Number of found documents: 416
Published from to

Studenti uměleckoprůmyslové školy v Praze kreslí a měří na Hané. Zaměřovací akce ČAVU z let 1941-1946
Motyčková, Dana; Sedlická, Kateřina
2018 - Czech
Keywords: vernacular architecture; Czech Academy of Sciences and Art (ČAVU); Vladimír Hradil; Miloš Libra; Protectorate of Bohemia and Moravia; region Haná Available at various institutes of the ASCR
Studenti uměleckoprůmyslové školy v Praze kreslí a měří na Hané. Zaměřovací akce ČAVU z let 1941-1946

Motyčková, Dana; Sedlická, Kateřina
Etnologický ústav, 2018

Dům národnostních menšin v Praze - impulzy k uskutečnění záměru a realizace projektu
Sulitka, Andrej
2018 - Czech
S návrhy vytvořit centrum organizací národnostních menšin v Praze přicházeli zástupci národnostních menšin po 1993. Záměr zřízení Domu národnostních menšin byl pak realizován ve spolupráci Komise Rady hl. m. Prahy s Radou vlády pro národnostní menšiny. Finanční prostředky na přestavbu vhodného objektu poskytla jednak vláda ze státního rozpočtu, jednak větší část nákladů byla uhrazena z rozpočtu hl. m. Prahy. Objekt byl předán v roce 2007 k užívání Magistrátu hl. m. Prahy jako sídlo menšinových organizací a centrum jejich společenského a kulturního života. The representatives of the national minorities in Prague iniciated the establishing of the centre of organizations of the national minorities in Prague already after 1993. The idea of creating the House of the national minorities has been than realized in the cooperation between Prague's Comittee for National Minorities and the Government Council for National Minority Affairs. Funding for the reconstruction of the appropriate building was provided by the government from the state budget and, on the other hand, the larger part of the costs was paid from the city budget. The building was handed over to the use of the City's administration as the headquarters of Prague's minority organizations in 2007 and a centre of their social and cultural life. Keywords: National Minorities; Capital City of Prague; Municipality; Establishment of the House of National Minorities; Minority Institution Available at various institutes of the ASCR
Dům národnostních menšin v Praze - impulzy k uskutečnění záměru a realizace projektu

S návrhy vytvořit centrum organizací národnostních menšin v Praze přicházeli zástupci národnostních menšin po 1993. Záměr zřízení Domu národnostních menšin byl pak realizován ve spolupráci Komise Rady ...

Sulitka, Andrej
Etnologický ústav, 2018

Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně
Pospíšilová, Jana; Poláková, J.
2017 - Czech
Keywords: National Minorities; Leisure; Brno; Children and Youth Available at various institutes of the ASCR
Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně

Pospíšilová, Jana; Poláková, J.
Etnologický ústav, 2017

Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně Hospodine pomiluj ny, svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter
Slavický, Tomáš
2017 - Czech
Studie se zabývá dějinami recepce nejstarší české duchovní písně Hospodine pomiluj ny. Původ textu, poprvé zapsaného ve 14. století se dnes datuje do 10.-11. století, struktura textu i nápěvu je odvozena ze západního typu litanií v církevní slovanštině. Dějiny recepce této písně zahrnují její využití v různých funkcích, náležejících formě litanie (v rámci liturgie, při královské korunovaci, před bitvami, v čase nebezpečí, pro získání odpustků). Dlouhá tradice písně zahrnuje několik různých - i historizujících - redakcí. Dvě různé tradice recepce písně se krátce protly v liturgii Emauzského kláštera (s kostele zasvěceným mj. sv. Vojtěchovi, domnělému autorovi písně) ve 14. století. Lze doložit též souvislost mezi melodií písně Hospodine pomiluj ny a tradicí hlaholského zpěvu v Chorvatsku. The article deals with the reception of the oldest Czech song Hospodine pomiluj ny, which circulated as the song of Saint Adalbert. The most recent dating of the text between the 10th and 11th century solved the disputes about the age of the song and supported the earlier allegation that both the text and the melody were derived from the church slavonic version of litanies which had been used abundantly in west Europe from the 1st milleny as the standard form of the people's worship. The gathered documentation speaks about the tausend-year tradition which was accompanied by the development and varieties and which later underwent several historicizing redactions (in the 17th, 19th and 20th centuries). Continuity of the recitation cadence of the old layers of western choral music appears in the individual versions of melody and is analogous with the melodies of the traditional glagolitic chant in Croatia. Keywords: Charles IV.; Slavonic liturgy; Czech hymnology; Czech literature; Prague Slavonic monaster Available at various institutes of the ASCR
Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně Hospodine pomiluj ny, svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter

Studie se zabývá dějinami recepce nejstarší české duchovní písně Hospodine pomiluj ny. Původ textu, poprvé zapsaného ve 14. století se dnes datuje do 10.-11. století, struktura textu i nápěvu je ...

Slavický, Tomáš
Etnologický ústav, 2017

Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst
Holubová, Markéta
2017 - Czech
Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů. On examples of late 17th century pilgrim places, we are attepting to present the dynamics of the peregrination proces and the geographical range of the particular places depending on a group of factors. Keywords: pilgrimage; Jesuit pilgrim places; baroque; Czech lands Available at various institutes of the ASCR
Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst

Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů....

Holubová, Markéta
Etnologický ústav, 2017

Komplexní hudební analýza českých lidových písní z pramenů sběratelské akce z roku 1819
Vejvoda, Zdeněk
2017 - Czech
Od roku 2000 je v oddělení etnomuzikologie pražského Etnologického ústavu AV ČR budována počítačová analyzační databáze českých lidových písní a instrumentálních melodií. Dosud jich bylo podrobně analyzováno 6 000. Nápěvy byly transkribovány do číselných kódů a podrobeny rozboru v oblastech tonality, melodiky a rytmiky ve vztahu k hudební formě a písňovému textu. Zde prezentovaná studie představuje výsledky analýzy 491 lidových písní z pramenů sběratelské akce z roku 1819. Since 2000, a computer database of Bohemian traditional songs and their instrumental melodies has been developed at the ethnomusicology section of the Prague branch of Institute of Ethnology of Czech Academy of Sciences. Up to now, 6,000 songs have been analyzed in detail. The songs have been transcribed into nu¬merical codes and analyzed due to their tonality, melody and rhythm in relation to both their musical form and song lyrics. The presented study presents the results of the analysis of 491 traditional songs from the sources of the governmental collec¬tion of 1819. Keywords: traditional songs; historical sources; musical analysis; musical typology Available at various institutes of the ASCR
Komplexní hudební analýza českých lidových písní z pramenů sběratelské akce z roku 1819

Od roku 2000 je v oddělení etnomuzikologie pražského Etnologického ústavu AV ČR budována počítačová analyzační databáze českých lidových písní a instrumentálních melodií. Dosud jich bylo podrobně ...

Vejvoda, Zdeněk
Etnologický ústav, 2017

Traditional Rural Festivity in an Urban Space and Dichotomy of Public and Private: The Music and Dance Repertory Process - Introduction
Stavělová, Daniela; Černíčková, K.; Kratochvíl, Matěj
2017 - English
Keywords: carnival; urbanisation; Prague; music; dance Available at various institutes of the ASCR
Traditional Rural Festivity in an Urban Space and Dichotomy of Public and Private: The Music and Dance Repertory Process - Introduction

Stavělová, Daniela; Černíčková, K.; Kratochvíl, Matěj
Etnologický ústav, 2017

Předmluva
Sulitka, Andrej
2017 - Czech
Keywords: the capital Prague; national minorities; national minority policy; migration policy Available at various institutes of the ASCR
Předmluva

Sulitka, Andrej
Etnologický ústav, 2017

Negotiating the Place for a Dance
Stavělová, Daniela
2017 - English
The text focuses on the observation of the process during the features of traditional culture are transformed for the purposes of the present urban context. The study explores a rural carnival (called masopust in Czech Republic) in some districts of Prague since the early 1990s into a present festivity involving local people as participants. The process of rethinking carnival and (re)constructing the dance and music repertory is studied from the perspective of urbanisation. The contribution is based on the observation of the dichotomy of public/private space appropriated by the dance. Its goal is to disclose the role of the recent music and dance repertory in the process of local identity building. Keywords: carnival; dance; music; urbanisation; Prague Available at various institutes of the ASCR
Negotiating the Place for a Dance

The text focuses on the observation of the process during the features of traditional culture are transformed for the purposes of the present urban context. The study explores a rural carnival (called ...

Stavělová, Daniela
Etnologický ústav, 2017

Muzikologická bibliografická databáze
Vozková, Jana
2017 - Czech
Muzikologická bibliografická databáze je projekt, zaštítěný Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i. a navazující na jeho starší bibliografické aktivity. Rozvíjí a doplňuje se postupně od roku 2013, s důrazem na evidenci aktuálních přírůstků tuzemské muzikologické publikační produkce. Zahrnuje monografie, kritické edice, sborníky, z oblasti analytického rozpisu pak články ve sbornících a časopisech (kompletně zpracováno je 50 ročníku časopisu Hudební věda, další muzikologické časopisy se zpracovávají v rámci programu VISK9), kapitoly z knih, recenze a důležitější zprávy. Databáze je založena na knihovnickém katalogizačním programu Aleph - s použitím aktuálně platné katalogizační normy RDA, využívá napojení na národní databázi autorit Národní knihovny ČR. Od roku 2015 je formou retrokonverze databáze doplňována o bibliografické záznamy vznikající přepisem ze starších tištěných databází. Aktuálně má databáze přes 8000 záznamů. The Musicological Bibliographical Database is a project under the auspices of the Music History Department at the CAS Institute of Ethnology, which carries on from the older bibliographical activities there, as it has been developed and updated on an ongoing basis since 2013, with the emphasis on records of current additions to domestic musicological publication output. It includes monographs, critical editions, anthologies and analytical articles in anthologies and journals, as well as articles in anthologies and journals (with 50 years of the Hudební věda journal completely processed, while other musicological journals are being processed under the VISK9 program), chapters from books, reviews and reports of any importance. This database is based on the ALEPH library cataloguing programme using RDA cataloguing standards that are currently in effect, making use of a connection to the national database of authorities at the Czech National Library. Since 2015 it has been supplemented in the form of database retroconversion by bibliographical records created by transcribing from older printed data bases. At present the database has over 8,000 entries.\n Keywords: musicology; bibliography Available at various institutes of the ASCR
Muzikologická bibliografická databáze

Muzikologická bibliografická databáze je projekt, zaštítěný Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i. a navazující na jeho starší bibliografické aktivity. Rozvíjí a doplňuje se postupně od roku ...

Vozková, Jana
Etnologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases