Number of found documents: 295760
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Ochrana nepominutelných dědiců
ZÁDRAPA, Tomáš; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá nepominutelným dědicem a jeho ochranou. Prostřednictvím ochrany nepominutelného dědice je omezována autonomie vůle ve prospěch zákonem vymezených osob, kterým se zaručuje právo podílet se na pozůstalosti. Hlavní důraz práce je kladen na historickou komparaci jednotlivých prvků ochrany. Těmito prvky jsou: vymezení okruhu chráněných subjektů, obsah a rozsah jejich práv a následky jejich opomenutí. Jelikož je dědické právo vzájemně provázanou oblastí, práce se obsahuje i pojednání o dalších institutech dědického práva jako jsou vydědění, kolace či právo na zaopatření, které s ochranou nepominutelných dědiců úzce souvisí. První dvě kapitoly se věnují obecnému vymezení zkoumaných institutů a počátkům vývoje v římském právu. Následující kapitoly se již snaží o komplexní pohled a zhodnocení ochrany nepominutelných dědiců na území našeho státu od účinnosti ABGB až po Nový občanský zákoník, což je také cílem této práce. This thesis deals with the inalienable heir and his protection. By protecting the inalienable heir the autonomy of will is limited in favor of state regulated number of persons that have their right to participate on inheritance guaranteed. The main emphasis is placed on historic comparison of particular elements of protection. These elements are: defying the area of protected subjects, content and scope of their rights and consequences of their neglecting. Due to the fact that the inheritance law is interconnected area of law, the thesis deals also with other institutes of the inheritance law such as disheritance, collation or right to sustenance which are closely connected with the main theme. First two chapters focus on the said institutes generally and on the beginnings of their evolution in the Roman law. Following chapters aim to more complex overview and assessment of the protection of the inalienable heir in the area of our state from the ABGB to the New Civil Code. This is also the objective of the thesis. Keywords: nepominutelný dědic; ochrana nepominutelného dědice; povinný díl; kolace; vydědění; testovací svoboda; právo některých osob na zaopatření; římské právo; abgb; vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937; občanský zákoník 1950; občanský zákoník 1964; nový občanský zákoník; historická komparace; forced heir; protection of forced heir; forced share; collation; disinheritance; freedom of testation; right of certain persons to provision; roman law; abgb; draft civil code 1937; civil code 1950; civil code 1964; new civil code; historical comparison Available in digital repository of UPOL.
Ochrana nepominutelných dědiců

Tato diplomová práce se zabývá nepominutelným dědicem a jeho ochranou. Prostřednictvím ochrany nepominutelného dědice je omezována autonomie vůle ve prospěch zákonem vymezených osob, kterým se ...

ZÁDRAPA, Tomáš; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Monitoring centrálních bank - březen 2015
Česká národní banka;
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce centrálních bank na propad ceny ropy“ se věnuje hospodářským důsledkům propadu světových ceny ropy a souvisejícím reakcím měnové politiky ve vybraných zemích. Vybraný projev: „Ukončení švýcarského kurzového závazku“ od guvernéra SNB Thomase Jordana, který vysvětluje důvody pro opuštění režimu minimálního kurzu švýcarského franku k euru. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Central banks' response to the oil price decline. Selected speech: „Between independence and interdependece“ by Thomas Jordan, Chairman of the Governing Board of the Swiss National Bank. Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; inflace; komodita; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - březen 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce ...

Česká národní banka;
Banky, 2015

Chladová odolnost horských a nížinných motýlů
VRBA, Pavel;
2015 - Czech
Práce se zabývaá ekofyziologií přezimujících housenek dvou motýlích rodů, Colias a Erebia. Zaměřuje se na identifikace bodů podchlazení, přežívání různých režimů nízkých teplot a složení kryoprotektantů v těle. Výsledky jsou prezentovány v kontextu současného rozšíření jednotlivých druhů, jejich biotopových nároků a potenciálního ohrožení klimatickými změnami. The thesis deals with ecophysiology of overwintering larvae of two butterfly genera, Colias and Erebia. It focuses on identification of supercooling point, survival of various low temperature regimes and composition of cryoprotective substances. Results are presented in the context of distributional limits of individual species, their habitat requirements and their potential endangerment due to environmental and habitat changes. Keywords: ekologie motýlů; chladová odolnost; horské biotopy; klimatické změny; sněhová pokrývka; kryoprotektivní polyoly; butterfly ecology; cold tolerance; alpine habitats; climate change; snow cover; cryoprotective polyols dostupnost_jcu_public
Chladová odolnost horských a nížinných motýlů

Práce se zabývaá ekofyziologií přezimujících housenek dvou motýlích rodů, Colias a Erebia. Zaměřuje se na identifikace bodů podchlazení, přežívání různých režimů nízkých teplot a složení ...

VRBA, Pavel;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Jurisdikčné aspekty potierania pirátstva
DELINČÁKOVÁ, Martina; SVAČEK, Ondřej; FAIX, Martin
2015 - Czech
Predkladaná diplomová práca sa venuje jurisdikčným aspektom potierania pirátstva. Je rozdelená do siedmich kapitol. Prvá kapitola pojednáva o pirátstve podľa obyčajového medzinárodného práva, načrtá rozdielnosť v názoroch čo pod pirátstvo spadá a či je pirátstvo zločinom podľa medzinárodného práva. Podáva tiež stručný prehľad jednotlivých kodifikačných snáh, ktoré vytvorili základ súčasnej právnej úpravy. Druhá kapitola sa venuje Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS) a definícii pirátstva v nej obsiahnutej. Analyzuje jednotlivé časti definície a odpovedá na otázku, či ide o plnohodnotnú hmotnoprávnu definíciu zločinu. V tretej kapitole sa práca venuje univerzálnej jurisdikcii podľa UNCLOS, postoju štátov medzinárodného spoločenstva k jej uplatňovaniu a dôvodom prečo mnohokrát k uplatneniu jurisdikcie nedochádza. Štvrtá kapitola vysvetľuje pojem ozbrojená lúpež na mori/proti lodiam. Predstavuje Dohovor o potláčaní protiprávnych činov proti námornej plavbe (SUA), Dohovor proti braniu rukojemníkov a analyzuje ustanovenia použiteľné na uplatnenie jurisdikcie pri potláčaní činov pirátstvu podobných. Piata a šiesta kapitola sa venujú role medzinárodných organizácií v boji proti pirátstvu. V piatej kapitole je predstavená Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a jej činnosť vo vzťahu k pirátstvu. Činnosťou OSN vo vzťahu k situácii v Somálsku, rezolúciám rozširujúcim aplikáciu vykonávacích opatrení podľa UNCLOS na teritoriálne vody Somálska a somálsku pevninu sa venuje kapitola šesť. Zároveň prestavuje možnosti trestného stíhania a väznenia navrhované Generálnym sekretariátom OSN. V poslednej kapitole sa práca venuje problematike transferových dohôd a právnemu rámcu upravujúcemu tieto dohody. Submitted final thesis is concerning with the jurisdictional aspects of piracy suppression. It is devided into seven chapters. First chapter is dealing with piracy under customary international law, with the divergence in opinions which acts create a crime of piracy and whether it is a crime under international law, or not. It shortly outlines also codification efforts during 20th century, which created the base for current legal framework. Second chapter is introducing UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and deals with the definitions of piracy in it. It analyzes individual parts of the definition and answers to the question, whether the definition of piracy in UNCLOS is full-fledged, or the crime needs to be defined in national legislations. Third chapter is concerning with the universality principle according to UNCLOS, with an attitude of the states of international community and the reasons why they don´t apply this principle. Chapter four explains the difference between piracy and armed robbery at sea/against ships. It analyzes relevant provisions of two international treaties, Convention for the Suppression of Unlawful Acts against Maritime Navigation and Convention against the Taking of Hostages, which can be used to apply jurisdiction against crimes similar to piracy. Next two chapters concern with the role of international organisations in the fight against piracy. Fifth chapter introduces International maritime organisation (IMO) and its work in relation with piracy. Activities of United Nations in relation to piracy off the coast of Somalia are analyzed in chapter six. This chapter concerns with the resolutions accepted by Security Council allowing the use of enforcement measures in Somalia territorial waters and mainland, and also with the possibilities proposed by Secretary-General to solve the prosecution and imprisonment of Somali pirates. The last, seventh, chapter deals with transfer agreements and the applicable legal framework to this agreements. Keywords: pirátstvo; ozbrojená lúpež na mori; ozbrojená lúpež proti lodiam; voľné more; pobrežné vody; univerzálna jurisdikcia; trestná jurisdikcia; trestné stíhanie; možnosti trestného stíhania; transferové dohody; dohovor osn o morskom práve (unclos); dohovor o potlačovaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby (sua); dohovor proti braniu rukojemníkov; rezolúcia bezpečnostnej rady osn; piracy; armed robbery at sea; armed robbery against ships; high seas; territorial waters; univesal jurisdiction; criminal jurisdiction; criminal prosecution; possibilities of criminal prosecution; transfer agreements; un convention on the law of the sea (unclos); convention for the suppression of unlawful acts against maritime navigation (sua); convention against taking the hostages; un security council resolution Available in digital repository of UPOL.
Jurisdikčné aspekty potierania pirátstva

Predkladaná diplomová práca sa venuje jurisdikčným aspektom potierania pirátstva. Je rozdelená do siedmich kapitol. Prvá kapitola pojednáva o pirátstve podľa obyčajového medzinárodného práva, načrtá ...

DELINČÁKOVÁ, Martina; SVAČEK, Ondřej; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Spectroscopic Investigation of Luminescent Biomaterials on Organic Semiconductors
FARKA, Dominik;
2015 - Czech
dostupnost_jcu_public
Spectroscopic Investigation of Luminescent Biomaterials on Organic Semiconductors

FARKA, Dominik;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

How life history affects threat status: Requirements of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies, Polyommatus damon and Polyommatus thersites, in the Czech Republic
ŠLANCAROVÁ, Jana;
2015 - English
The study compares ecological requirements of two related (congeneric) butterflies, Polyommatus damon and P. thersites, both of them reaching their northern distribution margins in Central Europe, where they co-occur on xeric grasslands, utilising identical larval host plants. Despite these similarities, one of them is substantially more endangered than the other. We describe their egg-laying behaviour and egg placement patterns, and analyse their distribution in a model landscape, showing that minute life history details affect differing species' fates in human-dominated landscapes. The study compares ecological requirements of two related (congeneric) butterflies, Polyommatus damon and P. thersites, both of them reaching their northern distribution margins in Central Europe, where they co-occur on xeric grasslands, utilising identical larval host plants. Despite these similarities, one of them is substantially more endangered than the other. We describe their egg-laying behaviour and egg placement patterns, and analyse their distribution in a model landscape, showing that minute life history details affect differing species' fates in human-dominated landscapes. Keywords: buttery conservation; farmland landscape; grazing; habitat management insect life history; lepidoptera; metapopulation; xeric grassland dostupnost_jcu_public
How life history affects threat status: Requirements of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies, Polyommatus damon and Polyommatus thersites, in the Czech Republic

The study compares ecological requirements of two related (congeneric) butterflies, Polyommatus damon and P. thersites, both of them reaching their northern distribution margins in Central Europe, ...

ŠLANCAROVÁ, Jana;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR
KOZÁK, Martin; JIRÁSEK, Jiří; KOPA, Martin
2015 - Czech
Tato diplomová práce s názvem "Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR" zpracovává dílčím způsobem otázky spojené s hodnotovým zaměřením Ústavy ČR v oblasti principů právního státu. V práci jsou nejprve osvětleny základní pojmy, především s důrazem na vymezení formálního a materiálního právního státu a vztahu mezi pojmy Rechtsstaat a Rule of Law. Další důležitou částí je objasnění vztahu právního státu k dalším kategoriím, jako je demokratický stát, sociální stát a liberální stát. Z této části především vyplývají závěry o vzájemné podmíněnosti těchto jednotlivých kategorií. Stručně je zpracováno také téma nezměnitelnosti ústavy a zejména jejího materiálního ohniska, které s právním státem úzce souvisí. V poslední části se práce zabývá vymezením jednotlivých principů právního státu, jejich rozborem v obecné rovině a ve vztahu k Ústavě ČR. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný taxativní výčet principů právního státu, podává práce demonstrativní souhrn těchto principů, jak je vymezuje Ústavní soud ČR a česká a slovenská konstitucionalistika. Z práce vyplývají příslušné závěry o významu a účelu principů demokratického právního státu a nemožnosti změn těch, které lze označit za podstatné náležitosti demokratického právního státu. This master's thesis entitled "Principles of a Democratic State Respecting the Rule of Law and their Expression in the Constitution of the Czech Republic" deals with value-oriented Czech Constitution in the field of Rule of Law and its principles. At the first thesis describes basic concepts, mainly formal and substantive Rule of Law and the relationship between the Rechtsstaat and Rule of Law. Another important part is relationship between Rule of Law and other concepts of state, such as a democratic state, welfare state and liberal state. Conclusions is that these concepts are interdependent. Briefly processed is also question of material core, which is closely linked to the Rule of Law. The last part of thesis describes and analyzes various principles of the Rule of Law. There is no exhaustive list of principles of the Rule of Law, so this thesis gives brief list of this principles, as they are settled by Constitutional Court of Czech Republic and Czech and Slovak constitutional doctrine. Conclusion of this theses is the meaning and purpose of the principles of the Rule of Law and the inability to change essential principles of Rule of Law. Keywords: právní stát; panství práva; liberální stát; sociální stát; demokratický stát; ústavní stát; demokratický právní stát; formální právní stát; materiální právní stát; materiální ohnisko ústavy; klauzule věčnosti; dělba moci; náležitosti normativních právních aktů; právo na územní samosprávu.; rechtsstaat; rule of law; liberal state; welfare state; democratic state; constitutional state; democratic rechtsstaat; formal conception of rechtsstaat; substantive conception of rechtsstaat; material core of constitution; eternity clause; separation of powers; requirements of normative legal acts; right to municipal autonomy. Available in digital repository of UPOL.
Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR

Tato diplomová práce s názvem "Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR" zpracovává dílčím způsobem otázky spojené s hodnotovým zaměřením Ústavy ČR v oblasti principů právního státu. V ...

KOZÁK, Martin; JIRÁSEK, Jiří; KOPA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases