Number of found documents: 76
Published from to

On calculation of chamfer distance and Lipschitz covers in digital images
Štencel, Mikuláš; Janáček, Jiří
2006 - English
Práce se zabývá důkazem správnosti dvojprůchodového algoritmu pro výpočet digitální vzdálenosti v obrazech libovolné dimenze a použitím téhož algoritmu pro výpočet Lipschitzovy obálky, která je užitečná pro odstranění obrazového pozadí Aim of the paper is the chamfer distance transform of the binary digital image in arbitrary dimension and corresponding Lipschitz cover of grayscale image. Validity of the double-scan algorithm is proved. The Lipschitz cover is usefull for elimination of the image background Keywords: chamfer distance; Lipschitz cover; background elimination; vzdálenost; eliminace Available at various institutes of the ASCR
On calculation of chamfer distance and Lipschitz covers in digital images

Práce se zabývá důkazem správnosti dvojprůchodového algoritmu pro výpočet digitální vzdálenosti v obrazech libovolné dimenze a použitím téhož algoritmu pro výpočet Lipschitzovy obálky, která je ...

Štencel, Mikuláš; Janáček, Jiří
Fyziologický ústav, 2006

3D visualization of large biological tissue specimens captured by a confocal microscope
Čapek, Martin; Janáček, Jiří; Karen, Petr; Kubínová, Lucie; Smrčka, P.; Hána, K.
2006 - English
Objemová rekonstrukce je metoda sloužící k vizualizaci trojrozměrné struktury biologických vzorků, jejichž velikost může být větší než je horizontální či axiální zorné pole snímacího systému (v našem případě laserového konfokálního mikroskopu).Velké vzorky je nutné nařezat na tenké fyzické řezy. Pak se snímají všechny sousedící a překrývající se objemové obrazy v rámci jednotlivých fyzických řezů (kompenzace omezeného horizontálního zorného pole). Takové sousedící obrazy se dále získají pro všechny sériové fyzické řezy (kompenzace omezeného axiálního zorného pole).První krok objemové rekonstrukce představuje složení překrývajících se sousedních zorných polí téhož fyzického řezu. Složené objemové obrazy fyzických řezů je pak nutno složit ve výsledný objemový obraz reprezentující celý biologický vzorek. Výsledný digitální objem jsem vizualizovali s využitím karty VolumePro nabízející 3D zobrazení rastrových dat v reálném čase Digital volume reconstruction is a technique for rendering and visualization of a biological specimen which is greater than the field of view of a used optical instrument - a confocal laser scanning microscope in our case. Prior to the volume reconstruction, large biological specimens are cut to thin physical slices. The first step of volume reconstruction is acquisition of sets of digital volume images (spatial tiles which overlap) from all studied physical slices. The second step is composition of neighbouring spatial tiles of the same physical slice. The third reconstruction step is registration and merging of digital volumes of neighbouring physical slices of the specimen. The resulting large digital volumes are rendered and visualized using a VolumePro hardware board that offers real-time 3D volume rendering. In this paper we show a reconstruction of a chick embryonic kidney Keywords: 3D visualization; confocal microscope; 3d; rekonstrukce Available at various institutes of the ASCR
3D visualization of large biological tissue specimens captured by a confocal microscope

Objemová rekonstrukce je metoda sloužící k vizualizaci trojrozměrné struktury biologických vzorků, jejichž velikost může být větší než je horizontální či axiální zorné pole snímacího systému (v našem ...

Čapek, Martin; Janáček, Jiří; Karen, Petr; Kubínová, Lucie; Smrčka, P.; Hána, K.
Fyziologický ústav, 2006

Úloha transportéru mastných kyselin FAT/Cd36 v poruchách lipidového metabolismu a utilizace glokózy při inzulinové rezistenci
Kazdová, L.; Burešová, M.; Marková, I.; Pravenec, Michal
2006 - Czech
Účiky transgenního Cd36, exprimovaného exluzivně ve svalech, nebyly postačující ke zlepšení inzulinové rezistance adyslipidemie. Normální Cd36 tak musí být exprimován i v dalších tkáních, aby se projevily jeho příznivé účinky The role of transgenic Cd36 expressed exclusively in muscle tissue was not sufficient to ameliorate insulin resistance and dyslipidemia. Wild type Cd36 must be expressed in additional tissues to exert its beneficial effects Keywords: Transgenic SHR; Cd36; muscle; svalová tkáň; poruchy metabolismu Available at various institutes of the ASCR
Úloha transportéru mastných kyselin FAT/Cd36 v poruchách lipidového metabolismu a utilizace glokózy při inzulinové rezistenci

Účiky transgenního Cd36, exprimovaného exluzivně ve svalech, nebyly postačující ke zlepšení inzulinové rezistance adyslipidemie. Normální Cd36 tak musí být exprimován i v dalších tkáních, aby se ...

Kazdová, L.; Burešová, M.; Marková, I.; Pravenec, Michal
Fyziologický ústav, 2006

Stereological metod for the estimation of chloroplast thylakoid surface area
Kubínová, Lucie; Kutík, J.
2006 - English
Stereologická metoda, využívající tzv. lokální vertikální okénka, je představena a použita k odhadu povrchu tylakoidů, vztaženého na objem chloroplastu, z mikrofotografií získaných ellektronovým mikroskopem. Metoda je demonstrována na studiu ultrastruktury chloroplastů v listech kukuřice, vyvíjející se v kontrolních a chladových podmínkách The stereological method using “local vertical windows” applied to the estimation of thylakoid surface area in the chloroplast volume, based on evaluation of chloroplast electron micrographs is presented. The method is demonstrated on the study of chloroplast ultrastructure in the leaves of plants of CE704 maize (Zea mays L.) line, developing in control and chilling conditions Keywords: stereology; surface area; thylakoid membranes; obsah plochy Available at various institutes of the ASCR
Stereological metod for the estimation of chloroplast thylakoid surface area

Stereologická metoda, využívající tzv. lokální vertikální okénka, je představena a použita k odhadu povrchu tylakoidů, vztaženého na objem chloroplastu, z mikrofotografií získaných ellektronovým ...

Kubínová, Lucie; Kutík, J.
Fyziologický ústav, 2006

Biologická evoluce versus evoluční systémy: porovnání učení potkana a robota v dynamických prostorových úlohách srovnatelného typu
Telenský, Petr; Jiroutek, P.; Svoboda, Jan; Blahna, Karel; Bureš, Jan
2006 - Czech
Schopnost adaptivně reagovat na proměnlivé podmínky dynamicky se měnícího prostředí je vlastností, kterou nacházíme u přirozených i umělých "inteligentních systémů". Naše práce porovnává učení se živých (potkan) a neživých (autonomní mobilní robot řízený evolučním systémem) objektů ve stejném typu prostorových úloh. Výsledky získané "výcvikem" potkanů resp. robota budou pojednány ve zvláštních kapitolách Ability to adapt to a continuously changing environment is inherent both to natural and artificial "inteligent systems". Our paper presents comparison of spatial learning in the living being (rat) and artifitial object (autonomous mobile robot controled by evolutionary system) using a similarily defined task. Individual chapters are given on rat and robot learning Keywords: spatial cognition; robot; evolution; evoluce Available at various institutes of the ASCR
Biologická evoluce versus evoluční systémy: porovnání učení potkana a robota v dynamických prostorových úlohách srovnatelného typu

Schopnost adaptivně reagovat na proměnlivé podmínky dynamicky se měnícího prostředí je vlastností, kterou nacházíme u přirozených i umělých "inteligentních systémů". Naše práce porovnává učení se ...

Telenský, Petr; Jiroutek, P.; Svoboda, Jan; Blahna, Karel; Bureš, Jan
Fyziologický ústav, 2006

Analysis of microcracks in renal cortex and medulla
Tonar, Z.; Janáček, Jiří; Nedorost, L.; Grill, R.; Záťura, F.
2006 - English
Nejvýraznější změny kůry a dřeně ledvin po simulovaném traumatu jsou ruptury vedoucí přednostně řídkým kolagenním vazivem. Z cév byly nejvíce poškozené vv. arcutae, poškozené byly i aa. arcutae Cortex and medula were both damaged after drop shatter test, even in those areas of kidneys, that were free of macroscopic cracks on the surface. The ruptures propagated preferentially through the interstitial connective tissue. The most affected vessels were the arcuate veins followed by the arcuate arteries Keywords: kidney; rupture; stereology; pojivová tkáň; poškození Available at various institutes of the ASCR
Analysis of microcracks in renal cortex and medulla

Nejvýraznější změny kůry a dřeně ledvin po simulovaném traumatu jsou ruptury vedoucí přednostně řídkým kolagenním vazivem. Z cév byly nejvíce poškozené vv. arcutae, poškozené byly i aa. ...

Tonar, Z.; Janáček, Jiří; Nedorost, L.; Grill, R.; Záťura, F.
Fyziologický ústav, 2006

Application of confocal microscopy and stereological methods to measuring mesophyll geometrical characteristics of fresh norway spruce needles: method adjustment
Lhotáková, Z.; Albrechtová, Jana; Janáček, Jiří; Kubínová, Lucie
2006 - English
Trojrozměrná struktura mezofylu smrkových jehlic byla zkoumána pomocí konfokální mikroskopie a stereologických metod, využívajících virtuální prostorové mřížky. Metoda dává dobré výsledky, omezí-li se měření na vnitřní část řezu 3D structure of Norway spruce needle mesophyll was studied by confocal microscopa and stereological methods (fakir, point counting, Cavalieri principle). Fresh hand sections 80 micrometers thick proved to be most suitable. The measurement should be restricted only to the middle region of the optical section series Keywords: Norway spruce; stereology; confocal microscope; metody; jehličnaté stromy Available at various institutes of the ASCR
Application of confocal microscopy and stereological methods to measuring mesophyll geometrical characteristics of fresh norway spruce needles: method adjustment

Trojrozměrná struktura mezofylu smrkových jehlic byla zkoumána pomocí konfokální mikroskopie a stereologických metod, využívajících virtuální prostorové mřížky. Metoda dává dobré výsledky, omezí-li se ...

Lhotáková, Z.; Albrechtová, Jana; Janáček, Jiří; Kubínová, Lucie
Fyziologický ústav, 2006

"Přezbrojení" ve Středisku vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR
Lisková, Zuzana
2006 - Czech
Příspěvek popisuje změny v práci SVI FgÚ související s přechodem na elektronické zdroje, metody propagace elektronických zdrojů a zkušenosti s řešením projektu 1N04171 The review describes changes in the methods of work in the Scientific Information Centre of the Institute of Physiology caused by using electronic sources, propagation and experience with project solution Keywords: electronic sources; biomedical sciences; elektronické zdroje Available at various institutes of the ASCR
"Přezbrojení" ve Středisku vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR

Příspěvek popisuje změny v práci SVI FgÚ související s přechodem na elektronické zdroje, metody propagace elektronických zdrojů a zkušenosti s řešením projektu 1N04171...

Lisková, Zuzana
Fyziologický ústav, 2006

Effect of N-acetylcysteine on infarct size and PKC expression in rat heart adapted to chronic hypoxia
Balková, P.; Nováková, O.; Ježková, J.; Neckář, Jan; Břeh, J.; Staňková, B.; Novák, F.; Ošťádal, Bohuslav; Kolář, František
2005 - English
Oxidační stres vyvolaný v důsledku adaptace na chronickou hypoxii hraje významnou úlohu v rozvoji kardioprotektivního účinku. Reaktivní formy kyslíku se mohou podílet jednak na vzniku buněčného poškození, jsou však také součástí protektivních signálních drah Oxidative stress associated with chronic hypoxia plays an important role in the development of increased cardiac ischemic tolerance. ROS can play a dual role in the myocardial ischemic tolerance. They contribute to heart injury but also are involved in the protection Keywords: chronic hypoxia; oxidative stress; infarction; zátěž; vývoj Available at various institutes of the ASCR
Effect of N-acetylcysteine on infarct size and PKC expression in rat heart adapted to chronic hypoxia

Oxidační stres vyvolaný v důsledku adaptace na chronickou hypoxii hraje významnou úlohu v rozvoji kardioprotektivního účinku. Reaktivní formy kyslíku se mohou podílet jednak na vzniku buněčného ...

Balková, P.; Nováková, O.; Ježková, J.; Neckář, Jan; Břeh, J.; Staňková, B.; Novák, F.; Ošťádal, Bohuslav; Kolář, František
Fyziologický ústav, 2005

Intensity and contrast restoration of data sets captured by a confocal microscope
Čapek, Martin; Kubínová, Lucie; Hána, K.; Smrčka, P.
2005 - English
Obrazy získané konfokálním mikroskopem jsou zatížené útlumem jasu a kontrastu s hloubkou zaostření. Vyvinuli jsme metodu založenou na deformaci histogramů těchto obrazů, která tento problém eliminuje Images captured by a confocal microscope are degraded by light attenuation with depth. We developed a histogram warping based method to eliminate this problem Keywords: histogram warping; light attenuation; confocal microscope; teorie dat; světlo Available at various institutes of the ASCR
Intensity and contrast restoration of data sets captured by a confocal microscope

Obrazy získané konfokálním mikroskopem jsou zatížené útlumem jasu a kontrastu s hloubkou zaostření. Vyvinuli jsme metodu založenou na deformaci histogramů těchto obrazů, která tento problém ...

Čapek, Martin; Kubínová, Lucie; Hána, K.; Smrčka, P.
Fyziologický ústav, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases