Number of found documents: 524676
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Rook en Oker. Over beeldspraak in de poëzie van Ingrid Jonker
BĚLINOVÁ, Veronika; VAN DEN BERG, Hubert François
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá obraznými pojmenováními v díle jihoafrické básnířky Ingrid Jonker. Práce se zaměřuje na její druhou sbírku básní - Rook en Oker. V této bakalářské práci postupně zpracuji obrazná pojmenování jako je metafora, metonymie, přirovnání, personifikace atd. Jelikož je sbírka původně napsána v rodném jazyce Ingrid Jonker, tedy afrikánštině, budu se rovněž zabývat rozdíly a posuny významů obrazných pojmenování v překladech G. Komrije. This bachelor thesis deals with the figurative language in the work of South African poet Ingrid Jonker. The work focuses on her second collection of poems - Smoke and Ocher. This bachelor thesis will analyse the figurative language such as metaphor, metonymy, comparison, personification, and more. Since the collection is originally written in the native language of Ingrid Jonker, Afrikaans, I will also deal with differences and shifts in the meanings of figurative names in the translations of G. Komrij. Keywords: Ingrid Jonker; Rook en Oker; "Intiem gesprek"; poezie; obrazná pojmenování; analýza básní; New Historicism; Apartheid; afrikánština; kulturní kontext; sexualita; Ingrid Jonker; Smoke and Ocher; "Intimate Conversation"; Poetry; Figurative language; Analysis of Poems; New Historicism; Apartheid; Afrikaans; Cultural context; Sexuality Available in digital repository of UPOL.
Rook en Oker. Over beeldspraak in de poëzie van Ingrid Jonker

Tato bakalářská práce se zabývá obraznými pojmenováními v díle jihoafrické básnířky Ingrid Jonker. Práce se zaměřuje na její druhou sbírku básní - Rook en Oker. V této bakalářské práci postupně ...

BĚLINOVÁ, Veronika; VAN DEN BERG, Hubert François
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Faktory ovlivňující verbální dovednosti žáků na prvním stupni ZŠ (případová studie)
PETRIČOVÁ, Simona; HRADILOVÁ, Darina
2018 - Czech
Diplomová práce pojednává o faktorech, jež prokazatelně ovlivňují verbální jazykovou úroveň žáků mladšího školního věku, se zaměřením na rozdíly v jazykové produkci žáků romského a neromského původu. Jako zásadní uvádíme rodinné a sociální determinanty, které mají podstatný vliv nejen na rozvoj jednotlivých jazykových rovin, ale patřičnou měrou ovlivňují další vývoj osobnosti dítěte. Převážná část práce sestává z vlastního výzkumného šetření, které bylo realizováno formou dotazníkového šetření a standardizovaného rozhovoru. Analýza veškerých pořízených a následně zpracovaných dat poskytla relevantní výsledky, na jejichž základě jsme dospěli k závěru, že lepších výsledků dosahují žáci neromského původu. Na závěr práce jsou zařazeny komplexní přepisy audionahrávek. The diploma thesis deals with factors that demonstrably influence the verbal language level of pupils of younger school age, focusing on the differences in the language production of pupils of Roma and non-Roma origin. Essential are family and social determinants that have a significant influence not only on the development of individual linguistic levels, but also influence the further development of the personality of the child. The bulk of the work consists of own research, which was realized through a questionnaire survey and a standardized interview. An analysis of all the data we have acquired and subsequently processed has provided relevant results, which have led us to conclude that pupils of non-Roma origin achieve better results. At the end of the thesis are included complex transcripts of audio recordings. Keywords: dětská řeč; mladší školní věk; jazykové kompetence; romský žák; neromský žák; mluvený projev; rodinné determinanty; sociální determinanty; školní zralost; školní připravenost; mluva Ostravska; řeč orientovaná na dítě.; children's language; younger school age; linguistic competence; Roma pupil; non-Roma pupil; spoken speech; family determinants; social determinants; school maturity; school readiness; Ostrava language; child-oriented speech. Available in digital repository of UPOL.
Faktory ovlivňující verbální dovednosti žáků na prvním stupni ZŠ (případová studie)

Diplomová práce pojednává o faktorech, jež prokazatelně ovlivňují verbální jazykovou úroveň žáků mladšího školního věku, se zaměřením na rozdíly v jazykové produkci žáků romského a neromského původu. ...

PETRIČOVÁ, Simona; HRADILOVÁ, Darina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Politika a teror: Proč se palestinský Hamás a libanonský Hizballáh nevzdávají násilí?
PALUCHA, Aleš; MELICHAR, Hynek
2018 - Czech
Diplomová práce zkoumá komplexní povahu teroristických organizací označovaných jako teroristické semi-státy, které paralelně rozvíjejí ozbrojené i politické křídlo. Cílem bádání je objasnit cyklickou transformaci teroristické skupiny v polickou stranu a následně definovat příčiny přetrvávajícího násilí. Práce je členěna do dvou hlavních částí. První představuje teoretická a konceptuální východiska pro komparativní analýzu případů palestinského Hamásu a libanonského Hizballáhu v druhé části práce. Autor argumentuje, že politické skupiny se spíše uchýlí k násilí, selhává-li taktika politického vyjednávání, je-li ohrožena organizační struktura sui generis a přetrvává-li silná oddanost odporu proti nepříteli. Výsledky srovnávací analýzy mají ambici přispět k hlubšímu pochopení komplexních teroristických organizací a jejich oddanosti k násilí. The diploma thesis focuses on the complex nature of the terrorist organizations labeled as Terrorist Semi-States possessing both military and political wings. The main objective of research is to elucidate the process of partial transformation from a terrorist group into a political party and to identify the critical causes of perpetual violence. The diploma thesis is divided into two sections. The first part represents theoretical and conceptual basis for the analysis. In the second part, cases of Palestinian Hamas and Lebanese Hezbollah are compared. The author argues that political groups are more likely to resort to violence and terrorism, if political negotiations fail, if the group's sui generis structure is at stake, and if the group is strongly devoted to the resistance. The findings of the analysis may provide readers with better comprehension of complex terrorist organizations and their adherence to violence. Keywords: násilí; terorismus; teroristická organizace; politická skupina; Hamás; Hizballáh; violence; terrorism; terrorist organization; political group; Hamas; Hezbollah Available in digital repository of UPOL.
Politika a teror: Proč se palestinský Hamás a libanonský Hizballáh nevzdávají násilí?

Diplomová práce zkoumá komplexní povahu teroristických organizací označovaných jako teroristické semi-státy, které paralelně rozvíjejí ozbrojené i politické křídlo. Cílem bádání je objasnit cyklickou ...

PALUCHA, Aleš; MELICHAR, Hynek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Tragedy of Family in the Plays of Eugene O'Neill
HAVLÍČKOVÁ, Aneta; SWENEY, Matthew
2018 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na element rodinné tragédie, který je základem několika her Eugena O'Neilla. Cílem této práce je analyzovat tyto hry a najít v každé tragédii hlavního viníka a zjistit zda-li O'Neill používá nějaký opakující se vzorec při volbě jeho viníků. Práce také porovnává tyto provinilce k autorově osobnímu životu. The thesis is focused on the element of family tragedy which is used repetitively in the multiple plays of Eugene O'Neill. The focus of this thesis is to analyze the plays that include this element and find a culprit in each play. These culprits are compared in order to discover any repetitive pattern. The thesis also compares author's choice of villains to his own life. Keywords: Eugene O'Neill; rodinná tragédie; americké drama; Anna Christie; Za obzor; Smutek sluší Elektře; Cesta dlouhým dnem do noci; autobiografická hra; řecká tragédie; Eugene O'Neill; family tragedy; American drama; Anna Christie; Beyond the Horizon; Mourning Becomes Electra; Long Day's Journey into Night; autobiographical play; Greek tragedy Available in digital repository of UPOL.
The Tragedy of Family in the Plays of Eugene O'Neill

Bakalářská práce se zaměřuje na element rodinné tragédie, který je základem několika her Eugena O'Neilla. Cílem této práce je analyzovat tyto hry a najít v každé tragédii hlavního viníka a zjistit ...

HAVLÍČKOVÁ, Aneta; SWENEY, Matthew
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komentovaný překlad povídky Rock Springs autora Richarda Forda s přihlédnutím k analýze hovorovosti
HRDONKA, Dominik; GONČAROV, Pavel
2018 - Czech
Práce se zabývá komentovaným překladem povídky Rock Springs amerického romanopisce Richarda Forda se zaměřením na hovorovost. Ta hraje v povídce důležitou roli, poněvadž definuje povahu a sociokulturní pozadí postav. Zároveň díky ní v textu dochází ke střetu přirozené hovorovosti a strojené spisovnosti. Hovorovost je v překladatelském komentáři analyzována z hlediska lexikální, frazeologické, syntaktické a gramatické roviny. Dále jsou v něm uvedena konkrétní překladatelská řešení a metody, které byly při překladu použity. Jejich opodstatnění vychází z funkčního přístupu k překladu, jehož teorie je v práci rovněž shrnuta. The thesis deals with commented translation of short story Rock Springs written by American author Richard Ford with focus on colloquiality. Colloquiality is very important for the story, since it defines the characters and their socio-cultural background. In the text, it also creates contrast between colloquiality and formality. Colloquiality is analyzed in terms of lexicon, phraseology, syntax and grammar. The thesis provides translation solutions and methods used during translation. They are based on the theory of functional approach to translation given in the thesis. Keywords: Richard Ford; Rock Springs; komentovaný překlad; analýza; hovorovost; spisovnost; kontrast; funkční přístup; teorie; Richard Ford; Rock Springs; commented translation; analysis; colloquiality; formality; contrast; functional approach; theory Available in digital repository of UPOL.
Komentovaný překlad povídky Rock Springs autora Richarda Forda s přihlédnutím k analýze hovorovosti

Práce se zabývá komentovaným překladem povídky Rock Springs amerického romanopisce Richarda Forda se zaměřením na hovorovost. Ta hraje v povídce důležitou roli, poněvadž definuje povahu a ...

HRDONKA, Dominik; GONČAROV, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Obraz rodiny v římské historiografii. Od nejstarších dob do pozdního císařství.
KUČEROVÁ, Ivana; KOUCKÁ, Ivana; VYMĚTALOVÁ, Karla
2018 - Czech
Tato magisterská diplomová práce se zabývá rozborem rodiny v římské historiografii, od nejstarších dob do pozdního císařství. Zaměřuje se na jednotlivá témata týkající se římské rodiny, jejích členů a rodinných vztahů, které zvolené dobové prameny poskytují. Práce se skládá z osmi kapitol, které se věnují problematice rodu a rodinného původu, hlavy rodiny (pater familias), žen, úpadku manželského života, zákonům spojených s rodinou, dětem, otrokům a propuštěncům a v závěru římské společnosti, zejména toho, jak její vývoj reflektovali římští dějepisci. This master's thesis deals with the analysis of the family in Roman historiography, from the earliest times to the late empire. It focuses on an individual theme related to the Roman family, its members and the family relationships that the selected sources provide. The work consists of eight chapters dealing with issues of gens and the family background, head of the family (pater familias), women, decay of marital life, family laws, children, slaves and freedmen, and at the end of Roman society, especially how its development was reflected by Roman historians. Keywords: antický Řím; obraz; rod; římská rodina; římská historiografie; ancient Rome; reflection; gens; Roman family; Roman historiography Available in digital repository of UPOL.
Obraz rodiny v římské historiografii. Od nejstarších dob do pozdního císařství.

Tato magisterská diplomová práce se zabývá rozborem rodiny v římské historiografii, od nejstarších dob do pozdního císařství. Zaměřuje se na jednotlivá témata týkající se římské rodiny, jejích členů a ...

KUČEROVÁ, Ivana; KOUCKÁ, Ivana; VYMĚTALOVÁ, Karla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Obraz ženy v zbierke poviedok Denník slečny Suo-fej a jiné prózy od čínskej spisovateľky Ding Ling
HAVRANOVÁ, Monika; HLADÍKOVÁ, Kamila
2018 - Czech
Cieľom mojej práce je priblížiť zbierku poviedok Denník slečny Suo-fej a jiné prózy od čínskej spisovateľky Ding Ling. Na základe analýzy budem skúmať ženské postavy napísané z pohľadu autorky. Poviedky sa odohrávajú v čase politickej, kultúrnej a spoločenskej zmeny v Číne. Vďaka zmenám a vplyvom zo západu sa mení obraz ženy v tradičnej Číne a modernizuje sa pohľad na ich postavenie a dôležitosť v krajine. V jednotlivých kapitolách sa budem zaoberať historickým kontextom doby, životom autorky Ding Ling a nakoniec samotnej analýze celého diela so zameraním na ženské postavy. The aim of my bachelor thesis was to show female characters by analyzing short stories in the book Miss Sophie's Diary and other stories. It is written by Chinese writer Ding Ling, short stories are chosen and translated by dr. Dana Kalvodova. For my thesis I chose six short stories to show what type of female roles Ding Ling created. Keywords: Ding Ling; Denník slečny Suo-fej a jiné prózy; Hnutie za Novú kultúru; Májové hnutie; láska a sexualita; revolučné cítenie; Denník slečny Suo-fej; obraz ženy; ženské postavy; Ding Ling; Miss Sophie's Diary and Other Stories; New culture movement; May fourth movement; love and sexuality; revolutionary feeling; Miss Sophie's Diary; image of a woman; female roles Available in digital repository of UPOL.
Obraz ženy v zbierke poviedok Denník slečny Suo-fej a jiné prózy od čínskej spisovateľky Ding Ling

Cieľom mojej práce je priblížiť zbierku poviedok Denník slečny Suo-fej a jiné prózy od čínskej spisovateľky Ding Ling. Na základe analýzy budem skúmať ženské postavy napísané z pohľadu autorky. ...

HAVRANOVÁ, Monika; HLADÍKOVÁ, Kamila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Usage-Based Theory - komentovaný překlad
KARHANOVÁ, Barbora; VEPŘEK, Miroslav
2018 - Czech
Ve své bakalářské práci se věnuji překladu odborné lingvistické studie z anglického do českého jazyka. Práce se skládá ze dvou částí, v teoretické části se soustředím na komparaci češtiny a angličtiny spolu s překladatelskými postupy, a to včetně problémů vyvstávajících z odborného překladu a překladu obecně. Praktická část je překladem usage-based theory od J. Bybee a C. Becknera, kde je důraz kladen na správné užití odborné terminologie. Zároveň přináší do českého lingvistického prostředí doposud nepřeloženou studii, která obsahuje důležité myšlenky a poznatky v oblasti kognitivní lingvistiky. In my bachelor thesis I worked on the translation of a professional linguistic study from English into the Czech language. The thesis consists of two parts, in the theoretical part I focus on the comparison of Czech and English along with translation proces, including problems emerging from professional translation and translation in general. The practical part is a translation of use-based theory by J. Bybee and C. Beckner, where the emphasis is put on the right use of the professional terminology. This thesis brings untranslated study into the Czech linguistic environment which contains important ideas and knowledge in the field of cognitive linguistics. Keywords: Bybee; Beckner; usage-based theory; teorie založená na užívání; komentovaný překlad; odborný styl; lingvistika; kognitivní lingvistika; Bybee; Beckner; usage-based theory; annotated translation;language acquisition; linguistic study; cognitive linguistics Available in digital repository of UPOL.
Usage-Based Theory - komentovaný překlad

Ve své bakalářské práci se věnuji překladu odborné lingvistické studie z anglického do českého jazyka. Práce se skládá ze dvou částí, v teoretické části se soustředím na komparaci češtiny a angličtiny ...

KARHANOVÁ, Barbora; VEPŘEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Hodnocení kognice a subjektivního vnímání kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí
PETRUŽELOVÁ, Šárka; ŠLACHTOVÁ, Martina
2018 - Czech
Parkinsonova nemoc se kromě motorických příznaků projevuje i kognitivními poruchami, které se s progresí onemocnění zvýrazňují a mohou ovlivnit kvalitu života pacientů. Tato práce je zaměřena na zhodnocení kognice a subjektivního vnímání kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí pomocí vybraných klinických testů. Výzkumný soubor se skládal z celkem 30 probandů s Parkinsonovou nemocí, 15 mužů (průměrný věk 70 +- 10 let) a 15 žen (průměrný věk 68,2 +- 6,9 let) ve stadiu onemocnění 1-4 dle škály Hoehnové & Yahra. Výsledky ukázaly, že srovnáním celkových výsledků testů ACE-R a MoCA v závislosti na tíži onemocnění dle Hoehnové a Yahra byl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi probandy ve 3. a 4. stadiu. Srovnáním výsledků Domény 1 (fyzické zdraví) dotazníku WHOQOL-BREF podle stadia onemocnění byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi probandy v 1. a 4 stadiu onemocnění dle Hoehnové a Yahra. Dále byla prokázána pozitivní korelace mezi celkovými výsledky jednotlivých kognitivních testů, výsledky Domény 1 (fyzické zdraví) a Domény 2 (prožívání) a výsledky Domény 1 a Domény 4 (prostředí). Délka vzdělání pozitivně korelovala s celkovými výsledky všech kognitivních testů. Negativní korelace byla zjištěna mezi věkem probandů a celkovými výsledky MoCA. Srovnáním celkových výsledků všech testů mezi muži a ženami byl prokázán statisticky významný rozdíl v hodnocení Domény 3 (sociální vztahy) dotazníku WHOQOL-BREF, kdy muži získali více bodů než ženy. Signifikantním se ukázal být také rozdíl v bodovém hodnocení otázky q14 (Máte dostatek příležitostí pro rozvíjení svých zájmů?) a q15 (Jak velké potíže Vám dělá pohyb mimo domov?), opět ve prospěch mužů. Parkinson's disease, in addition to motor symptoms, is also manifested by cognitive impairments that increase with the progression of the disease, and may affect the quality of life of patients. This thesis is focused on the evaluation of cognition and subjective perception of the quality of life in patients with Parkinson's disease, through selected clinical trials. The study consisted of a total of 30 probands with Parkinson's disease: 15 men (mean age 70 +- 10 years) and 15 women (mean age 68.2 +- 6.9 years) at disease stage 1-4, according to the Hoehn & Yahr scale. The results showed that a statistically significant difference between the probands at stages 3 and 4 was recorded by comparing the overall ACE-R and MoCA assessment results, depending on the severity of the disease according to the Hoehn and Yahr staging scale. By comparing the results of WHOQOL-BREF on the basis of disease status, a statistically significant difference was found between probands at the 1st and 4th stages of the disease, according to Hoehn and Yahr. Furthermore, a positive correlation between the overall results of individual cognitive tests, Domain 1 (Physical Health) and Domain 2 (Experience), and between Domain 1 and Domain 4 (Environment), results has been demonstrated. The length of education correlated positively with the overall results of all cognitive tests. Negative correlations were found between proband age and overall MoCA results. By comparing the overall results of all male and female tests, there was a statistically significant difference in WHOQOL-BREF's Domain 3 (Social Relations) assessment, where the men gained more points than the women. A significant difference was evident in question q14 (Do you have enough opportunities to develop your interests?) and q15 (How difficult is it for you to move outside of or away from the home?), again with better results for the men. Keywords: kvalita života; Parkinsonova nemoc; klinické testy; demence; mírná kognitivní porucha; MMSE; MoCA; WHOQOL-BREF; quality of life; Parkinson's disease; clinical tests; dementia; mild cognitive impairment; MMSE; MoCA; WHOQOL-BREF Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení kognice a subjektivního vnímání kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí

Parkinsonova nemoc se kromě motorických příznaků projevuje i kognitivními poruchami, které se s progresí onemocnění zvýrazňují a mohou ovlivnit kvalitu života pacientů. Tato práce je zaměřena na ...

PETRUŽELOVÁ, Šárka; ŠLACHTOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases