Number of found documents: 292074
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Nekalá soutěž
HAJKR, Lubomír; ČERNÝ, Michal; DOHNAL, Jakub
2015 - Czech
Diplomová práce se vzhledem k rozsáhlosti problematiky nekalé soutěže zaměřuje především na změny, které přinesl zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Obsahuje historický vývoj tématu, přehled nejdůležitějších institutů, které s nekalou soutěží souvisejí, bez kterých by nebylo možné problematiku správně vyložit. Hlavní část práce se týká generální klauzule nekalé soutěže a s ní souvisejících (pojmenovaných) skutkových podstat. Autor se zmiňuje i o nepojmenovaných skutkových podstatách a závěrem popisuje změny, které se týkají ochrany proti nekalé soutěži v rámci NOZ. Prameny, ze kterých bylo čerpáno, jsou především česká literatura (soudobá i historická) a odborné články uveřejňované v právních periodikách. Neméně důležité jsou zdroje v podobě soudních rozhodnutí. Tato práce obsahuje nejen judikáty současné, ale i z období 1. republiky. Soudní judikatura je velice cenným zdrojem inspirace při rozhodování sporů z nekalé soutěže. Doplňkovým zdrojem byl internet. Obzvláště pak právní informační systémy a webové stránky, které se zabývají nejnovějšími právními trendy. Práce vychází především ze zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném a účinném znění. Především u generální klauzule nekalé soutěže, ale i u jednotlivých skutkových podstat, jsem přistoupil ke komparační metodě. Snažil jsem se porovnat úpravu v rámci zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ze kterého byla úprava převzata do zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném a účinném znění. Cílem bylo tyto změny popsat popřípadě ohodnotit. V závěru práce autor shrnuje současnou právní úpravu nekalé soutěže a poukazuje na možnosti de lege ferenda. This thesis is due to the very extensive issue of unfair competition focused on changes which brought statute no. 89/2012Coll. "Civil code". The topic contains historical develepment and overview of the most important institutes which are important for understanding this theme.The main part of the thesis concerns "general clause" and related "named merits". Writer mentions unnamed merits too. At the end author describes changes on protection of unfair competition in statute no. 89/2012 Coll. "Civil code". The main sources used for the purpose of the thesis consist of the Czech juristic literature (contemporary and historical) and professional juristic articles published in journals. Equally important are the resources in the form of judgments.These include not only the current law cases, but also law cases from the period of the "First republic".Court Decisions are a valuable source of inspiration when judging disputes of unfair competition. The internet and websites, such as legal information systems and websites dealing with the latest legal trends, served as a supplementary source too. This work is based mainly on the statute no. 89/2012 Coll. Civil Code, as amended and effective. Especially in case of general clause, as well as for the individual facts of the case, the author adopted the comparative method approach. I tried to compare the adjustments of the statute no. 513/1991 Coll. Commercial Code, from which the modification was taken and converted into the statute no. 89/2012 Coll. Civil Code, as amended and effective. The aim of this thesisis is to describe and evaluate these modifications. In conclusion, the author summarizes the current unfair competition legislation and points out the possibility of de lege ferenda, thus describing possible future modifications of this institute. Keywords: nekalá soutěž;generální klauzule;pojmenované skutkové podstaty;nepojmenované skutkové podstaty;občanský zákoník;dobré mravy soutěže;dotěrné obtěžování; unfair competition;general clause;named merits;unnamed merits;civil code;good manneres competition;intrusive harassment Available in digital repository of UPOL.
Nekalá soutěž

Diplomová práce se vzhledem k rozsáhlosti problematiky nekalé soutěže zaměřuje především na změny, které přinesl zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Obsahuje historický vývoj tématu, přehled ...

HAJKR, Lubomír; ČERNÝ, Michal; DOHNAL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Vyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem ve srovnání s německou právní úpravou
STAŇKOVÁ, Martina; ŠMÍD, Ondřej; WESTPHALOVÁ, Lenka
2015 - Czech
Diplomová práce na téma vyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem ve srovnání s německou právní úpravou se podrobně zabývá problematikou vyživovací povinnosti jako nejdůležitějšího aspektu rodinněprávního vztahu mezi rodičem a dítětem. Práce je založena na porovnání české právní úpravy s právní úpravou německou, která je pro komparaci vhodná, vzhledem k obsahu a odlišným institutům. Problematika vyživovací povinnosti rodičů k nezletilým dětem, která je tématem diplomové práce je aktuální v každé době. První kapitola je věnována obecné charakteristice pojmu výživného a stručné historii vývoje tohoto právního institutu na území České republiky. Nejrozsáhlejší část práce se zabývá českou právní úpravou podle rekodifikace soukromého práva, účinné od 1. ledna 2014. Tato část je podrobně zaměřena na obsah vyživovací povinnosti a kritéria, která jsou určující pro její rozsah v případě, kdy se stává předmětem posuzování a rozhodování soudu. Následné kapitoly se zabývají německou právní úpravou, přičemž vymezuji základní pojmy vztahující se k vyživovací povinnosti k nezletilým dětem v SRN, a to včetně tzv. objektivizace výživného jako pojmu, který je naší právní úpravě cizí. Závěr diplomové práce je věnován shrnutí nejzásadnějších odlišností obou právních úprav, jakož i názoru na možnou úpravu de lege ferenda v České republice. The master thesis on the topic of duty of a parent to maintain and support a minor in comparison to the German law thoroughly deals with the problem of the maintenance and support of a minor as the most important aspect of the legal relation between parent and child. The thesis is based on the comparison of the Czech and German law which both are suitable to compare to each other because of the content and different legal institutes. The topic of the thesis on the issue of the maintenance and support is up-to-date in any time. The first chapter deals with the general characteristics of the institute of the maintenance and support and brief history of this legal institute in the area of Czech Republic. The most extensive part of the thesis deals with the Czech law on maintenance and support after the recodification of the civil law as effective since 1 January 2014. This part is focused on the content of the duty to maintain and support and decisive criteria for its extent while it is subjected to the decision of a court. Following chapters deal with the German law on the issue while they define basic concepts of a duty to maintain and support of minors in Germany in a comparable way, including so called "objectification of the maintenance" as a concept unknown under the Czech law. The conclusion deals with the summary of the essential difference of the law on the issue in both countries, as with the possible de legeferenda amendment of the Czech law. Keywords: občanský zákoník; rodinné právo; vyživovací povinnost; výživné; nezletilé děti; česká právní úprava; německá právní úprava; komparace.; civile code; family law; domestic relations; support; minor child; czech law; german law; comparison. Available in digital repository of UPOL.
Vyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem ve srovnání s německou právní úpravou

Diplomová práce na téma vyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem ve srovnání s německou právní úpravou se podrobně zabývá problematikou vyživovací povinnosti jako nejdůležitějšího aspektu ...

STAŇKOVÁ, Martina; ŠMÍD, Ondřej; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Globální ekonomický výhled - únor 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Krizové a pokrizové zkušenosti s úvěry ve švýcarských francích mimo Švýcarsko. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "The crisis and post-crisis experience with Swiss franc loans outside Switzerland" summarise the ideas presented at a Swiss National Bank seminar on foreign currency lending. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; úroková míra; úvěry; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - únor 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Krizové a pokrizové zkušenosti s úvěry ve ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
Banky, 2015

Strategie zvládání zátěže v kontextu citové vazby v adolescenci
CHADT, Jan;
2015 - Czech
Práce obecně vymezuje teoretické pozadí a problematiku strategií zvládání, konkrétně nahlíží na období adolescence. Prezentuje poznatky z teorie citové vazby, které jsou charakteristické pro toto období. Dále se zaměřuje na citovou vazbu jako na relevantní prediktor specifických strategií zvládání zátěže. Práce nabízí přehled výzkumů zabývajících se danou problematikou. Výzkumu se zúčastnilo 152 adolescentů, kterým byly administrovány metody RQ, IPPA a CASQ. Výsledky ukázaly, že vazebné styly zjišťované metodami RQ a IPPA nemají vztah k využívání copingových strategií a stylů probandy ve vzorku. Potvrdily se rozdíly ve využívání konkrétních copingových strategií mezi pohlavími. The thesis generally defines theoretical background of coping strategies, specifically it focuses on adolescence. It presents findings from attachment theory that are chracteristic for this period. It also focuses on the attachment as a relevant predictor of specific coping strategies. The theses also provides an overview of the research in the field of attachment and coping. The research was conducted with 152 adolescents to whom were administred methods RQ, IPPA and CASQ. Results showed that attachment styles measured with RQ and IPPA do not have relation to using certain coping strategies and styles within the sample. Differences in using certain coping strategies were proved between gender. Keywords: coping; strategie zvládání zátěže; attachment; citová vazba; adolescence; coping; coping stratgies; attachment; adolescence dostupnost_jcu_public
Strategie zvládání zátěže v kontextu citové vazby v adolescenci

Práce obecně vymezuje teoretické pozadí a problematiku strategií zvládání, konkrétně nahlíží na období adolescence. Prezentuje poznatky z teorie citové vazby, které jsou charakteristické pro toto ...

CHADT, Jan;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Povaha řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem dle části páté o.s.ř.
MATOUŠKOVÁ, Sandra; KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá povahou řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. V tomto řízení, které je upraveno v části páté občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), civilní soud na návrh znovu projedná spor nebo jinou právní věc vyplývající ze vztahů soukromého práva, o které podle zvláštního zákona již pravomocně rozhodl správní orgán. Jedná se tak vedle správního soudnictví o druhou oblast soudní kontroly veřejné správy. Vymezení povahy řízení dle části páté o.s.ř. činí od počátku přijetí stávající právní úpravy obtíže. Řízení se jeví být novým nalézacím řízením samostatné povahy, které je na předchozím správním řízení nezávislé. V určitých aspektech však vykazuje i rysy přezkumného řízení. Problematické je také určení, zda jde o řízení svou povahou sporné či nesporné. Charakter řízení je tak v práci zkoumán ze dvou hledisek. Jelikož povaha řízení dle části páté o.s.ř. není záležitostí pouze teoretickou, je v práci věnován prostor též aplikačním dopadům plynoucím z neujasněné povahy tohoto řízení. This master's thesis deals with the character of the Proceedings concerning cases which were decided by a different body. In this proceeding, which is regulated in the Part Five of the Civil Procedure Code (Act N. 99/1963 Coll.), the civil court, if proposed, hears the dispute or different judicial case emerging from private relations which has already been decided lawfully according to a special law by an administrative body. This is the second part of judicial control of the public administration next to the administrative justice. Defining of the character of the proceeding according to the Part Five of the C.P.C. has been causing difficulties since the existing legislation was adopted. The proceeding seems to be new finding proceeding of a separate nature which is independent of the previous administrative proceeding. However this proceeding in certain aspects evinces features of review proceeding. Another issue is a problematic distinction between contentious and non-contentious nature of this proceeding. Therefore the character of the proceeding is examined from two points of view. Since the character of the proceeding according to the Part Five of the C.P.C. is not only of theoretical matter, one part of the thesis also follows application impacts caused by the unclairified character of this proceeding. Keywords: pátá část občanského soudního řádu; povaha řízení; sporné řízení; nesporné řízení; přezkumné řízení; nalézací řízení; správní orgán; rozhodnutí správního orgánu; správní řízení; civilní soud; správní soud; soudní kontrola; part five of the civil procedure code; character of the proceeding; contentious proceeding; non-contentious proceeding; review proceeding; finding proceeding; administrative body; decision of an administrative body; administrative proceeding; civil court; administrative court; judicial scrutiny Available in digital repository of UPOL.
Povaha řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem dle části páté o.s.ř.

Diplomová práce se zabývá povahou řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. V tomto řízení, které je upraveno v části páté občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), civilní soud ...

MATOUŠKOVÁ, Sandra; KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a moderním
VRANOVÁ, Štěpánka; DOSTALÍK, Petr; BUBELOVÁ, Kamila
2015 - Czech
Tématem této diplomové práce je přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a v právu moderním. Hlavním cílem práce je srovnání koho postihuje odpovědnost za nahodilé zničení nebo zhoršení věci u kupní smlouvy v právu římském a moderním. Text práce je členěn do šesti kapitol. První kapitola se zabývá základním vymezením pojmů vis maior a custodia. Následující kapitola se zaměřuje na kupní smlouvu a přechod rizika v právu římském. Tři následující kapitoly popisují přechod rizika u kupní smlouvy v moderních občanskoprávních (i obchodněprávních) kodifikacích. V Obecném občanském zákoníku, ve vládním návrhu zákona z roku 1937, v občanském zákoníku z roku 1950, v občanském zákoníku z roku 1964, v zákoníku o mezinárodním obchodu z roku 1964, v obchodním zákoníku z roku 1992. Poslední kapitola se věnuje dané problematice v nejnovějším občanském zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. My diploma thesis deals with transition of a risk in a contract of sale in Roman law and modern law. The purpose of this thesis is to compare who bears the risk of accidental destruction or deterioration of a thing in contract of sale in Roman law and modern law. The thesis is divided into six chapters. The first chapter introduces the main features of the terms vis maior and custodia. The following chapter focuses on a contract of sale and a transition of a risk in Roman law. Next three chapters likewise describe a transition of a risk in a contract of sale in the modern civil (and also commercial) codifications. The General Civil Code of 1811, a governmental proposal of civil code from 1937, Civil Code of 1950, Civil Code of 1964, International Commercial Code of 1964, Commercial Code of 1992. The last chapter deals with the issue in the latest Civil Code which came into effect on 1. January 2014. Keywords: Římské právo; kupní smlouva; riziko; náhodné zničení nebo zhoršení; roman law; contract of sale; risk; accidental destruction or deterioration Available in digital repository of UPOL.
Přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a moderním

Tématem této diplomové práce je přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a v právu moderním. Hlavním cílem práce je srovnání koho postihuje odpovědnost za nahodilé zničení nebo zhoršení věci u ...

VRANOVÁ, Štěpánka; DOSTALÍK, Petr; BUBELOVÁ, Kamila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Meziválečná rekodifikace jako inspirační zdroj nového dědického práva
DADUOVÁ, Martina; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
2015 - Czech
Diplomová práce se věnuje vztahu meziválečné rekodifikace a nového občanského zákoníku, který byl v mnohém inspirován vládním návrhem z roku 1937. První kapitola se zabývá pojmem inspiračního zdroje, důvody, proč je právě vládní návrh z roku 1937 vhodným inspiračním zdrojem, a nakonec také dalšími zdroji nového dědického práva. V druhé kapitole práce pojednává o přípravě vládního návrhu občanského zákoníku po vzniku samostatného Československa. V hlavní kapitole práce srovnává ustanovení vládního návrhu z roku 1937 a nového občanského zákoníku. Poslední kapitola se zaměřuje na vybraný institut dědického práva, a to institut povinného dílu. The thesis concerns with a relationship between an interwar recodificaton and new civil code, that has been inspired by a governmental proposal from 1937 in many ways. The first chapter deals with the term "a source of inspiration", why is the interwar recodification appropriate source of inspiration, and finally talks about other sources of inspiration of new inheritance law. In the second chapter, the thesis describes how the governmental proposal of civil code was prepared after Czechoslovakia declared its independence. In the main chapter, the thesis compares provisions of the governmental proposal from 1937 and new civil code. Last chapter focuses on one specific institute of inheritance law, and that is a legitime. Keywords: inspirační zdroj; meziválečná rekodifikace; dědické právo; povinný díl; source of inspiration; interwar recodification; inheritance law; legitime Available in digital repository of UPOL.
Meziválečná rekodifikace jako inspirační zdroj nového dědického práva

Diplomová práce se věnuje vztahu meziválečné rekodifikace a nového občanského zákoníku, který byl v mnohém inspirován vládním návrhem z roku 1937. První kapitola se zabývá pojmem inspiračního zdroje, ...

DADUOVÁ, Martina; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases