Number of found documents: 577869
Published from to

Extrakce textur z fotografií
Sedláček David; Luzin Danil; Šimeček Ivan
2018 - English
Tato bakalářská práce popisuje proces analýzy, návrhu a implementace nástroje pro extrakci textur. Nástroj vytvoří pro 3D model získaný fotorekonstrukcí obrazové soubory, které se dají použít pro otexturování tohoto 3D modelu. Vstupem programu je 3D model, sada fotografií a kalibrační data kamer. Práce popisuje techniky, přístupy a výzvy přítomné v oboru extrakce textur. V této práci je implementováno pár nových způsobu řešení některých z těchto problému. Výsledkem práce je plně funkční nástroj napsaný v C++.This bachelor's thesis describes the process of analysis, design and implementation of a texture extraction tool. Provided with a reconstructed 3D model, set of photographs and a camera calibration data, the tool is able to generate texture file/files for that 3D model. The work describes techniques, approaches and challenges present in the field of texture extraction. Couple new ways of solving some of those challenges are also described and implemented in the work. The result of the work is a fully functional tool written in C++. Keywords: extrakce textur,zpracování obrazu,3D rekonstrukce,Bundler,structure from motion,Markov Random Field,fotogrammetrie,C++; texture extraction,image processing,3D reconstruction,Bundler,structure from motion,Markov Random Field,photogrammetry,C++ Available in digital repository of ČVUT.
Extrakce textur z fotografií

Tato bakalářská práce popisuje proces analýzy, návrhu a implementace nástroje pro extrakci textur. Nástroj vytvoří pro 3D model získaný fotorekonstrukcí obrazové soubory, které se dají použít pro ...

Sedláček David; Luzin Danil; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modelování a identifikace poddajného mechanismu s mechanicky zesílenými piezoaktuátory
Šika Zbyněk; Dvořák Ladislav; Beneš Petr
2018 - Czech
Předmětem této práce jsou metody modelování a identifikace poddajných soustav s piezoaktuátory. První část se věnuje modelování kmitajících struktur. Uveden je přehled modelů užívaných k popisu dynamických systémů. Podrobněji jsou vysvětleny metody redukce poddajných soustav a metoda Eigensystem Realization Algorithm užívaná k experimentální identifikaci. V druhé části jsou vybrané metody aplikovány při experimentální identifikaci demonstrátoru Quadrosphere. Analyzovány jsou vlastní frekvence systému a úspěšně identifikován je i model ve formě stavového popisu.The paper deals with modelling and identification of flexible structures with piezo-actuators. The first part covers modelling of vibrating systems. An overview of common dynamic models is provided and methods of structure reduction and Eigensystem Realization Algorithm are introduced. In the second part, particular methods are applied for experimental identification of mechanism Quadrosphere. Natural frequencies of the system are analyzed and a corresponding model is identified in state space form. Keywords: modelování,poddajná soustava,piezoaktuátory,experimentální identifikace,stavový popis,redukce dynamického systému,Eigensystem Realization Algorithm,vlastní frekvence; modelling,flexible structure,piezo-actuators,system identification,state space,structure reduction,Eigensystem Realization Algorithm,natural frequency Available in digital repository of ČVUT.
Modelování a identifikace poddajného mechanismu s mechanicky zesílenými piezoaktuátory

Předmětem této práce jsou metody modelování a identifikace poddajných soustav s piezoaktuátory. První část se věnuje modelování kmitajících struktur. Uveden je přehled modelů užívaných k popisu ...

Šika Zbyněk; Dvořák Ladislav; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Chytrý strážce domácí sítě
Smítka Jiří; Páleník Peter; Moucha Alexandru
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a hrozieb v domácej sieti a v neposlednom rade na bezpečnosť detí a na kontrolu ich prístupu k Internetu. Cieľom práce je vytvoriť systém bežiaci na platforme Raspberry Pi 3, ktorý je čo najjednoduchší na nasadenie a používanie bežným užívateľom bez znalostí z odboru počítačových sietí. Systém má byť schopný spolupracovať s domácim routrom, ku ktorému má byť pripojený jediným ethernetovým káblom. Systém pracuje v prostredí GNU/Linux, jeho jadro je Java aplikácia slúžiaca ako server, ktorý zároveň obaľuje ďalšie existujúce open-source sieťové nástroje (Nmap, Suricata, a pod.). Výsledkom je systém spĺňajúci požadované vlastnosti, ktorý bol otestovaný v ostrom prostredí domácej siete.This thesis is about design and creation of a system, which tries to solve complex security of a home network. Emphasis is mostly placed on detection of new (and unknown) devices on the network, detection of attacks and threats in a home network and last but not least security of children and controlling their access to the Internet. The aim of this thesis is to create a system running on Raspberry Pi 3 platform, which is easy to deploy and use by an ordinary user without knowledge in the field of computer networks. System should be able to cooperate with home router, to which it should be connected by a single ethernet cable. System runs in GNU/Linux enviroment, the core of the system is Java application serving as a server, which also encapsulates other existing open-source network tools (Nmap, Suricata, etc.). The result is a system meeting the reqirements, which has been tested in home network enviroment. Keywords: bezpečnost' domácej siete,siet'ová bezpečnost',rodičovská kontrola,detekcia útokov,Intrusion Detection System,monitorovanie dátového toku,WiFi bezpečnost',IoT bezpečnost',Raspberry Pi; home network security,network security,parental control,attack detection,Intrusion Detection System,traffic monitoring,WiFi security,IoT security,Raspberry Pi Available in digital repository of ČVUT.
Chytrý strážce domácí sítě

Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a ...

Smítka Jiří; Páleník Peter; Moucha Alexandru
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Učební text pro praktické vyučování
Mrázková Kateřina; Nachtigalová Tereza; Matějčíková Lenka
2018 - Czech
Práce se zabývá tvorbou učebního materiálu pro praktické vyučování oboru asistent zubního technika. V první části se práce zaměřuje na didaktické pomůcky. Velkou pozornost věnuje funkci a hodnocení učebnic. Je zde také kapitola zabývající se tvorbou učebního textu. Součástí práce je i vymezení praktického vyučování, rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu. Druhá část práce řeší samotnou tvorbu učebního textu pro předmět zhotovování stomatologických protéz a protetická technologie. Je zde uvedena metodika zpracování textů a porovnání dostupných učebnic s nově vytvořenými texty. Součástí praktické části je hodnocení vytvořených učebních textů žáky a učiteli SZŠ a VOŠZ Nymburk. Výsledkem bakalářské práce je vytvoření tří učebních textů pro praktické vyučování pro 1., 2. a 3. ročník oboru asistent zubního technika včetně pracovního listu s opakováním a řešením.The bachelor thesis deals with creation of teaching materials for the professional classes of the Assistant dental technician study program. It focuses on didactic aids in the first part of the thesis. Great attention is paid on function and evaluation of the textbooks. There is also a chapter dealing with the creation of teaching texts. Definition of professional classes, general educational program and school educational program is also included in the first part of the thesis. The second part of the thesis deals with the creation of teaching texts for the Making of dental prostheses and prosthetic technologies classes. There is a methodology of texts processing and the comparison of available textbooks with newly created texts. This part also includes the evaluation of created teaching texts by students and teachers of the Medical school in Nymburk. The result of this bachelor thesis is the creation of three teaching texts for professional classes for students of the first, second and third grade of the Assistant dental technician study program and includes also the worksheet with the repetition and solution. Keywords: Didaktické prostředky,učebnice,praktické vyučování,rámcový vzdělávací program,školní vzdělávací program,tvorba učebního textu; Didactic resources,textbooks,practical lessons,framework educational program,school educational program,creation of learning text Available in digital repository of ČVUT.
Učební text pro praktické vyučování

Práce se zabývá tvorbou učebního materiálu pro praktické vyučování oboru asistent zubního technika. V první části se práce zaměřuje na didaktické pomůcky. Velkou pozornost věnuje funkci a hodnocení ...

Mrázková Kateřina; Nachtigalová Tereza; Matějčíková Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Příprava učitele na projektovou výuku kancelářských aplikací
Svoboda Emanuel; Liška Petr; Vaněček David
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je příprava učitele na projektovou výuku kancelář-ských aplikací v konkrétní projektu. V teoretické části jsou analyzovány cíle ve vý-uce kancelářských aplikací z pedagogických dokumentů a dalších zdrojů. Následu-je shrnutí teorie projektového vyučování a rozhovory s učiteli o jeho praktickém využití. V praktické části práce je definován projekt pro řešení v rámci projektového vyu-čování, je provedena didaktická analýza učiva a vytvořeny přípravy učitele na vyu-čování.The subject of the bachelor thesis is the preparation of a teacher for the project teaching of office applications in a specific project. In the theoretical part, there is an analysis of the objectives of the teaching of office applications from pedagogi-cal documents and other sources. Then, there is a summary of the theory of the project teaching and interviews with teachers about its practical use. In the practical part of the thesis, a project is defined as a solution within the framework of the project teaching, a didactic analysis of the subject matter is made and the preparation of the teacher for the teaching is created. Keywords: Projektové vyučování,projektová metoda a forma,rámcový vzdělávací program,školní vzdělávací program,cíle vyučování,příprava učitele na vyučování,informač-ní a komunikační technologie,kancelářské aplikace,programování maker; Project teaching,project method and organizational form,framework educational program,school educational program,learning objectives,teacher?s preparation,information and communication technologies,office applications,macro pro-gramming Available in digital repository of ČVUT.
Příprava učitele na projektovou výuku kancelářských aplikací

Předmětem bakalářské práce je příprava učitele na projektovou výuku kancelář-ských aplikací v konkrétní projektu. V teoretické části jsou analyzovány cíle ve vý-uce kancelářských aplikací z ...

Svoboda Emanuel; Liška Petr; Vaněček David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Robot NAO matematikem
Skrbek Miroslav; Stanko Richard; Štampach František
2018 - Czech
Cielom práce je navrhnút aplikáciu na rozpoznávanie a výpocet matematických príkladov, ktorá beží na humanoidnom robotovi NAO od firmy Softbank Robotics. Práca je rozdelená do troch celkov. Prvý predstavuje robota NAO, jeho technickú a programovú výbavu. Dalej poskytuje strucnú históriu technológie OCR, oboznamuje so samotnou technológiou a princípmi, ktoré používa. Popísané sú aj jednotlivé použité funkcie knižnice OpenCV a matematického aparátu, ktorý sa za nimi ukrýva. Uvedený je aj zoznam použitých nástrojov a podmienky, ktoré musia byt splnené, aby aplikácia fungovala. V závere prvej casti je vyobrazený a popísaný vývojový diagram návrhu aplikácie. Druhý celok je venovaný podrobnému popisu programu, ktorý je vyvinutý v grafickom prostredí Choregraphe a v jazyku Python. Hlavné bloky kódu sú podrobne popísané a vysvetlené sú aj vstavané funkcie a balícky jazyka Python. Robot dokáže rozpoznat a vypocítat príklady od rovníc až po limity a integrály. Posledný celok je venovaný testovaniu a výsledkom. Aplikácia je riadená a ukoncená slovnými príkazmi, teda nemusí byt opätovne spuštaná. Projekt je možné využit na riešenie príkladov z tabule, papiera alebo na kontrolu správnosti. Do budúcnosti je možné rozšírenie na vysvetlenie konkrétnej problematiky, generovanie náhodných príkladov alebo použitie OCR casti na cítanie dokumentov, kníh a textov.The aim of this thesis is to develop an application suited for equation recognition and solving. This application is designed to run on the humanoid robot NAO, developed by Softbank Robotics. The thesis is divided into three main sections. The first section introduces the robot, NAO his hardware and software specifications. Later on it deals with the history of OCR, the technology and its principles. OpenCV and its functions are described in detail including the mathematics involved. We give a list of tools used for this thesis and some requirements to make the application run properly. At the end of the first section a flowchart diagram is used to describe the design of the program. The second section is dedicated to a detailed description and explanation of the program which is developed in the Choregraphe suite with additional Python scripts. The main blocks of the code are explained in detail including some built-in functions and packages of the Python language. NAO is able to recognize and solve problems including basic equations, multiple variable equations, limits and integrals. The application is controled by words using speech recognition, so it does not have to be run over and over. The last section addresses testing and results. This project can be used to solve problems from the blackboard or written on a paper, or to check whether they are correct or not. For future development it is possible to add an explanation module, which would explain the topic in more detail, a random problem generator for the selected topic or use the OCR engine to create a document, book, text reader. Keywords: Nao,OCR,OpenCV,Matematika,Wolfram Alpha,Výpočetpríkladov; Nao,OCR,OpenCV,Math,Wolfram Alpha,Equation solving Available in digital repository of ČVUT.
Robot NAO matematikem

Cielom práce je navrhnút aplikáciu na rozpoznávanie a výpocet matematických príkladov, ktorá beží na humanoidnom robotovi NAO od firmy Softbank Robotics. Práca je rozdelená do troch celkov. Prvý ...

Skrbek Miroslav; Stanko Richard; Štampach František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Samoladící regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot
Hofreiter Milan; Hylmar František; Bauerová Dana
2018 - Czech
Práce se zabývá metodikou návrhu a realizace samoladících regulátorů. Po stručném úvodu do problematiky jsou v ní popsány tři vybrané metody pro automatické nastavení parametrů regulátoru. Při výběru je pak kladen důraz zejména na využití pro praxi. Následně je představen programovatelný automat PLC Tecomat Foxtrot a jeho softwarové možnosti pro programování řídících algoritmů. V další části práce je popsána praktická realizace vybraných metod samoladících regulátorů a jejich implementace do vybraného PLC v programovacím jazyce ST za použití prostředí Mosaic. V poslední části práce jsou pak všechny naprogramované samoladící regulátory otestovány na reálných laboratorních úlohách. Výsledky testování jsou zhodnoceny v závěru.The thesis delas with design and implementation methodology of self-tuning controllers. After a brief introduction three selected self-tuning methods are described. The selection of these methods is based mainly on their use for practice. Subsequently programmable PLC Tecomat Foxtrot is described also with its options in controller programming. The next part of the thesis describes implementation of selected self-tuning methods into selected PLC using programming lanuguage ST and programming tool Mosaic. In the last part of thesis, all programmed self-tuning controllers are tested on real laboratory tasks. The test results are evaluated in the conclusion. Keywords: samoladící regulace,pid regulátor,tecomat foxtrot; self-tuning controllers,pid regulator,tecomat foxtrot Available in digital repository of ČVUT.
Samoladící regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot

Práce se zabývá metodikou návrhu a realizace samoladících regulátorů. Po stručném úvodu do problematiky jsou v ní popsány tři vybrané metody pro automatické nastavení parametrů regulátoru. Při výběru ...

Hofreiter Milan; Hylmar František; Bauerová Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technicko - ekonomická analýza možnosti instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny
Klein Vít; Shevchenko Andriy; Kolařík Radim
2018 - Czech
Hlavním cílem této práce je provést technicko - ekonomický výpočet a zhodnocení instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny. Cílem projektu je produkce čisté elektrické energie a její další prodej. V první části popisuju energetické hospodářství Ukrajiny, fotovoltaické elektrárny v současné energetice a výhled do budoucnosti FVE. Také v této části byly popsány jednotlivé komponenty pro stavbu fotovoltaické elektrárny, popsán princip fotovoltaického jevu a typy fotovoltaických článků. V další části byla popsána současná Ukrajinská legislativa upravující provozování fotovoltaických elektráren a taky statni podpora za zeleným tarifem. V této části také popisuju daňovou legislativu a různé metody a způsoby odepisování. Další část popisuje kritické faktory úspěchu při vývojů a realizaci fotovoltaických projektu. Je popsán postup investora od vyberu vhodného místa do uvedeni elektrárny do provozu. V praktické části této práce je nakreslena schéma elektrárny, provedena analýza klimatických podmínek a je proveden návrh komponent, výpočet nákladů a výnosů, a potom je vypočítaná návratnost FV elektrárny.The main aim of this work is to carry out the technical and economic calculation and evaluation of the possibility of installation of a photovoltaic power plant in third world countries on the example of Ukraine. The main aim of the project is production of clean electricity and its reselling. In the first part I describe the energy industry of Ukraine, photovoltaic power plants in current energetical balance and the future of the PVP. Also, in this part I describe the components for construction of photovoltaic power plant, the principle of photovoltaic effect and types of photovoltaic cells. The next part describes the current Ukrainian legislation regulating the operation of photovoltaic power plants and the state support for the green tariff. This section also describes the tax legislation and various types and methods of depreciation. The next part describes critical factors of success in the development and implementation of photovoltaic projects. Also, I describe the list of actions of the investor, from the selection of the suitable place to putting the plant into operation. In the practical part of this thesis there is a scheme of the power plant, analysis of climatic conditions and the selection of components, calculation of costs and revenues and then the calculation of PV plant payback. Keywords: Fotovoltaická elektrárna,Obnovitelné zdroje energie,Fotovoltaika,Ukrajina; Photovoltaic power plant,Renewable energy,Photovoltaics,Ukraine Available in digital repository of ČVUT.
Technicko - ekonomická analýza možnosti instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny

Hlavním cílem této práce je provést technicko - ekonomický výpočet a zhodnocení instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny. Cílem projektu je produkce čisté ...

Klein Vít; Shevchenko Andriy; Kolařík Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Racionalizace odlitku rámu ze Zn slitin
Herman Aleš; Polanecký Petr; Hendrych Robin
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá teorií tlakového lití a optimalizací procesu výroby odlitku rámečku ze slitiny ZAMAK 5 pro firmu 2N Telekomunikace. Tento odlitek je náchylný na vznik vnitřních vad, především porezity, kvůli které vznikají vady povrchové úpravy. Cílem práce je analyzovat konstrukci odlitku a s využitím numerické simulace v softwaru NovaCast určit příčiny vzniku vnitřních vad odlitku a optimalizovat proces výroby. Výsledkem práce je zhodnocení vlivů na jakost odlitku a jejich možná řešení.This bachelor thesis deals with the theory of pressure casting and optimization of the production process of ZAMAK 5 alloy frame casting for company 2N Telecommunications. This casting is susceptible to the appearance of internal defects primarily of porosity, due to which surface defects are created. The aim of the thesis is to analyze the component design and to determine the causes of internal defects of casting using numerical simulation in NovaCast software and optimize the production process. The result of the thesis is an evaluation of the influence on casting quality and their possible solution. Keywords: slitiny zinku,slitiny ZAMAK,tlakové lití,numerická simulace,optimalizace,bakalářská práce; zinc alloy,ZAMAK alloy,pressure casting,numerical simulation,optimization,bachelor work Available in digital repository of ČVUT.
Racionalizace odlitku rámu ze Zn slitin

Tato bakalářská práce se zabývá teorií tlakového lití a optimalizací procesu výroby odlitku rámečku ze slitiny ZAMAK 5 pro firmu 2N Telekomunikace. Tento odlitek je náchylný na vznik vnitřních vad, ...

Herman Aleš; Polanecký Petr; Hendrych Robin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rekonstrukce historických staveb a jejich ocenění
Brožová Lucie; Svobodová Štěpánka; Hlaváčová Anna
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá oceňováním rekonstrukcí historických budov, především památek. V práci jsou popsány situace typické pro takovéto rekonstrukce, jako provádění restaurátorských prací, problematika povolení zásahu na kulturní památce a ztížené podmínky pro ocenění samotných prací. Dále si práce dala za cíl zjistit, zda je možné ve fázi rozhodování o investici zjistit výše nákladů na rekonstrukci historických budov pomocí upravených ukazatelových cen.Bachelor thesis deals with valuation of the reconstruction of the historical buildings, primarily cultural built heritage. It describes situations typical for such a reconstruction as are performing restoration works, problematics of authorization for intervention in cultural built heritage and difficult conditions for valuation of the works themselves. Furthermore thesis aimed to find out whether it is possible to determine the amount of reconstruction costs of the historical buildings at the investment decision-making stage using adjusted indicator prices. Keywords: historické budovy,kulturní památka,oceňování rekonstrukce,restaurátorské práce,výpočet nákladů; Calculation of expenses,cultural built heritage,historical buildings,restoration works,valuation of the reconstruction Available in digital repository of ČVUT.
Rekonstrukce historických staveb a jejich ocenění

Bakalářská práce se zabývá oceňováním rekonstrukcí historických budov, především památek. V práci jsou popsány situace typické pro takovéto rekonstrukce, jako provádění restaurátorských prací, ...

Brožová Lucie; Svobodová Štěpánka; Hlaváčová Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases