Number of found documents: 302229
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Novel roles for the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus
PROVAZNÍK, Jan;
2015 - Czech
The decrease of lifespan by mating is a common, yet poorly understood occurrence. Juvenile hormone (JH) is widely believed to mediate shortened lifespan in insect, caused by mating. In this study we tested the role of JH in the linden bug (Pyrrhocoris apterus) by removal of the corpus allatum gland and thus the JH source. We then proceeded to study the lifespan of mated animals vs. virgin animals. Virgin animals without JH live longer as was expected. The effect on mated animals is however different between males and females. Surprisingly in females, JH seems to lower the cost of mating. In males, on the other hand, the cost of mating seems to be independent on JH levels. Another surprising conclusion is that the level of JH in females affects the lifespan of males that mate with such females. Keywords: diapauza; juvenilni hormon; hmyz; délka života; lifespan; diapause; juvenile hormone; insect; lifespan; longevity dostupnost_jcu_public
Novel roles for the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus

The decrease of lifespan by mating is a common, yet poorly understood occurrence. Juvenile hormone (JH) is widely believed to mediate shortened lifespan in insect, caused by mating. In this study we ...

PROVAZNÍK, Jan;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests
SÝKOROVÁ, Miroslava;
2015 - English
Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Keywords: pohlavní chromosomy; obaleč jablečný; adaptivní evoluce; chromosomální fúze; resistence k insekticidům; bac-fish; qpcr dostupnost_jcu_public
Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests

Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the ...

SÝKOROVÁ, Miroslava;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Chemická regulace REACH v trojdimenzionálním pojetí politiky
FILIPEC, Ondřej; MAREK, Daniel
2015 - Czech
Předmětem výzkumu disertační práce je nařízení REACH, na které je nahlíženo ze tří různých perspektiv: policy (obsahová část politiky), politics (vyjednávací proces a prosazování zájmů) a polity (formální rámec uskutečnění politiky). Toto trojdimenzionální pojetí politiky slouží především jako určité schéma pro analýzu jednotlivých oblastí, do kterých REACH zasáhnul. V rámci sféry policy se práce zaměří na jednotlivé fáze policy tak, jak je vymezil Jeremy Richardson (1996). Sféra politics se blíže věnuje prosazování zájmů států EU na půdě Evropského parlamentu a Rady ministrů. Nebylo opomenuto ani prosazování zájmů vybraných lobbistických skupin. Sféra polity se zaměřuje na analýzu institucionálního rámce chemické regulace, kde je předmětem výzkumu postavení Evropské agentura pro chemické látky (ECHA). Na tento, v mnoha ohledech unikátní vztah, je nahlíženo z hlediska teoretického konceptu agent-principál, přičemž je rozvinut nejdůležitější aspekt tohoto vztahu proces delegace pravomocí, který je následně zkoumán v kontextu tzv. Meroniho doktríny. Hlavním cílem práce je objasnit vybrané procesy ve třech politických dimenzích (policy, politics a polity) do kterých REACH zasáhl. Z toho vyplývají tři dílčí, specifičtější cíle pro jednotlivé zkoumané sféry. V případě sféry policy je dílčím cílem přiblížit a analyzovat roli a přístup hlavních aktérů ve všech čtyřech fázích života policy (stanovení agendy, formulace, schvalování a implementace). V oblasti politics je dílčím cílem práce přiblížit a analyzovat jakým způsobem v procesu schvalování REACH prosazovaly své zájmy členské státy a vybrané nevládní organizace. V případě členských států se analýza zaměří na prosazování zájmů prostřednictvím Rady ministrů a Evropského parlamentu. Dále jsou identifikovány hlavní zájmové skupiny, představen jejich zájem a rozebrán proces prosazování tohoto zájmu. V poslední části jsou tyto zájmy porovnány s výsledním zněním textu nařízení REACH. V případě sféry polity je dílčím cílem práce přiblížení role ECHA a analýza jejího postavení v novém systému chemické regulace, čemuž napomůže zasazení ECHA do hlubšího kontextu evropských agentur a aplikace konceptu agent-principál na vztah obou institucí. Jelikož klíčovým prvkem tohoto vztahu je delegace pravomocí, je tento prvek blíže prozkoumán v kontextu Meroniho doktríny. Součástí dílčího cíle je také vyvození závěrů, zda současná delegace pravomocí je v souladu s Meroniho doktrínou, popřípadě nalezení problematických aspektů delegace, které ustanovením Meroniho doktríny odporují. Jednotlivé sféry politiky také vytvářejí obsahové vymezení práce. Práci je možné v těchto třech částech vymezit i časově. První část, jež je věnována analýze sféry policy, je vymezena stanovováním agendy, kdy významným milníkem je neformální summit Rady ministrů pro životní prostředí v anglickém Chestru (duben 1998). Tato část práce pak rozebírá různé fáze policy, od stanovení agendy přes její formulaci a schvalovací proces až po fázi implementace, která stále probíhá. Druhá část práce se věnuje analýze sféry politics, přičemž hlavní těžiště analýzy je položeno na rozhodovací fázi a průběh procedury spolurozhodování. Za milníky můžeme považovat podání návrhu komisí 23. října 2003 a přijetí společné pozice 18. prosince 2006. Poslední část, která je věnována analýze sféry polity, je teoreticky vymezena přijetím REACH, na základě kterého vznikla ECHA. Zabývá se obdobím po vzniku agentury (2007) a v této části jde o studii ex-post, zkoumající již existující stav. REACH is considered to be the most ambitious chemical regulation in the World establishing new paradigm within the environmental policy. It is also the most extensive act of the secondary law negotiated in the environment of diverse national and group interests. The act affects various areas including environment, health safety, competitiveness, innovations or public administration. In this dissertation REACH is analysed in three political dimensions (policy, politics and polity). Policy analysis focuses on various stages of REACH starting with agenda setting, following agenda formulation, decision making procedure and finally implementation. Agenda formulation is analysed trough the concept of epistemic communities as presented by Peter Haas. Formulation period is examined trough the concept of policy networks, focusing on the adoption of White Paper, Open Public Consultation Process and the role of Impact Assessment Studies. Decision making process is analysed trough the method of institutional mapping focusing on policy changes made by EU institutions. Content of European Commission Proposal and of final approved text is compared. Second part of the work deals with REACH mainly in political terms. Both national and group interests are analysed. Regarding national interests several important actors are selected according significance of their chemical industry. Their position in the Council of Ministers and European Parliament is analysed. Special chapter is dedicated to analysis of interest groups and their lobby strategies. Foreign lobby is examined as well. This part concludes that significance of chemical industry played minor role in the position of key EU countries. In the end of decisionmaking process the weaker version of REACH was approved. It could be considered as a consequence of moderated approach, which prevailed in the Council of Ministers during British presidency, and of success of industrial lobby which had better communication channels. In the end the final version of REACH is reflecting more demands presented by chemical industry NGOs. Third part deals with REACH and its impact on polity. It is focused especially on the relation between European Commission and the newly established European Chemicals Agency (ECHA). At first ECHA is situated in the deeper context of EU agencies then its structure and powers are revealed. Relationship between European Commission and ECHA is placed within the context of Agent-Principal theory exploring the relationship between two institutions and validating aspects of theory in this unique relationship. While the relationship fulfils preconditions for applications of theory, in many aspects the relationship between EHCA and European Commission is not typical Agent-Principal relationship representing more policy subsystems as developed by Waterman and Meir (1998). As the delegation of powers is the main issue of the Agent-Principal relation, special analysis is dedicated to delegation of powers within the context of Meroni Doctrine. Some competences of ECHA might violate Meroni Doctrine under specific circumstances. Keywords: reach; chemická regulace; chemické látky; meroniho doktrína; agent-principál; prosazování zájmů; lobby; agentury eu; echa; reach; chemical regulation; chemicals; meroni doctrine; agent-principal; national interests; lobbying; eu agencies; echa Available in digital repository of UPOL.
Chemická regulace REACH v trojdimenzionálním pojetí politiky

Předmětem výzkumu disertační práce je nařízení REACH, na které je nahlíženo ze tří různých perspektiv: policy (obsahová část politiky), politics (vyjednávací proces a prosazování zájmů) a polity ...

FILIPEC, Ondřej; MAREK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Mode of action of adipokinetic hormone at the sub-cellular level in potentiating anti-oxidative responses in insects.
BEDNÁŘOVÁ, Andrea;
2015 - Czech
Adipokinetic hormones (AKHs) are neuropeptides from the arthropod AKH/RPCH (adipokinetic hormone/ red pigment concentrating hormone) family. The typical AKH is an octa-, nona- or decamer that is synthesized, stored and released by the neurosecretory cells of the corpora cardiaca (CC) connected to the brain and primarily involved in the mobilization of energy reserves from the fat body in insects. In addition to its well established role in energy metabolism, AKH has also been implicated to be involved in stress responses specifically to oxidative stress. Oxidative stress induced elevation of AKH levels as well as a modulation of biomarkers of oxidative damage following exogenous application of AKH have been demonstrated. However, the discrete steps involved in the mode of action of AKH in triggering an anti-oxidative response is far from clear. Given the role of AKH as a neuroendocrine factor that mediates a response to oxidative stress, the mode of action of AKH at the sub-cellular level was investigated. Using isolated central nervous system (brain) as an in vitro model, we establish that AKH can potentiate an anti-oxidative response to oxidative stress. Further, we also demonstrate that AKH uses a conserved signal transduction mechanism involving both protein kinase C (PKC) and cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and by mobilizing both intra as well as extra-cellular Ca2+ stores to elaborate its anti-oxidative response. Finally, using the genetically tractable fruit fly Drosophila melanogaster, we demonstrate through RNAi mediated knockdown of AKH synthesis as well as overexpression of AKH using the GAL4/UAS system, that the fork-head box transcription factor (dFoXO) might function downstream of AKH signaling in its stress responsive role. These results implicate AKH as a stress hormone while offering possibilities to further identify specific regulatory mechanisms and downstream effector molecules. Since stress signaling pathways are conserved, insights obtained from such studies on insects will offer some unique avenues for understanding stress responses and related pathologies in vertebrates including humans. Adipokinetic hormones (AKHs) are neuropeptides from the arthropod AKH/RPCH (adipokinetic hormone/ red pigment concentrating hormone) family. The typical AKH is an octa-, nona- or decamer that is synthesized, stored and released by the neurosecretory cells of the corpora cardiaca (CC) connected to the brain and primarily involved in the mobilization of energy reserves from the fat body in insects. In addition to its well established role in energy metabolism, AKH has also been implicated to be involved in stress responses specifically to oxidative stress. Oxidative stress induced elevation of AKH levels as well as a modulation of biomarkers of oxidative damage following exogenous application of AKH have been demonstrated. However, the discrete steps involved in the mode of action of AKH in triggering an anti-oxidative response is far from clear. Given the role of AKH as a neuroendocrine factor that mediates a response to oxidative stress, the mode of action of AKH at the sub-cellular level was investigated. Using isolated central nervous system (brain) as an in vitro model, we establish that AKH can potentiate an anti-oxidative response to oxidative stress. Further, we also demonstrate that AKH uses a conserved signal transduction mechanism involving both protein kinase C (PKC) and cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and by mobilizing both intra as well as extra-cellular Ca2+ stores to elaborate its anti-oxidative response. Finally, using the genetically tractable fruit fly Drosophila melanogaster, we demonstrate through RNAi mediated knockdown of AKH synthesis as well as overexpression of AKH using the GAL4/UAS system, that the fork-head box transcription factor (dFoXO) might function downstream of AKH signaling in its stress responsive role. These results implicate AKH as a stress hormone while offering possibilities to further identify specific regulatory mechanisms and downstream effector molecules. Since stress signaling pathways are conserved, insights obtained from such studies on insects will offer some unique avenues for understanding stress responses and related pathologies in vertebrates including humans. Keywords: adipokinetic hormone; oxidative stress; signaling; pyrrhocoris apterus; drosophila melanogaster; adipokinetic hormone; oxidative stress; signaling; pyrrhocoris apterus; drosophila melanogaster dostupnost_jcu_public
Mode of action of adipokinetic hormone at the sub-cellular level in potentiating anti-oxidative responses in insects.

Adipokinetic hormones (AKHs) are neuropeptides from the arthropod AKH/RPCH (adipokinetic hormone/ red pigment concentrating hormone) family. The typical AKH is an octa-, nona- or decamer that is ...

BEDNÁŘOVÁ, Andrea;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Species-Specificity of the Phengaris (= Maculinea) - Myrmica Host System: Fact or myth? (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae)
PECH, Pavel;
2015 - English
dostupnost_jcu_public
Species-Specificity of the Phengaris (= Maculinea) - Myrmica Host System: Fact or myth? (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae)

PECH, Pavel;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Ochrana nepominutelných dědiců
ZÁDRAPA, Tomáš; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá nepominutelným dědicem a jeho ochranou. Prostřednictvím ochrany nepominutelného dědice je omezována autonomie vůle ve prospěch zákonem vymezených osob, kterým se zaručuje právo podílet se na pozůstalosti. Hlavní důraz práce je kladen na historickou komparaci jednotlivých prvků ochrany. Těmito prvky jsou: vymezení okruhu chráněných subjektů, obsah a rozsah jejich práv a následky jejich opomenutí. Jelikož je dědické právo vzájemně provázanou oblastí, práce se obsahuje i pojednání o dalších institutech dědického práva jako jsou vydědění, kolace či právo na zaopatření, které s ochranou nepominutelných dědiců úzce souvisí. První dvě kapitoly se věnují obecnému vymezení zkoumaných institutů a počátkům vývoje v římském právu. Následující kapitoly se již snaží o komplexní pohled a zhodnocení ochrany nepominutelných dědiců na území našeho státu od účinnosti ABGB až po Nový občanský zákoník, což je také cílem této práce. This thesis deals with the inalienable heir and his protection. By protecting the inalienable heir the autonomy of will is limited in favor of state regulated number of persons that have their right to participate on inheritance guaranteed. The main emphasis is placed on historic comparison of particular elements of protection. These elements are: defying the area of protected subjects, content and scope of their rights and consequences of their neglecting. Due to the fact that the inheritance law is interconnected area of law, the thesis deals also with other institutes of the inheritance law such as disheritance, collation or right to sustenance which are closely connected with the main theme. First two chapters focus on the said institutes generally and on the beginnings of their evolution in the Roman law. Following chapters aim to more complex overview and assessment of the protection of the inalienable heir in the area of our state from the ABGB to the New Civil Code. This is also the objective of the thesis. Keywords: nepominutelný dědic; ochrana nepominutelného dědice; povinný díl; kolace; vydědění; testovací svoboda; právo některých osob na zaopatření; římské právo; abgb; vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937; občanský zákoník 1950; občanský zákoník 1964; nový občanský zákoník; historická komparace; forced heir; protection of forced heir; forced share; collation; disinheritance; freedom of testation; right of certain persons to provision; roman law; abgb; draft civil code 1937; civil code 1950; civil code 1964; new civil code; historical comparison Available in digital repository of UPOL.
Ochrana nepominutelných dědiců

Tato diplomová práce se zabývá nepominutelným dědicem a jeho ochranou. Prostřednictvím ochrany nepominutelného dědice je omezována autonomie vůle ve prospěch zákonem vymezených osob, kterým se ...

ZÁDRAPA, Tomáš; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Monitoring centrálních bank - březen 2015
Česká národní banka;
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce centrálních bank na propad ceny ropy“ se věnuje hospodářským důsledkům propadu světových ceny ropy a souvisejícím reakcím měnové politiky ve vybraných zemích. Vybraný projev: „Ukončení švýcarského kurzového závazku“ od guvernéra SNB Thomase Jordana, který vysvětluje důvody pro opuštění režimu minimálního kurzu švýcarského franku k euru. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Central banks' response to the oil price decline. Selected speech: „Between independence and interdependece“ by Thomas Jordan, Chairman of the Governing Board of the Swiss National Bank. Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; inflace; komodita; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - březen 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce ...

Česká národní banka;
Banky, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases