Number of found documents: 454
Published from to

Jiří Kejř - A Short Biography
Krafl, Pavel
2017 - English
Článek představuje osobnost Jiřího Kejře. The essay presents figure of Jiří Kejř. Keywords: Jiří Kejř; historiography; curriculum vitae Available at various institutes of the ASCR
Jiří Kejř - A Short Biography

Článek představuje osobnost Jiřího Kejře.


The essay presents figure of Jiří Kejř.

Krafl, Pavel
Historický ústav, 2017

Books by Jiří Kejř
Krafl, Pavel
2017 - English
Článek prezentuje knihy Jiřího Kejře ke středověkým dějinám. The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history. Keywords: Jiří Kejř; codicology; medieval canon law; reseach; books; legal history; Czech lands; Bohemia and Moravia; Hussite movement Available at various institutes of the ASCR
Books by Jiří Kejř

Článek prezentuje knihy Jiřího Kejře ke středověkým dějinám.


The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history.

Krafl, Pavel
Historický ústav, 2017

Prolog: České země a Bavorsko
Hlavačka, Milan; Luft, R.
2017 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Prolog: České země a Bavorsko

Hlavačka, Milan; Luft, R.
Historický ústav, 2017

Česká historická balkanistika v letech 2005-2016
Hladký, Ladislav
2017 - Czech
Článek zaznamenává a hodnotí produkci monografických prací o dějinách Balkánského poloostrova, resp. jihovýchodní Evropy, která byla publikována v České republice v letech 2005–2016. The article focuses and evaluates books on history of Balkan Peninsula, eventually Southeastern Europe, which have been published in the Czech Republic in period 2005–2016. Keywords: Czech Southeast European studies; historiography; 2005–2016 Available at various institutes of the ASCR
Česká historická balkanistika v letech 2005-2016

Článek zaznamenává a hodnotí produkci monografických prací o dějinách Balkánského poloostrova, resp. jihovýchodní Evropy, která byla publikována v České republice v letech 2005–2016....

Hladký, Ladislav
Historický ústav, 2017

Československá zahraniční politika po osvobození 1945. (16. 5. - 31. 12. 1945)
Němeček, Jan; Kuklík, J.; Jedličková, Blanka; Němečková, D.
2016 - Czech
První svazek nové, třetí řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od poloviny května do prosince 1945, které dokumentují zejména obnovu poválečného Československa, československo-sovětské vztahy (zejména odstoupení Podkarpatské Rusi), československo-polský konflikt na Těšínsku, pomoc ze strany UNRRA a další otázky. Dokumenty jsou publikovány včetně historického a edičního úvodu, seznamu dokumentů, anglických resumé a jmenného rejstříku. First volume of new, third series of the project on Documents on Czechoslovak Foreign Policy contains documents from May to December 1945. The documents concentrate mainly the restoration of postwar-Czechoslovakia, Czechoslovak-Soviet relations (mainly cession of Subcarpathian Ruthenia), Czechoslovak-Polish conflict on Teschen, relief of UNRRA and another question. Documents are published including historical and editorial introduction, list of documents, English summaries of documents and name index. Keywords: documents; foreign policy; liberation; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Československá zahraniční politika po osvobození 1945. (16. 5. - 31. 12. 1945)

První svazek nové, třetí řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od poloviny května do prosince 1945, které dokumentují zejména obnovu poválečného Československa, ...

Němeček, Jan; Kuklík, J.; Jedličková, Blanka; Němečková, D.
Historický ústav, 2016

Koncept konfesionalizace a náboženské dějiny českých zemí
Mikulec, Jiří
2016 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Koncept konfesionalizace a náboženské dějiny českých zemí

Mikulec, Jiří
Historický ústav, 2016

Stát - země - národ: loajality moravských Čechů a Němců
Řepa, Milan
2016 - Czech
Studie paralelně sleduje proměny kolektivního vědomí českého a německého obyvatelstva na Moravě v 19. století. Zaměřuje se na jednotlivé formy kolektivního vědomí – zemský patriotismus, rakouský státní patriotismus, český a německý nacionalismus, pangermanismus a panslavismus – a jejich vztah k dalším solidaritám či loajalitám, například stavovským, třídním, konfesním či regionálním. Posuzuje, jak jejich genezi ovlivnily významné události nebo historické procesy, počínaje osvícenským absolutismem, přes napoleonské války, revoluční léta 1848/1849, počátky a rozvoj občanské společnosti v 60. a 70. letech, války prusko-rakouskou (1866) a prusko-francouzskou (1870), až po rozrůzňování politického života na sklonku 19. století. This study traces in parallel the transformation of the collective consciousness and loyalties of the Czech and German populations in Moravia in the 19th century. It focuses on various forms of collective consciousness – provincial patriotism, Austrian state patriotism, Czech and German nationalism. It looks at how they relate to other forms of solidarity or loyalty, such as those based on class, religion, or region and at how their formation was influenced by important events and historical processes, beginning with Enlightenment absolutism, the Napoleonic Wars, the revolutionary years 1848/1849, the evolution of civil society in the 1860s and 1870s, the Austro-Prussian War (1866) and the Franco-Prussian War (1870), and ending with the diversification of political life in the late 19th century. Keywords: 19th-century Moravia; collective consciousness; state patriotism Available at various institutes of the ASCR
Stát - země - národ: loajality moravských Čechů a Němců

Studie paralelně sleduje proměny kolektivního vědomí českého a německého obyvatelstva na Moravě v 19. století. Zaměřuje se na jednotlivé formy kolektivního vědomí – zemský patriotismus, rakouský ...

Řepa, Milan
Historický ústav, 2016

Československá zahraniční politika v roce 1943. Sv. 1 (1. 1. – 31. 7. 1943)
Němeček, Jan; Kuklík, J.; Němečková, D.
2016 - Czech
První svazek čtvrtého dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 249 dokumentů od ledna do července 1943, které dokumentují zejména návštěvu prezidenta Edvarda Beneše v USA, mezispojenecká jednání, vztahy Československa k velmocím, proces obnovy Československa v jeho předmnichovských hranicích, problémy v československo-polských vztazích po katyňském incidentu a další otázky. First volume of fourth tome from the project on Documents on Czechoslovak Foreign Policy contains 249 documents from January to July 1943. The documents concentrate mainly on the visit of President Edvard Beneš in USA and Canada, Inter-Allied negotiations, relations of Czechoslovakia to Great Powers, process of restoration of Czechoslovakia in its pre-Munich borders, problems in Czechoslovak-Polish Relations after Katyn-Incident and another question. Keywords: documents; foreign policy; resistance abroad Available at various institutes of the ASCR
Československá zahraniční politika v roce 1943. Sv. 1 (1. 1. – 31. 7. 1943)

První svazek čtvrtého dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 249 dokumentů od ledna do července 1943, které dokumentují zejména návštěvu prezidenta Edvarda Beneše v USA, ...

Němeček, Jan; Kuklík, J.; Němečková, D.
Historický ústav, 2016

Jan Nejedlý a překlad Všeobecného občanského zákoníku do češtiny
Hlavačka, Milan
2015 - Czech
Na začátku 19. století se vyskytly v Čechách ve stejné době dvě systematické kodifikace: jedna byla soukromo-právní (Všeobecný občanský zákoník) a druhá byla Dobrovského gramatika. Tyto dvě kodifikace obsahovaly značný modernizační potenciál a obě se promítly právě do českého překladu Všeobecného občanského zákoníku. In the early 19th century two codifications appeared simultaneously in Bohemia: one for the private law an the other one for Czech language. This two systematic codifications contained much stabilisation and modernisation potentional and they met in the translation of ABGB codex into Czech language. Keywords: Civil Code; Czech Lands; translation Available at various institutes of the ASCR
Jan Nejedlý a překlad Všeobecného občanského zákoníku do češtiny

Na začátku 19. století se vyskytly v Čechách ve stejné době dvě systematické kodifikace: jedna byla soukromo-právní (Všeobecný občanský zákoník) a druhá byla Dobrovského gramatika. Tyto dvě kodifikace ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2015

Petrifikace vojenské paměti versus pieta. Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu
Kessler, Vojtěch
2015 - Czech
Tématem příspěvku je recepce válečných pomníků na území České republiky, které odkazují ke konfliktům z let 1757 až 1866. Je na ně nahlíženo nejen jako na kulturně-umělecké solitéry, ale také – nebo spíše zejména – jako na specifická místa paměti, jejichž tzv. druhý život modifikuje historické povědomí o zmiňovaných válečných událostech. Příspěvek si klade za cíl zachytit místo válečných pomníků v prostoru vymezeném na jedné straně čistě válečnými oslavnými památkami a na straně druhé hromadnými hroby s výrazným pietním charakterem. The text deals with the reception of military monuments, found on the territory of the Czech Republic, which are related to the war events from 1757 to 1866. The memorials can be understood as specific memory locations, whose so-called second life modifies the historical awareness of the relevant military events. War memorials constitute a relatively wide range: from the purely military, celebratory monuments, which are found mostly on elevated dominant locations of battlefields, to reverential memorials with graves or even mass graves. Keywords: sepulchral monuments; military monuments history; memory; piety Available at various institutes of the ASCR
Petrifikace vojenské paměti versus pieta. Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu

Tématem příspěvku je recepce válečných pomníků na území České republiky, které odkazují ke konfliktům z let 1757 až 1866. Je na ně nahlíženo nejen jako na kulturně-umělecké solitéry, ale také – nebo ...

Kessler, Vojtěch
Historický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases