Number of found documents: 6
Published from to

Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning)
KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; VYSKOČILOVÁ, Gabriela; HANÁČKOVÁ, Pavla; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
2016 - Czech
Metodika se vztahuje ke konzervování textilu a součástek nebo dílů netextilního charakteru. V metodice je chronologicky uveden celý postup konzervování, včetně odkazů na některé postupy, které jsou uvedeny v metodice „Certifikovaná metodika pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci“. The methodology deals with the conservation of textile, textile components and non-textile parts and components as well. A complete conservation process is described in details including some of the processes presented in "Certified methodology for conservators of textile focused on artefact survey and its documentation". Keywords: textil; netextilní doplňky; identifikace; průzkum; konzervace; kov; sklo; kůže; dřevo; textile; non-textile components; identification; survey; conservation; metal; glass; leather; wood Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning)

Metodika se vztahuje ke konzervování textilu a součástek nebo dílů netextilního charakteru. V metodice je chronologicky uveden celý postup konzervování, včetně odkazů na některé postupy, které jsou ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; VYSKOČILOVÁ, Gabriela; HANÁČKOVÁ, Pavla; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích
HRUBANOVÁ, Markéta,; POLÁŠKOVÁ, Hana; NASADIL, Petr; KUŽELOVÁ, Zdenka; PŘÍHODA, Jiří; ŠEVČÍK, Richard
2016 - Czech
Tato metodika byla vytvořena pro potřeby identifikace rizik vyplývajících z podmínek prostředí, ve kterém se pohybují nebo jsou dlouhodobě umístěny předměty kulturního dědictví. Je určena především pro pracovníky muzeí a skanzenů, kteří pracují s oděvními součástmi a dalšími textilními exponáty. Jejím cílem je vytvořit nástroj pro sledování a měření kontaminace prostředí, ve kterém se předměty pohybují, s cílem omezení rizik, poškození nebo zkrácení životnosti exponátů vlivem nevhodného prostředí. Využívání popsaných postupů umožní sledovat a snižovat znečištění s cílem ochránit jak exponáty tak zdraví pracovníků, kteří s nimi přicházejí do styku. The methodology was created to identify risks related with the environment where artefacts of cultural heritage are handled or deposited. It is intended for museum and open-air museum workers handling textile clothing components and other textile artefacts. The aim was to create a tool to monitor and measure contamination of the environment where artefacts are handled to reduce risks, damage or lifetime decrease of the artefacts as a result of an improper storage conditions. Following described procedures will enable to monitor and decrease the pollution with the aim to protect both exhibits and health of the workers handling them. Keywords: textil; uložení; depozitář; prostředí; udržitelné podmínky; rizika; znečištění; sledování; textile; storage; depository; environment; sustainable conditions; risks; pollution; monitoring Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích

Tato metodika byla vytvořena pro potřeby identifikace rizik vyplývajících z podmínek prostředí, ve kterém se pohybují nebo jsou dlouhodobě umístěny předměty kulturního dědictví. Je určena především ...

HRUBANOVÁ, Markéta,; POLÁŠKOVÁ, Hana; NASADIL, Petr; KUŽELOVÁ, Zdenka; PŘÍHODA, Jiří; ŠEVČÍK, Richard
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning)
KUŽELOVÁ, Zdenka; DUFKOVÁ, Libuše; ŠEVČÍK, Richard; SMEJKALOVÁ, Eva; PŘÍHODA, Jiří
2016 - Czech
Certifikovaná metodika je zaměřená na oblast péče o textilní předměty kulturního dědictví. Definuje základní pojmy, zadání zúčastněným pracovníkům, prostředí, dokumentaci, průzkum předmětu a odběr vzorků materiálu. Certified methodology is focused on the care of textile artefacts. It defines principle terms, instructions for all involved workers, environment, documentation, survey and material sampling. Keywords: textil; základní pojmy; konzervace; dokumentace; průzkum; textile; principle terms; conservation; documentation; survey Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning)

Certifikovaná metodika je zaměřená na oblast péče o textilní předměty kulturního dědictví. Definuje základní pojmy, zadání zúčastněným pracovníkům, prostředí, dokumentaci, průzkum předmětu a odběr ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; DUFKOVÁ, Libuše; ŠEVČÍK, Richard; SMEJKALOVÁ, Eva; PŘÍHODA, Jiří
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu
KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
2016 - Czech
Tato metodika byla vytvořena pro potřeby muzejních pracovníků, kteří ukládají textilní sbírkové předměty. Metodika je zaměřena na depozitáře, ve kterých dochází k ukládání textilu. Svým obsahem je zaměřená na tradiční lidový oděv na Moravě ve vymezeném časovém období 1850 – 1950, je tedy v tomto smyslu specifická. Je třeba zdůraznit skutečnost, že lidový textil měl svou formu ukládání, kterou je nutno dodržet a které by se měla věnovat samostatná pozornost. The methodology was created for the neeeds of museum workers handling and depositing textile artefacts. The methodology is focused on depositories where textile artefacts are stored. The content is focused on traditional folk clothing from Moravia originating from the period of 1850-1950 and the methodology is specific in this way. It is necessary to emphasize that the folk textile (clothing) was stored in its own way which has to be kept and which some attention should be paid to. Keywords: textil; uložení; podmínky; depozitář; lidový textil; lidový oděv; textile; deposition; conditions; depository; folk textile; folk clothing Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu

Tato metodika byla vytvořena pro potřeby muzejních pracovníků, kteří ukládají textilní sbírkové předměty. Metodika je zaměřena na depozitáře, ve kterých dochází k ukládání textilu. Svým obsahem je ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech
Stachoň, Zdeněk; Konečný, Milan
2015 - Czech
Keywords: mapový objekt; katalogizace; map object; cataloguing; identifikační popis; metadata Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech

Stachoň, Zdeněk; Konečný, Milan
Masarykova univerzita, 2015

Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl
Stachoň, Zdeněk; Kozel, Jiří; Russnák, Jan
2015 - Czech
Keywords: mapový index; klad mapových listů; katalogizace; map index; map sheet system; cataloguing; identifikační popis; mapy Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl

Stachoň, Zdeněk; Kozel, Jiří; Russnák, Jan
Masarykova univerzita, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases