Number of found documents: 33009
Published from to

Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu
KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. století. Práce obsahuje jak část teoretickou, tak praktickou, která prolíná první částí. V první, teoretické části jsou představeny a definovány základní pojmy související s tématem práce, jako je morfologie, paradigma, gramatické kategorie atd. Následující kapitoly jsou věnovány popisu situace v latině a dále v období staré italštiny a následně také v období italštiny 19. století. Druhá praktická, část diplomové práce se zabývá hledáním používaných tvarů vybraných italských sloves ve dvou jazykových korpusech, a to OVI zastupujícím období staré italštiny a DiaCORISu, ze kterého jsou extrahovány tvary pro 19. století. Cílem práce je zobrazit hlavní vývojové tendence ve vývoji indikativu prézentu a za pomoci excerpce z jazykových korpusů poskytnout příklady vybraných sloves. This diploma thesis focuses on the evolution of the present indicative of Italian language, the thesis presents the evolution starting from Latin and finishing with a description of linguistic situation of Italian of the 19th century. The thesis incorporates two parts that are both connected - the theoretical and the analytical ones. In the first part, the basic notions such as morfology, paradigm, grammatical categories are presented and defined. Next chapters are dedicated to the situation in Latin, Old Italian and Italian of the 19th century. The second part deals with research of applied forms of selected Italian verbs. Two language corporas - OVI and DiaCORIS - are used for this part. OVI represents the period of Old Italian, while DiaCORIS describes the period of the Italian of the 19th century. The aim of this diploma thesis is to describe the main tendencies reguarding the evolution of present indicative and through language corpora to provide some examples of selected verbs. Keywords: paradigma; indikativ; prézens; stará italština; italština 19. století; korpus; paradigm; indicative; present; Old Italian; Italian of the 19th century; corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu

Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. ...

KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Užití členu v italštině a v angličtině - kontrastivní analýza
ŠIMKOVÁ, Marie
2018 -
Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat funkci členů v italském a anglickém jazyce. Člen, jakožto determinant, se používá v obou jazycích, avšak v některých situacích jeho užití není vždy shodné. Popis členů, jež je založen na současných gramatikách z italského a anglofonního prostoru, je obohacen o pohled rodilé mluvčí češtiny. Oproti zkoumaným jazykům je čeština v mnoha ohledech strukturně odlišná a ač díky bohaté jmenné flexi kategorii členu nevlastní, její užití napomáhá ke zmapování alternativních jazykových prostředků, které mohou funkci členu zastat. Práce je rozdělena do deseti kapitol, přičemž každá je tematicky zaměřena na jeden jazykový jev a následně doplněna o příklady z odborné bibliografie či korpusu InterCorp, jež shodnosti a odlišnosti v daném případě dokazují. Kapitola první je zaměřena na vývoj samotné kategorie členu v obou jazycích. Druhá kapitola předkládá formy a výslovnostní varianty členů v současné italštině a angličtině. Třetí kapitola je zaměřena na klasifikaci podstatných jmen a koncept substantivizace a počitatelnosti. Kapitola 4 představuje člen jakožto součást jmenného syntagma a současně zmiňuje další slovní druhy, jež ze syntaktického hlediska mohou zaujímat stejnou pozici jako člen. Kapitoly 5 a 6 popisují funkce členů - jejich konkrétní užití je následně podrobně popsáno v kapitole 7 a 8, kde jsou analyzována jak jména obecná, tak jména vlastní. Poslední dvě kapitoly berou v potaz vliv slovosledu na použití členu a vztah mezi ukazovacími zájmeny a členem. V závěru práce jsou shrnuty obecné poznatky vzhledem ke shodám a odlišnostem v použití členů, jež se opírají o počáteční analýzu všech výše zmíněných hledisek. This diploma thesis aims to analyze the function of articles in English and Italian. In both languages, articles are used in order to determine the name; however, in some instances, such function works in both languages differently. With the help of examples from books and from the InterCorp corpus, this thesis shows the similarities and differences regarding this matter. The description of both languages is based on the point of view of a native speaker of Czech. Having a broad variety of endings and declinations, Czech is a language that does not use the category of article. Thus, it uses other means to cover the same function, which in this case helps to see the differences in different language systems. The thesis is divided into ten chapters; each of them deals with a different aspect that is related to the article use. To show the level of similarity in each of these cases, the theory is supported by various examples in both languages. The first chapter deals with the development of articles from the Indoeuropean base. Next chapter introduces the current forms of articles in modern English and Italian, taking into account pronunciation. Chapter 3 focuses on the classification of substantives and also deals with the concept of countability. Chapter 4 introduces articles as a part of NP, taking into account different parts of speech that from the syntactic point of view can appear in the same position as article. Chapters 5 and 6 are focused on the general functions of articles, while the following two chapters analyse respectively the use of articles with common and proper names. Chapters 9 and 10 deal with the impact of word order on the use of articles and with the correlation of articles and demonstrative pronouns. In the final part are exposed the general conclusions that resulted from the analysis of all the aspects listed above. Keywords: article; Italian; English; contrastive analysis; corpus; InterCorp Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Užití členu v italštině a v angličtině - kontrastivní analýza

Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat funkci členů v italském a anglickém jazyce. Člen, jakožto determinant, se používá v obou jazycích, avšak v některých situacích jeho užití není vždy ...

ŠIMKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
GABRIŠKOVÁ, Denisa
2018 - Czech
Ve své diplomové práci popíši tzv. frázová slovesa v italštině (it. verbi sintagmatici), jako jsou andare via, andare su, buttare via, mandare gi? apod. Na základě sekundární literatury nejprve teoreticky popíši povahu těchto komplexních sloves, poté pak jejich místo v současné italštině, tj. zejména jejich frekvenci na základě slovníků a korpusů. Jádro práce pak bude představovat druhá, praktická část, ve které vyhledám české protějšky vybraného vzorku frázových sloves a zaměřím se na jejich možné významy. Práce bude obsahovat slovník významů frázových sloves. My diploma thesis deals with phrasal verbs in Italian (it. verbi sintagmatici), such as andare via, andare su, buttare via, mandare gi? etc. In the first part of the thesis I will describe the disposition of these complex verbs theoretically with help of secondary literature. After that I´ll explain their position in current Italian language, especially their frequency of use on the basis of dictionaries and corpuses. The second, practical part is the core of this thesis. The aim of this work is to search Czech opposites of the selected sample of the Italian phrasal verbs. I put emphasis on their possible meanings. The thesis includes the dictionary with meanings of phrasal verbs. Keywords: Frázová slovesa; verbi sintagmatici; paralerní korpus InterCorp; italština; Phrasal verbs; verbi sintagmatici; parallel corpus InterCorp; italian Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp

Ve své diplomové práci popíši tzv. frázová slovesa v italštině (it. verbi sintagmatici), jako jsou andare via, andare su, buttare via, mandare gi? apod. Na základě sekundární literatury nejprve ...

GABRIŠKOVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie
MALÍKOVÁ, Michaela
2018 - Czech
Tato práce se zabývá matematickým modelováním vybraných biochemických a biologických procesů na buněčné úrovni. Věnuje se modelování kinetiky enzymatických reakcí, dynamiky virových infekcí a matematickým modelům ve farmakologii. Jedním jejím cílem je představit základní modely v daných oblastech a uvést čtenáře do dané problematiky. Druhým cílem je pak vytvořit a studovat původní model, který popisované oblasti matematického modelování propojí. This thesis concerns mathematical modelling of selected biochemical and biological processes at the cellular level. It deals with modelling of kinetics of enzymatic reactions, dynamics virus infections and mathematical models in pharmacology. One of its aims is to review the basic models in the given areas and to introduce the reader to the specific fields. The other aim is then to develop and study an original model that links the considered areas of mathematical modelling. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie

Tato práce se zabývá matematickým modelováním vybraných biochemických a biologických procesů na buněčné úrovni. Věnuje se modelování kinetiky enzymatických reakcí, dynamiky virových infekcí a ...

MALÍKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu
EGNER, Jakub
2018 - Czech
Diplomová práce "Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu" se zabývá problematikou provádění elektrických testů v automobilovém průmyslu. V této práci je rozebrán obecný popis důvodů pro provádění elektrických testů i samotné elektrické testy dle zákaznické normy LV 124. Dále je navržen a vytvořen ovládací program, který automatizuje provádění těchto testů při využití dostupných zařízení na oddělení PS-SD/EPS-Bj firmy Robert Bosch spol. s.r.o., který je následně otestován v praxi. Topic of diploma thesis "Automatization of electrical tests in automotive industry" is execution of the electrical tests in automotive industry. Common reasons for electrical tests and electrical tests according to customers norm LV 124 are described in this work. Automation application for controlling of the available equipment at laboratory of the department PS-SD/EPS-Bj of company Robert Bosch spol. s.r.o., which is necessary for execution of the electrical tests is designed and created in last section of this diploma thesis. Keywords: Elektrické testy; Automobilový průmysl; C#; LV 124; Electrical tests; Automotive industry; C#; LV 124 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu

Diplomová práce "Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu" se zabývá problematikou provádění elektrických testů v automobilovém průmyslu. V této práci je rozebrán obecný popis důvodů ...

EGNER, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Návrh a implementace generátoru náhodných čísel
PECKA, Stanislav
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením několika generátorů náhodných čísel. Data z prototypů jsou poté porovnána podle různých ukazatelů a statistických metod. Čtenář je seznámen se základními pojmy, existujícími generátory náhodných čísel a použitými technologiemi. This diploma thesis deals with creation of several random number generators. The data from these prototypes are then compared according to various aspects and statistical methods. The reader is familiar with the basic concepts, the existing random number generators and the technologies used. Keywords: Porovnání náhodných čásel; TRNG; generátor skutečně náhodných čísel; Random number comparison; TRNG; true random number generator Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Návrh a implementace generátoru náhodných čísel

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením několika generátorů náhodných čísel. Data z prototypů jsou poté porovnána podle různých ukazatelů a statistických metod. Čtenář je seznámen se základními ...

PECKA, Stanislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

3D Vizualizace zaniklých objektů na základě archeologických dat
ZÁVITKOVSKÁ, Lenka
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se na samotném začátku zabývá popisem principu počítačové grafiky, modelování, renderování a metody zobrazování 3D modelu. Dále se práce zaměřuje na rozbor softwarů pro modelování a na vytvoření rešerše používaných vizualizačních metod v praxi. Závěr shrnuje veškeré principy 3D modelování tvorbou 3D modelu bývalé papírny ve Františkově. Výsledky práce budou dále využity pro potřeby grantu, na němž autorka předložené práce spolupracovala. At the beginning, this bachelor thesis describes the principles of computer graphics, 3D modeling, rendering and display of 3D models. After that, the analysis of the 3D modeling software and the review of visualization methods used in practice follows. The conclusion summarizes all the principles of 3D modeling by demonstrative 3D modeling of the former paper mill in the town of Františkov. The results of the work will be used for the purposes of the grant, on which the author of the submitted thesis cooperated. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
3D Vizualizace zaniklých objektů na základě archeologických dat

Tato bakalářská práce se na samotném začátku zabývá popisem principu počítačové grafiky, modelování, renderování a metody zobrazování 3D modelu. Dále se práce zaměřuje na rozbor softwarů pro ...

ZÁVITKOVSKÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)
ŠEBESTA, Roman
2018 - English
Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu larev a juvenilů obou druhů ryb v recirkulačních akvakulturních systémech. Celou dizertační práci tvoří 9 kapitol, které jsou popsány na 125 stránkách. V kapitolách 2-8 jsou testovány jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat kvalitu intenzivního chovu jmenovaných druhů síhů. V kapitole 2 je testován efekt rozdílné světelné intenzity a barev nádrží na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 3 popisuje vliv různé teploty na růst a přežití larev síha marény. V kapitole 4 je testován efekt rozdílné hustoty obsádky na růst a přežití larev síha marény. Kapitola 5 popisuje vliv krmné strategie na přežití, růst a vývoj tenkého střeva a jater larev síha marény. V kapitole 6 je testován efekt rozdílného času odstavení z živé potravy na komerční krmnou směs a různého času společného krmení živou potravou a komerční krmnou směsí na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 7 popisuje vliv rozdílného nasycení vody kyslíkem na růst a hematologický profil juvenilů síha peledě. V kapitole 8 je zkoumán výskyt tělesných deformit u intenzivně chovaného síha peledě a porovnávána morfometrie u ryb v intenzivním chovu s rybami chovanými v rybničních podmínkách. Dizertační práce obsahuje důležité rady, které mohou být využity v rybářské praxi a zároveň zabraňují zvýšeným ztrátám ryb. Maraena whitefish and peled are considered to be economically important fish species. This Ph.D. thesis deals with testing of selected aspects which show potential for improvement of quality and effectivity of larvae and juveniles of both fish species in recirculating aquaculture systems. The whole Ph.D. thesis includes 9 chapters described in 125 pages. In chapters 2-8, there are described the individual factors which can influence quality of intensive rearing of mentioned fish species. The effect of light intensity and tank wall colour on growth and survival of peled larvae is tested in chapter 2. The effect of different temperature on growth and survival of maraena whitefish larvae is presented in chapter 3. The effect of various stocking density on growth and survival of maraena whitefish larvae is given in chapter 4. The influence of different feeding strategy on survival, growth, and intestine and liver development of maraena whitefish larvae is being shown in chapter 5. The effect of various weaning time and co-feeding duration on growth and survival of peled larvae is described in chapter 6. The effect of variable water oxygen saturation on growth and haematological profile of peled juveniles is shown in chapter 7. The prevalence of deformities in intensively reared peled and comparative morphometry in intensively reared fish compared to pond-reared fish is described in chapter 8. Ph.D. thesis contains important advices which can be used in fishery practise and at the same time they can prevent from elevated fish mortality. Keywords: Coregonidae; síh; intenzivní chov; recirkulační systém; chov larev; larva; juvenil; aspekty; růst; přežití Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)

Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu ...

ŠEBESTA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám
IEGOROVA, Viktoriia Barativna
2018 - English
Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří mezidruhových rodičů u jesetera), Kapitola 4 (diskuse, shrnutí v angličtině, shrnutí v češtině, poděkování, seznam publikací, plán školení a supervize během studia, životopis). Práce je psána v angličtině, obsahuje 71 stran. Výsledky byly publikovány ve dvou vědeckých časopisech. Aktuálnost tématu práce: Většina jeseterů je kriticky ohrožena. Zároveň se jedná o producenty nejdražšího potravinářského produktu - černého kaviáru. V současné době je obnova a uchování jeseterů závislá na umělé reprodukci v líhních. Ovšem způsob oplození není zcela jasný: monospermie, fyziologická nebo patologická polyspermie? Kromě toho se v posledních desetiletích věřilo, že díky umělému oplodnění se mohou objevit atypicky se dělící embrya (3, nebo 6 buněk), které uhynou před fází vykulení nebo se někdy vyvíjejí s různými malformacemi a hynou v prvních dnech života. Atypicky se dělící embrya, jejich původ a vzhled nebyly zatím dobře studovány. Výzkum aspektů oplození u ekonomicky významných a ohrožených ryb je velice důležité. Studium hybridizačních schopností u jeseterů vyžaduje pozornost, protože hybridizace hraje důležitou roli při vývoji jeseterů. Účelem studie bylo nalézt způsob oplození u jeseterů (monospermie/polyspermie); porozumět důvody vzniku atypického dělení buněk vznikajícího během umělé reprodukce; prozkoumat, zda se atypicky dělící embrya mohou vyvíjet do fáze příjmu potravy, analyzovat jejich ploidní úroveň; klasifikovat typy atypického dělení a jejich četnost; prozkoumat plasticitu hybridizace u jeseterů, vytvoření prvního mezidruhového hybrida vzniklého ze tří rodičů. Novost a vědecká originalita: V tomto výzkumu byly nalezeny dva způsoby oplození u jeseterů: fyziologická polyspermie (oplození typické pro ocasaté obojživelníky) a karyogamie s dodatečnou plasmogamií (produkuje životaschopné mozaiky s atypickým dělením ve stádiu 2-4 buněk a různými ploidními úrovněmi). Prováděný výzkum je důležitý pro vyvarování se negativnímu vlivu při chovu areitrodukčních programech jeseterů v důsledku nekontrolovaného oplození a vytvoření polyspermních mozaik vypouštěných do volné přírody, což může způsobit objevování jeseterů s nepravidelnou ploidií a vyvolat škodlivé genetické účinky na populace jeseterů. Nicméně polyspermní mozaiky, které byly objeveny v této studii a jejich snadný způsob produkce, mohou být použity jako přínosný nástroj pro rychlé vytváření klonálních linií u jeseterů. V této studii bylo prokázáno, že aplikace pouze jedné části těla (krev, ocas apod.) pro určení ploidní úrovně neposkytuje úplný pohled na skutečnou ploidii studovaného jedince. Byla popsána velká schopnost hybridizace a plasticita u jeseterů. Bylo možné vytvořit první životaschopné mezidruhové hybridy od tří rodičů. Chapter 1 (General Introduction), Chapter 2 (Polyspermy produces viable haploid/diploid mosaics in sturgeon), Chapter 3 (First evidence of viable progeny from three interspecific parents in sturgeon), Chapter 4 (General discussion, English Summary, Czech Summary, Acknowledgements, List of Publications, Training and Supervision Plan during Study, Curriculum Vitae). The thesis is written in English, contains 71 pages. The results were published in two scientific journals. The actuality of work: The majority of sturgeons are critically endangered and at the same time they are producers of the most expensive food product - black caviar. Presently, sturgeon restoring and conservation are depended on artificial reproduction in hatcheries. However, the way of fertilization is not clear: monospermy, physiological or pathological polyspermy? Moreover, during last decades it was believed that under artificial fertilizations, can appear atypically divided embryos like 3 or 6 cells, which die prior hatching stage or sometimes develop into malformed shape fry with soon death due to deformations. Atypically divided embryos, their origin and the reason of appearance was not studied well. Investigation of fertilization aspects in economically significant and endangered fishes is extremely important. Requires attention and studies a hybridization abilities in sturgeons, as hybridization plays an important role in sturgeon evolution. The purposes of the study were: to find a way of fertilization in sturgeons (monospermy/polyspermy); to understand the reasons of atypical division of cells during artificial breeding; to investigate if atypically divided embryos are able to develop beyond the feeding stage, to analyze their ploidy; to classify the types of atypically divided embryos and their frequency; to investigate sturgeon hybridization plasticity, to produce first interspecific hybrid from three parents. Novelty and scientific originality: In this research two ways of fertilization were found in sturgeons: physiological polyspermy (fertilization typical for caudate amphibians) and karyogamy with an additional plasmogamy, which results in production of viable multiple-sperm mosaics with atypical division on the 2-4 cell stage and mosaic ploidy). Conducted research is important for avoiding of negative effect on sturgeon propagation programs, due to uncontrolled fertilization and releasing of multiple-sperm mosaics into the wild, which can cause appearance of sturgeons with irregular ploidy and induce a detrimental genetic effects on sturgeon populations. However, multiple-sperm mosaics, which were discovered in this study and their easy way of production can be used as a beneficial tool for a rapid manufacture of isogenic strains in sturgeons. In this study was shown that applying of just one part of body (blood, tail, etc.) for ploidy determination is not giving a full view of a real ploidy of the studied individual. A huge ability for hybridization and plasticity were described in sturgeon. It was possible to generate a first viable hybrids from three interspecific parents. Keywords: jeseter; polyspermie; mozaiky; ploidie; hybridizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám

Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří ...

IEGOROVA, Viktoriia Barativna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech
CHYTRÝ, Vlastimil
2018 - Czech
Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, jako je například sebehodnocení žáka ve smyslu metakognitivního monitorování, které je vhodné pro úlohy vyšší kognitivní náročnosti. Předložená práce usouvztažňuje sumativní hodnocení se sebehodnocením žáka, a to prostřednictvím nástroje zaměřeného na logické myšlení a nástroje zaměřeného na matematické dovednosti žáka. Diskutovány jsou také faktory motivace, věk nebo pohlaví. Ukazuje se, že věk ani pohlaví nejsou limitujícím faktorem v případě sebehodnocení žáka nebo jeho výkonnosti, a to jak v testu logického myšlení, tak také v testu matematických dovedností žáka. Naopak se projevuje silná závislost mezi zmíněným a školním hodnocením. Za nejpodstatnější výsledek je považováno, že se neprokázal rozdíl v úrovni sebehodnocení žáka vzhledem k odlišným stupňům školního hodnocení. Řada výzkumů totiž ukazuje důležitost sebehodnocení ve smyslu metakognitivního monitorování v souvislosti se školní úspěšností. The issues of formative and summative assessment have been discussed for quite some time inside the didactic research community and these two types of assessment are put in complementary ambivalent positions. However, not many times are they discussed according to other factors, such as student self-assessment in terms of metacognitive monitoring, which is suitable for more cognitively demanding tasks. This article puts summative assessment in relation to student self-assessment via specific testing tool focusing mainly on logical thing and mathematical skills of a particular student. Other factors of motivation, such as age or gender will be also discussed further. It shows, that neither age nor gender are of any limit to student self-assessment, or performance, both in tests of local thinking, but also in tests of mathematical problem-solving skills. On the other hand, there seems to be a strong dependence between all the previously mentioned and school evaluation/assessment. The most important finding however, is that there was no difference detected between self-assessment levels of students and different levels of assessment in education. Many studies point out the importance of self-assessment in terms of metacognitive monitoring which influences the overall school performance. Keywords: Sumativní hodnocení; metakognitivní monitorování; logické myšlení; motivace; Summative assessment; metacognitive monitoring; logical thinking; motivation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech

Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, ...

CHYTRÝ, Vlastimil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases