Number of found documents: 326727
Published from to

Příprava výukových materiálů pro předmět agrofyzika: vlastnosti vody
STANĚK, Milan;
2015 - Czech
Shromáždění výukových materiálů o vlastnostech vody. Fyzikální vlastnosti vody, její anomálie a porovnání s jinými látkami. Její chemické vlastnosti a vliv na životní prostředí. Preparition of teaching materials for the subject agrophysics. Properities of water. Physical properities of water, anomalies and its comparison with other substances.Chemical properities of water and the air and their enviromental impact. Keywords: vlastnosti; voda; led; vodní pára; fyzika; properities; water; water vapor; ice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příprava výukových materiálů pro předmět agrofyzika: vlastnosti vody

Shromáždění výukových materiálů o vlastnostech vody. Fyzikální vlastnosti vody, její anomálie a porovnání s jinými látkami. Její chemické vlastnosti a vliv na životní prostředí.Preparition of teaching ...

STANĚK, Milan;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Řešení bagatelních trestných činů
JIŘÍČEK, Pavel; NETT, Alexander; JELÍNEK, Jiří; BRUNA, Eduard
2015 - Czech
Řešení bagatelních trestných činů úzce souvisí se zásadou subsidiarity trestní represe. Zásada subsidiarity trestní represe je jednou z nejdůležitějších zásad českého trestního práva, jelikož se promítá, resp. měla by se promítat do všech institutů trestního práva. S přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se předmětná zásada dočkala svého legislativního vyjádření a začala se více dostávat také do podvědomí laické veřejnosti. Zároveň se její těžiště začalo posunovat z legislativní roviny do roviny interpretační a aplikační. Dle této zásady je třeba, aby bagatelní trestné činy byly sankcionovány prostředky trestního práva pouze v krajních případech, kdy je takovýto postih nezbytný z hlediska naplňování funkcí trestního práva. Tato disertační práce má za cíl podrobně rozebrat podstatu zásady subsidiarity trestní represe včetně historického exkurzu její aplikace v českém trestním právu a její aplikaci při řešení bagatelních trestných činů, resp. bagatelních trestněprávních deliktů, u nichž je standardní uplatnění trestní odpovědnosti nadbytečné a nežádoucí. Bagatelní delikty je možné řešit v rovině hmotněprávní či procesní, tedy formou dekriminalizace či depenalizace. Solution of petty criminal offences narrowly relates to the principle of subsidiarity of criminal repression. The principle of subsidiarity of criminal repression is one of the most important principles of the Czech criminal law because it projects itself, resp. it should be projected to all institutes of criminal law. With the act no. 40/2009 Coll., criminal code, the aforementioned principle was legislatively expressed and it was getting more among public. Concurrently, its core started to move from the legislative to interpretative and application levels. According to this principle, it is necessary that petty delicts are punished by means of criminal law only in utmost cases, when such punisment is unavoidable with regard to functions of criminal law. This dissertation thesis direct towards an examination of the principle of criminal repression including a historical excursus of its applicaton in the Czech criminal law and its application in petty delict cases, resp. petty criminal offences, where a standard criminalisation is redundant and undesirable. Petty delicts might be solved in a substantial or procedural level, which means in a form of decriminalisation of depenalisation. Keywords: subsidiarita trestní represe;materiální korektiv;bagatelní delikt;bagatelní trestný čin;trestní odpovědnost;dekriminalizace;depenalizace.; subsidiarity of criminal repression;material corrective;petty offence;petty criminal offence;criminal liability;decriminalisation;depenalisation. Available in digital repository of UPOL.
Řešení bagatelních trestných činů

Řešení bagatelních trestných činů úzce souvisí se zásadou subsidiarity trestní represe. Zásada subsidiarity trestní represe je jednou z nejdůležitějších zásad českého trestního práva, jelikož se ...

JIŘÍČEK, Pavel; NETT, Alexander; JELÍNEK, Jiří; BRUNA, Eduard
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Stanovení exprese CEA, EGFR a hTERT v peritoneální laváži u pacientů s adenokarcinomem pankreatu
GHOTHIM, Mohamed; DLOUHÝ, Michael; KALA, Zdeněk
2015 - Czech
Cílem práce je posoudit význam CEA, hTERT a EGFR v predikci léčebných výsledků u adenokarcinomu pankreatu, včetně stanovení cu-off hodnot jednotlivých markerů v břišní laváži. The aim of this study is to assess the significance of CEA, hTERT and EGFR in predicting treatment outcomes in pancreatic cancers, as well as determining the cut-off values of these markers individually in a peritoneal lavage Keywords: cea; htert; egfr; cea; htert; egfr Available in digital repository of UPOL.
Stanovení exprese CEA, EGFR a hTERT v peritoneální laváži u pacientů s adenokarcinomem pankreatu

Cílem práce je posoudit význam CEA, hTERT a EGFR v predikci léčebných výsledků u adenokarcinomu pankreatu, včetně stanovení cu-off hodnot jednotlivých markerů v břišní laváži.The aim of this study is ...

GHOTHIM, Mohamed; DLOUHÝ, Michael; KALA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Investigating novel approaches to linear epitope mapping; biophysical characterization of tau protein and its interactions with anti-tau antibodies
BERANOVÁ, Jana;
2015 - English
Intraneuronal filamentous lesions which are characteristic for Alzheimer´s disease, the so called neurofibrillary tangles (NFT´s), are misfolded beta-sheet like aggregates of tau protein. Their presence is closely linked to neurodegeneration and progression of the disease. Tau protein has been investigated as a promising target for therapeutic intervention of AD. Several monoclonal antibodies specific to tau protein were previously identified and recovered from human blood serum. As potential candidates for development of biopharmaceuticals, the anti-tau antibodies and their interactions with tau epitopes are to be investigated in detail. This work aims to develop novel methods for linear epitope mapping and to characterize binding sites of identified anti-tau antibodies on tau protein. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Investigating novel approaches to linear epitope mapping; biophysical characterization of tau protein and its interactions with anti-tau antibodies

Intraneuronal filamentous lesions which are characteristic for Alzheimer´s disease, the so called neurofibrillary tangles (NFT´s), are misfolded beta-sheet like aggregates of tau protein. Their ...

BERANOVÁ, Jana;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Výroční zpráva Moravské galerie za rok 2014
Press, Jan;
2015 - Czech
Keywords: galerie; umění Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Moravské galerie za rok 2014

Press, Jan;
Moravská galerie v Brně, 2015

The dynamics of the MRP1/2 complex and the function of intact MRB1 core for RNA editing in \kur{Trypanosoma brucei}
HUANG, Zhenqiu;
2015 - English
This thesis describes the dynamics of mitochondrial RNA-binding protein 1 and 2 (MRP1/2) complex in different cell lines of Trypanosoma brucei under an optimized immobilized condition. This study reveals the influence of RNA on the complex's dynamics. Furthermore, the function of RNA-binding complex 1 (MRB1) core has been studied via reverse genetic, biochemical and molecular techniques, with its role in RNA editing being proposed. This thesis describes the dynamics of mitochondrial RNA-binding protein 1 and 2 (MRP1/2) complex in different cell lines of Trypanosoma brucei under an optimized immobilized condition. This study reveals the influence of RNA on the complex's dynamics. Furthermore, the function of RNA-binding complex 1 (MRB1) core has been studied via reverse genetic, biochemical and molecular techniques, with its role in RNA editing being proposed. Keywords: trypanosome; mitochondrion; organelle dynamics; frap; rna editing; live cell imaging Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The dynamics of the MRP1/2 complex and the function of intact MRB1 core for RNA editing in \kur{Trypanosoma brucei}

This thesis describes the dynamics of mitochondrial RNA-binding protein 1 and 2 (MRP1/2) complex in different cell lines of Trypanosoma brucei under an optimized immobilized condition. This study ...

HUANG, Zhenqiu;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Řízení podle stavebního zákona
VESELSKÁ, Dagmar; GADASOVÁ, Dalimila; DIENSTBIER, Filip
2015 - Czech
Tato práce se věnuje úpravě vybraných správních řízení obsažených ve stavebním zákonu a jejich odchylkám od obecné právní úpravě, jež nacházíme ve správním řádu. První kapitola se věnuje obecně úpravě správního řízení ve stavebním zákoně. Druhá kapitola se také věnuje příslušnosti správních orgánů na úseku stavebního práva, problematice dotčených orgánů. Třetí až pátá kapitola se zaměřuje na vybraná správní řízení podle stavebního zákona. Do těchto kapitol jsou tedy zahrnuty územní a stavební řízení, a to s ohledem na jejich význam z hlediska stavebního zákona, kdy se jedná pravděpodobně o nejčastěji vedená řízení. Je zde poukázáno na odchylky v rámci vedení těchto řízení od obecné právní úpravy a také je zde provedena základní analýza zjednodušeného stavebního řízení. Šestá kapitola je poté věnována společnému stavebnímu a územnímu rozhodnutí, jako jednomu ze zjednodušujících postupů v rámci stavebního zákona. Poslední kapitola obsahuje zhodnocení aktuální právní úpravy a též návrhy de lege ferenda. This work focuses on modifying the selected administrative management contained in construction law and their deviations from the general rules that are found in the administrative order. The first chapter deals with general administrative proceedings in the Building Act. The second chapter is also devoted to the jurisdiction of administrative bodies in the field of construction law, the issue of the institutions concerned. Third to fifth chapter focuses on selected administrative proceedings under the Building Act. Do these chapters are therefore included in planning and construction management, with regard to their importance in terms of the Building Act, which is probably the most-led management. It also highlighted variations in the conduct of these proceedings by general legislation, and there is also a fundamental analysis of simplified construction management. The sixth chapter is dedicated to a common building and zoning, as one of the simplification of procedures within the Building Act. The last chapter contains an evaluation of the current legislation as well as proposals de lege ferenda. Keywords: správní řízení; územní řízení; stavební řízení; správní orgán; stavební úřad; účastník řízení; dotčený orgán; závazné stanovisko; územní rozhodnutí; stavební povolení.; administrative management; territorial management; building management; administrative authority; building authority; participant management; the institution concerned; binding opinion; planning permission; building permit. Available in the UPOL Library.
Řízení podle stavebního zákona

Tato práce se věnuje úpravě vybraných správních řízení obsažených ve stavebním zákonu a jejich odchylkám od obecné právní úpravě, jež nacházíme ve správním řádu. První kapitola se věnuje obecně úpravě ...

VESELSKÁ, Dagmar; GADASOVÁ, Dalimila; DIENSTBIER, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Optimization of Synthesis and Work-up of Gallium-68 PET Tracers for Imaging in Oncology
MITTERMAYR, Martina;
2015 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Optimization of Synthesis and Work-up of Gallium-68 PET Tracers for Imaging in Oncology

MITTERMAYR, Martina;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Glanz und Narrenglanz. Rudolf Rittner (1869 - 1943) Schauspieler, Dramatiker und Partner von Otto Brahm und Gerhart Hauptmann
TUNKOVÁ, Jana; KRAPPMANN, Jörg
2015 -
Tato disertační práce je historicky první vědeckou prací o Rudolfu Rittnerovi (1869 1943) vycházející z jeho pozůstalosti. Osobní svědectví Rudolfa Rittnera a korespondence s předními představiteli naturalismu a moderny vrhají nové světlo nejen na tohoto herce, dramatika a nástupce divadelního ředitele Otty Brahma pohled do zákulisí umožňuje vyzdvihnout jeho práci pro Ottu Brahma a dramatika Gerharta Hauptmanna na partnerskou spolupráci a doplňuje mnohými nuancemi kapitoly o naturalismu a moderně. Nejinak je tomu s Rittnerovou dramatickou tvorbou, jejíž vrchol, Narrenglanz/Lesk šaška, lze chápat nejen jako jedinečné drama zabývající se věčnou problematikou umělce, ale i jako dílo problematizující samotný naturalismus a modernu. Práce prezentuje Rudolfa Rittnera v celé jeho rozmanitosti uměleckého oborů i kulturních prostředí, ve kterých působil. This dissertation is historically the first biography of Rudolf Rittner (1869 1943) that is based on materials from his estate. Rudolf Rittner's personal testimony and his correspondence with prominent representatives of naturalism and modernism put a new perspective on this actor, playwright, and successor of the theatre director Otto Brahm; the look backstage allows us to consider his work for Otto Brahm and the playwright Gerhart Hauptmann a co-operation based on partnership. Moreover, it enriches chapters on naturalism and modernism with subtle nuances. The same applies to Rudolf Rittner's dramatic work since its peak; the play Narrenglanz/A Fool's Glory, can be understood not only as a unique play dealing with the eternal problem of the artist but also as a work thematising the literary movement of naturalism and modernism. This dissertation presents Rudolf Rittner in the whole range of artistic branches and cultural spaces he participated in. Keywords: actor; playwright; theatre; film; radio; artist; modernism; naturalism; german written literature in the czech lands; german moravian literature; silesia; escapism; estate; "deutsches theater"; "lessing-theatre"; "deutsches künstlertheater"; gerhart hauptmann; otto brahm; arthur schnitzler; max halbe; max reinhardt; hermann bahr; willy grunwald; frank wedekind Available in the UPOL Library.
Glanz und Narrenglanz. Rudolf Rittner (1869 - 1943) Schauspieler, Dramatiker und Partner von Otto Brahm und Gerhart Hauptmann

Tato disertační práce je historicky první vědeckou prací o Rudolfu Rittnerovi (1869 1943) vycházející z jeho pozůstalosti. Osobní svědectví Rudolfa Rittnera a korespondence s předními představiteli ...

TUNKOVÁ, Jana; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Ratifikace asociační dohody s Ukrajinou v ČR: čekání na Godota?
Čech, Adam; Hendrychová, Klára; Víchová, Veronika;
2015 - Czech
Keywords: ukrajina; Česko; asociační dohoda; ratifikace; zahraniční politika; politika; mezinárodní smlouvy Available in a digital repository NRGL
Ratifikace asociační dohody s Ukrajinou v ČR: čekání na Godota?

Čech, Adam; Hendrychová, Klára; Víchová, Veronika;
Evropské hodnoty o.s., 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases