Number of found documents: 570505
Published from to

Vliv crowdingu na měření zrakové ostrosti za různých kontrastních podmínek
ŠVACHOVÁ, Ivana; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Úvodní část diplomové práce se zabývá zrakovou ostrostí a jejím měřením. Další kapitoly se věnují kontrastní citlivosti, stavbě sítnice a receptivním polím. Stěžejním tématem je crowding a konturová interakce, která je jeho součástí. V praktické části je popsána metodika provedeného experimentu, dosažené výsledky a práce je zakončena diskuzí. Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv separace znaků a kontrastu na měření zrakové ostrosti. The introductory theoretical part of this master´s thesis deals with visual acuity and its measurement. Next chapters are devoted to contrast sensitivity, retinal structure and receptive fileds. The main theme of the thesis is crowding and contour interaction, which is a component of crowding. In the practical part are described methods of realized experiment, achieved results and the thesis is concluded with discussion. The aim of this experiment was observation of the effect of crowding on measurement of visual acuity under various contrasting conditions. Keywords: zraková ostrost; kontrast; kontrastní citlivost; crowding; konturová interakce; visual acuity; contrast; contrast sensitivity; crowding; contour interaction Available in digital repository of UPOL.
Vliv crowdingu na měření zrakové ostrosti za různých kontrastních podmínek

Úvodní část diplomové práce se zabývá zrakovou ostrostí a jejím měřením. Další kapitoly se věnují kontrastní citlivosti, stavbě sítnice a receptivním polím. Stěžejním tématem je crowding a konturová ...

ŠVACHOVÁ, Ivana; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

International Territorial Administration: Limits and Perspectives
PROCHÁZKOVÁ, Ivana; JÍLEK, Dalibor; FAIX, Martin
2018 - English
Princip nevměšování se do vnitřních záležitostí států, územní suverenita a související pravomoci Rady bezpečnosti. Těžko lze dnes sledovat mezinárodní dění bez toho, abychom na tyto pojmy narazili. Po vice než 70 letech však pravomoci Rady v oblasti zásahů do suverenity států stále nejsou postaveny zcela najisto. Tuto skutečnost lze brát jako pozitivní průvodní jev nízkého počtu případů takového zásahu OSN, skrze něž by mezinárodní soudy a akademici rozvíjeli v této oblasti poznání. Lze na ni však také nahlížet jako nežádoucí efekt obecného vymezení práv v Chartě OSN, který způsobuje nejistotu a za určitých okolností by mohl být zneužit v neprospěch jejich hodnot. Mezinárodní územní správa by díky svému nejasnému ukotvení v Chartě mohla posloužit jako nástroj k rozsáhlým zásahům do vnitřního chodu území. V době napjaté atmosféry v Rady bezpečnosti je pak nanejvýš vhodné zkoumat, kdy a jak tento nástroj užívat, jaké hodnoty může narušit a kterým naopak může pomoci. Je totiž zřejmé, že způsobilý je k obojímu. Principle of non-intervention into interim affairs of states, territorial sovereignty and related Security Council powers. Hardly can we follow recent international affairs without coming across these terms. Even after more than 70 years of the UN existence, the powers of SC concerning the interference into states' sovereignty are still not clearly defined. This fact can be perceived as a by-product of the low number of such cases through which the international courts and scholars would develop knowledge in this field. It can also be approached as a undesirable effect of general definitions of powers provided in the UN Charter that causes uncertainty and might even be misused against its aims and purposes under certain circumstances. Thanks to its unclear anchoring in the UN Charter, the international territorial administration might serve as a tool for extensive interference into interim affairs of territories. In a time of tense atmosphere in the Security Council, it is of upmost use to analyse when and how to use this tool, which values it may disrupt and which values might it help to. For it is evident that it may serve both. Keywords: mezinárodní územní správa; přechodná správa; dočasná správa; ITA; peacekeeping; peacebuilding; implicitní pravomoc; Organizace spojených národů; Rada bezpečnosti; řešení konfliktů; international territorial administration; transitional; administration; ITA; peacekeeping; peacebuilding; implied powers; United Nations; Security Council; dispute settlement Available in digital repository of UPOL.
International Territorial Administration: Limits and Perspectives

Princip nevměšování se do vnitřních záležitostí států, územní suverenita a související pravomoci Rady bezpečnosti. Těžko lze dnes sledovat mezinárodní dění bez toho, abychom na tyto pojmy narazili. Po ...

PROCHÁZKOVÁ, Ivana; JÍLEK, Dalibor; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Opakovateľnosť merania tvarových parametrov rohovky
BEŽILLOVÁ, Antónia; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá opakovateľnosťou merania tvarových parametrov rohovky. Teoretická časť práce popisuje anatomickú štruktúru rohovky a aproximácie jej tvaru. Ďalej ponúka prehľad metód merajúcich tvarové parametre rohovky. Prehľad zahŕňa princípy jednotlivých prístrojov, limity použitia týchto techník a ich využitie v praxi. Experimentálna časť skúma opakovateľnosť meraní polomerov zakrivenia, uhlu a veľkosti astigmatizmu na vybraných prístrojoch a ich vzájomné porovnanie. The diploma thesis is dedicated to the measurement repeatability of the parameters of corneal shape. The theoretical part describes anatomical structure of cornea and its shape approximations. It also provides an overview of different methods for measuring the parameters of corneal shape, including the principles of particular devices, limits of application of these techniques and its use in practice. The practical part aims on the measurement repeatability of the radii of curvature, angle and value of astigmatism using selected devices. Furthermore, it compares these devices with each other. Keywords: rohovka; excentricita; keratometria; rohovková topografia; Placidov disk; cornea; eccentricity; keratometry; corneal topography; Placido disc Available in digital repository of UPOL.
Opakovateľnosť merania tvarových parametrov rohovky

Diplomová práca sa zaoberá opakovateľnosťou merania tvarových parametrov rohovky. Teoretická časť práce popisuje anatomickú štruktúru rohovky a aproximácie jej tvaru. Ďalej ponúka prehľad metód ...

BEŽILLOVÁ, Antónia; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Thoracic outlet syndrom (TOS), jeho diagnostika a fyzioterapie
SHEVTSOV, Roman; BETLACHOVÁ, Milada; UHLÍŘ, Petr
2018 - Czech
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku syndrómu hornej hrudnej apertúry, patriaci medzi úžinové syndrómy ramenného pletenca. Komprimovaný býva nervovo-cievny zväzok v tejto oblasti. Rozoberá sa tu patofyziológia a etiológia choroby, jej následné možnosti diagnostiky a konzervatívnej, či operačnej terapie. The bachelor thesis is focused on the problem of thoracic outlet syndrome, which belongs to entrapment syndromes of upper chest and shoulder area. A nerve-vascular bundle in this area becomes compressed. It discusses the pathophysiology and etiology of the disease, its subsequent possibilities of diagnostic and conservative or operative therapy. Keywords: syndróm hornej hrudnej apertúry; ramenný pletenec; fyzioterapia; thoracic outlet; thoracic outlet syndrome; physiotherapy Available in digital repository of UPOL.
Thoracic outlet syndrom (TOS), jeho diagnostika a fyzioterapie

Bakalárska práca sa zameriava na problematiku syndrómu hornej hrudnej apertúry, patriaci medzi úžinové syndrómy ramenného pletenca. Komprimovaný býva nervovo-cievny zväzok v tejto oblasti. Rozoberá sa ...

SHEVTSOV, Roman; BETLACHOVÁ, Milada; UHLÍŘ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komprehensivní terapie pacientů se spinální svalovou atrofií
KESLAROVÁ, Zuzana; ŠLACHTOVÁ, Martina; NEUMANNOVÁ, Kateřina
2018 - Czech
Práce představuje multioborový přístup k terapii pacientů se spinální svalovou atrofií. Spinální svalová atrofie je geneticky podmíněné nervosvalové onemocnění postihující motorické neurony v předních rozích míšních. Onemocnění se projevuje motorickým deficitem, rozvojem ortopedických deformit a poruchou dýchacích i polykacích funkcí na základě výrazného svalového oslabení. Přestože dodnes neexistuje kauzální léčba, dají se projevy tohoto onemocnění do jisté míry ovlivnit zásahem odborníku z různých oborů. Pro efektivní komprehensivní rehabilitaci je nezbytné, aby tito odborníci tvořili jeden celek a spolupracovali. V rámci multidisciplinární péče je nutné zajistit pacientovi se spinální svalovou atrofií podporu v oblasti funkčních schopností, pohybu a dýchání, v oblasti ortopedie, protetiky i výživy. Fyzioterapie a ortopedicko-protetická péče se nejčastěji zaměřují na podporu dýchacího systému, léčbu skolióz, na prevenci vzniku ortopedických deformit a kontraktur. Neméně důležitá je i podpora ve sféře sociální a vzdělávací. Sociální pracovníci a speciální pedagogové zajišťují včasnou a kvalitní integraci pacienta do společnosti a do škol. Cílem všech složek multidisciplinárního týmu je zajistit udržení nebo zlepšení kvality života pacienta. The thesis represents a multidisciplinary attitude to the therapy of patients with spinal muscular atrophy. The spinal muscular atrophy is a genetically conditional neuromuscular disease affecting the spinal motor neurons. The disease shows itself by a motoric deficit, development of orthopedic deformities and respiratory malfunction and aphagopraxia due to the distinctive amyosthenia. As there is no causal therapy to this day, symptoms of this disease can be affected to a certain extent by intervention of specialists of different fields. It is necessary for a comprehensive therapy that these specialists create one whole and cooperate together. Within the multidisciplinary care it is necessary for the patient with spinal muscular atrophy to be assured by a support in functional abilities, movement and breathing, in the area of orthopedics, prosthesis and nutrition. Physical therapy and orthopedic-prosthesis care is mostly focused on support of the breathing system, scoliosis therapy, prevention of orthopedic deformities and joint contractures. Also support in the social as well as educational spheres is no less important. Social workers and special pedagogues assure a well-timed and high-quality patient´s integration in the company and school. The aim of all components of the multidisciplinary team is to assure sustenance or improvement of the patient´s quality of life. Keywords: spinální svalová atrofie; komprehensivní terapie; multidisciplinární péče; Spinraza; fyzioterapeutická péče; respirační fyzioterapie; nervosvalová onemocnění.; spinal muscular atrophy; comprehensive therapy; multidisciplinary care; Spinraza; physical therapy; respiratory physiotherapy; neuromuscular disease. Available in digital repository of UPOL.
Komprehensivní terapie pacientů se spinální svalovou atrofií

Práce představuje multioborový přístup k terapii pacientů se spinální svalovou atrofií. Spinální svalová atrofie je geneticky podmíněné nervosvalové onemocnění postihující motorické neurony v předních ...

KESLAROVÁ, Zuzana; ŠLACHTOVÁ, Martina; NEUMANNOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zvýšilo členství v EU český export?
GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
2018 - German
Available in the UPOL Library.
Zvýšilo členství v EU český export?

GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv osvětlení na stanovení presbyopické korekce
DRBÁLKOVÁ, Kateřina; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá měřením zrakové ostrosti presbyopa při různých hladinách osvětlení a teplotách barvy LED světelných zdrojů a porovnává původní naměřenou adici s optimální adicí při různých úrovních osvětlení. Teoretická část popisuje fyziologii oka a proces vidění. Charakterizuje fotometrické veličiny a jejich jednotky. Dále se práce zabývá zásady osvětlování vnitřních prostorů, a je doplněna o návrh osvětlení v očních vyšetřovnách podle technických norem. V praktické části je zkoumán vliv hladiny osvětlení a teploty barvy použitého světla na zrakovou ostrost do blízka a klade si za cíl stanovit optimální hodnotu adice při třech hladinách osvětlení LED světelných zdrojů. This diploma thesis deals with the measurement of visual acuity of presbyopia at different light levels and temperatures of the colour of the LED light sources and compares the original measured addition with optimal addition at different levels of illumination. The theoretical part describes the physiology of the eye and the process of vision and features photometric quantities and their units. Furthermore, the thesis deals with the principles of illumination of indoor areas and is completed by the design of illumination in eye examinations according to technical standards. The practical part examines the influence of the light level and the temperature of colour of the light used on the near visual acuity and aims to determine the optimum value of the addition at three levels of illumination of LED light sources. Keywords: skotopické a fotopické vidění; presbyopie; zraková ostrost; osvětlení; teplota chromatičnosti; CIE; ČSN EN 12464-1; Scotopic and Photopic Vision; Presbyopia; Visual Acuity; Illuminance; Colour Temperature; CIE; ČSN EN 12464-1 Available in digital repository of UPOL.
Vliv osvětlení na stanovení presbyopické korekce

Diplomová práce se zabývá měřením zrakové ostrosti presbyopa při různých hladinách osvětlení a teplotách barvy LED světelných zdrojů a porovnává původní naměřenou adici s optimální adicí při různých ...

DRBÁLKOVÁ, Kateřina; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Možnosti využití prvků jógy v kinezioterapii skolióz
ŠTRÉGLOVÁ, Barbora; PROCHÁZKOVÁ, Markéta; DVOŘÁK, Radmil
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce je shromáždit a porovnat dostupnou literaturu a výzkumy zabývající se využitím jógy a jógových pozic, jakožto možností kinezioterapie u skolióz, zejména idiopatických. Část práce je věnována anatomii páteře a pato-anatomii skolióz, včetně jejich klasifikace. Další část se věnuje obecnému seznámení s jógou a jejími přístupy s důrazem na speciální dýchání a konkrétní pozice. Součástí jsou také fotografie pozic (ásan), jež je možno v terapii využít. The goal of this thesis is to collect and compare available literature and surveys dealing with application of yoga and yoga poses, especially possibility of kinesiotherapy for scoliosis, particularly idiopathic. First part of the thesis deals with anatomy of the spine and pato-anatomy of scoliosis, including its classification. Second part deals with general familiarization with yoga and its approaches with the emphasis on special breathing and specific positions. The thesis includes the photographs of the positions (the asanas), which could be used in the therapy. Keywords: skolióza; jóga; ásana; kinezioterapie; scoliosis; yoga; asana; kinesiotherapy Available in digital repository of UPOL.
Možnosti využití prvků jógy v kinezioterapii skolióz

Cílem bakalářské práce je shromáždit a porovnat dostupnou literaturu a výzkumy zabývající se využitím jógy a jógových pozic, jakožto možností kinezioterapie u skolióz, zejména idiopatických. Část ...

ŠTRÉGLOVÁ, Barbora; PROCHÁZKOVÁ, Markéta; DVOŘÁK, Radmil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vztahy mezi manželi v rámci MPS
BREDL, Oskar; MALACKA, Michal; RYŠAVÝ, Lukáš
2018 - Czech
Diplomová práce popisuje problematiku vztahů mezi manželi v rámci MPS. První kapitola se věnuje manželství a vztahům mezi manželi podle platné české legislativy se srovnáním s předchozí právní úpravou. V dalších kapitolách se pozornost věnuje kolizní úpravě vztahů mezi manželi v rámci MPS se zaměřením na změny, ke kterým došlo vzhledem k úpravě platné a účinné do 31. 12. 2013 a s přihlédnutím k úpravě, která má ve vztahu k vnitrostátnímu právu přednost. The topic of this diploma thesis is the relationship between spouses from the point of view of the international civil law. The first chapter of the diploma thesis describes the matrimony and relationships between spouses according to the Czech law in comparation with the previous legislation. The following parts of the diploma thesis focuses on relationship between spouses from the point of view of the conflict-of- law within the international civil law with respect to the changes that have occurred due to the regulation forced and effective until 31.12.2013 and relating to the legislation which prevails over the national law. Keywords: Manželství; Mezinárodní právo soukromé; Vztahy mezi manželi; Kolizní metoda; Marriage; International private law; Relations between spouses; Conflict of law Available in digital repository of UPOL.
Vztahy mezi manželi v rámci MPS

Diplomová práce popisuje problematiku vztahů mezi manželi v rámci MPS. První kapitola se věnuje manželství a vztahům mezi manželi podle platné české legislativy se srovnáním s předchozí právní ...

BREDL, Oskar; MALACKA, Michal; RYŠAVÝ, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP
Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
2018 - English
Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti náhodných hustých částicových shluků jsou analyzovány pro různý počet částic. Pružné vlastnosti takovýchto shluků jsou zkoumány analyticky i numericky. Je dosaženo velmi dobré shody mezi analytickými a numerickými výcledky. Je představeno vyhodnocení tenzoru napětí a couple stress tenzoru z nespojitých sil. Metoda je založena na principu virtuálních prací. Jsou představeny nové výrazy pro couple stress tenzor. Je popsáno několik různých přístupů kombinace FEM programu OOFEM a DEM programu YADE, každý z nich ilustrovaný na jednoduchém případě. Sériová DEM-FEM kombinace poškozujícího se betonového materiálu je představena na příkladu jednoosého tlaku. Metoda prokázala schopnost poměrně dobře vystihnout přechod z DEM do FEM pro různé módy zatížení. Je představen vývoj a výsledky nového mezoúrovňového modelu pro beton. Model uvažuje nestejnorodou mezoúroveň betonu (t.j. zrna kameniva a zónu rozhraní mezi kamenivem a matricí). Validace vzhledem k experimentálním výsledkům přebraným z literatury prokázala schopnost modelu realisticky vystihnout trendy různých materiálových vlastností (modulu pružnosti, tahové a tlakové pevnosti, lomové energie) vzhledem k mezoúrovňové struktuře materiálu.The presented thesis deals with various aspects of the discrete element method (DEM) with application to modeling of concrete failure and combination of DEM with the finite element method (FEM). Basic properties of random densely packed particle assemblies are analyzed for various numbers of particles. Elastic properties of such packings are investigated both analytically and numerically. A very good agreement between analytical and numerical results is found. The evaluation of the stress tensor and couple stress tensor from discrete forces based on the principle of virtual work is reviewed. New formulas for the couple stress tensor are presented and discussed. Coupling of FEM code OOFEM and DEM code YADE is described. Several classes of coupling approaches are addressed and illustrated on simple examples. A DEM to FEM sequential coupling of damaged concrete material is presented for the case of uniaxial compression. The method is proven to be able to capture the transition from DEM to FEM relatively well for several different loading scenarios The most divergent results are obtained for the stages of loading where the DEM and FEM material models themselves differ the most. The development and results of a new mesoscale discrete element model for concrete is described. The model takes into account the heterogeneous mesoscale structure of concrete (i.e., aggregates and interfacial transition zone between aggregates and matrix). The validation against experimental data shows the ability of the model to realistically capture trends of various material properties (elastic modulus, tensile and compressive strength, fracture energy) with respect to the actual mesoscale structure of the material. Keywords: Metoda diskrétních prvků,metoda konečných prvků,kombinování metod,Python,beton,mezoúroveň; Discrete Element Method,Finite Element Method,multimethod coupling,Python,concrete,mesoscale Available in digital repository of ČVUT.
Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP

Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti ...

Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases