Number of found documents: 276678
Published from to

Srovnání teoretických východisek a praxe v procesu adaptace nových pracovníků
Tureckiová Michaela; Král Radek
2014 - Czech

Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace nových pracovníků v podnikovém prostředí a vychází z teoretických poznatků odborné literatury a konkrétních údajů vybraného podniku. Jejím cílem je teoreticky seznámit s problematikou adaptace a následně zmapovat průběh procesu adaptace nových zaměstnanců ve vybraném podniku a spokojenost pracovníků společnosti s tímto procesem. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bakalářské práce seznamuje pomocí zpracování odborné literatury se základními pojmy problematiky adaptace nových zaměstnanců ve spojitosti s řízením lidských zdrojů a podnikovou kulturou. Praktická část bakalářské práce seznamuje za pomoci rozboru interních podnikových dokumentů s průběhem vybraných personálních činností a s procesem adaptace nových zaměstnanců. Zjišťuje nedostatky těchto dokumentů a navrhuje opatření sloužící k jejich zlepšení. Dále pomocí výzkumného dotazníkového šetření zjišťuje spokojenost zaměstnanců s problematikou adaptace v podniku a nedostatky týkající se tohoto procesu. Následně navrhuje konkrétní rady směřující k zefektivnění tohoto procesu. Za největší přínos práce je možné považovat potvrzení faktu, že vybraný podnik dodržuje teoretická východiska adaptace nových pracovníků.


This bachelor thesis deals with the issue of adaptation of new employees in a corporate enviroment. It is based on theoretical knowledge of expert literature and specific materials of the chosen company. Its aim is to explore the issue of adaptation and also describe the process of adaptation of new employees in the chosen company and find out the satisfaction with this process. This bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The teoretical part, based on the expert literature, introduces the basic concepts of the issue of adaptation of new employees in connection with the issue of human resources management and corporate culture. The practical part analyzes internal company documents to introduce specific human resources activities and process of adaptation of new employees. Then identifies mistakes in these documents and proposes corrections to improve them. Further the practical part uses the survey to find out employee satisfaction with the process of adaptation and its mistakes. Thereafter proposes specific recommendations to make this process more effective. The greatest contribution of the bachelor thesis is that it confirms the fact that the chosen company follows the theoretical background of adaptation of new employees.

Keywords: adaptace; kultura; nový pracovník / zaměstnanec; personální činnosti; podnik; podniková kultura; řízení lidských zdrojů; socializace

Available at various departments of the ČVUT.

Srovnání teoretických východisek a praxe v procesu adaptace nových pracovníků

Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace nových pracovníků v podnikovém prostředí a vychází z teoretických poznatků odborné literatury a konkrétních údajů vybraného podniku. Jejím cílem je ...

Tureckiová Michaela; Král Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ
Záleský Jan; Kozel Miroslav
2014 - Czech

Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a kde podstatná doplňující měření v okolí konstrukce, která jsou zásadní pro tvorbu věrného výpočetního modelu konstrukce + prostředí v MKP, se neprovádí anebo je jejich vypovídající schopnost a spolehlivost velmi nízká. Zásadním problémem, který bylo potřeba překlenout, je eliminace dopadu omezené přesnosti měřících metod na vypočtený průběh vnitřních sil a zatížení konstrukce. Konkrétním cílem této práce pak bylo nalézt vhodný výpočetní model pro odhad vnitřních sil a zatížení pro 2D úlohy interakce konstrukce + prostředí a zobecnit jednotlivé etapy analýzy, jimiž jsou: transformace naměřených dat, vyhodnocení transformovaných naměřených dat, zohlednění jiných příčin naměřených deformací než těch, které jsou hledány, volba výpočetního modelu konstrukce, stanovení okrajových podmínek a průběh řízené optimalizace výsledku. Klíčová slova: monitoring, deformace, opěrná stěna, pilota, vnitřní síly, zatížení.


The objective of this work is to create a method for static analysis of geotechnical stabilization structures. It focuses on cases where key inputs are data of structural deformation obtained by geotechnical monitoring. At the same time substantial additional measurements in the vicinity of the structure, which are essential for the formation of the faithful FEM computational model design + environment is not performed or their explicitness and reliability is very low. The fundamental problem was the elimination of the impact of the limited accuracy of measurement methods. The specific objective of this work is to find a suitable model for the calculation of internal forces and loads for 2D problem of interaction of the structure and its environment. Furthermore, the objective is to generalize the analysis procedure for individual stages, which are: the transformation of the measured data, evaluation of the transformed measured data, taking into account other causes of measured deformations than those that are searched, the choice of computing model of the structure, determination of boundary conditions and procedure of optimization of results.

Keywords: monitoring; deformace; opěrná stěna; pilota; vnitřní síly; zatížení. monitoring; deformation; retaining wall; piles; internal forces; loads

Available at various departments of the ČVUT.

Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ

Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a ...

Záleský Jan; Kozel Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2014

4.6.20
Hačkajlová Ludmila; Holubová Zuzana
2014 - Czech

Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity fungování Facility managementu ve společnosti. Těžištěm práce je nastavení a vytvoření modelu Facility Management Auditu. Nastavení modelu Facility Management Auditu obsahuje definice typu auditu, typu modelu, předmětu auditu a hodnotících kritérií auditu. Na základě nastavení modelu je vytvořen výchozí model Facility Management Auditu. Pro výchozí model jsou nejprve definovány obecné požadavky na provádění auditu a poté je popsán samotný výchozí model Facility Management Auditu, která zahrnuje 13 částí. Každá část obsahuje obecnou metodiku, praktické kroky, systém dokumentace a obecné vzory dokumentů pro provádění auditu. Výchozí model byl verifikován a na základě této verifikace byl upraven v jednotlivých částech. Nový model Facility Management Auditu se díky této úpravě stal mnohem universálnější. Nedílnou součástí disertační práce je popsání současného stavu problematiky FM, a to jak na základě studia dostupné zahraniční i české literatury, tak i dotazníkovým šetřením veřejného mínění o problematice hodnocení efektivity fungování FM ve společnosti pomocí auditu FM.


This dissertation thesis relates to Facility Management Audit. FM market does not have any tool for valuation of effective functioning of FM in the company. This paper describes model of Facility Management Audit and thus fills the gap on the market. Main part of paper describes of selection framework and creation model of Facility Management Audit. Selection of model of Facility Management Audit includes audit types definitions, types of models, subject of audit and evaluation criteria of the audit. Based on selected framework is created pilot model of Facility Management Audit. Pilot model firstly defines general requirement on the audit and them describes pilot model of Facility Management Audit, which consists of 13 parts. Each part includes general guidance, real world comments, system of documentation and sample documents for audit process. Pilot model was verified by application and findings were implemented in each part. New model of Facility Management Audit after this implementation adjustment became more universal. Standard part of dissertation thesis is literature review, which is based on Czech literature, international literature, market survey about valuation of effectiveness of FM in the company by FM audit.

Keywords: facility management; facility management auditu; audit; podpůrné procesy; nástroj pro hodnocení efektivního fungování facility managementu facility management; facility management audit; audit; support processes; tool for valuation of effectiveness of fm

Available at various departments of the ČVUT.

4.6.20

Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity ...

Hačkajlová Ludmila; Holubová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Numerical modeling of fluid-structure interaction
Patzák Bořek; Krybus David
2014 - English

A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is the use of experimental or numerical methods. This thesis deals with the numerical modeling of fluid-structure interaction adopting so-called staggered approach, which solves both phases separately and employs information exchange on the interface to enforce compatibility. The main objectives of this work are the formulation and development of a numerical model for the analysis of FSI problems, its implementation and validation on benchmark examples. The fluid flow is modeled by the finite element method using Lagrangian formulation of governing equations. This approach is based on the particle finite element method. The computational domain is discretized by abstract particles, for which the incompressible Navier-Stokes equations are solved in each time step, resulting in velocities and pressure values. Lagrangian approach requires frequent remeshing to avoid distortion of background elements defined by topology of particles. For these purposes, a mesh generator based on the Delaunay triangulation is implemented. The boundary of the domain is recovered by the Alpha Shape concept. The developed model of fluid flow is validated on the examples of the water column collapse and free oscillation of a liquid in a container. The coupling of the fluid and structural problems is enabled by the implementation of iterative solver using the Dirichlet-Neumann approach based on the exchange of velocity and pressure values on the interface. Capabilities of the pilot implementation are illustrated on an example of clamped elastic gate of a fluid container.


A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is the use of experimental or numerical methods. This thesis deals with the numerical modeling of fluid-structure interaction adopting so-called staggered approach, which solves both phases separately and employs information exchange on the interface to enforce compatibility. The main objectives of this work are the formulation and development of a numerical model for the analysis of FSI problems, its implementation and validation on benchmark examples. The fluid flow is modeled by the finite element method using Lagrangian formulation of governing equations. This approach is based on the particle finite element method. The computational domain is discretized by abstract particles, for which the incompressible Navier-Stokes equations are solved in each time step, resulting in velocities and pressure values. Lagrangian approach requires frequent remeshing to avoid distortion of background elements defined by topology of particles. For these purposes, a mesh generator based on the Delaunay triangulation is implemented. The boundary of the domain is recovered by the Alpha Shape concept. The developed model of fluid flow is validated on the examples of the water column collapse and free oscillation of a liquid in a container. The coupling of the fluid and structural problems is enabled by the implementation of iterative solver using the Dirichlet-Neumann approach based on the exchange of velocity and pressure values on the interface. Capabilities of the pilot implementation are illustrated on an example of clamped elastic gate of a fluid container.

Keywords: particle finite element method; fluid-structure interaction; numerical methods

Available at various departments of the ČVUT.

Numerical modeling of fluid-structure interaction

A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is ...

Patzák Bořek; Krybus David
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Stabilitní problémy ražených tunelů pod vysokým nadložím
Barták Jiří; Makásek Petr
2014 - Czech

Vzhledem k rozsáhlosti daného problému je dizertační práce věnována problematice vysokého nadloží pro sekvenční typ ražeb (NATM, NMT, Drill and Blast ).Pro sekvenční ražbu se v České republice používají třídy NRTM odvozené většinou od lokálního indexu QTS. Proto je v úvodu práce odvozen vztah této "české" klasifikace ražby se světovými klasifikacemi RMR a indexem Q. V první části jsou také pro české třídy NRTM zohledněny projevy vysokého nadloží.Charakteristice horninového masivu v prostředí velmi vysokých horninových tlaků je věnována druhá část práce. Vysoké nadloží, způsobující velké horninové tlaky, se projevuje na líci výrubu tunelového díla dvěma odlišnými typy porušení. Při vysokých hodnotách pevnosti masivu dochází k "odloupávání" a "odprýskávání" vrstev horniny. Toto porušení je spojeno s výruby v tvrdých, ale křehkých horninách při působení vysokého tlaku. Je ovlivněno tahovou pevností materiálu horniny a projevuje se formováním tlakově podmíněných nadvýlomů.Naopak při nízkých hodnotách pevnosti masivu dochází k "tlačivému" projevu horninového masivu. Jedná se o elasto - plastický proces, který je mobilizován porušením málo kvalitního horninového masivu v okolí tunelu pod vlivem vysokého tlaku nadloží nebo tektonického napětí. V přetížené oblasti horninového masivu dojde k porušení, když tangenciální napětí ?? přesáhne tlakovou pevnost masivu ?c horniny.V této části práce je popsáno stanovení kritické hloubky, pro kterou v horninovém masivu dochází ke zmíněným projevům vysokého nadloží. Jsou zde stanovena kritéria porušení a je provedena transformace výpočtových parametrů pro oba zmíněné typy porušení pro Hoek - Brownovu podmínku.Třetí část práce je věnována koncepci zajištění tlačivých hornin, kdy se ke zmáhání velkých deformací (dosahujících až jednotek metrů) tunelového ostění používá poddajné ocelové výztuže a speciálních deformačních elementů vkládaných do podélných mezer v ostění.V poslední části jsou provedeny srovnávací výpočty pro čtyři oblasti chování horninového masivu pod vysokým nadložím z hlediska výpočtových parametrů Hoek - Brown. Jde o křehké parametry pro odprysky hornin, o smykové parametry pro tlačivé horniny, o transformační oblast mezi nimi a o oblast hornin s velmi nízkou pevností. Výpočty jsou provedeny zejména metodou konečných prvků programem Phase2.


Due to the size of this topic this thesis is focused on tunnels with high overburden (at great depth) for sequential type of excavation (NATM, NMT, Drill and Blast).NATM class according to local index classification QTS is mainly used for sequential excavation in the Czech Republic. Due to this reason are the relationships between the "Czech" classification and world famous RMR and Q index classifications are derived in this thesis introduction. In the first part high overburden effects for "Czech" NRTM classes is taken into account.Rock mass conditions under high pressure are described in the second part of thesis. The high overburden effect, which causes high mass stress, manifests itself in two different ways on tunnel opening. "Spalling" and "rock burst" develop in rock mass with high strength. These failures are associated with excavation in hard but brittle rock under high stress. The spalling process is influenced by the tensile strength of rock material and creates notch shaped failures (stress inducted overbreak).Conversely "squeezing" behavior develops in rock mass with poor strength. It is an elastic-plastic process which is mobilized by failure of poor quality rock mass (poor matrix strength) under high stress or tectonic stress condition. In an overstressed area is failure developed when tangential stress ?? exceeds compressive strength of rock mass ?c.In this part determination of critical depth under which effect of high overburden is relevant is described. Further is specified failure criteria and transformation of rock mass conditions for both above mentioned types of failure for Hoek - Brown parameters.The third part is devoted to the support conception for squeezing rock mass, in which yielding support and special deformation elements (in longitudinal slots in lining) are used for the recovery of huge displacement (reaching of meters).In the last part statical analyses for four rockmass behaviour areas under high overburden (for Hoek Brown parameters usage) are provided. These are for spalling brittle failure, shear parameters for squeezing rock, transition between them and analyses for rock mass with low compressive strength. Statical analyses were provided by FEM method by software Phase2.

Keywords: index q; rmr; qts; nrtm; odlupování horniny; odprýskávání; tlačivé horniny; hoek - brown; gsi; křehký lom; poddajné ostění; deformační prvek; phase2 index q; rmr; qts; natm; slabbing ; spalling; rock burst; squeezing rock; hoek - brown; gsi; brittle failure; yielding lining; yielding element; phase2

Available at various departments of the ČVUT.

Stabilitní problémy ražených tunelů pod vysokým nadložím

Vzhledem k rozsáhlosti daného problému je dizertační práce věnována problematice vysokého nadloží pro sekvenční typ ražeb (NATM, NMT, Drill and Blast ).Pro sekvenční ražbu se v České republice ...

Barták Jiří; Makásek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Prostorová tuhost dřevěných střešních konstrukcí s kovovými deskami s prolisovanými trny
Kuklík Petr; Tajbr Aleš
2014 - Czech

Disertační práce se zabývá problematikou prostorové tuhosti lehkých dřevěných střešních konstrukcí (vazníků) s kovovými deskami s prolisovanými trny. Vazníky jsou navrhovány jako velice subtilní rovinné soustavy zatížené pouze ve své rovině a veškerá zatížení působící kolmo na tuto rovinu musí být bezpečně přenesena systémem ztužení do podpor. V úvodu práce je provedena důkladná rešerše literatury a jsou zevrubně představeny jednotlivé systémy ztužení a zavětrování vazníkových konstrukcí. Cílem práce je provést zatěžovací zkoušky tří různých typů ztužidlových polí vazníkových střešních konstrukcí v měřítku 1:1 a popsat chování jednotlivých testovaných konstrukcí vystavených vodorovnému zatížení. Dosažené výsledky jsou ověřeny numerickým modelem dvou typů ztužidlových polí a následně i geometricky nelineární numerickou analýzou modelu sedlové střechy s 10 vazníky podle teorie druhého řádu. Při analytickým přístupu k řešení problému tlačeného horního pásu vazníku drženého proti vybočení z roviny latěmi připojenými ke ztužidlu se jako nejvhodnější ukazuje analogie s úlohou tlačeného imperfektního prutu na pružném podloží. Přílohou práce je mimo jiné i užitný vzor Lisovaného ztužidlového pole lehkých střešních konstrukcí z dřevěných vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny a několik typizovaných detailů vazníkových konstrukcí.


Doctoral thesis deals with the issue of horizontal rigidity of light-weight timber roof structures (trusses) with punched metal plate fasteners. Timber trusses are designed as very slender structures loaded only in their plane. All loads applied perpendicular to truss plane must be transferred by engineered bracing system into supports. Introduction of the thesis includes literature review and detailed description of bracing types of timber truss structures. The aim of the thesis is to perform full-scale tests of three different types of bracing frames in order to describe behaviour of the specimen under horizontal load. Results obtained from the experiment are verified by numerical model of two common types of bracing frames and also by geometrically non-linear numerical analysis of double-pitch roof of 10 trusses according to the second order theory. The analytical solution of the problem of truss upper chord in compression which is braced against out-of-plane buckling by battens connected to a bracing frame shows high correspondence with a case of an imperfect member on elastic subsoil. Annexes of the thesis also contain the utility model of Prefabricated bracing truss of light-weight roof structures of timber trusses with punched metal plate fasteners.

Keywords: dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny; ztužení vazníkových konstrukcí; lisované ztužidlové pole; prostorová tuhost lehkých dřevěných střešních konstrukcí. timber trusses with punched metal plate fasteners; bracing of wood truss structures; prefabricated bracing truss; horizontal rigidity of light-weight timber roof structures

Available at various departments of the ČVUT.

Prostorová tuhost dřevěných střešních konstrukcí s kovovými deskami s prolisovanými trny

Disertační práce se zabývá problematikou prostorové tuhosti lehkých dřevěných střešních konstrukcí (vazníků) s kovovými deskami s prolisovanými trny. Vazníky jsou navrhovány jako velice subtilní ...

Kuklík Petr; Tajbr Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Metody komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren
Sklenář Petr; Kantor Martin
2014 - Czech

Tato práce se zabývá metodami komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren. První část se zabývá rešerší objektů a dispozičních řešení nízkotlakých vodních elektráren. Odráží se zde moderní trendy ve výstavbě a modernizaci. Druhá část obsahuje stručný náhled do problematiky navrhování a hodnocení stavebních objektů - již ve vztahu k jejich vzájemné interakci a ovlivňování se. Zde jsou využity dostupné poznatky z fyzikálního a matematického modelování, z praktického provozu a z analýzy proudění. Ve třetí části jsou na dílčích lokalitách vodních elektráren aplikovány přístupy kvantitativně a kvalitativně hodnotící proudové pole a energetické ztráty. K tomuto účelu je využito empirických výpočtů, zkušeností a metod měření na skutečných objektech vodních elektráren a metod matematického modelování. Všech zmíněných postupů a metod je v závěru práce využito k ucelené analýze nízkotlaké malé vodní elektrárny, kde jsou identifikována riziková/kritická místa z pohledu provozu, životnosti a efektivity výroby elektrické energie.


This paper deals with the methods of complex hydraulic assessment of low-head hydro power plants. The first part reviews objects and layouts of low-head hydro power plants. It reflects the latest trends in construction and modernization. The second section provides a brief insight into the design and evaluation of hydro power structures, namely in relation to their mutual interactions and influence. All up to date available knowledge of the physical and mathematical modeling obtained from stage of practical operation and flow analysis is employed here. In the third part a few approaches quantitatively and qualitatively evaluating the spatial distribution of flow field and particular energy losses are demonstrated in chosen hydro power sites. For this purpose the empirical calculations, all adopted and own experiences obtained from hydraulic measurements in the real low-head hydro power plants or from applied mathematical modelling are utilized. All these techniques and methods of the present work are used to complete the analysis of low-head hydro powers, concluding in identification the most important risk/critical points in terms of service life and efficiency of electricity generation.

Keywords: nízkotlaké vodní elektrárny; vtokový objekt; matematické modelování proudění; cfd (computational fluid dynamics) low-head hydro power plant; intake structure; cfd (computational fluid dynamics)

Available at various departments of the ČVUT.

Metody komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren

Tato práce se zabývá metodami komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren. První část se zabývá rešerší objektů a dispozičních řešení nízkotlakých vodních elektráren. ...

Sklenář Petr; Kantor Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

Other bases