Number of found documents: 281681
Published from to

Srovnání teoretických východisek a praxe v procesu adaptace nových pracovníků
Tureckiová Michaela; Král Radek
2014 - Czech

Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace nových pracovníků v podnikovém prostředí a vychází z teoretických poznatků odborné literatury a konkrétních údajů vybraného podniku. Jejím cílem je teoreticky seznámit s problematikou adaptace a následně zmapovat průběh procesu adaptace nových zaměstnanců ve vybraném podniku a spokojenost pracovníků společnosti s tímto procesem. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bakalářské práce seznamuje pomocí zpracování odborné literatury se základními pojmy problematiky adaptace nových zaměstnanců ve spojitosti s řízením lidských zdrojů a podnikovou kulturou. Praktická část bakalářské práce seznamuje za pomoci rozboru interních podnikových dokumentů s průběhem vybraných personálních činností a s procesem adaptace nových zaměstnanců. Zjišťuje nedostatky těchto dokumentů a navrhuje opatření sloužící k jejich zlepšení. Dále pomocí výzkumného dotazníkového šetření zjišťuje spokojenost zaměstnanců s problematikou adaptace v podniku a nedostatky týkající se tohoto procesu. Následně navrhuje konkrétní rady směřující k zefektivnění tohoto procesu. Za největší přínos práce je možné považovat potvrzení faktu, že vybraný podnik dodržuje teoretická východiska adaptace nových pracovníků.


This bachelor thesis deals with the issue of adaptation of new employees in a corporate enviroment. It is based on theoretical knowledge of expert literature and specific materials of the chosen company. Its aim is to explore the issue of adaptation and also describe the process of adaptation of new employees in the chosen company and find out the satisfaction with this process. This bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The teoretical part, based on the expert literature, introduces the basic concepts of the issue of adaptation of new employees in connection with the issue of human resources management and corporate culture. The practical part analyzes internal company documents to introduce specific human resources activities and process of adaptation of new employees. Then identifies mistakes in these documents and proposes corrections to improve them. Further the practical part uses the survey to find out employee satisfaction with the process of adaptation and its mistakes. Thereafter proposes specific recommendations to make this process more effective. The greatest contribution of the bachelor thesis is that it confirms the fact that the chosen company follows the theoretical background of adaptation of new employees.

Keywords: adaptace; kultura; nový pracovník / zaměstnanec; personální činnosti; podnik; podniková kultura; řízení lidských zdrojů; socializace

Available at various departments of the ČVUT.

Srovnání teoretických východisek a praxe v procesu adaptace nových pracovníků

Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace nových pracovníků v podnikovém prostředí a vychází z teoretických poznatků odborné literatury a konkrétních údajů vybraného podniku. Jejím cílem je ...

Tureckiová Michaela; Král Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ
Záleský Jan; Kozel Miroslav
2014 - Czech

Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a kde podstatná doplňující měření v okolí konstrukce, která jsou zásadní pro tvorbu věrného výpočetního modelu konstrukce + prostředí v MKP, se neprovádí anebo je jejich vypovídající schopnost a spolehlivost velmi nízká. Zásadním problémem, který bylo potřeba překlenout, je eliminace dopadu omezené přesnosti měřících metod na vypočtený průběh vnitřních sil a zatížení konstrukce. Konkrétním cílem této práce pak bylo nalézt vhodný výpočetní model pro odhad vnitřních sil a zatížení pro 2D úlohy interakce konstrukce + prostředí a zobecnit jednotlivé etapy analýzy, jimiž jsou: transformace naměřených dat, vyhodnocení transformovaných naměřených dat, zohlednění jiných příčin naměřených deformací než těch, které jsou hledány, volba výpočetního modelu konstrukce, stanovení okrajových podmínek a průběh řízené optimalizace výsledku. Klíčová slova: monitoring, deformace, opěrná stěna, pilota, vnitřní síly, zatížení.


The objective of this work is to create a method for static analysis of geotechnical stabilization structures. It focuses on cases where key inputs are data of structural deformation obtained by geotechnical monitoring. At the same time substantial additional measurements in the vicinity of the structure, which are essential for the formation of the faithful FEM computational model design + environment is not performed or their explicitness and reliability is very low. The fundamental problem was the elimination of the impact of the limited accuracy of measurement methods. The specific objective of this work is to find a suitable model for the calculation of internal forces and loads for 2D problem of interaction of the structure and its environment. Furthermore, the objective is to generalize the analysis procedure for individual stages, which are: the transformation of the measured data, evaluation of the transformed measured data, taking into account other causes of measured deformations than those that are searched, the choice of computing model of the structure, determination of boundary conditions and procedure of optimization of results.

Keywords: monitoring; deformace; opěrná stěna; pilota; vnitřní síly; zatížení. monitoring; deformation; retaining wall; piles; internal forces; loads

Available at various departments of the ČVUT.

Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ

Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a ...

Záleský Jan; Kozel Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2014

4.6.20
Hačkajlová Ludmila; Holubová Zuzana
2014 - Czech

Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity fungování Facility managementu ve společnosti. Těžištěm práce je nastavení a vytvoření modelu Facility Management Auditu. Nastavení modelu Facility Management Auditu obsahuje definice typu auditu, typu modelu, předmětu auditu a hodnotících kritérií auditu. Na základě nastavení modelu je vytvořen výchozí model Facility Management Auditu. Pro výchozí model jsou nejprve definovány obecné požadavky na provádění auditu a poté je popsán samotný výchozí model Facility Management Auditu, která zahrnuje 13 částí. Každá část obsahuje obecnou metodiku, praktické kroky, systém dokumentace a obecné vzory dokumentů pro provádění auditu. Výchozí model byl verifikován a na základě této verifikace byl upraven v jednotlivých částech. Nový model Facility Management Auditu se díky této úpravě stal mnohem universálnější. Nedílnou součástí disertační práce je popsání současného stavu problematiky FM, a to jak na základě studia dostupné zahraniční i české literatury, tak i dotazníkovým šetřením veřejného mínění o problematice hodnocení efektivity fungování FM ve společnosti pomocí auditu FM.


This dissertation thesis relates to Facility Management Audit. FM market does not have any tool for valuation of effective functioning of FM in the company. This paper describes model of Facility Management Audit and thus fills the gap on the market. Main part of paper describes of selection framework and creation model of Facility Management Audit. Selection of model of Facility Management Audit includes audit types definitions, types of models, subject of audit and evaluation criteria of the audit. Based on selected framework is created pilot model of Facility Management Audit. Pilot model firstly defines general requirement on the audit and them describes pilot model of Facility Management Audit, which consists of 13 parts. Each part includes general guidance, real world comments, system of documentation and sample documents for audit process. Pilot model was verified by application and findings were implemented in each part. New model of Facility Management Audit after this implementation adjustment became more universal. Standard part of dissertation thesis is literature review, which is based on Czech literature, international literature, market survey about valuation of effectiveness of FM in the company by FM audit.

Keywords: facility management; facility management auditu; audit; podpůrné procesy; nástroj pro hodnocení efektivního fungování facility managementu facility management; facility management audit; audit; support processes; tool for valuation of effectiveness of fm

Available at various departments of the ČVUT.

4.6.20

Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity ...

Hačkajlová Ludmila; Holubová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Numerical modeling of fluid-structure interaction
Patzák Bořek; Krybus David
2014 - English

A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is the use of experimental or numerical methods. This thesis deals with the numerical modeling of fluid-structure interaction adopting so-called staggered approach, which solves both phases separately and employs information exchange on the interface to enforce compatibility. The main objectives of this work are the formulation and development of a numerical model for the analysis of FSI problems, its implementation and validation on benchmark examples. The fluid flow is modeled by the finite element method using Lagrangian formulation of governing equations. This approach is based on the particle finite element method. The computational domain is discretized by abstract particles, for which the incompressible Navier-Stokes equations are solved in each time step, resulting in velocities and pressure values. Lagrangian approach requires frequent remeshing to avoid distortion of background elements defined by topology of particles. For these purposes, a mesh generator based on the Delaunay triangulation is implemented. The boundary of the domain is recovered by the Alpha Shape concept. The developed model of fluid flow is validated on the examples of the water column collapse and free oscillation of a liquid in a container. The coupling of the fluid and structural problems is enabled by the implementation of iterative solver using the Dirichlet-Neumann approach based on the exchange of velocity and pressure values on the interface. Capabilities of the pilot implementation are illustrated on an example of clamped elastic gate of a fluid container.


A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is the use of experimental or numerical methods. This thesis deals with the numerical modeling of fluid-structure interaction adopting so-called staggered approach, which solves both phases separately and employs information exchange on the interface to enforce compatibility. The main objectives of this work are the formulation and development of a numerical model for the analysis of FSI problems, its implementation and validation on benchmark examples. The fluid flow is modeled by the finite element method using Lagrangian formulation of governing equations. This approach is based on the particle finite element method. The computational domain is discretized by abstract particles, for which the incompressible Navier-Stokes equations are solved in each time step, resulting in velocities and pressure values. Lagrangian approach requires frequent remeshing to avoid distortion of background elements defined by topology of particles. For these purposes, a mesh generator based on the Delaunay triangulation is implemented. The boundary of the domain is recovered by the Alpha Shape concept. The developed model of fluid flow is validated on the examples of the water column collapse and free oscillation of a liquid in a container. The coupling of the fluid and structural problems is enabled by the implementation of iterative solver using the Dirichlet-Neumann approach based on the exchange of velocity and pressure values on the interface. Capabilities of the pilot implementation are illustrated on an example of clamped elastic gate of a fluid container.

Keywords: particle finite element method; fluid-structure interaction; numerical methods

Available at various departments of the ČVUT.

Numerical modeling of fluid-structure interaction

A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is ...

Patzák Bořek; Krybus David
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

Other bases