Number of found documents: 562893
Published from to

Implementace IntelliSense pro dynamický jazyk
Míšek, Jakub; Zavoral, Filip
2017 - English
In the context of computer programming, the importance of computer assistance is being understood by many developer communities. Developers are e.g. using the same well known expressions or searching method signatures in library documentations. Code sense or IntelliSense methods make most of these actions unnecessary because they serve the available useful information directly to the programmer in a completely automated way. Recently, with the increased focus of the industry on dynamic languages a problem emerges - the complete knowledge on the source code is postponed until the runtime, since there may be ambiguous semantics in the code fragment. As a part of the Phalanger project the methods for syntax and semantic analysis of the dynamic code were designed, especially targeted for the PHP programming language. These methods produce a list of valid possibilities which can be then used on a specified position in the source code; such as declarations, variables and function parameters. This collected information can be also used to a fine-grained syntax highlighting. Vývojáři během samotného programování často opakují stejná slova a stále opisují běžné výrazy. Dále také prohledávají dokumentace a zdrojové kódy, například kvůli znění deklarací metod a jiných symbolů. Z tohoto pohledu je velmi užitečná asistence ze strany vývojového prostředí. Konkrétně metody IntelliSense značně usnadňují práci tím, že shromažďují informace o používaných symbolech a programátorovi je automaticky nabízejí. Během práce s dynamickými jazyky je ale tato pomoc velmi problematická, jelikož sémantika jednotlivých symbolů není definitivně známa, dokud program není spuštěn. Součásti projektu Phalanger tak byli implementovány metody pro syntaktickou, ale také sémantickou analýzu zdrojového kódu, zaměřené hlavně na dynamický jazyk PHP. Je tak možné sestavit seznam slov, které je možné zapsat na určité místo ve zdrojovém kódu; jako jsou klíčová slova jazyka, deklarované symboly či parametry funkce, včetně informací o nich. Keywords: IntelliSense; PHP; dynamické jazyky; Phalanger; Analýza kódu; Abstraktní Syntaktický strom; IntelliSense; PHP; dynamic language; Phalanger; Code Analysis; Abstract Syntax Tree Available in a digital repository NRGL
Implementace IntelliSense pro dynamický jazyk

In the context of computer programming, the importance of computer assistance is being understood by many developer communities. Developers are e.g. using the same well known expressions or searching ...

Míšek, Jakub; Zavoral, Filip
Univerzita Karlova, 2017

Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů
Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav; Jiříček, Petr; Lykhach, Yaroslava
2017 - English
The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and their properties are compared in regular and inverse catalyst configurations. A procedure for epitaxial growth of CeO2(110) and CeOxFy(110) layers on Rh(110) single crystal is developed and described in detail. Shape alterations of Ce 3d spectrum brought about by fluorine doping are explained and a suitable deconvolution method is proposed. Special attention is focused towards stability of fluorine in ceria. Presented data show that fluorine incorporation in ceria lattice causes stable reduction of ceria, which withstands up to 200řC in near-ambient pressure conditions. Morphological changes are observed due to elongation of surface lattice constant of reduced ceria. Oxygen storage capacities and hydrogen oxidation reaction rates of four different studied systems are compared and discussed. The twofold nature of oxygen exposure of fluorinated ceria is discovered and explained. Oxygen repels fluorine from the surface, while the remaining part of fluorine is expelled to adsorbate positions, where its electronic state is altered. Moreover, such fluorine is prone to interact with atomic hydrogen. This reaction is... V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. Jejich vlastnosti jsou porovnávány v konfiguraci inverzního katalyzátoru a v neinvertované konfiguraci. Navíc byla popsána metoda umožňující epitaxní růst oxidu ceru (110) na Rh(110). Změny tvaru spektra Ce 3d vlivem přítomnosti fluoru ve vrstvě jsou v práci detailně popsány, vysvětleny a je navržen postup pro dekonvoluci změřených spekter. Speciální pozornost je věnována stabilitě fluoru ve vrstvě oxidu ceru. Data ukazují, že obsah fluoru je stabilní při tlaku řádově 100 Pa až do 200řC. Fluor ale způsobuje redukci oxidu ceru, zvětšení mřížové konstanty a tudíž i morfologické změny při růstu oxidu ceru. U čtyř typů vzorků byly popsány rozdíly v kyslíkové kapacitě vrstvy a ve schopnosti oxidovat vodík. Zároveň je v práci popsáno dvojí působení kyslíku. Část fluoru je vlivem kyslíkové expozice vypuzena směrem od povrchu, zatímco zbylá část je vypuzena do adsorpčních pozic na povrchu. Fluor v těchto pozicích má změněnou energetickou strukturu a je náchylný k reakci s atomárním vodíkem. Tato reakce je pravděpodobně zodpovědná za mizení fluoru z vrstvy oxidu ceru. Keywords: Oxid ceru; rhodium; fluor; kapacita pro uložení kyslíku; odstranění fluoru; Ceria; Rhodium; Fluorine; Oxygen Storage Capacity; Fluorine removal Available in a digital repository NRGL
Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů

The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and ...

Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav; Jiříček, Petr; Lykhach, Yaroslava
Univerzita Karlova, 2017

Atypické formy zaměstnání
Kaše, Miloslav; Štangová, Věra; Štefko, Martin
2017 - Czech
Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypical forms of employment, Rigorous thesis, Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2017. Number of pages 134. The topics of rigorous thesis are some selected atypical forms of employment and flexible working arrangements that the Czech labor law not yet fully knows and uses. The chosen theme is based on current trends in labor law highlighting flexicurity as a mutual individual employment relationship between employer and employee, which through atypical forms of employment and flexible working arrangements allows the freedom and flexibility for the employer and the guarantee and protection by minimum labor standards on the part of the employee. This paper also briefly compares atypical forms of employment and flexible working arrangement with Slovak labor legislation. This paper describes and evaluates selected atypical forms of employment and flexible working arrangements - homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling and voucher system - both from the perspective of employers, who often promote greater freedom and flexibility of labor legislation and from the perspective of employees who are more interested in the introduction of atypical forms of employment and flexible... Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypické formy zaměstnání, Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Praha, 2017. Počet stran rigorózní práce 134. Tématem rigorózní práce jsou některé vybrané atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce, které v českém pracovním právu ještě nejsou úplně známé a používané. Zvolené téma reaguje na současné trendy pracovního práva vyzdvihující flexicuritu jako vzájemný individuální pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který prostřednictvím atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce umožňuje volnost a pružnost na straně zaměstnavatele a garanci a ochranu v podobě minimálních pracovněprávních standardů na straně zaměstnance. Práce též stručně porovnává atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce se slovenskou pracovněprávní úpravou. Práce popisuje a hodnotí vybrané atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce - homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling a voucher systém - jak z pohledu zaměstnavatelů, kteří častěji podpoří větší volnost a flexibilitu pracovněprávních předpisů, tak z pohledu zaměstnanců, kteří mají větší zájem o zavádění atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce v rámci určitých... Keywords: atypické formy zaměstnání; flexibilní formy práce; flexicurita; work - life - balance; homeworking; job sharing; interim management; on call work; labor pooling; voucher systém; atypical forms of employment; flexible work arrangements; flexibility and security; work - life - balance; homeworking; job sharing; interim management; on call work; labor pooling; voucher system Available in a digital repository NRGL
Atypické formy zaměstnání

Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypical forms of employment, Rigorous thesis, Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2017. Number of ...

Kaše, Miloslav; Štangová, Věra; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Pokorná, Tereza; Hořák, Jaromír; Tlapák Navrátilová, Jana
2017 - Czech
The topic of my Master's degree thesis is "The issue of criminal juvenile justice". It is focused on the area of unlawful acts of youth and children under fifteen years old. I chosed this topic because of my interest in this area. The main focus of my thesis is juridical, and minor part is also devoted to criminal aspects. I focus mainly on the sanctions. Thesis is divided into seven chapters and further split into subsections. In the first chapter I describe basic facts of the youth criminal acts. I'm focusing mainly in the characteristic criminal conducts and behaviors. The following chapter is focused on Juvenile criminal justice and mainly Law No. 218/2003 Coll. It deal with the purpose of the law and the basic concepts. The third chapter describe the area of the legal accountability of youth people, it means the question of legal accountability and moral and intellectual maturity. It deals with issue of insanity and age limit for criminal accountability of youth. In the fourth chapter I have focused on the termination of criminal liability, active repentance and the Limitation of the law. The fifth chapter is focused on the analysis of measures and their deficiency. This chapter represents the core part of the thesis. In sixth chapter I deal with the question of specific forms of criminal... Tato diplomová práce s názvem Problémy trestního soudnictví nad mládeží se zabývá otázkou protiprávných činů spáchaných mladistvými a dětmi mladšími patnácti let a trestně právní reakcí na ně. Tuto práci jsem si zvolila zejména s ohledem na můj zájem o toto téma. Zaměření práce je hlavně juristické, práce se věnuje zejména rozboru jednotlivých opatření a jejich nedostatků. V omezené míře se práce zabývá i otázkami kriminologickými a kriminalistickými. Text práce je dělen do sedmi kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Úvodní kapitola se zaobírá základními kriminalistickými otázkami z oblasti kriminality mládeže, a to zejména typickými způsoby provedení a znaky páchaných protiprávních činů a hlavními kriminologickými faktory. V druhé kapitole se zabývám otázkou trestního práva mládeže, a to hlavně platným a účinným zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, účelem tohoto zákona a výkladem některých základních pojmů. Ve třetí kapitole se věnuji otázce trestní odpovědnosti mládeže, konceptu relativní trestní odpovědnosti a rozumové a mravní vyspělosti. Zabývám se také otázkou nepříčetnosti a také úvahou nad otázkou věkové hranice pro vznik trestní odpovědnosti. Čtvrtá kapitola je věnována otázce zániku trestní odpovědnosti, a to hlavně odlišnostem od obecné právní úpravy. Věnuji se... Keywords: : Mládež; mladistvý; trestní soudnictví nad mládeží; soud pro mládež; Youth; Juvenile; Juvenile criminal justice; Juvenile court Available in a digital repository NRGL
Problémy trestního soudnictví nad mládeží

The topic of my Master's degree thesis is "The issue of criminal juvenile justice". It is focused on the area of unlawful acts of youth and children under fifteen years old. I chosed this topic ...

Pokorná, Tereza; Hořák, Jaromír; Tlapák Navrátilová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu
Španihelová, Magda; Svatoňová, Kateřina; Švácha, Rostislav; Heczková, Libuše
2017 - Czech
Magda Španihelová Our (Beautiful, Healthy, Modern and National) Body: Visual Representation of Physical Culture and Sports in the Context of National Identity Formation in the Interwar Czechoslovakia Abstract This PhD thesis describes visual representation of partial aspects of physical culture and sports in interwar Czechoslovakia. The general phenomenon of social affiliation and national identification is critically observed in four central chapters, together with the usage of symbolic figures that are in periodical visual productions exposed as different body types. Aside the Sokol gymnastics club and its' attempt to formulate the national body, the central figure is the wrestler Gustav Frištenský who as the bearer of traditional concepts of health and beauty also represented the responsible modern citizenship. The dancer Milča Mayerová provides the framework for the exposure of dance culture as a characteristic phenomenon of the cultivation of the female body by movement, which enabled the body to mediate and visualise certain processes of modernity. The athlete Zdena Koubková completes the evocation of national bodies with a modern athletic figure of extreme abilities. Hence, this PhD thesis by crossing two thematic axes - visual representation of the body and sports physicality in Czechoslovak... Magda Španihelová Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu Abstrakt Tato práce se zabývá vizuální reprezentací dílčích aspektů fyzické kultury a sportu v meziválečném Československu. Ve čtyřech ústředních kapitolách, a prostřednictvím symbolických postav, které jsou v oblasti dobové vizuální produkce exponovány jako různé tělesné typy, je sledován obecnější fenomén společenské afiliace a národní identifikace. Vedle tělocvičného spolku Sokol a jeho pokusu o formulaci národního těla, je to postava zápasníka Gustava Frištenského jako nositele nejen tradičních obsahů zdraví a krásy, ale také odpovědného moderního občanství. Tanečnice Milča Mayerová poskytuje rámec pro expozici taneční kultury jakožto příznačného dobového fenoménu kultivace ženského těla pohybem, který zároveň zprostředkovává a zviditelňuje určité procesy modernity. Atletka Zdena Koubková završuje evokace národních těl moderní atletickou figurou krajních schopností. Disertační práce tak prostřednictvím křížení dvojí tematické osy - vizuální reprezentace těla a sportovní tělesnosti v československé meziválečné kultuře a procesu národní afiliace - nahlíží na dynamiku tohoto vzájemného vztahu. Diskurzivní analýza dobového... Available in a digital repository NRGL
Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu

Magda Španihelová Our (Beautiful, Healthy, Modern and National) Body: Visual Representation of Physical Culture and Sports in the Context of National Identity Formation in the Interwar Czechoslovakia ...

Španihelová, Magda; Svatoňová, Kateřina; Švácha, Rostislav; Heczková, Libuše
Univerzita Karlova, 2017

Koordinace systémů sociálního zabezpečení
Pivoda, Jan; Lang, Roman; Koldinská, Kristina
2017 - Czech
v angličtině Coordination of social security system is very important for migrant workers who, during their careers working in more countries around the world. This creates entitlements to the payment of social benefits in countries where they have gainful employment, but are often affected by sufficient insurance periods, which may not, however, be fulfilled in that country. For this reason, countries enter into agreements among themselves in order to facilitate migrant workers access to social security benefits to be entitled. Adjustment between states exists both at the multilateral level and at bilateral level. This laws shows how the coordination of social security system regulated at the multilateral level, especially within the European Union but also at the bilateral level the example of treaties that Czech Republic has concluded with other world countries, also focuses on the introduction of institutions that coordinate social security system fulfill in Czech Republic. At the multilateral level, the most important adjustment is created at the level of the European Union. This is based on the right to free movement, which is one of the fundamental principles on which the European Union is built. Coordination of the social security system in the European Union itself has four basic... v češtině Koordinace systému sociálního zabezpečení je velmi důležitá pro migrující pracovníky, kteří během své pracovní kariéře pracují ve více státech světa. Tím jim vznikají nároky na čerpání sociálních dávek ve státech, kde vykonávaly výdělečnou činnost, které jsou však velmi často ovlivněny dostatečnou dobou pojištění, která však nemusí být v daném státě splněna. Z tohoto důvodu státy mezi sebou uzavírají dohody, aby usnadnili migrujícím pracovníkům přístup k sociálním dávkám, na něž jim vznikl nárok. Úprava mezi státy existuje jak na multilaterální úrovni tak i na úrovní bilaterální. Tato právu ukazuje jak je koordinace systému sociálního zabezpečení upravena na multilaterální úrovni, především v Evropské unii, ale i na bilaterální úrovni na příkladu smluv, které Česká republika uzavřela dalšími státy světa, také se věnuje představení institucí, jež koordinaci systému sociálního zabezpečení naplňují v České republice. Na multilaterální úrovni je nejdůležitější úprava, která byla vytvořena na úrovni Evropské unie. Zdejší úprava vychází z práva na volný pohyb, které je jedním ze základních principů, na kterých je Evropská unie postavena. Samotná koordinace systému sociálního zabezpečení v Evropské unii má základní čtyři principy rovnost zacházení, uplatňování právního řádu jediného státu,... Keywords: koordinace systémů sociálního zabezpečení; migrující pracovník; sociální zabezpečení; Coordination of the Social Security system; migrant worker; Social Security Available in a digital repository NRGL
Koordinace systémů sociálního zabezpečení

v angličtině Coordination of social security system is very important for migrant workers who, during their careers working in more countries around the world. This creates entitlements to the payment ...

Pivoda, Jan; Lang, Roman; Koldinská, Kristina
Univerzita Karlova, 2017

Agenturní zaměstnávání
Veselý, Tomáš; Štangová, Věra; Štefko, Martin
2017 - Czech
This rigorous thesis deals with the topic of the agency employment and analyses and summarizes the legal development of this institution. It mainly focuses on the practice in Czech. This thesis is devided into eight chapters, when the main heart of the matter is described in the foutrh chapter. This chapter describes current legislation of agency employment from the point of view of private and public law. The following chapters deal with the practical aspects of agency employment, from the point of view of the user in general but also form the point of view of a particular agency on the Czech labour market. There has been also provided consideration de lege ferenda on a broader protection of temporarily assigned workers from the point of view of international labour law. The aim of this thesis is to complex view on the agency employment and its function in practice and legislative changes. Rigorózní práce s tématem agenturního zaměstnávání analyzuje a shrnuje problematiku právní úpravy agenturního zaměstnávání se zaměřením na praktickou stránku jeho fungování v České republice. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol, když jádro práce leží ve čtvrté kapitole, která se věnuje současné právní úpravě agenturního zaměstnávání v České republice. V následujících kapitolách rigorózní práce se věnuji praktickým problémům souvisejícím s agenturním zaměstnáváním jak z pohledu agentur práce, uživatelů, tak i zaměstnanců agentur práce a komparuji je s aktuálně připravovanou legislativou a možnou úpravou "de lege ferenda". Cílem této je práce je tedy přinést komplexní pohled na praktické fungování agenturní zaměstnávání v České republice a možnost jeho legislativních změn. Keywords: agenturní zaměstnávání; agentura práce; zprostředkování zaměstnání; agency employment; work agency; employment meditaion Available in a digital repository NRGL
Agenturní zaměstnávání

This rigorous thesis deals with the topic of the agency employment and analyses and summarizes the legal development of this institution. It mainly focuses on the practice in Czech. This thesis is ...

Veselý, Tomáš; Štangová, Věra; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Kubínová, Petra; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
2017 - Czech
English abstract Compensation for Occupational Accidents and Diseases The aim of this thesis is to give a comprehensive view of problematics related to occupational accidents and occupational diseases with attention to the types of compensation of injury and their comparation with legislation of compensation of accidents in civil law. According to author's opinion a deference between legislation of compensation of injury in civil law and in labour law can have a big influence on a victim status. Because of that the author of this work suggest to harmonize legislation of compensation of injury for all cases. The text is structured into chapters and subchapters. In this thesis author defines the basic concepts as occupational accidents, occupational diseases, duties of employers and employees in connection with an accident at work or occupational disease, employer's liability for damage and system of employer's liability insurance for damage. A large part of this work is also paid to the system of work injury insurance, which was to be run through the Czech Social Security Administration in the form of provision of social benefits to employees injured by work injury or occupational disease. Besides that the main attention is paid to forms of compensation for injured employees or in the event of employee death... Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Tato práce se věnuje problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměřením na jejich odškodňování. V první části této práce autorka odpovídá na základní obecné otázky týkající se zejména samotné definice pracovního úrazu a nemoci z povolání, odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a jeho zaměstnavatelem a s tím souvisejícími právy a povinnostmi každého z nich. V další části se autorka této práce zabývá zákonným pojištěním zaměstnavatele z odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání a dále pojištěním dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Na závěr je věnována pozornost jednotlivým nárokům na náhradu újmy na zdraví. Poslední kapitola této práce je věnována základnímu srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v České republice s právní úpravou na Slovensku. Pro ucelenost nabízí tato práce základní srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce s právní úpravou odškodňování újmy na zdraví v právu občanském. Cílem této práce je zejména podat ucelený pohled do této problematiky a poukázat na komplikovanost právní úpravy, která vychází z diferenciace pravidel odškodňování zvlášť pro újmu na zdraví dle zákoníku... Keywords: pracovní úraz; nemoc z povolání; škoda na zdraví; occupational accident; occupational disease; injury Available in a digital repository NRGL
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

English abstract Compensation for Occupational Accidents and Diseases The aim of this thesis is to give a comprehensive view of problematics related to occupational accidents and occupational diseases ...

Kubínová, Petra; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Termoregulace mravenců rodu Formica, konflikt jedince versus kolonie
Kadochová, Štěpánka; Frouz, Jan; Dauber, Jens; Domisch, Timo
2017 - English
This thesis deals with thermoregulation in red wood ants, in Formica rufa group. Our aim was to better understand the mechanisms by which red wood ants maintain thermal homeostasis in their nests. Red wood ants are known to keep high and stable temperatures in their nests from spring to autumn. Most emphasis is placed on the role of the nest mound as a solar collector or on a heat production by microbial community present in the nest material. However, some researchers believe that wood ants are able of active nest thermoregulation in which they can affect the nest temperature by behavioural reactions, mainly by sun basking, increased metabolic heat production or heat transport. The thesis consists of three research articles. The first one is focused on the timing of thermoregulation in red wood ants, the second one investigates in more detail one specific aspect of red wood ant thermoregulation - a sun basking behaviour. These two papers provide data from long-term field observations and experiments. The last paper is based on laboratory experiments where we tested a hypothesis resulting from field observations. Thanks to the field research we found out that ant activity (traffic on ant trails) significantly correlates with nest temperature; once the activity decreased the thermal homeostasis... Tato práce se zabývá termoregulací lesních mravenců ze skupiny Formica rufa. Naším cílem bylo lépe porozumět mechanismům, díky kterým lesní mravenci udržují teplotní homeostázu svých hnízd. Lesní mravenci jsou známí tím, že ve svých hnízdech udržují stabilně zvýšenou teplotu od jara do podzimu. Velký význam je tradičně přikládán funkci hnízda coby solárního kolektoru a také produkci tepla mikrobiálním společenstvem přítomným v hnízdním materiálu. Avšak někteří vědci věří, že lesní mravenci jsou schopni aktivní termoregulace, tedy že mohou ovlivňovat hnízdní teplotu svým chováním, jmenovitě sluněním se, zvýšenou metabolickou produkcí nebo přenosem tepla. Tato práce se skládá ze tří výzkumných článků. První se zaměřuje na časování termoregulace u lesních mravenců, druhý studuje podrobněji jeden specifický aspekt termoregulace lesních mravenců - slunící chování. Tyto dva články prezentují data z dlouhodobého terénního výzkumu a experimentů. Poslední článek vychází z laboratorních experimentů, kde jsme testovali hypotézy vzešlé z pozorování v terénu. Díky terénnímu výzkumu jsme zjistili, že aktivita mravenců (počet jedinců jdoucích do mraveniště) signifikantně koreluje s hnízdní teplotou. Jakmile poklesla aktivita mravenců, teplotní homeostáza v hnízdě byla narušena. V souladu se staršími autory jsme... Keywords: lesní mravenci; rod Formica; termoregulace; chování jedince vs skupiny; produkce metabolického tepla; predikční model; analýza přežívání; wod ants; genus Formica; thermoregulation; individual and group behavior; metabolic heat production; predictive model; survival analysis Available in a digital repository NRGL
Termoregulace mravenců rodu Formica, konflikt jedince versus kolonie

This thesis deals with thermoregulation in red wood ants, in Formica rufa group. Our aim was to better understand the mechanisms by which red wood ants maintain thermal homeostasis in their nests. Red ...

Kadochová, Štěpánka; Frouz, Jan; Dauber, Jens; Domisch, Timo
Univerzita Karlova, 2017

Zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti
Stádníková, Jana; Štefko, Martin; Morávek, Jakub
2017 - Czech
Brokering employment according to Act of Employment Abstract This thesis is aimed at the problematics of brokering employment as an important tool of fullfilling one of the basic goals of employment policy which is reducing unemployment. Except historical definition and development of labour office and employment agency this thesis also focuses on those entities which are active in this field in the Czech Republic and which try to respond to the current demand in labour market. The aim of the thesis was to identify brokering employment as an important tool within the employment policy, all on the basis of the current legal regulation, and to analyze forms of brokering employment emphasizing each individual essence of each form of brokering employment.The thesis defines the position of each of the stakeholders providing basic relevant data showing the most important indicators in the field of brokering employment both at the labour office and at the employment agency. It also deals with individual processes and relevant related issues that are immanent to job placement by the Czech Labour Office and employment agencies. Particular attention is also paid to the status of a natural person in the context of job placement as the most important element, for the natural person has a number of obligations in his... Tato práce je zaměřena na problematiku zprostředkování zaměstnání jako důležitého nástroje při naplňování jednoho ze základních poslání politiky zaměstnanosti, kterým je snižování nezaměstnanosti. Kromě historického vymezení a vývoje úřadu práce a agentury práce se práce současně věnuje těmto subjektům, které v této oblasti v České republice působí a jež se, každý z jiné úrovně snaží reagovat na aktuální poptávku na trhu práce. Cílem práce bylo na základě současné právní úpravy identifikovat zprostředkování zaměstnání je důležitý nástroj v rámci politiky zaměstnanosti a analyzovat formy zprostředkování zaměstnání, přičemž je zdůrazněna jednotlivá podstata každé z forem zprostředkování zaměstnání. Práce vymezuje postavení každého ze zainteresovaných subjektů, když podává základní relevantní data znázorňující nejdůležitější ukazatele v oblasti zprostředkování zaměstnání jak u úřadu práce, tak u agentury práce. Dále se věnuje jednotlivým procesům a relevantním souvisejícím otázkám, které jsou imanentní pro zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky a agenturami práce. Důležitá pozornost je věnována také postavení fyzické osoby v rámci zprostředkování zaměstnání, coby nejdůležitějšímu prvku, neboť zejména ve vztahu ke zprostředkování zaměstnání u úřadu práce má fyzická osoba v rámci svojí... Keywords: Agentura práce Povolení ke zprostředkování zaměstnání Uchazeč o zaměstnání Úřad práce Zprostředkování zaměstnání; Employment agency Permit to broker employment Job seeker Labour office Brokering employment Available in a digital repository NRGL
Zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti

Brokering employment according to Act of Employment Abstract This thesis is aimed at the problematics of brokering employment as an important tool of fullfilling one of the basic goals of employment ...

Stádníková, Jana; Štefko, Martin; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases