Number of found documents: 347533
Published from to

Zhodnocení prvního roku fungování Evropské komise
Nováková, Tereza;
2016 - Czech
Text juniorní analytičky Terezy Novákové Komisi chválí za pokrok v souvislosti s vytvořením energetické unie a unie kapitálových trhů, pozitivně je hodnocena také reforma struktury Komise a portfolií. Naopak nejhůře hodnotí pokrok v dosažení dohody TTIP a v sociální oblasti a zdraví a nedostatek pokroku v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Keywords: evropská komise; jean-claude juncker; komise; european commission; jean-claude juncker; commission; evropská unie Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení prvního roku fungování Evropské komise

Text juniorní analytičky Terezy Novákové Komisi chválí za pokrok v souvislosti s vytvořením energetické unie a unie kapitálových trhů, pozitivně je hodnocena také reforma struktury Komise a portfolií. ...

Nováková, Tereza;
Evropské hodnoty o.s., 2016

Vývoj integrace EU v oblasti migrační a azylové politiky
Chládková, Lucie;
2016 - Czech
Keywords: neofunkcionalismus; liberální intergovernmentalismus; evropská integrace; evropská unie; migrace; azyl; evropská integrace; evropská unie; migrace; azylové právo Available in a digital repository NRGL
Vývoj integrace EU v oblasti migrační a azylové politiky

Chládková, Lucie;
Evropské hodnoty o.s., 2016

68Ga značené siderofory bakterií rodu Pseudomonas
UMLAUFOVÁ, Eva; PETŘÍK, Miloš; NOVÝ, Zbyněk
2016 - Czech
Bakterie druhu Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) je častým původcem život ohrožujících zánětů především u lidí s vážným imunodeficitem. Důvodem je i skutečnost, že velká část těchto nákaz vychází z terapeutického a diagnostického přístupu k pacientům. Včasná diagnostika a léčba by mohla podstatně přispět ke zlepšení kvality a délky života osob infikovaných pseudomonádou. Současná diagnostika bakteriálních infekcí není dostatečně senzitivní a specifická. Vhodnou diagnostickou variantou by se mohla stát pozitronová emisní tomografie (PET) v kombinaci s výpočetní tomografií (CT). Hybridní systém PET/CT představuje vysoce citlivou zobrazovací techniku, která by při volbě specifického radiofarmaka mohla detekovat konkrétní infekci již v raném stadiu. Perspektivním radiodiagnostikem k detekci pseudomonádových infekcí se jeví zejména 68Ga značený siderofor pyoverdin A, jenž byl předmětem studia této bakalářské práce. Radioaktivně značený pyoverdin A jsem podrobila in vitro a in vivo experimentům a vyhodnotila jsem jeho potenciál pro radiodiagnostiku infekcí způsobených pseudomonádou. Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) is a frequent life-threatening inflammatory-causing agent especially in hosts with serious immunodeficiency. In fact, the main reason for the emergence of bacterial diseases is based on therapeutic and diagnostic approaches to patients. Early and accurate diagnosis and treatment could significantly improve the quality and length of life of sick humans. Current diagnostic approaches of bacterial infections lack sensitivity and specificity. A new promising tool for diagnostics of infections could be a positron emission tomography (PET) combined with computed tomography (CT). Hybrid PET/CT scanner is a highly sensitive imaging tool which could be able to detect specific infection at an early progression stage when using a suitable radiopharmaceutical. 68Ga-labelled pyoverdine A, which was studied in this thesis showed a great potential to be used as specific and sensitive radiodiagnostics of Pseudomonas infections. Keywords: pseudomonas aeruginosa; siderofory; pyoverdin; gallium-68; pet; pseudomonas aeruginosa; siderophores; pyoverdine; gallium-68; pet Available in digital repository of UPOL.
68Ga značené siderofory bakterií rodu Pseudomonas

Bakterie druhu Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) je častým původcem život ohrožujících zánětů především u lidí s vážným imunodeficitem. Důvodem je i skutečnost, že velká část těchto nákaz vychází ...

UMLAUFOVÁ, Eva; PETŘÍK, Miloš; NOVÝ, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Geomorfologické poměry města Kolína
POSPÍŠIL, Jiří; SMOLOVÁ, Irena; LÉTAL, Aleš
2016 - Czech
Předkládaná práce se zabývá geomorfologickými poměry na území města Kolína. V první části je popsána fyzicko-geografická charakteristika zájmového území. V následujícím oddílu jsou popsány vybrané geomorfologické tvary, které jsou typické nebo významné. Nejvíce jsou zastoupeny fluviální a antropogenní geomorfologické prvky. Závěrečná kapitola je věnována využití tématu v pedagogické praxi s důrazem na terénní výuku. This work deals with geomorphological conditions in the area of the town Kolín. In the first part there is described a physical- geographic characteristics of this place. In the other section are described selected geomorphological structures which are typical or significant.fluvial structures and anthropogenic geomorphological elements are covered the most. The final chapter is devoted to the use of the theme in a pedagogical practice with the emphasis on a field teaching. Keywords: antropogenní tvary; fluviální tvary; geomorfologické poměry; řeka labe; město kolín Available in digital repository of UPOL.
Geomorfologické poměry města Kolína

Předkládaná práce se zabývá geomorfologickými poměry na území města Kolína. V první části je popsána fyzicko-geografická charakteristika zájmového území. V následujícím oddílu jsou popsány vybrané ...

POSPÍŠIL, Jiří; SMOLOVÁ, Irena; LÉTAL, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu
Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna;
2016 - Czech
Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové bytové výstavby (otázka stavět či nestavět a kde?), tak při samotném navrhování optimální urbanistické struktury nového souboru, architektury a systému veřejných prostorů včetně funkčních i výtvarných detailů. Možnosti uplatnění zahradně architektonických principů jsou obrovské a jejich správné využívání prokazatelně vede k vytváření kvalitního bydlení, v souladu s místem. Construction of new residential complexes in the Czech Republic is heavily criticized for constantly absorbing the suburban landscape and dysfunctional public spaces. The methodology can be used both when planning new housing (the question to build or not to build, and where?) and in the design process of an optimal urban structure of a new complex, its architecture and public spaces, including both functional and artistic details. Possibilities of applying principles of landscape architecture are huge and their proper use demonstrably leads to creation of quality housing, in accordance with the place. Keywords: veřejné prostory; obytné soubory; open spaces; residential complexes; zahradní architektura; suburbanizace; obytné budovy; krajina; navrhování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové ...

Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna;
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí
Ambrožová, Zuzana;
2016 - Czech
Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou a krajinářskou tvorbu při budoucích úpravách. Metodika obsahuje komentované grafické výstupy a formulář pro terénní sběr informací, které se promítají do textového popisu, grafického vyjádření a hodnocení kvalitativních charakteristik formou pětibodové stupnice. Komplexní typologii hlavních náměstí doplňují obecné zásady rozvoje, další součástí jsou příklady vybraných modelových objektů, na kterých byl postup ověřen. Přehledná metodická osnova se může stát databázovým souborem v rámci informačních systémů a předprojektové přípravy v oblasti městského plánování. The methodology represents a method for evaluating main squares for the purpose of comparison, problem analysis and identification of their value and phenomena. It provides guidelines for urban, architectural and landscape design applicable in future projects. The methodology includes commented graphic outputs and a form for field survey data that reflect in the text description, graphic representation and evaluation of qualitative traits on a five-point scale. The comprehensive typology of main squares comes with general principles for development, and examples of selected model objects on which the approach was tested. A clear methodology has a potential of becoming a database file as part of information systems and preliminary project preparation in urban planning. Keywords: hlavní náměstí; main square; krajinářská architektura; veřejná prostranství; náměstí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou ...

Ambrožová, Zuzana;
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Citlivost spirochet Lymské boreliózy ke komplementu různých druhů zvířat chovaných v zoologických zahradách: potenciál rezervoárových hostitelů vybraných exotických obratlovců
TICHÁ, Lucie;
2016 - English
Reakce komplementu obratlovců s různými druhy spirochet komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato byla použita pro určení rezervoárových hostitelů mezi domácími a divokými zvířaty. Byla testována citlivost druhů Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii a Borrelia afzelii k sérům exotických obratlovců z 5 různých zoologických zahrad v České republice. Byla potvrzena rozdílnost v citlivosti různých druhů borelií k hostitelským sérům. Zjistili jsme, že rozdíly v odolnosti k infekci boreliemi se lišily mezi jednotlivci stejného rodu nebo druhu a nebyly ovlivněny věkem ani pohlavím hostitele. Ze všech testovaných zvířat se jevili jako nejvhodnější rezervoároví hostitelé spirochet Lymské boreliózy šelmy. Ukázali jsme, že někteří exotičtí kopytníci jsou k nákaze boreliemi tolerantní. Jako první jsme prokázali vysokou toleranci k nákaze boreliemi u krokodýla siamského v porovnání s ostatními studovanými druhy plazů. Ikdyž exotičtí obratlovci, jako rezervoároví hostitelé, představují jen malé riziko pro Evropskou populaci, případy náhodné infekce mohou vést k úspěšnému namnožení patogenů v novém hostiteli a tím zároveň ovlivnit roli vybraných exotických druhů v šíření a přežívání patogenu. Otázka, jestli tolerance k patogenu přiřazuje status kompetentního rezervoárového hostitele, stále vyžaduje odpověď, jednoduše proto, že většina exotických zvířat se v přirozeném prostředí s těmito spirochétami nikdy nesetká. Reaction of vertebrate serum complement with different Borrelia burgdorferi sensu lato species was used as a basis in determining reservoir hosts among domesticated and wild animals. Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii and Borrelia afzelii were tested for their sensitivity to serum of exotic vertebrate species housed in 5 zoos located in the Czech Republic. We confirmed that different Borrelia species have different sensitivity to host serum. We found that different tolerance to Borrelia infection possessed by hosts might alter among the individuals of the same genera or species and is not affected by host's age or sex. From all zoo animals included in our study, carnivores demonstrated the highest apparent reservoir competency for Lyme borreliosis spirochetes. Keywords: borrelia burgdorferi sensu lato; lymská borelióza; komplement; exotická zvířata; rezervoároví hostitelé; zoo Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Citlivost spirochet Lymské boreliózy ke komplementu různých druhů zvířat chovaných v zoologických zahradách: potenciál rezervoárových hostitelů vybraných exotických obratlovců

Reakce komplementu obratlovců s různými druhy spirochet komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato byla použita pro určení rezervoárových hostitelů mezi domácími a divokými zvířaty. Byla testována ...

TICHÁ, Lucie;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Globální ekonomický výhled - leden 2016
Česká národní banka; Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
2016 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Životní cyklus přímých zahraničních investic na příkladu ČR", který představuje empiricky odvozený obecný průběh životního cyklu výnosnosti přímých zahraničních investic a jeho následné využití k tvorbě scénářů pravděpodobného budoucího vývoje celkových výnosů z přímých zahraničních investic, a to na příkladu České republiky. This year’s first issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also focus on the life cycle of foreign direct investment (FDI) on both the theoretical and empirical level. Our article presents an empirically derived general profile of the FDI profitability life cycle and then applies it to create scenarios for the probable future evolution of total FDI earnings on the example of the Czech Republic. Keywords: inflace; monetární politika; komodita; úroková míra; měnový kurz; zahraniční investice Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - leden 2016

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Životní cyklus přímých zahraničních investic na ...

Česká národní banka; Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
Česká národní banka, 2016

Maximum Likelihood Estimation of Diagonal Covariance Matrix
Turčičová, Marie; Mandel, Jan; Eben, Kryštof
2016 - English
Keywords: maximum likelihood estimation; parametric model; fisher information; delta method Available in digital repository of the ASCR
Maximum Likelihood Estimation of Diagonal Covariance Matrix

Turčičová, Marie; Mandel, Jan; Eben, Kryštof
Ústav informatiky, 2016

Šetření úvěrových podmínek bank - leden 2016
Česká národní banka;
2016 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky patnáctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2015 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro první čtvrtletí 2016. Šetření bylo provedeno v období od 26. listopadu do 15. prosince 2015 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the fifteenth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2015 Q4 and their expectations in these areas for 2016 Q1. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 26 November and 15 December 2015. Keywords: banky; bankovní soustava; úvěry Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank - leden 2016

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka;
Česká národní banka, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases