Number of found documents: 313183
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Newsletter ÚK ČVUT 3/2015
Němečková, Lenka
2015 -
Keywords: novinky; hodnocení vědy; Čvut Available in digital repository of ČVUT.
Newsletter ÚK ČVUT 3/2015

Němečková, Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - význam, charakteristika a základní principy
SLÁMA, Petr; ŠPÍRKOVÁ, Taťána; MATOUŠEK, Pavel
2015 - Czech
V této práci se věnuji smlouvám o zamezení dvojího zdanění, jejich významu, charakteristice a principům, na kterém fungují. Vysvětluji termíny, jež jsou při aplikaci a interpretaci smluv o zamezení dvojího zdanění klíčové a věnuji se rovněž dvojímu zdanění jako takovému a opatřením, jak mu předejít. Popisuji historický vývoj smluv o zamezení dvojího zdanění, uvádím rozličné příklady dvoustranných i mnohostranných smluv. Věnuji se také legislativě Evropské unie a jejímu dopadu na mezinárodní smlouvy. Zaměřuji se rovněž na význam smluv o zamezení dvojího zdanění a důvodům, pro něž jsou uzavírány. Dále poukazuji na postavení těchto smluv v rozličných právních systémech. Předkládám několik modelových smluv, na jejichž na základě je uzavřena většina smluv o zamezení dvojího zdanění a věnuji se vybraným ustanovením těchto modelových smluv, které mají zvláštní význam. Na závěr práce popisuji legislativní proces, který předchází uzavření mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. In this thesis I deal with the contracts about abolition of double taxation, their importance, characteristics and principles on which they operate. I explain terms essential for the application and interpretation of such contracts. I also focus on double taxation, itself, as well as the ways how to avoid it. I describe the historical processes of these treaties and mention various examples of bilateral and multilateral agreements. I concentrate on the European Union Law and its impact on international treaties, as well. I also focus on the importance of the contracts about abolition of double taxation and the reasons for which they are concluded. I also point out to the position that these contracts stand for in various legal systems. I present several model conventions, on which bases the most of contracts about abolition of double taxation are concluded and select special articles from these contracts and focus on them because of their special meaning. In conclusion, I describe the legislative process that precedes the conclusion of the international contracts about abolition of double taxation. Keywords: smlouva o zamezení dvojího zdanění; dvojí zdanění; mezinárodní smlouva; rezident; daňový domicil; daň z příjmů; daňový únik; modelová smlouva; vídeňská smlouva; oecd; komentář oecd; contracts about abolition of double taxation; double taxation; international treaty; resident; tax domicile; income tax; tax evasion; model convention; vienna convention on the law of treaties; oecd; commentary to the oecd model Available in digital repository of UPOL.
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - význam, charakteristika a základní principy

V této práci se věnuji smlouvám o zamezení dvojího zdanění, jejich významu, charakteristice a principům, na kterém fungují. Vysvětluji termíny, jež jsou při aplikaci a interpretaci smluv o zamezení ...

SLÁMA, Petr; ŠPÍRKOVÁ, Taťána; MATOUŠEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Luminiscence ve středoškolské laboratoři
POKORNÝ, Jan; LÁTAL, František; KLEČKOVÁ, Marta
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na experimenty pro mezipředmětovou výuku fyziky a chemie. Jedná se o experimenty z různých druhů luminiscence, které lze provádět ve výuce fyziky i chemie na středních školách a k jejichž porozumění jsou třeba znalosti z obou těchto předmětů. Výběr pokusů je omezen tak, aby používané pomůcky i chemikálie byly snadno dostupné. Teoretická část práce se zaměřuje na popis známých druhů luminiscence. Experimentální část obsahuje databázi pokusů z luminiscence včetně podrobného návodu k jejich realizaci a odpovídajícího vysvětlení. K většině experimentů je připojena rozsáhlejší fotodokumentace a videozáznam. This diploma thesis is focused on experiments for interdisciplinary Physics and Chemistry classes. These experiments of various kinds of Luminescence can be conducted both during Physics and Chemistry classes at secondary school and basic knowledge of these subjects is essential for their understanding. The choice of experiments is restricted according to easy availability of used materials and chemicals. The theoretical part of this work is focused on summary of the known kinds of Luminescence. The experimental part contains a database of experiments from Luminescence, including detailed instructions for their realization and a corresponding explanation. An extensive photodocumentation and videos are attached to most of the experiments. Keywords: fluorescence; fosforescence; luminiscence; fluorescence; luminescence; phosphorescence Available in digital repository of UPOL.
Luminiscence ve středoškolské laboratoři

Diplomová práce je zaměřena na experimenty pro mezipředmětovou výuku fyziky a chemie. Jedná se o experimenty z různých druhů luminiscence, které lze provádět ve výuce fyziky i chemie na středních ...

POKORNÝ, Jan; LÁTAL, František; KLEČKOVÁ, Marta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Globální ekonomický výhled - srpen 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Čínské renminbi v koši SDR: reálné či ne?". The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains analysis "The Chinese renminbi in the SDR basket: A realistic prospect?" Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; úroková míra; měnový kurz; měna; komodita; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - srpen 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Čínské renminbi v koši SDR: reálné či ne?".The ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
Banky, 2015

Příprava mutací cysteinů na cytoplasmatické části Na+/K+-ATPasy
HOLIBKOVÁ, Klára; KUBALA, Martin; HULIČIAK, Miroslav
2015 - Czech
Na+/K+-ATPasa je největší proteinový komplex ATPas P-typu. Udržuje membránový elektrochemický potenciál, který je důležitý například pro šíření vzruchů v nervech. Hraje také klíčovou roli při přenosu mnoha látek přes buněčné membrány. V této práci je popsána místně specifická mutageneze vybraných cysteinových residuí C45 kličky Na+/K+-ATPasy. Následovala exprese jednotlivých mutantních proteinů a pomocí Ellmanovy metody proběhla detekce reaktivních thiolových skupin. Tyto thiolové skupiny interagují s širokou škálou biologicky významných molekul. Na+/K+-ATPase is the largest protein complex of P-type ATPases. It is responsible for maintaining the membrane electrochemical potential, which is important for example for propagation of impulses in the nerves. It also plays a key role in the transmission of many substances across cellular membranes. In this study, site-directed mutagenesis of selected cysteine residues C45 loop Na+/K+-ATPase was performed. Followed by expression of individual mutant proteins and then, reactive thiol groups were detected using the Ellman method. These reactive thiol groups interact with a wide variety of biological molecules. Keywords: mutace; vektor; na+/k+-atpasa; c45; cystein; mutation; vector; na+/k+-atpase; c45; cysteine Available in digital repository of UPOL.
Příprava mutací cysteinů na cytoplasmatické části Na+/K+-ATPasy

Na+/K+-ATPasa je největší proteinový komplex ATPas P-typu. Udržuje membránový elektrochemický potenciál, který je důležitý například pro šíření vzruchů v nervech. Hraje také klíčovou roli při přenosu ...

HOLIBKOVÁ, Klára; KUBALA, Martin; HULIČIAK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Optimalizace protokolu extrakce a štěpení rostlinných proteinů před LC-MS analýzou
PETŘÍK, Ivan; CHAMRÁD, Ivo; DYČKA, Filip
2015 - Czech
Již řadu let se v rostlinné proteomice za účelem separace a kvantifikace proteinů používá dvoudimenzionální elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (2DE). Moderním trendem je však přechod na tzv. "gel-free" metody, které se spoléhají na kapalinovou chromatografii s tandemovou hmotnostní detekcí (LC-MS/MS). Ta umožňuje nejen separaci a kvantifikaci, ale i současnou identifikaci proteinů. Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci LC-MS/MS v rostlinné proteomice, přičemž teoretická část komentuje vývoj technologií, které jsou používány pro analýzu rostlinných proteinů a v experimentální části je řešena optimalizace přípravy vzorku rostlinných proteinů pro LC-MS/MS analýzu. For many years, two-dimensional gel elecrophoresis (2DE) has been well established in plant proteomics as a protein separation and quantification method. However, modern proteomics tends to gel-free technologies such as a liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), because it enables paralel protein separation and quantification as well as identification. This diploma thesis deals with LC-MS/MS application in plant proteomics. The theoretical part summarizes the progress of plant proteomics technologies, while the experimental part describes the optimization of the protocol of plant protein preparation for LC-MS/MS analysis. Keywords: rostlinná proteomika; "gel-free"; proteinová extrakce; precipitace; proteolytické štěpení; fosforylace; afinitní chromatografie; oxid titaničitý; lc-ms; arabidopsis thaliana; plant proteomics; "gel-free" protein extraction; precipitation; proteolytic digestion; phosphorylation; affinity chromatography; titanium dioxide; lc-ms; arabidopsis thaliana Available in digital repository of UPOL.
Optimalizace protokolu extrakce a štěpení rostlinných proteinů před LC-MS analýzou

Již řadu let se v rostlinné proteomice za účelem separace a kvantifikace proteinů používá dvoudimenzionální elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (2DE). Moderním trendem je však přechod na tzv. ...

PETŘÍK, Ivan; CHAMRÁD, Ivo; DYČKA, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Kvalita života dospělých s malignitou léčenou v dětství
CETLOVÁ, Alice; ŠÍFOVÁ, Jana; MIKŠOVÁ, Zdeňka
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života dospělých jedinců, kteří se v dětství léčili pro nádorové onemocnění. Teoretická část shrnuje poznatky o možných pozdních následcích protinádorové léčby a kvalitě života, která může být těmito následky ovlivněna. Pro výzkumné šetření byl použit standardizovaný dotazník SF 36 pro zjišťování kvality života v souvislosti se zdravím v české verzi. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 179 respondentů z ambulance dlouhodobého sledování Kliniky dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Brno a 92 respondentů bez nádorové anamnézy v dětství vybraných metodou sněhové koule. Dotazník SF 36 zjišťuje vnímání vlastní kvality života v oblasti fyzického a psychického (mentálního) zdraví. Bylo zjištěno, že v oblasti fyzického zdraví se kvalita života bývalých dětských onkologických pacientů neliší od kvality života kontrolní skupiny zdravých jedinců, v oblasti psychického (mentálního) zdraví však dosáhli respondenti ze skupiny bývalých pacientů lepší hodnotící skóre než respondenti kontrolní skupiny. Ve skupině bývalých dětských onkologických pacientů bylo zjištěno, že pohlaví nemá vliv na vnímání kvality života. Kvalita života bývalých dětských onkologických pacientů je tedy stejná, respektive lepší než kvalita života jedinců bez nádorové anamnézy z dětství. The diploma thesis deals with the issue of the quality of life of adults who were treated for cancer in their childhood. The theoretical part summarizes the findings on possible late consequences of the anti-cancer treatment and the quality of life that might be affected by these consequences. Standardized questionnaire SF-36 in Czech version was used in the research in order to discover the quality of life related to health. 179 respondents from the outpatient's department of long-term monitoring of the Clinic of Paediatric Oncology in Brno and 92 respondents without childhood cancer anamnesis, having been chosen applying the snowball method, participated in the questionnaire research. The SF-36 questionnaire surveys the perception of the quality of life in the area of physical and psychical (mental)health. It has found that as far as the physical health is concerned, the quality of life of former paediatric oncologic patients does not differ from the quality of life of the test group of healthy individuals; however, in the area of psychical (mental) health, the respondents from the group of former patients achieved a better assessment score than the test group respondents. In the group of former paediatric oncologic patients it was found that sex has no influence on the perception of the quality of life. The quality of life of former paediatric oncologic patients is thus the same as or even better than the quality of life of the individuals who do not have childhood cancer anamnesis. Keywords: novotvary; pozdní následky; děti; přeživší dospělí; kvalita života; měření kvality života; dotazník sf - 36; neoplasms; late conseuences; all child; survivors; all adult; quality of life; measuring quality of life; questionnaire sf - 36 Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života dospělých s malignitou léčenou v dětství

Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života dospělých jedinců, kteří se v dětství léčili pro nádorové onemocnění. Teoretická část shrnuje poznatky o možných pozdních následcích ...

CETLOVÁ, Alice; ŠÍFOVÁ, Jana; MIKŠOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Realizace ošetřovatelské intervence Péče o umírající a Duchovní podpora u pacientů v interních oborech
SEKANINOVÁ, Marcela; KISVETROVÁ, Helena; MIKŠOVÁ, Zdeňka
2015 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zjistit frekvenci NIC intervencí Péče o umírající a Duchovní podpora při péči o terminálně nemocné. Byla použita průřezová studie, ad hoc strukturovaný dotazník s Likertovými škálami a aktivitami intervencí Péče o umírající a Duchovní podpora. Soubor respondentů zahrnoval 201 všeobecných sester z oddělení geriatrie, interny, neurologie, onkologie, pneumologie a dlouhodobé péče. Nejčastěji uváděnými aktivitami byly: pečovat o pacienta s důstojností a respektem, sledovat bolest a pomáhat pacientovi při základní péči. Aktivity s nejnižší frekvencí byly dávat pacientovi najevo ochotu diskutovat o smrti a nabízet jídla odpovídající kultuře pacienta. Statistická závislost se prokázala mezi typem pracoviště a frekvencí těchto aktivit: být fyzicky blízko u vystrašeného pacienta, usnadnit diskusi o zařizování pohřbu, zajistit soukromí a tiché chvíle pro duchovní aktivity a sledovat zhoršení fyzických/duševních schopností pacienta. Nejsilnější negativní korelace byla mezi délkou praxe a frekvencí aktivity dávat pacientovi najevo ochotu diskutovat o smrti. Pozitivní korelace mezi vzděláním sester a frekvencí aktivit byla prokázána pouze u aktivity sledovat úzkost u pacienta. The aim of the thesis is to find out the frequency of NIC interventions Dying care and Spiritual support during the care of terminally ill patients. A cross-section study with an ad hoc structured questionnaire with Likert scale and activities of interventions Dying care and Spiritual support were used. The set of respondents included 201 nurses from geriatrics, internal medicine, neurological, oncological, pulmonary and long term care departments. The most frequently mentioned activities were: Treat patient with dignity and respect, Monitor pain and Assist with basic care. The least frequent activities were: Communicate willingness to discuss death and Offer culturally appropriate food. The statistical correlation between the type of the department and the frequency of the activity was in: Stay physically close to frightened patient and Monitor deterioration of physical/mental capabilities. The strongest negative correlation between the length of practice and the frequency of the activities was in: Communicate willingness to discuss death. The positive correlation between education of nurses and frequency of activities was demonstrated only in the activity Monitor patient for anxiety. Keywords: péče o umírající; duchovní podpora; terminálně nemocný; intervence; ošetřovatelská péče; umíraní; smrt; dying care; spiritual support; terminally ill; intervention; nursing care; dying; death Available in digital repository of UPOL.
Realizace ošetřovatelské intervence Péče o umírající a Duchovní podpora u pacientů v interních oborech

Cílem diplomové práce bylo zjistit frekvenci NIC intervencí Péče o umírající a Duchovní podpora při péči o terminálně nemocné. Byla použita průřezová studie, ad hoc strukturovaný dotazník s ...

SEKANINOVÁ, Marcela; KISVETROVÁ, Helena; MIKŠOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Kvalita života pacientů s nespecifickými střevními záněty.
DOČKALOVÁ, Jana; KAMENÍČKOVÁ, Jana; MAZALOVÁ, Lenka
2015 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zjistit kvalitu života dospělých pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD) dispenzarizovaných v gastroenterologických ambulancích Středomoravské nemocniční a.s. (SMN a.s.) v nemocnicích Prostějov, Přerov a Šternberk. K výzkumnému šetření byl použit standardizovaný dotazník Inflammatory Bowel Disease Questionnaire 32 (IBDQ 32). Celkem bylo distribuováno 100 dotazníků, návratnost byla 94 %. Dotazník hodnotí kvalitu života za období posledních 2 týdnů ve čtyřech oblastech střevní, emoční, systémové a sociální. Ve výsledcích výzkumného šetření byla zjištěna silná pozitivní korelace mezi střevní oblastí a oblastmi emoční, systémovou i sociální. Pacienti, kteří udávali výraznější střevní potíže, mají také horší bodové hodnocení v ostatních oblastech, tedy horší kvalitu života. Při srovnání výsledků nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi kvalitou života ve střevní, emoční a systémové oblasti, pohlavím ani pracovištěm, kde se pacienti léčí. V sociální oblasti nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi pohlavím, ale byl prokázán rozdíl v kvalitě života mezi pracovišti, kde se pacienti léčí. Pacienti v nemocnici Prostějov mají v sociální oblasti statisticky významně nižší kvalitu života ve srovnání s pacienty z nemocnic Přerov a Šternberk. Mezi pacienty z nemocnic Přerov a Šternberk nebyly v sociální oblasti zjištěny statisticky významné rozdíly v hodnocení kvality života. The aim of this thesis was to find out the quality of life in adult patients with inflammatory bowel disease (IBD) treated in the gastroenterological departments of Středomoravská nemocniční a.s. (SMN a.s.) in the Prostějov, Přerov and Šternberk hospitals. The standardized Inflammatory Bowel Disease Questionnaire 32 (IBDQ 32) was used for a survey. In sum, 100 questionnaires were distributed and the response rate was 94 %. The questionnaire assesses the quality of life in last 2 weeks in the four areas intestinal, emotional, systemic and social. In the results of the survey, a strong positive correlation between the intestinal area and three other areas (emotional, systemic and also social), was found. Patients who mentioned more severe intestinal problems have also worse point score in other areas, which means worse quality of life. The comparison of results did not show any statistically significant relations between sexes or places where patients are treated and quality of life in intestinal, emotional and systemic areas. In the social area, no statistically significant relation between sexes was found, but a difference between the quality of life among places, where patients are treated, is evident. Patients in the Prostějov hospital have significantly lower quality of life in comparison to patients from the Přerov and Šternberk hospitals. Among patients from the Přerov and Šternberk hospitals, no statistically significant differences in the quality of life assessment were found. Keywords: nespecifické střevní záněty; idiopatické střevní záněty; crohnova nemoc; ulcerózní kolitida; dospělí; kvalita života; epidemiologie; inflammatory bowel disease; idiopathic inflammatory bowel disease; crohn's disease; ulcerative colitis; adults; quality of life; epidemiology Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života pacientů s nespecifickými střevními záněty.

Cílem diplomové práce bylo zjistit kvalitu života dospělých pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD) dispenzarizovaných v gastroenterologických ambulancích Středomoravské nemocniční a.s. (SMN ...

DOČKALOVÁ, Jana; KAMENÍČKOVÁ, Jana; MAZALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases