Number of found documents: 288258
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Fille fatale: Ambivalentní postava
ŠINCLOVÁ, Soňa; FIALA, Jiří; KUDRNÁČ, Jiří
2014 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Fille fatale: Ambivalentní postava

ŠINCLOVÁ, Soňa; FIALA, Jiří; KUDRNÁČ, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy
PTOSZEK, Theobald; DIENSTBIER, Filip; POUPEROVÁ, Olga
2014 - Czech
Má diplomová práce se zabývá soudním přezkumem rozhodnutí orgánů veřejné správy. Cílem práce je vymezení pojmu správního rozhodnutí, shrnutí procesu vedoucího k nápravě vadného rozhodnutí, především prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. A dále také shrnutí řízení o žalobě před správními soudy, vymezení jednotlivých otázek s touto problematikou souvisejících. První část vymezuje pojem správního aktu, včetně vymezení jeho náležitostí, které jsou předpokladem jeho existence. Následně jsou stručně zmíněny opravné prostředky v řízení před správním orgánem. Druhá část pojednává o žalobě proti rozhodnutí orgánů, vymezení jeho účastníků, předpokladů k podání návrhu. Následně pojednává o samotném procesu řízení o žalobě a možných způsobech rozhodnutí. Také je stručně zmíněna kasační stížnost. Poslední kapitola pojednává o vybraných otázkách problematiky. Žalobní legitimaci, žalobním petitu, nepřípustnosti žaloby a přiznání odkladného účinku. My thesis deals with review of administrative decission in administrative court proceedings. Its aim is to define the term of administrative decission, summary of the process leading to correction of the wrong decision, especially by means of an action against an administrative decision. And as well as a summary of the legal proceedings at the administrative courts, the definition of individual questions related to this issue. First part deals with definition of administrative act, including its characteristics, which are requirement to its legal existence. Also remedies in administrative proceedings are briefly menitoned. Second part of thesis deas with action against decisions of adminstrative authorities, definition its of participants, requiements of proposal. Followed by administrative court proceedings in connection with assumptions necessary or proceedings and possible judgements. Also cassation complaint is briefly mentioned. In last chapters of thesis are mentioned some matters of the discussed issues. Including right of action, possible plea proposal, inadmissibility and suspensive effect. Keywords: správní rozhodnutí; žaloba proti rozhodnutí správních orgánů; řízení o žalobě; administrative decisions; action against decisions of adminstrative authorities; proceedings on the action Available in digital repository of UPOL.
Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy

Má diplomová práce se zabývá soudním přezkumem rozhodnutí orgánů veřejné správy. Cílem práce je vymezení pojmu správního rozhodnutí, shrnutí procesu vedoucího k nápravě vadného rozhodnutí, především ...

PTOSZEK, Theobald; DIENSTBIER, Filip; POUPEROVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

The principle of anti-superposition in QM and the local solution of the Bell’s inequality problem
Souček, Jiří;
2014 - English
V této práci identifikujeme princip superpozice jako hlavní zdroj problémů kvantové mechaniky (měření, kolaps, nelokalita atd.). Princip superpozice pro individuální systémy je nahrazen principem anti-superpozice: žádná netriviální superpozice stavů není možný individuální stav (ale pro ansámbly princip superpozice platí). Modifikovaná kvantová mechanika je založena na principu anti-superpozice a na novém typu teorie pravděpodobnosti (rozšířená teorie pravděpodobnosti [1]), která umožňuje reverzibilní Markovovské procesy jako model pro kvantovou mechaniku. V modifikované kvanotvé mechanice proces měření je procesem uvnitř kvantové mechaniky a je definován pojem pozorování stavu měřícího systému. Výsledná hodnota je atributem ansámblu měřených systémů. Kolaps kvantového stavu je nahrazen procesem selekce. Ukazujeme, že odvození Bellových nerovností není možné a tedy modifikovaná kvantová mechanika je lokální. Hlavní výsledky jsou: lokalita modifikované kvantové mechaniky, lokální vysvětlení EPR korelací, neexistence vlnově-korpuskulární duality, řešení problému měření. Ukazujeme, že kvantová mechanika může být chápána jako nový druh statistické mechaniky pro mnoho-částicové systémy. In this paper we identify the superposition principle as a main source of problems in QM (measurement, collapse, non-locality etc.). Here the superposition principle for individual systems is substituted by the anti-superposition principle: no non-trivial superposition of states is a possible individual state (for ensembles the superposition principle is true). The modified QM is based on the anti-superposition principle and on the new type of probability theory (Extended Probability Theory [1]), which allows the reversible Markov processes as models for QM. In the modified QM the measurement is a process inside of QM and the concept of an observation of the measuring system is defined. The outcome value is an attribute of the ensemble of measured systems. The collapse of the state is substituted by the Selection process. We show that the derivation of Bell’s inequalities is then impossible and thus QM remains a local theory. Our main results are: the locality of the modified QM, the local explanation of EPR correlations, the non-existence of the wave-particle duality, the solution of the measurement problem. We show that QM can be understood as a new type of the statistical mechanics of many-particle systems. Keywords: princip superpozice; principle of superposition; kvantová mechanika; teorie pravděpodobnosti; měřicí metody Available in a digital repository NRGL
The principle of anti-superposition in QM and the local solution of the Bell’s inequality problem

V této práci identifikujeme princip superpozice jako hlavní zdroj problémů kvantové mechaniky (měření, kolaps, nelokalita atd.). Princip superpozice pro individuální systémy je nahrazen principem ...

Souček, Jiří;
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., 2014

Případová studie návazné a pokračující terapie u těžké formy OCD po neurochirurgickém zákroku
SÁMKOVÁ, Jiřina; LEČBYCH, Martin
2014 - English
Available in digital repository of UPOL.
Případová studie návazné a pokračující terapie u těžké formy OCD po neurochirurgickém zákroku

SÁMKOVÁ, Jiřina; LEČBYCH, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Sociální kognice u pacientů se schizofrenií
HOSÁKOVÁ, Kristýna; LEČBYCH, Martin
2014 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Sociální kognice u pacientů se schizofrenií

HOSÁKOVÁ, Kristýna; LEČBYCH, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Kvalita psychického stavu a dimenze životní spokojenosti žen na mateřské a rodičovské dovolené
PAVLÍKOVÁ, Petra; VTÍPIL, Zdeněk; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
2014 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Kvalita psychického stavu a dimenze životní spokojenosti žen na mateřské a rodičovské dovolené

PAVLÍKOVÁ, Petra; VTÍPIL, Zdeněk; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Hodnocení indikátorů efektivnosti řízení ve výzkumné organizaci
SEBEROVÁ, Ivana; VTÍPIL, Zdeněk; BĚLOHLÁVEK, František
2014 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení indikátorů efektivnosti řízení ve výzkumné organizaci

SEBEROVÁ, Ivana; VTÍPIL, Zdeněk; BĚLOHLÁVEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases