Number of found documents: 290865
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Plasma spraying and testing of ceramics for electrical engineering
Ctibor, Pavel
2015 -
Available in digital repository of ČVUT.
Plasma spraying and testing of ceramics for electrical engineering

Ctibor, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Globální ekonomický výhled - leden 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". Modelový rámec GVAR (globální vektorový autoregresní model) ukazuje, že pokles cen ropy vede k nárůstu protiinflačních tlaků, zejména pak v krátkém horizontu. V případě, že země dosáhla hranice nulových měnověpolitických sazeb, lze podle tohoto modelu očekávat podstatně větší vliv propadu cen ropy na inflaci. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "The effect of oil prices on inflation from a GVAR model perspective" deals with the effect of oil prices on inflation from a GVAR (global vector autoregression) model perspective. This model framework shows that a fall in oil prices leads to an increase in anti-inflationary pressures, especially in the short run. If a country reaches the zero lower bound on monetary policy interest rates, a fall in oil prices can be expected to have a much greater impact on inflation according to this model. Keywords: model gvar; gvar model; inflace; hrubý domácí produkt; komodita; ropa; monetarismus; monetární politika; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - leden 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
Banky, 2015

Information fusion with functional Bregman divergence
Dedecius, Kamil;
2015 - English
The report summarizes the basics of the Bregman divergence, its functional form and potential use for information fusion. Keywords: information fusion; bregman divergence; entropy Fulltext is available at external website.
Information fusion with functional Bregman divergence

The report summarizes the basics of the Bregman divergence, its functional form and potential use for information fusion.

Dedecius, Kamil;
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

Provádění důkazů v rámci členských států Evropské unie
MATĚCHA, Ondřej; RYŠAVÝ, Lukáš; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2014 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce civilních soudů členských států EU při provádění důkazů, o čemž vypovídá její název. Hlavní pozornost je zaměřena na srovnání nové unijní úpravy v nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při provádění důkazů v občanských nebo obchodních věcech a staršího nástroje v Haagské úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970. Je představena možnost využití moderních komunikačních prostředků a také vymezeny největší aplikační problémy v praxi společně s možným řešením. Cílem práce je dosáhnout odpovědi na otázku, zdali je úprava unijního nástroje pružnější a účinnější oproti předchozí právní úpravě, a jestli byly naplněny cíle, pro které byl tento akt vytvořen. The thesis deals with the issue of cooperation of civil courts of the EU member states in the process of taking of evidence. The dominant attention is focused on a comparison between the new legislation of the EU in the Council Regulation (EC) No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters and the older instrument in the Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters. The possibility of the use of the means of the modern communication is presented and the thesis also determines the biggest practical issues and tries to outline their possible solutions. The aim of the thesis is to answer the questions of whether the Council Regulation is more flexible and efficient than the previous regulation and whether the Council Regulation's intended purposes and goals were achieved. Keywords: evropská unie; evropský justiční prostor; justiční spolupráce; mezinárodní prvek; nařízení rady (es) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při provádění důkazů; občanské a obchodní věci; občanské soudní řízení; provádění důkazů; Úmluva o provádění důkazů v cizině; videokonference; european union; european space of justice; judicial cooperation; international element; council regulation (ec) no 1206/2001 on cooperation between the courts of the member states in the taking of evidence; civil and commercial matters; civil proceeding; taking of evidence; convention on the taking of evidence abroad; videoconferencing Available in digital repository of UPOL.
Provádění důkazů v rámci členských států Evropské unie

Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce civilních soudů členských států EU při provádění důkazů, o čemž vypovídá její název. Hlavní pozornost je zaměřena na srovnání nové unijní úpravy v ...

MATĚCHA, Ondřej; RYŠAVÝ, Lukáš; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Analýza vztahu zaměstnance a uživatele v domovech pro osoby se zdravotním postižením v kontextu zefektivnění transformace
ČERNÁ, Eliška; VALENTA, Milan
2014 - Czech
V oblasti pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením se setkáváme s více než aktuálním pojmem, jímž je transformace a současně deinstitucionalizace. Transformace sociálních pobytových služeb je dlouhodobý proces přeměny institucionálních zařízení s cílem integrace, popř. inkluze osob s postižením do společnosti prostřednictvím modelu komunitních služeb, který by měl vést k větší nezávislosti a celkově k vyšší kvalitě života uživatelů. Prostřednictvím analýzy recipročního vztahu zaměstnance a uživatele v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v chráněných bydleních jsme zkoumali faktory ovlivňující zaměstnance a také míru působení těchto vlivů, jež se odrážejí nejen v samotné práci, ale především ve vztazích k uživatelům. Pro uvedenou problematiku jsme zvolili kombinaci výzkumných metod a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Metodu dotazníku jsme využili u uživatelů i zaměstnanců pobytových služeb, neboť jsme zkoumali míru těsnosti vztahů a celkovou spokojenost. Polostrukturované interview bylo zpracováno prostřednictvím kvalitativní metody obsahové analýzy. Podrobnou analýzou vlivů působících na respondenty jsme došli k deskripci vztahů zaměstnance a uživatele. Z těchto závěrů jsme vycházeli při vytváření doporučeních pro praxi v kontextu zefektivnění transformace. In the area of residential social services for people with learning disabilities, we are dealing with not simply the existing practice but the long term future but also the area of transformation and deinstitutionalization. The project of the transformation of residential social services is a long process which involves a great deal of planning and communication withininstitutions, with the aim being the successful integration and inclusion of people with disabilities into society through implementing the model of community services, which should promote the independence and equality of the individual, which in turn should result in the improved quality of life of those individuals. Through the analysis of the reciprocal relationship between employees and users in institutional care and sheltered housing, we examined the factors influencing employees and the degree of action of these impacts that are reflected not only in the work itself, but also in workplace relations, especially in relation to those people receiving support. The combination of research methods that have been cutilised for this project are both quantitative and qualitative, due to the research issue being very specific. The format of a questionnaire was used to provide feedback from both the clients and staff of residential services. The questionnaire itself was focused on the degree of strength in relationships between those clients and their staff. In addition to this Semi-structured interviews were conducted through qualitative content analysis. Throught the feedback and results of investgation into the relationships between clients and staff members we were able to draw conclusion that provided opportunity for recommendations in the change in practice in relation to transformation from institutional care to that of community care. Keywords: uživatel; zaměstnanec; sociální pobytové služby; transformace; domovy pro osoby se zdravotním postižením; chráněná bydlení; client; employee;social care; transformation; residential houses; sheltered housing Available in digital repository of UPOL.
Analýza vztahu zaměstnance a uživatele v domovech pro osoby se zdravotním postižením v kontextu zefektivnění transformace

V oblasti pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením se setkáváme s více než aktuálním pojmem, jímž je transformace a současně deinstitucionalizace. Transformace sociálních ...

ČERNÁ, Eliška; VALENTA, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Řízení o (ve věcech) přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
SVOBODOVÁ, Sandra; PODRAZIL, Petr; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2014 - Czech
Diplomová práce s názvem Řízení o (ve věci) přípustnosti převzetí a držení v ústavu zdravotnické péče zkoumá aktuální úpravu řízení zabývajícího se situací, kdy je nutno omezit osobní svobodu člověka bez jeho souhlasu. Rozebírá řízení od jeho zahájení až po jeho pravomocné ukončení, dále i mimořádné opravné prostředky a odpovědnost za případné nezákonné rozhodnutí. Cílí na kritické zhodnocení nové právní úpravy vzhledem k té předchozí, a především k požadavku maximální ochrany lidských práv. Mimo to se práce snaží pohlížet na problematiku i z pohledu humánního, s ohledem na pacientův psychický vztah k situaci, ve které se nachází. Práce poukazuje na problematická místa v zákonné úpravě a nabízí jejich možná řešení. Master´s thesis named Proceedings on the Admissibility of Placing or Keeping a Person in a Health Care Establishment examines contemporary legislative aspects of proceedings that deals with situation where limiting of somebody´s personal freedom without his or hers consent is needed. It describes the proceedings from the initiation to the final and conclusive decision, also extraordinary reliefs and responsibility for possible unlawful decision. Thesis focuses on critical assessment of the new legislation with relation to the previous one, and most of all with relation to the demand of maximal protection of human rights. It also aspire to consider the problem from humane point of view, with regard to patient´s mental connection to the situation he or she is in. Thesis pinpoints problematic situations in the legislation and offers possible solutions. Keywords: detence; zdravotnické zařízení; osobní svoboda; poskytovatel zdravotních služeb; nedobrovolná hospitalizace; detention; helathcare facility; personal freedom; provider of healthrace services; involuntary hospitalization Available in digital repository of UPOL.
Řízení o (ve věcech) přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče

Diplomová práce s názvem Řízení o (ve věci) přípustnosti převzetí a držení v ústavu zdravotnické péče zkoumá aktuální úpravu řízení zabývajícího se situací, kdy je nutno omezit osobní svobodu člověka ...

SVOBODOVÁ, Sandra; PODRAZIL, Petr; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Globální ekonomický výhled - prosinec 2014
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Platnost Okunova zákona v zemích OECD a dalších ekonomikách". Analýza zkoumá platnost tzv. Okunova zákona, který empiricky hodnotí sílu vztahu mezi růstem nezaměstnanosti a HDP. V naší analýze ukazujeme na vzorku 59 zemí od konce 90. let minulého století významnou asymetrii ve vývoji Okunova koeficientu. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "Applicability of Okun’s law to OECD countries and other economies" examines the validity of Okun's law, which empirically assesses the strength of the relationship between growth in unemployment and GDP. Using a sample of 59 countries, our analysis shows a significant asymmetry in the evolution of Okun's coefficient since the end of the 1990s. Keywords: okunův zákon; okun’s law; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; měnový kurz; úroková míra; nezaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - prosinec 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Platnost Okunova zákona v zemích OECD a dalších ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
Banky, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases