Number of found documents: 7719
Published from to

Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních
Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Title of Diploma Thesis: Determination of fatty acids in human tissues The fatty acids are non-negligible component of lipids as one of the basic nutrients. This thesis in its theoretical part presents above all the group of polyunsaturated fatty acids (PUFA), which are important structural units of the cell membranes, they are also the precursors to several significant biologically active substances. In the human organism PUFA participate in many physiological and pathological processes this way, where they cause the large spectrum of actions. Onwards the thesis describes the gas chromatography method that is used in chemical analysis of lipids for the fatty acid determination as the gold standard. Experimentally, the fatty acid representation was determined in the blood, muscle, heart, liver and kidney among 26 cadavers divided into two groups according to the presence/absence of inflammatory process at the time of death. The data obtained were statistically analysed. The results were descriptively evaluated and there were indicated possible explanations of differences... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami... Keywords: esenciálne mastné kyseliny; polynenasýtené mastné kyseliny; omega-3 a omega-6 mastné kyseliny; essential fatty acids; polyunsaturated fatty acids; omega-3 and omega-6 fatty acids Available in a digital repository NRGL
Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: ...

Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

Societa
Zach, Tomáš; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
2018 - Czech
Partnership The purpose of this rigorosum thesis is to offer a comprehensive view of partnership as a purely contractual arrangement which allow its members to cooperate in order to advance their mutual interests. Partnership is thus analyzed not only as a concept regulated by positive law but also from the historical and theoretical point of view. The thesis is composed of an introduction, three main chapters and a conclusion. The first chapter outlines the historical foundations of partnership. From the community of brothers running the family estate after the death of their father (consortium) partnership evolved into a consensual contract of the classical Roman law which was used mainly for commercial purposes (societas quaestus). In the middle ages, partnership was further developed into compagnia, which substantially enhanced the maritime business operations in Italian city states. In the 19th century, Roman-law partnership was "re-invented" by large codifications of private law, of which the most important in the Czech lands was the General Civil Code from 1811. Finally, this chapter analyzes in detail the troubled history of partnership under the communist regime and its rise after the socio-economic conditions changed in 1989. The second chapter deals with the theoretical aspects of... Societa Cílem této rigorózní práce je nabídnout čtenářům komplexní pohled na societu jako smluvní nástroj sdružování osob za společným cílem. Pozornost je věnována nejen pozitivněprávní úpravě society v současném právu, ale i historickým východiskům tohoto svébytného právního institutu a jeho odlišení od jiných asociačních útvarů soukromého práva, především pak od soukromoprávních korporací. Práce je rozdělena na úvod, tři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola nastiňuje vývoj society v právních dějinách. Od svých prvopočátků souvisejících patrně se společenstvím bratří hospodařících po smrti otce na společném statku (consortium) se societa v období klasického římského práva vyvinula v konsenzuální kontrakt používaný především pro obchodní účely (societas quaestus). Ve středověku vyrostla na základech society její vývojová adaptace - compagnia - která přispěla k prudkému rozvoji námořního obchodu v italských městských státech. Ke znovuobjevení society pak došlo v období velkých kodifikací 19. století, z nichž největší vliv na české právní myšlení měl bezpochyby obecný zákoník občanský z roku 1811. V podrobnostech je pojednáno i o pohnutých osudem society v období komunistického práva a jejímu vzestupu po změně společenských a hospodářských poměrů v roce 1989. Druhá kapitola se pokouší o teoretické... Keywords: Societa; Společnost; Společenská smlouva; Societas; Partnership; Partnership Agreement Available in a digital repository NRGL
Societa

Partnership The purpose of this rigorosum thesis is to offer a comprehensive view of partnership as a purely contractual arrangement which allow its members to cooperate in order to advance their ...

Zach, Tomáš; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2018

Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského
Patová, Kateřina; Veverková, Kamila; Boček, Pavel
2018 - Czech
Rigorous work with the title "Social and Charity Work of the Military and hospital order of saint Lazarus of Jerusalem" introduces the reader in the opening chapters into the development of charity and social work, with the historic background of the orders origin, possible dates of creation, his gradual evolution to this day and closer geographical look on their activities in Europe and outside of Europe. Special chapter is focusing on the historical evolution of the order in Bohemia. In the fourth part is the organization and the structure of the order described, where is closer specified, what was the order focusing on and its goal, its patrons, heraldry, clothes and hierarchy. The last part of the work is informing the reader about the activities of the order connected mostly with social and charity work. Rigorózní práce s názvem "Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského" seznamuje čtenáře v úvodních kapitolách s problematikou vzniku a vývoje charity a sociální práce, s historickým pozadím vzniku Řádu, možnými datacemi jeho vzniku, jeho postupným vývojem až do současnosti a bližším zeměpisným určením jeho působnosti v rámci Evropy i mimo ni. Zvláštní kapitola je věnována historickému vývoji Řádu v Čechách. Ve čtvrté části je popisována organizace a struktura Řádu, kde je blíže specifikováno zaměření a poslání Řádu, jeho patroni, heraldika, obleky a hierarchie. Poslední část práce informuje o řádových aktivitách spojených převážně se sociální a charitativní činností. Keywords: Křížové výpravy - řád - rytíř - špitál - leprosárium - malomocenství - velmistr - reunion - sociální pomoc - charitativní práce; Crusades - Order - Knight - Hospital - Lazarhouse - Leprosy - Grand Master -Reunion - social aid - charity work Available in a digital repository NRGL
Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského

Rigorous work with the title "Social and Charity Work of the Military and hospital order of saint Lazarus of Jerusalem" introduces the reader in the opening chapters into the development of charity ...

Patová, Kateřina; Veverková, Kamila; Boček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze
Klinerová, Jana; Chocholouš, Petr; Šatínský, Dalibor
2018 - Czech
v angličtině Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Jana Klinerová Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of diploma thesis: Extraction of zinc from water solutions using solid phase extraction in sequential injection analysis This work is devoted to the extraction of zinc from aqueous samples by solid phase extraction in sequential injection analysis. Zinc extraction was tested with solutions of three concentrations (100 nmol/l, 200 nmol/l, 500 nmol/l) using four different chelating sorbents (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl) at seven different conditions (pH of 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9) of the wash buffer and at pH 2 of the elution solution. During the detection was monitored absorbance of zinc complex with the reagent 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol at wavelengths of 490, 510, 560 and 600 nm. In comparison of the four sorbents under different conditions of measurement was determined as the best sorbent Iontosorb OXIN and suitable conditions for the extraction - pH of the wash buffer and of the sample 6 and higher. v češtině Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Jana Klinerová Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze Tato práce se věnuje extrakci zinku z vodných vzorků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze. Extrakce zinku byla testována z roztoků o třech koncentracích (100 nmol/l, 200 nmol/l a 500 nmol/l), na čtyřech různých chelatačních sorbentech (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl), při sedmi různých pH (3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) promývacího pufru a při pH 2 elučního roztoku. Při detekci byla sledována absorbance komplexu zinku s činidlem 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm. Po celkovém zhodnocení všech čtyř sorbentů při různých podmínkách měření byl určen jako nejlepší sorbent Iontosorb OXIN a jako vhodné podmínky pro extrakci pH promývacího pufru a vzorku 6 a vyšší. Available in a digital repository NRGL
Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze

v angličtině Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Jana Klinerová Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of diploma ...

Klinerová, Jana; Chocholouš, Petr; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu
Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Eva Kasalová Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Modern separation techniques for the analysis of biological material in clinical research This doctoral thesis deals with development and validation of a chromatographic determination of liposoluble vitamins and with optimization of biological materials preparation. Clinical monitoring of these vitamins, especially vitamin D in different biological materials is one of the most discuss theme in the last decade. In the theoretical part of this dissertation the target analytes - vitamins A, E and D with their biological activity are characterized - as well as the biological material used in the Research Laboratory, especially a detailed description of the composition of breast milk, its irreplaceable role in neonatal nutrition and description of breast milk processing in Milk Bank. This part is followed by a comprehensive chapter dealing with the treatment of the biological matrix before analysis. The most commonly used sample pretreatment techniques such as extraction methods are described here, with a great description of new trends in these... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Eva Kasalová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertačni práce: Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem chromatografického stanovení lipofilních vitaminů a úpravou vzorku biologického materiálu před vlastní analýzou. Klinické monitorování hladin těchto vitaminů, zvláště pak vitaminu D, v různých biologických matricích je v posledním desetiletí velmi diskutovaným tématem. V teoretické části této disertační práce jsou charakterizovány cílové analyty - vitaminy A, E, D s jejich biologickou aktivitou - dále pak biologický materiál používaný ve Výzkumné laboratoři, zvláště pak podrobný popis složení mateřského mléka, jeho nezastupitelná role ve výživě novorozenců a zpracování mateřského mléka v mléčné bance. Na tuto část navazuje obsáhlá kapitola věnující se úpravě biologické matrice před analýzou. Jsou zde popsány nejčastěji používané techniky úpravy vzorku, jako jsou extrakční metody, velká pozornost je věnována novým trendům v těchto metodách, které se rozvíjejí v posledních letech. Teoretickou část uzavírá problematika analytického stanovení... Available in a digital repository NRGL
Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Eva Kasalová Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. ...

Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David
Univerzita Karlova, 2018

Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru
Sivák, Jakub; Frinta, Ondřej
2018 - Czech
Protection of Personal Rights in Cyberspace Abstract I chose the doctor thesis topic, Personality protection in cyberspace, for several reasons. First of all this topic is close to me as I am interested in protection of personality for couple of years (I have dealt with personality protection in scientific articles, my diploma thesis and protection of personality is also the subject of my dissertation thesis at this university). Secondly, this theme is a very actual issue and there is still space to come with new approach and move the legal science forward. The aim of the thesis is therefore to bring new ideas and approaches on this issue. The thesis introduction deals with important milestones of personal protection. Among them is the Law Code of Hammurabi, the Constitution of the Athenians, the Law of Twelve Plagues, the Edict of Milan, the Magna Carta Libertatum, the Declaration of Independence, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, the League of Nations, and in Bohemia ABGB or the Press Act. The following parts further define terms as follows: human personality, the protection of personality and the cyber space. This part of the thesis describes, in theory, respective parts of a human person's personality that may be affected by a cybernetic attack. This part is followed by a chapter... Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru Abstrakt Téma ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru jsem si vybral z několika důvodů. Jednak je mi jakékoliv téma ochrany osobnosti blízké (zabýval jsem se jím ve vědeckých článcích, v diplomové práci a s ochranou osobnosti je spojeno i téma mé disertační práce na zdejší univerzitě). Za druhé se jedná o téma velmi aktuální a doposud nevyčerpané. Cílem práce je tedy přijít s novými myšlenkami a pohledy na danou problematiku. Úvod práce se věnuje významným milníkům ochrany osobnosti. Mezi nimi lze zmínit alespoň Chamurappiho zákoník, Aristotelovu Ústavu athénskou, zákon 12 desek, Edikt milánský, Velkou listinu svobod ("Magna charta libertatum"), Prohlášení nezávislosti, Deklaraci práv člověka a občana, Pakt společnosti národů a na území Českých zemí pak například ABGB nebo tiskový zákon. Navazující části práce dále v teoretické rovině vymezují pojem osobnost člověka, ochrana osobnosti a kybernetický prostor. Část předkládané rigorózní práce, rovněž v rovině teorie, potom rozvádí jednotlivé složky osobnosti člověka, které mohou být kybernetickým útokem zasaženy. Na to bezprostředně navazuje kapitola zabývající se možnými zásahy do osobnosti člověka prostřednictvím kybernetického prostoru. Práce zde vychází z konkrétních příkladů a popisuje jednotlivé typy... Keywords: Ochrana osobnosti; kybernetický prostor; kybernetická šikana; online kriminalita; elektronické důkazní prostředky; terorismus; Personality protection; cyber space; cyberbullying; online crime; electronic evidences; terrorism Available in a digital repository NRGL
Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru

Protection of Personal Rights in Cyberspace Abstract I chose the doctor thesis topic, Personality protection in cyberspace, for several reasons. First of all this topic is close to me as I am ...

Sivák, Jakub; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita 1.
Klímová, Kamila; Cahlíková, Lucie; Siatka, Tomáš
2018 - Czech
Mišáková K: Alkaloids of the Amaryllidaceae family and their biological activity 1. Diploma thesis, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Hradec Králové, 2014, 63 p. The aim of the diploma thesis was a preparation of alkaloidal extract from Nerine Bowdenii to izolation of 2 pure alkaloids by column and thin layer chromatography. Subsequently these two alkaloids were subjected to structural MS and NMR analysis and tested for biological activity against human cholinesterases (HuAChE and HuBuChE) and for antioxidant and cytotoxic activity. Isolated substances were identified as ambelline and undulatine alkaloids, which have been already described previously in this plant. In the test for determining cholinesterase inhibitory activity of ambelline and undulatine the following values were measured; for ambelline: IC50, HuAChE = 169 ± 7 μM a IC50, HuBuChE = 985 ± 25 μM, for undulatine: IC50, HuAChE = 23,52 ± 1,19 μM a IC50, HuBuChE > 1000 μM. Galanthamin (IC50, HuAChE = 1,71 ± 0,007 μM, IC50, HuBuChE = 42,30± 1,30 μM), huperzin A (IC50, HuAChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50, HuBuChE > 1000 μM) and eserin (IC50, HuAChE = 0,063 ± 0,001 μM, IC50, HuBuChE = 0,130 ± 0,004 μM) were used like a positive controls. In the test for... Mišáková K: Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita 1. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové, 2014, 63 s. Předmětem diplomové práce byla příprava alkaloidního extraktu z rostliny Nerine bowdenii, za účelem izolace 2 alkaloidů v čisté formě metodou sloupcové chromatografie a následně metodou preparační tenkovrstvé chromatografie. Vzorky byly podrobeny strukturní MS a NMR analýze a testovány na inhibiční aktivitu vůči lidským cholinesterázám (HuAChE a HuBuChE), na antioxidační a cytotoxickou aktivitu. Izolované látky byly identifikovány jako ambellin a undulatin. Přítomnost těchto alkaloidů byla u rostliny Nerine bowdenii popsána již dříve. Při testu na stanovení cholinesterázové inhibiční aktivity ambellinu a undulatinu byly naměřeny tyto hodnoty; pro ambellin: IC50, HuAChE = 169 ± 7 μM a IC50, HuBuChE = 985 ± 25 μM, pro undulatin: IC50, HuAChE = 23,52 ± 1,19 μM a IC50, HuBuChE > 1000 μM. Jako standardy byly použity galanthamin (IC50, HuAChE = 1,71 ± 0,007 μM, IC50, HuBuChE = 42,30± 1,30 μM), huperzin A (IC50, HuAChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50, HuBuChE > 1000 μM) a eserin (IC50, HuAChE = 0,063 ± 0,001 μM, IC50, HuBuChE = 0,130 ± 0,004 μM). Při testu na stanovení... Keywords: alkaloidy; čeleď Amaryllidaceae; izolace; biologická aktivita; alkaloids; Amaryllidaceae family; isolation; biological activity Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita 1.

Mišáková K: Alkaloids of the Amaryllidaceae family and their biological activity 1. Diploma thesis, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical ...

Klímová, Kamila; Cahlíková, Lucie; Siatka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení fotodynamické aktivity derivátů tetrapyridoporphyrazinu pro léčbu nádorových onemocnění
Půlkrábková, Martina; Macháček, Miloslav; Vokřál, Ivan
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Půlkrábková Supervisor: Mgr. Miloslav Macháček, Ph.D. Title of diploma thesis: Evaluation of photodynamic activity of tetrapyridoporphyrazine derivatives for treatment of tumorous diseases. Cancerous diseases are one of the most common causes of death, especially in industrialized countries. Their more effective treatment requires development of new potential anti-tumor agents and therapeutic methods. Photodynamic therapy (PDT) is a clinically approved method for the treatment of both tumorous and some other diseases. Its main advantages are non-invasiveness and potential for high selectivity to target cells, which distinguishes it from current conventional anticancer treatments (chemotherapy, radiotherapy). The effect of PDT is based on a combination of three effective components - molecular oxygen, light and photosensitiser (PS). These substances are inherently non-toxic, but they can form reactive oxygen species (ROS) if combined. Then, ROS significantly damages cellular structures in target cells, which can result in cell death. PS is a substance capable of absorbing light of suitable wavelength and transferring the received energy to surrounding molecules, to molecular oxygen in... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Půlkrábková Školitel: Mgr. Miloslav Macháček, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení fotodynamické aktivity derivátů tetrapyridoporphyrazinu pro léčbu nádorových onemocnění. Nádorová onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí, především v průmyslově vyspělých zemích. Pro jejich efektivnější léčbu je žádoucí vyvíjet nové potenciální protinádorově účinné látky a terapeutické metody. Fotodynamická terapie (PDT) je klinicky schválená metoda pro léčbu nádorových i některých dalších onemocnění. Jejími hlavními přednostmi jsou neinvazivita a potenciální vysoká selektivita k cílovým buňkám, což ji odlišuje od současných konvenčních metod protinádorové léčby (chemoterapie, radioterapie). Účinek PDT je založen na kombinaci tří účinných složek - molekulárního kyslíku, světla a fotosenzitizéru (PS). Tyto látky jsou samy o sobě netoxické, v kombinaci ovšem mohou vytvářet reaktivní formy kyslíku (ROS). ROS pak v cílových buňkách významně poškozují buněčné struktury, což může vyústit až ve smrt buňky. PS je látka schopná absorbovat světlo o vhodné vlnové délce a přijatou energii následně přenést na okolní molekuly, především právě na molekulární kyslík. Kromě přímého toxického účinku na nádorové buňky se... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení fotodynamické aktivity derivátů tetrapyridoporphyrazinu pro léčbu nádorových onemocnění

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Půlkrábková Supervisor: Mgr. Miloslav Macháček, Ph.D. Title of diploma thesis: Evaluation ...

Půlkrábková, Martina; Macháček, Miloslav; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2018

Solubilizace, purifikace a příprava rekonstitučního systému pro lidský enzym 17beta-hydroxysteroiddehydrogenasu typu 3
Zahradníková, Tereza; Navrátilová, Hana
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Tereza Zahradníková Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Consultant: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D., PharmDr. Adam Skarka, Ph.D. Title of rigorous thesis: Solubilisation, Purification and Reconstitution of Human 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 Short-chain dehydrogenase/reductase superfamily is a large group of NADP(H)/NAD(H)-dependent oxidoreductases. Human SDR enzymes are classified into 47 families, including cytosolic and membrane-bound ones. One of them is a human membrane-bound enzyme 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3), which participates in the biosynthesis of steroidal hormones and mainly catalyses the conversion of androstenedione to testosterone. The aims of this study were to find a suitable detergent for successful solubilisation, to purify the enzyme and to prepare a reconstitution system for further study of the 17β-HSD3 enzyme. Microsomes containing overexpressed 17β-HSD3 were isolated from Sf9 insect cells (Spodoptera frugiperda). The first step was the solubilisation process, which involved detergent screening. Six detergents at different concentrations were tested: ASB 14-4, C12E8, DDM, CHAPS, Igepal CA-630 and Triton X-100. The detergent ASB... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Tereza Zahradníková Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Konzultant: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D., PharmDr. Adam Skarka, Ph.D. Název rigorózní práce: Solubilizace, purifikace a příprava rekonstitučního systému pro lidský enzym 17beta-hydroxysteroiddehydrogenasu typu 3 Nadrodina dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem je rozsáhlá skupina NADP(H)/NAD(H)-dependentních oxidoreduktas. Lidské SDR enzymy jsou klasifikovány do 47 rodin, zahrnující cytosolické a membránově vázané enzymy. Jedním z nich je lidský membránový enzym 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typu 3 (17β-HSD3), který se účastní biosyntézy steroidních hormonů, především katalyzuje přeměnu androstendionu na testosteron. Cílem této práce bylo najít vhodný detergent pro úspěšnou solubilizaci rekombinantní formy 17β-HSD3, následně získat čistou formu enzymu a připravit rekonstituční systém, který by umožnil další studium enzymu 17β-HSD3. Mikrosomy obsahující rekombinantní formu 17β-HSD3 enzymu byly izolovány z hmyzích Sf9 buněk (Spodoptera frugiperda). Prvním krokem byl solubilizační proces, který zahrnoval screening detergentů. Bylo testováno šest detergentů v různé koncentraci: ASB 14-4, C12E8, DDM, CHAPS, Igepal CA-630 a Triton X-100. Pro... Available in a digital repository NRGL
Solubilizace, purifikace a příprava rekonstitučního systému pro lidský enzym 17beta-hydroxysteroiddehydrogenasu typu 3

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Tereza Zahradníková Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Consultant: RNDr. Lucie ...

Zahradníková, Tereza; Navrátilová, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Alkaloidy Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) a jejich biologická aktivita vztažená k Alzheimerově chorobě II.
Čakurdová, Marta; Chlebek, Jakub; Hošťálková, Anna
2018 - Czech
Čakurdová, M.: Alkaloids of Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) and their biological activity related to Alzheimer's disease II. Diploma thesis, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Hradec Králové, 2017. The aim of this work was focused on isolation of alkaloids from the fraction 1 (joined fractions 20-27), which was obtained from the summary alkaloid extract of Papaver rhoeas L. (Papaveraceae). The alkaloids were identified by structural analysis NMR, GC-MS, optical activity and melting point. Two alkaloids were identified as (-)-stylopine and (+)-rhoeadine. Isolated substances were tested on ability to inhibit the enzymes acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and prolyloligopeptidase. Obtained data were expressed as IC50 values: (-)-stylopine (IC50 AChE = 522 ± 67 µM, IC50 BuChE = >1000 µM, IC50 POP = >790 µM); (+)-rhoeadine (IC50 AChE = 915 ± 64 µM, IC50 BuChE = >1000 µM, IC50 POP = >790 µM). None of the isolated substances showed so potent cholinesterase inhibitory activity as the alkaloids galanthamine (IC50 AChE = 1.71± 0.065 µM, IC50 BuChE =42.30 ± 1.30 µM) and huperzine A (IC50 AChE = 0.033 ± 0.001 µM, IC50 BuChE = >1000 µM) or rivastigmine (IC50 AChE = 0.037 ± 0.001 µM, IC50 BuChE = 3.3 ± 0.3 nM).... Čakurdová, M.: Alkaloidy Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) a jejich biologická aktivita vztažená k Alzheimerovej chorobě II. Diplomová práca, Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutickej botaniky a ekológie, Hradec Králové, 2017. Cieľom tejto práce je izolácia alkaloidov z frakcie 20-27, ktorá bola získaná zo sumárneho alkaloidného extraktu Papaver rhoeas L. (Papaveraceae). Následne ich identifikácia pomocou štruktúrnej analýzy NMR, GC-MS, optickej otáčavosti a teploty topenia. Pomocou chromatografických metód boli izolované 2 alkaloidy (-)-stylopin a (+)-rhoeadin. U izolovaných látok bola stanovená ich inhibičná aktivita voči acetylcholínesteráze, butyrylcholínesteráze a prolyloligopeptidáze. Získané hodnoty boli stanovené ako IC50: (-)- stylopin (IC50 AChE = 522 ± 67 µM, IC50 BuChE = >1000 µM, IC50 POP = >790 µM); (+)-rhoeadin (IC50 AChE = 915 ± 64 µM, IC50 BuChE = >1000 µM, IC50 POP = >790 µM). Žiadna z izolovaných látok nevykazovala lepšiu inhibičnú aktivitu voči AChE a BuChE v porovnaní s galanthaminom (IC50 AChE = 1,71± 0,065 µM, IC50 BuChE =42,30 ± 1,30 µM), huperzinom A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 µM, IC50 BuChE = >1000 µM) a rivastigminom (IC50 AChE = 0,037 ± 0,001 µM, IC50 BuChE = 0,0033 ± 0,0003 µM). Pri testovaní inhibičnej aktivity voči POP... Keywords: Papaver rhoeas; Papaveraceae; Alzheimerova choroba; acetylcholinesterasa; butyrylcholinesterasa; prolyloligopeptidasa; Papaver rhoeas; Papaveraceae; Alzheimerʼs disease; acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; prolyl oligopeptidase Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) a jejich biologická aktivita vztažená k Alzheimerově chorobě II.

Čakurdová, M.: Alkaloids of Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) and their biological activity related to Alzheimer's disease II. Diploma thesis, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in ...

Čakurdová, Marta; Chlebek, Jakub; Hošťálková, Anna
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases