Number of found documents: 517723
Published from to

Vybrané problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení
HEJČLOVÁ, Anna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2018 - Czech
V diplomové práci se autorka zaměřuje na některé aktuální problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení s cílem analyzovat je a nastínit jejich možná řešení. V první části práce se autorka zabývá problematikou formulářových žalob a návrhů podaných na ustáleném vzoru, související právní úpravou a jejími nedostatky. Druhá část práce pojednává o elektronickém platebním rozkazu a jeho právní úpravě ve vztahu k věřitelům, kteří hromadně uplatňují své pohledávky. Zvláštní pozornost je pak věnována problematice formuláře na vydání elektronického platebního rozkazu a jeho nedostatkům. V závěru práce se autorka věnuje analýze vybraných problémům v rozhodovací praxi soudů. In this thesis the author focuses on current issues of prosecuting mass claims in civil procedure. She aims to analyze them and tries to outline some possible solutions. In the first part of the work the author deals with issues of form actions and actions filed on designed format as well as the related legislation and it's deficiencies. The second chapter deals with electronic order for payment and it's legislation in relation to creditors who prosecute their claims. Special attention is given to a form for the electronic order for payment itself and it's shortcomings. In the end of the thesis the author pays particular attention to current issues of court jurisdiction. Keywords: Hromadné pohledávky; Vymáhání pohledávek; Formulářová žaloba; Elektronický platební rozkaz; Civilní soudní řízení; Rozhodování vyšších soudních úředníků; Návrh podaný na ustáleném vzoru; Mass claims; Claims relating; Form action; Electronic order for payment; Civil procedure; Judicial personnel deciding; Actions filed on designed format Available in digital repository of UPOL.
Vybrané problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení

V diplomové práci se autorka zaměřuje na některé aktuální problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení s cílem analyzovat je a nastínit jejich možná řešení. V první části práce ...

HEJČLOVÁ, Anna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Projekt adaptace dětí předškolního věku po vstupu do mateřské školy Nový Malín
ŠAMAJOVÁ, Lucie; TROCHTOVÁ, LUDMILA Siarda
2018 - Czech
Bakalářský projekt se zabývá problematikou adaptace dětí předškolního věku po nástupu do mateřské školy. Obsahuje charakteristiku projektu, popis jeho jednotlivých fází spolu s detailním popisem jednotlivých aktivit, které jsou zaměřeny na usnadnění adaptačního procesu. The bachelor project deals with the problem of adaptation of pre-school age children after admission to kindergarten. It contains the characteristics of the project, a description of its individual phases, together with a detailed description of the individual activities aimed at facilitating the adaptation process. Keywords: adaptace; mateřská škola; předškolní věk; fáze adaptace; hra; dítě; adaptation; kindergarten; pre-school age; adaptation phase; play; child Available in digital repository of UPOL.
Projekt adaptace dětí předškolního věku po vstupu do mateřské školy Nový Malín

Bakalářský projekt se zabývá problematikou adaptace dětí předškolního věku po nástupu do mateřské školy. Obsahuje charakteristiku projektu, popis jeho jednotlivých fází spolu s detailním popisem ...

ŠAMAJOVÁ, Lucie; TROCHTOVÁ, LUDMILA Siarda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi
KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
2018 - Czech
Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem k množství materiálu potřebného pro použití při aplikaci. Tyto podmínky splňují metody přípravy v pevné fázi využívající termické redukce oxidů nebo oxyhydroxidů železa. V této materiálově zaměřené disertační práci jsou proto představeny mechanismy termicky indukovaných transformací vybraných forem oxidů železa, které byly in situ monitorovány pomocí vysokoteplotní rentgenové difrakce, se speciálním zaměřením na redukční experimenty vedoucí k přípravě nZVI. Součástí mechanismu transformace maghemitu na nZVI je také jeho postupná redukce na magnetit, jedna kapitola se proto věnuje také tomuto tématu a je v ní prezentována příprava a charakterizace nestechiometrických magnetitů (tj. s různou mírou oxidace Fe2+). Stěžejní část práce se ovšem věnuje přípravě nZVI částic stabilizovaných pomocí cíleného vytvoření oxidické slupky s kontrolovanou tloušťkou mezi 4 a 10 nm, jejich vlastnostem a použití. Je představen vliv tloušťky a charakteru slupky na fyzikálně-chemické charakteristiky nZVI a zejména aplikační potenciál částic se 7 až 10 nm slupkou. V závěru práce je potom prezentováno praktické využití termicky indukovaných procesů pro přípravu některých aplikačně zajímavých materiálů zahrnujících nanočástice magnetitu s unikátní morfologií, nanočástice Häggova karbidu nebo kompozitní materiály na bázi nZVI ve vápenaté matrici. For practical usage of nanoscale zero valent iron (nZVI) particles in real applications is essential relatively simple and reliable preparation method, which is also applicable and cost effective with respect to the amount of material needed for application. These conditions can be successfully satisfied by the solid state methods based on thermally induced reduction of iron oxides or oxyhydroxides. In this materially oriented thesis are therefore introduced mechanisms of thermally induced transformations of selected iron oxides, which were in situ monitored by variable temperature X-ray diffraction, with a special focus on reduction experiments leading to preparation of nZVI. A part of maghemite transformation to nZVI is also its gradual reduction to magnetite. One chapter of the thesis therefore deals with this topic and covers preparation and characterization of nonstoichiometric magnetites (i.e., with different levels of Fe2+ oxidation). However the main part of this work presents the preparation of nZVI stabilized by targeted creation of oxide shell with controllable thickness between 4 and 10 nm, their properties and usage. The influence of shell thickness and its character on physical-chemical characteristics and especially application potential of particles with 7 to 10 nm oxide shell are introduced. The latter part of the work shows the utilization of thermally induced processes for preparation of materials interesting from application point of view covering magnetite nanoparticles with unique morphology, nanoparticles of Hägg's carbide and composite materials based on nZVI in calcium matrix. Available in digital repository of UPOL.
Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi

Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem ...

KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv skautingu na výchovu
KOSTLÁNOVÁ, Markéta; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela; SMAHEL, Rudolf
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem skautingu na jeho členy a na výchovu jejich dětí. Teoretická část vymezuje skauting a skautskou výchovnou metodu. V praktické části při realizaci kvalitativního výzkumu používám metodu IPA. Analyzuji rozhovory šesti respondentů, rodičů, kteří prošli skautským hnutím, a mají zkušenosti s výchovou vlastních dětí. Z výzkumu vyplývá, že všichni respondenti se shodují na tom, že skautské hodnoty jsou propojeny s jejich životy. Lze tvrdit, že každý z nich byl skautingem při výchově jednoznačně ovlivněn. This thesis focuses on influence of Scouting to members and upbringing their children. The theoretic part defines Scouting and Scout method. In the practical part, there is the qualitative research which is realized by Interpretative Phenomenological Analysis. I analyse interviews of six respondents, they are parents who used to be active Scouts and they have an experience with upbringing of their own children. The research shows that all answerers agree that Scout values are closely connected with their lives. Thus, it demonstrates that Scouting influenced each of them in upbringing of children. Keywords: skauting; skaut; výchova; vliv skautingu; skautská metoda; skautské hodnoty; skautské principy; IPA; Zajíc; kvalitativní výzkum; Scouting; Scout; upbringing; influence of Scouting; Scout method; Scout values; Scout principles; IPA; Zajíc; qualitative research Available in digital repository of UPOL.
Vliv skautingu na výchovu

Diplomová práce se zabývá vlivem skautingu na jeho členy a na výchovu jejich dětí. Teoretická část vymezuje skauting a skautskou výchovnou metodu. V praktické části při realizaci kvalitativního ...

KOSTLÁNOVÁ, Markéta; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela; SMAHEL, Rudolf
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Dopad zadlužení na fungování rodin s dětmi
WRATNÁ, Danuta; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá dopadem zadlužení na fungování rodin s dětmi. Cílem práce je porozumět dopadu zadlužení na sociální fungování rodiny jako systému. Tato práce se skládá ze dvou částí a to z teoretické a empirické. Pro sběr dat byl zvolen kvantitativní přístup. Data byla sbírána pomocí dotazníkového šetření. Stanovené cíle bakalářské práce byly zanalyzované a následně statisticky znázorněné. Výstupy a poznatky z práce bude možno uplatnit v dlužních poradnách při práci s rodinami, které se nachází v obtížné finanční situaci. The bachelor thesis deals with the impact of debt on the functioning of families with children. The aim of the thesis is to understand the impact of debt on the social functioning of the family as a system. This work consists of two parts, both theoretical and empirical. A quantitative approach has been selected for data collection. The data was collected through a questionnaire survey. The stated goals of the bachelor thesis were analyzed and subsequently statistically presented. Outcomes and lessons learned from work will be used in debt counseling when working with families in a difficult financial situation. Keywords: Sociální práce; obtížná finanční situace;rodiny s dětmi; dlužní poradny; zadlužení; předlužení; dluhová past; Social work; difficult financial situation; families with children; debt counseling; debt; over-indebtedness; debt trap Available in digital repository of UPOL.
Dopad zadlužení na fungování rodin s dětmi

Bakalářská práce se zabývá dopadem zadlužení na fungování rodin s dětmi. Cílem práce je porozumět dopadu zadlužení na sociální fungování rodiny jako systému. Tato práce se skládá ze dvou částí a to z ...

WRATNÁ, Danuta; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výchova a vzdělávání Romů.
DAŠKOVÁ, Karla; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výchova a vzdělávání Romů.

DAŠKOVÁ, Karla; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Získávání prostředků ze soukromých zdrojů pro Charitu sv. Anežky Otrokovice
ZAHNAŠOVÁ, Pavlína; DANIHELKOVÁ, Ester; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na oblast získávání finančních prostředků ze soukromých zdrojů pro Charitu sv. Anežky Otrokovice. Teoretická část se zaměřuje na neziskový sektor, jak z pohledu legislativy, rozdělování finančních prostředků, tak i z pohledu soukromých podnikatelských subjektů na problematiku dárcovství a filantropie. Praktická část zkoumá prostřednictvím kvantitativního výzkumu názory a postoje současných firemních dárců na vzájemnou spolupráci. Výzkum posuzuje význam firemního dárcovství pro zkoumanou neziskovou organizaci The work focuses on the area of private funding for Charity of St. Anieszky Otrokovice, whose support is particularly important due to the need to support the social activity of the organization. The theoretical part focuses on the non-profit sector from the point of view of legislation, the distribution and the view of private entrepreneurial subjects on issues of donation and philanthropy. The practical part examines through quantitative research the opinions and attitudes of contemporary corporate donors on mutual cooperation. The research assesses the importance of corporate donation for the non-profit organization under examination. Keywords: Neziskový sektor; nezisková organizace; firemní filantropie; dárcovství; kvantitativní výzkum; dotazníkové šetření; Nonprofit sector; nonprofit organization; corporate philanthropy; donation; quantitative research; questionnaire survey Available in digital repository of UPOL.
Získávání prostředků ze soukromých zdrojů pro Charitu sv. Anežky Otrokovice

Práce se zaměřuje na oblast získávání finančních prostředků ze soukromých zdrojů pro Charitu sv. Anežky Otrokovice. Teoretická část se zaměřuje na neziskový sektor, jak z pohledu legislativy, ...

ZAHNAŠOVÁ, Pavlína; DANIHELKOVÁ, Ester; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mariánská večeřadla jako specifický projev mariánské úcty v katolické církvi
KOŘENKOVÁ, Marcela Anežka; FILKA, Jaroslav
2018 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje tématu Mariánského kněžského hnutí a z něho vycházejícímu tématu mariánských večeřadel, jejichž prostřednictvím je obnovována a do života aktivně uváděna mariánská úcta. Pozornost je věnována také způsobu rozšíření tohoto hnutí ve světě i v prostředí katolické církve České republiky; spiritualitě, ke které přivádí a pilířům, na kterých stojí. Tato práce chce napomoci k hlubšímu porozumění významu tohoto tématu a objasnění jeho místa v životě katolické církve i v počátcích 21. století. This diploma thesis deals with the theme of the Marian Movement of Priests and the theme of the Marian cenacles arising from it, through which true Marian reverence is renewed and actively implemented into life. Attention is paid also to the way this movement is spreading in the world as well as in the environment of the Catholic Church of the Czech Republic; the spirituality to which it brings, and the pillars on which it stands. Thus, this work wants to help to deepen the understanding of the importance of this subject and to clarify its place in the life of the Catholic Church also in the early 21st century. Keywords: mariánská úcta; mariánská večeřadla; Mariánské kněžské hnutí; zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; Marian reverence; Marian cenacles; Marian Movement of Priests; Consecration to the Immaculate Heart of the Virgin Mary Available in digital repository of UPOL.
Mariánská večeřadla jako specifický projev mariánské úcty v katolické církvi

Tato diplomová práce se věnuje tématu Mariánského kněžského hnutí a z něho vycházejícímu tématu mariánských večeřadel, jejichž prostřednictvím je obnovována a do života aktivně uváděna mariánská ...

KOŘENKOVÁ, Marcela Anežka; FILKA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Bariéry absolventů středních odborných škol registrovaných na ÚP při vstupu na trh práce
MYNAŘÍKOVÁ, Aneta; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá postavením absolventů středních odborných škol na pracovním trhu. Zaměřuje se na absolventy, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v Blansku. Cílem je zjistit, jak sami absolventi svou pozici na pracovním trhu vnímají a jak hodnotí spolupráci s úřadem práce. První kapitoly práce jsou věnovány vymezení základních teoretických pojmů. Je definován trh práce a jeho rozdělení, dále nezaměstnanost s jejími druhy i důsledky. Zmíněno je rovněž postavení absolventů na pracovním trhu s nejčastějšími bariérami. Práce se věnuje také vymezení působnosti úřadu práce a nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti. Poslední kapitoly mají podobu kvalitativního výzkumu, který je tvořen rozhovory s vybranými absolventy. Závěr tvoří zhodnocení provedeného šetření. The bachelor thesis deals with the position of secondary schools graduates on the labour market. It focused on graduates who are registered at the Labour office in Blansko. The goal is to find out how graduates perceive their position on labour market and how they evaluate cooperation with the labour office. The first chapters of the thesis are devoted to defining the basic theoretical concepts. It is defined the labour market with its types, as well as unemployment with its kinds and consequences. It also mentions the position of graduates on the labour market with the most common barriers. The thesis also deals with the definition of the labour office and the unemployment policy instruments and measures. The last chapters takes the form of qualitative research which consists of interview with graduates. The end is an evaluotion of the research. Keywords: Absolventi středních škol; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; trh práce; úřad práce; Secondary schools graduates; unemployment; employment policy; labour market; labour office Available in digital repository of UPOL.
Bariéry absolventů středních odborných škol registrovaných na ÚP při vstupu na trh práce

Bakalářská práce se zabývá postavením absolventů středních odborných škol na pracovním trhu. Zaměřuje se na absolventy, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v Blansku. Cílem je ...

MYNAŘÍKOVÁ, Aneta; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci
KRAUSOVÁ, Natálie; VICHEREK, Roman
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci

KRAUSOVÁ, Natálie; VICHEREK, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases