Number of found documents: 563942
Published from to

VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ
Kolařík Radek; Kaminaras Alexandros; Maio Marco
2018 - Czech
Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v současnosti uložených v nedostačujících prostorách suterénu Zámku Nelahozeves. Projekt se dále zabývá hlavní polohou zámeckého areálu, kde hledá a doplňuje chybějící atributy zámeckého areálu dle původních kompozičních pravidel. Snahou je obnovit přerušené funkční a pohledové vazby mezi existujícími hmotami prostřednictvím nově navrhovaného domu a reminiscentní obnovou zahrady a parku.The aim of the project is to design a research center with archives that will meet the current needs of the Lobkowicz institution for quality work environment and offer spaces for the archiving and maintaining of artworks currently deposited in the insufficient premises of the Nelahozeves Castle basement. The project also deals with the main location of the chateau complex, where it seeks and completes the missing attributes of the area according to the original compositional rules. The aim is to restore interrupted functional and visual links between existing volumes through the newly designed building and reminiscent restoration of the garden and the park. Keywords: výzkumné centrum,archiv,sbírka umění,Lobkowicz,Zámek Nelahozeves; research center,archive,collection of art,Lobkowicz,Nelahozeves Castle Available in digital repository of ČVUT.
VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ

Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v ...

Kolařík Radek; Kaminaras Alexandros; Maio Marco
České vysoké učení technické v Praze, 2018

HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT
Florián Miloš; Fišera Jakub; Šimkovič Vladimír
2018 - English
Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou nomádi zvyklý.Theme of this thesis is to create habitable landscape for african nomadic tribes without need to import foregn buliding thechniques amd customs and style of architecture, so the nomads can mantain their own life. Keywords: Poušt,udržitelná architektura,ekologie prostředí,3d tisk,parametrcký design; desert,sustainable architecture,enviromental ecology,3D print,parametric design Available at various departments of the ČVUT.
HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT

Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou ...

Florián Miloš; Fišera Jakub; Šimkovič Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

DOSTAVBA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Stempel Ján; Kutrová Anna; Sborwitz Michal
2018 - Czech
Cílem mé diplomové práce je najít řešení na dostavbu Staroměstské radnice. Záměrem je umístít do náměstí funkci, která by dodala místu život a důstojnost. Tou funkcí je galerie pro současné umění. Hmota galerie je navržená tak, aby kompozičně doplnila náměstí, opticky uzavřela široký bulvár Pařížské ulice a zamezila nechtěnému pohledu na barokní kostel sv. MikulášeThe aim of my diploma thesis is to find a solution for the completion of Old Town Hall. The intention is to give the square a function that would support its live and dignity. This function is a gallery of contemporary art. The volume of the gallery is designed to complement the composition of the square, optically close the wide street boulevard of Pařížská Street and unable the unintended view of the Baroque church of St. Nicholas Keywords: galerie,současné umění,staroměstské náměstí,auditorium,knihovna; gallery,conteporary art,old town square,auditorium,library Available at various departments of the ČVUT.
DOSTAVBA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

Cílem mé diplomové práce je najít řešení na dostavbu Staroměstské radnice. Záměrem je umístít do náměstí funkci, která by dodala místu život a důstojnost. Tou funkcí je galerie pro současné umění. ...

Stempel Ján; Kutrová Anna; Sborwitz Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KONVERZE CHMELAŘSKÉHO SKLADU V ŽATCI
Mádr Josef; Pettrichová Eva; Vaníček Jiří
2018 - Czech
Městská památková rezervace a zóna v Žatci usilují o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Na území o rozloze 38 ha se nachází několik desítek objektů, sloužících ke zpracování chmele. Komplex chmelařských budov na Pražském předměstí nemá ve světě obdoby. Tyto objekty dnes neplní svou původní funkci a chátrají. Moje práce se věnuje jejich analýze a hledá vhodné funkce, které na konkrétním místě příkladně recyklují vnitřní periferii.Žatec town conservative area and zone is pursuing entering the UNESCO world heritage list. In the area of 38 ha, there are tens of objects used for hop processing. The complex of hop-growing industry buildings in Pražské předměstí (Prague suburbs) is unique in the world. These objects are not fulfilling their function anymore and are dilapidating. My thesis is focused on their analysis and seeks suitable functions that would potentially recycle the inner periphery of a specific location. Keywords: vnitřní periferie,brownfields,konverze,chmelařský sklad,komunitní bydlení,Pražské předměstí,Žatec; inner periphery,brownfields,conversion,hop-warehouse,community housing,Žatec,Pražské předměstí (Prague suburbs) Available in digital repository of ČVUT.
KONVERZE CHMELAŘSKÉHO SKLADU V ŽATCI

Městská památková rezervace a zóna v Žatci usilují o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Na území o rozloze 38 ha se nachází několik desítek objektů, sloužících ke zpracování chmele. Komplex ...

Mádr Josef; Pettrichová Eva; Vaníček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MĚSTSKÉ A STARTOVACÍ BYDLENÍ BENEŠOV
Kohout Michal; Žídková Klára; Rössler Martin
2018 - Czech
Navrhuji městské a startovací bydlení v městě Benešov. V území se nachází celkem 5 bytových domů, ve kterých najdeme startovací byty pro mladé rodiny, seniory či jednotlivce a byty běžného standardu pro potřeby města. Součástí návrhu jsou také sdílené prostory.I design urban and start-up housing in Benešov. In the area there are 5 blocks of flats where we can find start-up flats for young families, seniors or singles and standard flats for needs of the town. Shared spaces are also part of the design. Keywords: Benešov,startovací byty,městské byty,sdílené prostory,byty pro mladé rodiny,senioři; town Benešov,start-up flats,urban flats,shared spaces,flats for young families,seniors Available at various departments of the ČVUT.
MĚSTSKÉ A STARTOVACÍ BYDLENÍ BENEŠOV

Navrhuji městské a startovací bydlení v městě Benešov. V území se nachází celkem 5 bytových domů, ve kterých najdeme startovací byty pro mladé rodiny, seniory či jednotlivce a byty běžného standardu ...

Kohout Michal; Žídková Klára; Rössler Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA PODĚBRADY
Kolařík Radek; Jelínek Vojtěch; Deýl Jiří
2018 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta Františka Jandy z roku 1913.The subject of this diploma thesis is a proposal of swiming pool for city Podebrady. The purpose of the project is the evaluate the possibilities of placing this civic amenity to a compact centre of the town, which is defined regulatory plan from 1913, designed by Frantisek Janda. Keywords: plavecký bazén,poděbrady,Riegrovo náměstí,kompaktní centrum města,plavání,architektura sportovních staveb; swiming pool,sport architecture,podebrady,Rieger square,compact centre of the town,swiming Available at various departments of the ČVUT.
PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA PODĚBRADY

Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno ...

Kolařík Radek; Jelínek Vojtěch; Deýl Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V OBLASTI TMAVÉ OBLOHY
Seho Hana; Nosek Ondřej; Valouch Štěpán
2018 - Czech
Hvězdárna v oblasti tmavé oblohy je snahou přenést popularizaci astronomie z přesvětlených měst do místa s ideálními pozorovacími podmínkami. Logicky navazuje na snahy o vyhlašování oblastí tmavé oblohy jako ostrůvků ochrany přirozené tmy, daleko od zářících větších sídel. Cílem práce bylo najít vhodnou lokalitu a vytvořit na ní plnohodnotnou pozorovací infrastrukturu - hvězdárnu s programem pro veřejnost zaměřeným na popularizaci astronomie, meteorologie a ochrany životního prostředí obecně.Astronomical observatory in dark-sky park is an effort to realize an institution aimed to teach and popularize astronomy in place with ideal dark-sky conditions. Recently, three dark-sky parks have been founded in the Czech Republic. My goal was to find an ideal locality in one of the parks and create an adequate astronomical infrastructure which could host a wide range of astronomical and meteorological programs for public. Keywords: hvězdárna,oblast tmavé oblohy,astronomie,světelné znečištění,dalekohled; observatory,dark-sky park,astronomy,light pollution,telescope Available in digital repository of ČVUT.
LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V OBLASTI TMAVÉ OBLOHY

Hvězdárna v oblasti tmavé oblohy je snahou přenést popularizaci astronomie z přesvětlených měst do místa s ideálními pozorovacími podmínkami. Logicky navazuje na snahy o vyhlašování oblastí tmavé ...

Seho Hana; Nosek Ondřej; Valouch Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ
Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
2018 - Slovak
Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie mladej generácie a verejnosti s časťou našej histórie.The subject of my thesis is refurbishment of a farm which represents a family involved in all three resistance movements. The new space presents the history to young adults and public with dignity. Keywords: Statok v Lošanech,pamätník,expozícia histórie 20. storočia,I.,II. a III. odboj,rodina Mašínových,vidiek; memorial,farm,expo,three resistance movements,countryside,Masin family Available at various departments of the ČVUT.
PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ

Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom ...

Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PALMOVKA
Kuzemenský Michal; Blaha Ondřej; Joba Pavel
2018 - Czech
Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. Fyzická neexistence přirozeného těžiště, uzlového bodu křižovatky Palmovka, podporuje urbanistickou svébytnost navazujících rozvojových ploch. S její výstavbou se nepočítá. Bez centra se buduje periferie. Navrhuji alternativní postup. Navrhuji centrum vystavět. Křižovatku označuji za další a to prioritní rozvojovou plochu.The area of Dolní Libeň, finds itself on the edge of an intensive transition from an internal periphery into a city's subcentre. At the same time it's in a paralysis by the amount of unclear coherence, connections, illegible urban farbric and unpredictable development. The physical absence of a natural centre, the nodal point of the intersection Palmovka, encourages an urbanistic peculiarity of an adjacent developing areas. Its own construction is excluded from any future schemes. Without a centre, a periphery is being constructed. Let's assume an alternative approach. Let's erect the centre a and say this is the preffered area to transform. Keywords: KŘIŽOVATKA,PERIFERIE,CENTRUM,TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ,SUBCENTRUM; INTERSECTION,PERIPHERY,CENTRE,SUB-CENTRE,DEVELOPING AREA Available at various departments of the ČVUT.
PALMOVKA

Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a ...

Kuzemenský Michal; Blaha Ondřej; Joba Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

REVITALIZACE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ
Girsa Václav; Ekrtová Markéta; Kuča Karel
2018 - Czech
Industriální areály jsou v současnosti ve světě aktuálním tématem. Vytváří nesmazatelnou stopu ve tvářích měst. Tato architektonická studie navazuje na závěry bakalářské práce, která zkoumala ekonomický potenciál areálu Dolu Petr Bezruč. Používá je ke stanovení nového využití areálu a jeho územního začlenění zpátky do okolní městské zástavby. Dále se detailněji soustřeďuje na tři objekty, dvě kompresorovny a jednu rozvodnu, kterým dává nové využití bez potlačení původních konstrukcí. Novou funkcí je knihovna, která sestává ze dvou objektů, původního ocelového skeletu, a nové budovy, která s prostorovým odstupem respektuje původní konstrukci. Další funkcí je sportoviště, které je umístěno v bývalé kompresorovně. V druhé kompresorovně se nachází divadlo. To nechává vyniknout interiéru budovy a otevírá se směrem k těžní věži.Industrial areas are an important topic nowadays, because they used to have an essential impact in creating the face of cities as we know them now. The thesis follows the conclusion of my bachelor thesis that focused on economical use of this area and use it to create a new urban structure to reconnect the area with the surrounding city. The thesis focuses on three objects, two compressor buildings and a substation. The architectonic study puts these buildings to a new use without destroying its original construction and atmosphere. The first one is a library, made of two separate buildings, the original steel frame and a new building that respects the original one. The other is a sport centre, situated in old compression building. There is a theatre in the second compression building. It respects the structural elements of the original one and opens towards the mining tower. Keywords: revitalizace,industriální areál,Slezská Ostrava; revitalisation,industrial area,Silesian Ostrava Available at various departments of the ČVUT.
REVITALIZACE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ

Industriální areály jsou v současnosti ve světě aktuálním tématem. Vytváří nesmazatelnou stopu ve tvářích měst. Tato architektonická studie navazuje na závěry bakalářské práce, která zkoumala ...

Girsa Václav; Ekrtová Markéta; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases