Number of found documents: 1038
Published from to

Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech
Ježek, Jan; Pilát, Zdeněk; Šmatlo, Filip; Zemánek, Pavel
2017 - Czech
V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie. Zároveň se v posledních sedmi letech začaly bouřlivě rozvíjet mikrofluidní techniky, které využívají mikrofluidních kanálků, kterými protéká nosná kapalina, která unáší kapénky o průměru od jednotek po desítky až stovky mikrometrů. Tyto kapénky, nemísitelné s nosnou kapalinou, slouží jako kapalné mikrokontejnery, obsahující analyzovaný vzorek a nezbytné reagencie. Pomocí speciálních mikrofluidních technik lze, např. fúzovat kapénky s různým obsahem (řízené spouštění chemických reakcí), vysokou rychlostí měnit koncentrace reaktantů v kapénce (koncentrační gradienty), třídit kapénky podle obsahu (vytváření nových kmenů buněk), apod. At present, many chemical and biological disciplines use different forms of spectroscopy for their observations. One of the most common methods is fluorescence spectroscopy. During the last seven years, microfluidic techniques began developing rapidly, using channels in which two immiscible liquids create droplets with diameters from units to tens to hundreds of micrometers. These droplets serve as liquid microcontainers containing the analysed sample and the necessary reagents. Using special microfluidic techniques, it is possible to fuse droplets with different contents (controlled triggering of chemical reactions), to change the concentration of reactants in the droplet with high speed (concentration gradients), or sort the droplets by content (creation of new cell strains).\n\n Keywords: fiber optics; laser systems; microfluidic chips; microcapades; spectroscopy; dielectrophoretic sorting Available at various institutes of the ASCR
Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech

V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie. Zároveň se v posledních ...

Ježek, Jan; Pilát, Zdeněk; Šmatlo, Filip; Zemánek, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-08: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se zabýval svařováním titanové slitiny Ti-6Al-4V pro hloubky svarů od 1 do 1,5 mm. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro dané sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding for the needs of the automotive industry. The development deals with welding of titanium alloy Ti-6Al-4V for weld depth from 1 to 1.5 mm. The outcome of the project were technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-08: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

Parameter Optimization of Multi-Level Diffraction Gratings
Matějka, Milan; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav; Král, Stanislav
2017 - English
Originally, the e-beam lithography (EBL) is a technique for creating high-resolution black and white masks for the optical lithography. Multi-level relief structures can be also prepared using EBL patterning. Their preparation is based on the image patterning with a gradient of exposure doses. Large-area multi-level structures can be effectively prepared using the electron beam pattern generator with a variable shaped beam. We present several writing strategies. Basically, the main writing strategy uses one stamp (i.e. one elementary exposure of the shaped electron beam) per one elementary area with the same exposure dose. This simple approach is fast and flexible, however it does not guarantee optimal results. The main problem is an imperfection of the stamps (size, shape, and homogeneity). Advanced algorithms are based on multiple\nexposure of the same elementary area, the total local exposure dose is a sum of several different elementary exposures (stamps). Using these algorithms, a smoother surface of the structure can be achieved. On the other hand, the writing speed is considerably decreased. Tradeoff between the achieved parameters and the writing speed is discussed for selected set of writing strategy algorithms. Keywords: e-beam pattern generator; variable shaped beam; grayscale lithography; multi-level grating Available at various institutes of the ASCR
Parameter Optimization of Multi-Level Diffraction Gratings

Originally, the e-beam lithography (EBL) is a technique for creating high-resolution black and white masks for the optical lithography. Multi-level relief structures can be also prepared using EBL ...

Matějka, Milan; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Vliv aktuní dávky a chronického podání olanzapinu na funkční změny mozku u potkana
Dražanová, Eva; Rudá-Kučerová, J.; Krátká, Lucie; Horská, K.; Kotolová, H.; Štark, T.; Babinská, Z.; Micale, V.; Starčuk jr., Zenon
2017 - Czech
Olanzapin patří do skupiny atypických antipsychotik a běžně se používá při terapii schizofrenie. Zaměřili jsme se na změny perfuze mozkové tkáně u zdravých a MAM upravených zvířat. Detekovali jsme významně nižší prokrvení mozkové kůry při akutních a chronických olanzapinem léčených zvířat. Olanzapine belongs to the first choice drug in treatment of schizophrenia. We focused on blood perfusion changes inducted by acute and chronic application of olanzapine in healthy animals and MAM altered animals. We detectet significant lower perfusion of cerebral cortex in acute and chronic olanzapine treated animals. We susspect that it could be due to altered neurotransmiter regulation caused by olanzapine. Keywords: olanzapine; ASL; MAM Available at various institutes of the ASCR
Vliv aktuní dávky a chronického podání olanzapinu na funkční změny mozku u potkana

Olanzapin patří do skupiny atypických antipsychotik a běžně se používá při terapii schizofrenie. Zaměřili jsme se na změny perfuze mozkové tkáně u zdravých a MAM upravených zvířat. Detekovali jsme ...

Dražanová, Eva; Rudá-Kučerová, J.; Krátká, Lucie; Horská, K.; Kotolová, H.; Štark, T.; Babinská, Z.; Micale, V.; Starčuk jr., Zenon
Ústav přístrojové techniky, 2017

Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování
Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Daniel, Josef; Sobota, Jaroslav; Dupák, Libor; Buršíková, V.; Zábranský, L.; Souček, L.; Mirzaei, S.; Alishahi, M.; Vašina, P.; Buršík, Jiří
2017 - Czech
V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V případě stechiometrie mají vrstvy X2BC s X = Mo, W a Ta díky své výrazné tuhosti a houževnatosti velký potenciál pro uplatnění jako ochranné povlaky řezných a obráběcích nástrojů. Tato práce je zaměřena na nanostrukturované Mo-B-C a W-B-C vrstvy nanesené magnetronovým naprašováním na substrát z rychlořezné oceli (HSS). Mechanické vlastnosti vrstev byly zjištěny nanoindentační zkouškou jak ve statickém, tak v dynamickém režimu. V práci je diskutován elastický modul, tvrdost vrstev a jejich odolnost vůči vzniku trhlin. Výsledky odolnosti Mo-B-C a W-B-C vrstev vůči vzniku a šíření trhlin z indentačních zkoušek byly srovnány s výsledky z dynamických impaktních testů. Recently, based on attractive mechanical properties of boride and carbide based X2BC ternary compounds (X = Mo, W and Ta) they became subjects of both theoretical calculations and experimental work. In the case of stoichiometric composition, X2BC with X = Mo, W and Ta are very promising candidates for protection of cutting and forming tools due to their unusually stiffness and moderate ductility.\nIn this work we focus on nanostructured Mo-B-C and W-B-C layers grown by magnetron sputtering on high speed steel (HSS) substrates. Mechanical properties of the layers were characterized by nanoindentation experiments in both static and dynamic loading regimes. Elastic modulus, indentation hardness and fracture resistance were evaluated and discussed. The fracture resistance of both Mo-B-C and W-B-C coatings was compared using both indentation and dynamic impact tests.\n Keywords: impact test; nanoindentation test; magnetron sputtering; Mo-B-C; W-B-C Available at various institutes of the ASCR
Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování

V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V ...

Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Daniel, Josef; Sobota, Jaroslav; Dupák, Libor; Buršíková, V.; Zábranský, L.; Souček, L.; Mirzaei, S.; Alishahi, M.; Vašina, P.; Buršík, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2017

Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v poly I:C modelu schizofrenie u potkana
Horská, K.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Pistovčáková, J.; Karpíšek, M.; Kotolová, H.; Demlová, R.; Kašpárek, T.
2017 - English
The aim of this study was to evaluate metabolic phenotype of poly I:C rat model and asses metabolic effects of chronic aripiprazole treatment with regard to complex neuroendocrine regulations of energy homeostasis. Altered lipid profile in poly I:C model was observed. Leptin and GLP-1 serum levels were significantly reduced, while ghrelin level was elevated. Our data indicate that dysregulation of adipose tissue endocrine function and gastrointestinal hormones is implicated in metabolic adverse effects of antipsychotics. Keywords: metabolic syndrome; aripiprazole; rat; poly I:C animal model Available at various institutes of the ASCR
Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v poly I:C modelu schizofrenie u potkana

The aim of this study was to evaluate metabolic phenotype of poly I:C rat model and asses metabolic effects of chronic aripiprazole treatment with regard to complex neuroendocrine regulations of ...

Horská, K.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Pistovčáková, J.; Karpíšek, M.; Kotolová, H.; Demlová, R.; Kašpárek, T.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Examination of 2D crystals in a low voltage SEM/STEM
Mikmeková, Eliška; Frank, Luděk; Polčák, J.; Paták, Aleš; Lejeune, M.
2017 - English
Development of new types of materials such as 2D crystals (graphene, MoS2, WS2, h-BN, etc.) requires emergence of new surface-sensitive techniques for their characterization. As regards the “surface” sensitivity, the (ultra) low energy electron microscopy can become a very powerful tool for true examination of these atom-thick materials, capable of confirming physical phenomena predicted to occur on their surfaces. Modern commercial scanning electron microscopes enable imaging and analyses by low energy electrons even at very high magnification. In the case of the SEM, resolution even below 1 nm can be achieved at low landing energy of electrons. Since specimen contamination increases with increasing electron dose and decreasing landing energy, specimen cleanness is a critical factor in obtaining meaningful data. A range of various specimen cleaning methods can be applied to selected samples. Typical cleaning methods, such as solvent rinsing, heating, bombarding with ions and plasma etching have their limitations. Electron-induced in situ cleaning procedure can be gentle, experimentally convenient and very effective for wide range of specimens. Even a small amount of hydrocarbon contamination can severely impact on the results obtained with low energy electrons, as illustrated in Figure 1A. During the scanning of surfaces by electrons, the image usually darkens because of a carbonaceous layer gradually deposited on the top from adsorbed hydrocarbon precursors. Keywords: low voltage SEM/STEM; 2D crystals; contamination Available at various institutes of the ASCR
Examination of 2D crystals in a low voltage SEM/STEM

Development of new types of materials such as 2D crystals (graphene, MoS2, WS2, h-BN, etc.) requires emergence of new surface-sensitive techniques for their characterization. As regards the “surface” ...

Mikmeková, Eliška; Frank, Luděk; Polčák, J.; Paták, Aleš; Lejeune, M.
Ústav přístrojové techniky, 2017

K-space trajectory calibration for improved precision of quantitative ultrashort echo time imaging
Latta, P.; Starčuk jr., Zenon; Gruwel, M.; Tomanek, B.
2017 - English
Ultrashort echo time imaging (UTE) is often the method of choice for measurement of short-lived T2 signals from biological tissues. The UTE acquisition is based on radial or spiral sampling schemes which, in general, are sensitive to small discrepancies between prescribed and actual trajectories. Such errors are usually observed as image quality degradation, visible as ghosting or intensity variation. This is even more serious for quantitative applications when intensity variation can cause serious bias in the estimation of measured parameters such as proton density (PD). Here we investigate such behavior of UTE acquisition and demonstrate that proper calibration of the gradient channels could minimize these type of the errors. Phantom experiments proved the efficiency of the application trajectory calibration approach. Keywords: ultrashort Echo Time (UTE); K-space Trajectory Calibration; proton Density Available at various institutes of the ASCR
K-space trajectory calibration for improved precision of quantitative ultrashort echo time imaging

Ultrashort echo time imaging (UTE) is often the method of choice for measurement of short-lived T2 signals from biological tissues. The UTE acquisition is based on radial or spiral sampling schemes ...

Latta, P.; Starčuk jr., Zenon; Gruwel, M.; Tomanek, B.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Effect of thermal radiation on low temperature measurement for various types of temperature sensor installations
Urban, Pavel; Hanzelka, Pavel; Králík, Tomáš; Vlček, Ivan; Srnka, Aleš
2017 - English
We investigated an effect of thermal radiation (300 K) on precision of low temperature measurement of a sample holder (or sample) in an UHV SEM/SPM microscope working at range down to 20 K for various ways of temperature sensor mounting. We designed a special copper casing for installation of Lake Shore\ntemperature sensors (CernoxTM and Si diodes) encapsulated in SD packages. The sensor body is attached direct to the casing using indium solder. The current leads pertaining to the sensor are thermally anchored but electrically insulated from the casing. Quality of sensors installation in the casing was tested for various ways of mounting on a cooled plate. Insufficient thermal anchoring of electrical wires and thermal shielding were imitated. Comparative measurement was also performed with sensors in SD package mounted without\ncasing. The experiments proved that our special design of temperature sensors casing is adequate for intended application of temperature measurement of sample holder in UHV SEM/SPM microscope. In contrary, measurement precision of unprotected sensors was absolutely unsuitable. Keywords: low temperature; temperature sensor; thermal radiation Available at various institutes of the ASCR
Effect of thermal radiation on low temperature measurement for various types of temperature sensor installations

We investigated an effect of thermal radiation (300 K) on precision of low temperature measurement of a sample holder (or sample) in an UHV SEM/SPM microscope working at range down to 20 K for various ...

Urban, Pavel; Hanzelka, Pavel; Králík, Tomáš; Vlček, Ivan; Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-01: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2017 - Czech
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-01: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky

Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases