Number of found documents: 470
Published from to

Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky
Bohatá, Marie; Putnová, A.; Rašticová, M.; Bédiová, M.; Cebáková, A.
2018 - Czech
Metodika certifikovaná TAČR je založena na původním konceptu společenské efektivnosti veřejné správy, který reflektuje moderní trendy v oblasti vládnutí podporující důvěryhodnost veřejné služby a zdůrazňuje především veřejný zájem, otevřenost, participaci a integritu. Metodika má sebehodnotící charakter a je navržena pro vnitřní účely s cílem vytvářet učící se organizace. Má modulární charakter a jednotlivé moduly pokrývají oblasti strategického řízení a koordinace, operativního řízení a výkonnosti, vnější komunikace, etiky a integrity a zaměstnanecké a sociální politiky. Je využitelná pro různé organizační úrovně státní správy i samosprávy. Je uživatelsky přívětivá a uživatel získává jednak okamžitou zpětnou vazbu, jednak návod pro generování návrhů opatření ke zlepšování. Metodika je inspirativní, protože kromě vlastního hodnocení představuje zároveň i dobré praktiky.\n The methodology certified by the Technological Agency of the Czech Republic (TAČR) is based on an original concept of social effectiveness of public administration reflecting modern trends in governance supporting the trustworthiness of the public service and emphasising the public interest, openness, participation, and integrity. The self-assessing methodology aimed at creating a self-learning organisation is developed for the internal needs of public administration. It has a modular character and encompasses such building blocks as strategic management and coordination, operational management and performance, external communication, ethics and integrity, and HR policy and social climate. It can be used at different organisational levels within the state administration and the self-government. It is user-friendly providing the user with an immediate feedback as well as a guidance in generating improvement actions. Simultaneously, the methodology is of inspiring nature, as it serves as a repository of good practices. Keywords: public policy; public service; good governance Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky

Metodika certifikovaná TAČR je založena na původním konceptu společenské efektivnosti veřejné správy, který reflektuje moderní trendy v oblasti vládnutí podporující důvěryhodnost veřejné služby a ...

Bohatá, Marie; Putnová, A.; Rašticová, M.; Bédiová, M.; Cebáková, A.
Národohospodářský ústav, 2018

Criminals on the field: a study of college football
Janhuba, Radek; Čechová, K.
2017 - English
Keywords: football; official; crime Available at various institutes of the ASCR
Criminals on the field: a study of college football

Janhuba, Radek; Čechová, K.
Národohospodářský ústav, 2017

Group membership magnifies the dark side of human social behavior
Bauer, Michal; Cahlíková, J.; Celik Katreniak, Dagmara; Chytilová, Julie; Cingl, L.; Želinský, T.
2017 - English
Keywords: anti-social preferences; aggressive competitiveness; group membership Available at various institutes of the ASCR
Group membership magnifies the dark side of human social behavior

Bauer, Michal; Cahlíková, J.; Celik Katreniak, Dagmara; Chytilová, Julie; Cingl, L.; Želinský, T.
Národohospodářský ústav, 2017

Treatment-related naturalization premius in two European countries: evaluation and comparison
Sargsyan, Vahan
2016 - English
Keywords: citizenship policy; naturalization; naturalization premium Available at various institutes of the ASCR
Treatment-related naturalization premius in two European countries: evaluation and comparison

Sargsyan, Vahan
Národohospodářský ústav, 2016

Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách
Srholec, Martin
2016 - Czech
Certifikovaná metodika navrhuje hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. Cílem této práce je navrhnout metodiku hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. The methodology identifies the best practice of estimating the input additionality effect of direct government subsidies on research and development in the business enterprises. The government should only subsidise research and development that would not be carried out otherwise. The additionality effect shows to which extent the support stimulates additional research or rather crowds out private funding. The methodology is useful for providers of targeted subsidies and design of innovation policy. Keywords: direct government subsidies; research and development; business enterprises Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách

Certifikovaná metodika navrhuje hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. Cílem ...

Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2016

Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku
Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - Czech
Táto štúdia podrobne mapuje časopisecký publikačný výkon na Slovensku zachytený v databáze Web of Science (WoS) za roky 2010 – 2014 a porovnáva ho s priemerným publikačným výkonom 11 ďalších krajín. Porovnania sú vykonané na úzko definovaných vedných odboroch, do ktorých WoS kategorizuje časopisy evidované v databáze. Štúdia porovnáva nielen celkový publikačný výkon, ale tiež excelentný publikačný výkon, t. j. počet publikácií výhradne v špičkových časopisoch v danom odbore na základe ich ohlasu v akademickom svete. This study covers in detail the publication output in scientific journals in Slovakia, based on articles published in the years 2010 – 2014 and included in the Web of Science (WoS) database and compares it with the output of 11 different countries. For our comparison, we have used the narrowly defined scientific fields used by the WoS to categorize the journals included in the database. The study compares both total publication output and outstanding publication output, i.e. the number of articles published in top scientific journals in the given field, based on their reputation in the academia. Keywords: research evaluation; Slovakia Available at various institutes of the ASCR
Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku

Táto štúdia podrobne mapuje časopisecký publikačný výkon na Slovensku zachytený v databáze Web of Science (WoS) za roky 2010 – 2014 a porovnáva ho s priemerným publikačným výkonom 11 ďalších krajín. ...

Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

Světové srovnání českých a slovenských vědeckých časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)
Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2016 - Czech
Srovnáváme hodnoty široce používaného citačního indexu vědeckých časopisů tzv. Impact Factoru (IF) s méně známým, ale sofistikovanějším indexem Article Influence Score (AIS). Mezi relativními hodnotami IF a AIS v rámci oborů existuje pozitivní korelace, ale rozptyl je poměrně vysoký. Odlišnost hodnot IF a AIS způsobuje různá míra sebecitovanosti časopisů a rozdílný vědecký význam časopisů, ze kterých jsou články v časopisech citovány. Český publikační výkon ve významnějších časopisech má jistou tendenci se koncentrovat v časopisech s relativně nižším AIS než IF. Tyto články mají také tendenci se koncentrovat v menším počtu zahraničních časopisů. Český publikační výkon v řadě oborů se koncentruje v českých a slovenských časopisech, z nichž většina má relativně nízký jak AIS tak IF. IF a AIS několika českých časopisů se nachází zcela mimo ve světě přirozený rámec hodnot. We compare the scores in the widely used citation index of academic journals known as Impact Factor (IF) with the lesser known but more sophisticated index Article Influence Score (AIS). There is a positive correlation between the relative IF and AIS scores within fields, but the spread is quite high. The difference between the IF and AIS scores is caused by differences in the extent of journal self-citation and in the academic importance of the journals from which journal articles are cited. Czech publication output in relatively major journals tends to be concentrated in journals with a lower AIS than IF. These articles also tend to be concentrated in a rather small number of international journals. In many fields, Czech publication output is concentrated in Czech and Slovak journals, most of which have relatively low AIS and IF. The IF and AIS of some Czech journals are entirely outside the natural range of scores worldwide. Keywords: publication output; Czech Republic; academic journals Available at various institutes of the ASCR
Světové srovnání českých a slovenských vědeckých časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)

Srovnáváme hodnoty široce používaného citačního indexu vědeckých časopisů tzv. Impact Factoru (IF) s méně známým, ale sofistikovanějším indexem Article Influence Score (AIS). Mezi relativními ...

Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2016

Systém ukazatelů zdanění mezinárodních společností v České republice
Janský, Petr
2016 - Czech
Metodika definuje soubor ukazatelů hodnotících zdanění mezinárodních společností působících v České republice. Tyto ukazatele identifikují možné způsoby snižování daňového základu firem a převádění zisků do zahraničí, což umožňuje rozpoznat firmy, jejichž daňová politika nemusí být v souladu s nejlepší praxí. Extrémní hodnoty ukazatelů mohou sloužit jako podnět pro další šetření firmy ze strany státních orgánů. Metodika tak doplňuje stávající analytické nástroje Generálního finančního ředitelství v oblasti zdanění mezinárodních společností. The methodology presents the system of indicators for evaluation of taxation of international companies active in the Czech Republic. Based on the identification of the potential channels of corporate tax base erosion and profit shifting of multinational enterprises it enables to recognise companies whose taxation policy might not be in line with the best practice. Extreme values of the indicators might initiate further examination of a company by state authorities. This methodology thus complements the existing set of analytical tools of the Financial Administration of the Czech Republic in the area of taxation of multinational enterprises. Keywords: corporate taxation; taxation of multinational enterprises; empirical analysis Available at various institutes of the ASCR
Systém ukazatelů zdanění mezinárodních společností v České republice

Metodika definuje soubor ukazatelů hodnotících zdanění mezinárodních společností působících v České republice. Tyto ukazatele identifikují možné způsoby snižování daňového základu firem a převádění ...

Janský, Petr
Národohospodářský ústav, 2016

Children left behind: self-confidence of pupils in competitive environments
Federičová, Miroslava; Pertold, Filip; Smith, Michael
2016 - English
Keywords: early tracking; gender differences; self-confidence Available at various institutes of the ASCR
Children left behind: self-confidence of pupils in competitive environments

Federičová, Miroslava; Pertold, Filip; Smith, Michael
Národohospodářský ústav, 2016

Investigating the peer effect of corruption
Momotenko, Iryna
2015 - English
Keywords: social norms; expectation; corruption Available at various institutes of the ASCR
Investigating the peer effect of corruption

Momotenko, Iryna
Národohospodářský ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases