Number of found documents: 146
Published from to

Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
Mitlöhner, Miroslav
2012 - Czech
Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným rádcem a pomocníkem zejména při řešení právních a sociálních problémů těchto osob. Keywords: Social Worker; Imprisonment; Convicted Available at various institutes of the ASCR
Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody

Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika
Novák, František
2012 - Czech
Studie je zaměřena na vývoj legislativy reprezentované zákony České republiky, jež byly vydány od roku 1993 až do začátku roku 2012. Je zřejmé, že péče státu vyjádřená prostřednictvím jeho legislativní aktivity je věnována především záležitostem ekonomickým a státněsprávním, zatímco oblasti společenského působení spjaté s člověkem jako individuem a s možným uspokojováním jeho potřeb kulturních, sociálních či edukačních jsou i v období po roce 1990 dále marginalizovány. This chapter is concerned of the analysis of the Czech legislation from the year 1993 to the present in category of Law Acts as the basic legislative instrument enected in that period. The results obtained from such comparisons demonstrate that the most intensive attention is in legislation devoted to economic and state administrative affairs including justice, but problems connected with individual and his rights and possible satisfying his cultural, social and education needs are after the year 1990 even more marginalized. Keywords: theory of law; Czech legislation; parametrization of Czech order Available at various institutes of the ASCR
Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika

Studie je zaměřena na vývoj legislativy reprezentované zákony České republiky, jež byly vydány od roku 1993 až do začátku roku 2012. Je zřejmé, že péče státu vyjádřená prostřednictvím jeho ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2012

Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva
Havel, Bohumil
2012 - Czech
Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. Závěrem autor formuluje tezi, že nové soukromé právo předpokládá funkcionalistický a interdisciplinární přístup, který bude zohledňovat lidskou svobodu a její limity. The chapter deals with economic aspects of law, that is with the issue concerning the transaction costs of Private Law recodification. It specifies the costs on the part of private persons and divides them into direct and indirect. In conclusion, the author shapes a proposition that new Private Law presupposes a functionalist and interdisciplinary approach which allows for human freedom and its limits. Keywords: private law; translation costs; economic aspects of law Available at various institutes of the ASCR
Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva

Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. ...

Havel, Bohumil
Ústav státu a práva, 2012

Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - Czech
Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou orlici. The article deals with the interpretation of the heraldic decoration of the lower part of the eastern side of the Old Town Bridge Tower. The authors particularly consider arguments whether one of the coats of arms represents the Swidnica or Brandenburg eagle. Keywords: Old Town Bridge Tower; coats of arms; heraldic decorations Available at various institutes of the ASCR
Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)

Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III
Jermanová, H.; Cvrček, František
2012 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem konference byla otázka, zda země visegrádské skupiny směřují skutečně k pevné integraci s EU. Jednotlivé příspěvky se soustřeďují okolo určitých témat, jako např. tvorba práva, role ústavních soudů, volební zákonodárství, rekodifikace či právnické vzdělávání. Keywords: Visegrad countries; European Union; basic problems of law Available at various institutes of the ASCR
Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem ...

Jermanová, H.; Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka
Mitlöhner, Miroslav
2012 - Czech
Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ve společnosti. Keywords: legal knowledge; social work; professional ethics Available at various institutes of the ASCR
Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka

Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého království
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - Czech
V této stati se autoři věnují osobnostem některých proboštů vyšehradské kapituly, které stály od roku 1225 do 15. století v čele české dvorské kanceláře. Pozornost je zaměřena na Petra z Prahy, Petra z Aspeltu, Jana Volka, Václava Králíka z Buřenic, a Jana z Rabštejna. In this article, the authors focus on personalities of some provosts of the Vyšehrad Chapter who headed the Czech Court Office from 1225 to the 15th century. Attention is paid to Petr of Prague, Petr of Aspelt, Jan Volek, Václav Králík of Buřenice and Jan of Rabštejn. Keywords: history of law; medieval legal; Vyšehrad provosts Available at various institutes of the ASCR
Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého království

V této stati se autoři věnují osobnostem některých proboštů vyšehradské kapituly, které stály od roku 1225 do 15. století v čele české dvorské kanceláře. Pozornost je zaměřena na Petra z Prahy, Petra ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče
Mitlöhner, Miroslav
2012 - Czech
V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti. Keywords: minor parents; family law; parents and children Available at various institutes of the ASCR
Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče

V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti.

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Kam směřuje právní ochrana zvířat?
Müllerová, Hana
2012 - Czech
V posledních desetiletích dochází ve společnosti k postupnému zvyšování citlivosti vůči utrpení zvířat, což má již hluboké odezvy v platném právu. V mnohých státech se rostoucí zájem o ochranu zvířat odráží v právu občanském, ústavním, trestním i správním, s cílem zajistit zvířatům v lidské péči lepší životní podmínky. Nyní se objevují nové hlasy volající po přiznání práv zvířat jako práv obdobných základním lidským právům, aby byla právní pozice zvířat ještě více posílena. Příspěvek ukazuje, že právo se v otázce ochrany zvířat ocitá na jakési křižovatce a otevírá otázku, jakým směrem se bude tento obor nadále vyvíjet. In the last decades, the society worldwide becomes more sensitive to animal suffering and this new ethical approach has already been deeply reflected by law. In many states, an increasing interest in animal issues mirrors in the civil, constitutional, criminal and administrative law, in order to ensure the animals better living conditions. Now, new voices call for recognizing animal rights as rights similar to basic human rights, to get even stronger position of animals in law. The paper shows that the legal treatment of animals is coming to an intersection, with an open question, to what direction will the future animal protection head for. Keywords: legal protection of animals; welfare; animal rights movement Available at various institutes of the ASCR
Kam směřuje právní ochrana zvířat?

V posledních desetiletích dochází ve společnosti k postupnému zvyšování citlivosti vůči utrpení zvířat, což má již hluboké odezvy v platném právu. V mnohých státech se rostoucí zájem o ochranu ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis evropská ochrano lidských práv? Nejen o Chartě základních práv EU a tzv. české výjimce
Šturma, Pavel
2012 - Czech
Příspěvek se zabývá nejednoznačným postojem České republiky k Chartě základních práv Evropské unie. Ačkoliv česká diplomacie během vyjednávání Lisabonské smlouvy, která zapracovává Chartu do primárního práva evropských států, nepožadovala žádnou výjimku, podmínku pro připojení k Protokolu, který si vyjednalo Polsko a Velká Británie, začalo Česko uplatňovat až při podpisu v roce 2009. The contribution deals with the ambiguous attitude of the Czech Republic to the EU Charter of Fundamental Rights. Although the Czech diplomacy had have no objection during the negociation of the Lisbon Treaty which incorporated the Charter into EU primary law, the requirement to extend the Protocol concerning Poland and the UK also to the Czech Republic came at the moment of the ratification in 2009. Keywords: EU law; Charter of Fundamental Rights; human rights Available at various institutes of the ASCR
Quo vadis evropská ochrano lidských práv? Nejen o Chartě základních práv EU a tzv. české výjimce

Příspěvek se zabývá nejednoznačným postojem České republiky k Chartě základních práv Evropské unie. Ačkoliv česká diplomacie během vyjednávání Lisabonské smlouvy, která zapracovává Chartu do ...

Šturma, Pavel
Ústav státu a práva, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases