision of traditional theological concepts and endows them with existential meaning, (3) marginalized phenomena: Lévinas thoroughly analyzes phenomena, which has been neglected or marginalized by the... Studie v pěti kapitolách sleduje tematizaci člověka u francouzského myslitele Emmanuela Lévinase zejména v dílech De l'évasion (1935), De l'existence à l'existant (1947), Totalité et infini (1961) a Éthique comme philosophie première (1982), které představují různé etapy jeho filosofického vývoje. Nabízí výklad nejoriginálnějších Lévinasových pojmů, mapuje jejich postupnou genezi, zasazuje je do celkového kontextu jeho díla a načrtává další paralely či polemické výklady. Protože otázka po člověku vzniká u Lévinase obratem otázky po Bohu, na nějž se nemůžeme tázat jako na předmět, představuje jeho zkoumání člověka zároveň teologické téma par excellence. Studie se snaží prokázat, že Lévinasovy koncepce mohou být pro teologii inspirativní zejména: (1) v otázce metodologie, protože se vůči Bohu řídí striktně principem Sein-lassen a ukazuje, co se stane s naším myšlením, když toto nechat-být položíme jako východisko zkoumání; (2) v otázce revize některých teologických pojmů a jejich existenciálního obsahu; (3) jako důkladná analýza okrajových fenoménů, které systematická teologie jakožto onto-theo-logie marginalizovala či opomíjela, avšak s novým chápáním člověka se vracejí opět na scénu; (4) jako hermeneutický klíč k biblické exegezi; (5) jako zdroj podstatných úvah o primátu etiky, jež je podle Lévinase... Keywords: etika; člověk; Bůh; teologie; filosofie; fenomenologie; židovská filosofie; bližní; Jiné; ethics; humanity; God; theology; philosophy; phenomenology; Jewish philosophy; neighbour; the Other Available in a digital repository NRGL
Slovo, na kterém záleží. Člověk a etika u Emmanuela Lévinase.

In five chapters, this thesis traces the question of humanity in the thought of the French philosopher Emmanuel Lévinas, mainly in his works De l'évasion (1935), De l'existence à l'existant (1947), ...

Vik, Dalibor; Pelcová, Naděžda; Vogel, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Studium interakce adsorbátu s pasivovanými povrchy Si pomocí STM
Matvija, Peter; Kocán, Pavel
2017 - English
The scanning tunneling microscopy is used to study the morphology of Tl adlayer in various stages of Tl desorption from the Si(111) surface and to study behaviour of various adsorbates on the Si(111)/Tl-(1 × 1). The utilization of thallium layer for passivation of the Si(111) was examined closely for various adsorbates. Manganese, aluminium, indium and tin layers which were directly deposited onto the Si(111)-(7 × 7) were compared with the layers prepared by deposition of adsorbate onto the passivating layer after the subsequent thermal desorption of Tl (after annealing at ≈ 400◦ C). Examined adsorbates exhibited signs of extremely high diffusivity and weak bond with the surface Si(111)/Tl- (1 × 1). The passivating layer was stable against the adsorbates.The application of thallium in the role of surfactant caused lowering of temperature and coverage needed for the preparation of reconstructions which were observed on the surfaces prepared by the direct deposition of adsorbate. 1 Skenovacia tunelová mikroskopia bola použitá na štúdium morfolgie táliovej vrstvy v rôznych štádiách desorbcie Tl z povrchu Si(111) a na štúdium správania sa rôznych adsorbátov na povrchu Si(111)/Tl-(1 × 1). Využitie táliovej vrstvy na pasivásiu povrchu Si(111) bolo bližšie skúmané pre rôzne druhy adsorbátov. Mangánové, hliníkové, indiové a cínové vrstvy, ktoré boli priamo deponované na Si(111)-(7 × 7), boli porovnané s vrstvami pripravenými depozíciou adsorbátu na pasivačnú vrstvu po následnej termálnej desorbcii tália z povrchu (po ohreve na teplote ≈ 400◦ C). Skúmané adsorbáty vykazovali známky extrémne vysokej difuzivity a slabej väzby k Si(111)/Tl-(1 × 1). Pasivačná vrstva bola voči ad- sorbátom stabilná. Aplikácia tália ako surfaktantu spôsobovala zníženie teploty a pokrytia potrebného na prípravu rekonštrukcií pozorovaných na povrchoch pripravených priamou depozíciou adsorbátu. 1 Keywords: Si(111); tálium; pasivace; Si(111); thallium; passivation Available in a digital repository NRGL
Studium interakce adsorbátu s pasivovanými povrchy Si pomocí STM

The scanning tunneling microscopy is used to study the morphology of Tl adlayer in various stages of Tl desorption from the Si(111) surface and to study behaviour of various adsorbates on the ...

Matvija, Peter; Kocán, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Analýza nemocnosti v Česku založená na poskytování a spotřebě zdravotní péče se zaměřením na diabetes mellitus
Kocová, Markéta
2017 - Czech
Analysis of morbidity in Czechia investigating health care provision and take-up in relation to diabetes mellitus Abstract Diabetes mellitus is a life-threatening disease which presents as hyperglycaemia or raised blood glucose. Late detection or a failure to follow treatment guidelines may lead to complications that significantly impact on the sufferer's daily life and require expensive medical treatment. The growing prevalence of this disease, which no longer only affects developed countries, therefore presents enormous risks to health care systems and society as a whole. The aim of this thesis is to analyse the geodemographic characteristics of the current diabetic population in Czechia. Particular attention will be paid to the age of diabetes sufferers, since in Czechia data on this is lacking. In pursuit of this aim the thesis makes use of anonymised data from the largest Czech health insurance company (Czech General Health Insurance). The first part of the thesis looks at diabetes mellitus as a medical condition, concentrating primarily on the basic types of the disease but also considering the potential health complications this disease causes. The theoretical part will discuss the main risk factors of developing the disease, such as genetic predisposition, age, obesity and other potential factors... Analýza nemocnosti v Česku založená na poskytování a spotřebě zdravotní péče se zaměřením na diabetes mellitus Abstrakt Diabetes mellitus je velmi nebezpečné onemocnění, které se projevuje hyperglykémií neboli zvýšenou hladinou cukru v krvi. Pozdní rozpoznání nemoci či nedodržování léčebných postupů může vést k rozvoji následných komplikací, které nemocného výrazně omezují v každodenním životě a vyžadují finančně náročnou lékařskou pomoc. Rostoucí prevalence tohoto onemocnění, která už se netýká jen vyspělých zemí, je tak obrovskou hrozbou nejen pro zdravotní systémy, ale i pro celou společnost. Cílem této dizertační práce je analyzovat současnou populaci diabetiků v Česku na základě geodemografických charakteristik. Zvýšená pozornost bude věnována analýze osob s diabetem z hlediska věku, který je v českém prostředí nedostatečně datově podchycen. Z toho důvodu budou v práci využita anonymizovaná data od největší české zdravotní pojišťovny - od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. V první části této dizertační práce bude diabetes mellitus představen z medicínského pohledu, kdy bude kladen důraz hlavně na popis základních typů tohoto onemocnění, ale pozornost bude věnována i dalším zdravotním komplikacím, které tato nemoc může způsobovat. V teoretické části nebude opomenuta diskuze nad hlavními rizikovými... Keywords: diabetes mellitus; nemocnost; Česko; zdravotní péče; VZP ČR; diabetes mellitus; morbidity; Czechia; health care; VZP ČR Available in a digital repository NRGL
Analýza nemocnosti v Česku založená na poskytování a spotřebě zdravotní péče se zaměřením na diabetes mellitus

Analysis of morbidity in Czechia investigating health care provision and take-up in relation to diabetes mellitus Abstract Diabetes mellitus is a life-threatening disease which presents as ...

Kocová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases