Number of found documents: 467
Published from to

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností)
Brouček, Stanislav; Grulich, T.
2014 -
Keywords: migration; migration policy; modern diaspora; adaptation; history of Czech and Slovak emigration Available at various institutes of the ASCR
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností)

Brouček, Stanislav; Grulich, T.
Etnologický ústav, 2014

Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin
Horáková, M.; Bareš, P.; Schebelle, D.; Kubát, J.; Uherek, Zdeněk; Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika
2014 - Czech
Metodika mapuje předpoklady a navrhuje postupy pro práci s poznatky o rodinách imigrantů při hodnocení sociálních a ekonomických dopadů migrace a integrace rodin na fungování státu a potenciálních nároků migrace rodin na sociální systémy. Vyhodnocování dopadů migrace a integrace na sociální systémy z rodinné perspektivy umožňuje věnovat pozornost skutečnostem, které nelze dostatečně reflektovat pouze při využití individuálních údajů (např. velikost rodin, počet zaopatřených a nezaopatřených dětí v rodinách žijících v ČR a v jiných zemích, ekonomická aktivita a příjmová situace rodinné jednotky, využívání dávkových systémů ze systému sociálního zabezpečení apod.). S využitím poznatků o rodinách cizinců může sociální infrastruktura společnosti (trh práce, vzdělávací instituce, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura apod.) lépe reagovat na stávající trendy. Metodika sleduje některé podobné cíle a v některých ohledech navazuje na metodiku pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů. The methodology investigates prerequisites and proposes methods of utilization of data on immigrant families for the purpose of assessment of social and economic demands of migration and integration. The family perspective enables to analyse some aspects which can’t be taken into account if only individual data on foreigners are considered. This covers entries such as: size of the family, number of children living either in the Czech Republic and/or abroad (both dependent children and children with their own incomes), economic activity and incomes of the family unit, proportion of social allowances in total income etc.). This promotes better understanding to recent trends and allows appropriate adaptation of social infrastructure (in the area of labour market, educational institutions, health system, social security, cultural programmes etc.). Methodology pursuits some similar aims and further develops preceding methodology for the Constitution of the Information System on Immigrant Families from the Third Countries. Keywords: third country migrants; families of migrants; foreigners; integration; migration; family; society Available at various institutes of the ASCR
Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin

Metodika mapuje předpoklady a navrhuje postupy pro práci s poznatky o rodinách imigrantů při hodnocení sociálních a ekonomických dopadů migrace a integrace rodin na fungování státu a potenciálních ...

Horáková, M.; Bareš, P.; Schebelle, D.; Kubát, J.; Uherek, Zdeněk; Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2014

Příběh skladatele Kamillo Horna. K utváření sudetoněmecké kulturní identity
Bajgarová, Jitka
2014 - Czech
Život a dílo skladatele Kamillo Horna a jeho role při formování sudetoněmecké hudební kultury v Československu. The life and work of composer Kamillo Horn and his role in formation of the Sudeten German musical culture in Czechoslovakia. Keywords: Kamillo Horn; 1860-1941; composer; Sudeten German music culture Available at various institutes of the ASCR
Příběh skladatele Kamillo Horna. K utváření sudetoněmecké kulturní identity

Život a dílo skladatele Kamillo Horna a jeho role při formování sudetoněmecké hudební kultury v Československu....

Bajgarová, Jitka
Etnologický ústav, 2014

Nově identifikované dochované draslárny na území ČR
Woitsch, Jiří
2014 - Czech
Článek stručně popisuje technologii výroby potaše v raném novověku a je v něm představena základní typologie výrobních objektů (drasláren), které byly budovány na vesnici. Hlavní důraz je kladen na představení dvou nově identifikovaných dílen - ve Zlaté Koruně u Českého Krumlova a v Kolinci na Klatovsku. The article briefly describes the technology of production of potash in the early modern times. The basic typology of production facilities (potash-making workshops), which were built in the village envinment, is introduced as well. The main emphasis is given on the introduction of two newly identified workshops - in Zlatá Koruna near Český Krumlov and in Kolinec in the Klatovy region. Keywords: potash making; cultural heritage; vernacular architecture Fulltext is available at external website.
Nově identifikované dochované draslárny na území ČR

Článek stručně popisuje technologii výroby potaše v raném novověku a je v něm představena základní typologie výrobních objektů (drasláren), které byly budovány na vesnici. Hlavní důraz je kladen na ...

Woitsch, Jiří
Etnologický ústav, 2014

Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky
Uherek, Zdeněk
2014 - Czech
Keywords: return migration; Czechs; Ukraine; Belorussia; Kazakhstan; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2014

Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva)
Červinková, Hana; Pawlak, M.
2014 - Czech
Keywords: migrations; mobility; Czech Republic; Poland Available at various institutes of the ASCR
Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva)

Červinková, Hana; Pawlak, M.
Etnologický ústav, 2014

Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat - Miroslav a Věra Chalupníčkovi
Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
2014 - Czech
Keywords: vernacular architecture; photographic documentation; Miroslav Chalupníček; Věra Chalupníčková; area South Bohemian Blata Available at various institutes of the ASCR
Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat - Miroslav a Věra Chalupníčkovi

Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
Etnologický ústav, 2014

Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice
Kratochvíl, Matěj
2014 - Czech
Od konce 18. století se lidová hudba stále častěji stávala předmětem zájmu sběratelů a badatelů. Rozvoj sběru lidových písní přinesl otázku autenticity a věrohodnosti záznamů. V průběhu 19. století používali sběratelé různé přístupy k vytváření obrazu lidové kultury, jenž byl vždy do jisté míry umělým výtvorem a fikcí, ať již šlo o úpravy písňových textů v zájmu jejich menší vulgárnosti či vyřazování těch položek, které sběratelé nepovažovali za vhodné. Autoři významných sbírek jako František Ladislav Čelakovský a Karel Jaromír Erben často zaznamenaný materiál upravovali, aby vyhovoval jejich představám té pravé národní kultury. Lidové písně získaly zvláštní postavení v průběhu sporů o pravost rukopisů královédvorského a zelenohorského. Sběratel František Bartoš a historik František Dvorský použili, každý svým způsobem, lidové písně jako argument pro podporu pravosti rukopisů. From the end of the 18th century folk music increasingly came to be an object of interest among collectors and researchers. The development of folksong collecting raised questions overthe authenticity and credibility of the recordings.During the 19th century collectors applied various measures to form an image of folk music culture, which was always to some extent an invention and a fiction, whether it involved the alteration of song lyrics to achieve a more acceptable form by omitting vulgar expressions, or the deletion from the repertoire of entire items which the collectors did not deem suitable for inclusion. Authors of important collections such as František Ladislav Čelakovský and Karel Jaromír Erben often altered the recorded material to make it fit their ideas of correct national culture. Folksong acquired a special role in the disputes over the authenticity of the Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts. Collector František Bartoš and historian František Dvorský, each in their own way, used folk songs as an argument in favour of the view that the manuscripts were authentic. Keywords: collections of folk songs; Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts; authenticity Available at various institutes of the ASCR
Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice

Od konce 18. století se lidová hudba stále častěji stávala předmětem zájmu sběratelů a badatelů. Rozvoj sběru lidových písní přinesl otázku autenticity a věrohodnosti záznamů. V průběhu 19. století ...

Kratochvíl, Matěj
Etnologický ústav, 2014

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika
Brouček, Stanislav
2014 - Czech
Keywords: migration; migration policy; modern diaspora; adaptation; history of Czech and Slovak emigration Available at various institutes of the ASCR
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2014

Návraty do Československa po první a druhé světové válce
Valášková, Naďa
2014 - Czech
Keywords: Czechs; return migration; post 1st world war; post 2nd world war Available at various institutes of the ASCR
Návraty do Československa po první a druhé světové válce

Valášková, Naďa
Etnologický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases