Number of found documents: 356090
Published from to

Terénní výuka v oblasti Hřebečovského hřbetu
NAVRÁTIL, Lukáš; SMOLOVÁ, Irena; JUREK, Martin
2016 - Czech
Terénní výuka je nedílnou součástí edukačního procesu a Hřebečovský hřbet je z pohledu přírodní rozmanitosti i hor-nické historie atraktivní oblastí pro tuto formu vzdělávání. Práce shrnuje dostupné poznatky o terénní výuce a aplikuje znalosti z fyzické geografie do výukových materiálů využi-telných pro Gymnázium Moravská Třebová. Stěžejním vý-stupem je pět pracovních listů, které charakterizují obecné procesy v krajině a vystihují jedinečnosti regionu. Outdoor education is an indispensable part of the educational process and Hřebečovský hřbet is from the perspective of the natural diversity and mining history attractive areas for this form of education. This work summarizes the available knowledge about outdoor education and applies knowledge of physical geography in the teaching materials usable for Gymnázium Moravská Třebová. The main output is five worksheets, that characterize the general processes in the landscape and describe the uniqueness of the region. Keywords: terénní výuka; hřebečsko; kuesta; pracovní listy; středoškol-ské vzdělávání; field education; hřebečsko; cuesta; worksheets; secondary education Available in digital repository of UPOL.
Terénní výuka v oblasti Hřebečovského hřbetu

Terénní výuka je nedílnou součástí edukačního procesu a Hřebečovský hřbet je z pohledu přírodní rozmanitosti i hor-nické historie atraktivní oblastí pro tuto formu vzdělávání. Práce shrnuje dostupné ...

NAVRÁTIL, Lukáš; SMOLOVÁ, Irena; JUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Možnosti financování hudebně zaměřených volnočasových aktivit pro děti a mládež
STRÁDAL, Ondřej; OPLETALOVÁ, Alena
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá možnostmi financování hudebně zaměřených volnočasových aktivit pro děti a mládež. Hlavním cílem této práce je porovnat teoretické možnosti s praktickým využíváním různých finančních zdrojů ve třech vybraných zařízeních, které se v této oblasti angažují. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů souvisejících s tématem diplomové práce a obsahuje také výčet možných finančních zdrojů pro Základní umělecké školy, Domy dětí a mládeže a neziskové organizace. Empirická část srovnává a hodnotí finanční situaci ZUŠ Mělník, DDM Mělník a YMCA Mělník na pozadí jejich vzdělávací a výchovné práce s dětmi ve volném čase. Doplňující dotazníkové šetření zjišťuje informovanost veřejnosti o způsobu financování těchto organizací a jejich názor na výši poplatků za zájmové a vzdělávací aktivity dětí ve volném čase. The diploma thesis follows the options of financing musically oriented leisure activities for children and youth. The main aim of the thesis is to compare theoretical possibilities with the practical use of various funds in three chosen institutions involved in work in this area. The theoretical part is focused on defining basic terms related to the topic of the diploma paper and also contains a list of possible funding sources for Elementary Art Schools, Houses of Children and Youth and non-profit organizations. The empirical part compares and evaluates the financial situation of the Elementary Art School in Mělník, the House of Children and Youth in Mělník and YMCA Mělník on the background of their educational work with children in their leisure time. The additional survey discovers public awareness about the method of financing these organizations and their opinion on the fee level for interest and educational children activities in their leisure time. Keywords: finanční zdroje; fundraising; rozpočet; hudební volnočasové aktivity; neziskový sektor; neformální vzdělávání; zájmové vzdělávání; zuŠ; ddm; ymca; děti a mládež.; financial resources; fundraising; budget; musical leisure activities; non-profit sector; informal education; leisure education; elementary art school; house of children and youth; ymca; children and youth. Available in digital repository of UPOL.
Možnosti financování hudebně zaměřených volnočasových aktivit pro děti a mládež

Diplomová práce se zabývá možnostmi financování hudebně zaměřených volnočasových aktivit pro děti a mládež. Hlavním cílem této práce je porovnat teoretické možnosti s praktickým využíváním různých ...

STRÁDAL, Ondřej; OPLETALOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Klady a zápory implementace Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání do školního vzdělávacího programu České republiky na prvním stupni základní školy
DONÁT, Martin; PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, Dominika
2016 - Czech
Práce se zabývá popisem reformy školství v Československu později v České republice a monitorováním stavu spokojenosti pedagogů se současnou strategií vzdělávání na prvním stupni základních škol. Konkrétní zaměření práce jsou klady a zápory implementace Rámcového vzdělávacího programu do školních vzdělávacích programů základních škol. Výzkum byl prováděn na třech základních školách, které byly zvoleny na základě velikosti obce, ve kterých se nachází a počtu žáků. Shromažďování dat bylo provedeno metodou dotazování a rozhovoru s pedagogy na prvním stupni základních škol. The thesis describes school reforms in Czechoslovakia and later in the Czech Republic as well monitors a status of satisfaction of educators with the current educational strategy in elementary schools. The specific aim of the thesis are the pros and cons of implementation of the Framework Educational Programme for Basic Education into the school educational programmes. The research was conducted at three elementary schools, which were selected on the basis of the size of the municipality, in which the school is located. The data collection was conducted by a questionnaire method and interviews with teachers at the elementary schools. Keywords: vzdělávací programy; rámcové vzdělávací programy; rvp; školní vzdělávací programy; Švp; implementace; 1. stupeň zŠ; základní škola; educational programs; framework educational programs; fep; implementation ; 1st grade school; elementary school Available in digital repository of UPOL.
Klady a zápory implementace Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání do školního vzdělávacího programu České republiky na prvním stupni základní školy

Práce se zabývá popisem reformy školství v Československu později v České republice a monitorováním stavu spokojenosti pedagogů se současnou strategií vzdělávání na prvním stupni základních škol. ...

DONÁT, Martin; PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, Dominika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Na výlet
POSPÍŠIL, Rostislav; ZATLOUKAL, Petr
2016 - Czech
Teoretická část práce se zabývá vznikem fotografie a jejího vlivu na malířství. Dále rozebírá postoj určitých malířů k tomuto nově vzniklému médiu. V praktické části pracuji s dílem Feliciena Ropse, Jamese Ensora, Leona Spilliaerta a Hieronyma Bosche, a beru aktéry jejich maleb na výlet do současného světa. Theoretical part of my work deals with the birth of photography and its influence on painting. Further it describes opinions of various painters on this newborn medium. In practical part I work with artwork of Felicien Rops, James Ensor, Leon Spilliaert and Hieronymus Bosch. I take main actor of their paintings on a trip to our world. Keywords: fotografie; malířství; vliv; ensor; rops; spilliaert; bosch; photography; painting; ensor; rops; spilliaert; bosch Available in digital repository of UPOL.
Na výlet

Teoretická část práce se zabývá vznikem fotografie a jejího vlivu na malířství. Dále rozebírá postoj určitých malířů k tomuto nově vzniklému médiu. V praktické části pracuji s dílem Feliciena Ropse, ...

POSPÍŠIL, Rostislav; ZATLOUKAL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vybrané aspekty životního stylu adolescentů (16-17 let)
FIALOVÁ, Jaroslava; REICH, Petr
2016 - Czech
Práce je zaměřena na vybrané aspekty životního stylu u adolescentů ve věku 16 - 17 let. Teoretická část vysvětluje základní pojmy spojené se zdravím, životním stylem a adolescencí. Cílem praktické části je zmapovat vybrané aspekty životního stylu adolescentů ve věku 16 - 17 let v Šumperku. The thesis is focused on selected aspects of lifestyle among adolescents aged 16-17 years. The theoretical part explains the basic concepts related to health, lifestyle and adolescence. The practical part is to explore some aspects of the lifestyle of adolescents aged 16 to 17 years in Šumperk. Keywords: adolescent; životní styl; návykové látky; zdraví; drogy; alkohol; kouření; prevence; adolescent ; lifestyle ; addictive substances ; health ; drugs; alcohol; smoking; prevention Available in digital repository of UPOL.
Vybrané aspekty životního stylu adolescentů (16-17 let)

Práce je zaměřena na vybrané aspekty životního stylu u adolescentů ve věku 16 - 17 let. Teoretická část vysvětluje základní pojmy spojené se zdravím, životním stylem a adolescencí. Cílem praktické ...

FIALOVÁ, Jaroslava; REICH, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Záznamy snů
LETÁKOVÁ, Eva; BUČEK, Robert
2016 - Czech
Tato práce se ve stručnosti zabývá užíváním snů v umění, popisuje a dokumentuje proces tvorby série kreseb na téma "záznamy snů". Zmiňuje některé významné zlomy v umění, co se týče užívání snů jako prostředku inspirace. Obsahuje fotografie jednotlivých kreseb a komentáře ke každé z nich. This works contains brief discussion about the usage of dreams in art and describes the process of making a serie of drawings called "records of dreams". It mentions some important points in art history concerning the dreams as artistic inspiration. It also contains photographs of each drawing and a short commentary. Keywords: sen; romantismus; symbolismus; surrealismus; dalí; redon; kresba; dream; romantism; symbolism; surrealism; dalí; redon; drawing Available in digital repository of UPOL.
Záznamy snů

Tato práce se ve stručnosti zabývá užíváním snů v umění, popisuje a dokumentuje proces tvorby série kreseb na téma "záznamy snů". Zmiňuje některé významné zlomy v umění, co se týče užívání snů jako ...

LETÁKOVÁ, Eva; BUČEK, Robert
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Zkušenost zaměstnanců technicky zaměřených firem s mobbingem
ŠTANCLOVÁ, Marie; ČECH, Tomáš
2016 - Czech
Práce se zaměřuje na mobbing (šikanu na pracovišti) a zkušenosti zaměstnanců technických firem s ním. Cílem této diplomové práce je zjištění, zda se zaměstnanci technicky zaměřených firem již setkali s pojmem mobbing, hlavně pak, zda s ním měli vlastní zkušenost. Teoretická část pak charakterizuje mobbing, jeho průběh, aktéry, možné důsledky, bossing, v neposlední řadě možnou obranu proti němu či preventivní opatření na pracovištích. Praktická část zkoumá zkušenost zaměstnanců technických firem s tímto jevem. The thesis deals with the issue of mobbing (workplace bullying) and some experience of engineering company employees. The aim of the thesis is to explore if the engineering company employees have ever met with the concept of mobbing and it is mainly focusing on their experience. The theoretical part characterizes mobbing, its process, participants, possible consequences, bossing and finally, it describes relevant defence and preventive measures at workplace. The practical part explores the experience of engineering company employees with this issue. Keywords: mobbing; bossing; znaky mobbingu; prostředí na pracovišti; průběh (fáze) mobbingu; jak se mobbingu bránit a předejít mu; zkušenost zaměstnanců technických firem; mobbing; bossing; characteristics of mobbing; working environment; waveform (phase) of mobbing; mobbing; how to defend themselves and to prevent him; the experience of employees in technical companies Available in digital repository of UPOL.
Zkušenost zaměstnanců technicky zaměřených firem s mobbingem

Práce se zaměřuje na mobbing (šikanu na pracovišti) a zkušenosti zaměstnanců technických firem s ním. Cílem této diplomové práce je zjištění, zda se zaměstnanci technicky zaměřených firem již setkali ...

ŠTANCLOVÁ, Marie; ČECH, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Komplexní domácí péče o seniory v České republice
HLAVÁČKOVÁ, Renata; MUSILOVÁ, Marcela
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá komplexní domácí péčí o seniory v České republice. Mimo charakteristiky základních pojmů uvádí údaje z historie péče o seniory a popisuje některé strategické dokumenty a legislativu. Zabývá se také specifiky péče o seniory a formami péče. Upozorňuje na problematické situace v péči o seniory a popisuje přímé způsoby péče. Praktická část předkládá subjektivní pohled seniorů na domácí péči, na její možnosti, pozitiva a negativa. The thesis deals with the komplex home care for the elderly people in the Czech republic. Besides characteristics of basic concepts, the thesis presents data from the history of senior care and describes some strategic documents and legislation. It also deals with specifics of senior care and forms of care. It draws attention to the problematic situations in senior care and describes direct methods of care. The practical section of the thesis presents subjective views of the elderly people on home care, on its options, pozitives and negatives. Keywords: stárnutí; stáří; senior; pečující osoba; domácí péče; aging; oldage; senior; caregiver; home care Available in digital repository of UPOL.
Komplexní domácí péče o seniory v České republice

Diplomová práce se zabývá komplexní domácí péčí o seniory v České republice. Mimo charakteristiky základních pojmů uvádí údaje z historie péče o seniory a popisuje některé strategické dokumenty a ...

HLAVÁČKOVÁ, Renata; MUSILOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Emoční inteligence jako předpoklad úspěšné komunikace v pomáhajících profesích
MAŇASOVÁ, Šárka; JŮVOVÁ, Alena
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu emoční inteligence na úspěšnou komunikaci pomáhajícího profesionála s klienty. Práce je rozdělená na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována tématům: emoční inteligence, dílčí části emoční inteligence, emoce jako takové, emoce v práci pomáhajícího profesionála, komunikace v pomáhajících profesích. Druhou části je empirický kvalitativní výzkum, který hledá odpovědi na otázky, zda osoby pracující přímo s klienty vnímají během pracovního procesu svoje emoce, jakým způsobem s emocemi pracují a jaký to má vliv na jejich práci. My dissertation is dealing with emotional intelligence and it's impact on successful communication between specialist and clients. Dissertation is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part is focused on: emotional intelligence, individual aspects of emotional intelligence, emotions in general, emotions as a part of specialist's work, communication in helping professions. The second part is empirical qualitative research, which is trying to answer us questions like whether specialists who are working directly with clients perceive their own emotions during the work day, how are they coping with their own emotions and what is it's impact on their work. Keywords: emoční inteligence; emoce; emoce v pomáhající profesi; komunikace v pomáhající profesi.; emotional intelligence; emotions; emotions in helping professions; communication in helping professions. Available in digital repository of UPOL.
Emoční inteligence jako předpoklad úspěšné komunikace v pomáhajících profesích

Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu emoční inteligence na úspěšnou komunikaci pomáhajícího profesionála s klienty. Práce je rozdělená na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je ...

MAŇASOVÁ, Šárka; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Možnosti trávení volného času dětí s poruchami autistického spektra
KAČENKOVÁ, Denisa; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá možnostmi trávení volného času dětí s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena do dvou částí. Cílem teoretické části práce je popsat a vysvětlit problematiku poruch autistického spektra a charakterizovat pojem volný čas a volnočasové aktivity. Hlavním cílem výzkumného šetření prezentovaného v praktické části práce je zjistit, jakými aktivitami tráví volný čas děti s poruchami autistického spektra. Vzhledem k hlavnímu cíli výzkumného šetření jsou stanoveny následující dílčí cíle: formulovat způsob, jak mohou rodiče trávit a vyplňovat společný volný čas se svým autistickým dítětem; nalézt a popsat příčiny, které zamezují dětem s autismem zúčastnit se volnočasových aktivit; analyzovat, do jaké míry jsou rodiče autistických dětí informováni o možnostech trávení volného času jejich dětí a charakterizovat spokojenost rodičů s nabídkou volnočasových institucí. The thesis deals with the possibilities of leisure activities for children with autism spectrum disorders. The work is divided into two parts. The theoretical part is to describe and explain the problems of autism spectrum disorders and describe the concept of leisure and recreational activities. The main objective of the research presented in the practical part is to identify which activities they spend their leisure time children with autism spectrum disorders. Since the main objective of the research are determined by the following objectives: to formulate a way parents can spend and to fill the joint leisure time with their autistic child; identify and describe the causes that prevent children with autism to participate in leisure activities; analyze to what extent are parents of autistic children are informed about the possibilities of leisure time for children and their parents satisfaction characterize the range of leisure institutions. Keywords: volný čas; výchova; poruchy autistického spektra; spolky; leisure; education; autism spectrum disorders; associations Available in digital repository of UPOL.
Možnosti trávení volného času dětí s poruchami autistického spektra

Diplomová práce se zabývá možnostmi trávení volného času dětí s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena do dvou částí. Cílem teoretické části práce je popsat a vysvětlit problematiku poruch ...

KAČENKOVÁ, Denisa; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases