Number of found documents: 4038
Published from to

Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
2018 - Czech
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií. Keywords: pozitivy; negativy; ušlechtilé tisky; fotografické techniky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení

Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových ...

Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Režie druhého plánu na příkladech filmů rumunské nové vlny
Hecht, Jan; MAREK, Petr; ŠPAČEK, Radim
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na režijní pojetí tzv. Druhého plánu. Nejprve je rozebrán jeho teoretický rámec a formální prvky, které může režisér využít při tvorbě druhého plánu. V analytické části práce jsou tyto prvky aplikovány v rozborech vybraných filmů z okruhu tzv. Rumunské nové vlny, kterou bakalářská práce představuje jako svébytný národně-kinematografický fenomén. V závěru pak autor zhodnocuje vlastní zkušenost s tématem a shrnuje závěry vyvozené z rozboru kinematografických děl. This bachelor thesis focuses on the director's approach to the so-called "background action directing". Its theoretical frame and formal aspects, which can be used by the director when creating the background action, is discussed in the first part of this work. The focus in the work's analytical section is on the way these aspects are practically applied. This is shown on some films chosen from the Romanian New Wave, which is seen in this work as an original national-cinematographic phenomenon. The thesis finishes with the author's evaluation of his own experience with the given topic and summarises the outcomes of the analysis of the cinematographic works. Keywords: rumunská kinematografie; rumunská nová vlna; Mungiu, Cristian, 1968-; filmoví režiséři; práce režiséra; práce s hercem; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Režie druhého plánu na příkladech filmů rumunské nové vlny

Tato bakalářská práce se zaměřuje na režijní pojetí tzv. Druhého plánu. Nejprve je rozebrán jeho teoretický rámec a formální prvky, které může režisér využít při tvorbě druhého plánu. V analytické ...

Hecht, Jan; MAREK, Petr; ŠPAČEK, Radim
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Certifikovaná metodika digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA)
Jícha, Marek; Pecák, Josef; Myslík, Jiří; Weiser, Antonín; Šofr, Jaromír; Macák, Jiří; Rejholec, Pavel; Neubauer, Petr; Mathé, Ivo; Páta, Petr; Fliegel, Karel; Novák, Miloslav; Rund, František; Husník, Libor; Gunaratna, Vidu; Jedlička, Miroslav; Šimunek, Jiří; Vítek, Stanislav; Procházka, Martin; Souček, Daniel; Piškula, Martin
2017 - Czech
Keywords: filmy; restaurování Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Certifikovaná metodika digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA)

Jícha, Marek; Pecák, Josef; Myslík, Jiří; Weiser, Antonín; Šofr, Jaromír; Macák, Jiří; Rejholec, Pavel; Neubauer, Petr; Mathé, Ivo; Páta, Petr; Fliegel, Karel; Novák, Miloslav; Rund, František; Husník, Libor; Gunaratna, Vidu; Jedlička, Miroslav; Šimunek, Jiří; Vítek, Stanislav; Procházka, Martin; Souček, Daniel; Piškula, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Certifikovaná metodika stanovení korelace mezi kolorimetrickými parametry u filmového obrazu a úrovněmi v R, G, B kanálech u digitálních obrazových souborů tak, aby kolorimetrické hodnoty obou obrazů na plátně si vzájemně odpovídaly
Jícha, Marek; Pecák, Josef; Myslík, Jiří; Weiser, Antonín; Šofr, Jaromír; Macák, Jiří; Rejholec, Pavel; Neubauer, Petr; Mathé, Ivo; Páta, Petr; Fliegel, Karel; Novák, Miloslav; Rund, František; Husník, Libor; Gunaratna, Vidu; Jedlička, Miroslav; Šimunek, Jiří; Vítek, Stanislav; Procházka, Martin; Souček, Daniel; Piškula, Martin
2017 - Czech
Keywords: filmy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Certifikovaná metodika stanovení korelace mezi kolorimetrickými parametry u filmového obrazu a úrovněmi v R, G, B kanálech u digitálních obrazových souborů tak, aby kolorimetrické hodnoty obou obrazů na plátně si vzájemně odpovídaly

Jícha, Marek; Pecák, Josef; Myslík, Jiří; Weiser, Antonín; Šofr, Jaromír; Macák, Jiří; Rejholec, Pavel; Neubauer, Petr; Mathé, Ivo; Páta, Petr; Fliegel, Karel; Novák, Miloslav; Rund, František; Husník, Libor; Gunaratna, Vidu; Jedlička, Miroslav; Šimunek, Jiří; Vítek, Stanislav; Procházka, Martin; Souček, Daniel; Piškula, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Mísení realistických a antiiluzivních postupů v současném divadle
Píza, Ludvík; MUSILOVÁ, Martina; AUGUSTOVÁ, Zuzana
2017 - Czech
V této bakalářské práci se pokouším charakterizovat některé z možných způsobů prolínání realistických a antiiluzivních prostředků v současném divadle, konkrétně na příkladech inscenací Mýcení Krystiana Lupy a Regulace intimity Jiřího Havelky. Obsáhlejší část práce sestává z analýzy románu Mýcení Thomase Bernharda a Lupovy jevištní adaptace. V obou případech se zaměřuji na celkovou kompozici děl, práci s časoprostorovými rovinami a princip zpřítomňování času. Cílem komparace je popsat základní shodné a rozdílné rysy románu a inscenační koncepce, jež je založena na performativním modelu. Druhou část práce tvoří analýza inscenace Regulace intimity, kde se primárně soustředím na koncept veřejné zpovědi. Zde si kladu za cíl poukázat na vědomou hru s dvěma protichůdnými principy, zachováním autentičnosti sdělení a divadelní konvencí, a na estetický prožitek, který diváku vědomí hry skýtá. V závěru se pokouším shrnout vybrané inscenační principy, jež poukazují na možnosti mísení realistických a antiiluzivních prvků, které se nemusejí striktně vylučovat, ale mohou se posilovat, koexistovat a organicky přecházet jedno do druhého. This bachelor thesis attempts to describe some of the staging methods based on combining realistic and anti-illusionist components in European contemporary theatre, specifically of the examples of Woodcutters by Krystian Lupa and Regulation of Intimacy by Jiří Havelka. The major part of this thesis focuses on the first theatre production and consists of analysis of Woodcutters, a novel by Thomas Bernhard, and its theatre adaptation. In both cases, I focus on the general structure of these pieces, their work with time and space and their performative aspects. The comparison aims to describe the main common as well as different features of the novel and the staging concept based on a performative model. The second part analyses the production Regulation of Intimacy and its staging concept of public confession. The aim is to depict the intentional usage of two opposing principles and the aesthetic experience it provides for the spectator. In the end, I am trying to sum up depicted staging methods that prove the possibility of effectively combining realistic and anti-illusionist elements that may strengthen each other, coexist and organically permeate. Keywords: antiiluzivnost; současné divadlo; realismus (umění); modernismus (umění) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Mísení realistických a antiiluzivních postupů v současném divadle

V této bakalářské práci se pokouším charakterizovat některé z možných způsobů prolínání realistických a antiiluzivních prostředků v současném divadle, konkrétně na příkladech inscenací Mýcení ...

Píza, Ludvík; MUSILOVÁ, Martina; AUGUSTOVÁ, Zuzana
Akademie múzických umění v Praze, 2017

O loutkách a neloutkách
Stárková, Jana; NEZNAL, Vít; CÍSAŘ, Jan
2017 - Czech
Tato bakalářská práce zkoumá pojem „loutka“ v současném divadle nepsychofyzického herectví. Vychází přitom předně z české divadelní teorie a pracuje hlavně s termíny jevištní postava, dramatická osoba a následně s pojmem integrovaný herecký komponent loutkového divadla. Pro tuto bakalářskou práci je zásadní dělení na figurativní a nefigurativní loutky podle definice prof. Jaroslava Etlíka. Výchozím podnětem ke vzniku této bakalářské práce byla účast na kolokviu při příležitosti přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem, článek z roku 1999 s názvem Hledání souvislostí: Co je to loutka? v časopise Loutkář a všeobecné nejasnosti kolem problematiky. This bachelor thesis examins the form of nowadays puppets in the theatre of non-physical acting. This thesis are based on Czech and Polish theatre theory and work foremost with Czech terms jevištní postava, dramatická osoba and integrovaný herecký komponent loutkového divadla. For this bachelor thesis is essential the diference between figurative and non-figurative puppet theatre, based on the definition of prof. Jaroslav Etlík. An initial impetus for its creation was an attend on colloquium at theatre parade Přelet nad loutkářským hnízdem, article from 1999 Loutkář (Puppeteer) magazine called Hledání souvislostí: Co je to loutka? and general confusion on the item. Keywords: jevištní postava; herecká postava; figurativní loutkové divadlo; nefigurativní loutkové divadlo; integrovaný herecký komponent; integrovaný herecký komponent loutkového; loutky; alternativní divadlo; drama; dramatické postavy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
O loutkách a neloutkách

Tato bakalářská práce zkoumá pojem „loutka“ v současném divadle nepsychofyzického herectví. Vychází přitom předně z české divadelní teorie a pracuje hlavně s termíny jevištní postava, dramatická osoba ...

Stárková, Jana; NEZNAL, Vít; CÍSAŘ, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Současná britská dramatika reflektující klimatické změny
Holá, Kateřina; JOBERTOVÁ, Daniela; KYSELOVÁ, Eva
2017 - Czech
Tato magisterská diplomová práce se zabývá jedním z trendů současné britské dramatiky – tzv. „climate change plays“ neboli dramatikou reflektující klimatické změny. V první části této práce se snažím stručně představit vývoj a kontext klimatické debaty od 70. let 20. století po současnost a pronikání problémů životního prostředí do různých uměleckých odvětví, především však anglofonní literatury. Další část se zabývá divadelní odpovědí a stručnou charakteristikou dramatiky, která v anglofonních zemích na toto téma během posledních 15 let vznikla. Jádrem této práce je rozbor čtyř her uvedených na předních britských jevištích poprvé mezi lety 2009 – 2011: The Contingency Plan Steva Waterse, Kacířka Richarda Beana, Zemětřesení v Londýně Mikea Bartletta a Plíce Duncana Macmillana. Rozbor se soustředí především na to, jakým způsobem autoři pracují s klimatickými změnami, na jejich podobná ideologická východiska a motivicko-tematické linie. V poslední kapitole se tato práce snaží tento společenský fenomén zhodnotit a zamyslet se nad problémy, které s sebou reflexe komplexního vědeckého problému, jakým měnící se klima bezesporu je, přináší. This master thesis deals with one of the current trends in contemporary British drama – the so-called „climate change plays“. In the first part of this thesis my aim is to briefly introduce the history and context of climate change debate from the 1970s to the present day and explain how environmental problems started to arise in different art spheres, above all in Anglophone literature. In the second part the focus is on the climate change plays that emerged in English speaking countries in the past 15 years. The core of this thesis are analyses of four plays premiered in major London theatres between 2009 – 2011: The Contingency Plan by Steve Waters, The Heretic by Richard Bean, Mike Bartlett’s Earthquakes in London and Lungs by Duncan Macmillan. The main objective of these analyses is their approach towards climate change science and their shared ideologies, motives and themes. The last chapter attempts to evaluate this social phenomenon and to consider the difficulties artists have to face when dealing with such complex scientific problems like climate change. Keywords: současná dramatika; britské drama; klimatické změny; ekologie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Současná britská dramatika reflektující klimatické změny

Tato magisterská diplomová práce se zabývá jedním z trendů současné britské dramatiky – tzv. „climate change plays“ neboli dramatikou reflektující klimatické změny. V první části této práce se snažím ...

Holá, Kateřina; JOBERTOVÁ, Daniela; KYSELOVÁ, Eva
Akademie múzických umění v Praze, 2017

[dac~] [part_render] [bang]
Kudlová, Adéla; VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš; CÁB, Michal
2017 - Czech
Práce se zabývá postavením open source softwaru v kulturním a uměleckém kontextu. Mapuje historii jeho vzniku a uvádí jej do souvislostí s nedílnými předchůdci ve světě fyzickém a digitálním. Práce popisuje open source hnutí v sociálním kontextu a snaží představit filosofické, umělecké a politické rozměry, které s sebou open source hnutí nese. The thesis deals with the status of open source software in the cultural and artistic context. It maps the history of its origins and links it to the integral predecessors in the physical and digital world. The thesis describes the open source movement in the social context and tries to present the philosophical, artistic and political dimensions that the open source movement carries with it. Keywords: umění; software; společnost; kultura Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
[dac~] [part_render] [bang]

Práce se zabývá postavením open source softwaru v kulturním a uměleckém kontextu. Mapuje historii jeho vzniku a uvádí jej do souvislostí s nedílnými předchůdci ve světě fyzickém a digitálním. Práce ...

Kudlová, Adéla; VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš; CÁB, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Ocenění v prostředí českého filmového a televizní průmyslu
Klimešová, Pavla; MATHÉ, Ivo; PRAŽSKÝ, Přemysl
2017 - Czech
Výroční filmové ceny jsou nedílnou součástí každého filmového průmyslu. Práce pojednává o společenském významu cen obecně i v rámci českého prostředí, historii cen v českém průmyslu a úzce se zaměřuje na cenu Český lev. Annual Academy Awards are part of every developed Film Industry. Thesis is focused on social impact of Academy Awards in general and in context of the Czech Republic, history of film awards in Czech Film Industry and annual Film Award Czech Lion. Keywords: oceněné filmy; česká kinematografie; Český lev (filmová cena); filmové ceny; Česko; filmový průmysl; Česká filmová a televizní akademie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Ocenění v prostředí českého filmového a televizní průmyslu

Výroční filmové ceny jsou nedílnou součástí každého filmového průmyslu. Práce pojednává o společenském významu cen obecně i v rámci českého prostředí, historii cen v českém průmyslu a úzce se zaměřuje ...

Klimešová, Pavla; MATHÉ, Ivo; PRAŽSKÝ, Přemysl
Akademie múzických umění v Praze, 2017

SPECIFIKA TVORBY ZVUKOVÉ SLOŽKY ANIMOVANÉHO FILMU
Karhánková, Kateřina; KUBÍČEK, Jiří; GREINER, Ladislav
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou tvorby zvukové složky animovaného filmu – jejími specifiky a aspekty jak v oblasti realizace, tak přípravy i zvukové dramaturgie. Zkoumá, jaký mají vliv na filmové vyprávění a do jaké míry je možné a užitečné s nimi pracovat již od počátku vývoje animovaného filmu. Práce dále představuje praktické i tvůrčí možnosti spolupráce režiséra a zvukaře a hlediska, která ji mohou pozitivně či negativně ovlivnit. Práce čerpá informace z literárních zdrojů, rozhovorů s tvůrci animovaného filmu a osobních poznatků z praxe autorky v oblasti režie a scenáristiky animovaného filmu. Tato práce potvrdila důležitost role zvukové složky v animovaném filmu a její pozitivní vliv na výslednou kvalitu AV díla pokud není opomenuta již od počátku filmové realizace. Práce shrnuje základní přístupy, díky nimž by měl být tvůrce schopen pracovat se zvukem v animovaném filmu jako s plnohodnotnou složkou vyprávění. The thesis explores the production of sound for animated film – its specifics as well as aspects of realization and of preparation and audio dramaturgy. It examines how they impact storytelling and the extent to which it is possible and useful to work with them from the very beginning of development of an animated film. The thesis also presents the practical and creative possibilities of cooperation between director and sound designer, alongside factors that may have a positive or negative influence in this regard. It draws on literary sources, interviews with the makers of animated films and knowledge acquired by the author in the field of directing and screenwriting of animated films. The thesis confirms the importance of the role of sound in animated film and its positive influence on the resulting quality of AV work (unless it has been omitted from the start of the filmmaking process). It summarizes the basic approaches that allow animators to work with sound in animated film as a fully-fledged narrative component. Keywords: ruchy; mluvené slovo; animovaný film; zvuk (film); zvuková postprodukce; zvuková dramaturgie; filmová hudba; práce zvukaře; práce režiséra; práce s hercem Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
SPECIFIKA TVORBY ZVUKOVÉ SLOŽKY ANIMOVANÉHO FILMU

Práce se zabývá problematikou tvorby zvukové složky animovaného filmu – jejími specifiky a aspekty jak v oblasti realizace, tak přípravy i zvukové dramaturgie. Zkoumá, jaký mají vliv na filmové ...

Karhánková, Kateřina; KUBÍČEK, Jiří; GREINER, Ladislav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases