Number of found documents: 453310
Published from to

Problematika umisťování dětí do náhradní rodinné péče.
RECOVÁ, Alžběta; ŠMÍD, Ondřej; HRUŠÁKOVÁ, Milana
2016 - Czech
Shrnutí Problematika umisťování nezletilých do náhradní rodinné péče. Pěstounská péče komparace české a britské právní úpravy Práce pojednává o současném systému náhradní rodinné péče ve světle nejdůležitějších pojmů jako je zájem dítěte, ohrožené dítě, rodičovská odpovědnost, sociálně-právní ochrana a dalších, které v systému náhradní péče mají své místo, podložené mezinárodními smlouvami, lidskoprávními dokumenty a evropským konsensem. Hlavním cílem práce je však představení jednotlivých forem náhradní rodinné péče, tedy osvojení, poručenství, opatrovnictví a pěstounské péče, z hlediska jejich posledního vývoje a vzájemného srovnání a postavení v systému. Nejrozsáhlejší část práce je věnována pěstounské péči v českém právním řádu a jejímu srovnáním s britskou právní úpravou. Abstract The issue of placement of children in substitute family care. Foster care-comparison of Czech and British legislation This paper discusses the current system of substitute family care in the light of the most important concepts as it is the interest of the child, endangered child, parental responsibility, socio-legal protection and others, that in the substitute family care system have their place, supported by international treaties, human rights documents, and the European consensus. The main objective of the work is, however, the performance of individual forms of substitute family care which means adoption, guardianship, curatorship and foster care, in terms of their latest developments and mutual comparison and position in the system. The most extensive part of the work is devoted to the foster care in the Czech legal order and its comparison with British legislation. Keywords: Náhradní rodinná péče; osvojení; poručenství; opatrovnictví; pěstounská péče; zájem dítěte; blaho dítěte; rodičovská odpovědnost; dítě; nezletilý; sociálně-právní ochrana dětí; pěstounská péče na přechodnou dobu; svěření dítěte do péče jiné osoby; orgán sociálně-právní ochrany dětí; předběžné opatření; Substitute family care; adoption; guardianship; curatorship; foster care; child's interest; the welfare of the child; parental responsibility; a child; a minor; the socio-legal protection of children; foster care; temporary custody of the child to another person; the authority of socio-legal protection of children; interim measures Available in digital repository of UPOL.
Problematika umisťování dětí do náhradní rodinné péče.

Shrnutí Problematika umisťování nezletilých do náhradní rodinné péče. Pěstounská péče komparace české a britské právní úpravy Práce pojednává o současném systému náhradní rodinné péče ve světle ...

RECOVÁ, Alžběta; ŠMÍD, Ondřej; HRUŠÁKOVÁ, Milana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Iniciace pohybu byčíku, signalizace a regulace pohyblivosti spermií ryb: fyzikální a biochemické řízení
PROKOPCHUK, Galina
2016 - English
Tato studie se pokouší vrhnout světlo na regulační procesy a uspořádání odezvy rybích spermií v průběhu zrání a iniciace motility. Prvním záměrem této studie bylo zlepšit porozumění mechanismům odpovědných za akvizici potenciálu pro motilitu spermatu u jeseterů. Fyziologické procesy, kterým podléhá dozrávání spermatu, nebyly dosud vůbec u tohoto druhu popsány. Naše výsledky ukazují, že dozrávání spermatu u jesetera nastává mimo testes kvůli zředění spermatu močí a zahrnuje účast sloučenin s vysokou molekulární hmotností stejně jako přítomnost iontů vápníku v seminální tekutině a/nebo moči. Druhým cílem této práce studium vyrovnávacího mechanismu u rybího spermatu s osmotickým a iontovým modem aktivace, stejně jako u spermatu euryhalinních druhů ryb, při různých podmínkách prostředí. Ukázali jsme, že změna osmolality prostředí může ovlivnit rybí sperma různými způsoby, což závisí na druhu ryby a módu aktivace motility spermatu - buď osmotickém či iontovém. V odpovědi na osmotický stres způsobený hypotonicitou, sperma kapra reguluje tok vody napříč buněčnou membránou a zvyšuje svůj cytoplasmatický objem během své krátké periody motility. V kontrastu, nebyla pozorována žádná indikace změn v objemu ani u jesetera malého ani u sivena amerického, oba mající iontový mód aktivace motility. V této studii jsme se zabývali mechanismem, kterým lze přizpůsobit spuštění motility spermatu euryhalinních ryb v odlišném rozsahu salinity prostředí. Naše výsledky ukazují, že sperma euryhalinní tilápie (Sarotherodon melanotheron heudelotii) odchované v sladké, slané i hypersalinní vodě může být aktivováno v hypotonickém, isotonickém i hypertonickém prostředí za předpokladu, že ionty Ca2+ jsou přítomny na různých úrovních. Bylo zjištěno, že čím vyšší salinita při odchovu ryb nebo čím hypertoničtější okolní medium při aktivaci spermatu, tím vyšší extracelulární koncentrace iontů Ca2+ je vyžadována. Zjistili jsme také, že bez ohledu na salinitu při odchovu ryb, mechanismus aktivace spermatu u této euryhalinní tilápie zůstává stejný. Výsledky získané v této studii umožňují domněnku, že osmolalita není hlavní faktor inhibující motilitu uvnitř testes u S. melanotheron heudelotii. Třetím cílem této studie bylo zjištění iniciačního procesu regulace motility a popis iniciace pohybu bičíku u spermatu chrupavčitých ryb. U lososovitých a jeseterů, regulace aktivace motility spermatu je zejména přičítána snížení extracelulární koncentrace K+ při přechodu spermatu ze seminální tekutiny do sladké vody, kde osmolalita stejně jako koncentrace K+ je mnohem nižší. Zjistili jsme, že u spermatu jesetera inhibice K+ může být překlenuta díky pre-expozici buněk spermatu vyššímu osmotickému šoku před jeho přechodem do K+ bohatého prostředí plavacího media. Navíc, po tomto ošetření, motilita spermatu jesetera se stává necitlivá k vysoké koncentraci extracelulárního K+. Proto se domníváme, že sperma jesetera může být aktivováno užitím neočekáváné signální dráhy, nezávisle na pravidelné stimulaci iontů. Postupné aktivační kroky u spermatu jesetera byly zaznamenávány vysokorychlostní kamerou s užitím specifické experimentální situace, kdy iniciace motility spermatu byla zpožděna v čase až o několik sekund. Při iniciaci motility, prvních pár vlnění vznikajících v bazálním regionu se začíná šířit i směrem ke špičce bičíku, ale postupně slábne směrem ke středu bičíku. Toto chování se několikrát opakuje až do stavu, kde amplitudy vlnění postupně dosáhnou podobných hodnot, což eventuálně vede k progresivnímu posunu spermie. Celkový čas potřebný pro přechod bičíku z imobilního stavu s rigidním tvarem do plné aktivity s pravidelně šířeným vlněním se pohybuje v rozmezí 0.4 až 1.2 sek. Závěrem, výsledky této studie přinášejí cenné kousky informací do obecného porozumění procesu dozrávání rybího spermatu, jeho schopnosti přizpůsobit se rozdílným fyzikálním a biochemickým okolnostem, extra i intra celulární signalizaci stejně jako regulačním mechanismům aktivace motility rybího spermatu The current study attempted to shed light on the regulatory processes and response arrangements of fish spermatozoa during the course of maturation and motility initiation. The first intent of this study was to improve the understanding of the mechanism underlying the acquisition of potential for sperm motility in sturgeon. Up to present work, the physiological process underlying sperm maturation in this species has not been described at all. Our results showed that sperm maturation in sturgeon occurs outside the testes because of dilution of sperm by urine and involves the participation of high molecular weight substances as well as calcium ions present in seminal fluid and/or urine. The second aim of the present study was to investigate the coping mechanisms in fish spermatozoa with osmotic and ionic activating mode, as well as in spermatozoa of euryhaline fishes, to various environmental conditions. We showed that alteration of environmental osmolality might affect the fish sperm in different ways, depending on fish species and modes of spermatozoa motility activation either osmotic or ionic mode. In response to osmotic stress caused by hypotonicity, carp spermatozoa regulated the flow of water across their cell membrane and increased their cytoplasmic volume during their short motility period. In contrast, no indications of sperm volume changes were observed neither in sterlet nor in brook trout spermatozoa, both of which having an ionic mode of motility activation. We also examined the mechanism by which sperm motility triggering in euryhaline fishes can adapt to a broad range of environmental salinity. Our results demonstrated that spermatozoa of euryhaline tilapia, Sarotherodon melanotheron heudelotii, reared in fresh-, sea- or hypersaline water can be activated in hypotonic, isotonic or hypertonic conditions of swimming milieu, provided Ca2+ ions are present at various levels. It was established that the higher the fish rearing salinity or the more hypertonic ambient media at spermatozoa activation, the higher extracellular concentration of Ca2+ ions is required. The results obtained in the present study allow suggesting that osmolality is not the main factor inhibiting sperm motility inside the testis in the S. melanotheron heudelotii. A third aim of this study was investigation of the regulation of motility initiation process and description of flagellar beating initiation in chondrostean spermatozoa. We detected that K+ inhibition of sperm motility in sturgeon can be by-passed due to the pre-exposure of sperm cells to a high osmolality shock prior to its transfer to K+-rich swimming media. Thus, we hypothesized that sturgeon spermatozoa may be activated by use of an unexpected signaling pathway, independent from regular ionic stimulation. The successive activation steps in sturgeon spermatozoa were investigated by high-speed video microscopy, using specific experimental situation, where sperm motility initiation was delayed in time up to several seconds. At motility initiation, the first couple of bends formed at the basal region begins to propagate towards the flagellar tip, but gradually fades when reaching the mid-flagellum. This behavior repeats several times until a stage where the amplitudes of bends gradually reach similar value, what eventually leads to sperm progressive displacement. The total period needed for the flagellum to switch from immobility with rigid shape to full activity with regular propagating bends ranges from 0.4 to 1.2 seconds. In conclusion, the results of the current study bring valuable pieces of information into the general understanding of the processes of maturation of fish spermatozoa, their adaptability to different physical and biochemical circumstances, the extra- and intra-cellular signaling as well as the regulatory mechanisms of motility activation in fish spermatozoa. Keywords: rybí sperma; dozrávání spermatu; iniciace motility; pohyby bičíku; osmolality; objemové změny spermie; euryhalinní ryby Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Iniciace pohybu byčíku, signalizace a regulace pohyblivosti spermií ryb: fyzikální a biochemické řízení

Tato studie se pokouší vrhnout světlo na regulační procesy a uspořádání odezvy rybích spermií v průběhu zrání a iniciace motility. Prvním záměrem této studie bylo zlepšit porozumění mechanismům ...

PROKOPCHUK, Galina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Nové postupy biomonitoringu cizorodých látek ve vodním prostředí
ČERVENÝ, Daniel
2016 - English
V rámci disertační práce byly studovány a hodnoceny různé přístupy biomonitoringu. Metoda hodnocení zdravotních rizik byla v minulosti dobře popsána a používá se k hodnocení složek potravy v lidské výživě. V rámci této práce byla metoda aplikována na hodnocení rizik spojených s konzumací masa volně žijících ryb ve významných rybářských revírech v České republice. Tato studie byla zaměřena na skupinu populace věnující se sportovnímu rybolovu, která často ryby z volných vod konzumuje. Z tohoto důvodu nebyly výsledky práce publikovány pouze ve vědeckém časopise, ale také byly zájemcům z řad rybářů distribuovány ve formě brožury prostřednictvím Českého rybářského svazu. Zdravotní rizika spojená s konzumací ryb z volných vod závisí na druhu ryby a lokalitě. Zatímco zcela bez rizik je na všech sledovaných lokalitách konzumace masa kapra obecného (Cyprinus carpio), častou konzumaci většího množství masa dravých ryb nelze na některých lokalitách doporučit. Použití pasivních vzorkovačů se stává v posledních dvou desetiletích stále atraktivnější. Vzhledem k tomu, že tyto zařízení dokáží napodobit absorpci kontaminantů, která probíhá v živých organismech, mají v rutinních programech monitorujících výskyt cizorodých látek značný potenciál, neboť jsou schopné nahradit ryby jako bioindikátory znečištění. V rámci naší práce byla tato teorie potvrzena v případě PFASs, kdy koncentrace těchto polutantů byly na vybraných lokalitách porovnány v tkáních ryb a v extraktech z pasivních vzorkovačů. V porovnání s živými organizmy neprobíhá v pasivních vzorkovačích metabolická přeměna kontaminantů vyskytujících se ve vodním prostředí, a proto výsledky analýz lépe odpovídají reálné situaci na dané lokalitě. Použití pasivních vzorkovačů navíc naplňuje mezinárodně uznávané principy Replacement, Reduction, Refinement (3R). Dalším slibným přístupem se jeví použití juvenilních (tohoročních) ryb jako bioindikátorů znečištění. Směsné vícedruhové vzorky homogenátu ryb této věkové kategorie byly v rámci práce vyhodnoceny jako lepší indikátor širokého spektra polutantů, než dospělé ryby jednoho druhu odlovené ve stejné lokalitě. Vzhledem k tomu, že homogenát tvořený celými těly vzorkovaných jedinců obsahuje veškeré vnitřní orgány, je možné v těchto vzorcích detekovat širší spektrum kontaminantů, než ve svalovině dospělců. Kromě nižších hodnot limitů detekce a kvantifikace přináší tato metoda značné praktické a ekonomické výhody. Využití juvenilních ryb částečně naplňuje principy 3R, protože odlovem této věkové kategorie dochází k menšímu ovlivnění rybích populací, než při využití ryb v reprodukčním věku. V případě rtuti, která je limitujícím kontaminantem pro konzumaci ryb z volných vod v ČR, je možné pro posouzení kontaminace vodního prostředí použít metodu založenou na analýze ústřižků ploutví, která nevyžaduje usmrcení vzorkovaných jedinců. Kromě monitoringu výskytu rtuti na monitorovaných lokalitách, je možné tento přístup využít také k odhadu koncentrace rtuti ve svalovině ryb. Rozdíl mezi skutečnou a odhadnutou průměrnou koncentrací rtuti ve svalovině ryb činil při použití námi optimalizované metody na většině posuzovaných lokalit méně než 10%. Přesto, že bentos představuje významný článek potravního řetězce ve vodním prostředí, informace ohledně kontaminace cizorodými látkami jsou značně omezené. V další studii zařazené do této práce se podařilo poprvé prokázat kumulaci některých léčiv v bentických organismech, které jsou významnou složkou potravních řetězců ve vodním prostředí. Ačkoliv léčiva jsou obecně považována za látky, které se nekumulují v organismech, naše studie prokázala, že u některá farmaka mají bioakumulační potenciál a tedy existuje i reálné riziko kontaminace vyšších organismů (ryb) prostřednictvím přijímané potravy. Within the presented work, several approaches of biomonitoring were studied. A well-established method for human health risk assessment was applied to evaluate the quality of fish from open waters in the Czech Republic. As this work is targeted on sport fishermen, who frequently consume their own catches, besides the publication in scientific journal, a brochure with results of this study was distributed via the Czech Fishing Union. Health risks for consumers related to the consumption of wild fish were found strongly species and locality dependent. As there is no risks related with the consumption of carp (Cyprinus carpio) at all investigated sites, frequent consumption of predatory fish should be avoided at some fishing grounds. The use of passive samplers has become more and more attractive in the last two decades. As these devices are able to mimic the biological uptake of chemicals, their potential for replacing fish as bioindicators in routine biomonitoring programmes is evident. In our study, the comparison between analysis of fish tissues and POCIS extracts from selected sampling sites confirms this idea about interchangeability of these indicators in the case of PFASs as target pollutants. Moreover, no metabolic transformation of contaminants present in water take place in passive samplers contrary to living organisms, thus these reflect the actual contamination at the locality more precisely. The use of passive samplers completely fulfils the internationally accepted principles of Replacement, Reduction, Refinement (the three R´s). Another promising approach using YOY fish as bioindicators was evaluated within the present study. Multispecies samples of YOY fish homogenate was found as a better indicator for wide range of pollutants than muscle tissue of adult fish within one species from the same locality. As all inner organs and tissues are presented in analysed samples, more target pollutants in higher concentrations are detected compared to the muscle of adults. Besides the higher sensitivity in pollutants detection and quantification, practical and economic benefits are of concern in the case of the YOY fish approach. The YOY fish approach also particularly fulfil the three R´s strategy, as sampling of this age group of fish has a smaller impact on the environment than the sampling of adults. In case of mercury, that was found as a limiting contaminant for the consumption of fish from open waters in the Czech Republic, a nonlethal method of finclips sampling can be used for the monitoring of this compound in aquatic environments. Besides the monitoring, our optimised method for the estimation of muscle tissue concentrations could be used for human health risk assessment as well. The difference between real muscle concentrations and concentrations estimated using our method differs less than 10% in most of the investigated localities. Benthic organisms are an important part of the food web in aquatic environments, but insufficient information about its contamination is available. In another study included in this thesis, first evidence about bioaccumulation of certain pharmaceuticals in benthic organisms was described. Although, pharmaceuticals are generally considered to be not accumulative in organisms, our study proved that certain pharmaceuticals have bioaccumulation potential. From this finding, it is evident that not only the concentrations of pharmaceutical dissolved in water but also the diet represents an important exposure pathway of contamination by these compounds for organisms (fish) inhabiting aquatic environments. Keywords: perfluorované látky; rtuť; kontaminace; tloušť; cejn; hodnocení rizik; bentos; pasivní vzorkování; POCIS Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nové postupy biomonitoringu cizorodých látek ve vodním prostředí

V rámci disertační práce byly studovány a hodnoceny různé přístupy biomonitoringu. Metoda hodnocení zdravotních rizik byla v minulosti dobře popsána a používá se k hodnocení složek potravy v lidské ...

ČERVENÝ, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Vliv teploty vody a intenzity světla na raný vývoj sumečka afrického v komerčním chovu
PROKEŠOVÁ, Markéta
2016 - English
Úspěšná produkce dostatečného množství kvalitních larev je klíčová pro umělý odchov všech druhů ryb. Tento proces je však u ryb, jako studenokrevných živočichů citlivých vůči podmínkám prostředí, poněkud problematický. Zejména jejich raná stádia (embrya a larvy) jsou více ovlivňována různými biotickými a abiotickými faktory (např. predace, hustota obsádky, teplota, světlo, pH, salinita, kyslík, dostupnost potravy a interakce těchto faktorů). Většina životních procesů ryb (reprodukce, metabolismus, přežívání, vývoj a růst) může být významně (pozitivně, negativně nebo vůbec) ovlivňována těmito faktory. Porozumění jejich vlivům na embryonální, larvální, juvenilní, adultní a případně senescentní periodu ryb je proto velmi žádoucí. Aplikace nových znalostí do praxe (zejména o druhově a věkově specifických optimálních podmínkách) by totiž mohla vést k vyššímu přežívání ryb, lepší růstové rychlosti, správnému vývoji, snížení výskytu malformací, či nižší frekvenci kanibalismu. Cílem této disertační práce bylo posoudit vliv teploty vody a intenzity světla na raný vývoj (embryonální a larvální periodu) keříčkovce jihoafrického, který je perspektivním druhem pro sladkovodní intenzivní akvakulturu. Díky skvělým vlastnostem (např. rychlý růst, schopnost dýchat atmosférický kyslík, chov při vysokých hustotách obsádky) by se tento druh mohl významně podílet na globální produkci akvakultury, jejíž růst je očekáván v následujících letech. V raném odchovu keříčkovce jihoafrického je však stále několik obtížností týkajících se kanibalismu, krmení, přežívání a potřeby detailních informací o vlivech některých biotických a abiotických faktorů včetně jejich interakcí. The successful production of quality early fish stages is crucial for artificial rearing fish species. Nevertheless, it is quite a problematic process, because fish as poikilothermic organisms are highly sensitive to various environmental conditions. Moreover, both fish embryos and larvae are more affected by biotic and abiotic factors (such as predation, stocking density, temperature, light, pH, salinity, oxygen saturation, feeding availability, or their interactions) than older juveniles or adults. Most fish processes such as reproduction, metabolism, survival, development and growth can be considerably (positively, negatively or not) influenced by these conditions. Therefore, it is important to understand their impacts on fish stages during embryonic, larval, juvenile, adult, and eventually the senescent period. Then, following the application of new knowledge to the practise, especially species- and age-specific optimal conditions, should result in higher survival, better growth rate, well developed fish without deformities and lower cannibalism. The objectives of the present thesis were to assess the effect of water temperature and light intensity on the early development (embryonic and larval period) of African sharptooth catfish as a perspective fish species for freshwater intensive aquaculture. Due to its great characteristics (for instance fast growth, ability to breathe atmospheric air, rearing at high stocking density) this species can meaningfully contribute to the global aquaculture production which is expected to rise in the coming years. However, there are still some difficulties in the early rearing African sharptooth catfish regarding the cannibalism, feeding, survival and necessity of detailed information about the effects of some abiotic factors and their interactions. Keywords: Clariidae; ontogeneze ryb; embryo; larva; líhnutí; absorbce žloutkového váčku; růst; přežívání; líhňařský management Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv teploty vody a intenzity světla na raný vývoj sumečka afrického v komerčním chovu

Úspěšná produkce dostatečného množství kvalitních larev je klíčová pro umělý odchov všech druhů ryb. Tento proces je však u ryb, jako studenokrevných živočichů citlivých vůči podmínkám prostředí, ...

PROKEŠOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Účinky xenobiotik na oxidační stres, metabolizmus lipidů, integritu DNA a životaschopnost lidských buněk a rybích spermií in vitro
LINHARTOVÁ, Pavla
2016 - English
Znečišťování vodního prostředí anorganickými a organickými chemikáliemi je jedním z hlavních faktorů představujících vážnou hrozbu v přežití vodních organismů včetně ryb. Proto hodnocení rizik a přínosů týkajících se konzumace ryb je v současné době intenzivně diskutované téma veřejného zdraví. Spermie téměř všech druhů ryb se před oplodněním uvolňují do vodního prostředí, kde mohou být přímo vystaveny různým sloučeninám, jako jsou například cizorodé látky zahrnující též toxické kovy. Kromě toho i samotná expozice dospělých jedinců různým škodlivinám by mohla ovlivnit kvalitu rybích gamet, jejímž následkem bude snížená oplozovací schopnost a oplodnění samotné. Mimo jiné výhody konzumace ryb jsou dobře známé, a to nejen jako bohatého zdroje bílkovin a dalších nezbytných živin, ale rovněž i mnoha zdravotních výhod. Věda a výzkum v posledních několika desetiletích ukázaly, že živiny, zejména n-3 mastné kyseliny (MK), vyskytující se u ryb a mořských plodů, jsou prospěšné pro funkci srdce a nezbytné pro vývoj mozku. Celá práce byla založena na hodnocení dvou rozdílných typů modelových buněk. Za prvé lidské jaterní buňky (Hep G2, ATCC), které byly použity jako nástroj pro studium cytotoxicity kadmia (Cd2+) in vitro formou simulace po požití kontaminované ryby a následné změny ve složení mastných kyselin a fosfolipidových tříd. Za druhé byly pro studium účinků potenciálně nebezpečných xenobiotik vyskytujících se ve volných vodách použity jako in vitro model spermie jednoho ohroženého druhu ryby, jesetera malého (Acipenser ruthenus). Spermie jesetera malého byly vystaveny po dobu 2 hod při 4 °C koncentracím xenobiotik vyskytujících se v životním prostředí. Jmenovitě u DQ (0-150 Pollution of the aquatic environment by inorganic and organic chemicals is a major factor posing a serious threat to the survival of aquatic organisms including fish. In addition balancing risks and benefits of fish consumption is nowadays an intensively discussed public health topic. Spermatozoa of almost all fish species are released into water environment where they can be directly exposed to various compounds, such as xenobiotics including toxic metals, prior to fertilization. In addition, exposure of parental adults to various xenobiotics may affect gamete quality, which may subsequently reduce fertilization success. On the other hand the advantages of eating fish are well-known, not only in the point that fish is a healthy source of protein and other nutrients, but eating contaminated fish may also confer various health benefits. Research over the past few decades has shown that the nutrients and particularly the n-3 fatty acids (FA) found in fish and seafood, are for examples protective against cardiac diseases and have a positive impact on brain development. The thesis provides a focus on two different cell model types. Firstly, human hepatocellular cells (Hep G2, ATCC) were used as in vitro tool for studying the effect of the intake of cadmium (Cd2+) contaminated fish on cytotoxicity, oxidative stress and fatty acid and phospholipid class compositions. Secondly, spermatozoa of one threatened species of fish, sterlet (Acipenser ruthenus) were used as in vitro model for studying effect of potentially hazardous xenobiotic compounds' occurring in open waters. Sperm from sterlet were exposed for 2h to environmentally relevant concentrations of DQ (0-150 Keywords: Lidské buňky; rybí sperma; mastné kyseliny; xenobiotika; těžký kov; oxidační stres; DNA integrita; životaschpnost buněk. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Účinky xenobiotik na oxidační stres, metabolizmus lipidů, integritu DNA a životaschopnost lidských buněk a rybích spermií in vitro

Znečišťování vodního prostředí anorganickými a organickými chemikáliemi je jedním z hlavních faktorů představujících vážnou hrozbu v přežití vodních organismů včetně ryb. Proto hodnocení rizik a ...

LINHARTOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Preventivní opatření sociálně-právní ochrany dětí v ČR
SCHLIMBACHOVÁ, Sandra; WESTPHALOVÁ, Lenka; ŠÍNOVÁ, Renáta
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou právní úpravy preventivních opatření sociálně-právní ochrany dětí v ČR. V úvodní části vymezuje pojem sociálně-právní ochrany dětí z historického i současného pohledu, ústavní a mezinárodní prameny a hlavní principy. Následně se zabývá zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a jeho novelizací. V rámci tohoto zákona se autorka zaměřuje na právní úpravu opatření sociálně-právní ochrany dětí, která plní významnou úlohu v předcházení vzniku problémů nebo jejich narůstání, jde-li o výchovu dětí a péči o ně. Těmito opatřeními jsou primárně preventivní a poradenská činnost a následně v jejím rámci výchovná opatření. Cílem práce je zhodnotit a poukázat na nedostatky právní úpravy a navrhnout náměty na právní zkvalitnění de lege ferenda. This diploma thesis analyzies the legal adjustments of preventive actions related to the rights and protection laws of children living in the Czech Republic. The opening part of the thesis describes the children rights as well as the protection policies from the historical and current point of view, the state and international children rights and legal protection policies as well as the latest laws and regulations and their amendements. The author is focused on legislative adjustments of children rights and protection policies which play an important role in prevention of potentional problems and their increase while raising and providing care to minors. The actions are mainly preventive and advisory initiatives followed by behavioral adjustments. The goal of this thesis is to evaluate potential shortages in the current children rights and protection policies and suggest possible improvements which could increase the quality of current laws and regulations. Keywords: dítě; nezletilé dítě; ochrana života a zdraví; orgán sociálně-právní ochrany dětí; oznamovací povinnost; preventivní činnost; poradenská činnost; rodina; sociálně-právní ochrana dětí; výchovná opatření; Úmluva o právech dítěte; zákon o sociálně-právní ochraně dětí; child; minor child; protection of life and health; social-legal protection of children; notification obligation; preventive activity; advisory activity; family; social and legal protection of children; educational measures; The Convention on the Rights of the Child; The Act on Social and Legal Protection of Children Available in digital repository of UPOL.
Preventivní opatření sociálně-právní ochrany dětí v ČR

Diplomová práce se zabývá analýzou právní úpravy preventivních opatření sociálně-právní ochrany dětí v ČR. V úvodní části vymezuje pojem sociálně-právní ochrany dětí z historického i současného ...

SCHLIMBACHOVÁ, Sandra; WESTPHALOVÁ, Lenka; ŠÍNOVÁ, Renáta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vliv pyrethroidových pesticidů na ryby
RICHTEROVÁ, Zuzana
2016 - Czech
Pyrethroidy patří mezi celosvětově nejčastěji používané pesticidy. Jejich široké použití a poměrně vysoká stabilita dávají předpoklad pro jejich výskyt v životním prostředí. Jako polutanty se následně mohou dostat až do vodního ekosystému. Vyskytují se nejen ve vodách a sedimentech, ale i v tkáních ryb. V prvním testu jsme sledovali vliv přípravku Nexide s účinnou látkou gamma-cyhalothrin v koncentraci 60 g.l-1. Testovaným koncentracím Nexide 5, 25, 50, 100 a 250 µg.l-1 byly vystaveny oplozené jikry a raná vývojová stadia kapra obecného (Cyprinus carpio) po dobu 35 dní. V průběhu testu došlo ve všech koncentracích s výjimkou nejnižší k výraznému úhynu pokusných organismů. Mortalita embryí a larev v nejnižší testované koncentraci byla zvýšená minimálně. Nejnižší testovaná koncentrace 5 µg.l-1 výrazně negativně ovlivnila délkový i hmotnostní růst a vyvolala zpomalení ontogenetického vývoje a ztmavnutí povrchu těla. U přeživších jedinců bylo provedeno histologické vyšetření, při kterém byly v játrech zaznamenány změny dystrofického charakteru. Histologické vyšetření vzorků ledvin, střev a žaber neprokázalo patologické změny. Vyšetřením vybraných parametrů oxidativního stresu byla prokázána statisticky významně vyšší aktivita detoxifikačního enzymu glutathion-S-transferásy (GST) a nižší aktivita obranného enzymu glutathionperoxidásy (GPx) ve srovnání s kontrolní skupinou. Další sledované parametry oxidativního stresu, katalása (CAT), glutathionreduktása (GR) a oxidace lipidů vyjádřená thiobarbiturovým číslem (TBARS), byly beze změn. Změny parametrů oxidativního stresu naznačují, že expozice organismu přípravku Nexide může v dané koncentraci vést k dysbalanci obranných enzymů. V testu s přípravkem Cyperkill 25 EC s účinnou látkou alpha-cypermethrin v koncentraci 250 g.l-1 bylo postupováno stejným způsobem jako v předešlém testu. Testované koncentrace byly 7,2; 36; 72; 144 a 360 µg.l-1. S výjimkou nejnižší testované koncentrace došlo ke 100 % úhynu embryí a larev ve všech ostatních koncentracích. V nejnižší testované koncentraci 7,2 µg.l-1 dosáhlo přežití v závěru testu 90 %. Nejnižší testovaná koncentrace však výrazně negativně ovlivnila délkový i hmotnostní růst jedinců ve srovnání s kontrolou a vedla ke zpomalení ontogenetického vývoje. Žádný jedinec z této koncentrace nedosáhl v den ukončení studie juvenilního stadia. U 68 % embryí z této koncentrace byla patrná výraznější pigmentace, která byla pozorována i u jedinců z vyšších koncentrací krátce před jejich úhynem. Výsledky histologického vyšetření jater, střeva, ledvin a žaber neprokázalo žádné výrazné změny oproti kontrolním jedincům. Při vyšetření vybraných parametrů oxidativního stresu bylo prokázáno statisticky významné snížení katalytických koncentrací GST, GR a GPx ve srovnání s kontrolou. Aktivita CAT a TBARS byly srovnatelné s kontrolou. Změny parametrů oxidativního stresu naznačují, že expozice organismu přípravku Cyperkill 250 EC může v dané koncentraci indukovat oxidativní stres a zasahovat do aktivit antioxidačních enzymů. Předložená disertační práce shrnuje aktuální údaje o vlivu pyrethroidů na ryby. Zjištěné účinky potvrzují vysokou vnímavost ryb v období raného vývoje k testovaným pesticidům. Při interpretaci výsledků je nutné vzít v úvahu, že pro testování byly použity jednosložkové přípravky, které již samy toto riziko představují. V reálném prostředí jsou však vodní organismy vystaveny celé škále látek a přípravků v potenciálně toxických koncentracích. Tyto spolu mohou reagovat a jejich kombinací se mohou škodlivé účinky ještě zesilovat. Provedené testy také jednoznačně ukazují významné rozdíly v citlivosti embryonálních a embryolarválních testů. Pyrethroids are ones of the most used pesticides worldwides. The widespread use and high stability of pyrethroids lead to the assumption of that their occurrence in the environment could be quite frequent. They can reach water ecosystem as pollutants. Residues of pyrethroids are not only detected in the water column, but also in sediments and in fish tissues. The first study was devoted to the product Nexide containing 60 g.l-1 of active substance gamma-cyhalothrin. Tested Nexide concentrations were 5, 25, 50, 100, and 250 µg.l-1. Early life stage test was used.Common carp (Cyprinus carpio) was tested. There were significant mortalities in all concentrations except the lowest concentration during the trial. The lowest concentration tested 5 µg.l-1 only caused a slightly increased mortality. This lowest concentration influenced the growth in length and weight negatively, decelerated ontogenetic development, and made the body surface of the individuals darker. Histopathology of individuals from this concentration revealed dystrophy in liver. Examination of kidney, intestine and gills did not show significant histopathological differences compared with control. The evaluation of selected parameters of oxidative stress demonstrated a significantly higher activity of detoxification enzyme glutathione-S.transferase (GST) and a significantly lower activity of defensive enzyme glutathione peroxidase (GPx) compared with the control group. The other examined parameters of oxidative stress such as catalase (CAT), glutation reductase (GR), and lipid peroxidation determined by using the thiobarbituric acid-reactive substances (TBARs) were comparable to the control group. Changes in oxidative stress parameters suggest that exposure of the organism to the product Nexide in the given concentration leads to dysbalance of defensive enzymes. The second study was devoted to the product Cyperkill 25 EC containing 250 g.l-1. Tested Cyperkill 25 EC concentrations were 7.2, 36, 72, 144, and 360 µg.l-1. The procedure of the trial was the same as the preceded one. There were 100% mortalities in all concentrations except the lowest concentration during the trial. The lowest tested concentration 7.2 µg.l-1 allowed 90% of individuals to stay alive till the end of experiment. The lowest concentration influenced the growth in length and weight negatively and decelerated ontogenetic development compared with the control. Any individual exposed to this concentration did not reach juvenile stage until the end of the trial. Dark pigmentation was visible in 68% of these exposed individuals on the last day. Similar darkening was visible in individuals from higher concentrations shortly before death too. Histological examination did not revealed significant changes in intestine, liver, kidney, and gills compared with the control group. Evaluation of selected parameters of oxidative stress demonstrated significantly lower activities of GST, GR, and GPx. Activities of CAT and TBARS were comparable with the control group. Changes in oxidative stress parameters suggest that exposure of the organism to the product Cyperkill 25 EC in the given concentration could induce oxidative stress and interfere with the activities of antioxidant enzymes. The presented thesis summarises actual data about pyrethroids and their influence on fish. The demonstrated effects confirm high susceptibility of early developmental stages of fish to tested pesticides. When interpreting the results, we have to take into account the fact that studies showed this risk even on single pyrethroid substances. But water organisms are exposed to many other more or less toxic products and substances in a real environment. These xenobiotics could react with each other and their mixture could even potentiate negative effects. The performed studies also clearly show the significant differences in the sensitivity of embryonic and embryolarval tests. Keywords: pyrethroidy; ryby; neurotoxicita; citlivost; fyziologické změny; embryolarvální testy toxicity; Cyperkill 25 EC; Nexide; mortalita; ontogenetický vývoj; oxidativní stress; pyrethroids; fish; neurotoxicity; sensitivity; physiological disturbances; embryolarval toxicity tests; Cyperkill 25 EC; Nexide; mortality; ontogenesis; oxidative stress Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv pyrethroidových pesticidů na ryby

Pyrethroidy patří mezi celosvětově nejčastěji používané pesticidy. Jejich široké použití a poměrně vysoká stabilita dávají předpoklad pro jejich výskyt v životním prostředí. Jako polutanty se následně ...

RICHTEROVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Inovativní metody v chovu a reprodukci candáta obecného (Sander lucioperca)
BLECHA, Miroslav
2016 - English
Celou disertační práci dohromady tvoří 10 kapitol, které jsou popsány na 146 stranách. Kapitoly 2-9 jsou specifickými částmi této práce a popisují praktické aspekty reprodukční biologie a chovu candáta. V kapitole 2 je popsán vliv různě dlouhé chladové periody na kvalitativní a kvantitativní ukazatele spermatu candáta. Tyto výsledky mohou zásadně napomoci k optimalizaci managementu generačních mlíčáků candáta za účelem získání co možná nejkvalitnějšího spermatu v průběhu sezonního i mimosezonního výtěru. V kapitole 3 jsou popsány výhody hormonálního ošetření obou pohlaví při poloumělém výtěru candáta pro efektivní produkci larev. V kapitole 4 je popsáno použití roztoku alkalázi pro eliminaci lepivosti jiker candáta. Kapitola 5 popisuje vliv přezrání jiker candáta na životaschopnost a oplození schopnost jiker, výskyt deformací a ploidních anomálií u larev candáta. V kapitole 6 jsou prezentovány výsledky první úspěšné triploidizace candáta za použití teplotního šoku a produkce kompletně triploidní populace candáta. Kapitola 7 popisuje vliv ošetření vodní hladiny na přežití, naplnění plynového měchýře a růst larev candáta s cílem optimalizovat jejich intenzivní chov. Kapitoly 8 a 9 popisují metody chovu a adaptace juvenilních candátů v kombinaci rybniční a intenzivní akvakultury či intenzivní a rybniční akvakultury jakožto nové a efektivní metody produkce candátů pro jejich následný odchov. V této disertační práci jsou celkem diskutovány čtyři odborné články, jedna metodika, jeden článek akceptovaný k publikování a dva manuskripty připravené k publikování. The whole Ph.D. thesis includes in total 10 chapters on 146 pages. Chapter 2 9 are specific parts of thesis where following scientific and practical aspects of pikeperch reproduction biology and aquaculture are described. Quality and quantity of pikeperch spermatozoa after varying cold water treatments are presented in the chapter 2 and can help to optimize broodstock management of males with the aim to obtain high quality spermatozoa during a seasonal and an out of season spawning as well. Benefits of hormone treatment of both sexes in semi-artificial reproduction in pikeperch are described in the chapter 3 where the importance of hormonal treatment of both sexes in tank spawning is evaluated for effective production pikeperch larvae. The use of an alcalase treatment for the elimination of pikeperch egg stickiness is being shown in the chapter 4 of this thesis. Post-ovulatory oocyte ageing and its effect on eggs viability rates and occurrence of larval malformations and ploidy anomalies are listed in chapter 5. These results describe the effects of the egg over ripening fertilization process in pikeperch. The first report of heat shock triploidisation in pikeperch is described in chapter 6 with production of 100% pikeperch triploid population. The effect of water surface treatment on survival, swim bladder inflation and growth of larvae is given in the chapter 7 with the aim to optimize the intensive culture of pikeperch larvae. Last two chapters (8 and 9) are describing the adaptation of intensively cultured juveniles to pond culture and the adaptation of pond-cultured juveniles to RAS as a new and effective methods for ongrowing production of pikeperch. In total, four published scientific papers, one handbook, one accepted scientific paper for publication, and two prepared scientific manuscripts are included and discussed in this Ph.D. thesis. Keywords: candát obecný; reprodukce; chov; larvy; sperma; intenzivní akvakultura; rybniční chov; jikry; triploidizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Inovativní metody v chovu a reprodukci candáta obecného (Sander lucioperca)

Celou disertační práci dohromady tvoří 10 kapitol, které jsou popsány na 146 stranách. Kapitoly 2-9 jsou specifickými částmi této práce a popisují praktické aspekty reprodukční biologie a chovu ...

BLECHA, Miroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Strategie oplozování u ryb s vnějším oplozením
SIDDIQUE, Mohammad Abdul Momin
2016 - English
Morfologické vlastnosti, druhově specifické rozdíly, vývoj a funkce obalů jikry hrají významnou roli v porozumění oplozovacím strategiím u ryb stejně jako jejich umělé reprodukci. Zhodnotili jsme morfologii a vývojová stádia obalů jiker, mechanismus blokování polyspermie a také úlohu mikropyle a kortikálních granulí při eliminaci polyspermie jeseterovitých ryb. Struktury obalů jiker jsou u této čeledi velmi podobné. Skládají se z vnějšího obalu (thekální buňky, bazální lamina, folikulární epitel), pětivrstevného obalu oocytu (adhesivní vrstva, alveolární vrstva, epitelární vrstva a zona radiata externa a interna) a vrstvy matrixu oocytu a kortikálních granulí. Vývoj obalů jiker jeseterovitých ryb uvnitř ovárií se skládá z pěti fází s dalšími změnami následovanými po oplození. Navíc jsme standardizovali terminologii používanou pro popis membrán jiker, což může minimalizovat zmatky a být nápomocné pro budoucí práce zaměřené na jikry jeseterovitých ryb stejně jako další rybí druhy. Dále se tato práce zabývá poměrem množství spermií vůči jikře (vyžadovaným k oplodnění jikry) a vlivem před inkubace jiker u sladkovodních druhů před jejich oplozením, což poslouží u jesetera malého (Acipenser ruthenus) k standardizaci reprodukčních protokolů. Před inkubační doba neměla žádný vliv na úspěch při oplození ve vztahu k poměru spermie vůči vajíčku u hodnot 430 000:1 a 43 000:1 (počet spermií : na jikru). Na druhou stranu tato doba před inkubace byla důležitá (signifikantní) v případě použití nízkého počtu spermií 4300:1 a 430:1. Použitím experimentálního sub optimálního poměru spermie-jikra jsme odhalili pozitivní vliv před inkubační doby a to u poměru 430:1 s tím, že 0,5 minuty před inkubace zvýšilo míru oplození, oproti před inkubace v délce 10 min. Transmisní elektronová mikroskopie odhalila, že před inkubace jiker ve vodě po dobu méně než 10 min nespouští kortikální reakci. Což logicky naznačuje, že při nízkém poměru spermie-jikra s před inkubací v rozmezí 0,5 - 1 min ve sladké vodě před oplozením může zvýšit fertilizační úspěch u jesetera malého (minimálně oplozenost nesníží). Vliv před inkubace v mořské vodě a délka trvání vnímavosti k oplození (receptivity) jiker byla určována pro čerstvě vytřené i přezrálé jikry u morčáka evropského. Naše výsledky odhalily signifikantní vliv před inkubační doby u čerstvě vytřených (P < 0,01) i přezrálých jiker (P < 0.01). Čerstvá jikra měla vyšší oplozenost než přezrálá jikra. Oplozenost signifikantně klesala v obou příkladech po 3 min před inkubace. Což ukazuje, že jikry morčáka evropského si zachovávají schopnost oplodnění spermatem do 3 minut po jejich uvolnění do mořské vody. Dále byl určován vliv před inkubace jiker a aktivačních medií na procento embryí v očním embryonálním stádiu vývoje u jelce jesena (Leuciscus idus). U embryí v očním stádiu vývoje, před inkubační doba měla signifikantní vliv na procento embryí při užití sladkovodního aktivačního media (P < 0.001). Procento embryí v tomto stádiu vývoje postupně klesalo s prodlužováním před inkubační doby. Druh aktivačního media měl signifikantní vliv na procento embryí v očním stádiu vývoje pro každou před inkubační dobu (P < 0,05). Přesněji řečeno, sladká voda produkovala nižší procento embryí v očním stádiu vývoje pro každou před inkubační dobou, zatímco slaná voda a Woynarovichův roztok produkovaly vyšší procento embryí v očním stádiu vývoje v čase 0 s a 30 s před inkubací. Analýza parametrů spermií pomocí CASA softwaru, neukázal vliv aktivačního media na jejich parametry. Naše výsledky ukazují, že slaná voda a Woynarovichův roztok zlepšují míru oplození u jelce během oplozování. Závěrem, tato dizertační práce poskytuje základní znalosti biologie gamet, role periody receptivity jiker, vliv před inkubace jiker a různých aktivačních médií, které mohou být užitečné pro pochopení oplozovací strategií u několika druhů ryb s vnějším oplozením, stejně tak jako pro standardizaci jejich oplodňovacích protokolů při umělé reprodukci. Morphological properties, species specific differences, development, and function of egg envelopes are of importance for a better understanding of fertilization strategies as well as for captive reproduction. We reviewed morphology and the developmental stages of egg envelopes, mechanism of polyspermy block, and also the role of micropyle and cortical granules in polyspermy block for acipenserid eggs. The structure of the egg envelope is similar among the acipenserids, comprising an external envelope (thecal cells, basal lamina, and follicular epithelium), a five-layered oocyte envelope (adhesive layer, alveolar layer, epilayer, and zona radiata externa and interna) and a layer of oocyte matrix and cortical granules. The development of acipenserid egg envelope within the ovary comprises five stages, with further changes following fertilization. Moreover, we standardized the terminology used to describe the egg membranes which can minimize the confusions and be helpful for future work on acipenserids eggs as well as for other fish species. The sperm to egg ratio (required to fertilize eggs) and effects of pre-incubation of eggs in freshwater before fertilization were studied to standardized fertilization protocols for sterlet Acipenser ruthenus. Pre-incubation time had no effect on fertilization success at 430,000:1 and 43,000:1 sperm to egg ratios, while it was significant at the 4300:1 and 430:1 ratios. The use of adequate experimental suboptimal sperm to egg ratio revealed a positive effect of pre-incubation time, such that at the 430:1 ratio, 0.5 min pre-incubation increased the fertilization rate than 10 min. Transmission electron microscopy showed that pre-incubation of eggs in water for <10 min did not trigger a cortical reaction, suggesting that a low sperm to egg ratio 0.5 to 1 min pre-incubation of eggs in freshwater prior to fertilization can enhance fertilization rate of sterlet (minimally do not change fertilization). The effects of pre-incubation in seawater and the duration of egg receptivity were determined for fresh and over-ripe sea bass eggs. Our results revealed a significant effect of pre-incubation time for both the fresh (P < 0.01) and over-ripe eggs (P < 0.01). The fresh eggs had a higher fertilization success than over-ripe eggs. Fertilization success of eggs significantly declined for both of these treatments after 3 min of pre-incubation clearly indicated that sea bass eggs are able to be fertilized by sperm for up to 3 min after release into seawater. Effects of pre-incubation of eggs and activation medium on the percentage of eyed embryos for Ide Leuciscus idus were examined. At the eyed-egg stage, pre-incubation time was significant for the freshwater activation medium (P < 0.001), such that the percentage of eyed embryos declined across the pre-incubation time gradient. Activating medium had a significant effect on the percentage of eyed embryos for each pre-incubation time (P < 0.05). More precisely, freshwater produced the lowest percentage of eyed embryos at all pre-incubation times, whereas saline water and Woynarovich solution produced the highest percentage of eyed embryos at 0 s and 30 s before incubation. Examination of sperm traits showed no impact of activating medium on computer assisted sperm analysis parameters. Our results suggested that saline water or Woynarovich solution improve fertilization rate in Ide during fertilization. In conclusion, this thesis provides basic knowledge on gamete biology, role of egg receptivity period, effects of pre-incubation of eggs and different activating medium which can be useful to understand the fertilization strategies of different externally fertilizing fishes as well as standardize their fertilization protocol for captive reproduction. Keywords: strategie oplození; receptivita jiker; aktivační médium; řízená reprodukce Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategie oplozování u ryb s vnějším oplozením

Morfologické vlastnosti, druhově specifické rozdíly, vývoj a funkce obalů jikry hrají významnou roli v porozumění oplozovacím strategiím u ryb stejně jako jejich umělé reprodukci. Zhodnotili jsme ...

SIDDIQUE, Mohammad Abdul Momin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Určování výše výživného
ŠVANCAROVÁ, Lucie; ŠMÍD, Ondřej; HRUŠÁKOVÁ, Milana
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozsahu při určování výše výživného k nezletilým dětem a metodami používanými při stanovování výše výživného. První část (v 2. kapitole) je věnována historii úpravy rozsahu vyživovací povinnosti. Hlavní část práce (kapitola 3.) je zaměřena na aktuální právní úpravu tohoto institutu s analýzou kritérií rozsahu vyživovací povinnosti k nezletilým dětem. Vyživovací povinnost je upravena ve čtvrtém pododdílu oddílu třetího hlavy druhé a části druhé OZ, konkrétně pak v paragrafech 910 až 923. V této kapitole jsou podrobněji rozebrána kritéria rozsahu vyživovací povinnosti na straně povinného i oprávněného spolu s nejčastější problematikou, která s daným bodem souvisí. Čtvrtá kapitola se dále věnuje otázce metod užívaných při stanovování výše výživného jak u nás, tak i v zahraničních úpravách hlavně vzhledem k objektivizaci výše výživného. Následuje kratší kapitola zabývající se výživným ve střídavé péči a poslední kapitolou je věnována procesní úpravě řízení ve věci výživného. This diploma thesis focuses on the issue of the scope in determining the amount of maintenance to the minors and the formulas used in calculating the amount of child support maintenance. The first part (in Chapter 2) deals with the historical process of the legislation. The main part (chapter 3) focuses on the present legal regulation of this institute with the analysis of the scope of the maintenance. Maintenance obligation is enshrined in the fourth subdivision of the third section of the second part of Civil Code, specifically in paragraphs 910 to 923. There are analysed in more detail criterions of the scope of the maintenance obligations of the non-residental parent as obliged person on the first part and qualifying child as authorized on the second part, in this chapter with analysing the most common issues that relate to a given point. The fourth chapter is devoted to the issue of formulas used for calculating the amount of child support maintenance with comparison of our system with some used in foreign legislations given to the issue of the objectification of the rate of child support maintenance. At the end there is short chapter dealing with the rate of maintanance in the situation of alternating care, and the one devoted to procedural regulation of proceedings related to maintenance. Keywords: Výživné; vyživovací povinnost; nezletilé dítě; rozsah vyživovací povinnosti; povinný; oprávněný; odůvodněné potřeby; metody určování výše výživného; Maintenance; Maintenance obligation; minor; the scope of maintenance obligation; non- residental parent; Qualifying child; Qualifying child's needs; the formulas fr child support calculation Available in digital repository of UPOL.
Určování výše výživného

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozsahu při určování výše výživného k nezletilým dětem a metodami používanými při stanovování výše výživného. První část (v 2. kapitole) je věnována ...

ŠVANCAROVÁ, Lucie; ŠMÍD, Ondřej; HRUŠÁKOVÁ, Milana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases