Number of found documents: 412522
Published from to

Konstrukční návrh uložení mlhového světlometu
Jan Fryc ; Jan Novák
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem uložení mlhového světlometu v přední části vozidla. Plastové součásti jsou navrženy s ohledem na funkci, design, montáž, vyrobitelnost a technologické zásady vstřikování plastových dílů. Vedle tvarového návrhu součástí se práce věnuje způsobům spojení s okolními díly. Jednotlivé možnosti spojení jsou mezi sebou porovnány a na základě jejich vlastností vybrány vhodné prvky, které plní všechny požadované atributy. Velká pozornost je věnována způsobu a náročnosti montáže, která se předpokládá v řádech tisíců kusů. Na závěr je provedena pevnostní analýza metodou konečných prvků, která odhaluje nejslabší místo sestavy. Simulace nárazu kyvadla do určeného bodu definuje místo vzniku prvních trvalých deformací při určité rychlosti nárazu. Available to registered users in the Library of TUL
Konstrukční návrh uložení mlhového světlometu

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem uložení mlhového světlometu v přední části vozidla. Plastové součásti jsou navrženy s ohledem na funkci, design, montáž, vyrobitelnost a technologické ...

Jan Fryc ; Jan Novák
Technická univerzita v Liberci, 2016

Měření výfukových škodlivin silničních vozidel ve Stanicích měření emisí
Martin Pešťák ; Josef Laurin
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá popisem současného stavu ve Stanicích měření emisí. Práce obsahuje popis škodlivých látek, emisní Euro normy, způsoby eliminace škodlivých látek, podrobný popis průběhu měření emisí, rozbor vyhlášek a metodiky zabývajících se měřením emisí a porovnávací měření mezi opacimetrem a přístrojem využívajícím ionizační komoru k měření částic. Available to registered users in the Library of TUL
Měření výfukových škodlivin silničních vozidel ve Stanicích měření emisí

Tato diplomová práce se zabývá popisem současného stavu ve Stanicích měření emisí. Práce obsahuje popis škodlivých látek, emisní Euro normy, způsoby eliminace škodlivých látek, podrobný popis ...

Martin Pešťák ; Josef Laurin
Technická univerzita v Liberci, 2016

Zapalovací systémy pro zážehové spalovací motory
Jan Havel ; Josef Laurin
2016 - Czech
Abstrakt Zapalovací systémy zážehových spalovacích motorů jsou nedílnou součástí už od doby prvního zkonstruování zážehového motoru. Jednotlivé zapalovací systémy procházely postupným vývojem, jak si zrovna žádala daná doba. Od některých systémů bylo upuštěno, zatímco některé se pro svou spolehlivost a jednoduchost používají dodnes, byť už jen u malých spalovacích motorů. Na konci 20. století se objevily další nové systémy, které se od předchozích dosti liší svou konstrukcí a způsobem zapalování. O těchto nových a starých systémech zapalování zážehových spalovacích motorů pojednává tato diplomová práce. Podrobně je v diplomové práci pojednáno o laserovém zapalování a jeho konstrukční variantě na motoru TEDOM. Available to registered users in the Library of TUL
Zapalovací systémy pro zážehové spalovací motory

Abstrakt Zapalovací systémy zážehových spalovacích motorů jsou nedílnou součástí už od doby prvního zkonstruování zážehového motoru. Jednotlivé zapalovací systémy procházely postupným ...

Jan Havel ; Josef Laurin
Technická univerzita v Liberci, 2016

Vliv umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082
Ladislav Riedl ; Jaromír Moravec
2016 - Czech
Tato diplomová práce pojednává o vlivu umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082. Obecně slitiny hliníku jsou hned po slitinách železa nejpoužívanějšími konstrukčními materiály dneška. Je to dáno zejména jejich vhodnými vlastnostmi, mezi které patří například dobrá odolnost vůči korozi, nízká měrná hmotnost, dobrá svařitelnost v inertních ochranných plynech a dostačující mechanické vlastnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. V teoretické části jsou popsány metody využívané při svařovaní hliníkových slitin. Dále je zde popsána svařitelnost různých hliníkových slitin, způsob tepelného zpracování vytvrditelných slitin hliníku s ohledem na testovanou slitinu hliníku AW 6082. Nechybí zde i nejdůležitější technické informace o zkoumané slitině hliníku AW 6082. Cílem experimentální části bylo zjistit, jaký vliv má přirozené a umělé stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u slitiny hliníku AW 6082. Byl navržen postup realizace experimentu, který lze rozdělit na tři části. Prvním úkolem bylo navrhnout vhodné parametry pro vícevrstvé svary, druhým úkolem bylo zjistit vliv svařovacího procesu na změnu mechanických vlastností v tepelně ovlivněné oblasti a třetím úkolem bylo posouzení a vyhodnocení vlivu umělého a přirozeného stárnutí na změnu vlastností v tepelně ovlivněné oblasti. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí měření tvrdosti v oblasti svaru, TOO i v základním materiálu. Available to registered users in the Library of TUL
Vliv umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082

Tato diplomová práce pojednává o vlivu umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082. Obecně slitiny hliníku jsou hned po slitinách železa ...

Ladislav Riedl ; Jaromír Moravec
Technická univerzita v Liberci, 2016

Transparentní kompozity
Ivan Moudrý ; Petr Lenfeld
2016 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení mechanických vlastností, optických vlastností a adheze na rozhraní vlákna a matrice transparentních kompozitů. Jako polymerní matrice byl použit polyamid 12 a polykarbonát typu CALIBRE 303 EP-22 a SICOKLAR E51 30, plnivem bylo skleněné vlákno. Zkoušky popsané v experimentální části byly provedeny na zařízení Technické univerzity v Liberci, resp. na Katedře strojírenské technologie (laboratoř pro zkoušení plastů) a na Katedře materiálu (laboratoř povrchových technologií). Available to registered users in the Library of TUL
Transparentní kompozity

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení mechanických vlastností, optických vlastností a adheze na rozhraní vlákna a matrice transparentních kompozitů. Jako polymerní matrice byl použit polyamid 12 a ...

Ivan Moudrý ; Petr Lenfeld
Technická univerzita v Liberci, 2016

Vizualizace vstřikování paliva do sacího potrubí pro výzkum zážehových motorů
Karel Čech ; Celestýn Scholz
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vizualizací vstřikování paliva do sacího potrubí pro výzkum zážehových motorů. V první části práce je provedena rešerše problematiky tvorby palivové směsi u zážehových motorů. Dále jsou uvedeny možnosti vizualizace dějů uvnitř spalovacích motorů. V další části práce jsou navržené úpravy sacího potrubí pro zavedení endoskopu a popis vlastního měření. V závěru je provedeno vyhodnocení vizualizace a je navržena metoda pro zpracování výsledků měření. Available to registered users in the Library of TUL
Vizualizace vstřikování paliva do sacího potrubí pro výzkum zážehových motorů

Tato diplomová práce se zabývá vizualizací vstřikování paliva do sacího potrubí pro výzkum zážehových motorů. V první části práce je provedena rešerše problematiky tvorby palivové směsi u zážehových ...

Karel Čech ; Celestýn Scholz
Technická univerzita v Liberci, 2016

Parametry ovlivňující mapování akustické intenzity
Jan Hübner ; Jan Novák
2016 - Czech
Diplomová práce spočívá v nalezení parametrů ovlivňující mapování akustické intenzity. Za tímto účelem je proveden experiment v podobě měření akustické intenzity sondou intenzity na spalovacím motoru. Způsob měření je modifikován a tím dochází k určení a popisu parametrů. Výsledkem práce je vyhodnocení objevených parametrů a vyvození doporučení pro další akustická měření. Available to registered users in the Library of TUL
Parametry ovlivňující mapování akustické intenzity

Diplomová práce spočívá v nalezení parametrů ovlivňující mapování akustické intenzity. Za tímto účelem je proveden experiment v podobě měření akustické intenzity sondou intenzity na spalovacím motoru. ...

Jan Hübner ; Jan Novák
Technická univerzita v Liberci, 2016

OPTIMALIZACE POHONU HYBRIDNÍHO VOZIDLA POMOCÍ SIMULAČNÍCH VÝPOČTŮ
Tomáš Hojný ; Pavel Brabec
2016 - Czech
Ve své počáteční fázi tato diplomová práce popisuje obecnou problematiku hybridních vozidel. Postupně jsou zde uvedeny a popsány druhy používaných hybridů včetně samotné historie. Ve druhé části se diplomová práce zabývá popisem programu GT SUITE a samotnou simulací. Popis tvorby jednotlivých modelů, jízdních cyklů, spuštění simulace a porovnání výsledků všech koncepcí je její součástí. Available to registered users in the Library of TUL
OPTIMALIZACE POHONU HYBRIDNÍHO VOZIDLA POMOCÍ SIMULAČNÍCH VÝPOČTŮ

Ve své počáteční fázi tato diplomová práce popisuje obecnou problematiku hybridních vozidel. Postupně jsou zde uvedeny a popsány druhy používaných hybridů včetně samotné historie. Ve druhé části se ...

Tomáš Hojný ; Pavel Brabec
Technická univerzita v Liberci, 2016

Pohon makety spalovacího motoru se simulací nerovnoměrnosti chodu
Petr Stejskal ; Karel Páv
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem pohonu makety spalovacího motoru se simulací nerovnoměrnosti chodu. Práce je rozdělena na několik částí. V prvních částech je popsán současný stav, nerovnoměrnost chodu spalovacího motoru a různé možnosti vyvolání nerovnoměrnosti chodu pohonu. Praktická část této práce se zabývá řešením za pomocí kloubové hřídele a dále je popsán konstrukční návrh tohoto řešení. K diplomové práci je přiložena výkresová dokumentace a CD s elektronickou verzí této práce a 3D modelem. Available to registered users in the Library of TUL
Pohon makety spalovacího motoru se simulací nerovnoměrnosti chodu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem pohonu makety spalovacího motoru se simulací nerovnoměrnosti chodu. Práce je rozdělena na několik částí. V prvních částech je popsán současný stav, ...

Petr Stejskal ; Karel Páv
Technická univerzita v Liberci, 2016

Návrh tvaru držáku elektrického střídače DC/AC pro vozy Škoda
Martin Vajgl ; Pavel Solfronk
2016 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na tvarový návrh držáku elektrického střídače DC/AC pro vůz Škoda. Navržený kovový držák je plánované sériově vyrábět technologií stříhání a ohýbání a proto je na tyto technologie zaměřena teoretická část. Experimentální část obsahuje návrh nového držáku, jeho prototypovou výrobu a následné funkční testy únavový test na vibračním shakeru a test odvodu tepla. Available to registered users in the Library of TUL
Návrh tvaru držáku elektrického střídače DC/AC pro vozy Škoda

Diplomová práce je zaměřena na tvarový návrh držáku elektrického střídače DC/AC pro vůz Škoda. Navržený kovový držák je plánované sériově vyrábět technologií stříhání a ohýbání a proto je na tyto ...

Martin Vajgl ; Pavel Solfronk
Technická univerzita v Liberci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases