Number of found documents: 425492
Published from to

Kancelář Veřejného ochránce práv
DROZDOVÁ, Jana; ŠKUREK, Martin; FRUMAROVÁ, Kateřina
2017 - Czech
V bakalářské práci na téma "Kancelář Veřejného ochránce práv" se autorka věnuje problematice institutu tzv. ombudsmana, jakožto doplňkového kontrolního mechanismu ve veřejné správě, v jehož činnosti mu napomáhá tzv. Kancelář. Potřebnost působení instituce Veřejného ochránce práv poté autorka poukazuje jeho zasazením do problematiky sociálně vyloučených lokalit, přičemž se zaměřuje na stavebně-právní otázky. Práce je rozdělená do 4 kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Ty úvodní jsou vystavěny na obecně teoretickém vymezení základních pojmů a institutů, zejména kontroly veřejné správy, Veřejného ochránce práv a jeho Kanceláře, a nastínění legislativní úpravy jeho činnosti. V kapitole následující, klíčové je poté rozebrána jedna z oblastí, v níž Veřejný ochránce práv působí sociálně vyloučené lokality. V rámci řešených otázek autorka poukazuje na sporné aspekty a navrhuje možná řešení de lege ferenda na základě analýzy právních předpisů, názorů odborníků a samotné situace v oblastech postižených sociální exkluzí. In this bachelor thesis with topic "The office of Czech ombudsman" the author deals with the issue of institute so called ombudsman as a complementary mechanism of control in public administration, in whose activities it helps so called The Office. The necessity of the institution of the Czech ombudsman institution after the author points out his putting to the problems of socially excluded localities, focusing on construction-law issues. The thesis is devided into 4 chaptors, which are further subdivided into subchapters. The introductory chapters comprise theoretical definition of the basic terms and institutes, especially control of public administration, the Czech ombudsman and his Office, and the outline of legislation concerning his activity. The following, crucial chapter then analyzes one of the areas, in which the Czech ombudsman acts - socially excluded localities. Within the framework of the addressed questions, the author points out controversial aspects and suggests possible solutions de lege ferenda based on analyses of legal regulations, expert opinions and the actual situation in the areas affected by social exclusion. Keywords: Veřejný ochránce práv; ombudsman; Kancelář Veřejného ochránce práv; sociálně vyloučené lokality; kontrola veřejné správy; právní záruky ve veřejné správě; The Czech ombudsman; ombudsman; The office of Czech ombudsman; socially excluded localities; control of public administration; legal guarantees in public administrativ Available in digital repository of UPOL.
Kancelář Veřejného ochránce práv

V bakalářské práci na téma "Kancelář Veřejného ochránce práv" se autorka věnuje problematice institutu tzv. ombudsmana, jakožto doplňkového kontrolního mechanismu ve veřejné správě, v jehož činnosti ...

DROZDOVÁ, Jana; ŠKUREK, Martin; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka
Bernas Martin; Bashkatova Daria; Švachula Zdeněk
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu různých objektivních metod a metrik byla zvolena a podrobně zpracována metrika MSSIM. Daná metrika se používá při návrhu a realizaci objektivní metody hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka. Nakonec teoretická část se uzavře řešením dělení sledovaného obrazu s mluvčím znakového jazyka na oblastí zájmu neslyšících. V praktické části práce se navrhne, následovně se realizuje a ověří objektivní metoda hodnocení kvality videosekvence mluvčího znakového jazyka. K naprogramování metody je použito prostředí MATLAB. Metoda k získání výsledných hodnot používá metriku MSSIM, toleruje lidský zrakový system a bere v úvahu dělení obrazu na oblasti zájmu. Navržená metoda je otestována pomocí série videosekvencí, které obsahují mluvčího znakového jazyka. Videosekvence mají různou bitovou rychlost a nastavené parametry. Na výstupu výsledné hodnoty těchto testů jsou porovnány s původními subjektivními testy, které taky slouží ke kalibraci metody.Bachelor's thesis is in its theoretical foundation dedicated to dismantling the model of the human visual system HVS, which is taken into account in the proposed method to evaluate image quality of sign language speaker. After searching through the entire overview of different methods and objective metrics, MSSIM metric was chosen and elaborated. This metric has been used to design and implement an objective evaluation method for image quality of a sign language speaker. Finally, the theoretical part was closed with the solution of dividing a picture into areas of interest of sign language speaker. In the practical part of the work a method for evaluating the quality of a movie with a sign language speaker was suggested, subsequently verified and realised. To program this method was used MATLAB. The method to obtain final values was using a MSSIM metric, that tolerates human visual system and takes into account the division of the image and the area of interest. The proposed method is tested on series of movies that include sign language speaker. Movies have different bit rate and setable parameters. The output of resulting values fromf these tests is compared with the original subjective tests, which also serves to calibrate the method. Keywords: SSIM; MSSIM; objektivní hodnocení kvality obrazu; MATLAB; ROI; znakový jazyk; videosekvence; obrazová komprese; SSIM; MSSIM; objective quality assessment; MATLAB; ROI; sign language; movie; image compression Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka

Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po ...

Bernas Martin; Bashkatova Daria; Švachula Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Využití levných senzorů pro autonomní kolony
Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
2017 - English
Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci mezi vozidly a určení relativních parametrů. Určení relativní polohy vozidel je realizováno externím systémem Whycon, který zpracovává obrázky z kamery. Tato práce rovněž zkoumá možnosti použití levných základních senzorů pro zlepšení výsledků. Byl použit rozšířený Kalmánův filtr pro fúzi odometrických dat a lokalizace ze systému Whycon pro zlepšení výsledků, které produkují jednotlivé metody samostatně.The goal of this project is to design and implement a platoon system between two vehicles based on relative localization system and odometry path follower. The system utilizes quasi operating system called Robot Operating System for the purpose of communication between vehicles and computation of relative parameters. Relative localization is based on a vision-based external localization system called Whycon. Furthermore, this thesis is about investigation of what can be achieved when combining low cost sensors in order to achieve better results. Extended Kalman Filter was used to combine wheel odometries of vehicles and Whycon localization in order to overcome their individual problems. Keywords: konvoj; relativní lokalizace; sledování trajektorie z odometrie; Robot Operating System; kombinace odometrie; Platoon system; Relative Localization; Odometry path follower; Robot Operating System; Odometry combination Available at various departments of the ČVUT.
Využití levných senzorů pro autonomní kolony

Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating ...

Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí
Kannala Juho; Najman Michal; Chum Ondřej
2017 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a Neural Image Caption. DenseCap zejména je prodoben experimentům, díky nimž jsou identifikovány nedostatky modelu. Pokusy ukazují, že 92 % generovaných popisků je identických vzorkům v trénovací množině. Je zjištěno, že jejich kvalita v porovnání s těmi, které v trénovací množině nejsou, je stejná. V neposlední řadě je navrženo kritérium, pomocí něhož lze významně zmenšit množinu popisků vztahujících se ke konkrétnímu obrázku, kdy SPICE skóre této menší množiny zůstává stejné.In this thesis, we elaborate on image captioning concerning especially dense image captioning. We present technical fundamentals of a model striving to solve such a task. Concretely, a detailed structure of DenseCap and Neural Image Caption is discussed. Experimentally, we examine results of DenseCap and analyse the model's weaknesses. We show that 92% of the generated captions are identical to a caption in the training set while the quality of those and the novel ones remains the same. We propose a criterion that significantly reduces a set of captions addressing an image whilst SPICE score of the set is maintained. Keywords: dense captioning; long short-term memory,automatická tvorba obrázků; konvoluční neuronové sítě; image captioning; dense captioning; convolutional neural networks; long short-term memory Available at various departments of the ČVUT.
Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí

Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením ...

Kannala Juho; Najman Michal; Chum Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny
Haubert Tomáš; Smékal Tomáš; Žára Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon solárních článků, teplota vody v bojleru aj. Vizualizace dat umožňuje uživateli mít kontrolu nad chodem elektrárny a stavem jednotlivých částí elektrárny. Aplikace pro sběr dat je zcela oddělena a slouží jako webová služba, která může být v budoucnu použita jako zdroj dat pro různé aplikace, ať už klasické - desktopové nebo například mobilní.The purpose of this bachelor thesis is to create an application for receiving measured data from home solar power plants and following visualization in a web application. Data from home solar power plants contains measured values like power of solar cells, temperature of water in boiler etc. Application for data visualization gives users the ability to control operations in the solar power plants. Application for receiving measured data is separated and it is used as a web service which could be used as a source of data for many applications. These potential applications could be desktop or for mobile phones. Keywords: php; mysql,webová služba; solární elektrárna; php; mysql; web service,solar powerplant Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny

Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon ...

Haubert Tomáš; Smékal Tomáš; Žára Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Příprava organických a tištěných elektronických součástek
Laposa Alexandr; Povolný Vojtěch; Náhlík Josef
2017 - Czech
Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii využít, dále pak je popsán princip nanášení materiálu metodou Inkjet a tiskárna, která byla použita pro tisk struktur v této práci. Praktická část se zabývá tiskem základních elektronických součástek na různé substráty a jejich následnou charakterizací. Dále jsou uvedeny návrhy pro zlepšení kvality tisku a čištění substrátů a návrhy dalších aplikací, které lze realizovat s pomocí dosažených výsledků této práce.This work deals with the preparation of electronic structures using fiber Inkjet printing and the characterization of these structures. In the theoretical part are first listed applications, where you can take advantage of Inkjet technology, then describes the principle of applying material by the method of Inkjet and printer that was used for printing structures in this work. The practical part is concerned with basic electronic components printing on various substrates and their characterization. The following are suggestions for improving print quality and cleaning of substrates, and suggestions for other applications that can be implemented with the help of the results obtained in this work. Keywords: Inkjet; inkoustový tisk; tištěná elektronika; Dimatix; Interdigitální strukturInkjet; Interdigitální struktury; Inkjet pringing; Printed electronics; Dimatix; Interdigital structureInkjet pringing; Interdigital structures Available in digital repository of ČVUT.
Příprava organických a tištěných elektronických součástek

Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii ...

Laposa Alexandr; Povolný Vojtěch; Náhlík Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Model města pro simulátor auta
Sedláček David; Čajka Vladimír; Bittner Jiří
2017 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou procedurálního modelování. U výsledného modelu, vytvářeného s důrazem na vysokou míru realističnosti modelovaných objektů, tato bakalářská práce ověřuje možnosti jeho vykreslování v reálném čase při využití různých renderovacích způsobů a tím i jeho vlastní použitelnost v modulu automobilového simulátoru vizualizačního nástroje VRUT.Main subject of the thesis is creation of external scene of a city model for VR car interior simulator. Modeling of objects is a combination of polygonal and procedural modeling methods. Resulting model is created with an emphasis on a high degree of realism of modeled objects. This bachelor thesis verifies possibilities of real time rendering using various rendering techniques and thus its own applicability in a VRUT visualization tool and it?s driving simulator module. Keywords: 3D modelování; polygon; renderování; textura; vizualizace; virtuální realita; 3D modeling; polygon; rendering; texture; visualization; virtual reality Available in digital repository of ČVUT.
Model města pro simulátor auta

Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou ...

Sedláček David; Čajka Vladimír; Bittner Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Definice workflow pomocí BPMN knihovny
Šebek Jiří; Brichkova Evgeniya; Tomášek Martin
2017 - English
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standardem a representované ve formě BPMN diagramu. Aplikace představuje dvě horní vrstvy systému, který se zabývá problematikou přiřazení rolí uživatelům a umožňuje správu účtů uživatelů, oprávnění a úpravu organizační strukturu firmy. Diagramy, representujici workflow procesy, mají více specifický formát, než standardní BPMN diagramy. Nový formát diagramů vychází z vlastních pravidlech modelování, které vyhovují cílovému systému. První vrstva představuje BPMN modelář, který podporuje vlastní pravidla modelování. Druhá vrstva zajišťuje validátor a parser BPMN diagramu, který jej převede do stromů Plain Old Jáva objektů (POJO). Tím pádem, správcům roli je poskytován pohodlný způsob, jak vyřešit problémy správy role s velkými úspory času.The bachelor thesis deals with the issue of the definition and modelling workflow processes and their integration into the application logics. Workflow processes are created according to the Business Process And Modelling Notation (BPMN) 2.0 standard and represented in the form of BPMN diagram. The application represents two upper layers of the system, which deals with the problem of user role assignments and allows managing users' accounts, permissions and modifying organizational structure of the company. The diagrams, which represent the workflow processes, have more specific format, than standard BPMN diagrams have. New format of diagrams is based on the custom modelling rules, which suit the aims of the target system. The first layer is represented by the BPMN modeler, which supports custom rules. The second layer provides the validator and parser of BPMN diagram, which converts it to the tree of Plain Old Java Objects (POJO) objects and saves the diagram to the database. Thereby, role administrators are provided with a convenient way to solve the role management issues with big savings of time. Keywords: BPMN; definice workflow; řízení uživatelských rolí; vnitřní reprezentace XML; BPMN; workflow definition; user role management; internal representation of XML Available at various departments of the ČVUT.
Definice workflow pomocí BPMN knihovny

Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation ...

Šebek Jiří; Brichkova Evgeniya; Tomášek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Ústavní limity omezení rovnosti volebního práva
MOTL, Jakub; BARTOŇ, Michal; TOMOSZEK, Maxim
2017 - Czech
Práce hodnotí současné volební systémy v České republice a jejich jednotlivé prvky ve vztahu k principu rovnosti volebního práva. Analyzuje judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k problematice volebních systémů a posuzuje možný vliv zákonodárce na jednotlivé volební systémy. Dále se zaměřuje na otázku Ústavních limitů omezení rovnosti volebního práva v České republice za posledních 20 let. Definuje funkci voleb ve společnosti, analyzuje vlastnosti hlavních volebních systémů a vysvětluje jejich dílčí prvky, jako jsou uzavírací klauzule, volební formule, počet mandátů připadajících na obvod, ale i občanství, volební věk nebo omezení svéprávnosti. This diploma thesis deals with the current electoral systems in the Czech Republic. The aim of this thesis is to assess the elements of electoral system in relation to the principle of equal suffrage. It analyzes the cases judged by the Constitutional Court of the Czech Republic in this matter. It also deals with lawmakers and their possibilities to affect the electoral system as well as analyzes the constitutional limits of equal suffrage in the Czech Republic during the last twenty years. This diploma thesis also defines the principle of elections, social function of elections and analyzes characteristic features of the main types of electoral systems as well as explains the elements of the system, such as legal threshold, allocation rules, district magnitude, voting age or limited legal capacity. Keywords: volební právo; většinový volební systém; proporcionální volební systém; aktivní volební právo; pasivní volební právo; rovnost volebního práva; všeobecnost volební právo; přímost volebního práva; tajnost hlasování; volební obvod; volební formule; uzavírací klauzule; gerrymandering; volební cenzus; volební věk; omezení svéprávnosti; suffrage; majority system; proportional representation; active suffrage; passive suffrage; equal suffrage; universal suffrage; direct suffrage; secret of ballot; electoral district; allocation rule; legal treshold; gerrymandering; voting cenzus; voting age; limited legal capacity Available in digital repository of UPOL.
Ústavní limity omezení rovnosti volebního práva

Práce hodnotí současné volební systémy v České republice a jejich jednotlivé prvky ve vztahu k principu rovnosti volebního práva. Analyzuje judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k problematice ...

MOTL, Jakub; BARTOŇ, Michal; TOMOSZEK, Maxim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Srovnání vybrané judikatury ústavních soudů ČR a SR
BAROCH, Leoš; KOKEŠ, Marian; TOMOSZEK, Maxim
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na srovnání vybrané judikatury ústavních soudů států bývalého Československa. Hlavním motivem je porovnat rozhodování ochránců ústavnosti o skutkově podobných tématech a najít rozdíly v rozhodování ústavních soudů. Především v jejich argumentaci, přesvědčivosti závěrů či v aplikační přesnosti testů ústavnosti. Vybrány jsou dva okruhy, v nichž oba ústavní soudy rozhodovaly o skutkově podobných věcech a jejichž rozhodování došlo k podobným závěrům. Prvním okruhem je proto posuzování ústavnosti změn ve volebním systému do zákonodárného sboru. Obě úpravy si byly navenek velmi podobné, podobně rozhodly i ústavní soudy. Kromě toho je volební právo typickým představitelem základních práv první generace. Druhá kapitola je primárně zaměřena na rozhodování ústavních soudů o tom, co ještě je obsahem bezplatné zdravotní péče. Sociální práva, jako základní práva mladší, druhé generace, jsou rovněž politickým tématem. Nicméně v tomto případě je kladen větší důraz na aplikaci (ne)provedených testů ústavnosti. Cílem diplomové práce tu nebyla primárně obsahová analýza, tedy k jakým závěrům ústavní soudy dospěly, ale analýza metodická, tedy jak a proč k těmto závěrům dospěly. The diploma thesis focuses on the comparison of the selected judicature of the constitutional courts of the both countries that formed former Czechoslovakia. The main objective is to compare judicature of these guardians of constitutionalism, which contains similar topics and to find out the diversities. Especially in their arguments, in persuasiveness of their conclusions and in the accuracy of the application of the test of constitutionality. Two areas were selected, where the Czech and the Slovak constitutional courts had to decide similar case, however their findings differ. First analysed issue concerns court decision on the changes of electoral system to the legislative body. Both legal regulations were outwardly very similar, both courts even decided the case similarly. In addition, the election law is the typical representative of the fundamental rights of the first generation. Second issue that is analysed concerns the question, what are the limits of access to free medical care. Social rights, as the rights of younger second generation, are political issue as well. Nevertheless, in this case the greater focus lies on application of the (un)performed tests of constitutionality. The aim of the thesis will not be primarily a content analysis, e.g. what were the conclusions reached, but methodical analysis, e.g. how and why the courts reached their respective conclusions. Keywords: Komparace; rule of law; judikatura ústavního soudu; omezení základních práv; sociální práva; sociální stát; volební zákonodárství; konstitucionalismus; test racionality; test proporcionality; test ústavnosti; řízení před ústavním soudem; abstraktní kontrola ústavnosti; princip zdrženlivosti.; Comparison; rule of law; constitutional court judicature; limitation of fundamental rights; social rights; welfare state; election law; constitutionalism; reasonableness test; proportionality test; test of constitutionality; judicial review; abstract review; judicial self-restraint. Available in digital repository of UPOL.
Srovnání vybrané judikatury ústavních soudů ČR a SR

Diplomová práce je zaměřena na srovnání vybrané judikatury ústavních soudů států bývalého Československa. Hlavním motivem je porovnat rozhodování ochránců ústavnosti o skutkově podobných tématech a ...

BAROCH, Leoš; KOKEŠ, Marian; TOMOSZEK, Maxim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases