Number of found documents: 325222
Published from to

Ratifikace asociační dohody s Ukrajinou v ČR: čekání na Godota?
Čech, Adam; Hendrychová, Klára; Víchová, Veronika;
2015 - Czech
Keywords: ukrajina; Česko; asociační dohoda; ratifikace; zahraniční politika; politika; mezinárodní smlouvy Available in a digital repository NRGL
Ratifikace asociační dohody s Ukrajinou v ČR: čekání na Godota?

Čech, Adam; Hendrychová, Klára; Víchová, Veronika;
Evropské hodnoty o.s., 2015

Marketingová komunikace v neziskovém sektoru
MORAVCOVÁ, Aneta;
2015 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci v neziskové organizaci Český svaz ochránců přírody Vlašim. V teoretické části je uveden popis pojmů, jako je marketingová komunikace, nástroje komunikačního mixu a nezisková organizace. V praktické části je představena vybraná organizace a její současně využívaný komunikační mix. Součástí práce je kvalitativní šetření provedené metodou hloubkových rozhovorů se zástupcem vybrané organizace z oblastí veřejné správy. V práci je využit i kvantitativní výzkum dotazníkové šetření. Cílem této práce je na základě získaných informací doporučit návrhy na změny v komunikačním mixu neziskové organizace ČSOP Vlašim. The bachelor thesis is focused on marketing communication of the non-profit organization Český svaz ochránců Vlašim. The theoretical part is focused on describing terms such as marketing communication, marketing communications mix and non-profit organizations. The practical part deals with the non-profit organization ČSOP Vlašim and its current marketing mix. A part of the thesis is formed by a qualitative research undertaken by the method of in-depth talks with representatives of the selected organization from the area of public administration and a quantitative survey performed by the questionnaire. The conclusion contains the suggestion of ways how to improve marketing communication of the non-profit organization ČSOP Vlašim. Keywords: marketingová komunikace; nástroje marketingové komunikace; nezisková organizace; marketing communication; marketing communication mix; non-profit organization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Marketingová komunikace v neziskovém sektoru

Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci v neziskové organizaci Český svaz ochránců přírody Vlašim. V teoretické části je uveden popis pojmů, jako je marketingová komunikace, ...

MORAVCOVÁ, Aneta;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Psychologický profil manažera
VAVERKOVÁ, Simona;
2015 - Czech
Cílem mé bakalářské práce je zjistit psychologický profil osobnosti manažera a jeho vlastností a navrhnout možnost jeho profesního rozvoje. V teoretické části popisuji charakteristiku osobnosti, osobnosti manažera a nároky kladené na něj. Praktická část obsahuje výběr šesti manažerů z jedné společnosti, popis požadavků na ně při výběrovém řízení, vlastností, které na ně klade společnost a obsah jejich práce. Dále pak sestavení škály ve které se manažeři subjektivně hodnotili. V závěru práce je shrnutí vlastností manažerů a rozbor vlastností, kterými manažeři velmi nedisponují. Dále navžení pro zlepšení jejich osobnostního profilu. The aim of my thesis is to determine the psychological profile of the manager's personality and its properties and suggest the possibility of professional development. The theoretical part describes the characteristics of the personality, the personality of a manager and the demands placed on him. The practical part includes a selection of six executives from one company, description of requirements on them during the selection process, properties, placed on them by society and the content of their work. Then build scale in which managers are evaluated subjectively. The conclusion is the summary of the executives and analysis features, which do not have very managers. Designed and engineered to further improve their personality profile. Keywords: profil; manažer; osobnost; vlastnosti; profile; manager; personality characteristics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Psychologický profil manažera

Cílem mé bakalářské práce je zjistit psychologický profil osobnosti manažera a jeho vlastností a navrhnout možnost jeho profesního rozvoje. V teoretické části popisuji charakteristiku osobnosti, ...

VAVERKOVÁ, Simona;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech
Stachoň, Zdeněk; Konečný, Milan;
2015 - Czech
Keywords: mapový objekt; katalogizace; map object; cataloguing; identifikační popis; metadata Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech

Stachoň, Zdeněk; Konečný, Milan;
Geografický ústav MU, 2015

Vliv vybraných kardiovaskulárních léčiv nalézaných ve vodním prostředí na ryby
STEINBACH, Christoph Antonius;
2015 - English
Kardiovaskulární léčiva patří v České republice k nejvíce předepisovaným. V důsledku jejich vysoké spotřeby jsou jejich rezidua často detekována v odpadních a povrchových vodách. Verapamil, diltiazem a atenolol jsou významnými zástupci kardiovaskulárních léčiv, proto jsem se ve své dizertační práci zaměřil na studium jejich akutních i subchronických účinků na ryby, především na schopnost jejich kumulace v těle ryb, metabolizmus a biologický poločas. S cílem zlepšit metodiku posuzování histopatologických změn rybího srdce jsem vypracoval jednotný protokol pro kvantitativní hodnocení výsledků histologického vyšetření srdeční komory a koronárních cév, včetně výpočtu srdečního indexu. Kvalitní a systematická vyšetření histopatologických změn srdce jsou velmi důležitá, neboť srdce přestavuje jeden z cílů působení kardiovaskulárních léčiv a dalších chemických látek. Verapamil, diltiazem a atenolol vyvolaly při expozici ryb vysokým koncentracím těchto látek změny, které jsou známy jako terapeutické a vedlejší účinky u lidí. Akutní expozice embryí a larev kapra obecného verapamilu v koncentraci, v níž se vyskytuje v krevní plazmě lidí léčených touto látkou, vyvolala u pokusných organizmů snížení tepové frekvence srdce. Akutní i chronická expozice kaprů této látce u nich navíc způsobila periferní otok a tvorbu krvácenin v trávicím traktu. U pstruhů duhových exponovaných diltiazemu bylo při histopatologickém vyšetření zjištěno rozšíření srdečních a jaterních cév. To znamená, že i tento prostředek má obdobný farmakologický účinek na ryby jako na lidi. Také subchronická expozice pstruha duhového atenololu v koncentraci, v níž se vyskytuje v krevní plazmě lidí léčených touto látkou, vyvolala histopatologické změny kardiovaskulárního systému. Verapamil, diltiazem a atenolol můžeme klasifikovat jako látky s malou schopností biokoncentrace v rybách. Biokoncentrační faktor (BCF) verapamilu v homogenátech celého kapřího těla se pohyboval v rozmezí od 6,6 do 16,6. BCF diltiazemu v tkáních pstruha byl také relativně nízký (0,5 - 194), přičemž nejvyšší hodnota BCF byla prokázána u ledvin a v dalších tkáních klesala v následujícím pořadí: játra > svalovina > krevní plazma. BCF atenololu v tkáních pstruha duhového byl z testovaných látek nejnižší a pohyboval se v rozmezí 0,002 - 0,27. Nevyšší hodnoty BFC byly zjištěny v játrech, následovaly ledviny a nejnižší ve svalovině. V plasmě byla koncentrace atenololu pod mezí kvantifikace. Verapamil vykazoval delší biologický poločas u ryb (10,6 dne) než u lidí, což indikuje nízkou rychlost biotransformace anebo eliminace verapamilu u ryb. Odhadovaný biologický poločas diltiazemu v játrech (1,5 hodiny) a v ledvinách (6,2 hodiny) byl řádově shodný s hodnotou zjištěnou v krevní plazmě lidí. Biologický poločas atenololu u pstruha studován nebyl, neboť u této látky byla prokázána velmi nízká schopnost biokoncentrace. U ryb exponovaných diltiazemu bylo pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí s vysokým rozlišením (LC/HRMS) identifikováno osm metabolitů této látky se 17 různými izoformami. Bylo zjištěno, že diltiazem v rybách podléhá biotransformaci zahrnující demethylaci, deacetylaci a hydroxylaci, což potvrzuje, že diltiazem byl v rybách metabolizován podobným způsobem jako v lidském těle, tedy převážně demethylací a deacetylací. Na druhou stranu, hydroxylace, která se na biotransformaci podílela v nejmenší míře, se jeví jako druhově specifická. Při studiu vlivu verapamilu na raná vývojová stádia kapra obecného, která byla vystavena environmentálně relevantním koncentracím tohoto léčiva, po dobu jednoho měsíce, nebyly u pokusných organismů prokázány žádné negativní účinky. Ale u pstruha duhového, který byl vystaven po dobu 42 dnů atenololu a diltiazemu v koncentracích, které jsou detekovány v životním prostředí, byly zjištěny některé fyziologické změny. V případě atenololu se jednalo o změny hematologických a biochemických ukazatelů v krvi a u diltiazemu o změny v aktivitě antioxidačních enzymů v j Cardiovascular pharmaceuticals are among the most prescribed drugs. As a result of the high consumption, these pharmaceuticals have been frequently detected in waste and surface waters. Verapamil, diltiazem and atenolol are very important representatives of cardiovascular pharmaceuticals; therefore, the present research focused on their acute and sub-chronic effects, bioconcentration, half-life time and metabolism in fish. Moreover, unified protocol for the quantitative assessment of histopathological alterations on the heart ventricle and coronary blood vessels employing heart index calculation was developed with the aim to better assess histopathological changes in fish heart which is one of the targets of cardiovascular pharmaceuticals and other chemicals. The effects caused by high concentrations of the studied substances, verapamil, diltiazem and atenolol, in fish can be considered similar to the therapeutic effects and side effects that are found in humans. The acute exposure to verapamil at the human therapeutic plasma level reduced the heart rate in common carp embryos and larvae. In addition, the acute and chronic exposure to this substance caused peripheral edema and gastrointestinal haemorrhage in carp. Similarly, the histological changes in heart and the blood vessels of the liver in diltiazem exposed rainbow trout suggested vasodilatation similar to the pharmacological effect of diltiazem in the human body. In rainbow trout sub-chronically exposed to atenolol at a human therapeutic blood plasma concentration, histopathological changes in the cardiovascular system were found. The bioconcentration of verapamil, diltiazem and atenolol in fish can be classified as low. Bioconcentration factor (BCF) of verapamil in whole body homogenates of common carp ranged between 6.6 and 16.6. The BCF of diltiazem was also relatively low (0.5-194) in analysed tissues of trout, following the order kidney liver muscle blood plasma. BCF of atenolol in rainbow trout tissues was the lowest among the tested substances (BCF = 0.002-0.27), following the order of liver > kidney > muscle. In the blood plasma, the concentration of atenolol was below the limit of quantification. Verapamil showed a longer half-life time (10.6 days) in fish compared to the human body, indicating the slow rate of biotransformation and/or elimination of verapamil in fish. Estimated half-life times of diltiazem in liver (1.5 h) and kidney (6.2 h) were in the same order of magnitudes as those determined for the human blood plasma. The half-life time of atenolol in trout was not studied, because of its very low bioconcentration. In diltiazem exposed rainbow trout, 8 groups of metabolites of diltiazem with 17 different isoforms were identified using liquid chromatography/high resolution mass spectrometry method. Diltiazem was found to undergo a biotransformation involving desmethylation, desacethylation and hydroxylation in fish. These results showed that diltiazem was metabolised in fish in a similar way like in the human body by desmethylation and desacethylation. On the other hand, hydroxylation, which was involved to a minor extent, seemed to be species specific. Verapamil had no effect on early life stages of common carp at the environmentally relevant concentration after one month lasting exposure. On the other hand, atenolol and diltiazem in environmentally realistic concentrations caused after 42-day exposure some physiological changes in rainbow trout. Namely, atenolol affected haematological and biochemical parameters of the blood in exposed rainbow trout and diltiazem caused changes in the activity of antioxidant enzymes in trout liver and gills. These data indicated that atenolol and diltiazem, when present in the aquatic environment, could be a source of sub-lethal detrimental effects in fish. Keywords: toxicita; antioxidační enzymy; ?-blokátory; biochemické a hematologické ukazatele; biokoncentrační faktor; blokátory vápníkových kanálů; kardiovaskulární léčiva; kapr obecný; cyp450; raná vývojová stadia; biologický poločas; srdeční index; histopatologické změny; metabolity; pstruh duhový Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv vybraných kardiovaskulárních léčiv nalézaných ve vodním prostředí na ryby

Kardiovaskulární léčiva patří v České republice k nejvíce předepisovaným. V důsledku jejich vysoké spotřeby jsou jejich rezidua často detekována v odpadních a povrchových vodách. Verapamil, diltiazem ...

STEINBACH, Christoph Antonius;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Vliv přikrmování upravenými krmnými komponenty v kapřích rybnících na kvalitu vody v recipientech
HLAVÁČ, David;
2015 - English
Minimalizace environmentálních dopadů akvakultury se jeví jako klíčový factor pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti tohoto odvětví. Četné studie vyhodnotily nutriční strategie, jako jeden z hlavních prostředků ke snížení produkce odpadních látek a minimalizaci vlivu chovu ryb na okolní recipienty. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí rozvíjet používání krmiv šetrných k životnímu prostředí, zefektivnit management krmení a v neposlední řadě také zdokonalit výrobní metody krmiv za účelem snížení znečištění především v rybníkářství, které zaujímá významné postavení v globální akvakultuře. Cílem dizertační práce bylo zhodnotit možnosti využití modifikovaných obilovin v rybniční akvakultuře a zaměřit se na otázky, které přispějí k lepšímu pochopení vztahů mezi produkcí ryb, používanými krmnými technologiemi a úpravou a jakostí krmiv s ohledem na faktory ovlivňující kvalitu vody, bilanci živin a kvalitu respektive kvantitu přirozené potravy. Minimisation of environmental impact is a key factor in insuring the long-term sustainability of the aquacultural industry. Numerous studies have examined nutritional strategies as a means of reducing waste production and minimising the environmental impact of aquacultural waste. To achieve this goal, it is the challenge to the aquacultural industry to develop "environmentally friendly" feeds, feed management and feed production methods to reduce pollution. This applies mainly to pond farming of common carp, which plays an important role in global aquaculture. The objective of this Ph.D. thesis was to evaluate the possibilities of using modified cereals in pond aquaculture. It focused on issues that contribute to a better understanding of the interconnection between fish production, feed quality and applied feeding technologies with respect to water quality, nutrient budget, quality and quantity of natural food. Keywords: kapr obecný; rybniční akvakultura; přikrmování; kvalita vody; bilance živin; přirozená potrava Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv přikrmování upravenými krmnými komponenty v kapřích rybnících na kvalitu vody v recipientech

Minimalizace environmentálních dopadů akvakultury se jeví jako klíčový factor pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti tohoto odvětví. Četné studie vyhodnotily nutriční strategie, jako jeden z hlavních ...

HLAVÁČ, David;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Mikromanipulace a kryopreservace zárodečných buněk ryb
LINHARTOVÁ, Zuzana;
2015 - English
Vytváření chimér zárodečných linií je v současné době jedním z poutavých témat výzkumu v oblasti rybářství. Tato metoda má potenciál zabezpečit nebo zvýšit produkci gamet druhů, které jsou komerčně velmi cenněné, ohrožené nebo druhů s problematickou reprodukcí a to za použití běžně dostupného druhu přizpůsobeného k umělému výtěru jako producenta těchto gamet. Hlavním cílem této technologie je získání generačních ryb malých rozměrů (host) produkující reprodukčně funkční gamety druhu původního (donora) po transplantaci zárodečných kmenových buněk donora do hosta. Klíčovými faktory pro vytvoření této biotechnologie je velké množství předběžných experimentů: dokumentace embryonálního a larválního vývoje donora i hosta, charakterizace zárodečných kmenových buněk společně s dokumentací jejich migračních aktivit, sterilizace hosta, izolace a kryoprezervace zárodečných buněk donora. Všechny tyto pokusy byly hlavním cílem této práce. V této práci jsme se zabývali dvěma odlišnými taxonomickými skupinami ryb. Nejprve naší hospodářsky využívanou rybou, línem obecným, kde bychom chtěli uplatnit své dosažené znalosti k vytvoření chiméry zárodečné linie u kaprovitých ryb za pomocí transplantace zárodečných buněk lína (donora) do menšího a rychleji se rozmnožujícího druhu, kterým je kardinálka čínská. Dále jsme se zaměřili na jesetery, skupinu ryb zahrnující celou řadu ohrožených druhů (evidovaných v Červené knize ohrožených druhů (IUCN)), ryby dosahujících velkých rozměrů a zpravidla s dlouhým reprodukčním cyklem. V tomto případě jsme si vybrali jesetera malého jako hosta kvůli kratšímu reprodukčnímu intervalu a menší velikosti těla, k produkci gamet donora, kriticky ohroženého druhu s dlouhým reprodukčním cyklem, jakým je vyza velká. Touto inovativní technologiií bychom mohli získat spermie a jikry v kratším časovém intervalu a od menšího druhu. V případě lína obecného, jsme se nejprve zaměřili na dokumentaci jeho embryonálního a larválního vývoje společně s popisem původu a migračních aktivit primordiálních zárodečných buněk (PGCs). Tyto buňky byly vybrány jako vhodný prostředek pro vytvoření chiméry zárodečné linie v rámci druhu, jelikož nesou genetickou informaci obou rodičů a jsou schopné samovolně migrovat do míst výskytu budoucích gonád (Linhartova a kol., 2014a). Poté jsme vyvinuli praktické metody pro izolaci a kryopreservaci pozdějších vývojových stádií kmenových zárodečných buněk (GC), spermatogonií (SG) a spermatocytů (Linhartova a kol., 2014b). V případě jeseterovitých ryb, Saito a kol. (2014) popsal migrační aktivitu i samotný původ PGCs, který se soustředuje do vegetativního pólu jikry, stejně jako je to známo u obojživelníků. Dále Pšenička a kol. (2015) popsal izolaci a kryopreservaci GC, zastoupených převážně SG a OG a previtellogeními oocyty, 2-4 letých jeseterů sibiřských. Izolované GC byly transplantovány do hosta (jesetera malého) a úspěšně kolonizovaly jeho zárodečnou rýhu. Na závěr jsme se zabývali sterilizací hosta, jesetera malého, potenciálního hosta pro transplantaci zárodečných buněk donora. Snahou bylo dosáhnout sterility pomocí knockdownu specifického genu zárodečných buněk látkou morfolino antisense oligonukleotid (MO) dndMO. Naše výsledky popisují první spolehlivě fungující způsob sterilizace jeseterovitých ryb (Linhartova et al., manuskript). Navíc jsme publikovali důležité informace o morfologii a ultrastruktuře spermií vyzy velké pomocí skenovací a transmisní elektronové mikroskopie, rozšiřující znalosti o stavbě spermií a týkající se i evolučních a taxonomických vztahů mezi jesetery (Linhartova et al., 2013). Tato práce představuje několik studií s odlišnými zaměřeními, ale s jedním hlavním cílem - vytvoření chimér zárodečných linií u ryb. Všechny tyto výsledky jsou předpokladem pro budoucí aplikaci této technologie. The induction of germ-line chimerism is an expanding focus of fisheries research. This technique is having a potential to enhance the production of gametes of species that are commercially valuable, endangered, species with problematic reproduction, using a more common or easily available species or species adapted to artificial reproduction as a surrogate host. The main goal of this technology is to establish a small-bodied surrogate broodstock producing functional donor gametes based on germ cell transplantation. Extent preliminary experiments, including documentation of donor/host embryonic and larval development, characterization of germ cells enriched by documentation of their migratory activities, sterilization of the host, isolation and cryopreservation of donor germ cells, are key factors for launching this biotechnology. All these crucial points were the main objective of the present work. The whole thesis provided the focus on two different fish species. First, our commercially valuable fish, the tench, where we would like to apply our current knowledge to create a germ-line chimera within cyprinids by transplantation of tench germ cells to smaller and faster-reproducing fish species as white cloud mountain minnow. Secondly we focused on the endangered species (listed in IUCN Red List) of large body size with long reproductive cycle, the sturgeons. In this case, we have chosen sterlet as a host, providing an advantage of shorter generation interval and smaller body size, to produce gametes of donor, a critically endangered species of large body size with long reproductive cycle, such as beluga. This innovative technology could result in collection of sperm and eggs in shorter time from small-bodied host. In tench we firstly focused on embryonic and larval development documentation together with description of origin and migration pathways of primordial germ cells (PGCs). PGCs represent a powerful tool for creation a germ-line chimera within fish species because they transmit genetic information to the next generation (Linhartova et al., 2014a). Secondly, we reported a practical technique for isolation and cryopreservation of early stages of germ cells (GC), including spermatogonia (SG) and spermatocytes (Linhartova et al., 2014b). In case of sturgeons, Saito et al. (2014) firstly described the origin and migration patterns of sturgeon PGCs deposited at the vegetal pole of the egg similar to that in anurans. Secondly, Psenicka et al. (2015) reported isolation and cryopreservation of female and male GC, SG from testes and OG and pre-vitellogenic oocytes from ovary, of 2-4-year old Siberian sturgeon. Moreover the isolated GC were transplanted into host (sterlet) and process of transplantation resulted in successful colonization of sterlet genital ridge. The potential host for germ-cell tranplantation, sterlet, was sterilized by knock-down of germ cell specific gene, the dead end gene, by the morpholino antisense oligonucleotide (MO) agent (dnd-MO). These results reported the first known and functional method of sturgeon sterilization (Linhartova et al., manuscript). We provided important information on morphology and ultrastructure of beluga spermatozoa structure by scanning and transmission electron microscopy to increase knowledge of evolutionary and taxonomic relationships among sturgeons (Linhartova et al., 2013). Finally, this thesis presents several studies with differing focus of research but with one target goal to induce germ-line chimerism in fish. All these results are prerequisite of future application and development of surrogate production in these species. Keywords: jester; lín obecný; zárodečné buňky; sterilizace; kryopreservace; transplantace; chiméra zárodečné linie; dead end gen Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mikromanipulace a kryopreservace zárodečných buněk ryb

Vytváření chimér zárodečných linií je v současné době jedním z poutavých témat výzkumu v oblasti rybářství. Tato metoda má potenciál zabezpečit nebo zvýšit produkci gamet druhů, které jsou komerčně ...

LINHARTOVÁ, Zuzana;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Úloha osmotických a iontových činidel ve fyziologii rybích spermií
BONDARENKO, Olga;
2015 - English
Tato studie byla zaměřena na objasnění role osmotických a iontových složek prostředí pro iniciaci motility spermií u různých sladkovodních druhů ryb. Navíc, byla zjišťována i úloha iontových a osmotických činidel i při dozrávání spermatu u jeseterů. První cíl práce byl zaměřen na studium osmotické regulace změn objemu spermií u různých druhů ryb. To vedlo ke zjištění, že schopnost spermatu zvětšovat svůj objem je druhově specifická: sperma druhů s iontovým módem aktivace motility (jeseter, pstruh) nemá žádnou detekovatelnou schopnost pro zvětšování objemu, zatímco objem spermií kapra (osmotický mód aktivace) koreluje s osmolalitou prostředí. Druhým cílem práce byla aplikace schopnosti změn objemu spermatu u kapra při proceduře kryoprezervace pro zlepšení kvality spermatu po následném rozmrazení. Po rozmrazení pak byly vyhodnocovány parametry motility a schopnost oplození jiker a tyto hodnoty byly porovnávány s kontrolou. U spermatu vystavenému hypotonickému mediu byla pozorována vyšší míra motility, velocity a oplozenosti ve srovnání se spermatem bez zásahu. Naše výsledky tak ukazují, že schopnost spermií pro hypotonické změny by mohla být využívána pro zlepšení procedury kryoprezervace spermatu. Třetím cílem naší práce bylo stanovení role environmentální osmolality a iontové kompozice v motilitě rybích spermií. Spermie jeseterovitých a lososovitých ryb byly aktivovány v médiích o různém iontovém a osmotickém složení. I přesto, že koncentrace Ca2+ v prostředí není zásadní v podmínkách za přítomnosti Na+, minimální intracelulární koncentrace volného Ca2+ by měla být přítomna ve spermatu u jeseterů pro iniciaci motility. Zdá se proto, že změny v osmolalitě nehrají hlavní roli v regulaci aktivace spermatu u pstruha. Změna podle sezónních výkyvů v citlivosti k Ca2+ byla zjištěna během tření. Nízká míra motility byla zjištěna u spermatu sivena na konci třecí sezóny. Nicméně, zvýšení koncentrace Ca2+ až na 10mM v aktivačním médiu vedlo k aktivaci motility nejméně u 85% spermatu, což naznačuje pokles citlivosti k Ca2+ u spermií na konci třecí sezóny. Čtvrtým cílem práce byla studie role osmotických a iontových činidel v dozrávání spermatu u jesetera malého. Naše výsledky demonstrují, že testikulární sperma jesetera postrádá schopnost aktivace motility a fertilizace. Během výtěru je sperma uvolněno z testes, prochází ledvinami, kde je rozptýleno s močí, až do Wolffova vývodu. Naše výsledky prvně ukazují, že inkubace testikulárního spermatu s močí kontroluje in vivo dozrávání, ale může být také provedena in vitro. Zjistili jsme, že dozrávání spermií nenastává za podmínek nedostatku Ca2+, což naznačuje že Ca2+ hraje zásadní roli v tomto procesu. Během procesu dozrávání jsme pozorovali postupný pokles senzitivity spermatu k environmentálnímu Ca2+. Zjistili jsme, že motilita testikulárního spermatu by mohla být aktivována jen v případě, že poskytovaná koncentrace Ca2+ je vysoká. Proto si myslíme, že proces dozrávání může být kontrolován přísunem Ca2+ do buněk s následným ukládáním zásob Ca2+. Pokud je nám známo, naše studie jako první poskytuje důkazy pro přítomnost zásob Ca2+ ve spermatu jesetera. Závěrem, výsledky této studie objasňují osmotickou a iontovou regulaci motility spermií u různých druhů ryb. Prokázali jsme zapojení specifických iontů spolu s osmotickým šokem při dozrávání a stárnutí rybího spermatu. Tyto poznatky rozšiřují možnosti in vitro manipulace spermií v rybářské praxi jako je například použití testikulárního spermatu, zlepšení nízké kvality spermií u lososovitých ryb na konci třecí sezóny a zvýšení odolnosti spermatu kapra při kryoprezervaci. The present study focused on clarification of the roles of environmental osmolality and ion composition in the initiation of spermatozoa motility in different freshwater fish species. Additionally, the role of osmotic and ionic agents in sturgeon spermatozoa maturation was investigated. A first aim of the present study focused on studies of osmotic regulation of spermatozoa volume alterations in different fish species. This led to the discovery that spermatozoa swelling are species-specific: fish sperm with ionic mode of motility activation (sturgeon, trout) has no capacity for swelling, In contrast to carp sperm (osmotic mode of activation) for which volume correlates with environmental osmolality. A second aim was to apply the capacity for swelling in carp spermatozoa to improve the cryopreservation procedure relative to post-thaw sperm quality. Post-thaw motility parameters and ability to fertilize eggs were measured and compared with non-treated sperm. As a result, higher post-thaw motility rate, spermatozoa velocity, and fertilization rate were observed in sperm pretreated with hypotonic solutions compared to non-treated sperm. Thus, our results demonstrate for the first time, that spermatozoa ability for hypotonic changes could be used for improvement of cryopreservation procedure. A third aim of this study was the investigation of the role of environmental osmolality and ion composition in fish sperm motility. Sturgeons and salmonids sperm was activated in media of differing ionic and osmotic composition. Even though environmental Ca2+ concentration is not crucial in conditions of Na+ presence, a minimal intracellular free Ca2+ concentration should be present in sturgeon spermatozoa for initiation of motility. Alteration of osmolality does not seem to play a major regulatory role in trout spermatozoa activation. Alteration of sperm sensitivity to Ca2+ was detected during spawning, according to seasonality. Low motility rate was detected in brook trout spermatozoa at the end of the spawning period. However, a Ca2+ concentration increase up to 10 mM in activating media led to activate motility in at least 85% of the spermatozoa, which suggests a decrease of sperm sensitivity to Ca2+ at the end of the spawning season. The fourth aim was the study of the role of osmotic and ionic agents in sterlet spermatozoa maturation. Our results demonstrate that sturgeon testicular spermatozoa lack capability for motility activation and fertilization. During spawning, sperm is released from testis, pass through the kidney where it is mixed with urine, into the Wolffian duct. We demonstrated for the first time, that testicular sperm incubation with urine controls in vivo maturation, but can be performed in vitro as well (Chapter 6). We detected that sperm maturation does not occur under conditions of Ca2+ deficiency, suggesting that Ca2+ plays an essential role in this process (Chapter 7). During this maturation process, we observed a gradual decrease of spermatozoa sensitivity to environmental Ca2+. We found that testicular spermatozoa motility could be activated only when the Ca2+ concentration is high. Thus, we hypothesize that maturation process might be controlled by Ca2+ influx into the cell with subsequent loading of some Ca2+ stores. To our knowledge, these results provide, for the first time, evidence for the presence of Ca2+ stores in sturgeon spermatozoa. As a conclusion, the results of this study shed light on osmotic and ionic regulation of sperm motility in different fish species. The involvement of specific ions together with osmotic shock in fish spermatozoa maturation and aging were clarified. These findings broaden the possibilities of in vitro sperm manipulation in fisheries practice such as the use of sturgeon testicular spermatozoa, improvement of poor quality sperm in salmonids at the end of spawning season, and increase of carp sperm cryoresistance. Keywords: ryby spermií; pohyblivost; zrání; iontový transport; osmoregulace; změny objemu; kryo-rezistence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úloha osmotických a iontových činidel ve fyziologii rybích spermií

Tato studie byla zaměřena na objasnění role osmotických a iontových složek prostředí pro iniciaci motility spermií u různých sladkovodních druhů ryb. Navíc, byla zjišťována i úloha iontových a ...

BONDARENKO, Olga;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Role reaktivních forem kyslíku a proteinové fosforylace na funkci spermií ryb
GAZO, Ievgeniia;
2015 - English
Spermie druhů ryb s vnějším oplozením jsou po uvolnění do vodního prostředí zvláště citlivé na poškození hlavně kvůli změnám ve složení média v okolní spermatu. Mezi faktory ovlivňující pohyb spermií v externím médiu jsou: znečištěná voda, teplota, pH a osmotické podmínky. Cílem této studie bylo zjistit, účinky oxidačního stresu a možné následky související s výkonností spermií a intracelulární signalizací, zejména díky vlivu znečišťujících látek, vyskytujících se ve vodním prostředí. Navíc molekulární mechanismy stresových reakcí a aktivační proces pohyblivosti spermií byly analyzovány u více druhů sladkovodních ryb. Naše výsledky prokázaly, že xenobiotika, jako je Vinclozolin, mohou vyvolat snížení pohyblivosti a rychlosti spermií u jesetera malého (Acipenser ruthenus) již při koncentracích vyskytující se přirozeně ve vodním prostředí. Zvýšené hladiny lipidové oxidace (LO) a proteinové karbonylace (CP), stejně jako změny v antioxidačním účinku superoxid-dismutázy (SOD) poukazují na vývoj oxidačního stresu u spermií, které byly předem vystaveny xenobiotikům. Dále byla pozorována zvýšená fragmentace DNA a snížená úroveň ATP u spermií, které byly ovlivněny cizorodými látkami in vitro. Tyto výsledky naznačují, že spermie jesetera malého jsou velmi citlivé na přítomnost škodlivých látek a nadměrnou produkci ROS, které jsou vyvolány již při nízkých koncentracích. Další studie byly provedeny za účelem vyhodnotit úlohy produkce ROS u rybích spermií a potvrdit ochranné vlastnosti semenné tekutiny. ROS byl vygenerován inkubací kapřích (Cyprinus carpio L.) spermií in vitro s xanthin - xanthinoxidázou systémem (X-XO). Dávka škodlivé látky a doba působení měly vliv na snížení pohyblivosti a rychlosti spermií, stejně tak byla pozorována zvýšená hladina LO, CP a DNA fragmentace. Navíc bylo prokázáno, že O-spojeno s N-acetylglukosamin transferázou a septin-8-A změnil jejich stav fosforylace a kyselá fosfatáza v reakci na oxidační stres byla snížena. Na druhé straně, kataláza (CAT), superoxiddismutáza (SOD), glutathion a (GTH) v kombinaci se semennou plazmou má vliv na snížení oxidačního stresu u spermií kapra a zvýšení jejich kvality. Naše další studie byla použita ke stanovení, jak byly fosforylací proteiny pozměny po aktivaci pohyblivosti spermatu u kapra a jesetera, kde se fosforylované proteiny nacházejí ve spermatu a identifikované proteiny jsou zapojeny do procesu pohyblivost spermií. Ukázalo se, že typ proteinové fosforylace a její lokalizace se značně liší u obou druhů ryb. Fosforylace na serinovém a tyrosinovém zbytku, stejně jako protein-kináza A (PKA) a protein-kináza C (PKC) hrají důležitou roli u pohyblivosti, aktivace a regulaci spermií u obou druhů. Nespočet signalizačních proteinů podílejících se na pohybu spermií kapra a jesetera, byly identifikovány v této studii, a tudíž máme o krůček lepší pochopení molekulárních mechanismů u parametru pohyblivost spermií. Na závěr, výsledky této studie poskytují nové údaje o vlivu xenobiotik a oxidačního stresu na pohyblivosti rybích spermií, integritu DNA, lipidové a proteinové oxidaci, antioxidační obranný systém a intracelulární signalizaci. Naše údaje prokázaly toxicitu znečišťujících látek ve vodě a ROS u rybích spermií a navrhované využití CAT, SOD, nebo GTH v kombinaci se semennou plazmou pro snížení oxidačního stresu ve spermatu. Navíc bylo identifikováno mnoho proteinů ve spermiích, podílejících se na stresové reakci a pohyblivosti. Pro praxi, údaje uvedené v této práci, by mohly být užitečné pro zpracování médií vhodné pro kryoprezervaci a umělé rozmnožování různých druhů sladkovodních ryb. Spermatozoa of externally fertilizing fish species after releasing into aqueous environment are particularly vulnerable to damage mainly due to alterations in composition of media surrounding sperm. Among factors affecting spermatozoa movement in external medium are water pollutants, temperature, pH and osmotic conditions. The goal of this thesis was to investigate the possible effects of oxidative stress on sperm performance and intracellular signaling, particularly the effect of pollutants occurring in water environment. In addition the molecular mechanisms of stress response and motility activation for spermatozoa of several freshwater fish species were analyzed. Our results show that xenobiotics, such as vinclozolin, induce a dose-dependent reduction in sterlet (Acipenser ruthenus) spermatozoa motility and velocity at environmentally relevant concentrations. Increased levels of lipid oxidation (LO) and protein carbonylation (CP), as well as changes in antioxidant activity of superoxide dismutase (SOD) indicate the development of an oxidative stress in spermatozoa exposed to xenobiotic. Moreover, increased DNA fragmentation as well as a reduction of the level of ATP was observed in spermatozoa incubated with xenobiotic in vitro. These results demonstrated that sterlet spermatozoa are highly susceptible to the presence of pollutants, which induce excessive ROS production even at low concentrations. Further studies were performed in order to evaluate the role of ROS production in fish sperm and protective properties of seminal plasma. The ROS were generated in carp (Cyprinus carpio L.) spermatozoa by in vitro incubation with xanthine - xanthine oxidase system (X-XO). A time- and dose-dependent reduction in spermatozoa motility and velocity was observed as well as increased LO, CP and DNA fragmentation. Moreover, it was shown that O-linked N-acetylglucosamine transferase and septin-8-A changed their phosphorylation state on tyrosine residue, and acid phosphatase activity decreased in response to oxidative stress. On the other hand, catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), and glutathione (GTH) in combination with seminal plasma can reduce oxidative stress in carp spermatozoa and improve sperm quality. Our next study was applied to determine how the protein phosphorylation pattern changed after motility activation in carp and sterlet spermatozoa, where phosphorylated proteins are located in spermatozoon and to identify proteins involved in sperm motility. It was shown that the pattern of protein phosphorylation and their localization differs significantly between two species. Phosphorylation on serine and tyrosine residues, as well as protein kinase A (PKA) and protein kinase C (PKC) substrates play an important role in spermatozoa motility activation and regulation in both species. Numerous signaling proteins involved in carp and sterlet spermatozoa movement were identified in this study, giving a better understanding of molecular mechanisms underlying sperm motility. As a conclusion, the results of this study provide new data on the effect of xenobiotics and oxidative stress on fish spermatozoa motility, DNA integrity, lipid and protein oxidation, antioxidant defense system and intracellular signaling. These data proved the toxicity of water pollutants and ROS for fish spermatozoa and proposed the use of CAT, SOD, or GTH in combination with seminal plasma to reduce oxidative stress in these cells. Moreover, we identified many spermatozoa proteins involved in stress response and motility. In practice, the data presented in this thesis could be useful for elaboration of suitable medium for cryopreservation and artificial propagation of freshwater fish species. Keywords: rybí spermie; oxidační stres; antioxidační enzymy; intracelulární signalizace; fosforylace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Role reaktivních forem kyslíku a proteinové fosforylace na funkci spermií ryb

Spermie druhů ryb s vnějším oplozením jsou po uvolnění do vodního prostředí zvláště citlivé na poškození hlavně kvůli změnám ve složení média v okolní spermatu. Mezi faktory ovlivňující pohyb spermií ...

GAZO, Ievgeniia;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Znečištění životního prostředí a endokrinně podmíněná neplodnost samců ryb
GOLSHAN, Mahdi;
2015 - English
V životním prostředí se vyskytuje velké množství přírodních a syntetických kontaminantů (ECs), u kterých je známo nebo existuje podezření, že napodobují nebo interferují s endokrinními funkcemi u samčí reprodukce. Naše dosavadní poznatky ukazují, že právě tyto kontaminanty mohou způsobit estrogeny podmíněnou feminizaci. Nicméně existuje několik ECs, které podobně jako estrogenní ECs způsobují změny v produkci androgenů, ale nezpůsobují vitelogeninem podmíněnou feminizaci. Mechanismy působení těchto látek jsou stále nejasné, vzhledem k tomu, že jsou do značné míry neznámé funkce androgenního receptoru (AR) ve fyziologii androgenně-zprostředkované samčí reprodukce. V této studii jsme zkoumali účinky vinklozolinu (VZ) (100, 400 a 800 ?g/l) a di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) (1, 10 a 100 ?g/l) na reprodukci samců karasů po dobu 30 dnů. Vzhledem k tomu, že VZ i DEHP působí jako agonisté a/nebo antagonisté hormonálních receptorů, byly studovány subtypy estrogenů (er) a hladiny mRNA androgenních receptorů (ar). Kvůli studiu estrogenní aktivity byla jedna skupina ryb vystavena působení 17?-estradiolu (E2). U ryb vystavených DEHP (1, 10 a 100 ?g/l) došlo ke snížení produkce spermií, pohyblivosti a rychlosti. Naše předchozí studie ukázaly, že produkce spermií, pohyblivost a rychlost se u ryb snižují při expozici VZ o koncentraci 800 ?g/l. To naznačuje, že DEHP a VZ jsou schopny zasahovat do spermatogeneze a dozrávání spermií. Žádný ze samců vystavených účinku E2 neprodukoval spermie, což ukazuje na potlačenou spermatogenezi. Podobně jako u ryb exponovaných E2, také u ryb vystavených koncentracím DEHP ?10 a ?1 ?g/l bylo pozorováno snížení hladiny 11-KT, a to konkrétně v 15. a 30. dnu testování. U ryb exponovaných VZ bylo zaznamenáno snížení hladiny 11-KT, a to u ryb vystavených koncentraci 800 ?g/l VZ po dobu 7 dní, ale sledovali jsme její zvýšení u ryb vystavených koncentraci 100 ?g/ VZ po dobu 30 dnů. Hladiny E2 zůstaly nezměněny u ryb vystavených DEHP a zvýšeny u skupiny, kde byl použit E2. Hladiny LH se zvýšily u ryb vystavených koncentraci VZ 100 ?g/l. Na rozdíl od ryb vystavených účinkům DEHP a E2, kde byly hladiny LH po 15 dnech expozice sníženy. Zde byla také zjištěna souvislost mezi hladinami LH a 11-KT, což vypovídá, že inhibice nebo stimulace produkce androgenu byla způsobena změnami ve funkci hypofýzy vyvolanými právě působením DEHP nebo VZ. U ryb vystavených VZ se snižovaly hladiny gnrh3 mRNA po dobu 7denní expozice a zvyšovaly se při nízkých dávkách během 30denní expozice. kiss1 nebo kiss2 mRNA hladiny také vzrostly, zatímco gpr54 mRNA zůstala nezměněna. U ryb vystavených působení DEHP se hladiny gnrh3, kiss1 a jeho receptoru (gpr54) mRNA během doby expozice nezměnily. U ryb exponovaných E2 byly hladiny gnrh3 mRNA sníženy 7. den působení, ale hladiny kiss1 a gpr54 mRNA byly zvýšeny v 30. den expozice. Tyto výsledky ukazují, že na rozdíl od DEHP, VZ narušuje funkce hypotalamu a zpětnovazebné mechanismy v neuroendokrinní regulaci, což ovlivňuje činnost hypofýzy a testikulární funkce. Hladiny mRNA ar v mozku a lhr v testes byly ovlivněny v závislosti na dávce a době působení VZ a E2, ale zůstaly nezměněny u ryb vystavených DEHP. Tyto rozdíly vypovídají o tom, že DEHP může působit přes nezávislou hormonální receptorovou cestu, zatímco VZ působí přes receptorovou cestu. Vtg, er a cyp19a1b zůstaly beze změny u ryb vystavených DEHP a VZ, ale vzrostly u ryb vystavených účinkům E2. Ani VZ, ani DEHP tedy nepůsobí jako estrogenní kontaminanty narušující samčí plodnost.Výsledkem naší práce bylo zjištění,že v důsledku stimulace nebo inhibice produkce 11-KT prostřednictvím VZ a DEHP se snižuje kvalitu spermií ryb.K tomuto dochází z důvodu narušení funkce hypofýzy produkovat LH nebo narušením přenosu Cholesterolu pro steroidogenezi.U ryb vystavených VZ byly přerušeny zpětněvazebné mechanismy neuroendokrinních regulátorů (gnrh3 a kiss-1/gpr54).Společné působení VZ a DEHP ovlivňuje funkce mozku a testes a má negativní dopad na samčí plodnost There are a large number of natural and synthetic environmental contaminants (ECs) known or suspected to mimic or interfere with male reproductive endocrine functions. Our current knowledge is largely addressed to ECs that induce oestrogen-induced feminization. However, there are several ECs that cause alternations in androgen production similar to oestrogenic ECs, but they do not induce vitellogenin-induced feminization. The mechanisms of action of these chemicals are still unclear due to the fact that androgen receptor (AR) functions in androgen-mediated male reproductive physiology are largely unknown. In the present study, we examined the effects of vinclozolin (VZ) (100, 400 and 800 ?g/L) and di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) (1, 10 and 100 ?g/L) on male reproductive performance in goldfish following 30 days of exposure. Since both VZ and DEHP act as agonists and/or antagonists of hormonal receptors, estrogen receptor subtypes (er) and androgen receptor (ar) mRNA levels were studied. For studying their oestrogenic activity, one group of goldfish were exposed to 17?-estradiol (E2). In DEHP treated goldfish, sperm production, motility and velocity were decreased at 1, 100 and 10 ?g/L, respectively. Our previous study has shown that sperm production, motility and velocity were decreased in goldfish exposed to 800 ?g/L VZ. These suggest that DEHP and VZ are capable of interfering with spermatogenesis and sperm maturation. In E2 treated goldfish, none of the males produced sperm, indicating E2-suppressed spermatogenesis. Similar to E2 treated goldfish, 11-KT levels were decreased in goldfish exposed to ?10 and ?1 ?g/L DEHP at day 15 and 30, respectively. In VZ treated goldfish, 11-KT levels were decreased in goldfish exposed to 800 ?g/L VZ following 7 d, but increased in goldfish exposed to 100 ?g/L VZ following 30 d of exposure. E2 levels remained unchanged and increased in DEHP and E2 treated goldfish, respectively. In VZ treated goldfish, LH levels were increased at 100 ?g/L. In contrast, LH levels were decreased in DEHP and E2 treated goldfish following 15 d of exposure. There were also positive relationships between LH and 11-KT levels suggesting that inhibition or stimulation of androgen production were mediated by DEHP- or VZ-induced alternations in pituitary function. In VZ treated goldfish, gnrh3 mRNA levels were decreased following 7 d of exposure and increased at low dose following 30 d of exposure. kiss1 or kiss2 mRNA levels were also increased in VZ treated goldfish, while gpr54 mRNA remained unchanged. In DEHP treated goldfish, gnrh3, kiss1 and its receptor (gpr54) mRNA levels did not change during the period of exposure. In E2 treated goldfish, gnrh3 mRNA levels were decreased at day 7, but kiss1 and gpr54 mRNA levels were increased at day 30 of exposure. These results suggest that, in contrast to DEHP, VZ effects on pituitary and testicular functions are mediated by disruption of hypothalamus function and upstream neuroendocrine regulators. The brain ar and testicular lhr mRNA levels were changed in VZ and E2 treated goldfish depending on dose and period of treatment, however they remained unchanged in DEHP treated goldfish. These differences suggest that DEHP may act through an independent hormonal receptor pathway, while VZ acts through a receptor pathway. vtg, er and cyp19a1b remained unchanged in DEHP and VZ treated goldfish but increased in E2 treated goldfish. These indicate that neither VZ nor DEHP acts as oestrogenic compound to impair male fertility. In conclusion, DEHP and VZ reduced sperm quality in goldfish due to stimulation and inhibition of 11-KT production which were mediated by alternations in pituitary function to produce LH or by disruption of the transfer of Cholesterol to steroidogenesis. Upstream neuroendocrine regulators (gnrh3 and kiss-1/gpr54) were disrupted in VZ treated goldfish. Taken together, VZ and DEHP differentially act on brain and testis to impair fertility endpoints. Keywords: neuroendokrinní hormony; pohlavní steroidní hormony; kvalita spermatu; indukce vitelogeninu Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Znečištění životního prostředí a endokrinně podmíněná neplodnost samců ryb

V životním prostředí se vyskytuje velké množství přírodních a syntetických kontaminantů (ECs), u kterých je známo nebo existuje podezření, že napodobují nebo interferují s endokrinními funkcemi u ...

GOLSHAN, Mahdi;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases