Number of found documents: 440095
Published from to

Měření parametrů analogového záznamu
Rund František; Kritskii Vladislav; Bednář Jan
2017 - Czech
Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu záznamu a jejich vlastnosti, popsány vztahy, které byly následne použity pro vypocet. V rámci této práce je aplikován algoritmus pro implementaci popsaných vztahu v programovém prostredí Matlab. Provadí se analýza predstavených záznamu a porovnání výsledku pomocí jiného softwaru.The bachelor's thesis presents a definition of basic parameters of analog signals and its implementation for analyzing. Theoretical part is consist of classification of analog signals, introduction to parameters, description of parameters' calculation . The practical part of this work is devoted to design of a proper algorithm in Matlab environment. From suggested tracks was made a database for analysis. Obtained results are compared with results from a third-party software. Keywords: Analogový signál; Matlab; mechanický záznam; optický záznam; magnetický záznam; šum; parametry; Analog signal; Matlab; mechanical record; optical record; magnetic record; noise; parameters Available in digital repository of ČVUT.
Měření parametrů analogového záznamu

Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena ...

Rund František; Kritskii Vladislav; Bednář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem
Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
2017 - Czech
Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Aircraft Industries a.s., která chtěla ukázat alternativní způsoby simulace, než jak se používají. Navržený model vznikl pomocí skutečných parametrů letounu. Funkčnost modelu je dokumentována grafy. Celkově je navržený model stabilní na základě posuzovaných parametrů.The topic of the work is to build model airplane L410 NG in the program Matlab and to design the autopilot to control the longitudinal motion of the airplane. As for the overall model, we assess its stability. The work was created in collaboration with Aircraft Industries, a.s., which wanted to show alternative methods of simulation, than those already in use. The proposed model was created using actual parameters of the aircraft. The functionality of the model is documented in the charts. Overall, the proposed model is stable, based on the assessed parameters. Keywords: L410 NG; Autopilot; Model; Matlab; L410 NG; Autopilot; Model; Matlab Available at various departments of the ČVUT.
Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem

Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve ...

Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily
Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
2017 - English
V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během dne lišit v souvislosti se strategií "Dynamic pricing". Abychom se vyhnuli nadbytečně dlouhým trasám, započítáváme do cestovních nákladů i dobu jízdy. Řidič si sám může určit, jaký význam pro něj má čas strávený na cestách. Navrhli jsme bikriteriální algoritmus, který počítá množinu optimálních tras. Množina tras obsahuje trasu s minimální dobou jízdy, trasu s minimalními cestovními náklady a několik alternativních tras. Náš algoritmus vychází z algoritmu "Bicriteria Shortest Path Algorithm". Tento algoritmus jsme rozšířili tak, aby splňoval omezení daná baterií v elektromobilu a zároveň umožnil nabíjení u nabíjecích stanic. Dále jsme navrhli některé techniky, které zrychlují algoritmus na úkor porušení optimality řešení. Navržený algoritmus jsme implementovali v jazyce Java a otestovali na modelu silniční sítě Německa s nabíjecími stanicemi od Tesla Motors. Podle výsledků evaluace je průměrný výpočení čas algoritmu 622 ms. Nakonec jsme vyvinuli webovou aplikaci "Charge Here", ve které je aplikován uvedený algoritmus.This thesis is aimed at journey planning for electric vehicles (EVs), where it is necessary to make stops at charging stations. We minimize the travel costs of the journey in a model o transport network where the price per unit of energy may vary due to the 'Dynamic pricing' strategy. To avoid inappropriate detours, we consider that travel time is also included in the travel costs. Furthermore, the significance of the time spent on the journey is determined by the EV driver himself. We have proposed a bicriteria algorithm that computes a set of optimal journeys. The set contains a journey with the minimum travel costs, a journey with the minimum travel time and alternative journeys that are the trade-off between both criteria. The algorithm is based on Bicriteria Shortest Path algorithm. We extended the Bicriteria Shortest Path algorithm to satisfy the EV battery constraints and to allow recharging at charging stations. Moreover, we proposed some techniques that speed up the algorithm at the expense of harming the optimality of solutions. We implemented the algorithm in Java language and tested on the real-world model of Germany road network with Tesla's charging stations. The evaluation of our experiments shows that the computation time of the algorithm is 622 ms on average. Finally, we developed the web application 'Charge Here' where the same algorithm is applied. Keywords: elektromobil; dopravní síť; dynamické určování cen,rychlonabíjecí stanice,bikriteriální nejkratší cesta s omezením,dobíjení; electric vehicle,transport network,dynamic pricing,supercharger,constrained bicriteria shortest path,charging Available at various departments of the ČVUT.
Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily

V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za ...

Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence
Roztočil Jaroslav; Nováková Adéla; Kuna Alexander
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit nastavení tohoto modulu, přijímat zprávy odeslané z modulu a následně tato data ukládat do souboru. Software je napsán v jazyce C, ve vývojovém prostředí LabWindows/CVI. Ze změřených dat je určena nejistota generování pulsů 1 PPS oproti časové stupnici FEL Time.The aim of this bachelor project is to design and develop software for the laboratory of precise time at FEE CTU. This software is to communicate with GNSS module uBlox LEA-6T. Program is able to communicate with GNSS module, change its settings, receive messages and store those data into a file. Application is written in C language, in LabWindows/CVI development environment. The uncertainty of a pulse generation of 1 PPS is determined from acquired data and will be compared to the FEL Time time scale. Keywords: Etalon; GNSS; GPS; LabWindows/CVI; měření času; uBlox; GNSS; GPS; LabWindows/CVI; standard; time measurement; uBlox Available at various departments of the ČVUT.
Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence

Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat ...

Roztočil Jaroslav; Nováková Adéla; Kuna Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Kancelář Veřejného ochránce práv
DROZDOVÁ, Jana; ŠKUREK, Martin; FRUMAROVÁ, Kateřina
2017 - Czech
V bakalářské práci na téma "Kancelář Veřejného ochránce práv" se autorka věnuje problematice institutu tzv. ombudsmana, jakožto doplňkového kontrolního mechanismu ve veřejné správě, v jehož činnosti mu napomáhá tzv. Kancelář. Potřebnost působení instituce Veřejného ochránce práv poté autorka poukazuje jeho zasazením do problematiky sociálně vyloučených lokalit, přičemž se zaměřuje na stavebně-právní otázky. Práce je rozdělená do 4 kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Ty úvodní jsou vystavěny na obecně teoretickém vymezení základních pojmů a institutů, zejména kontroly veřejné správy, Veřejného ochránce práv a jeho Kanceláře, a nastínění legislativní úpravy jeho činnosti. V kapitole následující, klíčové je poté rozebrána jedna z oblastí, v níž Veřejný ochránce práv působí sociálně vyloučené lokality. V rámci řešených otázek autorka poukazuje na sporné aspekty a navrhuje možná řešení de lege ferenda na základě analýzy právních předpisů, názorů odborníků a samotné situace v oblastech postižených sociální exkluzí. In this bachelor thesis with topic "The office of Czech ombudsman" the author deals with the issue of institute so called ombudsman as a complementary mechanism of control in public administration, in whose activities it helps so called The Office. The necessity of the institution of the Czech ombudsman institution after the author points out his putting to the problems of socially excluded localities, focusing on construction-law issues. The thesis is devided into 4 chaptors, which are further subdivided into subchapters. The introductory chapters comprise theoretical definition of the basic terms and institutes, especially control of public administration, the Czech ombudsman and his Office, and the outline of legislation concerning his activity. The following, crucial chapter then analyzes one of the areas, in which the Czech ombudsman acts - socially excluded localities. Within the framework of the addressed questions, the author points out controversial aspects and suggests possible solutions de lege ferenda based on analyses of legal regulations, expert opinions and the actual situation in the areas affected by social exclusion. Keywords: Veřejný ochránce práv; ombudsman; Kancelář Veřejného ochránce práv; sociálně vyloučené lokality; kontrola veřejné správy; právní záruky ve veřejné správě; The Czech ombudsman; ombudsman; The office of Czech ombudsman; socially excluded localities; control of public administration; legal guarantees in public administrativ Available in digital repository of UPOL.
Kancelář Veřejného ochránce práv

V bakalářské práci na téma "Kancelář Veřejného ochránce práv" se autorka věnuje problematice institutu tzv. ombudsmana, jakožto doplňkového kontrolního mechanismu ve veřejné správě, v jehož činnosti ...

DROZDOVÁ, Jana; ŠKUREK, Martin; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka
Bernas Martin; Bashkatova Daria; Švachula Zdeněk
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu různých objektivních metod a metrik byla zvolena a podrobně zpracována metrika MSSIM. Daná metrika se používá při návrhu a realizaci objektivní metody hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka. Nakonec teoretická část se uzavře řešením dělení sledovaného obrazu s mluvčím znakového jazyka na oblastí zájmu neslyšících. V praktické části práce se navrhne, následovně se realizuje a ověří objektivní metoda hodnocení kvality videosekvence mluvčího znakového jazyka. K naprogramování metody je použito prostředí MATLAB. Metoda k získání výsledných hodnot používá metriku MSSIM, toleruje lidský zrakový system a bere v úvahu dělení obrazu na oblasti zájmu. Navržená metoda je otestována pomocí série videosekvencí, které obsahují mluvčího znakového jazyka. Videosekvence mají různou bitovou rychlost a nastavené parametry. Na výstupu výsledné hodnoty těchto testů jsou porovnány s původními subjektivními testy, které taky slouží ke kalibraci metody.Bachelor's thesis is in its theoretical foundation dedicated to dismantling the model of the human visual system HVS, which is taken into account in the proposed method to evaluate image quality of sign language speaker. After searching through the entire overview of different methods and objective metrics, MSSIM metric was chosen and elaborated. This metric has been used to design and implement an objective evaluation method for image quality of a sign language speaker. Finally, the theoretical part was closed with the solution of dividing a picture into areas of interest of sign language speaker. In the practical part of the work a method for evaluating the quality of a movie with a sign language speaker was suggested, subsequently verified and realised. To program this method was used MATLAB. The method to obtain final values was using a MSSIM metric, that tolerates human visual system and takes into account the division of the image and the area of interest. The proposed method is tested on series of movies that include sign language speaker. Movies have different bit rate and setable parameters. The output of resulting values fromf these tests is compared with the original subjective tests, which also serves to calibrate the method. Keywords: SSIM; MSSIM; objektivní hodnocení kvality obrazu; MATLAB; ROI; znakový jazyk; videosekvence; obrazová komprese; SSIM; MSSIM; objective quality assessment; MATLAB; ROI; sign language; movie; image compression Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka

Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po ...

Bernas Martin; Bashkatova Daria; Švachula Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí
Kannala Juho; Najman Michal; Chum Ondřej
2017 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a Neural Image Caption. DenseCap zejména je prodoben experimentům, díky nimž jsou identifikovány nedostatky modelu. Pokusy ukazují, že 92 % generovaných popisků je identických vzorkům v trénovací množině. Je zjištěno, že jejich kvalita v porovnání s těmi, které v trénovací množině nejsou, je stejná. V neposlední řadě je navrženo kritérium, pomocí něhož lze významně zmenšit množinu popisků vztahujících se ke konkrétnímu obrázku, kdy SPICE skóre této menší množiny zůstává stejné.In this thesis, we elaborate on image captioning concerning especially dense image captioning. We present technical fundamentals of a model striving to solve such a task. Concretely, a detailed structure of DenseCap and Neural Image Caption is discussed. Experimentally, we examine results of DenseCap and analyse the model's weaknesses. We show that 92% of the generated captions are identical to a caption in the training set while the quality of those and the novel ones remains the same. We propose a criterion that significantly reduces a set of captions addressing an image whilst SPICE score of the set is maintained. Keywords: dense captioning; long short-term memory,automatická tvorba obrázků; konvoluční neuronové sítě; image captioning; dense captioning; convolutional neural networks; long short-term memory Available at various departments of the ČVUT.
Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí

Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením ...

Kannala Juho; Najman Michal; Chum Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Využití levných senzorů pro autonomní kolony
Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
2017 - English
Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci mezi vozidly a určení relativních parametrů. Určení relativní polohy vozidel je realizováno externím systémem Whycon, který zpracovává obrázky z kamery. Tato práce rovněž zkoumá možnosti použití levných základních senzorů pro zlepšení výsledků. Byl použit rozšířený Kalmánův filtr pro fúzi odometrických dat a lokalizace ze systému Whycon pro zlepšení výsledků, které produkují jednotlivé metody samostatně.The goal of this project is to design and implement a platoon system between two vehicles based on relative localization system and odometry path follower. The system utilizes quasi operating system called Robot Operating System for the purpose of communication between vehicles and computation of relative parameters. Relative localization is based on a vision-based external localization system called Whycon. Furthermore, this thesis is about investigation of what can be achieved when combining low cost sensors in order to achieve better results. Extended Kalman Filter was used to combine wheel odometries of vehicles and Whycon localization in order to overcome their individual problems. Keywords: konvoj; relativní lokalizace; sledování trajektorie z odometrie; Robot Operating System; kombinace odometrie; Platoon system; Relative Localization; Odometry path follower; Robot Operating System; Odometry combination Available at various departments of the ČVUT.
Využití levných senzorů pro autonomní kolony

Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating ...

Ecorchard Gael Pierre Marie; Ignjatović Miodrag; Herman Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny
Haubert Tomáš; Smékal Tomáš; Žára Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon solárních článků, teplota vody v bojleru aj. Vizualizace dat umožňuje uživateli mít kontrolu nad chodem elektrárny a stavem jednotlivých částí elektrárny. Aplikace pro sběr dat je zcela oddělena a slouží jako webová služba, která může být v budoucnu použita jako zdroj dat pro různé aplikace, ať už klasické - desktopové nebo například mobilní.The purpose of this bachelor thesis is to create an application for receiving measured data from home solar power plants and following visualization in a web application. Data from home solar power plants contains measured values like power of solar cells, temperature of water in boiler etc. Application for data visualization gives users the ability to control operations in the solar power plants. Application for receiving measured data is separated and it is used as a web service which could be used as a source of data for many applications. These potential applications could be desktop or for mobile phones. Keywords: php; mysql,webová služba; solární elektrárna; php; mysql; web service,solar powerplant Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny

Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon ...

Haubert Tomáš; Smékal Tomáš; Žára Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Příprava organických a tištěných elektronických součástek
Laposa Alexandr; Povolný Vojtěch; Náhlík Josef
2017 - Czech
Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii využít, dále pak je popsán princip nanášení materiálu metodou Inkjet a tiskárna, která byla použita pro tisk struktur v této práci. Praktická část se zabývá tiskem základních elektronických součástek na různé substráty a jejich následnou charakterizací. Dále jsou uvedeny návrhy pro zlepšení kvality tisku a čištění substrátů a návrhy dalších aplikací, které lze realizovat s pomocí dosažených výsledků této práce.This work deals with the preparation of electronic structures using fiber Inkjet printing and the characterization of these structures. In the theoretical part are first listed applications, where you can take advantage of Inkjet technology, then describes the principle of applying material by the method of Inkjet and printer that was used for printing structures in this work. The practical part is concerned with basic electronic components printing on various substrates and their characterization. The following are suggestions for improving print quality and cleaning of substrates, and suggestions for other applications that can be implemented with the help of the results obtained in this work. Keywords: Inkjet; inkoustový tisk; tištěná elektronika; Dimatix; Interdigitální strukturInkjet; Interdigitální struktury; Inkjet pringing; Printed electronics; Dimatix; Interdigital structureInkjet pringing; Interdigital structures Available in digital repository of ČVUT.
Příprava organických a tištěných elektronických součástek

Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii ...

Laposa Alexandr; Povolný Vojtěch; Náhlík Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases