Number of found documents: 101990
Published from to

Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky
Lichtenberková, Anna; Rychtaříková, Jitka; Kurtinová, Olga
2018 - Czech
Structures and trends of unemployment in the Czech Republic and the Visegrad Group states Abstract Unemployment is one of the major global problem today. This diploma thesis deals with the development of the level of unemployment in the Czech Republic and international comparison with the countries of the European Union, especially with the states of the Visegrad Group states. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on legislation related to unemployment, methodology and data sources, and also defines unemployment, its types and impacts. In the analytical part, there is described the development of unemployment in the Czech Republic from its origin to the present. Particular attention is paid to the year 2016, which was subjected to the analysis of unemployment in terms of demographic indicators such as gender, age, education and also according to individual regions of the Czech Republic. The work also compares the development of unemployment among Visegrad Group states from 2000 to 2016 and analyses the level of unemployment in terms of the highest education achieved between these countries in 2016. Keywords: Unemployment, unemployment structure, gender, age, education, legislation, methodology, labour force sample survey, Czech Republic, Visegrad Four... Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky Abstrakt Nezaměstnanost je jedním z hlavních globálních problémů současnosti. Tato diplomová práce se zabývá vývojem úrovně nezaměstnanosti v České republice a mezinárodním porovnáním se zeměmi Evropské unie, zejména pak se státy Visegrádské čtyřky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na legislativu spojenou s nezaměstnaností, metodiku a zdroje dat, dále pak definuje nezaměstnanost, její druhy a dopady. V analytické části popisuje vývoj nezaměstnanosti v České republice od jejího vzniku až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována roku 2016, který byl podroben analýze nezaměstnanosti z hlediska demografických ukazatelů jako je pohlaví, věk, vzdělání a dále pak podle jednotlivých krajů České republiky. Práce následně porovnává vývoj úrovně nezaměstnanosti mezi státy Visegrádské čtyřky od roku 2000 až do roku 2016 a analyzuje úroveň nezaměstnanosti z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání mezi těmito zeměmi v roce 2016. Klíčová slova: Nezaměstnanost, struktury nezaměstnanosti, pohlaví, věk, vzdělání, legislativa, metodika, výběrové šetření pracovních sil, Česká republika, Visegrádská čtyřka, Polsko, Maďarsko, Slovensko Available in a digital repository NRGL
Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky

Structures and trends of unemployment in the Czech Republic and the Visegrad Group states Abstract Unemployment is one of the major global problem today. This diploma thesis deals with the development ...

Lichtenberková, Anna; Rychtaříková, Jitka; Kurtinová, Olga
Univerzita Karlova, 2018

Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice
Duba, Jiří; Šteffl, Michal; Krištofič, Jaroslav
2018 - Czech
Title: The utilization of tensiomyograph for measuring muscle imbalances of men in artistic gymnastics. Objectives: The goal of the study is through utilization of tensiomyograph determinate commonly occuring phenomenona in musculoskeletal system in mens artistic gymnastics. Methods: This is a pilot study. Data were collected with tensiomyograph. Research was done through qualitative mapping of 10 probands. Five muscles on the upper part of the body were measured on each side - 10 muscles total. Results: Percentage if recommended activities is as follows: 39% of stretching exercises, 26% of activation exercises, 3% of strength exercises. Muscles with standard physiological properties account for 32% of the whole representation Total lateral symmetry of each muscle is in the range of 6.4%. The highest lateral symmetry was achieved by the muscle biceps brachii with 86.5% and the lowest latissmus dorsi with 80.1%. The right and left elbows have an average functional lateral symmetry with 75% right elbow and 78.1% left elbow. Keywords: tensiomyograf, artistic gymnastics, physiology, lateral symmetry Název: Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice Cíle: Cílem práce je pomocí tensiomyografu objevit fyziologické vlastnosti pohybového aparátu charakteristické pro sportovní gymnastiku. Metody: Jedná se o pilotní studii. Data byla získána tensiomyografem. Výzkum byl proveden kvalitativně mapováním 10 probandů. U každého probanda bylo měřeno pět svalových skupin horní poloviny těla na každé straně těla - 10 svalů celkem. Výsledky: Procentuální zastoupení doporučených aktivit činí: 39% cviky zaměřené na protažení, 26% cviky zaměřené na aktivaci, 3% cviky zaměřené na posílení. Svaly se standardními fyziologickými vlastnostmi představují 32% zastoupení. Celková laterální symetrie jednotlivých svalů se pohybuje v rozmezí 6,4%. Nejvyšší laterální symetrie dosáhl sval biceps brachii s 86,5% a nejnižší latissmus dorsi s 80,1%. Pravý i levý loket vykazuje průměrnou funkční laterální symetrii se 75% pravý loket a 78,1% levý loket. Klíčová slova: tensiomyograf, sportovní gymnastika, fyziologie, laterální symetrie Keywords: tensiomyograf; sportovní gymnastika; fyziologie; laterální symetrie; tensiomyograf; artistic gymnastics; physiology; lateral symmetry Available in a digital repository NRGL
Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice

Title: The utilization of tensiomyograph for measuring muscle imbalances of men in artistic gymnastics. Objectives: The goal of the study is through utilization of tensiomyograph determinate commonly ...

Duba, Jiří; Šteffl, Michal; Krištofič, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti zajištění péče o děti v raném věku a volba rodičů
Hartychová, Markéta; Loudová Stralczynská, Barbora; Kropáčková, Jana
2018 - Czech
Keywords: dítě v raném věku; formální a neformální typy péče; jesle; dětská skupina; Česká republika; Liberecký kraj; mateřská škola; předškolní vzdělávání; child in early childhood; formal and non-formal care settings; crèches; child group; Czech Republic; Liberec region; nursery school; kindergarten; early childhood education and care Available in a digital repository NRGL
Možnosti zajištění péče o děti v raném věku a volba rodičů

Hartychová, Markéta; Loudová Stralczynská, Barbora; Kropáčková, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury
Šplíchal, Matěj; Rychtaříková, Jitka; Dzúrová, Dagmar
2018 - Czech
Mortality in countries of Eastern and Southern Europe: trends and patterns Abstract The purpose of this thesis to is to evaluate any variances and commonality in the trends of mortality rates between southern and eastern Europe for the period beginning at the end of World War II (WWII) to present day. In order that the data used in the analysis of the populations of these two European regions is drawn from broad-based yet controlled demographic parameters, two countries from each region have been targeted. From southern Europe, Italy and Portugal, and from Eastern Europe Hungary and Bulgaria. The thesis will present both the analysis of data that relates to the development of the gross mortality rate together with that of more refined data that calculates the standardised mortality rate. A more in-depth analysis of mortality trends based on mortality tables and decomposition methods will also be presented using indicators of life expectancy at birth, infant mortality and life span, together with methods of decomposition of the difference between two demographic indicators (Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy and V. M. Shkolnikova). The conclusion of the analytical section deals with age variability at death. The hypotheses, set out in the introductory chapter, are evaluated at the end of the paper, based on... Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit vývoj a trendy úmrtnostních poměrů v jižní a východní Evropě od konce druhé světové války do současnosti. Vývoj úrovně úmrtnosti je detailněji analyzován na čtyřech modelových evropských státech. Z jižní Evropy se jedná o Itálii a Portugalsko, z východní Evropy se jedná o Maďarsko a Bulharsko. V úvodní části je zobrazen vývoj hrubé míry úmrtnosti, který je následné doplněn standardizací. Oba tyto základní ukazatele slouží jen pro úvodní zobrazení a dokreslení situace. Dále se pak už práce zabývá podrobnější analýzou vývoje úmrtnosti na základě úmrtnostních tabulek a dekompozičních metod. Po analýze ukazatele naděje dožití při narození, kojenecké úmrtnosti a intervalové délky života jsou následně použity metody rozkladu rozdílu mezi dvěma demografickými ukazateli (metoda Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy a V. M. Shkolnikova). Závěr analytické části se zabývá variabilitou věku při úmrtí. Hypotézy, stanovené v úvodní kapitole, jsou v závěru práce zhodnoceny na základě předešlých výsledků. Klíčová slova: úmrtnosti, naděje dožití při narození, jižní Evropa, východní Evropa Keywords: úmrtnosti; naděje dožití při narození; jižní Evropa; východní Evropa; mortality; life expectancy at birth; South Europe; Eastern Europe Available in a digital repository NRGL
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury

Mortality in countries of Eastern and Southern Europe: trends and patterns Abstract The purpose of this thesis to is to evaluate any variances and commonality in the trends of mortality rates between ...

Šplíchal, Matěj; Rychtaříková, Jitka; Dzúrová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2018

Vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatických pacientů.
Vlnová, Jana; Hronek, Miloslav; Herink, Josef
2018 - Czech
In this study, examinations of 6 patiens of the ICU of the University Hospital in Hradec Kralove were included. The aim of this study was to describe case reports of individual patients and to look for statistically significant correlations between nutritional support, oxidation of nutrients and other parameteres. Anthropometric measuring and indirect calorimetry were used for the examination of patients. The case reports show the individuality that occurs in patients. Spearman's correlation analysis was used to evaluate measured data. Statistically significant correlations were proven, among them relations between enterally given nutrition and the creation/loss of muscle tissue (carbohydrates: P = 0,000189, lipids: P = 0,001284, proteins: P = 0,000255), between carbohydrate oxidation, resp. protein oxidation and the number of hours spent on ventilation (carbohydrates: P = 0,041278, proteins: P = 0,02185), between respiratory quotients and the duration of the trauma (respiratory quotient: P = 0,014695, nonprotein respiratory quotient: P = 0,027904), between carbohydrate oxidation related to ideal body weight and lipid intake (P = 0,014085) and between protein oxidation and carbohydrate intake (P = 0,012703). Key words: polytrauma, indirect calorimetry, nutritional support, malnutrition Tato studie zahrnuje vyšetření šesti polytraumatizovaných pacientů z jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Cílem této práce bylo kazuistické hodnocení pacientů a hledání statisticky významných souvislostí mezi nutriční podporou, oxidací substrátů a dalšími parametry. Pacienti byli vyšetřeni antropometricky a indirektní kalorimetrií. Ke statistickému zhodnocení naměřených dat byla použita Spearmanova korelační analýza. Kazuistické hodnocení pacientů demonstruje značnou individualitu jednotlivých pacientů. Byly prokázány statisticky významné korelace vztahů mezi enterálně podanou výživou a tvorbou/úbytkem svaloviny (sacharidy: P = 0,000189, tuky: P = 0,001284, proteiny: P = 0,000255), mezi oxidací sacharidů, resp. proteinů a počtem hodin strávených na ventilátoru (sacharidy: P = 0,041278, proteiny: P = 0,02185), mezi respiračními kvocienty a délkou trvání traumatu (respirační kvocient: P = 0,014695, nebílkovinný respirační kvocient: P = 0,027904), mezi oxidací sacharidů vztaženou na ideální tělesnou hmotnost a příjmem lipidů (P = 0,014085) a mezi oxidací proteinů a příjmem sacharidů (P = 0,012703). Klíčová slova: polytrauma, indirektní kalorimetrie, nutriční podpora, malnutrice Keywords: nutriční podpora; energetický výdej; polytrauma; nutritional support,energy expenditure; polytrauma Available in a digital repository NRGL
Vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatických pacientů.

In this study, examinations of 6 patiens of the ICU of the University Hospital in Hradec Kralove were included. The aim of this study was to describe case reports of individual patients and to look ...

Vlnová, Jana; Hronek, Miloslav; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor
Kučera, Radek; Hartvich, Filip; Široký, Jakub
2018 - Czech
The electrical resistivity tomography (ERT) method is widely used to detect underground cavities because their air, water or clay infill often has a significant geoelectrical contrast to the surrounding rock. The review part of this study summarizes properties of the method and presents examples of investigation of underground cavities in various geological settings, mainly the crevice-type and karst caves and old mining objects. The case study from the Amatérská cave in the Moravian Karst proved the ability of the technique to detect air and clay filled underground cavities above the depth of 40 m. The resolution of the method is lower at greater depths but some indication of deeply situated Pustožlebská Zazděná and Amatérská caves was captured. Keywords: ERT, underground cavities, caves, Moravian Karst Metoda elektrické odporové tomografie (ERT) našla uplatnění při vyhledávání podzemních prostor, protože vzduch, voda nebo jíl, které je vyplňují, mají většinou výrazný geoelektrický kontrast vůči svému okolí. Rešeršní část práce shrnuje informace o metodě a uvádí příklady vyhledávání prostor v různých geologických prostředích, především krasových a rozsedlinových jeskyň a důlních děl. Příkladová studie Amatérské jeskyně v Moravském krasu prokázala schopnost metody dobře rozlišit vzduchem a jílem vyplněné podzemní prostory v hloubce do 40 m. S hloubkou její rozlišovací schopnost klesá, ale přesto zachytila projevy hluboko umístěných jeskyň - Pustožlebské Zazděné a Amatérské. Klíčová slova: ERT, podzemní prostory, jeskyně, Moravský kras Keywords: ERT; podzemní prostory; jeskyně; Moravský kras; ERT; underground cavities; caves; Moravian Karst Available in a digital repository NRGL
Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor

The electrical resistivity tomography (ERT) method is widely used to detect underground cavities because their air, water or clay infill often has a significant geoelectrical contrast to the ...

Kučera, Radek; Hartvich, Filip; Široký, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Práce s literárním příběhem v mateřské škole: Buddhovy pohádky
Goldmannová, Adéla; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
2018 - Czech
Keywords: práce s literárním příběhem; pohádka; charakteristika dětí předškolního věku; klíčové kompetence; rozvoj čtenářství; literary story; fairy tales; preschool children; literacy development; key competencies Available in a digital repository NRGL
Práce s literárním příběhem v mateřské škole: Buddhovy pohádky

Goldmannová, Adéla; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Rizikové chování a symptomy ADHD u dětí ve vybraném typu zařízení ústavní výchovy a péče
Šťastná, Denisa; Šťastná, Lenka; Chládková, Nikola
2018 - Czech
STARTING POINT: The presence of ADHD symptoms is one of the possible causes of risky behavior. Adolescent risk behaviors bring many challenges that can affect the quality of future life. One of the consequences of risky behavior may be to place a teenager in institutional care. OBJECTIVES: The aim of this diploma thesis is to describe in detail the occurrence of risk behavior in the children's home with the school and then to look into the possible occurrence of symptoms of ADHD. Consequently, we will attempt to characterize the risk behavior of children in institutional care by gender, age and educational program. METHODS: The data were obtained using questionnaire methods, for the presence of the ADHD symptoms the BRIEF questionnaire was used (Gioia et al., 2011). The VRCHA questionnaire the occurrence of risk behavior in adolescents (Dolejš & Skopal, 2015) was used to map the occurrence of risk behavior. The data was also obtained with the study of the documentation, when we worked with existing documents, the subject of the examination was the report of the respondents. RESULTS: The most common risk behavior in children's homes with the school is delinquency and abuse of addictive substances. Risky behavior is more common among girls than among boys in a children's home with a school.... VÝCHODISKA: Přítomnost symptomů ADHD je jednou z možných příčin vzniku rizikového chování. Rizikové chování adolescentů s sebou přináší mnoho problémů, prostřednictvím nichž může dojít k ovlivnění kvality budoucího života. Jedním z důsledků rizikového chování může být umístění adolescenta do ústavní péče. CÍLE: Cílem diplomové práce je detailně zmapovat výskyt rizikového chování u dětí dětského domova se školou a posléze hledat souvislosti s možným výskytem symptomů ADHD. Následně se pokusíme charakterizovat rizikové chování u dětí v ústavní péči dle pohlaví, věku a vzdělávacího programu. METODY: Data byla získána za pomoci dotazníkových metod, pro přítomnost symptomů ADHD byl použit dotazník BRIEF neboli Hodnocení exekutivních funkcí u dětí (Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy, 2011). Pro zmapování výskytu rizikového chování byl použit dotazník VRCHA neboli Výskyt rizikového chování u adolescentů (Dolejš & Skopal, 2015). Data byla získána také za pomoci studia dokumentace, kdy jsme pracovali s existujícími dokumenty, předmětem zkoumání byla vysvědčení respondentů. VÝSLEDKY: Nejčastějším rizikovým chováním u dětí dětského domova se školou je delikvence a abúzus návykových látek. Rizikové chování se u dětí v dětském domově se školou vyskytuje častěji u dívek nežli u chlapců. Děti základní školy se... Keywords: ADHD v dětství; rizikové chování; typy rizikového chování; ústavní výchova a péče; ADHD during childhood; risk behaviour; types of risk behaviour; institutional education and care Available in a digital repository NRGL
Rizikové chování a symptomy ADHD u dětí ve vybraném typu zařízení ústavní výchovy a péče

STARTING POINT: The presence of ADHD symptoms is one of the possible causes of risky behavior. Adolescent risk behaviors bring many challenges that can affect the quality of future life. One of the ...

Šťastná, Denisa; Šťastná, Lenka; Chládková, Nikola
Univerzita Karlova, 2018

Bezpečná škola - program prevence dětských úrazů v mateřské škole
Rusková, Šárka; Marádová, Eva; Hájková, Vanda
2018 - Czech
This bachelor thesis is aimed at preventive action against children injuries, which could occur in nursery school. Goal of this bachelor thesis is found out if workers of nursery school are educated in prevention of preschool injuries and if they are capable to provide first aid. Comperation of this knowlage was focused on numery schools in Prague 6. In theoretical part bachelor thesis are described most common preschool injuries happend in nursery school, active and passive primary, secondary prevention childhood injuries, injuries treatment and first aid providing. Practical part is aimed at collection of information from questionaire survey, which was identitified to educationalists in some chosen nursary school in Prague 6. Results were compared between each others. KEYWORDS Active prevention, passive prevention, primary prevention, secondary prevention, preschool childhood injuries, firs aid Bakalářská práce je zaměřena na preventivní opatření proti úrazům dětí, které by si mohly přivodit v mateřských školách. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda pracovníci mateřské školy se orientují v oblasti první pomoci při úrazech dětí v prostředí mateřské školy a do jaké míry jsou v této oblasti vzděláváni. Dalším cílem je porovnání znalostí a využití primární a sekundární prevence dětských úrazů ve vybraných mateřských školách na Praze 6. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány nejčastější úrazy, které si děti mohou v mateřských školách přivodit, možnosti ošetření úrazů a poskytování laické první pomoci. Práce obsahuje aktivní a pasivní, primární a sekundární prevenci. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na sběr informací z dotazníkového šetření, který je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol ve vybraných mateřských školách v Praze 6. Výsledky jsou mezi sebou porovnávány. KLÍČOVÁ SLOVA Aktivní prevence, pasivní prevence, primární prevence, sekundární prevence, dětské úrazy, první pomoc Keywords: Aktivní prevence; pasivní prevence; primární prevence; sekundární prevence; dětské úrazy; první pomoc; Active prevention; passive prevention; primary prevention; secondary prevention; preschool childhood injuries; firs aid Available in a digital repository NRGL
Bezpečná škola - program prevence dětských úrazů v mateřské škole

This bachelor thesis is aimed at preventive action against children injuries, which could occur in nursery school. Goal of this bachelor thesis is found out if workers of nursery school are educated ...

Rusková, Šárka; Marádová, Eva; Hájková, Vanda
Univerzita Karlova, 2018

Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po poranění krční míchy. Podtitul: U osob s neurologickým obrazem NLI C4-C8 AIS A,B
Krahulcová, Adéla; Liďáková, Veronika; Rybářová, Kateřina
2018 - Czech
Title of the Bachelor thesis: The Significance of Occupational Therapy Intervention in the Case of Male Sexual Dysfunction with a Cervical Spinal Cord Injury - For People with Neurological Profile NLI C4-C8 AIS A, B Bachelor Thesis Abstract This thesis addresses the sensitive topic of sexuality and sexual dysfunctions of men with an injury of the cervical spinal cord. The objective of this work is twofold; to break the taboo surrounding the sexuality of people with this disability, and most importantly to find solutions to sexual dysfunctions within occupational therapy that could be applied regularly. The theoretical part of this thesis summarizes incidence, diagnosis, and consequences of spinal cord injury, specifically in the cervical spinal cord. One of the vegetative results of such an injury is sexual dysfunction. In this work is described male sexuality, erectile dysfunctions, anejaculation, along with possible treatments and compensation. A chapter on occupational therapy summarizes general occupational therapy interventions with people with spinal cord injuries in different stages and defines the role of an occupational therapist in an interprofessional team of practitioners qualified for treating sexual dysfunction of men with spinal cord injuries. A framework for occupational therapy... bakalářské práce ČJ Název bakalářské práce: Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po poranění krční míchy: U osob s neurologickým obrazem NLI C4 - C8 AIS A, B Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá citlivou problematikou sexuality a sexuálních dysfunkcí u mužů po poranění krční míchy. Cílem práce je nejen prolomit tabu obklopující oblast sexuality osob s disabilitou, ale především nalézt možnosti ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí využitelné v každodenní praxi. Teoretická část shrnuje všeobecnou incidenci, diagnostiku a důsledky míšního poranění, konkrétně pak poranění krční míchy. Jedním z vegetativních důsledků míšního poranění jsou sexuální dysfunkce. V práci je popsána sexualita, vnímání a specifika mužské sexuality, erektilní dysfunkce a anejakulace i s jejich možnostmi léčby a kompenzacemi. Kapitola ergoterapie shrnuje obecné ergoterapeutické intervence u osob s poraněním míchy v jednotlivých fázích a vymezuje roli ergoterapeuta v interprofesním týmu odborníků, kteří mají kompetence pro řešení sexuality u mužů s míšním poraněním. Na základě PLISSIT modelu a The Sexual Assessment Framework byly vytyčeny hranice ergoterapeutické intervence a byly definovány možné ergoterapeutické postupy aplikovatelné u osob s poraněním... Keywords: ergoterapie; poranění krční míchy; tetraplegie; sexuální dysfunkce u mužů; intimní život po poranění míchy; occupational therapy; cervical spinal cord injury; tetraplegia; sexual dysfunction of men; intimate life after spinal cord injury Available in a digital repository NRGL
Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po poranění krční míchy. Podtitul: U osob s neurologickým obrazem NLI C4-C8 AIS A,B

Title of the Bachelor thesis: The Significance of Occupational Therapy Intervention in the Case of Male Sexual Dysfunction with a Cervical Spinal Cord Injury - For People with Neurological Profile NLI ...

Krahulcová, Adéla; Liďáková, Veronika; Rybářová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases