Number of found documents: 625855
Published from to

Sociální vazby u plcha velkého (Glis glis)
ZDAŘILOVÁ, Nikola; ADAMÍK, Peter; TKADLEC, Emil
2018 - Czech
Socialitu malých hlodavců ovlivňuje mnoho faktorů, a to jak vnitřních, tak i vnějších. Ve své bakalářské práci jsem sledovala sociální dynamiku plcha velkého (Glis glis) v průběhu aktivní sezóny od června do září v letech 2014 a 2015. Srovnávala jsem změny ve sdílení budek v typickém semenném a nesemenném roce. Zjistila jsem prokazatelné rozdíly v sociálních asociacích mezi semenným a nesemenným rokem. Produkce semen stromů tedy zásadně ovlivňuje celou populaci plcha, a to jak reprodukci, tak sociální vazby. Many internal and external factors affect sociality of small rodents. In my bachelor thesis I focused on social dynamics of edible dormouse during the active season from June to September 2014 and 2015. I compared the changes in nestbox sharing in a typical seed - masting year and a non - masting year. . I have found significant differences in nestbox sharing between seed - masting year and non - masting year. Tree seed production therefore affects the entire population of edible dormouse, including reproduction and the social bonds. Keywords: plch velký (Glis glis); sociální vazby; komunální hnízdění; sdílení budek; edible dormouse (Glis glis); social bonds; communal nesting; nestbox sharin Available in digital repository of UPOL.
Sociální vazby u plcha velkého (Glis glis)

Socialitu malých hlodavců ovlivňuje mnoho faktorů, a to jak vnitřních, tak i vnějších. Ve své bakalářské práci jsem sledovala sociální dynamiku plcha velkého (Glis glis) v průběhu aktivní sezóny od ...

ZDAŘILOVÁ, Nikola; ADAMÍK, Peter; TKADLEC, Emil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vybrané morfometrické charakteristiky a pokryvnost zvonku vousatého (Campanula barbata L.) v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku.
ŠVRLANSKÁ, Bára; ZEIDLER, Miroslav; BANAŠ, Marek
2018 - Czech
V Hrubém Jeseníku je zvonek vousatý (Campanula barbata) vázán na pravidelně disturbancí narušované mělké půdy a na přirozené porosty krátkostébelných niv.Vlivem změny hospodaření na těchto stanovištích dochází k ústupu sledovaného druhu. Tato práce tedy zkoumala morfometrické charakteristiky a pokryvnost Campanula barbata, jelikož je doposud málo informací o růstových formách tohoto druhu. Prvním cílem této práce bylo zjistit, zda existuje vztah mezi pokryvností vegetace a výskytem zvonku vousatého. Druhým cílem jsem zkoumala vztah mezi pokryvností vegetace a morfologickými parametry zvonku vousatého, které dobře vypovídají o kondici jedinců. V této práci jsem dále popisovala problematiku strategií horských druhů. Pro sledování vztahů byla provedena statistická analýza fytocenologických snímků na pěti lokalitách v Hrubém Jeseníku. Bylo zjištěno, že pokryvnost bylinného ani mechového patra nemá vliv na pokryvnost sledovaného druhu. Výsledky dále ukázaly, že počet listů u kvetoucích a nekvetoucích jedinců závisí na reprodukční strategii tohoto druhu a že nižší jedinci mají menší množství květů. Navíc nízký vzrůst je zároveň odezvou na nepříznivé (horské) podmínky prostředí. Naopak za příznivějších podmínek v nižších polohách rostou jedinci vyššího vzrůstu, který usnadňuje konkurenceschopnost ve vyšší vegetaci. In Hrubý Jeseník, the Campanula barbata is bound to the regular disturbance of the disturbed shallow soils and to the natural growths of shortgrasses floodplain.On this sites the studied species is on withdrawal by influence of changing economy. This work has been researching morphological characteristic a land cover of Campanula barbata, because there is not lots of information about grown forms of this species. The first objective of this work was to find out if there is a connection between landcover of the vegetation and the presence of Campanula barbata. The second objective was to research the relationship between the landcover of the vegetation and the morphological parameters of Campanula barbata, that shows well the condition of individuals. In this work I also described the issue of strategies of mountain species. A statistical analysis of phytosociological relevés was done at five localities in Hrubý Jeseník to monitor the relationships. It has been foundout that the landcover of the herb or moss layer does not affect the cover of the studied species. The results showed that the number of leaves on flowering and non-flowering individuals depends on a reproduction strategy of this species, and that lower individuals have less blooms. Also, low growth is also a response to unfavorable (mountain) environmental conditions. On the other hand, in more favorable conditions in the lower areas grows individuals higher height, which making easier competition in higher vegetation. Keywords: Campanula barbata; Hrubý Jeseník; disturbance; alpínská vegetace; růstová strategie; Campanula barbata; Hrubý Jeseník; disturbance; alpine vegetation; growth strategy Available in digital repository of UPOL.
Vybrané morfometrické charakteristiky a pokryvnost zvonku vousatého (Campanula barbata L.) v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku.

V Hrubém Jeseníku je zvonek vousatý (Campanula barbata) vázán na pravidelně disturbancí narušované mělké půdy a na přirozené porosty krátkostébelných niv.Vlivem změny hospodaření na těchto ...

ŠVRLANSKÁ, Bára; ZEIDLER, Miroslav; BANAŠ, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Příjmení v Lomnici nad Lužnicí
BECKOVÁ, Aneta
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na lingvistickou analýzu příjmení v Lomnici nad Lužnicí. Soupis obsahuje příjmení obyvatel, kteří měli k říjnu roku 2016 trvalé bydliště v obci. Antroponomastický materiál byl analyzován na základě odborné literatury s využitím tradičních klasifikačních postupů. Hlavním cílem práce je přispět k antroponomastice města Lomnice nad Lužnicí. This thesis focuses on linguistic analysis of surnames in Lomnice nad Lužnicí. The list contains surnames of inhabitants with permanent place of abode in October 2016. The anthroponomastic material was analyzed based on linguistic literature with the use of traditional classification methods. The main aim of this thesis is to contribute to anthroponomastics of Lomnice nad Lužnicí. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příjmení v Lomnici nad Lužnicí

Diplomová práce je zaměřena na lingvistickou analýzu příjmení v Lomnici nad Lužnicí. Soupis obsahuje příjmení obyvatel, kteří měli k říjnu roku 2016 trvalé bydliště v obci. Antroponomastický materiál ...

BECKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Stabilita stranického systému ve Velké Británii
KOZLOVSKÁ, Veronika; FIALA, Vlastimil; FILIPEC, Ondřej
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá stabilitou britského stranického systému se zaměřením na hlavní politické strany ve Velké Británii. Tato práce si klade za cíl zjistit, zda britský stranický systém je stabilní. Práce využívá metody analýzy odborných zdrojů, časopisů, novin a statistických údajů nejen v anglickém, ale i českém jazyce. Cílem první části je poskytnout teoretickou základnu pro další část diplomové práce. V textu práce je pojednáno o samotné definici stranického systému a teoretickém konceptu institucionalizace a jejích indikátorů. Druhá část popisuje základní charakteristiku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Čtenáře seznamuje se základními informacemi. Třetí část se zaměřuje na britský stranický systém a na hlavní politické strany, jejich vývoj a postavení ve stranickém systému. Ústřední část práce spočívá ve čtvrté části, která se zabývá analýzou britského stranického systému. Diplomová práce dospěje k závěru, zda britský stranický systém je stabilní či nikoliv. This diploma thesis deals with the stability of the British party system focusing on the main political parties in Great Britain. This paper aims to determine whether the British party system is stable. The thesis uses methods of analysis of sources, magazines, newspapers and statistical data not only in English but also in Czech. The aim of the first part is to provide a theoretical basis for the next part of the diploma thesis. The text of the thesis discusses the very definition of the party system and the theoretical concept of institutionalization and its indicators. The second part describes the basic characteristics of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The reader acquaints you with the basic information. The third part focues on the British party system and the main political parties, their development and theis status in the party system. The central part of the thesis is the fourth part, which deals with analysis of the British party system. The diploma thesis concludes whether the British party system is stable or not. Keywords: Velká Británie; konstituční monarchie; bipartismus; politické strany; konzervativní strana; liberální strana; labouristická strana; stranicko-politické systémy; britský stranický systém; volby 2005; volby 2010; volby 2015; institucionalizace/stabilita; indikátory měření míry institucionalizace; míra institucionalizace stranického systému; United Kingdom; constitutional monarchy; bipartism; political parties; conservative party; liberal party; labour part; party political system; british party system; elections 2005; elections 2010; elections 2015; instituonalization/stability; indicators measuring of institutionalization; institutionalization of the party system. Available in digital repository of UPOL.
Stabilita stranického systému ve Velké Británii

Diplomová práce se zabývá stabilitou britského stranického systému se zaměřením na hlavní politické strany ve Velké Británii. Tato práce si klade za cíl zjistit, zda britský stranický systém je ...

KOZLOVSKÁ, Veronika; FIALA, Vlastimil; FILIPEC, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

La Celestina: Comedia, Tragicomedia, Acto de Traso a přidané postavy
HŮLKOVÁ, Zuzana
2018 - Czech
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou nově se objevivších postav v pozdějších verzích díla Comedia de Calisto y Melibea, tj. Tragicomedia a také ve fragmentu označovaném jako Acto de Traso. Nejprve bude charakterizován historický a literární kontext díla a poté je práce zaměřena na odlišné verze díla. Dále je práce soustředěna na typologii postav. V této části budou objasněny funkční vzory jednotlivých divadelních postav. Předmětem zájmu třetí části práce je identifikování a popsání přidaných postav v těchto pozdějších verzích díla. The presented bachelor thesis deals with the analysis of newly appeared figures in later versions of the literary work Comedia de Calisto y Melibea, i.e. Tragicomedia, and in the fragment known as Acto de Traso. In the first part the features and characteristics of the historical and literary context will be defined and discussed. The second part will focus on the model typology and functions on which the figures in the work are patterned. The third part will concentrate on the different versions of the literary work, aiming to identify, describe and analyse the newly added figures in these later versions. Keywords: Komedie; nově přidané postavy; tragikomedie; akt; Comedy; newly appeared figures; tragicomedy; act Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La Celestina: Comedia, Tragicomedia, Acto de Traso a přidané postavy

Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou nově se objevivších postav v pozdějších verzích díla Comedia de Calisto y Melibea, tj. Tragicomedia a také ve fragmentu označovaném jako Acto de Traso. ...

HŮLKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Strategie nákupu vybrané firmy
ZECHOVSKÁ, Zdeňka
2018 - Czech
Tématem bakalářské práce je Strategie nákupu vybrané firmy. Teoretická část této práce nejdříve vymezuje oblast nákupu, jeho průběh a řízení. Poslední kapitoly teoretické části se zaměřují na popis dílčích strategií, které tvoří nákupní strategii podniku. Praktická část této bakalářské práce analyzuje nákupní strategii vybrané společnosti, která působí v oblasti obchodu s potravinami, konkrétně obchodu s francouzskými sýry. Na základě výsledků této analýzy jsou v závěru práce navrženy možnosti pro zlepšení nákupního procesu. The topic of this bachelor thesis is the Purchasing strategy of a company. The theoretical part of this work first defines the area of the purchase being made, the process and managing of the purchase. The last chapters of the theoretical part focus on the description of individual parts of purchasing strategies. The practical part of this bachelor thesis analyzes the purchasing strategy of a selected company operating in the trade of foodstuffs, namely the trade with French cheeses. Based on the results of this analysis, there are options suggested for improving the pur-chasing process in the conclusion of this work. Keywords: Nákup; strategie; analýza nákupu; obchod; potravinářství; Purchase; strategy; purchase analysis; trade; food industry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategie nákupu vybrané firmy

Tématem bakalářské práce je Strategie nákupu vybrané firmy. Teoretická část této práce nejdříve vymezuje oblast nákupu, jeho průběh a řízení. Poslední kapitoly teoretické části se zaměřují na popis ...

ZECHOVSKÁ, Zdeňka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Morfologická variabilita okruhu popence obecného na Moravě
UVÍROVÁ, Alena; KOBRLOVÁ, Lucie; DANČÁK, Martin
2018 - Czech
Okruh popence obecného (Glechoma hederacea agg.) zahrnuje dva druhy - popenec obecný (Glechoma hederacea) a p. chlupatý (G. hirsuta). Oba druhy mají poměrně rozsáhlý areál a na našem území se setkávají na Moravě, kde se vyskytují společně a vykazují zde poměrně vysokou morfologickou variabilitu. V místě jejich styku může teoreticky docházet i ke vzájemnému křížení. V rámci G. hederacea agg. bylo publikováno několik chromozomových počtů, od diploidních po hexaploidní. Právě značná morfologická variabilita způsobuje problémy při determinaci obou druhů. K cílům práce patřil výběr a testování významných morfologických znaků, které se používají k určování v determinačních klíčích a v květenách, srovnání morfologické variability mezi oběma druhy a jejich populacemi a také předběžné stanovení cytologické variability jednotlivých zástupců komplexu. Celkem bylo studováno 196 jedinců z 16 populací. Morfologická variabilita byla studována měřením 15 vybraných znaků na celkem 180 rostlinách z 12 populací. Data byla analyzována v programech NCSS a Canoco for Windows. Jelikož se u popenců objevuje pohlavní dimorfismus - tzv. gynodioecie, byl naměřený dataset rozdělen na skupiny samičích a oboupohlavných jedinců. Morfologická variabilita byla také studována pro průměry populací. Cytologická variabilita byla zkoumána pomocí metody průtokové cytometrie. Ploidní úroveň všech studovaných populací byla DNA-tetraploidní. Nepodařilo se tedy nalézt i další uváděné ploidie. Skupiny samičích rostlin popence obecného a chlupatého se pomocí morfometrické analýzy nepodařilo jednoznačně rozlišit, zatímco skupiny oboupohlavných rostlin vykazovaly signifikantní rozdíl ve většině morfologických znaků. Lze tedy říci, že gynodioecie hraje významnou roli v determinaci obou taxonů, přičemž samičí jedince lze mnohem obtížněji odlišit. Glechoma hederacea complex consists of two species - Glechoma hederacea and G. hirsuta. Both species have wide distribution and in the Czech Republic they occur commonly together only in the Moravia. They show there relatively high extent of morphological variability which may resulted from interspecific hybridization. Published chromosome numbers of G. hederacea complex are ranging from diploid to hexaploid. High extent of morphological variability of both species causes considerable problems with their determination. This thesis aims to select and test the morphological characters used in determination keys and floras, to compare the extent of morphological variability among studied species and populations and to preliminary screen ploidy level variation in this complex. In total, 196 individuals from 16 populations were studied. Morphological variability was studied by measuring the 15 selected morphological characters on 180 individuals from 12 populations in total. Morphological data sets were analysed in NCSS and Canoco for Windows. Because Glechoma is known for sexual dimorphism (i.e., gynodioecy), the dataset was divided to two groups according to their sex (i.e., female and hermaphrodite). Population averages of both groups were also analysed. Ploidy level was studied using flow-cytometry. Ploidy level of all analysed plants was DNA-tetraploid. Morphometric analysis shown that female individuals of G. hederacea and G. hirsuta cannot be distinguished from each other by using several characters given in determination keys. However, hermaphrodite individuals showed significant difference in almost all morphological characters. In conclusion, the gynodioecy plays important role in determination of both taxa and the differentiation of female individuals is much more demanding than in case of hermaphrodites. Keywords: Glechoma hirsuta; Glechoma ×pannonica; gynodioecie; Lamiaceae; morfologie; průtoková cytometrie; Glechoma hirsuta; Glechoma ×pannonica; gynodioecy; Lamiaceae; morphology; flow cytometry Available in digital repository of UPOL.
Morfologická variabilita okruhu popence obecného na Moravě

Okruh popence obecného (Glechoma hederacea agg.) zahrnuje dva druhy - popenec obecný (Glechoma hederacea) a p. chlupatý (G. hirsuta). Oba druhy mají poměrně rozsáhlý areál a na našem území se ...

UVÍROVÁ, Alena; KOBRLOVÁ, Lucie; DANČÁK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ohrožená flóra vybraných lokalit ve střední části CHKO Bílé Karpaty
FRANC, Martin; DANČÁK, Martin; ZEIDLER, Miroslav
2018 - Czech
Cílem této práce je studium ohrožené flóry lokalit, které v minulosti podléhaly značným antropogenním vlivům či byly jinak degradovány. Práce se zakládá na floristickém průzkumu jasně zvolených 12 lokalit v oblasti střední části CHKO Bílé Karpaty, pro které existují podrobné historické floristické záznamy a na srovnání získaných dat s autory, kteří prováděli podobný výzkum na stejných lokalitách v první polovině a na konci 20. století. Výsledky statistické analýzy dat poukázaly na zřetelné změny v počtu ohrožených druhů v případě většiny lokalit. Na polovině lokalit se ukázalo, že počty ohrožených druhů v čase mají klesající charakter a došlo k značnému úbytku počtu ohrožených druhů především mezi historickými daty z 20. století, avšak u značné části lokalit tento trend pokračuje dodnes. Dále se práce snaží generalizovat výsledky na úrovni celé střední části CHKO a zjisti tak změny v počtu ohrožených druhů v celé oblasti. Provedené analýzy však neukázaly signifikantní rozdíly mezi počty druhů mezi jednotlivými obdobími floristického průzkumu. Posledním cílem práce je okomentovat změny druhového složení ohrožené flóry na lokalitách. Nebyla potvrzena značná část druhů, které se historicky na lokalitách vyskytovaly, avšak byly nalezeny 4 nové druhy, které ani jeden z autorů historického výzkumu neuvádí. The aim of the study is description of threatened flora at locations which were strongly influenced by human or degraded in other way through history. The study is based on floristic field research on 12 selected locations in the central part of Bílé Karpaty Protected Landscape Area (PLA) with detailed historical floristic data and there is mentioned comparison between data from present field research and historical data form field researches in 20s-50s and 90s of 20th century. Results of statistical analysis demonstrated significant changes in numbers of threatened species in case of most locations. In half of locations has been found significant decrease in number of threatened species especially among mentioned historical data from 20th century. Moreover at significant part of these locations this decreasing trend continues until today. The next aim of this study is to generalize and implicate results on whole central part of PLA and showed differences in number of species at this area but results of statistical analysis have not showed statistically significant differences in number of threatened species between individual periods of field researches. The study was also paid attention to species composition of threatened flora at selected locations. Large number of species was not been confirmed witch were found during mentioned historical researches. However, at selected locations there were found 4 new species. These species were not mentioned in field researches in 20s-50s and 90s of 20th century. Keywords: Klíčová slova: ohrožená flóra; CHKO Bílé Karpaty; Orchidaceae; Stanislav Staněk; floristika; louka; historické změny; Key words: threatened flora; Bílé Karpaty PLA; Orchidaceae; Stanislav Staněk; floristics; meadow; historical changes Available in digital repository of UPOL.
Ohrožená flóra vybraných lokalit ve střední části CHKO Bílé Karpaty

Cílem této práce je studium ohrožené flóry lokalit, které v minulosti podléhaly značným antropogenním vlivům či byly jinak degradovány. Práce se zakládá na floristickém průzkumu jasně zvolených 12 ...

FRANC, Martin; DANČÁK, Martin; ZEIDLER, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Migrační charakteristiky a stanovení základních demografických parametrů u vybraných druhů žab
RŮŽIČKA, Jan; WEBER, Lukáš; LOSÍK, Jan
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá migračními charakteristikami a stanovením základních demografický parametrů u vybraných druhů žab v retenční nádrži v obci Tovéř. Jako metoda při odchytu žab byla použita naváděcí zábrana s padacími pastmi. Monitoring probíhal od 4.3.2017 do 18.11.2017 (259 dní). Hlavní imigrační vlna u R dalmatina byla od 18.3. do 23.3. u B. bombina se jednalo o 2 vlny a to od 19.3. do 12.7. a od 22.7. do 27.7., u B. bufo od 16.3. do 30.3 a u H. arborea od 28.4. do 1.6. Hlavní emigrační doba B. bombina byla od 12.7. do 3.5., u B. bufo od 16.3. do 30.3 a u H. arborea od 28.4. do 1.6. Data u B. bombina umožnila další analýzy např. vlivů na migraci. Dle výsledků vychází, že B. bombina migruje při teplotách mezi 7-12 °C, při vlhkosti vzduchu větší než 65 % a také, že preferuje spíše dny bez srážek. Při porovnávání směru migrace pomocí CMR metody se zjistilo, že z prostředí lesa přišli jedinci B. bombina, B. bufo, H arborea a B. viridis a z intravilánu obce jedinci R. dalmatina. Při emigraci druhy preferují stejný biotop. Pouze B. bufo preferují intravilán obce a R. dalmatina směr do lesa. Průměrná doba u B. bombina dle výsledků vychází u samců 89,5 dní a 64,5 dní u samic. Na této lokalitě bylo odchyceno celkem 5 druhů žab: 527 jedinců kuňky obecné (B. bombina), 466 jedinců skokana štíhlého (R. dalmatina), 51 jedinců ropuchy obecné (B. bufo), 50 jedinců rosničky zelené (H. arborea) a 7 jedinců ropuchy zelené (B. viridis). This bachelor thesis focused on migration characteristics and basic demographic parameters of selected species of frogs in the retention pond in the village Tovéř. The barrier with a pit- fall traps was used as the method of this research. The monitoring took place from 4.3. to 18.11. (259 days). In the case of R. dalmatina the main immigration wave was from 18.3. to 23.3. In the case of B. bombina there were two waves from 19.3. to 12.7. and from 22.7. to 27.7. In the case of B. bufo the wave was from 16.3. to 30.3. and H. arborea from 28.4.17 to 1.6. The main emigration time of B. bombina was from 12.7. to 3.5., B. bufo from 16.3. to 30.3. and H. arborea from 28.4. to 1.6. According to the results B. bombina migrates by the temperature between 7 and 12 °C, with the humidity higher than 65 % and it prefers days without precipitation. By the comparison of direction of migration was found, that the individuals B. bombina, B. bufo, H. arborea and B. viridis came from the forest habitat. The individuals of R. dalmatina came from village. By results, the individuals prefer the same biotop during the emigration, only B. bufo prefers the village and R. dalmatina prefers direction to the forest. According to the results, the average time for staying in the pond for B. bombina is 89,5 days for males and 64,5 days for females. In total 5 species of frogs was caught at this location: 527 individuals of B. bombina, 466 individuals of R. dalmatina, 51 individuals of B. bufo, 50 individuals of H. arborea and 7 individuals of B. viridis. Keywords: CMR; imigrace; emigrace; kuňka obecná (B. bombina); skokan štíhlý (R. dalmatina); ropucha obecná (B. bufo); rosnička zelená (H. arborea); ropucha zelená (B. viridis); CMR; immigration; emigration; european fire-bellied toad (B. bombina); agile frog (R. dalmatina); common toad (B. bufo); european tree frog (H. arborea); european green toad (B. viridis) Available in digital repository of UPOL.
Migrační charakteristiky a stanovení základních demografických parametrů u vybraných druhů žab

Tato bakalářská práce se zabývá migračními charakteristikami a stanovením základních demografický parametrů u vybraných druhů žab v retenční nádrži v obci Tovéř. Jako metoda při odchytu žab byla ...

RŮŽIČKA, Jan; WEBER, Lukáš; LOSÍK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Elektivita čeľustnoortopedickej liečby.
KONIAROVÁ, Alena; KAMÍNEK, Milan; URBANOVÁ, Wanda
2018 - Czech
Pomocou PAR indexu (Peer Assessment Rating) bola na súbore pacientov liečených fixnými a snímateľnými aparátmi, hodnotená efektivita čeľustnoortopedickej liečby. Súbor tvorilo 200 pacientov po ukončení aktívnej fázy liečby. 100 pacientov bolo liečených snímateľnými aparátmi a 100 pacientov bolo liečených fixnými aparátmi. Pacienti pochádzali zo štyroch čeľustnoortopedických pracovísk na Slovensku. U jednotlivých pacientov bola liečba začatá v rozmedzí od 1.1. 2014 do 31. 12. 2015. Meranie bolo uskutočnené na sádrových modeloch chrupu zhotovených pred a po ukončení aktívnej fázy liečby s použitím PAR meradla. Výsledky merania boli zaznamenané do grafov. Z meraní vyplynulo, že u pacientov liečených fixnými aparátmi, bola efektivita aj kvalita liečby vyššia ako u pacientov liečených snímateľnými aparátmi. V niektorých prípadoch liečených snímateľnými aparátmi s výslednou minimálnou úpravou bolo potrebné pokračovať v liečbe fixným aparátom. Using PAR index (Peer Assessment Rating Index) effectiveness of orthodontic treatment was assessed in the group of patients treated with fixed and removable appliances. The group consisted of 200 patients after the end of the active phase of treatment. 100 patients were treated with removable appliances and 100 patients were treated with fixed appliances. Patients came from three orthodontic workplaces in Slovakia. In individual patients, treatment was initiated between 1 January 2014 to 31 December 2015. Measurement was carried out in dental casts made before and after the active phase of treatment using PAR meter. Results of measurement were recorded in the charts. It follows from the results of measurement that effectiveness and quality of treatment with fixed appliances washigher than in patients treated with removable appliances. In some cases of treatment with removable appliances resulting in minimal improvement, it was necessary to continue in treatment with fixed appliance. Keywords: Efektivita čeľustnoortopedickej liečby; fixné čeľustnoortopedické aparáty; snímateľné čeľustnoortopedické aparáty.; Efficiency of orthodontic treatment; fixed orthodontic appliances; removable orthodontic appliances. Available in digital repository of UPOL.
Elektivita čeľustnoortopedickej liečby.

Pomocou PAR indexu (Peer Assessment Rating) bola na súbore pacientov liečených fixnými a snímateľnými aparátmi, hodnotená efektivita čeľustnoortopedickej liečby. Súbor tvorilo 200 pacientov po ...

KONIAROVÁ, Alena; KAMÍNEK, Milan; URBANOVÁ, Wanda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases