Number of found documents: 27206
Published from to

Programy pro charakterizaci vstupního proudu ADC v mikrořadičích STM32
Fischer Jan; Rulík Jan; Dresler Tomáš
2017 - Czech
Tato práce se zabývá vstupními proudy AD převodníků procesorů STM32 se zaměřením na rozlišení společných vlastností napříč jednotlivými sériemi. Výstupem práce je charakterizace vstupních proudů do jednotlivých převodníku a vytvoření jejich modelu. Spolu s tím byly vytvořeny metody měření těchto proudů.This work deals with input current of AD converters of STM32 processors with a focus on the differentiation of common properties across individual series. The output of the thesis is the characterization of the input currents to individual converters and the creation of their model. Meanwhile, methods of measuring these currents have been developed. Keywords: mikrořadiče STM32,AD převodník,vstupní proud; microcontrolers STM32,AD convertor,input current Available in digital repository of ČVUT.
Programy pro charakterizaci vstupního proudu ADC v mikrořadičích STM32

Tato práce se zabývá vstupními proudy AD převodníků procesorů STM32 se zaměřením na rozlišení společných vlastností napříč jednotlivými sériemi. Výstupem práce je charakterizace vstupních proudů do ...

Fischer Jan; Rulík Jan; Dresler Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Metody analýzy rozlišení a informační kapacity filmového materiálu pro potřeby jeho digitalizace
Fliegel Karel; Kostelníčková Iveta; Polák Ladislav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou digitalizovaných filmových záznamů za účelem odhadu jejich optimálního rozlišení, tedy minimálního rozlišení, ve kterém může být film skenován tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho obrazové kvality. Nejdříve je zde diskutována informační kapacita filmového materiálu a faktory, které mohou být příčinou jejího poklesu. Následně jsou popsány charakteristiky digitálního signálu filmového zrna, které jsou pak použity k určení minimální vzorkovací frekvence schopné zachytit jemnou strukturu zrnitosti. Protože zkreslení, které umožňuje snížit rozlišení obrázku, odpovídá jeho rozostření, jsou zde k určení optimálního rozlišení použity metriky ostrosti. Diskutována je také možnost měření informačního obsahu filmového záznamu pomocí obrazové entropie. Všechny navrhnuté postupy byly implementovány v prostředí MATLAB za účelem posouzení jejich účinnosti.This Master's thesis deals with analysis of digitized film records in order to get the estimation of its optimal resolution. That is the minimal resolution, which film can be scanned at, without loosing its image quality. At first the information capacity of film material and factors, that causes its degradation are discussed. Then the characteristics of film grain digital signal are described and used to determine the minimal sampling frequency, which will preserve the tiny structure of grain. Because the image quality distortion, that enables the reduction of resolution, acts as blur, the sharpness metrics are employed here to estimate the optimal image resolution. And the possibility of the image information content measurement by entropy is also considered here. All methods designed in this work were implemented in MATLAB together with comparison of their efficiency. Keywords: informační kapacita filmového materiálu,objektivní metriky ostrosti,obrazová entropie,skenování archivních filmových záznamů,optimální vzorkovací frekvence; information capacity of film material,sharpness metrics,image entropy,archive film records scanning,optimal sample frequency Available in digital repository of ČVUT.
Metody analýzy rozlišení a informační kapacity filmového materiálu pro potřeby jeho digitalizace

Tato práce se zabývá analýzou digitalizovaných filmových záznamů za účelem odhadu jejich optimálního rozlišení, tedy minimálního rozlišení, ve kterém může být film skenován tak, aby nedošlo ke ztrátě ...

Fliegel Karel; Kostelníčková Iveta; Polák Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh rotorové hlavy vírníku
Kanaval Jan; Malátková Petra; Cézová Eliška
2017 - Czech
Vírník je létající stroj těžší vzduchu s rotující nosnou plochou. Oproti vrtulníku potřebuje pro vytvoření vztlakové síly proudění skrz rotor, které je vyvolané dopředným pohybem. Nejdůležitější částí z hlediska konstrukce vírníku je jeho rotorová hlava. Tato bakalářská práce má za úkol navrhnout rotorovou hlavu modelu upoutaného vírníku. Součástí práce je historické pojednání o vývoji vírníků, dále aerodynamický rozbor základních principů letu vírníku. Důraz je kladen převážně na princip autorotace, což představuje režim letu, kdy je rotující nosná plocha sama roztáčena proudícím vzduchem. Spolu s návrhem rotorové hlavy jsou provedeny i potřebné návrhové a kontrolní výpočty kritických částí vírníku, nebo kritických spojů jednotlivých dílů. Vlastní návrh rotorové hlavy je završen návrhovým výkresem a 3D modelem vytvořeným v programu Inventor.The autogyro is a flying machine heavier than air with rotating wing. Compared to the helicopter, in order to create lift it needs airflow through the rotor, which is excited by forward thrust. In terms of the construction of the autogyro, the most important part is the rotor head. This thesis aims to design a rotor head of the gyro glider kite model. One part of the thesis focuses on the historical development of the autogyro, further followed by an aerodynamic analysis of the basic principles of flying of the autogyro. The stress is put especially on the principality of autorotation, which represents the flight state where the rotating wing is spinned by the flowing air. Necessary design and control calculations of the critical parts of the autogyro´s parts or critical connections of the individual parts have been performed along with the proposal of the rotor head. The actual design of the rotor head is complemented with a 3D model created in the Autodesk Inventor program. Keywords: Vírník,rotorová hlava,autorotace; Autogyro,rotor head,autorotation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh rotorové hlavy vírníku

Vírník je létající stroj těžší vzduchu s rotující nosnou plochou. Oproti vrtulníku potřebuje pro vytvoření vztlakové síly proudění skrz rotor, které je vyvolané dopředným pohybem. Nejdůležitější částí ...

Kanaval Jan; Malátková Petra; Cézová Eliška
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení měnového rizika
Freiberg František; Fialová Ilona; Beránková Markéta
2017 - Czech
V první části své bakalářské práce se zaměřuji na definici derivátů, důvody jejich vzniku a možnosti jejich využití. Následuje výčet jednotlivých druhů derivátů a rozdíly mezi nimi. Poté se již soustředím na měnové deriváty, jejich použití a výpočet jejich reálné hodnoty. Praktická část začíná zhodnocením spolupráce společností s Unicreditbank Czech Republic and Slovakia, a.s. při uzavírání derivátových obchodů. Zhodnocuji výhody a nevýhody jednotlivých typů měnových derivátů nabízené touto bankou. V poslední části mé bakalářské práce je analýza využití měnových derivátů společností SEKO Aerospace a.s.In the first part of my bachelor thesis I focus on the definition of derivates, the reasons for their creation and the possibilities of their use. It is followed by a list of the different types of derivates and the differences between them. Afterwards I focus on currency derivatives, their use and calculation of their real value. The practical part starts with the evaluation of the cooperation of companies with Unicreditbank Czech Republic and Slovakia, a.s. in closing derivative deals. I evaluate the advantages and disadvantages of different types of currency derivatives offered by this bank. The last part of my bachelor thesis is the analysis of the use of currency derivatives by company SEKO Aerospace a.s. Keywords: Finanční deriváty,futures,forward,swap,opce,měnové riziko; Financial derivatives,futures,forward,swap,option,currency risk Available in digital repository of ČVUT.
Řízení měnového rizika

V první části své bakalářské práce se zaměřuji na definici derivátů, důvody jejich vzniku a možnosti jejich využití. Následuje výčet jednotlivých druhů derivátů a rozdíly mezi nimi. Poté se již ...

Freiberg František; Fialová Ilona; Beránková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza tvařitelnosti uhlíkových ocelí
Horník Jakub; Ducháč Alfred; Dvořák Milan
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou hlubokotažných ocelí. Obsahuje informace o základním rozdělení ocelí používané v automobilovém průmyslu a jejich zkoušení. Experimentální část řeší porovnání dvou materiálových šarží oceli DC06 z různých hledisek od struktury přes chemické složení až po mechanické parametry.This thesis deals with topic of the deep-drawing steel. It contains information about the basic divisions of steel used in the automotive industry and about their testing. The experimental part compares two material batches of DC06 steel from different points of view, such as structure, chemical composition and mechanical parameters. Keywords: Hlubokotažná ocel,lisování,mechanické vlastnosti,metalografie; Deep drawing steel,stamping,mechanical properties,metallography Available in digital repository of ČVUT.
Analýza tvařitelnosti uhlíkových ocelí

Tato práce se zabývá problematikou hlubokotažných ocelí. Obsahuje informace o základním rozdělení ocelí používané v automobilovém průmyslu a jejich zkoušení. Experimentální část řeší porovnání dvou ...

Horník Jakub; Ducháč Alfred; Dvořák Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Design of systems used in vehicles for military application
Miláček Ondřej; Fouquet Maude; Jirovský Václav
2017 - English
My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb structure, disposed under certain part of the vehicle. The aim of my thesis is to describe and implement a sustainable method which will permit my company to rig new vehicles in the simplest way possible, but with a technical guaranty on this rigging. My thesis includes the application of this method for a new French vehicle call VLFS (light vehicle of special forces), which is designed by RTD (Renault trucks Defense). In another part of my thesis, I realised project management to support my company on the delivery of a system named DO22A (oxygen dispenser autonomous and air-transportable). For this, I wrote some reports concerning the security of the system, and I helped for the corrections on the all the justifications report of the system.My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb structure, disposed under certain part of the vehicle. The aim of my thesis is to describe and implement a sustainable method which will permit my company to rig new vehicles in the simplest way possible, but with a technical guaranty on this rigging. My thesis includes the application of this method for a new French vehicle call VLFS (light vehicle of special forces), which is designed by RTD (Renault trucks Defense). In another part of my thesis, I realised project management to support my company on the delivery of a system named DO22A (oxygen dispenser autonomous and air-transportable). For this, I wrote some reports concerning the security of the system, and I helped for the corrections on the all the justifications report of the system. Keywords: Oxygen charging system,shock absorber,carton,vehicle; Oxygen charging system,shock absorber,carton,vehicle Available in digital repository of ČVUT.
Design of systems used in vehicles for military application

My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb ...

Miláček Ondřej; Fouquet Maude; Jirovský Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence
Kabele Petr; Araldi Evandro; Padevět Pavel
2017 - English
(Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými historickými tradičními materiály, jako je např. kámen. V současné době je třeba chránit velké množství historických hliněných staveb jako kulturní dědictví a zároveň vzrůstá zájem o moderní využití dusané hlíny, a to především kvůli přínosu této technologie pro životní prostředí. Hlavní nevýhodu této technologie lze spatřovat v chybějících normách pro navrhování a preventivní údržbu hliněných konstrukcí. S finanční podporou francouzského národního projektu zaměřeného na dusanou hlínu byl v Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Syst?mes (LTDS) na univerzitě v Lyonu vyvinut nový konstitutivní model (CJS-RE). Nicméně, vzhledem k nedostatku je třeba některé aspekty dořešit. Příspěvkem této práce je v prvé řadě experimentální identifikace ploch porušení při různých trajektoriích napětí (tlak, protažení a tah) pro model dusané hlíny CJS-RE. Dále jsou porovnány experimentálně získané vztahy napětí-deformace v tlaku pro dusanou hlínu s výsledky modelu CJS-RE. Výsledky ukázaly, že CJS-RE je skvělým přístupem k popisu chování dusané hlíny. Zejména vztah mezi napětím a deformací v prostém tlaku byl velmi dobře reprodukován. Vyhodnocené parametry plasticity poukazují na velmi silnou asymetrii smykové plochy porušení při namáhání tlakem a protažením. Druhá otázka týkající se chování dusané zeminy spočívá v nejistotách ohledně vlivu obsahu vody na mechanické vlastnosti materiálu. Zemina je směs částic různých tříd zrnitosti, které jsou spojeny jílovitými částicemi. Materiál se zpracovává s dostatkem přidané vody a pak se zhutní. Mechanická odolnost vzrůstá pouze po určitém čase, poté kdy se většina vody odpaří. Tato odolnost je důsledkem vytvoření silných kapilárních vazeb v pórové struktuře, které působí jako pojivo. V každém okamžiku životnosti stavby mohou být tyto vazby zničeny, pokud se náhodně zvýší obsah vody (v důsledku deště, kapilárního vzlínání ve stěnách), což může vést k selhání konstrukce. V rámci národního výzkumného projektu PRIMATERRE, financovaného Francouzskou agenturou pro výzkum, je třeba objasnit, jak jsou mechanické vlastnosti zeminy ovlivněny obsahem vody. Proto byly vyhodnoceny vzorky se dvěma různými úrovněmi obsahu vody a třetí byl navržen pro další výzkum. Výsledky ukázaly, že většina parametrů modelu CJS-RE vykazuje pokles o přibližně 30% až 40% při nárůstu obsahu vody z 2% na 4%. Parametr asymetrie však klesl o 3%. Poloměr při porušení byl jediným parametrem, který se zvýšil, a to o 8%.(Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence) Rammed earth constructions can be found in many regions around the world, generally within territories where the access of earth was easy contrary to other historic-traditional materials, e.g. stone. The great number of historical earthen structures and the need to protect their heritage values come with the resurgence of a modern interest in rammed earth, mainly due to its environmental benefits. However, the lack of regulation and codes to guide the design and the conservation of earthen constructions characterizes the main disadvantage of the material. Funded by a French national project devoted to rammed earth, a new constitutive model (CJS-RE) was developed at the Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Syst?mes (LTDS), at the University of Lyon. However, due to the lack of data some statements were considered. This work comes first to contribute with the experimental identification of failure surfaces along different stress paths (compression, extension and tensile stress path) on rammed earth based on CJS-RE model. Additionally, the experimental stress-strain relationship obtained for compression is compared with the one resulted by CJS-RE model. Results showed that CJS-RE is a great approach for describing the behavior of rammed earth material. The stress-strain relationship was strongly suitable when compared the one obtained by the unconfined compressive tests. As a result of the identification of the plastic parameters, a very strong dissymmetry between compression and extension stress paths of shear failure surface was observed. A second issue regarding rammed earth behavior lies on the uncertainties about the influence of water content on the mechanical properties of the material. Earth is herein a mixture of different granular classes that are bonded together by clayey particles. The material is processed with sufficient additive water and then compacted. The mechanical resistance only develops over time when most of water has left the material due to evaporation. This resistance results from the creation of strong capillary tensile bonds within the pore network that play the role of a binding agent. At any moment in the building lifetime, these tensile forces can be destroyed if the water content accidentally increases (rain, capillary rise within the walls), which can lead the structure to failure. Within the framework of the national research project PRIMATERRE, funded by the French Agency of Research, there is a need to understand how the mechanical properties of earth are influenced by the water content. Thus, two different water contents are evaluated and a third is proposed as further research. Results indicated that most of the parameters from CJS-RE had a decrease about 30% to 40% regarding the increase of water content from 2% to 4%. The dissymmetry parameter, however, was reduced by 3%. The radius at failure was the only parameter which was has increased, showing a difference of 8%. Keywords: dusaná hlína,mechanické chování,plasticita; rammed earth,mechanical behavior,plasticity Available in digital repository of ČVUT.
Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence

(Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve ...

Kabele Petr; Araldi Evandro; Padevět Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza namáhání podélných lamel konvektorů
Kanaval Jan; Šafařík Vojtěch; Cézová Eliška
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu v ČR a v zahraničí. Zadruhé je shrnuta metodika konstrukčního návrhu a provedena analýza namáhání podélných lamel krycích mříží. Zatřetí je vypracován návrh konstrukčního řešení podélných lamel a jejich spojení do mříže. Analýza namáhání je provedena analyticky a za použití metody konečných prvků. Výsledky obou metod jsou porovnány a jsou diskutovány příčiny odchylek mezi nimi.This bachelor thesis deals with covering grids of floor convectors and their stress. In the first part problematics of floor convectors is examined and types of covering grids available on both Czech and foreign market are listed. Second part deals with methodology of design and stress analysis of longitudinal lamellas of covering grids. In the last part a design solution of longitudinal lamellas and their connection is devised. Stress analysis is carried out with two methods ? firstly analytically and secondly with finite element method. Results of both methods are compared and reasons of differences are discussed. Keywords: podlahové konvektory,krycí mříže,podélné lamely,ochranná mříž; floor convectors,covering grids,longitudinal lamellas,protection grille Available in digital repository of ČVUT.
Analýza namáhání podélných lamel konvektorů

Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu ...

Kanaval Jan; Šafařík Vojtěch; Cézová Eliška
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh artefaktu pro ověření přesnosti souřadnicových měřicích strojů
Mikeš Petr; Vostrovský Jakub; Šulc Vladimír
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů (CMM). Nejprve je řešen přístup a předpisy normy ISO 10360, zabývající se přejímacími a periodic-kými zkouškami souřadnicových měřicích strojů. Další část práce je věnována souhrnu a popisu dostupných artefaktů pro ověření přesnosti CMM, jejich členění a způsob použití. V praktické části se jedná o vlastní návrh designu artefaktu pro ověřování přesnosti, rozbor jeho částí a způsob výroby tohoto artefaktu. V závěru se věnuji návrhu strategie měření pro ověřování přesnosti na CMM pomocí uvedeného artefaktu. Jedná se o vytvoření programu pro řízení CMM pomocí softwaru CALYPSO.The thesis deals with the verification of accuracy of coordinate measuring machines (CMM). Firstly, the approach and regulations of norm ISO 10360, dealing with acceptance and perio-dic tests of coordinate measuring machines. Next part is devoted to summary and description of available artifacts for reverification of accuracy of CMM, their classification and method of use. In the practical part, this is an own design of an artifact for accuracy verification, an ana-lysis of its parts and a method of production of this artifact. In conclusion, I am devoting my-self to the draft of measurement strategy for verification of accuracy on CMM using the men-tioned artifact. This is to create a CMM control program using CALYPSO software. Keywords: Ověření přesnosti,CMM,artefakt,ISO 10360,přejímací a periodické zkoušky,CALYPSO,souřadnicový měřicí stroj; Verifying of accuracy,CMM,artifact,ISO 10360,acceptance and reverification tests,CALYPSO,coordinate measuring machines Available in digital repository of ČVUT.
Návrh artefaktu pro ověření přesnosti souřadnicových měřicích strojů

Práce se zabývá problematikou ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů (CMM). Nejprve je řešen přístup a předpisy normy ISO 10360, zabývající se přejímacími a periodic-kými zkouškami ...

Mikeš Petr; Vostrovský Jakub; Šulc Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Průzkum možností ČVUT v Praze v návrhu a vývoji vlastního studentského Cubesat
Duša Tomáš; Bespjatych Andrej; Kuneš Michal
2017 - Czech
Tato bakalářská práce si staví z cíle jednak seznámit čtenáře se základní problematikou spojenou se stavbou malých pikosatelitů (tzv. CubeSatů) a jednak poukázat na možnosti jeho vývoje na naší univerzitě, stejně tak jako nákup potřebných již hotových komponent. Těžiště práce spočívá ve zjištění připravenosti potřebných klíčových pracovišť na naší univerzitě a působícího odborného personálu Cílem je také zjistit kdo a kde by případně mohl provádět nebo alespoň zajistit výrobu součástí spolu s odhadem ceny pro porovnání komponenty s objednáním od specializované firmy ze zahraničí.On one hand the aim of this bachelor thesis is to acquaint the reader with the basic issues connected with the construction of small picosatellites (so called CubeSat) and on the other hand to point out the possibilities of its designing and manufacturing at our university, as well as the purchase off-the-shelf hardware. The main focus of my work is to find out the readiness of the necessary key workplaces at our university and professional staff. Also the goal is to find out who and where could perform or at least ensure the production of components with estimation of price for comparing with the previous theoretical orders from foreign specialized company. Keywords: Cubesat,pikosatelit,průzkum osob,vývoj komponent,projekty družic; Cubesat,picosatellite,people survey,component development,satellite projects Available in digital repository of ČVUT.
Průzkum možností ČVUT v Praze v návrhu a vývoji vlastního studentského Cubesat

Tato bakalářská práce si staví z cíle jednak seznámit čtenáře se základní problematikou spojenou se stavbou malých pikosatelitů (tzv. CubeSatů) a jednak poukázat na možnosti jeho vývoje na naší ...

Duša Tomáš; Bespjatych Andrej; Kuneš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases