Number of found documents: 493540
Published from to

Stalking - trestněprávní a kriminologická hlediska
Sadílková, Renáta; Čírtková, Ludmila; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
This dissertation deals with today still actual phenomenon called stalking, not only with it's more serious form known as a dangerous stalking but even its less serious forms. The work is systematically divided into three key parts - the first one focuses on a term definition followed by the part dealing with criminal points of view and the last one concentrates on criminological aspects. The introductory chapter contains some of the most famous definitions trying to define a difference between a stalking and a dangerous stalking. The readers are as well informed about the history of stalking and its possible forms to make it easy to understand the problem on a common level. The second part is dedicated to a criminal level of stalking. It detailly focuses on a quite interesting process of incorporation of a dangerous stalking offence into a law system of the Czech Republic. It also provides a list of possible sanctions of a stalker before an antistalking legislation introduction (it means before the year 2009). The second part of my work deals with a complex analysis of facts of the case according to the enactment §354 of the Criminal Law that is compared with some foreign norms in which it has found an inspiration. Of course, the analysis of the Supreme Court judicature is not missing here. The... Tato diplomová práce se zabývá dnes stále aktuálním fenoménem zvaným stalking, a to nejen jeho závažnější podobou, tedy nebezpečným pronásledováním, ale i jeho podobami lehčími. Práce je systematicky členěna do tří stěžejních částí - první část se zaměřuje na vymezení pojmu, následuje část zabývající se trestněprávními hledisky a poslední z nich je věnována aspektům kriminologickým. Úvodní kapitola obsahuje některé z nejznámějších definic, snaží se vymezit rozdíl mezi stalkingem a nebezpečným pronásledováním a zároveň také čtenáře stručně seznamuje s jeho historií a možnými podobami tak, aby mohl tento problém v obecné rovině pochopit. Druhá část je věnována trestněprávní rovině stalkingu. Podrobněji se zaměřuje na poměrně zajímavý proces zakomponování přečinu nebezpečného pronásledování do právního řádu České republiky a také podává výčet možností postihu stalkera před přijetím antistalkingové legislativy, tedy před rokem 2009. Zároveň je v tomto druhém celku komplexně analyzována skutková podstata dle ustanovení § 354 TZ, jež je porovnána i se zahraničními úpravami, ve kterých našla určitou inspiraci a samozřejmě zde nechybí ani analýza judikatury Nejvyššího soudu. V neposlední řadě druhá část také přináší ucelený výčet sankcí, jež lze pachateli za tento přečin uložit. Poslední celek pojednává... Keywords: stalking; nebezpečné pronásledování; stalker; formy stalkingu; oběti stalkingu; stalking; stalker; forms of stalking; victims of stalking Available in a digital repository NRGL
Stalking - trestněprávní a kriminologická hlediska

This dissertation deals with today still actual phenomenon called stalking, not only with it's more serious form known as a dangerous stalking but even its less serious forms. The work is ...

Sadílková, Renáta; Čírtková, Ludmila; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Hájek, Filip; Hořák, Jaromír; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
In my dissertation "Problémy trestního soudnictví ve věcech mládeže" I speak about the issues of criminality of the young and about the forms of reactions to misdemeanour caused by the young perpetrators or children. The main legal regulation in this area is the law no. 218/2003, about the judiciary in cases of the young, that contains the arrangement of the material and the procedural law. In connection to the criminal law and the penal code it is a lex specialis. In the first chapter I speak about the theoretical fundation of the law arrangement, and so about the conception of the restorative judiciary. The main idea of this conception is to favor the educational action before repression. The aim is the relationship reconsiliation between the perpetrator and the victim, the awareness of one's deeds and subsequent continuance in one's life in conformity with legal order. The theme of the second chapter is the terminology of the judiciary law in cases of the young. A different terminology was implemented in order to reduce the stigmatization of the young perpetrators, due the interest of their proper development. The third chapter represents a brief retrospect to the history of law arrangement in the area of criminality of the young. In particular, it speaks about the judiciary law among the young... Ve své diplomové práci Problémy trestního soudnictví nad mládeží se zaobírám problematikou kriminality mládeže a formami reakcí na provinění způsobené mladistvými pachateli či dětmi. Stěžejním právním předpisem této oblasti je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje úpravu práva hmotného i procesního. Ve vztahu k trestnímu zákonu a trestnímu řádu se tak jedná o zákon speciální. V první kapitole se zabývám teoretickým základem právní úpravy, tedy koncepcí restorativní justice. Hlavní myšlenkou této koncepce je upřednostění výchovného působení před represí. Cílem je narovnání vztahu pachatele s poškozeným, uvědomění následků svých činů a následné vedení řádného života v souladu s právním řádem. Tématem kapitoly druhé je terminologie zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Odlišná terminologie byla zavedena s cílem omezit stigmatizaci mladistvých pachatelů v zájmu jejich řádného vývoje. Kapitola třetí představuje stručné ohlédnutí za historií právní úpravy oblasti kriminality mladistvých. Prostor je věnován zejména zákonu o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931, který se stal pro vzorem pro současnou právní úpravu. Ve čtvrté kapitole se zaobírám úpravou trestního řízení, důraz pak kladu na základní zásady trestní řízení ovládající, zejména zásadu ochranu soukromí... Keywords: Restorativní justice Trestní soudnictví nad mládeží Mládež; Restorative justice Juvenile criminal justice Youth Available in a digital repository NRGL
Problémy trestního soudnictví nad mládeží

In my dissertation "Problémy trestního soudnictví ve věcech mládeže" I speak about the issues of criminality of the young and about the forms of reactions to misdemeanour caused by the young ...

Hájek, Filip; Hořák, Jaromír; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 až 212 tr. zák.
Bártová, Aneta; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
As the title says, this thesis is about the crime of fraud, insurance, credit and subsidy fraud under section 209 - 212 of the Criminal Code. These four crimes against property belong to the group of crimes, which cannot be overlooked, because the total number of sentenced frauds is not low at all. We can also notice that these kinds of frauds are often being mentioned in mass media. The aim of this thesis is not to give an exhaustive explanation of frauds, but to provide reader with a comprehensive overview of these crimes. The thesis is systematically divided into eleven chapters. In the first chapter of the thesis reader can find brief characterization of Chapter V. of the special part in Criminal Code, which regulates property crimes. Second chapter acquaints the reader with the development of provisions of different frauds in the previous Penal Code (Act. No.140/1961 Coll.) since 1962. Firstly, there was only a provision of general fraud under section 250 of Penal Code. However due to the different political regime special kind of fraud was also established, which was placed in the provision called theft of socialist property under section 132 of Penal Code (section 132 was repealed in 1990). As the authorities involved in criminal proceedings had problems with sentencing offenders of... Jak již název naznačuje, práce se zabývá trestnými činy podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 - 212 trestního zákoníku. Tyto čtyři majetkové trestné činy v současné době rozhodně nepatří mezi zanedbatelné trestné činy co do počtu odsouzení. Rovněž je těmto druhům podvodů věnována nemalá pozornost v hromadných sdělovacích prostředcích. Cílem této práce není podání vyčerpávajícího výkladu, což by ani vzhledem k limitovanému rozsahu práce nebylo možné, ale zpracování uceleného přehledu o vybraných trestných činech podvodů. Práce je systematicky rozdělena do jedenácti kapitol. V první kapitole je podána stručná charakteristika hlavy páté zvláštní části trestního zákoníku. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s tím, jak probíhal proces postupného začleňování skutkových podstat podvodů do trestního zákona od roku 1962. Nejprve byl v trestním zákoně zakotven pouze trestný čin obecného podvodu (§ 250). Vzhledem k charakteru doby byl podvod postihován především podle ustanovení trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví [§ 132 odst. 1 písm. c)], které bylo zrušeno roku 1990. Kvůli obtížnostem trestního postihu pojistného a úvěrového podvodu podle ustanovení obecného podvodu v průběhu devadesátých let byly do trestního zákona novelou z roku 1997 přidány samostatná... Keywords: podvod; majetkové trestné činy; trestní zákoník; fraud; crimes against property; Criminal Code Available in a digital repository NRGL
Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 až 212 tr. zák.

As the title says, this thesis is about the crime of fraud, insurance, credit and subsidy fraud under section 209 - 212 of the Criminal Code. These four crimes against property belong to the group of ...

Bártová, Aneta; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie
Hostaš, Jiří; Hobza, Pavel; Burda, Jaroslav; Jurečka, Petr
2017 - English
There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we can gather from X-ray crystal geometries about the nature of recognition processes, is limited. Deeper insight into the noncovalent interactions playing the most important role is needed in order to revise these universal rules governing any recognition process. In this thesis, systematic development and study of the accuracy of the computational chemistry methods followed by their applications in protein DNA and host guest systems, are presented. The non-empirical quantum mechanical tools (DFT-D, MP2.5, CCSD(T) etc. methods) were utilized in several projects. We found and confirmed unique low lying interaction energies distinct from the rest of the distributions in several amino acid−base pairs opening a way toward universal rules governing the selective binding of any DNA sequence. Further, the predictions and examination of changes of Gibbs energies (ΔG) and its subcomponents have been made in several cases and carefully compared with experiments. We determined that the choline (Ch+) guest is bound 2.8 kcal/mol stronger (calculated ΔG) than acetylcholine (ACh+) to self-assembled triple helicate rigid... Spolehlivá a jednoduše aplikovatelná pravidla jsou potřebná v oblasti biochemie, supramolekulární chemie i materiálových vědách. Zároveň množství informací, které můžeme získat z rentgenových krystalových struktur o povaze rozpoznávacích procesů, je omezené. Lepší pochopení nekovalentních interakcí, které hrají nejdůležitější roli, je potřebné pro přezkoumání univerzálních pravidel, řídících jakékoliv rozpoznávací procesy. V této práci je prezentován systematický vývoj a studium přesnosti výpočetních metod, doplněný aplikacemi na systémech bílkovina DNA a hostitel host. Ne-empirické kvantově mechanické nástroje (metody DFT-D, MP2.5, CCSD(T) atd.) byly využity v několika projektech. Našli a potvrdili jsme existenci unikátních nízko ležících interakčních energií, vzdálených od zbývajících distribucí v několika párech aminokyselina−báze, které otevírají cestu k univerzálním pravidlům řídícím selektivní navázání jakékoliv sekvence DNA. Dále byly v několika případech provedeny predikce a ověřeny změny Gibbsovy energie (ΔG) a jejich komponentů a nakonec byly pečlivě porovnány s experimenty. Stanovili jsme, že molekula cholinu (Ch+) je vázána o 2.8 kcal/mol silněji (vypočtením ΔG) než acetylcholin (ACh+) v samo-uspořádané tří helikální rigidní kleci, odpovídající K(Ch+)/K(ACh+) = 109, což je v poměrně... Keywords: Non-empirical semi-empirical calculations; coupled cluster method; SAPT method Available in a digital repository NRGL
Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie

There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we ...

Hostaš, Jiří; Hobza, Pavel; Burda, Jaroslav; Jurečka, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Přiměřenost trestní sankce: Komparace trestání dopravních trestných činů a přiléhajících dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek v České a Slovenské republice.
Mikuš, Michal; Vanduchová, Marie; Hořák, Jaromír
2017 - Slovak
Adequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak republic. Master's Thesis Michal Mikuš Summary. This thesis makes survey on a punishing adequacy of traffic offences committed under influence of alcohol and the other addictive substances. The theoretical basis, that knowledge is necessary prerequisite for reviewing punishing adequacy, like theories of punishment, purpose of punishment and a principle of adequacy, are in the theoretical part of the thesis. In the special part of the thesis is comparison of valid and effective law in the Czech and Slovak Republic. The practical part of the thesis is composed of an analysis of decisions delivered by the County Traffic Inspectorate Banská Bystrica, County Traffic Inspectorate Bratislava I., Banská Bystrica County Court, Bratislava I. County Court, City Hall of Zlín, City Hall of Prague, Zlín County Court and the Prague 2 Circuit Court. The analysis is composed not only of punishment adequacy review, but also of the all substantive and procedural deficiencies, that occurred in the decisions of particular state's body. At the end is provided comparison of analysis outcomes, which stemmed from decisions of national... 1 Primeranosť trestnej sankcie: Komparácia trestania dopravných trestných činov a priliehajúcich dopravných priestupkov spáchaných pod vplyvom návykových látok v Českej a Slovenskej republike. Diplomová práca Michal Mikuš Abstrakt. Táto práca sa zaoberá posudzovaním primeranosti trestania dopravných trestných deliktov spáchaných pod vplyvom alkoholu a ostatných návykových látok. Základné teoretické východiská, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre posudzovanie primeranosti trestania, ako teórie trestania, účel trestu a princíp primeranosti, sú rozobraté v teoretickej časti práce. V osobitnej časti práce je uvedená komparácia platnej a účinnej právnej úpravy v Českej a Slovenskej republike. Praktická časť je tvorená analýzou rozhodovacej činnosti Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici, Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava I., Okresného súdu v Banskej Bystrici, Okresného súdu Bratislava I., Magistrátu štatutárneho mesta Zlín, Magistrátu hlavného mesta Praha, Okresného súdu v Zlíne a Obvodného súdu pre Prahu 2. V rámci tejto analýzy je uvedené nielen posúdenie primeranosti trestania konkrétneho orgánu, ale sú uvedené aj všetky hmotnoprávne a procesnoprávne pochybenia, ktoré sa vyskytli v rozhodovacej činnosti tohto orgánu. Nakoniec je uvedená aj komparácia výsledkov analýzy... Keywords: Primeranosť; Trest; Sankcia; Trestanie; Alkohol; Drogy; Návykové látky; Trestný čin; Priestupok; Správny delikt; Dopravný delikt; Jazda pod vplyvom alkoholu; Jazda pod vplyvom návykových látok; Jazda pod vplyvom drog; Dychový analyzátor; Adequacy; Punishment; Sanction; Punishing; Alcohol; Drugs; Addictive substantives; Criminal offence; Tort; Administrative offence; Traffic offence; Driving under influence of Alcohol; Driving under influence of Addictive substantives; Driving under influence of Drugs; Breathalyzer Available in a digital repository NRGL
Přiměřenost trestní sankce: Komparace trestání dopravních trestných činů a přiléhajících dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek v České a Slovenské republice.

Adequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak ...

Mikuš, Michal; Vanduchová, Marie; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2017

Vybrané problémy sportu z pohledu trestního práva
Bauer, Petr; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
The thesis deals with the issue of criminal liability for actions occurring in the field of sport. Specifically, it chooses and examines the fields of sports injuries caused between athletes and corruption in sport. In its broadest conception it is divided into three parts. In the initial part the specifics of the society-wide phenomenon sport and substantial "non-legal" concepts of issues are described, in particular concept of sport, its category, the autonomy of sport and sport rules are defined here. The main part deals with the issue of criminal liability of athletes for causing injury to another. Whether certain actions involving a sports injury meets the definition of a crime is discussed in the context of current legislation. Followed by the research of the possible application of the concrete legal defenses for mentioned actions. For example researched legal defenses are consent of the victim or excusable risk. In this section are most mentioned and analyzed the selected theories of sports and legal doctrines that are often based on similar concepts as concrete legal defenses. Maybe the most substantial de lege ferenda considerations follow that describe possible solutions involving the definitions of sports excess and the special legal defense - sports risk. The interesting practice of... Diplomová práce se zabývá problematikou trestněprávní odpovědnosti za jednání vyskytující se v prostředí sportu. Konkrétně si vybírá a zkoumá oblast sportovních úrazů způsobených sportovcem jinému sportovci a korupci ve sportu. V nejširším pojetí je rozdělena na tři části. V té úvodní jsou vzhledem k výrazným specifikům celospolečenského fenoménu sport popsány a vymezeny podstatné "mimoprávní" pojmy a otázky, zejména samotný pojem sport, jeho kategorie, autonomie sportu a sportovní pravidla. Hlavní část práce rozebírá problematiku trestněprávní odpovědnosti sportovce za způsobení zranění jinému. V kontextu aktuální právní úpravy je rozebráno, zda určitá jednání způsobující sportovní zranění naplňují znaky trestného činu. Následuje rozebrání možné aplikace konkrétních okolností vylučujících protiprávnost na uvedená jednání. Zkoumanými okolnostmi jsou například svolení poškozeného či přípustné riziko. V této části jsou nejvýrazněji zmiňovány a analyzovány vybrané teorie sportovně-právní doktríny, jež často vycházejí z podobných koncepcí jako jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost. Následují patrně nejvýraznější a nejpřínosnější úvahy de lege ferenda, které popisují možná řešení spočívající ve vymezení pojmu sportovní exces a též speciální okolnosti vylučující protiprávnost definované jako... Keywords: trestněprávní odpovědnost; sportovní zranění; korupce; criminal liability; sports injury; corruption Available in a digital repository NRGL
Vybrané problémy sportu z pohledu trestního práva

The thesis deals with the issue of criminal liability for actions occurring in the field of sport. Specifically, it chooses and examines the fields of sports injuries caused between athletes and ...

Bauer, Petr; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj právní úpravy tzv. drogových trestných činů
Kabelíková, Kateřina; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
in English Title: Development of legal regulation of drug related crimes The thesis analyzes current criminal legislation in the area of drug-related crimes, compares it with previously effective legislation and outlines ambiguities in interpretation of selected legal terms. Increased attention is paid to legislative changes of the past five years which determine the current situation and future legislative development. The author predominantly focuses on problematic issues and challenged provisions related to the discussed topic which she then examines in detail. In order to provide the reader with a full picture of the topic, opinions of academic and professional authorities are presented. Furthermore, judicial practice of mainly Supreme Court is emphasized, as it plays a key role in interpretation of law. Alongside currently applicable court rulings, obsolete judicature is also quoted in order to help the reader understand the background of the legislation and especially its previous precipitous development. The thesis is divided in five chapters. The first chapter introduces the reader into the topic of addictive substances and defines relevant legal terminology. The second chapter deals with the current legislation in the area of narcotic and psychotropic substances in international, European... Shrnutí v českém jazyce Název práce: Vývoj právní úpravy tzv. drogových trestných činů Práce analyzuje současnou trestněprávní legislativu v oblasti drogových trestných činů, komparuje ji s dříve účinným kodexem a dále vytyčuje nejasnosti provázející výklad některých souvisejících zákonných pojmů. Zvýšená pozornost je věnována legislativním změnám, ke kterým došlo v uplynulých pěti letech a které podstatně ovlivnily současný stav i budoucí vývoj předmětné právní úpravy. Autorka se zaměřuje především na problematické otázky a sporné momenty související s probíraným tématem. Ve snaze poskytnout čtenáři komplexní náhled na dotčené téma je výklad doplněn o názory autorů z řad akademické obce a odborné veřejnosti. Důraz je kladen na aplikační praxi zejména Nejvyššího soudu, jež hraje při výkladu zákona klíčovou roli. Vedle v současnosti aplikovatelných rozhodnutí je mnohdy citována i tzv. "překonaná" judikatura. Ta dle názoru autorky napomáhá pochopení současného stavu, neboť seznamuje čtenáře s mnohdy překotným interpretačním vývojem dané problematiky. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je čtenář uveden do problematiky návykových látek a seznámen s později užívaným pojmoslovím. Druhá kapitola pojednává o právní úpravě v oblasti OPL v mezinárodním, evropském a zejména českém kontextu. Pozornost... Keywords: drogové trestné činy; návykové látky; konopí; drug crimes; addictive substances; cannabis Available in a digital repository NRGL
Vývoj právní úpravy tzv. drogových trestných činů

in English Title: Development of legal regulation of drug related crimes The thesis analyzes current criminal legislation in the area of drug-related crimes, compares it with previously effective ...

Kabelíková, Kateřina; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Vznik a vývoj středních škol v Opavě
KŘÍŽOVÁ, Alžběta; KRÁKORA, Pavel
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá historií středních škol v Opavě. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola stručně líčí historii Opavy. Následující kapitoly se zabývají vznikem a vývojem jednotlivých škol a poslední část popisuje vznik Slezské univerzity v Opavě. The thesis deals with the issue of history of secondary schools in Opava. It is divided into four chapters. The first chapter briefly describes the history of Opava. The following chapters are related to the formation and development of particular schools and the last part describes the foundation of the Silesian University. Keywords: střední školy; Opava; Slezská univerzita; secondary schools; Opava; the Silesian University Available in digital repository of UPOL.
Vznik a vývoj středních škol v Opavě

Bakalářská práce se zabývá historií středních škol v Opavě. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola stručně líčí historii Opavy. Následující kapitoly se zabývají vznikem a vývojem ...

KŘÍŽOVÁ, Alžběta; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Nutná obrana v ČR, SR a v Irské republice
Lepáček, Marek; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
The purpose of this thesis is to deeply analyze the issue of self-defence as a circumstance excluding an illegality. For its comparison with other countries and for better understanding of its substance this thesis also focuses on the Slovak and Irish legislation of self-defence. For that reason, this dissertation is divided into 4 chapters, where 3 of them talk about self-defence in the different country. The first part briefly displays the evolution of self-defence since 1852. The second part focuses mainly on general knowledge of self-defence and its application in case law. It includes basic defining characteristics, its application in relation to individual offences as well as its relation to automatic self-defending facilities. The third (Slovak) part basically deals with different characteristics of self-defence in comparison with the Czech legislation and considers which legislation is better and why. Moreover, it is talking about what is the significance of differences in practice, which legislation of self-defence is beneficial for a defender and on the other side, which one is easier to abuse. The fourth part focuses on the Irish legislation of self-defence which, as usual in Anglo-American legal system, is primary based on judicial precedents. Because the Irish law is substantially... Účelom tejto diplomovej práce je hlboko rozobrať problematiku nutnej obrany ako okolnosti vylučujúcu protiprávnosť. Pre možnosť porovnania jej úpravy v iných krajinách a pre lepšie pochopenie jej samotnej podstaty sa táto práca okrem českej úpravy zameriava aj na slovenskú a írsku právnu úpravu NO. Z toho dôvodu je táto práca rozdelená na 4 kapitoly, pričom 3 z nich pojednávajú o nutnej obrane v inej krajine. Prvá časť stručne zobrazuje vývoj inštitútu nutnej obrany od roku 1852. Druhá časť sa zameriava hlavne na obecné poznatky nutnej obrany a jej uplatnenie v judikatúre. Rozpísané sú jej hlavné definičné znaky, jej prípustnosť pri konkrétnych trestných činoch ako aj jej vzťah k takzvaným automatickým obranným zariadeniam. Tretia (slovenská) časť rieši hlavne odlišné znaky od českej úpravy NO a posudzuje, ktorá úprava je lepšia a prečo. Taktiež pojednáva o tom, aký význam majú dané odlišnosti v praxi, ktorá úprava je pre obrancu prijateľnejšia a ktorá je naopak ľahšie zneužiteľná. Štvrtá časť sa zameriava na írsku právnu úpravu NO, ktorá, ako je zvykom u angloamerického právneho systému, je postavená hlavne na súdnej praxi vo forme precedensov. Nakoľko sa jedná o výrazne sa odlišujúcu úpravu od tej českej, je písaná v širšom rozsahu so snahou poukázania na jednotlivé rozdiely. Túto prácu som sa... Keywords: nutná obrana; útok; obranca; self-defence; attack; defender Available in a digital repository NRGL
Nutná obrana v ČR, SR a v Irské republice

The purpose of this thesis is to deeply analyze the issue of self-defence as a circumstance excluding an illegality. For its comparison with other countries and for better understanding of its ...

Lepáček, Marek; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Příprava rekombinantních forem extracelulární domény myších leukocytárních receptorů z rodiny NKR-P1.
Adámek, David
2017 - Czech
Mouse NK cell receptors belonging to NKR-P1 family plays role in activation, inhibition and cytokine secretion by these cells. Aim of this thesis is preparation of extracellular parts of C57BL/6 mouse strain activating receptors mNKR-P1A and mNKR-P1C. Production vectors with coding sequences of both proteins were prepared. Next, optimization of production in E. coli was done and appropriate in vitro refolding and purification protocol were developed. Purified proteins were characterized by mass spectrometry and labeled by a fluorescent dye. Primary screening for potential ligand was performed. Further work will involve structural characterization of the receptors and identification of their ligands. These data may help to clarify the function of NK cells. Myší receptory NK buněk patřící do rodiny NKR-P1 hrají roli v regulaci odpovědi těchto buněk z hlediska jejich aktivace, inhibice a produkce cytokinů. Tato diplomová práce se zabývá přípravou extracelulárních částí aktivačních receptorů mNKR-P1A a mNKR-P1C z myšího kmene C57BL/6. Cílem bylo připravit produkční vektor obsahující kódující sekvenci příslušných částí obou receptorů, optimalizovat jejich produkci v bakteriích E. coli a nalézt vhodný postup jejich renaturace a purifikace in vitro. Čisté proteinové preparáty byly následně ověřeny a analyzovány hmotnostní spektrometrií a rovněž značeny fluorescenční značkou za účelem hledání ligandu na buněčných preparátech. V budoucím výzkumu bude řešena struktura připravených proteinových preparátů a rovněž budou použity k hledání svých ligandů. Dané poznatky mohou v budoucnu dopomoci k lepšímu pochopení NK buněk. Keywords: NK buňky; NKR-P1; myší receptory; renaturace proteinů; hmotnostní spektrometrie; fluorescenční značení; značení buněk; NK cells; NKR-P1; mouse receptors; protein refolding; mass spectrometry; fluorescent labeling; cell labeling Available in a digital repository NRGL
Příprava rekombinantních forem extracelulární domény myších leukocytárních receptorů z rodiny NKR-P1.

Mouse NK cell receptors belonging to NKR-P1 family plays role in activation, inhibition and cytokine secretion by these cells. Aim of this thesis is preparation of extracellular parts of C57BL/6 mouse ...

Adámek, David
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases