Number of found documents: 421559
Published from to

Priorities of Funding in Various Areas of Social Policy - November 2016
Tuček, Milan
2017 - Czech
November research focused on priorities in funding of some individual areas of social policy from the state budget. Respondents should sort ten selected areas of social policy from the most important area to the least important area for them. Citizens perceive as the top priority the area of healthcare, followed by pensions and social security in sickness or in case of injury. V listopadovém výzkumu byla zjišťována priorita, kterou by podle respondentů měly mít jednotlivé oblasti sociální politiky při financování ze státního rozpočtu. V tomto případě měli respondenti z deseti vybraných oblastí sestavit pořadí, přičemž na první místo měli zařadit tu, kterou považují za nejdůležitější, a na desáté místo umístit tu, kterou považují za nejméně důležitou. Keywords: social policy; healthcare Fulltext is available at external website.
Priorities of Funding in Various Areas of Social Policy - November 2016

November research focused on priorities in funding of some individual areas of social policy from the state budget. Respondents should sort ten selected areas of social policy from the most important ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Public opinion on social security in the Czech Republic and allocation of public funds - November 2016
Tuček, Milan
2017 - Czech
The November 2016 survey of the Public Opinion Research Centre included issues related to social policy. It surveyed citizens' views on that how much the individual areas of social policy are secured. At the same time the block of questions included an item, in which citizens had to comment the social policy as a whole. It also examined public preferences concerning allocation of public funds. V listopadu 2016 zařadilo CVVM do svého pravidelného šetření jako každý rok blok otázek týkajících se sociální politiky. V rámci tohoto bloku jsme se ptali na to, v jaké míře je podle občanů České republiky zajištěno sociální zabezpečení v jednotlivých oblastech, i na hodnocení úrovně sociální politiky celkově. Zároveň jsme do výzkumu zařadili blok otázek zjišťující, v jakých oblastech by se měly navýšit či snížit finanční prostředky z veřejných zdrojů s cílem ukotvit oblast sociálních politik v rámci hodnocení výdajů státního rozpočtu. Keywords: social policy; public funds Fulltext is available at external website.
Public opinion on social security in the Czech Republic and allocation of public funds - November 2016

The November 2016 survey of the Public Opinion Research Centre included issues related to social policy. It surveyed citizens' views on that how much the individual areas of social policy are secured. ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Taxation in View of Public Opinion - November 2016
Červenka, Jan
2017 - Czech
According to November 2016 survey of the Public Opinion Research Centre 13% of citizens regard taxation on high-income earners as high, 27% say it is adequate and 50% think it is low. Taxation on average-income earners is considered to be high by 39% of respondents, adequate by 49% and low by 4% of citizens. Taxation on low-income earners was supposed to be high by 64%, adequate by 25% and low by 2%. 62% of respondents think that tax rate should be higher for high-income earners than for low-income earners. Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy. Keywords: taxation Fulltext is available at external website.
Taxation in View of Public Opinion - November 2016

According to November 2016 survey of the Public Opinion Research Centre 13% of citizens regard taxation on high-income earners as high, 27% say it is adequate and 50% think it is low. Taxation on ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Czech Public's Attitudes to Foreign Countries - November 2016
Tuček, Milan
2017 - Czech
In November survey CVVM investigated how sympathetic or unsympathetic are some selected countries to the Czech public. In this survey 27 countries were selected. The most sympathetic country among them according to Czech citizens is Slovakia followed by Austria, France, Sweden, Norway, Italy, and Great Britain. V rámci listopadového šetření CVVM předložilo svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“. Keywords: sympathy; countries Fulltext is available at external website.
Czech Public's Attitudes to Foreign Countries - November 2016

In November survey CVVM investigated how sympathetic or unsympathetic are some selected countries to the Czech public. In this survey 27 countries were selected. The most sympathetic country among ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Phenotyping of transgenic barley SCLW-GP-PHYA grown at two localities in the Czech Republic
VAJĎÁK, Jan; FRÖMMEL, Jan; OHNOUTKOVÁ, Ludmila
2016 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Phenotyping of transgenic barley SCLW-GP-PHYA grown at two localities in the Czech Republic

VAJĎÁK, Jan; FRÖMMEL, Jan; OHNOUTKOVÁ, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Estudio comparativo espanol-checo de los marcadores del discurso
TICHÁ, Michaela; GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique; ZÁMEC, Radim
2016 -
The present MA thesis is comparative in nature and its aim is to compare Spanish and Czech in the domain of discourse markers. The analysis of forms, functions and distribution of these markers is based on data excerpted from the Spanish novel Cinco horas con Mario (Five Hours with Mario) and its published Czech translation Pět hodin s Mariem. The theoretical part of the thesis outlines the origin and development of pragmatics, defines its status, as reflected in the studies of its main protagonists, and surveys various taxonomies of discourse markers both in Spanish as the source language and Czech as the target language. In the analytical part, the focus is narrowed to two discourse markers (a ver, fíjate), representing the most frequent functional classes in the proposed taxonomies. Attention is paid to their frequency, distribution, and before all to the context-sensitive interpretations of their functions emergent from the Spanish source and its Czech translation. El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es crear un estudio comparativo espa?ol-checo de los marcadores del discurso. El análisis que se centra en las formas, funciones y distribución de los marcadores del discurso está basado en los datos extraídos de la obra Cinco horas con Mario y su traducción checa Pět hodin s Mariem. La parte téorica trata los orígenes y la evolución de la pragmática, definiendo su estatus a base de las contribuciones por parte de varios autores importantes en este ámbito. También se presenta la parte teórica sobre los marcadores en la que se describen las tendencias tanto en el ámbito espa?ol como en el ámbito checo, ambos con sus correspondientes clasificaciones. En la parte analítica se llegan a elegir, a base de los resultados, dos marcadores (a ver, fíjate) del grupo más frecuente cuyo análisis se centra en la frecuencia, distribución y su significado que se ve condicionado por las funciones que adquieren los marcadores en un contexto determinado. Keywords: pragmatics; discourse markers; comparative analysis; conversational markers; Five hours with Mario Available in digital repository of UPOL.
Estudio comparativo espanol-checo de los marcadores del discurso

The present MA thesis is comparative in nature and its aim is to compare Spanish and Czech in the domain of discourse markers. The analysis of forms, functions and distribution of these markers is ...

TICHÁ, Michaela; GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique; ZÁMEC, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Tick-borne encephalitis - from pathogenesis to therapy
PALUS, Martin
2016 - Czech
The proposed thesis contributes to the knowledge about tick-borne encephalitis and its pathogenesis. The thesis describes pathogenesis and immunopathogenesis of tick-borne encephalitis, impact of host's genotype in clinical course determination, immune response of patients with acute tick-borne encephalitis, the mechanism of tick-borne encephalitis virus migration into central nervous system and virus interaction with cells of neurovascular unit as well as potential medical interventions. The proposed thesis contributes to the knowledge about tick-borne encephalitis and its pathogenesis. The thesis describes pathogenesis and immunopathogenesis of tick-borne encephalitis, impact of host's genotype in clinical course determination, immune response of patients with acute tick-borne encephalitis, the mechanism of tick-borne encephalitis virus migration into central nervous system and virus interaction with cells of neurovascular unit as well as potential medical interventions. Keywords: tick-borne encephalitis; pathogenesis; immunopathogenesis; therapy; immune response; genotype; tick-borne encephalitis; pathogenesis; immunopathogenesis; therapy; immune response; genotype Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tick-borne encephalitis - from pathogenesis to therapy

The proposed thesis contributes to the knowledge about tick-borne encephalitis and its pathogenesis. The thesis describes pathogenesis and immunopathogenesis of tick-borne encephalitis, impact of ...

PALUS, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Evaluation of coping strategies in college students with regard to their level of physical activity performed regularly
KRČÁL, Lukáš; SIGMUND, Martin
2016 - Czech
The thesis is focused on topic of stress of the college students, that are confronted by it to such an extent, that if they want to maintain their health while fulfilling their student, partner and often work related roles, they are forced to develop an effective strategies to resist the stress. For the research was randomly selected 151 students about which was found via a questionnaire in what intensity of physical activity are they regularly engaged and via SVF 78 quiestionnaire were analyzed the rates of specific coping strategies utilization. The practical part is focused on mapping the preferences of coping strategies among students with low, moderate and high intensity PA. At the end then were compared CS preferences according the sex. Diplomová práce je zaměřená na téma stresu a to konkrétně u vysokoškolských studentů, kteří jsou s ním konfrontováni v takové míře, že pokud chtějí zachovat své zdraví a zároveň plnit role studentské, partnerské a často i pracovní jsou nuceni vypěstovat si efektivní strategie, jak stresu odolat. K výzkumu byla náhodně vybrána data od 151 studentů, o kterých bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjištěno, jakou intenzitu pohybové aktivity běžně vykonávají a dotazníkem SVF 78 byly dále analyzovány míry užívání jednotlivých copingových strategií. Praktická část je zaměřená na zmapování preferencí copingových strategií u studentů s nízkou, střední a vysokou intenzitou PA. V závěru jsou poté srovnávány preference CS mužu a žen. Keywords: Stres; příčiny stresu; stresová reakce; copingové strategie; osobnost a coping; pohybová aktivita.; Stress; causes of stress; stress reaction; coping strategies; personality and coping; young adults; physical activity Available in digital repository of UPOL.
Evaluation of coping strategies in college students with regard to their level of physical activity performed regularly

The thesis is focused on topic of stress of the college students, that are confronted by it to such an extent, that if they want to maintain their health while fulfilling their student, partner and ...

KRČÁL, Lukáš; SIGMUND, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Design to promote workplace wellness program in O2
BARONOVÁ, Zuzana; KUDLÁČEK, Michal
2016 - Czech
The thesis deals with motives for physical activitiy and employee´s benefit preferences to promote workplace welleness programs. The research was implemeted in October 2016 through own-designed survey and questionnaire The Motives for Physical Activity Measrue- Revised (MPAMR-R) sent by e-mail. The questionnare results in to fitness motive, the most preffered motive for physical activity. According to own-designed survey results, employees are the most interested in activities which prevents diseases from sedentary work. The workplace wellness program promotion is designed to support work-life balance of employees. Diplomová práca sa zaoberá zistením motívov vedúcich k pohybovej aktivite a preferencií zamestnaneckých benefitov, aktivít a programov v oblasti zdravia. Výskum bol realizovaný v októbri 2016, prostredníctvom vlastnej ankety a dotazníku motivivácie k pohybovej aktivite (MPAM-R), zaslanej v elektronickej podobe. Na základe výsledkov dotazníka je možné konštatovať, že najpreferujúcejším motívom k vykonávaniu pohybovej aktivity je motív zdatnosti. Podľa výsledkov vlastnej ankety, by mali zamestnanci záujem o cvičenia zamerané na prevenciu ochorení zo sedavej práce, ktoré by boli vedené odborníkom. Na základe výsledkov je zostavený návrh na podporu zdravia na pracovisku, ktorého cieľom dosiahnúť rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Keywords: zdravie; pracovné prostredie; zdravý životný štýl; motivácia; zamestnanec; zamestnávateľ; pohybová aktivita; osobná pohoda; health; workplace enviroment; healthy lifestyle; motivation; employee; employer; physical activity; well-being Available in digital repository of UPOL.
Design to promote workplace wellness program in O2

The thesis deals with motives for physical activitiy and employee´s benefit preferences to promote workplace welleness programs. The research was implemeted in October 2016 through own-designed survey ...

BARONOVÁ, Zuzana; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Safety and barriers of bike - commuting to school in Olomouc region
MAYEROVÁ, Denisa; HAMŘÍK, Zdeněk
2016 - Czech
The active transport problematics is an important topic regarding the Worldwide urgent problems as diseases of the civilization, unhealthy lifestyle or climatic changes of the planet. Cycling as an alternative way of urban transport can become a prior way of the urban mobility including children commuting to their schools. The main goal of my diploma thesis was to describe the key reasons, why children in Olomouc region do not commute to school by bike. The research was conducted by a qualitative method and four independent interviews were performed - so called focus group method. The total number of respondents was 24. A content analysis of the records was written down to the Microsoft Word program and was processed manually to the mind maps using colour coding of the text. The results showed that children considered themselves as endangered participants of the road transport and they did not have sufficient knowledge of the traffic regulations. Another key finding was a low support of the active transport by schools, which was perceived by respondents as the biggest barrier, obstructing the bike - commuting to schools. Problematice aktivní dopravy je věnována značná pozornost s ohledem na naléhavé celosvětové problémy jako civilizační onemocnění, nezdravý způsob života nebo klimatické změny planety. Cyklistická doprava může být i v České republice prioritním způsobem městské mobility, včetně dojíždění dětí do škol. Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat klíčové důvody, proč děti v Olomouckém kraji nedojíždí do základních škol na kole. Výzkum byl prováděn kvalitativní metodou formou čtyř nezávislých rozhovorů - focus group. Celkový počet respondentů byl 24. Obsahová analýza nahrávek byla přepsána do programu Microsoft Word a zpracována ručně do myšlenkových map jednotlivých oblastí s využitím barevného označení textu. Ve výsledcích bylo zjištěno, že se děti považují za ohrožené členy silničního provozu, a nemají úplné znalosti dopravních předpisů. Dalším stěžejním zjištěním byla nízká podpora aktivní dopravy ze strany školy, což respondenti vnímají jako největší bariéru bránící dojíždění do školy na kole. Keywords: aktivní doprava; focus group; zdraví; pohybová aktivita; jízdní kolo; active transport; focus group; health; physical aktivity; bicycle Available in digital repository of UPOL.
Safety and barriers of bike - commuting to school in Olomouc region

The active transport problematics is an important topic regarding the Worldwide urgent problems as diseases of the civilization, unhealthy lifestyle or climatic changes of the planet. Cycling as an ...

MAYEROVÁ, Denisa; HAMŘÍK, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases