Number of found documents: 586374
Published from to

Energetický regulační úřad
Šťastná, Andrea; Pokorný, Jiří; Damohorský, Milan
2018 - Czech
Energy Regulatory Office Abstract Energy regulatory office (ERO) was established in 2001 by Act No. 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sectors and on amendment to other laws as an independent specialized authority of the state administration for the regulation of energy sector and pricing authority in the field of energy. Among its main goals include prices regulation, licenses management, supervision performance over duties observance that licence - holders follow from law regulations and from ACER's resolution, European comittee's and ERO's, controls executions and in case of disharmony between desirable and real behavior of stowing remedy sancitons investigation performance of competition requirements concerning electricity or gas in markets, information providing and dissension decision - making like subject supporting alternative dissension on disputes in power - engineering branch. The aim of this thesis is to present the ERO as a whole with the approaching of its activities with a focus on defining its competence in relation to the environment, because humanity's depedence on energy brings with it negative effects that can lead to the disappearance of civilization. I tis therefore necessary to link the energy and environmental sectors and to direct the... Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulace v energetických odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky. Mezi jeho hlavní úkoly patří regulace cen, správa licencí, výkon dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících držitelům licencí z právních předpisů a z rozhodnutí ACER, Evropské komise a ERÚ, provádění kontrol a v případě zjištění nesouladu mezi žádoucím a skutečným chováním uložením sankčních a nápravných opatření, provádění šetření soutěžních podmínek týkající se fungování trhů s elektřinou nebo s plynem, poskytování informací a rozhodování sporů jako subjekt zajišťující alternativní řešení sporů v odvětví energetiky. Cílem této diplomové práce je představení ERÚ jako celku, přiblížení jeho činnosti se zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí, jelikož závislost lidstva na energii sebou přináší negativní dopady, které mohou vést až k zániku civilizace. Proto je nutné provázat oblast energetiky a ochranu životního prostředí a směřovat energetická odvětví k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z prostředků regulace tohoto vztahu... Keywords: energetika; životní prostředí; regulace; energetics; environment; regulation Available in a digital repository NRGL
Energetický regulační úřad

Energy Regulatory Office Abstract Energy regulatory office (ERO) was established in 2001 by Act No. 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sectors and on ...

Šťastná, Andrea; Pokorný, Jiří; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Vliv stresu na práci sestry
Svobodová, Adéla; Janečková, Hana; Raisová, Miloslava
2018 - Czech
Keywords: pracovní stres; role sestry; syndrom vyhoření; kompetence sester; nedostatek sester; occupational stress; nurse's role; burn-out syndrom; nurses' competencies; lack of nurses Available in a digital repository NRGL
Vliv stresu na práci sestry

Svobodová, Adéla; Janečková, Hana; Raisová, Miloslava
Univerzita Karlova, 2018

Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského
Patová, Kateřina; Veverková, Kamila; Boček, Pavel
2018 - Czech
Rigorous work with the title "Social and Charity Work of the Military and hospital order of saint Lazarus of Jerusalem" introduces the reader in the opening chapters into the development of charity and social work, with the historic background of the orders origin, possible dates of creation, his gradual evolution to this day and closer geographical look on their activities in Europe and outside of Europe. Special chapter is focusing on the historical evolution of the order in Bohemia. In the fourth part is the organization and the structure of the order described, where is closer specified, what was the order focusing on and its goal, its patrons, heraldry, clothes and hierarchy. The last part of the work is informing the reader about the activities of the order connected mostly with social and charity work. Rigorózní práce s názvem "Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského" seznamuje čtenáře v úvodních kapitolách s problematikou vzniku a vývoje charity a sociální práce, s historickým pozadím vzniku Řádu, možnými datacemi jeho vzniku, jeho postupným vývojem až do současnosti a bližším zeměpisným určením jeho působnosti v rámci Evropy i mimo ni. Zvláštní kapitola je věnována historickému vývoji Řádu v Čechách. Ve čtvrté části je popisována organizace a struktura Řádu, kde je blíže specifikováno zaměření a poslání Řádu, jeho patroni, heraldika, obleky a hierarchie. Poslední část práce informuje o řádových aktivitách spojených převážně se sociální a charitativní činností. Keywords: Křížové výpravy - řád - rytíř - špitál - leprosárium - malomocenství - velmistr - reunion - sociální pomoc - charitativní práce; Crusades - Order - Knight - Hospital - Lazarhouse - Leprosy - Grand Master -Reunion - social aid - charity work Available in a digital repository NRGL
Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského

Rigorous work with the title "Social and Charity Work of the Military and hospital order of saint Lazarus of Jerusalem" introduces the reader in the opening chapters into the development of charity ...

Patová, Kateřina; Veverková, Kamila; Boček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Ošetřovatelská péče o pacienta s nefrostomií po perkutánní extrakci konkrementu
Košnářová, Adéla; Svatošová, Iveta; Hruška, Miroslav
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacienta s nefrostomií po perkutánní extrakci konkrementu

Košnářová, Adéla; Svatošová, Iveta; Hruška, Miroslav
Univerzita Karlova, 2018

Funkcionální ANOVA
Dolník, Viktor; Dvořák, Jiří; Nagy, Stanislav
2018 - English
We introduce the concept of functional data and the problem of functional analysis of variance, which differs from the univariate case in the fact that random functions, not random variables, are the subject of comparison. We continue by deriving an asymptotic test for functional one-way ANOVA from the elementary univariate F-test. We describe the simulation envelope test, whose global version suffers from the multiple comparisons problem. Then, an ordering is defined, based on which we create the rank envelope test, a stronger alternative to the simulation envelope test. We also describe how the rank test can be interpreted graphically. Using the rank envelope test, we devise another test for functional one-way ANOVA, which is also graphically interpretable and thus does not need a post-hoc analysis to identify which groups caused rejection of the null hypothesis. We compare the one-way ANOVA tests on a real-case study and a simulation study. 1 V práci zavádíme koncept funkcionálních dat a problém funkcionální analýzy rozptylu, který se odlišuje od jednorozměrného problému tím, že se v něm na rozdíl od náhodných veličin porovnávají náhodné funkce. Pokračujeme odvozením asymptotického testu pro funkcionální ANOVU jednoduchého třídění, a to z elementárního jednorozměrného F-testu. Popisujeme simulační obálkový test, jehož globální verze trpí problémem mnohonásobného porovnávání. Dále zavedeme uspořádání, na základě kterého pak vytváříme pořadový obálkový test, což je silnější alternativa k simulačnímu obálkovému testu. Taktéž popisujeme, jak lze pořadový test interpretovat graficky. Pomocí pořadového obálkového testu zavádíme další test pro funkcionální ANOVU jednoduchého třídění, který je také graficky interpretovatelný, a tedy nepotřebuje post-hoc analýzu pro identifikaci skupin, které způsobily zamítnutí nulové hypotézy. Porovnáváme ANOVA testy jednoduchého třídění na reálných datech a na simulacích. 1 Keywords: Analýza rozptylu; F-test; obálkové testy; permutační testy; Analysis of variance; F-test; envelope tests; permutation tests Available in a digital repository NRGL
Funkcionální ANOVA

We introduce the concept of functional data and the problem of functional analysis of variance, which differs from the univariate case in the fact that random functions, not random variables, are the ...

Dolník, Viktor; Dvořák, Jiří; Nagy, Stanislav
Univerzita Karlova, 2018

Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku
Pospíchal Václav; Sedláček Josef; Čermák Jan
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V praktické části práce se řeší porucha vzniklá založením nepodsklepené části objektu v zámrzné hloubce. Byla navržena opatření, která předejdou vzniku poruchy a postupy, které odstraní příčinu jejího vzniku, pokud se již porucha projevila. U jednotlivých opatření proti vzniku poruchy i postupů sanace se provedlo finanční ocenění.This Bachelor Thesis analyzes selected damages on brick constructions. It analyzes causes and consequences of crack creations in the construction. It is focused on how to prevent damages and how to treat cracks by sanitation that has been caused. The practical part of this thesis is focus on a damages created by founding of an object without cellar bellow a freezing depth. Proper steps have been designed to prevent damages creation, and the right procedure has been made to remove the cause of damages created, if necessary. A costs for every suggested step, including the sanitation, has been estimated. Keywords: porucha,vada,sanace,trhliny ve zděných konstrukcích; fault,defect,sanitation,cracks in masonry structures Available in digital repository of ČVUT.
Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V ...

Pospíchal Václav; Sedláček Josef; Čermák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Konstitutivní model Cam-Clay
Horák Martin; Faltus Ondřej; Janda Tomáš
2018 - Czech
Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software OOFEM, provedená implementace je podrobně popsána. Funkčnost výsledného kódu je otestována na několika příkladech o různém stupni složitosti.The thesis deals with the Modified Cam-Clay model. The model is introduced and described, a hardening law is derived. Algorithms are presented serving for this model's implementation into the OOFEM finite element computational software. The implementation is described in detail. The resulting code's functionality is tested on several examples of varying degrees of complexity. Keywords: Modifikovaný model Cam-Clay,OOFEM,plasticita,návrat na plochu plasticity,projekce na nejbližší bod; Modified Cam-Clay model,OOFEM,plasticity,return mapping,closest-point projection Available in digital repository of ČVUT.
Konstitutivní model Cam-Clay

Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software ...

Horák Martin; Faltus Ondřej; Janda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Náklady na vytápění u rodinných domů
Vavřička Roman; Zych Lukáš; Pokorný Nikola
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika vypracovaných variant jednotlivých domů po dosažení nízkoenergetického a pasivního standardu. Dále je vypracována rešerše a výpočty pro vhodnou volbu zdroje na vytápění, přípravu teplé vody a dodávku elektřiny pro celou domácnost.The bachelor thesis deals with assessment of the energy performance of buildings in terms of partially supplied energy for heating. Subsequently, a comparison of the investment and operating costs for the heating of several variants after achieving the low energy or passive standards of individual houses is accomplished. In conclusion, research and calculations are made for the appropriate choice of sources for heating, hot water preparation and electricity supply for the whole household. Keywords: vytápění,nízkoenergetický,pasivní,zdroj energie; heating,low energy,passive,energy sources Available in digital repository of ČVUT.
Náklady na vytápění u rodinných domů

Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika ...

Vavřička Roman; Zych Lukáš; Pokorný Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Problematika posouzení skutečných čistých podlahových ploch bytových jednotek s projektem
Veselá Linda; Šimek Karel; Himmel Michal
2018 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou měření podlahových ploch bytových jednotek. Autor se zaobírá současnou legislativou, především vymezením pojmu "podlahová plocha". V druhé části práce se autor zaměřuje na měření podlahových ploch v konkrétním objektu. Jedná se o polyfunkční dům Kindergarten v Karlíně. V závěru práce je provedeno vyhodnocení měření.This thesis deals with the measurement of floor areas of housing units. The author deals with the current legislation, mainly by defining the term "floor area". In the second part of the thesis, the author focuses on the measurement of floor surfaces in a particular building. This is a multifunctional Kindergarten house in Karlín. At the end of the work, the evaluation of the measurements is performed. Keywords: Podlahová plocha,bytová jednotka,měření ploch; Floor area,housing unit,measurement of areas Available in digital repository of ČVUT.
Problematika posouzení skutečných čistých podlahových ploch bytových jednotek s projektem

Tato práce se zabývá problematikou měření podlahových ploch bytových jednotek. Autor se zaobírá současnou legislativou, především vymezením pojmu "podlahová plocha". V druhé části práce se autor ...

Veselá Linda; Šimek Karel; Himmel Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory
Váchal Tomáš; Holý Matouš; Krupa Matěj
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a 1.NP) a následně dvou věží o dalších šesti patrech v každé. Projekt obsahuje řešení prostorové, technologické a časové struktury. Využívá proudové metody výstavby díky postupu výstavby z větší věže na menší a obsahuje návrh zařízení staveniště pro různé stupně rozestavěnosti. Podrobně popisuje problematiku výtahových prostor a současného stavu na trhu s výtahy.This thesis deals with construction-technology planning project concerning construction of housing property with extended requirements on elevator's space. The property consists of two united floors (1PP and 1NP) and two towers of additional six floors in both. Project provides spatial structure, technological structure and time structure solution. It uses fluxional construction method due to proceeding of construction from bigger tower to smaller one and it includes plans of construction site for different stages of construction process. It also describes in detail issue of elevator's space and actual situation on elevator's market in Czech Republic. Keywords: stavebně-technologický projekt,harmonogram,časoprostorový graf,zařízení staveniště,prefabrikovaný strop,sádrové omítky,kontaktní zateplovací systém,sádrokartonové podhledy,výtahové prostory; construction-technology project,time schedule,space-time graph,plans of construction site,precast ceiling,plaster stucco,external thermal insulation system,plasterboard additional ceiling,elevator´s space Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a ...

Váchal Tomáš; Holý Matouš; Krupa Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases