Number of found documents: 356378
Published from to

Hluk ve městě Olomouci
PEŠKOVÁ, Kristýna; LÉTAL, Aleš; JUREK, Martin
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá aktuální hlukovou situací ve městě Olomouci se speciálním zaměřením na hluk z veřejných dopravních prostředků. V teoretické části jsou popsány možné zdroje obtěžujícího hluku s důrazem na jeho negativní dopady na lidský organismus a prostředí. Zpracována byla data z terénního výzkumu, který probíhal v dopravních prostředcích, v průmyslové zóně a dále byly změřeny další vytipované zdroje hluku. V praktické části byla data následnou analýzou vyhodnocena. Pro komplexní obraz o akustické situaci byly použity již vzniklé hlukové mapy a proběhla spolupráce s odbornými institucemi zabývajícími se touto problematikou. The thesis deals with the current noise situation in Olomouc, with a special focus on noise from public transport. In the theoretical part are described possible sources of annoying noise with emphasis on its negative effects on the human body and the environment. The results from field research conducted in vehicles and industrial zone were processed and were measured other tipped noise source. In the practical part data was evaluated by subsequent analysis. For a comprehensive picture of the acoustic situation was used comparison with existing noise maps and was cooperated with specialized institutions dealing with this issue. Keywords: hluk; doprava; hlukoměr; město olomouc; tramvaj; autobus; noise; traffic; sound meter; olomouc city; tram; bus Available in digital repository of UPOL.
Hluk ve městě Olomouci

Diplomová práce se zabývá aktuální hlukovou situací ve městě Olomouci se speciálním zaměřením na hluk z veřejných dopravních prostředků. V teoretické části jsou popsány možné zdroje obtěžujícího hluku ...

PEŠKOVÁ, Kristýna; LÉTAL, Aleš; JUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Hodnocení úrovně životní spokojenosti, zdraví a pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
ONDRA, Lukáš; SIGMUND, Martin
2016 - Czech
Keywords: civilizační onemocnění; ateroskleróza; ischemická choroba srdeční; diabetes mellitus; inzulinová rezistence; dyslipidemie; kardiovaskulární onemocnění; metabolický syndrom; arteriální hypertenze; obezita; civilization diseases; atherosclerosis; ischemic heart disease; diabetes mellitus; insulin resistance; dyslipidemia; cardiovascular disease; metabolic syndrome; artherial hypertension; obesity Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení úrovně životní spokojenosti, zdraví a pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

ONDRA, Lukáš; SIGMUND, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Monitoring sportovních preferencí a pohybové aktivity u adolescentů na vybraných školách v Olomouci
SÍTAŘ, Tomáš; KUDLÁČEK, Michal
2016 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Monitoring sportovních preferencí a pohybové aktivity u adolescentů na vybraných školách v Olomouci

SÍTAŘ, Tomáš; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Oblíbenost tělesné výchovy a motivace k pohybové aktivitě ve vztahu k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy žáků základních škol
FUSKOVÁ, Barbora; VAŠÍČKOVÁ, Jana; SIGMUNDOVÁ, Dagmar
2016 - Czech
Cílem práce bylo zjistit, zda se oblíbenost tělesné výchovy projeví na subjektivním hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy u žáků druhého stupně základních škol. Dále bylo zjišťováno, jak se oblíbenost tělesné výchovy projeví na množství pohybové aktivity realizované ve vyučovacích jednotkách TV. Pro monitorování žáků byly použity standardizované dotazníky a krokoměry Yamax Digi-Walker SW-700. Výzkumný soubor tvořilo 3307 dotazníků z učitelských praxí studentů Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, které proběhly v letech 2013 2105. Výsledky ukázaly, že oblíbenost tělesné výchovy se projevila kladnějším subjektivním celkovým hodnocením právě realizované vyučovací jednotky tělesné výchovy a vyšším počtem realizovaných kroků. The main aim of the study was to find out whether popularity of physical education is reflected in secondary school pupils' attitude towards the finished physical education lesson. Further, we were examining how popularity of PE is reflected in the number of steps performed in the lessons. The research sample consisted of 3,307 questionnaires from teaching practices of students of the Faculty of Physical Culture, University of Palacky in Olomouc, which took place between 2013 and 2015. Standardized questionnaires and pedometers Yamax Digi-Walker SW-700 were used to monitor the pupils. The results showed that pupils who liked PE manifested significantly more positive attitude towards the finished lesson and performed more steps than those who do not like PE. Keywords: pedagogická psychologie; pubescence; postoj; školní předmět; krokoměr; dotazník; pedagogical psychology; pubescence; attitude; school subject; pedometer; questionnaire Available in digital repository of UPOL.
Oblíbenost tělesné výchovy a motivace k pohybové aktivitě ve vztahu k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy žáků základních škol

Cílem práce bylo zjistit, zda se oblíbenost tělesné výchovy projeví na subjektivním hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy u žáků druhého stupně základních škol. Dále bylo zjišťováno, jak se ...

FUSKOVÁ, Barbora; VAŠÍČKOVÁ, Jana; SIGMUNDOVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Pohybová aktivita jako nástroj prevence syndromu vyhoření.
JANČÍK, Ondřej; ŠTĚRBOVÁ, Dana; HARVANOVÁ, Jana
2016 - Czech
Práce je zaměřena na problematiku pohybové aktivity a jejím vlivu na prevenci syndromu vyhoření. Výzkumná část zkoumá články ze tří internetových databází, řešících požadovanou problematiku. Proběhla analýza a rozbor všech článků zaznamenávající výsledky. Všechny články pracují v rozhraní EBSCO pro dodržení totožnosti výběrových kritérií. Databáze jež byly vybrány jsou SportDiscus, PsycINFO, SocINDEX. The aim of the study is focused on problemacy of physical activity and its impact on burnout prevention. Survey was made out of three different internet databases searching for articles that deal with this problemacy. These articles were chosen according to predetermined rules. The analysis took place giving together results and additional information about the articles and the problem it dealth with. All articles work in EBSCO interface to maintain selection criteria. The chosen databases are SportDiscus, PsycINFO, SocINDEX. Keywords: pohybová aktivita; sport; syndrom vyhoření; prevence; physical activity; sport; burnout syndrome; prevention Available in digital repository of UPOL.
Pohybová aktivita jako nástroj prevence syndromu vyhoření.

Práce je zaměřena na problematiku pohybové aktivity a jejím vlivu na prevenci syndromu vyhoření. Výzkumná část zkoumá články ze tří internetových databází, řešících požadovanou problematiku. Proběhla ...

JANČÍK, Ondřej; ŠTĚRBOVÁ, Dana; HARVANOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Volejbal a jeho role v životním stylu adolescentek
RUTAROVÁ, Eva; KUDLÁČEK, Michal
2016 - Czech
Diplomová práce pojednává o roli volejbalu ve sportovních preferencí u adolescentek v České Republice. Na výzkumu se podílelo celkem 1837 dívek ve věku 16-19 let, které vyplňovaly dotazník IPAQ-long (International Physical Activity Questionnaire) a 1942 dívek, které vyplňovaly Dotazník sportovních preferencí v internetovém systému INDARES.com. Pohybově aktivnější v souhrnu celkové PA byla skupina volejbalistek. V kategorii PA v práci/ škole a intenzivní PA dominovala stejná skupina adolescentek. Naopak u kategorií středně intenzivní PA, chůze a PA při transportu byly aktivnější dívky provozující volejbal neorganizovaně. U dotazníku sportovních preferencí se zjistilo, že pro adolescentky je volejbal nejoblíbenější a zároveň i nejvíce provozovanou pohybovou aktivitou. Jako nejoblíbenější aktivity označily kromě volejbalu moderní tance a jezdectví. Nejvíce provozovanými aktivitami byly volejbal, moderní tance a atletika. Mezi nejoblíbenější a organizovanou PA byla pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace vysoká míra korelace (0,85). V případě citlivé práce edukátorů s preferovanými PA můžeme vytvořit základy pozitivního přístupu k pravidelné pohybové aktivitě a zlepšit úroveň životního stylu adolescentek v České Republice. The diploma thesis discusses the role of volleyball in sport preferences of adolescent girls in the Czech Republic. There were in total 1,837 girls aged 16-19 who participated in the research and completed the questionnaire IPAQ-long (International Physical Activity Questionnaire) and 1,942 girls who completed The Questionnaire of sport preferences in online system INDARES.com. In the summary of total PA the group of volleyball players was physically more active. In the category PA at work/at school and intensive PA dominated the same group of adolescent girls. While for categories of medium intensive PA, walking and PA during transport the girls doing volleyball in unorganized way were more active. The questionnaire of sport preferences revealed that for adolescent girls volleyball is the most popular and at the same time the most run physical activity. Except volleyball they designated modern dance and horse riding as their favourite activities. Regarding the activities that are the most carried out we speak about volleyball, modern dance and athletics. Among the most popular and organized PA there was high degree of correlation (0,85), using the Spearman rank coefficient of correlation. In the case of sensitive work of educators with the preferred PAs, we are able to create the basics of positive access to regular motion activity and to improve the lifestyle level of adolescent girls in the Czech republic. Keywords: životní styl; adolescence; pohybová aktivita; sportovní preference; volejbal; systém indares; ipaq; dotazník sportovních preferencí.; lifestyle; adolescence; physical activity; sports preferences; volleyball; system indares; ipaq; sport preferences questionnaire. Available in digital repository of UPOL.
Volejbal a jeho role v životním stylu adolescentek

Diplomová práce pojednává o roli volejbalu ve sportovních preferencí u adolescentek v České Republice. Na výzkumu se podílelo celkem 1837 dívek ve věku 16-19 let, které vyplňovaly dotazník IPAQ-long ...

RUTAROVÁ, Eva; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Profil lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje
MALÁ, Magdaléna; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2016 - Czech
Hlavním cílem předkládané práce je vytvoření profilu typického lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje. Profil byl vytvořen na základě primárního výzkumu v Lázních Aurora Třeboň, v Bertiných lázních Třeboň a v Lázních Bechyně. The main goal of the master thesis is the creation of the profile of a typical spa client in selected spa of the Region of South Bohemia. The profile was created upon the data of the primary investigation in Aurora Spa in Třeboň, Berta's Spa in Třeboň and Bechyně Spa. Keywords: cestovní ruch; lázeňství; wellness; profil klienta; jihočeský kraj; tourism; balneology; wellness; client's profile; south bohemia Available in digital repository of UPOL.
Profil lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje

Hlavním cílem předkládané práce je vytvoření profilu typického lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje. Profil byl vytvořen na základě primárního výzkumu v Lázních Aurora Třeboň, ...

MALÁ, Magdaléna; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Možnosti podpory zdraví na pracovišti a její forma ve společnosti Decathlon
IRGLOVÁ, Barbora; KUDLÁČEK, Michal
2016 - Czech
Diplomová práce pojednává o možnostech podpory pohybové aktivity na pracovišti a blíže zkoumá pohybovou aktivitu zaměstnanců společnosti Decathlon, kdy porovnává jejich pohybovou aktivitu z hlediska délky jejich působení ve společnosti, z hlediska jejich pracovního zařazení a také z hlediska jednotlivých poboček. Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost zaměstnanců firmy s konkrétní formou podpory pohybové aktivity od zaměstnavatele a také formu jejího využití. Výzkumné šetření bylo provedeno pomocí online dotazníků IPAQ, COPSOQ s doplněním vlastní ankety důležité pro splnění hlavního cíle. Výzkumný soubor sestával ze 128 zaměstnanců společnosti Decathlon. The thesis paper is about prospect how to promote physical activity at the workplace and closer look at the physical activity in Decathlon company. It compares employees via their physical activity, length of their employment in the company, their possition and geological possition of branch they are working in Decathlon. The main objective of the work was determinate how the employees are satisfied with a particular form of health promotion and how the empoyees themselves make use of it. The research was made by online forms IPAQ, COPSOQ with own survey to fulfil the main goal. The research sample consisted of 128 employees of the company Decathlon. Keywords: podpora zdraví v zaměstnání; ipaq; copsoq; workplace health promotion; ipaq; copsoq Available in digital repository of UPOL.
Možnosti podpory zdraví na pracovišti a její forma ve společnosti Decathlon

Diplomová práce pojednává o možnostech podpory pohybové aktivity na pracovišti a blíže zkoumá pohybovou aktivitu zaměstnanců společnosti Decathlon, kdy porovnává jejich pohybovou aktivitu z hlediska ...

IRGLOVÁ, Barbora; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vývoj tělesného složení dle antropometrických metod u chlapců ze sportovních fotbalových tříd z Olomouce
SOPPEROVÁ, Pavlína; PŘIDALOVÁ, Miroslava; SOFKOVÁ, Tereza
2016 - Czech
Hlavní náplní práce je srovnání rozdílů jednotlivých tělesných frakcí tělesného složení dle vybraných antropometrických metod u chlapců 11 - 13 let ze sportovních fotbalových tříd ZŠ Heyrovského v Olomouci. Měření proběhlo v roce 2011 a konkrétně se jednalo o hráče SK Sigmy Olomouc. Pozornost je také věnována zhodnocení podílu jednotlivých tělesných frakcí dle různých antropometrických metod ve vybraných věkových kategoriích. Výsledková část dále zahrnuje srovnání získaných výsledků s referenčními standardami (Bláha, 1986) a s výsledky studií jiných autorů. Námi naměřené hodnoty jsou ve většině případů podobné, ale nacházíme jak hodnoty nižší, tak i vyšší hodnoty. K ověření statistické významnosti rozdílu mezi věkovými kategoriemi byla použita jednofaktorová ANOVA. Hladina statistické významnosti byla stanovena na hladině p < 0,05. Většina výsledků byla statisticky signifikantní. The main objective of the dissertation is to compare the differences of individual body fractions of body composition of boys ages between 11 and 13 from sports football class of ZS Heyrovskeho in Olomouc using selected anthropometric methods. Measurement was conducted in 2011 and included SK Sigma Olomouc players. Attention is also focused on evaluating individual body fractions by various anthropometric methods in selected age categories. Conclusion also incorporates comparison of the data with reference standards (Blaha, 1986) and other studies. Our data are in most cases similar, but we found both lower and higher values in some cases. Statistical significance of the differences between age groups was tested using one-way ANOVA. Statistical significance was set at p < 0.05. Most of the results were statistically significant. Keywords: fotbal; normalizační indexy; matiegka; pařízková; drinkwater-ross; kožní řasy; tělesné frakce; ontogeneze; starší školní věk; tukuprostá hmota; bmi; football; standardized indexes; matiegka; pařízková; drinkwater-ross; skinfold; body fraction; ontogenesis; older school age; lean mass; bmi Available in digital repository of UPOL.
Vývoj tělesného složení dle antropometrických metod u chlapců ze sportovních fotbalových tříd z Olomouce

Hlavní náplní práce je srovnání rozdílů jednotlivých tělesných frakcí tělesného složení dle vybraných antropometrických metod u chlapců 11 - 13 let ze sportovních fotbalových tříd ZŠ Heyrovského v ...

SOPPEROVÁ, Pavlína; PŘIDALOVÁ, Miroslava; SOFKOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Významné faktory ovlivňující procesy rozhodování při paraglidingu
TOMÍČKOVÁ, Tereza; HOFFMANNOVÁ, Jana
2016 - Czech
Cílem naší práce bylo zachytit a popsat významné faktory, vstupující do procesu rozhodování při paraglidingu. Proces rozhodování představuje velice významnou a důležitou fázi při provozování lifestylových sportů. K autentickému zachycení významných faktorů byla použita metoda autoetnografie. Výsledky práce znázorňují proces rozhodování při paraglidingu jako velice dynamický komplex, ve kterém spolu jednotlivé faktory úzce souvisejí a navzájem se ovlivňují. Tyto faktory pomáhají k učinění nezbytných správných rozhodnutí, souvisejících s ochranou zdraví a života sportovce. Výsledky práce slouží k individuálnímu získání nové zkušenosti a také jako informační materiál pro začínající, ale i pokročilé piloty paraglidingu. The main goal of our study was to identify and describe indispensable factors, entering decision-making process while paragliding. Decision-making process represents significant and very important phase in the operation of lifestyle sports. To authentically capture the significant factors we used method of autoethnography. The results illustrate the decision-making process while paragliding as very dynamic complex, in which these individual factors are closely related and influence one another. These factors help to make necessarily right decisions, relating to the protection of health and life of athlete. The results are used not only for individual gaining of new experience but also as informational material for beginners and advanced paragliding pilots. Keywords: paragliding; proces rozhodování; pozornost; vnímání; emoce; zkušenost; autoetnografie; paragliding; decision-making process; attention; perception; emotions; experience; autoethnography Available in digital repository of UPOL.
Významné faktory ovlivňující procesy rozhodování při paraglidingu

Cílem naší práce bylo zachytit a popsat významné faktory, vstupující do procesu rozhodování při paraglidingu. Proces rozhodování představuje velice významnou a důležitou fázi při provozování ...

TOMÍČKOVÁ, Tereza; HOFFMANNOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases