Number of found documents: 524711
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Multimodal metaphors in internet memes
KŇUROVÁ, Helena; DOBROTOVÁ, Ivana
2018 - Czech
The author investigates multimodal metaphors in internet memes. The subject of this bachelor thesis is a language analysis of selected kinds of memes. Schematization of the abstract processes that take place during the analysis of multimodal meanings inside of the meme is included. The process by means of which the receiver is able to decode the humorous meaning of the meme is also described here. Another important part of the thesis is the introduction of the amalgamation procedure based on the Fauconnier and Turner's theory. The main section of the paper deals with the description of generating the possible meanings which can be found in the particular semes being part of the analyzed text inside of the meme. In the final section, the character analysis of the recurrent language schemas in selected types of memes is presented. Autor zkoumá multimodální metafory v internetových memech. Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou vybraných druhů memů. Součástí práce je schematizace abstraktních procesů, které se dějí během analýzy multimodálních významů uvnitř memu. Je zde popsán proces, jakým je příjemce memu schopen rozklíčovat humorný význam memu. Důležitou části práce je popis amalgamátování podle teorie Fauconniera a Turnera. Hlavní část práce se věnuje popisu generování možných významů, jež je možno nalézt v jednotlivých sémech které jsou součástí analyzovaného textu uvnitř memu. Na závěr je zde uvedena analýza charakteru opakujících se jazykových schémat na vybraných typech memů. Keywords: metafora; mem; multimodalita; amalgamátování; ikonická vrstva; verbální vrstva; duševní prostor; sém; amalgamát; metaphor; meme; multimodality; blending; image space; verbal space; mental space; seme; amalgamate Available in digital repository of UPOL.
Multimodal metaphors in internet memes

The author investigates multimodal metaphors in internet memes. The subject of this bachelor thesis is a language analysis of selected kinds of memes. Schematization of the abstract processes that ...

KŇUROVÁ, Helena; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

An Annotated Translation of the Polish Movie "Chemia"
SIEGLOVÁ, Veronika; JENIŠTA, Jan
2018 - Czech
The main goal of this thesis is to create their own subtitles for the selected film called Chemia and evaluates their problems, thus defining the pitfalls arising from the audio-visual translation. At this thesis you will find a language analysis of the subtitles you have created - punctuation, your own names, vulgarisms, abbreviations and more. Furthermore, the thesis deals with the rules and principles of the audiovisual work of the film subtitle, which is to be complied with in the translation. Part of this thesis is also the biography and creation of director Bartosz Prokopowicz. Práce si klade za cíl vytvoření vlastních titulků k vybranému filmu s názvem Chemia a hodnotí jejich problematiku, tedy vymezuje úskalí vznikající při audiovizuálním překladu. V práci naleznete jazykovou analýzu vytvořených titulků - interpunkci, vlastní jména, vulgarismy, zkratky a další. Dále se práce zabývá pravidly a principy audiovizuálního díla filmové titulky, která je potřeba při překladu dodržovat. Součástí práce je také životopis a tvorba režiséra filmu Bartosze Prokopowicze. Keywords: Klíčová slova: filmový překlad; tvorba filmových titulků; jazyková analýza; úskalí tvorby titulků; vlastní titulky; Bartosz Prokopowicz; Key words: film translation; film subtitles; linguistic analysis; problems with creating titles; own titles; Bartosz Prokopowicz Available in digital repository of UPOL.
An Annotated Translation of the Polish Movie "Chemia"

The main goal of this thesis is to create their own subtitles for the selected film called Chemia and evaluates their problems, thus defining the pitfalls arising from the audio-visual translation. At ...

SIEGLOVÁ, Veronika; JENIŠTA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

"A City Upon a Hill:" The Reagan Administration and its Impacts Leading to the Collapse of the Undemocratic Communist Regimes of the Central and Eastern Europe
MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
2018 - Czech
The major objective of The Diploma Thesis is to put in place several scenarios on a termination of the Communist Regimes of Eastern Europe that formed a part of the Eastern Block countries in the 20th century, explaining how these countries came to an end. The Thesis is concerned with the Cold War and its antagonists - The United States and The Soviet Union. The primary aim of this Paper is to demonstrate the US' contribution to ending the conflict, especially how the Reagan Administration influenced the collapse of the Communist Regimes in Europe. Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí Východního bloku. Dotýká se soupeření Spojených států a Sovětského svazu ve Studené válce. Diplomová práce se ve svém výzkumu primárně zaměřuje na americký přínos na ukončení evropských komunistických režimů, a především na vliv prezidenta Ronalda Reagana a jeho administrativy. Keywords: Studená válka; Ronald Reagan; Reaganova administrativa; Sovětský svaz; Michail Gorbačov; Východní blok; A City Upon a Hill; The Cold War; Ronald Reagan; The Reagan Administration; The Soviet Union; Mikhail Gorbachev; The Eastern Block; A City Upon a Hill Available in digital repository of UPOL.
"A City Upon a Hill:" The Reagan Administration and its Impacts Leading to the Collapse of the Undemocratic Communist Regimes of the Central and Eastern Europe

The major objective of The Diploma Thesis is to put in place several scenarios on a termination of the Communist Regimes of Eastern Europe that formed a part of the Eastern Block countries in the 20th ...

MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Painter Emil Czech (1862-1929)
SEDLÁČKOVÁ, Marcela; KAVČÁKOVÁ, Alena
2018 - Czech
This bachelor thesis is a monograph study of Emil Czech. It contains a reconstruction of his biography, documentation and an evaluation of his artworks in public and private collections. The first inventory catalogue of Czech's works of art is included as well. Bakalářská práce je výchozí monografickou studií Emila Czecha (1862-1929). Obsahuje rekonstrukci biografie umělce, dokumentaci a zhodnocení děl z veřejných i soukromých sbírek. Součástí práce je rovněž první soupisový katalog Czechových děl. Keywords: Emil Czech; malířství 19. století; malířství 20. století; impresionismus; akademismus; Emil Czech; painting of the 19th century; painting of the 20th century; impressionism; academic art Available in digital repository of UPOL.
Painter Emil Czech (1862-1929)

This bachelor thesis is a monograph study of Emil Czech. It contains a reconstruction of his biography, documentation and an evaluation of his artworks in public and private collections. The first ...

SEDLÁČKOVÁ, Marcela; KAVČÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature
VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
2018 - English
This thesis concentrates on the images of feminine beauty in the mainstream American society, the ideals of beauty that they represent and the effects that the ideals have on women of different ethnicities. The thesis is divided into two main parts: African American and Asian American experience. Theoretical part provides a historical and cultural context which is necessary for understanding the literary works analyzed in the thesis and the position of the individual ethnic groups within the mainstream American society. Practical part focuses on the analysis itself. Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z dvou hlavních částí: afro-americké a asijsko-americké zkušenosti, přičemž každá z nich se dále dělí na teoretickou část, jejíž náplní je zejména vykreslení kulturního a historického kontextu, který je nutná pro pochopení analyzovaných literárních děl a sociálního postavení jednotlivých etnik, a praktickou část, která se věnuje amotné analýze děl autorek pocházejících z těchto dvou prostředí. Keywords: mýtus bílé krásy; Spojené Státy; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee; white beauty myth; United States; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee Available in digital repository of UPOL.
The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature

This thesis concentrates on the images of feminine beauty in the mainstream American society, the ideals of beauty that they represent and the effects that the ideals have on women of different ...

VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA
ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
2018 - English
This diploma thesis deals with tabloidization in sport news in the Czech Republic and the USA. First, the theoretical background surrounding tabloidization is examined and specific means of tabloidization are defined. Next part of this thesis defines the research itself and the strengths and weaknesses of the quantitative and qualitative content analysis are described. After that, the coding unit, the research questions and the coding scheme are presented. The second part of this thesis consists of the results of the research of the quantitative content analysis and each means of tabloidization is presented and commented on separately and then the results are compared in relation to the research questions. The final part of this thesis first presents the methodology of the qualitative content analysis and then the analysis itself is presented with a summary of the results from the qualitative content analysis at the end. Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další část představuje samotný výzkum a popisuje kvantitativní obsahovou analýzu, kódovací jednotku, výzkumné otázky a kódovací postup. V druhé části této diplomové práce jsou představeny výsledky výzkumu kvantitativní obsahové analýzy a výsledky jednotlivých kategorií jsou popsány a představeny jednotlivě a poté je představeno srovnání výsledků vzhledem k výzkumným otázkám. V poslední části této diplomové práce je nejdříve představena metodologie kvalitativní obsahové analýzy a poté je provedena samotná analýza, která je zakončena shrnutím výsledků kvalitativní obsahové analýzy. Keywords: Bulvarizace; hard news; soft news; infotainment; kvantitativní obsahová analýza; kvalitativní obsahová analýza; sportovní zpravodajství.; Tabloidization; hard news; soft news; infotainment; quantitative content analysis; qualitative content analysis; sport news. Available in digital repository of UPOL.
The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA

This diploma thesis deals with tabloidization in sport news in the Czech Republic and the USA. First, the theoretical background surrounding tabloidization is examined and specific means of ...

ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Formación del nacionalismo y reconstrucción de la identidad nacional en libros de cocina de Emilia Pardo Bazán
PŘIBYLOVÁ, Adriana; ZÁMEC, Radim
2018 -
The thesis aims to analyze the two cookbooks of the writer Emilia Pardo Bazán and discover how these works had an impact on the formation of nationalism and reconstruction of the national identity of the readers at the beginning of 20th century. The method of analysis is inspired by a critical analysis of discourse, and Foucault's method. The thesis is divided into two parts, the theoretical part, where are presented the basic concepts with which it is elaborated, and the practical part, which is the analysis of cookbooks in itself. La tesis pretende analizar los dos libros de cocina de la escritora Emilia Pardo Bazán y descubrir cómo estas obras tuvieran un impacto en la formación del nacionalismo y reconstrucción de la identidad nacional de los lectores a principios del siglo xx. El método del análisis está inspirado en un análisis crítico del discurso y el método de Foucault. La tesis se divide en dos partes, la parte teórica, donde se presentan los conceptos básicos, con cuales se elabora, y la parte práctica, que es el análisis de libros de cocina en sí mismo. Keywords: critical discourse analysis; national identity; Spanish gastronomy; Emilia Pardo Bazán; cookbooks Available in digital repository of UPOL.
Formación del nacionalismo y reconstrucción de la identidad nacional en libros de cocina de Emilia Pardo Bazán

The thesis aims to analyze the two cookbooks of the writer Emilia Pardo Bazán and discover how these works had an impact on the formation of nationalism and reconstruction of the national identity of ...

PŘIBYLOVÁ, Adriana; ZÁMEC, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Conceptualization of the sound and its reception in fine arts in Czeschoslovakia, Czechia and Slovakia.
FRANK, Jakub; CSERES, Josef
2018 - Czech
The thesis aims to look at the major avantgarde that took place in the 20th century music in the context of later developped sound art. In the second part the thesis follows two lines of focus on sound in the arts in former czechoslovakia through the personalities of Milan Grygar and Milan Knížák. Práce si klade za úkol zmapovat dění, odehrávající se v československém umění od šedesátých let, kdy se v Československu začaly projevovat tendence přijímat zvuk jako umělecké médium. Práce se v prosté formě snaží obsáhnout fenomén, který je u nás stále opomíjen. Z tzv. nových médií vybírá sluchovou složku jako výchozí pro specifické smyslové vnímání uměleckého díla. Důraz bude kladen na teoretickou podstatu zvuku v umění a jeho specificitu v československém a současném českém a slovenském prostředí. Záběr tématu se dotýká jak např. grafických partitur a vizuálních (kresebných a malířských) záznamů hudby a zvuku, tak i zvukových instalací, pracujících s reprodukcí zvuku, nebo zvukových konceptů. Od předchůdců dnešních sound-artists futuristů, muzikalistů, dadaistů nebo následovníků myšlenek Johna Cage až po autory, kteří v 60. let dali základy tomu, čemu dnes říkáme sound art. Keywords: zvuk; umění; knížák; grygar; sound; art knížák; grygar Available in digital repository of UPOL.
Conceptualization of the sound and its reception in fine arts in Czeschoslovakia, Czechia and Slovakia.

The thesis aims to look at the major avantgarde that took place in the 20th century music in the context of later developped sound art. In the second part the thesis follows two lines of focus on ...

FRANK, Jakub; CSERES, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting
KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; JANEBOVÁ, Markéta
2018 - English
The aim of this thesis is to provide an overview of the literature concerning cooperative principle, lying, deceiving and bullshiting, as well as the literature describing functions and importance of hedges and boosters. The theoretical part also explains the connections between these terms. The practical part includes a qualitative and quantitative analysis, based on the classification of the examined expressions, which was made in accordance with the literature used in the theoretical part. The thesis seeks to answer the question, whether can be hedges, especially their lack and avoidance, one of the defining features of bullshiting. The thesis demonstrates why is bullshiting believed to be part of the "post-truth age", which supposedly started in 2016. Cieľom tejto práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež súhrn teórií, ktoré opisujú náturu a funkcie "hedžov". Prvá, teoretická časť, tiež vysvetľuje spojitosť medzi spomínanými javmi. Praktická časť práce, ktorá je založená na klasifikácii "hedžov" vypracovanej v súlade s literatúrou použitou v teoretickej časti, obsahuje kvantitatívnu, ako aj kvalitatívnu analýzu "hedžov" a "boostrov" v politickom diskurze. Kvantitatívna ako aj kvalitatívna analýza skúma výskyt spomínaných výrazov v prezidentských debatách so zameraním na nepravdivé výroky. Práca skúma nielen výskyt a typológiu "hedžov" a "boostrov", ale aj charakter nepravdivých výrokov a ich zmenu z diachronického hľadiska. Práca sa snaží zodpovedať otázku, či existuje spojitosť medzi "hedžmi" a bullshittingom a či ich nedostatok v reči môže predznamenávať snahu o bullshitting zo strany rečníka. Práca tiež vysvetľuje, prečo je bullshiting považovaný za fenomén takzvanej "post-truth doby", v ktorej sa podľa mnohých žijeme od roku 2016 . Keywords: kooperačný princíp; klamstvo; lož; nepravdivý výrok; bullshitting; "hedž"; "booster"; "posttruth"; cooperative principle; lying; deceiving; bullshitting; hedge; booster; "post-truth" Available in digital repository of UPOL.
The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting

The aim of this thesis is to provide an overview of the literature concerning cooperative principle, lying, deceiving and bullshiting, as well as the literature describing functions and importance of ...

KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; JANEBOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases