Number of found documents: 31951
Published from to

Modelování dynamických textur
Haindl Michal; Richtr Radek; Křivánek Jaroslav
2018 - English
This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles and capable of texture analysis, synthesis, enlargement, and editing. The crucial toroidal property allows synthesizing innitely large output simultaneously in a spatial and temporal domain. Furthermore, the analysis and synthesis parts are entirely separated. This dissertation thesis presents several techniques to enhance the visual quality of results and their potential amount. Particular attention is therefore paid to a dynamic texture inpainting problem, especially inpainting with a dynamic background which is generally recognized as a challenging problem. Afterwards, the dynamic texture similarity the problem is addressed and a novel Fourier transformation based criterion is presented. Subsequently, with proposed criterion utilising and psycho-physical test, the results of stated inpainting method and synthesizing result are validated. Finally, a model capability, particularly its editing abilities, to extend the existing textural BTF model to the dynamic domain is discussed and furthermore illustrated. Consequently, the novel DBTF model for representing a dynamics object is introduced.This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles and capable of texture analysis, synthesis, enlargement, and editing. The crucial toroidal property allows synthesizing innitely large output simultaneously in a spatial and temporal domain. Furthermore, the analysis and synthesis parts are entirely separated. This dissertation thesis presents several techniques to enhance the visual quality of results and their potential amount. Particular attention is therefore paid to a dynamic texture inpainting problem, especially inpainting with a dynamic background which is generally recognized as a challenging problem. Afterwards, the dynamic texture similarity the problem is addressed and a novel Fourier transformation based criterion is presented. Subsequently, with proposed criterion utilising and psycho-physical test, the results of stated inpainting method and synthesizing result are validated. Finally, a model capability, particularly its editing abilities, to extend the existing textural BTF model to the dynamic domain is discussed and furthermore illustrated. Consequently, the novel DBTF model for representing a dynamics object is introduced. Keywords: Dynamic texture,temporal texture,video texture,dynamic texture synthesis,dynamictexture editing,inpainting,error concealment,textural similarity,textural models,toroidaltile; Dynamic texture,temporal texture,video texture,dynamic texture synthesis,dynamictexture editing,inpainting,error concealment,textural similarity,textural models,toroidaltile Available in digital repository of ČVUT.
Modelování dynamických textur

This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on ...

Haindl Michal; Richtr Radek; Křivánek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Problematika identifikace malých těles ve sluneční soustavě
Kostelecký Jan; Tichý Miloš; Ron Cyril
2018 - Czech
V práci jsou presentovány metody identifikací malých těles sluneční soustavy, tj. planetek a komet. Je předložen stávající stav v dané problematice a jeho klíčové problémy a presentována základní metoda identifikací s užitím metod nebeské mechaniky na základě dráhových elementů těles. Je takt06 navržen plán optimalizace pro identifikace objektů sluneční soustavy. Jsou též presentovány astrometrické metody používané pro tělesa sluneční soustavy včetně analýzy chyb a analýzy používaných astrometrických katalogů a jejich vhodnosti či nevhodnosti včetně praktických ukázek a výsledků autora.The work presents methods of identification of small Solar system bodies, in this case minor planets and comets, including basic information about this research and methods used in this research field including presentation of currently used systems (hardware and software work-flow) as well as basic methods of identification of minor planets based on their orbital elements.At this work selected examples of identifications of asteroids and comets calculated by the author are also displayed. Astrometric methods are also presented, including analysis of possible errors, comparison of used catalogs of reference stars for astrometry, and analysis and comparison of methods used at different observatories. Keywords: astrometrie,dráhové elementy,identifikace,planetky,komety; astrometry,orbital elements,identification,minor planets,comets Available in digital repository of ČVUT.
Problematika identifikace malých těles ve sluneční soustavě

V práci jsou presentovány metody identifikací malých těles sluneční soustavy, tj. planetek a komet. Je předložen stávající stav v dané problematice a jeho klíčové problémy a presentována základní ...

Kostelecký Jan; Tichý Miloš; Ron Cyril
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Algoritmy pro řízení sítě a optimalizace propustnosti
Hrad Jaromír; Vondrouš Ondřej; Vozňák Miroslav
2018 - Czech
Tato práce se zabývá návrhem optimalizačních postupů jejichž účelem je zlepšení kontinuity datových přenosů a jejich udržitelnosti v náročných podmínkách úzkopásmových sítí. Představuje nový přístup k optimalizacím síťových přenosů tak, aby byla zvýšená šance, že datový přenos za ztížených podmínek bude dokončen, a tím bude dosaženo v konečném důsledku i lepšího využití síťových prostředků, protože nebude nutné datový přenos opakovat.This work deals with design of algorithms for optimization of traffic flow continuity and improving the possibility of traffic flow sustainability called Transmission Optimization Metric (TOM). The work is mainly focused on the area of harsh transmission conditions in narrow-band networks. This work presents new approach to optimization of network transmissions, in a way that directly improves the possibility of traffic flow sustainability and helps to minimize packet gaps. Finally, it also has impact on better resource allocation as transmissions are finished in fewer attempts. Keywords: úzkopásmové sítě,protokol TCP,analýza paketových vzdáleností,optimalizační metrika,kontinuita přenosů,udržitelnost spojení; narrow-band networks,TCP protocol,Inter-Packet Gap Analysis,Transmission Optimization Metric,transmission continuity,transmission sustainability Available in digital repository of ČVUT.
Algoritmy pro řízení sítě a optimalizace propustnosti

Tato práce se zabývá návrhem optimalizačních postupů jejichž účelem je zlepšení kontinuity datových přenosů a jejich udržitelnosti v náročných podmínkách úzkopásmových sítí. Představuje nový přístup k ...

Hrad Jaromír; Vondrouš Ondřej; Vozňák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh generátorů pravých náhodných čísel vhodných pro integrované obvody
Jakovenko Jiří; Kotě Vlastimil; Háze Jiří
2018 - English
Tato doktorská práce se zabývá návrhem generátorů pravých náhodných čísel (TRNG) vhodných pro integrované obvody (IC). Tato zařízení využívají náhodnost fyzikálních jevů, v tomto případě šumů v polovodičových strukturách. Prvním návrhem je TRNG s časově multiplexovanými metastabilními zdroji náhodnosti využívající tzv. princip řetězení. Digitalizované náhodné signály produkované zdrojem náhodnosti jsou prokládány v časovém multiplexoru, který umožňuje zvýšení výstupní datové rychlosti. Tento TRNG byl vyroben ve 130nm CMOS technologii nazvané HCMOS9GP od společnosti STMicroelectronics na ploše 0,029 mm2 a je schopen pracovat v proměnných podmínkách. Sekvence náhodných bitů mohou být generovány až do datové rychlosti 20 Mb/s bez použití opravných mechanizmů při výkonové spotřebě 72,48 uW a teplotě 25 °C.This doctoral thesis deals with the design of true random number generators (TRNGs) suitable for integrated circuits (ICs). These devices exploit randomness of physical phenomena, in this case, noises in semiconductors structures. The first proposal is a TRNG with time multiplexed metastability-based sources of randomness using the principle of pipelining. Digitized random signals coming from sources of randomness are interleaved in a time multiplexer, which allows increasing output data rate. This TRNG has been fabricated in a 130 nm HCMOS9GP bulk CMOS technology from STMicroelectronics, occupies an area of 0.029 mm2, and can operate in changing environmental conditions. Random bit sequences can be generated up to the data rate of 20 Mb/s without any corrective mechanisms while its power consumption is 72.48 uW at temperature of 25 °C. Keywords: Generátor pravých náhodných čísel,integrovaný obvod,zdroj náhodnosti,behaviorální model,fyzický návrh analogových a smíšených obvodů; True random number generator,integrated circuit,source of randomness,behavioral model,physical design of analog and mixed-signal circuits Available in digital repository of ČVUT.
Návrh generátorů pravých náhodných čísel vhodných pro integrované obvody

Tato doktorská práce se zabývá návrhem generátorů pravých náhodných čísel (TRNG) vhodných pro integrované obvody (IC). Tato zařízení využívají náhodnost fyzikálních jevů, v tomto případě šumů v ...

Jakovenko Jiří; Kotě Vlastimil; Háze Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Pokročilá správa napájení pro přenosová zařízení
Jakovenko Jiří; Molata Vladimír; Musil Vladislav
2018 - English
Predložená disertacní práce se zabývá návrhem, verifikací, optimalizací a charakterizací základních bloku a dílcích podbloku, které se využívají ve správe napájení pro prenosná zarízení, u kterých máme k dispozici pouze omezený zdroj energie. Je to z duvodu, že správe napájení se prirazuje stále vyšší priorita a to je dáno tím, že se snažíme stále více prodlužovat životnost baterie a tím i celého zarízení, které je touto baterií napájené. Zejména se pak zameruje na dva základní prvky, a tj. lineární regulátory a spínané konvertory, které jsou pro správu napájení používány nejcasteji. U každého z techto prvku lze najít jeho výhody ci nevýhody, které musíme brát pri návrhu systému v potaz.The dissertation thesis deals with the design, verification, optimization, and characterization of basic blocks and sub-blocks that are used in power management for portable devices for which only a limited power supply is available. The reason is that power management is being assigned an ever higher priority by trying to prolong the life of the batteries and hence the whole device powered by this battery. Keywords: Správa napájení,bez-kapacitní lineární regulátor,spínaný menic,senzor pro urcení orientace proudu,generátor rampy,frekvencní prediktor; Power management unit (PMU),capacitor-less linear regulator,switching-mode power supply (SMPS),current direction sensor,ramp generator,frequency predictor Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilá správa napájení pro přenosová zařízení

Predložená disertacní práce se zabývá návrhem, verifikací, optimalizací a charakterizací základních bloku a dílcích podbloku, které se využívají ve správe napájení pro prenosná zarízení, u kterých ...

Jakovenko Jiří; Molata Vladimír; Musil Vladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatizovaná metoda charakterizace modelů elektrostatických ochranných prvků v integrovaných obvodech
Jakovenko Jiří; Nápravník Tomáš; Stopjaková Viera
2018 - English
Elektrostatický výboj (ESD) představuje velmi nebezpečný jev, který dokáže v několika málo okamžicích poškodit analogové i digitální bloky integrovaných systémů. Bez efektivních ochranných prvků by prudce klesla výtěžnost výrobních linek integrovaných obvodů, neboť ESD není jevem spojeným jen s používáním konečného produktu, ale je často se vyskytujícím fenomenem při výrobě, testování, pouzdření a osazování integrovaného obvodu do finálního modulu zařízení. Významnou výhodou při návrhu systému ESD ochran je dostupnost speciálních ESD macro-modelů v používaných knihovnách součástek. Charakterice takovýchto macro-modelů je netriviální, časově náročná operace, vyžadující zkušeného odborníka. Možnost zjednodušení procesu charakterizace je proto velmi žádoucí a je jedním z cílů této práce, která představuje vyvinutou metodu automatizované charakterizace ESD macro-modelů za použití standardního TLP či TLP-podobného měření. Alternativní přístup k charakterizaci ESD macro-modelů zahrnuje měření mnoha separátních charakteristik a vyžadují značné množství času. Další součástí práce je analýza dostupných metod modelování jevů spojených s ESD v CMOS ochranných prvcích. Představuje vhodné macro-modely pro čtyři z nejčastěji používaných ESD ochranných struktur v CMOS výrobních procesech: ESD NMOST a tři varianty tyristorové struktury. Představená metoda byla otestována právě na charakterizaci těchto čtyř macro-modelů. Jako vstupní data pro ESD NMOST byla použita TLP měření provedená na testovacích strukturách vyvinutých speciálně pro tento výzkum ve 130nm CMOS technologii. Poslední významnou součástí práce je stručný úvod do návrhu ESD ochranných struktur v integrovaných obvodech, který by měl čtenáři přiblížit problematiku designu a charakterizace těchto struktur.Electro-static discharge (ESD) presents serious threat for reliability and lifetime of any integrated circuit and has to be carefully addressed in every design. Without ESD protection circuits, yield of IC production would drop dramatically as the electro-static discharge occurs not only in field applications of ICs but also during their fabrication, testing, packaging, and installment of the final part to a module. To aid ESD designer to achieve optimal level of protection, dedicated macro-models must be introduced to process design kits (PDK). Characterization of such macro-models is time and resource demanding task that is performed by experienced personnel. Simplification of this characterization task is thus desirable and is one of the goals of this thesis. Novel automated simulator-independent ESD model characterization method based on Differential evolution and Nelder-Mead Simplex algorithms is presented. It offers an alternative for time and human-resources demanding manual characterization that is still widely used in industry. Instead of a large quantity of independent measurements of an ESD protection device, single TLP or TLP-like measurements are used to calibrate macro-models of ESD protection devices. As modern TLP measuring systems are often automated, it further alleviates the engineering effort required for the calibration. Additionally, computationally stable macro-models of the four most often used snapback based protection devices in bulk CMOS technologies are presented. Those include ESD NMOST and three variants of silicon-controlled rectifier structure. These macro-models were used to benchmark the proposed calibration method. Custom designed integrated circuit with set of NMOST-based ESD protection structures was fabricated in 130nm bulk CMOS process as part of the presented research. Finally, to help the reader understand the complexity, challenges, and possible compromises in a field of an integrated circuit ESD protection design, basic overview of ESD resilient design practices are included in the work. Keywords: integrovaný obvod,CMOS,ESD,diferenciální evoluce,Nelder-Mead simplex,TLP,HBM,macro-model,charakterizace,automatizace,GGNMOST,LVTSCR,MLSCR,SCR; integrated circuit,CMOS,ESD,differential evolution,Nelder-Mead simplex,TLP,HBM,macro-model,characterization,automation,GGNMOST,LVTSCR,MLSCR,SCR Available in digital repository of ČVUT.
Automatizovaná metoda charakterizace modelů elektrostatických ochranných prvků v integrovaných obvodech

Elektrostatický výboj (ESD) představuje velmi nebezpečný jev, který dokáže v několika málo okamžicích poškodit analogové i digitální bloky integrovaných systémů. Bez efektivních ochranných prvků by ...

Jakovenko Jiří; Nápravník Tomáš; Stopjaková Viera
České vysoké učení technické v Praze, 2018

The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG
Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
2018 - English
The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma phase precipitation. Degraded state of the steel SUPER 304H was reached by an isothermal laboratory exposition. Used exposition temperatures were 650, 675 and 700°C. Maximal exposition time was 2,45x104 hours. The sigma phase precipitation was confirmed by using various experimental methods (SEM, TEM, EBSD, EDS). Precipitation mechanism and morphology were documented and described. The main part of the thesis was quantification of the sigma phase precipitation and its mathematical description. Equations describing fraction area and precipitation rate of the sigma phase for the steel SUPER 304H are summarised by the thesis. Those equations were extended by using Fick´s laws and diffusion equations for steel Tp 347HFG. The thesis documents influence of the sigma phase precipitation on mechanical properties of the steel SUPER 304H and discusses applicability of this steel.Precipitace sigma fáze v žáropevných materiálech může způsobit velmi vážné aplikační problémy. Tato práce se zabývá strukturní stabilitou ocele SUPER 304H s hlavním zaměřením na sigma fázi. Pro hodnocení byly použity laboratorně teplotě exponované vzorky SUPER 304H. Použité expoziční teploty byly 650, 675 a 700°C. Nejdelší dosažené expoziční časy byly v řádu 2,45 x 105 hodin. Potvrzení precipitace sigma fáze bylo provedeno použitím kombinace několika experimentálních metod (SEM, TEM, EBSD a EDS). Následně byl popsán mechanismus precipitace a popsána morfologie vznikající sigma fáze. Hlavní část disertační práce byla věnována kvantifikaci precipitující sigma fáze s rostoucí expozicí a následně jejímu matematickému popisu. Rovnice popisující rozvoj plošného zastoupení sigma fáze a precipitační rychlost sigma fáze jsou shrnuty v rámci disertační práce. Tyto rovnice byly následně prostřednictvím Fickových zákonů a popisu difuse v pevných látkách rozšířeny pro ocel Tp 347HFG. Disertační práce dále popisuje vliv precipitace sigma fáze na mechanické vlastnosti a diskutuje aplikovatelnost ocele SUPER 304H pro vysokoteplotní aplikace. Keywords: Structural stability,Sigma phase,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelling; Strukturní stabilita,Sigma fáze,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelování Available in digital repository of ČVUT.
The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG

The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma ...

Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích
Kubátová Hana; Čejka Tomáš; Ryšavý Ondřej
2018 - English
This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a so-called stream-wise approach of processing flow data, which is described in this thesis. The stream-wise processing is a suitable principle of security analysis for large-scale computer networks since flow records are being processed on-the-fly when they reach a flow collector. As a proof-of-concept, we have developed an open source NEMEA framework and a set of NEMEA modules for a stream-wise analysis of flow data. There are several included papers in this thesis that show benefits of extended flow records containing information from headers of application protocol (L7). Such extended flow records can increase the reliability of detection algorithms and allow for detection of suspicious traffic that is invisible for traditional flow-based detection methods. The detection modules capable of processing the L7 information are called application-aware. Since the data volume from monitoring systems grows, and it is expected to increase further in the future as well, the next focus of this dissertation thesis is a scalable infrastructure for parallel flow-based analysis. Our experiments show the importance of a correct algorithm for data distribution among multiple computing nodes. Usage of an algorithm that does not respect semantic relations in the flow data has a strong negative influence on the detection results. Therefore, the dissertation thesis shows a method of constructing a proper Flow Scatter that distributes flow data without breaking these semantic relations. Besides the described contributions, there was an extensive experimental evaluation of all works included in the papers. The experiments were performed with data sets from real backbone traffic of Czech national academic network. Additionally, the created flow-based NEMEA modules were deployed in the monitoring infrastructure of CESNET2 network.This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a so-called stream-wise approach of processing flow data, which is described in this thesis. The stream-wise processing is a suitable principle of security analysis for large-scale computer networks since flow records are being processed on-the-fly when they reach a flow collector. As a proof-of-concept, we have developed an open source NEMEA framework and a set of NEMEA modules for a stream-wise analysis of flow data. There are several included papers in this thesis that show benefits of extended flow records containing information from headers of application protocol (L7). Such extended flow records can increase the reliability of detection algorithms and allow for detection of suspicious traffic that is invisible for traditional flow-based detection methods. The detection modules capable of processing the L7 information are called application-aware. Since the data volume from monitoring systems grows, and it is expected to increase further in the future as well, the next focus of this dissertation thesis is a scalable infrastructure for parallel flow-based analysis. Our experiments show the importance of a correct algorithm for data distribution among multiple computing nodes. Usage of an algorithm that does not respect semantic relations in the flow data has a strong negative influence on the detection results. Therefore, the dissertation thesis shows a method of constructing a proper Flow Scatter that distributes flow data without breaking these semantic relations. Besides the described contributions, there was an extensive experimental evaluation of all works included in the papers. The experiments were performed with data sets from real backbone traffic of Czech national academic network. Additionally, the created flow-based NEMEA modules were deployed in the monitoring infrastructure of CESNET2 network. Keywords: network security,flow data,witness,anomaly detection,parallel processing,data splitting,NEMEA; network security,flow data,witness,anomaly detection,parallel processing,data splitting,NEMEA Available in digital repository of ČVUT.
Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích

This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all ...

Kubátová Hana; Čejka Tomáš; Ryšavý Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv metody laser shock processing na integritu povrchu
Mádl Jan; Brajer Jan; Kocman Karel
2018 - Czech
Práce je zaměřena na parametrický model, který byl vyvinut k určení nejvhodnější metody charakterizace vybraných vlastností zpracovaného povrchu metodou Laser shock processing. Stále se zvyšující tlak na užitné vlastnosti součástí dává možnost rozvoji nekonvenčních metod zpracování. Se změnou metodiky zpracování je nutné vyvíjet a ověřovat možnosti měření vzniklých povrchových vlastností materiálu. Experimentální část se soustřeďuje na srovnání různých metod měření zbytkového napětí. Posuzuje se spolehlivost a použitelnost každé metody při různých podmínkách zpracování. Výsledkem je možnost rychlého zhodnocení a vyhodnocení vhodnosti použité metody. V úvahu je brána také ekonomická náročnost měření a cena ovlivnění metodou LSP. Komplexní řešení pomáhá využitelnosti metody laserového opracování pro širší spektrum výrobků, než tomu bylo doposud.The thesis is focused on a parametric model which has been developed to determine the most suitable measurement method for surface characteristics reached by Laser shock processing method. Constant increasment of requirements on the part properties allows the possibility of development unconventional processing methods. When the processing methodology is changed the next step is to develop and verify possible measuring methodology. The experimental part of the thesis describes comparison of various methods for residual stress measurements. The reliability and applicability of each measuring method at different treatment conditions was evaluated. The economic demands of the measurement and the cost of the LSP technology are also considered. A comprehensive solution helps the use of the laser treatment method for a wider range of products than has been used before. Keywords: metoda laser shock processing,parametrický model,povrch; Laser Shock Processing Technology,parametric model,surface Available in digital repository of ČVUT.
Vliv metody laser shock processing na integritu povrchu

Práce je zaměřena na parametrický model, který byl vyvinut k určení nejvhodnější metody charakterizace vybraných vlastností zpracovaného povrchu metodou Laser shock processing. Stále se zvyšující tlak ...

Mádl Jan; Brajer Jan; Kocman Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků
Kreibich Viktor; Pačák Tomáš; Evin Emil
2018 - Czech
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na vyřešení technologického problému odpružení v oblasti plošného tváření a na analýzu příčin, které tento jev ovlivňují. Hlavním cílem disertační práce je návrh modifikovaného řešení současného přístupu k problematice odpružení. Jedná se zejména o návrh metodiky pro analýzu a kompenzaci odpružení s využitím numerických simulací. Motivací hlavního cíle disertační práce je současný neefektivní přístup k problematice odpružení v praxi. Na základě současného přístupu vznikají nadměrné časové a finanční náklady na korekce lisovacího nářadí. Ty ne vždy vedou k jednoznačnému zlepšení výsledné přesnosti výlisků. Ke splnění hlavního cíle disertační práce slouží dílčí cíle práce, resp. vlastní rešerše problematiky a vlastní experimenty. V nich je pozornost věnována okrajovým podmínkám lisovacího procesu, které jev odpružení více či méně ovlivňují. Navržená metodiky je následně ověřována na skutečných dílech karoserie. Jedná se o díly pátých dveří a blatníku vozů SEAT Ateca a ŠKODA Superb. Dizertační práce je prováděna ve spolupráci s oddělením konstrukce lisovacího nářadí ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s, kde je navržené modifikované řešení současného stavu využíváno ke zvýšení kvality a přesnosti lisovacího procesu částí karoserie a ke zvýšení kvality konečného produktu.Dissertation focuses on the in depth description of the springback phenomenon in the field of the sheet metal forming and furthermore on the parameters that affect the phenomenon the most. Main objective of the thesis is to design a modified solution of the current approach to the springback issue. Modified solution is designed as a methodology with focus on the analysis and compensation of springback with help of numerical simulation. Motivation behind the main goal of the dissertation is an ineffective solution of the springback phenomenon in current praxis. Based on the current solution, excessive time and financial cost due to correction on the press tools emerge. These corrections not always lead to better, final accuracy of the stampings. To achieve main goal, smaller sub-goals are applied (mainly in form of own experiments). In these experiments main focus is on parameters which less or more influence the springback phenomenon. Designed methodology is verified on real car body parts. These parts are from SEAT Ateca (fifth doors) and ŠKODA Superb (fender). The dissertation is carried out with help of the department of the press tools design in ŠKODA AUTO, a.s. There, the methodology is used for improving quality and accuracy of the stamping process of the car body parts and for improving quality of the final product. Keywords: odpružení,lisování,tváření karoserie vozu,automobilový průmysl,AutoFrom; springback,sheet metal stamping,car body forming,automotive,AutoForm Available in digital repository of ČVUT.
Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na vyřešení technologického problému odpružení v oblasti plošného tváření a na analýzu příčin, které tento jev ovlivňují. Hlavním cílem disertační práce je ...

Kreibich Viktor; Pačák Tomáš; Evin Emil
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases