Number of found documents: 28808
Published from to

Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows
Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové procesory. Práce obsahuje rešerší existujících aplikaci, které řeší danou úlohu, analýzu jednotlivých podproblémů, návrh a popis implementace výsledné aplikace. Výsledkem práce je webová aplikace, která umožňuje pomocí šablon specifikovat množinu vstupních souborů, rozložení dat a pokyny pro jejích transformaci. Dále dovoluje plánovaně provádět definované uživatelem operace. Vývoj aplikace je podpořen automatizovanými testy.This thesis is about design and implementation of an application for automated processing and presentation of partially structured data, that are not easily processed by such tools as spreadsheets. This work contains research of existing tools, that solve mentioned issue, analysis of individual subproblems, design and description of the implementation of the final application. Result of this work is a web application, that allows user to specify set of input files, data distribution and transformation instructions with use of templates. All operations can be planned by user. Application development is suppored by automated tests. Keywords: ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,dolování dat,částečně strukturovaná data; ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,data scrapping,partially structured data Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako ...

Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Databáze konferencí a publikací II
Fišer Petr; Štipl Stanislav; Schmidt Jan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její rozšíření. Úpravy spočívají ve vylepšení uživatelské přívětivosti, zavedení evidence referencí, citací a jejich rozpoznání, evidence vlastních publikací uživatele, zavedení uživatelských štítků u publikací, zavedení možnosti uvádět více ISBN/ISSN u časopisů, ročníků konferencí a publikací a dalších drobnějších úpravách.The thesis presents extension of Web application for publication and conference management software used at the Faculty of Information Technology of Czech Technical University in Prague. The thesis describes and analyses the current application. On the basis of this analysis an extension of the application is designed. The revision improves user interface and implements possibility to add references and citations, their recognition, to keep a record of user's own publications, user's own tags for publications, possibility to add more ISBN/ISSN to journals, conference years and publications as well as additional minor modifications. Keywords: Správa publikací,správa konferencí,aplikace,reference,citace,štítky,webová aplikace,Nette,MySQL; Publication management software,conference management software,references,citations,tags,Web application,Nette,MySQL Available in digital repository of ČVUT.
Databáze konferencí a publikací II

Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy ...

Fišer Petr; Štipl Stanislav; Schmidt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii
Ježdík Petr; Bárta Martin; Dostál Jiří
2018 - Czech
Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- programovatelné kombinace kanálů, atd. Zpracování signálu a vykreslování využívá hardwarovou akceleraci. Program podporuje soubory typu GDF, EDF a MAT, což umožňuje přímé použití ve výpočetním prostředí Matlab.This thesis describes the extension of a program for visualization and analysis of EEG data with focus on epilepsy. Among the supported functions belong: advanced filtering, automatic detection analyzes, montages -- programmable combinations of channels, etc. Signal processing and rendering use HW acceleration. The program supports file formats GDF, EDF and MAT, which enables direct usage in Matlab. Keywords: EEG,epilepsie,hardwarová akcelerace,GDF,EDF,biologické signály,zpracování digitálních signálů,Matlab; EEG,epilepsy,hardware acceleration,GDF,EDF,biological signals,digital signal processing,Matlab Available in digital repository of ČVUT.
Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii

Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- ...

Ježdík Petr; Bárta Martin; Dostál Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou
Novotný Martin; Mašek Martin; Miškovský Vojtěch
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou. V rámci práce byla vytvořena hardwarová implementace AES v jazyce VHDL a program ve skriptovacím jazyku Matlab pro provedí DPA útoku. Z tohoto základního návrhu bylo odvozeno dalších 5 variant obsahujících informační redundanci pro detekci chyb v průběhu chodu programu. U každé varianty byl zjištěn počet průběhů spotřeby, při kterých se úspěšně prolomí šifra a získá šifrový klíč. Výsledky neodhalily nějaký vliv na proveditelnost útoku.The bachelor thesis deals with the inluence of prevention against fault-injection attacks on the AES cryptographic algorithm implemented on the Spartan 3E FPGA. It is investigated whether these fault detection circuits have any impact on resistance to differential power analysis attacks. In the course of the thesis, hardware implementation of AES in VHDL was developed and a program was written for DPA attack in the Matlab scripting language. Additional 5 variants were derived from the primary desing containing information redundancy for error detection during runtime. The number of patterns of consumption was found to successfully break the cipher and obtain the cipher key for each variation. The results did not reveal any greater impact on the feasibility of the attack. Keywords: AES,rozdílová odběrová analýza,DPA,FPGA,fault-injection,obrana vůči útokům; AES,differential power analysis,DPA,FPGA,fault-injection,defense against attacks Available in digital repository of ČVUT.
Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou

Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad ...

Novotný Martin; Mašek Martin; Miškovský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace doporučovacích algoritmů
Kordík Pavel; Drdák Jakub; Řehořek Tomáš
2018 - English
V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých výsledků. Tato práce se zabývá výběrem takových algoritmů a navrhnutim optimal-izačni procedury, která bude schopná nalézt vhodné hyper-parametry těchto algoritmů. Výsledky jsou pak ověřeny na reálných datasetech.Various recommendation algorithms have been proposed in recent years. However, each of them has one thing in common. It is essential to tune their hyper-parameters in order to achieve good results. This work has focused on selecting modern and scalable algorithms. The aim has been to design and implement an optimization procedure capable of fine-tuning their hyper-parameters and evaluate the results on real-world datasets. Keywords: Rekomendačni systémy,hluboké učeni,hyper-parametrickáoptimalizace; Recommendation systems,deep learning,hyper-parameter optimization Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace doporučovacích algoritmů

V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých ...

Kordík Pavel; Drdák Jakub; Řehořek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu
Bukovský Ivo; Maršík Petr; Rohan Pavel
2018 - Czech
Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického systému druhého rádu a neznámého reálného systému navarovacího procesu popsaného namerenými daty. Diskrétní statické lineární i kvadratické jednotky slouží jako zpetnovazební, adaptivní regulátor, také pro porovnání s konvencním PID regulátorem. K adaptaci procesu identifikace a rízení slouží gradientní krokové i dávkové optimalizacní algoritmy.The goal of this theses is a study of identification and control of hardfacing process using linear and non-linear neural networks and units. Discretetime dynamic linear and quadratic neural unit are used for identification of theoretical second order system and unknown hardfacing system descríbed by measured data. Discrete-time static linear and quadratic units are used as a adaptive controller. For comparation there is also a conventional closed loop control system with PID. There are gradient on-line and batch optimization algorithms used for the adaptation of neural units used for identification and control. Keywords: navařování,PTA,MLP,HONU,RLS,NGD,L-M,teorie řízení,MRAC; hardfacing,cladding,PTA,MLP,HONU,RLS,NGD,L-M,control theory,MRAC Available in digital repository of ČVUT.
Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu

Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro ...

Bukovský Ivo; Maršík Petr; Rohan Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Obrana proti fingerprintingu do Privoxy
Kokeš Josef; Sixta Jiří; Zahradnický Tomáš
2018 - Czech
Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlížeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále představuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje zvolené obrany a testováním ověřuje jejich vliv na anonymitu a výkon webového prohlížeče.This thesis presents current methods of browser fingerprinting. It proposes possible ways to protect against selected methods. The thesis then introduces proxy software Privoxy, in which it implements the chosen protection methods and verifies the influence of the solution on the web browser's anonymity and performance. Keywords: otisk,webový prohlížeč,soukromí,sledování uživatelů,Privoxy; fingerprint,web browser,privacy,user tracking,Privoxy Available in digital repository of ČVUT.
Obrana proti fingerprintingu do Privoxy

Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlížeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále představuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje ...

Kokeš Josef; Sixta Jiří; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu
Hunka Jiří; Pekáček Zdeněk; Žikovský Pavel
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy uživatele, vytipovává nejdůležitější prvky e-shopů (home page, kategorie, detail produktu) a rysy e-shopů, které uživatelé hodnotí (pozitivně nebo negativně). Dále zkoumá, jak jsou s těmito charakteristikami e-shopů uživatelé schopni pracovat, a to s využitím měření rychlosti nalezení příslušné informace a kvalitativního dotazníkového šetření. Na základě takto získaných poznatků je navržen prototyp kombinující nejlépe hodnocené části zkoumaných e-shopů eliminující problematické prvky. Tento prototyp je podroben stejné sadě testů jako analyzované e-shopy, jejichž výsledkem je potvrzení vyšší efektivity a doporučení dodatečných drobných úprav. Proto je vytvořena druhá verze prototypu, která problematické části naprosto eliminuje. V práci se ukazuje, že přestože existují objektivně podložené předpoklady, že některé prvky poskytují prostor pro optimalizaci, ne vždy uživatel na toto zvýšení efektivity reaguje pozitivně. Při implementaci je nutné zohlednit standardizované uživatelské chování, do něhož je vhodné nové prvky zavádět postupně, nikoli nárazově.The aim of this thesis is to map variants of optimal distribution of e-shop elements and to design its most efficient structure. The work first takes a heuristic analysis of e-shops (Alza, Amazon, eBay, Mall) from the user's perspective, identifies the most important e-shop elements (home page, category, product detail) and e-shop features that users evaluate (positively or negatively). It also examines how users can work with these e-shop features by measuring the speed of finding relevant information and qualitatively based questionnaire. Based on the findings, a prototype combining the best-reviewed parts of e-shops examined to eliminate problematic elements is proposed. This prototype is subjected to the same set of tests as the analysed e-shops, resulting in confirmation of higher efficiency and recommendations for minor modifications. Therefore, a second version of the prototype is created to eliminate the problematic parts completely. The work shows that, although there are objective assumptions that some elements are subjects of optimization, the user does not always respond positively to this efficiency increase. Implementation should consider standardized user behaviour in which it is advisable to introduce the new elements gradually rather than by impact. Keywords: analýza e-shopu,detail produktu,funkční prvky,heuristická analýza,home page,implementace,kategorie,optimalizace,prototyp,uživatelské testování; category,e-shop analysis,functional features,heuristic analysis,home page,implementation,optimization,product detail,prototype,user testing Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu

Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, ...

Hunka Jiří; Pekáček Zdeněk; Žikovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Polyfunkční městský dům, Semily
Kolařík Radek; Minichová Nicole; Jiran Zdeněk
2018 - Czech
Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich potřebám a kulturnímu vyžití. Vize projektu je vytvořit základ pro ekonomický růst městské části Podmoklice v kontextu města Semil.The purpose of my thesis was to contribute to a newly planned Tigrid Squage in Semily by creating a building that would define the mass of the square and to contribute to the needs of Semily's inhanitants by offering them a public place with multiple functions so as to enrich their lives and create a stepping stone for this locality's economical growth. Keywords: polyfunkční,městský,dům,náměstí,Semily; multifunctional,townhouse,Semily,town square Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční městský dům, Semily

Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co ...

Kolařík Radek; Minichová Nicole; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC
Šestáková Irena; Remunda Robin; Voříšková Šárka
2018 - Czech
Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci skautského Libereckého kraje.The project is an architectural study of a scout basecamp in a particular site in Liberec - Dolní Hanychov. The building is supposed to be used for regular scout meetings but also to administrate and represent scouting in the region of Liberec. Keywords: skauting,klubovna,Liberec,Dolní Hanychov,ubytovna,multifunkční sál,hřiště; scouting,clubroom,Liberec,Dolní Hanychov,hostel,multifunctional hall,playground Available at various departments of the ČVUT.
SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC

Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci ...

Šestáková Irena; Remunda Robin; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases