Number of found documents: 99969
Published from to

Úloha fyzioterapie u psychosomatických onemocnění. Podtitul: Jóga a její využití v psychosomatice
Krupičková, Kateřina; Konopáčová, Eva; Novotná, Marie
2018 - Czech
BACHEROL THESIS ABSTRACT Author's first name and surname: Kateřina Krupičková Bacherol thesis supervizor: Ing. Eva Konopáčová Oponent: Title of bacherol thesis: Role of physiotherapy in psychosomatic disorders Yoga and its use in psychosomatics Abstract: This bachelor thesis covers the topic of psychosomatic medicine and the use of yoga in the treatment of psychosomatic diseases. This thesis is a combination of theoretical and research part. The theoretical part is divided into three sections. First one contains theoretical basis of psychosomatic medicine and the issue of psychosomatic diseases (definition, epidemiology, etiopathogenesis, diagnostics, therapy etc.). The second section outlines the role and possibilities of physiotherapy in psychosomatic medicine - an overview of physiotherapeutic methods that can be used in the treatment of psychosomatic diseases. The last section covers the topic of yoga, its history, different types and briefly describes techniques that yoga offers. The research part of this bachelor thesis contains one case report of a patient that has been diagnosed with a psychosomatic disease (chronic cervical spine pain). It also contains methodology of this work, its objectives, criteria for patient selection, review of the literature, initial examination and training units. The aim... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Kateřina Krupičková Vedoucí práce: Ing. Eva Konopáčová Oponent práce: Název bakalářské práce: Úloha fyzioterapie u psychosomatických onemocnění. Jóga a její využití v psychosomatice Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o problematice psychosomatické medicíny a o využití jógy při terapii psychosomatických onemocnění. Práce je kombinací teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena na tři oddíly. První oddíl obsahuje teoretická východiska psychosomatické medicíny a problematiku psychosomatických onemocnění (definici, epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostiku, terapii atd.). Ve druhém oddílu je nastíněna role a možnosti fyzioterapie v psychosomatice - přehled fyzioterapeutických metod, které lze využít v terapii psychosomatických onemocnění. Třetí oddíl poskytuje přehled problematiky z oblasti jógy, zaměřuje se na historii, její druhy, a také stručně popisuje techniky, které jóga nabízí. Praktická část bakalářské práce obsahuje jednu kazuistiku pacienta s diagnózou psychosomatického onemocnění VAS (chronická bolest krční páteře). Dále obsahuje metodologii práce, cíle práce, kritéria pro výběr pacienta, literární rešerši, vstupní vyšetření a podrobné záznam terapeutických jednotek. Cílem této práce je poskytnout přehled problematiky v dané... Keywords: fyzioterapie; jóga; psychosomatika; biopsychosociální přístup; physiotherapy; yoga; psychosomatics; biopsychosocial approach Available in a digital repository NRGL
Úloha fyzioterapie u psychosomatických onemocnění. Podtitul: Jóga a její využití v psychosomatice

BACHEROL THESIS ABSTRACT Author's first name and surname: Kateřina Krupičková Bacherol thesis supervizor: Ing. Eva Konopáčová Oponent: Title of bacherol thesis: Role of physiotherapy in psychosomatic ...

Krupičková, Kateřina; Konopáčová, Eva; Novotná, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Ošetřovatelská péče o pacienta se stomií.
Pospíšilová, Lucie; Holubová, Jana; Lisý, Pavel
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacienta se stomií.

Pospíšilová, Lucie; Holubová, Jana; Lisý, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Skrytá malnutrice u pacientek v pokročilých stádiích ovariálního karcinomu
Ožanová, Michaela; Tuček, Štěpán; Kostková, Lenka
2018 - Czech
This diploma thesis deals with the topic of hidden malnutrition in patients with advanced stage of ovarian carcinoma. Tumor diseases are often accompanied by malnutrition. In the case of ovarian cancer, malnutrition may be hidden, primarily due to ascites, which can distort body weight. Out of the patients included in this study 32 % had ascites. The basic nutritional status test in hospitals is the nutritional screening performed on each hospitalized patient to detect the risk of malnutrition. Other methods such as anthropometric measurements, laboratory values, bioimpedance analysis, or less commonly, imaging processes can also be used to detect malnutrition. The aim of this thesis was to evaluate whether nutritional screening and regular weight control in patients with advanced ovarian cancer is sufficient to diagnose malnutrition. The results have shown that the inclusion of anthropometric measurements between routine screening can be beneficial in detecting a greater number of malnourished patients. Also shifting the BMI threshold in nutritional screening for patients over 65 would greatly increase the capture of patients at risk of malnutrition. The secondary focus was to find whether the presence of ascites can be a determining factor in malnutrition being left undiagnosed, and which simple... Tato diplomová práce se zabývá tématem skryté malnutrice u pacientek v pokročilém stádiu ovariálního karcinomu. Nádorová onemocnění jsou velmi často provázená podvýživou (malnutricí). V případě ovariálního karcinomu malnutrice může být skrytá, především ascitem, který tělesnou hmotnost může zkreslovat. Ve zkoumaném souboru mělo ascites 32 % pacientek. Základním vyšetřením nutričního stavu v nemocnici může být nutriční screening, prováděný u každého hospitalizovaného pacienta, sloužící k odhalení rizika malnutrice. K detekci malnutrice slouží i další metody jako jsou antropometrická měření, laboratorní hodnoty, bioimpedanční analýza nebo méně využívané zobrazovací metody. Cílem této práce je zhodnotit, zda jsou nutriční screening a pravidelná kontrola tělesné hmotnosti u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem dostatečné k diagnostice malnutrice. Výsledky ukázaly, že zařazení antropometrických měření mezi rutinní vyšetření může být přínosem pro odhalení většího množství malnutričních pacientů. Také to, že posun hranice BMI v nutričním screeningu pro pacienty nad 65 let by značně navýšil záchyt pacientů v riziku malnutrice. Dalším cílem bylo zjistit, zda přítomnost ascitu může malnutrici skrýt, případně které jednoduše dostupné metody mohou skrytou malnutrici odhalit. Toto tvrzení bylo... Keywords: malnutrice; antropometrická měření; ovariální karcinom; nutriční screening; ascites; malnutrition; anthropometric measurements; ovarian carcinoma; nutritional screening; ascites Available in a digital repository NRGL
Skrytá malnutrice u pacientek v pokročilých stádiích ovariálního karcinomu

This diploma thesis deals with the topic of hidden malnutrition in patients with advanced stage of ovarian carcinoma. Tumor diseases are often accompanied by malnutrition. In the case of ovarian ...

Ožanová, Michaela; Tuček, Štěpán; Kostková, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků
Kolesárová, Veronika; Novotná, Kateřina; Lysák, Jakub
2018 - Czech
Impact of working with the map on mental map of pupils Abstract The aim of this thesis is to find out whether the way of working with the map affects the form of the mental map of pupils. The adjoining aim of this study is to find out how the selected factors affect their quality. Among these factors there is included the place of residence, gender, the popularity of geography and a mark of this subjekt, and also general geographic map. The theoretical part defines key concepts such as perception, mental maps, cartographic methods of visualizations and that accompany all this work. Furthermore the thesis contains its own research where is define the methodology of data collection and the metodology of evaluation of this data. Subsequently, the mental maps of pupils are evaluated. During the evaluation, the emphasis is placed on the content of the mental maps and for the frequency of the drawn elements on pupil's mental maps. An important finding of this research is that the image of mental map of the pupils is influenced by the way of working with the map and that pupils interpret more elements only by reading the map, rather then by working with questions. Similarly, the character of the submitted map of the Czech Republic has the impact on the pupil's mental map. On the contrary, their mental maps do not... Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda způsob práce s mapou má vliv na podobu mentální mapy žáků. Vedlejším cílem pak je zjistit, jak ovlivňují vybrané faktory jejich kvalitu. Mezi tyto faktory je zařazeno místo bydliště, pohlaví, oblíbenost a známka ze zeměpisu, a také charakteristika obecně geografické mapy. Teoretická část vymezuje klíčové pojmy, jako jsou percepce, mentální mapa, kartografické vyjadřovací prostředky, které provází celou tuto práci. Dále práce zahrnuje vlastní výzkum, ve kterém je navržena metodika sběru dat a jejich vyhodnocování. Následně jsou mentální mapy žáků hodnoceny. Během vyhodnocování je kladen důraz především na obsah mentálních map a na četnost zakreslených prvků v mentálních mapách žáků. Důležitým zjištěním tohoto výzkumu je, že na podobu mentální mapy žáků má vliv způsob práce s mapou, a že žáci zakreslí více prvků pouze díky čtení z mapy nikoliv na základě práce s otázkami. Stejně tak má na mentální mapu žáků vliv charakter předložené mapy Česka. Naopak jejich mentální mapy neovlivňuje pohlaví, ani známka ze zeměpisu či oblíbenost tohoto předmětu. V poslední části této práce je zahrnuta diskuze týkající se získaných výsledků a jejich srovnání s již existujícími podobnými výzkumy. Diskutují se zde také chyby ve... Available in a digital repository NRGL
Vliv práce s mapou na podobu mentální mapy žáků

Impact of working with the map on mental map of pupils Abstract The aim of this thesis is to find out whether the way of working with the map affects the form of the mental map of pupils. The ...

Kolesárová, Veronika; Novotná, Kateřina; Lysák, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Ošetřovatelská péče o pacienta s farmakorezistentní epilepsií
Růžičková, Jana; Želízková, Marta; Nežádal, Tomáš
2018 - Czech
The term epilepsy includes a group of diseases, that are manifested by the recurrence of unprovoked epileptic seizures. A single sporadic seizure is not a sufficient reason to determine the diagnosis, although we know, that most people, who will experience a seizure are going to have another one without a treatment. Epilepsy suffers from 0.5% - 1% of the population (i.e. every one or two-hundredth human). In my Bachelor Thesis, I handled with the issue of Nursing Care of a patient with farmacoresistant epilepsy. In the clinical section I described the etiopathogenesis of epilepsy including the possibilities of diagnosis and follow-up therapy. In the nursing section, I dealed with taking care of a patient with a pharmacoresistant epilepsy, admitted to hospital to invasive video-EEG monitoring. In my Bachelor Thesis, I tried to highlight the necessity for individual approach to the patient, solving his personal problems, seizures, medication, or eventual epilepsy surgery, and last but not least, the need for psychological care. However, what all patients with epilepsy have in common, are social problems, that without exaggeration, involved each of them from the first seizure or when the diagnosis is firmly established. The purpose of this Bachelor Thesis was expanding nursing staff¨s horizons on the... Pojmem epilepsie označujeme skupinu chorob, které se projevují opakovaným výskytem nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Jednotlivý záchvat není dostatečným důvodem ke stanovení této diagnózy, ačkoliv víme, že většina osob, které ho prodělají, bude mít bez léčby další záchvat. Epilepsií trpí 0,5%- 1% obyvatelstva (tzn. každý stý až dvoustý člověk). Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice ošetřovatelské péče o pacienta s farmakorezistentní epilepsií. V klinické části jsem popsala etiopatogenezi epilepsie včetně možností diagnostiky a následné terapie. V ošetřovatelské části jsem se pak věnovala péči o pacientku s farmakorezistentní epilepsií, přijatou k invazivnímu video-EEG monitorování. Ve své práci jsem se snažila zdůraznit nutnost individuálního přístupu k pacientovi, řešení osobních problémů, záchvaty, medikace, případnou operaci a v neposlední řadě potřebu psychologické péče. Co však mají všichni pacienti s epilepsií společné, jsou problémy sociální, které se bez nadsázky týkají každého z nich od prvního záchvatu či stanovení jednoznačné diagnózy epilepsie. Cílem práce tak bylo rozšíření obzoru ošetřovatelskému personálu o specifika péče o pacienty s farmakorezistentní epilepsií. Jako zcela zásadní a také velmi pozitivní pak vidím působení a spolupráci celého multioborového... Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacienta s farmakorezistentní epilepsií

The term epilepsy includes a group of diseases, that are manifested by the recurrence of unprovoked epileptic seizures. A single sporadic seizure is not a sufficient reason to determine the diagnosis, ...

Růžičková, Jana; Želízková, Marta; Nežádal, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Formy vnořenosti. Role analýzy snů v raném díle Eugena Finka
Chu, Ming Hon; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
2018 - German
In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of unreality. And the phenomenon of being absorbed in a world is most exemplarily effective in the case of dream. The phenomenon of dream opens up a theoretical horizon for questioning the reality of the factual world, by indicating the conceivability that the factual world we believe as real might turn out to be a dream for another real world. Thanks to the "epistemological argument", Fink thereby discloses a conceivable emigration from the pre-given world to another world, with the clue of dream. And this "transworld" movement is not only an arbitrary speculation like a round square, but transcendentally threatens the self-familiarity of man. We would like to put forward the idea that the faith in the world is relativized by the conceivable unreality of our pre-given world. In this work, we attempt to articulate the transcendental instability of world- belief. Since the subject of transworld movement is neither a man living in the pre-given world, for it quits the pre-given world, nor the transcendental subject in its purity, for it is still situated in a worldly context, we suggest the inquiry of transword movement to be a supplementary part... Fink hat in seiner 1930 publizierte Dissertation Vergegenwärtigung und Bild den Gedanken ausgearbeitet, was es heißt, in einer Welt zu versinken, um auf diese Weise die Besonderheiten des Unwirklichen herauszuarbeiten. Das Phänomen des Versinkens in einer Welt lässt sich am geeignetsten am Traum verdeutlichen. Das Phänomen des Traums eröffnet einen theoretischen Horizont für die Infragestellung der Wirklichkeit der faktischen Welt, indem es die Denkbarkeit aufzeigt, dass die faktische Welt sich als Traum einer anderen Welt herausstellen könnte. Dank dieses "erkenntnistheoretischen" Arguments zeigt Fink mit dem Hinweis auf den Traum einen denkbaren Übergang von der vorgegebenen Welt in eine andere Welt. Diese "Transweltbewegung" ist nicht nur eine willkürliche Spekulation, wie es beispielsweise ein rundes Viereck wäre, sondern bedroht transzendental die Selbstvertrautheit des Menschen. Wir möchten die These formulieren, dass der Weltglaube durch die denkbare Unwirklichkeit unserer vorgegebenen Welt relativiert wird, und versuche in dieser Arbeit, die transzendentale Instabilität des Weltglaubens zu artikulieren. Da das Subjekt der Transweltbewegung weder ein Mensch ist, der in der vorgegebenen Welt lebt - denn dieser dieser geht an die extreme Grenze der vorgegebene Welt -, noch das transzendentale Subjekt... Available in a digital repository NRGL
Formy vnořenosti. Role analýzy snů v raném díle Eugena Finka

In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of unreality. And the phenomenon of ...

Chu, Ming Hon; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
Univerzita Karlova, 2018

Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí. Podtitul: Zdravotník patolog.
Řiháková, Matylda; Marečková, Soňa; Plevová, Kristýna
2018 - Czech
BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Matylda Řiháková Supervisor: Mgr. Soňa Marečková Opponent: Name of the bachelor thesis: Compensation exercise for one-sided profession Subtitle: Medic Pathologist Abstract: This bachelor thesis deals with the possibility of application of autotherapy to a selected group of workers whose work is carried out in forced positions. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part, the problems of spinal pathology including anatomy, ki- nesiology and ergonomics of sitting and standing are discussed. The basic characteris- tics of the therapeutic methods, which are used in the practical part, are also given. The practical part includes a case report of one selected patient representing the category of physicians of pathologists, for which, according to the information provi- ded, an exercise plan was made. After a two-month therapeutic intervention, the applicability of this type of therapy to a given range of workers was assessed. The aim of the bachelor thesis was to create educational material for use in the prevention or to compensate for already created health problems in a given group of doctors due to workload. The next aim is to publish educational material in faculty bulletin. Key words: compensation exercise, one-sided profession,... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Matylda Řiháková Vedoucí práce: Mgr. Soňa Marečková Oponent práce: Název bakalářské práce: Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí Podtitul: Zdravotník patolog Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o možnosti aplikace autoterapie u vybrané skupiny pracovníků, jejichž práce je prováděna ve vynucených pozicích. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je detailněji probrána problematika patologie páteře včetně anatomie, kineziologie a ergonomie práce vsedě a vestoje. Jsou zde též uvedeny základní charakteristiky terapeutických metod, z nichž je čerpáno v praktické části. Praktická část zahrnuje kazuistiku pacientky zastupující kategorii zdravotníků patologů, pro které byl podle zjištěných informací zhotoven cvičební plán. Po dvouměsíční terapeutické intervenci došlo ke zhodnocení aplikovatelnosti tohoto typu terapie na daný okruh pracovníků. Cílem bakalářské práce je vytvoření edukačního materiálu k využití v rámci prevence či ke kompenzaci již vzniklých zdravotních potíží u dané skupiny zdravotníků v důsledku pracovní zátěže. Zároveň bude vytvořený materiál publikován ve fakultním bulletinu. Klíčová slova: kompenzační cvičení, pracovní zátěž, prevence, zdravotník, autoterapie Keywords: kompenzační cvičení; pracovní zátěž; prevence; zdravotník; autoterapie; compensation exercise; one-sided profession; prevention; physician; self-therapy Available in a digital repository NRGL
Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí. Podtitul: Zdravotník patolog.

BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Matylda Řiháková Supervisor: Mgr. Soňa Marečková Opponent: Name of the bachelor thesis: Compensation exercise for one-sided profession Subtitle: Medic Pathologist ...

Řiháková, Matylda; Marečková, Soňa; Plevová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2018

Vliv enterální výživy na průběh Crohnovy choroby
Homzová, Nikola; Lukáš, Milan; Bortlík, Martin
2018 - Czech
Introduction: Crohn's disease is an illness of the digestive tract with an uncertain etiology which threatens the nutritional state of patients and in addition to other problems results in a worsening of the disease in reaction to primary treatment. The possibilities of optimizing the nutritional state are several: changing diet, enteral or parenteral nutrition or combination of both. It is necessary to arrange an entirely individual approach for ensuring the highest measure of attention and nutritional effectiveness. Methods: The influence of enteral nutrition was monitored during a course of Crohn's disease. 84 patients with malnutrition and with an active form of Crohn's disease were included in this study. They were divided into 2 groups according to the type and dosage of enteral nutrition. The first group included patients who used partial enteral nutrition in the form of sipping with an energy value of 1200 kcal daily. Patients covered the remaining energy needs with a low-residue diet enriched by soluble fiber. The second group included patients who were given exclusive oligomeric enteral nutrition with a nasojejunal tube for a period of eight weeks. The amount of enteral nutrition in both groups was individually adjusted and calculated, according to the Harris-Benedict equation. The... Úvod: Crohnova choroba je onemocnění trávicího traktu nejasné etiologie, které může z mnoha příčin ohrožovat nutriční stav pacientů. Malnutrice pak může zhoršovat odpověď pacienta na léčbu základního onemocnění. Možnosti optimalizace výživového stavu jsou rozmanité, zahrnují dietní úpravy, enterální i parenterální výživu a jejich vzájemné kombinace. Za účelem zajištění co nejvyšší míry šetrnosti a efektivity výživy je potřebné zajistit zcela individuální přístup k jednotlivému pacientovi. Metody: Sledován byl vliv enterální výživy na průběh Crohnovy nemoci. Do výzkumného šetření bylo zahrnuto 84 malnutričních pacientů s aktivní formou Crohnovy choroby. Ti byli rozděleni do 2 skupin s ohledem na typ a dávkování enterální výživy. Do první skupiny byli řazeni pacienti, kteří užívali doplňkovou enterální výživu formou sippingu o energetické hodnotě 1200 kcal/den. Zbylou energetickou potřebu hradili pacienti bezezbytkovou dietou obohacenou o rozpustnou vlákninu. Druhá skupina zahrnovala pacienty, u nichž byla podávána po dobu osmi týdnů exkluzivní oligomerní enterální výživa nasojejunální sondou dle energetické potřeby pacienta, která byla stanovena u obou skupin pomocí Harris- Benediktovy rovnice. Přechod na exkluzivní enterální výživu byl postupný, stejně jako návrat k pevné stravě. U vybraných... Keywords: Crohnova nemoc; malnutrice; nutriční intervence; enterální výživa; Crohn's disease; malnutrition; nutritional intervention; enteral nutrition Available in a digital repository NRGL
Vliv enterální výživy na průběh Crohnovy choroby

Introduction: Crohn's disease is an illness of the digestive tract with an uncertain etiology which threatens the nutritional state of patients and in addition to other problems results in a worsening ...

Homzová, Nikola; Lukáš, Milan; Bortlík, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Specifika práce zdravotní sestry s uživateli drog v kontextu terénního programu
Barboříková, Markéta; Heřmanová, Jana; Spúrová, Nikola
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Specifika práce zdravotní sestry s uživateli drog v kontextu terénního programu

Barboříková, Markéta; Heřmanová, Jana; Spúrová, Nikola
Univerzita Karlova, 2018

Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)
Válová, Karolina; Grauová, Šárka; Burianová, Zuzana; Špánková, Silvie
2018 - Czech
The dissertation under the title Transformations of the Concept of House (An Analysis of the House in the 20th Century Portuguese Novel) endeavours to map the concept, portrayal and primarily the transformations of the space of a house, which is at the same time interpreted as an archetypical space universal in the 20th century Portuguese novel. Following the introduction and a summary of various literary theory approaches to the analysis of a house, Chapter 2 focuses in particular on a topological analysis and an analysis of the symbolic space. The topos of the house is fundamental for thematology and literary topology. A house, representing either a dwelling place, a temporary refuge or a home, is an essential space in the majority of literary stories; it is a certain static counterpart to a literary character, it forms their background or represents an aim to which they are heading. Its organization may reflect a character's nature or emphasize a significant contradiction between the space and the human being inhabiting it. As the role, function, form and significance of a literary character and of other constitutive elements of a narrative text were transformed in the course of the 20th century, the concept of the space of a house also underwent significant changes. Chapter 3 of the... Disertační práce s názvem Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století) mapuje pojetí, zobrazení a především proměny prostoru domu, pojímaného též jako archetypální prostorová univerzálie v portugalském románu 20. století. Po úvodu a shrnutí heterogenních literárně-teoretických přístupů k analýze domu se ve druhé kapitole soustředí zejména na topologický rozbor a dále na rozbor symbolického prostoru. Pro tematologii a literární topologii je topos domu stěžejní. Ať už ve smyslu lidského obydlí, dočasného útočiště nebo naopak domova, je dům esenciálním prostorem většiny literárních příběhů, je jakýmsi statickým protějškem postavy, tvoří její zázemí či naopak cíl jejího směřování. Ve způsobu svého uspořádání může odrážet charakter postavy nebo zdůraznit významný rozpor mezi prostorem a bytostí, která jej obývá. V průběhu 20. století, v souvislosti s tím, jak se proměňuje role, funkce, podoba i význam literární postavy i ostatních konstitutivních prvků narativního textu, dochází k výrazným proměnám i v pojetí prostoru domu. Těmito proměnami se zabývá třetí kapitola práce, která v diachronním náhledu představuje vybrané autory portugalské prózy, v jejichž dílech se objevuje dům v podobě výrazného prostorového toposu. Obsahem následujících tří kapitol je již vlastní podrobný literárněvědný... Keywords: portugalská próza 20. století|neorealismus|existencialismus|postmodernismus|román|prostor|dům|rodové sídlo|rod|Gândara|Karafiátová revoluce|slovo|cesta|symbol|Carlos de Oliveira|Vergílio Ferreira|Lídia Jorge; 20th century Portuguese novel|neorealism|existentialism|postmodernism|novel|space|house|family seat|family|Gândara|Carnation Revolution|word|journey|symbol|Carlos de Oliveira|Vergílio Ferreira|Lídia Jorge Available in a digital repository NRGL
Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)

The dissertation under the title Transformations of the Concept of House (An Analysis of the House in the 20th Century Portuguese Novel) endeavours to map the concept, portrayal and primarily the ...

Válová, Karolina; Grauová, Šárka; Burianová, Zuzana; Špánková, Silvie
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases