Number of found documents: 7552
Published from to

Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Smrž, Ivo; Elischer, David
2018 - Czech
Obligation to compensate for personal injury in connection with provision of health care This dissertation is focused on the obligation to compensate for personal injury in connection with the provision of health care. The aim of the dissertation is to analyse relevant general elements of the obligation to compensate for personal injury as well as relevant special elements of such obligation. The dissertation surveys the interpretation of conceptual changes related to the recodification of Czech private law in the area of tort law in connection with the provision of health care. Legal basis of the doctor-patient relationship will also be analysed because such analysis is crucial for determination which elements of the obligation to compensate for personal injury will regularly be applied in this field. Therefore, the first chapter is devoted to the legal nature of the doctor-patient relationship. The second chapter deals with the obligation to compensate for personal injury caused by the provision of health care, i.e. with the definition and analysis of relevant elements of such obligation in this field. The third chapter is focused on the wrongfulness as one of the significant elements of the obligation to compensate for personal injury; substantial attention of this chapter is aimed at the... Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku stanovení povinnosti k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Jejím cílem je provedení analýzy jednotlivých obecných skutkových podstat povinnosti k náhradě újmy na zdraví a rovněž i relevantních speciálních skutkových podstat, jejichž aplikace v této oblasti pravidelně přichází v úvahu, což značí podrobné rozebrání jejich jednotlivých prvků. Cílem disertační práce je dále interpretace koncepčních změn plynoucích z rekodifikace českého soukromého práva v oblasti závazků z deliktů se zaměřením na poskytování zdravotních služeb. Analýze je podroben i právní základ vztahu mezi lékařem a pacientem, jelikož tato analýza je klíčová pro rozhodnutí, jaké skutkové podstaty povinnosti nahradit újmu se budou v této oblasti pravidelně aplikovat. První kapitola se proto zabývá právní povahou vztahu mezi lékařem a pacientem. Druhá kapitola se věnuje povinnosti k náhradě újmy na zdraví při poskytování zdravotních služeb, tedy vymezení a analýze jednotlivých skutkových podstat povinnosti k náhradě újmy, jejichž aplikace v případě způsobení újmy na zdraví v této oblasti přichází pravidelně v úvahu, včetně obecného vymezení jejich jednotlivých... Available in a digital repository NRGL
Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Obligation to compensate for personal injury in connection with provision of health care This dissertation is focused on the obligation to compensate for personal injury in connection with the ...

Smrž, Ivo; Elischer, David
Univerzita Karlova, 2018

Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry
Knop, Dušan; Fiala, Jiří
2018 - English
Structural Properties of Graphs and Eficient Algorithms: Problems Between Parameters Dušan Knop Parameterized complexity became over last two decades one of the most impor- tant subfield of computational complexity. Structural graph parameters (widths) play important role both in graph theory and (parameterized) algoritmh design. By studying some concrete problems we exhibit the connection between struc- tural graph parameters and parameterized tractability. We do this by examining tractability and hardness results for the Target Set Selection, Minimum Length Bounded Cut, and other problems. In the Minimum Length Bounded Cut problem we are given a graph, source, sink, and a positive integer L and the task is to remove edges from the graph such that the distance between the source and the sink exceeds L in the resulting graph. We show that an optimal solution to the Minimum Length Bounded Cut problem can be computed in time f(k)n, where f is a computable function and k denotes the tree-depth of the input graph. On the other hand we prove that (under assumption that FPT ̸= W[1]) no such algorithm can exist if the parameter k is the tree-width of the input graph. Currently only few such problems are known. The Target Set Selection problem exibits the same phenomenon for the vertex cover number and... Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry Dušan Knop Parametrizovaná složitost se v přůběhu posledních dvou dekád stala jednou z nejvýznamějších oblastí výpočetní složitosti. Strukturální vlastnosti grafů (také nazývané grafové šířky) hrají dnes centrální roli jak v teorii grafů tak v návrhu (parametrizovaných) algoritmů. V těto práci za pomoci studia konkrétních problémů poukazujeme na souvislost strukturálních vlastností grafů a možnosti získání parametrizovaného algoritmu. Předvádíme proto parametrizované algo- ritmy a těžkostní redukce pro problémy Target Set Selection, Minimum Length Bounded Cut a další. Vstupem problému Minimum Length Bounded Cut je graf, dva jeho vrcholy (zdroj a stok) a kladné celé číslo L. Úkolem pak je naleznout minimální množinu hran po jejímž odebrání bude vzdálenost mezi zdrojem a stokem více než L. Ukazujeme, že je možné naleznout optimální řešení pro tento problém algoritmem s časem běhu f(k)n, kde f je vyčíslitelná funkce a k je tree-depth n vrcholového grafu na vstupu. Naopak takovýto algoritmus nemůže existovat pro parametr tree-width (pokud FPT ̸= W[1]). V současné době je jen velmi málo známých problémů s touto vlastností.... Keywords: Rozklady frafů; výpočetní složitost; parametrizovaná složitost; Graph decompositions; computational complexity; parameterized complexity Available in a digital repository NRGL
Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry

Structural Properties of Graphs and Eficient Algorithms: Problems Between Parameters Dušan Knop Parameterized complexity became over last two decades one of the most impor- tant subfield of ...

Knop, Dušan; Fiala, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava silnic a cest v Československu od roku 1918 do roku 1992
Tetourová, Andrea; Kindl, Vladimír; Soukup, Ladislav
2018 - Czech
The aim of this thesis is to map and describe the law-history framework of legal regulations concerning paved and unpaved roads in the period from 1918 to 1992. The state of Czechoslovakia adopted the normative basis for the legal regulation of paved and unpaved roads from that of the Austro-Hungarian Empire in the year 1918. These Austro-Hungarian legal regulations were accepted into the legal framework of the state of Czechoslovakia by the receptional provisions of Law and Directive No 11/1918 Coll. of March 28th 1918 on the founding of the independant state of Czechoslovakia. This thesis draws from primary sources such as relevant legal regulations, as well as from specialist historical literature. An important source of information on the method of application of the laws focused upon is the jurisprudence of the law courts of the First Czechoslovak Republic. A surprising finding of this thesis is the fact that in 1938, the Ministry of Public Works put forward a so called Great Road Bill for approval by the National Assembly of the Republic of Czechoslovakia. This law and its details, which up to today has remained unrepeated, focused upon the unification of measures, which had until that time been divided into tens of norms, into one legal regulation. The forward to this law including the... Tato práce si klade za cíl zachytit a popsat historicko-právní rámec v oblasti cestního a silničního práva v Československu v období od roku 1918 do roku 1992. Normativní základy právní úpravy silnic a cest v Československu v roce 1918 přejal Československý stát z právní úpravy rakousko - uherské. Do právního řádu Československého státu byly tyto rakousko - uherské právní předpisy převzaty recepčním ustanovením zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 28. října 1918, o zřízení samostatného státu československého. Obsahově práce čerpá jednak z primárních zdrojů, příslušných právních předpisů, a dále také z historické odborné literatury. Důležitým zdrojem poznání způsobu aplikace zkoumaného práva je prvorepubliková judikatura Nejvyššího správního soudu. Překvapivým poznatkem této práce je skutečnost, že v roce 1938 byla Ministerstvem veřejných prací předložena ke schválení Národnímu shromáždění republiky Československé tzv. velká silniční novela. Tento právní předpis s podrobností, která nebyla až do současné doby nikdy opakována, soustředil doposud roztříštěnou úpravu čítající desítky norem do jediného právního předpisu. Předloha tohoto zákona včetně důvodové zprávy se tak stala jedinečným zdrojem informací o právních a faktických poměrech v této oblasti, ačkoliv vzhledem k historicko-politickým... Keywords: právní úprava; silnice; cesty; legal regulations; paved roads; unpaved roads Available in a digital repository NRGL
Právní úprava silnic a cest v Československu od roku 1918 do roku 1992

The aim of this thesis is to map and describe the law-history framework of legal regulations concerning paved and unpaved roads in the period from 1918 to 1992. The state of Czechoslovakia adopted the ...

Tetourová, Andrea; Kindl, Vladimír; Soukup, Ladislav
Univerzita Karlova, 2018

Směnka, její charakteristika a funkce ve světle historického kontextu a soudní judikatury po současnost
Rác, David; Zahradníčková, Marie
2018 - Czech
Within this thesis, I analyze my knowledge of the bill of exchange, especially the development of the bill of exchange and the current law in action practise. The main part of this thesis is devoted to the security function of the bill of exchange, which is currently the dominant. But I also paid attention to other bill of exchange instruments. The thesis is divided into five chapters. In the first chapter I discuss the historical development of the bill of exchange, focusing on the development in the Czech lands, with emphasis on the period 1918-1938, called The First republic. The second chapter is devoted to the characteristics of bills of Exchange law and its status in the legal system of the Czech Republic. The third chapter deals with the individual bill of exchange functions. The major part of this chapter is being devoted to the security function, which is recently the most frequent in action. Here I describe the effect and purpose for which they are issued, following the features of the bill of Exchange. Nescience of those features often results to the duty to fulfill the debt two times, however there is no substantive basis for such an action. This chapter also contains the proceeding of crooked endorsement, accompanied by jurisprudence in this matter. In conclusion, I complete the... V předkládané rigorózní práci rozebírám své poznatky z oblasti směnečného práva, a to zejména o vývoji směnky s ohledem na současnou aplikační praxi. Páteřní část této práce je věnována zajišťovací směnce, která je v současné době funkcí zcela dominující. Pozornost jsem však věnoval také jiným směnečným institutům. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole pojednávám o historickém vývoji směnky, přičemž se zaměřuji na vývoj v Českých zemích s důrazem na období tzv. první re- publiky. Druhá kapitola je věnována charakteristice směnečného práva a jeho postavení v právním řádu České republiky. Třetí kapitola pojednává o jednotlivých směnečných funk- cích, přičemž její největší část je věnována právě zajišťovací směnce, jejíž užití je v praxi nejčetnější. Popisuji v ní smysl a účel, proč jsou tyto směnky vydávány. Následuje vymezení základních vlastností zajišťovacích směnek, jejichž obecná neznalost vede směnečné dlužníky k nutnosti z takové směnky plnit, ačkoliv hmotněprávní důvod k takovému plnění není. Popisuji rovněž postupy při nepoctivých indosacích a vývoj judikatury v této věci. Závěrem výklad doplňuji o praktické aplikační problémy u zajišťovacích směnek, se kterými jsem se během své právní praxe setkal, a dále rovněž kvalifikuji protiprávní jednání ve směnečných vztazích v rovině... Keywords: směnka; cenný papír; rubopis; bill of exchange; security; endorsement Available in a digital repository NRGL
Směnka, její charakteristika a funkce ve světle historického kontextu a soudní judikatury po současnost

Within this thesis, I analyze my knowledge of the bill of exchange, especially the development of the bill of exchange and the current law in action practise. The main part of this thesis is devoted ...

Rác, David; Zahradníčková, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory
Mihula, Zdeněk; Pick, Luboš
2018 - English
We investigate optimal partnership of rearrangement-invariant Banach func- tion spaces for the Hilbert transform and the Riesz potential. We establish sharp theorems which characterize optimal action of these operators on such spaces. These results enable us to construct optimal domain (i.e. the largest) and op- timal range (i.e. the smallest) partner spaces when the other space is given. We illustrate the obtained results by non-trivial examples involving Generalized Lorentz-Zygmund spaces with broken logarithmic functions. The method is pre- sented in such a way that it should be easily adaptable to other appropriate operators. 1 V práci je zkoumána otázka optimality prostorů funkcí invariantních vůči ne- rostoucímu přerovnání vzhledem k Hilbertově transformaci a Rieszovu potenciálu. Pro tyto operátory je zde plně charakterizována optimalita v rámci této třídy pro- storů funkcí. Získané výsledky nám umožňují konstruovat optimální zdrojové (tj. co největší) a optimální cílové (tj. co nejmenší) prostory, když je druhý prostor zafixován. Tyto výsledky jsou ilustrovány na netriviálních příkladech pomocí zo- becněných Lorentz-Zygmundových prostorů se " zlomenou logaritmickou funkcí" (broken logarithmic function). Použité metody jsou prezentovány tak, aby je bylo možné snadno upravit na další operátory podobného typu. 1 Keywords: prostory funkcí invariantní vůči nerostoucímu přerovnání; integrální operátory; optimalita; Hilbertova transformace; Rieszův potenciál; rearrangement-invariant spaces; integral operators; optimality; Hilbert transform; Riesz potential Available in a digital repository NRGL
Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory

We investigate optimal partnership of rearrangement-invariant Banach func- tion spaces for the Hilbert transform and the Riesz potential. We establish sharp theorems which characterize optimal action ...

Mihula, Zdeněk; Pick, Luboš
Univerzita Karlova, 2018

Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky
Holásek, Jan; Hřebejk, Jiří; Kudrna, Jan
2018 - Czech
Author: Jan Holásek Summary/Abstract Title of the Thesis: What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic The thesis "What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic" (hereinafter also the "Thesis") discusses the legal position and functioning of the Senate of the Czech Republic. The objective of the Thesis is to highlight the basic principles of the concept of bicameral legislative bodies; mention the history of bicameral structures in the modern history of Czechoslovakia and the Czech Republic; describe the main principles of functioning of the second/high chambers in constitutional systems which could be inspirative for the Czech Senate; describe the principles of establishment, functioning and competencies of the current Senate of the Czech Republic, including the proposals for amendments of the Senate constitutional position made in the past. Furthermore, to consider the ways in which it would be possible to strengthen the position of the Senate in constitutional and political systems of the Czech Republic; suggest specific amendments to the Senate competencies aiming to ensure its position in order for the Senate to be repsected not only by the political representatives, but also professional representatives as well as the... 1 Autor: Mgr. Jan Holásek, LL.M. Shrnutí/Abstrakt Téma práce: Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky Rigorózní práce na téma "Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky" (dále rovněž jen "práce") diskutuje postavení a fungování Senátu České republiky. Záměrem této práce je vyzdvihnout základní principy dvoukomorových parlamentů, zmínit historii dvoukomorových struktur v moderní historii Československa a České republiky, popsat hlavní principy fungování druhých/horních komor v ústavních systémech, které mohou být pro český Senát inspirací, popsat principy zakotvení, fungování a pravomocí současného Senátu České republiky, včetně dosavadních návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Záměrem práce je rovněž zvážit způsoby, kterými by bylo možno posílit postavení Senátu v ústavním a politickém systému České republiky, navrhnout konkrétní úpravy pravomocí Senátu s cílem posílení jeho postavení tak, aby byl Senát respektován nejen politickými reprezentacemi, ale rovněž odbornou a veřejností a občany České republiky. Po úvodních ustanoveních se část první zabývá základními principy ústavně právního zakotvení Senátu a jeho historickým vývojem od založení prvního českého Senátu v roce 1920 do ustavení současného Senátu českého parlamentu v roce 1996. Část... Keywords: Senát; Parlament; Ústava; Poslanecká sněmovna; bikameralismus; komora; vláda; prezident; ústavní systém; Senate; Parliament; Constitution; Chamber of Deputies; bicameralism; chamber; government; president; constitutional system Available in a digital repository NRGL
Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky

Author: Jan Holásek Summary/Abstract Title of the Thesis: What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic The thesis "What Senate? - Position of Senate in the ...

Holásek, Jan; Hřebejk, Jiří; Kudrna, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů
Lochman, Lukáš; Nováková, Veronika; Musílek, Kamil; Kubát, Pavel
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Mgr. Lukas Lochman Supervisor: Doc. PharmDr. Veronika Novakova, Ph.D. Advisor: Doc. PharmDr. Petr Zimcik, Ph.D. Doctoral Thesis: Study of recognition moieties of sensoric azaphthalocyanines Azaphthalocyanines (AzaPcs) are planar macrocyclic compounds with unique photophysical properties like absorption and emission over 650 nm and high quantum yields of fluorescence. Alkylamine substituted AzaPcs have been shown to undergo an ultrafast intramolecular charge transfer (ICT) which is responsible for efficient quenching of excited states (nonfluorescent OFF state). ICT occurs between donor (peripheral amine) and acceptor (macrocyclic core). Blocking of ICT leads to restoration of high fluorescence emission (fluorescent ON state) which is the competitive relaxation pathway. There are two known possible ways how to block ICT in AzaPcs sofar: By protonation of donor in pH sensitive AzaPc sensors or by coordination of metal cation into the recognition moiety resulting in cation sensitive AzaPc sensors. Above-mentioned properties predestinate AzaPcs to become new fluorescent sensors with good brightness and advantageous absorption and emission of red light deep... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Lukáš Lochman Školitel: Doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Konzultant: Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Disertační práce: Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou planární makrocyklické látky s unikátními fotofyzikálními vlastnostmi, jako jsou absorpce a emise nad 650 nm a vysoké kvantové výtěžky fluorescence. U alkylamino substituovaných AzaPc byl objeven jev zvaný intramolekulární přenos náboje (ICT), který je zodpovědný za účinné zhášení excitovaných stavů (nefluorescentní OFF stav). ICT probíhá mezi donorem (periferní amin) a akceptorem (makrocyklické jádro). Pokud zablokujeme probíhající ICT, dojde k obnovení kompetitivní relaxační cesty formou silné emise fluorescence (fluorescentní ON stav). ICT v AzaPc lze blokovat dvěma způsoby: Protonizací donoru, kterého se využívá u pH-senzitivních AzaPc senzorů, nebo koordinací kationtu kovu do rozpoznávací části typické pro AzaPc senzory citlivé ke kationtům kovu. Výše zmíněné vlastnosti předurčují AzaPc, aby se staly novými fluorescenčními senzory s dobrou svítivostí a výhodnou absorpcí a emisí červeného světla, které může pronikat hluboko do tkání díky nízké... Available in a digital repository NRGL
Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Mgr. Lukas Lochman Supervisor: Doc. PharmDr. Veronika ...

Lochman, Lukáš; Nováková, Veronika; Musílek, Kamil; Kubát, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Syntéza derivátů azaftalocyaninů s fenolickou skupinou jako fluorescenčních senzorů pro pH
Valer, Vojtěch; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Vojtěch Valer Supervisor Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Title of Thesis Synthesis of phenol-substituted azaphthalocyanines as fluorescent pH sensors Azaphtalocyanines (AzaPc) bearing suitable phenol moieties were found to be potentially useful pH sensors. In this study, we focused on expanding the series of phenol derivatives synthesized previously. The main reason of our effort was the fact, that pKa of the previous compounds (12.5-12.7) did not fall into physiologically useful range. Two different strategies to synthesis of precursors were developed. Synthesis of the precursor with two phenols started by benzoin condensation of p-anisaldehyde to obtain corresponding acyloin, which was oxidized to diketone and dealkylated. Subsequently, the substituted pyrazine was obtained by condensation of this diketone with diaminomaleonitrile (DAMN). Synthesis of precursor with one phenol began with oxidation of 4- hydroxyacetophenone to corresponding ketoaldehyde, which was used in condensation with DAMN to the pyrazine. The mixed cyclotetramerization of mono or disubstituted pyrazine with 5,6-bis(tert- butylsulfanyl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile provided the mix of congeners... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Autor Vojtěch Valer Školitel Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název Syntéza derivátů azaftalocyaninů s fenolickou skupinou jako fluorescenčních senzorů pro pH Vhodně substituované azaftalocyaniny (z angl. azaphtalocyanines, AzaPc) byly již dříve shledány potenciálními pH sensory. V této práci jsme se zaměřili na rozšíření série popsaných fenolických derivátů. Hlavním důvodem pro práci bylo pKa předchozích sloučenin (12,5-12,7), které je činilo nevhodnými pro použití ve fyziologickém prostředí. V syntéze byly použity dvě strategie přípravy prekurzorů. Syntéza prekurzoru, který byl substituován dvěma fenolickými skupinami, začala benzoinovou kondenzací p- anisaldehydu, která poskytla acyloin, jenž byl dále přímo oxidován na diketon, který byl následně dealkylován kyselinou bromovodíkovou. Následně byl získán substituovaný pyrazin a to kondenzací tohoto diketonu s diaminomaleonitrilem (DAMN). Syntéza prekurzoru substituovaného jedním fenolickým substituentem započala oxidací 4-hydroxyacetofenonu na ketoaldehyd, který byl použit v kondenzaci s DAMN za získání pyrazinového prekurzoru. Smíšené tetramerizační reakce mono nebo disubstituovaného pyrazinu s 5,6-bis(terc-... Available in a digital repository NRGL
Syntéza derivátů azaftalocyaninů s fenolickou skupinou jako fluorescenčních senzorů pro pH

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Vojtěch Valer Supervisor Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Title ...

Valer, Vojtěch; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2018

Synthesis of new organic compounds containing chalcogens
Miltová, Lucie; Kučera, Radim; Kučerová, Marta
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Candidate Lucie Miltová Supervisor doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant Prof. Dr. Claus Jacob Title of Diploma Thesis Synthesis of new organic compounds containing chalcogens A new triazole containing selenium was prepared by Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of alkyne and azide, known as the click reaction. Another two tetrazoles were synthesized by click reaction. Both compounds have the same structure, except the first compound is tetrazole bound to selenium, in the second compound to sulfur. Additionally, two more compounds contain the SeCN fragment and sulfur at the aromatic ring was prepared. The focus of this thesis is on the synthesis of new organic compounds containing chalcogens, specifically sulfur and selenium. Due to the presence of chalcogens in the structure, they are expected to show antioxidant, anticancer, antifungal or antibacterial effects or a combination thereof. A new triazole was synthesized and subsequently characterised by TLC, 1 H-NMR, 13 C- NMR and MS. It is suitable for future testing of biological activity. Tetrazole contains sulfur was prepared. The final product is, however, unstable and prone to rapid degradation. Using the same reaction... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Lucie Miltová Vedoucí diplomové práce doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant Prof. Dr. Claus Jacob Název diplomové práce Syntéza nových organických látek obsahujících chalkogeny Triazol obsahující selen byl připraven pomocí Huisgenovy 1,3-dipolární cykloadice alkenu a azidu, známé jako klik reakce. Dva další tetrazoly byly syntetizovány klik reakcí. Obě látky mají stejnou strukturu, kromě navázání selenu na tetrazol u první sloučeniny a síry u druhé sloučeniny. Připraveny byly další dvě sloučeniny obsahující SeCN skupinu a síru navázané na aromatickém cyklu. Tato práce je zaměřena na syntézu nových organických sloučenin obsahujících chalkogeny, konkrétně síru a selen. Vzhledem k přítomnosti chalkogenů se očekává, že látky budou vykazovat antioxidační, protirakovinné, antimykotické nebo antibakteriální účinky nebo jejich kombinaci. Dosud nepopsaný triazol byl syntetizován a následně charakterizován pomocí TLC, 1 H- NMR, 13 C-NMR a MS. Je vhodný pro budoucí testování biologické aktivity. Tetrazol obsahující selen byl připraven, ale konečný produkt je nestabilní a náchylný k rychlé degradaci. Při využití stejných reakčních podmínek se nepovedlo připravit tetrazol obsahující... Available in a digital repository NRGL
Synthesis of new organic compounds containing chalcogens

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Candidate Lucie Miltová Supervisor doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant Prof. ...

Miltová, Lucie; Kučera, Radim; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2018

Výzkum sloučenin ovlivňujících neoplastické změny buněk
Andrš, Martin; Jun, Daniel; Šinkorová, Zuzana; Vávrová, Jiřina
2018 - English
Radiation and genotoxic drugs after more than 70 years since their discovery still belong to the cornerstones of cancer treatment. However, these types of therapy often suffer from severe adverse effects and resistance caused by DNA repair mechanisms. The basic feature of cancer cells is genome instability, leading to various mutations and upregulated or otherwise defective DNA repair, making the cancer cells vulnerable to additional interference with the DNA damage response (DDR) mechanisms. This is the fundamental idea behind the DDR targeted therapy, which has been thoroughly studied for almost two decades. The main goals of this therapy is an improvement of the efficacy of DNA damaging treatments leading to lesser doses and adverse effects but also enabling selective targeting of defective cancer cells. The development of this area of research was very slow at the onset, but last few years it finally brought the first compound into therapy and several others into clinical trials. Among the plethora of signal and effector proteins involved in DDR, three related kinases ATM (ataxia telangiectasia mutated), ATR (ATM and Rad3-related) and DNA-PK (DNA- dependent protein kinase) play the principal roles in initiation and regulation of signaling pathways in response to DNA double and single strand... Radioterapie a klasická chemoterapeutika patří i po 70 letech od jejich objevu stále mezi základní kameny léčby rakoviny. Bohužel, tento typ léčby není vždy dostatečně účinný a často s sebou přináší závažné nežádoucí účinky. Jednou z hlavních příčin rezistence k této cytotoxické terapii je přirozená schopnost buněk opravovat svou DNA. Signální dráhy i samotné mechanismy oprav DNA jsou u rakovinných buněk díky četným mutacím velmi nevyrovnané, což dělá tyto buňky náchylné k dalším zásahům do ještě funkčních signálních drah. Mechanismy oprav DNA jsou pro léčebný účel studovány již přes dvě dekády. Hlavním cílem pro tento typ léčby je zvýšení účinnosti stávající léčby, snížení nežádoucích účinků a v poslední době především selektivní cílení defektních nádorových buněk. Vývoj inhibitorů pro tento účel byl zprvu pomalý, nicméně první takto působící sloučenina již byla schválena pro terapii rakoviny a mnoho dalších právě podstupuje klinické testování. Mezi velkým množstvím různých signálních a efektorových proteinů účastnících se oprav DNA vyčnívají tři příbuzné kinasy ATM (ataxia telangiectasia mutated), ATR (ataxia telangiectasia and Rad3-related) a DNA-PK (DNA-dependentní protein kinasa). Tyto atypické protein kinasy hrají jednu z hlavních rolí při signalizaci a opravách dvou- a jednořetězcových zlomů... Available in a digital repository NRGL
Výzkum sloučenin ovlivňujících neoplastické změny buněk

Radiation and genotoxic drugs after more than 70 years since their discovery still belong to the cornerstones of cancer treatment. However, these types of therapy often suffer from severe adverse ...

Andrš, Martin; Jun, Daniel; Šinkorová, Zuzana; Vávrová, Jiřina
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases