Number of found documents: 29678
Published from to

Inovace stavebních procesů v Sýrii pomocí BIM
Dlask Petr; Ahmed Sonia; Materna Alois
2018 - English
Stavebnictví je jedním z výrazných ekonomických pilířů pro rozvinuté i rozvíjející se země na celém světě. Jedná se o obor, kde se může vyskytovat nespokojenost s kvalitou, překračování nákladů na provedení a zpoždění realizace stavebních projektů. Sýrie není v tomto ohledu výjimkou. Výzkum popíše obrysy syrského stavebního průmyslu; především rozsah a závažnosti největších problémů v odvětví. Problematické oddíly budou agregovány do deseti nejčastějších příčin; které vedou k většímu překračování času, nákladů, změnám v projektech a vypořádávání nároků mezi různými stranami. V práci je sledováno použití platformy BIM jako nástroje ke zlepšení a inovacím současné podoby stavebnictví v Sýrii. Jako první krok je zapotřebí provést identifikaci BIM a jeho nástrojů, výhody, překážky, atd. Druhým krokem komplexního průzkumu je vysvětlit nutnosti a možnosti zavedení BIM v syrském stavebnictví. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že zaměstnanci syrského veřejného sektoru nemají potřebné znalosti v tomto ohledu, ale nebrání se vyvolaným změnám pro přijetí v horizontu příštích pěti let. Společnost General Company for Engineering Studies and Consultations byla vybrána pro případovou studii, která ověřovala současný stav a připravenost zahájit postupný plán k přijetí BIM. V kooperaci s vedením společnosti vznikl pracovní tým BIM odborníků, kteří předávali svoje zkušenosti aplikací metody BIM3 (Matrix BIM3). Následnou analýzou výkonnosti společnosti vznikly tři oblasti doporučení BIM ? technologie, zásady a procesy. V rámci práce byl navržen pilotní projekt (model) residenčního bydlení v oblastech poškozených válkou na bázi BIM. Současně byl vytvořen BEP (BIM Execution Plan) (případová studie) a 3D model, který byl přenesen do softwaru Navisworks pro lepší 3D vizualizaci a detekci kolizí mezi různými profesemi (konstrukcemi). Rozvržením do času vznikl model 4D. Další dimenze modelování (5D) pomáhají získat přehled v inventáři a odhadují celkové náklady projektu. Prostředí BIM track ověřilo použití tohoto nástroje k jednoduššímu sledování průběhu projektu mimo staveniště. Výzkum dosáhl definovaných cílů a posunul odbornou informovanost stavebních společností a jejich zaměstnanců v Sýrii, aby realizovali přechod k implementaci platformy BIM v dalším procesu obnovy (nejen) válkou poškozených oblastí.The construction industry is one of the significant economic supports for developed and developing countries alike. There is huge dissatisfaction with the quality, cost and delay of building projects worldwide, and Syria, not an exception. This search outlines the Syrian building industry; primarily the extent and severity of the industry problems in a list consisting of the ten root causes; which are lead to more time and cost overrun, change orders, rework, and claims between different parties. The researcher suggested the using of BIM as a tool to improve and innovate the building reality by using one of the performance measurement and improvement scales. The first step was by identifying BIM and its tools, dimensions, benefits, obstacles, etc. The second step was during a comprehensive survey explained the necessity and the possibility of implementing BIM in Syrian building industry by using the both of open and closed questionnaire. Results found that Syrian public sector employees know little about it, but they have a desire to learn and push the government to adopt it in the next five years. The General Company for Engineering Studies and Consultations was chosen as case study to measure its reality and readiness to begin a gradual plan towards adopting BIM. After a meeting with the company director the BIM work team formed, consisted of 6 engineers who know well some BIM software?s, and they are ready to teach it to other engineers in the company. These team formed the team which the searcher used to evaluate the company performance and its readiness to adopt BIM by using the BIM3 method (BIM Maturity Matrix). Through analyzing the company performance, the author was able to provide recommendations into the BIM three fields (Technology, Policy, and Process). Also, a pilot project of acceptable size was suggested to implement by using the BIM technique. For this aim; a BEP (BIM Execution Plan) provided for the project (case study) and the 3D model for all disciplines were modeled then transferred into Navisworks software; which provides a good 3D visualization and clashes detection between different disciplines. In addition to, the ease of scheduling the project; this called a 4D dimensions of BIM. Also, the 5D dimensions were formed to help in obtaining high accuracy in the inventory of works and estimate the quantities and costs of the project. BIM track software explained a new and good method which facilitates the monitoring and following-up of project progress even from off-site. The research was able to achieve its aims and to push the public sector companies in Syria and their employees to take their role to move forward BIM at the next reconstruction process. Keywords: BIM,BEP,průmysl,inovace,model,Sýrie,technologické změny; BIM,BEP,industry,Innovation,models,Syria,technological change Available in digital repository of ČVUT.
Inovace stavebních procesů v Sýrii pomocí BIM

Stavebnictví je jedním z výrazných ekonomických pilířů pro rozvinuté i rozvíjející se země na celém světě. Jedná se o obor, kde se může vyskytovat nespokojenost s kvalitou, překračování nákladů na ...

Dlask Petr; Ahmed Sonia; Materna Alois
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém družicové navigace Galileo a algoritmy určení polohy
Vejražka František; Vaňkát Tomáš; Ondráček Petr
2018 - Czech
Hlavním cílem této bakalářské práce je podrobně popsat, navrhnout a realizovat jednotlivé dílčí kroky a výpočty vedoucí od zpracování demodulovaného datového toku systému GNSS Galileo v rámci služby Open service, k výpočtu polohy přijímače v programovacím jazyku C. Těmito kroky je myšleno zejména dekódování navigační zprávy z demodulovaného signálu, extrakce dat z této zprávy a následné potřebné výpočty, například korekce systémového času, určení polohy družice a další algoritmy nezbytné ke zpracování dat.The main goal of this bachelor thesis is to devise, implement and thoroughly describe individual steps and calculations used in the processing of the data flow in GNSS Galileo Open Service which led to determining the position of the receiver in the programming language C. The main steps and calculations were the decoding of a navigation message from a demodulated signal, data extraction from the message and follow-up calculations such as time correction, determination of the satellite position and other algorithms necessary for data processing. Keywords: GNSS,Galileo,Open Service,navigační zpráva,dekódování,určení polohy,korekce; GNSS,Galileo,Open Service,navigation message,decoding,positioning,correction Available in digital repository of ČVUT.
Systém družicové navigace Galileo a algoritmy určení polohy

Hlavním cílem této bakalářské práce je podrobně popsat, navrhnout a realizovat jednotlivé dílčí kroky a výpočty vedoucí od zpracování demodulovaného datového toku systému GNSS Galileo v rámci služby ...

Vejražka František; Vaňkát Tomáš; Ondráček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Velkoplošný textilní senzor pro snímání plochy zatížené lidským tělem
Vojtěch Lukáš; Vlašimský Martin; Volf Jaromír
2018 - Czech
Cílem této práce je výběr a realizace vhodného typu senzoru zatížení využitelného pro výrobu textilního velkoplošného senzoru a naprogramování sběru dat a jejich grafického zobrazení. Navržený senzor by mohl být využit jak ve zdravotnictví k predikci možných proleženin pacienta, tak i v textilním průmyslu pro sběr dat, například u sportovců.The aim of this work is to select and implement a suitable type of a load sensor to be used for production of a textile large-area sensor and to program the data collection and their graphic representation. The designed sensor could be used in the healthcare to predict possible patient soreness as well as in the textile industry for data collection, for example for athletes. Keywords: velkoplošný textilní senzor zatížení,měření a zpracování dat; Large-are textile weight sensor,data measurement and processing Available in digital repository of ČVUT.
Velkoplošný textilní senzor pro snímání plochy zatížené lidským tělem

Cílem této práce je výběr a realizace vhodného typu senzoru zatížení využitelného pro výrobu textilního velkoplošného senzoru a naprogramování sběru dat a jejich grafického zobrazení. Navržený senzor ...

Vojtěch Lukáš; Vlašimský Martin; Volf Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka
Pěnička Robert; Zahrádka David; Novák Antonín
2018 - English
Tato práce se zabývá optimalizačním problémem Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods. Jeho cílem je maximalizovat odměnu získávanou navštěvováním blízkého okolí zadaných lokací s předem stanovenou odměnou pomocí několika neholonomních vozítek. Praktické využití této optimalizační úlohy může být například ve scénářích s dálkovým sběrem sensorických dat pomocí skupiny bezpilotních letounů s jistým minimálním poloměrem zatáčení a omezeným palivem či kapacitou baterií. V této práci je jakožto řešení Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods představena heuristika Greedy Randomised Adaptive Search Procedure with Path Relinking. Výsledky byly otestovány experimentem v reálných podmínkách se skupinou bezpilotních multikopter.This thesis deals with Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods, a novel routing problem formulation. The goal is to collect a reward by visiting locations' close vicinity using multiple curvature-constrained vehicles, each limited by specified travel budget. This problem formulation is useful in data-collection scenarios with fixed-wing or multirotor UAVs with constant forward speed, where remote data collection is possible and where it is necessary to consider the limited amount of fuel or battery capacity. A Greedy Randomised Adaptive Search Procedure with Path Relinking is presented as a solution to the Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods. The algorithm was tested in a real-life experiment scenario using multiple Micro Aerial Vehicles. Keywords: plánování,bezpilotní letouny,dtopn; route planning,mav,uav,dtopn Available in digital repository of ČVUT.
Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka

Tato práce se zabývá optimalizačním problémem Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods. Jeho cílem je maximalizovat odměnu získávanou navštěvováním blízkého okolí zadaných lokací s předem ...

Pěnička Robert; Zahrádka David; Novák Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Inteligentní powerbanka pro magnetometry
Petrucha Vojtěch; Bureš Ondřej; Janásek Vojtěch
2018 - Czech
Cílem této práce je návrh a realizace vysokokapacitní powerbanky s Li-Ion akumulátory, která zajišťuje nabíjení včetně ochrany použitých akumulátorů s možností informování uživatele o stavu dostupné energie. Návrhem zařízení se myslí tvorba schématu, vytvoření desky plošných spojů včetně jejího osazení a napsání firmwaru pro použitý mikrokontrolér. Realizací je míněno následné oživení navrženého zařízení.The aim of this thesis is to design and realize high capacity power bank powered by Li-Ion accumulators that provides charging including protection of those accumulators with a possibility to inform the user about available energy. Design of the facility means a creation of schematic and circuit board including its soldering and writing firmware for a used microcontroller. By realization is meant getting the device to work. Keywords: powerbanka,akumulátor,mikrokontrolér,STM32,nabíjení; power bank,accumulators,microcontroller,STM32,charging Available in digital repository of ČVUT.
Inteligentní powerbanka pro magnetometry

Cílem této práce je návrh a realizace vysokokapacitní powerbanky s Li-Ion akumulátory, která zajišťuje nabíjení včetně ochrany použitých akumulátorů s možností informování uživatele o stavu dostupné ...

Petrucha Vojtěch; Bureš Ondřej; Janásek Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mobilní aplikace pro diabetologii
Lhotská Lenka; Hodná Jitka; Štechová Kateřina
2018 - Czech
Cílem této práce je vytvoření návrhu a implementace aplikace na mobilní telefon pro pacienty trpící Diabetes Mellitus. Nejprve čtenáře seznámí s problematikou tohoto chronického onemocnění, následně srovná existující řešení dostupná na trhu a diskutuje důvody vyvíjení aplikace pro platformu Android. Tato práce popisuje tvorbu aplikace od návrhu prvotního konceptu, vytvoření dobrého uživatelského rozhraní dle zásad uživatelsky cíleného designu, vývoj na Android a testování uživatelského rozhraní. Aplikace DiabetDiary umožňuje pacientovi ukládat si data důležitá pro jeho kontrolování nemoci. Společně s dobrou spoluprací s ošetřujícím lékařem by pak díky tomu mohl pacient zmírnit důsledky jeho chronické nemoci.This thesis describes a process of creating design and implementation of a mobile application focused on patients with Diabetes mellitus. Firstly, a reader will be introduced into the problem of this chronical disease, an analysis of the state of the art and benefits of developing on Android. Furthermore, the work describes Android development from the phase of the earliest design of the concept. The Application DiabetDiary allows the patient to easily store data about his activities as food, sport, day, insulin and glycemia. Patient's self-management of illness and collaboration with the doctor allows patients to live the best possible quality of life with their chronic condition. The thesis is focused on good user interface, development of the Android application and user testing. Keywords: mobilni aplikace,android,uzivatelske rozhrani,graficky navrh,uzivatelske testovani,uzivatelsky cileny design,diabetes mellitus,cukrovka,diabetes; mobile application,android,user interface,graphical design,user testing,user centered design,diabetes mellitus,diabetes Available in digital repository of ČVUT.
Mobilní aplikace pro diabetologii

Cílem této práce je vytvoření návrhu a implementace aplikace na mobilní telefon pro pacienty trpící Diabetes Mellitus. Nejprve čtenáře seznámí s problematikou tohoto chronického onemocnění, následně ...

Lhotská Lenka; Hodná Jitka; Štechová Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Programování mikroprocesorového modulu pro výuku fyziky
Fischer Jan; Kůrka Petr; Dresler Tomáš
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá použitím mikrokontroléru jako laboratorního měřícího systému pro výuku fyziky na středních školách. Využívá mikroprocesorových kitů BBC micro:bit a STM32F042 s jádrem ARM-Cortex-M0. Programování kitů probíhá v rámci prostředí ARM mbed. Součástí je také samostatná QT aplikace, ze které lze celý systém ovládat a zobrazovat měřená data.This bachelor thesis takes interest in using microcontroller as laboratory measuring system for teaching of physics and electronics at secondary school. Microprocessor modules BBC micro:bit and STM32F042 with ARM-Cortex-M0 core are used. A separate part of the thesis is a QT application, generally used to control the system and present measured data. Keywords: BBC micro:bit,STM32F042,ARM mbed,QT,Software Defined Instrumentation,programování; BBC micro:bit,STM32F042,ARM mbed,QT,Software Defined Instrumentation,programming Available in digital repository of ČVUT.
Programování mikroprocesorového modulu pro výuku fyziky

Tato bakalářská práce se zabývá použitím mikrokontroléru jako laboratorního měřícího systému pro výuku fyziky na středních školách. Využívá mikroprocesorových kitů BBC micro:bit a STM32F042 s jádrem ...

Fischer Jan; Kůrka Petr; Dresler Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky
Petříček Tomáš; Rozsypálek Zdeněk; Rollo Milan
2018 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na ovládání \textit{solid-state} lidarů s omezeným počtem natáčecích paprsků. Kromě plánování směrů paprsků se práce věnuje i rekonstruování 3D mapy z řídkých měření těchto lidarů. V práci se pro rekonstruování a plánování používají hluboké neuronové sítě. Plánovací část využívá \textit{reinforcement learning} metody pro trénink neuronových sítí. Bylo vytvořeno trénovací prostředí implementující framework pro trénování \textit{reinforcement learning} agentů. Za pomocí stochastických metod se podařilo navrhnout agenta, který nabízí dostatečnou škálovatelnost a překonává náhodný plánovač.This Bachelor's thesis aims at control of the solid-state lidar sensor with a limited number of steerable rays. Besides planning of directions of the rays, the thesis is also devoted to creating dense 3D maps from sparse measurements. The thesis uses deep neural networks for planning the rays and reconstructing the dense maps. Planning part exploits the reinforcement learning concept for training of the neural network. An environment implementing a framework for training of reinforcement learning agents was created. The agent proposed in this thesis is using stochastic methods to achieve a sufficient scalability in the challenging environment. Keywords: Lidar,reinforcement learning,neuronové sítě,3D mapování,voxelová mapa; Lidar,reinforcement learning,deep neural network,3D mapping,voxel map Available in digital repository of ČVUT.
Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky

Bakalářská práce se zaměřuje na ovládání \textit{solid-state} lidarů s omezeným počtem natáčecích paprsků. Kromě plánování směrů paprsků se práce věnuje i rekonstruování 3D mapy z řídkých měření ...

Petříček Tomáš; Rozsypálek Zdeněk; Rollo Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mobilní aplikace pro řízení bezpilotní helikoptéry nesoucí plašič ptactva
Saska Martin; Klouček Štěpán; Volf Přemysl
2018 - English
Cílem této práce je vytvořit kompletní řešení pro plašení ptactva na vinicích, pomocí mobilní aplikace schopné ovládat bezpilotní letoun a zvukové zařízení na něm umístěné. Uživatel aplikace je v interaktivní mapě schopný vytvořit a upravovat letové body. Tyto body lze odeslat UAV, které je schopné střežit prostor, letět trajektorii podle zadaných bodů nebo aby letělo trajektroii vypočítanou navrhnutým algoritmem. Pro vytváření proveditelných trajektorií, byl vytvořen algoritmus na základě "orienteering problem". V práci je také řešeno několik možností jak vytvořit zvukový systém. Experimenty testují funčnost navrhnutého řešení v reálných podmínkách.This work aims to create a complete solution for bird repulsing on vineyards by creating a mobile application capable of controlling UAV with sound system mounted onboard. The user is able to create and edit waypoints in an interactive map implemented in the created application. These waypoints can be sent to UAV to perform area patrolling, to fly exact trajectory defined by these waypoints or to fly computed trajectory by path planning algorithm. To compute trajectories feasible for the UAV an algorithm based on a variant of orienteering problem is presented here. Multiple options of the sound system are discussed in this thesis. Experiments are verifying the functionality of the whole solution in an outdoor environment. Keywords: Android aplikace,UAV,ochrana vinic,plašení ptáků; Android application,UAV,bird repulsing,vineyard protection Available in digital repository of ČVUT.
Mobilní aplikace pro řízení bezpilotní helikoptéry nesoucí plašič ptactva

Cílem této práce je vytvořit kompletní řešení pro plašení ptactva na vinicích, pomocí mobilní aplikace schopné ovládat bezpilotní letoun a zvukové zařízení na něm umístěné. Uživatel aplikace je v ...

Saska Martin; Klouček Štěpán; Volf Přemysl
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výpočet vícenásobné terénní difrakce metodou fyzikální optiky
Valtr Pavel; Dolotin Dmitriy; Grábner Martin
2018 - Czech
Práce se zabývá studiem možností výpočtu vícenásobné terénní difrakce. Dalším cílem je implementace metody fyzikální optiky, která slouží k hodnocení radiového spoje do prostředí MATLAB a následné porovnání dosažených výsledků s dvoupaprskovou metodou, metodou unifromní teorie difrakce, aproximačními metodami a experimentálně naměřenými hodnotami při šíření na reálným terénem.Focus of this thesis is studying different methods for multiple edge diffraction calculation. The next goal is to implement Physical optics, which is used to predict field-strength for wireless systems to MATLAB enviroment and then compare simulated data with two-ray ground-reflection model, uniform theory of diffraction, terrain approximation methods and experimental data for propagation over real terrain. Keywords: Difrakce,klínová překážka,uniformní teorie difrakce,UTD,fyzikální optika,Deygoutova metoda,Bullingtonova metoda,Japonská metoda,Epstein-Petersenova metoda,MATLADifrakce,MATLAB; Diffraction,wedge obstacle,uniform theory of diffraction,UTD,physical optics,Deygout approximation,Bullington approximation,Japanese approximation,Epstein-Peterson approximation,MATLABDiffraction,MATLAB Available in digital repository of ČVUT.
Výpočet vícenásobné terénní difrakce metodou fyzikální optiky

Práce se zabývá studiem možností výpočtu vícenásobné terénní difrakce. Dalším cílem je implementace metody fyzikální optiky, která slouží k hodnocení radiového spoje do prostředí MATLAB a následné ...

Valtr Pavel; Dolotin Dmitriy; Grábner Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases