Number of found documents: 567179
Published from to

Poskytování spirituální péče na jednotce intenzivní péče
Čermáková, Věra; Mellanová, Alena; Dynáková, Šárka
2018 - Czech
The rise in modern nursing and nursing processes using holistic philosophies. When providing care it should be taken into account the biological, psychlogical, social, but also the spiritual needs of patients. Caring for spiritual needs is an integral part of comprehensive care. Providing spiritual care and psychological support are among the main activities of hospital chaplains. Their work is of great importance in overcoming all the difficulties that illness brings. They are part of a multidisciplinary collaboration in the treatment of patients without a distinct faith. The aim of the thesis is to find out the level of awareness of patients in the sphere of spiritual care, their expectations and their contribution. For the thesis I chose to collect data from a hospital through quantitative research using an anonymous questionnaire. The target group of my research will be 100 patients who are hospitalised in an intensive care unit with a minimum hospitala stay of 7 days. The goal of the work was fulfilled. The result of the research was confirmation that the spiritual care provided was reflected in their psychological state and also fulfilled the patients expectations. In the conclusion of my thesis I recommended some ways in which to improve the quality of care in the area of spiritual needs.... Moderní ošetřovatelství a ošetřovatelský proces vychází z holistické filozofie. Při poskytování péče je potřeba věnovat se biologickým, psychologickým, sociálním, ale také spirituálním potřebám nemocných. Péče o duchovní potřeby je nedílnou součástí komplexní péče. Poskytování spirituální péče, psychické opory patří mezi hlavní činnosti nemocničních kaplanů. Jejich činnost má velký význam při zdolávání všech těžkostí, které nemoc přináší. Jsou součástí multioborové spolupráce při léčbě nemocných bez rozdílu vyznání. Cílem práce je zjistit míru informovanosti pacientů v oblasti spirituální péče, jejich očekávání a přínos. Pro diplomovou práci jsem zvolila sběr dat v nemocnici formou kvantitativního výzkumu pomocí anonymního dotazníku. Cílovou skupinou výzkumu bylo 100 pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče s minimální dobou hospitalizace 7 dní. Cíl práce byl splněn. Výsledkem výzkumu se potvrdilo, že poskytnutá duchovní péče se projevila na psychickém stavu pacientů a také splnila jejich očekávání. V závěru práce jsem vypracovala doporučení, které by mohlo vést k zlepšení kvality péče v oblasti spirituálních potřeb. Práce bude předložena managementu nemocnice. klíčová slova: Spirituální potřeby, spirituální péče, nemocniční kaplan, víra, nemoc, sociální opora. Keywords: Spirituální potřeby; spirituální péče; nemocniční kaplan; víra; nemoc; sociální opora; Spiritual needs; spiritual care; hospital chaplain; faith; illness; social support Available in a digital repository NRGL
Poskytování spirituální péče na jednotce intenzivní péče

The rise in modern nursing and nursing processes using holistic philosophies. When providing care it should be taken into account the biological, psychlogical, social, but also the spiritual needs of ...

Čermáková, Věra; Mellanová, Alena; Dynáková, Šárka
Univerzita Karlova, 2018

The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei
DIXIT, Sameer
2018 - English
This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. Keywords: Post-trancriptional gene regulation; RNA editing; mitochondrial RNA biology; iCLIP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei

This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data ...

DIXIT, Sameer
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Filosofické úvahy o umění a pravda
Poláková, Markéta; Novák, Aleš; Chavalka, Jakub
2018 - Czech
The aim of this thesis is to study the subject of art (especially music) and its connection to the truth. The effort is also to determine what is meant by the truth. But all this reveals the real and noble goal of this thesis: to try to capture all the questions that arise in connection with art and the truth and trying to search their proper philosophical answers. All this takes place within Friedrich Nietzsche's early philosophy, with his inspirations: Arthur Schopenhauer (we will touch the influence of Kant's philosophy on Schopenhauer's philosophy, too) and the composer and at certain time Nietzsche's personal friend - Richard Wagner, whose lesser known writings will be also introduced. It turns out that these arising questions touch on such topics as: abstract rationality and language in contrast to artistic creativity and direct experience, subjectivity or objectivity in art, the special nature of philosophy, existential issues, and issues of a higher sense of human life. Key words: music, art, truth, affection, reason, myth, drama, tragedy Záměrem práce je sledovat téma umění (především hudby) a jeho souvislostí s pravdou a vůbec snaha postihnout to, co je onou pravdou myšleno. V tom se však odhaluje skutečný a nemalý cíl, který si práce klade: pozorně vnímat všechny otázky, jež se v souvislosti s uměním a pravdou vynořují, zachytit je a pokoušet se nacházet jejich patřičné filosofické zodpovězení. Práce vychází z rané filosofie Friedricha Nietzscheho, s přihlédnutím k jeho inspirátorům: Arthuru Schopenhauerovi (dotkneme se i vlivu Kantovy filosofie na Schopenhauerovo učení) a hudebnímu skladateli, v jisté době i Nietzscheho osobnímu příteli, Richardu Wagnerovi. Toho tato práce představí z jeho méně známé stránky filosofické a spisovatelské. Ukáže se, že ony vynořující se otázky se dotýkají například témat jako: abstraktní rozumovost a řeč v kontrastu s uměleckou tvořivostí a přímým prožíváním, subjektivita či objektivita v umění, zvláštní povaha filosofie, existenciální otázky a otázky vyššího smyslu lidského života. Klíčová slova: hudba, umění, pravda, emoce, rozum, mýtus, drama, tragédie Keywords: hudba; umění; pravda; emoce; rozum; mýtus; drama; tragédie; music; art; truth; affection; reason; myth; drama; tragedy Available in a digital repository NRGL
Filosofické úvahy o umění a pravda

The aim of this thesis is to study the subject of art (especially music) and its connection to the truth. The effort is also to determine what is meant by the truth. But all this reveals the real and ...

Poláková, Markéta; Novák, Aleš; Chavalka, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus)
Černá, Martina
2018 - Czech
The aim of my thesis was to identify proteins involved in chemical communication and especially those that are involved in sexual signalling. Volatile chemical signals are transported with lipocalins in their beta-barrel structure to present their ligands to receptors or out of the body. Thus, I focused on the identification of these proteins in saliva and vaginal secretion of the house mouse using proteomic and transcriptomic approaches. Due to a cyclic manner of reproduction and its hormonal control, I have also focused on the role of estradiol on sperm phenotype in the laboratory mouse. We have identified an elevated sexual dimorphism in several lipocalins (i.e. 10 out of 20) in the saliva proteome where they may play a role in sexual signalling (i.e. similar to their described roles in the mouse urine). Interestingly, vaginal secretion also contains lipocalins and they rise from proestrus to estrus and remain steady during metestrus. Such variation provides evidence that they serve sexual signalling, however, due to their elevated levels during metestrus it is most likely that their ligands function as signals and not the proteins themselves. On the level of sperm phenotype, we have provided evidence, that experimental concentrations of estradiol have differential effects on sperm. This is due... 10 ABSTRAKT Cílem mé disertační práce bylo identifikovat proteiny účastnící se chemické komunikace, a především pak ty, které jsou důležité pro sexuální signalizaci. Těkavé chemické signály jsou transportovány proteiny z rodiny lipokalinů uvnitř beta barelu směrem k receptorům, nebo z těla ven, kde jsou uvolňovány. Proto jsem se zaměřila na tyto proteiny ve slinách a ve vaginálním sekretu myši domácí, s využitím proteomických a transkriptomických přístupů. Vzhledem k cyklické povaze reprodukčního cyklu a jeho hormonální kontroly jsem se také zabývala detailní rolí estradiolu na fenotyp spermií u laboratorní myši. Ve slinném proteomu jsme identifikovali pohlavní dimorfismus u 10 lipokalinů (tj. z celkem 20) a předpokládáme, že i ve slinách mohou hrát roli v pohlavní signalizaci, jak již bylo popsáno v moči. Ve vaginálním sekretu jsme také identifikovali několik lipokalinů, jejichž hladina exprese rostla z fáze proestru do estru, což by mohlo podporovat předpoklad, že i ve vagíně plní signalizační funkci. Hladina těchto lipokalinů však zůstávala zvýšená i ve fázi metestru, což by znamenalo, že by samice stimulovala samce ke kopulaci i ve fázi, kdy není receptivní. Pravděpodobně tedy záleží spíše na směsi ligandů přenášených lipokaliny, než na proteinech samotných. Dalším výsledkem bylo zjištění, že estrogenní... Keywords: lipokaliny; myš domácí; kapacitace; akrozomální reakce; lipocalins,house mouse; capacitation; acrosome reaction Available in a digital repository NRGL
Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus)

The aim of my thesis was to identify proteins involved in chemical communication and especially those that are involved in sexual signalling. Volatile chemical signals are transported with lipocalins ...

Černá, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Median pro různé statistické metody
Bejda, Přemysl; Cipra, Tomáš
2018 - English
Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are studied such as consistency (strong or weak), equivariance and computational complexity. From practical point of view we are looking for methods balancing good robust properties and computational complexity, be- cause these two properties do not usually correspond to each other. The disser- tation is divided to two parts. In the first part, robust methods similar to the exponential smoothing are suggested. Firstly, the previous results for the exponential smoothing with ab- solute norm are generalized using the regression quantiles. Further, the method based on the classical sign test is introduced, which deals not only with outliers but also detects change points. In the second part we propose new estimators of location. These estimators select a robust set around the geometric median, enlarge it and compute the (iterative) weighted mean from it. In this way we obtain a robust estimator in the sense of the breakdown point which exploits more information from observations than standard estimators. We apply our approach on the concepts of boxplot and bagplot. We work in a general normed vector... Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných... Keywords: Break down point; Parametr polohy; Rekurzivně adaptivní metody; Robustní statistika; Break down point; Location parameter; Recursive adaptive methods; Robust statistic Available in a digital repository NRGL
Median pro různé statistické metody

Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, ...

Bejda, Přemysl; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Studium enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi
KRÁTKÁ, Leona; KAFKA, Stanislav
2018 - Czech
Nitroso-Diels-Alderova (NDA) reakce se využívá pro syntézu 3,6-dihydro-1,2-oxazinových derivátů, což jsou důležité meziprodukty v syntéze přírodních látek a biologicky aktivních sloučenin. V této práci byl studován enantioselektivní průběh této reakce na pevné fázi. Studovány byly různé katalyzátory, koncentrace, teploty a rozpouštědla, přičemž podmínky byly porovnány s nejlepšími výsledky z roztokové chemie. Nejlepší podmínky byly aplikovány na přípravu dalších 1,2 oxazinových derivátů. Nitroso-Diels-Alder (NDA) reaction is used as a tool for the synthesis of 3,6-dihydro-1,2-oxazine derivatives, which are important intermediates in the synthesis of natural products and biologically active compounds. In this work, we investigated the enantioselective version of this reaction on a solid support. We studied various catalysts, concentrations, temperatures and solvents and compared them with the best conditions reported for solution-phase chemistry. The best conditions were also applied to other 1,2-oxazine derivatives. Keywords: Asymetrická syntéza; chirální katalýza; cykloadice; nitroso-Diels-Alderova reakce; syntéza na pevné fázi; Asymmetric synthesis; Chiral catalyst; Cycloadditions; Nitroso Diels-Alder reaction; Solid-phase synthesis Available in digital repository of UPOL.
Studium enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi

Nitroso-Diels-Alderova (NDA) reakce se využívá pro syntézu 3,6-dihydro-1,2-oxazinových derivátů, což jsou důležité meziprodukty v syntéze přírodních látek a biologicky aktivních sloučenin. V této ...

KRÁTKÁ, Leona; KAFKA, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Možné dopady Akčního plánu členství na vztahy Gruzie a Ruské federace
Demurishvili, Tamar; Riegl, Martin; Romancov, Michael
2018 - English
Thesis focuses on the issue of Georgia's possible receipt of Membership Action Plan (MAP), Thesis strives to represent the possibility of Georgia's MAP receipt and then subsequently in the geopolitics of NATO's enlargement. Main research areas of the thesis include the 1997. Second area of research is focused on the costs and benefits of Georgia's NATO gia's breakaway regions of Abkhazia and South Keywords: Georgia; NATO membership; Russia; South Ossetia; Abkhazia; Georgia; NATO membership; Russia; South Ossetia; Abkhazia Available in a digital repository NRGL
Možné dopady Akčního plánu členství na vztahy Gruzie a Ruské federace

Thesis focuses on the issue of Georgia's possible receipt of Membership Action Plan (MAP), Thesis strives to represent the possibility of Georgia's MAP receipt and then subsequently in the geopolitics ...

Demurishvili, Tamar; Riegl, Martin; Romancov, Michael
Univerzita Karlova, 2018

Imperialismus a vzestup Číny
Templin, Kristin; Romancov, Michael; Riegl, Martin
2018 - English
Master Thesis Proposal Institute of Political Studies Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Date: May 26th, 2017 Author: Kristin Templin Supervisor: Michael Romancov E-mail: kct1544@gmail.com E-mail: michael.romancov@gmail.com Phone:+420 604 691 652 Phone: Specialisation: GPS Defense Planned: Notes: The proposal should be 3-5 pages long and sent to martinriegl(et)email.cz. Proposed Topic: Registered in SIS:NO Date of registration: Object: Imperialism, geopolitics, World Order Title: ​Imperialism and the Rise of China Problem: ​ Is the rise of China comparable to the UK or US imperialistic rise? Can we learn anything from their strategy to determine China's future behaviour? Research Questions: What does the behaviour of the British and American empires tell us about the future behaviour of China? Is China's involvement in the international community comparable to the role of previous empires? Goal: ​ To compare and evaluate the foreign policy and involvement of China in the international community to the actions and behaviour of the British and American empires from approximately 1860 - 1965 to determine whether or not this can give insight into China's future international activity. Interest of Problem China's opening and growth in the second half of the 20th century caused a shift in the... Keywords: China; imperialism Available in a digital repository NRGL
Imperialismus a vzestup Číny

Master Thesis Proposal Institute of Political Studies Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Date: May 26th, 2017 Author: Kristin Templin Supervisor: Michael Romancov E-mail: ...

Templin, Kristin; Romancov, Michael; Riegl, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci
Kohoutová, Petra; Kučerová, Irah; Odintsov, Nikita
2018 - Czech
Practically every single state sees energy security as one of the main security and political topics nowadays. Its significance is on the rise. Although there is a continuous progress regarding renewable sources of energy, the world remains largely dependent on non- renewable resources. They are unevenly distributed across the world, especially in case of oil and natural gas. This results in dividing the countries between importers and exporters. This diploma thesis focuses on energy cooperation or more precisely on motivations for energy cooperation between member states of the Visegrad group. These four Central European countries share some similarities. In energy area they all are the importers of both oil and gas and they rely on the Russian Federation as their main supplier. Energy cooperation within the Visegrad group is usually explained by two theoretical approaches - realism or neoliberal institutionalism. This thesis introduces these approaches and works with a hypothesis that energy cooperation between the member states of the Visegrad group is best explained by neoliberal institutionalism. The thesis represents a qualitative study and uses the method of a comparative case study. The analytic part of the thesis is divided into four case studies regarding each member state of the V4.... UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Politologických studií Katedra Bezpečnostních studií Projekt diplomové práce Podávající: Petra Kohoutová Studijní program: Bezpečnostní studia Vedoucí práce: PhDr. Irah Kučerová, PhD. Datum podání projektu: 9. 6. 2016 2 I. Název projektu Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci. II. Námět práce, hypotéza a výzkumné otázky Energetická bezpečnost se v posledních několika desetiletích stala významným politickým a bezpečnostním tématem, neboť zajištění pravidelných dodávek energií je v dnešní době pro fungování jakéhokoliv státu naprosto nezbytné. Ačkoliv je energetická bezpečnost vnímána v jednotlivých zemích rozdílně, národní bezpečnostní strategie se většinou zaměřují na minimalizaci potenciálních rizik, která by mohla zapříčinit přerušení dodávek energií či takzvaný "blackout". Mezinárodní energetická agentura IEA v definici energetické bezpečnosti klade důraz i na ekonomicky přijatelnou cenu energií. Jedná se hlavně o evropské státy, které jsou do velké míry závislé na importu energetických surovin a tím pádem jsou v této oblasti snadno zranitelné. Na poli Evropské unie proto představuje energetická bezpečnost jedno z nejvíce probíraných témat. Stoupající poptávka a nestabilní ceny s rizikem možného přerušení přísunu energií vedou k... Keywords: energetická bezpečnost,země Visegradu; Evropská unie; energy security; Visegrad group; European Union Available in a digital repository NRGL
Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci

Practically every single state sees energy security as one of the main security and political topics nowadays. Its significance is on the rise. Although there is a continuous progress regarding ...

Kohoutová, Petra; Kučerová, Irah; Odintsov, Nikita
Univerzita Karlova, 2018

Vývoj švýcarské inteligence od roku 1989
Roulet, Emilie Sarah; Rychnovská, Dagmar; Střítecký, Vít
2018 - English
This thesis explores the evolution of the Swiss intelligence landscape since 1989 until present days. Using analytical tools borrowed from Critical Security Studies, especially works made on security expertise, it makes the theoretical claim that CSS-inspired approaches should be considered by scholars of intelligence. In the case study of Swiss intelligence, it draws the picture of a shifting network of expertise across the three past decades. Shifts occur at the level of popular legitimation, institutional and legal arrangements, political conduct, oversight and preferred threat images. Noteworthy developments are the increasing conduct of intelligence activities by the police and the border guards, as well as a strong embeddedness of Swiss intelligence within European security, going unnoticed against Swiss tradition of neutrality. ROULET, Emilie Sarah. A shifting network of expertise: Swiss intelligence services, 1989- 2017. 89 p. Master's thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Under the supervision of Dagmar Rychnovská, Ph.D., LL.M., M.A. Available in a digital repository NRGL
Vývoj švýcarské inteligence od roku 1989

This thesis explores the evolution of the Swiss intelligence landscape since 1989 until present days. Using analytical tools borrowed from Critical Security Studies, especially works made on security ...

Roulet, Emilie Sarah; Rychnovská, Dagmar; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases