Number of found documents: 205
Published from to

Místo a metody archeologie: kauza Roztoky
Kuna, Martin
2017 - Czech
Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. Používá příklad raně středověkého naleziště v Roztokách, na kterém ukazuje soubor otázek, které lze zodpovědět pouze pomocí archeologických metod. Zakotvení těchto metod není ve společenskovědní oblasti, nýbrž v přírodních vědách. The paper discusses the relationship between history and archeology in the reconstruction of early history. The author highlights the potential risks of subordinating archeology to history. Using the case of the Roztoky archeological site as an example, he presents a set of questions that can only be answered using archeological methods; these methods are grounded not in the humanities, but in the natural sciences. Keywords: archaeology; history; method; Roztoky; research; Early Middle Ages Available at various institutes of the ASCR
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky

Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. ...

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2017

Bibliografie české, moravské a slezské archeologie
Šlesingerová, Lada
2017 - Czech
Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových projektech. Bibliografie české, moravské a slezské archeologie zahrnuje tištěné bibliografie, článkové databáze Analytika a Pražský hrad a bibliografie ústavních časopisů. This article presents an overview of the historical development, excerption base and current state of the specialist bibliography compiled at the CAS Institute of Archaeology in Prague, and provides information on the recent grant projects. The bibliography of Bohemian, Moravian and Silesian archaeology includes printed bibliographies, the Analytics and Prague Castle article databases and the bibliographies of institute journals. Keywords: CAS Institute of Archaeology; archaeology; article bibliographies Available at various institutes of the ASCR
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie

Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových ...

Šlesingerová, Lada
Archeologický ústav, Praha, 2017

Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy
Březinová, Helena; Kohout, D.
2017 - Czech
Příspěvek přináší shrnující informace o ojedinělém souboru stovek textilních fragmentů pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů v centru Prahy, na Novém Městě pražském (ulice Jungmannova, Vodičkova a Školská), které probíhaly v letech 2004-2008. Během výzkumů zde bylo objeveno mocné souvrství organického původu, jenž je pozůstatkem smetiště z období 14. a 15. století, a které přineslo neobyčejně velké množství předmětů z organických materiálů - textilu, dřeva a kůže. Představeny jsou nejzajímavější závěry z průzkumu vlněných a hedvábných textilií, jejichž široké spektrum poskytuje zajímavý pohled na středověkou textilní hmotnou kulturu, prezentovány jsou i výsledky analýz použitých barviv a informace o restaurování a adjustaci tohoto mimořádného souboru. The paper summarizes the information about an unique assemblage of several hundreds of textile fragments from rescue archaeological excavations in the centre of Prague, in the New Town of Prague (Jungmannova, Vodičkova and Školská Streets), carried out in 2004-2008. During the excavations, a massive stratigraphy of organic origin was uncovered, which was the relic of a rubbish dump from the 14th and 15th centuries, and provided an unusually large amount of objects from organic materials - textile, wood and leather. The most interesting conclusions from the survey of woollen and silk textiles are presented; their broad spectrum provides an interesting view of medieval textile material culture. The results of the analyses of used dyes and the information about the restoration and adjustment of this extraordinary assemblage are presented too. Keywords: archaeological textile; medieval waste layers; textile production; dyeing Available at various institutes of the ASCR
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy

Příspěvek přináší shrnující informace o ojedinělém souboru stovek textilních fragmentů pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů v centru Prahy, na Novém Městě pražském (ulice Jungmannova, ...

Březinová, Helena; Kohout, D.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Chrudim ve 14. a 15. století. Archeologie a historie k podobě a vývoji města
Frolík, Jan
2015 - Czech
Vývoj Chrudimi je rozdělen do dvou etap, oddělených požárem, datovaným před rok 1338. První etapa je obdobím vzniku a konsolidace města. Ve druhé etapě došlo k ekonomickému rozmachu, doloženému doklady vysoké životní úrovně (sklo, kachle). Development of the town of Chrudim is divided into two periods, separated by fire dated before the year 1338. The first stage is the period of formation and consolidation of urban organism. Second period indicates economic boom, accompanied by evidence of high standard of living (glass, stove tiles). Keywords: Hussite period; house; mediaeval glass; stove tiles; crafts Available at various institutes of the ASCR
Chrudim ve 14. a 15. století. Archeologie a historie k podobě a vývoji města

Vývoj Chrudimi je rozdělen do dvou etap, oddělených požárem, datovaným před rok 1338. První etapa je obdobím vzniku a konsolidace města. Ve druhé etapě došlo k ekonomickému rozmachu, doloženému ...

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2015

Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie
Kuna, Martin; Křivánková, Dana; Hasil, Jan; Novák, David
2015 - Czech
Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za nezbytný předpoklad efektivní památkové péče a jeden z předpokladů úspěšného teoretického výzkumu v archeologii, jakož i prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti. Příspěvek stručně shrnuje současný stav a nastiňuje směry dalšího rozvoje. The general aim of the AMCR project is to enhance the effectiveness of the information flow in Czech archaeology, i.e. in the framework of registering archaeological fieldwork and their results. This goal we see as a fundamental predisposition of the effective heritage management and one of the basic perquisites of successful theoretical research in archaeology, as well as in the presentation of archaeological heritage to the general public. The paper summarises current situation and outlines directions of the future development. Keywords: infrastructures; archaeology; digital humanities Available at various institutes of the ASCR
Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie

Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za ...

Kuna, Martin; Křivánková, Dana; Hasil, Jan; Novák, David
Archeologický ústav, Praha, 2015

Model of Carrying Capacity - System Dynamics in NetLogo and Stella
Olševičová, K.; Cimler, R.; Tomášková, H.; Danielisová, Alžběta
2014 - English
We compare implementations of system dynamics of Celtic settlement using two tools - NetLogo and Stella. The objective of the model is to catch the relations among the population growth, the production growth and the land use with respect to agricultural strategies. Our main objective is to better understand the Celtic society and economy and its sudden collapse. More broadly we are interested in the applicability of multi-method simulation (agent-based approach enhanced with system dynamics and process modelling) in archaeological research. Keywords: Carrying capacity model; NetLogo; social simulation; Stella; system dynamics Available at various institutes of the ASCR
Model of Carrying Capacity - System Dynamics in NetLogo and Stella

We compare implementations of system dynamics of Celtic settlement using two tools - NetLogo and Stella. The objective of the model is to catch the relations among the population growth, the ...

Olševičová, K.; Cimler, R.; Tomášková, H.; Danielisová, Alžběta
Archeologický ústav, Praha, 2014

Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory
Velímský, Filip
2014 - Czech
Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory. The article deals with the results of operative research of the Baroque crypt in the karner of All Saints in Sedlec near Kutná Hora. Keywords: archaeology; sepulchral monuments; crypt; Baroque; Sedlec; Bohemia; 18th century Available at various institutes of the ASCR
Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory

Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory....

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2014

Amatéři a profesionálové. Cesty možné spolupráce
Mařík, Jan
2014 - Czech
Příspěvek sumarizuje vztah profesionální a amatérské archeologie od konce 19. století a věnuje se také problematice využívání a zneužívání detektorů kovů v archeologickém výzkumu. The paper summarizes relationship between amateur and professional archaeologists since the end of the 19th century. It is focused also on issue of use and misuse of metal detectors in archaeological research. Keywords: amateur archaeology; metal detectors; legislation Available at various institutes of the ASCR
Amatéři a profesionálové. Cesty možné spolupráce

Příspěvek sumarizuje vztah profesionální a amatérské archeologie od konce 19. století a věnuje se také problematice využívání a zneužívání detektorů kovů v archeologickém výzkumu....

Mařík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2014

From single feature to settlement pattern, landscape and society: a methodological approach to castellological research
Novák, David
2014 - English
Fortified manors are in the scope of interest from the 19th century and at present, we have solid and complex knowledge base, which can be evaluated to obtain interesting results. Most of the published papers dealing with fortified manors have undergone basic chronological and typological analysis without further interest in their spatial attributes or their relation to the hinterland. This fact and underestimation of quantitative analysis and statistics may be explained in the context of the culture-history paradigm, still prevailing in Czech archaeology. Alternatively, perhaps, it is just a result of the methodological inability of many archaeologists to deal with large data sets. As a response to this situation, the author attempts to look at fortified manors in another way - through statistical methods and using GIS. Paper is aimed to present methodology used in case study of selected region in western part of Central Bohemia as a sample. Keywords: fortified manors; methodology; GIS; principal component analysis; Middle Ages and Renaissance Available at various institutes of the ASCR
From single feature to settlement pattern, landscape and society: a methodological approach to castellological research

Fortified manors are in the scope of interest from the 19th century and at present, we have solid and complex knowledge base, which can be evaluated to obtain interesting results. Most of the ...

Novák, David
Archeologický ústav, Praha, 2014

Applying System Dynamics and Agent-based Modelling in Archaeological Simulation
Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
2014 - English
We apply the social simulation to the cultural milieu of the late Iron Age in Central Europe and its economic strategies, especially on the subsistence and the carrying capacity of the settlement agglomeration in relation to the daily economic needs of its inhabitants. By means of the computational models of the economics of the particular central settlement (Staré Hradisko oppidum) and its hinterland we aim to verify hypotheses about the economic sustainability in case self-supplying is applied. To achieve this, the agent-based modelling, cellular automata approach and system dynamics modelling are used. In the paper we present four alternative scenarios of population dynamics (baseline and three versions of depopulation) and four alternative scenarios of food production and agricultural practices (baseline and three types of external events). The set of models for all scenarios was implemented in NetLogo and Stella. Outputs of the models are subject of interests of archaeologists and according to their feedback the models will be refined and extended. Keywords: agent-based model; cellular automata; land use model; NetLogo; sustainability; system dynamics Available at various institutes of the ASCR
Applying System Dynamics and Agent-based Modelling in Archaeological Simulation

We apply the social simulation to the cultural milieu of the late Iron Age in Central Europe and its economic strategies, especially on the subsistence and the carrying capacity of the settlement ...

Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
Archeologický ústav, Praha, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases