Number of found documents: 354171
Published from to

Aplikace systémové teorie na proces vývoje webu
Pařízek, Jan; Čermák, Radim; Smutný, Zdeněk
2016 - Czech
Diplomová práce aplikuje principy systémového myšlení na současný proces vývoje webových stránek. Řešeným problém jsou konflikty a názorové střety, ke kterým dochází mezi jednotlivými pracovníky týmu, který vývoj realizuje. V teoretické části práce vymezuje jednotlivé oblasti a aktivity, které jsou typické pro moderní přístup k webdesignu a celkový pohled na roli uživatele při návrhu. V praktické části je na tým odpovědný za webdesign pohlíženo jako na měkký komplexní systém. Na ten je následně aplikována Checklandova metodologie měkkých systémů, jejímž cílem je řešit problémy, ke kterým dochází. This diploma thesis applies the principles of systemic thinking to the current web design process. It focuses on dealing with the issues related to conflicts and diversity of opinions among individual members of the team working on web design. In the theoretical part, this thesis deals with topic areas and activities relevant for modern approach to web design and the overall role of the user during the design process. In the practical part, the team responsible for web design is viewed as a soft complex system, to which Checklands soft system methodology is applied as a problem-solving tool. Keywords: informační architektura; copywriting; ux design; checkland; metodologie měkkých systémů; systémová teorie; content management; grafický design; webdesign; ux design; information architecture; content management; checkland; webdesign; system theory; copywriting; grafphic design; soft system methodology Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Aplikace systémové teorie na proces vývoje webu

Diplomová práce aplikuje principy systémového myšlení na současný proces vývoje webových stránek. Řešeným problém jsou konflikty a názorové střety, ke kterým dochází mezi jednotlivými pracovníky týmu, ...

Pařízek, Jan; Čermák, Radim; Smutný, Zdeněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Functional diversity of staphylinid beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in maize fields: testing the possible effect of genetically modified, insect resistant maize
SVOBODOVÁ, Zdeňka;
2016 - English
Drabčíci jsou doporučenými bioindikátory pro posouzení rizika geneticky modifikované (GM) kukuřice exprimující Cry3Bb1 toxin pro životní prostředí před uvedením na trh. U 25 nejvíce zastoupených druhů drabčíků byla určena bionomie, potravní specializace, požadavky na teplotu a zařazení do velikostní skupiny (funkční skupiny). Tyto vlastnosti blíže specifikují výskyt drabčíků na pokusné lokalitě a potravní zdroje, které využívají, a determinují tak i pravděpodobný způsob kontaktu drabčíků s Cry3Bb1 toxinem. Vystavení drabčíků Cry toxinu v rostlinných zbytcích zaoraných do půdy bylo prokázáno přítomností saprofágních larev dvoukřídlého hmyzu, které jsou běžnou kořistí dravých druhů drabčíků a hostiteli parazitoidních druhů drabčíků. Statistické analýzy početnosti, Rao indexů a mnohorozměrná analýza distribuce jednotlivých kategorií funkčních skupin na pokusné lokalitě neodhalily žádný signifikantní vliv různých experimentálních ploch, včetně ploch osetých GM kukuřicí, na společenstvo drabčíků. Staphylinid beetles are recommended bioindicators for the pre-market environmental risk assessment of genetically modified (GM) insect protected maize expressing the Cry3Bb1 toxin. Bionomics, food specialization, temperature requirements and size group were assigned for 25 most common staphylinid species. These traits determine the occurrence of staphylinid beetles in the field, the food sources they could utilize and thus also their likely contact with the Cry3Bb1 toxin. The opportunity for exposure to Cry toxin from plant residues ploughed into the soil was shown by the presence of saprophagous dipteran larvae that are common prey of predatory staphylinid species and hosts of the parasitoid species. Statistical analysis of activity abundance, Rao indices and multivariate analysis of distribution of particular categories of functional traits in the field showed negligible effects of the experimental treatments, including the GM maize, upon the staphylinid community. Keywords: gm plodiny; bt kukuřice; cry3bb1; necílový; drabčíci; početnost; funkční skupiny; larvy dvoukřídlých Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Functional diversity of staphylinid beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in maize fields: testing the possible effect of genetically modified, insect resistant maize

Drabčíci jsou doporučenými bioindikátory pro posouzení rizika geneticky modifikované (GM) kukuřice exprimující Cry3Bb1 toxin pro životní prostředí před uvedením na trh. U 25 nejvíce zastoupených druhů ...

SVOBODOVÁ, Zdeňka;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Vlivy rodičů a prostředí na kvalitu a zbarvení mláďat pěvců
MATRKOVÁ, Jana; REMEŠ, Vladimír
2016 - Czech
Výsledek hnízdění ptáků závisí na prostředí, v němž mláďata vyrůstají, a na péči rodičů. Jedním z nejdůležitějších aspektů je přitom množství a kvalita potravy, které mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit fenotyp jedince v dospělosti a tím i jeho biologickou zdatnost (fitness). V předkládané disertační práci se zabývám vlivem kvality teritoria a prostředí poskytovaného rodiči na kvalitu a zbarvení mláďat volně žijících ptáků. Jako modelové druhy jsem zvolila sýkoru koňadru (Parus major) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis). Častým ukazatelem kvality teritoria je v případě sýkory koňadry počet dubů v blízkém okolí hnízda. Nicméně doklady o pozitivním vztahu mezi dostupností dubů a výsledkem hnízdění sýkor nejsou jednoznačné. V našem případě jsme vztah mezi množstvím dubů v teritoriu a hnízdními parametry sýkory koňadry nenalezli. Role dubů jako indikátorů kvality teritoria sýkor patrně není univerzální. Význam dubů pro výživu mláďat sýkor se může lišit mezi různými druhy dubů a i v rámci jednoho druhu může být v čase velmi proměnlivý. Zároveň může záviset na dostupnosti dalších druhů stromů potenciálně bohatých na potravu. Vliv kvality potravy hodnotíme na příkladu vitamínu E, který má řadu pozitivních funkcí ve fyziologii ptáků. Experimentálním přikrmováním dvou druhů drobných hmyzožravých pěvců jsme doložili, že vitamín E může být pro růst a vývoj ptáků limitující. Míra této limitace se však liší mezi druhy. V rámci jednoho druhu se pak význam vitamínu E mění v čase a liší mezi jedinci. Vitamín E je patrně důležitý zejména pro znevýhodněná mláďata. Pozitivní vliv vitamínu E na karotenoidové zbarvení se v našem případě nepotvrdil. Rané prostředí a péče rodičů mají vliv i na karotenoidové ornamenty peří mláďat. Na vlastnostech karotenoidového zbarvení se vedle pigmentu podílí také struktura pera. V našem výzkumu jsme experimentálně manipulovali prostředí mláďat, abychom odlišili rodičovské vlivy na strukturální a pigmentární složku karotenoidového zbarvení. Výsledky potvrzují, že každá z těchto složek odráží různé aspekty prostředí a kvality jedince. Karotenoidové ornamenty tak mohou sloužit jako multikomponentní signál. In birds, breeding performance depends both on rearing environment and parental care. Namely, food quality and quantity are critical for nestling phenotype in adulthood and fitness. Here, I study the importance of territory quality and parental effects in nestling development, survival and plumage colouration in free living birds. As model species, I chose Great Tit (Parus major) and Collared Flycatcher (Ficedula albicollis). In titmice, number of oaks is nest proximity is frequently used as an index of food availability and consequently of territory quality. However, evidence of the positive association between local oak density and breeding performance is equivocal. Here, we investigated the relationship between the number of oaks in nest proximity and breeding performance of Great Tit pairs in a floodplain forest. We found no relationship between oak density and breeding performance in the Great Tit. We suggest that the role of oak as a source of prey may depend on oak species. Moreover, within a given oak species, the density of invertebrate prey may considerably vary in time. Availability of other deciduous trees potentially rich in caterpillars may reduce the importance of oaks as a critical food source. We examined the effect of food quality on nestling performance and colouration using vitamin E, an important micronutrient with numerous beneficial functions in bird physiology. By supplementation of two species of small insectivorous songbirds, we showed that vitamin E may be limiting for nestling growth and survival. However, the importance of vitamin E differed between species, and within species might vary with season and among individuals. Increased income of vitamin E may be benefical especially for nestlings with a bad start in life. However, our results do not support possitive effect of increased vitamin E availability on carotenoid plumage colouration. Early environment and parental care may determine the expression of plumage colouration. Carotenoid-based feather colouration has recently been shown to be dependent on both pigment concentration and feather structure. We experimentally manipulated early nestling environment to evaluate parental effects on both the structural and carotenoid-based components of nestling carotenoid colouration. Our results support the hypothesis that pigment-based and structural component of feather colouration reflect different aspects of individual quality and history. Carotenoid colouration thus may potentially form a multicomponent signal. Keywords: ficedula albicollis; hnízdění; karotenoidové zbarvení; kvalita teritoria; parus major; quercus sp.; rodičovské efekty; signály; vitamín e.; breeding performance; carotenoid-based colouration; ficedula albicollis; parental effects; parus major; quercus sp.; signals; territory quality; vitamin e. Available in digital repository of UPOL.
Vlivy rodičů a prostředí na kvalitu a zbarvení mláďat pěvců

Výsledek hnízdění ptáků závisí na prostředí, v němž mláďata vyrůstají, a na péči rodičů. Jedním z nejdůležitějších aspektů je přitom množství a kvalita potravy, které mohou rozhodujícím způsobem ...

MATRKOVÁ, Jana; REMEŠ, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Zahraniční hypoteční zástavní listy jako zdroj financování českých bank
Živanský, Jakub; Musílek, Petr
2016 - Czech
Diplomová práce se věnuje zahraničním hypotečním zástavním listům, které české banky mohou vydávat podle anglického práva na zahraničních regulovaných trzích od účinnosti novely zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů z roku 2012. Diplomová práce vymezuje základní charakteristiky zahraničních hypotečních zástavních listů, uvádí důvody pro jejich vydávání a porovnává je s některými alternativními zdroji financování bank. Diplomová práce popisuje strukturu programové a emisní dokumentace využívané na mezinárodních kapitálových trzích. Autor nastiňuje nedostatky české právní úpravy a činí návrhy na podporu mezinárodní investiční atraktivnosti zahraničních hypotečních zástavních listů českých bank. Diplomová práce rovněž analyzuje vybrané emise zahraničních hypotečních zástavních listů českých bank. This Diploma Thesis describes foreign mortgage covered bonds which can be issued by Czech banks under English law on foreign regulated markets after the amendment to the Czech Act No. 190/2004 Coll., the Bonds Act, as amended took effect in 2012. The Diploma Thesis outlines basic characteristics of foreign mortgage covered bonds, lists reasons for their issuance, and compares them with certain alternative sources of funding for banks. The Diploma Thesis describes the structure of programme and issuance documentation used in the international capital markets. The author points out certain regulatory deficiencies existing under Czech law and proposes amendments in support of the international investment attractiveness of foreign mortgage covered bonds of Czech banks. The Diploma Thesis also analyses selected issuances of foreign mortgage covered bonds by Czech banks. Keywords: finanční regulace; dluhopisy; zahraniční hypoteční zástavní listy; kapitálový trh; capital market; financial regulation; foreign mortgage covered bonds; debt securities Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zahraniční hypoteční zástavní listy jako zdroj financování českých bank

Diplomová práce se věnuje zahraničním hypotečním zástavním listům, které české banky mohou vydávat podle anglického práva na zahraničních regulovaných trzích od účinnosti novely zákona č. 190/2004 ...

Živanský, Jakub; Musílek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Implementace CRM ve společnosti flow-r s.r.o.
Bukovský, Josef; Pour, Jan; Plachý, Pavel
2016 - Czech
Tato práce řeší problematiku implementace CRM v personální agentuře flowr s.r.o. Cílem práce je analyzovat stav využívání CRM ve společnosti, identifikovat možné oblasti zlepšení, navrhnout a implementovat opatření, která povedou k optimalizaci využívání CRM a vyhodnotit dopady této práce na užívání CRM v této společnosti. Cíle práce jsou naplněny analýzou společnosti flowr s.r.o. a jejích potřeb, identifikací klíčových problémů a stanovením a realizací plánu, který má za cíl tyto problémy odstranit. Na uživatelské požadavky se práce dívá ze dvou pohledů, a sice z pohledu struktury CRM (analytické, kooperační a operativní) a z pohledu uživatelského vztahu k využívání IS/ICT (uživatelský zážitek). Realizovaný plán optimalizace je v práci vyhodnocen metodou dotazníkového šetření mezi pracovníky společnosti. Výsledky práce ukazují, že splnění všech požadavků na CRM z hlediska pokrývané funkcionality nestačí k tomu, aby uživatelé systém přijali a využívali ho a identifikuje jako hlavní překážky negativní vztah k řešení, který vzniknul kombinací nespolehlivosti a komplikovanosti řešení a chyb, které se staly v průběhu implementace. This paper addresses the issue of the implementation of CRM in the personnel agency flowr s.r.o. The aim is to analyze the state of the use of CRM in the company, to identify possible areas for improvement, design and implement measures that will optimize the use of CRM and evaluate the impact of this work on the use of CRM in the company. Objectives of the paper are fulfilled by the analysis of the company and its needs, identifying key issues and the establishment and implementation of the plan, which aims to eliminate these problems. The paper looks at user requirements from two perspectives, namely in terms of structure (analytical, operational and collaborative CRM) and from the perspective of the user relationship to the use of IS/ICT (user experience). The realized optimization plan is evaluated by questionnaire survey among company employees. The results show that even the fulfillment of all the requirements for CRM regarding covered system functionality is not sufficient for users acceptance. The main obstacles leading to a negative attitude are identified, originating from combination of previous unreliability and complexity of the solution and the errors occurring in the course of implementation. Keywords: crm; analýza; implementace; personální agentura; flow-r; flowr; implementation; crm; analysis; personal agency Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Implementace CRM ve společnosti flow-r s.r.o.

Tato práce řeší problematiku implementace CRM v personální agentuře flowr s.r.o. Cílem práce je analyzovat stav využívání CRM ve společnosti, identifikovat možné oblasti zlepšení, navrhnout a ...

Bukovský, Josef; Pour, Jan; Plachý, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Napojení agendového informačního systému k základním registrům
Němcová, Jana; Pour, Jan; Mares, Daniel Mares
2016 - Czech
Cílem této diplomové práce je rozšířit referenční model Management Byznys Informatiky (MBI) v oblasti veřejné správy a to konkrétně pro napojení agendových informačních systému na základní registry. Problematika je aktuální od července roku 2012, kdy byl spuštěn pilotní provoz základních registrů. Základní registry lze považovat za pilíř českého e-governmentu. Základní registry jsou informačním systémem veřejné správy, které evidují v jednotlivých registrech - Registr obyvatel (ROB), Registr osob (ROS), Registr práv a po-vinností (RPP) a Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) tzv. referenční údaje. Referenční údaje jsou z hlediska výkonu veřejné správy považovány za správné, pokud nebyl prokázán opak. Oblast základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. MBI je referenční model řízení podnikové informatiky, který je pri-márně určen pro lidi z praxe. Na jeho vývoji se podílí hlavně katedra Informačních technologii na fakultě Informatiky a statistiky při Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část stručně představuje čtenáři model MBI tak, aby byl schopen porozumět základní myšlence modelu a jeho terminologii. Další část obsahuje uvedení do problematiky napojení agendového informačního systému na základní registry. Definuje pojmy jako e-government, základní registry, agenda a agendový in-formační systém. Zabývá se též přínosy základních registrů občanům. Následuje část, která se věnuje návrhu nových objektů modelu MBI. Nové objekty rozšiřují model v oblasti veřejné správy o problematiku napojení agendového informačního systému k základním registrům. Poslední hlavní část verifikuje vybrané objekty MBI na modelové situaci. Cíle práce jsou dosahovány mimo jiné prostřednictvím analýzy webového portálu MBI a již vytvořených objektů. Dále je podrobně analyzována problematika základních registrů a napojení agendových informačních systémů. Hlavním zdrojem informací pro tuto problematiku je zákon o základních registrech. Dále jsou informace čerpány z dokumentů vytvořených správcem Informačního systému základních registrů, Správou základních registrů, a z vlastní zkušenosti autorky. Přínos práce spočívá v uceleném pohledu na danou problematiku bez nutnosti dobré znalosti IT prostředí veřejné správy. Pomocí nově vytvořených objektů by měly být zainteresované osoby ze strany orgánů veřejné moci i ze strany dodavatelů informačních systémů schopné napojit agendový informační systém k základním registrům a efektivně využívat služby základních registrů. The aim of this thesis is to extend Reference Model Management Business Informatics (MBI) in area of public administration, and specifically for the integration with the basic registers. The issue has been current since June 2012, when a pilot operation of basic registers started. Basic registers can be considered as a pillar of the Czech e-government. Basic registers are public administration information system, that keeps so called reference data in the registers such as Register of inhabitants (ROB), Register of Legal Persons (ROS), Register of rights and duties (RPP) and Register of territorial identification, addresses and properties (RUIAN). Reference data are believed to be correct unless it is proven otherwise. The area of basic registers is governed by Act no. 111/2009 Coll., o základních registrech. MBI is a reference model of IT management, which is primarily made for people from practice. Mainly involved in the development of MBI is the information technology department at the Faculty of Informatics and Statistics at the University of Economics in Prague. The thesis consists of four main parts. The first part briefly introduces the reader into the model MBI so that he could understand the basic idea of the model and its terminology. Another section contains the introduction to the integration of an agenda information system with the basic registers. The part defines terms such as e-government, basic registers, agenda, agenda information system. It also describes the benefits of basic registers for citizens. Following part is dedicated to the definition of new objects of the model. New objects extend the model in the area of public administration with respect to integration of the agenda information system with basic registers. The last major part of thesis verifies chosen objects in the model situation. Aims of the thesis are achieved by analyzing the web portal and current MBI objects. It is also analyzed in detail the issue of basic registers and integration of agenda information system. The main source of information for this issue is the legislation. Further information is obtained from documents created by administrator of Information system of basic registers and work experience of the author. Contribution of the thesis involves a complex view on the issue without a good knowledge of IT environments of public administration. Using the newly created MBI objects involved people should be able to integrate agenda information system with basic registers Keywords: mbi; agendový informační systém; základní registry; e-government; veřejná správa; integrace; mbi; e-government; public administration; basic registers; agenda information system; integration Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Napojení agendového informačního systému k základním registrům

Cílem této diplomové práce je rozšířit referenční model Management Byznys Informatiky (MBI) v oblasti veřejné správy a to konkrétně pro napojení agendových informačních systému na základní registry. ...

Němcová, Jana; Pour, Jan; Mares, Daniel Mares
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Implementation of Case Tool for PSD
Zrůst, Vojtěch; Svatoš, Oleg; Řepa, Václav
2016 - English
Předmětem této diplomové práce je analýza, návrh a vývoj aplikace sloužící pro tvorbu Procesně-Stavového Diagramu (dále jen PSD). Účel práce je poskytnout tento nástroj co největšímu množství lidí a tím dostat PSD mezi standardní nástroje pro manažery/analytiky. Teoretická část práce analyzuje základní funkcionalitu, která by měla být zahrnuta do první verze této aplikace, a strategii a způsob implementace. Důležitou součástí této analýzy je porovnání tří typů aplikací: desktopové, webové a mobilní; a jejich relevance vůči danému problému. Praktická část zahrnuje samotnou implementaci a kroky nezbytné k tomu, aby mohla být aplikace spuštěna a používána. The objective of this thesis is analysis, design and development of an application used for the Process-State Diagram (PSD). Purpose of this thesis is to make PSD tool available for as many users as possible in order to make it a standard tool for managers and analysts. The theoretical part analyzes the basic functionality that should be included in the first version of this app and the strategy and the method of implementation. An important part of the analysis is to compare the three types of applications: desktop, web and mobile; and their relevance to a given problem. The practical part includes the actual implementation and the necessary steps to deploy the application. Keywords: php; webová aplikace; nástroj; diagram; symfony; psd; jointjs; javascript; procesně-stavový; javascript; diagram; tool; state; process; web application; psd; jointjs; php; symfony Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Implementation of Case Tool for PSD

Předmětem této diplomové práce je analýza, návrh a vývoj aplikace sloužící pro tvorbu Procesně-Stavového Diagramu (dále jen PSD). Účel práce je poskytnout tento nástroj co největšímu množství lidí a ...

Zrůst, Vojtěch; Svatoš, Oleg; Řepa, Václav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Život a osobnost Bedy Dudíka (1815-1890) pohledem jeho deníků
TOMÁŠKOVÁ, Ema; VIKTOŘÍK, Michael
2016 - Czech
Práce se zabývá tématem života moravského zemského historiografa a benediktinského kněze Bedy Dudíka (1815-1890), a to z hlediska dosavadní produkcí převážně opomíjeného, totiž z hlediska jeho osobního života a nebývalého společenského vzestupu. Jako hlavní pramen byly zvoleny jeho obsáhle dochované soukromé deníky. V úvodu práce jsou nastíněna metodická východiska, inspirovaná mimo jiné mikrohistorií a sociálními dějinami. Vlastní text je členěn do čtyř hlavních kapitol, z nichž první se zabývá informačními zdroji ke zvolenému tématu. V první řadě tedy dosavadní literaturou věnovanou Dudíkově osobnosti, zasazenou do vzájemných souvislostí, a následně podrobnou charakteristikou deníků Bedy Dudíka. Zbývající tři kapitoly jsou řazeny chronologicky a pokrývají jednotlivé fáze postupu na společenském žebříčku od dětství v rodině maloměstského řemeslníka přes studia a vstup do kláštera po život moravského historiografa jakožto etablovaného odborníka s kontakty v tzv. druhé společnosti. Zvláštní důraz je kladen na postižení faktorů, které sociální vzestup umožnily, a dále na jeho odraz v Dudíkově každodenním životě. Závěr práce se vrací k použitým pramenům a metodám, a dále shrnuje nejdůležitější získané poznatky, zejména s ohledem na jejich další využitelnost pro výzkum dosud nepříliš dobře probádaných segmentů tehdejší společnosti. This dissertation deals on the theme of the Moravian land historiographer and Benedictine priest Beda Dudík (1815-1890) from the viewpoint of his private life and extraordinary upward social mobility. Both of which have been largely neglected by previous historical productions. Dudík's comprehensive personal diaries, surviving to this day, have been chosen as the main source. The introductory chapter outlines methodical grounds, which are inspired among others by microhistory and social history. The main body is divided into four chapters. The first deals with the informational sources of the chosen topic; the existing literature dedicated to the personality of Dudík and the detailed characteristics of his diaries. The remaining three chapters are ordered chronologically and cover the constituent phases of Dudík's advancement along the social ladder; starting with his childhood in the family of an artisan in a small town continuing with his studies and entry into monastic life and advancing to his position of Moravian historiographer while being an established specialist with contacts in the so called "second society". A particular emphasis has been placed on factors which enabled Dudík's social advancement, and then on its reflection in Dudík's everyday life. The thesis conclusion returns to the employed sources and methods, and further summarizes the most important aspects of the findings obtained; mainly with regard to further usability towards research of certain segments of society in this period, which to date has not been adequately studied. Keywords: beda dudík (1815-1890); osobní deník; historiograf; historiografie; morava; soukromý život; společenský vzestup; klérus; 19. století; beda dudík (1815-1890); personal diary; historiograph; historiography; moravia; private life; upward social mobility; clergy; 19th century Available in the UPOL Library.
Život a osobnost Bedy Dudíka (1815-1890) pohledem jeho deníků

Práce se zabývá tématem života moravského zemského historiografa a benediktinského kněze Bedy Dudíka (1815-1890), a to z hlediska dosavadní produkcí převážně opomíjeného, totiž z hlediska jeho ...

TOMÁŠKOVÁ, Ema; VIKTOŘÍK, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Analýza datových zdrojů veřejné správy v BI
Bílek, Milan; Pour, Jan; Bruckner, Tomáš
2016 - Czech
Práce je rozdělena do dvou částí. Jde o část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce zkoumá stav oblasti volně dostupných datových zdrojů a trendy, které se v ní vyskytují. V praktické části je pak na těchto vybraných volně dostupných datech provedeno zpracování pomocí Business Intelligence. Cílem této části bylo především ukázat, že je možné takové datové zdroje s pomocí BI zpracovat a prezentovat, podobně jako například data z podniků a také ukázat překážky, které se mohou objevit. Práce je rozdělena do celkem šesti kapitol. První kapitola je úvodní, druhá rešeršní, třetí se zaměřuje na trendy a využití otevřených dat, čtvrtá poukazuje, kde otevřená data najít, pátá kapitola popisuje zpracování vybraných dat v BI, šestá kapitola je závěrečná a shrnuje práci a popisuje naplnění cílů. Thesis is divided into two parts. First part is theoretic the second one is practically focused. In the theoretic focused part thesis examines area of open data sources and trends, which appears in this area. In practically oriented part are data processed with Business Intelligence methods. Goal of this part was show that it is possible to process this open data with help of BI and report them similarly, like data from companies and show obstacles, which can appear. Thesis is divided in six chapters. First chapter is introduction, second is searches, third one focuses on trends and use of open data, fourth shows, where open data can be found, fifth describes processing of chosen data with BI, sixth chapter is final and sums up work and describes fulfilling of goals. Keywords: volně dostupné datové zdroje; otevřená data; business intelligence; open data sources; open data; business intelligence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza datových zdrojů veřejné správy v BI

Práce je rozdělena do dvou částí. Jde o část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce zkoumá stav oblasti volně dostupných datových zdrojů a trendy, které se v ní vyskytují. V praktické ...

Bílek, Milan; Pour, Jan; Bruckner, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Mössbauerův spektrometr s časovým rozlišením detekce fotonů záření gama - vývoj a aplikace
NOVÁK, Petr;
2016 - Czech
Available in the UPOL Library.
Mössbauerův spektrometr s časovým rozlišením detekce fotonů záření gama - vývoj a aplikace

NOVÁK, Petr;
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases