Number of found documents: 30366
Published from to

Rodinné prostředí dítěte mladšího školního věku
TOČÍKOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou rodinného prostředí dítěte mladšího školního věku. Cílem předkládané diplomové práce je zprostředkovat vhled na život dítěte mladšího školního věku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje v jednotlivých kapitolách na témata vztahující se k problematice rodiny, výchovy a volného času, přičemž důraz je kladen na problémové, klinické a odlišné rodiny. V praktickém zpracování je uveden vhled do tří rodin s dítětem mladšího školního věku prostřednictvím metod kvalitativního výzkum (zejména kazuistiky a dotazování). V praktické části hledám odpovědi na otázky týkající se hodnot rodin, trávení volného času, výchovných metod a životního stylu. The diploma thesis deals with the issue of the family environment of a younger school-age child. The aim of the presented diploma thesis is to provide an insight into the life of a younger school-age child. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses in individual chapters on the topics related to family, education and leisure time, where the emphasis is placed on problematic, clinical and different families. The practical work gives insight into three families with an early school-age child through qualitative research methods (especially case studies and interviewing). In the practical part, I look for answers to questions about family values, spending leisure time, educational methods and lifestyle. Keywords: dítě mladšího školního věku; kazuistika; rodina; rodinné prostředí; volný čas; výchova; younger school-age child; case study; family; family environment; leisure time; education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rodinné prostředí dítěte mladšího školního věku

Diplomová práce se zabývá problematikou rodinného prostředí dítěte mladšího školního věku. Cílem předkládané diplomové práce je zprostředkovat vhled na život dítěte mladšího školního věku. Práce je ...

TOČÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Hygienická problematika lesních mateřských škol v porovnání s klasickými mateřskými školami
ŽIVNÁ, Lucie
2018 - Czech
Práce s názvem "Hygienická problematika lesních mateřských škol v porovnání s klasickými mateřskými školami" pojednává o rozdílnostech mezi dvěma typy předškolních vzdělávacích zařízeních. Teoretická část seznamuje se vznikem klasických i lesních mateřských škol, vysvětluje důležitost institucí předškolního vzdělávání a životního prostředí ve vývoji dětí, shrnuje současný stav hygienických právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, shrnuje hygienické požadavky na prostory, provoz a stravování a v neposlední řadě poukazuje na zdravotní rizika, která jsou všudypřítomná. Cílem práce je porovnání klasických a lesních mateřských škol z hlediska vlivu na zdraví dětí a jejich nemocnosti, dále hygienických požadavků na prostory, provoz, podmínky a stravování a porovnání rozdílů ve vzdělávací činnosti. Výzkumné otázky jsou následující: Má typ mateřské školy vliv na zdraví a nemocnost dětí? Jaká jsou zde hygienická rizika stravování? Odráží se odlišné hygienické podmínky na provozu mateřských škol? Jaké jsou rozdíly ve vzdělávací činnosti? Výzkum byl veden kvalitativně pomocí polostrukturovaného rozhovoru s pedagogy a pozorováním ve výzkumném souboru. Výzkumný soubor byl složen z celkem pěti mateřských škol v Plzeňském kraji tří klasických a dvou lesních (v té době lesních klubů, které plánují vstup do školského rejstříku, čímž se teprve stanou oficiálními LMŠ). Tato předškolní zařízení byla zvolena náhodně. Ze získaných dat rozhovoru byla metodou "papír a tužka" vytvořena schémata v kategoriích, jednotlivé podkategorie byly následně slovně popsány a odpovědi probandů byly porovnány. Z pozorování byla dle kategorií slovně porovnána všechna zkoumaná zařízení. Výsledky ukazují, že typ zařízení němá žádný významný vliv na zdraví a nemocnost dětí, v případě většího úrazu by ale díky příručním lékárničkám mohly být lesní školky ve výhodě. Stravování v LMŠ nemá dostatečný legislativní podklad, a proto zde existují nevyřešené otázky ohledně sledování nutričního doporučení a spotřebního koše a skladování domácích svačin dětí. LMŠ by navíc měla dětem zajistit denní stravu v rozsahu dvou svačin a oběda, což se v případě lesních klubů zatím neděje, ale se vstupem do rejstříku budou muset toto plnit. Z výsledků dále vyplynulo, že velké rozdíly jsou v prostorových možnostech zařízení, v přívodu vody, v hygienických zařízeních a ve způsobu zajišťování hygienických potřeb. Z hlediska vzdělávací činnosti jsou LMŠ schopny dětem ukázat i mužský článek výchovy, navíc dbají na přirozený rozvoj dítěte a jeho představivosti díky jednoduchým přírodním materiálům. Děti v LMŠ navíc tráví venku až třikrát více času denně. This work, which is named "Hygienic problematics of forest kindergarten in comparison with classical kindergartens", is about differences between two types of preschool educational facilities. The theoretical part introduces with creation of classical and forest kindergartens, explains the importance of preschool educational facilities and the environment in childrens development, summarizes the current state of hygienic law regulations in the field of preschool education, summarizes hygienic requirements for places, service and catering, and last, but not least, points out health risks which are omnipresent. The aim of the work is comparison of classical and forest kindergartens in terms of their impact on health of children and their morbidity, as well as hygienic requirements for places, services, conditions and catering, and the comparison of differences in educational activities. The research questions are as follows: Does the type of kindergarten affect the health and morbidity of children? What are the hygienic risks of catering? Are the different hygienic conditions reflected in the service of kindergartens? What are the differences in educational activities? The research was conducted qualitatively with semistructured interview with teachers, and with observation in research file. The research file was composed of five kindergartens in the Pilsen Region three classical and two forest kindergartens (at that time forest clubs, which are planning to enter the school register and then, they'll be officially forest kindergarten). Those preschool facilities was randomly chosen. From the acquired interview data were created diagrams in categories, with using of methond called "paper and pencil", and individual subcategories were then verbally described and the answers of probands were compared. From the observing were, according to categories, verbally compared all of the researched facilities. The results show that the type of facility doesn't have any significant effect on the health and morbidity of children, but in case of some bigger trauma would be forest kindergartens in advantage thanks to handy first aid kit. Catering in forest kindergarten doesn't have sufficient legislative regulation and therefore there are unresolved questions about monitoring of nutritional recommendations, consumer basket and storage of childrens home made snacks. Forest kindergartens should be able to provide a daily catering for children, which consists of two snacks and a lunch, nonetheless, this is not the case of forest clubs, but after they enter the school register they'll have to fulfill that. Next thing that came out from the results is that there are large differences in area options of facilities, water supply, in hygienic equipment and in a way of securing of hygiene supplies. In terms of educational activities forest kindergartens are able to show children a manly part of education, on top of that they care about natural development of children and it's imagination, due to elementary natural materials. Moreover children in forest kindergartens spent three times more time outdoors that children in classical kindergartens. Keywords: Mateřská škola; lesní mateřská škola; předškolní vzdělávání; hygienické požadavky; stravování; Kindergarten; forest kindergarten; preschool education; hygienic requirements; catering Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hygienická problematika lesních mateřských škol v porovnání s klasickými mateřskými školami

Práce s názvem "Hygienická problematika lesních mateřských škol v porovnání s klasickými mateřskými školami" pojednává o rozdílnostech mezi dvěma typy předškolních vzdělávacích zařízeních. Teoretická ...

ŽIVNÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Mobilní RTG přístroje
ŠTENCLOVÁ, Martina
2018 - Czech
Předmětem této bakalářské práce bylo porovnat užité dávky snímků plic mezi dvěma různými typy mobilních RTG přístrojů a jedním stacionárním RTG přístrojem. Důvodem bylo zjistit, na kolik jsou dávky na pojízdných přístrojích srovnatelné s dávkami na stacionárním přístroji. Teoretická část je zaměřena na vznik a vlastnosti RTG záření, na technické parametry pro vznik kvalitního RTG obrazu a jsou zmíněny důležité veličiny pro výpočet dávek. Další část je věnována problematice radiační ochrany, přináší náhled na problematiku vlivu ionizujícího záření na živý organismus, přehled základních principů a limitů radiační ochrany, které by neměly být překročeny. V neposlední řadě je zde uveden stručný přehled mobilních RTG přístrojů, základní RTG projekce pro snímek plic a jeho indikace a hodnocení. Praktická část se zaměřuje na výpočty vstupní povrchové kermy snímku plic a porovnávání mezi dvěma typy mobilních RTG přístrojů s nepřímou digitalizací se stacionárním RTG přístrojem s přímou digitalizací. K tomuto účelu byli vybráni pacienti z let 2015, 2016 a 2017 z krajské zdravotní nemocnice města Děčín. První část grafů porovnává dávky vždy mezi dvěma typy přístrojů mobilního a stacionárního a vstupní povrchová kerma je uvedena v mikroGy. Druhá část grafů pak srovnává všechny tři rentgenové přístroje a vstupní povrchová kerma je uvedena v mGy, tedy jednotkách, v kterých jsou stanoveny Národní diagnostické referenční úrovně. Subject of this bachelor thesis was to compare the used doses of lungs X-ray images among two different types of the mobile X-ray machines and one stationary X-ray machine. The aim was to find out how the doses of the mobile appliances are comparable to the doses of the stationary appliance. The theoretical part is focused on the development and features of an X-ray appliance, on the technical parameters to get a high-quality X-ray image, and there are mentioned the important variables for dose counting. Another part is dedicated to the problems of the radiation protection it provides a preview of the issues of the influence of ionizing radiation on a live organism, an overview of the basic principles and limits of the radiation protection which should not be exceeded. Last but not the least, there is introduced a brief summary of the mobile X-ray machines, mentioned basic X-ray projections of lungs X-ray image and its identifications. The practical part focuses on the calculation of the entrance surface air Kerma of lungs X-ray image and on the comparison between the two types of the mobile X-ray machines with the indirect digitisation with the stationary X-ray appliance with the direct digitisation. For this purpose, patients, of years 2015, 2016 and 2017, from the regional hospital in Děčín were chosen. The first part of graphs compares the doses of two types of appliances mobile and stationary; and the entrance surface air Kerma is shown in microGy. The second part of graphs compares all three X-ray appliances and the entrance surface air Kerma is shown in mGy, i.e. units in which a dose is determined by the National diagnostical reference level. Keywords: mobilní RTG přístroj; stacionární RTG přístroj; vstupní povrchová kerma; mobile X-ray machine; stationary X-ray machine; entrance surface air Kerma Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mobilní RTG přístroje

Předmětem této bakalářské práce bylo porovnat užité dávky snímků plic mezi dvěma různými typy mobilních RTG přístrojů a jedním stacionárním RTG přístrojem. Důvodem bylo zjistit, na kolik jsou dávky na ...

ŠTENCLOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Rizikové faktory životního stylu žáků středních škol
CHALOUPKOVÁ, Klára
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo zjistit rizikové faktory životního stylu žáků středních škol. Práce je tvořena teoretickou a empirickou částí. Teoretická část se soustředí na determinanty zdravého životního stylu, na vliv školy a rodinné výchovy adolescentů na zdravý životní styl, rovněž poukazuje na rizikové faktory ať psychické, fyzické či sociální působící na zdraví životní styl adolescentů a dopady nezdravého životního stylu na tyto mladé lidi. Zabývá se také problematikou prevence. V rámci tohoto výzkumu byly stanoveny 3 hypotézy: H 1: Existuje statisticky významný vztah mezi typem navštěvované školy a dodržováním zásad zdravé výživy u adolescentů. H 2: Existuje statisticky významný vztah mezi pohlavím a vykonáváním pohybových aktivit u adolescentů. H 3: Existuje statisticky významný vztah mezi typem navštěvovaných škol a užívání návykových látek u adolescentů. Empirická část je uskutečněna pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku. Dotazník obsahoval 34 otázek, Čtyři otázky otevřené, dvě otázky polootevřené a dvacet osm otázek uzavřených, Všechny otázky byly zaměřené na povědomost o rizikových faktorech životního stylu žáků středních škol, jednalo se zejména o kouření, drogy, alkohol, nezdravé stravování, na zmapování oblastí rizikového chování těchto žáků. Respondenty tvořili žáci 4 středních škol Jihočeského kraje, celkem v počtu 337 ve věkovém rozmezí 15- 19 let. Metodou stratifikovaného náhodného výběru byly vybrány školy SZŠ a VOŠZ, Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ a SPŠ, vždy v počtu 100 dotazníků na každou jmenovanou školu. Z výsledků vyplývá, že konzumaci zeleniny dodržují nejvíce respondenti navštěvující Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou a také Gymnázium. Z výsledků dále vyplývá, že pohybově aktivnější jsou více respondenti chlapci než dívky a užívání návykových látek převládá u respondentů navštěvujících Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště a také u žáků Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy. The aim of the bachelor thesis was to ascertain the risk factors of the secondary school pupils´ lifestyle. The work comprises a theoretical and an empirical part. The theoretical part focuses on the determinants of a healthy lifestyle, the influence of school and family education of adolescents on healthy lifestyle and it also points out to psychical, physical or social risk factors affecting healthy lifestyle of adolescents and the impact of unhealthy lifestyle on these young people. It also deals with the issue of prevention. There were three hypotheses set up within this research: H 1: Is there a statistically important relation between the type of the attended school and following the rules of healthy eating in adolescents? H 2: Is there a statistically important relation between gender and carrying out movement activities in adolescents? H 3: Is there a statistically important relation between the type of the attended schools and taking addictive substances in adolescents? The empirical part is carried out by means of a non-standardized anonymous questionnaire. The questionnaire included 34 questions: four open questions, two half-open questions and twenty-eight closed questions. All questions were focused on the awareness of the risk factor of secondary school pupils´ lifestyle, especially smoking, drugs, alcohol, unhealthy diet and mapping areas of risk behaviour of these pupils. The 337 respondents aged 15-19 years were pupils of 4 secondary schools located in the South Bohemian region. The Secondary Nursing School and Nursing College, Grammar School, Trade School, Secondary Vocational School and Higher Vocational School and Secondary Technical School were chosen using method of stratified random choice and there always were 100 questionnaires for each school. The results suggest that vegetables are mostly consumed by respondents attending the Secondary Nursing School and Nursing College as well as Grammar School. The results further suggest that boys are more active as for movement than girls and that addictive substance taking prevails in respondents attending the Secondary Vocational School and Trade School as well as pupils of the Higher Vocational School and Secondary Technical School. Keywords: adolescence; životní styl; rizikové faktory; pohybová aktivita; návykové látky; Adolescence; lifestyle; risk factors; movement activity; addictive substances Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rizikové faktory životního stylu žáků středních škol

Cílem bakalářské práce bylo zjistit rizikové faktory životního stylu žáků středních škol. Práce je tvořena teoretickou a empirickou částí. Teoretická část se soustředí na determinanty zdravého ...

CHALOUPKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Problematika preventivních prohlídek u populace starší 45 let
ZÁRUBOVÁ, Michaela
2018 - Czech
Téma mé bakalářské práce je "Problematika preventivních prohlídek u populace starší 45 let". Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se podrobněji zabývám významem a obsahem preventivních prohlídek u praktického a zubního lékaře pro dospělé a gynekologa pro dospělé ženy. V praktické části popisuji stanovené hypotézy a cíl práce, kterým bylo zjistit míru informovanosti o preventivních prohlídkách (dále jen PP) ve zdravotnictví u vybraného vzorku populace ČR ve věku 45+. V metodice práce objasňuji vyhodnocování dat získaných vlastním výzkumem. Pro vlastní výzkum jsem zvolila metodiku kvantitativní analýzy, a to nestandardizovaný dotazník (Příloha č. 1). Díky němu jsem mohla vyhodnotit stanovené hypotézy a zjistit, zda mají respondenti od 45 let a výše povědomí o problematice preventivních prohlídek. Výzkumný vzorek tvořilo 156 respondentů, z toho převážně ženy a to 107, zbylých 49 zaujímali muži. Příjemným zjištěním je, že většina respondentů chodí na preventivní prohlídky pro dospělé pravidelně a to 106 respondentů z výzkumného vzorku, tedy ze 156. Ze zbylých 50 respondentů, kteří nedocházejí pravidelně, 39 uvedlo jako důvod neúčasti na preventivních prohlídkách absenci zdravotních potíží. Z výzkumu je méně příznivým výsledkem to, že ze 156 respondentů je jich na preventivní prohlídku pro dospělé svým praktickým lékařem vyzýváno pouze 35. Zbylých 121 nikoliv, avšak z nich by 98 o výzvu stálo. Zjistila jsem, že znalost časového rozmezí PP u praktického lékaře pro dospělé se neliší u respondentů z hlediska věku, dle mého výzkumu ani vzdělání nehraje roli ve využívání PP u praktického lékaře pro dospělé ani v preferenci způsobu výzvy k absolvování PP pro dospělé nejsou dle věku rozdíly. The topic of my bachelor thesis is ´The Issue of Preventive Medical Examinations in Population over 45 years of age.´ The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the meaning and content of medical examinations at a practitioner´s and a dentist´s for adults, and at a gynaecologist´s for adult women in more detail. The practical part describes the determined hypotheses and the aim of the thesis, which was to find out the extent of awareness about preventive medical examination (further on referred to as PME) within healthcare in a chosen sample of Czech population aged 45 and more. The thesis methodology clarifies the evaluation of data gathered via my own research. For the purposes of my own research I have chosen the methodology of quantitative analysis, i.e. non-standardized questionnare (Appendix No.1). Using this questionnare, I was able to evaluate the determined hypotheses and find out whether respondents over 45 years of age are aware of the issue of preventive medical examinations. The research sample was made of 156 respondents, predominantly by women, 107, and the rest 49 were men. The pleasant finding is that most respondents attend their preventive medical examinations for adults regularly, i.e. 106 respondents out of the research sample, out of 156. 39 out of the remaining 50 respondents who do not attend regularly, have stated the absence of health complications as their reason. A less positive result of the research is that only 35 respondents out of 156 are invited to attend a preventive medical examination for adults by their practitioner. The rest of 121 are not, however, 98 of them would be interested in being invited. I have found out that the knowledge of PME for adults time range at a practitioner´s does not differ in terms of age, according to my research not even education plays a role, there are no differences even in ways of PME invitation preference given by age. Keywords: Zdraví; podpora zdraví; rizikové faktory; prevence; preventivní prohlídky; screeningové programy; zdravotní pojišťovny; preventivní programy.; Health; health support; risk factors; prevention; preventive examinations; screening programmes; health insurance companies; preventive programmes. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problematika preventivních prohlídek u populace starší 45 let

Téma mé bakalářské práce je "Problematika preventivních prohlídek u populace starší 45 let". Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se ...

ZÁRUBOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Přínos neoadjuvantní léčby u nádoru kolorekta
DVOŘÁKOVÁ, Nikola
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá přínosem neoadjuvantní léčby u nádorů kolorekta. Práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou údaje, které jsem zpracovala z dostupné literatury, odborných článků a odborných internetových stránek. Nejvíce jsem se zaměřila na anatomii tlustého střeva a konečníku, screening, diagnostiku a léčbu kolorektálního karcinomu. Cílem práce je porovnání rozsahu tumoru u nádorů kolorekta před a po neoadjuvantní léčbě. A druhý cíl je počet radikálně odoperovaných pacientů po předoperační léčbě. V praktické části jsou data, která jsem čerpala ze zdravotních dokumentací v archivu na onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.. Sledovaným znakem byl věk a pohlaví pacienta, diagnóza, lokalizace a TNM klasifikace, druh neoadjuvantní léčby, zahájení a ukončení léčby, druh operace a její zahájení. Poslední sledovaný znak byl pooperační rozsah onemocnění. Celkem jsem hodnotila 50 pacientů, kteří splnili uvedená kritéria. Získaná data jsem zpracovala do přehledných grafů a tabulek. Z nasbíraných dat vyplývá zlepšení rozsahu onemocnění u 84 % pacientů. Stejná TNM klasifikace byla u 5 % pacientů a u 11 % došlo ke zhoršení nemoci. Ke kompletní nebo téměř kompletní remisi došlo u 6 pacientů (14 %). Počet radikálně odoperovaných pacientů představuje 88 % z celkového zkoumaného souboru. Resekci rekta podstoupilo 20 pacientů (40 %) a amputaci rekta 24 (48 %). Zbylých 6 nepodstoupilo žádný chirurgický výkon. Ve dvou případech se jednalo o inoperabilní nádor, další pacienti nebyli operováni kvůli vysokému věku, váze nebo pro jejich přání. Výsledky z praktické části mohou sloužit jako zpětná vazba pro onkologické oddělení nemocnice České Budějovice a. s., nebo jako studijní materiál pro studenty i veřejnost. This Bachelor's thesis focuses on benefits of neoadjuvant therapy for colorectal cancer. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains data I have compiled from available literature, scholarly articles and professional websites. I concentrated most closely on colon and rectal anatomy, screening, diagnosis and treatment of colorectal cancer. The aim of the Bachelor's thesis is to compare the extent of colorectal cancer before and after neoadjuvant therapy. Furthermore, the second aim is to determine the number of radically operated patients after preoperative treatment. The practical part consists of data from the archive of medical records at the Department of Oncology in the České Budějovice Hospital, a. s. The observed factors were age and gender of the patient, diagnosis, localization and TNM classification, type of neoadjuvant therapy, initiation and termination of therapy, type of operation and its initiation. The last factor was the extent of disease after surgery. In total, I evaluated 50 patients who met the criteria. I processed the data into comprehensive graphs and spreadsheets. The collected data show an improvement in the extent of disease in 84 % of patients. 5 % of patients had the same TNM classification and the disease worsened in 11 % of patients. Complete or nearly complete remission occurred in 6 patients (14 %). 88 % of patients from the whole research group were radically operated. 20 patients (40 %) underwent rectal resection and 24 patients (48 %) underwent rectal amputation. 6 remaining patients did not have any surgery. Two patients had an inoperable tumour, others were not operated due to their high age, weight or because it was their wish. The results from the practical part can provide feedback to the Department of Oncology in the České Budějovice Hospital. Next, it can also serve as a study material for students and the general public. Keywords: Kolorektální karcinom; chemoterapie; radioterapie; neoadjuvantní léčba; Colorectal cancer; chemotherapy; radiotherapy; neoadjuvant therapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přínos neoadjuvantní léčby u nádoru kolorekta

Tato bakalářská práce se zabývá přínosem neoadjuvantní léčby u nádorů kolorekta. Práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou údaje, které jsem zpracovala z dostupné ...

DVOŘÁKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Akutní a pozdní nežádoucí reakce po ozařování prsu
KÁROVÁ, Natálie
2018 - Czech
Má bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskými zvyklosti na jednotlivých onkologických pracovištích v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje informace, které jsem zpracovala z dostupné literatury, odborných internetových stránek a odborných časopisů. Cílem práce bylo analyzovat současné ošetřovatelské postupy s cílem zjistit, jaké jsou ošetřovatelské zvyklosti v problematice kožních reakcí po ozařování prsu na zvolených pracovištích. V teoretické části jsou informace o tom, co je nádor, jaké jsou jeho příčiny vzniku a rizikové faktory. V práci jsem se také zaměřila na metody, kterými lze karcinom prsu odhalit, dále na radioterapii a její nežádoucí účinky. Poslední kapitolu tvoří další léčebné možnosti v léčbě karcinomu prsu. V praktické části jsou data, která jsem čerpala pomocí dotazníkového šetření na 4 pracovištích v České republice. Dotazník byl zcela anonymní, a obsahoval otázky především na ošetřovatelské zvyklosti na jednotlivých pracovištích u pacientů, kteří podstoupili radioterapii prsu. Z mého dotazníkového šetření vyplývá, že jednotlivé ošetřovatelské zvyklosti se na jednotlivých onkologických pracovištích výrazně neliší. Bylo zjištěno, že dotázaní pracovníci preventivně na ozářenou kůži doporučují: nesolené vepřové sádlo, mast Calcium panthoteticum, rakytníkový olej nebo konopnou mast. Na erytém: Bepanthen Flamigel a Panthenol gel. Na suchou deskvamaci uvádí, že nejlepší je používat krém Linola Radio Derm, Bepanthen krém nebo krém Radioxar. V případě vlhké deskvamace uvádí, že svým pacientům doporučují: krytí Bactigras, Flamigel nebo Infadolan mast. Výsledky z praktické části mohou sloužit jako zpětná vazba pro oslovené nemocnice nebo jako studijní materiál pro studenty i veřejnost. My bachelor thesis deals with nursing habits in individual oncology workplaces in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part I worked with information from available literature, professional websites and professional journals. The aim of the work was to analyze the current nursing procedures in order to determine the nursing practice in the issue of skin reactions after breast irradiation at selected workplaces. In the practical part there are data I have drawn through a questionnaire survey at 4 workplaces in the Czech Republic. The questionnaire was completely anonymous and it included questions about nursing habits of patients who went through breast radiotherapy in individual workplaces. It was found that the respondents recommended preventively for irradiated skin: unsalted pork lard, Calcium panthoteticum ointment, sea buckthorn oil or hemp ointment. For erythema: Bepanthen Flamigel and Panthenol gel. They state that it is best to use Linola Radio Derm ointment, Bepanthen ointment or Radioxar ointment for dry desquamation. In the case of wet desquamation, they recommend to their patients Bactigras, Flamigel or Infadolan ointment as the best option. The results from the practical part can serve as feedback for addressed hospitals or as a resource for students and the public. Keywords: Karcinom prsu; radioterapie; nežádoucí reakce po ozařování; erytém; rizikové faktory; Breast cancer; radiotherapy; undesirable reactions after irradiation; erythema; risk factors Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Akutní a pozdní nežádoucí reakce po ozařování prsu

Má bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskými zvyklosti na jednotlivých onkologických pracovištích v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje informace, které jsem ...

KÁROVÁ, Natálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Monitoring preventivních programů a aktivit v podpoře veřejného zdraví ze strany zdravotních pojišťoven
VOLFOVÁ, Jana
2018 - Czech
Systém veřejného zdravotního pojištění je povinný jak pro všechny osoby trvale žijící na území České republiky, tak i pro cizince zde pracující. Pojištění vzniká dnem narození, dnem získání trvalého bydliště nebo pokud cizinec, který nemá trvalé bydliště na území ČR, se zde stal zaměstnancem. Pojištění končí smrtí občana, dále ukončením trvalého pobytu nebo pokud osoba bez trvalého bydliště ukončila pracovní poměr v ČR. V dnešní době u nás funguje sedm zdravotních pojišťoven, které z fondu prevence mohou hradit různé zdravotní služby nad rámec hrazené zdravotní péče a nabízet tak svým pojištěncům řadu příspěvků. Cílem práce je zjistit, jestli se liší preventivní programy nabízené jednotlivými pojišťovnami a zda se využívání nabízených benefitů (příspěvků) pro podporu zdraví liší dle pohlaví a vzdělání pojištěnců a zda frekvence změny pojišťovny závisí na pohlaví pojištěnce. Vytvořila jsem nestandardizovaný dotazník s 18 otázkami proto, abych mohla své hypotézy vyvrátit, či potvrdit a mohla tak zhodnotit cíle své práce. Testování hypotéz probíhalo pomocí chí-kvadrát testu, kde jsem zjistila, že využívání nabízených benefitů (finančních příspěvků poskytovaných nad rámec veřejného pojištění pro podporu zdraví) se liší dle pohlaví, ale neliší se podle vzdělání pojištěnců. Zjistila jsem také, že frekvence změny pojišťovny nezávisí na pohlaví pojištěnce. Porovnáním preventivních programů zdravotních pojišťoven jsem došla k závěru, že příspěvky se liší a je tedy jen na pojištěnci, jak se rozhodne, u které zdravotní pojišťovny se pojistí. Zda se bude řídit spektrem nabízených příspěvků nebo tím, aby zdravotní pojišťovna měla uzavřenou smlouvu s jeho lékařem. Public health insurance system is compulsory for all people permanently living in the Czech Republic as well as for foreigners who work here. Insurance begins with the day of birth, with the day of obtaining permanent residence or if a foreigner who does not have a permanent residence in the area of Czech Republic, has become an employee here. Insurance expires with the citizen´s death, with the end of their permanent residence, or if the citizen without a permanent residence has ended their employment in the Czech Republic. Nowadays, there are seven health insurance companies that may pay different health services beyond paid health care from prevention funding, thus offer their clients a range of contributions. The aim of this thesis is to find out whether prevention programmes offered by individual health insurance companies differ, and whether using of the offered benefits for health support differs according to clients´gender and education, and whether the frequency of changing health insurance company depends on the client´s gender. I have created a non-standardized questionnaire with 18 questions to refute or confirm my hypotheses, and thus evaluate the aims of my thesis. Testing of my hypotheses happened via the chi-quadrat test, where I found out that using of the offered benefits (financial aid provided beyond public insurance for health support) differs according to gender, but does not differ according to the clients´ education. I have also found out that the frequency of changing health insurance company does not depend on the client´s gender. Comparing prevention programmes of different health insurance companies has made me conclude that benefits differ, and thus it is up to the client to decide at which health insurance company to insure themselves. Whether they follow the offered benefit spectre or the fact that the insurance company has entered a contract with their doctor. Keywords: zdravotní pojišťovna; zdravotní pojištění; preventivní programy; preventivní prohlídky; screeningové programy; zdravotní péče; Health insurance company; health insurance; prevention programmes; prevention examinations; screening programmes; healthcare Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Monitoring preventivních programů a aktivit v podpoře veřejného zdraví ze strany zdravotních pojišťoven

Systém veřejného zdravotního pojištění je povinný jak pro všechny osoby trvale žijící na území České republiky, tak i pro cizince zde pracující. Pojištění vzniká dnem narození, dnem získání trvalého ...

VOLFOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Radioterapie karcinomu děložního čípku
KUBIŠOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Tématem této bakalářské práce je radioterapie karcinomu děložního čípku. V teoretické části jsou popsané anatomické poměry malé pánve, typologie nádoru, jeho výskyt, rizikové faktory, které toto onemocnění mohou způsobovat, příznaky a diagnostika. Zvláštní pozornost je věnována otázce prevence karcinomu děložního čípku. Dále je zde zmíněna léčba tohoto zhoubného onemocnění chirurgické řešení, teleterapie, brachyterapie a chemoterapie. Druhá část bakalářské práce, její praktická část, zkoumá radioterapeutickou léčbu u pacientek s cervikálním karcinomem, především formou vyhodnocení dávek záření obdržených kritickými orgány s ohledem na výskyt akutních a pozdních nežádoucích účinků. Rizikový faktor, který se ukázal jako zásadní, je nedostatečná účast respondentek na preventivních gynekologických prohlídkách. Z nasbíraných dat bylo zjištěno, že pouhá třetina žen podstupuje pravidelný screening u svého lékaře. Mezi hlavní zkoumaná fakta patřila aplikovaná dávka záření na kritické orgány v radioterapii. Získané výsledky ukázaly, že dávky ani frakce během sedmi let nezaznamenaly žádný výrazný progres. Ani technika ozařování se za tu dobu nezměnila, jediným rozdílem byl nárůst využití IMRT techniky v roce 2017 oproti roku 2010. Výchozí hypotéza práce, zda zdokonalení verifikačních systémů, ozařovacích přístrojů a plánovacích systémů může mít vliv na snížení nežádoucích účinků záření na kritické orgány při radioterapii karcinomu děložního čípku, byla dle výše uvedených výsledků zamítnuta. This bacherol thesis focuses on radiotherapy of cervical cancer. In the theorical part we describe the anatomy proportions of little pelvis, typology of the tumor, its occurance, risk factors that can cause this disease, symptoms and diagnostics. We put special attention on the questions related to the prevention of cervical carcinoma. In addition we are interested in the treatment for this malignant disease surgery solutions, teletherapy, brachytherapy and chemotherapy. The second part of the bacherol thesis is empirical and focuses the radiotherapeutical treatment of patients with cervical carcinoma, stressing the analysis of doses of irradiation for the critical organs with repercussion for posterior occurance of acute or late undesired effects. The major risk factor detected was the insufficient participation of the respondents on the preventive gynecology examinations. The collected data reflect that only one third of women are undergoing the regular screening by their doctors. When analyzing the facts, we wanted to focuse on the irradiation doses applied to the critical organs. The obtained results showed that neither doses nor fractions have demostrated even a little progress during seven years. At the same time the techniques of irradiation did not evolve very much during the same period. The only difference was the increase of application of the IMRT technique in 2017 in comparison to 2010. The original hypothesis of the thesis advocating that the improvement of verification systems, imaging machines and planning systems could have an impact on the reduction of undesired effects caused by irradiation of critical organs during radiotherapy of cervix, was rejected due to above mentioned results. Keywords: Radioterapie; karcinom; děložní čípek; diagnostika; prevence; léčba; ozařovací techniky; dávky záření; nežádoucí účinky.; Radiotherapy; carcinoma; cervix; diagnostics; prevention; treatment; imaging techniques; irradiation doses; undesired effects. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radioterapie karcinomu děložního čípku

Tématem této bakalářské práce je radioterapie karcinomu děložního čípku. V teoretické části jsou popsané anatomické poměry malé pánve, typologie nádoru, jeho výskyt, rizikové faktory, které toto ...

KUBIŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Activity pattern of free-living Ansell´s mole-rat (\kur{Fukomys anselli}) as revealed by automatic radio-telemetry
HAUSTEINOVÁ, Tereza
2018 - English
Social behavior of some species of African mole-rats makes them interesting object of study. Members of multigenerational families were only one pair breeds collectively work on building of their burrow system and obtaining food. Distribution of activity during the day in individual family members may give us a clue of how they manage their work. However, studies monitoring mole-rats in their natural environment are scarce and usually carried out on low number of individuals. Present study deals with outside-nest activity of 16 free-living Ansell´s mole-rats using data obtained by automatic radio-telemetry - method which was used in radio-tracking of mole-rats for the first time. It reveals differences in activity pattern of individual mole-rats and examines how they relate to body mass, sex, reproductive status and affiliation to a family and test whether individuals of the same family tend to be synchronized in their outside nest activity. Social behavior of some species of African mole-rats makes them interesting object of study. Members of multigenerational families were only one pair breeds collectively work on building of their burrow system and obtaining food. Distribution of activity during the day in individual family members may give us a clue of how they manage their work. However, studies monitoring mole-rats in their natural environment are scarce and usually carried out on low number of individuals. Present study deals with outside-nest activity of 16 free-living Ansell´s mole-rats using data obtained by automatic radio-telemetry - method which was used in radio-tracking of mole-rats for the first time. It reveals differences in activity pattern of individual mole-rats and examines how they relate to body mass, sex, reproductive status and affiliation to a family and test whether individuals of the same family tend to be synchronized in their outside nest activity. Keywords: Ansell´s mole-rat; activity pattern; synchronization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Activity pattern of free-living Ansell´s mole-rat (\kur{Fukomys anselli}) as revealed by automatic radio-telemetry

Social behavior of some species of African mole-rats makes them interesting object of study. Members of multigenerational families were only one pair breeds collectively work on building of their ...

HAUSTEINOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases