Number of found documents: 254
Published from to

Ruská a ukrajinská menšina v České republice
Nosková, Helena
2009 - Czech
Autorka popisuje příchod bílé ruské a ukrajinské emigrace v letech 1919-1922 do Československa na základě dohody mezi politiky Československa a bývalého Ruska. Věnuje se zakládání ruských a ukrajinských institucí, jejich produkci v letech 1920-1939. Dokládá osudy ruské a ukrajinské emigrace po roce 1945. Dokumentuje zakládání a činnost ruských a ukrajinských občanských sdružení po roce 1989 až do současnosti. The article describes immigration of so called white Russian and Ukrainian emigration into Czechoslovakia during 1919-1922 which was realised according to an agreement between politicians of Czechoslovakia and pre-revolutionary Russia. A process of establishing Russian and Ukrainian institutions in the Czech lands is described and analysed as to productions of those institutions in the 1920-1939. Circumstances of the Russian and Ukrainian immigration after 1945 are illustrated and foundation of Russian and Ukrainian civil societies after 1945 till present is documented. Keywords: Russian minority; Ukrainian minority; immigration; civil society; občanský rok; národnostní menšiny Available at various institutes of the ASCR
Ruská a ukrajinská menšina v České republice

Autorka popisuje příchod bílé ruské a ukrajinské emigrace v letech 1919-1922 do Československa na základě dohody mezi politiky Československa a bývalého Ruska. Věnuje se zakládání ruských a ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Národnostní menšiny v Československu a Lotyšsku. Na příkladu vzdělávání menšin v mateřském jazyce
Nosková, Helena
2009 - Czech
Cílem příspěvku je přiblížit historii a současnost národnostních (etnických) menšin v České republice a Lotyšsku. Soustředí se především na ruskou menšinu v Lotyšsku, její historický vývoj a jeho propojení se soudobou historii Lotyšska, strukturu menšiny, vztah k Lotyšsku a k vzdělávání dětí v mateřském jazyce. V České republice se soustředí na slovenskou menšinu, její strukturu a prosazování výuky dětí slovenského původu v mateřském jazyce, která však vzhledem k nezájmu slovenských rodičů a dětí zůstává nenaplněná. The aim of the paper is to approach history and present state of national minority groups in the Czech Republic and Latvia. The paper focuses particularly on the Russian minority in Latvia including its historical emergence and link with contemporary history of Latvia, its relationship to Latvia and education of children in their mother tongue.As to the Czech Republic, the paper focuses on the Slovak minority, its structure and failed promotion of education of children with Slovak background in their mother tongue due to lack of interest of Slovak parents and children about the education. Keywords: Latvia; Russian minority groups in Latvia; Slovak minority groups in Czech republic; language; národnostní menšiny; jazyky Available at various institutes of the ASCR
Národnostní menšiny v Československu a Lotyšsku. Na příkladu vzdělávání menšin v mateřském jazyce

Cílem příspěvku je přiblížit historii a současnost národnostních (etnických) menšin v České republice a Lotyšsku. Soustředí se především na ruskou menšinu v Lotyšsku, její historický vývoj a jeho ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

"Němec" v "české" armádě - zatimní výsledky výzkumu. Problémy, otázky, hypotézy
Maršálek, Zdenko
2009 - Czech
Příspěvek shrnuje zatímní výsledky výzkumu problematiky čs. občanů německé národnosti v československých vojenských jednotkách v zahraničí za 2. světové války, především kvantifikuje souvislost konfesního a "národnostního" kritéria. Entry summarises temporary issues of research of Czechoslovak citizens of German nationality in Czechoslovak military units abroad during WWII, above all quantifies conjuction of confessional and "national" criterion. Keywords: world war II; Czechoslovak resistance abroad; Germans against nacism; světová válka; armáda Available at various institutes of the ASCR
"Němec" v "české" armádě - zatimní výsledky výzkumu. Problémy, otázky, hypotézy

Příspěvek shrnuje zatímní výsledky výzkumu problematiky čs. občanů německé národnosti v československých vojenských jednotkách v zahraničí za 2. světové války, především kvantifikuje souvislost ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Archivní výzkum tématu a jeho další perspektivy
Kovařík, David
2009 - Czech
Keywords: German opponents of nazism; Czechoslovakia 1945-1948; transfer of German citizens; výzkum; přenos Available at various institutes of the ASCR
Archivní výzkum tématu a jeho další perspektivy

Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Židovská menšina v poválečném Československu
Bednařík, Petr
2009 - Czech
Autor popisuje situaci a problémy židovské menšiny v Československu 1945-1948. Analyzuje tehdejší antisemitismus. The author describes the situation and problems of jewish minority in post-war Czechoslovakia 1945-1948. He analyses then anti-Semitism. Keywords: Jewish minority; post-war Czechoslovakia; anti-semitism; národnostní menšiny; poštovní přeprava Available at various institutes of the ASCR
Židovská menšina v poválečném Československu

Autor popisuje situaci a problémy židovské menšiny v Československu 1945-1948. Analyzuje tehdejší antisemitismus....

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války
Maršálek, Zdenko
2009 - Czech
Článek je věnován problematice zastoupení Slováků v čs. zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války na Západě i na východní frontě a jejímu vývoji v průběhu války. Focus deals with problems of participation of Slovaks in the Czechoslovak military units abroad in WWII on the West and on Eastern front, describing its development during the war. Keywords: WWII; Slovaks; Czechoslovak resistance abroad; armáda; světová válka Available at various institutes of the ASCR
Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války

Článek je věnován problematice zastoupení Slováků v čs. zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války na Západě i na východní frontě a jejímu vývoji v průběhu války....

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu
Kocian, Jiří; Čermáková, B.
2009 - Czech
Spoluautor expertizní Zprávy o výsledcích významného vládního projektu o dokumentaci osudů německých antifašistů z Československa. Co-author of the expert research report of a major government project concerning documentation of fates of German antifascists from Czechoslovakia. Keywords: German antifascists from Czechoslovakia; regulations applied against the so-called enemy population; dokumentace; populace Available at various institutes of the ASCR
Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

Spoluautor expertizní Zprávy o výsledcích významného vládního projektu o dokumentaci osudů německých antifašistů z Československa....

Kocian, Jiří; Čermáková, B.
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku
Bednařík, Petr
2009 - Czech
Text analyzuje způsob, jakým český tisk v roce 1968 reflektoval politické změny v Československu, konkrétně nástup A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí. The text analyses the way the Czech press in 1968 reflected the political changes in Czechoslovakia, concretely A. Dubček and L. Svoboda taking office. Keywords: Czech press; A. Dubček; L. Svoboda; text; změny Available at various institutes of the ASCR
Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku

Text analyzuje způsob, jakým český tisk v roce 1968 reflektoval politické změny v Československu, konkrétně nástup A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí....

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009
Bednařík, Petr; Reifová, I.
2009 - Czech
Text analyzuje obsahové proměny (typy hlavních postav, změny narativity) českých televizních seriálů v letech 1989-2009. The text analyses content changes (types of main characters, change of the narativity) of Czech television series in 1989-2009. Keywords: television series; Czech television; narativity; televize; změny Available at various institutes of the ASCR
Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009

Text analyzuje obsahové proměny (typy hlavních postav, změny narativity) českých televizních seriálů v letech 1989-2009....

Bednařík, Petr; Reifová, I.
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Dvakrát obrozená. Československá strana lidová 1989-1992
Gjuričová, Adéla
2009 - Czech
Text se zabývá tím, jak Československá strana lidová po roce 1989 formulovala a (pře)vypravovala svou vlastní minulost v socialistické diktatuře. Rétorika „stranické obrody“ jí umožnila pominout kolaborační existenci strany a navázat jakoby přímo na ČSL před únorem 1948. Další „obroda“ proběhla za předsednictví Josefa Luxe. Oba tyto obraty stavěly na představě „zdravého spodního proudu“ obyčejných straníků, které v každé době a každém režimu udržovaly „pravou identitu“ lidové strany. The text depicts the ways in which the Czechoslovak People’s Party (ČSL) formulated, re-told, or otherwise dealt with its own past within the socialist dictatorship and the communist past in general. It is suggested that the rhetorical figure of „party rebirth“ made it possible to leave out the fourty years‘ collaborationist existence and to tie the post-1989 democratic phase directly to pre-1948 ČSL. Yet another rebirth under Josef Lux left out even the leaders of the first rebirth, including Josef Bartončík and the scandal of his cooperation with the secret police. However, both of the turns have built on the idea of a „healthy undercurrent“ of the ordinary party members that carry on the party’s „real identity“ whatever the time and regime. Keywords: Christian politics; Czechoslovak people´s party; post-communist transition; party; poštovní přeprava Available at various institutes of the ASCR
Dvakrát obrozená. Československá strana lidová 1989-1992

Text se zabývá tím, jak Československá strana lidová po roce 1989 formulovala a (pře)vypravovala svou vlastní minulost v socialistické diktatuře. Rétorika „stranické obrody“ jí umožnila pominout ...

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases