Number of found documents: 301
Published from to

Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2015.
Peterka, Jiří
2016 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy.\n\n Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2015.

Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2016

Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů
Blabolil, Petr; Říha, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Vašek, Mojmír; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Muška, Milan; Tušer, Michal; Draštík, Vladislav; Ricard, Daniel; Sajdlová, Zuzana; Šmejkal, Marek; Vejřík, Lukáš; Matěna, Josef; Borovec, Jakub; Kubečka, Jan
2015 - Czech
V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné poukázat na ekosystémy v nevyhovujícím stavu a zjednat nápravu. Příspěvek popisuje dílčí kroky vývoje CZ-FBI od použité filozofie, přes jednotlivé fáze jeho vývoje a představování odborné a laické veřejnosti, až po recentní stav. CZ-FBI je součástí certifikované metodiky Ministerstva životního prostředí ČR a nyní probíhá srovnání s dalšími metodikami hodnocení v rámci geografické interkalibrační skupiny. The Czech multimetric fish based index (CZ-FBI) was developed recently. The aim of CZ-FBI is to assess the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies and to detect ecosystems, particularly their specific components, in unsatisfactory conditions. This article describes steps of CZ-FBI development. Since the philosophy used, particular events presenting the results, to recent stage. CZ-FBI is a part of certified methodology of the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the comparison with other assessment methodologies within a geographical intercalibration group is in process. Keywords: ecological potential; reservoirs; Water Framework Directive; fish Available at various institutes of the ASCR
Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů

V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné ...

Blabolil, Petr; Říha, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Vašek, Mojmír; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Muška, Milan; Tušer, Michal; Draštík, Vladislav; Ricard, Daniel; Sajdlová, Zuzana; Šmejkal, Marek; Vejřík, Lukáš; Matěna, Josef; Borovec, Jakub; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2015

Komplexní průzkum rybí obsádky údolní nádrže Švihov – Želivka v r. 2014
Matěna, Josef; Říha, Milan; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš; Kubečka, Jan
2015 - Czech
Cílem komplexního ichtyologického průzkumu nádrže Švihov – Želivka v roce 2014 bylo poznání současného stavu rybí obsádky, posouzení jejího vývoje a zhodnocení její biomanipulační funce. The aim of the complex ichthyological survey of the Švihov – Želivka valley reservoir in 2014 was the description of fish community composition and evaluation of its succession and biomanipulative function. Keywords: biomanipulation; succession; fish community composition Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky údolní nádrže Švihov – Želivka v r. 2014

Cílem komplexního ichtyologického průzkumu nádrže Švihov – Želivka v roce 2014 bylo poznání současného stavu rybí obsádky, posouzení jejího vývoje a zhodnocení její biomanipulační funce....

Matěna, Josef; Říha, Milan; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2015

Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2014
Tušer, Michal; Muška, Milan
2015 - English
The objective of this project was to survey fish assemblage in Lake Balaton using 120 kHz acoustics to estimate fish quantity in open water at night. In addition, the results from this work could further help answer what a proportion of Asian carps might occupy the waters of Lake Balaton based on the resultant size distribution of observed targets. Keywords: hydroacoustics; abundance; biomass; Asian carps Available at various institutes of the ASCR
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2014

The objective of this project was to survey fish assemblage in Lake Balaton using 120 kHz acoustics to estimate fish quantity in open water at night. In addition, the results from this work could ...

Tušer, Michal; Muška, Milan
Biologické centrum, 2015

Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2015.
Jůza, Tomáš
2015 - Czech
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt. The aim of the study was to investigate fish community composition in Bolevecké ponds after fish stock reduction and massive development of submerged macrophytes. Keywords: revitalisation; biomanipulation; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2015.

Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt....

Jůza, Tomáš
Biologické centrum, 2015

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno
Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Sobolíková, Z.; Rohlík, V.
2015 - Czech
Keywords: phosphorus; municipal wastewaters; angling Available at various institutes of the ASCR
Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Sobolíková, Z.; Rohlík, V.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro kovaříka fialového u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahovost nebo omezení kácení starých stromů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů s dutinami a jejich cílené pěstování u nás zatím ani nezačaly. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii kovaříka fialového, tak v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší postupy, které umožňují zachovat populace kovaříka fialového a snaží se nalézt kompromis mezi zajištěním ochrany tohoto mezinárodně chráněného brouka a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Violet Click Beetle (Limoniscus violaceus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on care for and creation of habitat trees. It thus delivers effective guidelines to management of sites inhabited by this species.Application of management measures described within this guide will ensure survival of existing populations of this highly threatend species as well as their spread to wider surroundings of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Violet Click Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

Management lokalit pro kovaříka fialového u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahovost nebo omezení kácení starých stromů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství ...

Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro tesaříka obrovského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých dubů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství starých dubů a jejich cílené pěstování jsou u nás velice vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace tesaříka obrovského ohrožuje absence potřebné péče přímo ve zvláště chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii tesaříka obrovského tak v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace tesaříka obrovského s minimálními náklady, a je tak snahou o nalezení vhodného kompromisu mezi zajištěním ochrany jednoho z evropsky významných druhů brouků, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Great Capricon Beetle (Cerambyx cerdo) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species. The guidebook thus delivers effective guidelines to care for populations of this species protected by European Union./nApplication of the management measures described within this guide will ensure survival existing populations of the Great Capricorn Beetle and their spread to wider environs of currently inhabited sites in the long term. Keywords: conservation; management; Great Capricon Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Management lokalit pro tesaříka obrovského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých dubů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství starých dubů a ...

Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus)
Čížek, Lukáš; Konvička, Ondřej; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro roháče obecného u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů a jejich cílené pěstování jsou u nás velice vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace roháče obecného ohrožuje absence potřebné péče přímo ve zvláště chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii roháče, tak o nejnovější poznatky v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace roháče, a je snahou o nalezení kompromisu mezi zajištěním ochrany tohoto mezinárodně chráněného brouka a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků a správců lesů a dalších ploch osídlených roháčem. This guidebook to care for populations of the Great Stag Beetle (Lucanus cervus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species. The guidebook thus delivers effective guidelines for care for populations of this icon of biodiversity associated with dead wood and open woodlands. The application of active management measuresa described within the guide will ensure survival existing populations of this species. Keywords: conservation; management; Great Stag Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus)

Management lokalit pro roháče obecného u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů ...

Čížek, Lukáš; Konvička, Ondřej; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Aktualizovaný návrh transferu žabníčku vzplývavého (Luronium natans) v souvislosti s opravami Královomlýnského rybníka
Čtvrtlíková, Martina
2015 - Czech
Keywords: Luronium natans; isoetid; transplant experiment; restoration Available at various institutes of the ASCR
Aktualizovaný návrh transferu žabníčku vzplývavého (Luronium natans) v souvislosti s opravami Královomlýnského rybníka

Čtvrtlíková, Martina
Biologické centrum, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases