Number of found documents: 303055
Published from to

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; osoby s mentálním postižením; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Porovnání motivace a odborné průpravy u jednotlivých forem zoorehabilitace pomocí psů.
TLAČBABOVÁ, Klára;
2015 - Czech
Cílem mé diplomové práce "Porovnání motivace a odborné průpravy u jednotlivých forem zoorehabilitace pomocí psů" je, pomocí literatury, názorů canisterapeutů a pozorování zjistit, jaká je motivace, odborná průprava a časová náročnost všech forem canisterapie. První část se zaměřuje na průřez názorů z teoretické literatury se zaměřením na canisterapii. Popisuji zde rozdíly mezi jednotlivými formami canisterapie a zabývám se také etologií psů. V druhé části, pomocí rozhovorů a pozorování, zjišťuji konkrétní poznatky z canisterapie a konkrétně se také zabývám použitím canisterapie na 1. stupni ZŠ. V závěru své práce shrnuji své postřehy z pozorování, ze zpracovaných rozhovorů a také z vlastní zkušenosti. Také zde hodnotím použitelnost canisterapie na 1. stupni ZŠ. The aim of my thesis " Comparison of the Motivation and Professional Background of the Various Forms of Animal Assisted Activities" is to determine through literature, opinions of therapists and observation to determine what is the motivation, professional background and time demand to all forms of therapy. The first part focuses on the cross-section of views of the theoretical literature focusing on animal assisted activities. Here I describe the differences between different forms of animal assisted activities and I also deal with ethology of dogs. In the second part I find out through interviews and observations, I find actual evidence from animal assisted activities and I specifically discuss the use of animal assisted activities on the first grade of primary school. At the end of the thesis I summarize insights from observations, processed interviews and also from my own experience and I evaluate usage of animal assisted activities on the first grade of primary school. Keywords: zoorehabilitace; canisterapie; motivace; metoda aaa; aae; aat; animal assisted activities; canistherapy; motivation; method of aaa; aae; aat Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Porovnání motivace a odborné průpravy u jednotlivých forem zoorehabilitace pomocí psů.

Cílem mé diplomové práce "Porovnání motivace a odborné průpravy u jednotlivých forem zoorehabilitace pomocí psů" je, pomocí literatury, názorů canisterapeutů a pozorování zjistit, jaká je motivace, ...

TLAČBABOVÁ, Klára;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

FoF1-ATP synthase/ATPase in the parasitic protist, \kur{Trypanosoma brucei}
ŠUBRTOVÁ, Karolína;
2015 - Czech
This thesis primarily focuses on the FoF1-ATP synthase/ATPase complex in the parasitic protist, Trypanosoma brucei. Instead of its normal aerobic function to synthesize ATP, it is required to hydrolyze ATP to maintain the m in the infective bloodstream stage of T. brucei and the related parasite, T. b. evansi. To better understand the composition, structure and function of this druggable target, my work focused on deciphering the function of three of the unique Euglenozoa specific subunits that comprise this complex molecular machine. Furthermore, the ADP/ATP carrier, which provides substrates for the FoF1-ATP synthase/ATPase, was functionally characterized and evaluated if it is physically associated with the complexes of the oxidative phosphorylation pathway. This thesis primarily focuses on the FoF1-ATP synthase/ATPase complex in the parasitic protist, Trypanosoma brucei. Instead of its normal aerobic function to synthesize ATP, it is required to hydrolyze ATP to maintain the m in the infective bloodstream stage of T. brucei and the related parasite, T. b. evansi. To better understand the composition, structure and function of this druggable target, my work focused on deciphering the function of three of the unique Euglenozoa specific subunits that comprise this complex molecular machine. Furthermore, the ADP/ATP carrier, which provides substrates for the FoF1-ATP synthase/ATPase, was functionally characterized and evaluated if it is physically associated with the complexes of the oxidative phosphorylation pathway. Keywords: fof1-atp synthase; fof1-atpase; energy metabolism; oxidative phosphorylation; adp/atp carrier; trypanosoma brucei; trypanosoma brucei evansi; fof1-atp synthase; fof1-atpase; energy metabolism; oxidative phosphorylation; adp/atp carrier; trypanosoma brucei; trypanosoma brucei evansi Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FoF1-ATP synthase/ATPase in the parasitic protist, \kur{Trypanosoma brucei}

This thesis primarily focuses on the FoF1-ATP synthase/ATPase complex in the parasitic protist, Trypanosoma brucei. Instead of its normal aerobic function to synthesize ATP, it is required to ...

ŠUBRTOVÁ, Karolína;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Konstrukce a návrh lisovacích nástrojů pro plechové díly se zaměřením na lisování nádob
KOTRBA, Jiří;
2015 - Czech
Úvodní část této bakalářské práce je teoretická a pojednává obecně o problematice lisování plechu. Zde je provedena analýza a rozbor lisovacích technologií. V druhé části jsou popsány a analyzovány trendy ve vývoji lisovacích nástrojů v posledních letech. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšující opatření u lisovacích nástrojů a odhad budoucího vývoje v konstrukci lisovacích nástrojů. The introductory part of this bachelor thesis is theoretical and it discusses about the topic of sheet stamping in general. In this part analysis and detailed examination of stamping technologies are performed. In the second part, there are tendencies in evolution of stamping tools described and analysed in last years. At the end of the work suggestions for improving arrangements of stamping tools and prediction of future development in stamping tools designs are mentioned. Keywords: konstrukce lisovacích nástrojů; hluboké tažení; lisování; design of stamping tools; deep drawing; stamping Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Konstrukce a návrh lisovacích nástrojů pro plechové díly se zaměřením na lisování nádob

Úvodní část této bakalářské práce je teoretická a pojednává obecně o problematice lisování plechu. Zde je provedena analýza a rozbor lisovacích technologií. V druhé části jsou popsány a analyzovány ...

KOTRBA, Jiří;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Analýza výukových programů CEGV Cassiopeia z hlediska primární prevence
KURZ, Petr;
2015 - Czech
Bakalářská práce Analýza výukových programů CEGV Cassiopeia z hlediska primární prevence se zaměřuje na tématiku primární prevence ve vztahu k výukovým programům realizovaným CEGV Cassiopeia. Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v roce 1995 a v současné době je jeho hlavní náplní výchova, vzdělávání se zaměřením na environmentální, multikulturní a osobnostně sociální témata. Cassiopeia spolupracuje s mateřskými, základními, středními, speciálními a vysokými školami. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jednotlivé výukové programy na základě standardů "Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování". Teoretická část je věnována základním pojmům primární prevence ve vztahu k vzdělávání spolu s uvedením historického vývoje a dále se věnuje tématu environmentální vzdělávání. V praktické části je uvedena analýza výukových programů na základě standardů certifikace, která přináší přehled výukových programů, které by byly vhodné pro proces certifikace. Dále přináší výsledky rozhovorů s pracovníky CEGV Cassiopeia a učiteli ve vztahu k vhodnosti environmentálních výukových programů z pohledu primární prevence. Analysis of teaching programs of CEGV Cassiopeia from the view of primary prevention. The paper deals with the topic of primary prevention in relation to teaching programs carried out by CEGV Cassiopeia. The Center of Ecologic and Global Education Cassiopeia (CEGV Cassiopeia) was established in 1995. At present its primary occupation is education, particularly education specialized in environmental, multicultural and personal-social topics. The center co-operates with nursery, primary, high schools, specialized schools and universities. It is the object of this paper to evaluate individual teaching programs on the basis of standards of "Competence certification of providers of programs of primary prevention of high-risk behavior at schools". The theoretical part deals with basic terms in primary prevention in relation to education and compiles the historical development as well as environmental education. The practical part provides an analysis of teaching programs on the basis of certification standards. The analysis gives an overview of teaching programs appropriate for the certification process. There are also results of interviews with CEGV Cassiopeia lectors and teachers relating to helpfulness of environmental teaching programs from the perspective of primary prevention. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza výukových programů CEGV Cassiopeia z hlediska primární prevence

Bakalářská práce Analýza výukových programů CEGV Cassiopeia z hlediska primární prevence se zaměřuje na tématiku primární prevence ve vztahu k výukovým programům realizovaným CEGV Cassiopeia. Centrum ...

KURZ, Petr;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Interaktivní tabule ve výuce fyziky
ZELENKA, Jakub;
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá využitím interaktivní tabule při výuce fyziky na 2. stupni základní školy (dále jen ZŠ). Práce je rozdělena do několika bloků, v nichž se zabývá jak technickými principy různých interaktivních tabulí, tak implementací tabulí do výuky fyziky na 2. stupni ZŠ. Ve vybraném softwaru byly vytvořeny vlastní výukové materiály pro výuku fyziky, které byly aplikovány na vybrané základní škole. Poznatky objevené během aplikace příkladů byly zkonzultovány s učitelem fyziky a informatiky na dané škole a s vedoucím této práce a poté byly tyto aplikace upraveny dle získaných poznatků tak, aby jejich využití splnilo očekávané cíle a práce s nimi byla pro učitele pohodlná. Pro širší využitelnost vytvořených příkladů byl u jednotlivých materiálů zpracován přehledný návod, jak s nimi pracovat, aby byla ulehčena práce budoucích učitelů, kteří se příklady rozhodnou využívat. The thesis discusses using an interactive board in teaching science (physics) in the second stage of primary school. The thesis is divided into different parts dealing with technical principles of different interactive boards and the implementation of these boards into teaching science at primary schools. Using special software, the author created a set of teaching materials that was tested in practice. The test results were discussed with a qualified teacher and with the supervisor of the thesis. After that, the materials were adjusted so that their use would comply with targets of the thesis and their further use would be comfortable for teachers. To use the materials in a comfortable way, a comprehensive guide on their use was prepared. Keywords: interaktivní tabule ve výuce fyziky; interactive board in physics education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Interaktivní tabule ve výuce fyziky

Tato diplomová práce se zabývá využitím interaktivní tabule při výuce fyziky na 2. stupni základní školy (dále jen ZŠ). Práce je rozdělena do několika bloků, v nichž se zabývá jak technickými principy ...

ZELENKA, Jakub;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky 1. stupně ZŠ
KRBCOVÁ, Ivana;
2015 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nabídka volnočasových aktivit pro žáky 1. stupně ZŠ

KRBCOVÁ, Ivana;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Modernizace soustruhu měničem frekvence
MÍČEK, Radek;
2015 - Czech
Bakalářská práce Modernizace soustruhu měničem frekvence se zabývá způsobem, jakým lze dosáhnout lepších vlastností soustruhu výměnou motoru stejnosměrného s regulací za motor asynchronní s měničem frekvence. Práce seznamuje s různými druhy regulací a s praktickým provedením modernizace daného soustruhu. Práce dále obsahuje měření, která ověřují úspěšnost modernizace. Bachelor thesis Modernization of the lathe by frequency converter to focus on how we can achieve better properties lathe replacement of the engine with direct control for asynchronous motor with frequency converter. This thesis introduces the different types of regulation as a practical implementation of the modernization of the lathe. The work also includes measurements that verify the success of modernization. Keywords: soustruh sv 18 rb; měnič frekvence; asynchronní motor.; the lathe sv 18 rb; frequency inverter; asynchronous motor. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Modernizace soustruhu měničem frekvence

Bakalářská práce Modernizace soustruhu měničem frekvence se zabývá způsobem, jakým lze dosáhnout lepších vlastností soustruhu výměnou motoru stejnosměrného s regulací za motor asynchronní s měničem ...

MÍČEK, Radek;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases