Number of found documents: 97203
Published from to

Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí
Bárta, Miroslav; Karlický, Marian
2018 - English
Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts (doctoral thesis) Miroslav Bárta 2002 Abstract Solar radio emission represents an important source of direct information about many physical processes related to particle acceleration in the solar atmosphere. Namely, the radio bursts - intense and highly variable component of solar radio radiation - bear many signatures of underlying physics related to primary energy release in solar flares and eruptions. Indeed, decimetric (dm) radio bursts and their careful analysis provide the closest observational insight into the region of magnetic reconnection and the particle acceleration sites. On the other hand, emission mechanisms of solar dm radio bursts are typically non-thermal, involving various plasma micro-instabilities and wave-mode transformations. High non-linearity of the radio emission process thus put strong demands on correct physical interpretation of the observed bursts and on finding the relations between observed features (e.g., intensity, frequency profile and its dynamics) and underlying physics. This doctoral thesis addresses two particular areas of research in the solar radio bursts and their utilization in the flare plasma diagnostics: (1) Physical interpretation of two particular classes of radio bursts related to solar flares, and,... Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí (doktorská disertace) Miroslav Bárta 2002 Abstrakt Radiové záření Slunce představuje významný zdroj přímých informací o mnoha fyzikálních procesech spojených s urychlováním částic ve sluneční atmosféře. Zejména radiová vzplanutí - intenzivní a velmi proměnlivá složka slunečního radiového záření - v sobě nese otisk fyzikálních vlastností zdroje a procesů spjatých s prvotním uvolněním energie ve slunečních erupcích. Decimetrová (dm) radiová vzplanutí a jejich studium pak nepochybně poskytují nejvíce bezprostřední pozorovatelský vhled do oblasti magnetické rekonexe a oblastí urychlování částic. Na druhou stranu, vyzařovací mechanismy slunečních dm vzplanutí jsou typicky netermální a zahrnují mnoho mikroskopických (kinetických) plazmových nestabilit a transformací plazmových vlnových modů. Nelinearita procesů plazmové radiové emise pak přináší zvýšené nároky na správnou interpretaci pozorovaných vzplanutí a na nalezení vztahů mezi pozorovanými veličinami (např. radiový tok, frekvenční emisní profil a jeho časový vývoj) a fyzikálními vlastnostmi a procesy ve zdroji. Tato disertace cílí na dva specifické okruhy ve výzkumu slunečních radiových vzplanutí a jejich aplikace na diagnostiku erupčního plazmatu: (1) Fyzikální interpretaci dvou... Keywords: Slunce: aktivita; Slunce: erupce; Radiové záření: emisní mechanismy; Radiové záření: spektroskopie; Plazma: Konetická teorie; Plazma: Vlny v plazmatu; Plazma: Nestability; The Sun: Activity; The Sun: Flares; Radio radiation: Emission mechanisms; Radio radiation: Spectroscopy; Plasma: Kinetic theory; Plasma: Waves in plasmas; Plasma: Instabilities Available in a digital repository NRGL
Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí

Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts (doctoral thesis) Miroslav Bárta 2002 Abstract Solar radio emission represents an important source of direct information about many physical ...

Bárta, Miroslav; Karlický, Marian
Univerzita Karlova, 2018

Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru
Lašáková, Renata; Morávek, Jakub; Hůrka, Petr
2018 - Czech
Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, supposed to balance out such unpropitious situation, an employee (or employer) is entitled to by terminating the employment according to the legal code of the Czech Republic. Every employment termination brings not only rights to harmed ones but also liabilities for both the employee and the employer. By moving towards such inclinations we are easily getting carried away with the feeling that employment termination is an easy and simple matter. We omit other causal links and risks that may arise for either of the parties involved by such actions. My work is divided into five chapters. After the opening Chapter One comes the second chapter which focuses on specification of labour-law relations, employment, particular methods of employment termination and their legislation. Chapter Three is devoted to compensation institute being the most used money reimbursement type for employment termination as well as its legislation, purpose and associated questions. In Chapter Four I write about non-compete clauses and qualification agreements in increasing and deepening of qualification and labour-law compensations... Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok při skončení pracovního a služebního poměru z hlediska právního řádu České republiky, které tuto nastalou nepříznivou situaci alespoň částečně vyrovnávají. Každé skončení pracovního (služebního) poměru s sebou nese nejen práva, ale také povinnosti, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Pokud k takovému kroku inklinujeme, snadno se necháváme strhnout domněnkou, že skončení pracovního (služebního) poměru je jednoduchá a snadná záležitost. Opomíjíme tak zcela další souvislosti a rizika, které z takového jednání mohou nastat, a to pro obě strany dotčené tímto jednáním. Práce je členěna do 5 kapitol. Na úvodní 1 kapitolu navazuje kapitola 2, věnující se vymezení pracovněprávních vztahů a pracovnímu poměru, jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich právní úpravou. Kapitola 3 je věnována institutu odstupného jako zřejmě nejčastěji se vyskytující peněžní kompenzaci při skončení pracovního poměru, jeho právní úpravě, účelu a souvisejícím otázkám. Kapitola 4 se zaměřuje na konkurenční doložku a kvalifikační dohody při zvyšování a prohlubování... Available in a digital repository NRGL
Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru

Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, ...

Lašáková, Renata; Morávek, Jakub; Hůrka, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Nové přístupy k diagnostice dětského autismu.
Beranová, Štěpánka; Hrdlička, Michal; Blatný, Marek; Koutek, Jiří
2018 - Czech
Objectives: Within the last decade there has been growing emphasis on early diagnosis of autism. It has been proved, that early diagnosis of autism followed by an appropriate intensive intervention lead to the reduction of autistic psychopathology and significant improvement of the child's prognosis. Efforts to identify children at risk of autism as early as possible resulted in the development of many screening tools and some new diagnostic methods that could be used even before the age of two years. Despite many attempts of the researchers worldwide, we still lack general agreement on the optimal screening method. Abnormal sensory symptoms have a specific position among the early signs of autism. Difficulties with sensory processing have been associated with autism since it was first defined as a diagnosis; nevertheless evaluation of sensory symptoms is under-represented in autism screening tools. There has been a long lasting debate whether sensory symptoms are a component of core autistic deficits or a co-morbid phenomenon, however, new version of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) has already included sensory dysfunction among the diagnostic criteria of Autism Spectrum Disorder. Methods: Over 90% of children with autism have sensory abnormalities and present with... Úvod: Trendem posledního desetiletí je posunout diagnostiku autismu do co nejranějšího věku dítěte. Je prokázáno, že časná diagnostika následovaná adekvátně zvolenou intervencí vede k redukci autistické psychopatologie a významnému zlepšení prognózy dítěte. Snaha o co nejčasnější identifikaci dětí s rizikem rozvoje autismu vedla ke vzniku řady screeningových nástrojů a zavedení nových diagnostických postupů použitelných již před druhým rokem života dítěte. I přes extenzivní výzkumné snahy zatím neexistuje mezinárodní shoda na optimální screeningové metodě. Specifické postavení v časné prezentaci autistické psychopatologie mají senzorické abnormity, které jsou v souvislosti s autismem popisovány již od doby jeho definice jako diagnostické jednotky a ve screeningových dotaznících bývají opomíjeny. Donedávna se vedly spory, zda se jedná o součást jádrového autistického deficitu či o komorbidní fenomén. Nová diagnostická klasifikace DSM-5 již zařazuje senzorické abnormity mezi diagnostická kritéria poruchy autistického spektra. Metody: Senzorické abnormity jsou přítomné u více než 90% dětí s autismem a často zasahují i více smyslových oblastí. Vývoj rodičovských dotazníků a jejich standardizace umožnila senzorické symptomy u dětí s PAS kvantitativně porovnat s populačními normami pro dané věkové... Keywords: poruchy autistického spektra; nezralí novorozenci; screening; senzorické abnormity; Modified Checklist for Autism in Toddlers; Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile-Infant-Toddler Checklist; Infant; Toddler Sensory Profile; autism spectrum disorders; preterm children; screening; sensory abnormalities; Modified Checklist for Autism in Toddlers; Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile-Infant-Toddler Checklist; Infant; Toddler Sensory Profile Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy k diagnostice dětského autismu.

Objectives: Within the last decade there has been growing emphasis on early diagnosis of autism. It has been proved, that early diagnosis of autism followed by an appropriate intensive intervention ...

Beranová, Štěpánka; Hrdlička, Michal; Blatný, Marek; Koutek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Českoslovesko v počátcích studené války
Geaney, Kathleen Brenda; Vojtěchovský, Ondřej; Rychlík, Jan; Čapková, Kateřina
2018 - English
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Abstract The dissertation is a study of some of those people with Communist Party affiliations and fellow-travellers, who journeyed behind the Iron Curtain to see for themselves what life was like in the new people's democracy. The research focuses on Czechoslovakia as a tourist destination for a surprising number of anglophones in the early years of the Cold War. It argues that Soviet experience served as a best practices model for officialdom in Prague. This was modified where necessary to take into account the lessons learnt, national particulars, and the new geopolitical context. In both situations, foreigners were evaluated in terms of importance and potential as far as the communist cause was concerned. Key words: Czechoslovakia, communism, Cold War, English-speaking foreigners, hospitality techniques Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti Keywords: Studená válka; Československo; Velká Británie; Spojené státy; Austrálie; Nový Zéland; emigrace; propaganda; kolaborace; perzekuce; The Cold War; Czechoslovakia; Great Britain; the United States; Australia; New Zealand; emigration; propaganda; collaboration; persecution Available in a digital repository NRGL
Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Českoslovesko v počátcích studené války

Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, ...

Geaney, Kathleen Brenda; Vojtěchovský, Ondřej; Rychlík, Jan; Čapková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí
Příborský, Jan; Sobotka, Michal
2018 - Czech
The dissertation deals with legal regulation of energy in the Czech Republic in the context of environmental protection. Power is the broadly conceived by the author because it includes not only the stage of obtaining energy resources, production, and the distribution of energy, but also the activities related to energy conservation and dealing with energy waste. For these individual phases, the author introduces the concept of the energy chain which is understood as a set of interrelated developmental stages of energy. Energy law is defined by the author as a law that regulates people's behavior towards usable energy at all stages of the energy chain. Endangerment and damage to the environment may occur (and often does occur) at each stage of the energy chain. This work emphasizes the principles and instruments of environmental protection which can effectively fulfill their function in energy legislation. The aim of the work is to find and understand the context of principles and instruments of environmental protection in the Czech energy law. This knowledge may then allow for an assessment of energy legislation de lege lata, including introducing specific proposals de lege ferenda and possible policy changes. The most important and overarching principle in all stages of the energy chain is the... Shrnutí Disertační práce se zabývá právní regulací energetiky v České republice v kontextu ochrany životního prostředí. Energetika je autorem práce pojímána široce, jelikož pod ní zahrnuje nejen fázi získávání energetických zdrojů, výroby a distribuci energie, ale i činnosti spojené s oblastí úspor energie a nakládání s energetickým odpadem. Autor pro tyto jednotlivé fáze zavádí pojem energetický řetězec, jež chápe jako soustavu vzájemně provázaných a souvisejících vývojových stádií energie. Energetické právo je autorem definováno jako právo, které reguluje chování osob k využitelné energii ve všech fázích energetického řetězce. V každé fázi energetického řetězce může docházet (a často dochází) k ohrožování a poškozování životního prostředí. V práci je kladen důraz na principy a nástroje ochrany životního prostředí, jež mohou účinně plnit svoji funkci v energetických právních předpisech. Cílem práce je tedy nalezení a pochopení souvislostí principů a nástrojů ochrany životního prostředí v českém energetickém právu. Tyto znalosti pak umožní posoudit právní úpravu energetiky de lege lata včetně uvedení konkrétních návrhů de lege ferenda a možných koncepčních změn. Nejdůležitějším a zastřešujícím principem ve všech fázích energetického řetězce je princip trvale udržitelného rozvoje, svoji nezastupitelnou úlohu... Keywords: české energetické právo; ochrana životního prostředí; principy a nástroje ochrany životního prostředí; Czech Energy Law; Environmental Protection; Principles and Instruments of Environmental Protection Available in a digital repository NRGL
České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí

The dissertation deals with legal regulation of energy in the Czech Republic in the context of environmental protection. Power is the broadly conceived by the author because it includes not only the ...

Příborský, Jan; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů.
Hurych, Jan; Kosek, Jan; Agha, Petr
2018 - Czech
Psychological aspects of evidence evaluation: Abstract The diploma thesis focuses on the topic of judging and decision-making within the process of evidence evaluation. Its main goal is to identify and describe cognitive illusions which can have a negative impact on the process of evidence evaluation. The mutual position of psychology and law in also considered within introductory chapters. The decision making of the judges is initially described by theoretical models. Three cognitive illusions that are essential for evidence evaluation are described in the following chapter. It is anchoring heuristic, hindsight bias and confirmation bias. Eventually risks, which these cognitive illusions represent for evidence evaluation, are described and forms of countermeasures are discussed. One chapter of the thesis is devoted to the description of ego depletion, which could pose another limit for the process of evidence evaluation. Ego depletion describes decline of self-control in cases which demand conscious effort. The judges are probably in a risk of ego depletion. This phenomenon can lead to higher vulnerability towards cognitive illusions and stronger tendency to maintain status quo. Possible countermeasures are described and discussed on one hand against anchoring, hindsight and confirmation bias and on the... Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů: Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku usuzování a rozhodování v rámci procesu hodnocení důkazů, a to především za účelem identifikace a popsání kognitivních iluzí, které mohou tento proces negativně ovlivnit. Úvodem je také zmíněna vzájemná pozice psychologie a práva. Soudcovské rozhodování je nejprve popsáno teoretickými modely. V další části jsou popsány tři kognitivní iluze, které jsou významné v rámci procesu hodnocení důkazů. Jedná se o heuristiku kotvy, hindsight bias a konfirmační zkreslení. Dále jsou popsána rizika, která tyto kognitivní iluze představují pro hodnocení důkazů a zároveň jsou diskutována jejich možná opatření. Samostatná část diplomové práce je věnována fenoménu deplece ega, který by mohl představovat další limit kvality procesu hodnocení důkazů. Deplece ega popisuje pokles sebekontroly v případech, které vyžadují vynakládání souvislého úsilí. Soudci jsou tímto pravděpodobně také ohroženi. Jedním z důsledků deplece je i zvýšené užívání heuristik a silnější tendence zachovávat status quo, což se může nadále negativně odrazit na kvalitě rozhodování. Prostor je také věnován popisu a diskuzi možných opatření jednak vůči jednotlivým kognitivním iluzím jednak obecně vůči psychologické kontaminaci při hodnocení důkazů. Bohužel... Keywords: Právní rozhodování; kognitivní iluze; heuristika kotvy; hindsight bias; konfirmační zkreslení; deplece ega; Law decision-making; cognitive illusions; anchoring heuristic; hindsight bias; confirmation bias; ego depletion Available in a digital repository NRGL
Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů.

Psychological aspects of evidence evaluation: Abstract The diploma thesis focuses on the topic of judging and decision-making within the process of evidence evaluation. Its main goal is to identify ...

Hurych, Jan; Kosek, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium
Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
2018 - Spanish
The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal devices, such entities happen to be time, aktionsart or aspect. In view of the proven impossibility of giving an accurate account of the behavior of such devices by means of these categories, disquisitions and further elucidations are perpetuated, what complicates the pro- blem to not very judicious levels. Moreover, because the conclusions reached get equally in conflict with a linguistic reality which resists them, contradicts them. So there is no other choice left than to declare exceptions or special uses, or banish the insubordinate segments to the periphery of the system. Our first goal will therefore be the previous establishment of a theoretical framework, as a cure for the a posteriori theorizing based on what is seen on the surface, which would allow us to assign a possible invariant central value to linguistic elements, for which we will rely on the metaoperational system of H. Adamczewski. In it, such elements are operators defined by their belonging to one of two phases in the process of utterance assembly, namely, by a rhematic character, of proposition of the information, or by a thematic... Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými prvky čas, aktionsart nebo vid. Vzhledem k tomu, že není možné spolehlivě popsat slovesné chování pomocí těchto kategorií, navrho- vaná řešení se neustále upravují a rozšiřují, výsledkem čehož jsou mnohdy obtížně aplikova- telné a příliš složité teoretické modely. Je to dáno rovněž tím, že závěry, k nimž se dochází, se soustavně dostávají do rozporu s jazykovou skutečností, která jim odolává a popírá je. Nezbývá tedy než uchylovat se ve vysvětleních k výjimkám nebo vyřadit segmenty vzpírající se navržené klasifikaci na periferii systému. Naším prvním cílem bude tedy nejprve stanovení předběžného teoretického rámce, oproti běžné aposteriorní teoretizaci založené na tom, co je vidět na povrchu. To nám umožní přiřadit jazykovým prvkům invariantní ústřední hodnotu. Vycházíme z metaoperačního sys- tému H. Adamczewského, podle něhož existují v jazyce operátory, jež náleží jedné ze dvou fází procesu vytváření výpovědi. Konkrétně se buď pojí svou rématickou povahou s propozicí informace, nebo svou tématickou povahou s presupozicí daného údaje. Tento vyložený princip by měl být striktně... Keywords: metaoperační|fázová teorie|invariantní hodnota|výpovědní proces|výpovědní gramatika|řečový akt|ilokuční hodnota|kontaktní hodnota|průběhová opisná vazba; metaoperational|phase theory|invariant value|enunciation|utterance grammar|speech act|illocutionary value|contact value|progressive periphrasis Available in a digital repository NRGL
Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium

The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal ...

Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
Univerzita Karlova, 2018

Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy
Štičková, Zdeňka; Macášek, Jaroslav; Meisnerová, Eva
2018 - Czech
Introduction: The aim of this bachelor thesis is to compare the food intake in patients with metabolic syndrome who also have Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) or Non-Alcoholic Steatohepatis (NASH). The main focus of this thesis is to observe the differences in eating habits of three different groups of patients. The first group is made up of patients with metabolic syndrome with liver steatosis (NAFLD), this group also includes two patients with metabolic syndrome without steatosis. The second group are patients with steatohepatitis (NASH). The third group are patients with normal BMI as well as obese people without any metabolic disease. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part covers the definition, causes, individual constituents, complications, prevention and therapy of the metabolic syndrome, steatosis and steatohepatitis. The practical part evaluates the diet and the eating habits of people with metabolic syndrome and the differences between patients with and without steatohepatitis. Methods: Quantitative research using questionnaires. The research group were patients from the lipid and hepatological outpatient department of the IV. Internal clinic of the General Faculty hospital in Prague. The critical discussion compares the results... Úvod: Úkolem této bakalářské práce je porovnat příjem potravy u pacientů s metabolickým syndromem, kteří mají k tomuto onemocnění přidružené buď prosté nealkoholové ztučnění jater (steatóza, angl. zkratka NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) nebo zánětlivou formu v podobě steatohepatitidy (angl. Zkratka NASH- Non-Alcoholic Steatohepatis). Cíle: Hlavním předmětem a cílem bakalářské práce bude sledovat rozdíl ve stravování tří různých skupin pacientů. První dvě skupiny budou tvořit pacienti s metabolickým syndromem se steatózou, ke které jsme přidružili dva pacienty s metabolickým syndromem bez rozvoje steatózy, a metabolickým syndromem se steatohepatitidou. Třetí skupinou jsou zdraví jedinci s normálním BMI i lidé s prostou obezitou bez metabolických poruch. Tato práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bude zahrnovat definici, příčiny, jednotlivé složky, komplikace a preventivní a léčebná opatření u metabolického syndromu, steatózy a steatohepatitidy. V praktické části je hodnocen jídelníček, jídelní zvyklosti osob s metabolickým syndromem a sledovány rozdíly u nemocných s přítomností a bez přítomnosti steatohepatitidy. Metody: Kvantitativní výzkum byl proveden formou dotazníků. Do výzkumu byli zahrnuti pacienti lipidové a hepatologické ambulance IV.... Keywords: steatóza; steatohepatitida; játra; metabolický syndrom; omega-3 vícenenasycené mastné kyseliny; steatosis; steatohepatitis; liver; metabolic syndrome; omega - 3 unsaturated fatty acids Available in a digital repository NRGL
Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy

Introduction: The aim of this bachelor thesis is to compare the food intake in patients with metabolic syndrome who also have Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) or Non-Alcoholic Steatohepatis ...

Štičková, Zdeňka; Macášek, Jaroslav; Meisnerová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Vyvlastnění nemovitostí
Škvorová, Markéta; Damohorský, Milan
2018 - Czech
The diploma thesis entitled "Expropriation of Real Estate" aims to clarify and analyse the legal regulation of forced withdrawal or limitation of the property right to real estate or rights of easement. It does not neglect the changes brought by the recodification of private law. The topic is not a new one, but it is undoubtedly topical, especially with regard to the importance of property rights itself and overlapping of public law with private law. The expropriation of real estate as the most serious interference with property rights is the ultimate means of fulfilling the needs of public interest. For this reason it can be decided only upon fulfilling all conditions stated by law. Based on analysing the English legislation of the expropriation of real estate and critical evaluation of the Czech legal system, attention is drawn to deficiencies and considerations de lege ferenda and through which there are recommended changes to be made in the Czech legal regulation. Předkládaná diplomová práce nesoucí název Vyvlastnění nemovitostí si za svůj cíl klade objasnit a rozebrat právní úpravu nuceného odnětí nebo omezení vlastnického práva k nemovitostem, případně práva odpovídajícího věcnému břemenu. Neopomíjí se změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Nejedná se o téma nové, ale nepochybně aktuální zejména s ohledem na význam samotného vlastnického práva a prolínání veřejného práva se soukromým právem. Vyvlastnění nemovitostí jako nejzávaznější zásah do vlastnického práva je krajním prostředkem k uspokojení potřeb veřejného zájmu a z tohoto důvodu o něm může být rozhodnuto jen za kumulativního splnění všech podmínek. Na základě rozebrání anglické právní úpravy vyvlastnění nemovitostí a kritického zhodnocení české právní úpravy je upozorněno na nedostatky a pomocí úvah de lege ferenda jsou doporučeny změny, které by se měly v České republice provést. Keywords: vyvlastnění; nemovitosti; vlastnictví; expropriation; real estate; ownership Available in a digital repository NRGL
Vyvlastnění nemovitostí

The diploma thesis entitled "Expropriation of Real Estate" aims to clarify and analyse the legal regulation of forced withdrawal or limitation of the property right to real estate or rights of ...

Škvorová, Markéta; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce
Kletečka, Jakub; Chytra, Ivan; Dostál, Pavel; Málek, Jiří
2018 - Czech
Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive functions, memory and spatial orientation. The decline is short-lived, with complete resolution in first months after surgery. Low education and higher age are the only known risk factors with hard evidence, although it can be diagnosed also in younger patients. Particularly in seniors, this disorder is associated with deterioration of the quality of life. No differences in incidence were found between general and regional anaesthesia, neither between certain anaesthetics. The only evidence-based prevention is a minimalization of the impact of surgery and anaesthesia on patients, e.g. with fast-track approach. Optimization of the depth of the anaesthesia using EEG and derived parameters is promising, but with little evidence yet. Research of the postoperative cognitive dysfunction (POCD) is significantly influenced with the heterogeneity of published studies, consensus on POCD definition and diagnostics is still missing. Another important limiting factor is a continuous change in methods and drugs in anaesthesia and perioperative care in last twenty years, and therefore comparing current results with older studies is... Postižení kognitivních funkcí je častou komplikací v perioperační péči, postihující až čtvrtinu nemocných týden po operačním výkonu. Jde o přechodnou poruchu, která postihuje zejména exekutivní funkce, práci s pamětí a prostorovou orientaci. Jde o dočasný fenomén, který se normalizuje během prvních měsíců po výkonu. Jednoznačně prokázanými rizikovými faktory jsou nižší vzdělání a vyšší věk, ale vyskytuje se napříč věkovým spektrem. Zejména u starších pacientů prokazatelně ovlivňuje kvalitu života po operačním výkonu. Provedené studie nenašly rozdíl ve výskytu mezi celkovou a regionální anestezií, ani mezi jednotlivými anestetiky. Jedinou dostupnou možností prevence je minimalizace operačního inzultu, například v podobě fast-track přístupu k perioperační péči. Optimalizace hloubky anestezie pomocí EEG a z něj derivovaných parametrů je nadějnou možností, i když evidence je zatím limitovaná. Výzkum v oblasti pooperační kognitivní dysfunkce (POCD) je významně omezen heterogenitou studií, nejsou konsenzuálně definované diagnostické metody ani kritéria. Dalším limitujícím faktorem je změna v anesteziologické praxi v posledních dvaceti letech a tedy omezená srovnatelnost podmínek získání dat. Cílem práce bylo prokázat možný rozdíl ve výskytu POCD po anestezii sevofluranem a propofolem, závislost POCD na... Available in a digital repository NRGL
Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce

Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive ...

Kletečka, Jakub; Chytra, Ivan; Dostál, Pavel; Málek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases